Kursbeskrivning. Systemutvecklingsprojekt. Vt HÖGSKOLAN I BORÅS Institutionen för data- och affärsvetenskap Anna Palmquist (NSU011)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursbeskrivning. Systemutvecklingsprojekt. Vt 2011. HÖGSKOLAN I BORÅS Institutionen för data- och affärsvetenskap Anna Palmquist 2011-03-14 (NSU011)"

Transkript

1 Kursbeskrivning Systemutvecklingsprojekt (NSU011) Vt 2011 Sidan 1 av 12

2 Kursspecifikation Kurs: Systemutvecklingsprojekt, 7,5 högskolepoäng (NSU011) Kursansvarig Anna Palmquist (ANP) Inblandade lärare Bill Andersson (BAN) Anna Palmquist (ANP) Håkan Sundell (HSU) Nivå: Grundnivå (B-nivå) Kursen gick senast: Våren 2010 Syfte/Mål: Syftet är att erhålla grundläggande kunskap, färdighet och förståelse av arbete i systemutvecklingsprojekt. Målet är att efter slutförd kurs skall studenten kunna: - designa och utveckla en mindre applikation i projektform på ett strukturerat sätt. - förstå vilka problem som kan uppstå då ett antal personer gemensamt skall arbeta mot ett givet mål. - förstå hur man inom givna tids- och resursramar styr ett utvecklingsarbete mot ställda krav på funktionalitet och kvalitet Innehåll: - Verksamhets- och systemdesign (VIBA-metoden) - Realisering (programmering) - Projektplanering Undervisningsform: Undervisningen består av föreläsningar, workshopar, handledning och redovisningsseminarier. Sidan 2 av 12

3 Förkunskapskrav: Avklarade kurser; Informatik och organisationslära 15 hp (eller motsvarande), Databasteknik 7,5 hp, Visuell programutveckling med C# 7,5 hp samt genomgången Förändringsarbete och design av informationsystem 7,5 hp eller motsvarande. Kurslitteratur: Connolly T & Begg C, Database Systems A practical approach to design, implementation and management (5 th edition), ISBN-10: , ISBN-13: Cronholm, S. & Goldkuhl, G. (2010, ver 4). Handlingsbara IT-system - design och utvärdering. (kompendium) Goldkuhl, G & Röstlinger, A, (1988). Förändringsanalys - arbetsmetodik och förhållningssätt för goda förändringsbeslut. Studentlitteratur Deitel, Visual C# 2008 How to Program, Third Edition, ISBN: , Pearson International Edition Examinator: Anna Palmquist (kursansvarig) Examination: Examinationen på kursen består av två obligatoriska moment, ett systemutvecklingsprojekt och en skriftlig individuell reflektion. För Godkänt betyg på kursen krävs Godkänt betyg på båda momenten. För Väl Godkänt på kursen krävs dessutom Väl Godkänt på systemutvecklingsprojektet. Betyg: På kursen sätts något av betygen Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd. Schemasignatur: DE09, DE2, SYST09, SVKID2, SU-PRJ Tidsperiod: Period 4 halvfart Viktiga datum Kursstart Inlämning av projektplan VIBA presentation & inlämning av VIBA Systempresentation & inlämning av system Sidan 3 av 12

4 Projektet består följande moment VIBA Programutveckling Projekhantering Projektuppgift Grovt förhåller sig de olika delarna på följande sätt till varandra: VIBA Programutveckling Projekthantering Varje del avslutas med en leverans: VIBA inlämning och systemförslagspresentation Presentationen görs under 20 minuter som ett rollspel där gruppen agerar konsultgrupp inför företagsledningen. Efter gruppens presentation följer 15 minuter med frågor från kundrepresentant och från lärare. För presentationen disponeras; en projektor för anslutning till dator en dator med Power Point (ej diskett- eller CD-ROM-enhet) Systeminlämning och systempresentation Presentation av datasystemet inklusive en demonstration av applikationsprogrammet. Presentationen görs under 30 minuter som ett rollspel där gruppen agerar konsultgrupp inför företagsledningen. Efter gruppens presentation följer 15 minuter med frågor från kundrepresentant och från lärare. För presentationen disponeras; en projektor för anslutning till dator en dator med Power Point (ej diskett- eller CD-ROM-enhet) Projektuppföljningsrapporter kontinuerligt under projektet Leverabler för respektive delleverans se specifikation längre fram i detta dokument. SVN (Subversion) skall användas kontinuerligt för samtliga leverabler. Sidan 4 av 12

5 Kommentarer kring de olika momenten Verksamhets- och systemdesign När ni har lämnat in VIBA:n och presenterat den så fryses denna. Detta innebär att Ni inte får gå tillbaka och uppdatera de förändringar som uppkommer under realiseringsarbetet i det arbete ni lämnat in. Däremot vill vi att Ni kort redogör för de större förändringarna i en avvikelserapport som lämnas in i samband med presentationen av systemet. Programutveckling Systemets struktur skall beskrivas i ett systemstruktureringsdokument. Använder man objektorientering kan det exempelvis beskrivas med ett klassdiagram. Tekniska förutsättningar för projektet: Systemet realiseras i C# och MS Visual Studio 2010 (alt 2008) Systemets databas realiseras m.h.a. MS SQL 2005 Utföres med Subversion (SVN) som verktyg. Projekthantering Varje projektgrupp hanterar och ansvarar själva för sin planering inom de ramar som finns för projektet (fasta leveranstider och handledningstider). Planeringen skall dokumenteras i en projektplan, och uppföljning ske enligt de kriterier som angetts i planen. Minimikrav på planens omfattning anges i bifogad mall för projektplan. Respektive projektgrupp rapporterar utfall gentemot plan och nedlagd tid per projektmedlem veckovis till projektkoordinator. Projektgruppen skall utse en projektledare som håller kontakt med projektkoordinator. Handledning och kundmöten Handledning schemaläggs av respektive handledare. Handledare bör tillhandahållas frågor före handledningstillfället (detta gäller inte kundmöten med Bill Andersson), exempelvis via . Handledare för de olika momenten är: - Bill Andersson (Kundmöten) - Anna Palmquist (VIBA och databasdesign) - Håkan Sundell (Programmering, C#, Visual Studio 2010, MS SQL 2005, SVN) Bill Andersson fungerar som kund och svarar endast på frågor om den aktuella verksamhet i samband med schemalagda kundmöten. Anna Palmquist fungerar som projektkoordinator och hanterar de frågor som inte täcks av ordinarie handledning. Sidan 5 av 12

6 Leverabler i projektet I VIBA:n ingår minst följande leverabler: Innehållsförteckning Verksamhetsdefinition Verksamhetsvision Begreppslista Mållista och målgraf/er Kompletterande förutsättningslista Handlingsgrafer Användningssituationslistor Tillståndsdiagram (övergripande navigering) Prototypbeskrivningar Rapportprototyper Interaktionslistor Konceptuell datamodell med attributlista Logisk datamodell med attributlista Relationsdatamodell i 3NF Ekonomisk kalkyl Målbaserad utvärdering (mål och måluppfyllnad) Sidan 6 av 12

7 I programutvecklingsdelen ingår minst följande leverabler: Användarmanual alternativt online-hjälp Systemstruktureringsöversikt (exv. klassdiagram) Kommenterad källkod Restlista över planerad funktionalitet som ej implementerats samt kända fel i konstruktionen Testrapport över testresultaten från genomförda tester (valfri form) I projektdelen ingår minst följande leverabler: Projektplan Projektets veckorapporter Personlig reflektion Reflektionen är en personlig erfarenhetsbeskrivning av genomfört projekt, både vad avser den egna insatsen och resultat samt gruppens projektarbete och resultat som helhet. Reflektionen är en kritisk analys och reflektion över ufört arbete, styrkor, svagheter, vad som borde/kunde gjorts annorlunda, både vad det gäller den egna insatsen och arbetet i projektgruppen. Bör omfatta minst två sidor. Sidan 7 av 12

