Livsmedelsrapport. Hantering av specialkost i förskolor och skolor - Projekt nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Livsmedelsrapport. Hantering av specialkost i förskolor och skolor - Projekt nr 4-2011"

Transkript

1 Miljökontoret Livsmedelskontroll Livsmedelsrapport Hantering av specialkost i förskolor och skolor - Projekt nr Datum: Handläggare: Victor Muñoz och Åsa Almberg Diarienummer:

2 Sammanfattning Mat som serveras i skolor och förskolor representerar en väldigt viktig del av barnens kost och det ska vara både säkert, gott och näringsrikt. En del av dessa portioner är speciallagad på grund av vissa barns överkänslighet mot något ämne som finns i livsmedel.. För att nå upp till de höga krav som ställs måste personalen som jobbar i köket ha bra kunskap och förutsättningar för hantering, tillagning och servering av specialkost. Livsmedelskontrollen i Södertälje kommun skapade ett projekt med syfte att kontrollera om förskolor och skolor i kommunen har ändamålsenliga rutiner för hantering av specialkost och kontrollera om dessa verksamheter följer sina rutiner. Inspektörerna gjorde oanmälda inspektioner i alla förskolor och skolor i kommunen. Som hjälp för inspektionerna skapades en Kom ihåg lista som innehöll sju kontrollområden baserade på rapporteringsformulär för kontrollresultat från Livsmedelsverket. Under projektet kontrollerades 103 objekt varav 76 förskolor och 27 skolor. Ett stort antal (76,5 %) förskolor/skolor fick minst en avvikelse mot lagstiftning under inspektionen. Men för endast en liten del (8,7 %) av verksamheterna bedömde inspektörerna det nödvändigt med en extra inspektion för att kontrollera om avvikelserna hade åtgärdats eller inte. Projektets slutsats var att förskolor och skolor i kommunen har ändamålsenliga rutiner men att alla inte följer sina rutiner. På 36 % av skolorna/förskolorna saknar personalen tillräckliga kunskaper inom specialkost. De överkänsligheter som förekommer oftast i kommunen är laktosintolerans, allergi mot äggprotein och allergi mot mjölkprotein.. 2

3 Innehåll Sammanfattning Inledning Mål och syfte Projektbeskrivning...5 Åtgärder när avvikelser från lagstiftningen noteras Resultat och diskussion Slutsatser Källförteckning Bilagor

4 1. Inledning Södertälje är Sveriges 20:e största kommun, med invånare. Cirka 19,5 % är barn mellan 0-15 år (Södertälje, 2010) d.v.s. i skolåldern. En del av portioner som serveras i skolor och förskolor ska vara speciallagad på grund av vissa barns överkänslighet mot något ämne som finns i livsmedel. Astma och Allergiförbundet (2011) uppskattar att en tiondel av alla elever har någon form av matallergi. I tonåren är siffran cirka 15 procent. Det är alltså en stor grupp elever som behöver speciallagad mat (också kallad specialkost). I detta projekt definierar vi specialkost som livsmedel avsedd till personer med överkänslighet mot viss mat och till personer med kostrelaterade sjukdomar, till exempel diabetes. Både allergi och intolerans är olika typer av överkänslighet. Överkänslighet innebär att man reagerar vid kontakt med ämnen som normalt inte ger besvär. När man är allergisk reagerar kroppens immunförsvar mot det ämnet. Intolerans ger också en reaktion, men då är det inte immunförsvaret som reagerar (Vårdguiden, 2010). En bra beskrivning av vad händer i kroppen vid en allergisk reaktion hittas i en rapport från Karolinska De livsmedel som oftast ger allergiska reaktioner är mjölk (laktosintolerans och allergi mot mjölkprotein), ägg, fisk, skaldjur, baljväxter (jordnötter och soja), nötter (mandel, hasselnötter, etc.) och fröer av olika slag samt spannmål. I Sverige har sojaprotein, jordnötter och sesamfrö börjat användas mera frekvent under de senaste decennierna, vilket har medfört att flera drabbas av allergier mot dessa livsmedel (Livsmedelsverket, 2010a). En person med en allergisk reaktion kan få olika symtom. Symtomen märks efter några minuter eller några timmar efter intagande av livsmedlet. Symtomen kan bland annat vara hudutslag, eksem, ont i magen, klåda, andningsbesvär eller en svår allergisk reaktion (Stockholms läns Landsting 2011). En av de allergiska reaktionerna som kan vara livshotande är anafylaktisk reaktion eller allergisk chock. Den är en överkänslighetsreaktion som orsakas av ett plötsligt frisläppande av substanser från cellerna ut i blodet och vävnaderna. De frisläppta substanserna, främst histamin, utvidgar blodkärlen och orsakar svullnad i mun och svalg. Blodtrycket faller på grund av att blodkärlen utvidgas och buksmärtor kan uppstå. Yrsel, svimning och chock kan följa och personen förlorar medvetandet (Wikipedia 2011). Barnen är i förskola/skola under en stor del av dagen och där äter eleverna lunch och mellanmål varje dag. Det representerar en väldigt viktig del av deras kost och det ska vara både säkert, gott och näringsrikt. För att nå upp till de höga krav som ställs måste personalen som jobbar i köket ha bra kunskap och förutsättningar för hantering, tillagning och servering av specialkost. I förskolor/skolor som tillagar eller hanterar specialkost ska personalen ha en bra kommunikation med skolledning, elever och föräldrar. Det ska också finnas tydliga rutiner för hantering av 4

5 specialkost, vilket även vikarier ska ta del av. Lokalen ska också vara anpassad för att tillaga och servera den aktuella specialkost som finns inom verksamheten. I detta projekt har Livsmedelskontrollen på Södertälje Miljökontor kontrollerat hantering, tillagning och servering av specialkost i alla skolor och förskolor i kommunen. 2. Mål och syfte Projektets mål är att: Kontrollera om förskolor och skolor har ändamålsenliga rutiner för hantering av specialkost. Kontrollera om förskolor och skolor följer sina rutiner för hantering av specialkost. 3. Projektbeskrivning Under projektet kontrollerade handläggarna hantering av specialkost i förskolor och skolor. Både privata och kommunala verksamheter kontrollerades. Kontrollen var oanmäld. Till sin hjälp använde handläggarna en Kom ihåg lista för specialkost, se bilaga 1. Listan var utvecklad för detta projekt men den är baserad på rapporteringsformulär för kontrollresultat (Livsmedelsverket 2010 b). Listan innehåller sju kontrollområden. Under varje område finns det frågor som är inriktade för kontroll av specialkost. Dessa frågor har som syfte att hjälpa handläggaren vid inspektionen. Bedömning om avvikelse på kontrollområden gjordes enligt miljökontorets intern rutin för specialkost. Enligt rutinen ska inspektören ta hänsyn till vilka och hur allvarliga överkänsligheterna som finns i verksamheten som kontrolleras är. De kontrollerade områdena var: 01 - Infrastruktur, lokaler och utrustning, även fordon 02 - Råvaror och förpackningsmaterial 03 - Säker hantering, lagring och transport 06 Rengöring 06.1 Utrustning Lokalen 10 - Utbildning 12 - Information Dokumentation 12.4 Hälsorisk Övrigt 15 Övrigt (Registrering hos Miljökontoret) 5

6 Åtgärder när avvikelser från lagstiftningen noteras Varje handläggare gjorde, efter att ha varit på plats och kontrollerat hanteringen av specialkost, en bedömning om huruvida det var nödvändigt med en extrakontroll. Vid avvikelser som bedömdes hälsofarliga skulle ett beslut om förbud eller föreläggande fattas på plats. 4. Resultat och diskussion Under projektet kontrollerades 103 objekt varav 76 förskolor och 27 skolor. Kontrollen tog ca 1,5 timmar och inspektörerna kontrollerade sju kontrollområden enligt checklistan, se bilaga 2. Efter inspektionen bedömde inspektörerna om ärendet behövde följas upp eller inte. 9 förskolor/skolor behövde minst ett extra kontrollbesök, 70 stycken fick minst en avvikelse och 24 hade ingen avvikelse. Se Fig. 1. Ett stort antal (76,5 %) förskolor/skolor fick minst en avvikelse mot lagstiftning under inspektionen. Men för bara en liten del (8,7%) av verksamheterna bedömde inspektörerna det nödvändigt med en extra inspektion för att kontrollerar om avvikelserna hade åtgärdats eller inte Antal objekt Utan avvikelse Med avvikelse Behövde extra kontroll Fig. 1. Antal objekt utan avvikelse, med avvikelser och antal som behövde extrakontrollbesök i projekt hantering av specialkost i förskolor och skolor i Södertälje kommun. Resultat från inspektionerna visas i Fig. 2. Utbildning av personal var det område där inspektörerna noterade flest avvikelser. Totalt 37 förskolor/skolor hade problem med utbildning av personal. Under området utbildning kontrollerade inspektörerna bland annat om det fanns rutin för utbildning av personal inom specialkost och om personalen hade tillräcklig kunskap inom specialkost. Bland annat kontrollerade inspektörerna om personalen hade en uppdaterad 6

7 information om vilka elever som behöver specialkost och vilka av dem som har allvarliga allergier. Enligt bilaga II, kapitel XII, till förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien ska personal som hanterar livsmedel har tillräckliga kunskaper i livsmedelshygien och HACCP, som är anpassade till deras arbetsuppgifter. Kunskaper i HACCP betyder inte att alla i köket ska vara bered att göra en faroanalys i hela köket. Men personalen ska absolut veta vilka faror som finns för deras arbetsuppgifter. Att laga specialkost är säkert en av de största farorna i ett tillagningskök, speciellt när man jobbar med barn. Personal som hanterar livsmedel ska vara medvetna om de rutiner/instruktioner som finns i verksamheten. De som är ansvariga för tillagning, servering eller hantering av specialkost ska ha tillräcklig kunskap inom specialkost. Detta innebar också kunskap om vilka barn som är allergiska mot vilka ämnen och hur allvarligt det är. Vid några tillfällen hade personalen absolut inte kontroll över vilka sorters specialkost som tillagades till vilka barn och när inspektörerna frågade vilka barn som är allergiska mot vilket ämne, kunde de inte svara och visste inte heller var informationen om detta fanns. I 37 förskolor/skolor bestämde inspektörerna att personalens kunskaper inte var tillräckliga. Under området Märkning fick 24 objekt avvikelser och under Hantering av specialkost fick 22 objekt avvikelse. Området med minst avvikelser var Registrering hos Miljökontoret där bara 4 objekt fick avvikelse Antal objekt Infrastruktur Råvaror Hantering och lagring Kontroll område Rengöring Utbildning Märkning Registrering hos MK Fig. 2. Antal objekt med avvikelse på olika kontrollområden i projekt hantering av specialkost i förskolor och skolor i Södertälje kommun. Områdena Hantering, Rengöring och Märkning är uppdelade i olika punkter. Fig. 3 visar resultat från inspektioner av dessa tre kontrollområden. Under Hantering kontrollerade inspektörerna två 7

8 punkter. Den första punkten var om förskolan/skolan hade bra rutiner för allergener. 12 objekt fick avvikelse på denna punkt. Den andra punkten var om verksamheten i praktiken undviker korskontamination av allergener genom att har en bra lagring och hantering av råvaror, redskap och utrustning, 10 objekt fick avvikelse på denna punkt. Området Rengöring är uppdelat i två punkter. På den första punkten kontrollerade inspektörerna om redskap och ytor som används i direktkontakt med livsmedel var smutsiga. Bara 2 objekt fick avvikelse på denna punkt. När inspektörerna kontrollerades hela lokalen var det 17 objekt som fick avvikelse, se Fig. 3. Området Märkning är uppdelat i tre punkter. Den första är Hälsorisk där inspektörerna kontrollerade om specialkost var rätt markerad och om det fanns risk för att en elev skulle få fel portion på grund av fel märkning. Bara 1 verksamhet fick avvikelse på Hälsorisk. Den andra punkten är Dokumentation där 15 objekt fick avvikelse. På dokumentation kontrollerades om verksamheten markerar specialkost enligt sin rutin, till exempel hyllor i torrförråd och hyllor i kylar och frysar. Den sista punkten under information är märkning av färdiglagad mat. 8 förskolor/skolor som fick avvikelse på den punkten, se Fig Antal objekt Rutin - allergener Hantering Redskap och ytor Lokalen Hälsorisk Dokumentation Identification av färdiglagad Hantering Rengöring Information Kontroll område Fig. 3. Antal objekt med avvikelse på kontrollområden Hantering, Rengöring och Information i projekt hantering av specialkost i förskolor och skolor i Södertälje kommun. Under projektet har livsmedelsgruppen kontrollerat portioner varav 1395 var specialkost. Fig. 4 visar dessa resultat. 7, 53 % av portionerna som serveras i förskolor och skolor i Södertälje kommun är specialkost. Under inspektionerna frågade inspektörerna kökspersonalen hur många portioner som serveras i verksamheten och hur många av dessa som är specialkost. Därför kan dessa siffror vara annorlunda än de officiella siffrorna från utbildningskontoret. För inspektörerna, 8

9 vid inspektion, är det inte viktigt att personalen ska kunna dessa siffror. Vad som är viktigt är att personalen vilken specialkost som ska tillagas till vilken elev. Av specialkosten är den största delen laktosfri kost, cirka 45 %. Ägg- och mjölkfri kost kommer efter med 13,8 % respektive 9,5 %. Nötfri kost kommer på fjärde plats med 8,0 %. I Södertälje kommun finns en policy att inga produkter med nötter ska finnas i förskolor och skolor. Några privata verksamheter har också samma policy. Laktosintolerans är den överkänslighet som förekommer mest i förskolor/skolor i kommunen. Samma resultat har Strömsunds kommun hittat i sitt projekt om Allergi 2009 (Strömsunds kommun 2009). Enligt Stockholm läns landsting (2011) är laktosintolerans mycket ovanligt bland småbarn. 92,47% 7,53% Laktos (45,5%) Ägg (13,8%) Mjölk (9,5%) Nötter (8,0%) Gluten (4,5%) Fisk (3,2%) Baljväxter (2,1%) Övrigt (9,5%) Fig. 3. Procent av specialkost (lila) som serveras i förskolor och skolor i Södertälje kommun (vänster). Procent av typ av specialkost som serveras i förskolor och skolor i Södertälje kommun (höger). För att ta reda på vilka sorters överkänslighet som fanns i verksamheter har inspektörerna frågat personalen i köket. I några förskolor/skolor hade personalen en lista med alla sorters överkänsligheter som förekom i verksamheten. Under projektet samlade inspektörerna information om 31 olika sorts överkänsligheter. De sju oftast förekommande visas i Fig. 3 med namn och de 24 andra sorters visas under Övrigt. Som exempel kan man nämnas några som tomat, paprika, skaldjur, citrus, morot, äpple, päron, kiwi, sesamfrö, hallon, fetaost och vitlök. 9

10 6. Slutsatser Förskolor och skolor i Södertälje kommun har ändamålsenliga rutiner för hantering av specialkost. Förskolor och skolor i Södertälje kommun följer de flesta av sina rutiner för hantering av specialkost. En stor brist förekommer under rutinen för utbildning. På 36 % av objekten saknar personalen i köket tillräckliga kunskaper inom specialkost. Den överkänslighet som förekommer mest i förskolor och skolor i Södertälje kommun är laktosintolerans. På andra plats kommer allergi mot äggprotein och på tredje plats allergi mot mjölkprotein. 10

11 7. Källförteckning Astma- och Allergiförbundet (2011). Säker mat i förskola och skola Hur du förbättrar skolmåltiderna för elever med allergi. Hämtad , från Karolinska (2008). Vad händer i kroppen och hur tar vi reda på vad du är allergisk mot? Hämtad från Livsmedelsverket (2010a). Allergi mot mat. Hämtad från Livsmedelsverket (2010b). Vägledning till kontrollmyndigheter m. fl. Offentlig kontroll av livsmedelsanläggningar. Hämtad från ntligt_kontroll_livsmanl.pdf Strömsunds kommun (2009). Allergi projekt sidor. Hämtad från Allergiprojekt2009.pdf Södertälje (2010). Fakta om Södertälje. Hämtad från krati/om%20södertälje/faktabroschyr_sodertalje_sve.pdf. Stockholm läns landsting (2011). Matallergi hos barn. Hämtad från Vårdguiden (2010). Födoämnesallergi (matallergi). Hämtad från Wikipedia (2011). Anafylaxi. Hämtad från 11

12 8. Bilagor Bilaga 1 Kom ihåg lista som används vid inspektionen under projekt hantering av specialkost på förskolor och skolor i Södertälje kommun. Hantering av specialkost i förskolor och skolor Anläggning: Närvarande: Anläggningstelefon: Datum: Inspektör: Övrigt (registrering hos MK) UA A 10. Utbildning 10.1 Utbildning UA A Vilken specialkost hanteras i verksamheten? Information ska vara skriftlig. Antal barn Typ (ex.vis. laktos, gluten) Beskrivning av allvarlighetsgrad Rutin för utbildning - Finns det rutin för utbildning av personal inom specialkost? Rutin för reklamation/anmälan - Finns det rutin för reklamation om någon elev blir sjuk (på grund av överkänslighet)? Rutin för vikarier - Finns det rutin för vikarier? Skriftlig Dokumentation - Finns det dokumentation enligt rutin (intyg) från utbildning inom specialkost?. Kunskap - Har personalen tillräckliga kunskaper inom specialkost för sina arbetsuppgifter? Uppdaterad information - Har personalen en uppdaterad information om vilka elever som behöver specialkost? Och vilka av de är allvarliga? Se tabell ovan. 12

13 02. Råvaror och förpackningsmaterial Råvaror och förpackningsmaterial UA A Rutin - Finns det rutin för kontroll av allergener i innehållsförteckning och helt/skadat emballage Dokumentation - Finns det dokumentation enligt rutin? I praktiken - Fungerar kontroll av innehållsförteckning och emballage? Kontrollera om du hittar några produkter som innehåller allergener, ingredienser eller ämnen som är aktuell i verksamhet, ta stickprov i torrförråd, kylar och frysar 06. Rengöring 06.1 Är rutinerna ändamålsenliga UA A Utrustning - Är redskap och utrustning rena? 06.2 Övrigt UA A Lokalen - Är lokalen ren ur synvinkel överkänslighet? 03. Säker hantering, lagring och transport 03.3 Övrigt UA A Rutin - Finns det rutin för separering och hantering av specialkost 03.2 Ändamålsenliga rutin och korskontamination av allergener UA A Lagring Förhindras korskontamination av allergena råvaror och övriga råvaror? Kontrollera torrförråd, kylar och frysar. Inklusive på avdelning Hantering Förhindras korskontamination av specialkost och övriga livsmedel? Kontrollera, arbetsbänk och servering på avdelning. Utrustning och redskap - Lagras eller hanteras redskap och utrustning på rätt sätt? (tänk på vilket behov har verksamhet) 01. Infrastruktur, lokaler och utrustning även fordon 01.1 Infrastruktur, lokaler och utrustning även fordon UA A Plats för hantering - Används lokalen så att specialkost hanteras separat utan risk för kontamination? Om inte plats finns ska det finnas rutin som möjliggör en säker hantering. Exempelvis tidsmässig åtskillnad mellan olika specialkoster Plats för lagring - Förvaras redskap och utrustning utan risk för kontamination? 12. Information 13

14 12.5 Övrigt UA A Intern spårbarhet Är omförpackade eller lagade produkter rätt märkta? Lagade rätter i frysar och vid servering? 12.4 Dokumentationen UA A Dokumentationen - Gör verksamhet markeringar enligt sina rutiner? Kontrollera till exempel märkning av specialkost som skickas till avdelning, hyllor i torrförråd och hyllor i kylar och frysar. Om det finns lagad mat i kylar eller frysar ska personal kunna uppge om det finns allergener i den Hälsorisk UA A I praktiken - Är specialkost rätt markerad? Kontrollera bland annat frysar och servering. Frågor till projekt (ej avvikelse) Hur många portioner (total inte bara specialkost) serveras i verksamheten Hur många jobbar i köket? Hur många tillagar specialkost? Räknar inte personal från avdelning Hur många har utbildning i specialkost? Vem planerar meny? Hur gamla är utbildningar inom specialkost? Hur många utbildningstimmar (per person) har ni i specialkost? Vilket företag anlitades för utbildningar i specialkost? Vem gör beställning av livsmedel för specialkost? 14

Provtagning av specialkost vid grundskolornas tillagningskök

Provtagning av specialkost vid grundskolornas tillagningskök MILJÖFÖRVALTNINGEN Provtagning av specialkost vid grundskolornas tillagningskök En rapport från Miljöförvaltningen Teresa Tärnvik och Johan Rådal Oktober 2012 www.stockholm.se/miljoforvaltningen SAMMANFATTNING

Läs mer

Projektrapport Allergiprojekt i skolor och förskolor år 2011

Projektrapport Allergiprojekt i skolor och förskolor år 2011 Projektrapport Allergiprojekt i skolor och förskolor år 2011 Datum: 2011-10-19 Antaget av/ansvarig Livsmedelsteamet Dokumentbeteckning 1. Projekt-, utvärderingsrapport: Förvaltning Miljöförvaltningen Dnr/Dokument

Läs mer

Specialkost i förskolor

Specialkost i förskolor Specialkost i förskolor Projektinriktad livsmedelskontroll i Västra Götaland 2009 Rapport 2010:01 Rapportnr: 2010:01 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig/text: Maria Möller Utgivare: Länsstyrelsen i Västra

Läs mer

Allergener/specialkost i förskolor och skolor i Jönköpings län

Allergener/specialkost i förskolor och skolor i Jönköpings län Allergener/specialkost i förskolor och skolor i Jönköpings län Kommunerna i Jönköpings län Jönköping 2010 2 Sammanfattning Kommunerna i Jönköpings län har genomfört projektet Allergener/specialkost i förskolor

Läs mer

Allergiprojekt. Tillagningskök. Miljö- och byggavdelningen Rapport 2009:1

Allergiprojekt. Tillagningskök. Miljö- och byggavdelningen Rapport 2009:1 Allergiprojekt Tillagningskök 2009 Miljö- och byggavdelningen Rapport 2009:1 Rapport för tillsynsprojekt om allergi och överkänslighet Sammanfattning Miljö- och byggavdelningen har genomfört projektinriktad

Läs mer

ALLA TÅL INTE ALLT! MATALLERGI

ALLA TÅL INTE ALLT! MATALLERGI 10 MATALLERGI ALLA TÅL INTE ALLT! Allergi och annan överkänslighet mot livsmedel är vanligast hos små barn. Bland barn mellan 0 3 år får cirka 20 procent allergiska reaktioner mot mat. De flesta av dessa

Läs mer

Kontroll av specialkosthanteringen inom skola, förskola, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2011

Kontroll av specialkosthanteringen inom skola, förskola, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2011 1 (11) Kontroll av specialkosthanteringen inom skola, förskola, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2011 Sammanfattning Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har under hösten 2011 besökt sjutton tillagningskök

Läs mer

Projektinriktad livsmedelskontroll i Vellinge kommun våren 2014 Kontroll av allergikost i skolor och förskolor i samarbete med 4 YES-kommunerna

Projektinriktad livsmedelskontroll i Vellinge kommun våren 2014 Kontroll av allergikost i skolor och förskolor i samarbete med 4 YES-kommunerna Miljö- och Byggnadsavdelningen 2014-09-01 Anna Moldovani Dnr 2014/1954 Projektinriktad livsmedelskontroll i Vellinge kommun våren 2014 - Kontroll av allergikost i skolor och förskolor i samarbete med 4

Läs mer

Provtagning och analys av allergikost, Norrköping

Provtagning och analys av allergikost, Norrköping RAPPORT 1(8) 2008-06-23 MHK 2008-3041 Handläggare, titel, telefon Axel Bark, miljö- och hälsoskyddsinspektör 011-15 16 30 Provtagning och analys av allergikost, Norrköping Sammanfattning Under våren 2008

Läs mer

Allergisk reaktion hos barn

Allergisk reaktion hos barn Allergisk reaktion hos barn Therese Sterner Samordnande Allergisjuksköterska Barn- och Ungdomsmedicinska kliniken i Lund Skånes Universitetssjukhus 2011 Therese.sterner@skane.se Vad är allergi? Allergi

Läs mer

Om anafylaktisk chock

Om anafylaktisk chock Anafylaxi Om anafylaktisk chock Patientinformation 1 Anafylaktisk reaktion En anafylaktisk reaktion (anafylaxi) är en livshotande överkänslighetsreaktion som påverkar flera organ i kroppen. Vid svårare

Läs mer

Provtagning av allergikost och "fri från produkter

Provtagning av allergikost och fri från produkter MILJÖFÖRVALTNINGEN 0 Provtagning av allergikost och "fri från produkter En rapport från Miljöförvaltningen Camilla Blom och Tobias Johansson Januari 2011 www.stockholm.se/miljoforvaltningen SAMMANFATTNING

Läs mer

Födelseår. Målsman Tel hem Tel mobil/arbete Målsman Tel hem Tel mobil/arbete

Födelseår. Målsman Tel hem Tel mobil/arbete Målsman Tel hem Tel mobil/arbete Bilaga 1 2011-08-31 Kostenheten Specialkostintyg förskola/skola Ifylld blankett lämnas till skolsköterskan (gäller skolelev) eller till köket (gäller förskolebarn). Nytt intyg skall lämnas vid ändring!

Läs mer

Information om livsmedelskontrollen i Leksands kommun 2014

Information om livsmedelskontrollen i Leksands kommun 2014 Information om livsmedelskontrollen i Leksands kommun 2014 Helena Hamvall Malin Liss-Lundeberg Lis Ryberg Samhällsbyggnad - Tillsynsavdelningen Informationsträffens innehåll 0 Resultat från livsmedelskontrollen

Läs mer

Offentlig livsmedelskontroll på förskolor och skolor i Trelleborg 2010

Offentlig livsmedelskontroll på förskolor och skolor i Trelleborg 2010 Offentlig livsmedelskontroll på förskolor och skolor i Trelleborg 2010 Trelleborg1000, v 1.0, 2008-09-16 Miljönämndens rapport nr 8/2010 1 (8) Offentlig livsmedelskontroll på förskolor och skolor i Trelleborgs

Läs mer

Hjälp vid ifyllandet av blanketten, bilaga 2 Specialkostintyg

Hjälp vid ifyllandet av blanketten, bilaga 2 Specialkostintyg Hjälp vid ifyllandet av blanketten, bilaga 2 Specialkostintyg Avokado Bilaga 2 2012-11-30 Baljväxter Förtydliga alltid vilka baljväxter det är frågan om Är det ärter, bönor eller linser? Är det alla bönor,

Läs mer

Rätt mat till rätt barn

Rätt mat till rätt barn Rätt mat till rätt barn -ett kontrollprojekt i förskolan våren 2014 Sammanfattning Under april 2014 har miljöskyddskontoret i Alingsås besökt 11 kommunala förskolor för att kontrollera hur hanteringen

Läs mer

Rapporteringsformulär för kontroll (inspektion, revision) (UA = utan avvikelse, A = avvikelse, EK= ej kontrollerad, EA= ej aktuell)

Rapporteringsformulär för kontroll (inspektion, revision) (UA = utan avvikelse, A = avvikelse, EK= ej kontrollerad, EA= ej aktuell) Verksamhetsnamn: Datum: Objektnummer: Närvarande: Kontaktperson: Rapporteringspunkter enligt Livsmedelsverket; grundförutsättningar 1.1-10.0. HACCP 11.1-15.1 Kontrollpunkt UA A EK EA 1. Infrastruktur,

Läs mer

Kök i skolor och förskolor TILLSYNSPROJEKT 2009

Kök i skolor och förskolor TILLSYNSPROJEKT 2009 Kök i skolor och förskolor TILLSYNSPROJEKT 2009 Skol- och förskoleprojektet 2009 1. Bakgrund Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har under våren 2009 genomfört ett tillsynsprojekt på köken på skolor

Läs mer

Allergi och överkänslighet mot livsmedel

Allergi och överkänslighet mot livsmedel Allergi och överkänslighet mot livsmedel Therese Sterner Astma- och Allergisjuksköterska Allergikonsult Skåne www.allergikonsultskåne.se Allergi mot livsmedel Matallergi kan ge många olika symtom, alltifrån

Läs mer

Livsmedel. Information från miljöavdelningen. Tips och råd inför miljöavdelningens inspektion MILJÖAVDELNINGEN

Livsmedel. Information från miljöavdelningen. Tips och råd inför miljöavdelningens inspektion MILJÖAVDELNINGEN Livsmedel Information från miljöavdelningen Tips och råd inför miljöavdelningens inspektion MILJÖAVDELNINGEN Höganäs kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 263 82 Höganäs Tel 042-33 72 84 Fax 042-33 77 55

Läs mer

Sprint. Restaurang och Café 2, 2012

Sprint. Restaurang och Café 2, 2012 Sprint Restaurang och Café 2, 2012 Inledning Miljökontorets livsmedelsgrupp har under perioden v.47-49 utfört kontroller av restauranger i Uddevalla kommun. Sprinten byggdes upp på restaurang och caféverksamheter

Läs mer

Är det något du har ätit?

Är det något du har ätit? Är det något du har ätit? Therese Sterner Samordnande Allergisjuksköterska Barn- och Ungdomsmedicinska kliniken i Lund Skånes Universitetssjukhus 2012 Therese.sterner@skane.se Annika Dahl och Felix Ekman

Läs mer

Hjälp till utformning av egenkontroll och faroanalys

Hjälp till utformning av egenkontroll och faroanalys Hjälp till utformning av egenkontroll och faroanalys (verksamhetens namn) Miljöförvaltningen Innehållsförteckning Vad är systemet för egenkontroll -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Livsmedelsprojekt 2010 Projekt - Skolprojektet

Livsmedelsprojekt 2010 Projekt - Skolprojektet Livsmedelsprojekt 2010 Projekt - Skolprojektet Sammanställning av projektet om kontroll av skolor, fritidshem och daghem Projekttid: Januari - maj 2010 Bygg- och miljökontoret Livsmedelsenheten Projektsammanställning

Läs mer

Livsmedelskontroll i mottagningskök i förskolor, äldreboenden, skolor samt övriga vård- och omsorgsverksamheter i Malmö 2014

Livsmedelskontroll i mottagningskök i förskolor, äldreboenden, skolor samt övriga vård- och omsorgsverksamheter i Malmö 2014 RAPPORT Livsmedelskontroll i mottagningskök i förskolor, äldreboenden, skolor samt övriga vård- och omsorgsverksamheter i Malmö 2014 Antagen av Miljönämnden 2014-05-26 Rapportnr 8/2014 ISSN 1400-4690 Rapporter

Läs mer

Maten i skolan. Hej! Innehåll. Sid 2: Till dig som jobbar i bespisning. Sid 5: Till övrig personal. Sid 8: Fakta om gluten- och laktosintolerans

Maten i skolan. Hej! Innehåll. Sid 2: Till dig som jobbar i bespisning. Sid 5: Till övrig personal. Sid 8: Fakta om gluten- och laktosintolerans Maten i skolan Hej! Det här är en guide med tips och råd om att servera mat till matöverkänsliga elever. Guiden riktar sig till föräldrar, elever och skolans personal. Den är uppdelad i tre delar, där

Läs mer

Hantering av allergikost vid tillagningskök på förskolor. Kontrollprojekt Miljösamverkan, Östergötland, 2011.

Hantering av allergikost vid tillagningskök på förskolor. Kontrollprojekt Miljösamverkan, Östergötland, 2011. Hantering av allergikost vid tillagningskök på förskolor. Kontrollprojekt Miljösamverkan, Östergötland, 2011. Ansvariga för projektplan samt sammanställning av rapport: Helena Wistrand, Mjölby/Boxholms

Läs mer

Hantering av kost fri från allergener inom förskola, skola och äldreomsorg

Hantering av kost fri från allergener inom förskola, skola och äldreomsorg Hantering av kost fri från allergener inom förskola, skola och äldreomsorg Handling of food free of allergens in preschools, schools and elderly care. Louise Bjärmark Självständigt arbete inom magisterprogrammet

Läs mer

HUR GÖR MAN ETT EGENKONTROLLPROGRAM?

HUR GÖR MAN ETT EGENKONTROLLPROGRAM? 1 HUR GÖR MAN ETT EGENKONTROLLPROGRAM? Ett egenkontrollprogram ska vara en beskrivning över hur man ska sköta och kontrollera sin livsmedelsverksamhet. Med hjälp av egenkontrollprogrammet ska företagaren

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

Revisionsprojekt riktat mot restauranger

Revisionsprojekt riktat mot restauranger MILJÖFÖRVALTNINGEN Revisionsprojekt riktat mot restauranger En rapport från Miljöförvaltningen Karina Alvarez och Jenny Weimer Juni 2010 www.stockholm.se/miljoforvaltningen SAMMANFATTNING Restaurangenheten

Läs mer

Livsmedelskontroll av skolor, förskolor samt vårdoch omsorgsverksamheter i Malmö 2013

Livsmedelskontroll av skolor, förskolor samt vårdoch omsorgsverksamheter i Malmö 2013 Bilaga 1 RAPPORT Livsmedelskontroll av skolor, förskolor samt vårdoch omsorgsverksamheter i Malmö 2013 Antagen av Miljönämnden 2013-09-23 Rapportnr 11/2013 ISSN 1400-4690 Rapporter (ISSN 1400-4690) utgivna

Läs mer

Öppna kafé. Information för en- och tvåmansföretag

Öppna kafé. Information för en- och tvåmansföretag Öppna kafé Information för en- och tvåmansföretag Öppna kafé I den här broschyren kan du som ska starta, överta eller driva ett litet enkelt kafé hitta information som är viktig för dig och din verksamhet.

Läs mer

Miljö- och byggnadsförvaltningen. Kost för allergiker. - livsmedelskontroll av hantering i skolor och förskolor

Miljö- och byggnadsförvaltningen. Kost för allergiker. - livsmedelskontroll av hantering i skolor och förskolor 2015 Miljö- och byggnadsförvaltningen Kost för allergiker - livsmedelskontroll av hantering i skolor och förskolor Projektet utfördes under våren 2015 av livsmedelsinspektörerna: Giovanna Sanchez, Ulrika

Läs mer

Värt att veta om allergi. Alla våra matkorvar är fria från gluten, laktos, ägg, mjölk-, soja- och ärtproteiner

Värt att veta om allergi. Alla våra matkorvar är fria från gluten, laktos, ägg, mjölk-, soja- och ärtproteiner Värt att veta om allergi Alla våra matkorvar är fria från gluten, laktos, ägg, mjölk-, soja- och ärtproteiner Allergi hur påverkas du? När vi bjuder på fest frågar vi sällan gästerna om det är något de

Läs mer

Livsmedelskontroll av storhushåll i Malmö 2013

Livsmedelskontroll av storhushåll i Malmö 2013 RAPPORT Livsmedelskontroll av storhushåll i Malmö 2013 Antagen av Miljönämnden 2013-12-10 Rapportnr 12/2013 ISSN 1400-4690 Rapporter (ISSN 1400-4690) utgivna fr.o.m. 2009: 01/2009 Livsmedelskontroll på

Läs mer

Öppna restaurang eller kafé

Öppna restaurang eller kafé Öppna restaurang eller kafé I den här broschyren kan du som ska starta, överta eller driva en restaurang eller ett kafé hitta information som är viktig för dig och din verksamhet. Det du serverar ska vara

Läs mer

Författare och illustratörer: Emma Ingeström, Johannes Solomonsson, Elina Janson och Agnes Ekberger. Publicerad: 2015-09-18 av LiU igem

Författare och illustratörer: Emma Ingeström, Johannes Solomonsson, Elina Janson och Agnes Ekberger. Publicerad: 2015-09-18 av LiU igem Författare och illustratörer: Emma Ingeström, Johannes Solomonsson, Elina Janson och Agnes Ekberger. Publicerad: 2015-09-18 av LiU igem Det är en härlig och solig sommardag. Och vad passar bättre än

Läs mer

Maten till äldre. Hej! Innehåll. Sidan 1. Sidan 2. Sidan 4 Frukost och mellanmålstips. Sidan 5

Maten till äldre. Hej! Innehåll. Sidan 1. Sidan 2. Sidan 4 Frukost och mellanmålstips. Sidan 5 Maten till äldre Hej! Det här är en guide med råd och tips till dig som lagar och serverar mat och fika till äldre som är matöverkänsliga. Den är framtagen i samverkan med Kristina Lind som är kostkonsulent

Läs mer

Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det?

Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det? Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det? 60 C 4 C MILJÖFÖRVALTNINGEN LUND EGEN KONTROLL I LIVSMEDELSANLÄGGNINGAR Enligt livsmedelslagstiftningen ansvarar livsmedelsföretagaren för att de

Läs mer

Mat och måltid i fokus. för hemtjänst och LSS-verksamhet

Mat och måltid i fokus. för hemtjänst och LSS-verksamhet Mat och måltid i fokus för hemtjänst och LSS-verksamhet Innehåll Maten och näringens betydelse för kroppen...3 Energi och näring... 3 Kort om några näringsämnen... 4 Vid särskilda behov...7 Allergi och

Läs mer

Förskolans mat Verksamhetsplan för köket

Förskolans mat Verksamhetsplan för köket Förskolans mat Verksamhetsplan för köket 2014-2015 Innehåll Förskolans visioner och arbete runt måltiderna... 3 Bra principer för maten... 4 Ekologiska råvaror... 4 Sockerpolicy... 4 Saltpolicy... 5 Kontinuerliga

Läs mer

Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll

Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll MILJÖ- OCH BYGGKONTORET 1 (5) Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll Alla livsmedelsanläggningar ska utveckla ett system för egenkontroll anpassat efter den verksamhet som är aktuell. Systemet

Läs mer

Bageri/konditori 2010

Bageri/konditori 2010 Dnr 2010-4870 Bageri/konditori 2010 Utfört av miljökontoret Jönköpings kommun Skriven av Jessica Svensson, 2010-12-17 Inledning Under 2010 bedrivs delar av den planerade livsmedelskontrollen i Jönköpings

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 7 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

Till dig som fått EpiPen

Till dig som fått EpiPen Till dig som fått EpiPen 1. Vad är EpiPen och hur verkar det? EpiPen är en säker och snabb akutbehandling av anafylaktisk chock. EpiPen är en automatisk injektionspenna med en engångsdos adrenalin. Anafylaktisk

Läs mer

Turist 2011. Riktad tillsyn av livsmedelshantering under turistsäsong. En rapport från Miljöförvaltningen Linn Oldemar och Alexandra Bernvetter

Turist 2011. Riktad tillsyn av livsmedelshantering under turistsäsong. En rapport från Miljöförvaltningen Linn Oldemar och Alexandra Bernvetter MILJÖFÖRVALTNINGEN Turist 2011 Riktad tillsyn av livsmedelshantering under turistsäsong En rapport från Miljöförvaltningen Linn Oldemar och Alexandra Bernvetter December 2011 www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Läs mer

VERSION DIARIENUMMER 2013-10-04 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2012. Livsmedelskontroll av kosttillskott. Lena Lidö och Haileselassie Yibrah

VERSION DIARIENUMMER 2013-10-04 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2012. Livsmedelskontroll av kosttillskott. Lena Lidö och Haileselassie Yibrah VERSION DIARIENUMMER 2013-10-04 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2012 Livsmedelskontroll av kosttillskott Lena Lidö och Haileselassie Yibrah Livsmedelskontroll av kosttillskott Lena Lidö och Haileselassie

Läs mer

Riktlinjer för maten och måltiderna inom skola och fritidshem i Nybro kommun

Riktlinjer för maten och måltiderna inom skola och fritidshem i Nybro kommun Riktlinjer för maten och måltiderna inom skola och fritidshem i Nybro kommun Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden i Nybro kommun 2010-03-03, 19. Livsmedelsverkets kostråd i Bra mat i skolan ligger

Läs mer

ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM

ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM Om du driver livsmedelsverksamhet är Du ansvarig för att Dina produkter är säkra och uppfyller kraven på hygien och redlighet. Detta gör du genom att ha en fungerande egenkontroll

Läs mer

Vad ska uppfyllas för att nå säkra livsmedel?

Vad ska uppfyllas för att nå säkra livsmedel? VÄGLEDNING NR 2 Vad ska uppfyllas för att nå säkra livsmedel? En vägledning till företagare som är underlagda kontroll enligt livsmedelslagen Lycksele kommun Myndighetsenheten Telefon: 0950-166 00 (vxl)

Läs mer

Faroanalys. och. sammanställning av kritiska punkter. för. (verksamhetens namn) Samsynsdokument för kommunerna i Sjuhäradsbygden

Faroanalys. och. sammanställning av kritiska punkter. för. (verksamhetens namn) Samsynsdokument för kommunerna i Sjuhäradsbygden Faroanalys och sammanställning av kritiska punkter för.. (verksamhetens namn) Samsynsdokument för kommunerna i Sjuhäradsbygden 2 Inledning och förklaring av begrepp Alla som hanterar mat vill att den ska

Läs mer

UTBILDNINGAR. Vi utbildar om Mat, miljö och hälsa i ett helhetsperspektiv. Öppna föreläsningar: Mat är gott och något att längta efter!

UTBILDNINGAR. Vi utbildar om Mat, miljö och hälsa i ett helhetsperspektiv. Öppna föreläsningar: Mat är gott och något att längta efter! UTBILDNINGAR Vi utbildar om Mat, miljö och hälsa i ett helhetsperspektiv 2009 Öppna föreläsningar: Bra mat för förskolebarn Skolmaten - ett folkhälsomål Bra mat för äldre Specialkoster Trender och myter

Läs mer

Offentlig dricksvattenkontroll mål, metodik

Offentlig dricksvattenkontroll mål, metodik Offentlig dricksvattenkontroll mål, metodik Vision för livsmedelskontrollen Professionell livsmedelskontroll för konsumenternas och företagens bästa Gemensamma nationella mål Exempel Mer omfattande kontroll

Läs mer

Kostpolicy. inom förskola, grundskola och gymnasieskola

Kostpolicy. inom förskola, grundskola och gymnasieskola Kostpolicy inom förskola, grundskola och gymnasieskola Alla matgäster, men även vårdnadshavare, ska känna en trygghet i att det serveras välsmakande och näringsriktigt väl sammansatt kost inom Södertälje

Läs mer

Aktuellt kring offentliga måltider

Aktuellt kring offentliga måltider Aktuellt kring offentliga måltider Anna-Karin Quetel Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg 22 maj 2015 Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg Råd

Läs mer

Riktlinjer för kostpolicyn. Förskole-, fritids- och skolverksamhet Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för kostpolicyn. Förskole-, fritids- och skolverksamhet Hudiksvalls kommun Riktlinjer för kostpolicyn Förskole-, fritids- och skolverksamhet Hudiksvalls kommun Innehåll Riktlinjer för kostpolicyn 1 Måltidens innehåll/måltidsordning 1 Planering av måltiderna 1 Inköp av livsmedel

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.9.2002 KOM(2002) 464 slutlig 2001/0199 (COD) Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2000/13/EG när det gäller

Läs mer

Kan innehålla protien som kan ge allergiska reaktioner. Ammoniumbisulfit.

Kan innehålla protien som kan ge allergiska reaktioner. Ammoniumbisulfit. ÄMNE E-NUMMER ALLERGEN ÖVERKÄNSLIGHET LIVSMEDELSVERKET Argon E938 Kväve E941 Koldioxid E290 Torrjäst eller jäst suspenderad i vin. Ammoniumsulfat E517 Kan innehålla protien som kan ge allergiska reaktioner.

Läs mer

Matallergi hos vuxna. Kuva: Shutterstock. www.allergia.fi

Matallergi hos vuxna. Kuva: Shutterstock. www.allergia.fi Matallergi hos vuxna Kuva: Shutterstock www.allergia.fi 1 2 Innehåll 4 Matallergi hos vuxna 4 Mekanismerna bakom matallergin 4 Symptom 5 Problem i matsmältningskanalen 5 Hudproblem 6 Svullnad 6 Anafylaxi

Läs mer

A L L E R G I K O M M I T T É N RÅD TILL PERSONAL OM ALLERGI. i förskola och skola

A L L E R G I K O M M I T T É N RÅD TILL PERSONAL OM ALLERGI. i förskola och skola A L L E R G I K O M M I T T É N RÅD TILL PERSONAL OM ALLERGI i förskola och skola Inledning Allergiska besvär har blivit allt vanligare bland barn och ungdomar. En del av allergierna är av lindrig art

Läs mer

Till vårdnadshavare 1

Till vårdnadshavare 1 1 Till vårdnadshavare Inledning Maten är ett av livets stora glädjeämnen. Måltiden ska engagera alla sinnen och vara en höjdpunkt på dagen, värd att se fram emot. Utgångspunkterna för riktlinjerna är att

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING Tillverkning och förpackning

VERKSAMHETSBESKRIVNING Tillverkning och förpackning Diarienummer (ifylles av myndig het) : Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet Norragatan 17, AX -22100 Mariehamn Tel: +358 18 528 600, Fax: +358 18 528 601 E-post: kansliet@amhm.ax Hemsida: www.amhm.ax

Läs mer

Stenkulans enhet Bente Törnqvist Förskolechef 0302-521705 RIKTLINJER VID ALLERGIFRÅGOR/EGENVÅRD Förskolorna på Stenkulans enhet

Stenkulans enhet Bente Törnqvist Förskolechef 0302-521705 RIKTLINJER VID ALLERGIFRÅGOR/EGENVÅRD Förskolorna på Stenkulans enhet 1 RIKTLINJER VID ALLERGIFRÅGOR/EGENVÅRD Förskolorna på Rutiner när vi tar emot barn med allergi/behov av egenvård: (rutinerna är framtagna utifrån skriften:gott, nyttigt och tryggt Allergi och överkänslighet

Läs mer

Hösten 2008 UTBILDNINGAR. Vi utbildar om Mat, miljö och hälsa i ett helhetsperspektiv

Hösten 2008 UTBILDNINGAR. Vi utbildar om Mat, miljö och hälsa i ett helhetsperspektiv Hösten 2008 UTBILDNINGAR Vi utbildar om Mat, miljö och hälsa i ett helhetsperspektiv HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET tel 018-56 04 00 www.hush.se/hskonsult hskonsult@hush.se Kursinformation Anmälan Senast 14 dagar

Läs mer

Faktureringsadress (om annan än ovan) Platsbunden lokal Fordon eller liknande Tält, marknadsstånd Annat

Faktureringsadress (om annan än ovan) Platsbunden lokal Fordon eller liknande Tält, marknadsstånd Annat 1 (5) Anmälan om registrering av anläggning där livsmedel förvaras, bereds, behandlas och bearbetas Ny livsmedelsanläggning Befintlig anläggning Betydande ändring av verksamhet/sortiment i befintlig anläggning

Läs mer

Information om egenkontroll och HACCP i livsmedelsverksamheter

Information om egenkontroll och HACCP i livsmedelsverksamheter Rev. 2014-12-23 Sidan 1 av 10 Information om egenkontroll och HACCP i livsmedelsverksamheter Ditt ansvar Alla som har en livsmedelsverksamhet måste enligt livsmedelslagstiftningen ha en så kallad egenkontroll.

Läs mer

Nyheter för dig med livsmedelsverksamhet

Nyheter för dig med livsmedelsverksamhet Nyheter för dig med livsmedelsverksamhet Ny metod för riskklassning av livsmedelsverksamheter 2012 1 av 6 Från och med 2012 börjar vi tillämpa Livsmedelsverkets nya vägledning för riskklassning. Det kan

Läs mer

Platsbunden lokal Fordon el. liknande Tält, marknadsstånd Annat. Finns Ska installeras Finns ej Ej aktuellt Vatten

Platsbunden lokal Fordon el. liknande Tält, marknadsstånd Annat. Finns Ska installeras Finns ej Ej aktuellt Vatten ANMÄLAN OM REGISTRERING Anläggning där livsmedel förvaras, bereds, behandlas eller bearbetas Anmälan om registrering Ny livsmedelsanläggning Skickas till: Vårgårda kommun Bygg- och miljöavdelningen 447

Läs mer

Branschriktlinjen Säker mat i Servicehandeln

Branschriktlinjen Säker mat i Servicehandeln Branschriktlinjen Säker mat i Servicehandeln INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning för användaren...4 Vad är en branschriktlinje?... 4 Syftet med branschriktlinjen... 4 Varför använda branschriktlinjen?... 4

Läs mer

Planering och utformning av livsmedelslokal

Planering och utformning av livsmedelslokal Information Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2013-02-13 Sida 1(5 Planering och utformning av livsmedelslokal Innan du startar en livsmedelsverksamhet är det viktigt att tänka på hur lokalen ska vara utformad.

Läs mer

Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior

Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior S.M.A.R.T S.M.A.R.T är ett koncept framtaget av Stockholms läns landsting, centrum för folkhälsa, tillämpad näringslära samt Konsumentverket.

Läs mer

Nya regler om hygien för säkerhets skull

Nya regler om hygien för säkerhets skull Nya regler om hygien för säkerhets skull Information till företagare som hanterar livsmedel Ny lag Ingredienser: Ansvar, spårbarhet (öppenhet), egenkontroll (grundförutsättningar, HACCP), flexibilitet

Läs mer

shållningssällskapet i Mellansverige erbjuder följande utbildningar Mat är gott och något att längta efter! Välkommen att boka utbildning hos oss!

shållningssällskapet i Mellansverige erbjuder följande utbildningar Mat är gott och något att längta efter! Välkommen att boka utbildning hos oss! Kurskatalog 2010 Hushållningssällskapet i Mellansverige erbjuder följande utbildningar Livsmedelshygien Bra mat för förskolebarn Bra mat i skolan Bra mat för äldre Specialkoster Klimatsmart om mat Den

Läs mer

Råd & tips för dig som ska starta. Livsmedelsverksamhet. Så gott som alla livsmedelsverksamheter ska registreras

Råd & tips för dig som ska starta. Livsmedelsverksamhet. Så gott som alla livsmedelsverksamheter ska registreras Råd & tips för dig som ska starta Livsmedelsverksamhet Så gott som alla livsmedelsverksamheter ska registreras Livsmedelsverksamhet BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS UPPGIFT Bygg- och miljönämnden har det politiska

Läs mer

ALLERGIROND I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN

ALLERGIROND I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN ALLERGIROND I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN Checklistan för allergirond i förskolan och skolan är utarbetad av Astma- och allergiförbundet och Astma- och Allergiföreningen i Stockholms Län Distribueras av Astma-

Läs mer

Mild allergisk reaktion. Korsreaktioner. Den akuta reaktionen Allergisk chock

Mild allergisk reaktion. Korsreaktioner. Den akuta reaktionen Allergisk chock FÖDOÄMNESÖVERKÄNSLIGHET Linda Dahlqvist, leg dietist Barnkliniken, Kristianstad Hud (80 90 %) Nässelfeberutslag Handflata, fotsula, hårbotten, hörselgång Svullnader Mun Stickande känsla Svullna läppar

Läs mer

Allergiska / atopiska marschen. Överkänslighet. Förskola / skola barnens arbetsplats. 22 % har allergirelaterad sjd! barnens folksjukdom

Allergiska / atopiska marschen. Överkänslighet. Förskola / skola barnens arbetsplats. 22 % har allergirelaterad sjd! barnens folksjukdom och allergi hos skolbarn Vad ska vi tänka på Kan vi minska risken att de drabbas Förskola / skola barnens arbetsplats Många individer / ytenhet Hög fysisk aktivitet Allergi och miljö i skolan Seminarium

Läs mer

Egenkontroll för livsmedelsbranschen. Bättre rutiner i din verksamhet

Egenkontroll för livsmedelsbranschen. Bättre rutiner i din verksamhet Egenkontroll för livsmedelsbranschen Bättre rutiner i din verksamhet Bättre koll med egenkontroll En god egenkontroll tjänar alla på. För dig som driver ett företag i livsmedelsbranschen leder egenkontroll

Läs mer

Kemikalieveckan 2015

Kemikalieveckan 2015 Miljökontoret Rapport 2015-09-29 Kemikalieveckan 2015 - fokus på barns hälsa och säkerhet Rapporten upprättad av: Linn Andersen Kristin Svee 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund

Läs mer

Rutin för hantering av livsmedel inom socialförvaltningen.

Rutin för hantering av livsmedel inom socialförvaltningen. Jennie Terne r Skogsvägen 47 SOCIALFÖRVALTNINGEN Linda Spethz Enhetschef 2015-06-22 Rutin för hantering av livsmedel inom socialförvaltningen. AVDELNINGSKÖK I FÖRVALTNINGEN ENLIGT SOL & LSS Gemensamhetsutrymmet/köket

Läs mer

Diagnostik vid. matöverkänslighet. Innehåll. Förekomst. Olika typer av överkänslighet. Utredning av en misstänkt allergisk reaktion

Diagnostik vid. matöverkänslighet. Innehåll. Förekomst. Olika typer av överkänslighet. Utredning av en misstänkt allergisk reaktion Diagnostik vid ww matöverkänslighet Susanne Glaumann, Barnläkare Med dr Allergi och lungmottagningen Sachsska barn- och ungdomssjukhuset Innehåll Olika typer av överkänslighet Utredning av en misstänkt

Läs mer

Livsmedelskontroll av storhushåll i Malmö 2012

Livsmedelskontroll av storhushåll i Malmö 2012 RAPPORT Livsmedelskontroll av storhushåll i Malmö 2012 Antagen av Miljönämnden 2013-02-19 Rapportnr 3/2013 ISSN 1400-4690 Rapporter (ISSN 1400-4690) utgivna fr.o.m. 2008: 01/2008 Livsmedelskontroll av

Läs mer

Framtidens specialkost: Matallergi och intoleranser

Framtidens specialkost: Matallergi och intoleranser Framtidens specialkost: Matallergi och intoleranser Allergiutbildning för kökspersonal Våren 2012 Therese Lindh, dietist Fakta Ca 34 000 personer i kommunen Centralorten Kinna ca 7000 personer Textilindustri

Läs mer

Projektinriktad livsmedelskontroll i Vellinge kommun våren 2014

Projektinriktad livsmedelskontroll i Vellinge kommun våren 2014 Miljö- och Byggnadsavdelningen Jonas Leo Anna Moldovani Dnr 2014/0916 Projektinriktad livsmedelskontroll i Vellinge kommun våren 2014 Redlighet och Spårbarhet 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Välkommen till förskolan

Välkommen till förskolan Välkommen till förskolan Förskolans verksamhet utgår från förskolans läroplan, Lpfö-98 rev -10 Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för

Läs mer

Ändrad 2008-09-30. Generellt kan man säga att rutinerna ska svara på frågeställningarna: Varför? När? Var? Hur? Och av vem?

Ändrad 2008-09-30. Generellt kan man säga att rutinerna ska svara på frågeställningarna: Varför? När? Var? Hur? Och av vem? Vad ska egenkontrollprogrammet innehålla? Ändrad 2008-09-30 Alla livsmedelsanläggningar ska bedriva egenkontroll. Systemet för egenkontroll ska redovisas för bygg- och miljöförvaltningen i samband med

Läs mer

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiden har betydelse Våra måltider har stor betydelse. Det är säkert alla överens om. Näringsriktig mat ger energi och hälsa. God och

Läs mer

Vi reder ut begreppen.

Vi reder ut begreppen. Vi reder ut begreppen. Mjölkens sammansättning är unik. Mjölk innehåller 18 av de 22 näringsämnen som vi behöver få i oss varje dag. Inget annat livsmedel ger oss så mycket näring på en och samma gång.

Läs mer

VÄLKOMNA! Informationsmöte om nya informationsförordningen. Livsmedelsteamet Miljöförvaltningen Karlstads kommun 20150428

VÄLKOMNA! Informationsmöte om nya informationsförordningen. Livsmedelsteamet Miljöförvaltningen Karlstads kommun 20150428 VÄLKOMNA! Informationsmöte om nya informationsförordningen Livsmedelsteamet Miljöförvaltningen Karlstads kommun 20150428 Informationsförordningen (EU) nr 1169/2011 Nya regler för informationom livsmedel

Läs mer

Livsmedelshygien en vägledning för företag

Livsmedelshygien en vägledning för företag Livsmedelshygien en vägledning för företag Denna vägledning är för restauranger, caféer och andra livsmedelsföretag, liksom butiker och kiosker som säljer och producerar livsmedel. Här kan du läsa om viktiga

Läs mer

Handlingsplan och rutiner för allergi- och specialkost

Handlingsplan och rutiner för allergi- och specialkost 1 Senast uppdaterad:2014-01-21 för allergi- och specialkost Del 1 Inledning Det är ovanligt att man är allergisk mot mat, men många låter bli att äta saker som de felaktigt tror att de är överkänsliga

Läs mer

PROJEKT. Restauranger del 1 2012-03-14

PROJEKT. Restauranger del 1 2012-03-14 PROJEKT Restauranger del 1 2012-03-14 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se Här skriver jag text

Läs mer

2013-11-26 Bilaga 1. Mellanmål 390 kcal Förskola 1-5 år Frukost 300 kcal

2013-11-26 Bilaga 1. Mellanmål 390 kcal Förskola 1-5 år Frukost 300 kcal SoT, Måltid Näring Samtliga normalkostens matsedlar är näringsbedömda i webbaserade verktyget Skolmat Sverige, såväl lunch som frukost och mellanmål. Måltiderna är också näringsberäknade så att de energimässigt

Läs mer

Svenska livsmedelssäkerhetskrav

Svenska livsmedelssäkerhetskrav Svenska livsmedelssäkerhetskrav oktober 2012 Detta dokument är indelat i enlighet med kapitlen i ServSafe online-kurs i livsmedelssäkerhet. Det visar på skillnaderna mellan innehållet i kursen och svenska

Läs mer

I detta material läser du mer om hur du går tillväga för att starta din verksamhet och vad som är viktigt att tänka på.

I detta material läser du mer om hur du går tillväga för att starta din verksamhet och vad som är viktigt att tänka på. Är du intresserad av att starta ett företag i livsmedelsbranschen? Från 1 januari 2006 tillämpas EG-förordningar i Sverige och övriga EU som kräver att verksamheten och anläggningen godkänns eller registreras.

Läs mer