Verksamhetsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2014-2016"

Transkript

1 Verksamhetsplan In l ed ning Kristna Fredsrörelsen är en folkrörelse för fred och rättvisa genom ickevåld, grundad Namnet Kristna Fredsrörelsen berättar om rörelsens historia och bekräftar dess djupa förankring i den ekumeniska rörelsen. Kristna Fredsrörelsen är en del av The International Fellowship of Reconciliation (IFOR) och är internationellt känd som The Swedish Fellowship of Reconciliation (SweFOR). Mycket har förändrats sedan grundandet 1919, men och utgångspunkten för Kristna Fredsrörelsens arbete är lika relevant i dag som i rörelsens början: allmän och total nedrustning och en värld fri från våld. Med tiden har också allt mer av en helhetssyn på fred vuxit fram i rörelsen. Kristna Fredsrörelsen har blivit en drivande aktör för en genomgripande nationell och internationell omställning, från militärt och maktpolitiskt säkerhetstänkande till ett säkerhetstänkande som utgår från människors sårbarhet och behov. Det handlar om frågor som mänskliga rättigheter, sociala och ekonomiska orättvisor, demokratifrågor, genusfrågor, rasism och diskriminering, klimatförändringar och miljö. Utsatthet och djupa orättvisor präglar mångas verklighet, ute i världen och i Sverige. Utan att det tas på allvar byggs ingen verklig fred. Kristna Fredsrörelsens helhetssyn på fred och förståelsen att de lokala och de globala sammanhangen är beroende av varandra märks också tydligt de av årsmötet 2013 antagna styrdokumenten Idégrund för Kristna Fredsrörelsen och Verksamhetsplan Utan att bli allt för detaljstyrande och för att lämna utrymme för omvärldsförändringar som inte går att förutse anger verksamhetsplanen riktningen för Kristna Fredsrörelsens prioriteringar och arbete under de tre åren och skapar även förutsättningar för det än mer långsiktiga arbetet. För mer på detaljnivå finns den årliga handlingsplanen. Målen är baserade på områden där vi ser att just vi, Kristna Fredsrörelsen, med våra erfarenheter, kunskap och samarbetspartners, kan spela en särskild roll. Verksamheten beskrivs under tre huvudområden: Internationellt arbete, Kommunikation, engagemang och folkbildning och Kristna Fredsrörelsen som organisation (folkrörelseutveckling). De två första områdena handlar om vilket samhälle vi vill leva i, globalt och lokalt, och hur vi ska arbeta för att nå dit. Det tredje området fokuserar på vilka förutsättningar vi ser behövs inom vår egen organisation för detta arbete. Det handlar om hur vi säkrar och stärker de ekonomiska förutsättningarna för vår verksamhet, hur vi skapar stabilitet för det arbete vi gör genom kansliet och vilka organisatoriska förutsättningar vi behöver som bas för vårt ideella engagemang, som är grunden för Kristna Fredsrörelsens arbete. 1

2 In tern ationellt a rbete Kristna Fredsrörelsen arbetar för att stärka civilsamhället i Syd genom stöd till lokala och regionala organisationer som verkar för fred, demokrati och mänskliga rättigheter. U tvecklingsmål 1 Civilsamhället har stärkt sin kapacitet och sitt handlingsutrymme för a tt med ickevåldsmedel bidra till ett samhälle som respekterar mänskliga rättigheter och hanterar konflikter utan våld I detta arbete har Kristna Fredsrörelsen valt fokusområden som utgör tre program i verksamheten: Mänsklig säkerhet och nedrustning. Förebyggande av våld genom minskad förekomst av och efterfrågan på vapen och ett säkerhetstänkande som bygger på civil krishantering istället för på militärism. Fredstjänst och internationell medföljning. Skydd av människorättsförsvarare och civilbefolkning. Utbildning och utbyte för fred. Kapacitetsutveckling för fred genom ickevåld. Arbetet bedrivs huvudsakligen genom extern finansiering. De samarbetsorganisationer som Kristna Fredsrörelsen stödjer utgör förändringskrafter i sina länder. Stödet ges genom internationell medföljning, ekonomiskt stöd till projekt och organisation, gemensamt informations- och påverkansarbete samt genom att bidra till och skapa nätverk och plattformar för samverkan och ömsesidigt lärande. Kristna Fredsrörelsen bidrar också med kunskap vad gäller metod, process och sakfrågor. Stödet grundar sig alltid på förfrågningar från samarbetsorganisationerna i Syd. Ambitionen är att samarbetsorganisationernas verksamhet på sikt ska bli självbärande och att stödet från Kristna Fredsrörelsen då ska fasas ut. Under verksamhetsperioden kommer Kristna Fredsrörelsen att särskilt arbeta med utvärderingar och lärande kring det internationella arbetet. Arbetet med programstrategier kommer att gå vidare och Kristna Fredsrörelsen kommer att göra en särskild genomlysning av mervärdet, rollen och de strategiska vägvalen som freds- och ickevåldsorganisation i utvecklingssamarbetet. Verksamhetsmål 1.1 Sta ter kontroll erar oc h a ktivt m i nskar ti llgången på v a pen; för eställningen a tt v a pen g er s äkerhet ä r i fr ågasatt. Programmets mål är att på alla nivåer minska tillgången på vapen och att få till stånd ett förändrat säkerhetstänkande- och agerande som sätter människors sårbarhet och behov i centrum. Våld som utövas med så kallat lätta vapen är i flera delar av världen ett av de främsta hindren för utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter. Kristna Fredsrörelsen arbetar inom programmet mot två orsaker till höga våldsnivåer: En våldskultur som handlar om att individers och nationers säkerhet likställs med deras förmåga att bruka våld. Staters bristande förmåga och vilja att kontrollera och begränsa tillgången på vapen på grund av svag lagstiftning och svaga institutioner, bristande implementering av lagar som finns och låg legitimitet för aktörer som ska upprätthålla dem. 2

