2.Oligoartrit C:a 45%. # 1-4 leder första 6 veckorna, sedan: Oligoartrit Utvidgad oligoartrit (kontinuerligt > 4 leder).

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2.Oligoartrit C:a 45%. # 1-4 leder första 6 veckorna, sedan: Oligoartrit Utvidgad oligoartrit (kontinuerligt > 4 leder)."

Transkript

1 LEDSJUKDOMAR INFLAMMATORISKA Juvenil idiopatisk artrit ( JIA ) Definition: sjukdomsdebut före 16 års ålder kronisk > 6 veckor artrit - ledsvullnad eller ledutgjutning eller minst 2 av följande: smärtande rörelse, begränsad rörelse, ömhet,värmeökning annan känd orsak till artrit exkluderad Klassifikation av JIA enl ILAR( International league of associations for rheumatology).: 1.Systemisk JIA: 15% # Artrit i en el flera leder. # Daglig feber > 2veckor, ofta sågtandsmönstrad med > 39 gr dagligen. Febern skall vara dokumenterad i minst 3 dgr. + 1 av följande: # Flyktigt erytematöst exantem (syns oftast bäst i samb m febertopp). # Generell lymfkörtelförstoring. # Hepato-splenomegali. # Serosit: perikardit (50%), pleurit, peritonit. Artrit förekommer inte alltid vid debuten, diagnosen blir då trolig tills artriten slutligen debuterar. Har i ngt fall tagit 9 år!! 2.Oligoartrit C:a 45%. # 1-4 leder första 6 veckorna, sedan: Oligoartrit Utvidgad oligoartrit (kontinuerligt > 4 leder). 3. Polyartrit: 20% # > 5 leder under de första 6 veckorna, sedan: Reumafaktor postiv Reumafaktor negativ 4. Entesit relaterad artrit ( JAS juvenil ankyloserande pondylit) 10% # Artrit och/eller entesit + minst 2 av följande: # Ömhet över SI-leder eller inflammatorisk ryggsmärta. # HLA-B27 positivitet. # Familjär heriditet för HLA-B27-associerade sjukdomar. 5. Psoriasis relaterad artrit: ( JPA ) C:a 10%. # Artrit och psoriasis. # Artrit och daktylit. # Artrit och nagel-psoriasis. # Artrit och familjär hereditet för psoriasis. # Asymmetrisk ledpåverkan.

2 6. Annan artrit övriga se nedan ex.ibd Karaktäristika för respektive undergrupp av JIA: Systemisk Lika vanligt hos flickor som pojkar. Debuterar ofta i 1-5 åå. Enbart ett fåtal av barnen har vid debuten artrit, men > 50% utvecklar artrit inom 3 månader. Hög CRP och SR samt trombocytos och leukocytos. Uttalad mikrocytär anemi. Immunglobuliner höga. ANA och RF negativa. Relativt dålig prognos. Oligo Vanligaste formen hos barn. Ledsymptomen utvecklas ofta långsamt. Asymmetrisk. Drabbar ofta knän, fotleder, armbågar och enstaka fingrar o/e tår. Olika typiska undergrupper: # Tidig debut, 4-5 ggr vanligare hos flickor än pojkar, drabbar framförallt stora leder (knän 50 %), oftast enbart en led vid debut. 50 % ANA positiva. Stor risk för irit (20-30%). # Sen debut (> 9 åå), vanligare hos pojkar, ofta HLA-B27 positiva, kan utveckala sacroilit o/e spondylit. # Flickor med debut > 6 åå, ofta knän, god prognos. Poly-RF pos Debuterar ofta > 8 åå. Liknar vuxnas RA. Symmetrisk, ffa handleder, MCP-leder, knäleder. Ofta halsrygg. Erosiva förändringar. Kronisk irit kan förekomma. Vanligt med subfebrilitet, trötthet och failure to thrive. Relativt god prognos. Poly-RF neg Debuterar ofta i småbarnsåren. 3 ggr vanligare hos flickor än pojkar. Symmetriskt ledengagemang av ffa knän, hand-och fotleder samt ev småleder i händer och fötter. 30 % är ANA positiva. Entesit relaterad Vanligare hos pojkar än hos flickor. Debuterar > 8 åå. Relativt vanligt med plantar fasceit eller achillessenetendinit. Ibland ankylos-spondyloartrit. Irit rel vanligt vid akut symptomatisk sjukdom ( 15-25%). Övrig artrit Artrit associerad med IBD. RF negativ. Drabbar ffa perifiera leder men även SI-o/e ryggengagemang.

3 Kan debutera både före och efter debut av tarmsymptom. Differentialdiagnoser : JIA med akut feber Sepsis, Leukemi, Rheumatisk feber,systemisk bindvävssjukdom,kawasaki Mononukleos JIA en/några leder Purulent artrit/ osteomyelit, Borrelia,Postinfektiös reaktiv artrit, Henoch Schönlein- Coxitis simplex,perthes,epifyseolys,schlatter,chondromalaci Trauma,Växtvärk Tumör Utredning lab Utredning Basal: Blod-Hb, tpk, lpk, diff, Crp, (SR) urin:protein,epk,lpk Utvidgad: kompletteringar utifrån det enskilda fallet Elfores immunoglobuliner, orosomukoid Asat-Alat-Ld samt cystatin-c ANA( 5% av friska barn o ungd. är positiva) anti-ccp eller RF, ( COMP- broskdestruktion) Serologi Borrelia Ev. serologi tarminf(yersinia,campylobacter,salmonella)strepto,staf,influensa,rubella Coeliakiantikroppar HLA-B27, komplementfakt, anti-dsdna Utredning- radiologi / fysiologi Skelettröntgen av drabbade leder ( utföres definitivt vid ensidig lokalisation för att utesluta tumör bl.a.) Ultraljud leder ( fr.a. höfter) Magnetkamera( Gadoliniumkontrast), CT ( Scintigrafi) Ekg, Ekocardiografi och / eller Hjärt/lungrtg vid systemisk form

4 Gastro-/coloscopi vid misstänkt kombination med IBD( calprotectin i faeces) Artroskopi / punktion och ev.mikrobiologisk diagnostik Konsulter Sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator ( habiliteringen) Ögonläkare ( alltid vid ANA positivitet) Tandläkarbedömning remiss till Käkortopeden Käkkirurgiska kliniken US ( se käkleder nedan Ortoped, handkirurg Hudläkare Ev. vuxenreumatologen US Ev.utomlänsbedömning ( Barnreumatologen Astrid Lindgren barnsjukhus) BEHANDLING Medicinska behandlingsmål Motverka ledinflammation, leddestruktion, tillväxtstörning,smärta rörelseinskränkning Anti-reumatiska läkemedel 1. Icke-steroida anti-inflammatoriska läkemedel- NSAID 2. Steroider 3. Långverkande antireumatiska läkemedel LARM 4. Biologiska läkemedel Kommentar Propionsyraderivat Ibuprofen Ketoprofen Naproxen Brufen, Ibumetin, Ipren Ketoprofen, Orudis Albyl minor, Aspirin, Magnecyl, Bamyl, ASA Naprosyn, Naproxen, Pronaxen 1. NSAID (icke-steroida, anti-inflammatoriska/antireumatiska medel) Generiskt namn Preparatnamn Dos (mg/kg/ dygn) Max-dos Doser/ dygn Salicylsyraderivat Acetylsalicylsyra (100) (<25 kg), 2500 mg/m2 (>25 kg) (- 20) Obs. Salicylism. Öronsusningar, astma Ofta första-val (-40) Bra effektivitet vs toxicitet, rel lite G-I besvär Sämre effektivitet vs toxicitet

5 Ättiksyraderivat Indometacin Confortid, Indomee 1,5-3, Vid syst debut JIA, obs G-I, CNS, njurfunktion Sulindak Clinoril Rel mindre njurpåv Diklofenak Diklofenak, Voltaren Sign hepatotox Oxikam Piroxikam Brexidol, Piroxikam 0, Sämre effektivitet vs toxicitet Dessutom finns coxiber Celebra (6 mg/kg/dygn) och Bextra samt övriga såsom Relifex. men är aktuellt endast om patienten ej tolererar ovanstående NSAID Prostaglandinhämmare, smärtlindring kommer fort( min), inflammationsdämpning tar tid Individuell variation. Mer än 50% svarar på första NSAID som ges och de som inte svarar får till 50% ett svar på ett annat NSAID. En dos av NSAID bör prövas i 6-8 ve innan reevaluering, även om 50% svarar inom 2 veckor. 25% svarar inte förrän efter 12 veckor. NSAID förhindrar inte ledskada på sikt. De vanligaste biverkningarna av NSAID är - Gastrointestinala, t.ex. illamående, aptitlöshet, gastrit - Allergiska symtom - CNS-biverkningar, såsom huvudvärk, dåsighet - Leverpåverkan - Viss trombocytpåverkan - Pseudoporfyri ssk vanligt för naproxen /liknar porfyria cutana tarda Minska G-I-besvär genom att alltid ge NSAID med mat. Syra-reducerande har här sällan effekt. Interaktion mellan NSAID o methotrexat är sällan ngt bekymmer NSAID utsöndras fr.a. via levermetabolismen ge inte NSAID om levertranaminaserna är >3 ggr normala nivåer. Indometacin är bra vid systemisk JIA, såsom feber o perikardit o vid beh av spondyloartropati. NSAID som depåpreparat givet på kvällen är bra mot morgonstelhet Kontroller: Ta bltr o u-status innan långtidsbeh med NSAID. Patienter som står på NSAID bör kontrollera levertransaminaser, cystatin-c o blodstatus vart halvår, oftare vid systemisk aktiv sjukdom. 2. Steroider kraftigt inflammationsdämpande, snabbt insättande effekt, oklar effekt vad gäller förhindrande av ledskada på sikt, biverkningar Behandling: intraartikulär, peroral, i.v. regional, via jontofores( reumamott US,ViN) A. Steroider peroralt - 0,5-2 mg/kg/dag uppdelat på 1-2 doser - Långsamt nedtrappande B. Steroider intraartikulärt

6 - Depo-Medrol 40 mg/ml (metylprednisolon) i finger/tå-leder, 4-10 mg = 0,1-0,25 ml - Celeston bifas 6 mg/ml, stora leder 1-2 ml, medelstora 0,5-1 ml, små leder (inkl käkleder) 0,25-0,5 ml - Har ofta åtminstone någon månads effekt. - Lederspan 20 mg/ml (triamcinolon), i medelstor led 0,5 ml och i stor led 1,0 ml - Mera långvarig effekt upp till 3 månader - Indik: snabb regress av synovit, smärtlindring, underlättar rörelseträning, mindre risk för lokal tillväxtrubbning, minskar behovet av LARM. Ledinjektion Sedering/smärtlindring: Lokal Emlasalva på injektionsstället gärna upp till 2 timmar och peroralt Paracetamol obs! engångsdos 40mg/kg (max 2g) ca 2 tim före inj. Ev lokalanestesi med Xylocain, vid behov av sedering lustgas eller midazolam. Observation av barnet ca 1 timme efter ev. sedering. Utförande: markera instickstället med en pennspets där ledspringan känns som tydligast med pennan.noggrann handtvätt,sterila handskar. För större leder användes kanyl 0,7x50mm,för mindre leder 0,6x25mm.Punktionstället sprittvättas noggrant.leden tappas på ledvätska som v.b. sändes för vidare analys.därefter instilleras steroidlösningen i leden. Punktionstället täckes med torrt förband.belasta leden de närmaste dygnet. Obs mkt viktigt vid alla manövrer med sprutan att aldrig vidröra kanylen och därmed riskera steriliteten. OBS. Instruera patienten om att vid tilltagande svullnad,rodnad i behandlad led eller hög feber skall kontakt omedelbart tas med kliniken för bedömning för att utesluta komplicerande infektion. C. Regional i.v. steroidbeh. Utförande : Patienten fastande, om ingreppet skall utföras i narkos. Sätt venflon på aktuell handrygg respektive fotrygg. Lyft aktuell extremitet till högläge i 1-2 min, sätt därefter an blodrycksmanschett distalt på nderarm respektive underben för att uppnå blodtomhet. Injicera Solumedrol 1mg/kg via venflonen (alt Solucortef 150mg för en 30 kg individ) och efterskölj med koksaltlösning. Ha kvar stasen för blodtomt fält i ytterligare min ( totalt blodtomt max 30 min ) och släpp därefter stasen. Källa; Bengt Månsson Barnreumatologen Universitetssjukhuset Lund D. Jontofores Indikation: tenosynoviter fr.a. händer Remiss till reumamottagningen US respektive ViN Inj.vätska Decadron 4mg/ml 3ggr/vecka i 2 veckor 3. Långverkande antireumatiska läkemedel (LARM) Preparat Dos Vanliga biverkningar Kontroller Methotrexate mg/m 2 /vecka Illamående, leverpåverkan, benmärgshämning. Lungfibros har beskrivits hos vuxna men är mkt ovanligt hos barn. Hydroxiklorokin 5-7 mg/kg/dygn Fotosensibilitet 1-2 mån intervall, tätare under upptrappning. Hb, tpk, lpk, ASAT, ALAT, kreat. Obs vid ALAT 2 ggr övre normalvärdet. U- sticka.

7 Sulfasalazin 30- (-60) mg/kg/dygn Allergi, gastrointestinala symtom, benmärgspåverkan, reversibel oligospermi mm Ciclosporin (vid terapiresistenta fall) 3-5 mg/kg/dygn Njurar, lever, hypertoni Obs! Interaktion med många andra läkemedel-se FASS! Varannan ve under 3mån sen varje mån. Kreat, ASAT, ALAT, Hb, tpk, lpk, bltr. Följ kreat. Koncbest vanligen ej nödvändig. U-sticka. Salazopyrin Beror på grundsjd Varannan ve i 3 mån, sen en gång per mån i 3 mån och därefter var 3e månad. Hb, tpk, lpk, ASAT, ALAT, kreat. U-sticka. Indikation för LARM - systemisk JIA - polyartikulär JIA där steroidinj ej har effekt. Stark indik om pat är RF+ - oligoartikulär JIA där upprepade steroidinjektioner o NSAID ej har effekt Methotrexate ett av få läkemedel som i vetenskapliga studier har bevisad effekt på barn att förhindra leddestruktion - tas 1 timma före eller 1,5-2 timmar efter måltid en gång per vecka. Vanligaste biverkan är illamående o ngt förh leverv, ges ej under grav. Folacin, 1-2 tabletter à 5 mg/ve en o två dagar efter Mtx. - Första testdos 2,5mg första veckan och därefter ca 0,3-(0,6 mg/kg), 10-(15 mg/ m2). Normalt inte >20 mg/vecka. 3mån innan full effekt.utvärdering av medicineringen, subcutant vid otillr. effekt eller vid biverkningar. - Kontroll av blodstatus, ASAT, ALAT, cystatin-c, efter 1 vecka sedan varannan vecka i en mån, sen var 6-8:e vecka. Ev urinsticka samtidigt. Feber >38,5 gr el påv blodvärden - tillfällig uts. Hydroxyklorokin mg/kg/dygn, en gång om dagen - 6 mån innan full effekt Sulfasalazin mg/kg/dygn, uppdelat på 2 doser - 6 mån till full effekt - fr.a till HLA B27 postitiva patienter och IBD 4. Biologiska läkemedel Enbrel (etanercept)

8 - Konkurrerar med med TNF-bindningen till TNF-receptorerna /hämning av TNF/ - 0,4 mg/kg max 25mg per dos - Ges sc 2 ggr/ve - Ges i kombination med Methotrexat. Biverkn: Reaktioner på injektionsstället, utveckling av autoantikroppar, klåda, allvarliga infektioner Indik: När methotrexate subkutant, 15 mg/m2 kroppsyta/ve i minst 3 mån i kombination med intraartikulära steroidinjektioner eller högdossteroider inte har effekt. Ktl: Utgångsprov samt vid varje besök blodst, B-celler, ALAT, kreat, SR, CRP, u-sticka. Månad 12 o 24 tas dessutom ANA o anti-dna. Infliximab (Remicade) antikropp i iv infusion, Adalimumab(Humira) human monoklonal antikropp var 14:e dag. subcutant Indikationer för respektive läkemedelsbehandling Oligoartikulär NSAID och intraartikulära steroider, i svåra fall som vid polyartikulär JIA JIA Polyartikulär JIA NSAID och intraartikulära steroider. Methotrexate alt Hydroxyklorokin (låg-måttl aktiva fall) alt Sulfasalazin vid HLA27 pos. P-o steroider vid svåra fall samt vid iriter som inte svarar på lokal beh Ev. Etanercept där Mtx i minst 3 mån i kombination med lokala Steroidinj el. högdos steroider haft otillräcklig effekt Systemisk JIA JAS JPA Perorala steroider vid påverkan på inre organ, annars ev bara NSAID. Ev ASA. Överväg benmärgsbiopsi för uteslutande av leukemi innan steroider insättes. Ev Methotrexate ( I.v. immunoglobulin kan övervägas i de fall pat har kraftiga systemiska symtom utan artriter) NSAID, p-o steroider, MTX/hydroxyklorokin/sulfasal Tillväxthämning Tillväxthormonbehandling undantagsvis aktuellt efter samråd med barnendokrinolog Ögonpåverkan vid JIA Typ Uveit Systemisk 1-2% Polyartuikulär 2-5% Pauciartikulär 20-30% Uveit - Oftast anterior /iridocyklit/ - Oftast hos flickor med ANA-pos oligoartikulär artrit - Oftast asymtomatisk o kronisk - Viktigt med regelbunden förebyggande kontroll - Vid akut uveit fås smärtande, rött öga o ses vid HLA-B27 pos entesitrelaterad artrit.

9 Behandling av irit: som regel via ögonläkare o Steroider lokalt o generellt o Mydriatika o Antiinflammatoriska medel Naproxen etc generellt Voltaren lokalt o Immunsuppression o Methotrexate, cyclosporin o TNF-hämmare Käkledsinflammation - 60 % av barn med JIA får rtg-förändringar i temporo-mandibulärlederna som följd av artrit.men detta kan ske utan symtom som smärta,skrapljud,rörelseinskränkning - Mikrognati o retrognati utvecklas i 5-10% av fallen - 1/3-del ensidiga medförande asymmetri av ansiktet - störst risk av polyartikulär artrit - enbart 20-25% har smärtor eller inskränkt gapförmåga - Tandläkare- Oral kirurg Primär utredning inkl radiologi ( Tomografi, CT, MR) Åtgärdande av dent.infektioner,karies Årlig klinisk kontroll vid besvärsfrihet Akut artrit- skonkost, NSAID, lokala steroider, rörelseträning Bettskena, passiv aktivator Käkortopediska ingrepp Ortoped och handkirurg Synovektomi Artrodes Artroplastik / proteser Tillväxtkorrigerande ingrepp Hudläkare Differentialdiagnostik med bl.a. hudbiopsi Arbetsterapi o sjukgymnastik behandling Se separata PM under mappen Omvårdnads PM Nätadresser där finns länkar till barnreumatologi och till reumatologi

10

Reumatologi i primärvård

Reumatologi i primärvård Reumatologi i primärvård Riktlinjer utarbetade i samverkan mellan reumatologer vid Akademiska sjukhuset och primärvårdsspecialister i Uppsala län Kontaktperson Överläkare Ann Knight, VO Reumatologi, Akademiska

Läs mer

Reumatologi Gävleborgs län - Vårdprogram

Reumatologi Gävleborgs län - Vårdprogram Diarienr: Ej tillämpligt 1(44) Dokument ID: 09-31192 Fastställandedatum: 2013-09-19 Giltigt t.o.m.: 2014-09-19 Upprättare: Thomas U Weitoft Fastställare: Tova Johansson Marknell Reumatologi Gävleborgs

Läs mer

Reumatologi i primärvården - Västmanland

Reumatologi i primärvården - Västmanland Reumatologi i primärvården - Västmanland Bakgrund Behovet av ett nytt samverkansdokument mellan reumatologen och primärvården i Västmanland har gjort sig gällande sedan 2008 då det gamla slutade att gälla

Läs mer

men lyssna vidare RA och andra artritsjukdomar Patientfall Maria 51 år Dags att ställa en fråga Första tanken

men lyssna vidare RA och andra artritsjukdomar Patientfall Maria 51 år Dags att ställa en fråga Första tanken men lyssna vidare RA och andra artritsjukdomar Christina Stranger 14-11-12 Jag har även värk i händerna som kan bli svullna Det håller på i ett par dagar men på sista tiden har perioderna varat längre,

Läs mer

Juvenil idiopatisk artrit

Juvenil idiopatisk artrit Juvenil idiopatisk artrit - kronisk ledgångsreumatism hos barn och ungdomar av Anders Fasth utgiven av 1 Reumatikerförbundet Innehåll Innehåll Förord 3 Om JIA 4 Symtom på JIA 5-6 Hur diagnosen ställs 7

Läs mer

Allmänt Gikt innebär att kristaller av urinsyra (urat) faller ut i vävnaden, till följd av hyperurikemi.

Allmänt Gikt innebär att kristaller av urinsyra (urat) faller ut i vävnaden, till följd av hyperurikemi. Läkemedelsrådet Dokumentet fastställt av Läkemedelsrådet 2014-05-15 Riktlinjerna är giltiga tills vidare Regionala terapiriktlinjer för behandling av gikt Sammanfattande kommentarer och rekommendation

Läs mer

Riktlinjer för behandling av systemisk lupus erytematosus (SLE) På uppdrag av Svensk Reumatologisk Förening Version 2

Riktlinjer för behandling av systemisk lupus erytematosus (SLE) På uppdrag av Svensk Reumatologisk Förening Version 2 2014 Anders Bengtsson (Ordförande) Christopher Sjöwall Anna Rudin Iva Gunnarsson Lars Rönnblom Christine Bengtsson Riktlinjer för behandling av systemisk lupus erytematosus (SLE) På uppdrag av Svensk Reumatologisk

Läs mer

Barnreumatism. Grundläggande information för insjuknade, anhöriga och vårdpersonal.

Barnreumatism. Grundläggande information för insjuknade, anhöriga och vårdpersonal. Barnreumatism Grundläggande information för insjuknade, anhöriga och vårdpersonal. 1 2 Utgivare: Redaktör: Reumaförbundet i Finland rf. Teija Riikola Experter: Pekka Lahdenne Specialist i barnreumatologi,

Läs mer

Reumatologiska kliniken. Karolinska Universitetssjukhuset. Diagnostiskt prov 2013. Kortsvarsfrågor med svar. Maximal poäng 52

Reumatologiska kliniken. Karolinska Universitetssjukhuset. Diagnostiskt prov 2013. Kortsvarsfrågor med svar. Maximal poäng 52 Version 130316 Reumatologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Diagnostiskt prov 2013 Kortsvarsfrågor med svar Maximal poäng 52 1. DISH är ett reumatiskt tillstånd som främst drabbar kotpelaren.

Läs mer

SMÄRTA HUVUDVÄRK KONTAKT MED SJUKVÅRDEN. (Rev 080829) Vem? Symtom? Tid?

SMÄRTA HUVUDVÄRK KONTAKT MED SJUKVÅRDEN. (Rev 080829) Vem? Symtom? Tid? SMÄRTA HUVUDVÄRK (Rev 080829) KONTAKT MED SJUKVÅRDEN Vem? Barn med ofta återkommande huvudvärk. Om huvudvärken debuterar efter 50 års ålder. Symtom? Vid mycket hastigt påkommande svår huvudvärk (subaraknoidalblödning).

Läs mer

REUMABULLETINEN. www.srfonline.org

REUMABULLETINEN. www.srfonline.org REUMABULLETINEN Nr Nr 67 61 juni 2005 2007 www.srfonline.org Innehåll Redaktörens rad Aktuella stipendier och priser Brev från ordföranden Brev från vetenskaplige sekreteraren Brev från utbildningsansvarig

Läs mer

Läkemedelsbehandling av psoriasis ny rekommendation

Läkemedelsbehandling av psoriasis ny rekommendation Läkemedelsbehandling av psoriasis ny rekommendation ny rekommendation Läkemedelsverket arrangerade den 23 24 mars 2011 ett expertmöte för att bland annat göra en värdering av de biologiska läkemedel som

Läs mer

Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015

Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015 Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015 Behandlingsriktlinjerna är utarbetade av en arbetsgrupp på uppdrag av Läkemedelskommitténs expertgrupp för smärta i Landstinget Sörmland Arbetsgruppen har bestått

Läs mer

SGF Nationella Riktlinjer

SGF Nationella Riktlinjer SGF Nationella Riktlinjer 2012 På uppdrag av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse Nationella riktlinjer LÄKEMEDELSBEHANDLING VID CROHNS SJUKDOM 2012-06-15 Kontaktperson: Sven Almer, Magtarmmedicinska

Läs mer

Till dig som har fått HUMIRA

Till dig som har fått HUMIRA Till dig som har fått HUMIRA Du ska börja få behandling med HUMIRA. Syftet med den här genomgången är att du ska känna dig trygg med din behandling och kunna leva ett så normalt liv som möjligt utan att

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje AK-mottagningen Centralsjukhuset Karlstad 6 18

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje AK-mottagningen Centralsjukhuset Karlstad 6 18 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje AK-mottagningen Centralsjukhuset Karlstad 6 18 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Anne Marie Edvardsson Anne Marie Edvardsson

Läs mer

Ankyloserande spondylit

Ankyloserande spondylit Ankyloserande spondylit och axial spondylartrit Grundläggande information om ankyloserande spondylit och dess behandling för insjuknade, anhöriga och vårdpersonal. 1 Till läsaren Ankyloserande spondylit

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Remicade 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje injektionsflaska innehåller 100 mg

Läs mer

Skriv ditt tentamensnummer här.. MEQ fråga 1

Skriv ditt tentamensnummer här.. MEQ fråga 1 Sidan 1 MEQ fråga 1 Anvisning: Frågan är uppdelad på ett sidor där sid. 1 innehåller det avslutande svaret men ingen fråga. Fortsättningen på sid. 2, osv bygger på uppgifter givna på föregående sidor och

Läs mer

smärtbehandlingsenheten för barn

smärtbehandlingsenheten för barn RIKTLINJER FÖR SMÄRTBEHANDLING VID ASTRID LINDGRENS BARNSJUKHUS smärtbehandlingsenheten för barn Pediatrisk anestesi och intensivvård Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Innehållsförteckning

Läs mer

DIAGNOS OCH BEHANDLING AV DUCHENNES MUSKELDYSTROFI EN FAMILJEGUIDE

DIAGNOS OCH BEHANDLING AV DUCHENNES MUSKELDYSTROFI EN FAMILJEGUIDE DIAGNOS OCH BEHANDLING AV DUCHENNES MUSKELDYSTROFI EN FAMILJEGUIDE INNEHÅLL VIKTIG INFORMATION 1 1. INLEDNING 2 2. SÅ HÄR ANVÄNDS GUIDEN 3 3. DIAGNOS 7 4. NEUROMUSKULÄR BEHANDLING - bibehållande av styrka

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010 KARDIOLOGI HJÄRTINFARKT Differentialdiagnos vid bröstsmärtor... 2 Akuta koronara syndrom (akut kranskärlssjukdom)...3 Akut ST-höjningsinfarkt...10 Akut högerkammarinfarkt...14

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Enbrel 25 mg pulver och vätska till injektionsvätska, lösning. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje injektionsflaska innehåller 25 mg etanercept.

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov RÄTTNINGSMALL TILL AT-PROV DEN 24 FEBRUARI 2012 NÄMNDEN FÖR PROV EFTER LÄKARES ALLMÄNTJÄNSTGÖRING Universiteten i Göteborg, Linköping,

Läs mer

Vårdprogram för patienter med sviktande tarmfunktion

Vårdprogram för patienter med sviktande tarmfunktion Vårdprogram för patienter med sviktande tarmfunktion Nätverksgruppen för tarmsvikt Riksförbundet för Mag och Tarmsjuka Svensk Gastroenterologisk Förening 1 INNEHÅLL 1. FÖRORD... 3 2. BAKGRUND... 5 3. UTREDNING

Läs mer

Behandling av Epilepsi

Behandling av Epilepsi Behandlingsrekommendation Behandling av Epilepsi Definition Epilepsi är ett tillstånd med minst två spontant uppträdande epileptiska anfall förorsakade av en primär cerebral dysfunktion. Patienter med

Läs mer

Vårdprogram för. Venös tromboembolism. Antikoagulantiabehandling hos vuxna. Venös tromboembolism och graviditet

Vårdprogram för. Venös tromboembolism. Antikoagulantiabehandling hos vuxna. Venös tromboembolism och graviditet Vårdprogram för Venös tromboembolism Antikoagulantiabehandling hos vuxna Venös tromboembolism och graviditet 2011 1 Introduktion Vårdprogrammet Venös tromboembolism och Antikoagulantiabehandling för Sahlgrenska,

Läs mer

Riktlinje för handläggning av. Djup Ventrombos (DVT) och Lungemboli (LE) i Västmanland

Riktlinje för handläggning av. Djup Ventrombos (DVT) och Lungemboli (LE) i Västmanland Riktlinje för handläggning av Djup Ventrombos (DVT) och Lungemboli (LE) i Västmanland 2011-10-01 1 Innehåll Diagnostik... 3 Allmänt... 3 Wellscore vid djup ventrombos... 4 Flödesschema vid djup ventrombos

Läs mer

Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel

Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel SmärTa och InfLammaTIon Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel BeSLUTen TräDer I kraft 2011-02-01 aros, 2010 TLV_Smärta_Inflam_20 sid.indd 1 2010-10-27 09:19:41 Sammanfattning

Läs mer

Rekommenderade läkemedel för barn 2015 2016. För oss tillsammans

Rekommenderade läkemedel för barn 2015 2016. För oss tillsammans Rekommenderade läkemedel för barn 2015 2016 För oss tillsammans Produktion Läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen och Byrå4. Tryck: Sandvikens tryckeri, januari 2015. förord Flertalet läkemedel

Läs mer