Verksamhetsidé för Samordning av Båten och SU-grupp Ekenäs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsidé för Samordning av Båten och SU-grupp Ekenäs"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse Sida 1 (10) Socialförvaltningen Staben Utvecklingssamordnare barn/ungdom Helena Isaksson Telefon Mobiltelefon e-post Diarienummer 15/SN 0038 Verksamhetsidé för Samordning av Båten och SU-grupp Ekenäs Sammanfattning Med deltagandet i PSYNK, , har ett av utvecklingsområdena handlat om att utarbeta en samverkansmodell för att så tidigt som möjligt kunna identifiera barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, eller andra liknande svårigheter, och med adekvat stöd ge barnen och deras familjer möjlighet att få en fungerande vardag. Under arbetsprocessen har en verksamhetsidé för samordning mellan Socialförvaltningens verksamhet Båten och den särskilda undervisningsgruppen Ekenäs vuxit fram och utmynnat i en samverkansmodell. Arbetet organiseras så att personalen från verksamheterna bildar ett tvärprofessionellt Team runt barnet/familjen. Systematisk samverkan föreslås ske utifrån behov med externa aktörer såsom barn och ungdomspsykiatrin och Habiliteringen. Det gemensamma arbetet dokumenteras i en SIP (Samordnad Individuell Plan). Insatserna från Teamen kommer i stor utsträckning att förläggas ute på de olika skolenheterna/hemskolorna, men ibland även på plats vilket under utredningstiden föreslagits bli Lyckorna skolan. Samordning av Båten och Ekenäs insatser/arbete skall bidra till att stärka hemskolans möjligheter att anpassa och erbjuda barnet/ungdomen stöd att klara av lokala och nationella mål. Samordningen ska även bidra till att barnet/ungdomen ska känna trygghet, trivsel och lust i lärandet och det dagliga livet. Med stöd från Båten och Ekenäs ska barn/elever med svårigheter få stöd i att utvecklas, nå planerade mål och få möjlighet att utvecklas utifrån individuella förutsättningar. Det nya arbetssättet/samordningen föreslås träda ikraft from Förslag till beslut SN och BN föreslås besluta att anta Verksamhetsidén för Samordning av Båten och SU-grupp Ekenäs Postadress Besöksadress Telefon vxl Webbplats e-postadress Motala Drottninggatan motala.se

2 Sida 2 (10) Inledning och bakgrund Utifrån folkhälsoperspektiv finns det skyddsfaktorer som lyfts som särskilt viktiga för barn och ungdomar. Främst handlar det om framtidstro, tillit till föräldrar samt en fungerande skola. Att barn/elever lämnar grundskolan med godkända betyg har stor påverkan på deras framtid. Skolan är en viktig skyddsfaktor mot psykosociala problem. Med beslut om inriktning - En skola för alla - har Motala antagit en ambition att satsa på skolutveckling med ett inkluderande synsätt. Målsättningen kräver att vi tillsammans fortsätter att utarbeta arbetsformer som främjar inkludering, rumslig- såväl som socialoch lärandemässig. Det pågår ett inre utvecklingsarbete inom skolan t ex kompetenshöjning och samordnat arbete mellan rektorer och elevhälsoteamen, för att stärka det pedagogiska ledarskapet och tidigt kunna fånga upp elever med behov av särskilt stöd. Kompetensutvecklingen omfattar; utbildning i värdegrund, att stödja och främja psykosocialt omsorgsarbete i skolan med hjälp av ICDP (International Child Development Programme), alternativa lärverktyg såsom Läskampanjen och Skoldatatek samt utbildningen NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) i regi av SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten). Kompetensutvecklingen handlar om att rusta för att på ett bättre sätt forma en skola som inkluderar alla barn, som tillvaratar den sociala dimensionen i lärandemiljöerna och som bidrar till omsorg, empati och positivt samspel mellan barn och vuxna. Med deltagandet i PSYNK, , har flera arbetsprocesser pågått och projektet har utmynnat i olika konkreta resultat där Handlingsplan för ökad skolnärvaro och ökad måluppfyllelse, SkolFam och förslag om Samordning av Båten och Ekenäs är några exempel. Syftet och drivkraften har varit att över huvudmanna- och verksamhetsgränser verka för tidig upptäckt av barn som riskerar att utveckla ohälsa, att organisera verksamheterna på ett sätt som uppfattas som lättillgänglig för barn/unga och deras föräldrar och att utarbeta arbetssätt som stärker individens känsla av delaktighet och inflytande. Eftersom barns behov ska vara utgångspunkten i arbetet med - En skola för alla- finns det anledning att lämna invanda arbetsformer och öppna upp för fördjupad samverkan och gemensamt ansvarstagande. En skola för alla - förutsätter att personal inom bildning, socialtjänst och Region Östergötland i sitt dagliga arbete samverkar för att ge barn förutsättningar att kunna nå måluppfyllelse för godkänd utbildning och därmed få möjlighet att komma vidare i livet och kunna nå personliga (önske)mål om framtida utbildning och/eller yrke. Målgrupp och målsättning Verksamheterna Båten och SU-grupp Ekenäs vänder sig till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, eller andra liknande svårigheter, där stort behov av individanpassning finns. Barnen och deras föräldrar skall i ett tidigt skede kunna få stöd i att få en fungerande vardag, där såväl skola som fritid och familjeliv skall kunna

3 Sida 3 (10) fungera utifrån individuella önskemål och fastställda mål som formuleras i en SIP (Samordnad Individuell Plan). Samordning av insatser från Båten och Ekenäs skall leda till att barn/ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, eller liknande svårigheter, ska kunna identifieras och få ett allsidigt stöd betydligt tidigare än idag. Det är även angeläget att barn/ungdomar och deras familj skall uppleva förenkling av åtkomst och utförande av stödinsatsen. Gemensam planering genomförs med fokus på helheten, där det blir tydligt för barn/familj/professionella vem som har ansvar för vad. Det är även av vikt att tidsmässigt samordna insatserna så att familjen inte upplever att de drunknar i kartläggnings-/förändrings-/behandlingsarbetet. Gemensam dokumentation och arbetsprocess genomförs med stöd av SIP. Förutom samverkan inom kommunen (skola, socialtjänst och fritid), kommer systematisk samverkan att ske med Region Östergötland och då främst med barn och ungdomspsykiatrin och Habiliteringen. Genom att kunna knyta barnpsykiatrisk expertis till verksamheten ska det vara möjligt att kunna särskilja psykiatrisk problematik från neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Detta kan kräva att äldre barn/ungdomar har ett lugnt och neutralt boende under en kortare period. Placering i boendet ska betraktas som en utredningsplacering. Detta behov kan också finnas vid andra typer av kartläggningar, varför en anmälan ska göras till IVO om att kommunen vill ha ett HVB på 2 3 utredningsplatser i anslutning till de aktuella verksamheterna. Samordning av Båten och SU-grupp Ekenäs insatser/arbete sker from Samordningen mellan Bildnings- och Socialförvaltningen samt Region Östergötland ska formas så att personer med rätt kompetens utifrån givna uppdrag möter barn, unga och deras föräldrar i deras hjälpbehov. Detta ska beskrivas och regleras utifrån ett samverkansavtal mellan de tre parterna. Personal Att verksamheterna är samordnade betyder att personalen fortfarande är anställda i Bildnings- resp. Socialförvaltningen utifrån sina arbetsuppgifter, men att de organiserar sitt arbete utifrån Team-tanken. Ett Team arbetar tillsammans med barnet och dess föräldrar/nätverk, hemskolans rektor, pedagoger, elevhälsoteam samt övriga

4 Sida 4 (10) resurspersoner såsom t ex. specialpedagoger, elevsamordnare, speciallärare och resurspersoner från Region Östergötland. Sammansättning i ett Team: - 2 ungdomshandledare - 1 behandlingssekreterare - 1 lärare/pedagog - 1 fritidspedagog. Kompetenskrav för personalen inom bildning utgår från nationella krav om behörighet, dvs. lärare med specialpedagogisk påbyggnadsutbildning samt fritidspedagog med specialpedagogisk påbyggnadsutbildning. Därutöver skall bildnings personal även ha vidareutbildning i lågaffektivt bemötande. Kompetenskrav för socialtjänstens personal behandlingssekreterare är beteendevetenskaplig högskoleutbildning (socionom, socialpedagog eller annan likvärdig utbildning) och ungdomshandledare med minst 60p eftergymnasial utbildning, t ex. YH med inriktning socialt arbete, psykiatri, beteendevetenskap eller pedagogik. Socialförvaltningens personal skall även ha vidareutbildning i Motiverande samtal (MI), lågaffektivt bemötande samt tydliggörande pedagogik. Någon form av gemensam handledning bör finnas för arbetsgrupperna. De båda verksamheterna ska ledas av var sin operativ chef, vilka har ett nära samarbete med varandra. Ledningsresurs från bildning beräknas till 25 % samt motsvarande 25 % från socialtjänsten. Den kostnadsram som idag ligger för Båten och Ekenäs gäller. Vägen till samordning I Nätet ingår idag representanter med mandat att kunna ta beslut om gemensam individuell handlingsplan för ett barn. Representerade verksamheter är Sociala Resursverksamheten barn/ungdom, Socialkontoret/Sol resp. LSS, grundskolan, barn och ungdomspsykiatrin och Habiliteringen. Ledning för Båten resp. Ekenäs föreslås ingå i det multiprofessionella forumet Nätet, där samordning och planering sker för de barn/familjer som Båten och SU-grupp Ekenäs tar emot. En elevs hemrektor deltar alltid på Nätet. Vägledning för åtkomst av verksamheten hittas i Rutin för åtkomst av Samordning Båten och SU-grupp Ekenäs. Utifrån utvidgat uppdrag föreslås Nätet träffas två gånger/månad (halvdagar). Beslut om inskrivning i särskild undervisningsgrupp syftar till att barnet/eleven bedöms behöva en utökad individanpassning på ett sätt som hemskolan, med stöd av elevhälsoteamet, inte kan erbjuda. Formellt beslut om placering i särskild undervisningsgrupp tas av rektor på elevens hemskola och åtgärden dokumenteras i ett åtgärdsprogram.

5 Sida 5 (10) Ur elevperspektiv är det viktigt att beslutet anger: omfattning av undervisning när beslutet skall omprövas bedömning av vilka konsekvenser beslutet får för barnet/eleven Barnets åsikter ska därför ha inhämtats och fått betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad (1 kap 10 skollagen). Före beslut fattas ska samråd även ha skett med elevens vårdnadshavare samt elevhälsoteamet. Metoder och arbetsredskap Det övergripande uppdraget i samordningen av Båten och SU-grupp Ekenäs, är att med individanpassade insatser ge varje enskilt barn/ungdom goda förutsättningar inför framtiden. Samordningen ska bidra till att barnet/ungdomen ska känna trygghet, trivsel och lust i lärandet och det dagliga livet. Med stöd från Båten och Ekenäs ska barn/elever med svårigheter få stöd i att utvecklas, nå planerade mål och få möjlighet att utvecklas utifrån individuella förutsättningar. Uppdraget vilar på såväl nationella som lokala styrdokument och är därför en del av ordinarie kommunal verksamhet. Samordningen skall leda till att individanpassat stöd till barn med särskilda behov utvecklas, eftersom det tvärprofessionella arbetet systematiseras och stärks. Arbetet utgår från ett resurs- och nätverksorienterat förhållningssätt, dvs. att fokus ligger på att utforska och lyfta fram styrkor och förmågor hos barnet och det nätverk som barnet befinner sig i. Utifrån detta görs kartläggning av vilka behov som finns hos barnet och som det privata- och professionella nätverket tillsammans kan bidra med, för att kunna ge barnet/eleven möjlighet till den utveckling som barnet (enligt Barnkonventionens artikel 6) har rätt till. Det enskilda barnets behov skall ses i förhållande till förutsättningar som finns i omgivning såsom skola, familj och fritid. Barns behov av stöd hör ihop med den miljö barnet vistas i. Samordning av Båten och Ekenäs skall bidra till att stärka hemskolans möjligheter att anpassa och erbjuda barnet/ungdomen stöd att klara av lokala och nationella mål. Utgångspunkten är att arbeta mer med pedagogisk differentiering, och mindre med organisatorisk differentiering. Skolmiljön behöver upplevas som trygg för eleven såväl rumsligt, socialt som inlärningsmässigt. Insatserna från Teamen kommer i stor utsträckning att förläggas ute på de olika skolenheterna/hemskolorna, men ibland även på plats, viket under utredningstiden föreslagits bli Lyckorna skolan. Ett barn/elev får sin undervisning på Lyckorna skolan när det bedöms vara det bästa för barnet. En elev som är inskriven i Båten-Ekenäs, kan utifrån sina behov delta på vissa lektioner eller aktiviteter tillsammans med sin ordinarie klass. Eleven kan även delta i en annan elevgrupp för att få möjlighet att vara med i en större grupp och få fler sociala

6 relationer. Målet är att eleven ska återgå till sin ordinarie klass på hemskolan, vilket innebär att Båten-Ekenäs arbetar för nära och goda relationer med respektive hemskola under hela placeringstiden. Teamens arbete kommer att kräva stor flexibilitet då behovet av inskrivning i särskild undervisningsgrupp hänger samman med hur hemskolorna klarar av att individanpassa skolundervisningen för barnen. Parallellt kommer även ett arbete att pågå med att kartlägga och ge stöd till barnet och föräldrar utifrån hem- och fritidssituationen när behov finns. Målsättningen i detta arbete är att nå en arbetsallians mellan föräldrar och barn/ungdomar kring svårigheter och behov som familjen har, men även hitta användbara strategier för att få vardagen att fungera och därmed kunna uppnå en ökad livskvalitet. I arbetet ingår metoder såsom tydliggörande pedagogik- ett sätt att organisera sin vardag, lågaffektivt bemötandebemötande som syftar till att minska stress och problemskapande beteende samt positiv förstärkning- uppmärksamma och förstärka barns och föräldrars kompetens och sociala färdigheter. Den kunskap om barnets särskilda behov som framkommer i fördjupad kartläggning av skola, hem och fritid, utgör grunden för den gemensamma planering som de vuxna omkring barnet/eleven gemensamt tar ansvar för. De barn som just nu har sin skolgång i särskild undervisningsgrupp Ekenäs har alla en individuell plan för återgång till hemskolan. Denna plan tar hänsyn till individens behov och förutsättningar. Rektor på hemskolan är ansvarig för att, i dialog med vårdnadshavare, elev och personal på hemskolan och i den särskilda undervisningsgruppen, besluta om fortsatt skolgång för eleven. Sida 6 (10) Arbetsinnehåll Lärare Ansvara för undervisning i den särskilda undervisningsgruppen, utifrån pedagogisk planering från hemskolan Finnas med ute på hemskolan som ett stöd för eleven i ett tätt samarbete med ordinarie lärare samt övriga resurspersoner på skolan Följa upp och utvärderar IUP och åtgärdsprogram tillsammans hemskolans pedagoger, rektor och elevhälsoteam Delta i uppföljningsmöte med hemskolan Ansvara för upprättande av elevens fördjupade pedagogiska utredning, som överlämnas till hemskolan och blir en del av återgångsplanen när eleven återgår till hemskolan

7 Sida 7 (10) Fritidspedagog Ansvara för fritidsverksamhet på ett sätt som kan leda till att ett fritidsintresse väcks/befästs Delta och medverka i undervisning i verksamheten och/eller på hemskolan Medansvar för upprättande av fördjupad pedagogisk utredning Arbeta med elevens IUP även på loven om eleven har behov av det Delta i uppföljningsmöten med hemskolan Medverka i elevens sociala färdighetsträning Delta vid utskolning och påverka lärandemiljön på hemskolan i tätt samarbete med ordinarie pedagoger och ev. andra resurspersoner Behandlingssekreterare och ungdomshandledare Genom kartläggande samtal/aktiviteter identifiera och stärka föräldrars förmåga att tillgodose sina barns behov Hjälpa barnet/ungdomen att bli medveten om sitt beteende och förstärka positiva beteenden, egenskaper och resurser hos barn/ungdomar Stärka barnet/ungdomen och föräldrar i sina egna beslut som ger möjlighet att påverka i framtiden med hjälp av målbilder/uttalade behov och önskemål Ansvara för kartläggning av barnets/ungdomens hemförhållanden och fritid Samordna insatser tillsammans med andra berörda resurspersoner från det professionella- resp. familjens privata nätverk Skolverket Skolverket tar i sin rapport 405 Särskilda undervisningsgrupper upp att det finns många omständigheter att beakta vid organisering och användning av särskilda undervisningsgrupper. Området beskrivs som komplext och att det finns en risk att omsorgen om elevens bästa inte alltid får den betydelse den ska ha i detta arbete. För att minska riskerna vill Skolverket uppmärksamma kommuner och skolor på följande: - Att elevens bästa utgör utgångspunkt vid beslut om stödåtgärder, så som Barnkonventionen och skollagen anger.

8 - Att anpassningar inom ramen för elevens ordinarie undervisningsgrupp prövas i tillräcklig utsträckning innan placering i särskild undervisningsgrupp ses som en lösning för att tillgodose elevens behov av särskilt stöd. (Anpassningar kan handla om t ex lärares kompetens, miljön i klassrummet- såsom avskärmande och ljuddämpande åtgärder, tillgång till alternativa verktyg, lärartäthet och klasstorlek). - Att elevens rektor ser till att särskilt stöd i särskild undervisningsgrupp föregås av en utredning av elevens behov av särskilt stöd. Beslut om placering ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram, i vilket det också ska framgå vilka stödåtgärder som ska vidtas och när åtgärderna ska följas upp och utvärderas. - Att det alltid är rektor på den skola som eleven går då stödbehovet uppmärksammas, som har ansvar för beslut om placering i särskild undervisningsgrupp, liksom för uppföljning och utvärdering av stödåtgärder. - Att de kommunala huvudmännen ser till att kommunens resursfördelningssystem korresponderar med skolans författningar. - Att huvudmän och rektorer systematiskt och kontinuerligt följer upp och utvecklar lösningarna för att hantera elevers behov av särskilt stöd. Detta för att undvika att särskilda undervisningsgrupper "institutionaliseras" och fortlever hur än elevunderlaget ser ut och utan att ha ett tydligt syfte och mål för sin verksamhet. Sida 8 (10) Forskning och evidensbaserad praktik Baker (2000) betonar att sociala kategoriseringar som används i interaktion är redskap för att organisera aktiviteter, samtidigt som de också definierar samt skapar en människas identitet såsom tillhörande en specifik social grupp. Barn kategoriseras och tillskrivs avvikande elevidentiteter såsom barn med "socioemotionella svårigheter" och "barn med utagerande beteendeproblem" (Cooper & Whitebread 2002, Rutherford, Quinn & Mathur 2004). Att eleverna definieras som att ha avvikande identiteter är ett allvarligt hot mot barnens personliga integritet (Antaki & Widdicombe 1998, Day 1998). Yvonne Karlsson (2012) har i sitt arbete intresserat sig för barns deltagande och aktörskap och menar att aktörskap inte är något som vuxna beviljar barn, och därmed på samma sätt kan ta ifrån ett barn. Hon pekar på att aktörskap är något som barn uppnår i praktiken. Vidare lyfter hon att vi känner väldigt lite till barns egna erfarenheter, deras deltagande, aktörskap och identitetsarbete i skolans kategoriseringsprocesser i vardaglig verksamhet. Partanen (2008) tar upp förutsättningar för pedagogik med inspiration utifrån Vygotskij. Om en elev inte bottnar i den lärande aktiviteten och i relationen till pedagogen och de andra eleverna utvecklas snabbt psykisk och fysisk ohälsa. Barn och ungdomar kan också bli utmattade, utbrända och deprimerade för att de inte känner meningsfullhet och

9 sammanhang på sin arbetsplats- skolan. Därför ägnar en Vygotskij-inspirerad pedagog mycket tid åt att undersöka och kartlägga elevens tänkande och inte enbart elevens presterande. Utvecklingszonen behöver bli pedagogisk verklighet- där behöver finnas uppgifter med lagom utmaning, ett lärande samtal med ett vägledande förhållningssätt, relevanta pedagogiska verktyg och elevens engagemang. Nilholm & Göransson (2013) påpekar att begreppet inkludering försöker att skifta fokus " från frågan om hur elever som definieras som avvikande ska kunna anpassas till skolans sätt att fungera, till hur skolan kan anpassa sig till det faktum att elever är olika." Samverkan är relationell (Danemark & Germundsson, 2011) och om de som samverkar känner att de kompletterar varandra fungerar samverkan bra. Inom området där samverkan sker runt barn och unga som har funktionsnedsättningar eller far illa, är gränserna inte alltid helt tydliga om vem som gör vad, och de kan skapa en konkurens bland de samverkande som kan leda till konflikter (Germundsson, 2011). När det sker samverkan runt barn med funktionsnedsättning, barn som far illa eller riskerar att fara illa är tanken ofta att samverkan förhoppningsvis ska leda till minskat behov av resurser i framtiden, och att färre barn och ungdomar far illa (Danemark, 2011). Det kan även vara nödvändigt med samverkan då det finns behov av att ge flera insatser samtidigt från olika verksamheter och myndigheter för att de uppsatta målen ska nås (Andershed, Andershed & Marklund, 2012). Sida 9 (10) Jimmy Szigeti Bildningschef Åke Wännman Socialdirektör Bilaga: Rutin för åtkomst av Samordning Båten och SU-grupp Ekenäs Remissvar Region Östergötland; Psykiatripartners och Habiliteringen

10 Sida 10 (10)

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser Bilaga 2 Dnr 1.3.2-9645/2016 Sida 1 (7) 2016-11-29 Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser Sida 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser...

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser n Bilaga 2 Dnr 13-401/6081 Sida 1 (7) 2013-09-10 Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser Sida 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetssystem för specialpedagog/speciallärare... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Kvalitetssystem för elevhälsans psykosociala insatser

Kvalitetssystem för elevhälsans psykosociala insatser Bilaga 3 Dnr 1.3.2-9645/2016 Sida 1 (7) 2016-11-29 Kvalitetssystem för elevhälsans psykosociala insatser Sida 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetssystem för elevhälsans psykosociala insatser... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Resursskola - En del av särskilt stöd Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn- och ungdomsförvaltningen - 2013 1 Resursskola en del av särskilt stöd Enligt Allmänna råden

Läs mer

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR Åtgärdsprogram SKOLLAGEN Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån

Läs mer

Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa 2015-2020. Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen och Närsjukvården väster

Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa 2015-2020. Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen och Närsjukvården väster Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa 2015-2020 Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen och Närsjukvården väster Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa mellan Motala kommun;

Läs mer

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Policy för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Detta dokument har tagits fram för att beskriva arbetet med att stödja alla barn och elever i Härryda kommun i deras

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 1 (9) Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 Förändrad skollag I Lekebergs kommun pågår ett utvecklings- och förändringsarbete av elevhälsan för "att organisera arbetet på ett sätt som gör

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll Läsåret 2013-2014 Urfjälls Montessoriskola Rektor Mette Sandh Urfjällsvägen 2 Telefon 08-581 740 42 196 93 Kungsängen E-mejl rektor@urfjall.se

Läs mer

Alla har rätt till undervisning- en likvärdig skola!

Alla har rätt till undervisning- en likvärdig skola! Alla har rätt till undervisning- en likvärdig skola! Kerstin Isaksson Specialpedagog Centralt Skolstöd, Örebro kommun ansvarig för kommungemensamma skolplaceringar 019-21 67 61 kerstin.isaksson@ Syftet

Läs mer

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete Elevhälsan Enligt skollagen ska det finnas tillgång till medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens. Rektorn har ansvar för att elevhälsans verksamhet utarbetas så att eleverna

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet i. Grundsärskolan

Plan för elevhälsoarbetet i. Grundsärskolan Plan för elevhälsoarbetet i Grundsärskolan 12 01 25 Alla vi som arbetar i grundsärskolan har ett gemensamt ansvar för våra elevers välbefinnande under skoldagen och att erbjuda dem en god lärandemiljö.

Läs mer

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Barn- och utbildningsnämnden 2015-08-24 1 (9) Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningskontoret Anna Landehag, 016-710 10 62 och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Eskilstuna kommun

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 och 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad 161206) 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Information Områdesenheter

Information Områdesenheter Information Områdesenheter Områdesenheter inom Grundskolan, åk 4-9 Antagning Inskrivningsmöte Rutiner under tiden på områdesenheten Individanpassad undervisning Föräldrasamtal Uppföljning Chefer Uppföljning

Läs mer

Rutin för arbete med lärmiljöer, extra anpassningar och särskilt stöd

Rutin för arbete med lärmiljöer, extra anpassningar och särskilt stöd Rutin för arbete med lärmiljöer, extra anpassningar och särskilt stöd Rutinen är skapad efter att bestämmelserna kring stödinsatser förändrats från och med den 1 juli 2014. I de nya bestämmelserna används

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4023 Svalnäs, Ekonomisk Förening Org.nr. 769623-6806 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Svalnäs skola belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn i Svalnäs skola har genomfört

Läs mer

Bedömningsunderlag förskola

Bedömningsunderlag förskola 1 (7) Version 2.1.2 Bedömningsunderlag förskola 1 Förskolornas arbete mot målen Utbildningen inom förskolan syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Reviderat 2014-10- 01 Innehåll Handlingsplan för elevhälsa... 3 Sverigefinskaskolans handlingsplan... 4 Syftet med handlingsplanen:... 4 Målet

Läs mer

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag Anna Sandell, Psykolog i förskola/skola Stenungsunds kommun Ordf. Psifos Vägledning för Elevhälsan Samarbete mellan Skolverket

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt ALL 2014/908 Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt Fördelningsprinciper och kriterier för likvärdig fördelning Fastställd av Leif Näfver, avdelningschef i samråd med regionchefer 2014-06-09 Statsbidragsavdelningen

Läs mer

Vad är pedagogisk omsorg?

Vad är pedagogisk omsorg? Vad är pedagogisk omsorg? Annan pedagogisk verksamhet eller pedagogisk omsorg? Samlingsbegrepp Föräldrar väljer Ska stimulera barns utveckling och lärande Främja allsidiga kontakter och social gemenskap

Läs mer

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2016-2017 ÖVERTORNEÅ KOMMUN http://www.overtornea.se/sv/barn- -utbildning/ 1. Målsättning - Upprätthålla ett välfungerande elevhälsoteam för hela kommunen

Läs mer

Skolgången för elever i familjehem, hem för vård eller boende (HVB), jourhem och stödboende ny modell Skolsam

Skolgången för elever i familjehem, hem för vård eller boende (HVB), jourhem och stödboende ny modell Skolsam UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Öqvist Annbritt Thomson Giggi Håkansson Katarina Datum 2017-04-10 Diarienummer UBN-2017-1681 Utbildningsnämnden Skolgången för elever i familjehem, hem för vård eller

Läs mer

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Arbetsmaterial för Sandviksskolan och Storsjöskolan 2015-08-11 Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Innehållsförteckning Fritidshem - Skolverket

Läs mer

ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD Elever i behov av särskilt stöd har enligt styrdokumenten rättighet att få det stöd de behöver för sin skolgång och utveckling. I Lgr-11 kan vi läsa Läraren ska i samarbetet särskilt uppmärksamma elever

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan 1 (6) Rev. 2010-01-08 Lärande Barn- och elevhälsoteamet Knappekullaenheten Barn- och elevhälsoplan Knappekulla är en enhet där alla barn är allas ansvar och där varje barn skall få det de behöver för att

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium

Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium Denna barn- och elevhälsoplan ska bidra till att vi gör det goda livet möjligt och för att skapa alltid bästa möte

Läs mer

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (7) 2012-11-13 DNR 12-411/7073 BILAGA PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UPPDRAGET I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet:

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN

VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN Det här dokumentet innehåller en beskrivning av hur Visättraskolans elevhälsoteam är uppbyggt samt en beskrivning elevhälsoteamets fokusområden inför läsåret 2014/2015. Innehåll

Läs mer

Reviderad 2014-11-17. Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan

Reviderad 2014-11-17. Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan Skapat den 2014-08-14 Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan Att arbeta med elevhälsa innefattar alla åtgärder som vidtas för att skapa en miljö som främjar

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde

Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde Komplement till Policy och arbetsgång för elevhälsa Partille kommun, oktober 2008 1 Innehåll Inledning Elevhälsa och lärande hand i hand 3 Öjersjös vision

Läs mer

Isabell Hellerstedt. 50% skolkurator 50% biträdande rektor. Kontaktuppgifter: ,

Isabell Hellerstedt. 50% skolkurator 50% biträdande rektor. Kontaktuppgifter: , Isabell Hellerstedt 50% skolkurator 50% biträdande rektor Kontaktuppgifter: 0122-852 74, 072-2462566 isabell.hellerstedt@finspang.se Isabell är socionom och har bl.a. vidareutbildning inom olika samtalsmetoder

Läs mer

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket ? V Ä L K O M M E N Bengt Thorngren Skolverket Varför har allmänna råden revideras? o Råden har anpassats till nu gällande skollag och läroplan o Ge stöd i tillämpningen av bestämmelserna o Belysa utvecklingsområden

Läs mer

STÖDMATERIAL. för elevhälsoarbetet på Vartofta Enhet. Reviderat

STÖDMATERIAL. för elevhälsoarbetet på Vartofta Enhet. Reviderat STÖDMATERIAL för elevhälsoarbetet på Vartofta Enhet Reviderat 20131029. Arbetsprocessen Arbetsprocessen kan beskrivas i följande steg, vilka skall dokumenteras fortlöpande under processens gång. 2 Förebyggande

Läs mer

HANDLINGSPLAN ELEVHÄLSAN. Håkantorpsskolan

HANDLINGSPLAN ELEVHÄLSAN. Håkantorpsskolan HANDLINGSPLAN ELEVHÄLSAN Håkantorpsskolan Läsåret 2017/2018 0 Innehåll Elevhälsan Håkantorpsskolan...2 Ansvarsfördelning i elevhälsoarbetet...2 Rektor...2 Specialpedagog...2 Skolsköterska...2 Skolkurator

Läs mer

Specialpedagogik 1, 100 poäng

Specialpedagogik 1, 100 poäng Specialpedagogik 1, 100 poäng Kurskod: SPCSPE01 Kurslitteratur: Specialpedagogik 1, Larsson Iréne, Gleerups Utbildning ISBN:978-91-40-68213-0 Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande

Läs mer

Råd- och Stödteamet. Information från Utbildningsförvaltningen

Råd- och Stödteamet. Information från Utbildningsförvaltningen 2014 Råd- och Stödteamet Information från Utbildningsförvaltningen Råd- och Stödteamet (RoS) Allmänt Råd- och Stödteamet (RoS) är en gemensam stödfunktion inom Utbildningsförvaltningen i Ronneby kommun.

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010. Klämmaskolan ALINGSÅS

LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010. Klämmaskolan ALINGSÅS LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010 Klämmaskolan ALINGSÅS Beskrivning av verksamheten Klämmaskolans huvudsakliga uppgift är att ta emot och pedagogiskt arbeta med elever i stort behov av fler vuxna omkring

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Rev ELEVHÄLSOPLAN FÖR UDDEVALLA GYMNASIESKOLA AGNEBERG AKADEMI SINCLAIR MARGRETEGÄRDE ÖSTRABO 1 ÖSTRABO Y POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX POSTGIRO 451 81 Uddevalla Skolgatan 2 0522-69 68 50 0522-697410

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAM. Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd

ÅTGÄRDSPROGRAM. Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd ÅTGÄRDSPROGRAM Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd Att arbeta med åtgärdsprogram (Skolverket, 2013) Syftet med åtgärdsprogram Redskap för skolpersonal att stödja

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Rutiner vid arbete med elever i behov av stöd

JOKKMOKKS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Rutiner vid arbete med elever i behov av stöd Rutiner vid arbete med elever i behov av stöd Elevansvarig pedagog Klasslärare, mentor Arbetslag Spec. ped Skollagen 3kap, 3 Info till rektor B E S L U T S P R O T O K O L L ej ÅP REKTOR Utredning Skollagen,

Läs mer

Plan för att öka nyanländas måluppfyllelse i grundskolan

Plan för att öka nyanländas måluppfyllelse i grundskolan Plan för att öka nyanländas måluppfyllelse i grundskolan 1. Framgångsfaktorer för en ökad måluppfyllelse för nyanlända elever Forskning på området pekar på ett antal centrala framgångsfaktorer i undervisningen

Läs mer

Överenskommelse mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne gällande utredning vid misstanke om dyslexi 1

Överenskommelse mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne gällande utredning vid misstanke om dyslexi 1 Datum 2011-05-23 Överenskommelse mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne gällande utredning vid misstanke om dyslexi 1 1. Överenskommelse mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Överenskommelse

Läs mer

Samverkan för bästa skola

Samverkan för bästa skola Samverkan för bästa skola Nu genomför vi på Skolverket insatser för att höja kvaliteten hos utvalda skolor. Syftet är att förbättra elevernas resultat och även öka likvärdigheten inom och mellan skolor

Läs mer

Uppdragsspecifikation

Uppdragsspecifikation Uppdragsspecifikation 2014-03-28 NP-center Omfattar stöd för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller problematik enligt: - Socialtjänstlagen (SoL) - Lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Höörs kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Sätoftaskolan belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1,

Läs mer

Framgångsfaktorer för inkludering

Framgångsfaktorer för inkludering Framgångsfaktorer för inkludering Framförhållning Hur planeras mottagandet för en ny elev? Eleven, klassen, föräldrar, pedagoger. Hur förbereds klassen på den nya klasskamraten? Vilken information skall

Läs mer

Vägledning för Elevhälsan

Vägledning för Elevhälsan Vägledning för Elevhälsan Med guide Ett elevärendes gång 1 Vägledning för Elevhälsan Följande skrift är en vägledning till Rektorer och Elevhälsoteam i elevhälsoarbetet. Skriften är en sammanfattning,

Läs mer

På intranätet sök Grundskoleavdelningen, styr- och stöddokument samt på

På intranätet sök Grundskoleavdelningen, styr- och stöddokument samt på 1 Giltig frånvaro En elevs frånvaro är giltig om eleven är sjuk eller har ett liknande tillstånd som innebär att eleven inte kan delta i utbildningen i skolan. En elev har också giltig frånvaro när eleven

Läs mer

Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017

Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017 Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017 Åtgärdande: Klassarbete, utvecklingsbedömning, särskild undervisningsgrupp Förebyggande: Workshops, Drop in, tidsbokning, salutogent, föra in begrepp såsom mentalisering,

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn. 1 Inledning... 3

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn. 1 Inledning... 3 RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Särskilda förutsättningar... 3 2.1 Barns behov i centrum - BBIC... 3 2.2 Evidensbaserad praktik... 3 3 Jourhem...

Läs mer

Uppdrag till Statens skolverk om förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m.

Uppdrag till Statens skolverk om förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m. Regeringsbeslut I:1 2015-01-15 U2015/191/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag till Statens skolverk om förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m.

Läs mer

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 2014-04-24 Vision Alla elever på Fröviskolan 7-9 skall i en trygg miljö ges möjlighet att utveckla sin fulla potential för att kunna förverkliga sina drömmar. Syfte

Läs mer

SiSam Samverkansmodell för placerade barn. Samverkanskonferenser kommuner

SiSam Samverkansmodell för placerade barn. Samverkanskonferenser kommuner SiSam Samverkansmodell för placerade barn Samverkanskonferenser kommuner Uppdraget Uppdraget ges till SiS och SPSM som i samverkan med kommunernas socialtjänst och skola ska åstadkomma: ü Obruten skolgång

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN I FÄRGELANDA KOMMUN

ELEVHÄLSOPLAN I FÄRGELANDA KOMMUN 2016-03-11 ELEVHÄLSOPLAN I FÄRGELANDA KOMMUN Elevhälsoplan Begreppet elevhälsa införs i skolförfattningarna i och med skollagen (SFS 2010:800). För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Individuella utvecklingsplaner IUP

Individuella utvecklingsplaner IUP Individuella utvecklingsplaner IUP 1 SYFTE OCH BAKGRUND Regeringen har beslutat att varje elev i grundskolan skall ha en individuell utvecklingsplan (IUP) från januari 2006. I Säffle är det beslutat att

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument

Elevhälsoplan Storvretaskolan Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument Elevhälsoplan Storvretaskolan 2013-14 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

Skolverkets stöd för skolutveckling

Skolverkets stöd för skolutveckling Skolverkets stöd för skolutveckling Perspektiv på skolutveckling Skolverkets forskningsspridningsuppdrag Nationell skolutveckling Systematiskt kvalitetsarbete Sara Knöfel, undervisningsråd Marie Sedvall

Läs mer

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd 1. Extra anpassningar 2. Extra anpassning och intensifiering 3. Anmälan om risk för bristande måluppfyllse 4. Pedagogisk utredning av en elevs

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 1 (9) Stockholms kommun för grundskola efter tillsyn i Rålambshovsskolan belägen i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress Sveavägen 159 2 (9) Tillsyn i Rålambshovsskolan

Läs mer

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION Fritids 2014 PROFIL - Framgångsrikt lärande VISION Tillsammans förverkligar vi våra drömmar Enhet Gudhem står för framgångsrikt lärande. Tillsammans arbetar vi i all verksamheterför

Läs mer

Fotograf David Lundin

Fotograf David Lundin Helsingborgs stads närvaroarbete Fotograf David Lundin Sida 1 Sida 2 Barn och ungdomars rätt till utbildning Alla barn och ungdomar i Sverige har en lagstadgad rätt till utbildning med hög kvalité i trygg

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun

MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun Skolplikt och elevens rätt till utbildning Enligt skollagen 7

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 2014-10-08 Trygghetsplan för Fylsta områdets förskolor: Duvan, Trädgården och Kvarngården Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 Förskolan

Läs mer

Elevhälsoplan

Elevhälsoplan Elevhälsoplan 2016-10-31 Inledning Lyrfågelskolan är en F-9 skola belägen i de östra delarna av Trollhättan. På skolan går idag ca 820 elever fördelat på tre skolenheter, F-3, 4-6 och 7-9. Skolan bedriver

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Grundsärskolan Växthuset Läsåret 2015/2016 Identifierade utvecklingsområden som verksamheten arbetat med utifrån föregående läsårs analys 2(5) Att arbeta

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN RINKEBYSKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN Beslutad 13-04-12 SID 2 (7) Innehåll Inledning... 3 Ansvarsfördelning... 3 Elevhälsoteamet... 5 Rutin för skolans arbete med elever i

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

Kvalitetsprogram för elevhälsa inklusive specialpedagogisk verksamhet

Kvalitetsprogram för elevhälsa inklusive specialpedagogisk verksamhet UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) 2010-03-01 Bilaga 1 Kvalitetsprogram för elevhälsa inklusive specialpedagogisk verksamhet Utgångspunkter, mål och uppdrag Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön,

Läs mer

Att arbeta inom Stöd och service

Att arbeta inom Stöd och service Att arbeta inom Stöd och service 1 Att arbeta inom Stöd och service Att leva med en funktionsnedsättning innebär att man kan behöva stöd och hjälp att kompensera det som skapar hinder i det dagliga livet.

Läs mer

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun 2013-2016 Innehållsförteckning Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde Grundläggande värden Ramar Utvecklingsområden

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Ärendegång elevhälsoärenden förskola/grundskola/gymnasieskola. 1. Lärare/mentor följer elevens hela skolsituation och vidtar erforderliga åtgärder.

Ärendegång elevhälsoärenden förskola/grundskola/gymnasieskola. 1. Lärare/mentor följer elevens hela skolsituation och vidtar erforderliga åtgärder. Ärendegång elevhälsoärenden förskola/grundskola/gymnasieskola. Avestamodellen 2.0 1. Lärare/mentor följer elevens hela skolsituation och vidtar erforderliga åtgärder. 2. Rektor ansvarar för att en kartläggning

Läs mer

Plan för elevhälsan Berghult-Tolleredsenheten

Plan för elevhälsan Berghult-Tolleredsenheten 1(6) Plan för elevhälsan Ledstjärnor för elevhälsan är ett salutogent förhållningssätt och inkludering. Inkludering innebär; Anpassning och utveckling i barnets närmiljö Fördjupade kunskaper/resurser skall

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, d v s en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Samarbetsrutin vid placering av barn och unga i annan kommun

Samarbetsrutin vid placering av barn och unga i annan kommun Samarbetsrutin vid placering av barn och unga i annan kommun Placeringskommunens ansvar vid förskoleverksamhet, förskoleklass, skolbarnsomsorg och skola 1 Barn- och ungdomsförvaltningen Gymnasieförvaltningen

Läs mer

På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik

På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2016-10-19 Handläggare Annika Risel Telefon: 08-50833607 Till Utbildningsnämnden 2016-11-24 På goda grunder - en åtgärdsgaranti

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Kronans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd Gudmuntorp skolas arbetsprocess

Barn i behov av särskilt stöd Gudmuntorp skolas arbetsprocess Förklaringstext till Barn i behov av särskilt stöd Gudmuntorp skolas arbetsprocess UPPMÄRKSAMMA Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom uppgifter från

Läs mer

Förstagångstillsyn av skolenhet. Bedömningsunderlag. Skolform: Gymnasiesärskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (7)

Förstagångstillsyn av skolenhet. Bedömningsunderlag. Skolform: Gymnasiesärskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (7) 1 (7) Förstagångstillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasiesärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Arbetsplatsförlagt lärande

Läs mer

Barn- och elevhälsan i Kungsbacka kommun

Barn- och elevhälsan i Kungsbacka kommun Barn- och elevhälsan Barn- och elevhälsan i Policydokument Beslutad av Nämnden för Förskola & Grundskola 2013-04-25, 30 1 Utges av 09-04-22, reviderad 2013-04-25 2 Förord Ett gott barn- och elevhälsoarbete

Läs mer

Checklista för arbetet med samordnad individuell plan, SIP

Checklista för arbetet med samordnad individuell plan, SIP Checklista för arbetet med samordnad individuell plan, SIP Aktivitet Hur? Verktyg ja nej Finns det en överenskommelse om samarbete mellan socialtjänst och sjukvård där ansvarsfördelning en framgår? Varje

Läs mer