3 För Kristna Fredsrörelsen och våra samarbetsorganisationer är det viktigt att se att frågor om våld, fred och rättvisa hör ihop, men också att stärka den specifika kompetens och det mervärde vi som freds- och ickevåldsrörelse har i arbetet med dessa frågor. Verksamheten fokuseras Latinamerika, den del i världen där problemen med lätta vapen för närvarande är som störst och där Kristna Fredsrörelsen har ett tydligt mervärde som inte fylls av andra organisationer. Det handlar om stöd till regional samordning och inom ramen för trosbaserade organisationers arbete med väpnat våld och vapenkontroll. Kristna Fredsrörelsen är i likhet med våra samarbetsorganisationer både folkrörelse och specialist på frågorna, vilket gör att samarbetet resulterar i stor kunskapsöverföring åt båda hållen. Det ger ett mervärde som ekonomiskt stöd genom statliga givare och institutioner eller traditionella biståndsorganisationer saknar. Programmets målgrupp är dels de många civilpersoner som drabbas av konsekvenserna av väpnat våld, dels Kristna Fredsrörelsens samarbetsorganisationer i Syd. Det är statens uppgift att garantera människors säkerhet och rätten till liv och, något som även innebär att kontrollera och begränsa tillgången på vapen i samhället. Civilsamhället har en viktig funktion i att övervaka att staten tar sitt ansvar och i annat fall driva på staten. Civilsamhället har också en viktig uppgift i att kanalisera röster som berättar om rättighetsbärares utsatthet, stärka staters kompetens när det gäller mänsklig säkerhet samt utgöra en motvikt mot särintressen som vapenlobbyer och väpnade gruppers inflytande över politiken. Genom att samverka i internationella nätverk kan civilsamhället utveckla och sprida goda exempel, bidra till att hitta gemensamma synsätt och därmed också underlätta internationell samordning. Kristna Fredsrörelsen stärker sina samarbetsorganisationer och deras arbete genom stöd till samordning samt kapacitetsutveckling (utbildningar och utbyten) och projektstöd till nätverkets medlemmar. En strategi för att göra detta är att sammanföra olika aktörer och skapa utrymmen för samarbeten. Inom arbetsområdet har genus stor relevans i relation till begrepp som säkerhet, våld, vapen och vapenhandel. Verksamheten arbetar genusmedvetet och med särskilda aktiviteter riktade till kvinnor. E xem pel p å a kti viteter u n der p erioden: Kapacitetsutveckling i relation till nätverket La Coalición Latinoamericana para la Prevención de la Violencia Armada (CLAVE). Ekonomiskt stöd till kansli och möten för samordning och lärande liksom till påverkansprojekt samt stöd till nätverkets utveckling i relation till strategisk planering och projekthantering. Kapacitetsutveckling till CLAVE:s medlemsorganisationer. Ekonomiskt projektstöd för projekt som syftar till att opinionsbilda för minskad tillgång och efterfrågan på vapen. Kapacitetsutveckling för internationella samarbetspartners i syd inom ramen för CLAVE och Göteborgsprocessen. Genom konferenser, utbildningar och utbyten stärks kunskap om strategiarbete, internationella processer och sakfrågor. 3

4 Verksamhetsmål 1.2 MR-för svarare oc h en or g anisera d c i vilbefolkning krä ver s i na r ä ttigheter oc h bi dr a ti ll en dem okratisk utveckling utan a tt m ötas a v v åld Människorättsförsvarares rätt till skydd beskrivs i FN:s resolution 53/144 och EU:s riktlinjer för MR-försvarare. Trots detta utsätts MR-försvarare för politiskt våld som en direkt konsekvens av det arbete de gör för demokrati och mänskliga rättigheter. Ofta är även civilbefolkningen en utsatt men ofta osynliggjord måltavla för politiskt våld. Utgångspunkten för programmets arbete är att ett aktivt och livskraftigt civilsamhälle är grundläggande för demokratisering. Det civila samhällets roll som watchdog är särskilt viktig i länder där staten inte lyckas garantera medborgarnas grundläggande rättigheter, som i Guatemala, Mexiko och Colombia, länder där Kristna Fredsrörelsen är verksam. Arbetet fokuserar på medföljning av marginaliserade grupper som ursprungsfolk och afrocolombianer liksom av överlevare och anhöriga till offer i de väpnade konflikterna. Kristna Fredsrörelsens strategi bygger på antagandet att internationella aktörer kan fylla en viktig roll och utgår ifrån det ramverk för skydd av civila som presenteras i Liam Mahoneys Proactive presence field strategies for civilian protection 1. Metoden internationell medföljning och preventiv närvaro innebär bland annat fysisk medföljning av MR-försvarare, informationsspridning och ett internationellt aktionsnätverk som reagerar när de medföljda hotas. Kristna Fredsrörelsen vill genom sitt arbete påverka statliga aktörer till att respektera och upprätthålla de mänskliga rättigheterna och den internationella humanitära rätten, samt verka för MR-försvarares rättigheter, offer och överlevares rätt till sanning, rättvisa och gottgörelse och marginaliserade gruppers tillgång till rättvisa. I Colombia arbetar vi också med kapacitetshöjning genom att stärka de medföljdas egna möjligheter till riskhantering. Kvinnliga MR-försvarare, i synnerhet de som arbetar med jämställdhetsfrågor, är enligt FN 2 de allra mest utsatta för mord, mordförsök och våldtäkter i Latinamerika. Kristna Fredsrörelsen medföljer både män och kvinnor. Ett genusperspektiv i arbetet med medföljning innebär att vara medveten om hur kön påverkar individers utsatthet och makt samt hur vårt arbete relaterar till detta genom att söka kunskap om hur behovet ser ut för män och kvinnor samt följa upp om vår insats når män och kvinnor i enlighet med detta behov. Det förutsätter en särskild medvetenhet om kvinnors utsatthet och särskilda metoder för att se till att också kvinnors behov beaktas. E xem pel p å a kti viteter u n der p erioden Internationell medföljning och närvaro. Fysisk medföljning av målgruppen i Mexiko, Guatemala och Colombia. Strategisk kommunikation. Politisk medföljning i insatsländerna och internationellt, liksom informationsspridning av medföljdas arbete och situation. Kapacitetsutveckling: säkerhetsworkshops för medföljda i Colombia och eventuell pilotverksamhet i Guatemala och/eller Mexiko. Deltagande i projekt för internationell medföljning i andra delar av världen, till exempel. det ekumeniska följeslagarprogrammet EAPPI i Israel och Palestina. 1 Proactive Presence Field strategies for civilian protection, Liam Mahony, Centre for Humanitarian Dialogue, Rapport 2010 från FN:s särskilda sändebud för människorättsförsvarare, s.12 4

5 V er k samhetsmål 1. 3 Kristna Fredsrörelsens samarbetsorganisationer ingår i ett starkt civilsamhälle där de samlar människor för fredlig samhällsförändring och utgör en demokratiserande kraft Verksamheten genomförs i länder som saknar demokratiskt styre, befinner sig i en situation av demokratiskt underskott eller under ockupation. I samtliga kontexter är bristande respekt för mänskliga rättigheter ett grundläggande problem och det finns behov av att utveckla ickevåldsliga metoder för konflikthantering. I flera av länderna där vi arbetar finns också risk för att religion används för att öka konflikter och spänningar mellan grupper i samhället. Verksamheten syftar till att det civila samhället ska kunna få en plattform och roll som stärker en demokratisk utveckling och inflytande samt respekt för människors rättigheter. Arbetet syftar till att stödja fredskrafter och initiativ inom civila samhället i Syd. Målgrupperna är organisationer i civilsamhället i till exempel Sydsudan, Egypten, Västsahara och Colombia. I programmet arbetar Kristna Fredsrörelsen med olika former av kapacitetsstöd och utveckling. Detta sker bland annat i form av projekt och organisationsstöd till organisationer som med ickevåldsmedel stärker demokrati och mänskliga rättigheter, liksom i form av ickevåldsträning, utbyten och kunskapsutveckling. Genom ickevåldsträning ges verktyg och strategier för effektiv förändring. Ickevåldsträning resulterar också i empowerment, det vill säga en förståelse för och känsla av att man tillsammans med andra har möjlighet att förändra och har kunskap om hur detta kan gå till. Strategiskt ickevåld erbjuder möjligheter till detta genom sin betoning både på ett aktivt motstånd mot förtryck och på ett aktivt samtida skapande av ett samhälle utan förtryck. I detta arbete har Kristna Fredsrörelsen i första hand potential att inta en roll som underlättare (facilitator) och bidra med analys och kunskapsspridande av metoder för att förändra genom ickevåld. På längre sikt är det också möjligt för Kristna Fredsrörelsen att ha en stärkande roll och genom sin erfarenhet av ickevåld i olika delar av världen kunna bidra med lärdomar och erfarenhet genom utbyten och utbildning. Arbetet genomförs utifrån med genusmedvetenhet, samt med känslighet för de olika levnadsvillkor som deltagarna har, exempelvis religiöst och kulturellt. Verksamheten bygger på följande grundprinciper: Ickevåld som livsstil, strategi, metod och ledstjärna. Att öva, träna och fördjupa sig ger färdighet, även när det gäller ickevåld. Alla människors lika värde, att möta alla människor med respekt och se dess fulla potential till egenmakt. Deltagarna är experter på sin situation och står alltid i centrum. Att mötas över gränser och bryta perspektiv gör oss rikare. E xem pel p å a kti viteter u n der p erioden Kapacitetsutveckling: projekt och organisationsstöd till organisationer i Sydsudan, Egypten och Colombia som arbetar med ickevåldsträning och andra metoder för stärkt demokrati och mänskliga rättigheter 5

6 Kunskapsutveckling: en studie om erfarenheter under revolten i Egypten, liksom nätverkande och stöd för fortsatt ickevåldsarbete i landet Kapacitetsutveckling: utbyte och ickevåldsträning liksom delegationer till Västsahara. K om m un ikation, en gagem ang och fol kbildni ng Kristna Fredsrörelsen arbetar med kommunikation, engagemang och folkbildning i Sverige för att stärka kunskapen och med den förmågan hos den svenska allmänheten (genom målgrupper som exempelvis Kristna Fredsrörelsens medlemmar, församlingar, folkhögskolor och intresserad allmänhet) att bidra till en positiv samhällförändring genom sådant som ickevåld, civilkurage och opinionsbildning mot vapenhandel. U tveckli ngsmål 2 Den svenska allmänheten har ökat sin kunskap och sin kapacitet att med ickevåldsmetoder bidra till ett samhälle som hanterar konflikter utan våld och som respekterar alla människors lika värde och värdighet. I detta arbete har Kristna Fredsrörelsen valt utgör tre fokusområden i verksamheten: o Förmedla information utifrån våra huvudbudskap och verktyg för förändring till den svenska allmänheten genom informationsspridning och folkbildning, dvs fördjupad kunskap, till särskilda målgrupper såsom, församlingar, medlemmar, lokalgrupper och deras kontakter, folkhögskoleelever mfl. o Opinionsbildning och påverkansarbete för en förändrad svensk politik med större fokus på förebyggande åtgärder, tyngdpunktsförskjutning från militära interventioner till civila insatser och mot svensk vapenexport. o Nätverkande och samverkan med likasinnande organisationer med syfte att stärka och möjligheten att nå våra mål och ge tydligt sammanhang och fördjupad mening för vår identitet och verksamhet Verksamheten bedrivs genom externfinansierade projekt, egna projekt, medlemsinitiativ och i samverkan med andra organisationer inom det civila samhället. V er k samhetsmål 2. 1 Den s v enska a l lmänheten ha r få tt ökad kunskap om hur s trategis ka i c kevåldsmetoder kan bi dra ti ll en m i nskning a v det fy s iska oc h s trukturel la v å l det oc h s kapa förutsättningar för dem okra tisering, r ättvisa, utveckling oc h hå l l bar fr ed. De ha r oc kså er bjudits v erktyg, forum oc h a ktiviteter för a tt v ara m ed oc h s kapa fr ed oc h r ättvi sa g enom i c kevå ld. Folkbildning och informationsspridning en central del av vårt arbete med ickevåld och fredlig samhällsförändring. Genom att öka kunskapen i Sverige om hur strategiska ickevåldsmetoder kan skapa förutsättningar för demokratisering, rättvisa, utveckling och hållbar fred, ökar den svenska allmänhetens möjligheter att på olika sätt bidra till skapandet av ett samhälle, både i Sverige och internationellt som hanterar konflikter utan våld, respekterar mänskliga rättigheter och alla människors lika värde och värdighet. Genom att sprida information till den svenska allmänheten 6

7 genom våra målgrupper bidrar vi också till att ökad samhörighet mellan människor i Sverige och i våra samarbetsländer. Vi bidrar också till att synliggöra och stärka det arbete som görs för fred, mänskliga rättigheter och demokrati med ickevåldsliga medel. Informations och kunskapsspridning görs utifrån kreativa metoder och användandet av symbolhandlingar för att på så sätt nå många människor men också stärka kopplingen mellan kunskap och handling i vardagslivet. Inom ramen för folkbildningen görs en fördjupande satsning på målgruppernas möjligheter till använda verktyg för förändring, delta i, eller skapa nya forum för engagemang och även att delta i, eller planera egna aktiviteter i relation till Kristna Fredsrörelsens verksamhet. E xem pel p å a kti viteter Utbildning av utbildare inom exempelvis ickevåld, empowerment och väpnat våld som hinder för utveckling. Fortbildning av och utbyten mellan ickevåldstränare och före detta fredsobservatörer. Framställning och spridning av informations- och utbildningsmaterial Workshops, föreläsningar och kulturevenemang i samband med specifika årliga kampanjer som Martin Luther King dagen, Internationella fredsdagen och Ickevåldsdagen. Nyhets- och debattartiklar i samband med kampanjdagarna. Bloggtexter Verksamhetsmå l 2. 2 Relevanta beslutsfattare och tjänstemän inom regeringen, utrikesdepartementet, Sida och utländska ambassader känner till efterfrågar och Kristna Fredsrörelsens kunskap och ståndpunkter inom frågor som rör mänsklig säkerhet och skydd av människorättförsvarare. Strategin för vårt påverkansarbete utgår från följande metoder: bevakning och kunskapsinhämtning, att bygga relationer med beslutsfattare, relationer och samverkan med andra aktörer, att bidra med information och underlag samt opinionsbildning. En del av arbetet sker i nätverk, som t ex Fredsagenda 2014 och Colombiagruppen. Kristna Fredsrörelsen följer den svenska agendan för bistånd och säkerhetspolitik genom Svenska missionsrådet, Diakonia, Svenska nätverket mot Vapenexport och Fredsagenda E xem pel p å a kti viteter u n der p erioden: Deltagande på olika arenor, till exempel Almedalsveckan. Brev till beslutsfattare, debattartiklar och sociala medier. Möten och dialogsamtal med beslutsfattare. Informationskampanjer riktade mot politiker och beslutsfattare. Aktionsnätverket för skydd av MR-försvarare. 7

8 U tvecklingsmål 3 Kristna Fredsrörelsen utvecklas kontinuerligt som folkrörelse och medlemsorganisation i kombination med att organisationen utvecklar starkare system för att driva professionell och effektiv verksamhet. M å l 3. 1 Kristna Fredsrörelsen är en växande folkrörelse med stark rekrytering av medlemmar vars engagemang och erfarenheter tas tillvara på lokal och nationell nivå. Som folkrörelse är det viktigt för Kristna Fredsrörelsen att vara relevant i samhället. För att vara en stark röst för fred genom ickevåld behövs en växande medlemsbas som på olika sätt är engagerade i verksamheten. Denna kommer att stärkas genom mer frekvent kommunikation med medlemmar som visat intresse för att engagera sig i rörelsen. Det lokala engagemanget är rörelsens livsnerv. Genom stöd till lokalgrupper och lokalt engagemang kommer Kristna Fredsrörelsen att under perioden arbeta för att tillvarata de intressen som finns bland medlemmarna på lokal nivå. Utöver detta används olika typer av idédagar och temadagar för att fånga upp och kanalisera medlemmarnas engagemang och ägandeskap under resten av året. Ett nystartat (2012) medlemsråd har som uppgift att kanalisera ideellt aktiva medlemmars engagemang in i organisationen. Att vara relevant i samhället handlar också om att reflektera kring de frågor som rör sig i samhället och som har relevans för arbete för fred och rättvisa. Under verksamhetsperioden vill Kristna Fredsrörelsen bearbeta och arbeta med frågor om rasism, alla människors lika värde och värdighet och klimat- och miljöfrågor i relation till rättvis fred. Det är också viktigt att hitta former för ungdomars engagemang för fred och rättvisa inom Kristna Fredsrörelsen. E xem pel p å a kti viteter: Genomföra utåtriktade aktiviteter som manifestationer, panelsamtal och debatter) Medlemsrådets verksamhet Studiecirklar Arbetsgrupper/engagemangsgrupper Workshops om rörelsens kärnfrågor Utveckling och aktualisering av metoder för att skapa önskad förändring med ickevåld Utredning om förutsättningar för ungdomars engagemang/ungdomsförbund inom Kristna Fredsrörelsen 8

9 M å l 3. 2 Kr i s tna F redsrörelsens för troendem annastruktur oc h för eningsverksamhet fung era r v äl oc h s tärker m edl emma rnas ä g ande oc h engagemang i v er ksamheten. Kristna Fredsrörelsen är en folkrörelse och en mötesplats för människor som på olika sätt vill arbeta för fred och rättvisa genom ickevåld. Kristna Fredsrörelsen är en medlemsorganisation uppbyggd enligt civilrättsliga principer för ideella organisationer. Alla medlemmar har rösträtt i årsmötet som hålls en gång per år. Årsmötet utser styrelse, fastställer verksamhetsplan, årsredovisning, medlemsavgift med mera. Styrelsen ansvarar för att verksamhetsplanen följs. För det ändamålet inrättar och tillsätter styrelsen en generalsekreterare med uppdrag att leda kansliets arbete. Kansliet sköter den löpande operativa verksamheten inom de ramar och strukturer som upprättats av beslutande organ. Genom att medlemmarna engageras i planering och genomförande av föreningsverksamheten tas deras kompetens tillvara och stärker det demokratiska styret av Kristna Fredsrörelsen. Genom att använda årsmötet som demokratisk mötesplats och forum kan vi ytterligare stärka medlemmarnas ägande och engagemang i rörelsen. Sedan slutet av 2012 finns ett medlemsråd som från och med 2013 har som uppdrag att främja medlemmarnas delaktighet i och inflytande över Kristna Fredsrörelsens verksamhet. Detta ska göras genom att underlätta och uppmuntra förmedling av förslag från medlemmar och lokalgrupper till styrelse och kansli, förbättra informationsöverföringen från styrelse till medlemmar och lokalgrupper och genom att sammanlänka medlemmar till engagemangsgrupper med fokusområden som är kopplade till Kristna Fredsrörelsens verksamhetsområden. E xem pel p å a kti viteter u n der p erioden: Årsmöten Styrelsearbete Idédagar eller andra medlemsdagar; utbildningar riktade till medlemmar. Arbetsgrupper direkt kopplade till styrelse och kansli, bland annat medlemsråd, insamlingsråd, ekonomiråd. Engagemangsgruppers aktiviteter. Lokalgruppers verksamhet. Utarbetande av strategi för intern kommunikation mellan styrelse, kansli och medlemmar. V er k samhetsmål 3. 3 Kr i s tna F redrörelsen ha r ett r elevant nä tverk a v or ganisationer i Sv erige oc h i nter nationell t s om bi drar ti ll uppfyllandet a v v å ra v erksamhetsmål oc h ti l l a tt s tä r ka v år i denti tet oc h v årt s am manhang s om fr edsbyggande or ganisation. Kristna Fredsrörelsen samarbetar gärna med andra, främst för att det är effektivt för att nå vår måluppfyllelse men också för att samverkan i motsats till konkurrens är en form av fredsbyggande. Samarbete med de organisationer som står oss nära bidrar till att ge kunskap, 9

10 utmanar och inspirerar oss att utveckla våra strategier och metoder och bär oss i vårt vardagliga arbete. Nationella och internationella nätverk utgör viktiga forum för förändring. Kristna Fredsrörelsen är en trovärdig aktör på olika nivåer i de samhällen där vi verkar och har breda kontaktytor. Kristna Fredsrörelsen genomför lobbyarbete på hög politisk nivå, samarbetar med stora organisationer i civila samhället och FN samt finns ute i samhällen med basorganisering. E xem pel p å a kti viteter Samverkan med trosbaserade organisationer som Sveriges Kristna Råd, Svenska kyrkan, Gemensam Framtid och Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa (SMFR). Samverkan med andra freds- och MR-organisationer som Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Rättvisa, SMFR och Amnesty. Samverkan internationell inom exempelvis International Fellowship of Reconciliation, International Peace Bureau och War Resisters International. M å l 3. 4 Kr i s tna F redsrörelsen ha r en br eddad fi nansiering s om m i nskar s årbarheten oc h m öjl i ggör s törre ha ndlingsfri het oc h l å ngsi kti g pl anering a v v erksamheten. Kristna Fredsrörelsen har under de senaste 15 åren, genom en omfattande projektverksamhet, ökat sina anslag av statliga medel. Förutom anslag från Sida via Svenska Missionsrådet (SMR) och den svenska ambassaden i Colombia för Kristna Fredsrörelsens internationella arbete, finansieras verksamheten av Folke Bernadotteakademin (FBA), fonder och stiftelser samt kollekter, medlemsavgifter och gåvor. Ytterligare finansiella strategier för att öka Kristna Fredsrörelsens handlingsfrihet och långsiktiga planering av verksamhet och personal innefattar bland annat följande: upprätthållandet av starka relationer med nuvarande bidragsgivare; eftersträvandet av en strategisk breddning i antalet givare; kontinuerlig ökning av Kristna Fredsrörelsens medlemsantal genom utåtriktade aktiviteter och god medlemsvård; erbjudande av Kristna Fredsrörelsens expertkompetens inom en rad områden som rör ickevåld, freds och konfliktarbete mot ekonomisk ersättning; samt om möjlighet ges anställning av särskilt insamlingsansvarig personal på kanslinivå. E xem pel p å a kti viteter: Kontinuerliga möten och uppföljning med finansiärer som FBA, SMR, Svenska kyrkan, Sida Årlig strategi för finansiering Strategi för stärkt insamlingsverksamhet Information till potentiella medlemmar i samband med evenemang där Kristna Fredsrörelsen medverkar eller deltar. 10

11 Målsättingen är att vi innan den aktuella verksamhetsperiodens slut skall ha en ekonomi i balans och som möjliggör de satsningar vi vill göra. M å l 3. 5 Kristna Fredsrörel sen är en folkrörelse som har en effektiv organisation för att bedriva verksamhet av hög kvalitet. För att en organisation ska fungera effektivt behövs ändamålsenliga system och rutiner i relation till personal, administration och ekonomi, verksamhetsplanering-uppföljning- utvärdering, lärande och kommunikation. Den förutsätter också att system och rutiner hålls levande inom organisationen och ständigt utvecklas och förbättras. Under de senaste åren har Kristna Fredsrörelsen arbetat intensivt med att vidareutveckla system och rutiner för projekthantering, något som bland annat resulterat i en projekthandbok, med fokus på att stärka de gemensamma strukturerna inom den administrativa organisationen. Planeringen av verksamheten för verksamhetsperioden grundas i lärdomar från systemgranskningen av Kristna Fredsrörelsen som programavtalsorganisation som genomfördes 2012, samt frågor som identifierats i planeringen av programverksamheten för Under kommande verksamhetsperiod kommer fokus att ligga på att stärka och vidareutveckla system för kontroll av att rutiner följs och dokumentation av bedömningar och beslut, kvalitetssäkring samt kompetensutveckling av Kristna Fredsrörelsens personal, styrelse och andra ideellt aktiva. Kristna Fredsrörelsen kommer också att vidareutveckla sitt arbete utifrån de tvärgående perspektiv som ska genomsyra det internationella såväl som nationella arbetet: partnerskap, konfliktkänslighet, organisatoriskt lärande samt genus- och rättighetsperspektiv. Under verksamhetsperioden ska Kristna Fredsrörelsen utvärdera de delar av den internationella verksamheten som inte nyligen har utvärderats. Underlaget från dessa studier ger oss möjlighet att arbeta vidare med strategier på programnivå och utveckling av programtänkande. Vi vill också med detta som grund reflektera kring Kristna Fredsrörelsens roll och mervärde som freds- och ickevåldsorganisation i utvecklingssamarbetet för att ytterligare stärka det arbete vi genomför. Vi har under några år arbetat intensivt med att definiera vad som idag utgör den centrala kärnan i vår identitet, framförallt i framtagandet av den nya idégrunden. För att vara en stark medlemsorganisation såväl som en projektorganisation måste Kristna Fredsrörelsen också tydliggöra hur dessa delar tydligt kan stärka varandra, genom att erfarenheter från den internationella projektdrivna verksamheten når ut i rörelsen; samt genom att ha tydliga strukturer för kunskapsöverföring och kommunikation också i helt medlemsdrivna verksamheter. Som ickevåldsrörelse är lyssnande, samtal, reflektion, träning och erfarenhet grundläggande metoder för förståelse och lärande i syfte att verka mot förtryck och våld, för rättvisa och ickevåld. Lärande är alltså en del av Kristna Fredsrörelsens ideologiska, strategiska och metodologiska tradition. E xem pel p å a kti viteter Lärandeprocess om Kristna Fredsrörelsens roll och mervärde som ickevålds- och fredsorganisation 11

12 Utvärderingar inom programmen för Mänsklig Säkerhet och Nedrustning och Utbildning och Utbyte för Fred. Vidareutveckla programstrategier Utveckla och följa upp rutiner för projekthantering genom projekthandboken Utveckla en Styrelsehandbok och form för kunskapsöverföring mellan styrelser 12

KRISTNA FREDSRÖRELSEN GÖR SKILLNAD Effektrapport till FRII 2014 avseende verksamhetsår 2013

KRISTNA FREDSRÖRELSEN GÖR SKILLNAD Effektrapport till FRII 2014 avseende verksamhetsår 2013 KRISTNA FREDSRÖRELSEN GÖR SKILLNAD Effektrapport till FRII 2014 avseende verksamhetsår 2013 Namn: Kristna Fredsrörelsen Organisationsnummer: 826000-8696 Juridisk form: Ideell förening Vad vill Kristna

Läs mer

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

Effektrapport FRII 2016

Effektrapport FRII 2016 2016-12-16 Effektrapport FRII 2016 Namn: Kristna Fredsrörelsen Organisationsnummer: 826000-8696 Juridisk form: Ideell förening Genom denna rapport vill vi nå medlemmar, givare och andra intresserade för

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Idéprogram för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Inledning Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation som arbetar

Läs mer

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Ideologisk ram :s arbete utgår alltid från -rörelsens grundsatser. Grundsatserna slår fast att -rörelsen är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Antagen av årsmötet 2016-04-17 Förord Mörker kan inte skingra mörker, bara ljus kan göra det. Hat kan inte drivas ut av hat, bara kärlek kan göra det. Citatet är Martin Luther

Läs mer

Rapport till Sida för informations- och kommunikationsbidraget år 2014

Rapport till Sida för informations- och kommunikationsbidraget år 2014 Rapport till Sida för informations- och kommunikationsbidraget år 2014 Ruth Bourke Berglund Sida Partnership Forum Härnösand Sida Svenska missionsrådet Box 14038 167 14 Bromma SMR:s kommunikations- och

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nr

Förbundsstyrelsens förslag nr Ärende Förbundsstyrelsens förslag nr :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Förslag på Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 avser mellanperioden i strategi 2016 2021. Förslaget innehåller färre

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället för perioden

Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället för perioden Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället för perioden 2016-2022 Inriktning Syftet med verksamheten inom ramen för strategin är att arbeta för ett livskraftigt och pluralistiskt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet Bilaga till regeringsbeslut 2014-02-13 (UF2014/9980/UD/SP) Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet 2014-2017 1 Förväntade resultat Denna strategi styr användningen av medel som

Läs mer

Policy Fastställd 1 december 2012

Policy Fastställd 1 december 2012 Policy Fastställd 1 december 2012 1 1. Syfte med Policyn Denna policy innehåller vägledning till SAKs ledning, personal och medlemmar för hela verksamheten. Den antas av årsmötet och uttrycker SAKs vision,

Läs mer

Effektrapport. Vad vill er organisation uppnå? Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Effektrapport. Vad vill er organisation uppnå? Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Effektrapport Namn Organisationsnummer Juridisk form Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 802001-0602 Ideell förening Vad vill er organisation uppnå? Vår vision är en fredligare värld. Det är vad Svenska

Läs mer

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete SAMMANFATTNING KFUK-KFUM bedriver internationellt utvecklingssamarbete med KFUK- och KFUM-partners runt om i världen. Det övergripande målet är att stärka KFUK- och KFUM-rörelsen globalt och inriktningen

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

SMRs syn på utvecklingssamarbete

SMRs syn på utvecklingssamarbete SMRs syn på utvecklingssamarbete SMR tror att utvecklingssamarbete bäst sker utifrån en stabil grund och en tydlig identitet. För SMR är det vår värdegrund som inspirerar och vägleder oss när vi försöker

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

Utvärdering av Kristna Fredsrörelsens informations- och kommunikationsanslag 2013-15

Utvärdering av Kristna Fredsrörelsens informations- och kommunikationsanslag 2013-15 Anbudsförfrågan för konsultuppdrag: Utvärdering av Kristna Fredsrörelsens informations- och kommunikationsanslag 2013-15 Kristna Fredsrörelsen (KrF) utlyser konsulttjänst för utvärdering av måluppfyllelse

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

Latinamerikagruppernas Verksamhetsplan 2015

Latinamerikagruppernas Verksamhetsplan 2015 Latinamerikagruppernas Verksamhetsplan 2015 Inledning Verksamhetsplanen syftar till att ge en god bild av Latinamerikagruppernas prioriteringar och planerad verksamhet i Latinamerika och i Sverige för

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa FOLAC FOLKBILDNING LEARNING FOR ACTIVE CITIZENSHIP Folkhögskolornas arbete för global rättvisa 2013-02-26 Folkhögskolornas samverkansländer i världen (Gränsöverskridande folkbildning 2011) 2 Folkhögskolornas

Läs mer

Forum Syds Idéprogram 2012-2022

Forum Syds Idéprogram 2012-2022 Forum Syds Idéprogram 2012-2022 Forum Syds idéprogram 2012-2022 Vår vision är en rättvis och hållbar värld där alla människor har makt att förändra När människor använder och utvecklar demokratin fördelas

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Detta innebär att organisationerna antingen följer riktlinjerna eller förklarar avvikelser.

Detta innebär att organisationerna antingen följer riktlinjerna eller förklarar avvikelser. KODRAPPORT 2011 Denna kvalitetskod är ett uttryck för god sed för verksamheten i FRIIs medlemsorganisationer. Syftet med koden är att öka transparensen och öppenheten inom organisationerna och därigenom

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin.

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin. Regeringsbeslut III:1 2014-05-15 UF2014/32089/UD/FMR Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Resultatstrategi för särskilda insatser för mänskliga

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen avseende perioden

för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen avseende perioden Handlingsprogram för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen avseende perioden 2016-2020 Antaget av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens 133-årskongress 18 juni i Stockholm 2016 1. Inledning Svenska

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Bris strategi

Bris strategi Bris strategi 2013-2016 1 Bris löfte till barn All verksamhet inom Bris utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen): Bris är en barnrättsorganisation där alla arbetar för att stärka

Läs mer

Vår rödgröna biståndspolitik

Vår rödgröna biståndspolitik 2010-08-20 Stockholm Vår rödgröna biståndspolitik En rättvis värld är möjlig 2 (8) Solidaritetspolitik Det finns stora orättvisor och svåra utmaningar som världen måste ta sig an för att kunna utrota fattigdomen,

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Låt allt som lever och andas prisa Gud.

Låt allt som lever och andas prisa Gud. Förslag till Verksamhetsplan 2010 2011 Låt allt som lever och andas prisa Gud. Världsböndagen 2010 har temat Låt allt som lever och andas prisa Gud. Det får också inspirera oss i vår verksamhetsplanering

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Mål och verksamhetsinriktning Antagen av kongressen 2015

Mål och verksamhetsinriktning Antagen av kongressen 2015 Mål och verksamhetsinriktning 2016 2017 Antagen av kongressen 2015 1 IOGT-NTO:s mål och verksamhetsinriktning 2016 2017 Ideologisk ram IOGT-NTO:s arbete utgår alltid från IOGT-NTO-rörelsens grundsatser.

Läs mer

Modernt ungdomsarbete Åland februari 2016 Mia Hanström konsult i ungdoms och jämställdhetsarbete

Modernt ungdomsarbete Åland februari 2016 Mia Hanström konsult i ungdoms och jämställdhetsarbete Modernt ungdomsarbete Åland 12-14 februari 2016 Mia Hanström konsult i ungdoms och jämställdhetsarbete Alla människors lika värde - alla ska ha samma rätt till en utvecklande fritid oberoende av bakgrund

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin.

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin. Regeringsbeslut III:1 2014-02-13 UF2014/9980/UD/SP Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Resultatstrategi för globala insatser för mänsklig säkerhet

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Motverka i Borås Stad Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder i riktning

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger UNF

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

3.15 Samhällskunskap. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet samhällskunskap

3.15 Samhällskunskap. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet samhällskunskap 3.15 Samhällskunskap Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 2012

VERKSAMHETSPLAN 2011 2012 , VERKSAMHETSPLAN 2011 2012 Internationella Juristkommissionen - Svenska Avdelningen V E R K S A M H E T S P L A N 2011-2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord... 3 Övergripande och långsiktiga uppdrag... 3 Målgrupper...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN 1. FYRISGÅRDEN, MÖTESPLATSEN FÖR ALLA 1.1 VERKSAMHETSIDÉ Fyrisgården är en ideell förening som anordnar fritidsaktiviteter med mera för alla åldrar. Verksamheten

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla Sveriges Kommuner och Landsting verksamhet som angår oss alla Det som får samhället att fungera Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Innehåll. 1. Syfte Metod och urval Analys Reflektioner och rekommendationer Frågor och svar 3

Innehåll. 1. Syfte Metod och urval Analys Reflektioner och rekommendationer Frågor och svar 3 Innehåll 1. Syfte... 1 2. Metod och urval... 1 3. Analys... 1 3.1 ACT now for climate justice och kunskapshöjning 1 3.2 Aktivisternas övriga aktiviteter... 1 3.3 Aktivisternas engagemang... 2 3.3 Aktivisternas

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Riktlinje 2010-06-02 Riktlinje för internationellt arbete Diarienummer: KS 2010/232 Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Om riktlinjen Riktlinje för internationellt arbete är en gemensam riktlinje

Läs mer

Effektrapport Frii 2013

Effektrapport Frii 2013 Effektrapport Frii 2013 P A G E 1 of (5) D A T E 30/09/2014 A U T H O R Krister Adolfsson 1. Vad vill er organisation uppnå? Diakonia är en biståndsorganisation grundad i kristna värderingar som samarbetar

Läs mer

UPPSALA RÖDAKORSKRETS VERKSAMHETSPLAN 2017

UPPSALA RÖDAKORSKRETS VERKSAMHETSPLAN 2017 VISION UPPDRAG PRIORITERAD MÅLGRUPP VERKTYG ÖVERGRIPANDE MÅL PRIORITERADE OMRÅDEN OCH MÅL INGEN SKALL LÄMNAS ENSAM I KRIS ELLER KATASTROF. VI GER HOPP OCH RÄDDAR LIV I UPPSALA OCH I VÄRLDEN. DE MEST UTSATTA

Läs mer

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor.

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor. Socialdemokraternas manifest för kyrkovalet 20 september 2009 i Svenska kyrkan i Eskilstuna Vi socialdemokrater tror att människor är sökare av olika slag. Sökandet måste få en möjlighet att komma till

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

Effektrapport 2016 Palestinagrupperna i Sverige

Effektrapport 2016 Palestinagrupperna i Sverige Effektrapport 2016 Palestinagrupperna i Sverige Palestinagrupperna i Sverige (PGS) är sedan 2016 medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. PGS har därmed förbundit sig till att följa FRIIs

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014-15

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014-15 1 VERKSAMHETSPLAN ÅR 201415 Centrum mot rasism Stockholm 20140315 2 Inledning CMR:s huvudsakliga kärnverksamhet är att följa och påverka utvecklingen i Sverige vad gäller diskriminering och rasism. Följande

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Samverkan i Laxå kommun

Samverkan i Laxå kommun Överenskommelse om Samverkan i Laxå kommun MELLAN FÖRENINGSLIVET OCH KOMMUNEN Laxå kommun och föreningarna presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund, principer

Läs mer

Svenska missionsrådets policy för rättighetsperspektivet

Svenska missionsrådets policy för rättighetsperspektivet SIDA 1 av 20 Svenska missionsrådets policy för rättighetsperspektivet Antagen av Svenska missionsrådets styrelse 2014-03-13. Bakgrund Denna policy bygger bland annat på lärdomar och rekommendationer från

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Verksamhetsplan för Internationella Arbetslag 2007-2008

Verksamhetsplan för Internationella Arbetslag 2007-2008 Verksamhetsplan för Internationella Arbetslag 2007-2008 Internationella arbetslag (IAL) är en organisation som verkar för fred genom att skapa mötesplatser mellan människor. Vi arbetar förebyggande genom

Läs mer

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN 2015-2017 UTKAST studieförbund gymnastik teater orientering bridge socialt arbete klättring rollspel körsång film

Läs mer

Säkerhetspolitik för vem?

Säkerhetspolitik för vem? Säkerhetspolitik för vem? Säkerhet vad är det? Under kalla kriget pågick en militär kapprustning utifrån uppfattningen att ju större militär styrka desto mer säkerhet. Efter Sovjetunionens fall har kapprustningen

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Agenda MixadMaxadMångfald! för idéer innovationer kultur egenorganisering. ---När möten betyder något!---

Agenda MixadMaxadMångfald! för idéer innovationer kultur egenorganisering. ---När möten betyder något!--- Agenda 2016-2018 för idéer innovationer kultur egenorganisering. ---När möten betyder något!--- Ett tryggt och engagerande lokalsamhälle behövs mer än någonsin! för idéer innovationer kultur egenorganisering.

Läs mer

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet Bilaga 1 Promemoria Utrikesdepartementet 2007-05-11 Utkast Enheten för utvecklingspolitik (UP) Enheten för exportfrämjande inre marknaden (FIM-PES) Bakgrundspromemoria till: Handlingsplan för ökad samverkan

Läs mer

S-studenters långtidsplan fram till 2020

S-studenters långtidsplan fram till 2020 S-studenters långtidsplan fram till SOCIALDEMOKRATISKA Inledning S-studenter är det socialdemokratiska studentförbundet i Sverige och har sin ideologiska och organisatoriska grundsyn inom socialismen och

Läs mer

STs rapport och redovisning av stödet till IMP i Colombia 2009-2010

STs rapport och redovisning av stödet till IMP i Colombia 2009-2010 STs rapport och redovisning av stödet till IMP i Colombia 2009-2010 1. Bakgrund Sedan 2001 när IMP bildades har man arbetat för att bygga upp en stark organisation som förmår samla de colombianska kvinnornas

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

)XXHIQSOVEXMSGL VÇXXMKLIXWTIVWTIOXMZMWZIRWOX YXZIGOPMRKWWEQEVFIXI rzehhixçvsglzehhixjåvj VOSRWIOZIRWIV 7ITXIQFIV 9XVMOIWHITEVXIQIRXIX 78=6)07)2*Ó6-28)62%8-32)008 98:)'/0-2+77%1%6&)8) %ZHIPRMRKIRJ VHIQSOVEXMSGLWSGMEPYXZIGOPMRK

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet.

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Socialdemokraterna Umeå AK Valprogram Kyrkovalet 2017 Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar om alla människors

Läs mer

Kulturrådets internationella strategi

Kulturrådets internationella strategi Kulturrådets internationella strategi 2016 2018 Kulturrådet har antagit denna strategi för att bidra till att stärka den konstnärliga utvecklingen samt skapa en mångfald och kvalitet i kulturutbudet genom

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

STRUKTURPLAN. Antagen av styrelsen. för INTERNATIONELLA KVINNOFÖRENINGEN I MALMÖ

STRUKTURPLAN. Antagen av styrelsen. för INTERNATIONELLA KVINNOFÖRENINGEN I MALMÖ STRUKTURPLAN Antagen av styrelsen för INTERNATIONELLA KVINNOFÖRENINGEN I MALMÖ 2015-03-25 Sammanfattning av 2012 I takt med att IKF har vuxit, så har även en förståelse vuxit fram för att det inte är optimalt

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Tillsammans för förändring

Tillsammans för förändring SIDA 1 av 9 Tillsammans för förändring Svenska missionsrådets strategiska verksamhetsinriktning 2017 till 2021 Syfte och användning Den här strategin visar vilken inriktning Svenska missionsrådet vill

Läs mer

Strategi för särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet 2009-2011

Strategi för särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet 2009-2011 Bilaga till regeringsbeslut UF2009/27888/UP Promemoria 2009-04-23 Strategi för särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet 2009-2011 Sammanfattning Denna strategi styr Sidas genomförande

Läs mer