8 Instruktioner för inlämning av leverabler Form av inlämning Deadline för samliga realiseringsdelar är den 3 juni 2011 i samband med systempresentationen (via Subversion SVN) Inlämning av realiseringsdelar Användarmanual / online hjälp Användarmanualen/online hjälpen ska vara utformad på ett sådant sätt att man som användare kan få en överblick över funktionaliteten i systemet, samt hur man ska kunna utföra uppgifter med hjälp av systemet. Systemstrukturöversikt Det ska framgå tydligt hur systemet är strukturerat. Dvs hur de olika delarna är relaterade till varandra. En övergripande systembeskrivnig skall göras med ett översiktligt blockdiagram och tillhörande beskrivningar. Om objektorientering har tillämpats ska det finnas ett klassdiagram, som visar hur de olika klasserna ser ut (attribut och operationer), samt de relationer som finns. Ett klassdiagram kan ritas med hjälp av MS Visio. Där används en ritning av formatet UML model diagram, som finns i Software kategorin. Där väljer man delen för UML Static Structure och använder sig av class-komponenten och usage-konnektorn. För att lägga till attribut och operationer dubbelklickar man på class-komponenten man har lagt ut på ritningen och sen i dialogen anger det som behövs för klassen. I diagrammet nedan har syntax för C# använts. Om objektorientering ej har använts ska ett diagram ritas på de moduler (units) som finns och där ska det framgå vad de heter, vad de innehåller i form av typer, procedurer och funktioner samt hur de är relaterade till varandra. Ni ska även göra en lista på de moduler (units) och klasser som erat system består av, med en enkel beskrivning av vad de gör. T ex: UUtskrift Hanterar alla utskrifter (unit) UDb Hanterar allt databasrelaterat (unit) Sidan 8 av 12

9 Det är inte viktigt hur ni gör diagrammen, hur de ser ut (även om ovanstående exempel är att rekommendera) eller vilket program ni använder för att göra dem bara allting som nämnts ovan finns representerat. Något som inte är ett krav (eller betygsgrundande), men högst önskvärt, är att ni också specificerar de procedurer och funktioner som klasserna (eller modulerna) använder av varandra. Alltså vem som använder sig av vilken tjänst ifrån vem. Systemet Själva systemet ska lämnas in i sin helhet. Det vill säga att alla projekt-filer och unitfiler ska finnas med samlat i en mapp (lämpligtvis er projektmapp). I den mappen vill vi även att eran databas ska ingå. Databasen ska innehålla testdata med verklighetstrogna värden. Alltså inte skräpvärden av typen: Kundnamn = jksdfh ; KundAdress = jfdhs osv. Kommenterad kod Övergripande skall namn på variabler, klasser, metoder och procedurer vara självförklarande och enligt regler för namngivning. D.v.s. namn skall väljas som direkt anknyter till syftet. Varje Unit/klass bör ha en inledande kommentar där det framgår vad klassen heter och vad den har för syfte. Vidare bör varje procedur/funktion, som är något mer komplicerad ha förklarande kommentarer. Detta kan med fördel både vara som ett inledande kommentarshuvud, samt på de rader där kommentarer behövs. // en rad kommentar. Kommentera kod enligt visualstudio.net standard. Restlista Restlistan skall bestå av beskrivningar över planerad funktionalitet, som inte har implementerats. Listan ska även innehålla eventuella kända fel i konstruktionen, sådana fel som kan ha blivit kända vid systemtesterna men som gruppen inte har hunnit att åtgärdat. Sidan 9 av 12

10 Inlämning av övriga dokument Användarmanual (kan utelämnas om online-hjälp används) Lämnas in på papper i det format den är avsedd att läsas, dvs om ni tänkt den som ett A4-häfte så lämnas den in i detta format. Inlämning sker i samband med systempresentationen. Avvikelserapport Lämnas in i samband med systempresentationen. Personlig reflektion Lämnas in via Ping Pong senast fredag 10 juni 2011 kl Projektplan och veckorapporter Finns samlade hos projektkoordinatorn och behöver inte lämnas in separat. I sista veckorapporten ska ni göra en sammanställning av genomfört projekt. Testrapport Lämnas in i samband med systempresentationen. VIBA:n (kravspecifikation) Lämnas in i samband med VIBA presenationen. Sidan 10 av 12

11 Examination och bedömningsgrunder Generellt är det viktigt att samtliga faser i utvecklingen täcks. Prioritera därför i första hand att göra en komplett systemutveckling utifrån erhållen uppdragsspecifikation från kund. Om ni bedömer att ni kommer att utöka systemet med egna idéer ska även dessa behandlas på ett komplett sätt, men bör prioriteras i andra hand. Gruppen erhåller ett gemensamt betyg. Om enstaka individ i gruppen inte deltagit fullt ut i arbetet eller inte kan redogöra för systemet och dess konstruktion kan dennes individuella betyg bli lägre än gruppens helhetsbetyg. Med andra ord en enskild gruppmedlem kan inte få ett högre betyg än gruppen. På projektet kan man erhålla U, G eller VG. Följande delar bedöms i ett sammanvägt betyg: Genomförande (UV) - VIBA kravspecifikation (inkl avvikelserapport) - Realisering (applikation inkl dokumentation) - Presentationer - Projekthantering (projektplaner och veckorapporter) Personlig reflektion (UG) Viktigt att notera är att endast en komplettering ges på inlämnad projektuppgift. Bedömningsgrunder för VIBA-delen Det viktigaste kriteriet som vi bedömer Er VIBA utifrån är hur väl delarna hänger ihop med varandra, den sk. röda tråden. För att en VIBA överhuvudtaget skall vara bedömningsbar måste den vara komplett, dvs. samtliga dokument skall finnas enligt specifikation (leverabler i projktet) samt att varje enskilt dokument skall vara genomarbetat. Avsteg från specifikationen (borttag och tillägg) skall motiveras i arbetet. Ett annat viktigt kriterium är om huruvida VIBA:n är kommunicerbar, dvs kan den tilltänkta målgruppen ta till sig resultatet? I kommunicerbarhet innefattas bl a paketering, språkhantering, versionshantering och strukturering. Konceptet kring VIBA:n bygger på handlingsbarhet, därför är det viktigt om handlingslogiken i VIBA:n är tydligt representerad i t ex. handlingsgraferna och att denna handlingslogik även avspeglas i slutresultatet. En bra VIBA har en väl genomförd designvärdering som belyser styrkor och svagheter med den föreslagna lösningen. Den inlämnade VIBA:n och avvikelserapporten skall sammantaget väl överensstämma med det realiserade systemet. Sidan 11 av 12

12 Bedömningsgrunder för presentationsdelarna En viktig del av ett systemutvecklingsprojekt är systemförsäljningen. I kursen ingår två moment, presentation av verksamhets- och systemförslag (VIBA) och presentation av slutlig systemlösning. Vid bedömning av presentationerna läggs stor vikt vid hantering av frågor från kundrepresentant och examinator, förmågan att tydliggöra och sälja lösningar. Samtliga projektmedlemmar skall kunna besvara frågor kring systemet och dess konstruktion, däremot behöver inte alla presentera. Bedömningsgrunder för projektdelen Projektarbete är en central del av projektet. Vid bedömning av detta moment fokuseras på realism i planer och tydlighet i rapportering. Bedömningsgrunder för betyget Godkänt i realiseringsdelen Ni skall realisera datasystemet i enlighet med den design ni tagit fram i VIBA momentet. Det är mycket viktigt att alla utvecklade applikationsdelar är dels användarvänliga, dels väl testade och väl fungerande. Syftet är att systemet som utvecklas skall kunna tas i drift. Det är mycket viktigt att det realiserade systemet bygger på systemspecifikationen. För att kunna driftsätta systemet behöver underhållsaspekter beaktas. Databasens tabeller bör vara i 3NF. Om tabeller inte är i 3NF så skall motivering för detta framgå i systemdokumentationen. Det skall då i systemdokumentationen också framgå; var redundans finns, uppdateringsbehov, etc. för att undvika att data i databasen inte skall bli inkonsistent. Koden skall vara välstrukturerad och uppdelningen av logiken skall vara genomtänkt. Kommunikationen med databasen skall ske via moduler som är speciellt utvecklade för att hantera denna kommunikation. En viktig del av systemet är felhanteringen. Användaren skall i största möjliga mån hindras från att göra fel. Görs detta ändå skall alltid felen hanteras och användaren skall informeras. Bedömningsgrunder för betyget Väl Godkänt i realiseringsdelen För att betyget Väl Godkänt skall kunna erhållas krävs det bland annat att systemet uppfyller de krav som beskrivits i detta dokument. I övrigt skall objektorientering anammats och skiktningen mellan logik och gränssnitt i programmet skall vara väl genomtänkt och tydligt dokumenterad. Systemet skall vara lätt att underhålla och att förse med grunddata. Vad gäller användargränssnittet skall det utan svårigheter gå att navigera sig igenom applikationen. En väl genomförd systemstrukturering och en restlista som speglar det faktiska systemet är tecken på att projektgruppen har en förståelse och kunskap om sin lösning. Sidan 12 av 12

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014 Självvärdering Lärosäte: Malmö högskola Utvärderingsärende reg.nr 643-01844-12 Huvudområde: Affärssystem Kandidatexamen Självvärderingen består av tre delar.

Läs mer

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Projektarbete Anvisningar, tips och mallar Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Henrik Andersson, Martina Johansson, Göran Johannesson, Björn Bergfeldt, Per-Erik Eriksson, Franz Kreutzkopf,

Läs mer

SharePoint apps. SharePoint Apps. Elias Haddad Dany Abdelke. Examensarbete inom information- och programvarusystem, grundnivå Högskoleingenjör

SharePoint apps. SharePoint Apps. Elias Haddad Dany Abdelke. Examensarbete inom information- och programvarusystem, grundnivå Högskoleingenjör SharePoint Apps Examensarbete inom information- och programvarusystem, grundnivå Högskoleingenjör Degree Project in Information and Software Systems First Level Stockholm, Sweden 2013 Kurs II121X, 15hp

Läs mer

Projektrapport. Retursystem för designonline.se. Projektgrupp. Kund 2011-03-25. Jörgen Bödmar Jorgen.Bodmar@designonline.

Projektrapport. Retursystem för designonline.se. Projektgrupp. Kund 2011-03-25. Jörgen Bödmar Jorgen.Bodmar@designonline. Projektrapport Retursystem för designonline.se Projektgrupp Marco Iu Rickard Magnusson mi22ax@student.lnu.se rm22bq@student.lnu.se 0709993710 0707945336 Mathias Olsson Mahmoud Haidar mo22fz@student.lnu.se

Läs mer

1.1 Inledning. Kåseri: Projektledarexamen 2009-06-23. I detta avsnitt ska du göra följande: Välkommen till avsnittet Initiera!

1.1 Inledning. Kåseri: Projektledarexamen 2009-06-23. I detta avsnitt ska du göra följande: Välkommen till avsnittet Initiera! Sida 1 of 26 1.1 Inledning Välkommen till avsnittet Initiera! Innan ett konkret, väl organiserat och målstyrt projektarbete påbörjas befinner sig det framtida projektet i det som kallas initieringsfasen.

Läs mer

Objektorienterad programmering och utveckling

Objektorienterad programmering och utveckling Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Objektorienterad programmering och utveckling 80 KY-poäng Jensen Education School AB Utbildningsnummer: 200451690 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3

KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3 KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3 KURSBESKRIVNING Examensarbete 23hp Poängen fördelas på delmoment: Projektbeskrivning 2 hp Tidsplan 2

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J.

E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J. E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J. Mayhew Rasha Alshammari, rasha.alshammari.2454@student.uu.se

Läs mer

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning PMM (Process Maturity Metrics) PMM är en metod för att mäta processmognad i utvecklingsprojekt. I korthet går metoden ut på att man utvärderar sin utvecklingsprocess med avseende på ett antal framgångsfaktorer

Läs mer

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Datavetenskap Therese Sundström Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Therese Sundström 2005 Therese

Läs mer

Studentinstruktion. Examensarbete i odontologi VT 2015. 30 hp

Studentinstruktion. Examensarbete i odontologi VT 2015. 30 hp Studentinstruktion Examensarbete i odontologi VT 2015 Tandläkarprogrammet 30 hp I stora delar baserad på Studentinstruktion, Examensarbete i medicin VT15, Läkarprogrammet KI, Författare Riita Möller, Maria

Läs mer

ROJEKTARBETE RÅD OCH ANVISNINGAR VID GENOMFÖRANDE AV PROJEKTARBETE

ROJEKTARBETE RÅD OCH ANVISNINGAR VID GENOMFÖRANDE AV PROJEKTARBETE ROJEKTARBETE RÅD OCH ANVISNINGAR VID GENOMFÖRANDE AV PROJEKTARBETE 2 Projektarbete, råd och anvisningar Kursplan för projektarbete (utdrag ur skolverkets kursplan inrättad 2000-07)... 4 Projektarbetets

Läs mer

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU Instruktion för Examensarbete på avancerad nivå 30 hp inom jägmästarprogrammet eller magisterexamen Fakulteten för skogsvetenskap SLU Version 10 2009-07-01 Instruktion för Examensarbete Anders Alanärä

Läs mer

Exempel på projektplan för anslutning till Skolfederation utgående från Helsingborgs erfarenheter kompletterade med lite kommentarer.

Exempel på projektplan för anslutning till Skolfederation utgående från Helsingborgs erfarenheter kompletterade med lite kommentarer. Exempel på projektplan för anslutning till Skolfederation utgående från Helsingborgs erfarenheter kompletterade med lite kommentarer. Innehåll Mall för projektplan för anslutning till Skolfederation utgående

Läs mer

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

Kvalitetsprojekt för Teknisk Fysik. 18 juni 2011

Kvalitetsprojekt för Teknisk Fysik. 18 juni 2011 Umeå Universitet Kvalitetsprojekt för Teknisk Fysik Röda Tråden 2 Kvalitetsprojekt för Teknisk Fysik Deltagare:, Richard Tano, Stefan Hedman, Robin Lundberg Handledare: Maria Hamrin, Krister Wiklund Sammanfattning

Läs mer

Examensarbete 20 poäng D-nivå KOMPETENSSYSTEM. Reg.kod: Oru-Te-EXA089-D108/04 Peter Lorenz. Magisterprogrammet i Datateknik 160 p

Examensarbete 20 poäng D-nivå KOMPETENSSYSTEM. Reg.kod: Oru-Te-EXA089-D108/04 Peter Lorenz. Magisterprogrammet i Datateknik 160 p Examensarbete 20 poäng D-nivå KOMPETENSSYSTEM Reg.kod: Oru-Te-EXA089-D108/04 Peter Lorenz Magisterprogrammet i Datateknik 160 p Örebro vårterminen 2004 Examinator: Lars Karlsson COMPETENCE SYSTEM Örebro

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

PROJEKTLEDNING: LEDNING AV PROJEKTBASERAD VERKSAMHET

PROJEKTLEDNING: LEDNING AV PROJEKTBASERAD VERKSAMHET PROJEKTLEDNING: LEDNING AV PROJEKTBASERAD VERKSAMHET ME2017 (6 poäng) Kursanvisningar, ver 1 (090115) Period 3, VT-2009 Kursbeskrivning Projekt som arbetsform blir allt vanligare i snart sagt alla samhällssektorer,

Läs mer

Utveckling av databassystem för Sjölins Smide

Utveckling av databassystem för Sjölins Smide Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Utveckling av databassystem för Sjölins Smide Peter Litzell Martin Willstedt juni 2009 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap

Läs mer

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE 200 YH-POÄNG Säljare/marknadsförare 200 YHP 1 I N N E H Å L FÖRSÄLJNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs...fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet

Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet rev 2009-12-07 Projektmodell P r o j e k t e t Projektstart Genomförande Överlämning Avslut/ utvärdering G1 G2 G3 G4 G5 V e r k s a m h e t e n Initiering

Läs mer

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola EXAMENSARBETET... 4 EXAMINA OMFATTNING OCH PLACERING... 5 Tandhygienistutbildningen... 5 Grundnivå - Tandhygienistprogrammet... 5 Grundnivå

Läs mer

Syfte/mål Planering Direktiv Projektarbete. Projektplan. Organisation Examination Placering/plats Dokumentation. Rutiner

Syfte/mål Planering Direktiv Projektarbete. Projektplan. Organisation Examination Placering/plats Dokumentation. Rutiner Projektplan Syfte/mål Planering Direktiv Projektarbete Organisation Examination Placering/plats Dokumentation Rutiner Innehåll Innehåll 2 Inledning 3 Bakgrund 3 Om projekt, allmänt 4 Projekt, vad är det?

Läs mer

Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15. Välkommen till programhandboken för SKA! 2014-09-10

Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15. Välkommen till programhandboken för SKA! 2014-09-10 2014-09-10 Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15 Välkommen till programhandboken för SKA! Denna handbok är en lokal handbok för SKA. Den behandlar både praktiska saker och mer teoretiska

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn G0008N Integrationsprojekt, företagsekonomi, logistik & kvalitet Datum Material Projektplan Kursexaminator Betygsgränser Poäng Betyg 5 Övrig kommentar

Läs mer