2.Oligoartrit C:a 45%. # 1-4 leder första 6 veckorna, sedan: Oligoartrit Utvidgad oligoartrit (kontinuerligt > 4 leder).

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2.Oligoartrit C:a 45%. # 1-4 leder första 6 veckorna, sedan: Oligoartrit Utvidgad oligoartrit (kontinuerligt > 4 leder)."

Transkript

1 LEDSJUKDOMAR INFLAMMATORISKA Juvenil idiopatisk artrit ( JIA ) Definition: sjukdomsdebut före 16 års ålder kronisk > 6 veckor artrit - ledsvullnad eller ledutgjutning eller minst 2 av följande: smärtande rörelse, begränsad rörelse, ömhet,värmeökning annan känd orsak till artrit exkluderad Klassifikation av JIA enl ILAR( International league of associations for rheumatology).: 1.Systemisk JIA: 15% # Artrit i en el flera leder. # Daglig feber > 2veckor, ofta sågtandsmönstrad med > 39 gr dagligen. Febern skall vara dokumenterad i minst 3 dgr. + 1 av följande: # Flyktigt erytematöst exantem (syns oftast bäst i samb m febertopp). # Generell lymfkörtelförstoring. # Hepato-splenomegali. # Serosit: perikardit (50%), pleurit, peritonit. Artrit förekommer inte alltid vid debuten, diagnosen blir då trolig tills artriten slutligen debuterar. Har i ngt fall tagit 9 år!! 2.Oligoartrit C:a 45%. # 1-4 leder första 6 veckorna, sedan: Oligoartrit Utvidgad oligoartrit (kontinuerligt > 4 leder). 3. Polyartrit: 20% # > 5 leder under de första 6 veckorna, sedan: Reumafaktor postiv Reumafaktor negativ 4. Entesit relaterad artrit ( JAS juvenil ankyloserande pondylit) 10% # Artrit och/eller entesit + minst 2 av följande: # Ömhet över SI-leder eller inflammatorisk ryggsmärta. # HLA-B27 positivitet. # Familjär heriditet för HLA-B27-associerade sjukdomar. 5. Psoriasis relaterad artrit: ( JPA ) C:a 10%. # Artrit och psoriasis. # Artrit och daktylit. # Artrit och nagel-psoriasis. # Artrit och familjär hereditet för psoriasis. # Asymmetrisk ledpåverkan.

2 6. Annan artrit övriga se nedan ex.ibd Karaktäristika för respektive undergrupp av JIA: Systemisk Lika vanligt hos flickor som pojkar. Debuterar ofta i 1-5 åå. Enbart ett fåtal av barnen har vid debuten artrit, men > 50% utvecklar artrit inom 3 månader. Hög CRP och SR samt trombocytos och leukocytos. Uttalad mikrocytär anemi. Immunglobuliner höga. ANA och RF negativa. Relativt dålig prognos. Oligo Vanligaste formen hos barn. Ledsymptomen utvecklas ofta långsamt. Asymmetrisk. Drabbar ofta knän, fotleder, armbågar och enstaka fingrar o/e tår. Olika typiska undergrupper: # Tidig debut, 4-5 ggr vanligare hos flickor än pojkar, drabbar framförallt stora leder (knän 50 %), oftast enbart en led vid debut. 50 % ANA positiva. Stor risk för irit (20-30%). # Sen debut (> 9 åå), vanligare hos pojkar, ofta HLA-B27 positiva, kan utveckala sacroilit o/e spondylit. # Flickor med debut > 6 åå, ofta knän, god prognos. Poly-RF pos Debuterar ofta > 8 åå. Liknar vuxnas RA. Symmetrisk, ffa handleder, MCP-leder, knäleder. Ofta halsrygg. Erosiva förändringar. Kronisk irit kan förekomma. Vanligt med subfebrilitet, trötthet och failure to thrive. Relativt god prognos. Poly-RF neg Debuterar ofta i småbarnsåren. 3 ggr vanligare hos flickor än pojkar. Symmetriskt ledengagemang av ffa knän, hand-och fotleder samt ev småleder i händer och fötter. 30 % är ANA positiva. Entesit relaterad Vanligare hos pojkar än hos flickor. Debuterar > 8 åå. Relativt vanligt med plantar fasceit eller achillessenetendinit. Ibland ankylos-spondyloartrit. Irit rel vanligt vid akut symptomatisk sjukdom ( 15-25%). Övrig artrit Artrit associerad med IBD. RF negativ. Drabbar ffa perifiera leder men även SI-o/e ryggengagemang.

3 Kan debutera både före och efter debut av tarmsymptom. Differentialdiagnoser : JIA med akut feber Sepsis, Leukemi, Rheumatisk feber,systemisk bindvävssjukdom,kawasaki Mononukleos JIA en/några leder Purulent artrit/ osteomyelit, Borrelia,Postinfektiös reaktiv artrit, Henoch Schönlein- Coxitis simplex,perthes,epifyseolys,schlatter,chondromalaci Trauma,Växtvärk Tumör Utredning lab Utredning Basal: Blod-Hb, tpk, lpk, diff, Crp, (SR) urin:protein,epk,lpk Utvidgad: kompletteringar utifrån det enskilda fallet Elfores immunoglobuliner, orosomukoid Asat-Alat-Ld samt cystatin-c ANA( 5% av friska barn o ungd. är positiva) anti-ccp eller RF, ( COMP- broskdestruktion) Serologi Borrelia Ev. serologi tarminf(yersinia,campylobacter,salmonella)strepto,staf,influensa,rubella Coeliakiantikroppar HLA-B27, komplementfakt, anti-dsdna Utredning- radiologi / fysiologi Skelettröntgen av drabbade leder ( utföres definitivt vid ensidig lokalisation för att utesluta tumör bl.a.) Ultraljud leder ( fr.a. höfter) Magnetkamera( Gadoliniumkontrast), CT ( Scintigrafi) Ekg, Ekocardiografi och / eller Hjärt/lungrtg vid systemisk form

4 Gastro-/coloscopi vid misstänkt kombination med IBD( calprotectin i faeces) Artroskopi / punktion och ev.mikrobiologisk diagnostik Konsulter Sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator ( habiliteringen) Ögonläkare ( alltid vid ANA positivitet) Tandläkarbedömning remiss till Käkortopeden Käkkirurgiska kliniken US ( se käkleder nedan Ortoped, handkirurg Hudläkare Ev. vuxenreumatologen US Ev.utomlänsbedömning ( Barnreumatologen Astrid Lindgren barnsjukhus) BEHANDLING Medicinska behandlingsmål Motverka ledinflammation, leddestruktion, tillväxtstörning,smärta rörelseinskränkning Anti-reumatiska läkemedel 1. Icke-steroida anti-inflammatoriska läkemedel- NSAID 2. Steroider 3. Långverkande antireumatiska läkemedel LARM 4. Biologiska läkemedel Kommentar Propionsyraderivat Ibuprofen Ketoprofen Naproxen Brufen, Ibumetin, Ipren Ketoprofen, Orudis Albyl minor, Aspirin, Magnecyl, Bamyl, ASA Naprosyn, Naproxen, Pronaxen 1. NSAID (icke-steroida, anti-inflammatoriska/antireumatiska medel) Generiskt namn Preparatnamn Dos (mg/kg/ dygn) Max-dos Doser/ dygn Salicylsyraderivat Acetylsalicylsyra (100) (<25 kg), 2500 mg/m2 (>25 kg) (- 20) Obs. Salicylism. Öronsusningar, astma Ofta första-val (-40) Bra effektivitet vs toxicitet, rel lite G-I besvär Sämre effektivitet vs toxicitet

5 Ättiksyraderivat Indometacin Confortid, Indomee 1,5-3, Vid syst debut JIA, obs G-I, CNS, njurfunktion Sulindak Clinoril Rel mindre njurpåv Diklofenak Diklofenak, Voltaren Sign hepatotox Oxikam Piroxikam Brexidol, Piroxikam 0, Sämre effektivitet vs toxicitet Dessutom finns coxiber Celebra (6 mg/kg/dygn) och Bextra samt övriga såsom Relifex. men är aktuellt endast om patienten ej tolererar ovanstående NSAID Prostaglandinhämmare, smärtlindring kommer fort( min), inflammationsdämpning tar tid Individuell variation. Mer än 50% svarar på första NSAID som ges och de som inte svarar får till 50% ett svar på ett annat NSAID. En dos av NSAID bör prövas i 6-8 ve innan reevaluering, även om 50% svarar inom 2 veckor. 25% svarar inte förrän efter 12 veckor. NSAID förhindrar inte ledskada på sikt. De vanligaste biverkningarna av NSAID är - Gastrointestinala, t.ex. illamående, aptitlöshet, gastrit - Allergiska symtom - CNS-biverkningar, såsom huvudvärk, dåsighet - Leverpåverkan - Viss trombocytpåverkan - Pseudoporfyri ssk vanligt för naproxen /liknar porfyria cutana tarda Minska G-I-besvär genom att alltid ge NSAID med mat. Syra-reducerande har här sällan effekt. Interaktion mellan NSAID o methotrexat är sällan ngt bekymmer NSAID utsöndras fr.a. via levermetabolismen ge inte NSAID om levertranaminaserna är >3 ggr normala nivåer. Indometacin är bra vid systemisk JIA, såsom feber o perikardit o vid beh av spondyloartropati. NSAID som depåpreparat givet på kvällen är bra mot morgonstelhet Kontroller: Ta bltr o u-status innan långtidsbeh med NSAID. Patienter som står på NSAID bör kontrollera levertransaminaser, cystatin-c o blodstatus vart halvår, oftare vid systemisk aktiv sjukdom. 2. Steroider kraftigt inflammationsdämpande, snabbt insättande effekt, oklar effekt vad gäller förhindrande av ledskada på sikt, biverkningar Behandling: intraartikulär, peroral, i.v. regional, via jontofores( reumamott US,ViN) A. Steroider peroralt - 0,5-2 mg/kg/dag uppdelat på 1-2 doser - Långsamt nedtrappande B. Steroider intraartikulärt

6 - Depo-Medrol 40 mg/ml (metylprednisolon) i finger/tå-leder, 4-10 mg = 0,1-0,25 ml - Celeston bifas 6 mg/ml, stora leder 1-2 ml, medelstora 0,5-1 ml, små leder (inkl käkleder) 0,25-0,5 ml - Har ofta åtminstone någon månads effekt. - Lederspan 20 mg/ml (triamcinolon), i medelstor led 0,5 ml och i stor led 1,0 ml - Mera långvarig effekt upp till 3 månader - Indik: snabb regress av synovit, smärtlindring, underlättar rörelseträning, mindre risk för lokal tillväxtrubbning, minskar behovet av LARM. Ledinjektion Sedering/smärtlindring: Lokal Emlasalva på injektionsstället gärna upp till 2 timmar och peroralt Paracetamol obs! engångsdos 40mg/kg (max 2g) ca 2 tim före inj. Ev lokalanestesi med Xylocain, vid behov av sedering lustgas eller midazolam. Observation av barnet ca 1 timme efter ev. sedering. Utförande: markera instickstället med en pennspets där ledspringan känns som tydligast med pennan.noggrann handtvätt,sterila handskar. För större leder användes kanyl 0,7x50mm,för mindre leder 0,6x25mm.Punktionstället sprittvättas noggrant.leden tappas på ledvätska som v.b. sändes för vidare analys.därefter instilleras steroidlösningen i leden. Punktionstället täckes med torrt förband.belasta leden de närmaste dygnet. Obs mkt viktigt vid alla manövrer med sprutan att aldrig vidröra kanylen och därmed riskera steriliteten. OBS. Instruera patienten om att vid tilltagande svullnad,rodnad i behandlad led eller hög feber skall kontakt omedelbart tas med kliniken för bedömning för att utesluta komplicerande infektion. C. Regional i.v. steroidbeh. Utförande : Patienten fastande, om ingreppet skall utföras i narkos. Sätt venflon på aktuell handrygg respektive fotrygg. Lyft aktuell extremitet till högläge i 1-2 min, sätt därefter an blodrycksmanschett distalt på nderarm respektive underben för att uppnå blodtomhet. Injicera Solumedrol 1mg/kg via venflonen (alt Solucortef 150mg för en 30 kg individ) och efterskölj med koksaltlösning. Ha kvar stasen för blodtomt fält i ytterligare min ( totalt blodtomt max 30 min ) och släpp därefter stasen. Källa; Bengt Månsson Barnreumatologen Universitetssjukhuset Lund D. Jontofores Indikation: tenosynoviter fr.a. händer Remiss till reumamottagningen US respektive ViN Inj.vätska Decadron 4mg/ml 3ggr/vecka i 2 veckor 3. Långverkande antireumatiska läkemedel (LARM) Preparat Dos Vanliga biverkningar Kontroller Methotrexate mg/m 2 /vecka Illamående, leverpåverkan, benmärgshämning. Lungfibros har beskrivits hos vuxna men är mkt ovanligt hos barn. Hydroxiklorokin 5-7 mg/kg/dygn Fotosensibilitet 1-2 mån intervall, tätare under upptrappning. Hb, tpk, lpk, ASAT, ALAT, kreat. Obs vid ALAT 2 ggr övre normalvärdet. U- sticka.

7 Sulfasalazin 30- (-60) mg/kg/dygn Allergi, gastrointestinala symtom, benmärgspåverkan, reversibel oligospermi mm Ciclosporin (vid terapiresistenta fall) 3-5 mg/kg/dygn Njurar, lever, hypertoni Obs! Interaktion med många andra läkemedel-se FASS! Varannan ve under 3mån sen varje mån. Kreat, ASAT, ALAT, Hb, tpk, lpk, bltr. Följ kreat. Koncbest vanligen ej nödvändig. U-sticka. Salazopyrin Beror på grundsjd Varannan ve i 3 mån, sen en gång per mån i 3 mån och därefter var 3e månad. Hb, tpk, lpk, ASAT, ALAT, kreat. U-sticka. Indikation för LARM - systemisk JIA - polyartikulär JIA där steroidinj ej har effekt. Stark indik om pat är RF+ - oligoartikulär JIA där upprepade steroidinjektioner o NSAID ej har effekt Methotrexate ett av få läkemedel som i vetenskapliga studier har bevisad effekt på barn att förhindra leddestruktion - tas 1 timma före eller 1,5-2 timmar efter måltid en gång per vecka. Vanligaste biverkan är illamående o ngt förh leverv, ges ej under grav. Folacin, 1-2 tabletter à 5 mg/ve en o två dagar efter Mtx. - Första testdos 2,5mg första veckan och därefter ca 0,3-(0,6 mg/kg), 10-(15 mg/ m2). Normalt inte >20 mg/vecka. 3mån innan full effekt.utvärdering av medicineringen, subcutant vid otillr. effekt eller vid biverkningar. - Kontroll av blodstatus, ASAT, ALAT, cystatin-c, efter 1 vecka sedan varannan vecka i en mån, sen var 6-8:e vecka. Ev urinsticka samtidigt. Feber >38,5 gr el påv blodvärden - tillfällig uts. Hydroxyklorokin mg/kg/dygn, en gång om dagen - 6 mån innan full effekt Sulfasalazin mg/kg/dygn, uppdelat på 2 doser - 6 mån till full effekt - fr.a till HLA B27 postitiva patienter och IBD 4. Biologiska läkemedel Enbrel (etanercept)

8 - Konkurrerar med med TNF-bindningen till TNF-receptorerna /hämning av TNF/ - 0,4 mg/kg max 25mg per dos - Ges sc 2 ggr/ve - Ges i kombination med Methotrexat. Biverkn: Reaktioner på injektionsstället, utveckling av autoantikroppar, klåda, allvarliga infektioner Indik: När methotrexate subkutant, 15 mg/m2 kroppsyta/ve i minst 3 mån i kombination med intraartikulära steroidinjektioner eller högdossteroider inte har effekt. Ktl: Utgångsprov samt vid varje besök blodst, B-celler, ALAT, kreat, SR, CRP, u-sticka. Månad 12 o 24 tas dessutom ANA o anti-dna. Infliximab (Remicade) antikropp i iv infusion, Adalimumab(Humira) human monoklonal antikropp var 14:e dag. subcutant Indikationer för respektive läkemedelsbehandling Oligoartikulär NSAID och intraartikulära steroider, i svåra fall som vid polyartikulär JIA JIA Polyartikulär JIA NSAID och intraartikulära steroider. Methotrexate alt Hydroxyklorokin (låg-måttl aktiva fall) alt Sulfasalazin vid HLA27 pos. P-o steroider vid svåra fall samt vid iriter som inte svarar på lokal beh Ev. Etanercept där Mtx i minst 3 mån i kombination med lokala Steroidinj el. högdos steroider haft otillräcklig effekt Systemisk JIA JAS JPA Perorala steroider vid påverkan på inre organ, annars ev bara NSAID. Ev ASA. Överväg benmärgsbiopsi för uteslutande av leukemi innan steroider insättes. Ev Methotrexate ( I.v. immunoglobulin kan övervägas i de fall pat har kraftiga systemiska symtom utan artriter) NSAID, p-o steroider, MTX/hydroxyklorokin/sulfasal Tillväxthämning Tillväxthormonbehandling undantagsvis aktuellt efter samråd med barnendokrinolog Ögonpåverkan vid JIA Typ Uveit Systemisk 1-2% Polyartuikulär 2-5% Pauciartikulär 20-30% Uveit - Oftast anterior /iridocyklit/ - Oftast hos flickor med ANA-pos oligoartikulär artrit - Oftast asymtomatisk o kronisk - Viktigt med regelbunden förebyggande kontroll - Vid akut uveit fås smärtande, rött öga o ses vid HLA-B27 pos entesitrelaterad artrit.

9 Behandling av irit: som regel via ögonläkare o Steroider lokalt o generellt o Mydriatika o Antiinflammatoriska medel Naproxen etc generellt Voltaren lokalt o Immunsuppression o Methotrexate, cyclosporin o TNF-hämmare Käkledsinflammation - 60 % av barn med JIA får rtg-förändringar i temporo-mandibulärlederna som följd av artrit.men detta kan ske utan symtom som smärta,skrapljud,rörelseinskränkning - Mikrognati o retrognati utvecklas i 5-10% av fallen - 1/3-del ensidiga medförande asymmetri av ansiktet - störst risk av polyartikulär artrit - enbart 20-25% har smärtor eller inskränkt gapförmåga - Tandläkare- Oral kirurg Primär utredning inkl radiologi ( Tomografi, CT, MR) Åtgärdande av dent.infektioner,karies Årlig klinisk kontroll vid besvärsfrihet Akut artrit- skonkost, NSAID, lokala steroider, rörelseträning Bettskena, passiv aktivator Käkortopediska ingrepp Ortoped och handkirurg Synovektomi Artrodes Artroplastik / proteser Tillväxtkorrigerande ingrepp Hudläkare Differentialdiagnostik med bl.a. hudbiopsi Arbetsterapi o sjukgymnastik behandling Se separata PM under mappen Omvårdnads PM Nätadresser där finns länkar till barnreumatologi och till reumatologi

10

www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENIL SPONDYLOARTROPATI

www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENIL SPONDYLOARTROPATI www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENIL SPONDYLOARTROPATI Vad är det? Juvenil spondyloartropati är en grupp av sjukdomar som påverkar leder (ledinflammation = artrit) och senfästen (entesit). Den

Läs mer

Du sitter som remissbedömare på reumatologmottagningen och får följande remiss:

Du sitter som remissbedömare på reumatologmottagningen och får följande remiss: MEQ 2 Arne (Max 23 p) Du sitter som remissbedömare på reumatologmottagningen och får följande remiss: I släkten finns psoriasis hos fader men ingen säker artrit. Tidigare opererad för gallsten och njursten.

Läs mer

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nociceptiv smärta COX-hämmare COX-HÄMMARE (NSAID) I första hand naproxen Naproxen..., Alpoxen,

Läs mer

men lyssna vidare RA och andra artritsjukdomar Patientfall Maria 51 år Dags att ställa en fråga Första tanken

men lyssna vidare RA och andra artritsjukdomar Patientfall Maria 51 år Dags att ställa en fråga Första tanken men lyssna vidare RA och andra artritsjukdomar Christina Stranger 14-11-12 Jag har även värk i händerna som kan bli svullna Det håller på i ett par dagar men på sista tiden har perioderna varat längre,

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Analgetika och reumatologiska sjukdomar Klinisk farmakologi: Carl-Olav Stiller, docent, överläkare,

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer

Patientinformation PM Ledsjukdomar

Patientinformation PM Ledsjukdomar Led- och muskelsjukdomar inkl reumatiska Patientinformations PM Omvårdnads PM Utfärdande enhet: Dokumentnamn: Sid nr: Barn och ungdomsklinikerna i Linköping/Motala och Norrköping Patientinformation 1(7)

Läs mer

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist?

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist? MEQ 2 (17 poäng) På vårdcentralen träffar Du Börje, en 67-årig man som en månad tidigare sökt för smärtor i ryggen och feber, varvid en pneumoni konstaterats och behandlats med antibiotika och analgetika.

Läs mer

Svullen led Knäartros: Sensitivitet 84-95 % specificitet 69-89 % Höftartros: Sensitivitet 86 % specificitet 75 %

Svullen led Knäartros: Sensitivitet 84-95 % specificitet 69-89 % Höftartros: Sensitivitet 86 % specificitet 75 % Kapitel Aktuella länkar: Läkemedelsboken: www.lakemedelsboken.se Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar: www.sos.se/nationellariktlinjerforrorelseorganenssjukdomar Bättre omhändertagande av

Läs mer

Farmakologisk behandling

Farmakologisk behandling JUVENIL IDIOPATISK ARTRIT Farmakologisk behandling Utarbetat av Arbetsgruppen för barnreumatologi, Svenska Barnläkarföreningen Lillemor Berntson (koordinator), Anders Fasth, Stefan Hagelberg, Stefan Berg,

Läs mer

Reumatologiska kliniken. Karolinska Universitetssjukhuset. Diagnostiskt prov 2013. Kortsvarsfrågor. Maximal poäng 52

Reumatologiska kliniken. Karolinska Universitetssjukhuset. Diagnostiskt prov 2013. Kortsvarsfrågor. Maximal poäng 52 Version 130316 Reumatologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Diagnostiskt prov 2013 Kortsvarsfrågor Maximal poäng 52 1. DISH är ett reumatiskt tillstånd som främst drabbar kotpelaren. A Vad

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

Ekvianalgetiska doser av NSAID, paracetamol och acetylsalicylsyra vid per oral administrering, samt jämförelse av den analgetiska effekten

Ekvianalgetiska doser av NSAID, paracetamol och acetylsalicylsyra vid per oral administrering, samt jämförelse av den analgetiska effekten Ekvianalgetiska doser av NSAID, paracetamol och acetylsalicylsyra vid per oral administrering, samt jämförelse av den analgetiska effekten Inledning Denna genomgång hade som syfte att uppskatta de ekvianalgetiska

Läs mer

2. Vilken är den vanligaste vaskuliten i en svensk befolkning över 50 år? 3. Ge exempel på vaskuliter där aneurysm bildning får anses typisk

2. Vilken är den vanligaste vaskuliten i en svensk befolkning över 50 år? 3. Ge exempel på vaskuliter där aneurysm bildning får anses typisk KORTSVARSFRÅGOR Då vetenskapliga sanningar i många fall är relativa, ibland ändras över tid och i värsta fall kan vara rent lokala, är det viktigt att ha en norm för sanningen. Så, även om en del av nedanstående

Läs mer

www.pediatric-rheumathology.printo.it LÄKEMEDELSBEHANDLING

www.pediatric-rheumathology.printo.it LÄKEMEDELSBEHANDLING www.pediatric-rheumathology.printo.it LÄKEMEDELSBEHANDLING NSAID- Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs Genom att de dämpar inflammation kan dessa läkemedel lindra symptom som smärta och feber. De fungerar

Läs mer

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner MIGRÄN Medicinska riktlinjer remissversion Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner Bakgrund Mer än en av tio personer har migrän Många som söker vård har haft upprepade migränanfall med otillräcklig nytta

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Riktlinjer för användning av bensodiazepiner som premedicinering inom barn- och ungdomstandvården i Region Jönköpings län

Riktlinjer för användning av bensodiazepiner som premedicinering inom barn- och ungdomstandvården i Region Jönköpings län 1 (7) Riktlinjer för användning av bensodiazepiner som premedicinering inom barn- och ungdomstandvården i Region Jönköpings län Innehåll: Riktlinjer för användning av Midazolam 3 mg/ml rektalgel ATL-K

Läs mer

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation.

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller

Läs mer

Pediatrisk reumatologi

Pediatrisk reumatologi Pediatrisk reumatologi Med fokus på de inflammatoriska ledsjukdomarna Health Department, Innehållsförteckning Reumatiska sjukdomar hos barn...3 Inledning...3 Differentiella diagnoser vid ledsmärta hos

Läs mer

Svenska Barnreumaregistret. Årsrapport 2012. Bo Magnusson, registerhållare www.lj.se/barnreumaregistret

Svenska Barnreumaregistret. Årsrapport 2012. Bo Magnusson, registerhållare www.lj.se/barnreumaregistret Svenska Barnreumaregistret Årsrapport 2012 Bo Magnusson, registerhållare www.lj.se/barnreumaregistret Svenska Barnreumaregistret Årsrapport 2012 Bo Magnusson Registerhållare www.lj.se/barnreumaregistret

Läs mer

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer)

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diabetes mellitus (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diagnos Fp-glukos > 7,1 mmol/ P-glukos> 11 Ofta kombinerat med högt blodtryck, övervikt/fetma, höga blodfetter Ökad risk att få hjärtkärlssjukdom ex.

Läs mer

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation.

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som: inte har några andra sjukdomar är 3 år eller

Läs mer

URINVÄGSINFEKTIONER 2002

URINVÄGSINFEKTIONER 2002 URINVÄGSINFEKTIONER 2002 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: HANDLÄGGNING AV UVI I ÖPPEN VÅRD VUXNA... 2 BAKTERIOLOGI... 2 DIAGNOSTIK... 2 URINODLING... 2 SIGNIFIKANT VÄXT... 3 ANTIBIOTIKABEHANDLING... 3 KONTROLLER...

Läs mer

Metojectpen (metotrexat)

Metojectpen (metotrexat) SE Att leva med Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) Patientinformation En föräldraguide till er med barn som förskrivits Metoject /Metojectpen metotrexat och Metojectpen (metotrexat) Bäste förälder, Ditt barn

Läs mer

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit O R E N C I A a b ata c e p t 1 2 O R E N C I A a b ata c e p t Innehåll Om Orencia 5 Din behandlingsplan 6 Biverkningar 9 Vanliga

Läs mer

En undersökning om svenskarnas kunskap kring värktabletter. En undersökning av Kronans Droghandel i samarbete med Novus mars/april 2012.

En undersökning om svenskarnas kunskap kring värktabletter. En undersökning av Kronans Droghandel i samarbete med Novus mars/april 2012. En undersökning om svenskarnas kunskap kring värktabletter En undersökning av Kronans Droghandel i samarbete med Novus mars/april 2012. Kronans Droghandel Kronans Droghandel är Sveriges tredje största

Läs mer

Reumatiska sjukdomar. Kerstin Bäckman Kliniken för oral medicin Odontologiska kliniken Göteborg

Reumatiska sjukdomar. Kerstin Bäckman Kliniken för oral medicin Odontologiska kliniken Göteborg Reumatiska sjukdomar Kerstin Bäckman Kliniken för oral medicin Odontologiska kliniken Göteborg Sjögrens syndrom RA (reumatoid arthrit) SLE (systemisk lupus erythematosus) Kroniska, inflammatoriska, autoimmuna

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för Pronaxen suppositorium.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för Pronaxen suppositorium. 2013-06-17 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Orion Pharma AB Box 520 192 05 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning

Läs mer

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p.

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p. MEQ-fråga 2 Försättsblad Tentamen i medicin 2007-09-14 Max 10p. Tentamenskod:.. Sida 2 Du tjänstgör på medicin akutmottagningen på ett länssjukhus. Du träffar en 27 årig tidigare frisk kvinna som är civilekonom

Läs mer

GynObstetrik. Endometrios. the33. Health Department

GynObstetrik. Endometrios. the33. Health Department GynObstetrik Endometrios Health Department Innehållsförteckning 1 Endometrios.......2 Definition och incidens........2 Orsaker.......2 Symtom..........2 Handläggning.......3 Att bekräfta diagnosen.....

Läs mer

Barnreumatism. Grundläggande information för insjuknade, anhöriga och vårdpersonal.

Barnreumatism. Grundläggande information för insjuknade, anhöriga och vårdpersonal. Barnreumatism Grundläggande information för insjuknade, anhöriga och vårdpersonal. 1 2 Utgivare: Redaktör: Reumaförbundet i Finland rf. Teija Riikola Experter: Pekka Lahdenne Specialist i barnreumatologi,

Läs mer

EBV och CMV Klinik. Det beror på

EBV och CMV Klinik. Det beror på EBV och CMV Klinik Det beror på EBV Vanlig infektion Seroprevalens: 5 åå 50% 10 åå 60-70% 25 åå 90-95% Oftast subklinisk infektion Om primär infektion vid 15-25 åå, symtomatisk i ca 15-25% Immunkompetenta

Läs mer

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Utbildning till sonograf Uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet Vidareutbildning i medicinskt

Läs mer

TIA transitorisk ischemisk attack Aspekter påp klinik, prognos och akut handläggning TIA Fokala neurologiska bortfallssymtom orsakade av cerebral ischemi som går g tillbaka helt inom 24 tim Majoriteten

Läs mer

INTRATEKAL BAKLOFENBEHANDLING FÖR BARN OCH UNGDOMAR. Gunnar Ahlsten Barnneurologi och habilitering Akademiska barnsjukhuset FBH-dagen 2014

INTRATEKAL BAKLOFENBEHANDLING FÖR BARN OCH UNGDOMAR. Gunnar Ahlsten Barnneurologi och habilitering Akademiska barnsjukhuset FBH-dagen 2014 INTRATEKAL BAKLOFENBEHANDLING FÖR BARN OCH UNGDOMAR Gunnar Ahlsten Barnneurologi och habilitering Akademiska barnsjukhuset FBH-dagen 2014 Spasticitet Ökad reflexaktivitet på spinal nivå på grund av en

Läs mer

Update om huvudvärk. Mia von Euler, Docent, neurolog och klinisk farmakolog Ordförande Expertrådet för neurologiska sjukdomar

Update om huvudvärk. Mia von Euler, Docent, neurolog och klinisk farmakolog Ordförande Expertrådet för neurologiska sjukdomar Update om huvudvärk Mia von Euler, Docent, neurolog och klinisk farmakolog Ordförande Expertrådet för neurologiska sjukdomar Huvudvärk Huvudvärk är vanligt Livstidsprevalens 90% Vanligen godartat Ibland

Läs mer

Apotekets råd om. Huvudvärk

Apotekets råd om. Huvudvärk Apotekets råd om Huvudvärk De flesta har ibland huvudvärk som försvinner av sig själv efter ett tag, eller som lätt kan lindras av receptfria värktabletter. Har du ofta ont i huvudet är det bra att ta

Läs mer

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA För patienter med reumatoid artrit Information till dig som behandlas med RoACTEMRA RoACTEMRA - Behandling för patienter med RA (reumatoid artrit) Du har blivit ordinerad RoACTEMRA av din läkare. I denna

Läs mer

Anemi. Järnbrist. Jan Lillienau, Terapigrupp Gastroenterologi

Anemi. Järnbrist. Jan Lillienau, Terapigrupp Gastroenterologi Anemi Järnbrist Jan Lillienau, Terapigrupp Gastroenterologi När r föreligger f anemi? Kvinnor Hb

Läs mer

Smärtfarmaka och akupunktur

Smärtfarmaka och akupunktur Smärtfarmaka och akupunktur Modulering av smärta farmakologiska angreppspunkter nociceptor sensibilitet perifert verkande analgetika Blockerad impulstrafik i sensoriska nerver lokalanestetika smärtimpulser

Läs mer

Diagnostiskt prov 2014

Diagnostiskt prov 2014 Diagnostiskt prov 2014 1. En 82-årig kvinna kommer till reumatologmottagningen pga en snabbt utvecklad svullnad i vänster axel, feber 39 grader samt nedsatt allmäntillstånd. Vänster axel är svullen, rodnad

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Medicinska riktlinjer för Inducerad abort, FARG 2009

Medicinska riktlinjer för Inducerad abort, FARG 2009 Medicinska riktlinjer för Inducerad abort, FARG 2009 ALLMÄNT Organisationen av abortverksamheten ser olika ut på olika sjukhus/sjukvårdsinrättningar. I de flesta fall består verksamheten av ett teamwork

Läs mer

Att praktiskt hantera svårläkande sår Åsa Boström Hudkliniken Södersjukhuset.

Att praktiskt hantera svårläkande sår Åsa Boström Hudkliniken Södersjukhuset. Att praktiskt hantera svårläkande sår Åsa Boström Hudkliniken Södersjukhuset. Diagnos Multidisciplinärt Konsten att ta hand om Förbandskostnad ej relevant Biobörda/Sårinfektion? Antibiotika läker ej alla

Läs mer

Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården

Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010 Akut internmedicin sprogram 2010 REUMATOLOGI Artriter allmänt...2 Artrit septisk...2 Artrit annan infektiös...3 Artrit hemartros...3 Artrit kristalltyp...4 Artrit reaktiv...4 Artrit sarkoidos...5 Bakercysta

Läs mer

Juvenil idiopatisk artrit

Juvenil idiopatisk artrit Juvenil idiopatisk artrit - kronisk ledgångsreumatism hos barn och ungdomar av Anders Fasth utgiven av 1 Reumatikerförbundet Innehåll Innehåll Förord 3 Om JIA 4 Symtom på JIA 5-6 Hur diagnosen ställs 7

Läs mer

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre. Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre. Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Handläggare: Eva Almén-Åström Bakgrund År 2010 genomfördes ett Läkemedelsprojekt

Läs mer

Erfarenheter av NOAK. Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK

Erfarenheter av NOAK. Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Erfarenheter av NOAK Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Antal patienter på AK-mottagningen 1995-2013 4500 4000 3500 3000 2500 2000 Serie1 1500 1000 500 0 1995 2000

Läs mer

Apotekets råd om. Värk i muskler och leder

Apotekets råd om. Värk i muskler och leder Apotekets råd om Värk i muskler och leder Värk i muskler och leder är vanliga åkommor som kan bero på olika saker. Led- och muskelskador hänger till exempel ofta ihop med idrott och motion. Den vanligaste

Läs mer

Respondenter med diagnos AS

Respondenter med diagnos AS Respondenter med diagnos AS Jag har ankyloserande spondylit (AS) Jag har återkommande ryggont Jag har inget av ovanstående men skulle vilja veta mer om inflammatorisk ryggsjukdom 100% 1473 0% 0 0% 0 Totalt

Läs mer

Apotekets råd om. Mensbesvär

Apotekets råd om. Mensbesvär Apotekets råd om Mensbesvär Många kvinnor har någon form av problem i samband med mens. Det kan vara allt från huvudvärk, svullnad i kroppen och humörsvängningar till mensvärk och riklig mens. Det finns

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bipacksedel: information till användaren Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning Järn Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

Annan: Namn: Informatörsnr: Telefonnr: Relation: Flera ggr/vecka. Varje vecka

Annan: Namn: Informatörsnr: Telefonnr: Relation: Flera ggr/vecka. Varje vecka 1 Tvillingen Läkare: Annan: Namn: Informatörsnr: Telefonnr: Relation: Bor du med tvillingen? Ja, sedan hur många år Nej => Har du bott med tvillingen Ja, år 19 till 19 Nej Hur länge har du känt tvillingen?

Läs mer

Reumatologi i primärvården - Västmanland

Reumatologi i primärvården - Västmanland Reumatologi i primärvården - Västmanland Bakgrund Behovet av ett nytt samverkansdokument mellan reumatologen och primärvården i Västmanland har gjort sig gällande sedan 2008 då det gamla slutade att gälla

Läs mer

Latent Tuberkulos. Förslag till handlingsplan

Latent Tuberkulos. Förslag till handlingsplan Latent Tuberkulos. Förslag till handlingsplan Olle Wik, Smittskyddsläkare Värmland Ingela Berggren, Bitr. Smittskyddsläkare Stockholm Leif Dotevall, Bitr. Smittskyddsläkare V:a Götaland Områden inom tuberkulosvården

Läs mer

Tandläkare/Klinikchef Adel Fani Folktandvården Värmland 131211

Tandläkare/Klinikchef Adel Fani Folktandvården Värmland 131211 Tandläkare/Klinikchef Adel Fani Folktandvården Värmland 131211 Ökad ab-förskrivning in tandvården - 8%. Nyttan debatterad Internationella riktlinjer pekar mot inskräkning till fåtal situationer. Lokala

Läs mer

MEQ-FRÅGA ANNA. 1. Vilken/vilka diagnoser borde man misstänka? (1p)

MEQ-FRÅGA ANNA. 1. Vilken/vilka diagnoser borde man misstänka? (1p) MEQ-FRÅGA ANNA Anna är 32 år. Hon är socionom, gift sedan 1 år, inga barn. Hennes mor har ledvärk utan någon klar diagnos. Hon har haft Raynaudbesvär sedan barndomen. I övre tonåren tillkom diffusa ledbesvär.

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer

Abbotts Humira (adalimumab) godkänt i Europa för behandling av ulcerös kolit

Abbotts Humira (adalimumab) godkänt i Europa för behandling av ulcerös kolit Abbotts Humira (adalimumab) godkänt i Europa för behandling av ulcerös kolit Humira blir det första och enda själv-injicerbara biologiska läkemedlet för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit

Läs mer

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination?

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Piperska muren 4 mars 2015 Smittskyddssjuksköterska Vaccination Vilka ska vaccineras? Vem får ordinera vaccin?? Provtagning inför vaccination?

Läs mer

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund TIA/hjärninfarkt Trombocythämmare, statin, blodtryckssänkare, ultraljud halskärl, karotiskirurgi,

Läs mer

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt.

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt. Ont i huvudet Att få ont i huvudet är något som drabbar alla då och då. Det kan bero på massor av saker, nästan alltid helt ofarliga. Om huvudvärken kommer ofta kan det handla om spänningshuvudvärk eller

Läs mer

Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2012-09-28 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Barnortopedi - för akutmottagningsbruk 2015-05-28 E Fridh DSBUS 1 Vad ska vi prata om? Ortopediskt trauma hos barn Ortopediska sjukdomar som kan dyka upp akut Viktigaste icke ortopediska diff-diagnoserna

Läs mer

AUTOIMMUN HEPATIT (AIH)

AUTOIMMUN HEPATIT (AIH) AUTOIMMUN HEPATIT (AIH) Innehåll Autoimmun hepatit, AIH... 5 Vad är autoimmun hepatit (AIH)?... 5 Vad är orsaken till AIH?... 5 Smittar AIH?... 5 Hur vanligt är AIH?... 5 Hur ställs diagnosen vid AIH?...

Läs mer

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Välkommen till den dagkirurgiska operationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset På dagkirurgiska operationsavdelningen görs operationer som inte

Läs mer

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng HT-06 A Kirurgifrågor, 25 poäng A1 En 60-årig man, som är gallopererad för 15 år sedan, söker en eftermiddag p g a buksmärtor på akutmottagningen, där du är primärjour på kirurgen. Patienten har känt sig

Läs mer

samtidigt som tarmens genomsläpplighet studeras under fyra dagar. Du börjar också äta kosttillskottet under slutet av veckan.

samtidigt som tarmens genomsläpplighet studeras under fyra dagar. Du börjar också äta kosttillskottet under slutet av veckan. Pilotstudien för veteranorienterare dag för dag: Vi söker 10 stycken veteranorienterare som vill delta i en förstudie omfattande 5 veckor där effekterna av ett kosttillskott studeras på tarmens genomsläpplighet.

Läs mer

Reumatologi i primärvård

Reumatologi i primärvård Reumatologi i primärvård Riktlinjer utarbetade i samverkan mellan reumatologer vid Akademiska sjukhuset och primärvårdsspecialister i Uppsala län Kontaktperson Överläkare Ann Knight, VO Reumatologi, Akademiska

Läs mer

MEQ 1 Britta (Max 24 p)

MEQ 1 Britta (Max 24 p) MEQ 1 Britta (Max 24 p) Britta Andersson född 1950 kommer på nybesök i mars 2008 till reumatologmottagningen. Hon arbetar heltid på kontor, röker och behandlas Sedan 6 mån besväras hon av trötthet samt

Läs mer

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject DENNA INFORMATION HAR DU FÅTT AV DIN LÄKARE/SJUKSKÖTERSKA Ferinject (järnkarboxymaltos) Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject Vad är järnbrist? Järn är ett grundämne som behövs

Läs mer

Om ditt barn får retinoblastom

Om ditt barn får retinoblastom Om ditt barn får retinoblastom 1 Den här broschyren vänder sig till dig som har ett barn som fått diagnosen retinoblastom. Du har säkert många frågor och oroar dig för hur det ska gå för ditt barn. Här

Läs mer

Hereditärt Angioödem i Sverige

Hereditärt Angioödem i Sverige BILAGA 2 Hereditärt Angioödem i Sverige (Sweha): ett nationellt samarbetsprojekt Frågorna har ställds direkt till barnet även om det är föräldrar som svarar på dem. Med Du menar vi barnet/ungdomen som

Läs mer

Septisk artrit. Bertil Christensson Stockholm 2012

Septisk artrit. Bertil Christensson Stockholm 2012 Septisk artrit Bertil Christensson Stockholm 2012 Ortopediskt fall Maria Löfgren Infektionskliniken Halmstad 2012 Allmänna kommentarer 90% av artriterna orsakas av stafylokocker eller streptokocker Polyartrit:

Läs mer

88 Kraftnedsättning/förlamning Förkunskaper

88 Kraftnedsättning/förlamning Förkunskaper 88 Kraftnedsättning/förlamning Neuroanatomi och neurofysiologi Utbredningen av dermatom och myotom Nociceptiv och neurogen smärta Diagnostik och behandling vid perifer nervinklämning Diagnostik och handläggning

Läs mer

Klinisk farmakologi. Royne Thorman, royne.thorman@ki.se Tandläkare, MD.

Klinisk farmakologi. Royne Thorman, royne.thorman@ki.se Tandläkare, MD. Klinisk farmakologi 20101004 Royne Thorman, royne.thorman@ki.se Tandläkare, MD. Faktorer som påverkar hälsa Dahlgren och Whitehead, 1991 Lokalbedövning med adrenalin- relativa kontraindikationer Hyperkänslighet

Läs mer

Till dig som behandlas med EnbrEL

Till dig som behandlas med EnbrEL Till dig som behandlas med EnbrEL PATIENTINFORMATION STÖD I VARDAGEN Innehåll Till dig som behandlas med Enbrel 5 Om inflammatoriska sjukdomar 6 Vad är Enbrel? 8 Beredning och injektion av Enbrel 10 Instruktion

Läs mer

Livsviktig information om Addisons sjukdom

Livsviktig information om Addisons sjukdom Livsviktig information om Addisons sjukdom Vår nya symbol. Om du ser denna symbol, då vet du att personen som bär den har Addisons sjukdom och kan komma att behöva Solu-Cortef I.V. och dropp med koksaltlösning.

Läs mer

Diabetisk ketoacidos. Stina Lindmark Medicincentrum, NUS

Diabetisk ketoacidos. Stina Lindmark Medicincentrum, NUS Diabetisk ketoacidos Stina Lindmark Medicincentrum, NUS Diabetisk ketoacidos (DKA) Typ 1-diabetes Hyperglykemiskt, hyperosmolärt syndrom (HHS) Typ 2-diabetes? Definition DKA Diabetes - ofta känd Metabol

Läs mer

Apotekets råd om. Värk i nacke och rygg

Apotekets råd om. Värk i nacke och rygg Apotekets råd om Värk i nacke och rygg Att få ont i nacken, axlarna eller ryg gen är ett vanligt problem. Orsaken till besvären i nacke och axlar kan vara en felaktig arbetsställning, att man suttit i

Läs mer

Reumatologiska kliniken. Karolinska Universitetssjukhuset. Diagnostiskt prov 2013. Kortsvarsfrågor med svar. Maximal poäng 52

Reumatologiska kliniken. Karolinska Universitetssjukhuset. Diagnostiskt prov 2013. Kortsvarsfrågor med svar. Maximal poäng 52 Version 130316 Reumatologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Diagnostiskt prov 2013 Kortsvarsfrågor med svar Maximal poäng 52 1. DISH är ett reumatiskt tillstånd som främst drabbar kotpelaren.

Läs mer

Dosering och administrering av intravenöst ORENCIA (abatacept) till vuxna patienter med reumatoid artrit (RA)

Dosering och administrering av intravenöst ORENCIA (abatacept) till vuxna patienter med reumatoid artrit (RA) Dosering och administrering av intravenöst ORENCIA (abatacept) till vuxna patienter med reumatoid artrit (RA) 1 Innehåll Indikation vid RA hos vuxna 4 Så fungerar ORENCIA (abatacept) 5 Hantering och förvaring

Läs mer

Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel

Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel SmärTa och InfLammaTIon Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel BeSLUTen TräDer I kraft 2011-02-01 aros, 2010 TLV_Smärta_Inflam_20 sid.indd 1 2010-10-27 09:19:41 Sammanfattning

Läs mer

Vad händer i kroppen när man får mens? en liten skrift om mens och mensvärk

Vad händer i kroppen när man får mens? en liten skrift om mens och mensvärk Vad händer i kroppen när man får mens? en liten skrift om mens och mensvärk En liten informationsskrift med basfakta om mens och mensvärk Framtagen av Orion Pharma AB och faktagranskad av gynekolog Bo

Läs mer

Importerade infektioner vad bör alla förskrivare tänka på? 130207 Anja Rosdahl Infektionsspecialist Universitetssjukhuset Örebro

Importerade infektioner vad bör alla förskrivare tänka på? 130207 Anja Rosdahl Infektionsspecialist Universitetssjukhuset Örebro Importerade infektioner vad bör alla förskrivare tänka på? 130207 Anja Rosdahl Infektionsspecialist Universitetssjukhuset Örebro Friskt par i 40-års åldern ska resa 2 v till Tanzania, sol, bad och safari.

Läs mer

1177 uppdrag. Samverkande sjukvård. NU-sjukvården Fyrbodal Primärvården Sjukvårdsrådgivningen 1177

1177 uppdrag. Samverkande sjukvård. NU-sjukvården Fyrbodal Primärvården Sjukvårdsrådgivningen 1177 1177 uppdrag Samverkande sjukvård NU-sjukvården Fyrbodal Primärvården Sjukvårdsrådgivningen 1177 Innehållsförteckning 1. Allergisk reaktion - av lindrig allergisk reaktion 2 Brännskador - Bedömning/behandling

Läs mer

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås KOL och astmafarmakologisk behandling Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås Icke farmakologisk behandling RÖKSTOPP! På egna enheten eller via Kompetenscentrum för

Läs mer

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan.

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. Soc: Gift, arbetar på Luftfartsverket. Tid/Nuv: Hypertoni. Opererad fyra år tidigare med mekanisk aortaklaff pga insufficiens samt thorakalt aortaaneurysm.

Läs mer

Allmänt Gikt innebär att kristaller av urinsyra (urat) faller ut i vävnaden, till följd av hyperurikemi.

Allmänt Gikt innebär att kristaller av urinsyra (urat) faller ut i vävnaden, till följd av hyperurikemi. Läkemedelsrådet Dokumentet fastställt av Läkemedelsrådet 2014-05-15 Riktlinjerna är giltiga tills vidare Regionala terapiriktlinjer för behandling av gikt Sammanfattande kommentarer och rekommendation

Läs mer

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan)

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Barn och ungdomsklinikerna Dehydrering 1(5) Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Definitioner Isoton dehydrering Hyperton dehydrering Hypoton dehydrering S-Na 135-149 mmol/l (vanligast,

Läs mer

Att leva med psoriasisartrit

Att leva med psoriasisartrit Att leva med psoriasisartrit Foto: Anne Stiernquist Innehåll Vad är psoriasis? 4 Psoriasisartrit 5 Varför får man psoriasisartrit? 6 Behandling 8 Vad kan jag göra själv? 10 Psoriasisförbundet 12 Fakta

Läs mer

Varför får jag Metoject 50 mg/ml?

Varför får jag Metoject 50 mg/ml? SE metotrexat Metotrexat Metotrexat är ett väletablerat läkemedel för behandling av olika inflammatoriska sjukdomar, såsom ledgångsreumatism och psoriasis. Samlade erfarenheter under mer än 30 år med denna

Läs mer

Migrän hos barn. Katarina Wide, öl, med dr Barnneurologsektionen, ALB, Huddinge

Migrän hos barn. Katarina Wide, öl, med dr Barnneurologsektionen, ALB, Huddinge Migrän hos barn Katarina Wide, öl, med dr Barnneurologsektionen, ALB, Huddinge 3 16 september 2015 Hur påverkas livet av migrän? Barn Ökad frånvaro från förskola och skola Missade fritidsaktiviteter Nedsatt

Läs mer

En tablett mot mensvärk. Räcker hela dagen. När du har mensvärk och har andra planer INFORMATION TILL DIG OM MENS OCH MENSVÄRK

En tablett mot mensvärk. Räcker hela dagen. När du har mensvärk och har andra planer INFORMATION TILL DIG OM MENS OCH MENSVÄRK En tablett mot mensvärk. Räcker hela dagen. När du har mensvärk och har andra planer INFORMATION TILL DIG OM MENS OCH MENSVÄRK Här får du svar på frågor som: Vad händer i kroppen och varför får man mens?

Läs mer

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Kursansvarig: Sara Nordkvist 2012-08-25 Skrivtid 300 min Totalpoäng: 67 Poängfördelning: Tentamen neurologi: Ulrika Fernberg

Läs mer

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Kursansvarig: Sara Nordkvist 2010-12-14 Skrivtid 300 min Totalpoäng: 83 Poängfördelning: Tentamen neurologi: Sara Nordkvist

Läs mer

Därför använder vi sänka

Därför använder vi sänka Därför använder vi sänka Anders Ehnberg Distriktsläkare Nya Närvården Strömsund. Därför använde vi sänka Arbetat 28 år i glesbygd. Södra Lappland och Norra Jämtland Engagerad i Equalis arbete sedan 1996

Läs mer