" #$# % " #$#& & ' )( #* + && *

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "" #$# % " #$#& & ' )( #* + && *"

Transkript

1 !!" # $ % & " ' "

2 2

3 (! " #$# % " #$#& & ' ( )( #* + && * 3

4 & Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom besök i verksamheterna. Beställaren och utföraren har ett gemensamt ansvar för att verksamheterna följs upp och utvärderas samt att dokumentera såväl egna som gemensamma uppföljningar och utvärderingar. Ett komplement till det övriga kvalitetsarbetet är att införa besök i verksamheterna, s.k. insynsbesök. Dessa besök ska genomföras av ledamöterna i omsorgsnämndens arbetsutskott, utsedda kontaktpolitiker samt av berörda tjänstemän. Det är bara den/de kontaktpolitiker som är utsedda för just den verksamheten som ska delta. Besöken ska, för både beställare och utförare, ses som ett instrument för att utveckla verksamheten. Vid besöken ska enhetschef ev. verksamhetschef, personal och brukare (där det är möjligt) träffa arbetsutskottets ledamöter, kontaktpolitiker och berörda tjänstemän. Vid besöken ska ledamöterna informeras om verksamheten, kvalitetsarbetet, hur enheten arbetar med trygghet, inflytande och bemötande, höra hur personalen och ev. brukarna upplever verksamheten m.m. För att få strukturerade besök görs en frågemall som ska gås igenom vid besöken. Dessa frågor lämnas ut till enhetschef och ledamöter innan besöket för att alla ska ha möjlighet att förbereda sig samt för att få en bra dialog vid träffarna. Enligt avtal mellan beställare och utförare skall uppföljningar och utvärderingar dokumenteras. Detta kommer att göras av deltagande tjänstemän. De verksamheter som genomfört kvalitetsmätningar ska kunna presentera dessa och redogöra för vilka åtgärder som planeras utifrån uppnådda resultat. Enhetens kvalitetsredovisning bifogas (om sådan har gjorts) så att denna kan studeras av ledamöterna innan besöket. Till de verksamheter som ännu inte genomfört någon enkätundersökning görs en liknande frågemall för att få en upplevelse av vad personalen och brukarna anser om kvalitén i just deras verksamhet. Omsorgsnämndens arbetsutskott, kontaktpolitiker och tjänstemän från beställarkansliet har träffat ledning och personal för hemtjänstgrupperna Ornäsgruppen, Torsångsgruppen, Centrumgruppen, Hagalundshuset, Forssagruppen, Kvarnsvedengruppen, Mångruppen, Jaxgruppen och Bullermyrengruppen. Från omsorgsnämndens arbetsutskott deltog: Ragnhild Pohanka, Janette Bäckman, Bibbi Eriksson och Berit Kent. Kontaktpolitiker för verksamheterna som deltog: Ragnhild Pohanka, Bibbi Eriksson, Leif Svensson, Fatima Akil, Birgitta Ragnarsson-Jansson och Eva-Lisa Borres. Deltagande tjänstemän: Inger Hellberg och Pernilla Engblom. För ledningen av hemtjänstgrupperna deltog: Kerstin Jansson (verksamhetschef), enhetscheferna Ann-Mari Lindroth, Ingmarie Jansson, Ann-Christin Forsgren och Christina Stenman. Enhetschef Susanne Lundgren deltog ej p.g.a. tjänstledighet. 4

5 Från personalen deltog: Sandra Ingrids, Forssagruppen Katarina Eriksson, Mångruppen Eva Svensson, Jaxgruppen Kristin Jonsson, Kvarnsvedengruppen Nancy Palm, Bullermyrengruppen Anita Lagerberg, Hagalundshuset 12 Birgitta Gustafsson, Hagalundshuset 8 Berit Rällsjö, Ornäs-Torsångsgruppen Birgitta Norman, Idkerbergsgruppen Kerstin Johansson, Idkerbergsgruppen Elina Olsson, Centrumgruppen ) Syftet med besöket är att få kunskap om verksamheten se att verksamheten följer gällande lagar och förordningar se hur kvalitetsarbetat fungerar praktiskt ute i verksamheten följa resultat och analys av kvalitetsmätningarna se vilka åtgärder/insatser som görs utifrån resultaten av nämndens kvalitetsmätningar se hur delaktig personalen är i verksamhetens kvalitetsarbete # Arbetsutskottet har genomfört intervjuer/samtal med hemtjänstens (grupp 2) ledning och personal. Frågorna och besökets syfte och innehåll har delgivits berörda innan besöket. De intervjuade personerna har getts möjlighet att lämna synpunkter på rapportens innehåll. &!!! Ornäs-Torsångsgruppen Ornäs/Torsångsgruppen bedriver hemtjänst åt 30 hushåll. Dessutom bedrivs ledsagning samt personligt utformat stöd. Det geografiska området är glesbygd och personalen åker bil till brukarna. I gruppen arbetar 12 undersköterskor/vårdbiträden, varav en är man, 33 % är undersköterskor, övriga har varierande utbildning. Centrumgruppen Centrumgruppen bedriver hemtjänst åt 65 hushåll. I gruppen arbetar 18 undersköterskor och vårdbiträden. I personalgruppen som alla är kvinnor, är 27 % undersköterskor, resterande är vårdbiträden med varierande utbildning. Det geografiska området är Centrum och personalen cyklar/går till de olika brukarna. 5

6 Hagalundshuset Hagalundshuset är idag ett seniorboende för personer som fyllt 55 år. Huset består av två stycken huskroppar med vardera 48 lägenheter, varav en lägenhet i varje hus som är en personallägenhet. På Hagalundshuset 8 ges hemtjänstinsatser inklusive larmhantering till 34 personer. Personalgruppen består av 13 personer. I Hagalundshuset 12 ges insatser till 35 personer med en personalgrupp på 14 personer. Personal från båda husen utför även ledsagning inom tjänsten. Hagalundshuset hör till Kvarnsvedens vårdcentral och disktriktsköterskorna gör vissa hembesök samt ger personal nödvändig information. Många sjukvårdande insatser är idag delegerade till kommunens undersköterskor som sköter det inom Hagalundshuset. På Hagalundshuset finns en dagverksamhet, Spännaren, som är öppen måndagfredag. Där bedrivs öppen verksamhet vilket innebär att alla är välkomna för att t.ex., fika, sy eller bara prata. Annars är verksamheten planerad dag för dag med olika aktiviteter såsom sittande dans, gymnastik, bok- och tidningsläsning i grupp, olika temagrupper, bingo samt olika slag av underhållning varje torsdag. På Hagavägen finns en liten vävstuga som sköts av pensionärer som nyttjar den. En restaurang finns som är öppen för lunchservering måndag söndag. Vissa dagar i veckan finns även en hårfrisörska tillgänglig. Forssagruppen Forssa är en tätortsgrupp och det geografiska området sträcker sig från Lergärdet till Domnarvsvallen och bostadsområdet Ringen. Hemtjänstlokalen finns i Forssa centrum. Gruppen utför hemtjänst åt 54 hushåll. Personalgruppen består av 23 anställda varav 3 är ledsagare i hemtjänsten. Kvarnsvedengruppen Kvarnsvedengruppen är en kombinerad tätort och landsbygdsgrupp. Det geografiska området sträcker sig från Lergärdet till Gagnefsgränsen. Hemtjänstlokalen finns på Vårdcentralen i Kvarnsveden. Gruppen utför hemtjänst åt 68 hushåll. Personalgruppen består av 21 anställda varav 1 ledsagare i hemtjänsten. Idkerbergsgruppen Hemtjänsten i Idkerberget är en liten personalgrupp på 8 personer som arbetar i två arbetslag. Gruppen hjälper elva brukare som alla har en hög ålder. Gruppen utför även avlösning. Mångruppen Mångruppen består av 9 personal varav sex stycken är undersköterskor. Gruppen utför hemtjänst till 28 hushåll boende på Jakobsgårdarna, Skräddarbacken, Nygårdsdalen, Lindan m.m. Ledsagning består av fyra ärenden och avlösning två ärenden. Jaxgruppen Jaxgruppen består av 13 personal varav sju stycken är undersköterskor. Gruppen utför hemtjänst till 35 hushåll på Mångatan 1-5, samt dess närområde. Ledsagning består av sju ärenden och anhöriganställda två. 6

7 Bullermyrengruppen Bullermyrengruppen bedriver insatser åt 56 hushåll. Dessutom bedrivs ledsagning, anhöriganställning, personlig assistans samt personligt utformat stöd. Det geografiska området är stadsdelen Bullermyren. Personalen går eller cyklar till brukarna. I gruppen arbetar 15 personal varav 9 stycken är undersköterskor och 6 stycken är vårdbiträden. 7

8 *!! Närvarande: Kerstin Jansson (verksamhetschef), enhetscheferna Ann-Mari Lindroth, Ingmarie Jansson, Ann-Christin Forsgren och Christina Stenman 1. Finns någon speciell värdegrund/verksamhetsidé för denna enhet? Hemtjänstgrupperna har jobbat med att bryta ner begreppen trygghet, inflytande och bemötande. Bemötande är viktigt eftersom ett gott bemötande påverkar brukarnas trygghet och inflytande. En gedigen utbildning har getts i värdegrund som sträckt sig över ett och ett halvt år. Utbildningen har getts till alla inom hemtjänsten. Enhetscheferna anser att det är viktigt att jobba med personalens arbetsmiljö så att de har en bra grund att stå på och känner sig trygg i sitt arbete och kan på så sätt även förmedla detta till brukarna de möter. 2. Vilka kvalitéer har ni i eran verksamhet? Vad kan brukarna/anhöriga förvänta sig när de flyttar in hos er? Enhetscheferna tycker att grupperna är bra på att anpassa sig efter vilka brukare de möter. Personalen är duktiga människokännare med ett gott bemötande. I många grupper är det en liten personalomsättning, vilket gör att brukarna inte behöver möta många olika personal hela tiden. Enhetscheferna tycker att det är viktigt att brukarna kan känna delaktighet och att de vet när hemtjänsten kommer. Det är även viktigt att personalen kan avgöra hur mycket de ska hjälpa brukarna. Viktigt att brukarna får göra det de klarar av och att personalen kan ha en mer stödjande funktion. Ledningen tycker att det finns ett bra samarbete med sjukgymnasterna och arbetsterapeuterna och att de jobbar med ett rehabiliterande synsätt. Många av grupperna har även ett bra samarbete med vårdcentralerna. 3. Hög kvalité innebär inte att man ska behandla alla lika. Vad som är hög kvalité är olika för olika individer. Anser ni att ni behandlar era brukare enligt deras individuella behov? Ledningen anser att de behandlar brukarena enligt deras individuella behov genom att jobba mycket med att utveckla kontaktmannaskapet. Ledningen tycker att planeringsverktyget ICare är ett bra redskap för att tillgodose de individuella behoven. I programmet kan det lätt tas med vad som är viktigt kring varje brukare. Detta är mycket bra för vikarier att få reda på mer specifika behov hur varje brukare vill ha det. 4. Hur ser ni på eran roll som ledare? Cheferna anser att det är viktigt att de agerar som en lots för sin personal. Ledningen poängterar vikten av att kompetensutveckla personalen. Nya tider med nya krav kräver att personalen är mycket flexibel och kan ta till 8

9 sig nya arbetsuppgifter och arbetssätt. Idag har cheferna mer administrativa uppgifter, vilket innebär att de inte hinner vara med personalgrupperna i lika hög utsträckning. De anser att det är för lite tid för enskilda samtal med sin personal. Verksamhetschefen poängterar att det är viktigt att föra fram vad som görs inom hemtjänsten. ICare är då ett instrument för att visa på hur mycket som görs i hemtjänsten. Ledningen tycker att det är ett öppet klimat inom hemtjänsten och att chefer och personal vågar säga vad man tycker. 5. Hur uppfattar du verksamheternas förändrings- och utvecklingsvilja? Cheferna anser att det finns förändrings- och utvecklingsvilja i verksamheten. 6. Har ni jobbat aktivt för att informera brukare/anhöriga och personal om varför vi gör dessa mätningar? Ledningen anser att personalen har informerats om kvalitetsmätningarna. Brukarna har informerats lite grann, men kan bli bättre. Anhöriga har inte informerats. 7. Hur har kvalitetsmätningen mottagits av brukare/anhöriga och personal? Ledningen anser att de bara fått positiva reaktioner på dessa mätningar. 8. Vilken svarsfrekvens hade ni? Svarsfrekvensen var godtagbar, men grupperna kan jobba mer aktivt för att förankra innan och påminna om vikten att fylla i enkäten när den lämnas ut. 9. Har personalen fått vara med och analysera resultaten och ta fram åtgärder? Cheferna anser att personalen fått vara med och analysera resultatet. 10. Är personalen väl medveten om vilka åtgärder som ska genomföras för att förbättra verksamheten? Cheferna anser att personalen är medveten om vilka åtgärder som ska genomföras för att förbättra verksamheten. 9

10 *!! Närvarande: Sandra Ingrids (Forssagruppen), Katarina Eriksson (Mångruppen), Eva Svensson (Jaxgruppen), Kristin Jonsson (Kvarnsvedengruppen), Nancy Palm (Bullermyrengruppen), Anita Lagerberg (Hagalundshuset 12), Birgitta Gustafsson (Hagalundshuset 8), Berit Rällsjö (Ornäs-Torsångsgruppen), Birgitta Norman (Idkerbergsgruppen), Kerstin Johansson (Idkerbergsgruppen) och Elina Olsson (Centrumgruppen). 1. Finns någon speciell värdegrund/verksamhetsidé för denna enhet? Värdegrundsutbildning har getts till all personal inom hemtjänsten. Där arbetades det mycket med ledorden trygghet, inflytande och bemötande. Personalen anser att de är professionella och kan anpassa sig efter vem de möter. De anser att de är bra människokännare och bemöter brukarna på ett respektfullt sätt. Personalen anser även att de är mycket flexibel i sitt arbete. 2. Hur ser ni på möjligheterna att påverka och utveckla nya arbetsformer? Personalen i dessa hemtjänstgrupper anser att de inte kan vara med och påverka och att besluten redan är tagna när de får kännedom om förändringar. Många synpunkter finns på ICare och delade åsikter finns om planeringsverktyget. Vissa ser det som mycket positivt eftersom det verkligen visar på allt de gör. Andra menar att det är ett verktyg för att kunna spara in på personal. Personalen anser att diskussionerna i hemtjänstgruppen försvinner när man använder ICare. Delar av personalen tycker att det är stressande med klockorna som ska tryckas på när de kommer och går hos brukarna. De tycker att det ofta är stor tidspress då gångtider och restider inte håller, speciellt under vintern. Ordföranden, Ragnhild Pohanka, informerar personalen om att de ska kräva att få ytterligare inforation om ICare i omsorgsnämnden. Vid det tillfället är det bra om någon från personalen är med och redogör för hur de anser att det fungerar. Elina Olsson i Centrumgruppen är ansvarig för ICare hos personalen. 3. Är det klart vilket uppdrag ni har? Personalen anser att de vet vilket uppdrag de har. 4. Har ledningen informerat om kvalitetsmätningar och varför dessa görs? Personalen anser att ledningen har informerat om kvalitetsmätningarna. 5. Har ni varit med och analyserat resultatet av kvalitetsmätningen? Personalen anser att de fått vara med och analyserat resultatet av kvalitetsmätningen. 10

11 6. Har ni varit med och tagit fram förslag på hur verksamheten ska förändras/förbättras utifrån resultaten av mätningen? Personalen anser att de varit med och tagit fram förslag på hur verksamheten ska förbättras utifrån resultaten av mätningen. Något olika mellan hemtjänstgrupperna hur mycket personalen varit delaktiga. På grund av chefsbyte har detta inte diskuterats så mycket i vissa grupper. 7. Är det klart för er vilka åtgärder som ska genomföras för att förbättra verksamheten? Personalen är inte helt medveten om vilka åtgärder som ska genomföras för att förbättra verksamheten. Övrigt 8. Är det något övrigt som ni vill framföra till nämnden? Personalen önskar olika utbildningar som de känner är nödvändigt för just deras brukare och deras behov. Utbildning om missbruk och psykiatri samt palliativ vård är önskvärda utbildningar. Personalen anser att tidigare utbildningar som bedrivits i cirkelform har varit bra. När det gäller ärenden där psykiska funktionshinder föreligger önskar personalen handledning. Personalen tycker att det skulle vara bra med erfarenhetsutbyte med andra hemtjänstgrupper. Undersköterskeutbildningen som vissa läser in tycker personalen genomförs i allt för högt tempo. Personalen önskar att kontaktpersonen hade mera tid för sina brukare. 11

12 )! Värdegrund/verksamhetsidé Ledning och personal uppfattas ha en gemensam värdegrund och verksamhetsidé. De upplevs även ha samma bild av vilka kvalitéer som finns i verksamheten. Uppdrag Både ledning och personal har samma uppfattning när det gäller vilket uppdrag verksamheten har. Båda anser att det idag finns stora komplexa behov som behöver lösas. Utbildning är en viktig bit för att möta dagens och morgondagens skiftande behov. Nämnden uppfattar att det skiljer mellan hemtjänstgrupperna när det gäller möjligheten att få vara med och påverka. Vissa grupper känner att de är delaktiga medan andra känner att de bara blir tilldelade uppgifter utan att få information eller möjlighet att påverka innan beslut fattas. Både ledning och personal uppfattar att det finns förändrings- och utvecklingsvilja i verksamheten. Personalen anser dock att uppföljningar inte alltid hinns med när man provar olika idéer/förslag. Trygghet, inflytande och bemötande Ledning och personal upplevs ha samma bild av vad som inryms i begreppen trygghet, inflytande och bemötande. Kvalitetsarbete Det verkar skilja mellan olika hemtjänstgrupperna hur mycket personalen varit delaktiga i analysen och framtagandet av förbättringsåtgärder. Vissa grupper bör jobba mer med detta vid nästa mättillfälle. Denna omgång kan personalens delaktighet ha varit låg på grund av chefsbyten. Eftersom flera grupper inte känner sig informerade eller delaktiga i beslut bör ledningen försöka förankra förslag som är möjliga att påverka i hemtjänstgrupperna i ett tidigt skede. Hemtjänstgrupperna påtalar att det finns olika utbildningsbehov i de olika grupperna. Personalen anser att de skulle få ut mer om de kunde välja utbildning som passade just deras brukares behov. Ledningen bör se över om det finns möjlighet att erbjuda flera olika utbildningar för personalen att välja på. När det gäller kvalitetsarbetet behöver vissa enhetschefer fortsätta arbeta med att klargöra för personalen hur viktigt det är att alla tar sig tid att svara på enkäten och att svaren verkligen används i det fortsatta förbättringsarbetet. Det är även viktigt att information ges till brukare, anhöriga och gode män om resultat och planerade åtgärder. Detta för att visa att deras svar/synpunkter tas tillvara och leder till förbättringar i verksamheten samt att det ökar chansen till en högre svarsfrekvens vid kommande mätningar. + Omsorgsnämnden kommer att följa upp förslagna åtgärder vid nästa insynsbesök. 12

" # $# % " # $#&& ' + && *

 # $# %  # $#&& ' + && * 2 ! " # $# % " # $#&& ' ( )(#* + && * 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Utbildningsprojekt Hösten 2012 Projektredovisning Anna Hassel Arbetsterapeut/Projektledare Beställare Sociala sektorn, Borlänge kommun Projektansvarig

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Rapport från FoU-Jämt 2006:1

Rapport från FoU-Jämt 2006:1 F O U J ä m t Rapport från FoU-Jämt 2006:1 Vardagsrehabiliteringens roll inom kommunens hemtjänst Maritha Månsson Ann Nordholm Lena Andersson Annelie Mikaelsson Ulla Ekman Förord Rehabiliteringsinsatser

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Vad vill äldre veta? En sammanställning av studier om äldres val inom äldreomsorgen

Vad vill äldre veta? En sammanställning av studier om äldres val inom äldreomsorgen Vad vill äldre veta? En sammanställning av studier om äldres val inom äldreomsorgen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter och uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov Dialogseminarier med biståndshandläggare och deras chefer i Stockholms stad Eva Norman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:13

Läs mer

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision konsten att lyssna utan motstånd Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision En utvärdering av ett pilotprojekt Christina Norman Mars 2007 Brukarorienterad utvärdering

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen.

Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen. Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen Cristina Foconi 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Så här arbetar du med studiematerialet...

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet om kompetens, hälsa och ledarskap Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson September 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Bakgrund och

Läs mer