Nordiska språk (NNS, NPO) Nordisk litteratur (NLI) Examensfordringar för filosofie doktorsexamen Godkända vid ledningsgruppens möte 22.5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordiska språk (NNS, NPO) Nordisk litteratur (NLI) Examensfordringar för filosofie doktorsexamen Godkända vid ledningsgruppens möte 22.5."

Transkript

1 Nordiska språk (NNS, NPO) Nordisk litteratur (NLI) Examensfordringar för filosofie doktorsexamen Godkända vid ledningsgruppens möte Examensfordringarna för filosofie doktorsexamen i nordiska språk (modersmål, andra inhemska språket) och nordisk litteratur är uppbyggda på samma sätt och presenteras här i samma dokument. Flera studieavsnitt kan avläggas på gemensamma kurser för doktorander i nordiska språk och doktorander i nordisk litteratur. Andra studieavsnitt, t.ex. seminariet, avläggs på läroämnesspecifika kurser. Det är även möjligt att avlägga flera av studieavsnitten på kurser vid andra institutioner, fakultetsallmänna kurser, nationella eller internationella forskarkurser, sommarskolor eller kurser vid utländska universitet t.ex. i samband med ett forskarutbyte. Flera avsnitt kan dessutom avläggas som läskurser eller t.ex. i form av essäer. För närmare information om detta, kontakta institutionens handledande personal. Studierna för filosofie doktorsexamen består av två helheter: 1. Forskningsfärdigheter (50 sp) NNS901 Nordiska språk, modersmålslinjen NPO901 Nordiska språk, andra inhemska språket NLI901 Nordisk litteratur Följande studieavsnitt ingår i helheten Forskningsfärdigheter (JOT902 och JOT904 är obligatoriska för alla doktorander, de övriga avsnitten är valbara): JOT901 Introduktion till forskarstudier upp till 3 sp JOT902 Seminarium 5 10 sp JOT903 Den centrala forskningslitteraturen upp till 15 sp JOT904 Metoder och vetenskapsfilosofi 5 10 sp JOT905 Forskaretik upp till 5 sp JOT906 Vetenskapligt skrivande upp till 5 sp JOT907 Vetenskapligt framträdande upp till 5 sp JOT908 Språkstudier upp till 5 sp JOT909 Övriga studier upp till 25 sp JOT910 Vetenskaplig publikation upp till 3 sp 2. Övriga arbetslivsfärdigheter i påbyggnadsexamen (10 sp) NNS901 Nordiska språk, modersmålslinjen NPO901 Nordiska språk, andra inhemska språket NLI901 Nordisk litteratur Helheten avläggs genom valfri kombination av följande avsnitt: JOM901 Mediefärdigheter 2 5 sp JOM902 Universitetspedagogik 2 5 sp JOM903 Språkstudier 2 5 sp JOM904 Ledarskap 2 5 sp

2 JOM905 Projekthantering 2 5 sp JOM906 Administrativa uppgifter 2 5 sp JOM907 Popularisering av vetenskap i tal och skrift 2 5 sp JOM908 Företagande 2 5 sp JOM909 Arbetspraktik 2 5 sp JOM910 Undervisning 2 5 sp JOM911 Handledning 2 5 sp Rekommenderat tidsschema Studierna kan avläggas i valfri takt men måste vara slutförda och registrerade senast då doktors- eller licentiatavhandlingen lämnas in för granskning till fakulteten. För att de olika studieavsnitten ska komma dig till största nytta som doktorand rekommenderas emellertid följande tidsschema: År 1 JOT901 Introduktion till forskarstudier JOT902 Seminarium JOT903 Den centrala forskningslitteraturen År 2 JOT902 Seminarium JOT903 Den centrala forskningslitteraturen JOT904 Metoder och vetenskapsfilosofi JOT907 Vetenskapligt framträdande JOT906 Vetenskapligt skrivande JOT908 Språkstudier År 3 JOT902 Seminarium JOT904 Metoder och vetenskapsfilosofi JOT905 Forskaretik JOT910 Vetenskaplig publikation JOM-studier År 4 JOT902 Seminarium JOM-studier Bedömningen Doktoranderna bedöms med betyget godkänt/underkänt på alla studieavsnitt. Forskningsfärdigheter NNS901, 50 sp, NPO901, 50 sp, NLI901, 50 sp, JOT901 Introduktion till forskarstudier (3 sp)

