Budgetskrivelse Tekniska nämnden - Gatukontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budgetskrivelse 2016. Tekniska nämnden - Gatukontoret"

Transkript

1 Budgetskrivelse 2016 Tekniska nämnden - Gatukontoret

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Nämndens ansvar Gatukontorets ansvar Gatukontorets organisation Mål Verksamheten - viktiga förändringar och ekonomiska konsekvenser Viktiga förändringar och ekonomiska konsekvenser Investeringar Begäran om förändrad ekonomisk ram Kommunbidrag Investeringsram Tekniska nämnden - Gatukontoret, Budgetskrivelse (22)

3 1 Sammanfattning Gatukontorets uppdrag är att planera, förverkliga och förvalta stadsmiljöer och trafiksystem. Investeringsvolymen har i samband med kommunledningens budgetplanering under 2014 halverats för planperioden. Det omfattande prioriteringsarbete som har genomförts under 2014 har medfört att många investeringar har skjutits på framtiden till efter år För perioden omfattar den planerade investeringsvolymen drygt 1,9 miljarder kronor. Sverigeförhandlingen och de statliga stadsmiljöavtalen kan innebära möjligheter som kräver god beredskap för omprioriteringar av investeringar. Frågan om medfinansiering från Malmös sida behöver beaktas. En stor del av gatukontorets arbete utgår från detaljplaner och från program beslutade av tekniska nämnden. Plan för Malmös gröna miljöer (grönplan), trafiksäkerhetsprogram, kollektivtrafikstrategi, trafik- och mobilitetsplan samt skyfallsplan kommer att revideras eller tas fram och leda till åtgärdsplaner under 2015 och framåt. Gatukontoret har ambitionen under 2016 och framåt att öka fokus ännu mer på barn och unga, mötesplatser, trafiksäkerhet och mobility management. Satsningar riktade mot barn och unga avspeglar sig bland annat i arbetet mot ökad trafiksäkerhet samt bättre miljö och hälsa. Det är även tydligt i inriktningen av arrangemangen och besöksanläggningar. Folkets park fyller 125 år Antalet besökare i Folkets park växer för varje år och trycket ökar på parkens ytor och lekattraktioner. Under planperioden genomförs delar av en omfattande utvecklingsplan. I omprioriteringsarbetet med de nya ekonomiska förutsättningarna för staden, så har investeringsvolymen ändrats även för Folkets park. Åtgärder för att säkra VA-systemet måste prioriteras innan övriga investeringar och förbättringar kan genomföras. Malmöringen med station Rosengård och station Östervärn öppnar eventuellt under senare delen av 2016, beroende på tillståndsprocessen. Cykelprogrammets åtgärder för att ytterligare stärka Malmös ställning som cykelstad fortsätter. Ytterligare cykelbanor kommer att byggas, cykelparkeringar utvecklas, cykelpumpar byggas ut och åtgärder för att uppmuntra fler att cykla kommer att genomföras. Tjänstekoncessionen för hyrcykelsystemet väntas bli klar 2015 och då kan hyrcykelsystemet vara i drift 2016, vilket innebär ekonomiska konsekvenser i form av bl.a. anslutnings- och myndighetsavgifter. En fortsatt satsning sker på trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter, bland annat genom att hastighetssäkra gångpassager och övergångsställen. Aktiviteter, tjänster och erbjudanden inom mobility management används som kostnadseffektiva åtgärder i stället för eller tillsammans med fysiska investeringar. Tekniska nämnden fattade 2014 beslut om ett avtal mellan Malmö stad och Region Skåne avseende fördelning mellan parterna för att täcka driftskostnaderna för Citytunnelstationerna i Hyllie och Triangeln. I juni 2015 löper garantitiden ut för stationerna vilket innebär att driftskostanderna kommer att öka. Det finns fortfarande osäkerheter som delvis beror på osäkerheter i resandevolymer och faktiska drifts- och underhållskostnader. Tekniska nämnden - Gatukontoret, Budgetskrivelse (22)

4 2 Nämndens ansvar TEKNISKA NÄMNDENS ANSVAR ENLIGT REGLEMENTET 1 Tekniska nämndens ansvar omfattar: fastigheter, exploatering, lokalförsörjning, gator och parker, trafik- och infrastrukturfrågor samt avfallsfrågor. Tekniska nämndens uppgifter för gatukontorets verksamhetsområde: 4 Nämnden har till uppgift: att ansvara för förverkligande, förvaltning, genomförande och upplåtelse av kommunens allmänna platsmark att ansvara för trafikens infrastruktur att ansvara såsom kommunens nämnd enligt lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor ävensom ansvara för trafiksäkerhetsarbetet i kommunen att ansvara för kommunens intressen beträffande kollektivtrafikfrågor att ansvara i frågor beträffande kommunens renhållningsskyldighet enligt miljöbalkens femtonde kapitel med tillhörande renhållningsförordning m fl författningar att svara för gaturenhållning m m enligt 2 4 lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning att ansvara för frågor om mål, inriktning samt resursfördelning inom verksamhetsområdet Att utöva ansvar för förverkligande, förvaltning, genomförande och upplåtelse av kommunens allmänna platsmark innebär att tekniska nämnden företräder kommunen i frågor rörande; upplåtelse beträffande allmän platsmark drift, underhåll, förnyelse och nyttjande av nämnden underställda anläggningar mm utfärdande av lokala ordningsföreskrifter I denna egenskap ansvarar nämnden i frågor rörande kommunens gator och vägar, gång- och cykelbanor i egenskap av kommunens väghållare, samt broar kanaler och andra allmänna vattenområden, torg, parker, planteringar och andra allmänna platser samt områden för friluftsliv, allt med tillhörande byggnader, anläggningar och inrättningar i den mån detta icke ankommer på annan. Därvid skall tillgodoses en god stadsmiljö och en förstärkt Malmöidentitet. Ansvaret för trafikens infrastruktur såväl lokal som i regional innebär att samarbete och kontakter skall inriktas mot en god och säker tillgänglighet för samtliga trafikantgrupper och med utformning av ett miljöanpassat trafiksystem. Att ansvara såsom kommunens nämnd enligt lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor även som ansvara för trafiksäkerhetsarbetet i kommunen innebär att tekniska nämnden företräder kommunen i frågor rörande; Tekniska nämnden - Gatukontoret, Budgetskrivelse (22)

5 beredande av ärenden rörande trafikfrågor samt att i samverkan med andra intressenter verka för trafikens rationella ordnande ansvar i enlighet med lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning samt i enlighet med lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall utfärdande av lokala trafikföreskrifter, handläggande av frågor enligt föreskrifter samt lämnande av undantag till sådana föreskrifter fortlöpande planering och ansvar för kommunens verksamhet inom kollektivtrafikområdet samt företrädande av kommunen i frågor rörande sådan trafik Att ansvara i frågor beträffande kommunens renhållningsskyldighet innebär att tekniska nämnden företräder kommunen i frågor rörande; framläggande av förslag till avfallsplan och renhållningsordning för kommunen uppföljning och planering av avfalls- och renhållningsverksamhet inom kommunen samordning av regionala frågor inom verksamhetsområdet Uppgifterna utförs i förekommande fall med biträde av resurser från Kommunalförbundet för va-samverkan Lund - Malmö. Att svara för frågor om mål, inriktning samt resursfördelning inom verksamhetsområdet innebär att tekniska nämnden skall med inriktning på en helhetssyn i stadsbyggnadsprocessen vad avser planering, utformning, gestaltning samt upphandling med god affärsmässighet vid upphandling; svara för en beställarfunktion varvid hänsyn skall tas till affärsmässighet, objektivitet samt konkurrens i enlighet med lagen om offentlig upphandling m fl författningar sörja för att de av kommunen upphandlade objekten och funktionerna håller en god och prisvärd kvalitet och att en önskvärd och långsiktig konkurrens och marknad för dessa uppdrag tryggas beställa och gestalta genomförande av gällande detaljplaner i den mån detta inte ankommer på annan. 2.1 Gatukontorets ansvar Uppdraget för gatukontoret, en av tekniska nämndens förvaltningar, är i sammanfattning att planera, förverkliga och förvalta stadsmiljöer och trafiksystem. Gatukontoret har tillgångar värda 4 miljarder kronor, som ska drivas och vårdas genom daglig skötsel och periodiskt underhåll. Utformningen av det offentliga rummet skapar förutsättningar för stadens sociala hållbarhet, eftersom det offentliga rummet ska vara tillgängligt för alla oavsett kön, ålder, utbildning, ekonomisk situation, religion eller härkomst. Gatukontoret har ett ansvar även i att fylla det offentliga rummet med stadsliv och aktiviteter. Investeringsvolymerna har sänkts radikalt för 2015 och kommande år. Många investeringar har flyttats fram i tiden. Det begränsade utrymmet medför att investeringar i utbyggnadsområdena fortsätter i takt med att dessa finansieras, medan Malmö stads insats utöver externfinansierade åtgärder kommer att minska. Det blir färre byggprojekt i trafiksystem och befintlig stadsmiljö i Tekniska nämnden - Gatukontoret, Budgetskrivelse (22)

6 planperioden. Underhållsskulden för broar och kajer fortsätter arbetas av i samma takt som tidigare. Detsamma gäller för bärighetsombyggnad för gator. 2.2 Gatukontorets organisation 2015 Tekniska nämnden - Gatukontoret, Budgetskrivelse (22)

7 3 Mål Gatukontoret har under 2014 följt det kommungemensamma arbetet med att ta fram ett nytt styr- och ledningssystem i Malmö stad. Gatukontoret har tillsammans med fastighetskontoret fr.o.m. årsskiftet förberett förslag till nämndsmål och indikatorer och i detta strävat efter att målen ska vara gemensamma för båda förvaltningarna så långt det är möjligt. Tekniska nämndens presidium har därefter tagit fram sina förslag till nämndsmål som sedan har behandlats på tekniska nämndens budgetkonferens den 4 mars Gatukontoret kommer att fastställa åtaganden och mått efter det att tekniska nämnden tagit beslut om nämndsmål och indikatorer. Detta för att kunna anpassa åtagandena i förhållande till de fastställda nämndsmålen. Gatukontoret planerar därefter att fortsätta arbetet med mål genom att bryta ner åtagandena i aktiviteter, som under 2015 ska resultera i individuella målkort för alla anställda. Gatukontoret deltar också i en ny samverkansgrupp med de övriga tekniska förvaltningarna, där samordning avseende mål och prioriteringar mellan nämnderna och förvaltningarna är en fokusfråga. Vidare kommer medarbetare från gatukontoret att delta i de kommungemensamma analysgrupperna vad gäller kommunfullmäktigemålen 1, 4, 6,7 och 8. Tekniska nämnden vill framhålla att en avgörande framgångsfaktor för stadens målstyrningsarbete är att nämnder och förvaltningar får återkoppling på sina mål och uppföljningar. Vidare är det på sikt nödvändigt att koppla målen till prioriteringar och resurser. Samverkan mellan de tekniska nämnderna De nya nämnderna har haft kort tid på sig för målprocessen. Någon avstämning av nämndsmålen mellan förvaltningar och nämnder som är involverade i stadens utbyggnad har inte varit möjlig inför respektive nämnds beslut i mars Förvaltningscheferna för de tekniska förvaltningarna har dock gjort nedanstående överenskommelse om den fortsatta målprocessen. Utbyggnadsstrategin för Malmö ska förankras och utgöra underlag för berörda nämnders gemensamma prioriteringar. För att strategin ska bli ekonomiskt hållbar ska den vara avstämd mot kommunens långsiktiga ekonomiska förutsättningar och prioriteringarna ska utgå från nämndernas ramar för investeringar och driftkonsekvenser Inför arbetet med nämndsbudgetarna 2016 ska nämnderna under 2015, i en gemensam workshop, diskutera och komma överens om gemensamma mål för stadens utbyggnad med dessa utgångspunkter. Tekniska nämnden - Gatukontoret, Budgetskrivelse (22)

8 4 Verksamheten - viktiga förändringar och ekonomiska konsekvenser 4.1 Viktiga förändringar och ekonomiska konsekvenser Inom verksamheterna finns ett antal områden och utmaningar under 2015 och framåt, som kan leda till förändringar och ekonomiska konsekvenser. Arbetet med vissa av utmaningarna kommer att påbörjas under Investeringsverksamhet Investeringsvolymen har i samband med kommunledningens budgetplanering under 2014 halverats för planperioden Det omfattande prioriteringsarbete som har genomförts under 2014 har medfört att många investeringar har skjutits på framtiden till efter år För perioden omfattar den planerade investeringsvolymen drygt 1,9 miljarder kronor. En ny organisation för projekthantering har införts på gatukontoret. Istället för att som tidigare ha delportföljer på respektive avdelning, finns nu delportföljer utifrån ett verksamhets- och leveransperspektiv. Dessa delportföljer administreras av kategoriägare som samordnas av portföljansvarig. Portföljansvarig rapporterar till ledningsgruppen för gatukontoret och därmed säkras transparens i handhavandet av investeringsportföljen. Ledningsgruppens ansvar är att förstå, balansera, och prioritera inom portföljen. Balansering sker mellan nämndsmål, nyttohemtagning, strategier, risker, bemanning och ekonomiska förutsättningar Nya program och planer Ett antal planer och program har tagits fram, kommer att tas fram eller revideras och leda till åtgärdsplaner under 2015 och framåt. Plan för Malmös gröna miljöer (Grönplan) Trafiksäkerhetsstrategi Kollektivtrafikstrategi Trafik- och mobilitetsplan Skyfallsplan Dialogstrategi Fotgängarprogrammets gångstråksplan Godstrafikprogram Program för aktiva mötesplatser Program för utveckling av Malmös kanalrum Program för odling på allmän plats Kopplad till översiktsplanen har en utbyggnadsstrategi tagits fram, som också påverkar gatukontorets verksamhet framåt Malmö växer och förtätas Delar av Malmös expansion kommer att ske genom förtätning. Detta ställer höga krav på gestaltning, trafiklösningar och socialt hållbara lösningar både på befintliga och nya ytor. Hänsyn måste tas till grönytor, torgytor och miljökvalitetsnormer samt bullermiljöer. Tekniska nämnden - Gatukontoret, Budgetskrivelse (22)

9 Gatukontoret måste ha en flexibel och agil planering för att möta de behov och krav som finns från marknaden. All byggnation leder till förändringar i drift- och underhållskostnader. Markföroreningarna som ibland upptäcks i byggprojekten utgör en svårhanterad utmaning genom att de kan vålla både förseningar och stora, oväntade kostnader för omfattande sanering. Det faktum att staden växer befolkningsmässigt med över personer per år, liksom en ökad turism, bidrar till ökat tryck på stadskärnan. Nya miljöer införlivas i city och nya funktioner tillförs. Malmö Live, stadens nya kongress- och konsertanläggning, kommer ytterligare understryka att city förstoras. Som publikmagnet kommer den påverka människors rörelsemönster. I takt med att stadskärnan breder ut sig mot havet skapas nya arenor för möten och arrangemang längs kuststråket, i Västra Hamnen, i Inre Hamnen och vid Posthusplatsen. I nära dialog med Citysamverkan arbetas planer fram för att förstärka stråket station till station, dvs från Malmö C till Triangeln. Citytunnelstationerna ger ökade personflöden och ökad handel. Folkets park fyller 125 år Under planperioden genomförs delar av en omfattande utvecklingsplan, som bygger på det inriktningsprogram som tekniska nämnden godkände En större del av ansvaret för innehållet i parken kommer att ligga på gatukontoret istället för på privata arrendatorer. Det ger större möjlighet att styra innehållet i enlighet med stadens mål, men innebär också ökade kostnader för bemanning och produktion. Den stadigt ökande besökskurvan för Folkets park innebär även att trycket blir större på både arrangemang, ytor och lekattraktioner Trafiksatsningar Sverigeförhandlingen handlar om en statlig satsning på höghastighetståg som binder ihop Stockholm med Göteborg och med Malmö samt satsningar på infrastruktur, kollektivtrafik och cykling i de tre storstäderna. Fokus i förhandlingen om pengarna är de nyttor som åtgärderna ger till exempel bostadsbyggande och sysselsättning. Uppdraget från kommunstyrelsen heter Storstadspaket Malmö med omkringliggande kommuner och innefattar både Sverigeförhandlingen och Malmö stads arbete med Bygg Malmö helt. I juni 2016 ska förhandlingsunderlag och finansieringslösning presenteras för Malmös politiska ledning. Sverigeförhandlingens möjligheter medför samtidigt krav på god prioriteringsberedskap. Frågan om medfinansiering från Malmös sida behöver beaktas. I januari 2015 gav regeringen i uppdrag till Trafikverket att ta fram förslag på ramverk för särskilda stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter i städer. Den statliga medfinansieringen ska uteslutande gå till lokala och regionala investeringar i kollektivtrafik i städer. Totalt handlar det om 500 miljoner kronor per år under 2015, 2016, 2017 och Utgångspunkten är att den statliga medfinansieringen maximalt ska uppgå till 50 procent. Stadsmiljöavtalen ger möjligheter för Malmö stad att söka dessa bidrag för nödvändiga investeringar för kollektivtrafikens infrastruktur i Malmö. Arbetet för att öppna Malmöringen för trafik, med en ny station i Rosengård, fortsätter Planering för att ta fram järnvägslösningar från Södra stambanan till Norra hamnen pågår. Fortsatta utredningar kommer att ske inom spårvagnsprojektet tillsammans med övriga involverade. Förbättringar av stadsbuss- och regionbusstrafiken utreds i samarbete med Skånetrafiken. Under 2014 påbörjades ombyggnaden av Spillepengens trafikplats. Även Spillepengsgatan byggs om upp till och med korsningen med Bjurögatan. I samband med utbyggnaden av Norra Ham- Tekniska nämnden - Gatukontoret, Budgetskrivelse (22)

10 nen planeras också en ny bro över Industrihamnen mellan Lodgatan i Mellersta Hamnen och Bjurögatan i Östra Hamnen. Broförbindelsen planeras att inrymma järnvägsspår, körbanor samt gång- och cykelbana och ger samtidigt möjlighet till en effektiv kollektivtrafikförsörjning av de kommande arbetsplatserna i Norra Hamnen från centrala Malmö. Byggstart planeras ske i perioden Översyn av de olycksdrabbade cirkulationsplatserna längs Inre Ringvägen kommer att höja trafiksäkerheten, men också minska trafikstörningar och leda till bättre funktionalitet i ringledssystemet. Fortsatt satsning på trafiksäkerhet kommer att göras, bland annat genom att hastighetssäkra gångpassager och övergångsställen. I de gaturum där miljökvalitetsnormen för luftföroreningar överskrids behöver biltrafiken dämpas och framkomligheten för bussarna förbättras för att öka resandet och effektivisera busstrafiken. Införandet av Malmöexpressen längs Amiralsgatan, en översyn av regionbusstrafiken och flytten av stadsbusstrafiken från Södra Förstadsgatan till Rådmansgatan, kommer att bidra till att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid inte överskrids. Ytterligare åtgärder kan behövas. Satsningarna på utveckling av Malmö som cykelstad fortsätter. Ytterligare cykelbanor kommer att byggas, cykelparkeringar, cykelpumpar kommer att byggas ut och åtgärder för att uppmuntra fler att cykla planeras att genomföras. Tjänstekoncessionen för hyrcykelsystemet väntas bli klar 2015 och så kan hyrcykelsystemet vara i drift Befintliga bike & ride-anläggningar vid Citytunnelstationerna vidareutvecklas och arbetet med att erbjuda verksamheter och tjänster kopplade till dem fortsätter. Vid Malmö C är beläggningen redan så hög att planering för ev komplettering behöver påbörjas. Även en fortsatt utveckling av bike & ride som koncept för resande med flera trafikslag kommer att bli aktuell, främst kopplat till de större knutpunkterna för kollektivtrafik, både buss och en framtida Malmöring. Citytunneln togs i drift De sammanlagda kostnaderna för att driva och underhålla Citytunnelstationerna i Hyllie och Triangeln beräknades initialt till 33 miljoner kronor. Denna prognos gäller fortfarande, men kommer inte att få fullt genomslag förrän stationernas resandefrekvens når den nivå som ursprungligen beräknades. Tekniska nämnden fattade i maj 2014 beslut om ett avtal mellan Malmö stad och Region Skåne avseende fördelning mellan parterna för att täcka driftskostnaderna för stationerna. I juni 2015 löper garantitiden ut för stationerna. Driftbudget för 2016 beräknas öka med 1,3 miljoner kronor, men fortfarande finns osäkerheter vilka delvis beror på osäkerheter i resandevolymer och faktiska drifts- och underhållskostnader. Gatukontoret fick i 2011 års budget ett intäktskrav på 10 miljoner kronor för reklam vid stationerna, men har inte hittat någon aktör som visat intresse. En totalöversyn av principer för reklam i det offentliga rummet pågår, som även omfattar reklam i Citytunnelstationerna Trafikreglering En myntreform i Sverige innebär bland annat att nya mynt införs Ett förslag om principbeslut om att ta bort möjligheten till myntbetalning i våra parkeringsautomater kommer att lämnas till tekniska nämnden under Översyn kommer att göras av parkeringszonerna för att göra det enklare för de som parkerar att göra rätt. Avsikten är att flera olika p-zoner i ett visst område ska bli en. Fler områden väntas få boendeparkering under 2016 och framåt. Tekniska nämnden - Gatukontoret, Budgetskrivelse (22)

11 Vindkraftverkstillverkaren Enercon Windtower Production (EWP) flyttar från Malmö till Landskrona. Detta innebär minskad intäkt från de transportdispenser som utfärdas, då huvudintäkten genereras från EWPs transporter Mjuka åtgärder för resvanepåverkan Att förändra resvanor genom information, samverkan, tjänster och erbjudanden, som påverkar behovet av transporter och val av transportsätt mot mer hållbara resor, kallas för mobility management. Det är också steg 1 i Trafikverkets fyrstegsprincip, där dessa åtgärder ska övervägas innan investering, eller då fysisk åtgärd inte kommer åt problematiken. I det ekonomiska läget framöver, med begränsade möjligheter till fysiska åtgärder, kan en liten extrasatsning på mobility management ge en stor nytta totalt sett. Viktiga fortsatta arbeten inom mobility management de kommande åren är t.ex. pedagogiska insatser för att minska skjutsningen av barn till förskola och skola samt samarbete med Ikea för att skapa goda hållbara pendlingsförutsättningar för de anställda. Åtgärder som kan växlas upp från 2016 är just erbjudanden och samarbeten med företag kopplat till t.ex. bike & ride, Vänlig väg till skolan, elcykeltest, cykelutbildningar för vuxna, pendlarerbjudanden, samarbeten med handeln för hållbara inköpsresor och kommunikation av Malmö som cykelstad Underhåll För fem år sedan togs en modell fram för att komma till rätta med det eftersatta underhållet. Genom den nya modellen kan hela underhållsskulden arbetas bort till år 2020 under förutsättning att inte driftsbudgeten minskar. Utvecklingen av det entreprenadindex som avtalen med våra driftentreprenörer är knutna till är osäker. Det finns en risk att detta index ökar i förhållande till utvecklingen av kommunbidraget Arrangemang och besöksanläggningar Fortsatt utveckling av arrangemang särskilt riktade mot stadens barn och ungdomar med ambitionen att jobba med hållbarhet utifrån flera infallsvinklar, som miljöaspekter, integration eller annan social hållbarhet. Gatukontoret vill i större utsträckning än tidigare möta barn och unga där de bor och etablera nya arrangemang i stadsområdena. Att genomföra och marknadsföra dem innebär dock ökade kostnader. I enlighet med Malmökommissionens mål om att satsa på mötesplatser har gatukontoret organiserat alla sina verksamhetsdrivna mötesplatser under enheten besöksanläggningar. För att kunna utveckla och aktivera verksamhet på befintliga platser som Lindängelund, Kalkbrottet och de många utegym som byggs behövs en ökad satsning på besöksanläggningarna. Arbetet med att bygga om Folkets park till att bättre fungera året runt, och med nya hållbara attraktioner för alla åldrar, inleddes under 2014 och planeras fortsätta i lägre takt än ursprungligen planerat. I samband med detta ses även systemet för avfallshantering över. En del av gatukontorets återkommande arrangemang är beroende av finansiering från kommunstyrelsen. Det vore önskvärt att denna finansiering istället läggs in i gatukontorets ram, vilket ger bättre förutsättningar för god planering och hållbar ekonomisk utveckling. De arrangemang som avses är Malmöfestivalen, jul och nyår, skatetävlingarna, Malmö Sail week och Malmö City Horse Show. Tekniska nämnden - Gatukontoret, Budgetskrivelse (22)

12 Med start 2015 kommer projektet Malmöfestivalen att ses över. Detta gäller både koncept och omfattning. Malmö ligger i framkant som skatestad. Utvecklingen har gått snabbt fram under tidigare år. Idag är möjligheterna begränsade att fortsätta den positiva utveckling som byggts upp under många år. Arrangemang, verksamhet och närvaro på stadens skaterelaterade mötesplatser som Sibbarp, Stapelbädden, Oxie och Värnhem är viktiga initiativ för att bibehålla utvecklingen, arbete mot barn och unga samt Malmös position som skatestad framför andra. Vidare vill gatukontoret fortsatt arbeta med att utveckla miljöarbete och certifiering i flera av arrangemangen. Att arbeta med miljöfrågor är ett sätt att visa vad staden står för då arrangemang i många sammanhang fungerar som ett fönster mellan verksamhet och invånare. Det är också ett tillfälle att upplysa och informera allmänheten om viktiga frågor som i detta fall miljö. 4.2 Investeringar Investeringsvolymerna har sänkts radikalt för 2015 och kommande år. Många investeringar har flyttats fram i ett omfattande prioriteringsarbete. Det kan inte uteslutas att ett antal projekt kan komma att strykas helt och hållet. Staden måste samtidigt göra ett antal tunga investeringar när privata aktörer vill göra motsvarande insatser. Som exempel kan nämnas Lindängen centrum som för närvarande har en bedömd kalkyl för kommunens del av investeringarna på 80 mnkr för att möta de privata aktörernas satsningar i området. Lindängen centrum ligger i linje med Malmös behov av sociala satsningar. Projekt för flera miljarder kronor har skjutits till efter år Exempel på projekt som skjutits fram är: Stortorget Botaniska trädgården i Lindängelund Pildammsparken Fortsatta etapper i Folkets park glesas ut Fridhemstorget Södra Förstadsgatan Scaniabadet Ett stort antal cykelbanor Prioriteringsprinciper Prioriteringsarbetet har först gjorts genom bedömning och klustring efter projektens förutsättningar: Pågående byggnationsfas eller avslutsfas Tvingande på grund av lagkrav eller vitesföreläggande Tvingande på grund av politisk vilja (budgetdirektiv) Tvingande på grund av sammanlänkade beslut eller avtal Bör av olika skäl genomföras inom snar framtid Tidpunkten för genomförande är flexibel Tidpunkten för genomförande kan diskuteras Tekniska nämnden - Gatukontoret, Budgetskrivelse (22)

13 Den fortsatta prioriteringen av investeringsvolymen har sedan skett utifrån principerna att vi ska: Länka ihop staden och stödja social hållbarhet, genom att satsa på hög framkomlighet, bättre komfort och större kapacitet för gång-, cykel- och kollektivtrafik, för att tillgängliggöra arbetsmarknaden och utbildning för utsatta samt motverka dålig luftkvalitet och buller. minska barriärerna. öka och bredda besöken på befintliga mötesplatser, satsa inte på nya mötesplatser. satsa i utsatta områden. Planera så att de olika investeringarna synkas. Delportföljer Investeringar är uppdelade i olika kategorier (delportföljer) för att öka förståelse och ge ökad transparens över leveranser som sker i projekten Bro/Kaj/Byggnad Här ingår byte av äldre isolering på broar, samt bro Söderkullastigen som slutförs år toaletter byggs eller byggs om under perioden Reinvesteringar Bärighetsombyggnad för gator om totalt 215 miljoner kronor ingår under planperioden och är spritt jämnt över åren. Denna investering ingår i arbetet med att få ner underhållsskulden. Tekniska nämnden - Gatukontoret, Budgetskrivelse (22)

14 4.2.3 Mobilitet Här återfinns projekt som vi kan koppla ihop med de strategier (som ibland tidigare även benämnts program eller planer) som har arbetats fram på gatukontoret. Till exempel trafiksäkerhetsstrategin, cykelstrategi, tillgänglighetsstrategi med flera. Bro Den nya Klaffbron som även benämns Kockumsbron ingår och är planerad att slutföras Cykel Nya cykelbanor anläggs främst längs med stadens huvudgatunät fortsätter utredningar och byggnation längs Ellenborgsvägen och Limhamnsvägen. Nobelvägens cykelbana knyts ihop med Lantmannagatans cykelbana i samband med ombyggnaden av Nobeltorget. Kronborgsvägens cykelbana blir färdigställd under I enlighet med cykelprogrammet genomförs också en cykelbana längs Bellevuestråket. Under slutet av planperioden påbörjas utredning av cykelbana längs Amiralsgatan, V. Kattarpsv Spångatan. Längs Föreningsgatan har det länge efterfrågats en cykelbana och det är nu planerat för utredning av sträckningen mellan Kaptensgatan till Carl Gustafs väg. Gata Malmös äldsta stråk, etapp 1 och 2, är planerat att påbörjas i slutet av planperioden. Limhamnsvägen, mellan Packhusgatan och Cpl Kalkbrottsgatan slutförs I december 2015 väntas Spillepengens trafikplats vara färdigställd, vilket inkluderar ramper österut och ombyggnation av Spillepengsgatan. Vissa mindre åtgärder kan genomföras år Gång Arbetet med enkelt avhjälpta hinder fortsätter i enlighet med åtgärdsplanen och åtgärderna beräknas bli färdiga Övergångsställen ska anpassas för funktionshindrade och äldre samtidigt som höga kantstenar ska tas bort. Kollektivtrafik Malmöringen, station Rosengård och station Östervärn är planerad att byggas Trafikverket har överklagat Miljödomstolens domslut, vilket innebär att gatukontoret kan få justera tidplanen ytterligare. Förstudier planeras påbörjas i slutet av planperioden för terminal Södervärn. Parallellt pågår ar- Tekniska nämnden - Gatukontoret, Budgetskrivelse (22)

15 bete med statens Stadsmiljöavtal som innebär möjlighet att ansöka om del av ett paket om 500 miljoner kronor för kollektivtrafikåtgärder. Gatukontoret arbetar med att skicka ansökningar samt bereda plats i portföljen för att möjligen tidigarelägga åtgärder om finansiering av investering kan ske med externa medel Mötesplatser Belysning Belysning är en viktig del i att känna trygghet på en allmän plats. Åtgärder görs löpande och inkluderas även i övriga projekt, som mobilitetsprojekt och projekt i utbyggnadsområden. Gata Malmö stad har ambition att tillgängliggöra gator för andra trafikslag än bilar/bussar samt för medborgare och besökare. Försök med stadsgator, där miljön inbjuder till gångtrafik och cykeltrafik, snarare än fordonstrafik, har gjorts. Mäster Johansgatan på Gamla Väster är en åtgärd att minska biltrafiken och göra ytan mer tillgängliga för andra trafikslag. Industrigatan ingår i ett exploateringsområde, Norra Sorgenfri. Ombyggnation av gatan ska medföra ökad tillgänglighet och trygghet i området, i samband med att bostäder byggs i området. Grönområde Här ingår del av Parken i Lindängelund som är ett större projekt som är planerat vara klart Etapper kommer att slutföras löpande. Park Folkets park har genomgått flera förändringar under de senaste åren. Tivolit har flyttat och under 2014 placerades en hoppborg på området. Hoppborgen var en succé bland besökande barn, men tvingades att tas bort eftersom ljudnivån störde boende i området. I omprioriteringsarbetet med de nya ekonomiska förutsättningarna för staden, har investeringsvolymen ändrats även för Folkets park. Åtgärder för att säkra VA-systemet måste prioriteras innan övriga investeringar och förbättringar kan genomföras. Åtgärder är uppdelade i flera etapper och etapp 1 genomförs under år Parkoiden är i nuläget inte aktuell och gatukontoret tittar nu på alternativa lösningar. Varvsparken etapp 4 slutförs En temalekplats vid handikappbadet planeras genomföras under Kroksbäcksparken åtgärdas till del. Torg Tekniska nämnden - Gatukontoret, Budgetskrivelse (22)

16 Triangelplatsen är i stort behov av ansiktslyftning för att vara en mötesplats som är inbjudande och välkomnande för alla. Åtgärder planeras till år Något senare under perioden utreds en cykelbana längs Amiralsgatan. Nobeltorgets ombyggnad påbörjas 2015 och avslutas år Posthusplatsen färdigställs under Masttorget i Västra Hamnen färdigställs år Utbyggnadsområde I prioriteringsarbetet har områden där avtal finns eller är på väg att skrivas prioriterats. I de fall det har varit möjligt att omprioritera gatukontorets nettoinvestering så har det gjorts. Det innebär att byggnation sker av aktiviteter som är externt finansierade och/eller styrda av ingångna avtal. Underkategorin Övrigt innefattar projekt som inte kan kategoriseras under gata, grönområde eller park. Projekten innehåller två eller flera av dessa delar. Gata Magasinsgatan och Södra Esplanaden planeras att genomföras under perioden. Övrigt Västra hamnen Inom Masthusen fortsätter utbyggnaden av gator i anslutning till Ikanos exploatering i norra delen av området. Projektering av södra delen av Esplanaden planeras komma igång under Projektering av allmän plats i anslutning till kv Trollhättan påbörjas. När byggnationen är klar utvecklas Beijerskajen tillsammans med Bassängkajen till ett attraktivt kajstråk. Limhamn I anslutning till Limhamns gamla industriområde sker en fortsatt utbyggnad av allmän platsmark i den takt som exploateringen kräver det. Kajstråket mellan Limhamnsläge och Övägen utvecklas. I Området Elinegård (öster om Kalkbrottet) fortsätter projektering och utbyggnad av lokalgator, parker, torg och ny väg. Bunkeflostrand Gator anläggs i området kring Limhamns gamla skjutbana. Den unika naturen förädlas med varlig hand, för att utgöra ett centralt naturområde i det nya bostadsområdet. Centralt I området norr om Centralstationen pågår den etappvisa utbyggnaden av torg mm. Lindängen I Lindängen centrum fortsätter planarbetet samtidigt som det finns långt framskridna planer kring Högaholmsskolan. Tekniska nämnden - Gatukontoret, Budgetskrivelse (22)

17 Rosengård I Rosengård blir Culture Casbah under 2016 föremål för detaljprojektering. Holma I Holma byggs det nya torget samtidigt som detaljplanearbetet pågår för Holmastan. Tekniska nämnden - Gatukontoret, Budgetskrivelse (22)

18 5 Begäran om förändrad ekonomisk ram Regelverket för komponentavskrivning ska tillämpas på färdigställda investeringar från och med Arbete med att ta fram vilka konsekvenser det förändrade regelverket får för budget 2016 och framåt pågår. Arbetet görs gemensamt av berörda förvaltningar och stadskontoret, och omfattar analys av nya investeringar, reinvesteringar och befintliga anläggningar och kommer att sammanställas i en rapport. Konsekvenserna utifrån rapporten kommer att beaktas av stadskontoret i budgetarbetet 2016, varför ingen hänsyn har tagits till detta i gatukontorets budgetskrivelse 2016 avseende investeringsram och driftskonsekvenser. Gatukontoret avstår från äskanden 2016 med tanke på stadens ekonomiska prognoser för de kommande åren. Sammanställning av äskanden 2013 GATUKONTORET En stad värd att vårdas Belopp Mötesplatser och Arrangemang Trafiksatsningar Ersättningar för utbyggnadsinvesteringar samt bro-, kaj och gatuinvesteringar 5.1 Kommunbidrag Begäran om förändrat kommunbidrag 2016 (Belopp i tkr) Benämning Belopp 2016 Ev. helårseffekt Ev. slutår Kapitalkostnader inkluderar helårseffekt för 2015 års aktiveringar Driftkostnader Summa begäran om förändrat kommunbidrag Kapitalkostnader 2016 inkluderar aktiverade projekt per december 2015, som inte har avropats från KS anslag till förfogande för tekniska nämnden. Stor post är Spillepengens trafikplats och Spillegpengsgatan, totalt tkr. Totalt inkluderas tkr för investeringar som aktiveras per december Dessa medel avropas likvidmässigt i början av Enligt KF antagen budget för 2016, november 2014, har tekniska nämnden en ram för driftkon- Tekniska nämnden - Gatukontoret, Budgetskrivelse (22)

19 sekvenser om totalt 50 mkr. Efter dialog med stadskontoret har vi antagit att ej nyttjade anslag tidigare år, kan överföras till framtida år. Plan för förändrat behov av kommunbidrag (Belopp i tkr) Benämning Kapitalkostnader(inklhelårseffekt 2016) Driftkostnader Summa planerat behov av kommunbidragsförändring Ackumulerat behov av kommunbidragsförändring År 2021 inkluderar effekt från beräknad inkomst från Trafikverket gällande Spillepengens trafikplats. Det är osäkert om den faller ut år 2021, kan även bli senare. Dock pågår arbete internt på gatukontoret för att försöka få utbetalt finansieringen tidigare än aviserat. Med de likviditetsramar som har beslutats har gatukontoret identifierat en stor utmaning i att kunna leverera utbyggd och ombyggd allmän platsmark. Leveransmöjligheter begränsas av det likvida utrymme som hela staden måste förhålla sig till. Det innebär självklart konsekvenser för vår allmänna platsmark, och hur medborgare och besökare kan använda den i framtiden. De omprioriteringar som gjorts innebär att många projekt i det tidigare så ambitiösa cykelprogrammet har fått skjutas på framtiden. Detta drabbar cykelbanor både inom staden och längs pendlingsstråken. Andra mobilitetsprojekt som omprioriterats är terminal Södervärn och Malmöexpressens andra etapp. Bland mötesplatser har Fridhemstorget och Hermodalstorget skjutits fram samt många temalekplatser. Det innebär också mindre medel till Folkets park, där bland annat Parkoiden inte kan genomföras. I våra utbyggnadsområden kan vi inte färdigställa den allmänna platsmarken, detta innebär längre byggnationstider, störningar och dyrare byggkostnader eftersom vi kommer att tvingas bygga i etapper om längre tidsperioder med nyetablering som följd Sedan tidigare beviljade äskanden Eftersatt underhåll temalekplatser Sedan år 2000 har Malmö satsat på att rusta upp stadens lekplatser i enighet med rådande säkerhetsföreskrifter. Fram till idag har lekplatser per år åtgärdats. Detta har resulterat i en markant förbättring i standarden på lekplatserna. Under samma tid har Malmö gjort en stor satsning på att bygga temalekplatser runt om i staden. Sedan starten 1997 har ett tjugotal byggts. Även temalekplatserna byggs med stort fokus på kvalitet och hållbarhet över tid, så innebär temalekplatsernas popularitet ett betydligt större slitage än normalt. Enligt den senaste säkerhetsbesiktningen är flera temalekplatser i akut behov av upprustning. Det rör sig om slitage och skador på utrustningen som kräver mindre ombyggnader eller utbyte av större lekredskap. För att snabbt komma tillrätta med det stora slitaget är det önskvärt att det under de närmaste åren avsätts medel för upprustning av två-tre temalekplatser/år till en kostnad av 2-3 Mkr/år. Tekniska nämnden - Gatukontoret, Budgetskrivelse (22)

20 För beviljades medel till underhåll och upprustning av temalekplatser med 2,0 Mkr per år och därefter 750 tkr årligen i utökad ram. Eftersatt underhåll Folkets park Sedan 2006 drivs Folkets park som permanent kommunal verksamhet med gatukontoret som huvudman, och med en rad arrendatorer. De senaste åren har varit mycket framgångsrika. Det stora antalet besökare och de många stora och små arrangemangen i parken har medfört ett kraftigt ökat slitage på parken. En grundlig analys av det eftersatta underhållet i Folkets park visar att det behövs en förstärkning med 16 miljoner kronor. Dessa medel behövs under en fyraårsperiod för en total upprustning, som bl.a. omfattar överbyggnader och beläggningar (7,5 Mkr), planteringar och renovering av grönytor (2,5 Mkr), el och belysning (1 Mkr), ledningar, belysning, pumpbrunn, kantskoning mm till Långa dammen (2,5 Mkr), VA-ledningssystem akut (2 Mkr), renovering och målning av staket, plank och fasader (0,5 Mkr). Utöver detta behövs 1 Mkr i utökad ram, för att inte underhållsnivån ska bli eftersatt igen. Kommunfullmäktige har beslutat att under öka kommunbidraget med 4,0 Mkr per år och därefter en utökad ram om 1,0 Mkr årligen Behov som ej äskas Nedan beskrivs ett antal problemområden som gatukontoret skulle behöva ett utökat kommunbidrag för att åtgärda. Gatukontoret äskar inga medel för dessa inför 2016 då det finns tydliga signaler om att kommunen har en ansträngd ekonomi. Folkets park och besöksanläggningar Folkets park har en fortsatt stigande besökskurva. Detta innebär ökade kostnader för bevakning. Den planerade utbyggnaden som skulle ha ersatt tivolit har uteblivit på grund av minskad investeringsram. Utbudet behöver kompletteras med mer inkluderande verksamhet för barn, vilket ökar mängden verksamhet i egen regi. Detta innebär en ökad kostnad. Totalt behöver Folkets parks ram ökas med 800 tkr per år. För att kunna fortsätta den positiva utvecklingen gällande skate i Malmö ser gatukontoret ett behov av ökad ram i verksamheten. Detta ser vi kunna bidra till både verksamhet i Stapelbäddsparken samt fler initiativ och arrangemang relaterade till skate i hela staden. Denna satsning innebär en ökad kostnad om 450 tkr per år. Planerat underhåll Vi vill visa upp staden från sin bästa sida och därför ser vi ett behov av att utöka budgeten för att rusta upp en del anläggningar, som balustraden i Öresundsparken, Raoul Wallenbergs fontän samt säkra funktionen av Pildammarnas fontän genom att införskaffa nya pontoner total kostnad 4 miljoner kronor. Utmed Kalkbrottsgatans norra del finns ett bullerskyddsplank som behöver bytas ut. Det är att föredra om detta arbete kan utföras 2016 i samband med att det före detta spårområdet iordningställs och en ny cykelbana byggs total kostnad 3 miljoner kronor. I Norra Hamnen finns gångbanor och järnvägsspår med övergångar som är i stort behov av upprustning. Att åtgärda en del av dessa gångbanor och järnvägsspår skulle gynna intresset för fler företag att etablera sig i området total kostnad 2,3 miljoner kronor. Tekniska nämnden - Gatukontoret, Budgetskrivelse (22)

21 Utmed Erikslustvägen finns en rosplantering där återplantering av rosor behövs samt ett behov av förändring av växtmiljön genom breddning av mittrefug - total kostnad 1,1 miljoner kronor. För 2016 uppgår behovet av ett utökat planerat underhåll till 10,9 miljoner kronor vilket är en ökning från 2015 med 2,15 miljoner kronor. Citytunnelstationernas drift Tekniska nämnden fattade 2014 beslut om ett avtal mellan Malmö stad och Region Skåne avseende fördelning mellan parterna för att täcka driftskostnaderna för stationerna. Trafikoperatörerna ska bidra till täckning av driftskostnader avseende stationerna enligt Projektavtalet för Citytunneln. Vid stationerna är ansvaret för ankomstbyggnaderna och konstverk Malmö stads och faller utanför trafikoperatörens ansvar. De sammanlagda kostnaderna för att driva och underhålla stationerna beräknades initialt till 33 Mkr. Denna prognos gäller fortfarande, men kommer att få fullt genomslag först när stationernas resandefrekvens når den nivå som ursprungligen beräknades. F.n. ligger Triangeln på 64 % och Hyllie på 66 % av ursprunglig beräknad resandefrekvens. En ytterligare faktor som bidrar till att nuvarande kostnadsnivå är betydligt lägre än tidigare beräknat är att garantitider för stationernas olika beståndsdelar fortfarande löper. I juli 2015 löper garantitiderna ut vilket innebär ökade kostnader. Dessutom gör ökat passagerarunderlag att belastningen på anläggningarna ökar vilket innebär ökade kostnader för tillsyn och skötsel med framförallt ett större städbehov. Det finns en stor osäkerhet i hur den framtida driften av stationerna kommer att påverka gatukontorets budget. Utökat uppdrag mot förskolor och skolor Beteendepåverkan riktad mot målgruppen förskola och skola för ökad trafiksäkerhet samt bättre miljö och hälsa. Huvudsakligen fokus på att stärka och utveckla följande delar i det befintliga arbetet: Projekt Vänlig väg till skolan, som bygger på metoden skolreseplaner samverkar mellan skola, barn/föräldrar, gatukontoret, stadsfastigheter. Utveckling av arbetsmetodik och utbildningsmaterial. Uppföljning, återkoppling och kontinuitet. Integrering med övriga delar av den egna verksamheten (reglering, utformning, etc.) Extern samverkan. En utökad satsning innebär en ökad kostnad om 750 tkr per år. 5.2 Investeringsram Begäran om investeringsram 2016 samt plan för (belopp i tkr) Begäran Plan Investeringstyp Normalinvestering Kaj/Bro/Gata Utbyggnadsinvestering Summa investeringsram Tekniska nämnden - Gatukontoret, Budgetskrivelse (22)

22 Under 2014 har stora omprioriteringar skett i gatukontorets investeringsportfölj. Men under åren 2015 och 2016 har merparten av investeringsprojekten varit så långt fram i planering att avtal redan har skrivits. Det innebär att om gatukontoret måste omprioritera och minska investeringsvolymen ytterligare så kan det uppstå ekonomiska konsekvenser för avtalsbrott. Tekniska nämnden - Gatukontoret, Budgetskrivelse (22)

Budgetskrivelse 2015 med investeringsplan 2015-2020

Budgetskrivelse 2015 med investeringsplan 2015-2020 Budgetskrivelse 2015 med investeringsplan 2015-2020 Tekniska nämnden Gatukontoret Justering av gatukontorets budgetskrivelse för 2015 med reviderade investeringsplaner 2015-2020, kompletterad med beräkning

Läs mer

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Innehåll 1. Bakgrund 2. Amiralsstaden Vad är Amiralsstaden? Varför Amiralsstaden? Framgångsfaktorer Strategier Hot 3. Förslag till Förstudie 2013-08-19 Amiralsstaden

Läs mer

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 27 Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen Ärendebeskrivning

Läs mer

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö 2011-04-26 Dp 5155 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013 Årsmöte Tisdagen 12 mars 2013 Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om kallelse behörigen skett. 3. Val av mötesledare vid årsmötet. 4. Val av protokollförare och två justeringsmän. 5. Föredragningslistans

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt SIGNERAD 2014-05-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-05-16 Handläggare Anders Spjuth Projektledare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Bygg Malmö helt STK-2014-590 Sammanfning Kommunstyrelsens

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad CYKELBOKSLUT 2012-13 Tekniska förvaltningen Borås Stad INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Genomförda åtgärder under 2012/2013... 2» Utbyggnad av cykelvägnätet... 2 Ny GC-väg, Landerigatan och Fabriksgatan,

Läs mer

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ FÖRORD Vi står vid ett vägval i en global värld med en pågående urbanisering. Städerna växer och fler slåss om gaturummet. Om städerna ska vara framkomliga

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 109 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

En god ljudmiljö i Örebro kommun

En god ljudmiljö i Örebro kommun En god ljudmiljö i Örebro kommun Örebro kommuns åtgärdsprogram mot buller enligt förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) Bullerseminarium 26 mars 2013 Tidplan 11 maj 2012: Kartläggningen presenterades

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Budgetskrivelse 2016, förvaltning 102

Tjänsteskrivelse. Budgetskrivelse 2016, förvaltning 102 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-03-13 Vår referens Agneta Arnesson Controller agneta.arnesson@malmo.se Tjänsteskrivelse Budgetskrivelse 2016, förvaltning 102 STK-2015-351 Sammanfattning I enlighet

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014

Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014 Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014 Antagen av gatunämnden 22 mars, 2010 Förord Alla människor har ett behov av rörelse för att förflytta oss, underhålla vår kropp och vår själ. För att få ihop det

Läs mer

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder Medborgardialog Skellefteås satsningar på Näringsliv Infrastruktur Bostäder VARFÖR EN TRAFIKSTRATEGI? Avsiktsförklaring samt samarbetsavtal med Trafikverket Avsiktsförklaringen innebär att kommunen och

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

Uppdrag och struktur. Samverkansformer och Överenskommelser. Avtal och finansieringsprinciper

Uppdrag och struktur. Samverkansformer och Överenskommelser. Avtal och finansieringsprinciper Uppdrag och struktur Samverkansformer och Överenskommelser Avtal och finansieringsprinciper Sverigeförhandlingens roll och betydelse för finansieringsfrågor Vårt övergripande uppdrag Fyra transportslag

Läs mer

Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar

Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar 1 (6) Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar Inledning För att få med tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Utredning Kommunalt parkeringsbolag

Utredning Kommunalt parkeringsbolag TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2013-11-04 KS 2013/516 1 (5) Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Utredning Kommunalt parkeringsbolag Ärendebeskrivning

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Kalkyl - PM. 1. Bakgrund. 2. Mål. Projekt: VVÄ_009 E6.20 Vädermotet-Björlandavägen, etapp 1 Objektsnummer: 43 72 40 och 43 68 90

Kalkyl - PM. 1. Bakgrund. 2. Mål. Projekt: VVÄ_009 E6.20 Vädermotet-Björlandavägen, etapp 1 Objektsnummer: 43 72 40 och 43 68 90 Vägverket Region Väst 14033 400 20 Göteborg www.vv.se Telefon: 0771-119 119 Henrik Erdalen henrik.erdalen@vv.se Direkt: 031-63 51 97 Mobil: 0733-58 62 00 Christer Claesson christer.claesson@vv.se Direkt:

Läs mer

Genomförandeavtal och avsiktsförklaring för Kattegattleden

Genomförandeavtal och avsiktsförklaring för Kattegattleden 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 03-19 RH08288 Jeanette Larsson, Avdelningschef Avdelning Infrastruktur 0722-44 79 87 REGIONSTYRELSEN Genomförandeavtal och avsiktsförklaring

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen Detaljplan för Hossaberget Detaljplan för Hossaberget Beställare: Partille kommun 433 82 Partille Beställarens representant: Erika von Geijer Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Bildande av parkeringsbolag

Bildande av parkeringsbolag FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist 011-15 11 15, 073 030 1955 Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:25

Regeringens proposition 2012/13:25 CYKEL Vad säger propen och vad gör Trafikverket? Anna Wildt-Persson Trafikverket Region Syd Regeringens proposition 2012/13:25 Regeringens bedömning: Åtgärder för ökad och säker cykeltrafik har potential

Läs mer

Västlänken - en del av Göteborgs framtid

Västlänken - en del av Göteborgs framtid - en del av Göteborgs framtid Bakgrund Göteborgs lokala arbetsmarknad ska växa med över en halv miljon människor till år 2020 Göteborgs centrala delar, regionens kärna, stärks med fler arbetsplatser, fler

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 1(11) Plats och tid Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 Paragrafer 18-26 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

Uppföljning av åtgärdsprogrammet för att nå miljökvalitetsnormerna för NO 2 i Malmö stad

Uppföljning av åtgärdsprogrammet för att nå miljökvalitetsnormerna för NO 2 i Malmö stad Uppföljning av åtgärdsprogrammet för att nå miljökvalitetsnormerna för NO 2 i Malmö stad Karin Söderholm, Länsstyrelsen Skåne och Henric Nilsson, Malmö stad Malmös åtgärdsprogram fastställdes juni 2007

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Sveriges bästa stadsbusslinje

Sveriges bästa stadsbusslinje Sveriges bästa stadsbusslinje Mattias Schiöth, Skånetrafiken Syften Att följa strategin från Framtidens kollektivtrafik om att utveckla dagens kollektivtrafik Att bidra till branschens mål om fördubbling

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om högre produktivitet genom trimningsåtgärder via statliga anslag

Svar på skrivelse från (S) om högre produktivitet genom trimningsåtgärder via statliga anslag 1(4) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-04-14, punkt 14 Svar på skrivelse från (S) om högre produktivitet genom trimningsåtgärder via statliga anslag Ärendebeskrivning

Läs mer

MALMÖ BOKSLUT CYKELÅRET 2014. Cykelbokslut 2014, Gatukontoret, Malmö stad

MALMÖ BOKSLUT CYKELÅRET 2014. Cykelbokslut 2014, Gatukontoret, Malmö stad MALMÖ BOKSLUT CYKELÅRET 2014 UTGIVET 2015 Detta är en förenklad version av Malmö stads Cykelbokslut för år 2014. Läs Cykelbokslutet i sin helhet på: www.malmo.se/cykling. PROJEKTLEDARE, TEXTER & ARBETSGRUPP

Läs mer

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-05-08 Minnesanteckningar förda vid information om översiktsplanefrågor och övriga samhällsfrågor i Skoskumgården i Skummeslövsstrand 2012-05-08 kl 18.30-21.00 Närvarande:

Läs mer

2013-10-29. Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared Dnr KS 2013-187

2013-10-29. Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared Dnr KS 2013-187 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-10-29 332 Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

Tidplan, mängder och kostnader

Tidplan, mängder och kostnader SLUSSEN plan B En förnyelse av Slussen genom etappvis rivning och återuppbyggnad, i stort så som Slussen ser ut och fungerar idag, men helt moderniserad. Tidplan, mängder och kostnader Projektgruppen SLUSSEN

Läs mer

FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Gudö (Tutviksvägen - Bondvägen)

FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Gudö (Tutviksvägen - Bondvägen) Antagandehandling 1(7) Kommunstyrelseförvaltningen Ksmex 39/2007 Mark och exploatering Anneli Welander/Ann Wetterström FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Gudö (Tutviksvägen - Bondvägen) 2008-12-08 Inledning

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Plats och tid Beslutande Lilla Sessionsalen kl. 9:00-10:35 Katja Larsson (S), ordförande Lars Johnson (M), 1:e vice ordförande Bo Lindquist (V) Lars-Anders

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK Miljöpartiets satsningar för en modern tågtrafik 2011-12-09 Sammanfattning Miljöpartiet presenterar här ett paket med våra förslag för en modernisering

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till

Läs mer

Södra Förstadsgatan försök med bilfri del

Södra Förstadsgatan försök med bilfri del Södra Förstadsgatan försök med bilfri del Gatukontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-05-18 2.0 André Kingstedt Gatukontoret Planeringsenhet A Innehållsförteckning Södra Förstadsgatan

Läs mer

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas SKRIVELSE Vårt dnr: 2014-06-30 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Cecilia Mårtensson Regeringen 103 33 Stockholm Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas Det finns stora

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan Antagen av KF 2013-09-23 Investeringsplan 2014-2016 2013-09-10 Lizanne Byström, Ekonomichef Helena Luthman, Ekonom Investeringsnivåer Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen. Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23

Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen. Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23 Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23 1 INLEDNING Såväl kommuninvånarna, fastighetsägarna, näringsidkare som kommunen drar nytta av ett attraktivt

Läs mer

Granskning av investeringsprocessen. Kommun

Granskning av investeringsprocessen. Kommun Granskning av investeringsprocessen i Jönköpings Kommun Jönköping december 2004 Björn Lindblad (1) 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte... 4 2.3 Metod... 4 2.4 Avgränsning...

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA ARBETSRAPPORT juni 2006 STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA - strategiska stadsbyggnadsanalyser - förslag på riktlinjer för stadsutveckling - konceptskiss inför det fortsatta planarbetet Bakgrund

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II Varmt välkomna! Projektplanen Melissa Safer, Trafikverket Region Stockholm Syfte Syftet med projektet är att skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

BILAGOR till Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö Samrådsförslag. juni 2014

BILAGOR till Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö Samrådsförslag. juni 2014 BILAGOR till Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö Samrådsförslag juni 2014 1 Bilaga 1. Effektmål De nedanstående punkterna är de effektmål som Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö ämnar

Läs mer

Information till dig som bor i Landskrona

Information till dig som bor i Landskrona Samhällsinformation från Landskrona stad Landskrona stad Information till dig som bor i Landskrona Foto: Karolina Nyberg Den här broschyren är en information till dig som bor i Landskrona. Anledningen

Läs mer

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende Nivå 1400 enheter Ingen ny bilbro erfordras. Öbron (B) nyttjas enbart för biltrafik. Två nya gång- och cykelbroar anläggs. En mot Östteg (C) och en

Läs mer

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats 2013-04-18 1(6) Miljö och Samhällsbyggnad Riktlinjer för skyltning på offentlig plats Riktlinjerna gäller för varuexponering, gatupratare, mattor och liknande på offentlig plats, det vill säga gator, vägar,

Läs mer

Öresundstågen ger Höör direkt förbindelse med Köpenhamn, Humlebeck med konsthallen Louisiana och Helsingör

Öresundstågen ger Höör direkt förbindelse med Köpenhamn, Humlebeck med konsthallen Louisiana och Helsingör Mål och riktlinjer Ny bebyggelse ska lokaliseras så att kollektivtrafik och cykling främjas. Kommunen ska arbeta för att öka trafiksäkerheten med inriktning mot att nå nollvisionen. Ett sätt är att genomföra

Läs mer

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse

Läs mer

Upphandling parkeringsautomater

Upphandling parkeringsautomater 1 (8) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-09-30 Dnr Sbn 2013-408 Johan Fällström, 013-206863 Samhällsbyggnadsnämnden Upphandling parkeringsautomater FÖRSLAG TILL BESLUT Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

9309 Tollare Detaljplan 3 och del av detaljplan 2 samt detaljplan 4

9309 Tollare Detaljplan 3 och del av detaljplan 2 samt detaljplan 4 UTBYGGNADS-PM 9309 Tollare Detaljplan 3 och del av detaljplan 2 samt detaljplan 4 2014-08-25 Hannah Linngård KFKS 2009/625-251 KFKS 2010/536-251 KFKS 2011/352-251 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

Redovisning av uppdrag Beakta komponentavskrivningar i ekonomistyrningen. (AU 200). KS 2014-29

Redovisning av uppdrag Beakta komponentavskrivningar i ekonomistyrningen. (AU 200). KS 2014-29 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 178 Redovisning av uppdrag Beakta komponentavskrivningar i ekonomistyrningen. (AU 200). KS 2014-29 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Citybusstråket i Malmö Presentation på Trafikdage, Aalborg Universitet, 28-29 augusti 2000

Citybusstråket i Malmö Presentation på Trafikdage, Aalborg Universitet, 28-29 augusti 2000 Citybusstråket i Malmö Presentation på Trafikdage, Aalborg Universitet, 28-29 augusti 2000 Civ. Ing. Stefan Krii, Gatukontoret Malmö Stad Civ. Ing. Björn Wendle, Trivector Traffic AB Från idé till genomförande

Läs mer

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg Guide och riktlinjer för uteserveringar i Falkenberg Denna guide och dessa riktlinjer är framtagna av Stadsbyggnadskontoret inom Falkenbergs kommun och antagna av Kommunstyrelsen 2015-02-03. Guide och

Läs mer

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 YIMBY Yes In My BackYard. 2011-10-25 2011:13 Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 Nätverket YIMBY ser mycket positivt på Botkyrka kommuns planer att förtäta och koppla samman Alby och Eriksberg.

Läs mer

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta SIGTUNA KOMMUN Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta 2012-12-13 Uppsala Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Datum 2012-12-13 Uppdragsnummer 61381254612 Utgåva/Status Version

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Bilaga 5 Samlad effektbedömning

Bilaga 5 Samlad effektbedömning Bilaga 5 Samlad effektbedömning Åtgärdsvalsstudie E södra infarten Örnsköldsvik 1 TMALL 000 Rapport generell v 1.0 Trafikverket E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-91 91 Dokumenttitel: Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Målet för utredningen har varit att finna hållbara kollektiva trafiklösningar som stärker Malmös attraktionskraft.

Målet för utredningen har varit att finna hållbara kollektiva trafiklösningar som stärker Malmös attraktionskraft. I utvecklingen av Malmö som en attraktiv och hållbar stad har kollektivtrafiken en avgörande betydelse. Kollektivtrafiken möjliggör för fler människor att få tillgång till arbetsmarknaden och det sociala

Läs mer

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning Tjänsteskrivelse 2015-02-18 KFN 2015.0033 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Remissyttrande - Investeringspolicy Sammanfattning Kultur- och föreningenämnden har beretts tillfälle att

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015

Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015 Verksamhetsplan 2015-01-19 Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015 Dokumentet är beslutat och antaget den 2014-01-14 av styrgruppen för Hållbart Resande. I gruppen ingår kommunstyrelsens

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Projektdirektiv för detaljplan och markanvisningstävling

Projektdirektiv för detaljplan och markanvisningstävling TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mattias Andersson 2014-08-15 KS 2013/0725 50260 Kommunstyrelsens planutskott Projektdirektiv för detaljplan och markanvisningstävling för fastigheten

Läs mer

Socialdemokraterna i Stockholm Uttag 2012-03-21 3 webb artiklar. Nyhetsklipp

Socialdemokraterna i Stockholm Uttag 2012-03-21 3 webb artiklar. Nyhetsklipp Socialdemokraterna i Uttag 2012-03-21 3 webb artiklar Nyhetsklipp Kritiken mot bussterminalen fäller nya Slussen Svenska Dagbladet 2012-03-18 22:14 2 Kommunen ska rädda bollhallen Länstidningen Södertälje

Läs mer

Protokoll. Styrgrupp för projektmodell Nolhaga 2009-03-12

Protokoll. Styrgrupp för projektmodell Nolhaga 2009-03-12 Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Sida 1 Plats och tid Sammanträdesrummet, Nolhagahallen, Alingsås kl 10.00-11.30 Beslutande Stefan Svensson(kd), ordf Thorsten Larsson(m)

Läs mer