Nordiska språk (NNS, NPO) Nordisk litteratur (NLI) Examensfordringar för filosofie doktorsexamen Godkända vid ledningsgruppens möte 22.5.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordiska språk (NNS, NPO) Nordisk litteratur (NLI) Examensfordringar för filosofie doktorsexamen Godkända vid ledningsgruppens möte 22.5."

Transkript

1 Nordiska språk (NNS, NPO) Nordisk litteratur (NLI) Examensfordringar för filosofie doktorsexamen Godkända vid ledningsgruppens möte Examensfordringarna för filosofie doktorsexamen i nordiska språk (modersmål, andra inhemska språket) och nordisk litteratur är uppbyggda på samma sätt och presenteras här i samma dokument. Flera studieavsnitt kan avläggas på gemensamma kurser för doktorander i nordiska språk och doktorander i nordisk litteratur. Andra studieavsnitt, t.ex. seminariet, avläggs på läroämnesspecifika kurser. Det är även möjligt att avlägga flera av studieavsnitten på kurser vid andra institutioner, fakultetsallmänna kurser, nationella eller internationella forskarkurser, sommarskolor eller kurser vid utländska universitet t.ex. i samband med ett forskarutbyte. Flera avsnitt kan dessutom avläggas som läskurser eller t.ex. i form av essäer. För närmare information om detta, kontakta institutionens handledande personal. Studierna för filosofie doktorsexamen består av två helheter: 1. Forskningsfärdigheter (50 sp) NNS901 Nordiska språk, modersmålslinjen NPO901 Nordiska språk, andra inhemska språket NLI901 Nordisk litteratur Följande studieavsnitt ingår i helheten Forskningsfärdigheter (JOT902 och JOT904 är obligatoriska för alla doktorander, de övriga avsnitten är valbara): JOT901 Introduktion till forskarstudier upp till 3 sp JOT902 Seminarium 5 10 sp JOT903 Den centrala forskningslitteraturen upp till 15 sp JOT904 Metoder och vetenskapsfilosofi 5 10 sp JOT905 Forskaretik upp till 5 sp JOT906 Vetenskapligt skrivande upp till 5 sp JOT907 Vetenskapligt framträdande upp till 5 sp JOT908 Språkstudier upp till 5 sp JOT909 Övriga studier upp till 25 sp JOT910 Vetenskaplig publikation upp till 3 sp 2. Övriga arbetslivsfärdigheter i påbyggnadsexamen (10 sp) NNS901 Nordiska språk, modersmålslinjen NPO901 Nordiska språk, andra inhemska språket NLI901 Nordisk litteratur Helheten avläggs genom valfri kombination av följande avsnitt: JOM901 Mediefärdigheter 2 5 sp JOM902 Universitetspedagogik 2 5 sp JOM903 Språkstudier 2 5 sp JOM904 Ledarskap 2 5 sp

2 JOM905 Projekthantering 2 5 sp JOM906 Administrativa uppgifter 2 5 sp JOM907 Popularisering av vetenskap i tal och skrift 2 5 sp JOM908 Företagande 2 5 sp JOM909 Arbetspraktik 2 5 sp JOM910 Undervisning 2 5 sp JOM911 Handledning 2 5 sp Rekommenderat tidsschema Studierna kan avläggas i valfri takt men måste vara slutförda och registrerade senast då doktors- eller licentiatavhandlingen lämnas in för granskning till fakulteten. För att de olika studieavsnitten ska komma dig till största nytta som doktorand rekommenderas emellertid följande tidsschema: År 1 JOT901 Introduktion till forskarstudier JOT902 Seminarium JOT903 Den centrala forskningslitteraturen År 2 JOT902 Seminarium JOT903 Den centrala forskningslitteraturen JOT904 Metoder och vetenskapsfilosofi JOT907 Vetenskapligt framträdande JOT906 Vetenskapligt skrivande JOT908 Språkstudier År 3 JOT902 Seminarium JOT904 Metoder och vetenskapsfilosofi JOT905 Forskaretik JOT910 Vetenskaplig publikation JOM-studier År 4 JOT902 Seminarium JOM-studier Bedömningen Doktoranderna bedöms med betyget godkänt/underkänt på alla studieavsnitt. Forskningsfärdigheter NNS901, 50 sp, NPO901, 50 sp, NLI901, 50 sp, JOT901 Introduktion till forskarstudier (3 sp)

3 Mål: Doktoranden bekantar sig med doktorandstudierna och forskarlivets olika aspekter. Innehåll: Doktoranden bekantar sig med det handledningskontrakt som används vid institutionen, dokumentet Doktorandens rättigheter och skyldigheter samt studieplanen. Dessutom behandlas finansieringsvillkor och andra frågor som är relevanta för forskarstudier och livet som forskare. Studiematerial och litteratur: Doktorandhandboken av Nordicas doktorandförening Nordok, Doktorandens rättigheter och skyldigheter (tillgängliga på Nordoks webbplats), Humanistiska fakultetens studiehandbok för fortsättningsstuderande (tillgänglig på humanistiska fakultetens webbplats för forskning). Prestationssätt: Handledningskontraktet och studieplanen uppgörs i samråd med handledaren. Doktoranden deltar i fakultetens informationsmöte för nya doktorander. Doktoranden bekantar sig med forskarlivets ekonomiska och sociala villkor, t.ex. genom att läsa Nordoks Doktorandhandbok eller Humanistiska fakultetens studiehandbok för fortsättningsstuderande. Dessutom ordnar institutionen i början av varje läsår en doktorandträff för alla doktorander. JOT902 Seminarium (5 10 sp) , obligatoriskt studieavsnitt Mål: Forskningsseminariet är ett forum för diskussion kring aktuella forskningsfrågor. Aktiva forskare och doktorander presenterar pågående forskning (t.ex. texter under arbete, aktuella analysfrågor eller forskningsproblem). Syftet är att skapa en stödjande forskningsgemenskap där forskare och doktorander får idéer för hur texten eller projektet kan utvecklas, samt inspiration för den fortsatta forskningsprocessen. Innehåll: Seminarierna kan vara textbaserade, databaserade eller föreläsningar. Även gästföreläsare utifrån inbjuds. Förutom deltagarnas projekt kan även aktuella artiklar och litteratur ventileras. Studiematerial och litteratur: Material delas ut före eller under seminariet. Prestationssätt: Aktivt deltagande under hela doktorandtiden (studiepoäng ges efter fyra terminer). Enligt överenskommelse med handledaren kan studieavsnittet delvis avläggas på annat sätt, t.ex. genom att doktoranden följer seminarier vid andra institutioner. Alla doktorander uppmuntras att regelbundet lägga fram en text eller uppträda vid institutionens seminarium. JOT903 Den för ämnet centrala forskningslitteraturen (15 sp) Mål: Studiehelhetens syfte är att göra doktoranden förtrogen med de paradigm som gäller inom språk- och litteraturvetenskapen samt vässa doktorandens teoretiska redskap. Innehåll: Studiehelheten består av två delkurser (4 sp + 8 sp). Första delavsnittet (4 sp) avläggs genom deltagande i en föreläsningsserie Traditioner och paradigm som institutionen ordnar då det finns minst fem deltagare från vår egen institution. Syftet med föreläsningsserien är att fokusera några av språk- och litteraturvetenskapens klassiker och analysera den betydelse de haft för disciplinen. Studieavsnittet kan även ersättas med en läslista (3 4 verk) eller med en annan kurs, seminarieserie eller sommarskola enligt överenskommelse med handledaren. Det andra delavsnittet (8 sp) är en fördjupning av relevant forskningslitteratur. Läslistan bestäms i samråd med handledaren (6 8 verk). Möjliga avläggningssätt är t.ex.

4 tentamen, essä, kurs, seminarium, recension, praktikum eller sommarskola. Studiematerial och litteratur: Litteraturanvisningar ges under kurser eller bestäms i samråd med handledaren. Prestationssätt: Studiehelheten avläggs i form av föreläsningsserie, tentamen, essä, kurs, seminarium, recension, praktikum eller sommarskola. JOT904 Metoder och vetenskapsfilosofi (5 10 sp) , obligatoriskt studieavsnitt Mål: Avsikten med studieavsnittet är att ge doktoranden ökad kännedom om centrala forskningsmetoder inom nordiska språk/nordisk litteratur samt om vetenskapsfilosofiska teorier och grundbegrepp. Studieavsnittet skall ge doktoranden verktyg att kritiskt evaluera sin egen forskningsmetod och sin vetenskapsteoretiska syn samt färdigheter att tillämpa forskningsmetoder i praktiken. Studieavsnittet är avsett att ge doktoranden konkret stöd för avhandlingsarbetet. Innehåll: Studieavsnittet är tudelat och består av ett avsnitt som gäller metoder (6 8 sp) och ett avsnitt som gäller vetenskapsfilosofi (2 4 sp). Metodavsnittet kan avläggas genom aktivt deltagande i en föreläsningsserie på den egna institutionen där aktiva forskare berättar om sina metodval, på kurs på någon annan institution vid Helsingfors universitet, genom deltagande i en nationell eller internationell forskarkurs eller som läskurs. Det avsnitt som gäller vetenskapsfilosofi kan avläggas genom aktivt deltagande på kurs i vetenskapsfilosofi eller alternativt som läskurs. Studiematerial och litteratur: Litteratur för metodavsnittet bestäms på kursen eller i samråd med handledaren. Litteratur för det avsnitt som gäller vetenskapsfilosofi bestäms i samråd med den aktuella examinatorn. Prestationssätt: Doktoranden deltar i kurs eller avlägger studieperioden på egen hand som läskurs. JOT905 Forskaretik (5 sp) Mål: Syftet med studieavsnittet är att göra doktoranden uppmärksam på forskaretikens betydelse, att ge doktoranden möjlighet att bekanta sig med olika forskningsetiska teorier och frågeställningar, samt förmåga att identifiera och ta ställning till forskningsetiska problemställningar. Tyngdpunkten läggs på att tillämpa forskaretik i praktiken, i forskningsarbetet. Innehåll: Teman som tas upp är t.ex.: forskarens ansvar, vetenskaplig oredlighet, problem med kategoriseringar, grundläggande etiska teorier, lagstiftning och befintliga regler inom området och respekt för undersökningsdeltagares integritet. De forskningsetiska frågorna behandlas både ur en allmän, teoretisk synvinkel och i relation till deltagarnas forskningsprojekt. Studiematerial och litteratur: Doktoranden bör bekanta sig med Forskningsetiska delegationens broschyr om forskaretik. Dessutom ingår en eller två centrala och grundläggande böcker i ämnet. Om man önskar avlägga avsnittet som läskurs läses tre böcker. På svenska finns t.ex. Birgitta Forsman: Forskningsetik en introduktion (Studentlitteratur, 1997), Birgitta Forsman: Vetenskap och moral (Nya Doxa, 2002) och Göran Hermerén: Kunskapens pris. Forskningsetiska problem och principer i humaniora och samhällsvetenskap (Swedish Science Press, 1996). Prestationssätt: Deltagande i en kurs i forskaretik rekommenderas, men det är också

5 möjligt att avlägga studieavsnittet som läskurs. JOT906 Vetenskapligt skrivande (5 sp) Mål: Studieavsnittet syftar till att ge doktoranden färdigheter i att skriva vetenskapliga artiklar. Doktoranden bekantar sig med procedurerna i vetenskapliga publikationer, lär sig behärska formatet (innehåll, argumentation, vetenskapligt språkbruk, formalia) samt bearbeta texten utgående från respons. Vidare gör doktoranden sig förtrogen med tidskrifternas profiler och anvisningar och lär sig att välja rätt forum för sin artikel. Innehåll: Doktoranden skriver en vetenskaplig artikel i samråd med en handledare eller med läraren på kursen vetenskapligt skrivande. Artikeln kan publiceras under studieavsnitt JOT910. Studiematerial och litteratur: Bjereld, Ulf m.fl.: Varför vetenskap? Om vikten av problem och teori i forskningsprocessen. Ejvegård, Rolf: Argumentationsanalys. Ejvegård, Rolf: Vetenskaplig metod. Starrin, Bengt m.fl.: Från upptäckt till presentation - Om kvalitativ metod och teorigenerering på empirisk grund. Sunnemark, F - Åberg, M (red.): Tvärvetenskap - fält, perspektiv eller metod. Trost, Jan: Att skriva uppsats med akribi. Widerberg, Karin: Kvalitativ forskning i praktiken. Widerberg, Karin: Vetenskapligt skrivande - kreativa genvägar. Prestationssätt: Studieavsnittet kan avläggas på alternativa sätt. A. Doktoranden går en kurs i vetenskapligt skrivande och skriver under aktiv handledning en vetenskaplig artikel. Det rekommenderas att kursen i vetenskapligt skrivande kombineras med en kurs i vetenskapligt framträdande, inom vilken doktoranden förbereder ett föredrag som hon uppträder med på en inhemsk eller utländsk vetenskaplig konferens (eller annat vetenskapligt möte med många, utomstående deltagare). Detta föredrag omarbetar doktoranden sedan inom kursen i vetenskapligt skrivande till en vetenskaplig artikel som publiceras. B. Doktoranden väljer en kurs i vetenskapligt skrivande som arrangeras av någon annan instans vid universitetet (t. ex. fakultetens kortkurser i att skriva vetenskapligt på engelska, Renvall-institutets kortkurs i internationell publicering) och skriver en vetenskaplig artikel i samråd med en handledare. C. Doktoranden läser en bok om vetenskapligt skrivande och redogör för dess centrala punkter för handledaren samt skriver en vetenskaplig artikel i samråd med sin handledare eller annan vetenskaplig sakkunnig som ger respons både på textens innehåll och på dess utformning vid flera olika tillfällen under skrivprocessen. Den formella kunskapen om vetenskapligt skrivande hämtas i en bok om vetenskapligt skrivande, t.ex. någon av de verk som nämns ovan. JOT907 Vetenskapligt framträdande (5 sp) Mål: Studieavsnittet syftar till att ge doktoranden färdigheter i att presentera sin forskning för en större publik på vetenskapliga möten. Doktoranden lär sig förbereda

6 och framföra sina föredrag på ett sätt som både till sin form och till sitt innehåll ska övertyga åhörarna om att forskningen är trovärdig och intressant. Vidare lär sig doktoranden ta emot respons på sitt framträdande. Innehåll: Doktoranden förbereder självständigt i samråd med sin handledare eller en lärare på en kurs i vetenskapligt framträdande ett vetenskapligt föredrag som presenteras vid ett större, inhemskt eller utländskt vetenskapligt möte. Studiematerial och litteratur: Kurt Johannesson: Retorik eller konsten att övertyga. Prestationssätt: Studieavsnittet kan avläggas på alternativa sätt. A. Doktoranden går en kurs i vetenskapligt framträdande och förbereder under aktiv handledning ett vetenskapligt föredrag som hon eller han sedan uppträder med. På kursen får doktoranden respons på sitt föredrag av läraren och av andra doktorander. Det rekommenderas att kursen i vetenskapligt framträdande kombineras med en kurs i vetenskapligt skrivande. På kursen i vetenskapligt framträdande skriver doktoranden ett föredrag hon uppträder med på en inhemsk eller utländsk vetenskaplig konferens (eller annat vetenskapligt möte med många, utomstående deltagare). Föredraget omarbetas sedan på kursen i vetenskapligt skrivande till en vetenskaplig artikel som publiceras. B. Doktoranden skriver ett vetenskapligt föredrag i samråd med sin handledare eller en annan vetenskaplig sakkunnig som ger respons på föredraget under arbetets gång. Handledaren eller en annan deltagare på det vetenskapliga möte där doktoranden presenterar sitt framförande ger respons på föredraget, både för dess innehåll och för framträdandet. Den teoretiska kunskapen om vetenskapligt framträdande hämtas i en bok, t.ex. i det verk som nämns ovan. Det rekommenderas att doktoranden, utöver detta, t.ex. via kurser och handledning bekantar sig med tekniska hjälpmedel så som presentationsprogram och mikrofoner samt övar sig i rösthantering. JOT908 Språkstudier (5 sp) Engelska (JOT908a) Tyska (JOT908b) Franska (JOT908c) Spanska (JOT908d) Italienska (JOT908e) Ryska (JOT908f) Kinesiska (JOT908g) Japanska (JOT908h) Arabiska (JOT908i) Något annat språk (JOT908j) Finska (JOT908k) kod? Svenska (JOT908l) kod? Mål: Studieavsnittet syftar till att ge doktoranden färdigheter i att skriva vetenskapliga artiklar eller hålla konferenspresentationer på något främmande språk inkl. finska och svenska som andraspråk. Innehåll: Doktoranden skriver och/eller bearbetar en vetenskaplig artikel på det främmande språket, som publiceras i en inhemsk eller utländsk vetenskaplig publikation. Doktoranden lär sig behärska formatet (innehåll, argumentation, vetenskapligt språkbruk, formalia) samt bearbeta texten utgående från respons. Alternativt förbereder doktoranden ett vetenskapligt föredrag som presenteras på en internationell konferens. Studiematerial och litteratur: Relevant litteratur inom vetenskapligt skrivande,

7 muntligt framträdande och doktorandens eget forskningsområde som bestäms i samråd med handledaren. Prestationssätt: Doktoranden skriver och/eller bearbetar en vetenskaplig artikel som publiceras i en inhemsk eller utländsk vetenskaplig publikation, t.ex. en tidskrift, konferens-, institutions- eller projektpublikation (gärna en publikation med kollegial bedömning). Alternativt förbereder doktoranden en vetenskaplig presentation som presenteras på en internationell konferens. Artikeln eller presentationen skrivs på ett valfritt främmande språk och den behandlar ett ämne som anknyter till doktorandens avhandling. Artikeln ska inte vara samma som skrivs inom studieavsnitt JOT906/910 och föredraget ska inte vara samma som inom studieavsnitt JOT907. JOT909 Övriga studier (25 sp) Mål: Studieavsnittet syftar till att ge doktoranden färdigheter i ett valfritt ämne som passar in i påbyggnadsexamen. Innehåll: Valfritt i samråd med handledaren, enskilda studieavsnitt eller en biämneshelhet på 25 sp JOT910 Vetenskaplig publikation (3 sp) Mål: Syftet är att ge doktoranden färdigheter i publikationspraxis. Doktoranden ska göra sig förtrogen med tidskrifternas profiler och anvisningar och lär sig att välja rätt forum för sin artikel. Innehåll: Doktoranden skriver självständigt en vetenskaplig artikel som publiceras i en inhemsk eller utländsk vetenskaplig publikation, t.ex. en tidskrift, konferens-, institutions- eller projektpublikation (gärna en publikation med kollegial bedömning). Studiematerial och litteratur: Prestationssätt: Doktoranden skriver och/eller bearbetar en vetenskaplig artikel som publiceras i en inhemsk eller utländsk vetenskaplig publikation, t.ex. en tidskrift, konferens-, institutions- eller projektpublikation (gärna en publikation med kollegial bedömning). JOT910 kan kombineras med JOT906 (vetenskapligt skrivande). Övriga arbetslivsfärdigheter i påbyggnadsexamen NNS902, 10 sp, NPO902, 10 sp, NLI902, 10 sp, Mål: Syftet är att doktoranden får relevanta praktiska färdigheter för sin framtida yrkesbana som forskare, lärare eller inom den privata sektorn. Doktoranden ska inhämta kunskap och färdigheter som möjliggör en smidig övergång från doktorandstudierna till en postdoktoral yrkesbana. Innehåll: Studieavsnitten ger en översikt över olika områden i samhället där doktorer behövs. De olika studieavsnitten väljs enligt doktorandens eget intresse och behov. Arbetslivsfärdigheter behandlas på varierande sätt beroende på studieavsnittets tema. Arbetsformerna framgår under varje studieavsnitt, t.ex. föreläsningar, seminariedagar

8 och litteraturläsning. De skriftliga arbeten och reflektioner som skrivs inom olika kurser och i samband med praktiskt arbete kan användas som hjälp vid utarbetandet av universitetsportföljen och även som en del av den. Studiematerial och litteratur: Litteraturanvisningar ges vid kurser eller av handledaren. Prestationssätt: Studieavsnittet avläggs genom deltagande i kurser eller föreläsningar samt i form av skriftliga arbeten och reflektioner. Minst två olika studieavsnitt väljs. JOM901 Mediefärdigheter (2 5 sp) Syftet med denna delkurs är att doktoranden lär sig att uppträda i media, ge intervjuer, skriva pressmeddelanden och marknadsföra sitt kunnande. Delkursen avläggs i form av kurs eller med föreläsningspass. JOM902 Universitetspedagogik (2 5 sp) Delkursen avläggs i form av kurs vars syfte är att ge praktiska vuxenpedagogiska kunskaper och färdigheter anpassade för universitetsundervisning. JOM903 Språkstudier (2 5 sp) Fritt valbara språkstudier. Se även studieavsnitt JOT908 ovan. JOM904 Ledarskap (2 5 sp) Syftet med delkursen är att göra doktoranden förtrogen med ledarskapet som arbetsroll och med de utmaningar som en ledare eller person i chefsposition ställs inför. Delkursen avläggs som kurs eller med föreläsningspass. JOM905 Projekthantering (2 5 sp) Målsättningen med delkursen är att doktoranden ska ges grundläggande kunskaper i projektorganisering, projektledning och projektstyrning. Doktoranden lär sig även grunderna i projektekonomi (t.ex. bokföring, budgetering, löner) och blir bekant med förfarandet vid ansökan om projektfinansiering från EU, Nordiska Rådet, Finlands Akademi och andra nationella fonder. Delkursen avläggs som kurs eller med föreläsningspass. JOM906 Administrativa uppgifter (2 5 sp) Syftet med delkursen är att göra doktoranden förtrogen med institutionens och fakultetens administration och organisation. Delkursen avläggs genom administrativt arbete (40 h) och genom en kort beskrivning (1 2 sidor) av doktorandens administrativa erfarenheten och administrationsfilosofin. Denna text skrivs med tanke på universitetsportföljen. Alternativt kan doktoranden utföra det administrativa arbetet inom föreningsvärlden, på andra institutioner eller forskningsenheter eller motsvarande. JOM907 Popularisering av vetenskap i tal och skrift (2 5 sp)

9 Syftet med delkursen är att ge information om hur man kan sprida sina forskningsresultat och sitt specialkunnande utanför det akademiska samfundet. Delkursen kan avläggas t.ex. genom att skriva populariserande artiklar och recensioner eller genom att hålla föredrag, göra medieframträdanden, ge intervjuer, leda studiecirklar och undervisa på kurser på medborgarinstitut. JOM908 Företagande (2 5 sp) Målsättningen för studieavsnittet är att doktoranden ska lära sig de juridiska, ekonomiska och övriga administrativa grunderna för att driva ett företag. Studieavsnittet avläggs som kurs, genom föreläsningspass eller genom att tentera relevant litteratur. JOM909 Arbetspraktik (2 5 sp) Syftet med delkursen är att ge doktoranden arbetserfarenhet och kontakter till arbetslivet. Delkursen avläggs genom arbete under handledning vid en relevant institution, stiftelse, ett förlag eller en annan arbetsplats. JOM910 Undervisning (2 5 sp) Kod? Syftet med delkursen är att doktoranden ska bli förtrogen med undervisning på universitetsnivå och att hon ska bli uppmärksam på och utveckla sitt eget sätt att undervisa. Delkursen avläggs genom undervisning (14 28 timmar) och genom en kort kursutvärdering. Kursutvärderingen (1 2 sidor) skrivs för universitetsportföljen och den består av en analys av studentrespons, kollegial utvärdering och självutvärdering. JOM911 Handledning (2 5 sp) Kod? Syftet med delkursen är att ge doktoranden färdigheter i att handleda studenter. Delkursen avläggs antingen genom deltagande i universitetets handledarkurser eller genom handledning av proseminarieskribenter. Om delkursen avläggs genom handledning krävs ytterligare en 1 2 sidor lång presentation av och självreflektion om den handledning doktoranden gett.

NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015

NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015 NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015 Torsdagen den 28 augusti kl. 13.15-14.00 ordnar vi ett informationsmöte för studenterna i Forsthuset (Unionsgatan 40), sal 20. På

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Dnr: 495/2004-510 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management

Läs mer

LinTeks Åsiktsprogram

LinTeks Åsiktsprogram 1 (41) LinTeks Åsiktsprogram 2 (41) Förord LinTeks åsiktsprogram är tänkt som ett stöd för de av LinTeks fullmäktige förtroendevalda som företräder LinTeks medlemmar att luta sig mot, då de förväntas föra

Läs mer

Nordiska språk vid Helsingfors universitet

Nordiska språk vid Helsingfors universitet Nordiska språk vid Helsingfors universitet En introduktion för läsåret 2014 2015 NORDISKA SPRÅK Svenska som modersmål Finska, finskugriska och nordiska institutionen Humanistiska fakulteten Helsingfors

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Riktlinjer för examens-/självständiga arbeten inom huvudområden på grund- och avancerad nivå vid akademin för hälsa, vård och välfärd Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

6. Bank med enkätfrågor för eget urval

6. Bank med enkätfrågor för eget urval 6. Bank med enkätfrågor för eget urval Nedan finns valbara enkätfrågor till lärare (svart text) respektive studenter (blå text) kring universitetets roll samt till studenter (röd text) kring studenternas

Läs mer

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU Instruktion för Examensarbete på avancerad nivå 30 hp inom jägmästarprogrammet eller magisterexamen Fakulteten för skogsvetenskap SLU Version 10 2009-07-01 Instruktion för Examensarbete Anders Alanärä

Läs mer

Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15. Välkommen till programhandboken för SKA! 2014-09-10

Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15. Välkommen till programhandboken för SKA! 2014-09-10 2014-09-10 Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15 Välkommen till programhandboken för SKA! Denna handbok är en lokal handbok för SKA. Den behandlar både praktiska saker och mer teoretiska

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2 Studiehandledning för kursen Forskningsmetoder I UDG14F på grundläggande nivå 7,5 hp. HT 2013 Versionn 2 september 2013 Institutionenn för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 1 Välkommen till kursen Forskningsmetoder

Läs mer

Vasa gymnasium LÄROPLAN

Vasa gymnasium LÄROPLAN Vasa gymnasium LÄROPLAN Godkänd av svenska sektionen 27.4 2005 Innehållsförteckning ALLMÄN DEL... 2 SKOLANS VERKSAMHETSIDÉ OCH VÄRDEBETONING... 2 STÖD OCH HANDLEDNING FÖR DE STUDERANDE... 2 SAMARBETE MED

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Text Design - Information Design, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Kurskatalog. * Bättre relationer på jobbet* * Talakurser * Skrivakurser * * Kommunikationsutbildning * * Mediakurser * Sätta mål*

Kurskatalog. * Bättre relationer på jobbet* * Talakurser * Skrivakurser * * Kommunikationsutbildning * * Mediakurser * Sätta mål* Vi erbjuder kurser på följande teman: Kurskatalog * Bättre relationer på jobbet* * Talakurser * Skrivakurser * * Kommunikationsutbildning * * Mediakurser * Sätta mål* Om Encourager AB Encourager AB är

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik Fastställd av historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2014-04-08 1. Mål för utbildningen För doktorsexamen och licentiatexamen ska, enligt examensordningen,

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN

REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Version 2 Beslutad i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden, FFN 2011-09-22 Regler och rutiner för utbildning på

Läs mer

RUTINER FÖR UTFÖRANDE AV EXAMENSARBETE CIVILINGENJÖR, MASTER, HÖGSKOLEINGENJÖR

RUTINER FÖR UTFÖRANDE AV EXAMENSARBETE CIVILINGENJÖR, MASTER, HÖGSKOLEINGENJÖR RUTINER FÖR UTFÖRANDE AV EXAMENSARBETE CIVILINGENJÖR, MASTER, HÖGSKOLEINGENJÖR (MED AKADEMISK HEMVIST VID INSTITUTIONEN FÖR TEKNIKVETENSKAP OCH MATEMATIK, TVM) ALLMÄNT För att erhålla en examen fordras

Läs mer

SAMARBETE PÅ SVENSKA

SAMARBETE PÅ SVENSKA SAMARBETE PÅ SVENSKA MELLAN HÖGSKOLOR I HELSINGFORS En översikt över pågående samarbetsformer och samarbetsidéer utgående från Arcada-Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors universitet, Svenska handelshögskolan

Läs mer

Svenska, engelska och akademiska

Svenska, engelska och akademiska STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Svenska, engelska och akademiska Sju doktoranders syn på samspelet mellan svenska och engelska på högskolan Syftet med undersökningen är att fördjupa

Läs mer

Ärende p 34 Rektors beslutsmöten Plats för noteringar: Bilaga p 34 A Lärarhögskolan Rektors beslutsmöte Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-03-24 Bilaga p 34 A Sid 1 (2) Tid: Kl 13.00 Plats: Doktoranden

Läs mer

Programinformation för. Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng

Programinformation för. Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng Programinformation för Dnr BTH 560-0088-2011 1 Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng 1. Beslut (Digital Culture and Communication, 180 ECTS credits) Detta dokument är fastställt av chefen

Läs mer

Rapport över benchmarking Åbo Akademi - Göteborgs universitet 2013-2014. 1 Bakgrund

Rapport över benchmarking Åbo Akademi - Göteborgs universitet 2013-2014. 1 Bakgrund 1 Bakgrund Institutionen för psykologi och logopedi (IPL) vid Åbo Akademi har läsåret 2013-2014 initierat benchmarking-projektet Kvalitetssäkring i undervisningen. Projektet genomfördes i samråd med Logopedprogrammet

Läs mer

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-537/2005 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG Systems Analysis Master Programme, 40/80 points (60/120 ECTS)

Läs mer

Anvisningar till kurserna Organisationspsykologi I, 5 p, och II 5p (kurserna 27 och 28) Läsanvisning

Anvisningar till kurserna Organisationspsykologi I, 5 p, och II 5p (kurserna 27 och 28) Läsanvisning Uppsala universitet Institutionen för psykologi Psykologprogrammet, termin 8 VT-2010 Anvisningar till kurserna Organisationspsykologi I, 5 p, och II 5p (kurserna 27 och 28) Läsanvisning Kursanvisningen

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer