Verksamhetsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2014-2016"

Transkript

1 Verksamhetsplan In l ed ning Kristna Fredsrörelsen är en folkrörelse för fred och rättvisa genom ickevåld, grundad Namnet Kristna Fredsrörelsen berättar om rörelsens historia och bekräftar dess djupa förankring i den ekumeniska rörelsen. Kristna Fredsrörelsen är en del av The International Fellowship of Reconciliation (IFOR) och är internationellt känd som The Swedish Fellowship of Reconciliation (SweFOR). Mycket har förändrats sedan grundandet 1919, men och utgångspunkten för Kristna Fredsrörelsens arbete är lika relevant i dag som i rörelsens början: allmän och total nedrustning och en värld fri från våld. Med tiden har också allt mer av en helhetssyn på fred vuxit fram i rörelsen. Kristna Fredsrörelsen har blivit en drivande aktör för en genomgripande nationell och internationell omställning, från militärt och maktpolitiskt säkerhetstänkande till ett säkerhetstänkande som utgår från människors sårbarhet och behov. Det handlar om frågor som mänskliga rättigheter, sociala och ekonomiska orättvisor, demokratifrågor, genusfrågor, rasism och diskriminering, klimatförändringar och miljö. Utsatthet och djupa orättvisor präglar mångas verklighet, ute i världen och i Sverige. Utan att det tas på allvar byggs ingen verklig fred. Kristna Fredsrörelsens helhetssyn på fred och förståelsen att de lokala och de globala sammanhangen är beroende av varandra märks också tydligt de av årsmötet 2013 antagna styrdokumenten Idégrund för Kristna Fredsrörelsen och Verksamhetsplan Utan att bli allt för detaljstyrande och för att lämna utrymme för omvärldsförändringar som inte går att förutse anger verksamhetsplanen riktningen för Kristna Fredsrörelsens prioriteringar och arbete under de tre åren och skapar även förutsättningar för det än mer långsiktiga arbetet. För mer på detaljnivå finns den årliga handlingsplanen. Målen är baserade på områden där vi ser att just vi, Kristna Fredsrörelsen, med våra erfarenheter, kunskap och samarbetspartners, kan spela en särskild roll. Verksamheten beskrivs under tre huvudområden: Internationellt arbete, Kommunikation, engagemang och folkbildning och Kristna Fredsrörelsen som organisation (folkrörelseutveckling). De två första områdena handlar om vilket samhälle vi vill leva i, globalt och lokalt, och hur vi ska arbeta för att nå dit. Det tredje området fokuserar på vilka förutsättningar vi ser behövs inom vår egen organisation för detta arbete. Det handlar om hur vi säkrar och stärker de ekonomiska förutsättningarna för vår verksamhet, hur vi skapar stabilitet för det arbete vi gör genom kansliet och vilka organisatoriska förutsättningar vi behöver som bas för vårt ideella engagemang, som är grunden för Kristna Fredsrörelsens arbete. 1

2 In tern ationellt a rbete Kristna Fredsrörelsen arbetar för att stärka civilsamhället i Syd genom stöd till lokala och regionala organisationer som verkar för fred, demokrati och mänskliga rättigheter. U tvecklingsmål 1 Civilsamhället har stärkt sin kapacitet och sitt handlingsutrymme för a tt med ickevåldsmedel bidra till ett samhälle som respekterar mänskliga rättigheter och hanterar konflikter utan våld I detta arbete har Kristna Fredsrörelsen valt fokusområden som utgör tre program i verksamheten: Mänsklig säkerhet och nedrustning. Förebyggande av våld genom minskad förekomst av och efterfrågan på vapen och ett säkerhetstänkande som bygger på civil krishantering istället för på militärism. Fredstjänst och internationell medföljning. Skydd av människorättsförsvarare och civilbefolkning. Utbildning och utbyte för fred. Kapacitetsutveckling för fred genom ickevåld. Arbetet bedrivs huvudsakligen genom extern finansiering. De samarbetsorganisationer som Kristna Fredsrörelsen stödjer utgör förändringskrafter i sina länder. Stödet ges genom internationell medföljning, ekonomiskt stöd till projekt och organisation, gemensamt informations- och påverkansarbete samt genom att bidra till och skapa nätverk och plattformar för samverkan och ömsesidigt lärande. Kristna Fredsrörelsen bidrar också med kunskap vad gäller metod, process och sakfrågor. Stödet grundar sig alltid på förfrågningar från samarbetsorganisationerna i Syd. Ambitionen är att samarbetsorganisationernas verksamhet på sikt ska bli självbärande och att stödet från Kristna Fredsrörelsen då ska fasas ut. Under verksamhetsperioden kommer Kristna Fredsrörelsen att särskilt arbeta med utvärderingar och lärande kring det internationella arbetet. Arbetet med programstrategier kommer att gå vidare och Kristna Fredsrörelsen kommer att göra en särskild genomlysning av mervärdet, rollen och de strategiska vägvalen som freds- och ickevåldsorganisation i utvecklingssamarbetet. Verksamhetsmål 1.1 Sta ter kontroll erar oc h a ktivt m i nskar ti llgången på v a pen; för eställningen a tt v a pen g er s äkerhet ä r i fr ågasatt. Programmets mål är att på alla nivåer minska tillgången på vapen och att få till stånd ett förändrat säkerhetstänkande- och agerande som sätter människors sårbarhet och behov i centrum. Våld som utövas med så kallat lätta vapen är i flera delar av världen ett av de främsta hindren för utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter. Kristna Fredsrörelsen arbetar inom programmet mot två orsaker till höga våldsnivåer: En våldskultur som handlar om att individers och nationers säkerhet likställs med deras förmåga att bruka våld. Staters bristande förmåga och vilja att kontrollera och begränsa tillgången på vapen på grund av svag lagstiftning och svaga institutioner, bristande implementering av lagar som finns och låg legitimitet för aktörer som ska upprätthålla dem. 2

3 För Kristna Fredsrörelsen och våra samarbetsorganisationer är det viktigt att se att frågor om våld, fred och rättvisa hör ihop, men också att stärka den specifika kompetens och det mervärde vi som freds- och ickevåldsrörelse har i arbetet med dessa frågor. Verksamheten fokuseras Latinamerika, den del i världen där problemen med lätta vapen för närvarande är som störst och där Kristna Fredsrörelsen har ett tydligt mervärde som inte fylls av andra organisationer. Det handlar om stöd till regional samordning och inom ramen för trosbaserade organisationers arbete med väpnat våld och vapenkontroll. Kristna Fredsrörelsen är i likhet med våra samarbetsorganisationer både folkrörelse och specialist på frågorna, vilket gör att samarbetet resulterar i stor kunskapsöverföring åt båda hållen. Det ger ett mervärde som ekonomiskt stöd genom statliga givare och institutioner eller traditionella biståndsorganisationer saknar. Programmets målgrupp är dels de många civilpersoner som drabbas av konsekvenserna av väpnat våld, dels Kristna Fredsrörelsens samarbetsorganisationer i Syd. Det är statens uppgift att garantera människors säkerhet och rätten till liv och, något som även innebär att kontrollera och begränsa tillgången på vapen i samhället. Civilsamhället har en viktig funktion i att övervaka att staten tar sitt ansvar och i annat fall driva på staten. Civilsamhället har också en viktig uppgift i att kanalisera röster som berättar om rättighetsbärares utsatthet, stärka staters kompetens när det gäller mänsklig säkerhet samt utgöra en motvikt mot särintressen som vapenlobbyer och väpnade gruppers inflytande över politiken. Genom att samverka i internationella nätverk kan civilsamhället utveckla och sprida goda exempel, bidra till att hitta gemensamma synsätt och därmed också underlätta internationell samordning. Kristna Fredsrörelsen stärker sina samarbetsorganisationer och deras arbete genom stöd till samordning samt kapacitetsutveckling (utbildningar och utbyten) och projektstöd till nätverkets medlemmar. En strategi för att göra detta är att sammanföra olika aktörer och skapa utrymmen för samarbeten. Inom arbetsområdet har genus stor relevans i relation till begrepp som säkerhet, våld, vapen och vapenhandel. Verksamheten arbetar genusmedvetet och med särskilda aktiviteter riktade till kvinnor. E xem pel p å a kti viteter u n der p erioden: Kapacitetsutveckling i relation till nätverket La Coalición Latinoamericana para la Prevención de la Violencia Armada (CLAVE). Ekonomiskt stöd till kansli och möten för samordning och lärande liksom till påverkansprojekt samt stöd till nätverkets utveckling i relation till strategisk planering och projekthantering. Kapacitetsutveckling till CLAVE:s medlemsorganisationer. Ekonomiskt projektstöd för projekt som syftar till att opinionsbilda för minskad tillgång och efterfrågan på vapen. Kapacitetsutveckling för internationella samarbetspartners i syd inom ramen för CLAVE och Göteborgsprocessen. Genom konferenser, utbildningar och utbyten stärks kunskap om strategiarbete, internationella processer och sakfrågor. 3

4 Verksamhetsmål 1.2 MR-för svarare oc h en or g anisera d c i vilbefolkning krä ver s i na r ä ttigheter oc h bi dr a ti ll en dem okratisk utveckling utan a tt m ötas a v v åld Människorättsförsvarares rätt till skydd beskrivs i FN:s resolution 53/144 och EU:s riktlinjer för MR-försvarare. Trots detta utsätts MR-försvarare för politiskt våld som en direkt konsekvens av det arbete de gör för demokrati och mänskliga rättigheter. Ofta är även civilbefolkningen en utsatt men ofta osynliggjord måltavla för politiskt våld. Utgångspunkten för programmets arbete är att ett aktivt och livskraftigt civilsamhälle är grundläggande för demokratisering. Det civila samhällets roll som watchdog är särskilt viktig i länder där staten inte lyckas garantera medborgarnas grundläggande rättigheter, som i Guatemala, Mexiko och Colombia, länder där Kristna Fredsrörelsen är verksam. Arbetet fokuserar på medföljning av marginaliserade grupper som ursprungsfolk och afrocolombianer liksom av överlevare och anhöriga till offer i de väpnade konflikterna. Kristna Fredsrörelsens strategi bygger på antagandet att internationella aktörer kan fylla en viktig roll och utgår ifrån det ramverk för skydd av civila som presenteras i Liam Mahoneys Proactive presence field strategies for civilian protection 1. Metoden internationell medföljning och preventiv närvaro innebär bland annat fysisk medföljning av MR-försvarare, informationsspridning och ett internationellt aktionsnätverk som reagerar när de medföljda hotas. Kristna Fredsrörelsen vill genom sitt arbete påverka statliga aktörer till att respektera och upprätthålla de mänskliga rättigheterna och den internationella humanitära rätten, samt verka för MR-försvarares rättigheter, offer och överlevares rätt till sanning, rättvisa och gottgörelse och marginaliserade gruppers tillgång till rättvisa. I Colombia arbetar vi också med kapacitetshöjning genom att stärka de medföljdas egna möjligheter till riskhantering. Kvinnliga MR-försvarare, i synnerhet de som arbetar med jämställdhetsfrågor, är enligt FN 2 de allra mest utsatta för mord, mordförsök och våldtäkter i Latinamerika. Kristna Fredsrörelsen medföljer både män och kvinnor. Ett genusperspektiv i arbetet med medföljning innebär att vara medveten om hur kön påverkar individers utsatthet och makt samt hur vårt arbete relaterar till detta genom att söka kunskap om hur behovet ser ut för män och kvinnor samt följa upp om vår insats når män och kvinnor i enlighet med detta behov. Det förutsätter en särskild medvetenhet om kvinnors utsatthet och särskilda metoder för att se till att också kvinnors behov beaktas. E xem pel p å a kti viteter u n der p erioden Internationell medföljning och närvaro. Fysisk medföljning av målgruppen i Mexiko, Guatemala och Colombia. Strategisk kommunikation. Politisk medföljning i insatsländerna och internationellt, liksom informationsspridning av medföljdas arbete och situation. Kapacitetsutveckling: säkerhetsworkshops för medföljda i Colombia och eventuell pilotverksamhet i Guatemala och/eller Mexiko. Deltagande i projekt för internationell medföljning i andra delar av världen, till exempel. det ekumeniska följeslagarprogrammet EAPPI i Israel och Palestina. 1 Proactive Presence Field strategies for civilian protection, Liam Mahony, Centre for Humanitarian Dialogue, Rapport 2010 från FN:s särskilda sändebud för människorättsförsvarare, s.12 4

5 V er k samhetsmål 1. 3 Kristna Fredsrörelsens samarbetsorganisationer ingår i ett starkt civilsamhälle där de samlar människor för fredlig samhällsförändring och utgör en demokratiserande kraft Verksamheten genomförs i länder som saknar demokratiskt styre, befinner sig i en situation av demokratiskt underskott eller under ockupation. I samtliga kontexter är bristande respekt för mänskliga rättigheter ett grundläggande problem och det finns behov av att utveckla ickevåldsliga metoder för konflikthantering. I flera av länderna där vi arbetar finns också risk för att religion används för att öka konflikter och spänningar mellan grupper i samhället. Verksamheten syftar till att det civila samhället ska kunna få en plattform och roll som stärker en demokratisk utveckling och inflytande samt respekt för människors rättigheter. Arbetet syftar till att stödja fredskrafter och initiativ inom civila samhället i Syd. Målgrupperna är organisationer i civilsamhället i till exempel Sydsudan, Egypten, Västsahara och Colombia. I programmet arbetar Kristna Fredsrörelsen med olika former av kapacitetsstöd och utveckling. Detta sker bland annat i form av projekt och organisationsstöd till organisationer som med ickevåldsmedel stärker demokrati och mänskliga rättigheter, liksom i form av ickevåldsträning, utbyten och kunskapsutveckling. Genom ickevåldsträning ges verktyg och strategier för effektiv förändring. Ickevåldsträning resulterar också i empowerment, det vill säga en förståelse för och känsla av att man tillsammans med andra har möjlighet att förändra och har kunskap om hur detta kan gå till. Strategiskt ickevåld erbjuder möjligheter till detta genom sin betoning både på ett aktivt motstånd mot förtryck och på ett aktivt samtida skapande av ett samhälle utan förtryck. I detta arbete har Kristna Fredsrörelsen i första hand potential att inta en roll som underlättare (facilitator) och bidra med analys och kunskapsspridande av metoder för att förändra genom ickevåld. På längre sikt är det också möjligt för Kristna Fredsrörelsen att ha en stärkande roll och genom sin erfarenhet av ickevåld i olika delar av världen kunna bidra med lärdomar och erfarenhet genom utbyten och utbildning. Arbetet genomförs utifrån med genusmedvetenhet, samt med känslighet för de olika levnadsvillkor som deltagarna har, exempelvis religiöst och kulturellt. Verksamheten bygger på följande grundprinciper: Ickevåld som livsstil, strategi, metod och ledstjärna. Att öva, träna och fördjupa sig ger färdighet, även när det gäller ickevåld. Alla människors lika värde, att möta alla människor med respekt och se dess fulla potential till egenmakt. Deltagarna är experter på sin situation och står alltid i centrum. Att mötas över gränser och bryta perspektiv gör oss rikare. E xem pel p å a kti viteter u n der p erioden Kapacitetsutveckling: projekt och organisationsstöd till organisationer i Sydsudan, Egypten och Colombia som arbetar med ickevåldsträning och andra metoder för stärkt demokrati och mänskliga rättigheter 5

