Kommunalt bostadsprogram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunalt bostadsprogram"

Transkript

1 Kista Motion till Stockholms Arbetarekommuns årsmöte 2010: Kommunalt bostadsprogram Bostadssituationen i Stockholm är en situation som karaktäriseras av bostadsbristen. Inte minst unga har svårt finna bostäder i en stad med en krympande allmännytta, där bostaden har slutat vara en social rättighet och istället blivit en möjlighet till snabba klipp och spekulation på en urspårad marknad. Detta kan vi Socialdemokrater aldrig acceptera. I dagens Stockholm så har hälften av alla i åldern inget eget boende, och av dessa är 26 % så kallade "mambos" (enligt Hyresgästsföreningens rapport Unga vuxnas Boende ) människor är hemlösa i dagens Sverige, och av dessa är 12% under 30. Samtidigt så förväntas Stockholms Län växa med nya invånare fram till 2030, och för möta detta behov så behövs det cirka nya bostäder per år (Länsstyrelsen). I ovannämnda rapport från Hyresgästsföreningen, så konstateras det det skulle behöva byggas bostäder (i hela landet) för möta efterfrågan hos de totalt unga som saknar och efterfrågar en egen bostad idag. Detta, tillsammans med den beräknade befolkningsökningen, ställer krav på politiken. Det kommer behövas en ordentlig, medveten och konkret bostadspolitik i Stockholm de närmaste åren. De Socialdemokratiska lösningarna på problemen bör grunda sig i en vilja om vad vi vill med vår stad. Det är därför undertecknad anser vi är i behov av ett bostadspolitiskt program för Stockholms Stad, där vi efter en vilja åtgärda den materiella situation som många Stockholmare förss i idag, utformar klara och tydliga mål. Men framförallt ambitiösa mål. Om vi vill ge Stockholmarna en ordentlig bostadspolitik, så måste vi utforma politiken med ett långsiktigare perspektiv än vallöften för en mandatperiod. Därför yrkar undertecknad på vi låter programmet vara en målsättning för en tioårsperiod. Det gör vi får en politik som inte bara är ett löfte om ett bättre liv för Stockholmaren, utan också en politik som fungerar valvinnare i flera valrörelser. Men det räcker inte bara bygga ambitiöst kvantitativt. Bostadsbristen är i mångt och mycket en djupare, social, problematik, där framförallt den privatekonomiska faktorn spelar en stor roll. 30% av länets "mambos" har haft ett eget boende, men varit tvungna flytta hem igen (Unga vuxnas Boende ). Detta beror främst på de höga boendekostnader vi har i Stockholms Län. Därför så måste en ambitiös bostadspolitik, även vara en solidarisk, där vi tar ungdomars bräckliga ekonomiska situation (med studiebidrag, osäkra anställningar, och tvära kast) i beaktande. För de bostadslösa unga vuxna i åldern i Stockholms Län idag, så skulle byggandet av bostäder behövas för de ska kunna få ett eget boende efter deras önskemål. Samtidigt så kan var tredje åring betala högst kronor i hyra/månad, och var fjärde ung vuxen (50.500) kan betecknas som fig. (Hyresgästsföreningens rapport Unga vuxnas boende i Stockholms Län ). Vi måste skänka framtidshopp för inte bara stockholmarna i allmänhet, utan främst för de 1 (5)

2 unga stockholmarna. Krisen och den borgerliga regimen har drabbat ungdomar och unga vuxna hårdare än de flesta andra grupper, men även problematik av äldre datum dröjer sig kvar och har förvärrats. Senast vi hade en bostadsbrist i samma skala, var på 60-talet. Då svarade arbetarerörelsen, med SSU i spetsen, med det slagkraftiga miljonprogrammet (där man byggde en miljon bostäder under en tioårs period över hela landet). Det kommunala bostadsprogram som vi bör ta initiativ till, ska förstås inte bli någon plankning av miljonprogrammet. Miljonprogrammet hade sina brister i utformningen, och dessa har orsakat problematik vi än idag måste handskas med. Men det var inte den politiska viljan som var problemet med miljonprogrammet, utan vissa felaktigheter i utformandet av de system och mekanismer som skulle stimulera byggandet, en övertro på den tidens teknologiska landvinningar, samt en stundtals bristfällig planprocess på det kommunala planet. Dessa brister med miljonprogrammet kommer kunna undvikas, då det är varken ambitioner eller konkreta siffror som var orsakerna. Därför ligger det inga hinder i ambitioner, politisk vilja, solidaritet, och konkreta program. Ge oss hopp, ge oss ett kommunalt bostadsprogram! Med hänvisning till ovanstående yrkar motionären: årsmötet beslutar ge fullmäktigegruppen i uppdrag upprätta en arbetskommitté för ett kommunalt bostadsbyggnadsprogram för en tioårsperiod, som ska fungera som en inriktning på den kommunala bostadspolitiken. årsmötet beslutar ge kommittén uppdraget utforma programförslaget kring målet om bygga bostäder i staden under tioårsperioden. årsmötet beslutar ge kommittén i uppdrag utforma programförslaget på så sätt, minst 50% av bostäderna (50.000) som omfas av programmet, skall vara inriktade till ungdomar, och anpassade efter deras ekonomiska situation. årsmötet beslutar ge kommittén i uppdrag utforma programförslaget på så sätt, max 15% av bostäderna (15.000) som omfas av programmet, får vara bostadsrätter eller äganderätter (föruts den boendeformen fortfarande existerar). Nima Djohari-Taimouri Motionen är behandlad på SSU Kista's medlemsmöte , där klubben enhälligt ställde sig bakom motionen 2 (5)

3 Motion till Arbetarekommunens årsmöte 2010 Katastrofskydd för Allmännyttiga Bostadsbolag Allmännyttan ingår som en väsentlig del i socialdemokraternas bostadspolitik. Under en längre tid över har AN varit konstant uts för förtal och misskrediteras från borgligt håll och i massmedia. Få av våra företrädare i regering, riksdag har stått upp för AN och sett på hur praktisk taget all AN i Stockholms innerstad blivit ombildad till bostadsrätter som överlåtits till kraftiga underpriser. I många fall också med tvivelaktiga och ojusta metoder där en egentlig majoritet av hyresgäster inte kunnat hävda sin rätt förbli hyresgäster i AN. Den borgliga politiken successivt bryta ner AN med en massiv utförsäljning till bostadsrätter och privata fastighetsbolag, allt till rena reapriser. Bostäder i AN skall vara ett tryggt och säkert boende, tillgängligt för alla i alla delar av staden Ett boende som ska vara förutsägbart vad gäller ekonomi och inflytande och i princip inte ska kunna ombildas till bostadsrätt eller säljas till annan hyresvärd. I ett aktiebolag finns ett minoritetsskydd för aktieägarna för deras intressen till utdelning och del i bolagets tillgångar, om de innehar 10% av aktierna. Detta minoritetsskydd kan på olika sätt utvecklas i bolagsordningen. I var och ett av stadens AN bostadsbolag finns bara 1 aktieägare. Bolagsstämman hålls med 1 person närvarande (en tjänsteman på Stadsholmen). Den obehagliga insyn i företaget som t ex börsbolagen tvingas utstå finns inte i våra kommunala bolag. Detta kan givetvis ändras av ägaren om man vill. Detta vill och ska en socialdemokratisk ledd majoritet i Stadshuset omedelbart ta itu med. Minst 10% av aktiekapitalet i var och ett av de AN bolagen delas ut i form av en aktie till varje hyresgäst hos bostadsbolaget med rösträtt och utdelningsrätt. För aktien råder hembud dvs kan inte säljas utan följer lägenheten. Rösträtten på stämman kan/bör överlåtas till ombud (som modell Aktiespararna eller något annat arrangemang). Via en ombudsförening skall styrelserepresentation utövas som enligt aktiebolagslagen ska kunna stoppa olagliga försäljningar (som flera av borgarnas genomförda utförsäljningar troligen skulle bedömas till om någon kunnat klaga). Detta är möjligt utan några lagändringar och t o m med en forts alliansregering föruts ändrad majoritet i Stockholm. I samband med utarbetande av ett svar på denna motion kan det vara lämpligt utreda förutsättningarna för föreslagen ändring i bolagsordningen för de AN bolagen. Alternativt föreslå andra vägar till katastrofskydd för AN. Därmed yrkas: Arbetarekommunen utarbetar en politik för skydda Stockholms AN från fortsa utförsäljningar både till ombildningar och direkta utförsäljningar det utreds på vad sätt ändringar i bolagsordningen för AN enligt motionsförslaget kan utgöra ett sådant eller som en del av detta. Björn Magnusson Motionen antagen som föreningens egen på motionsmöte den 28 november Sätra socialdemokratiska förening Kurt Fredriksson 3 (5)

4 Hotellboende Hotellboende eller andra former av lösningar för familjer som inte kan få ett vanligt boende är ett problem på många sätt. Ett problem är det rent ekonomiska perspektivet för kommunerna och stadsdelsnämnderna. Med skepengar betalar man oerhört höga hyror för folk ska få tak över huvudet. Ett annat problem är naturligtvis familjernas situation, och då ännu allvarligare för barnen i dessa familjer. Bara inte ha ett eget hem, en fast punkt komma hem till måste vara väldigt påfrestande. Dessutom är det ofta just hotell, ganska små lägenheter som inte är utrustade som ett vanligt hem skulle vara. För familjerna är det också problematiskt ur ett socialt perspektiv. Man känns skamligt och man undviker bjuda hem människor. Även detta är ännu värre för barnen. Dessutom har man kanske lång resväg till förskolan/skolan och kompisarna. Anledningarna till varför familjer hamnar i en situation där denna hjälp behövs är många. Det kan vara man är nyanländ flykting, har fått betalningsanmärkningar eller helt enkelt inte hittar ett boende. Lösningen kanske inte kan vara densamma för alla, och en del av de här familjerna kanske skulle klara sig utan hjälp om det bara fanns bostäder, men något måste vi kunna göra åt detta. Ofta är det också så när en familj är märkt av t ex betalningsanmärkningar eller andra orsaker får de inte lägenheter hos någon fastighetsvärd. Där måste vi kunna trycka på för åtminstone de kommunala, förhoppningsvis även privata värdar, ställer upp i större utsträckning med lägenheter. Vi vill därför uppdra åt våra representanter i de kommunala bostadsbolagens styrelser - skapa förutsättningar för fler familjer får en ny chans få permanent bostad trots betalningsanmärkningar eller andra problem - försöka få till liknande åtagande från privata hyresvärdar Motionär Mia Päärni Antagen på Husbyföreningens medlemsmöte 22 nov (5)

5 En progressiv bostadspolitik en motstrategi mot borgerligheten Bostadsmarknaden i Stockholm är, som ni vet, idag något absurd. Segregationen är stor. Det gäller dels mellan arbetarklass och medel/överklass, men självklart även mellan svenskar och invandrare. Innerstan är idag närmast ett ghetto för vit medelklass, beståndet av hyresrätter i innerstan närmar sig obefintligt och priserna på bostadsrätterna ligger på fantasinivåer, mer kopplade till ett områdes status än till bostadens faktiska värde. Samtidigt har vi en situation där ca 3000 personer inte har någonstans bo, är hemlösa, bara i Stockholm. Vi har flyktingar och migranter som inte får boenden, och som befinner sig på överbefolkade flyktingförläggningar. I en situation där borgerligheten i rask takt säljer ut i princip hela allmännyttan i Stockholms innerstad, och så gott det går i övriga staden, måste vi som Socialdemokrater ha en motstrategi. För borgarna är utförsäljningarna dels politiskt riktiga, men det handlar också om de befäster och bygger in sin egen väljarbas, framförallt i innerstan. Om bara övre medelklass har råd bo i Stockholms innerstad så kommer en större del av dem rösta blått. Det handlar inte bara om vi inte raherar väljarna tillräckligt, det handlar om deras intressen sammanfaller med det borgarna kan lova i en valrörelse. Till slut kommer vi aldrig kunna vinna val i Stockholms innerstad, åtminstone inte på en socialdemokratisk politik. Vad ska vi då göra? Att återta redan sålda bostäder är svårt, och bygga nytt tar tid. Men något måste ske nu. En åtgärd, som i sig inte utgör en fullständig lösning på något sätt, men som är ett steg på vägen är styra in personer som ses som obekväma i bostads(rätts)områden som ses som raktiva. Lägg flyktingförläggningar på östermalm! Lägg ungdomsbostäder för struliga kids insprängda i vanliga bostadshus, helst i fina områden, och gör detsamma med träningslägenheter/första boende för missbrukare och hemlösa. Utsa personer kan genom detta i större utsträckning få en bostad, samtidigt som de boende i innerstaden får mer mångfald i sina liv, och värderingarna och statusen på områden kan bli mer verklighetsförankrad. Detta kan framförallt göras genom de möjligheter som de kommunala bostadsbolagen fortfarande har anvisa lägenheter till ett specifikt syfte. Men kommunen skulle också kunna utöka sitt ägande till enskilda bostadsrätter, där dessa kan upplåtas för specifika ändamål.!"!# $ % &#! #!#! #! 5 (5)

Motioner och utlåtanden. Grupp E Bostäder

Motioner och utlåtanden. Grupp E Bostäder Motioner och utlåtanden Grupp E Bostäder Stockholms arbetarekommuns årsmöte 11-13 april 2014 Sida 2 av 23 Motion E1 Bra bostäder för alla! Traneberg-Ålsten-Bromma socialdemokratiska kvinnoklubb Traneberg-Ålsten-Bromma

Läs mer

Stockholm behöver Emma. En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad

Stockholm behöver Emma. En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad Stockholm behöver Emma En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad 1 Innehåll Inledning 3 Del 1: Ung, ny och bostadssökande 5 - Steg 1: Bostadskö 8 - Steg 2: Privata hyresvärdar 11 - Steg 3: Hyra i

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD INLEDNING Att ha en bostad är en grundläggande förutsättning för att livet ska fungera. Men trots det så saknar nästan hälften av alla unga vuxna en egen bostad och enligt siffror

Läs mer

SAMHÄLLE, BYGGANDE OCH NÄRINGSPOLITIK (SBN)

SAMHÄLLE, BYGGANDE OCH NÄRINGSPOLITIK (SBN) SAMHÄLLE, BYGGANDE OCH NÄRINGSPOLITIK (SBN) Motionerna SBN 1 SBN 17 MOTION SBN 1 Byggnads MellanNorrland Byggbranschen i Sverige har förändrats i fel riktning både för byggnads medlemmar men även för beställare,

Läs mer

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter. Oktober 2009 Uppdaterad augusti 2010.

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter. Oktober 2009 Uppdaterad augusti 2010. Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Oktober 2009 Uppdaterad augusti 2010 Stockholms stad Inledning Stockholm växer och får en allt yngre befolkningsstruktur.

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp B Bostadspolitik

Motioner och utlåtanden. Grupp B Bostadspolitik Motioner och utlåtanden Grupp B Bostadspolitik Stockholms arbetarekommuns representantskap 29-30 september 2012 2 Innehåll BX01 Partidistriktsmotion Bostadspolitisk motion... 5 B02 En social bostadspolitik

Läs mer

Hyresgäster bland bostadsrätter

Hyresgäster bland bostadsrätter Hyresgäster bland bostadsrätter OMVANDLINGENS OSYNLIGGJORDA FÖRLORARE? RAPPORT NR VI I EN SKRIFTSERIE FRÅN HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM 2002 Hyresgästföreningen Hyresgästföreningens grundläggande

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

Hur och var vill ni bo?

Hur och var vill ni bo? Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2015:02 Välkomna till Västernorrland: Hur och var vill ni bo? Analys av bostadsmarknaden 2015 Omslagsbild:Trafikskylt byggarbetsplats Fotograf: Ann-Charlotte Larsson

Läs mer

Förord. Uppsala i mars 2004. Vice ordförande med ansvar för bostadsfrågor

Förord. Uppsala i mars 2004. Vice ordförande med ansvar för bostadsfrågor Förord Bostadssituationen för Uppsalas studenter är katastrofal. Nyanlända studenter har knappt någon möjlighet att hitta en bostad. Kötiderna för att få en bostad har ökat år efter år, och är idag längre

Läs mer

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad?

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? förord En egen bostad är en självklarhet för många, men inte för alla. En del personer har i dag inte möjlighet att teckna ett eget hyreskontrakt

Läs mer

Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår

Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår N E T R O R FRÅGA FÖ d a t s o b l l i t - om rätten Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår Vänsterpartiet & Ung Vänster Vänsterpartiets Informationsavdelnng www.vansterpartiet.se,

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

Hyreschocksrapporten!

Hyreschocksrapporten! Hyreschocksrapporten! Denna rapport innehåller vad socialdemokraterna tänker satsa på för hyresgäster jämfört med de förslag som en moderatledd regering Bostadspolitik med fortsatt socialdemokratisk regering.

Läs mer

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Oktober 2009 Stockholms stad Inledning Stockholm växer och får en allt yngre befolkningsstruktur. Sedan år 2000 har Stockholms

Läs mer

Helena Eklund och Robert Gidehag. Friköp hyresrätten!

Helena Eklund och Robert Gidehag. Friköp hyresrätten! #4 Helena Eklund och Robert Gidehag Friköp hyresrätten! Författarna och Reforminstitutet 2001 Omslag och sättning: Formgivningsverket Illustration: Anna-Karin Elde Tryck: Adebe miljötryck, Stockholm 2001

Läs mer

2009-10-21 Stockholm. Framtidskraft som försummas En granskning som visar att regeringen sviker unga

2009-10-21 Stockholm. Framtidskraft som försummas En granskning som visar att regeringen sviker unga 2009-10-21 Stockholm Framtidskraft som försummas En granskning som visar att regeringen sviker unga 2 (36) 3 (36) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Inledning... 5 2 Ungdomarna och jobben...

Läs mer

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m)

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m) inte bo hos kompisar och hos mina syskon under hela mitt liv, det har jag ju gjort sedan januari 2005 och det gör ja ande. För att jag inte vet hur länge jag får bo kvar, och var jag ska bo sen. Jag ser

Läs mer

oendelösningar bidrar till inlåsningseffekter. Bostad Först

oendelösningar bidrar till inlåsningseffekter. Bostad Först Ett delat samhälleligt ansvar för hemlöshetsfrågor. Samordning på nationell, regional och lokal nivå. Underlätta inträdet å bostadsmarknaden. Bostadsbristen är påtaglig många kommuner. Konsekvenser av

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Stockholms län Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Motioner 2 (87) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A ARBETE... 5 Motion A1 Låt kommunerna i Stockholms län gå före och införa rätt till heltid... 5 Distriktsstyrelsens

Läs mer

Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013

Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 Rapport 2013:10 Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 2 Rapporten Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland

Läs mer

Rapport2001:01. Ägardirektiv i allmännyttan. Vad har ändrats sedan nya lagen trädde i kraft?

Rapport2001:01. Ägardirektiv i allmännyttan. Vad har ändrats sedan nya lagen trädde i kraft? Rapport2001:01 2013:1 Rapport Ägardirektiv i allmännyttan Vad har ändrats sedan nya lagen trädde i kraft? Författare: Lisa Mörtlund Rapport 2013:1 Ägardirektiv i allmännyttan Vad har ändrats sedan nya

Läs mer

7 INTERVJUER. Hur kan vi öka bostadsbyggandet?

7 INTERVJUER. Hur kan vi öka bostadsbyggandet? 7 INTERVJUER Hur kan vi öka bostadsbyggandet? Innehåll Förord: Det är dags att gå från ord till handling Lars Jagrén, chefekonom Sveriges Byggindustrier 3 Hård beskattning slår mot byggandet Bo Antoni,

Läs mer

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 Rapport Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 HUR BOR 20 27-ÅRINGARNA? HUR VILL DE BO? Sven Bergenstråhle 2 (54) I sammandrag 27 000 unga i Malmö och Lund saknar egen bostad Det har blivit

Läs mer

Ungdomsbostadsbrist?

Ungdomsbostadsbrist? Ungdomsbostadsbrist? Linköpings universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Det svenska politiska systemet Handledare: Martin Berry 11 oktober 2012 Sebastian Lindman < sebli385@student.liu.se

Läs mer

Vad behöver göras? en förstudie om levnadsvillkor och boende del fyra

Vad behöver göras? en förstudie om levnadsvillkor och boende del fyra Vad behöver göras? en förstudie om levnadsvillkor och boende del fyra Förord Den ekonomiska utvecklingen under senare år har medfört att många människor har fått det bättre samtidigt som vi upplever att

Läs mer

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran HJALP! Mina grannar vill OMBILDA En handbok fran Natverket Radda hyresratten Hjälp! Mina grannar vill ombilda! Elva råd till dig som vill bo kvar som hyresgäst i ett allmännyttigt fastighetsbolag. 1 Informationsmöte

Läs mer

Unga vuxnas boende i Stockholms län år 2001-2009

Unga vuxnas boende i Stockholms län år 2001-2009 Unga vuxnas boende i Stockholms län år 2001-2009 Rapport Sven Bergenstråhle Förord SKOP, Skandinavisk opinion ab, har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat 4 441 unga vuxna i åldern 20 till 27 år

Läs mer

nvestera möjligheter ch framtidstro åt ungdomsgenerationen ta plats

nvestera möjligheter ch framtidstro åt ungdomsgenerationen ta plats nvestera möjligheter ch framtidstro åt ungdomsgenerationen ta plats Jobbkongressen 2009 Häfte D Investera i möjligheter och framtidstro Låt ungdomsgenerationen ta plats Partistyrelsens utlåtanden och motioner

Läs mer