ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DEPÅKUNDER HOS SP CAPITAL AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DEPÅKUNDER HOS SP CAPITAL AB"

Transkript

1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DEPÅKUNDER HOS SP CAPITAL AB AVDELNING I - ALLMÄN INFORMATION OCH ÖVERGRIPANDE BESTÄMMELSER 1. OM SP CAPITAL AB SP Capital AB org. nr , Slussplan 9, Stockholm, tel ( Bolaget ) är ett svenskt värdepappersbolag med tillstånd från Finansinspektionen att bedriva värdepappersrörelse enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Bolaget är medlem av SwedSec. Bolaget tillhandahåller tjänsten värdepappershandel via telefon. Genom att ingå Depåavtalet ger du Bolaget bl.a. i uppdrag att, för din räkning och enligt dina instruktioner, köpa och sälja värdepapper enligt de villkor som framgår av punkten 2 nedan. En utförlig beskrivning av vår tjänst och våra produkter finner du på Bolagets hemsida, 2. OM AVTALET Mellan Bolaget och undertecknad depåinnehavare ( Kund ) träffas avtal om depå för Kunden hos Bolaget enligt dessa Allmänna Villkor för Depåkunder hos SP Capital ( Allmänna Villkor ) samt eventuella tilläggsavtal såsom kreditavtal och avtal om optionshandel. Avtalet är ingånget när Kunden undertecknat och returnerat Depåavtalet till Bolaget och Bolaget därefter godkänt Kunden. Bolaget förbehåller sig rätten att inte godkänna Kundens ansökan. Vidare förbehåller sig Bolaget rätten att inte godkänna Kundens eventuella ansökningar om tilläggstjänster, såsom exempelvis möjlighet att handla med derivatinstrument eller möjlighet att utföra värdepapperslån. Vid eventuella avvikelser mellan de olika Avdelningarna I III i dessa Allmänna Villkor, skall denna Allmänna Information (Avdelning I) äga företräde. Då två eller flera Kunder gemensamt ingått Depåavtal äger en var av dem i alla avseenden företräda samtliga övriga personer gentemot Bolaget. De är solidariskt ansvariga gentemot Bolaget och benämns härefter gemensamt Kunden. Med solidariskt ansvar avses att Bolaget kan kräva var och en av Kunderna på betalning av hela det belopp varmed betalningsskyldighet kan uppstå gentemot Bolaget. Om inget annat anges har samtliga depåinnehavare procentuellt lika stor andel av depån. I det fall Bolaget finner det nödvändigt att göra en ekonomisk riskbedömning avseende Kunden exempelvis då Kunden ansökt om kredit, ansökt om att möjlighet att handla derivatinstrument eller ansökt om möjligheten att utföra värdepapperslån förbehåller sig Bolaget rätten att göra en kreditprövning av Kunden, vari kan ingå inhämtande av kreditupplysning. Sådan kreditupplysning kan komma att förnyas då Bolaget finner det påkallat. Ångerrätt saknas för de tjänster och produkter som omfattas av dessa Allmänna Villkor. För marknadsföring av dessa tjänster och produkter har svensk lag följts. Avtalsvillkor och information ges på svenska och all kommunikation under avtalstiden kommer att ske på svenska. 3. FÖRSÄKRAN FRÅN KUNDEN Kunden försäkrar att i Depåavtalet samt eventuella tilläggsavtal såsom kreditavtal och avtal om optionshandel lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, tillämpning av lagregler om uppgiftsskyldighet m.m. är riktiga. Bolaget inhämtar löpande Kundens adressuppgifter genom inhämtning från det statliga personadressregistret (SPAR). För frågor rörande SPAR kan Kunden vända sig till Statens personadressregisternämnd, Norra Riddarholmshamnen 1, Box 2280, Stockholm. 4. FULLMAKT FÖR BOLAGET Kunden ger härmed Bolaget fullmakt att självt eller genom den som Bolaget utser för Kundens räkning att vidta erforderliga registreringsåtgärder, att teckna transport av aktier, obligationer och andra värdepapper, att företräda Kunden vid förvärv/avyttring av värdepapper, att mottaga och kvittera värdepapper och kontanter, att göra överföringar av kontanter och värdepapper samt att i övrigt vidta de åtgärder för Kundens räkning som erfordras för fullgörandet av Depåavtalet, dessa Allmänna Villkor samt eventuella tilläggsavtal såsom kreditavtal och avtal om optionshandel. För det fall Kunden är omyndig eller då god man eller förvaltare utsetts för Kunden, företräds Kunden i alla sammanhang av förmyndare eller god man/förvaltare till dess att Kunden är myndig eller godmans förordnandet eller förvaltningen upphört. 5. PANTSÄTTNING Till säkerhet för samtliga Kundens nuvarande och blivande förpliktelser gentemot Bolaget pantsätter Kunden härmed till Bolaget dels samtliga de värdepapper som vid var tid finns eller är förtecknade i denna och annan depå som Kunden har öppnat hos Bolaget även innefattande i depå förtecknade värdepapper som är registrerade i Kundens namn i kontobaserat system (såsom på vp-konto hos Euroclear) dels samtliga de Kundens värdepapper som eljest överförts eller överlämnats till eller förvärvats genom Bolaget samt dels samtliga medel som vid var tid finns på denna och andra depåer Kunden har hos Bolaget. Kunden får inte utan överenskommelse med Bolaget i varje särskilt fall till annan än Bolaget pantförskriva eller i övrigt förfoga över i detta avtal pantsatta värdepapper eller pantsatta medel. Härutöver gäller för pantförskrivning vad som sägs i Avdelning II till dessa Allmänna Villkor, avsnitt D.

2 6. DEPÅ När Kunden har blivit godkänd kommer en depå öppnas för Kunden hos Bolaget, i vilken värdepapper och likvida medel förtecknas. Kunden medger att medel på kontot, och av Bolaget för Kundens räkning i övrigt mottagna medel, får innestå hos Bolaget och behöver inte avskiljas eller insättas på räkning i bank. Kunden uppmärksammas på att medlen kommer att ingå i Bolagets egen rörelse, varvid Kunden i händelse av Bolagets obestånd blir jämställd med Bolagets övriga oprioriterade borgenärer. Enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti har Kunden, om denne i händelse av Bolagets konkurs inte skulle få ut sina likvida medel innestående på Konto hos Bolaget, rätt till särskild ersättning med sammanlagt högst euro (det belopp i kronor som motsvarar euro). Ersättningen betalas ut av Riksgälden, utan att särskild ansökan behöver göras av Kunden, i allmänhet senast tre månader från konkursbeslutet. 7. KUNDKATEGORISERING Som ett led i kundskyddet som följer av lag (2007:528) om värdepappersmarknaden skall Bolaget kategorisera samtliga Kunder som handlar med finansiella instrument i en av tre olika kundkategorier. Syftet med den klassificering som Bolaget gör är att anpassa kundskyddet till olika kunders behov, där icke professionella kunder har det mest omfattande kundskyddet och jämbördiga motparter det mest begränsade kundskyddet. Bolaget kommer initialt att betrakta samtliga privatpersoner och företag som icke professionella kunder. Kundkategorin professionella kunder omfattar t.ex. större företag och offentliga organ. Innan Bolaget första gången tillhandahåller en tjänst till en kund som Bolaget betraktar som professionell, kommer kunden att informeras om denna kategorisering. Den sista kategorin jämbördiga motparter är t.ex. statliga myndigheter, centralbanker och andra tillståndspliktiga värdepappersbolag. En kund kan på egen begäran eller på Bolagets initiativ komma att tilldelas en kategori med ett mer omfattande kundskydd. En kund kan i vissa fall på egen begäran tilldelas en kategori med ett mer begränsat kundskydd. 8. INSTRUMENTKATEGORISERING OCH PASSANDETEST Bolaget har i enlighet med gällande lagregler kategoriserat aktier som handlas på en reglerad marknad och fondandelar som okomplicerade finansiella instrument. Övriga finansiella instrument, exempelvis, optioner, warranter, teckningsrätter etc. har Bolaget klassificerat såsom komplicerade finansiella instrument. När Bolaget mottar och vidarebefordra order som kund lämnar på eget initiativ (s.k. execution only) avseende okomplicerade instrument gör Bolaget ingen bedömning av om tjänsten eller instrumentet passar kunden. Sådan bedömning kommer inte heller att göras när kunder utnyttjar eller avyttrar teckningsrätter som de erhållit till följd av innehav av finansiella instrument. Vad avser övriga tjänster genomför Bolaget ett passandetest utifrån kundens uppgifter kunskaper och erfarenheter. Om Bolaget bedömer att tjänsten eller produkten inte passar kunden informeras denne om detta. Om kunden inte lämnar tillräckliga uppgifter för en bedömning, kommer kunden att informeras att passandetest inte gjorts. Bolaget förbehåller sig härmed rätten att inte tillåta Kund att exempelvis handla med komplicerade instrument för det fall Bolaget bedömer att Kund saknar nödvändig erfarenhet och kunskap. För befintliga kunder hos Bolaget (depå öppnad före ) kommer ett enklare passandetest att genomföras baserat på vad Bolaget redan känner till om kundens kunskaper och erfarenheter. För det fall en befintlig kund enligt definitionen ovan vill påbörja handel med ett komplicerat instrument som kunden inte handlat med före kommer Bolaget att inhämta uppgifter om Kundens erfarenhet på det nya området och genomföra ett passandetest baserat på dessa uppgifter. 9. ANVÄNDARNAMN, LÖSENORD OCH SYSTEMREKOMMENDATIONER Kund kan erhålla avtal genom utskrift från Bolagets hemsida, tillgänglig på eller per post. Efter att Kund undertecknat och returnerat tillämpliga avtal till Bolaget och blivit godkänd, kommer Bolaget att utsända brev innehållande användarnamn, lösenord och depånummer. Som Kund förbinder du dig att själv ändra dina lösenord i enlighet med Bolagets härvidlag gällande bestämmelser. Kunden förbinder sig att inte avslöja lösenord/användarnamn för någon samt att inte anteckna eller på annat sätt dokumentera lösenord/användarnamn på sådant sätt att samband framgår mellan lösenord/användarnamn och de tjänster Bolaget enligt detta avtal tillhandahåller. I det fall misstanke föreligger om att obehörig fått kännedom om lösenord/användarnamn, förbinder sig Kunden att utan dröjsmål underrätta Bolaget om detta. Är Kunden juridisk person svarar Kunden för att endast behörig/a person/er inom företaget tillåts lämna uppdrag till Bolaget samt att endast dessa personer har tillgång till Kundens vid var tid gällande lösenord/användarnamn. Kunden är bunden av order som utförts på Kundens depå samt, utöver strikt ansvar för fullgörelse enligt ordern, ansvarig för skada eller förlust som åsamkas Bolaget i anledning av att Kunden uppsåtligen eller av oaktsamhet avslöjat lösenord/användarnamn för tredje man, eller om lösenord/användarnamn på annat sätt kommit till obehörigs kännedom och Kunden inte omedelbart efter misstanke om detta underrättat Bolaget. Bolaget har rätt att spärra Kundens åtkomst till bl.a. orderläggningsfunktionen om felaktigt lösenord används tre gånger i rad. Kunden kan i förevarande fall, mot avgift, erhålla nytt lösenord från Bolaget. Vid användande av Bolagets hemsida eller annan elektronisk applikation, förbinder sig Kunden att följa Bolagets vid var tid gällande systemrekommendationer. 10. ORDERLÄGGNING OCH RIKTLINJER FÖR ORDERUTFÖRANDE Kunden kan utföra värdepapperstransaktioner genom Bolaget via Bolagets hemsida, annan elektronisk applikation eller telefon. Genom att utnyttja endera av dessa möjligheter till orderläggning, ger Kunden Bolaget uppdrag att i kommission, d.v.s. i Bolagets namn för Kundens räkning, eller i fast räkning, dvs. avslutet sker direkt mellan Bolagets eget lager och Kunden, utföra den order som angivits. Kunden är införstådd med att samtliga uppdrag och instruktioner som lämnas till Bolaget med utnyttjande av Kundens inloggningsuppgifter oavsett vem som lämnat uppdraget eller instruktionen är bindande för Kunden.

3 Kunden är skyldig att efter registrerad order kontrollera orderstatus i egen orderbok. Lagd order gäller tills den har ändrats eller makulerats. Kunden skall omgående informera Bolaget om eventuella oklarheter vid orderregistrering, ändring eller makulering. Bolaget är i intet fall ansvarigt för skada som skulle ha kunnat undvikas om Bolaget omgående erhålligt sådan information. För affärer som gått till avslut samt för affärer som av Kunden lagts via Bolagets hemsida eller annan elektronisk applikation erhåller Kunden elektronisk bekräftelse. Kunden skall omgående informera Bolaget om bekräftelse inte erhålls eller andra problem uppstår Bolaget är i intet fall ansvarigt för skada som skulle ha kunnat undvikas om Bolaget omgående erhållit sådan information. Bolaget äger rätt att stoppa eller makulera order/avslut som Bolaget anser vara felaktigt eller om Kunden agerar i strid med de regler som Bolaget i egenskap av börsmedlem har att iaktta. Så kan till exempel vara fallet om en order misstänks ha lämnats i strid med gällande lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument eller där annat uppenbart fel föreligger. Kunden får inte genom att lämna order handla i strid med gällande lag eller annan författning eller i övrigt bryta mot god sed på värdepappersmarknaden. Kunden får inte lämna köp- eller säljorder som kan leda till annan köp- eller säljorder som lämnats av Kunden själv eller, såvida inte ordern lämnats i syfte som kan anses tillbörligt, av en till Kunden närstående fysisk person. Vid eventuell driftstörning inträffar hänvisas Kunden att lägga order via Bolagets mäklare via telefon. Bolaget ansvarar inte för skada som uppkommer på grund av att Kundens order förvanskas eller inte når Bolaget. Kunden förbinder sig att inte lämna uppdrag om köp eller försäljning av värdepapper på annat sätt än vad som ovan angivits, t.ex. genom insändande av faxmeddelande eller e- post. Bolaget ansvarar därutöver inte för skada som uppkommer på grund av att Kundens order inte når respektive handelsplats eller på annat sätt förvanskas. Kunden ansvarar således själv för all orderläggning som sker via Bolagets hemsida eller annan elektronisk applikation. Bolaget förbehåller sig rätten att inte utföra order som inte lämnats på föreskrivet sätt. Om ej annat uppgivits gäller lämnat uppdrag under en börsdag på den marknadsplats där ordern lämnats, vilket innebär att uppdrag som lämnas när marknadsplats, t.ex. Stockholmsbörsen, håller öppet gäller fram till marknadsplatsens stängning samma dag. Order som lämnas när marknadsplats är stängd gäller fram till marknadsplatsens stängning påföljande börsdag. Kund kan ändra giltighetstiden på lagd order i enlighet med Bolagets vid var tid i detta avseende gällande bestämmelser. Samtliga värdepapperstransaktioner genomförda genom Bolagets försorg kommer att utföras i enlighet med den vid var tid gällande Riktlinjer för orderutförande som Bolaget antagit. Dessa riktlinjer styr hur Bolaget genomför Kunds order för att uppnå bästa möjliga resultat för Kund. Order lagd via Bolagets hemsida eller handelsapplikation är att anse som en specifik kundinstruktion för utförande i enlighet därmed. I sådant fall är Bolagets Riktlinjer för orderutförande inte tillämpliga då Bolaget saknar möjlighet att vidta de åtgärder som angivits i Bolagets Riktlinjer för orderutförande. Bolagets Riktlinjer för orderutförande finns tillgänglig på Bolagets hemsida, STOPP LOSS Bolaget erbjuder sina Kunder funktionaliteten stopp loss. Närmare beskrivning om funktionaliteten kan erhållas genom Bolaget. Bolaget förbehåller sig rätten att bestämma vilka marknadsplatser och aktier som funktionaliteten skall omfatta. Kunden godtar nedanstående villkor för användandet av funktionaliteten och Kunden bör förvissa sig om att han är väl förtrogen med funktionen och dess innebörd innan den börjar användas av Kunden. Bolaget tillhandahåller stopp loss-funktionen till Kunden som ett komplement till övriga tjänster. Stopp loss-funktionen tillhandahålls i befintligt skick. Bolaget garanterar inte att vanliga köp- eller säljorder leder till avslut eller överförs till den marknadsplats där värdepappret handlas. Bolaget lämnar inte heller garantier i dessa avseenden när order lämnas med hjälp av stopp loss-funktionen. Bolaget ansvarar inte heller för andra fel eller brister som kan uppkomma i samband med användandet av stopp loss-funktionen. Bolaget understryker vikten av att Kunden särskilt beaktar de risker som förknippas med denna funktionalitet, vilken beskrivs i Bolagets riskinformation till Kunder. Kunden bör således notera riskerna med felaktig information från börsen avseende senaste avslutskurser eller avslutskurser som inte motsvaras av ett korrekt marknadsvärde till följd av exempelvis avslut i aktie utanför aktuell köp- och säljkurs, registrering av felaktiga avslut i en aktie, kraftiga kurssvängningar i en aktie med låg omsättning samt avslut som uppkommer på grund av otillåten kursmanipulation. Vidare bör Kunden särskilt beakta risker som uppkommer i samband med förändringar i ett bolags aktiekapital eller andra liknande händelser och åtgärder som kan påverka kursen för en aktie. Bolaget ansvarar inte i något fall för direkta eller indirekta skador, såsom utebliven vinst eller inkomster eller för annan skada, som drabbar Kunden eller tredje man på grund av fel eller brist i stopp loss-funktionens funktionalitet, dess tillgänglighet, tillförlitlighet eller på annan grund av ovan angivna omständigheter och därmed jämförliga händelser och omständigheter. 12. VÄRDEPAPPER Värdepapper definieras nedan i Avdelning II till dessa Allmänna Villkor. Bolaget förbehåller sig rätten att utöka eller begränsa antalet värdepapper, samt typ av värdepapper, som kan bli föremål för köp- eller försäljningsuppdrag. Uppgift om de värdepapper som vid var tid tillhandahålls för handel kan erhållas från Bolaget via Bolagets hemsida eller per telefon.

4 13. DEPÅUPPGIFTER, KURSINFORMATION OCH ÖVRIGA TJÄNSTER Bolaget tillhandahåller kostnadsfritt Kunden viss finansiell information, bl.a. ekonominyheter och kursinformation som sammanställts av extern part. Bolaget tillhandahåller även kostnadsfritt uppgifter om innehållet i Kundens depå. Tilläggstjänster kan erhållas mot särskild avgift. Bolaget förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande helt eller delvis upphöra med distributionen eller förändra sammansättningen avseende ovan beskrivna tjänster. Den information Bolaget tillhandahåller utgör en service till våra Kunder, och Bolaget ansvarar inte för informationens fullständighet eller riktighet. Bolaget är inte ansvarigt för direkt eller indirekt förlust eller skada som kan uppstå på grund av eventuella felaktigheter eller brister i informationen eller uppgifter om innehållet i Kundens depå. Informationen får endast användas för enskilt bruk och Kunden får inte bearbeta, mångfaldiga eller vidarepublicera informationen. 14. AVGIFTER För de tjänster Bolaget tillhandahåller utgår avgifter, som t.ex. courtage, enligt vid var tid gällande bestämmelser. Uppgift om gällande avgifter kan erhållas från Bolaget via Bolagets hemsida eller per telefon. Därutöver kan andra avgifter och kostnader tillkomma som inte betalas via eller påförs av Bolaget. 15. DEBITERING OCH KREDITERING AV DEPÅN Vid köp av värdepapper måste hela likvidbeloppet köpeskilling samt aktuella avgifter finnas förtecknade i Kundens depå när ordern lämnas. Vid försäljning av värdepapper skall dessa finnas förtecknade i Kundens depå när ordern lämnas. Detta gäller dock ej om värdepapperen inköpts genom Bolaget samma dag eller inom tre bankdagar före orderläggningen. Är inte nämnda förutsättningar uppfyllda äger Bolaget rätt att helt eller delvis underlåta att utföra lämnad order. Kunden är dock alltid bunden av order som verkställs trots att det inte finns täckning på depån eller värdepapperen inte finns i depån. Vid lösen av optioner är Kunden skyldig att tillse att erforderliga medel eller värdepapper finns förtecknade på depån. I annat fall äger Bolaget agera i enlighet med punkt 3 eller 4 i Avdelning III i dessa Allmänna Villkor. Samtliga avgifter, likvider, courtage o.d. kommer utan föregående avisering att debiteras eller krediteras depån. Insättning av likvida medel samt likvid från försäljning av värdepapper gottskrivs depån dagen efter insättningen respektive dagen efter likviddagen. Uttag av likvida medel samt likvid vid köp av värdepapper belastar depån på dagen för uttag respektive på likviddagen. Ovanstående innebär bl.a. att köp och försäljning av värdepapper under samma dag kan leda till att Kunden debiteras en räntekostnad. 16. AVRÄKNINGSNOTA M.M. För affärer som genomförs via Bolaget kommer en elektronisk avräkningsnota finnas tillgänglig via Bolagets hemsida. På Kundens begäran kan även, mot särskild avgift, avräkningsnota utsändas via post. Kunden har som regel alltid möjlighet att via Bolagets hemsida få information om aktuellt depåinnehav. Årsbesked och deklarationsunderlag publiceras på Bolagets hemsida, och kan mot särskild avgift beställas per post. Bolaget ansvarar inte för riktigheten av information om värdepapper, som inhämtats av Bolaget från extern informationslämnare. 17. RÄTT ATT AVBRYTA TILLHANDAHÅLLANDET AV TJÄNSTEN När det enligt Bolagets mening föreligger rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande (se avsnitt 10 i Avdelning II till dessa Allmänna Villkor) har Bolaget rätt att, utan föregående meddelande, genast avbryta Kundens tillgång till de tjänster Bolaget tillhandahåller. På samma sätt äger Bolaget rätt att avstå från att utföra lämnat uppdrag eller avstänga Kunden från möjligheten att lämna uppdrag via Bolagets hemsida eller telefon i de fallen; det föreligger fel eller brist i tele- eller annan kommunikationsförbindelse, datautrustning eller datasystem; det är påkallat av lag eller myndighets föreskrifter; så är påkallat enligt Bolagets avtal med eller beslut av respektive handelsplats; Bolaget har anledning anta att Kunden agerar i strid med de regler som Bolaget i egenskap av börsmedlem har att iaktta; Kunden i ej ringa avseende agerar i strid med sina åtaganden gentemot Bolaget eller missbrukar rätten att utföra värdepappershandel genom Bolaget; eller om Bolaget utifrån tekniska, säkerhetsmässiga eller andra aspekter bedömer att så bör ske för att skydda Bolaget, Kundens, andra Kunders eller andras intressen. Om Bolaget avbrutit Kundens tillgång till tjänsterna enligt detta avtal, har Kunden rätt att säga upp avtalet med Bolaget. Bolaget har inte skyldighet att kompensera Kund för skada eller förlust, vare sig direkt eller att indirekt, som kan uppstå på grund av Bolagets beslut att vidta eller underlåta åtgärd enligt denna punkt, utöver vad som följer av avsnitt 8 i Avdelning II till dessa Allmänna Villkor.

5 18. INSPELNING OCH KONTROLL AV TEKNISKA SYSTEM Kunden godkänner att Bolaget spelar in telefonsamtal samt lagrar datakommunikation med Kunden och att Bolaget bevarar dessa uppgifter under tidsperiod som Bolaget finner lämplig. Bolagets avtal med Stockholmsbörsen, Nordic Growth Market NGM AB (NGM) eller annan handelsplats innebär att Bolaget skall ges rätt att hos Kunden kontrollera Kundens tekniska system och kopplingar samt övriga förhållanden med anknytning till orderläggning genom handelssystemet. Bolaget skall vidare ha rätt att erhålla den information och, i förekommande fall tillsammans med Stockholmsbörsen, NGM eller annan handelsplats eller behörig myndighet, genomföra de kontroller som är nödvändiga för att Bolaget skall uppfylla sina åtaganden mot Stockholmsbörsen, NGM eller annan handelsplats eller behörig myndighet. Kunden godkänner att Bolaget ges sådan rätt. AVDELNING II - ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL I dessa Allmänna Villkor förstås med värdepapper dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, d.v.s. överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och finansiella derivatinstrument; dels värdehandling, varmed avses handling som inte kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden, såsom aktie eller enkelt skuldebrev som enligt definitionen ovan inte är finansiellt instrument, borgensförbindelse, gåvobrev, pantbrev eller liknande handling. A. FÖRTECKNING OCH FÖRVARING I DEPÅ M.M. A1. FÖRTECKNING OCH FÖRVARING I DEPÅ Bolaget skall i depån förteckna sådant värdepapper som mottagits av Bolaget för förvaring m.m. i depå. Bolaget förbehåller sig rätten att pröva mottagandet av visst värdepapper, se även punkt G9. Om Kunden har flera depåer hos Bolaget och Kunden inte instruerat Bolaget om i vilken depå visst värdepapper skall förtecknas, får Bolaget självt bestämma i vilken depå förteckningen skall ske. Med förvaring av värdepapper skall förstås såväl registrering/förteckning/anteckning av kontoförda värdepapper som i förekommande fall förvaring av fysiska värdepapper. Enligt dessa bestämmelser skall finansiellt instrument i kontobaserat system hos central värdepappersförvarare eller motsvarande t.ex. på vp-konto hos Euroclear Sweden AB (Euroclear) anses ha mottagits när Bolaget erhållit rätt att registrera eller låta registrera uppgifter avseende instrument i sådant system. Övriga värdepapper anses ha mottagits när de överlämnats till Bolaget. I det fall Bolaget tillhandahåller handel med värdepapper utfärdade i dokumentform, skall sådana värdepapper förvaras av Bolaget för Kundens räkning. Bolaget får låta förteckna och i förekommande fall förvara Kundens värdepapper hos annat värdepappersinstitut i Sverige eller i utlandet, s.k. depåförande institut. I de fall Bolaget tar emot medel med redovisningsskyldighet placeras sådana medel hos annat kreditinstitut Depåförande institut utses av Bolaget efter eget val. Förvaring hos depåförande institut sker normalt i Bolagets namn för Kunders räkning. Därvid får Kundens värdepapper registreras tillsammans med andra ägares värdepapper. Bolaget får även låta Kundens finansiella instrument ingå i ett för flera ägare gemensamt dokument. Bolaget får uppdra åt ett depåförande institut att i Bolagets ställe låta sig registreras för Kundens värdepapper. Kunden är införstådd med att Kundens värdepapper kan komma att förvaras på ett samlingskonto hos depåförande institut. Huruvida Kunden har en sakrättsligt skyddad separationsrätt i händelse av att Bolaget eller depåförande institut skulle försättas i konkurs eller drabbas av annan åtgärd med motsvarande rättsverkningar kan variera och är beroende av tillämplig lagstiftning. Enligt svensk rätt föreligger separationsrätt under förutsättning att värdepappren hålls avskilda från det depåförande institutets eller Bolagets egna värdepapper. Vid förteckning och förvaring hos depåförande institut i utlandet kan det till följd av tillämplig utländsk lag vara omöjligt att identifiera kunders värdepapper separat från det depåförande institutets eller Bolagets egna värdepapper, varvid kunders värdepapper vid en konkurssituation skulle kunna komma att anses ingå i det depåförande institutets eller Bolagets tillgångar. Depåförande institut kan ha säkerhet i eller kvittningsrätt avseende kundens värdepapper och därtill kopplade fordringar. Bolaget utför ingen äkthetskontroll av Kundens värdepapper. För förteckning, överföring och utlämnande av värdepapper förbehåller sig Bolaget skälig tid. Bolaget förbehåller sig rätt att avföra värdepapper från Kundens depå när den som utgivit värdepapperet försatts i konkurs eller värdepapperet av annat skäl förlorat sitt värde. Om möjligt skall Bolaget därvid söka registrera värdepapperet i Kundens namn. A2. FÖRVALTARREGISTRERING (MOTSVARANDE) Bolaget får såsom förvaltare låta registrera mottagna värdepapper i eget namn hos den som i Sverige eller i utlandet fullgör registreringsuppgift avseende värdepapperet, t.ex. Euroclear. Därvid får Kundens värdepapper registreras tillsammans med andra ägares värdepapper av samma slag. Bolaget får även låta Kundens värdepapper ingå i ett för flera ägare gemensamt dokument. Bolaget får uppdra åt depåförande institut att i Bolagets ställe låta sig registreras för Kundens värdepapper.

6 B. BOLAGETS ÅTAGANDEN AVSEENDE VÄRDEPAPPER B1. ALLMÄNT Bolaget åtar sig att för Kundens räkning vidta nedan under punkterna 2-4 angivna åtgärder beträffande mottagna värdepapper. Åtagandena inträder om inte annat anges nedan eller särskilt överenskommits för svenska värdepapper registrerade hos Euroclear fr.o.m. den femte, och för övriga svenska värdepapper samt för utländska värdepapper, fr.o.m. den femtonde bankdagen efter det att värdepappren mottagits av Bolaget. Bolaget är således ej skyldigt att bevaka frister som löper ut dessförinnan. Bolaget vidtar nedan angivna åtgärder under förutsättning att Bolaget i god tid fått fullgod information om den omständighet som föranleder åtgärden genom meddelande från Kunden, depåförande institut, fondbolag, emittent, Euroclear eller annan central värdepappersförvarare. Bolaget får helt eller delvis underlåta att vidta en åtgärd, om det på depån inte finns erforderliga medel eller tillräckligt kreditutrymme för åtgärden eller om Bolaget inte förses med uppgifter som krävs för åtgärden. Bolaget får på eget initiativ och efter egen bedömning för Kundens räkning vidta eller underlåta att vidta åtgärd avseende värdepapper om Bolaget särskilt angivit detta i meddelande om åtgärden till Kunden och denne inte lämnat instruktion om annat inom den svarstid som anges i meddelandet. Kunden är bunden av åtgärd som Bolaget sålunda vidtagit eller underlåtit att vidta på samma sätt som om Kunden själv givit uppdrag om åtgärden. Vid Bolagets försäljning av rätter enligt nedan får försäljning ske gemensamt för flera kunder och i tillämpliga fall i enlighet med Bolagets vid var tid gällande särskilda Riktlinjer för utförande av order samt sammanläggning och fördelning av order. Likviden skall därvid fördelas proportionellt mellan kunderna. B2. SVENSKA FINANSIELLA INSTRUMENT I fråga om svenska finansiella instrument omfattar Bolagets åtagande nedan angivna åtgärder. Med svenska finansiella instrument avses i denna punkt B.2 finansiella instrument som är utgivna av emittenter med säte i Sverige och som är kontoförda i enlighet med lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument samt handlas på svensk marknadsplats. Beträffande aktier åtar sig Bolaget att att mottaga respektive lyfta utdelning och ränta. Om Kunden har rätt att välja mellan utdelning i kontanter eller i annan form får Bolaget välja utdelning i form av kontanter om Kunden inte uttryckligen instruerat om annat; att vid nyemission avseende aktier upptagna till handel på reglerad marknad och vid emission av skuldebrev/skuldförbindelser i vilka Kunden har företrädesrätt för Kundens räkning teckna sådana aktier och skuldebrev/skuldförbindelser om överenskommelse härom träffats mellan Kunden och Bolaget. Bolaget skall om sådan överenskommelse träffats dels göra sådana tillköp av teckningsrätter som behövs för att alla teckningsrätter, som tillkommer Kunden på grund av de hos Bolaget förtecknade värdepapperen, skall kunna till fullo utnyttjas samt dels verkställa teckning för alla Kundens därefter disponibla teckningsrätter. Dock sker inte någon teckning om Bolaget vid den tidpunkt då Bolaget med hänsyn till återstående tid för handel med teckningsrätter avser verkställa teckningen finner att emissionskursen inte är lägre än aktuell marknadskurs. Kunden kan dock begära att teckning ändå skall verkställas; att vid offentligt erbjudande om överlåtelse av värdepapper riktat till Kunden från emittenter (inlösen/återköp) eller annan (uppköp) och som Bolaget erhållit information om, på sätt som angivits ovan i punkt B.1 andra stycket eller genom tillkännagivande i Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet, underrätta Kunden därom och efter särskilt uppdrag av Kunden biträda denne med önskade åtgärder i samband därmed. Motsvarande gäller vid offentligt erbjudande om förvärv av finansiellt instrument riktat till Kunden; att vid kallelse till fordringshavarmöte avseende skuldebrev/skuldförbindelser i vilka Kunden är innehavare och som Bolaget erhållit information om, på sätt som angivits ovan i punkt B.1, andra stycket, eller genom tillkännagivande i Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet, underrätta Kunden därom och efter särskild överenskommelse med Kunden biträda denne i samband därmed. Om Kunden enligt tillämplig lag eller reglerna för en emission eller ett erbjudande inte har rätt att utnyttja företrädesrätter, som tillkommit Kunden till följd av dennes innehav av visst finansiellt instrument, får Bolaget sälja dessa företrädesrätter.

7 Dessutom omfattar Bolagets åtagande a) beträffande aktier att vid fondemission dels göra sådana tillköp av delrätter som behövs för att alla delrätter som tillkommer Kunden på grund av i depån förtecknade aktier skall kunna till fullo utnyttjas i fondemissionen, dels i depån förteckna så många nya aktier som Kunden därefter är berättigad till; att såvitt avser aktier i avstämningsbolag underrätta Kunden om begärd tvångsinlösen, när Bolaget erhållit information därom; att såvitt avser aktier i avstämningsbolag vid nedsättning av aktiekapitalet, inlösen eller likvidation mottaga respektive lyfta kapitalbelopp samt annat förfallet belopp; att på uppdrag av Kunden, under förutsättning att uppdraget är Bolaget tillhanda senast femte bankdagen före sista dag för införande i aktieboken för rätt att delta i bolagsstämma, ombesörja att hos Euroclear förvaltarregistrerade aktier rösträttsregistreras i Kundens namn under förutsättning att sådan rösträttsregistrering kan ske enligt gängse rösträttsregistreringsrutin hos Euroclear. Om depå innehas av två eller flera gemensamt och det i uppdraget inte angivits i vems namn aktierna skall registreras sker rösträttsregistrering av aktierna i proportion till vars och ens andel. Rösträttsregistrering sker inte av överskjutande aktier; b) beträffande teckningsoptioner att i god tid underrätta Kunden om sista dag för aktieteckning och, efter särskilt uppdrag från Kunden, söka verkställa kompletteringsköp av teckningsoptioner och verkställa nyteckning av aktier. Om överenskommelse om annat inte träffas senast fem bankdagar före sista dag för handel med teckningsoptioner skall Bolaget - om det är praktiskt möjligt och lämpligt- försälja teckningsoption som inte utnyttjats; c) beträffande inköpsrätter att i god tid underrätta Kunden om sista dag för köpanmälan och, efter särskilt uppdrag av Kunden, söka verkställa kompletteringsköp av inköpsrätt och ombesörja köpanmälan. Om överenskommelse om annat inte träffas senast fem bankdagar före sista dag för handel med inköpsrätten, skall Bolaget - om det är praktiskt möjligt och lämpligt - försälja inköpsrätt som inte utnyttjats; d) beträffande inlösenrätter att i god tid underrätta Kunden om sista dag för inlösenanmälan och, efter särskilt uppdrag av Kunden, söka verkställa kompletteringsköp av inlösenrätt och ombesörja inlösenanmälan. Om överenskommelse om annat inte träffas senast fem bankdagar före sista dag för handel med inlösenrätten, skall Bolaget om Bolaget bedömer det som praktiskt möjligt och lämpligt försälja inlösenrätt som inte utnyttjats. e) beträffande svenska depåbevis avseende utländska aktier respektive direktregistrerade utländska aktier att vidta samma åtgärder som för svenska aktier enligt ovan om Bolaget bedömer det som praktiskt möjligt och lämpligt; f) beträffande skuldebrev och andra skuldförbindelser som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden att mottaga respektive lyfta ränta, kapitalbelopp samt annat belopp som vid inlösen, utlottning eller uppsägning förfallit till betalning efter det att skuldförbindelsen mottagits; att beträffande premieobligationer dessutom lyfta vinst på premieobligation som enligt dragningslista utfallit vid dragning som skett efter det att premieobligation mottagits av Bolaget samt underrätta Kunden om utbyte och biträda Kunden med önskade åtgärder i anledning därav - dock att beträffande premieobligationer, som i börshandeln betecknas som blandade, särskild överenskommelse fordras för att Bolaget skall lyfta vinst; att beträffande konvertibla skuldebrev/skuldförbindelser dessutom i god tid underrätta Kunden om sista konverteringsdag samt efter särskilt uppdrag från Kunden verkställa konvertering; att vid offentligt erbjudande om överlåtelse av finansiellt instrument riktat till Kunden från emittenter eller annan och som Bolaget erhållit information om, på sätt som angetts ovan i punkt B.1, andra stycket, eller genom tillkännagivande i Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet, underrätta Kunden därom och efter särskilt uppdrag av Kunden biträda denne med önskade åtgärder i samband därmed. Beträffande svenska finansiella instrument, som inte omfattas av a) f) ovan, såsom optioner, terminer och fondandelar, omfattar Bolagets åtagande att beträffande fondandelar lyfta utdelning samt i övrigt att vidta de åtgärder som Bolaget åtagit sig i särskilt avtal med Kunden. För

8 finansiella instrument utgivna av svenska emittent för handel huvudsakligen på utländsk marknadsplats gäller, istället för vad som angetts ovan under a) f), vad som anges nedan under punkt B3 beträffande utländska finansiella instrument. B3. UTLÄNDSKA FINANSIELLA INSTRUMENT Beträffande aktier och skuldförbindelser som inte omfattas av B.2 ovan och upptagna till handel på en reglerad marknad inom EES eller på motsvarande marknad utanför EES omfattar Bolagets åtagande att vidta samma åtgärder som beträffande motsvarande svenska finansiella instrument - med undantag för de särskilda åtaganden beträffande premieobligationer och konvertibla skuldebrev/skuldförbindelser som anges i punkt B.2.f) - när Bolaget bedömer som praktiskt och ekonomiskt möjligt. Beträffande andra utländska finansiella instrument än de i föregående stycke angivna omfattar Bolagets åtagande endast att vidta de åtgärder Bolaget åtagit sig i särskilt avtal med Kunden. Kunden är införstådd med att Kundens rättigheter avseende utländska finansiella instrument kan variera beroende på vilken jurisdiktion som dessa finansiella instrument omfattas av. Kunden är införstådd med att Bolaget avseende utländskt finansiellt instrument gentemot Kunden ofta kan komma att tillämpa andra tidsfrister än de som tillämpas i det land där åtgärd skall verkställas. B4. SVENSKA OCH UTLÄNDSKA VÄRDEHANDLINGAR I fråga om svenska och utländska värdehandlingar omfattar Bolagets åtagande att göra vad Bolaget åtagit sig i särskilt avtal med Kunden. C. DEPÅ SAMT RÄTT TILL KREDIT C1. När Kunden har blivit godkänd kommer en depå öppnas för Kunden hos Bolaget, i vilken värdepapper och likvida medel förtecknas. Till Kundens depå är kopplat ett antal valutakonton och Kunden har möjlighet att, genom utnyttjande av Bolagets bankkonton, utföra insättningar i de respektive utländska valutor som Bolaget vid var tid tillhandahåller. C2. I Kundens depå skall förtecknas medel som utgör förskott eller likvid för köpuppdrag (motsvarande), redovisning av försäljningsuppdrag (motsvarande), avkastning på förvaltade värdepapper samt medel som Kunden annars överlämnat till Bolaget eller som Bolaget uppburit för Kundens räkning. C3. Bolaget får belasta depån med belopp som Kunden beordrat eller godkänt samt varje utlägg eller kostnad som har samband med depån. Bolaget får vidare belasta depån med belopp motsvarande dels utlägg, kostnad och arvode för uppdrag i övrigt, som Bolaget utfört åt Kunden, dels likvid för annan förfallen obetald fordran som Bolaget vid varje tid har gentemot Kunden. C4. För tillgodohavande på depån gottskrivs ränta efter den räntesats som Bolaget vid varje tid tillämpar för tillgodohavande på depå av detta slag. För skuld på depån utgår på motsvarande sätt debetränta. Ränta avseende tillgodohavande på depån gottskrivs depån årsvis, och debetränta belastar depån månadsvis. Vid bedömning av om tillgodohavande respektive skuld finns, bedöms varje valutakonto och varje depå för sig. Detta innebär t.ex. att ett valutakonto eller en depå kan komma att gottskrivas ränta samtidigt som ett annat valutakonto eller en annan depå belastas med ränta. Ändring av räntesatserna får ske med omedelbar verkan i samband med kreditpolitiska beslut, ändring av Bolagets upplåningskostnader eller andra kostnadsökningar för Bolaget. Ändring av räntesatserna av annan anledning får endast ske fr.o.m. den dag då Bolaget meddelat Kunden om ränteändringen. Om Kunden är konsument gäller beträffande ränta för skuld på depån istället för vad som i föregående stycke angivits att räntesatsen får ändras endast i den utsträckning det motiveras av kreditpolitiska beslut, ändring av Bolagets upplåningskostnader eller andra kostnadsökningar som Bolaget inte skäligen kunde förutse när depåavtalet ingicks samt att ändring av räntesatsen får ske fr.o.m. den dag då Bolaget meddelat Kunden om ränteändringen. Uppgifter om räntesatser kan erhållas hos Bolaget. Ränta på tillgodohavande räknas från och med dagen efter insättningen till dagen för uttag. Ränta på skuldbelopp utgår från dagen då skuld uppkommit till och med återbetalningsdagen. För belopp varmed Kunden är i betalningsdröjsmål, äger Bolaget rätt till dröjsmålsränta på förfallet belopp från förfallodagen till dess betalning sker med den räntesats som med åtta procentenheter överstiger den vid var tid gällande räntesatsen för skuld på anslutet Konto enligt ovan. C5. Depån är såvida Kunden inte är omyndig eller innehållet i depån står under särskild förvaltning eller överförmyndares tillsyn eller såvida Bolaget inte meddelar Kunden annat efter godkänd kreditprövning förenad med rätt till kredit. För krediten upprättas särskilt avtal. C6. Belåningsvärdet av tillgångarna i depån beräknas av Bolaget i enlighet med de regler som Bolaget vid varje tid tillämpar. Kunden kan från Bolaget erhålla uppgift om dels det aktuella sammanlagda belåningsvärdet, dels aktuellt belåningsvärde för visst i depån registrerat finansiellt instrument och dels saldot på likvida medel.

9 Det åvilar Kunden att själv hålla sig underrättad om det vid varje tid gällande sammanlagda belåningsvärdet av tillgångarna på depån samt att tillse att säkerhetsbrist (överbelåning) inte vid någon tidpunkt uppkommer. Det vill säga att, med beaktande även av andra förpliktelser för vilka tillgångar utgör säkerhet, säkerställa att krediten inte vid någon tidpunkt överstiger eller skäligen kan befaras komma att överstiga tillgångarnas sammanlagda belåningsvärde. Kunden kan inte i något avseende undgå ansvar för eventuellt uppkommen säkerhetsbrist under åberopande av att denna av Bolaget inte underrättats om det gällande sammanlagda belåningsvärdet av tillgångarna i depån eller om uppkommen säkerhetsbrist. Om säkerhetsbrist ändå skulle uppkomma är Kunden skyldig att omedelbart och utan anmodan till Bolaget betala överskjutande skuldbelopp eller ställa tilläggssäkerhet i sådan utsträckning att säkerhetsbrist inte längre föreligger. Sker ej sådan betalning eller sådant ställande av tilläggssäkerhet är hela skulden på depån förfallen till omedelbar betalning. Om kunden är konsument gäller dock att Bolaget i stället äger rätt att sälja ställda säkerheter samt avveckla av Kunden innehavda positioner i finansiella instrument i sådan utsträckning att utnyttjad kredit inte längre överstiger den kredit som Kunden har rätt till. D. PANT D1. Avkastning av pant och andra rättigheter som grundas på panten omfattas också av pantsättningen och utgör pant. D2. Bolagets åtagande i egenskap av panthavare avseende pantsatt egendom är inte mer omfattande än vad som framgår av dessa Allmänna Villkor. D3. Pant skall inte utgöra säkerhet för fordran på Kunden som Bolaget har förvärvat eller kan komma att förvärva från annan än Kunden, om nämnda fordran varken har samband med Kundens handel med finansiella instrument eller har uppkommit genom belastning av Kundens depå. D4. Om Kunden inte fullgör sina förpliktelser gentemot Bolaget, får Bolaget ta panten i anspråk på sätt Bolaget finner lämpligt. Bolaget skall härvid förfara med omsorg och, om så är möjligt och det enligt Bolagets bedömning kan ske utan förfång för Bolaget, i förväg underrätta Kunden härom. Bolaget får bestämma i vilken ordningsföljd ställda säkerheter (panter, borgensåtaganden m.m.) skall tas i anspråk. Bolaget får bestämma i vilken ordningsföljd Kundens förpliktelser skall betalas genom att säkerheter tas i anspråk. Vid tillämpning av vad ovan sagts kan pantsatta värdepapper försäljas i annan ordning än på marknadsplats där instrumentet är upptaget till handel. Om panten utgörs av tillgodohavande på depå hos Bolaget, får Bolaget, utan föregående underrättelse till Kunden, omedelbart göra sig betald genom att ta ut förfallet belopp från depån. D5. Bolaget bemyndigas att själv eller genom någon som Bolaget utser, teckna Kundens namn, då detta erfordras för att genomföra pantrealisationen eller för att eljest tillvarata eller utöva Bolagets rätt med avseende på pantsatt egendom. Av samma skäl får Bolaget öppna särskild depå och/eller vp-konto hos Euroclear eller konto i annat kontobaserat system. Kunden kan ej återkalla detta bemyndigande så länge panträtten består. D6. Om borgen har tecknats för Kundens förpliktelser mot Bolaget gäller följande i fråga om borgensmans rätt till egendom som pantsatts av Kunden ensam eller tillsammans med annan: För det fall Bolaget tagit borgen i anspråk skall panten därefter utgöra säkerhet för borgensmans återkrav (regresskrav) mot Kunden endast i den mån detta har angivits i borgensförbindelsen. Sådan rätt är efterställd Bolagets rätt till pant. Utgör panten säkerhet för flera borgensmäns återkrav skall de ha rätt till panten i förhållande till var och ens återkrav, såvida de inte överenskommit om annat. Bolaget får så länge Bolaget ej tagit borgen i anspråk lämna ut pant, som enligt Bolagets bedömning inte behövs för betalning av förfallet belopp, utan att på grund därav borgensmans ansvar skall minska. D7. Kunden får inte utan att samtycke dessförinnan lämnats av Bolaget till annan pantsätta egendom som är pantsatt enligt dessa villkor. Sådan pantsättning till annan skall göras enligt Bolagets anvisningar med utnyttjande av formulär som denne har godkänt. Sker pantsättning i strid mot denna bestämmelse äger Bolaget säga upp Depåavtalet till omedelbart upphörande utan iakttagande av i punkt G10 nedan nämnd uppsägningstid. Om Kunden till annan pantsatt värdepapper förtecknat i depån får Bolaget, även om Kunden invänt däremot, utlämna/överföra värdepapper respektive överföra medel på depån till panthavaren eller annan efter instruktioner från panthavaren. Redovisning av sådant utlämnande/överföring skall sändas till Kunden. D8. Kunden får inte på annat sätt förfoga över till Bolaget pantsatta värdepapper eller medel utan Bolagets samtycke i varje särskilt fall.

10 E. HANDEL MED VÄRDEPAPPER ÖVER DEPÅN På uppdrag av Kunden även innefattande vad Kunden och Bolaget eventuellt överenskommit i särskilt avtal om handel via elektroniskt medium utför Bolaget köp och försäljning av finansiella instrument samt andra uppdrag avseende handel med finansiella instrument för Kundens räkning. Kunden är bunden av Bolagets vid var tid gällande villkor samt Riktlinjer för utförande av order samt sammanläggning och fördelning av order i och med att Kunden tar Bolagets tjänster i anspråk i vad avser instrumentet. Med sådana villkor förstås dels vid var tid gällande Allmänna Villkor, villkor i orderunderlag och i av Bolaget upprättad avräkningsnota, dels regler antagna av Bolaget, emittent, handelsplats, clearingorganisation eller central värdepappersförvarare. Det åligger Kunden att hålla sig underrättad om och följa nu nämnda villkor och regler. När Bolaget förvärvar finansiella instrument för Kundens räkning får Bolaget förteckna dessa i depån. Bolaget får, om överenskommelse inte träffas om annat, bestämma på vilken handelsplats och i vilken handelsvaluta Kundens uppdrag avseende handel med finansiella instrument skall utföras. För den händelse någon av parterna skulle försättas i konkurs eller företagsrekonstruktion skulle beslutas för Kunden, enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion, skall samtliga utestående förpliktelser med anledning av handel med finansiella instrument mellan parterna avräknas mot varandra genom slutavräkning per den dag sådan händelse inträffar. Vad som efter sådan slutavräkning tillkommer ena parten är omedelbart förfallet till betalning. F. SKATTER M.M. Kunden skall svara för skatter och andra avgifter som skall erläggas enligt svensk eller utländsk lag med avseende på värdepapper förtecknade i depån, t.ex. preliminärskatt, utländsk källskatt respektive svensk kupongskatt på utdelning. Bolaget skall, på särskilt uppdrag av Kunden, om rätt därtill föreligger och om Bolaget bedömer det som praktiskt och ekonomiskt möjligt, söka medverka till nedsättning eller restitution av skatt samt utbetalning av tillgodohavande hos skattemyndighet. Bolaget får i samband därmed teckna Kundens namn samt även lämna uppgift om Kunden och Kundens värdepapper i erforderlig omfattning. Bolaget kan, till följd av svensk/utländsk lag, svensk/utländsk myndighets föreskrift eller beslut eller Bolagets avtal med svensk/utländsk myndighet vara skyldig att för Kundens räkning vidta åtgärder beträffande skatt grundat på utdelning/ränta/avyttring avseende Kundens värdepapper. Det åligger Kunden att tillhandahålla den information, inkluderande undertecknande av skriftliga handlingar, som Bolaget bedömer vara nödvändig för att fullgöra sådan skyldighet. Om Bolaget till följd av skyldighet enligt ovan för Kundens räkning erlagt skatt skall denna ses som en kostnad/ett utlägg i samband med depån, varvid Bolaget äger gottgöra sig motsvarande belopp på sätt som anges i punkt C.3. Bolaget skall, på särskilt uppdrag av Kunden, om rätt därtill föreligger och om Bolaget bedömer det som praktiskt möjligt och lämpligt söka medverka till nedsättning eller restitution av skatt samt utbetalning av tillgodohavande hos skattemyndighet. Bolaget får i samband därmed teckna Kundens namn samt även lämna uppgift om Kunden och Kundens värdepapper i erforderlig omfattning. Kunden intygar att han uppfyller alla de krav som ställs i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och USA för att få nedsättning av källskatt, inklusive de krav som gäller för att inte omfattas i begränsningarna i förmåner enligt avtalet. Kunden intygar vidare att han är slutgiltig ägare och har rätt att uppbära inkomster i den mening som avses i Section 894 av United States Internal Revenue Code of 1986 och de övriga regler som vid var tid kan hänföras till denna bestämmelse samt att han har uppgivit korrekt skatterättslig hemvist.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper - dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528) om

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTOAVTAL

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTOAVTAL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTOAVTAL DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper, dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528)

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL SVENSKA FONDHANDLAREFÖRENINGEN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL DEFINITIONER I Depåavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med värdepapper dels finansiellt instrument såsom definierat i

Läs mer

Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB (2008:2)

Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB (2008:2) Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB (2008:2) DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument, såsom definierat

Läs mer

KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Person i politisk utsatt ställning. 1. Avtal 2. AVTAL FÖR FLERA GEMENSAMT

KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Person i politisk utsatt ställning. 1. Avtal 2. AVTAL FÖR FLERA GEMENSAMT Kundansvarig (ifylles av Mangold) Depå-/kontonummer (ifylles av Mangold) KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Telefonnummet, dagtid (inkl.riktnummer) Postnr Ort Land (utom Sverige)

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

B.1.1 Bolaget åtar sig att för Kundens räkning vidta under punkterna B.2 B.4 nedan angivna åtgärder beträffande mottagna värdepapper.

B.1.1 Bolaget åtar sig att för Kundens räkning vidta under punkterna B.2 B.4 nedan angivna åtgärder beträffande mottagna värdepapper. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ-/KONTOAVTAL

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ-/KONTOAVTAL SVENSKA FONDHANDLAREFÖRENINGEN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ-/KONTOAVTAL DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med värdepapper dels finansiellt instrument såsom

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB DEFINITIONER I depåavtalet samt i dessa bestämmelser förstås med a) VÄRDEPAPPER dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528)

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ Definitioner i Bilaga 1 äger tillämpning även beträffande Depåavtalet samt i Allmänna bestämmelser för Depå. I Depåavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås i övrigt

Läs mer

I Villkor för Handels- och depå-/kontoavtal, Allmänna villkor för handel med finansiella instrument samt

I Villkor för Handels- och depå-/kontoavtal, Allmänna villkor för handel med finansiella instrument samt Allmänna bestämmelser handels- och depå/kontoavtal Sida 1 av 11 Allmänna bestämmelser handels- och depå/kontoavtal Definitioner I Villkor för Handels- och depå-/kontoavtal, Allmänna villkor för handel

Läs mer

Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB (2009:1)

Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB (2009:1) Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB (2009:1) DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument, såsom definierat

Läs mer

A L L M Ä N N A B E S T Ä M M E L S E R F Ö R D E P Å. Sida 1 av 7

A L L M Ä N N A B E S T Ä M M E L S E R F Ö R D E P Å. Sida 1 av 7 A L L M Ä N N A B E S T Ä M M E L S E R F Ö R D E P Å Sida 1 av 7 Definitioner I Depåavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels dels finansiellt instrument såsom definierat

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto Cerberus AB 1 Allmänna villkor för Investeringssparkonto Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Cerberus för Kundens räkning,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO DEFINITIONER Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller IZave för Kundens räkning, har öppnat hos

Läs mer

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB... 3 1. Uppdrag... 3 2. Riktlinjer för mottagande och vidarebefordran

Läs mer

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Allmänna villkor för Investeringssparkonto Dessa Allmänna villkor gäller för sparande på Investeringssparkonto hos Investerum AB (Investerum). 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller

Läs mer

Allmänna bestämmelser för depå/konto

Allmänna bestämmelser för depå/konto Allmänna bestämmelser för depå/konto Definitioner I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Depå 2014-02-26

Allmänna bestämmelser för Depå 2014-02-26 1(6) Allmänna bestämmelser för Depå 2014-02-26 DEFINITIONER I Depåavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528) om

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser Innehållsförteckning Allmänna bestämmelser för Depå/konto 2 Allmänna villkor för handel med finasiella instrument 16 Information om handel med optioner, terminer och andra derivatinstrument

Läs mer

HANDELS- OCH DEPÅBESTÄMMELSER

HANDELS- OCH DEPÅBESTÄMMELSER HANDELS- OCH DEPÅBESTÄMMELSER 1. DEPÅFÖRVALTANDE INSTITUT, FÖRSÄKRINGSGIVARE OCH FÖRSÄKRINGSTAGARE För depåförvaltning har Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension (försäkringsgivaren) valt Avanza Bank AB

Läs mer

Allmänna bestämmelser för depå

Allmänna bestämmelser för depå 1 (5) DEFINITIONER I Depåavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, d v s överlåtbara

Läs mer

Allmänna bestämmelser för depå Gäller fr. o. m. 2012-01-01

Allmänna bestämmelser för depå Gäller fr. o. m. 2012-01-01 Allmänna bestämmelser för depå Gäller fr. o. m. 2012-01-01 I depåavtalet och i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument såsom det definieras i lagen om värdepappersmarknaden,

Läs mer

Allmänna bestämmelser för depå

Allmänna bestämmelser för depå Allmänna bestämmelser för depå 1. Definitioner I Depåavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

Läs mer

Årskostnaden i procent (ÅiP) och totalkostnader (i övrigt hänvisas till Avtalets villkor rörande detta): ÅiP:...% Totalkostnader: 0,- SEK.

Årskostnaden i procent (ÅiP) och totalkostnader (i övrigt hänvisas till Avtalets villkor rörande detta): ÅiP:...% Totalkostnader: 0,- SEK. Aktiekreditavtal Netfonds Bank AS Sida 1 1. KONTOUPPLYSNINGAR Kundnr. 2. KUNDINFORMATION Namn Person. nr./org. nr. Firmatecknare 1 Personnummer för firmatecknare 1 Firmatecknare 2 Personnummer för firmatecknare

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO 1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO 1 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO 1 DEFINITIONER I depå-/kontoavtalet samt i dessa bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER HANDELS-OCH DEPÅ/KONTOAVTAL

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER HANDELS-OCH DEPÅ/KONTOAVTAL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER HANDELS-OCH DEPÅ/KONTOAVTAL DEFINITIONER I Villkor för Handels- och depå-/kontoavtal, Allmänna villkor för handel med finansiella instrument samt i föreliggande Allmänna bestämmelser

Läs mer

Allmänna bestämmelser för depå/konto

Allmänna bestämmelser för depå/konto Allmänna bestämmelser för depå/konto DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

Depå i Catella Bank Filial. Allmänna villkor

Depå i Catella Bank Filial. Allmänna villkor Depå i Catella Bank Filial Allmänna villkor Allmänna villkor för depå 2013-01-01 A Förteckning och förvaring i depå med mera A.1 Förteckning och förvaring i depå A.1.1 Banken ska i depån förteckna sådant

Läs mer

direk direk direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) B. BOLAGETS ÅTAGANDEN AVSEENDE VÄRDEPAPPER

direk direk direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) B. BOLAGETS ÅTAGANDEN AVSEENDE VÄRDEPAPPER direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) direk direk DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument,

Läs mer

Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB finsk filial (2014:1)

Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB finsk filial (2014:1) Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB finsk filial (2014:1) DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument,

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO 1. DEFINITIONER I depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument såsom det är definierat i lagen (2007:528)

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto 1 Allmänna villkor för Investeringssparkonto Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Institutet för Kundens räkning, har öppnat

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO Version 1 januari 2013 DEFINITIONER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO Version 1 januari 2013 DEFINITIONER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO Version 1 januari 2013 DEFINITIONER I avtalet för Investeringssparkonto samt i dessa Allmänna villkor förstås med a. Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto

Läs mer

Aktie- och fondkonto. Avanza Bank AB. Box 1399, 111 93 Stockholm. Tel. 08-562 250 00. avanza.se Org.nr. 556573-5668. Styrelsens säte: Stockholm

Aktie- och fondkonto. Avanza Bank AB. Box 1399, 111 93 Stockholm. Tel. 08-562 250 00. avanza.se Org.nr. 556573-5668. Styrelsens säte: Stockholm Aktie- och fondkonto För att bli kund behöver du godkänna villkoren för Aktie- & fondkonto. Villkoren ger dig information om hantering av produkten och tjänsten samt förklarar hur dina personuppgifter

Läs mer

Härutöver gäller för pantsättning vad som sägs i ALLMÄNNA BESTÄMMELSER, avsnitt D. PANT

Härutöver gäller för pantsättning vad som sägs i ALLMÄNNA BESTÄMMELSER, avsnitt D. PANT Avtal Mellan undertecknad(e) depåinnehavare (Kund/en) och ovanstående bank (Banken) träffas avtal om Depå för Kunden hos Banken enligt på denna och omstående sida nämnda villkor samt enligt vid var tid

Läs mer

Allmänna villkor för depå/konto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för depå/konto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för depå/konto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för depå/konto hos SPP Spar AB... 3 A. Förteckning och förvaring i depå m.m... 3 B. Bolagets åtaganden avseende värdepapper...

Läs mer

Beträffande ändring av dessa villkor se ALLMÄNNA BESTÄMMELSER, punkt G.13.

Beträffande ändring av dessa villkor se ALLMÄNNA BESTÄMMELSER, punkt G.13. Avtal Avtal för flera gemensamt Fullmakt för Banken Skatterättslig hemvist Adressändring Användning av kunduppgifter Kundkategorisering Pantsättning Mellan undertecknad(e) depåinnehavare (Kund/en) och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument; SFS 2005:558 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 16 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Viktig läsning för dig som är kund

Viktig läsning för dig som är kund Viktig läsning för dig som är kund I den här skriften har vi samlat dels nya allmänna villkor/bestämmelser för ditt värdepappersförvar och handel med värdepapper, dels värdepappersrelaterad information.

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser Innehållsförteckning Allmänna bestämmelser för Depå/konto 3 Allmänna villkor för handel med finansiella instrument 18 Information om handel med optioner, terminer och andra derivatinstrument

Läs mer

Aktiedepåavtal. A Om avtalet. Allmänna villkor 2012-01-01. Definitioner

Aktiedepåavtal. A Om avtalet. Allmänna villkor 2012-01-01. Definitioner Aktiedepåavtal Allmänna villkor 2012-01-01 Definitioner I dessa Allmänna villkor förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, d v

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL Utgivningsdatum 2010-12-31

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL Utgivningsdatum 2010-12-31 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL 2010-12-31 1(4) DEFINITIONER I Depåavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen om

Läs mer

Bestämmelser för depå

Bestämmelser för depå Bestämmelser för depå Särskilda bestämmelser för depå Depåavtal Mellan depåinnehavaren, nedan kallad kunden, och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), nedan kallad banken, träffas avtal om depå för

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser Innehållsförteckning Allmänna bestämmelser för Depå/konto 3 Allmänna villkor för handel med finansiella instrument 18 Information om handel med optioner, terminer och andra derivatinstrument

Läs mer

Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007

Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007 Oktober 2007 Bästa Kund, Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007 Den 1 november i år träder en ny värdepappersmarknadslagstiftning i kraft. För att du som kund ska slippa skriva under ett

Läs mer

VILLKOR FÖR HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL

VILLKOR FÖR HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL VILLKOR FÖR HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL 1. AVTAL Mellan undertecknad(e) innehavare av depå/konto (Kunden) och Avanza Bank AB (org.nr 556573-5668) (Bolaget) träffas härmed avtal om handel och depå/konto

Läs mer

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Depåhandlingar Privatperson Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Innehåll Hej och varmt välkommen som kund hos Strukturinvest Fondkommission AB (Strukturinvest). Innan du blir kund så

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto 1 (2) Allmänna villkor för Investeringssparkonto April 2017 EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 1. Förvaring på investeringssparkontot Allmänt Dessa villkor gäller för avtal om investeringssparkonto

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Allmänna villkor från 2013-01-15 Definitioner Annat Eget konto: Sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som kunden, eller Länsförsäkringar Bank AB (publ), nedan Länsförsäkringar

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING 1. Uppdraget Vator Securities AB ( Rådgivaren ) lämnar Kunden investeringsrådgivning avseende placeringar i finansiella instrument i Rådgivarens produktutbud.

Läs mer

IPS, Individuellt pensionssparande

IPS, Individuellt pensionssparande IPS, Individuellt pensionssparande Allmänna villkor för pensionssparavtal 2007-10-01 Pensionssparandet i Skandiabanken Aktiebolag (publ) (nedan kallad Banken) följer vad som stadgas i lagen (1993:931)

Läs mer

Avtal värdepappersdepå

Avtal värdepappersdepå Avtal värdepappersdepå Allmänna villkor för värdepappersdepå 2013-04-01 A. Definitioner Med 1) avtal avses ansökan, dessa villkor samt Bankens vid var tid gällande övriga bestämmelser. 2) bankkonto avses

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

Bankens ex. Depå nummer. Blankett: Uppgift om skattskyldighet i Sverige (Bl 4110) Nej

Bankens ex. Depå nummer. Blankett: Uppgift om skattskyldighet i Sverige (Bl 4110) Nej Bankens ex DEPÅAVTAL Bank Swedbank AB (Publ) Depåtyp Handläggare, telefon Depå nummer Kontorstillhörighet Likvidkonto SEK nr (inkl clearingnr) Avkastningskonto SEK nr (inkl clearingnr) Likvidkonto annan

Läs mer

Bankens ex. Depå nummer. Blankett: Uppgift om skattskyldighet i Sverige (Bl 4110)

Bankens ex. Depå nummer. Blankett: Uppgift om skattskyldighet i Sverige (Bl 4110) Bankens ex DEPÅAVTAL Bank Swedbank AB (Publ) Depåtyp Handläggare, telefon Depå nummer Kontorstillhörighet Likvidkonto SEK nr (inkl clearingnr) Avkastningskonto SEK nr (inkl clearingnr) Likvidkonto annan

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Villkor m m för Företagsplaceringar XL

Villkor m m för Företagsplaceringar XL www.danskebank.se Villkor m m för Företagsplaceringar XL April 2010 Innehåll Allmänna bestämmelser för depå... 3 Allmänna kontovillkor, Företag... 9 Allmänna villkor för handel med finansiella instrument...

Läs mer

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1(5) Bilaga 1:1 Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd

Läs mer

Depå nummer. Blankett: Uppgift om skattskyldighet i Sverige (Bl 4110) Utländskt skatteregistreringsnummer. Blankett W9 (Bl 7674)

Depå nummer. Blankett: Uppgift om skattskyldighet i Sverige (Bl 4110) Utländskt skatteregistreringsnummer. Blankett W9 (Bl 7674) DEPÅAVTAL Bank Handläggare, telefon Kontorstillhörighet Depåtyp Depå nummer Likvidkonto SEK nr (inkl clearingnr) Avkastningskonto SEK nr (inkl clearingnr) Likvidkonto annan valuta än SEK nr (inkl clearingnr)

Läs mer

Välkommen till Garantum Fondkommission AB.

Välkommen till Garantum Fondkommission AB. epåhandlingar Välkommen till Garantum Fondkommission AB. Varmt välkommen som kund hos Garantum Fondkommission AB. Vi är glada över att ni valt att öppna depå hos oss. Hur gör ni för att öppna depå? Innan

Läs mer

Välkommen till Garantum Fondkommission AB.

Välkommen till Garantum Fondkommission AB. Välkommen till Garantum Fondkommission AB. Varmt välkommen som kund hos Garantum Fondkommission AB. Vi är glada över att ni valt att öppna depå hos oss. Hur gör ni för att öppna depå? Innan ni blir kund

Läs mer

4.1 I det fall kunden ( köparen ) lämnat uppdrag om köp av finansiella instrument gäller följande.

4.1 I det fall kunden ( köparen ) lämnat uppdrag om köp av finansiella instrument gäller följande. Gällande fr o m 2013-11-01 - AHF1311 Allmänna villkor för handel med finansiella instrument 1. Uppdrag 1.1 Begäran ( order ) från kunden, lämnad på det sätt värdepappersinstitutet ( Bolaget ) anvisat,

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL (Sparbanker) Utgivningsdatum

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL (Sparbanker) Utgivningsdatum ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL (Sparbanker) 2017-04-06 1(5) 2017-04-06. Denna sammanställning innehåller: Allmänna bestämmelser för depåavtal (Bl 8733) Allmänna villkor för handel med finansiella

Läs mer

Depå- och handelsbestämmelser Skandiadepå Kapitalförsäkring.

Depå- och handelsbestämmelser Skandiadepå Kapitalförsäkring. Depå- och handelsbestämmelser Skandiadepå Kapitalförsäkring. Tillgång till Depå m.m. Mellan Depåinnehavaren, Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 502017-3083, (Försäkringsgivaren), och Skandia- Banken

Läs mer

Depåhandlingar Juridisk person. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014

Depåhandlingar Juridisk person. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Depåhandlingar Juridisk person Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Innehåll Hej och varmt välkommen som kund hos Strukturinvest Fondkommission AB (Strukturinvest). Innan du blir kund

Läs mer

Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007

Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007 Oktober 2007 Bästa Kund, Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007 Den 1 november i år träder en ny värdepappersmarknadslagstiftning i kraft. För att du som kund ska slippa skriva under ett

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB ALLMÄNT Mellan undertecknad innehavare av Investeringssparkonto (härefter Kund ) och Exceed Capital Sverige AB (org. nr 556550-3116)

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL Utgivningsdatum

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL Utgivningsdatum ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL 2017-04-06 1(5) 2017-04-06. Denna sammanställning innehåller: Allmänna bestämmelser för depåavtal (Bl 8731) Allmänna villkor för handel med finansiella instrument (Bl

Läs mer

Netfonds Bank 1. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT. ALLMÄNNA VILLKOR Sida 1

Netfonds Bank 1. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT. ALLMÄNNA VILLKOR Sida 1 ALLMÄNNA VILLKOR Sida 1 1. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT 1.1. UPPDRAG Begäran ( order ) från Kunden, lämnad på det sätt Bolaget anvisat, om utförande av handel ( uppdrag ) innebär

Läs mer

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset )

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Förmedlande Clearingmedlem (nedan Medlemmen ) Handläggare KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Till Integrerat Handels- och Clearingkonto kan ytterligare

Läs mer

avtal för handel med optioner och terminer på om - marknaden kunder med externt förvar Handläggare

avtal för handel med optioner och terminer på om - marknaden kunder med externt förvar Handläggare Förmedlande Clearingmedlem (nedan Medlemmen ) Handläggare KUNDAVTAL Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Till Integrerat Handels- och Clearingkonto kan ytterligare

Läs mer

Aktie- och fondkonto. Villkoren

Aktie- och fondkonto. Villkoren Aktie- och fondkonto För att bli kund behöver du godkänna villkoren för Aktie- & fondkonto. Villkoren ger dig information om hantering av produkten och tjänsten samt förklarar hur dina personuppgifter

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Välkommen som depåkund hos SIP Nordic Fondkommission

Välkommen som depåkund hos SIP Nordic Fondkommission Välkommen som depåkund hos SIP Nordic Fondkommission Som ny kund behöver du ta del av den information som gäller för SIP Nordics värdepappersdepåer samt fylla i och underteckna depåavtalet. Din depå kan

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bolaget avser Spiltan Fonder AB, org nr 556614-2906; teckningsoptionsinnehavare

Läs mer

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument 1

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument 1 Allmänna villkor för handel med finansiella instrument Uppdrag Begäran från kunden, lämnad på det sätt Pareto Öhman AB ( Pareto Öhman ) anvisat, om utförande av handel ( uppdrag eller order ) innebär,

Läs mer

Avtal investeringssparkonto ISK

Avtal investeringssparkonto ISK Avtal investeringssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2013-04-01 Inledning Kunden ansöker om ett Investeringssparkonto antingen genom registrering på Skandiabankens hemsida eller genom

Läs mer

Allmänna villkor. Per den 13 maj 2009 Mangold Fondkommission AB

Allmänna villkor. Per den 13 maj 2009 Mangold Fondkommission AB Allmänna villkor Per den 13 maj 2009 Mangold Fondkommission AB Innehåll s. 3 Uppdrag s. 3 Kommission och självinträde m.m. s. 3 Utförande av uppdrag på annat sätt s. 3 Riktlinjer för utförande av order

Läs mer

Avtal depåkonto privatperson

Avtal depåkonto privatperson AVTAL DEPÅKONTO SIDA 1 AV 1 Avtal depåkonto privatperson Depåkontonummer (ifylles av institutet) Namn (efternamn, förnamn) Personnummer KUNDUPPGIFTER Utdelningsadress (gata, box el motsvarande) Mail Postnummer

Läs mer

Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014

Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Innehållsförteckning Hej och varmt välkommen som kund hos Strukturinvest Fondkommission AB (Strukturinvest).

Läs mer

Danica Kapitalförsäkring Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014

Danica Kapitalförsäkring Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Danica Kapitalförsäkring Privatperson Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Innehåll Hej och varmt välkommen som kund hos Strukturinvest Fondkommission AB (Strukturinvest). Innan du blir

Läs mer

Låntagare: Netfonds Bank AS:s motpart, som är den av parterna som genom ett Värdepapperslån lånar

Låntagare: Netfonds Bank AS:s motpart, som är den av parterna som genom ett Värdepapperslån lånar Allmänna villkor för värdepapperslån Sida 1 Allmänna villkor för värdepapperslån 1. Tillämpningsområde mm 1.1 Dessa Allmänna villkor utgör avtalsvillkor för mellan parterna träffat Ramavtal för Värdepapperslån.

Läs mer

Välkommen som depåkund hos SIP Nordic Fondkommission

Välkommen som depåkund hos SIP Nordic Fondkommission Komplett uppsättning depåhandlingar Välkommen som depåkund hos SIP Nordic Fondkommission Som ny kund behöver ni fylla i och underteckna depåavtalet samt ta del av den information som gäller för SIP Nordic

Läs mer

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL Depånummer ifylles av Avanza:

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL Depånummer ifylles av Avanza: HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL Depånummer ifylles av Avanza: FYLL I DINA UPPGIFTER Namn (tilltalsnamn, efternamn)/firma Personnr/Org.nr Adress (enl. folkbokföringen/reg. adress) Telefon (även riktnr) Telefon

Läs mer

Allmänna villkor för SveaDirektSpar

Allmänna villkor för SveaDirektSpar Allmänna villkor för SveaDirektSpar 1. PARTER Parter är SveaDirekt, bifirma till Svea Ekonomi AB (556489-2924), nedan kallad Svea och den eller de som tecknat avtal med Svea innebärande att sådan fysisk

Läs mer

AVTAL OM DISKRETIONÄR FÖRVALTNING

AVTAL OM DISKRETIONÄR FÖRVALTNING AVTAL OM DISKRETIONÄR FÖRVALTNING Detta avtal har den ingåtts mellan Parterna; 1) Kundens namn/firma Personnummer/organisationsnummer Adress ( Kunden ) och 2) Cerberus AB, org.nr 556677-0391, Engelbrektsgatan

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Uppdrag Begäran ( order ) från kunden lämnad på det sätt Mangold Fondkommission AB, org.nr 556585-1267 ( Bolaget ) anvisat, om utförande av handel

Läs mer

Allmänna villkor för pensionssparavtal Nordnet Bank AB (2009:1)

Allmänna villkor för pensionssparavtal Nordnet Bank AB (2009:1) Allmänna villkor för pensionssparavtal Nordnet Bank AB (2009:1) Pensionssparandet i Nordnet Bank AB (Bolaget) följer vad som stadgas i lagen (1993:931) om individuellt pensions-sparande och därmed sammanhängande

Läs mer

E. Öhman J:or Fonder AB

E. Öhman J:or Fonder AB E. Öhman J:or Fonder AB Godkänd av Styrelsen Dokumentnamn 2013-08-29 Instruktion för utförande av order och placering av order hos tredje part m.m. Upprättad av Dokumentnummer Version Compliancefunktionen

Läs mer

Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 15 oktober 2015

Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 15 oktober 2015 Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 15 oktober 2015 Innehållsförteckning Hej och varmt välkommen som kund hos Strukturinvest Fondkommission AB (Strukturinvest).

Läs mer

Danica Tjänstepension. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB april 2016

Danica Tjänstepension. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB april 2016 Danica Tjänstepension Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 7109-27 april 2016 Innehåll Hej och varmt välkommen som kund hos Strukturinvest Fondkommission AB (Strukturinvest). Innan du blir kund så är

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

1 Kontoavtal 1 Kontoavtal 2 Obligatoriska bakgrundsfrågor 2 Obligatoriska bakgrundsfrågor 3 ID-handlingar 3 ID-handlingar 4 Handelsfullmakt

1 Kontoavtal 1 Kontoavtal 2 Obligatoriska bakgrundsfrågor 2 Obligatoriska bakgrundsfrågor 3 ID-handlingar 3 ID-handlingar 4 Handelsfullmakt ÖPPNING AV KONTO INNEHÅLL / CHECKLISTA Välkommen som kund till Nord Fondkommission AB. Innan du blir kund är det en del blanketter som ska fyllas i och avtal som du ska läsa igenom. Skickas till Nord Fondkommission

Läs mer

OPTIONSBEVIS. Detta optionsbevis är utfärdat till. Lars Berg eller order och omfattar köpoptioner av serie 2016/2017 (C)

OPTIONSBEVIS. Detta optionsbevis är utfärdat till. Lars Berg eller order och omfattar köpoptioner av serie 2016/2017 (C) OPTIONSBEVIS Detta optionsbevis är utfärdat till Lars Berg eller order och omfattar 10 000 köpoptioner av serie 2016/2017 (C) och varje köpoption ger rätt att förvärva en aktie i Greater Than AB (publ)

Läs mer

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB:S (PUBL) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA DEPÅBEVIS avseende aktier i MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB:S (PUBL) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA DEPÅBEVIS avseende aktier i MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB:S (PUBL) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA DEPÅBEVIS avseende aktier i MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. Januari 2012 Millicom International Cellular S.A. (nedan Bolaget

Läs mer