3 Mål: Doktoranden bekantar sig med doktorandstudierna och forskarlivets olika aspekter. Innehåll: Doktoranden bekantar sig med det handledningskontrakt som används vid institutionen, dokumentet Doktorandens rättigheter och skyldigheter samt studieplanen. Dessutom behandlas finansieringsvillkor och andra frågor som är relevanta för forskarstudier och livet som forskare. Studiematerial och litteratur: Doktorandhandboken av Nordicas doktorandförening Nordok, Doktorandens rättigheter och skyldigheter (tillgängliga på Nordoks webbplats), Humanistiska fakultetens studiehandbok för fortsättningsstuderande (tillgänglig på humanistiska fakultetens webbplats för forskning). Prestationssätt: Handledningskontraktet och studieplanen uppgörs i samråd med handledaren. Doktoranden deltar i fakultetens informationsmöte för nya doktorander. Doktoranden bekantar sig med forskarlivets ekonomiska och sociala villkor, t.ex. genom att läsa Nordoks Doktorandhandbok eller Humanistiska fakultetens studiehandbok för fortsättningsstuderande. Dessutom ordnar institutionen i början av varje läsår en doktorandträff för alla doktorander. JOT902 Seminarium (5 10 sp) , obligatoriskt studieavsnitt Mål: Forskningsseminariet är ett forum för diskussion kring aktuella forskningsfrågor. Aktiva forskare och doktorander presenterar pågående forskning (t.ex. texter under arbete, aktuella analysfrågor eller forskningsproblem). Syftet är att skapa en stödjande forskningsgemenskap där forskare och doktorander får idéer för hur texten eller projektet kan utvecklas, samt inspiration för den fortsatta forskningsprocessen. Innehåll: Seminarierna kan vara textbaserade, databaserade eller föreläsningar. Även gästföreläsare utifrån inbjuds. Förutom deltagarnas projekt kan även aktuella artiklar och litteratur ventileras. Studiematerial och litteratur: Material delas ut före eller under seminariet. Prestationssätt: Aktivt deltagande under hela doktorandtiden (studiepoäng ges efter fyra terminer). Enligt överenskommelse med handledaren kan studieavsnittet delvis avläggas på annat sätt, t.ex. genom att doktoranden följer seminarier vid andra institutioner. Alla doktorander uppmuntras att regelbundet lägga fram en text eller uppträda vid institutionens seminarium. JOT903 Den för ämnet centrala forskningslitteraturen (15 sp) Mål: Studiehelhetens syfte är att göra doktoranden förtrogen med de paradigm som gäller inom språk- och litteraturvetenskapen samt vässa doktorandens teoretiska redskap. Innehåll: Studiehelheten består av två delkurser (4 sp + 8 sp). Första delavsnittet (4 sp) avläggs genom deltagande i en föreläsningsserie Traditioner och paradigm som institutionen ordnar då det finns minst fem deltagare från vår egen institution. Syftet med föreläsningsserien är att fokusera några av språk- och litteraturvetenskapens klassiker och analysera den betydelse de haft för disciplinen. Studieavsnittet kan även ersättas med en läslista (3 4 verk) eller med en annan kurs, seminarieserie eller sommarskola enligt överenskommelse med handledaren. Det andra delavsnittet (8 sp) är en fördjupning av relevant forskningslitteratur. Läslistan bestäms i samråd med handledaren (6 8 verk). Möjliga avläggningssätt är t.ex.

4 tentamen, essä, kurs, seminarium, recension, praktikum eller sommarskola. Studiematerial och litteratur: Litteraturanvisningar ges under kurser eller bestäms i samråd med handledaren. Prestationssätt: Studiehelheten avläggs i form av föreläsningsserie, tentamen, essä, kurs, seminarium, recension, praktikum eller sommarskola. JOT904 Metoder och vetenskapsfilosofi (5 10 sp) , obligatoriskt studieavsnitt Mål: Avsikten med studieavsnittet är att ge doktoranden ökad kännedom om centrala forskningsmetoder inom nordiska språk/nordisk litteratur samt om vetenskapsfilosofiska teorier och grundbegrepp. Studieavsnittet skall ge doktoranden verktyg att kritiskt evaluera sin egen forskningsmetod och sin vetenskapsteoretiska syn samt färdigheter att tillämpa forskningsmetoder i praktiken. Studieavsnittet är avsett att ge doktoranden konkret stöd för avhandlingsarbetet. Innehåll: Studieavsnittet är tudelat och består av ett avsnitt som gäller metoder (6 8 sp) och ett avsnitt som gäller vetenskapsfilosofi (2 4 sp). Metodavsnittet kan avläggas genom aktivt deltagande i en föreläsningsserie på den egna institutionen där aktiva forskare berättar om sina metodval, på kurs på någon annan institution vid Helsingfors universitet, genom deltagande i en nationell eller internationell forskarkurs eller som läskurs. Det avsnitt som gäller vetenskapsfilosofi kan avläggas genom aktivt deltagande på kurs i vetenskapsfilosofi eller alternativt som läskurs. Studiematerial och litteratur: Litteratur för metodavsnittet bestäms på kursen eller i samråd med handledaren. Litteratur för det avsnitt som gäller vetenskapsfilosofi bestäms i samråd med den aktuella examinatorn. Prestationssätt: Doktoranden deltar i kurs eller avlägger studieperioden på egen hand som läskurs. JOT905 Forskaretik (5 sp) Mål: Syftet med studieavsnittet är att göra doktoranden uppmärksam på forskaretikens betydelse, att ge doktoranden möjlighet att bekanta sig med olika forskningsetiska teorier och frågeställningar, samt förmåga att identifiera och ta ställning till forskningsetiska problemställningar. Tyngdpunkten läggs på att tillämpa forskaretik i praktiken, i forskningsarbetet. Innehåll: Teman som tas upp är t.ex.: forskarens ansvar, vetenskaplig oredlighet, problem med kategoriseringar, grundläggande etiska teorier, lagstiftning och befintliga regler inom området och respekt för undersökningsdeltagares integritet. De forskningsetiska frågorna behandlas både ur en allmän, teoretisk synvinkel och i relation till deltagarnas forskningsprojekt. Studiematerial och litteratur: Doktoranden bör bekanta sig med Forskningsetiska delegationens broschyr om forskaretik. Dessutom ingår en eller två centrala och grundläggande böcker i ämnet. Om man önskar avlägga avsnittet som läskurs läses tre böcker. På svenska finns t.ex. Birgitta Forsman: Forskningsetik en introduktion (Studentlitteratur, 1997), Birgitta Forsman: Vetenskap och moral (Nya Doxa, 2002) och Göran Hermerén: Kunskapens pris. Forskningsetiska problem och principer i humaniora och samhällsvetenskap (Swedish Science Press, 1996). Prestationssätt: Deltagande i en kurs i forskaretik rekommenderas, men det är också

5 möjligt att avlägga studieavsnittet som läskurs. JOT906 Vetenskapligt skrivande (5 sp) Mål: Studieavsnittet syftar till att ge doktoranden färdigheter i att skriva vetenskapliga artiklar. Doktoranden bekantar sig med procedurerna i vetenskapliga publikationer, lär sig behärska formatet (innehåll, argumentation, vetenskapligt språkbruk, formalia) samt bearbeta texten utgående från respons. Vidare gör doktoranden sig förtrogen med tidskrifternas profiler och anvisningar och lär sig att välja rätt forum för sin artikel. Innehåll: Doktoranden skriver en vetenskaplig artikel i samråd med en handledare eller med läraren på kursen vetenskapligt skrivande. Artikeln kan publiceras under studieavsnitt JOT910. Studiematerial och litteratur: Bjereld, Ulf m.fl.: Varför vetenskap? Om vikten av problem och teori i forskningsprocessen. Ejvegård, Rolf: Argumentationsanalys. Ejvegård, Rolf: Vetenskaplig metod. Starrin, Bengt m.fl.: Från upptäckt till presentation - Om kvalitativ metod och teorigenerering på empirisk grund. Sunnemark, F - Åberg, M (red.): Tvärvetenskap - fält, perspektiv eller metod. Trost, Jan: Att skriva uppsats med akribi. Widerberg, Karin: Kvalitativ forskning i praktiken. Widerberg, Karin: Vetenskapligt skrivande - kreativa genvägar. Prestationssätt: Studieavsnittet kan avläggas på alternativa sätt. A. Doktoranden går en kurs i vetenskapligt skrivande och skriver under aktiv handledning en vetenskaplig artikel. Det rekommenderas att kursen i vetenskapligt skrivande kombineras med en kurs i vetenskapligt framträdande, inom vilken doktoranden förbereder ett föredrag som hon uppträder med på en inhemsk eller utländsk vetenskaplig konferens (eller annat vetenskapligt möte med många, utomstående deltagare). Detta föredrag omarbetar doktoranden sedan inom kursen i vetenskapligt skrivande till en vetenskaplig artikel som publiceras. B. Doktoranden väljer en kurs i vetenskapligt skrivande som arrangeras av någon annan instans vid universitetet (t. ex. fakultetens kortkurser i att skriva vetenskapligt på engelska, Renvall-institutets kortkurs i internationell publicering) och skriver en vetenskaplig artikel i samråd med en handledare. C. Doktoranden läser en bok om vetenskapligt skrivande och redogör för dess centrala punkter för handledaren samt skriver en vetenskaplig artikel i samråd med sin handledare eller annan vetenskaplig sakkunnig som ger respons både på textens innehåll och på dess utformning vid flera olika tillfällen under skrivprocessen. Den formella kunskapen om vetenskapligt skrivande hämtas i en bok om vetenskapligt skrivande, t.ex. någon av de verk som nämns ovan. JOT907 Vetenskapligt framträdande (5 sp) Mål: Studieavsnittet syftar till att ge doktoranden färdigheter i att presentera sin forskning för en större publik på vetenskapliga möten. Doktoranden lär sig förbereda

6 och framföra sina föredrag på ett sätt som både till sin form och till sitt innehåll ska övertyga åhörarna om att forskningen är trovärdig och intressant. Vidare lär sig doktoranden ta emot respons på sitt framträdande. Innehåll: Doktoranden förbereder självständigt i samråd med sin handledare eller en lärare på en kurs i vetenskapligt framträdande ett vetenskapligt föredrag som presenteras vid ett större, inhemskt eller utländskt vetenskapligt möte. Studiematerial och litteratur: Kurt Johannesson: Retorik eller konsten att övertyga. Prestationssätt: Studieavsnittet kan avläggas på alternativa sätt. A. Doktoranden går en kurs i vetenskapligt framträdande och förbereder under aktiv handledning ett vetenskapligt föredrag som hon eller han sedan uppträder med. På kursen får doktoranden respons på sitt föredrag av läraren och av andra doktorander. Det rekommenderas att kursen i vetenskapligt framträdande kombineras med en kurs i vetenskapligt skrivande. På kursen i vetenskapligt framträdande skriver doktoranden ett föredrag hon uppträder med på en inhemsk eller utländsk vetenskaplig konferens (eller annat vetenskapligt möte med många, utomstående deltagare). Föredraget omarbetas sedan på kursen i vetenskapligt skrivande till en vetenskaplig artikel som publiceras. B. Doktoranden skriver ett vetenskapligt föredrag i samråd med sin handledare eller en annan vetenskaplig sakkunnig som ger respons på föredraget under arbetets gång. Handledaren eller en annan deltagare på det vetenskapliga möte där doktoranden presenterar sitt framförande ger respons på föredraget, både för dess innehåll och för framträdandet. Den teoretiska kunskapen om vetenskapligt framträdande hämtas i en bok, t.ex. i det verk som nämns ovan. Det rekommenderas att doktoranden, utöver detta, t.ex. via kurser och handledning bekantar sig med tekniska hjälpmedel så som presentationsprogram och mikrofoner samt övar sig i rösthantering. JOT908 Språkstudier (5 sp) Engelska (JOT908a) Tyska (JOT908b) Franska (JOT908c) Spanska (JOT908d) Italienska (JOT908e) Ryska (JOT908f) Kinesiska (JOT908g) Japanska (JOT908h) Arabiska (JOT908i) Något annat språk (JOT908j) Finska (JOT908k) kod? Svenska (JOT908l) kod? Mål: Studieavsnittet syftar till att ge doktoranden färdigheter i att skriva vetenskapliga artiklar eller hålla konferenspresentationer på något främmande språk inkl. finska och svenska som andraspråk. Innehåll: Doktoranden skriver och/eller bearbetar en vetenskaplig artikel på det främmande språket, som publiceras i en inhemsk eller utländsk vetenskaplig publikation. Doktoranden lär sig behärska formatet (innehåll, argumentation, vetenskapligt språkbruk, formalia) samt bearbeta texten utgående från respons. Alternativt förbereder doktoranden ett vetenskapligt föredrag som presenteras på en internationell konferens. Studiematerial och litteratur: Relevant litteratur inom vetenskapligt skrivande,

7 muntligt framträdande och doktorandens eget forskningsområde som bestäms i samråd med handledaren. Prestationssätt: Doktoranden skriver och/eller bearbetar en vetenskaplig artikel som publiceras i en inhemsk eller utländsk vetenskaplig publikation, t.ex. en tidskrift, konferens-, institutions- eller projektpublikation (gärna en publikation med kollegial bedömning). Alternativt förbereder doktoranden en vetenskaplig presentation som presenteras på en internationell konferens. Artikeln eller presentationen skrivs på ett valfritt främmande språk och den behandlar ett ämne som anknyter till doktorandens avhandling. Artikeln ska inte vara samma som skrivs inom studieavsnitt JOT906/910 och föredraget ska inte vara samma som inom studieavsnitt JOT907. JOT909 Övriga studier (25 sp) Mål: Studieavsnittet syftar till att ge doktoranden färdigheter i ett valfritt ämne som passar in i påbyggnadsexamen. Innehåll: Valfritt i samråd med handledaren, enskilda studieavsnitt eller en biämneshelhet på 25 sp JOT910 Vetenskaplig publikation (3 sp) Mål: Syftet är att ge doktoranden färdigheter i publikationspraxis. Doktoranden ska göra sig förtrogen med tidskrifternas profiler och anvisningar och lär sig att välja rätt forum för sin artikel. Innehåll: Doktoranden skriver självständigt en vetenskaplig artikel som publiceras i en inhemsk eller utländsk vetenskaplig publikation, t.ex. en tidskrift, konferens-, institutions- eller projektpublikation (gärna en publikation med kollegial bedömning). Studiematerial och litteratur: Prestationssätt: Doktoranden skriver och/eller bearbetar en vetenskaplig artikel som publiceras i en inhemsk eller utländsk vetenskaplig publikation, t.ex. en tidskrift, konferens-, institutions- eller projektpublikation (gärna en publikation med kollegial bedömning). JOT910 kan kombineras med JOT906 (vetenskapligt skrivande). Övriga arbetslivsfärdigheter i påbyggnadsexamen NNS902, 10 sp, NPO902, 10 sp, NLI902, 10 sp, Mål: Syftet är att doktoranden får relevanta praktiska färdigheter för sin framtida yrkesbana som forskare, lärare eller inom den privata sektorn. Doktoranden ska inhämta kunskap och färdigheter som möjliggör en smidig övergång från doktorandstudierna till en postdoktoral yrkesbana. Innehåll: Studieavsnitten ger en översikt över olika områden i samhället där doktorer behövs. De olika studieavsnitten väljs enligt doktorandens eget intresse och behov. Arbetslivsfärdigheter behandlas på varierande sätt beroende på studieavsnittets tema. Arbetsformerna framgår under varje studieavsnitt, t.ex. föreläsningar, seminariedagar

8 och litteraturläsning. De skriftliga arbeten och reflektioner som skrivs inom olika kurser och i samband med praktiskt arbete kan användas som hjälp vid utarbetandet av universitetsportföljen och även som en del av den. Studiematerial och litteratur: Litteraturanvisningar ges vid kurser eller av handledaren. Prestationssätt: Studieavsnittet avläggs genom deltagande i kurser eller föreläsningar samt i form av skriftliga arbeten och reflektioner. Minst två olika studieavsnitt väljs. JOM901 Mediefärdigheter (2 5 sp) Syftet med denna delkurs är att doktoranden lär sig att uppträda i media, ge intervjuer, skriva pressmeddelanden och marknadsföra sitt kunnande. Delkursen avläggs i form av kurs eller med föreläsningspass. JOM902 Universitetspedagogik (2 5 sp) Delkursen avläggs i form av kurs vars syfte är att ge praktiska vuxenpedagogiska kunskaper och färdigheter anpassade för universitetsundervisning. JOM903 Språkstudier (2 5 sp) Fritt valbara språkstudier. Se även studieavsnitt JOT908 ovan. JOM904 Ledarskap (2 5 sp) Syftet med delkursen är att göra doktoranden förtrogen med ledarskapet som arbetsroll och med de utmaningar som en ledare eller person i chefsposition ställs inför. Delkursen avläggs som kurs eller med föreläsningspass. JOM905 Projekthantering (2 5 sp) Målsättningen med delkursen är att doktoranden ska ges grundläggande kunskaper i projektorganisering, projektledning och projektstyrning. Doktoranden lär sig även grunderna i projektekonomi (t.ex. bokföring, budgetering, löner) och blir bekant med förfarandet vid ansökan om projektfinansiering från EU, Nordiska Rådet, Finlands Akademi och andra nationella fonder. Delkursen avläggs som kurs eller med föreläsningspass. JOM906 Administrativa uppgifter (2 5 sp) Syftet med delkursen är att göra doktoranden förtrogen med institutionens och fakultetens administration och organisation. Delkursen avläggs genom administrativt arbete (40 h) och genom en kort beskrivning (1 2 sidor) av doktorandens administrativa erfarenheten och administrationsfilosofin. Denna text skrivs med tanke på universitetsportföljen. Alternativt kan doktoranden utföra det administrativa arbetet inom föreningsvärlden, på andra institutioner eller forskningsenheter eller motsvarande. JOM907 Popularisering av vetenskap i tal och skrift (2 5 sp)

9 Syftet med delkursen är att ge information om hur man kan sprida sina forskningsresultat och sitt specialkunnande utanför det akademiska samfundet. Delkursen kan avläggas t.ex. genom att skriva populariserande artiklar och recensioner eller genom att hålla föredrag, göra medieframträdanden, ge intervjuer, leda studiecirklar och undervisa på kurser på medborgarinstitut. JOM908 Företagande (2 5 sp) Målsättningen för studieavsnittet är att doktoranden ska lära sig de juridiska, ekonomiska och övriga administrativa grunderna för att driva ett företag. Studieavsnittet avläggs som kurs, genom föreläsningspass eller genom att tentera relevant litteratur. JOM909 Arbetspraktik (2 5 sp) Syftet med delkursen är att ge doktoranden arbetserfarenhet och kontakter till arbetslivet. Delkursen avläggs genom arbete under handledning vid en relevant institution, stiftelse, ett förlag eller en annan arbetsplats. JOM910 Undervisning (2 5 sp) Kod? Syftet med delkursen är att doktoranden ska bli förtrogen med undervisning på universitetsnivå och att hon ska bli uppmärksam på och utveckla sitt eget sätt att undervisa. Delkursen avläggs genom undervisning (14 28 timmar) och genom en kort kursutvärdering. Kursutvärderingen (1 2 sidor) skrivs för universitetsportföljen och den består av en analys av studentrespons, kollegial utvärdering och självutvärdering. JOM911 Handledning (2 5 sp) Kod? Syftet med delkursen är att ge doktoranden färdigheter i att handleda studenter. Delkursen avläggs antingen genom deltagande i universitetets handledarkurser eller genom handledning av proseminarieskribenter. Om delkursen avläggs genom handledning krävs ytterligare en 1 2 sidor lång presentation av och självreflektion om den handledning doktoranden gett.

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015 Helsingfors universitet / Institutionen för beteendevetenskaper Utbildning i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten MKVK04, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies: Bachelor Thesis Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Examensfordringar 2015-2020

Examensfordringar 2015-2020 Examensfordringar 2015-2020 Doktorandprogram i konstnärlig forskning inom teater, dans och performance (240 sp) Doktorandprogrammets syfte och målsättningar Doktorandstudierna vid Forskningscentret för

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i kognitionsvetenskap vid ITfakulteten vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i kognitionsvetenskap vid ITfakulteten vid Göteborgs Universitet 1 Dnr G 213 980/10 Studieplan för forskarutbildningen i kognitionsvetenskap vid ITfakulteten vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet 2010-03-18.

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen

UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen Forskarutbildningen i ekonomisk historia Underdokument till studieplanen, antaget av institutionsstyrelsen september 2004 och reviderad oktober 2007

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN31, Socialt arbete som forskningsområde och kunskapsfält, 15 högskolepoäng Perspectives on Social Work Research and Field of Knowledge, 15 credits Avancerad nivå /

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet

Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 16 april 2008. Studieplanen kompletteras

Läs mer

Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22.

Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22. Allmän studieplan för utbildning på forskarutbildningnivå i didaktik Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22. 1. Ämnesbeskrivning Didaktik

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH

Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH 1. Ämnesbeskrivning samt mål för utbildningen 1.1 Syfte och mål för utbildningen Syftet med

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i tyska

Allmän studieplan för licentiatexamen i tyska Allmän studieplan för licentiatexamen i tyska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 1 oktober 2007. Studieplanen kompletteras med följande dokument,

Läs mer

Utbildningsplan för. Utöver detta krävs för respektive inriktning även behörighet/ kunskaper enligt nedan: Inriktning mot arabiska:

Utbildningsplan för. Utöver detta krävs för respektive inriktning även behörighet/ kunskaper enligt nedan: Inriktning mot arabiska: Utbildningsplan för Kandidatprogram i global management Bachelor's Programme in Global Management 180.0 Högskolepoäng 180.0 ECTS credits Programkod: SFGMA Gäller från: VT 2014 Fastställd: 2013-09-04 Ändrad:

Läs mer

Studieplan för licentiatexamen i romanska språk

Studieplan för licentiatexamen i romanska språk Studieplan för licentiatexamen i romanska språk = Planen avser utbildning på forskarnivå i italienska med språkvetenskaplig inriktning inom examensämnet romanska språk Studieplanen är fastställd av humanistiska

Läs mer

Studieplan för doktorsexamen i romanska språk

Studieplan för doktorsexamen i romanska språk Studieplan för doktorsexamen i romanska språk Planen avser utbildning på forskarnivå i italienska med litteraturvetenskaplig inriktning inom examensämnet romanska språk Studieplanen är fastställd av humanistiska

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign

Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign Ä10.090603.ITFN Beslut 2009-03-06 Dnr G217 843/09 Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs universitet 2009-03-

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi Fastställt datum 2013-01-31 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Dnr FAK 2011/629 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för

Läs mer

4. Behörighetsvillkor PROGRAM. 1. Forskarskolans inriktning

4. Behörighetsvillkor PROGRAM. 1. Forskarskolans inriktning PROGRAM 1. Forskarskolans inriktning Forskarskolan vill samla doktorander från alla språkvetenskapliga ämnen vid fakulteten. Dess inriktning är mot språkvetenskaplig grundforskning, framför allt språket

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/811 Allmän studieplan för licentiatexamen i engelska Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen

Läs mer

HANDLEDNINGS- OCH STUDIEAVTAL FÖR LICENTIAT/DOKTORSEXAMEN VID ÅBO AKADEMIS FORSKARSKOLA

HANDLEDNINGS- OCH STUDIEAVTAL FÖR LICENTIAT/DOKTORSEXAMEN VID ÅBO AKADEMIS FORSKARSKOLA Avtalet är bilaga till anhållan om studierätt för examen byte av doktorandprogram byte av handledare övrigt, vad? HANDLEDNINGS- OCH STUDIEAVTAL FÖR LICENTIAT/DOKTORSEXAMEN VID ÅBO AKADEMIS FORSKARSKOLA

Läs mer

ALLMÄNNA STUDIER. Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) 9102 Kommunikationsfärdigheter II (1 sv) ALLMÄNNA STUDIER 1

ALLMÄNNA STUDIER. Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) 9102 Kommunikationsfärdigheter II (1 sv) ALLMÄNNA STUDIER 1 ALLMÄNNA STUDIER 1 ALLMÄNNA STUDIER E826 Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) Att studeranden skall tillägna sig grundläggande färdigheter att på ett framgångsrikt sätt studera vid fakulteten och tillägna

Läs mer

Enligt examensordningen för doktorsexamen i Högskoleförordningen, Bilaga 2, är målen för doktorsexamen

Enligt examensordningen för doktorsexamen i Högskoleförordningen, Bilaga 2, är målen för doktorsexamen Allmän studieplan för doktorsexamen i vetenskapsteori Dnr: U 2013/767 Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 19 december 2013. Studieplanen kompletteras

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid MDH, 07-06-14 1. Ämnesbeskrivning Arbetslivsvetenskap avser det

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska

Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska = Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 12 november 2007. Studieplanen kompletteras med följande dokument,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekologi Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-596-14 Datum 2014-04-24 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

ERFARENHET AV UNDERVISNING OCH HANDLEDNING Behöver utvecklas God Utmärkt Bedöm ning Undervisningens omfattning och målgrupper. undervisningserfarenhet

ERFARENHET AV UNDERVISNING OCH HANDLEDNING Behöver utvecklas God Utmärkt Bedöm ning Undervisningens omfattning och målgrupper. undervisningserfarenhet Juridiska fakulteten Matris för bedömning av pedagogiska meriter Godkänd vid fakultetsrådets möte 15.4.2014 Matrisen används fr.o.m. 1.8.2014 vid bedömningen av pedagogiska meriter hos sökande till s-

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-356-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Studieplan och gemensam struktur för Master E.G.A.L.E.S. Études Genre et Actions Liées à l Egalité dans la Société (magisterstudier)

Studieplan och gemensam struktur för Master E.G.A.L.E.S. Études Genre et Actions Liées à l Egalité dans la Société (magisterstudier) Studieplan och gemensam struktur för Master E.G.A.L.E.S. Études Genre et Actions Liées à l Egalité dans la Société (magisterstudier) 2013-2014 Uppdaterad per den.6.2013 Termin 1: Grunder i kön och jämställdhet:

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i företagsekonomi. 2. Behörighet för tillträde till forskarutbildningen

Studieplan för forskarutbildningen i företagsekonomi. 2. Behörighet för tillträde till forskarutbildningen Studieplan för forskarutbildningen i företagsekonomi Licentiatexamen, 80 poäng och Doktorsexamen, 160 poäng Studieplanen är inrättad av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Umeå universitet och fastställd

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Innehåll Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013 Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Språk Studierådgivare Sabina Ringvall

Genomgång av examensstrukturen. Språk Studierådgivare Sabina Ringvall Genomgång av examensstrukturen Språk 30.8.2016 Studierådgivare Sabina Ringvall Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3-20500 Åbo 30.8.2016 1 Innehåll Inriktningar Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1111 Sociologi: Introduktion till studier av samhället, 30 högskolepoäng Sociology: Introduction to studies Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten.

Regler för utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/729 Allmän studieplan för licentiatexamen i teoretisk filosofi Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet 26 november 2015.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt i universietets lokala regler för utbildning på forskarnivå. I universitetets arbets-, besluts- och delegationsordningar

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska

Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska = Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 18 januari 2008. Studieplanen kompletteras med följande dokument,

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå. Matematisk statistik

Studieplan för utbildning på forskarnivå. Matematisk statistik Studieplan för utbildning på forskarnivå Matematisk statistik English title: Mathematical statistics TNMAST00 Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden (forskarutbildningsnämnden) 2014-05-14

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet.

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet. STUDIEPLAN 2008-01-++ Dnr HT 2007/479/G 11 Området för humaniora och teologi (Institution) Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i juridik

Studieplan för utbildning på forskarnivå i juridik Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Studieplan för utbildning på forskarnivå i juridik (Doctoral studies in Law) 1 Beslut om inrättande Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid fakulteten

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i konst- och bildvetenskap

Allmän studieplan för licentiatexamen i konst- och bildvetenskap Allmän studieplan för licentiatexamen i konst- och bildvetenskap Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 24 september 2009 (ändrad den 29 augusti 2011).

Läs mer

HUMANISTISK OCH SAMHÄLLSVETENSKAPLIG SPECIALISERING

HUMANISTISK OCH SAMHÄLLSVETENSKAPLIG SPECIALISERING HUMANISTISK OCH SAMHÄLLSVETENSKAPLIG SPECIALISERING Ämnet humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering möjliggör en tvärvetenskaplig eller inomvetenskaplig fördjupning inom ett valt kunskapsområde.

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/812 Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen

Läs mer

PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING

PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING 1 PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING Praktiken ingår som en central del i studierna för pedagogie magisterexamen vid Enheten för pedagogik och vuxenpedagogik. Dessa studier har historiskt byggts upp kring

Läs mer

Datum 2016-02-22. Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet

Datum 2016-02-22. Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet Engelsk benämning: Political Science III with a focus on Crisis Management and Security Kurskod:

Läs mer

Värderingsförmåga och förhållningssätt - visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning,

Värderingsförmåga och förhållningssätt - visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning, STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I STATISTIK VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 070531. 1. Mål för utbildningen Den nya examensordningens krav för doktorsexamen

Läs mer

KURSPLAN Preliminär Telefon Sida 1 (2) Sektionen för hälsa och samhälle Kurskod: 00531HOS / 1

KURSPLAN Preliminär Telefon Sida 1 (2) Sektionen för hälsa och samhälle Kurskod: 00531HOS / 1 KURSPLAN Preliminär Telefon 035-16 71 00 - www.hh.se Sida 1 (2) Sektionen för hälsa och samhälle Kurskod: 00531HOS / 1 Hälsa och livsstil 15 hp Helath and Lifestyle 15 credits Kursplanen är inte fastställd.

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. Dnr: U 2015/776 Allmän studieplan för licentiatexamen i arkeologi Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen kompletteras med

Läs mer

För doktorsexamen ska doktoranden

För doktorsexamen ska doktoranden Samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Allmän studieplan Dnr FS 4.1.4-911-14 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i rättsvetenskap Syllabus for the PhD program

Läs mer

Utbildningsprogrammet i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)

Utbildningsprogrammet i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) Utbildningsprogrammet i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) www.helsinki.fi/ktl/svenska/studier.htm Pedagogiken som vetenskap fokuserar på människans tillväxt, utveckling och inlärning samt pedagogiska

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i filosofi (Philosophy)

Allmän studieplan för forskarutbildning i filosofi (Philosophy) LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Dnr LiU-2010-01756 Allmän studieplan för forskarutbildning i filosofi (Philosophy) Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informatik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informatik Dnr: L 2015/143 Fastställd av FUN: 2015-10-08 Versionsnr: 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informatik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras som teknik

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2007-10-11 Dnr 512-1913-07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi Fastställande: Den allmänna studieplanen är fastställd

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Biomedicinsk teknik TEBMEF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Biomedicinsk teknik TEBMEF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Biomedicinsk teknik TEBMEF00 Studieplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2014-05-16. 1. Ämnesbeskrivning Biomedicinsk

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Innovationsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Innovationsvetenskap Dnr: L 2015/91 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Innovationsvetenskap Området och ämnet Området Innovationsvetenskap betecknar ett område där

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i dramateater-film

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i dramateater-film Humanistisk fakultetsnämnd Dnr 511-4286-05 ALLMÄN STUDIEPLAN Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i dramateater-film Curriculum for PhD-candidate program in drama-theatre-film Fastställande:

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11 Fastställd av fakultetsstyrelsen 2014-04-11 Utbildningen på forskarnivå i

Läs mer

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden Utbildningsplan för Kandidatprogram i moderna språk Bachelor's Programme in Modern Languages 180.0 Högskolepoäng 180.0 ECTS credits Programkod: HMOLK Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2015-03-05 Värdinstitution:

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi; filosofie doktorsexamen

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi; filosofie doktorsexamen Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi; filosofie doktorsexamen Den allmänna studieplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsstyrelse zzzz-zz-zz. Utbildningen omfattar

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, tyska och ryska 28.8.2012 Innehåll Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i industridesign med licentiatexamen som slutmål

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i industridesign med licentiatexamen som slutmål Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Umeå Institute of Design www.uid.umu.se Dnr FS 4.1.1-796-14 Datum 2014-06-04 Sid 1 (5) Allmän studieplan

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i beräkningsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i beräkningsvetenskap Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.4-1421-14 Datum 2014-10-10 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid MDH, 07-06-14. 1. Ämnesbeskrivning Datavetenskap är ett brett ämne som omfattar de teoretiska

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1112 Socialpsykologi: Introduktion till studier av samhället och sociala interaktioner, 30 högskolepoäng Sociology: Introduction to studies of society

Läs mer

Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination

Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination 1-2 Vetenskapsteori och vetenskaplig metod: 1-forskningsprocessen och informationssökning 2-deskriptiv statistik 3-epidemiologisk forskning 4 -mätmetoder

Läs mer

Kursplanen är fastställd av Styrelsen för centrum för genusvetenskap att gälla från och med , höstterminen 2016.

Kursplanen är fastställd av Styrelsen för centrum för genusvetenskap att gälla från och med , höstterminen 2016. Samhällsvetenskapliga fakulteten GNVA61, Genusvetenskap: Juridik i teori och praktik ur ett genusperspektiv, 30 högskolepoäng Gender Studies: Law in Theory and Practice - a Gender Perspective, 30 credits

Läs mer

Vetenskapsteori i GT exegetik. Theory of science in OT exegesis

Vetenskapsteori i GT exegetik. Theory of science in OT exegesis 526100.0 (2011-2012 Vetenskapsteori i GT exegetik Theory of science in OT exegesis (5 sp) Målsättningar och innehåll Att förstå bibelforskningens övergripande metodproblem. Att förstå bibelforskningens

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i tyska

Allmän studieplan för doktorsexamen i tyska Allmän studieplan för doktorsexamen i tyska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 10 oktober 2007. Studieplanen kompletteras med följande dokument, tillgängliga

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i molekylärbiologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i molekylärbiologi Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-366-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap

Allmän studieplan för doktorsexamen i humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap = Allmän studieplan för doktorsexamen i humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den xx xxx månad 2008. Studieplanen

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation

LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Dnr LiU-2012-00781 Studieplan för forskarutbildning i Konstvetenskap och visuell kommunikation (Art History and Visual Communication) Studieplanen

Läs mer

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Dnr: HL/2009 0110 Utbildningsplan Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Internationell administration med språk, 180 högskolepoäng International Administration

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i industridesign

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i industridesign Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Umeå Institute of Design www.uid.umu.se Dnr FS 4.1.1-365-14 Datum 2014-06-04 Sid 1 (5) Allmän studieplan

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi (Doctoral studies in Sociology) Beslut om inrättande Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2014-09-24.

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2014-09-24. Utbildningsplan för Masterprogram i språkvetenskap Master's Programme in Language Science Programkod: HSPPO Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2014-09-24 Värdinstitution: Institutionen för lingvistik 120

Läs mer

Studieplan för licentiatexamen i spanska

Studieplan för licentiatexamen i spanska = Studieplan för licentiatexamen i spanska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2 januari 2008. Studieplanen kompletteras med följande dokument, tillgängliga

Läs mer

Kursen ges som en fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.

Kursen ges som en fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå. 1. Identifikation och grundläggande uppgifter 1. Kurskod FFS M02 2. Kursens namn Författarskolan: Magisterkurs 3. Nivå och kod för A1F Avancerad nivå, har kurser från avancerad nivå som fördjupning i förhållande

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

SPAK01, spanska, kandidatkurs

SPAK01, spanska, kandidatkurs Språk- och litteraturcentrum Spanska SPAK01, spanska, kandidatkurs Studiebeskrivning Fastställd 2007-09-10 av lärarkollegium 3 att gälla fr.o.m. höstterminen 2007 Introduktion SPAK01, 61-90 högskolepoäng,

Läs mer

Kursen är en obligatorisk kurs inom Kandidatprogrammet i equality and diversity management och ges termin 3.

Kursen är en obligatorisk kurs inom Kandidatprogrammet i equality and diversity management och ges termin 3. Samhällsvetenskapliga fakulteten EDMB34, Juridik i teori och praktik ur ett genusperspektiv, 30 Law in Theory and Practice - A Gender Perspective, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Statistik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Statistik Samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Allmän studieplan Dnr FS 4.1.4-1545-14 Sid 1 (6) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Statistik Syllabus for the PhD program

Läs mer

Licentiatexamen För licentiatexamen ska följande mål vara uppfyllda:

Licentiatexamen För licentiatexamen ska följande mål vara uppfyllda: Fastställd datum 2012-05-03 Dnr FAK 2012/128 Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning

Läs mer

SGEK03, Samhällsgeografi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Human Geography: Bachelor Thesis, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SGEK03, Samhällsgeografi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Human Geography: Bachelor Thesis, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SGEK03, Samhällsgeografi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Human Geography: Bachelor Thesis, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2011-09-26 Dnr Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi 1. Mål för utbildningen 1.1 Licentiatexamen För licentiatexamen

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Historia, filosofi och litteraturvetenskap Ämnen vid fakulteten. Innehåll.

Genomgång av examensstrukturen. Historia, filosofi och litteraturvetenskap Ämnen vid fakulteten. Innehåll. Genomgång av examensstrukturen Historia, filosofi och litteraturvetenskap 28.8.2012 Studiechef Sanna Westerlund Ämnen vid fakulteten Språk - engelska - finska - franska - ryska - svenska - tyska HF Kultur

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi Dnr: HS 2014/499 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi (Doctoral studies in Business Administration) Karlstads universitet 651 88 Karlstad

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Högskolepoäng: 240 Ansvarig: Teknisk- naturvetenskaplig fakultetsnämnd Huvudområde: Matematikdidaktik Nivå: Forskarutbildning Fördjupning: Filosofie

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i ämnet BIOLOGI

Allmän studieplan för forskarutbildning i ämnet BIOLOGI Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Dokumentnamn Allmän studieplan för forskarutbildning i ämnet Biologi Beslutsdatum Beslutsfattare Diarienummer

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematisk statistik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematisk statistik Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-364-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET BESLUT 2013-08-27 Humanistiska fakultetsnämnden Romanska och klassiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET BESLUT 2013-08-27 Humanistiska fakultetsnämnden Romanska och klassiska institutionen 1 Dnr Su-159-4.2.1-0053-13 STOCKHOLMS UNIVERSITET BESLUT 2013-08-27 Humanistiska fakultetsnämnden Romanska och klassiska institutionen Allmän studieplan för Utbildning på forskarnivå i romanska språk med

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis Kurskod: 1OP302 Gäller från: VT 2016 Fastställd: Denna kursplan

Läs mer

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Franska Ht 20 Kursbeskrivning i franska 9AFR71 Franska 91-97,5hp Akademiskt skrivande på avancerad nivå 1 Franska (91-97,5hp), Akademiskt

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Byggteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Byggteknik Fastställt datum 2014-09-12 Fakulteten för teknik Dnr 2014/294 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för utbildning på forskarnivå

Läs mer

- förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen 1 (7)

- förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen 1 (7) Allmän studieplan för licentiatexamen i afrikanska språk, arabiska, engelska, franska, grekiska, italienska, japanska, latin, slaviska språk, spanska och tyska vid Göteborgs universitet Studieplanen är

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007. 1. Utbildningens

Läs mer