6 Kunskapsutveckling: en studie om erfarenheter under revolten i Egypten, liksom nätverkande och stöd för fortsatt ickevåldsarbete i landet Kapacitetsutveckling: utbyte och ickevåldsträning liksom delegationer till Västsahara. K om m un ikation, en gagem ang och fol kbildni ng Kristna Fredsrörelsen arbetar med kommunikation, engagemang och folkbildning i Sverige för att stärka kunskapen och med den förmågan hos den svenska allmänheten (genom målgrupper som exempelvis Kristna Fredsrörelsens medlemmar, församlingar, folkhögskolor och intresserad allmänhet) att bidra till en positiv samhällförändring genom sådant som ickevåld, civilkurage och opinionsbildning mot vapenhandel. U tveckli ngsmål 2 Den svenska allmänheten har ökat sin kunskap och sin kapacitet att med ickevåldsmetoder bidra till ett samhälle som hanterar konflikter utan våld och som respekterar alla människors lika värde och värdighet. I detta arbete har Kristna Fredsrörelsen valt utgör tre fokusområden i verksamheten: o Förmedla information utifrån våra huvudbudskap och verktyg för förändring till den svenska allmänheten genom informationsspridning och folkbildning, dvs fördjupad kunskap, till särskilda målgrupper såsom, församlingar, medlemmar, lokalgrupper och deras kontakter, folkhögskoleelever mfl. o Opinionsbildning och påverkansarbete för en förändrad svensk politik med större fokus på förebyggande åtgärder, tyngdpunktsförskjutning från militära interventioner till civila insatser och mot svensk vapenexport. o Nätverkande och samverkan med likasinnande organisationer med syfte att stärka och möjligheten att nå våra mål och ge tydligt sammanhang och fördjupad mening för vår identitet och verksamhet Verksamheten bedrivs genom externfinansierade projekt, egna projekt, medlemsinitiativ och i samverkan med andra organisationer inom det civila samhället. V er k samhetsmål 2. 1 Den s v enska a l lmänheten ha r få tt ökad kunskap om hur s trategis ka i c kevåldsmetoder kan bi dra ti ll en m i nskning a v det fy s iska oc h s trukturel la v å l det oc h s kapa förutsättningar för dem okra tisering, r ättvisa, utveckling oc h hå l l bar fr ed. De ha r oc kså er bjudits v erktyg, forum oc h a ktiviteter för a tt v ara m ed oc h s kapa fr ed oc h r ättvi sa g enom i c kevå ld. Folkbildning och informationsspridning en central del av vårt arbete med ickevåld och fredlig samhällsförändring. Genom att öka kunskapen i Sverige om hur strategiska ickevåldsmetoder kan skapa förutsättningar för demokratisering, rättvisa, utveckling och hållbar fred, ökar den svenska allmänhetens möjligheter att på olika sätt bidra till skapandet av ett samhälle, både i Sverige och internationellt som hanterar konflikter utan våld, respekterar mänskliga rättigheter och alla människors lika värde och värdighet. Genom att sprida information till den svenska allmänheten 6

7 genom våra målgrupper bidrar vi också till att ökad samhörighet mellan människor i Sverige och i våra samarbetsländer. Vi bidrar också till att synliggöra och stärka det arbete som görs för fred, mänskliga rättigheter och demokrati med ickevåldsliga medel. Informations och kunskapsspridning görs utifrån kreativa metoder och användandet av symbolhandlingar för att på så sätt nå många människor men också stärka kopplingen mellan kunskap och handling i vardagslivet. Inom ramen för folkbildningen görs en fördjupande satsning på målgruppernas möjligheter till använda verktyg för förändring, delta i, eller skapa nya forum för engagemang och även att delta i, eller planera egna aktiviteter i relation till Kristna Fredsrörelsens verksamhet. E xem pel p å a kti viteter Utbildning av utbildare inom exempelvis ickevåld, empowerment och väpnat våld som hinder för utveckling. Fortbildning av och utbyten mellan ickevåldstränare och före detta fredsobservatörer. Framställning och spridning av informations- och utbildningsmaterial Workshops, föreläsningar och kulturevenemang i samband med specifika årliga kampanjer som Martin Luther King dagen, Internationella fredsdagen och Ickevåldsdagen. Nyhets- och debattartiklar i samband med kampanjdagarna. Bloggtexter Verksamhetsmå l 2. 2 Relevanta beslutsfattare och tjänstemän inom regeringen, utrikesdepartementet, Sida och utländska ambassader känner till efterfrågar och Kristna Fredsrörelsens kunskap och ståndpunkter inom frågor som rör mänsklig säkerhet och skydd av människorättförsvarare. Strategin för vårt påverkansarbete utgår från följande metoder: bevakning och kunskapsinhämtning, att bygga relationer med beslutsfattare, relationer och samverkan med andra aktörer, att bidra med information och underlag samt opinionsbildning. En del av arbetet sker i nätverk, som t ex Fredsagenda 2014 och Colombiagruppen. Kristna Fredsrörelsen följer den svenska agendan för bistånd och säkerhetspolitik genom Svenska missionsrådet, Diakonia, Svenska nätverket mot Vapenexport och Fredsagenda E xem pel p å a kti viteter u n der p erioden: Deltagande på olika arenor, till exempel Almedalsveckan. Brev till beslutsfattare, debattartiklar och sociala medier. Möten och dialogsamtal med beslutsfattare. Informationskampanjer riktade mot politiker och beslutsfattare. Aktionsnätverket för skydd av MR-försvarare. 7

8 U tvecklingsmål 3 Kristna Fredsrörelsen utvecklas kontinuerligt som folkrörelse och medlemsorganisation i kombination med att organisationen utvecklar starkare system för att driva professionell och effektiv verksamhet. M å l 3. 1 Kristna Fredsrörelsen är en växande folkrörelse med stark rekrytering av medlemmar vars engagemang och erfarenheter tas tillvara på lokal och nationell nivå. Som folkrörelse är det viktigt för Kristna Fredsrörelsen att vara relevant i samhället. För att vara en stark röst för fred genom ickevåld behövs en växande medlemsbas som på olika sätt är engagerade i verksamheten. Denna kommer att stärkas genom mer frekvent kommunikation med medlemmar som visat intresse för att engagera sig i rörelsen. Det lokala engagemanget är rörelsens livsnerv. Genom stöd till lokalgrupper och lokalt engagemang kommer Kristna Fredsrörelsen att under perioden arbeta för att tillvarata de intressen som finns bland medlemmarna på lokal nivå. Utöver detta används olika typer av idédagar och temadagar för att fånga upp och kanalisera medlemmarnas engagemang och ägandeskap under resten av året. Ett nystartat (2012) medlemsråd har som uppgift att kanalisera ideellt aktiva medlemmars engagemang in i organisationen. Att vara relevant i samhället handlar också om att reflektera kring de frågor som rör sig i samhället och som har relevans för arbete för fred och rättvisa. Under verksamhetsperioden vill Kristna Fredsrörelsen bearbeta och arbeta med frågor om rasism, alla människors lika värde och värdighet och klimat- och miljöfrågor i relation till rättvis fred. Det är också viktigt att hitta former för ungdomars engagemang för fred och rättvisa inom Kristna Fredsrörelsen. E xem pel p å a kti viteter: Genomföra utåtriktade aktiviteter som manifestationer, panelsamtal och debatter) Medlemsrådets verksamhet Studiecirklar Arbetsgrupper/engagemangsgrupper Workshops om rörelsens kärnfrågor Utveckling och aktualisering av metoder för att skapa önskad förändring med ickevåld Utredning om förutsättningar för ungdomars engagemang/ungdomsförbund inom Kristna Fredsrörelsen 8

9 M å l 3. 2 Kr i s tna F redsrörelsens för troendem annastruktur oc h för eningsverksamhet fung era r v äl oc h s tärker m edl emma rnas ä g ande oc h engagemang i v er ksamheten. Kristna Fredsrörelsen är en folkrörelse och en mötesplats för människor som på olika sätt vill arbeta för fred och rättvisa genom ickevåld. Kristna Fredsrörelsen är en medlemsorganisation uppbyggd enligt civilrättsliga principer för ideella organisationer. Alla medlemmar har rösträtt i årsmötet som hålls en gång per år. Årsmötet utser styrelse, fastställer verksamhetsplan, årsredovisning, medlemsavgift med mera. Styrelsen ansvarar för att verksamhetsplanen följs. För det ändamålet inrättar och tillsätter styrelsen en generalsekreterare med uppdrag att leda kansliets arbete. Kansliet sköter den löpande operativa verksamheten inom de ramar och strukturer som upprättats av beslutande organ. Genom att medlemmarna engageras i planering och genomförande av föreningsverksamheten tas deras kompetens tillvara och stärker det demokratiska styret av Kristna Fredsrörelsen. Genom att använda årsmötet som demokratisk mötesplats och forum kan vi ytterligare stärka medlemmarnas ägande och engagemang i rörelsen. Sedan slutet av 2012 finns ett medlemsråd som från och med 2013 har som uppdrag att främja medlemmarnas delaktighet i och inflytande över Kristna Fredsrörelsens verksamhet. Detta ska göras genom att underlätta och uppmuntra förmedling av förslag från medlemmar och lokalgrupper till styrelse och kansli, förbättra informationsöverföringen från styrelse till medlemmar och lokalgrupper och genom att sammanlänka medlemmar till engagemangsgrupper med fokusområden som är kopplade till Kristna Fredsrörelsens verksamhetsområden. E xem pel p å a kti viteter u n der p erioden: Årsmöten Styrelsearbete Idédagar eller andra medlemsdagar; utbildningar riktade till medlemmar. Arbetsgrupper direkt kopplade till styrelse och kansli, bland annat medlemsråd, insamlingsråd, ekonomiråd. Engagemangsgruppers aktiviteter. Lokalgruppers verksamhet. Utarbetande av strategi för intern kommunikation mellan styrelse, kansli och medlemmar. V er k samhetsmål 3. 3 Kr i s tna F redrörelsen ha r ett r elevant nä tverk a v or ganisationer i Sv erige oc h i nter nationell t s om bi drar ti ll uppfyllandet a v v å ra v erksamhetsmål oc h ti l l a tt s tä r ka v år i denti tet oc h v årt s am manhang s om fr edsbyggande or ganisation. Kristna Fredsrörelsen samarbetar gärna med andra, främst för att det är effektivt för att nå vår måluppfyllelse men också för att samverkan i motsats till konkurrens är en form av fredsbyggande. Samarbete med de organisationer som står oss nära bidrar till att ge kunskap, 9

10 utmanar och inspirerar oss att utveckla våra strategier och metoder och bär oss i vårt vardagliga arbete. Nationella och internationella nätverk utgör viktiga forum för förändring. Kristna Fredsrörelsen är en trovärdig aktör på olika nivåer i de samhällen där vi verkar och har breda kontaktytor. Kristna Fredsrörelsen genomför lobbyarbete på hög politisk nivå, samarbetar med stora organisationer i civila samhället och FN samt finns ute i samhällen med basorganisering. E xem pel p å a kti viteter Samverkan med trosbaserade organisationer som Sveriges Kristna Råd, Svenska kyrkan, Gemensam Framtid och Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa (SMFR). Samverkan med andra freds- och MR-organisationer som Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Rättvisa, SMFR och Amnesty. Samverkan internationell inom exempelvis International Fellowship of Reconciliation, International Peace Bureau och War Resisters International. M å l 3. 4 Kr i s tna F redsrörelsen ha r en br eddad fi nansiering s om m i nskar s årbarheten oc h m öjl i ggör s törre ha ndlingsfri het oc h l å ngsi kti g pl anering a v v erksamheten. Kristna Fredsrörelsen har under de senaste 15 åren, genom en omfattande projektverksamhet, ökat sina anslag av statliga medel. Förutom anslag från Sida via Svenska Missionsrådet (SMR) och den svenska ambassaden i Colombia för Kristna Fredsrörelsens internationella arbete, finansieras verksamheten av Folke Bernadotteakademin (FBA), fonder och stiftelser samt kollekter, medlemsavgifter och gåvor. Ytterligare finansiella strategier för att öka Kristna Fredsrörelsens handlingsfrihet och långsiktiga planering av verksamhet och personal innefattar bland annat följande: upprätthållandet av starka relationer med nuvarande bidragsgivare; eftersträvandet av en strategisk breddning i antalet givare; kontinuerlig ökning av Kristna Fredsrörelsens medlemsantal genom utåtriktade aktiviteter och god medlemsvård; erbjudande av Kristna Fredsrörelsens expertkompetens inom en rad områden som rör ickevåld, freds och konfliktarbete mot ekonomisk ersättning; samt om möjlighet ges anställning av särskilt insamlingsansvarig personal på kanslinivå. E xem pel p å a kti viteter: Kontinuerliga möten och uppföljning med finansiärer som FBA, SMR, Svenska kyrkan, Sida Årlig strategi för finansiering Strategi för stärkt insamlingsverksamhet Information till potentiella medlemmar i samband med evenemang där Kristna Fredsrörelsen medverkar eller deltar. 10

11 Målsättingen är att vi innan den aktuella verksamhetsperiodens slut skall ha en ekonomi i balans och som möjliggör de satsningar vi vill göra. M å l 3. 5 Kristna Fredsrörel sen är en folkrörelse som har en effektiv organisation för att bedriva verksamhet av hög kvalitet. För att en organisation ska fungera effektivt behövs ändamålsenliga system och rutiner i relation till personal, administration och ekonomi, verksamhetsplanering-uppföljning- utvärdering, lärande och kommunikation. Den förutsätter också att system och rutiner hålls levande inom organisationen och ständigt utvecklas och förbättras. Under de senaste åren har Kristna Fredsrörelsen arbetat intensivt med att vidareutveckla system och rutiner för projekthantering, något som bland annat resulterat i en projekthandbok, med fokus på att stärka de gemensamma strukturerna inom den administrativa organisationen. Planeringen av verksamheten för verksamhetsperioden grundas i lärdomar från systemgranskningen av Kristna Fredsrörelsen som programavtalsorganisation som genomfördes 2012, samt frågor som identifierats i planeringen av programverksamheten för Under kommande verksamhetsperiod kommer fokus att ligga på att stärka och vidareutveckla system för kontroll av att rutiner följs och dokumentation av bedömningar och beslut, kvalitetssäkring samt kompetensutveckling av Kristna Fredsrörelsens personal, styrelse och andra ideellt aktiva. Kristna Fredsrörelsen kommer också att vidareutveckla sitt arbete utifrån de tvärgående perspektiv som ska genomsyra det internationella såväl som nationella arbetet: partnerskap, konfliktkänslighet, organisatoriskt lärande samt genus- och rättighetsperspektiv. Under verksamhetsperioden ska Kristna Fredsrörelsen utvärdera de delar av den internationella verksamheten som inte nyligen har utvärderats. Underlaget från dessa studier ger oss möjlighet att arbeta vidare med strategier på programnivå och utveckling av programtänkande. Vi vill också med detta som grund reflektera kring Kristna Fredsrörelsens roll och mervärde som freds- och ickevåldsorganisation i utvecklingssamarbetet för att ytterligare stärka det arbete vi genomför. Vi har under några år arbetat intensivt med att definiera vad som idag utgör den centrala kärnan i vår identitet, framförallt i framtagandet av den nya idégrunden. För att vara en stark medlemsorganisation såväl som en projektorganisation måste Kristna Fredsrörelsen också tydliggöra hur dessa delar tydligt kan stärka varandra, genom att erfarenheter från den internationella projektdrivna verksamheten når ut i rörelsen; samt genom att ha tydliga strukturer för kunskapsöverföring och kommunikation också i helt medlemsdrivna verksamheter. Som ickevåldsrörelse är lyssnande, samtal, reflektion, träning och erfarenhet grundläggande metoder för förståelse och lärande i syfte att verka mot förtryck och våld, för rättvisa och ickevåld. Lärande är alltså en del av Kristna Fredsrörelsens ideologiska, strategiska och metodologiska tradition. E xem pel p å a kti viteter Lärandeprocess om Kristna Fredsrörelsens roll och mervärde som ickevålds- och fredsorganisation 11

12 Utvärderingar inom programmen för Mänsklig Säkerhet och Nedrustning och Utbildning och Utbyte för Fred. Vidareutveckla programstrategier Utveckla och följa upp rutiner för projekthantering genom projekthandboken Utveckla en Styrelsehandbok och form för kunskapsöverföring mellan styrelser 12

KRISTNA FREDSRÖRELSEN GÖR SKILLNAD Effektrapport till FRII 2014 avseende verksamhetsår 2013

KRISTNA FREDSRÖRELSEN GÖR SKILLNAD Effektrapport till FRII 2014 avseende verksamhetsår 2013 KRISTNA FREDSRÖRELSEN GÖR SKILLNAD Effektrapport till FRII 2014 avseende verksamhetsår 2013 Namn: Kristna Fredsrörelsen Organisationsnummer: 826000-8696 Juridisk form: Ideell förening Vad vill Kristna

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Effektrapport. Vad vill er organisation uppnå? Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Effektrapport. Vad vill er organisation uppnå? Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Effektrapport Namn Organisationsnummer Juridisk form Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 802001-0602 Ideell förening Vad vill er organisation uppnå? Vår vision är en fredligare värld. Det är vad Svenska

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Latinamerikagruppernas Verksamhetsplan 2015

Latinamerikagruppernas Verksamhetsplan 2015 Latinamerikagruppernas Verksamhetsplan 2015 Inledning Verksamhetsplanen syftar till att ge en god bild av Latinamerikagruppernas prioriteringar och planerad verksamhet i Latinamerika och i Sverige för

Läs mer

Effektrapport Frii 2013

Effektrapport Frii 2013 Effektrapport Frii 2013 P A G E 1 of (5) D A T E 30/09/2014 A U T H O R Krister Adolfsson 1. Vad vill er organisation uppnå? Diakonia är en biståndsorganisation grundad i kristna värderingar som samarbetar

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa FOLAC FOLKBILDNING LEARNING FOR ACTIVE CITIZENSHIP Folkhögskolornas arbete för global rättvisa 2013-02-26 Folkhögskolornas samverkansländer i världen (Gränsöverskridande folkbildning 2011) 2 Folkhögskolornas

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 2012

VERKSAMHETSPLAN 2011 2012 , VERKSAMHETSPLAN 2011 2012 Internationella Juristkommissionen - Svenska Avdelningen V E R K S A M H E T S P L A N 2011-2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord... 3 Övergripande och långsiktiga uppdrag... 3 Målgrupper...

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

STs rapport och redovisning av stödet till IMP i Colombia 2009-2010

STs rapport och redovisning av stödet till IMP i Colombia 2009-2010 STs rapport och redovisning av stödet till IMP i Colombia 2009-2010 1. Bakgrund Sedan 2001 när IMP bildades har man arbetat för att bygga upp en stark organisation som förmår samla de colombianska kvinnornas

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Om visionsdokumentet Syftet med visionsdokumentet är att vara en långsiktig verksamhetsplan som täcker föreningens viktigaste verksamhetsområden men samtidigt

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Introduktion: Demokrati och rättigheter i utvecklingssamarbetet

Introduktion: Demokrati och rättigheter i utvecklingssamarbetet Introduktion: Demokrati och rättigheter i utvecklingssamarbetet Det här är en kortfattad introduktion i arbete för demokrati och rättigheter för dig som arbetar med utvecklingssamarbete i en organisation.

Läs mer

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete.

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete. 1. Värdegrund Erikshjälpen tar sin utgångspunkt i en kristen värdegrund som betonar att: Alla människor är skapade av Gud med lika och okränkbart värde. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår

Läs mer

Kristna Fredsrörelsens verksamhetsberättelse 2014

Kristna Fredsrörelsens verksamhetsberättelse 2014 1 Kristna Fredsrörelsens verksamhetsberättelse 2014 KRISTNA FREDS R Ö R E L S E N 2 Omslagsbild: I Colombia fortsatte fredsförhandlingarna under 2014, mellan regeringen och Farc-gerillan. Nätverket Mujerez

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP101.544/AA1-25 12.02.2014 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Protokoll Forum Syd Årsmöte 2014 Bilaga 7. Forum Syd

Protokoll Forum Syd Årsmöte 2014 Bilaga 7. Forum Syd Protokoll Forum Syd Årsmöte 2014 Bilaga 7 Forum Syd Övergripande verksamhetsplan 2015 2017 2015 Vision och värderingar Vision Hur vill vi att saker ska vara i vår värld? En rättvis och hållbar värld där

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi ANTAGEN PÅ ÅRSMÖTE 2014-10-12 Författare: Karin Nordh, föreningsadministratör Karolina Nord, styrelseledamot. 1 Innehåll Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi...

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

IAL:s strategiska plan 2007-2013

IAL:s strategiska plan 2007-2013 IAL:s strategiska plan 2007-2013 Huvudmål 1. En proaktiv attraktiv organisation där medlemmarna känner delaktighet och ansvar. (medlemsengagemang, struktur/planering, demokrati) 2. Välutvecklade lokalgrupper

Läs mer

Latinamerikagruppernas. policy. f ö r f o l k l i g t i n f l y t a n d e

Latinamerikagruppernas. policy. f ö r f o l k l i g t i n f l y t a n d e Latinamerikagruppernas policy f ö r f o l k l i g t i n f l y t a n d e Latinamerikagrupperna:s politiska plattform Latinamerikagrupperna är en solidaritetsförening som tillsammans med latinamerikanska

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

SMFR-programmet. SMFRs politiska plattform utgörs av SMFR-programmet, vilket fastställs av förbundsstämman.

SMFR-programmet. SMFRs politiska plattform utgörs av SMFR-programmet, vilket fastställs av förbundsstämman. SMFR-programmet SMFRs politiska plattform utgörs av SMFR-programmet, vilket fastställs av förbundsstämman. Sammanfattning: SMFR-programmet är framtaget av Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa - Muslimska

Läs mer

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 SvFF Mål & Strategi 2013-2017 Workshop distrikt svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 AGENDA 17.00-17.45 Genomgång Mål & Strategi Svensk Fotboll, och distriktens process under hösten. 17.45-18.45 Värdegrunden

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Stärkande av en global resursbas

Stärkande av en global resursbas Bilaga 2 Syftet med denna rapport är att visa på resultat från praktikantverksamheten som bedrivits av ett flertal organisationer under tio år. De underlag som ligger till grund för rapporten kommer från

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Rwanda. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med

Rwanda. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Rwanda 2015 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2015 Artikelnr: UD 15.029 Regeringsbeslut

Läs mer

Rättvisa i konflikt. Folkrätten

Rättvisa i konflikt. Folkrätten Rättvisa i konflikt Folkrätten Studiematerialet Rättvisa i konflikt Bildas studiematerial Rättvisa i konflikt finns tillgängligt att hämta fritt från Bildas hemsida. Materialet är upplagt för tre träffar

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

Relationer i centrum för ett lyckat lärande. Helena Colliander

Relationer i centrum för ett lyckat lärande. Helena Colliander Relationer i centrum för ett lyckat lärande Helena Colliander Sudan Sudan Ett konfliktfyllt land Inbördeskrig i över 20 år landet delas (juli 2011) Många stamkonflikter i gränstrakterna mellan Sudan och

Läs mer

52 MSEK Årligt allokerat 75 MSEK. 54 Strategiperiod 2009 2013. Bedömning av strategigenomförande och resultat

52 MSEK Årligt allokerat 75 MSEK. 54 Strategiperiod 2009 2013. Bedömning av strategigenomförande och resultat September 2012 september 2013 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Vietnam Utbetalt belopp 2013 Antal avtalade insatser 52 MSEK Årligt allokerat 75 MSEK belopp 54 Strategiperiod 2009

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Riktlinjer för förbundets internationella arbete

Riktlinjer för förbundets internationella arbete Riktlinjer för förbundets internationella arbete Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se, www.skl.se Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Verksamhetsplan för 2012

Verksamhetsplan för 2012 Verksamhetsplan för 2012 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

MOTION TILL FORUM SYDS ÅRSMÖTE DEN 30 MAJ 2015

MOTION TILL FORUM SYDS ÅRSMÖTE DEN 30 MAJ 2015 Bilaga 12 MOTION TILL FORUM SYDS ÅRSMÖTE DEN 30 MAJ 2015 Motion till Forum Syds årsmöte 2015 angående översättning av dokument till arabiska. Idag samarbetar Forum Syd med och ger bidrag till ett flertal

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Medlem i Föreningen för Fairtrade

Medlem i Föreningen för Fairtrade Medlem i Föreningen för Fairtrade Ett enkelt sätt att göra skillnad! Alla svenska organisationer är välkomna att bli en del av arbetet för en schysstare världshandel, en handel som skapar möjligheter för

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Kommunalt och idéburet medskapande Dokumentation från konferensen i Eslöv 2014-03-11

Kommunalt och idéburet medskapande Dokumentation från konferensen i Eslöv 2014-03-11 Kommunalt och idéburet medskapande Dokumentation från konferensen i Eslöv 2014-03-11 Den 11 mars möttes nära 130 personer i Eslövs medborgarhus för att under en dag fokusera på hur samverkan kan vara ett

Läs mer

Organisation och ledarskap. Materialet ägs av Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa 1

Organisation och ledarskap. Materialet ägs av Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa 1 Organisation och ledarskap Materialet ägs av Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa 1 Strategi Vision Utgå alltid från visionen. När vi vet vart vi vill kan vi börja planera för att nå dit. Det är då vi

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: En rättvis värld är möjlig. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: En rättvis värld är möjlig. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: En rättvis värld är möjlig Version: Beslutad version En rättvis värld är möjlig 5 Socialdemokraternas internationella politik syftar till alla människors frigörelse, utveckling

Läs mer

Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna

Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna Bakgrund Det krävs ett nytt sätt att tänka för att lösa de problem som det gamla sättet att tänka har skapat. Albert Einstein. Jämställdhet

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest Det mångkulturella biblioteket nyckeln till ett kulturellt mångfaldssamhälle i dialog Människor i dag lever i ett alltmer heterogent samhälle. Det finns mer än

Läs mer

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Innehållsförteckning Förord 3 1. Kyrkorna tillsammans på universitet och högskola 5 2. Vision

Läs mer

Global definition av professionen socialt arbete

Global definition av professionen socialt arbete Global definition av professionen socialt arbete Global definition av socialt arbete Definitionen antogs av IFSW:s General Meeting och IASSW:s General Assembly i juli 2014. Global definition av professionen

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare I. SYFTE 1. Stöd till människorättsförsvarare är sedan länge ett inslag i de yttre förbindelserna i Europeiska unionens

Läs mer

Sammanfattningar och medskick från gruppdiskussionerna

Sammanfattningar och medskick från gruppdiskussionerna Arbetspapper 2015-10-08 Utrikesdepartementet Sammanfattningar och medskick från gruppdiskussionerna Gruppen PEOPLE Förståelse för integrering av jämställdhet, miljö-klimat och fredsperspektivet finns -

Läs mer

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm.

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm. Hej IKFF: are! Ett nytt år är här och fredsarbetet går vidare. Med tanke på den katastrofala början på året (våra tankar går naturligtvis till alla civila offer för krig i världen bl a i Gaza och på Sri

Läs mer

Analysmetod och bedömning

Analysmetod och bedömning Analysmetod och bedömning 1 Innehåll Vilka organisationer finns med i Givarguiden?... 3 Varifrån inhämtas informationen i Givarguiden?... 3 Hur granskar Givarguiden organisationerna?... 4 Demokrati...

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer