Ansökan om MEDLEMSKAP i Svenska Trädgårdsdesigners Förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om MEDLEMSKAP i Svenska Trädgårdsdesigners Förening"

Transkript

1 Ansökan om MEDLEMSKAP i Svenska Trädgårdsdesigners Förening För att söka in som medlem i föreningen, fyller du i denna blankett och bifogar efterfrågade handlingar. Endast kompletta ansökningar, inkomna digitalt enligt anvisning nedan, beaktas. Kontrollera därför innan inlämning att alla efterfrågade handlingar är bifogade. Föreningen är öppen för dem som av föreningen godkänts enligt gällande inträdeskrav. Upptagning av nya medlemmar till föreningen sker normalt 1-3 gång/år. För aktuella deadlines, se vår hemsida. Medlemsavgift 2015 är 1200 kr varav 800 kr är sk serviceavgift. Beloppet faktureras vid godkänd ansökan (30 dgr netto). När betalningen inkommit, skickas inloggningsuppgifter till hemsida mm. Medlemskapet är personligt och avser personen; inte eventuellt företag. Medlemskapet kan inte överlåtas. För att inträdesansökan och medlemskap skall kunna godkännas krävs att medlemmen förutom villkor i stadgar och etiskt program, även uppfyller alla nedanstående krav: - Dokumenterad arbetslivserfarenhet, inom yrkesområdet design av trädgårdar och landskap, som utgjort ansökandes huvudsakliga arbetsuppgift, i minst 2 år under den senaste femårsperioden. - Dokumenterad adekvat utbildning inom området. Personen kan även på annat sätt, ha tillskansat sig motsvarande kunskaper, t ex genom praktik, utövande, erfarenhet, eller självstudier. På vilket sätt kunskaperna inhämtats skall noga anges i ansökan. Korta kurser eller studiecirklar hos t ex studieförbund etc räcker normalt inte. - Kunna visa uppvisa 1 komplett projekt, innehållande handlingar specificerade nedan. - Referenser från tre av varandra oberoende kunder, dvs namn och telefonnummer, varav en skall vara referernsprojektet. - Referenser från minst en anläggare, som genomfört ett projekt, dvs namn och telefonnummer. - Sökanden får som yrkesutövare/näringsidkare ej ha skatteskulder eller betalningsanmärkningar. Giltig F- skattsedel ska finnas (om ansökanden är näringsidkare). I övrigt hänvisas till gällande, bifogade, stadgar och etiskt program. Alla fält skall fyllas i. Om du är anställd i annans företag kan fält märkta med * lämnas blanka Uppgifter om den inträdessökande: Ansökandens namn: Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX): Adress: Postnummer och ort: Telefonnummer: e-post privat (gärna kopplad till facebook): Företagsuppgifter: Jag äger bolaget Företagsnamn: Jag är anställd i annans bolag Organisationsnummer: Företagsadress: Företagets postnummer och ort: Företagets telefonnummer: Företagets e-postadress*: Hemsida: Beskriv kortfattat företagets affärsidé*: Sid 1 av 4

2 Vilka av följande övriga tjänster tillhandahåller du inom området? Kryssa i: Försäljning av växter Anläggning, plantering etc Kurser / föreläsningar Försäljning av marksten Skötsel, beskärning etc Försäljning av övrigt material Ljusdesign Annat: Beskriv dina huvudsakliga kundgrupper (ex privatpersoner, bostadsrättsföreningar osv) Jag intygar att design av trädgårdar och grönområden har varit min huvudsakliga sysselsättning minst två år av den senaste femårsperioden. Jag intygar att jag som företagare vid ansökningstillfället inte har några skatteskulder eller betalningsanmärkningar Jag intygar att jag i min yrkesutövning är försäkrad med ansvarsförsäkring inkl konsultförsäkring. Ange försäkringsbolag: Referenser: Kundreferens på inskickat projekt Kundreferens på annat projekt Kundreferens på annat projekt Anläggarreferens (om möjligt): (om möjligt): (om möjligt): Företag: Inträdesutskottet skall vid granskning äga rätt att kontakta ovannämnda referenser, men även stå fria att kontakta fler kunder och/eller anläggare om de så anser behövligt och är inte skyldigt att till ansökande ange vilka källor som kontaktats i ärendet. Följande handlingar skall bifogas ansökan och döpas enligt nedan (inkl numrering). Punkt 5 tom 13 och bilder skall alla avse ett och samma projekt. 1 Ansökningsblankett (Denna blankett, komplett ifylld) 2 F-skatt (dvs en kopia på aktuell och giltig F-skattsedel) 3 Balansräkning (kopia på föregående bokslutsårs fastställda balansräkning) 4 Resultaträkning (kopia på föregående bokslutsårs fastställda resultaträkning) 5 Utbildning (Intyg om adekvat avslutad utbildning/utbildningar) 6 Situationsplan (situationsplan / tomtkarta, dvs utgångsläget) 7 Checklista (checklistan / behovsanalysen) 8 Illustrationsplan (inkl idébilder, skalenlig med norrpil, arkitektruta) 9 Markanläggningsplan (med exakta materialangivelser, mått. Skalenlig med norrpil, arkitektruta) 10 Sektion (snitt eller sektionsritning på hela eller del av ritningen, skalenlig med arkitektruta) 11 Planteringsplan (för hela projektet inkl växtlista med latinskt och svenskt namn, antal, cc-avstånd, skalenlig med norrpil och arkitektruta) 12 Axonometri (axonometri eller 3D-vyer på väsentliga delar av projektet, skalenliga med arkitektruta) 13 Belysningsplan (om det finns, med exakta angivelser, skalenlig med norrpil, arkitektruta) 14 Skötselplan (om det finns) 15 Bild x (bilder från referensprojektet före och efter anläggning. 5-7 bilder, x ersätts med bildförklaring) Mer information och exempel på olika ritningstyper hittar du på vår hemsida Sid 2 av 4

3 Försäkran Härmed lovar jag att vid eventuell upptagning i Svenska Trädgårdsdesigners Förening, i alla lägen utan undantag, alltid efter bästa vilja och förmåga, vara väl förtrogen med föreningens stadgar och etiskt program och agera utifrån dem. Inom föreningen skall jag verka för allas gemensamma bästa och se övriga medlemmar som mina kollegor. Jag godkänner att mina uppgifter registreras i föreningens medlemsregister och på hemsidan samt att mina ansökningshandlingar lagras i föreningens digitala arkiv (tillgängligt endast för behöriga förtroendevalda). Inträdessökandes namn Ort, Datum Ansökan skickas in digitalt till helst med länk till en Dropbox. Vi behandlar din ansökan i nästkommande granskning (för datum se vår hemsida). Endast komplett ifyllda ansökningar innehållande alla efterfrågade dokument beaktas. Obs, fyll i projektbeskrivning på nästa sida. Sid 3 av 4

4 Nedan följer ett antal frågor om det referensprojekt du skickar in till oss. Vi vill att du svarar på alla frågor kort och koncist. Projektbeskrivningen skall omfatta ca en A4-sida (inte mer). Projektbeskrivning: Beskriv kortfattat kundens viktigaste önskemål beträffande funktioner, formgivning och färgsättning: Beskriv dina tankar kring val av form, stil och färg och hur detta ska samspela med byggnader, omgivning mm: Beskriv dina tankar kring val av material (sten/betong/träslag/osv): Beskriv dina tankar kring val av växter (ange även odlingszon och jordtyp för projektet): Har du på några punkter frångått kundens önskemål och i så fall var och varför? Finns det något annat du vill lyfta fram/ informera om, gällande designen i detta projekt? Klicka här för att ange text. Sid 4 av 4

5 Stadgar Svenska Trädgårdsdesigners Förening 1 Namn och säte Föreningens namn är Svenska Trädgårdsdesigners Förening. Föreningen har sitt säte i Säter. 2 Form Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden, men endast öppen för yrkesverksamma inom design av trädgårdar och landskap, som efter prövning godkänts av föreningen enligt de gällande kvalifikationerna och kraven i 5. 3 Ändamål Föreningens syfte är att borga för kvalité inom verksamhetsområdet design av trädgårdar och landskap, samt att ut mot kunder öka förståelsen för yrkets innebörd, dess status och vikten av yrkeskunskap. Viktigt är att alla medlemmar är noggrant kvalitetsgranskade utifrån föreningens stadgeenliga kriterier ( 5). Vidare har föreningen som syfte att stärka nätverkandet och kunskapsutbytet mellan medlemmarna samt att verka för samarbete och kompetenshöjning. Detta kan ske t ex genom att erbjuda medlemmarna kurser, föreläsningar, studieresor och workshops. Föreningen skall även stärka medlemmarna gentemot leverantörer och verka för förmånliga leverantörsvillkor och priser, dock utan att låsa föreningens medlemmar till specifika leverantörer inom olika branscher och produktområden. Föreningens uppgift är vidare att marknadsföra föreningsnamnet och vad föreningen står för, genom t ex deltagande på branschmässor, annonsering och artiklar i tidningar och på Internet etc. Kostnaderna och ramarna där för, skall budgeteras och godkännas av årsmötet. I den gemensamma marknadsföringen får inget företag, utan styrelsens skriftliga godkännande, framhållas mer än något annat. Föreningens och medlemmarnas gemensamma intresse går före den enskildes. Godkänd och gottstående medlem äger rätt att i sin marknadsföring använda föreningens logga/sigill. Loggan/sigillet får dock aldrig användas otillbörligt eller i andra sammanhang än marknadsföring av tjänster och produkter direkt knutna till den godkända medlemmen i dess yrkesroll. Ingen medlem får agera utåt i föreningens talan, utan styrelsens skriftliga godkännande eller på styrelsens eller årsmötets skriftliga uppdrag. Skulle användningen av loggan/sigillet missbrukas och medlemmen inte omgående då styrelsen så kräver, åtgärdar problemet och ersätter föreningen för eventuell skada, kan denne omgående uteslutas ur föreningen (enligt 4) och äger då att utan dröjsmål plocka bort föreningens logga/sigill från allt material, alla produkter och från all marknadsföring. 4 Medlemskap Föreningen är öppen för alla som godkänts enligt kvalifikationskraven i 5, som accepterar föreningens stadgar och betalar medlemsavgiften. Medlemskapet är personligt och avser personen, inte dennes eventuella företag. Medlemskapet kan inte överlåtas. Redan i inträdesansökan skall sökanden skriftligen lova, att vid eventuell upptagning i föreningen, i alla lägen utan undantag, alltid efter bästa vilja och förmåga, vara väl förtrogen med föreningens stadgar och agera utifrån dem. Avgiften fastställs av årsmötet. Gottstående är den invalda medlem som vid tidpunkten inte har någon obetald, förfallen (hel eller del av) skuld till föreningen. Gottstående medlemmar har närvaro-, yttrande- och rösträtt på alla föreningens allmänna möten, dock inte på styrelse- eller utskottssammanträden, annat än de därtill valda medlemmarna. Varje gottstående medlem äger en röst, för vilken närvaro krävs. Röstning via ombud/fullmakt godkänns ej. Medlem som motarbetar föreningens målsättning eller på annat sätt handlar på ett sätt som strider mot föreningens stadgar kan uteslutas. Tillika kan medlem uteslutas, som efter tid visat sig inte uppfylla föreningens krav på kompetens och kvalité enligt 5, eller inte följt Allmänna Reklamationsnämndens beslut, eller på annat sätt agerat oprofessionellt och eller inkompetent på ett sätt som kan skada föreningens trovärdighet och eller rykte eller på otillbörligt sätt marknadsfört föreningens logga/sigill. Beslut om uteslutning tas av styrelsen och kräver 3/4-dels majoritet. Medlem kan själv ansöka om utträde ur föreningen. Detta skall ske skriftligen via post eller . Inbetalda medlems- och serviceavgifter återbetalas ej. 5 Kriterier och krav För att inträdesansökan och medlemskap skall kunna godkännas krävs att medlemmen förutom villkor i övrigt i dessa stadgar, även uppfyller alla nedanstående krav: - Dokumenterad arbetlivserfarenhet, inom yrkesområdet design av trädgårdar och landskap, som utgjort ansökandes huvudsakliga arbetsuppgift, i minst 2 år under den senaste femårsperioden. - Dokumenterad adekvat utbildning inom området. Personen kan även på annat sätt, ha tillskansat sig motsvarande kunskaper genom dokumenterat lång arbetslivserfarenhet från området design av trädgårdar och landskap. På vilket sätt kunskaperna inhämtats skall noga anges i ansökan. Korta kurser eller studiecirklar hos t ex studieförbund etc räcker normalt inte. - Kunna visa uppvisa det antalprojekt som efterfrågas i föreningens vid tillfället aktuella ansökningshandlingar, innehållande skalenlig Ritning samt övriga tillhörande dokument och handlingar specificerade i nämnda handling. - Referenser från tre av varandra oberoende kunder. - Referenser från minst en anläggare, som genomfört ett projekt. - Inträdesutskottet skall vid granskning äga rätt att kontakta ovannämnda referenser, men även stå fria att kontakta fler kunder och/eller anläggare om de så anser behövligt och är inte skyldigt att till sökanden ange vilka källor som kontaktats i ärendet. - Sökanden får som yrkesutövare/näringsidkare ej ha skatteskulder eller betalningsanmärkningar. F-skattsedel ska finnas (då sökanden är näringsidkare inom området). Föreningen har även höga krav på etik, som inträdessökande skall vara väl informerad om och skriftligen i ansökan lova att följa. Inom föreningen skall alla verka för allas gemensamma bästa. Medlemmarna skall söka stötta varandra och se varandra som kollegor, inte konkurrenter. Medlemmar skall i alla skeden söka efterfölja föreningens etiska program. Ingen medlem skall baktala eller medvetet skada annan medlem eller dess företag/verksamhetuteslutning kan ske i de fall en medlem inte följt de etiska reglerna. 6 Beslutande organ Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Under årsmötet är styrelsen nästa beslutande organ och därunder det sk inträdesutskottet (se 6.2). Övriga eventuella av årsmötet eller styrelsen tillsatta tillfälliga utskott och nämnder har endast beslutsrätt i till utskottet hänskjutet ärende och inom eventuella beviljade ekonomiska anslag. 6.1 Styrelsen Det åligger styrelsen att förvalta och driva föreningen på ett ansvarsfullt sätt enligt föreningens stadgar. Styrelsen skall bestå av fem av årsmötet valda ledamöter, varav en ordförande, en kassör, en sekreterare och två ledamöter. Mandattiden är två år, men vid konstitueringen sätts sekreteraren och en av ledamöterna på ett år, för att minska risken att hela styrelsen framöver avgår samtidigt. Årsmötet väljer även en styrelsesuppleant på mandattid ett år. Ingen ledamot får inneha samma post längre än tre mandatperioder i följd. Om möjligt skall till styrelseledamöter utses personer från geografiskt spridda områden. Styrelsen är beslutsmässig förutsatt att kallelse gått ut till alla ledamöter minst två veckor innan mötet, samt då minst tre gottstående ledamöter är närvarande vid mötet. Stadgar, Svenska Trädgårdsdesigners Förening Version antagen

6 6.2 Inträdesutskottet Inträdesutskottet består av tre gottstående medlemmar, vilka samtidigt kan ingå i styrelsen eller annan tillfällig nämnd eller utskott, samt en suppleant. Utskottets ordinarie medlemmar väljs av årsmötet på en mandattid om två år (vid föreningens bildande skall en av ledamöterna väljas på en mandattid om ett år, för att framöver minska risken att alla avgår samtidigt). Årsmötet väljer även utskottets ordförande, tillika sammankallande. Suppleanten väljs på en mandattid om ett år. Utskottet skall, vid möte minst en gång per år, granska inträdessökande utifrån föreningens medlemskrav och kriterier. Normalt skall ansökningar ha inkommit senast 30/11, så att utskottet hinner granska, fatta beslut och tillkännage sitt beslut för styrelsen och den ansökande, senast fyra veckor innan årsmötet. Om styrelsen i samråd med utskottet så anser möjligt eller nödvändigt, kan fler inträdesmöjligheter vid behov upprättas. Det åligger inträdesutskottet att opartiskt och noggrant granska inkomna ansöknings-handlingar utifrån föreningens stadgade medlemskrav samt de vid tidpunkten gällande ansökningshandlingarna. Utskottet skall inhämta upplysning från angivna referenser samt vid behov även tillfråga ytterligare referenser. Beslut fattas med enkel majoritet och skall skriftligen motiveras i därför avsedd rapport. Lagring av handlingar, rapporter, databas etc samt hur och när information skall rapporteras till berörda, regleras av det vid tiden av styrelsen i samråd med utskottet fastställda styrdokumentet. Avslag: Skulle en ansökan avslås, skall ansökanden skriftligen (av utskottets ordförande eller styrelseordföranden) meddelas detta inklusive en kort motivering till beslutet. Ansökanden är välkommen att inkomma med ny ansökan om de punkter som angivits som avslagets motivering, kunnat åtgärdas. Eventuellt krav på omprövning skall inkomma inom två veckor med motivering samt med eventuell erforderlig tilläggsinformation. Utskottets beslut och motivering skall för medlemmar som så efterfrågar vara offentligt. Ansökningshandlingar, uppgifter om sökande (annat än namn och ort), uppgift om referenser och källor är dock för alla, utom inträdesutskottet och styrelsen, konfidentiellt. 6.3 Årsmötet Årsmötet skall hållas innan april månads utgång. Kallelse skall skickas ut senast fyra veckor innan årsmötet, till den av medlemmen angivna mailadressen, samt senast fyra veckor innan årsmötet publiceras på föreningens officiella hemsidas inloggningsdel. Styrelsen skall för årsmötet utse en för så många av medlemmarna som möjligt, centralt belägen och/eller lättillgänglig ort och plats som möjligt. Medlemmar kan närsomhelst, dock senast tio (10) dagar innan mötet, inkomma med skriftligt förslag på ärenden om ska behandlas på årsmötet. Förslag till dagordning ska tillsammans med annat beslutsunderlag publiceras på föreningens lösenordsskyddade del av hemsidan, minst sju (7) dagar innan årsmötet. På mötet ska följande ärenden behandlas: 1 Val av mötesordförande och mötessekreterare 2 Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare 3 Fastställande av dagordning 4 Fastställande av röstlängd 5 Årsmötets behöriga utlysande 6 Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning 7 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning 8 Fråga om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret Styrelsens förslag till verksamhetsplan 9 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag 10 Styrelsens förslag till medlemsavgift för det nya året, samt fastställande av sista betalningsdag 11 Arvoden 12 Styrelsens förslag till budget 13 Val av en styrelseordförande för mandattid om två år 14 Val av en kassör för mandattid om två år 15 Val av en sekreterare för mandattid om två år 16 Val av två ledamöter för mandattid om två år 17 Val av en styrelsesuppleant för mandattid om ett år 18 Val av tre ledamöter till inträdesutskottet, varav en till utskottets ordförande alla för mandattid om två år 19 Val av en suppleant till inträdesutskottet för mandattid om ett år 20 Val av två revisorer för mandattid om ett år 21 Val av en revisorssuppleant för mandattid om ett år 22 Val av två valberedningsledamöter för mandattid om ett år 23 Beslut om firmatecknare, normalt ordförande och kassör var och en för sig 24 Protokollets delgivning (tid och plats) 25 Mötet avslutas Årsmötet är beslutsmässigt om det är stadgeenligt utlyst. Beslut fattas med enkel majoritet om ej annat stadgas. Årsmötets beslut kan av gottstående medlem överklagas inom fyra veckor. 7 Extra årsmöte Extra årsmöte ska sammankallas om revisorerna, styrelsen eller minst en 1/3-del av föreningens medlemmar så kräver. Kallelse till extra årsmöte ska utsändas skriftligen till varje medlem minst två (2) veckor i förväg. Dagordningsförslag och beslutsunderlag ska skickas ut samtidigt som kallelsen. Extra årsmöte kan endast behandla de frågor som föranleder sammankallandet. I övrigt enligt 6 i dessa stadgar. 8 Beslutsformer Endast närvarande ledamöter har rösträtt och äger en röst var. Röstning via fullmakt ej tillåtet. Beslut fattas med ja-rop, eller handuppräckning vid begäran om votering. Röstning sker öppet om ej annat stadgas. Vid lika röstetal bordläggs ärendet tills majoritet kan uppnås. 9 Firmatecknare Firmatecknare utses av styrelsen. Normalt styrelseordföranden och den valda kassören var och en för sig, om inte rimliga skäl för annat föreligger. 10 Verksamhetsår Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret, från 1/1-31/ Stadgeändring Stadgeändring sker efter beslut med minst 2/3-dels majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie årsmöte, mellan vilka det gått minst två (2) månader. 12 Upplösning Föreningens upplösning sker efter beslut på två på varandra följande årsmöten varav minst ett ordinarie årsmöte, mellan vilka det förflutit minst två (2) månader. Vid upplösning fördelas föreningens tillgångar, efter det att alla eventuella skulder till fordringsägare betalts, lika på alla de vid sista mötet gottstående medlemmar. Styrelsen vid det sista årsmötet redovisar föreningens ekonomiska ställning vid tillfället och lämnar förslag på fördelning av tillgångarna, varpå årsmötet beslutar om uppdelningen. 13 Tvist Eventuell tvist skall vid behov avgöras av skiljedomare i Stockholm eller på annan för båda parter mer fördelaktig och av båda parter godkänd ort Stadgar, Svenska Trädgårdsdesigners Förening Version antagen

7 ETISKT PROGRA M S V E N S K A T R Ä D G Å R D S D E S I G N E R S F Ö R E N I N G Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden, men endast öppen för yrkesverksamma inom design av trädgårdar och landskap, som efter prövning godkänts av föreningen enligt de gällande kvalifikationerna och kraven Föreningens syfte är att verka för god kvalitet och kompetens inom verksamhetsområdet design av trädgårdar och landskap. Föreningsarbetet skall genomföras av demokratisk anda och en positiv människosyn. Den enskilde medlemmen har ett eget ansvar för att i sin handling och yrkesverksamhet följa gällande lagarstiftning och att utöva ett seriöst och korrekt företagande, samt att arbeta i enlighet med föreningens stadgar och etiska program. I vår dagliga verksamhet samverkar vi med kollegor, huvudman/kund, samarbetspartners och med samhället, vilket ställer krav på oss att handla med god etik och med siktet inställt på hållbart samhälle och miljö. Detta etiska program, i tillägg till föreningens gällande stadgar, visar vilka förväntningar berörda kan ha på en medlem i Svenska Trädgårdsdesigners Förening. Medlemmen ska följa upphovsrättslagen och märka sina verk med uppgifter om upphovsman. Medlem som tar vid en annan kollegas verk bör innan åtagandet informera kollegan om detta samt på sina verk i förekommande fall, namnge ursprunglig upphovsman. Medlemmen skall neka medverkan i sammanhang som kan skada förtroendet för yrkesrollen och föreningen. Medlemmen ska komma överens med och avtala med sin kund beträffande uppdragets genomförande och pris. Ersättningen ska vara relevant till uppdragets omfattning. Påföljder Om medlem avviker från att följa föreningens stadgar eller etiska program, gäller nedanstående påföljder. Etiska Regler för föreningsmedlemmarna Medlemmen följer de lagar och regler som gäller inom verksamhetsområdet, följer föreningens gällande stadgar och etiska program, samt i förekommande fall gällande styrdokument för aktuella arbetsgrupper och utskott. Medlemmen upprätthåller och utvecklar sin yrkeskompetens samt följer utvecklingen inom de områden denne är verksam. Får styrelsen kännedom om att medlem kan ha förbigått föreningens stadgar och/eller gällande etiska program, skall styrelsen omgående kontakta den berörda medlemmen för att efterhöra bakgrunden till det inträffade och skapa sig en bild av vad som hänt och vilka eventuella åtgärder medlemmen planerar vidta för att minimera den eventuella skadan. Styrelsen äger rätt att vid behov, på ett sakligt och korrekt sätt, föra samtal även med eventuella andra berörda parter om så krävs för hanteringen av den aktuella situationen. Medlemmen skall på ett professionellt sätt tillvara kundens intresse och verka för en god dialog och kundrelation. Påföljderna beslutas av styrelsen för Svenska Trädgårdsdesigners Förening och meddelas medlemmen skriftligen. Medlemmen ska iaktta sekretess beträffande interna uppgifter som denne får kunskap om i samband med uppdrag. Vid begränsad avvikelse eller vid enskilt tillfälle får medlemmen en skriftlig erinran. Medlemmen ska utföra ett uppdrag med omsorg, noggrannhet samt på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt. Om medlemmen vid upprepade tillfällen åsidosätter föreningens stadgar eller etiska regler får medlemmen en skriftlig varning. Medlemmen ska respektera och vara lojal mot och i möjligaste mån stötta sina kollegor samt bidra till ett öppet, ärligt, förtroendefullt och kreativt klimat inom föreningen. Vid fortsatt oaktsamhet eller vid flera varningar eller grovt åsidosättande gäller uteslutning i enlighet med våra stadgar. Medlem skall inte misskreditera annan medlem eller dess arbete genom orättfärdig offentlig kritik. Kritik av kollegas arbete och profession skall vara saklig och väl underbyggd samt i möjligaste mån ges direkt och i första hand till vederbörande. Om medlem saknar kompetens eller resurser för utförande bör denne avstå att åta sig uppdraget. Kund bör snarast informeras. Medlemmen skall respektera andra yrkeskårer och deras kompetens vid samverkan med dessa. Antaget vid föreningens ordinarie årsmöte.

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd Reviderad vid årsmötet den 15 mars 2013 Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd 1. RÅDETS NAMN Ungdomsrådets namn är Stockholms Dövas Ungdomsråd. 2. MÅLGRUPP Stockholms

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Stadgan antogs 21 april 2008 1 Firma Moment 1. Föreningens namn (firma) är Friends in line Uppsala. Moment 2.Föreningens säte är Uppsala kommun.

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013.

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. Kap. 1 Om föreningen 1 Föreningens namn är Barnaktiviteter i Örnsköldsvik. Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Örnsköldsviks

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Stadgar för Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Ändring av lydelse i 5 antagen på ordinarie årsmöten 2014-03-09 och 2015-03-01. 1. Föreningens namn och karaktär Föreningens namn är Söderbykarls

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 20121108 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN STADGAR antagna den 2 juni 1932, senast reviderade den 28 mars 2015 (Bilaga: Bolagsordning för Eurofat AB) Föreningen

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

SKÅNES FÖRENINGAR. Organisationsnummer 802476-9419. Stadgar

SKÅNES FÖRENINGAR. Organisationsnummer 802476-9419. Stadgar SKÅNES FÖRENINGAR Organisationsnummer 802476-9419 Stadgar för den ideella föreningen Skånes Föreningar med hemort i Malmö kommun. Bildad den 21 november 2013. Stadgarna fastställda av bildandemötet den

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

Östasiatiska föreningen

Östasiatiska föreningen Östasiatiska föreningen Stadgar antagna 2014-11-24 Innehåll 1 Föreningens namn.......................... 1 2 Föreningens säte........................... 1 3 Föreningsform............................ 1

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Stadgar för Björkstadens miljöbilpool 1 FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening.

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

2. Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde.

2. Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde. Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Kalmar 1977-11-22, konfirmerade och reviderade vid ordinarie stämma i Skara 1979-02-17 samt reviderade vid ordinarie stämma i Linköping 1980-10-04, Örebro 1983-10-01,

Läs mer

Sida 1 av 5 STADGAR. för. Borås Bouleallians. Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte.

Sida 1 av 5 STADGAR. för. Borås Bouleallians. Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte. Sida 1 av 5 STADGAR för Borås Bouleallians Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte. STADGAR för den ideella föreningen Borås Bouleallians med säte i Borås kommun, bildad 2013-11-28.

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län. Sats Namn Kommentar 1 Föreningens Leader Söderslätt ideell förening firma 2 Ändamål Föreningens ändamål är att inom Leader Söderslätt, som omfattar

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond

Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond Antagna 2008-10-09 1 Namn Föreningens namn är Föreningen Lilla barnets fond. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Uppgifter Föreningen ska stödja

Läs mer

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION ideell förening MAT + INTEGRATION 1 Namn och säte Föreningens firma är Mat + Integration, ideell förening. Föreningen har sitt säte i Råneå, Luleå kommun. 2 Form & Ändamål Föreningen är fristående, partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Stadgar för Fältbiologerna

Stadgar för Fältbiologerna Stadgar för Fältbiologerna Organisationsnummer 802004-2738 Senast reviderade 1. Syfte mom. 1 Fältbiologernas syfte är att: - samla natur- och miljöintresserade barn och ungdomar. - sprida kunskap om och

Läs mer

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 2015-05-28 Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 1. Föreningens Firma Föreningens firma är Leader Mellansjölandet, ideell förening. 2. Ändamål Föreningen har som vision att

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer