Nordiska språk (NNS, NPO) Nordisk litteratur (NLI) Examensfordringar för filosofie doktorsexamen Godkända vid ledningsgruppens möte 22.5.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordiska språk (NNS, NPO) Nordisk litteratur (NLI) Examensfordringar för filosofie doktorsexamen Godkända vid ledningsgruppens möte 22.5."

Transkript

1 Nordiska språk (NNS, NPO) Nordisk litteratur (NLI) Examensfordringar för filosofie doktorsexamen Godkända vid ledningsgruppens möte Examensfordringarna för filosofie doktorsexamen i nordiska språk (modersmål, andra inhemska språket) och nordisk litteratur är uppbyggda på samma sätt och presenteras här i samma dokument. Flera studieavsnitt kan avläggas på gemensamma kurser för doktorander i nordiska språk och doktorander i nordisk litteratur. Andra studieavsnitt, t.ex. seminariet, avläggs på läroämnesspecifika kurser. Det är även möjligt att avlägga flera av studieavsnitten på kurser vid andra institutioner, fakultetsallmänna kurser, nationella eller internationella forskarkurser, sommarskolor eller kurser vid utländska universitet t.ex. i samband med ett forskarutbyte. Flera avsnitt kan dessutom avläggas som läskurser eller t.ex. i form av essäer. För närmare information om detta, kontakta institutionens handledande personal. Studierna för filosofie doktorsexamen består av två helheter: 1. Forskningsfärdigheter (50 sp) NNS901 Nordiska språk, modersmålslinjen NPO901 Nordiska språk, andra inhemska språket NLI901 Nordisk litteratur Följande studieavsnitt ingår i helheten Forskningsfärdigheter (JOT902 och JOT904 är obligatoriska för alla doktorander, de övriga avsnitten är valbara): JOT901 Introduktion till forskarstudier upp till 3 sp JOT902 Seminarium 5 10 sp JOT903 Den centrala forskningslitteraturen upp till 15 sp JOT904 Metoder och vetenskapsfilosofi 5 10 sp JOT905 Forskaretik upp till 5 sp JOT906 Vetenskapligt skrivande upp till 5 sp JOT907 Vetenskapligt framträdande upp till 5 sp JOT908 Språkstudier upp till 5 sp JOT909 Övriga studier upp till 25 sp JOT910 Vetenskaplig publikation upp till 3 sp 2. Övriga arbetslivsfärdigheter i påbyggnadsexamen (10 sp) NNS901 Nordiska språk, modersmålslinjen NPO901 Nordiska språk, andra inhemska språket NLI901 Nordisk litteratur Helheten avläggs genom valfri kombination av följande avsnitt: JOM901 Mediefärdigheter 2 5 sp JOM902 Universitetspedagogik 2 5 sp JOM903 Språkstudier 2 5 sp JOM904 Ledarskap 2 5 sp

2 JOM905 Projekthantering 2 5 sp JOM906 Administrativa uppgifter 2 5 sp JOM907 Popularisering av vetenskap i tal och skrift 2 5 sp JOM908 Företagande 2 5 sp JOM909 Arbetspraktik 2 5 sp JOM910 Undervisning 2 5 sp JOM911 Handledning 2 5 sp Rekommenderat tidsschema Studierna kan avläggas i valfri takt men måste vara slutförda och registrerade senast då doktors- eller licentiatavhandlingen lämnas in för granskning till fakulteten. För att de olika studieavsnitten ska komma dig till största nytta som doktorand rekommenderas emellertid följande tidsschema: År 1 JOT901 Introduktion till forskarstudier JOT902 Seminarium JOT903 Den centrala forskningslitteraturen År 2 JOT902 Seminarium JOT903 Den centrala forskningslitteraturen JOT904 Metoder och vetenskapsfilosofi JOT907 Vetenskapligt framträdande JOT906 Vetenskapligt skrivande JOT908 Språkstudier År 3 JOT902 Seminarium JOT904 Metoder och vetenskapsfilosofi JOT905 Forskaretik JOT910 Vetenskaplig publikation JOM-studier År 4 JOT902 Seminarium JOM-studier Bedömningen Doktoranderna bedöms med betyget godkänt/underkänt på alla studieavsnitt. Forskningsfärdigheter NNS901, 50 sp, NPO901, 50 sp, NLI901, 50 sp, JOT901 Introduktion till forskarstudier (3 sp)

3 Mål: Doktoranden bekantar sig med doktorandstudierna och forskarlivets olika aspekter. Innehåll: Doktoranden bekantar sig med det handledningskontrakt som används vid institutionen, dokumentet Doktorandens rättigheter och skyldigheter samt studieplanen. Dessutom behandlas finansieringsvillkor och andra frågor som är relevanta för forskarstudier och livet som forskare. Studiematerial och litteratur: Doktorandhandboken av Nordicas doktorandförening Nordok, Doktorandens rättigheter och skyldigheter (tillgängliga på Nordoks webbplats), Humanistiska fakultetens studiehandbok för fortsättningsstuderande (tillgänglig på humanistiska fakultetens webbplats för forskning). Prestationssätt: Handledningskontraktet och studieplanen uppgörs i samråd med handledaren. Doktoranden deltar i fakultetens informationsmöte för nya doktorander. Doktoranden bekantar sig med forskarlivets ekonomiska och sociala villkor, t.ex. genom att läsa Nordoks Doktorandhandbok eller Humanistiska fakultetens studiehandbok för fortsättningsstuderande. Dessutom ordnar institutionen i början av varje läsår en doktorandträff för alla doktorander. JOT902 Seminarium (5 10 sp) , obligatoriskt studieavsnitt Mål: Forskningsseminariet är ett forum för diskussion kring aktuella forskningsfrågor. Aktiva forskare och doktorander presenterar pågående forskning (t.ex. texter under arbete, aktuella analysfrågor eller forskningsproblem). Syftet är att skapa en stödjande forskningsgemenskap där forskare och doktorander får idéer för hur texten eller projektet kan utvecklas, samt inspiration för den fortsatta forskningsprocessen. Innehåll: Seminarierna kan vara textbaserade, databaserade eller föreläsningar. Även gästföreläsare utifrån inbjuds. Förutom deltagarnas projekt kan även aktuella artiklar och litteratur ventileras. Studiematerial och litteratur: Material delas ut före eller under seminariet. Prestationssätt: Aktivt deltagande under hela doktorandtiden (studiepoäng ges efter fyra terminer). Enligt överenskommelse med handledaren kan studieavsnittet delvis avläggas på annat sätt, t.ex. genom att doktoranden följer seminarier vid andra institutioner. Alla doktorander uppmuntras att regelbundet lägga fram en text eller uppträda vid institutionens seminarium. JOT903 Den för ämnet centrala forskningslitteraturen (15 sp) Mål: Studiehelhetens syfte är att göra doktoranden förtrogen med de paradigm som gäller inom språk- och litteraturvetenskapen samt vässa doktorandens teoretiska redskap. Innehåll: Studiehelheten består av två delkurser (4 sp + 8 sp). Första delavsnittet (4 sp) avläggs genom deltagande i en föreläsningsserie Traditioner och paradigm som institutionen ordnar då det finns minst fem deltagare från vår egen institution. Syftet med föreläsningsserien är att fokusera några av språk- och litteraturvetenskapens klassiker och analysera den betydelse de haft för disciplinen. Studieavsnittet kan även ersättas med en läslista (3 4 verk) eller med en annan kurs, seminarieserie eller sommarskola enligt överenskommelse med handledaren. Det andra delavsnittet (8 sp) är en fördjupning av relevant forskningslitteratur. Läslistan bestäms i samråd med handledaren (6 8 verk). Möjliga avläggningssätt är t.ex.

4 tentamen, essä, kurs, seminarium, recension, praktikum eller sommarskola. Studiematerial och litteratur: Litteraturanvisningar ges under kurser eller bestäms i samråd med handledaren. Prestationssätt: Studiehelheten avläggs i form av föreläsningsserie, tentamen, essä, kurs, seminarium, recension, praktikum eller sommarskola. JOT904 Metoder och vetenskapsfilosofi (5 10 sp) , obligatoriskt studieavsnitt Mål: Avsikten med studieavsnittet är att ge doktoranden ökad kännedom om centrala forskningsmetoder inom nordiska språk/nordisk litteratur samt om vetenskapsfilosofiska teorier och grundbegrepp. Studieavsnittet skall ge doktoranden verktyg att kritiskt evaluera sin egen forskningsmetod och sin vetenskapsteoretiska syn samt färdigheter att tillämpa forskningsmetoder i praktiken. Studieavsnittet är avsett att ge doktoranden konkret stöd för avhandlingsarbetet. Innehåll: Studieavsnittet är tudelat och består av ett avsnitt som gäller metoder (6 8 sp) och ett avsnitt som gäller vetenskapsfilosofi (2 4 sp). Metodavsnittet kan avläggas genom aktivt deltagande i en föreläsningsserie på den egna institutionen där aktiva forskare berättar om sina metodval, på kurs på någon annan institution vid Helsingfors universitet, genom deltagande i en nationell eller internationell forskarkurs eller som läskurs. Det avsnitt som gäller vetenskapsfilosofi kan avläggas genom aktivt deltagande på kurs i vetenskapsfilosofi eller alternativt som läskurs. Studiematerial och litteratur: Litteratur för metodavsnittet bestäms på kursen eller i samråd med handledaren. Litteratur för det avsnitt som gäller vetenskapsfilosofi bestäms i samråd med den aktuella examinatorn. Prestationssätt: Doktoranden deltar i kurs eller avlägger studieperioden på egen hand som läskurs. JOT905 Forskaretik (5 sp) Mål: Syftet med studieavsnittet är att göra doktoranden uppmärksam på forskaretikens betydelse, att ge doktoranden möjlighet att bekanta sig med olika forskningsetiska teorier och frågeställningar, samt förmåga att identifiera och ta ställning till forskningsetiska problemställningar. Tyngdpunkten läggs på att tillämpa forskaretik i praktiken, i forskningsarbetet. Innehåll: Teman som tas upp är t.ex.: forskarens ansvar, vetenskaplig oredlighet, problem med kategoriseringar, grundläggande etiska teorier, lagstiftning och befintliga regler inom området och respekt för undersökningsdeltagares integritet. De forskningsetiska frågorna behandlas både ur en allmän, teoretisk synvinkel och i relation till deltagarnas forskningsprojekt. Studiematerial och litteratur: Doktoranden bör bekanta sig med Forskningsetiska delegationens broschyr om forskaretik. Dessutom ingår en eller två centrala och grundläggande böcker i ämnet. Om man önskar avlägga avsnittet som läskurs läses tre böcker. På svenska finns t.ex. Birgitta Forsman: Forskningsetik en introduktion (Studentlitteratur, 1997), Birgitta Forsman: Vetenskap och moral (Nya Doxa, 2002) och Göran Hermerén: Kunskapens pris. Forskningsetiska problem och principer i humaniora och samhällsvetenskap (Swedish Science Press, 1996). Prestationssätt: Deltagande i en kurs i forskaretik rekommenderas, men det är också

5 möjligt att avlägga studieavsnittet som läskurs. JOT906 Vetenskapligt skrivande (5 sp) Mål: Studieavsnittet syftar till att ge doktoranden färdigheter i att skriva vetenskapliga artiklar. Doktoranden bekantar sig med procedurerna i vetenskapliga publikationer, lär sig behärska formatet (innehåll, argumentation, vetenskapligt språkbruk, formalia) samt bearbeta texten utgående från respons. Vidare gör doktoranden sig förtrogen med tidskrifternas profiler och anvisningar och lär sig att välja rätt forum för sin artikel. Innehåll: Doktoranden skriver en vetenskaplig artikel i samråd med en handledare eller med läraren på kursen vetenskapligt skrivande. Artikeln kan publiceras under studieavsnitt JOT910. Studiematerial och litteratur: Bjereld, Ulf m.fl.: Varför vetenskap? Om vikten av problem och teori i forskningsprocessen. Ejvegård, Rolf: Argumentationsanalys. Ejvegård, Rolf: Vetenskaplig metod. Starrin, Bengt m.fl.: Från upptäckt till presentation - Om kvalitativ metod och teorigenerering på empirisk grund. Sunnemark, F - Åberg, M (red.): Tvärvetenskap - fält, perspektiv eller metod. Trost, Jan: Att skriva uppsats med akribi. Widerberg, Karin: Kvalitativ forskning i praktiken. Widerberg, Karin: Vetenskapligt skrivande - kreativa genvägar. Prestationssätt: Studieavsnittet kan avläggas på alternativa sätt. A. Doktoranden går en kurs i vetenskapligt skrivande och skriver under aktiv handledning en vetenskaplig artikel. Det rekommenderas att kursen i vetenskapligt skrivande kombineras med en kurs i vetenskapligt framträdande, inom vilken doktoranden förbereder ett föredrag som hon uppträder med på en inhemsk eller utländsk vetenskaplig konferens (eller annat vetenskapligt möte med många, utomstående deltagare). Detta föredrag omarbetar doktoranden sedan inom kursen i vetenskapligt skrivande till en vetenskaplig artikel som publiceras. B. Doktoranden väljer en kurs i vetenskapligt skrivande som arrangeras av någon annan instans vid universitetet (t. ex. fakultetens kortkurser i att skriva vetenskapligt på engelska, Renvall-institutets kortkurs i internationell publicering) och skriver en vetenskaplig artikel i samråd med en handledare. C. Doktoranden läser en bok om vetenskapligt skrivande och redogör för dess centrala punkter för handledaren samt skriver en vetenskaplig artikel i samråd med sin handledare eller annan vetenskaplig sakkunnig som ger respons både på textens innehåll och på dess utformning vid flera olika tillfällen under skrivprocessen. Den formella kunskapen om vetenskapligt skrivande hämtas i en bok om vetenskapligt skrivande, t.ex. någon av de verk som nämns ovan. JOT907 Vetenskapligt framträdande (5 sp) Mål: Studieavsnittet syftar till att ge doktoranden färdigheter i att presentera sin forskning för en större publik på vetenskapliga möten. Doktoranden lär sig förbereda

6 och framföra sina föredrag på ett sätt som både till sin form och till sitt innehåll ska övertyga åhörarna om att forskningen är trovärdig och intressant. Vidare lär sig doktoranden ta emot respons på sitt framträdande. Innehåll: Doktoranden förbereder självständigt i samråd med sin handledare eller en lärare på en kurs i vetenskapligt framträdande ett vetenskapligt föredrag som presenteras vid ett större, inhemskt eller utländskt vetenskapligt möte. Studiematerial och litteratur: Kurt Johannesson: Retorik eller konsten att övertyga. Prestationssätt: Studieavsnittet kan avläggas på alternativa sätt. A. Doktoranden går en kurs i vetenskapligt framträdande och förbereder under aktiv handledning ett vetenskapligt föredrag som hon eller han sedan uppträder med. På kursen får doktoranden respons på sitt föredrag av läraren och av andra doktorander. Det rekommenderas att kursen i vetenskapligt framträdande kombineras med en kurs i vetenskapligt skrivande. På kursen i vetenskapligt framträdande skriver doktoranden ett föredrag hon uppträder med på en inhemsk eller utländsk vetenskaplig konferens (eller annat vetenskapligt möte med många, utomstående deltagare). Föredraget omarbetas sedan på kursen i vetenskapligt skrivande till en vetenskaplig artikel som publiceras. B. Doktoranden skriver ett vetenskapligt föredrag i samråd med sin handledare eller en annan vetenskaplig sakkunnig som ger respons på föredraget under arbetets gång. Handledaren eller en annan deltagare på det vetenskapliga möte där doktoranden presenterar sitt framförande ger respons på föredraget, både för dess innehåll och för framträdandet. Den teoretiska kunskapen om vetenskapligt framträdande hämtas i en bok, t.ex. i det verk som nämns ovan. Det rekommenderas att doktoranden, utöver detta, t.ex. via kurser och handledning bekantar sig med tekniska hjälpmedel så som presentationsprogram och mikrofoner samt övar sig i rösthantering. JOT908 Språkstudier (5 sp) Engelska (JOT908a) Tyska (JOT908b) Franska (JOT908c) Spanska (JOT908d) Italienska (JOT908e) Ryska (JOT908f) Kinesiska (JOT908g) Japanska (JOT908h) Arabiska (JOT908i) Något annat språk (JOT908j) Finska (JOT908k) kod? Svenska (JOT908l) kod? Mål: Studieavsnittet syftar till att ge doktoranden färdigheter i att skriva vetenskapliga artiklar eller hålla konferenspresentationer på något främmande språk inkl. finska och svenska som andraspråk. Innehåll: Doktoranden skriver och/eller bearbetar en vetenskaplig artikel på det främmande språket, som publiceras i en inhemsk eller utländsk vetenskaplig publikation. Doktoranden lär sig behärska formatet (innehåll, argumentation, vetenskapligt språkbruk, formalia) samt bearbeta texten utgående från respons. Alternativt förbereder doktoranden ett vetenskapligt föredrag som presenteras på en internationell konferens. Studiematerial och litteratur: Relevant litteratur inom vetenskapligt skrivande,

7 muntligt framträdande och doktorandens eget forskningsområde som bestäms i samråd med handledaren. Prestationssätt: Doktoranden skriver och/eller bearbetar en vetenskaplig artikel som publiceras i en inhemsk eller utländsk vetenskaplig publikation, t.ex. en tidskrift, konferens-, institutions- eller projektpublikation (gärna en publikation med kollegial bedömning). Alternativt förbereder doktoranden en vetenskaplig presentation som presenteras på en internationell konferens. Artikeln eller presentationen skrivs på ett valfritt främmande språk och den behandlar ett ämne som anknyter till doktorandens avhandling. Artikeln ska inte vara samma som skrivs inom studieavsnitt JOT906/910 och föredraget ska inte vara samma som inom studieavsnitt JOT907. JOT909 Övriga studier (25 sp) Mål: Studieavsnittet syftar till att ge doktoranden färdigheter i ett valfritt ämne som passar in i påbyggnadsexamen. Innehåll: Valfritt i samråd med handledaren, enskilda studieavsnitt eller en biämneshelhet på 25 sp JOT910 Vetenskaplig publikation (3 sp) Mål: Syftet är att ge doktoranden färdigheter i publikationspraxis. Doktoranden ska göra sig förtrogen med tidskrifternas profiler och anvisningar och lär sig att välja rätt forum för sin artikel. Innehåll: Doktoranden skriver självständigt en vetenskaplig artikel som publiceras i en inhemsk eller utländsk vetenskaplig publikation, t.ex. en tidskrift, konferens-, institutions- eller projektpublikation (gärna en publikation med kollegial bedömning). Studiematerial och litteratur: Prestationssätt: Doktoranden skriver och/eller bearbetar en vetenskaplig artikel som publiceras i en inhemsk eller utländsk vetenskaplig publikation, t.ex. en tidskrift, konferens-, institutions- eller projektpublikation (gärna en publikation med kollegial bedömning). JOT910 kan kombineras med JOT906 (vetenskapligt skrivande). Övriga arbetslivsfärdigheter i påbyggnadsexamen NNS902, 10 sp, NPO902, 10 sp, NLI902, 10 sp, Mål: Syftet är att doktoranden får relevanta praktiska färdigheter för sin framtida yrkesbana som forskare, lärare eller inom den privata sektorn. Doktoranden ska inhämta kunskap och färdigheter som möjliggör en smidig övergång från doktorandstudierna till en postdoktoral yrkesbana. Innehåll: Studieavsnitten ger en översikt över olika områden i samhället där doktorer behövs. De olika studieavsnitten väljs enligt doktorandens eget intresse och behov. Arbetslivsfärdigheter behandlas på varierande sätt beroende på studieavsnittets tema. Arbetsformerna framgår under varje studieavsnitt, t.ex. föreläsningar, seminariedagar

8 och litteraturläsning. De skriftliga arbeten och reflektioner som skrivs inom olika kurser och i samband med praktiskt arbete kan användas som hjälp vid utarbetandet av universitetsportföljen och även som en del av den. Studiematerial och litteratur: Litteraturanvisningar ges vid kurser eller av handledaren. Prestationssätt: Studieavsnittet avläggs genom deltagande i kurser eller föreläsningar samt i form av skriftliga arbeten och reflektioner. Minst två olika studieavsnitt väljs. JOM901 Mediefärdigheter (2 5 sp) Syftet med denna delkurs är att doktoranden lär sig att uppträda i media, ge intervjuer, skriva pressmeddelanden och marknadsföra sitt kunnande. Delkursen avläggs i form av kurs eller med föreläsningspass. JOM902 Universitetspedagogik (2 5 sp) Delkursen avläggs i form av kurs vars syfte är att ge praktiska vuxenpedagogiska kunskaper och färdigheter anpassade för universitetsundervisning. JOM903 Språkstudier (2 5 sp) Fritt valbara språkstudier. Se även studieavsnitt JOT908 ovan. JOM904 Ledarskap (2 5 sp) Syftet med delkursen är att göra doktoranden förtrogen med ledarskapet som arbetsroll och med de utmaningar som en ledare eller person i chefsposition ställs inför. Delkursen avläggs som kurs eller med föreläsningspass. JOM905 Projekthantering (2 5 sp) Målsättningen med delkursen är att doktoranden ska ges grundläggande kunskaper i projektorganisering, projektledning och projektstyrning. Doktoranden lär sig även grunderna i projektekonomi (t.ex. bokföring, budgetering, löner) och blir bekant med förfarandet vid ansökan om projektfinansiering från EU, Nordiska Rådet, Finlands Akademi och andra nationella fonder. Delkursen avläggs som kurs eller med föreläsningspass. JOM906 Administrativa uppgifter (2 5 sp) Syftet med delkursen är att göra doktoranden förtrogen med institutionens och fakultetens administration och organisation. Delkursen avläggs genom administrativt arbete (40 h) och genom en kort beskrivning (1 2 sidor) av doktorandens administrativa erfarenheten och administrationsfilosofin. Denna text skrivs med tanke på universitetsportföljen. Alternativt kan doktoranden utföra det administrativa arbetet inom föreningsvärlden, på andra institutioner eller forskningsenheter eller motsvarande. JOM907 Popularisering av vetenskap i tal och skrift (2 5 sp)

9 Syftet med delkursen är att ge information om hur man kan sprida sina forskningsresultat och sitt specialkunnande utanför det akademiska samfundet. Delkursen kan avläggas t.ex. genom att skriva populariserande artiklar och recensioner eller genom att hålla föredrag, göra medieframträdanden, ge intervjuer, leda studiecirklar och undervisa på kurser på medborgarinstitut. JOM908 Företagande (2 5 sp) Målsättningen för studieavsnittet är att doktoranden ska lära sig de juridiska, ekonomiska och övriga administrativa grunderna för att driva ett företag. Studieavsnittet avläggs som kurs, genom föreläsningspass eller genom att tentera relevant litteratur. JOM909 Arbetspraktik (2 5 sp) Syftet med delkursen är att ge doktoranden arbetserfarenhet och kontakter till arbetslivet. Delkursen avläggs genom arbete under handledning vid en relevant institution, stiftelse, ett förlag eller en annan arbetsplats. JOM910 Undervisning (2 5 sp) Kod? Syftet med delkursen är att doktoranden ska bli förtrogen med undervisning på universitetsnivå och att hon ska bli uppmärksam på och utveckla sitt eget sätt att undervisa. Delkursen avläggs genom undervisning (14 28 timmar) och genom en kort kursutvärdering. Kursutvärderingen (1 2 sidor) skrivs för universitetsportföljen och den består av en analys av studentrespons, kollegial utvärdering och självutvärdering. JOM911 Handledning (2 5 sp) Kod? Syftet med delkursen är att ge doktoranden färdigheter i att handleda studenter. Delkursen avläggs antingen genom deltagande i universitetets handledarkurser eller genom handledning av proseminarieskribenter. Om delkursen avläggs genom handledning krävs ytterligare en 1 2 sidor lång presentation av och självreflektion om den handledning doktoranden gett.

Examensfordringar 2015-2020

Examensfordringar 2015-2020 Examensfordringar 2015-2020 Doktorandprogram i konstnärlig forskning inom teater, dans och performance (240 sp) Doktorandprogrammets syfte och målsättningar Doktorandstudierna vid Forskningscentret för

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

4. Behörighetsvillkor PROGRAM. 1. Forskarskolans inriktning

4. Behörighetsvillkor PROGRAM. 1. Forskarskolans inriktning PROGRAM 1. Forskarskolans inriktning Forskarskolan vill samla doktorander från alla språkvetenskapliga ämnen vid fakulteten. Dess inriktning är mot språkvetenskaplig grundforskning, framför allt språket

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Innovationsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Innovationsvetenskap Dnr: L 2015/91 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Innovationsvetenskap Området och ämnet Området Innovationsvetenskap betecknar ett område där

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, General Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1 Konstnärliga fakulteten i Malmö STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1. IDENTIFIKATION Programmets namn och inriktning: Konstnärlig doktorsexamen i fri konst

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: HHV20 KOMM Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies,

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Sid 1 (8) för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Syllabus for the PhD program in Economic History Omfattning: 240 högskolepoäng/120 högskolepoäng Examen: Filosofie doktorsexamen/ filosofie

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING

PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING 1 PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING Praktiken ingår som en central del i studierna för pedagogie magisterexamen vid Enheten för pedagogik och vuxenpedagogik. Dessa studier har historiskt byggts upp kring

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Industriell logistik omfattar förädlingsflöden och deras styrning. Produktionsplanering, transportplanering,

Läs mer

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Franska Ht 20 Kursbeskrivning i franska 9AFR71 Franska 91-97,5hp Akademiskt skrivande på avancerad nivå 1 Franska (91-97,5hp), Akademiskt

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Gäller fr.o.m. 2013-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2013-04-09. 2 Allmän studieplan för

Läs mer

Teknisk fysik med inriktning mot vågutbredning/ signalbehandling

Teknisk fysik med inriktning mot vågutbredning/ signalbehandling Fakultetsnämnden MNT 2008-06-04 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Teknisk fysik med inriktning mot vågutbredning/ signalbehandling Studieplanen har föreslagits av Matematiska och systemtekniska

Läs mer

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Mathematics för Teachers, 61-90 credits, 30 credits Kurskod: LMGN12 Fastställd av: Utbildningsledare 2012-06-15 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden för NT vid MdH, 2002-02-00, reviderad 2007-06-14.

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng Education, 31-60, 30 credits Kurskod: LPEB17 Fastställd av: VD 2007-06-18 Gäller fr.o.m.: Ht 2011, Reviderad 2011-06-22 Version: 1 Utbildningsnivå: Utbildningsområde:

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i HANDIKAPPVETENSKAP Disability Science Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i RETORIK Rhetoric Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 14 juni 2007 (dnr CF 62-246/2007).

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten

Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten HELSINGFORS UNIVERSITET Beteendevetenskapliga fakulteten Fakultetsrådets beslut 11.9.2012 PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR EXAMINA OCH STUDIER VID BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN, GÄLLER FRÅN 11.9.2012 I fråga

Läs mer

Helsingfors universitets Lärarakademins kriterier

Helsingfors universitets Lärarakademins kriterier ns kriterier 1. Pedagogisk skicklighet och handledning fortlöpande kompetensutveckling Utmärkta färdigheter kommer till uttryck t.ex. i att läraren systematiskt utvärderar och utvecklar sin undervisning

Läs mer

Allmän studieplan för Industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för Industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola 1 (13) Dnr. MDH 1.1-23/14 Allmän studieplan för Industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Gäller för alla doktorander antagna till forskarutbildningsämnet efter 2014-12-16. Doktorander

Läs mer

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne.

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. MEDIESPRÅK Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. Beskrivning av ämnet I det journalistiska arbetet är språket ett väsentligt arbetsredskap. Journalisterna

Läs mer

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/554 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/554 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/554 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de

Läs mer

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05)

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05) From: Netigate Sent: den 21 augusti 214 1:27:1 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 214 Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/214 1:27: AM (1.22:32:5) Adress-

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Globala studier. 180 högskolepoäng. BA-program in Global Studies

Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Globala studier. 180 högskolepoäng. BA-program in Global Studies Institutionen för Globala Studier Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Globala studier 180 högskolepoäng Grundnivå BA-program in Global Studies 2(5) 1. Utbildningsprogrammets benämning och omfattning

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi (Doctoral studies in Psychology) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi,

Läs mer

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de

Läs mer

Kursplan. Kurskod SAC463 Dnr 271/2000-510 Beslutsdatum 2000-12-14

Kursplan. Kurskod SAC463 Dnr 271/2000-510 Beslutsdatum 2000-12-14 Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kursplan Kurskod SAC463 Dnr 271/2000-510 Beslutsdatum 2000-12-14 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Socialt arbete med inriktning mot social omsorg-

Läs mer

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng 1. Fastställande av plan Styrelsen för Institutionen för

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i STUDIEPLAN 2013-03-21 Dnr HT 2013/10 Humanistiska och teologiska fakulteterna Språk- och litteraturcentrum Grekiska Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i grekiska Planen

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng 1 (10) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng Studieplanen för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden Engelsk benämning: Basic course in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL046 (fristående kurs), 1FK020

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng Studieplanen för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik är fastställd av Fakultetsnämnden vid Stockholms universitet

Läs mer

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits Humanistiska fakultetsnämnden Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng Professional Translation Programme, 120 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Beslut om fastställande

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp (Gäller ht-14) För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende kunskap och förståelse känna till och redogöra för: - grundlinjen

Läs mer

M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015

M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015 M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015 KANDIDATARBETE FÖR M-STUDENTER VT15 Kandidatarbete om 15 hp i årskurs 3 ingår i alla civilingenjörsprogram. Avklarat kandidatarbete är ett krav för att få

Läs mer

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Dnr: 495/2004-510 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015)

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Kursansvarig lärare: Sohlberg 1. Innehåll och allmän information

Läs mer

Studieplanen är fastställd av naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-??-??.

Studieplanen är fastställd av naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-??-??. 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Numerisk analys (General study programme for PhD- studies in Numerical Analysis) (inkl. studieplan för utbildning till licentiatexamen)

Läs mer

Examensarbete Teknisk logistik

Examensarbete Teknisk logistik Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Teknisk logistik PM Examensarbete Teknisk logistik PM-Exjobb/080205 2 Examensarbete inom ämnet Teknisk logistik, LTH Denna PM är en kortfattad sammanställning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematikdidaktik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematikdidaktik Fastställt datum 2014-12-12 FTK Dnr: 2014/389 4.3.1 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för utbildning på forskarnivå som

Läs mer

HELSINGFORS UNIVERSITET PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGEN PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGSPROGRAM MED PSYKODYNAMISK INRIKTNING 77 SP, 2014-2017. Psykiatriska kliniken

HELSINGFORS UNIVERSITET PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGEN PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGSPROGRAM MED PSYKODYNAMISK INRIKTNING 77 SP, 2014-2017. Psykiatriska kliniken HELSINGFORS UNIVERSITET PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGEN PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGSPROGRAM MED PSYKODYNAMISK INRIKTNING 77 SP, 2014-2017 Psykologi Institutionen för beteendevetenskaper Beteendevetenskapliga fakulteten

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10 Utbildningsplan för masterprogrammet i 4HI10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2009-11-06 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-11-24 Sid 2 (7) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HI10 1.2. Programmets

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i. Statsvetenskap

Studieplan för utbildning på forskarnivå i. Statsvetenskap Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Studieplan för utbildning på forskarnivå i Statsvetenskap (Doctoral studies in Political Science) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng Växjö universitet Dnr 19/2004-510 Institutionen för pedagogik Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng 1. Beslut om inrättande av programmet Universitetsstyrelsen har genom beslut 2003-06-13

Läs mer

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Den svenskspråkiga utbildningen koncentreras Undervisnings- och kulturministeriet har den 29 mars 2012 beslutat att HAAGA-HELIA yrkeshögskola, enheten

Läs mer

Humanistiska programmet

Humanistiska programmet Humanistiska programmet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b och 2b - kultur 200 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Centret för språk och kommunikation utbildningschef Jan Jylhä tf. avdelningsföreståndare Marjaana Laaksonen 27.8.2015 Informationen kan läsas

Läs mer

Utdrag ur Allmän studieplan för forskarutbildningen i området Människan i välfärdssamhället

Utdrag ur Allmän studieplan för forskarutbildningen i området Människan i välfärdssamhället 1 (7) Utdrag ur Allmän studieplan för forskarutbildningen i området Människan i välfärdssamhället 1 Områdesbeskrivning Området Människan i välfärdssamhället ramar in ett kunskapsfält, där såväl den enskilda

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: TCV20 OINR liga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, General Profile 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng Institutionen för hälsovetenskaper Sociala omsorgsprogrammet Studieplan SO8062 Socialt arbete med inriktning mot social omsorg (41-60) 20 p Kurs 6 delkurs 1 Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng Dnr: 933/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng

Läs mer

KURSPLAN. Fördjupningskurs II i logistik. Advanced Course II in Business Logistics. Kurskod Beslutsdatum Gäller från FEC365 2004-12-01 2005-01-17

KURSPLAN. Fördjupningskurs II i logistik. Advanced Course II in Business Logistics. Kurskod Beslutsdatum Gäller från FEC365 2004-12-01 2005-01-17 Dnr: EHVd: 2004:57 Ekonomihögskolan KURSPLAN Fördjupningskurs II i logistik Advanced Course II in Business Logistics Kurskod Beslutsdatum Gäller från FEC365 2004-12-01 2005-01-17 Undervisningsspråk Ämne

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Betygskriterier NS4000 Språkkonsultprogrammet, kurs 4, 30 hp

Betygskriterier NS4000 Språkkonsultprogrammet, kurs 4, 30 hp NS4000 Språkkonsultprogrammet, kurs 4, 30 hp Fastställda av institutionsstyrelsen 2010-12-01. Gäller fr.o.m. vt 2011. Delkurs 1: Webbproduktion och grafisk formgivning, 4 hp Vid delkursens slut ska studenten

Läs mer

Ämnesblock svenska 142,5 hp

Ämnesblock svenska 142,5 hp Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 Ämnesblock svenska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014

From: Netigate <info@netigate.se> Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se <si@si.se> Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by novakova@vse.cz 8/29/2014 1:32:25 PM (01:34:28) Adress-

Läs mer

8. Informationssystem

8. Informationssystem 35 8. Informationssystem Strukturen i detta kapitel gäller studerande som inlett sina studier 2005 eller senare. Studerande som inlett sina studier tidigare har rätt att övergå att studera enligt denna

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer