Verksamhetsidé för Samordning av Båten och SU-grupp Ekenäs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsidé för Samordning av Båten och SU-grupp Ekenäs"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse Sida 1 (10) Socialförvaltningen Staben Utvecklingssamordnare barn/ungdom Helena Isaksson Telefon Mobiltelefon e-post Diarienummer 15/SN 0038 Verksamhetsidé för Samordning av Båten och SU-grupp Ekenäs Sammanfattning Med deltagandet i PSYNK, , har ett av utvecklingsområdena handlat om att utarbeta en samverkansmodell för att så tidigt som möjligt kunna identifiera barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, eller andra liknande svårigheter, och med adekvat stöd ge barnen och deras familjer möjlighet att få en fungerande vardag. Under arbetsprocessen har en verksamhetsidé för samordning mellan Socialförvaltningens verksamhet Båten och den särskilda undervisningsgruppen Ekenäs vuxit fram och utmynnat i en samverkansmodell. Arbetet organiseras så att personalen från verksamheterna bildar ett tvärprofessionellt Team runt barnet/familjen. Systematisk samverkan föreslås ske utifrån behov med externa aktörer såsom barn och ungdomspsykiatrin och Habiliteringen. Det gemensamma arbetet dokumenteras i en SIP (Samordnad Individuell Plan). Insatserna från Teamen kommer i stor utsträckning att förläggas ute på de olika skolenheterna/hemskolorna, men ibland även på plats vilket under utredningstiden föreslagits bli Lyckorna skolan. Samordning av Båten och Ekenäs insatser/arbete skall bidra till att stärka hemskolans möjligheter att anpassa och erbjuda barnet/ungdomen stöd att klara av lokala och nationella mål. Samordningen ska även bidra till att barnet/ungdomen ska känna trygghet, trivsel och lust i lärandet och det dagliga livet. Med stöd från Båten och Ekenäs ska barn/elever med svårigheter få stöd i att utvecklas, nå planerade mål och få möjlighet att utvecklas utifrån individuella förutsättningar. Det nya arbetssättet/samordningen föreslås träda ikraft from Förslag till beslut SN och BN föreslås besluta att anta Verksamhetsidén för Samordning av Båten och SU-grupp Ekenäs Postadress Besöksadress Telefon vxl Webbplats e-postadress Motala Drottninggatan motala.se

2 Sida 2 (10) Inledning och bakgrund Utifrån folkhälsoperspektiv finns det skyddsfaktorer som lyfts som särskilt viktiga för barn och ungdomar. Främst handlar det om framtidstro, tillit till föräldrar samt en fungerande skola. Att barn/elever lämnar grundskolan med godkända betyg har stor påverkan på deras framtid. Skolan är en viktig skyddsfaktor mot psykosociala problem. Med beslut om inriktning - En skola för alla - har Motala antagit en ambition att satsa på skolutveckling med ett inkluderande synsätt. Målsättningen kräver att vi tillsammans fortsätter att utarbeta arbetsformer som främjar inkludering, rumslig- såväl som socialoch lärandemässig. Det pågår ett inre utvecklingsarbete inom skolan t ex kompetenshöjning och samordnat arbete mellan rektorer och elevhälsoteamen, för att stärka det pedagogiska ledarskapet och tidigt kunna fånga upp elever med behov av särskilt stöd. Kompetensutvecklingen omfattar; utbildning i värdegrund, att stödja och främja psykosocialt omsorgsarbete i skolan med hjälp av ICDP (International Child Development Programme), alternativa lärverktyg såsom Läskampanjen och Skoldatatek samt utbildningen NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) i regi av SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten). Kompetensutvecklingen handlar om att rusta för att på ett bättre sätt forma en skola som inkluderar alla barn, som tillvaratar den sociala dimensionen i lärandemiljöerna och som bidrar till omsorg, empati och positivt samspel mellan barn och vuxna. Med deltagandet i PSYNK, , har flera arbetsprocesser pågått och projektet har utmynnat i olika konkreta resultat där Handlingsplan för ökad skolnärvaro och ökad måluppfyllelse, SkolFam och förslag om Samordning av Båten och Ekenäs är några exempel. Syftet och drivkraften har varit att över huvudmanna- och verksamhetsgränser verka för tidig upptäckt av barn som riskerar att utveckla ohälsa, att organisera verksamheterna på ett sätt som uppfattas som lättillgänglig för barn/unga och deras föräldrar och att utarbeta arbetssätt som stärker individens känsla av delaktighet och inflytande. Eftersom barns behov ska vara utgångspunkten i arbetet med - En skola för alla- finns det anledning att lämna invanda arbetsformer och öppna upp för fördjupad samverkan och gemensamt ansvarstagande. En skola för alla - förutsätter att personal inom bildning, socialtjänst och Region Östergötland i sitt dagliga arbete samverkar för att ge barn förutsättningar att kunna nå måluppfyllelse för godkänd utbildning och därmed få möjlighet att komma vidare i livet och kunna nå personliga (önske)mål om framtida utbildning och/eller yrke. Målgrupp och målsättning Verksamheterna Båten och SU-grupp Ekenäs vänder sig till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, eller andra liknande svårigheter, där stort behov av individanpassning finns. Barnen och deras föräldrar skall i ett tidigt skede kunna få stöd i att få en fungerande vardag, där såväl skola som fritid och familjeliv skall kunna

3 Sida 3 (10) fungera utifrån individuella önskemål och fastställda mål som formuleras i en SIP (Samordnad Individuell Plan). Samordning av insatser från Båten och Ekenäs skall leda till att barn/ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, eller liknande svårigheter, ska kunna identifieras och få ett allsidigt stöd betydligt tidigare än idag. Det är även angeläget att barn/ungdomar och deras familj skall uppleva förenkling av åtkomst och utförande av stödinsatsen. Gemensam planering genomförs med fokus på helheten, där det blir tydligt för barn/familj/professionella vem som har ansvar för vad. Det är även av vikt att tidsmässigt samordna insatserna så att familjen inte upplever att de drunknar i kartläggnings-/förändrings-/behandlingsarbetet. Gemensam dokumentation och arbetsprocess genomförs med stöd av SIP. Förutom samverkan inom kommunen (skola, socialtjänst och fritid), kommer systematisk samverkan att ske med Region Östergötland och då främst med barn och ungdomspsykiatrin och Habiliteringen. Genom att kunna knyta barnpsykiatrisk expertis till verksamheten ska det vara möjligt att kunna särskilja psykiatrisk problematik från neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Detta kan kräva att äldre barn/ungdomar har ett lugnt och neutralt boende under en kortare period. Placering i boendet ska betraktas som en utredningsplacering. Detta behov kan också finnas vid andra typer av kartläggningar, varför en anmälan ska göras till IVO om att kommunen vill ha ett HVB på 2 3 utredningsplatser i anslutning till de aktuella verksamheterna. Samordning av Båten och SU-grupp Ekenäs insatser/arbete sker from Samordningen mellan Bildnings- och Socialförvaltningen samt Region Östergötland ska formas så att personer med rätt kompetens utifrån givna uppdrag möter barn, unga och deras föräldrar i deras hjälpbehov. Detta ska beskrivas och regleras utifrån ett samverkansavtal mellan de tre parterna. Personal Att verksamheterna är samordnade betyder att personalen fortfarande är anställda i Bildnings- resp. Socialförvaltningen utifrån sina arbetsuppgifter, men att de organiserar sitt arbete utifrån Team-tanken. Ett Team arbetar tillsammans med barnet och dess föräldrar/nätverk, hemskolans rektor, pedagoger, elevhälsoteam samt övriga

4 Sida 4 (10) resurspersoner såsom t ex. specialpedagoger, elevsamordnare, speciallärare och resurspersoner från Region Östergötland. Sammansättning i ett Team: - 2 ungdomshandledare - 1 behandlingssekreterare - 1 lärare/pedagog - 1 fritidspedagog. Kompetenskrav för personalen inom bildning utgår från nationella krav om behörighet, dvs. lärare med specialpedagogisk påbyggnadsutbildning samt fritidspedagog med specialpedagogisk påbyggnadsutbildning. Därutöver skall bildnings personal även ha vidareutbildning i lågaffektivt bemötande. Kompetenskrav för socialtjänstens personal behandlingssekreterare är beteendevetenskaplig högskoleutbildning (socionom, socialpedagog eller annan likvärdig utbildning) och ungdomshandledare med minst 60p eftergymnasial utbildning, t ex. YH med inriktning socialt arbete, psykiatri, beteendevetenskap eller pedagogik. Socialförvaltningens personal skall även ha vidareutbildning i Motiverande samtal (MI), lågaffektivt bemötande samt tydliggörande pedagogik. Någon form av gemensam handledning bör finnas för arbetsgrupperna. De båda verksamheterna ska ledas av var sin operativ chef, vilka har ett nära samarbete med varandra. Ledningsresurs från bildning beräknas till 25 % samt motsvarande 25 % från socialtjänsten. Den kostnadsram som idag ligger för Båten och Ekenäs gäller. Vägen till samordning I Nätet ingår idag representanter med mandat att kunna ta beslut om gemensam individuell handlingsplan för ett barn. Representerade verksamheter är Sociala Resursverksamheten barn/ungdom, Socialkontoret/Sol resp. LSS, grundskolan, barn och ungdomspsykiatrin och Habiliteringen. Ledning för Båten resp. Ekenäs föreslås ingå i det multiprofessionella forumet Nätet, där samordning och planering sker för de barn/familjer som Båten och SU-grupp Ekenäs tar emot. En elevs hemrektor deltar alltid på Nätet. Vägledning för åtkomst av verksamheten hittas i Rutin för åtkomst av Samordning Båten och SU-grupp Ekenäs. Utifrån utvidgat uppdrag föreslås Nätet träffas två gånger/månad (halvdagar). Beslut om inskrivning i särskild undervisningsgrupp syftar till att barnet/eleven bedöms behöva en utökad individanpassning på ett sätt som hemskolan, med stöd av elevhälsoteamet, inte kan erbjuda. Formellt beslut om placering i särskild undervisningsgrupp tas av rektor på elevens hemskola och åtgärden dokumenteras i ett åtgärdsprogram.

5 Sida 5 (10) Ur elevperspektiv är det viktigt att beslutet anger: omfattning av undervisning när beslutet skall omprövas bedömning av vilka konsekvenser beslutet får för barnet/eleven Barnets åsikter ska därför ha inhämtats och fått betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad (1 kap 10 skollagen). Före beslut fattas ska samråd även ha skett med elevens vårdnadshavare samt elevhälsoteamet. Metoder och arbetsredskap Det övergripande uppdraget i samordningen av Båten och SU-grupp Ekenäs, är att med individanpassade insatser ge varje enskilt barn/ungdom goda förutsättningar inför framtiden. Samordningen ska bidra till att barnet/ungdomen ska känna trygghet, trivsel och lust i lärandet och det dagliga livet. Med stöd från Båten och Ekenäs ska barn/elever med svårigheter få stöd i att utvecklas, nå planerade mål och få möjlighet att utvecklas utifrån individuella förutsättningar. Uppdraget vilar på såväl nationella som lokala styrdokument och är därför en del av ordinarie kommunal verksamhet. Samordningen skall leda till att individanpassat stöd till barn med särskilda behov utvecklas, eftersom det tvärprofessionella arbetet systematiseras och stärks. Arbetet utgår från ett resurs- och nätverksorienterat förhållningssätt, dvs. att fokus ligger på att utforska och lyfta fram styrkor och förmågor hos barnet och det nätverk som barnet befinner sig i. Utifrån detta görs kartläggning av vilka behov som finns hos barnet och som det privata- och professionella nätverket tillsammans kan bidra med, för att kunna ge barnet/eleven möjlighet till den utveckling som barnet (enligt Barnkonventionens artikel 6) har rätt till. Det enskilda barnets behov skall ses i förhållande till förutsättningar som finns i omgivning såsom skola, familj och fritid. Barns behov av stöd hör ihop med den miljö barnet vistas i. Samordning av Båten och Ekenäs skall bidra till att stärka hemskolans möjligheter att anpassa och erbjuda barnet/ungdomen stöd att klara av lokala och nationella mål. Utgångspunkten är att arbeta mer med pedagogisk differentiering, och mindre med organisatorisk differentiering. Skolmiljön behöver upplevas som trygg för eleven såväl rumsligt, socialt som inlärningsmässigt. Insatserna från Teamen kommer i stor utsträckning att förläggas ute på de olika skolenheterna/hemskolorna, men ibland även på plats, viket under utredningstiden föreslagits bli Lyckorna skolan. Ett barn/elev får sin undervisning på Lyckorna skolan när det bedöms vara det bästa för barnet. En elev som är inskriven i Båten-Ekenäs, kan utifrån sina behov delta på vissa lektioner eller aktiviteter tillsammans med sin ordinarie klass. Eleven kan även delta i en annan elevgrupp för att få möjlighet att vara med i en större grupp och få fler sociala

6 relationer. Målet är att eleven ska återgå till sin ordinarie klass på hemskolan, vilket innebär att Båten-Ekenäs arbetar för nära och goda relationer med respektive hemskola under hela placeringstiden. Teamens arbete kommer att kräva stor flexibilitet då behovet av inskrivning i särskild undervisningsgrupp hänger samman med hur hemskolorna klarar av att individanpassa skolundervisningen för barnen. Parallellt kommer även ett arbete att pågå med att kartlägga och ge stöd till barnet och föräldrar utifrån hem- och fritidssituationen när behov finns. Målsättningen i detta arbete är att nå en arbetsallians mellan föräldrar och barn/ungdomar kring svårigheter och behov som familjen har, men även hitta användbara strategier för att få vardagen att fungera och därmed kunna uppnå en ökad livskvalitet. I arbetet ingår metoder såsom tydliggörande pedagogik- ett sätt att organisera sin vardag, lågaffektivt bemötandebemötande som syftar till att minska stress och problemskapande beteende samt positiv förstärkning- uppmärksamma och förstärka barns och föräldrars kompetens och sociala färdigheter. Den kunskap om barnets särskilda behov som framkommer i fördjupad kartläggning av skola, hem och fritid, utgör grunden för den gemensamma planering som de vuxna omkring barnet/eleven gemensamt tar ansvar för. De barn som just nu har sin skolgång i särskild undervisningsgrupp Ekenäs har alla en individuell plan för återgång till hemskolan. Denna plan tar hänsyn till individens behov och förutsättningar. Rektor på hemskolan är ansvarig för att, i dialog med vårdnadshavare, elev och personal på hemskolan och i den särskilda undervisningsgruppen, besluta om fortsatt skolgång för eleven. Sida 6 (10) Arbetsinnehåll Lärare Ansvara för undervisning i den särskilda undervisningsgruppen, utifrån pedagogisk planering från hemskolan Finnas med ute på hemskolan som ett stöd för eleven i ett tätt samarbete med ordinarie lärare samt övriga resurspersoner på skolan Följa upp och utvärderar IUP och åtgärdsprogram tillsammans hemskolans pedagoger, rektor och elevhälsoteam Delta i uppföljningsmöte med hemskolan Ansvara för upprättande av elevens fördjupade pedagogiska utredning, som överlämnas till hemskolan och blir en del av återgångsplanen när eleven återgår till hemskolan

7 Sida 7 (10) Fritidspedagog Ansvara för fritidsverksamhet på ett sätt som kan leda till att ett fritidsintresse väcks/befästs Delta och medverka i undervisning i verksamheten och/eller på hemskolan Medansvar för upprättande av fördjupad pedagogisk utredning Arbeta med elevens IUP även på loven om eleven har behov av det Delta i uppföljningsmöten med hemskolan Medverka i elevens sociala färdighetsträning Delta vid utskolning och påverka lärandemiljön på hemskolan i tätt samarbete med ordinarie pedagoger och ev. andra resurspersoner Behandlingssekreterare och ungdomshandledare Genom kartläggande samtal/aktiviteter identifiera och stärka föräldrars förmåga att tillgodose sina barns behov Hjälpa barnet/ungdomen att bli medveten om sitt beteende och förstärka positiva beteenden, egenskaper och resurser hos barn/ungdomar Stärka barnet/ungdomen och föräldrar i sina egna beslut som ger möjlighet att påverka i framtiden med hjälp av målbilder/uttalade behov och önskemål Ansvara för kartläggning av barnets/ungdomens hemförhållanden och fritid Samordna insatser tillsammans med andra berörda resurspersoner från det professionella- resp. familjens privata nätverk Skolverket Skolverket tar i sin rapport 405 Särskilda undervisningsgrupper upp att det finns många omständigheter att beakta vid organisering och användning av särskilda undervisningsgrupper. Området beskrivs som komplext och att det finns en risk att omsorgen om elevens bästa inte alltid får den betydelse den ska ha i detta arbete. För att minska riskerna vill Skolverket uppmärksamma kommuner och skolor på följande: - Att elevens bästa utgör utgångspunkt vid beslut om stödåtgärder, så som Barnkonventionen och skollagen anger.

8 - Att anpassningar inom ramen för elevens ordinarie undervisningsgrupp prövas i tillräcklig utsträckning innan placering i särskild undervisningsgrupp ses som en lösning för att tillgodose elevens behov av särskilt stöd. (Anpassningar kan handla om t ex lärares kompetens, miljön i klassrummet- såsom avskärmande och ljuddämpande åtgärder, tillgång till alternativa verktyg, lärartäthet och klasstorlek). - Att elevens rektor ser till att särskilt stöd i särskild undervisningsgrupp föregås av en utredning av elevens behov av särskilt stöd. Beslut om placering ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram, i vilket det också ska framgå vilka stödåtgärder som ska vidtas och när åtgärderna ska följas upp och utvärderas. - Att det alltid är rektor på den skola som eleven går då stödbehovet uppmärksammas, som har ansvar för beslut om placering i särskild undervisningsgrupp, liksom för uppföljning och utvärdering av stödåtgärder. - Att de kommunala huvudmännen ser till att kommunens resursfördelningssystem korresponderar med skolans författningar. - Att huvudmän och rektorer systematiskt och kontinuerligt följer upp och utvecklar lösningarna för att hantera elevers behov av särskilt stöd. Detta för att undvika att särskilda undervisningsgrupper "institutionaliseras" och fortlever hur än elevunderlaget ser ut och utan att ha ett tydligt syfte och mål för sin verksamhet. Sida 8 (10) Forskning och evidensbaserad praktik Baker (2000) betonar att sociala kategoriseringar som används i interaktion är redskap för att organisera aktiviteter, samtidigt som de också definierar samt skapar en människas identitet såsom tillhörande en specifik social grupp. Barn kategoriseras och tillskrivs avvikande elevidentiteter såsom barn med "socioemotionella svårigheter" och "barn med utagerande beteendeproblem" (Cooper & Whitebread 2002, Rutherford, Quinn & Mathur 2004). Att eleverna definieras som att ha avvikande identiteter är ett allvarligt hot mot barnens personliga integritet (Antaki & Widdicombe 1998, Day 1998). Yvonne Karlsson (2012) har i sitt arbete intresserat sig för barns deltagande och aktörskap och menar att aktörskap inte är något som vuxna beviljar barn, och därmed på samma sätt kan ta ifrån ett barn. Hon pekar på att aktörskap är något som barn uppnår i praktiken. Vidare lyfter hon att vi känner väldigt lite till barns egna erfarenheter, deras deltagande, aktörskap och identitetsarbete i skolans kategoriseringsprocesser i vardaglig verksamhet. Partanen (2008) tar upp förutsättningar för pedagogik med inspiration utifrån Vygotskij. Om en elev inte bottnar i den lärande aktiviteten och i relationen till pedagogen och de andra eleverna utvecklas snabbt psykisk och fysisk ohälsa. Barn och ungdomar kan också bli utmattade, utbrända och deprimerade för att de inte känner meningsfullhet och

9 sammanhang på sin arbetsplats- skolan. Därför ägnar en Vygotskij-inspirerad pedagog mycket tid åt att undersöka och kartlägga elevens tänkande och inte enbart elevens presterande. Utvecklingszonen behöver bli pedagogisk verklighet- där behöver finnas uppgifter med lagom utmaning, ett lärande samtal med ett vägledande förhållningssätt, relevanta pedagogiska verktyg och elevens engagemang. Nilholm & Göransson (2013) påpekar att begreppet inkludering försöker att skifta fokus " från frågan om hur elever som definieras som avvikande ska kunna anpassas till skolans sätt att fungera, till hur skolan kan anpassa sig till det faktum att elever är olika." Samverkan är relationell (Danemark & Germundsson, 2011) och om de som samverkar känner att de kompletterar varandra fungerar samverkan bra. Inom området där samverkan sker runt barn och unga som har funktionsnedsättningar eller far illa, är gränserna inte alltid helt tydliga om vem som gör vad, och de kan skapa en konkurens bland de samverkande som kan leda till konflikter (Germundsson, 2011). När det sker samverkan runt barn med funktionsnedsättning, barn som far illa eller riskerar att fara illa är tanken ofta att samverkan förhoppningsvis ska leda till minskat behov av resurser i framtiden, och att färre barn och ungdomar far illa (Danemark, 2011). Det kan även vara nödvändigt med samverkan då det finns behov av att ge flera insatser samtidigt från olika verksamheter och myndigheter för att de uppsatta målen ska nås (Andershed, Andershed & Marklund, 2012). Sida 9 (10) Jimmy Szigeti Bildningschef Åke Wännman Socialdirektör Bilaga: Rutin för åtkomst av Samordning Båten och SU-grupp Ekenäs Remissvar Region Östergötland; Psykiatripartners och Habiliteringen

10 Sida 10 (10)

Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa 2015-2020. Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen och Närsjukvården väster

Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa 2015-2020. Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen och Närsjukvården väster Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa 2015-2020 Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen och Närsjukvården väster Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa mellan Motala kommun;

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Vägledning för Elevhälsan

Vägledning för Elevhälsan Vägledning för Elevhälsan Med guide Ett elevärendes gång 1 Vägledning för Elevhälsan Följande skrift är en vägledning till Rektorer och Elevhälsoteam i elevhälsoarbetet. Skriften är en sammanfattning,

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR Åtgärdsprogram SKOLLAGEN Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag Anna Sandell, Psykolog i förskola/skola Stenungsunds kommun Ordf. Psifos Vägledning för Elevhälsan Samarbete mellan Skolverket

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan 2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan Elevhälsoplan 2012/2013 2013-04-03 2 (8) Inledning Elevhälsoarbetet på Herrestorp är betydelsefullt för att lyckas med uppdraget att ge varje barn/elev ledning och stimulans

Läs mer

Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014

Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014 2014-01-20 Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014 Vilka rutiner finns för identifiering/kartläggning? - Finns gemensamma rutiner i kommunen eller är det upp till varje enhet? På vilket/vilka

Läs mer

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-08-10 1 (5) Barn- och utbildningsnämnden Karin Holmberg Lundin BUN/2015:306 Barn- och utbildningsnämnden Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och

Läs mer

Råd- och Stödteamet. Information från Utbildningsförvaltningen

Råd- och Stödteamet. Information från Utbildningsförvaltningen 2014 Råd- och Stödteamet Information från Utbildningsförvaltningen Råd- och Stödteamet (RoS) Allmänt Råd- och Stödteamet (RoS) är en gemensam stödfunktion inom Utbildningsförvaltningen i Ronneby kommun.

Läs mer

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret Foto: Sara Frid Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd Skolkontoret Mars 2014 Lärmiljö Anmälan till förskolechef Utredning och bedömning Planering

Läs mer

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Gäller fr.o.m. 11.07.01 Barn- och ungdomsförvaltningen Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Foto: Anita Hogeborn-Kullander INNEHÅLL 1. Inledning...3 2. Mål och syfte...3 3. Elevhälsans organisation...3

Läs mer

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans elevhälsoplan tar sin utgångspunkt i de internationella, nationella och lokala styrdokumenten. Dessa är FN:s Barnkonvention, Salamancadeklarationen, Skollagen,

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Hjälpreda Före förskolan Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Förskoletiden Före förskolan Förskoletiden Skoltiden Gymnasietiden Skoltiden 2010-05-06 (rev 2011-11-01)

Läs mer

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt ALL 2014/908 Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt Fördelningsprinciper och kriterier för likvärdig fördelning Fastställd av Leif Näfver, avdelningschef i samråd med regionchefer 2014-06-09 Statsbidragsavdelningen

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Särskilt stöd i det systematiska kvalitetsarbetet Linnéuniversitetet 13 mars 2014

Särskilt stöd i det systematiska kvalitetsarbetet Linnéuniversitetet 13 mars 2014 Särskilt stöd i det systematiska kvalitetsarbetet Linnéuniversitetet 13 mars 2014 Inger Tinglev Särskilt stöd Ingen definition av begreppet i skollagen. Inte möjligt att i lagtext definiera vilka förutsättningar

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA Varje barn/elev får utvecklas utifrån sin förmåga och kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet Samverkan med andra myndigheter och omvärldsbevakning En god arbetsmiljö med kompetent personal AVESTA

Läs mer

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 2014-04-24 Vision Alla elever på Fröviskolan 7-9 skall i en trygg miljö ges möjlighet att utveckla sin fulla potential för att kunna förverkliga sina drömmar. Syfte

Läs mer

Plan för elevhälsan Berghult-Tolleredsenheten

Plan för elevhälsan Berghult-Tolleredsenheten 1(6) Plan för elevhälsan Ledstjärnor för elevhälsan är ett salutogent förhållningssätt och inkludering. Inkludering innebär; Anpassning och utveckling i barnets närmiljö Fördjupade kunskaper/resurser skall

Läs mer

Motionerna 50 - Elevhälsogaranti och 65 - Stärk den svenska elevhälsan

Motionerna 50 - Elevhälsogaranti och 65 - Stärk den svenska elevhälsan MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4283 och 15/4299 2015-10-23 Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad Åsa Ernestam Motionerna 50 - Elevhälsogaranti och 65 - Stärk den svenska elevhälsan Beslut Styrelsen föreslår

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2013-06-04 Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2 Innehållsförteckning 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 2. DEFINITION

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Det här gör vi för din förskola och skola

Det här gör vi för din förskola och skola Det här gör vi för din förskola och skola DU SOM ÄR FÖRSKOLECHEF ELLER REKTOR har uppdraget att tillsammans med din personal bedriva utbildning med hög kvalitet för alla barn och ungdomar. Alla har rätt

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn Bakgrund Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län fastställde under våren 2005 Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i

Läs mer

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Hedemora 2013-07-29 Hedemora kommun Utbildningsförvaltningen 1 Gemensamma riktlinjer för alla kommunalt drivna skolor Dessa riktlinjer

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Samarbetsskola i Uddevalla Samarbetsskolan är en miljöterapeutisk enhet med integrerad pedagogik och behandling

Samarbetsskola i Uddevalla Samarbetsskolan är en miljöterapeutisk enhet med integrerad pedagogik och behandling 1 (5) Handläggare Områdeschef Ulla Hansson tfn 0522-69 72 01 Verksamhetschef Gerd Karlsson tfn 0521-27 61 60 Avdelningschef Maria Kullander tfn 0522-69 70 48 Samarbetsskola i Uddevalla Samarbetsskolan

Läs mer

Överenskommelse mellan Statens institutionsstyrelse (SiS) och Uppsala kommun avseende elevers skolgång under placering vid SiS ungdomshem

Överenskommelse mellan Statens institutionsstyrelse (SiS) och Uppsala kommun avseende elevers skolgång under placering vid SiS ungdomshem SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ann-Christine Dahlén 2015-04-01 SCN-2015-0150 Socialnämnden Överenskommelse mellan Statens institutionsstyrelse (SiS) och Uppsala kommun avseende elevers

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Sundsvalls kommun Maria Holknekt, Verksamhetsutvecklare, Stöd och Omsorg

Sundsvalls kommun Maria Holknekt, Verksamhetsutvecklare, Stöd och Omsorg * Sundsvalls kommun Maria Holknekt, Verksamhetsutvecklare, Stöd och Omsorg *Utbildning Kognitiva funktionsnedsättningar och Tydliggörande pedagogik *Skattning av självständighet *Genomförandeplan *Brukarenkäter

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

Elevassistenter och det lärande uppdraget. Gun Stenmark

Elevassistenter och det lärande uppdraget. Gun Stenmark Elevassistenter och det lärande uppdraget Gun Stenmark 1 Problem Här kan det uppstå: gränsdragningssvårigheter mellan assistenterna osäkerhet om vem som ska assistera barnet med vad, samt när det ska ske

Läs mer

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Inledning KSL, kommunerna och Stockholms läns landsting har tillsammans arbetat fram

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 2014-10-08 Trygghetsplan för Fylsta områdets förskolor: Duvan, Trädgården och Kvarngården Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 Förskolan

Läs mer

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 1 FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 S STRUKTUR K APITEL 5 FRÄMJANDE ARBETE K APITEL 6 FÖREBYGGANDE ARBETE K APITEL 7 UPPTÄCKA

Läs mer

Verksamhetsplan korttidshem, Barn & Ungdom (Bäckebro / Engelbrektsgården / Junibacken)

Verksamhetsplan korttidshem, Barn & Ungdom (Bäckebro / Engelbrektsgården / Junibacken) Verksamhetsplan korttidshem, Barn & Ungdom (Bäckebro / Engelbrektsgården / Junibacken) Korttidsvistelse utanför det egna hemmet för barn & ungdomar med funktionsnedsättningar 2010 (Utarbetad 2010-02-22)

Läs mer

Foto: Bananastock. Arbetsgång för elevers utveckling mot målen. Skolförvaltningen

Foto: Bananastock. Arbetsgång för elevers utveckling mot målen. Skolförvaltningen Foto: Bananastock Arbetsgång för elevers utveckling mot målen Skolförvaltningen februari 2015 Alla barn och ungdomar i Enköpings kommun ges möjlighet att utveckla sitt allra bästa jag inför den egna framtiden.

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Remissyttrande avseende betänkande Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76, U2012/6322/S)

Remissyttrande avseende betänkande Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76, U2012/6322/S) 2013-05-06 Dnr 10.1-7685/2013 1(8) Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande avseende betänkande Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning

Läs mer

MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun

MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun Skolplikt och elevens rätt till utbildning Enligt skollagen 7

Läs mer

Vi ska ha barnen här hos oss. De ska få möjligheter här och nu och framåt

Vi ska ha barnen här hos oss. De ska få möjligheter här och nu och framåt Vi ska ha barnen här hos oss. De ska få möjligheter här och nu och framåt Barn och elevhälsoplan Lerum Alla barn är olika, lär på olika sätt och har olika behov. Därför har Lerums kommun en skola för alla,

Läs mer

Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro. Stenungsund Grundskola/grundsärskola

Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro. Stenungsund Grundskola/grundsärskola Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro Stenungsund Grundskola/grundsärskola Planen fastställd 2013-12-11 Reviderad 2015-05-26 Tagen i rektorsgruppen. Verksamhetschef Stöd och utveckling Helene

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

Att arbeta inom Stöd och service

Att arbeta inom Stöd och service Att arbeta inom Stöd och service 1 Att arbeta inom Stöd och service Att leva med en funktionsnedsättning innebär att man på grund av skada eller sjukdom har svårt att fungera utan hjälp. Stöd och service

Läs mer

En likvärdig utbildning för alla. tillsammans gör vi det möjligt

En likvärdig utbildning för alla. tillsammans gör vi det möjligt En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt Tre skolmyndigheter Skolverket Skolinspektionen Specialpedagogiska skolmyndigheten Alla har rätt att lära på egna villkor Vi arbetar för

Läs mer

Vårt uppdrag SFS 2011:130

Vårt uppdrag SFS 2011:130 Vårt uppdrag Specialpedagogiska skolmyndigheten ska verka för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Skollagen (2010:800) 1 kap. 5 Utformning av utbildningen Var och en som verkar inom utbildningen ska främja

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:9. Undervisningen i svenska i grundsärskolan

Sammanfattning Rapport 2010:9. Undervisningen i svenska i grundsärskolan Sammanfattning Rapport 2010:9 Undervisningen i svenska i grundsärskolan 1 Sammanfattning Skolinspektionens kvalitetsgranskning av undervisningen i särskolan har genomförts i 28 grundsärskolor spridda över

Läs mer

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning 2 I Sverige ska barn med funktionsnedsättning ha samma möjligheter och rättigheter som alla andra

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Riktad tillsyn i Växjö kommun av rätten till utbildning för elever på hem för vård eller boende (HVB)

Riktad tillsyn i Växjö kommun av rätten till utbildning för elever på hem för vård eller boende (HVB) Växjö kommun Skol och barnomsorgsnämnden Omsorgsnämnden Box 1222 351 12 Växjö 1 (10) Riktad tillsyn i Växjö kommun av rätten till utbildning för elever på hem för vård eller boende (HVB) Skolinspektionen

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år På Bifrosts Pedagogiska Enhet känner barn och elever glädje och lust till lärande. Kommunikation,

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Ansökan SIS medel för 2014. Olikheten är normen

Ansökan SIS medel för 2014. Olikheten är normen Ansökan SIS medel för 2014. Olikheten är normen Ett utvecklingsprojekt i mötet mellan praktik och forskning där utgångspunkten är de professionellas lärande med eleven som vägvisare Bakgrund Att alla elever

Läs mer

Inkludering, utan exkludering, eller tack vare?

Inkludering, utan exkludering, eller tack vare? Inkludering, utan exkludering, eller tack vare? Sedan en tid tillbaka pågår det livliga diskussioner kring inkludering och exkludering i samband med att man funderar kring särskilda undervisningsgrupper

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se Fritidshemmen fritidshemmen Beslut för fritidshem efter tillsyn av fritidshemmen i Upplands-Bro kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Lika värde; En förutsättning för hög kvalitet i svensk utbildning?

Lika värde; En förutsättning för hög kvalitet i svensk utbildning? Uppsala 2011-01-18 Lika värde; En förutsättning för hög kvalitet i svensk utbildning? Greger Bååth Gd Specialpedagogiska skolmyndigheten. Vårt uppdrag: (från vår instruktion ) Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Handlingsplan. för Herrestorpsområdets. barn/elever i behov av särskilt stöd. med utgångspunkt från våra styrdokument

Handlingsplan. för Herrestorpsområdets. barn/elever i behov av särskilt stöd. med utgångspunkt från våra styrdokument M-nämnden Herrestorps platschefsområde Meta Mac Donald 040 425020 2009-12-10 Handlingsplan för Herrestorpsområdets barn/elever i behov av särskilt stöd med utgångspunkt från våra styrdokument Våra styrdokument:

Läs mer

Nya Elementars skola 2015-2016

Nya Elementars skola 2015-2016 Elevhälsoplan: Nya Elementars skola 2015-2016 Inledning Detta är Nya Elementars plan för elevhälsoarbete. Här anges rutiner, ansvar och beslutsgång. Elevhälsoplanen är ett lokalt styrdokument som alla

Läs mer

Christel Jansson, specialpedagog, utvecklingsstrateg, koordinator i Höörs kommun Leder utvecklingsarbete, pusslar lärgrupper och bloggar om

Christel Jansson, specialpedagog, utvecklingsstrateg, koordinator i Höörs kommun Leder utvecklingsarbete, pusslar lärgrupper och bloggar om Lika men olika lika Christel Jansson, specialpedagog, utvecklingsstrateg, koordinator i Höörs kommun Leder utvecklingsarbete, pusslar lärgrupper och bloggar om skolutveckling på www.skola2011.blogspot.se

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Checklista för arbetet med samordnad individuell plan, SIP

Checklista för arbetet med samordnad individuell plan, SIP Checklista för arbetet med samordnad individuell plan, SIP Aktivitet Hur? Verktyg ja nej Finns det en överenskommelse om samarbete mellan socialtjänst och sjukvård där ansvarsfördelning en framgår? Varje

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Det här materialet har utarbetats utifrån våra styrdokument: Ett annat viktigt

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Information om Specialpedagogiska skolmyndighetens särskilda satsning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF

Information om Specialpedagogiska skolmyndighetens särskilda satsning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF Information om Specialpedagogiska skolmyndighetens särskilda satsning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF Thomas Ahlstrand, samordnare NPF, SPSM Innehåll Information om SPSM samt den särskilda

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Säters kommun Prästgärdsskolan/Kungsgårdsskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Kungsgårdsskolan förskoleklass och årskurserna 1-6 Prästgärdsskolan

Läs mer

Morgan Henricson Eskilstuna okt 2012. Om tidsenlig utbildning, tillgänglig undervisning och digital kompetens

Morgan Henricson Eskilstuna okt 2012. Om tidsenlig utbildning, tillgänglig undervisning och digital kompetens Morgan Henricson Eskilstuna okt 2012 Om tidsenlig utbildning, tillgänglig undervisning och digital kompetens De tre skolmyndigheterna Utbildningsdepartementet Skolverket Skolinspektionen SPSM Alla har

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer