Ansökan om MEDLEMSKAP i Svenska Trädgårdsdesigners Förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om MEDLEMSKAP i Svenska Trädgårdsdesigners Förening"

Transkript

1 Ansökan om MEDLEMSKAP i Svenska Trädgårdsdesigners Förening För att söka in som medlem i föreningen, fyller du i denna blankett och bifogar efterfrågade handlingar. Endast kompletta ansökningar, inkomna digitalt enligt anvisning nedan, beaktas. Kontrollera därför innan inlämning att alla efterfrågade handlingar är bifogade. Föreningen är öppen för dem som av föreningen godkänts enligt gällande inträdeskrav. Upptagning av nya medlemmar till föreningen sker normalt 1-3 gång/år. För aktuella deadlines, se vår hemsida. Medlemsavgift 2015 är 1200 kr varav 800 kr är sk serviceavgift. Beloppet faktureras vid godkänd ansökan (30 dgr netto). När betalningen inkommit, skickas inloggningsuppgifter till hemsida mm. Medlemskapet är personligt och avser personen; inte eventuellt företag. Medlemskapet kan inte överlåtas. För att inträdesansökan och medlemskap skall kunna godkännas krävs att medlemmen förutom villkor i stadgar och etiskt program, även uppfyller alla nedanstående krav: - Dokumenterad arbetslivserfarenhet, inom yrkesområdet design av trädgårdar och landskap, som utgjort ansökandes huvudsakliga arbetsuppgift, i minst 2 år under den senaste femårsperioden. - Dokumenterad adekvat utbildning inom området. Personen kan även på annat sätt, ha tillskansat sig motsvarande kunskaper, t ex genom praktik, utövande, erfarenhet, eller självstudier. På vilket sätt kunskaperna inhämtats skall noga anges i ansökan. Korta kurser eller studiecirklar hos t ex studieförbund etc räcker normalt inte. - Kunna visa uppvisa 1 komplett projekt, innehållande handlingar specificerade nedan. - Referenser från tre av varandra oberoende kunder, dvs namn och telefonnummer, varav en skall vara referernsprojektet. - Referenser från minst en anläggare, som genomfört ett projekt, dvs namn och telefonnummer. - Sökanden får som yrkesutövare/näringsidkare ej ha skatteskulder eller betalningsanmärkningar. Giltig F- skattsedel ska finnas (om ansökanden är näringsidkare). I övrigt hänvisas till gällande, bifogade, stadgar och etiskt program. Alla fält skall fyllas i. Om du är anställd i annans företag kan fält märkta med * lämnas blanka Uppgifter om den inträdessökande: Ansökandens namn: Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX): Adress: Postnummer och ort: Telefonnummer: e-post privat (gärna kopplad till facebook): Företagsuppgifter: Jag äger bolaget Företagsnamn: Jag är anställd i annans bolag Organisationsnummer: Företagsadress: Företagets postnummer och ort: Företagets telefonnummer: Företagets e-postadress*: Hemsida: Beskriv kortfattat företagets affärsidé*: Sid 1 av 4

2 Vilka av följande övriga tjänster tillhandahåller du inom området? Kryssa i: Försäljning av växter Anläggning, plantering etc Kurser / föreläsningar Försäljning av marksten Skötsel, beskärning etc Försäljning av övrigt material Ljusdesign Annat: Beskriv dina huvudsakliga kundgrupper (ex privatpersoner, bostadsrättsföreningar osv) Jag intygar att design av trädgårdar och grönområden har varit min huvudsakliga sysselsättning minst två år av den senaste femårsperioden. Jag intygar att jag som företagare vid ansökningstillfället inte har några skatteskulder eller betalningsanmärkningar Jag intygar att jag i min yrkesutövning är försäkrad med ansvarsförsäkring inkl konsultförsäkring. Ange försäkringsbolag: Referenser: Kundreferens på inskickat projekt Kundreferens på annat projekt Kundreferens på annat projekt Anläggarreferens (om möjligt): (om möjligt): (om möjligt): Företag: Inträdesutskottet skall vid granskning äga rätt att kontakta ovannämnda referenser, men även stå fria att kontakta fler kunder och/eller anläggare om de så anser behövligt och är inte skyldigt att till ansökande ange vilka källor som kontaktats i ärendet. Följande handlingar skall bifogas ansökan och döpas enligt nedan (inkl numrering). Punkt 5 tom 13 och bilder skall alla avse ett och samma projekt. 1 Ansökningsblankett (Denna blankett, komplett ifylld) 2 F-skatt (dvs en kopia på aktuell och giltig F-skattsedel) 3 Balansräkning (kopia på föregående bokslutsårs fastställda balansräkning) 4 Resultaträkning (kopia på föregående bokslutsårs fastställda resultaträkning) 5 Utbildning (Intyg om adekvat avslutad utbildning/utbildningar) 6 Situationsplan (situationsplan / tomtkarta, dvs utgångsläget) 7 Checklista (checklistan / behovsanalysen) 8 Illustrationsplan (inkl idébilder, skalenlig med norrpil, arkitektruta) 9 Markanläggningsplan (med exakta materialangivelser, mått. Skalenlig med norrpil, arkitektruta) 10 Sektion (snitt eller sektionsritning på hela eller del av ritningen, skalenlig med arkitektruta) 11 Planteringsplan (för hela projektet inkl växtlista med latinskt och svenskt namn, antal, cc-avstånd, skalenlig med norrpil och arkitektruta) 12 Axonometri (axonometri eller 3D-vyer på väsentliga delar av projektet, skalenliga med arkitektruta) 13 Belysningsplan (om det finns, med exakta angivelser, skalenlig med norrpil, arkitektruta) 14 Skötselplan (om det finns) 15 Bild x (bilder från referensprojektet före och efter anläggning. 5-7 bilder, x ersätts med bildförklaring) Mer information och exempel på olika ritningstyper hittar du på vår hemsida Sid 2 av 4

3 Försäkran Härmed lovar jag att vid eventuell upptagning i Svenska Trädgårdsdesigners Förening, i alla lägen utan undantag, alltid efter bästa vilja och förmåga, vara väl förtrogen med föreningens stadgar och etiskt program och agera utifrån dem. Inom föreningen skall jag verka för allas gemensamma bästa och se övriga medlemmar som mina kollegor. Jag godkänner att mina uppgifter registreras i föreningens medlemsregister och på hemsidan samt att mina ansökningshandlingar lagras i föreningens digitala arkiv (tillgängligt endast för behöriga förtroendevalda). Inträdessökandes namn Ort, Datum Ansökan skickas in digitalt till helst med länk till en Dropbox. Vi behandlar din ansökan i nästkommande granskning (för datum se vår hemsida). Endast komplett ifyllda ansökningar innehållande alla efterfrågade dokument beaktas. Obs, fyll i projektbeskrivning på nästa sida. Sid 3 av 4

4 Nedan följer ett antal frågor om det referensprojekt du skickar in till oss. Vi vill att du svarar på alla frågor kort och koncist. Projektbeskrivningen skall omfatta ca en A4-sida (inte mer). Projektbeskrivning: Beskriv kortfattat kundens viktigaste önskemål beträffande funktioner, formgivning och färgsättning: Beskriv dina tankar kring val av form, stil och färg och hur detta ska samspela med byggnader, omgivning mm: Beskriv dina tankar kring val av material (sten/betong/träslag/osv): Beskriv dina tankar kring val av växter (ange även odlingszon och jordtyp för projektet): Har du på några punkter frångått kundens önskemål och i så fall var och varför? Finns det något annat du vill lyfta fram/ informera om, gällande designen i detta projekt? Klicka här för att ange text. Sid 4 av 4

5 Stadgar Svenska Trädgårdsdesigners Förening 1 Namn och säte Föreningens namn är Svenska Trädgårdsdesigners Förening. Föreningen har sitt säte i Säter. 2 Form Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden, men endast öppen för yrkesverksamma inom design av trädgårdar och landskap, som efter prövning godkänts av föreningen enligt de gällande kvalifikationerna och kraven i 5. 3 Ändamål Föreningens syfte är att borga för kvalité inom verksamhetsområdet design av trädgårdar och landskap, samt att ut mot kunder öka förståelsen för yrkets innebörd, dess status och vikten av yrkeskunskap. Viktigt är att alla medlemmar är noggrant kvalitetsgranskade utifrån föreningens stadgeenliga kriterier ( 5). Vidare har föreningen som syfte att stärka nätverkandet och kunskapsutbytet mellan medlemmarna samt att verka för samarbete och kompetenshöjning. Detta kan ske t ex genom att erbjuda medlemmarna kurser, föreläsningar, studieresor och workshops. Föreningen skall även stärka medlemmarna gentemot leverantörer och verka för förmånliga leverantörsvillkor och priser, dock utan att låsa föreningens medlemmar till specifika leverantörer inom olika branscher och produktområden. Föreningens uppgift är vidare att marknadsföra föreningsnamnet och vad föreningen står för, genom t ex deltagande på branschmässor, annonsering och artiklar i tidningar och på Internet etc. Kostnaderna och ramarna där för, skall budgeteras och godkännas av årsmötet. I den gemensamma marknadsföringen får inget företag, utan styrelsens skriftliga godkännande, framhållas mer än något annat. Föreningens och medlemmarnas gemensamma intresse går före den enskildes. Godkänd och gottstående medlem äger rätt att i sin marknadsföring använda föreningens logga/sigill. Loggan/sigillet får dock aldrig användas otillbörligt eller i andra sammanhang än marknadsföring av tjänster och produkter direkt knutna till den godkända medlemmen i dess yrkesroll. Ingen medlem får agera utåt i föreningens talan, utan styrelsens skriftliga godkännande eller på styrelsens eller årsmötets skriftliga uppdrag. Skulle användningen av loggan/sigillet missbrukas och medlemmen inte omgående då styrelsen så kräver, åtgärdar problemet och ersätter föreningen för eventuell skada, kan denne omgående uteslutas ur föreningen (enligt 4) och äger då att utan dröjsmål plocka bort föreningens logga/sigill från allt material, alla produkter och från all marknadsföring. 4 Medlemskap Föreningen är öppen för alla som godkänts enligt kvalifikationskraven i 5, som accepterar föreningens stadgar och betalar medlemsavgiften. Medlemskapet är personligt och avser personen, inte dennes eventuella företag. Medlemskapet kan inte överlåtas. Redan i inträdesansökan skall sökanden skriftligen lova, att vid eventuell upptagning i föreningen, i alla lägen utan undantag, alltid efter bästa vilja och förmåga, vara väl förtrogen med föreningens stadgar och agera utifrån dem. Avgiften fastställs av årsmötet. Gottstående är den invalda medlem som vid tidpunkten inte har någon obetald, förfallen (hel eller del av) skuld till föreningen. Gottstående medlemmar har närvaro-, yttrande- och rösträtt på alla föreningens allmänna möten, dock inte på styrelse- eller utskottssammanträden, annat än de därtill valda medlemmarna. Varje gottstående medlem äger en röst, för vilken närvaro krävs. Röstning via ombud/fullmakt godkänns ej. Medlem som motarbetar föreningens målsättning eller på annat sätt handlar på ett sätt som strider mot föreningens stadgar kan uteslutas. Tillika kan medlem uteslutas, som efter tid visat sig inte uppfylla föreningens krav på kompetens och kvalité enligt 5, eller inte följt Allmänna Reklamationsnämndens beslut, eller på annat sätt agerat oprofessionellt och eller inkompetent på ett sätt som kan skada föreningens trovärdighet och eller rykte eller på otillbörligt sätt marknadsfört föreningens logga/sigill. Beslut om uteslutning tas av styrelsen och kräver 3/4-dels majoritet. Medlem kan själv ansöka om utträde ur föreningen. Detta skall ske skriftligen via post eller . Inbetalda medlems- och serviceavgifter återbetalas ej. 5 Kriterier och krav För att inträdesansökan och medlemskap skall kunna godkännas krävs att medlemmen förutom villkor i övrigt i dessa stadgar, även uppfyller alla nedanstående krav: - Dokumenterad arbetlivserfarenhet, inom yrkesområdet design av trädgårdar och landskap, som utgjort ansökandes huvudsakliga arbetsuppgift, i minst 2 år under den senaste femårsperioden. - Dokumenterad adekvat utbildning inom området. Personen kan även på annat sätt, ha tillskansat sig motsvarande kunskaper genom dokumenterat lång arbetslivserfarenhet från området design av trädgårdar och landskap. På vilket sätt kunskaperna inhämtats skall noga anges i ansökan. Korta kurser eller studiecirklar hos t ex studieförbund etc räcker normalt inte. - Kunna visa uppvisa det antalprojekt som efterfrågas i föreningens vid tillfället aktuella ansökningshandlingar, innehållande skalenlig Ritning samt övriga tillhörande dokument och handlingar specificerade i nämnda handling. - Referenser från tre av varandra oberoende kunder. - Referenser från minst en anläggare, som genomfört ett projekt. - Inträdesutskottet skall vid granskning äga rätt att kontakta ovannämnda referenser, men även stå fria att kontakta fler kunder och/eller anläggare om de så anser behövligt och är inte skyldigt att till sökanden ange vilka källor som kontaktats i ärendet. - Sökanden får som yrkesutövare/näringsidkare ej ha skatteskulder eller betalningsanmärkningar. F-skattsedel ska finnas (då sökanden är näringsidkare inom området). Föreningen har även höga krav på etik, som inträdessökande skall vara väl informerad om och skriftligen i ansökan lova att följa. Inom föreningen skall alla verka för allas gemensamma bästa. Medlemmarna skall söka stötta varandra och se varandra som kollegor, inte konkurrenter. Medlemmar skall i alla skeden söka efterfölja föreningens etiska program. Ingen medlem skall baktala eller medvetet skada annan medlem eller dess företag/verksamhetuteslutning kan ske i de fall en medlem inte följt de etiska reglerna. 6 Beslutande organ Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Under årsmötet är styrelsen nästa beslutande organ och därunder det sk inträdesutskottet (se 6.2). Övriga eventuella av årsmötet eller styrelsen tillsatta tillfälliga utskott och nämnder har endast beslutsrätt i till utskottet hänskjutet ärende och inom eventuella beviljade ekonomiska anslag. 6.1 Styrelsen Det åligger styrelsen att förvalta och driva föreningen på ett ansvarsfullt sätt enligt föreningens stadgar. Styrelsen skall bestå av fem av årsmötet valda ledamöter, varav en ordförande, en kassör, en sekreterare och två ledamöter. Mandattiden är två år, men vid konstitueringen sätts sekreteraren och en av ledamöterna på ett år, för att minska risken att hela styrelsen framöver avgår samtidigt. Årsmötet väljer även en styrelsesuppleant på mandattid ett år. Ingen ledamot får inneha samma post längre än tre mandatperioder i följd. Om möjligt skall till styrelseledamöter utses personer från geografiskt spridda områden. Styrelsen är beslutsmässig förutsatt att kallelse gått ut till alla ledamöter minst två veckor innan mötet, samt då minst tre gottstående ledamöter är närvarande vid mötet. Stadgar, Svenska Trädgårdsdesigners Förening Version antagen

6 6.2 Inträdesutskottet Inträdesutskottet består av tre gottstående medlemmar, vilka samtidigt kan ingå i styrelsen eller annan tillfällig nämnd eller utskott, samt en suppleant. Utskottets ordinarie medlemmar väljs av årsmötet på en mandattid om två år (vid föreningens bildande skall en av ledamöterna väljas på en mandattid om ett år, för att framöver minska risken att alla avgår samtidigt). Årsmötet väljer även utskottets ordförande, tillika sammankallande. Suppleanten väljs på en mandattid om ett år. Utskottet skall, vid möte minst en gång per år, granska inträdessökande utifrån föreningens medlemskrav och kriterier. Normalt skall ansökningar ha inkommit senast 30/11, så att utskottet hinner granska, fatta beslut och tillkännage sitt beslut för styrelsen och den ansökande, senast fyra veckor innan årsmötet. Om styrelsen i samråd med utskottet så anser möjligt eller nödvändigt, kan fler inträdesmöjligheter vid behov upprättas. Det åligger inträdesutskottet att opartiskt och noggrant granska inkomna ansöknings-handlingar utifrån föreningens stadgade medlemskrav samt de vid tidpunkten gällande ansökningshandlingarna. Utskottet skall inhämta upplysning från angivna referenser samt vid behov även tillfråga ytterligare referenser. Beslut fattas med enkel majoritet och skall skriftligen motiveras i därför avsedd rapport. Lagring av handlingar, rapporter, databas etc samt hur och när information skall rapporteras till berörda, regleras av det vid tiden av styrelsen i samråd med utskottet fastställda styrdokumentet. Avslag: Skulle en ansökan avslås, skall ansökanden skriftligen (av utskottets ordförande eller styrelseordföranden) meddelas detta inklusive en kort motivering till beslutet. Ansökanden är välkommen att inkomma med ny ansökan om de punkter som angivits som avslagets motivering, kunnat åtgärdas. Eventuellt krav på omprövning skall inkomma inom två veckor med motivering samt med eventuell erforderlig tilläggsinformation. Utskottets beslut och motivering skall för medlemmar som så efterfrågar vara offentligt. Ansökningshandlingar, uppgifter om sökande (annat än namn och ort), uppgift om referenser och källor är dock för alla, utom inträdesutskottet och styrelsen, konfidentiellt. 6.3 Årsmötet Årsmötet skall hållas innan april månads utgång. Kallelse skall skickas ut senast fyra veckor innan årsmötet, till den av medlemmen angivna mailadressen, samt senast fyra veckor innan årsmötet publiceras på föreningens officiella hemsidas inloggningsdel. Styrelsen skall för årsmötet utse en för så många av medlemmarna som möjligt, centralt belägen och/eller lättillgänglig ort och plats som möjligt. Medlemmar kan närsomhelst, dock senast tio (10) dagar innan mötet, inkomma med skriftligt förslag på ärenden om ska behandlas på årsmötet. Förslag till dagordning ska tillsammans med annat beslutsunderlag publiceras på föreningens lösenordsskyddade del av hemsidan, minst sju (7) dagar innan årsmötet. På mötet ska följande ärenden behandlas: 1 Val av mötesordförande och mötessekreterare 2 Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare 3 Fastställande av dagordning 4 Fastställande av röstlängd 5 Årsmötets behöriga utlysande 6 Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning 7 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning 8 Fråga om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret Styrelsens förslag till verksamhetsplan 9 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag 10 Styrelsens förslag till medlemsavgift för det nya året, samt fastställande av sista betalningsdag 11 Arvoden 12 Styrelsens förslag till budget 13 Val av en styrelseordförande för mandattid om två år 14 Val av en kassör för mandattid om två år 15 Val av en sekreterare för mandattid om två år 16 Val av två ledamöter för mandattid om två år 17 Val av en styrelsesuppleant för mandattid om ett år 18 Val av tre ledamöter till inträdesutskottet, varav en till utskottets ordförande alla för mandattid om två år 19 Val av en suppleant till inträdesutskottet för mandattid om ett år 20 Val av två revisorer för mandattid om ett år 21 Val av en revisorssuppleant för mandattid om ett år 22 Val av två valberedningsledamöter för mandattid om ett år 23 Beslut om firmatecknare, normalt ordförande och kassör var och en för sig 24 Protokollets delgivning (tid och plats) 25 Mötet avslutas Årsmötet är beslutsmässigt om det är stadgeenligt utlyst. Beslut fattas med enkel majoritet om ej annat stadgas. Årsmötets beslut kan av gottstående medlem överklagas inom fyra veckor. 7 Extra årsmöte Extra årsmöte ska sammankallas om revisorerna, styrelsen eller minst en 1/3-del av föreningens medlemmar så kräver. Kallelse till extra årsmöte ska utsändas skriftligen till varje medlem minst två (2) veckor i förväg. Dagordningsförslag och beslutsunderlag ska skickas ut samtidigt som kallelsen. Extra årsmöte kan endast behandla de frågor som föranleder sammankallandet. I övrigt enligt 6 i dessa stadgar. 8 Beslutsformer Endast närvarande ledamöter har rösträtt och äger en röst var. Röstning via fullmakt ej tillåtet. Beslut fattas med ja-rop, eller handuppräckning vid begäran om votering. Röstning sker öppet om ej annat stadgas. Vid lika röstetal bordläggs ärendet tills majoritet kan uppnås. 9 Firmatecknare Firmatecknare utses av styrelsen. Normalt styrelseordföranden och den valda kassören var och en för sig, om inte rimliga skäl för annat föreligger. 10 Verksamhetsår Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret, från 1/1-31/ Stadgeändring Stadgeändring sker efter beslut med minst 2/3-dels majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie årsmöte, mellan vilka det gått minst två (2) månader. 12 Upplösning Föreningens upplösning sker efter beslut på två på varandra följande årsmöten varav minst ett ordinarie årsmöte, mellan vilka det förflutit minst två (2) månader. Vid upplösning fördelas föreningens tillgångar, efter det att alla eventuella skulder till fordringsägare betalts, lika på alla de vid sista mötet gottstående medlemmar. Styrelsen vid det sista årsmötet redovisar föreningens ekonomiska ställning vid tillfället och lämnar förslag på fördelning av tillgångarna, varpå årsmötet beslutar om uppdelningen. 13 Tvist Eventuell tvist skall vid behov avgöras av skiljedomare i Stockholm eller på annan för båda parter mer fördelaktig och av båda parter godkänd ort Stadgar, Svenska Trädgårdsdesigners Förening Version antagen

7 ETISKT PROGRA M S V E N S K A T R Ä D G Å R D S D E S I G N E R S F Ö R E N I N G Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden, men endast öppen för yrkesverksamma inom design av trädgårdar och landskap, som efter prövning godkänts av föreningen enligt de gällande kvalifikationerna och kraven Föreningens syfte är att verka för god kvalitet och kompetens inom verksamhetsområdet design av trädgårdar och landskap. Föreningsarbetet skall genomföras av demokratisk anda och en positiv människosyn. Den enskilde medlemmen har ett eget ansvar för att i sin handling och yrkesverksamhet följa gällande lagarstiftning och att utöva ett seriöst och korrekt företagande, samt att arbeta i enlighet med föreningens stadgar och etiska program. I vår dagliga verksamhet samverkar vi med kollegor, huvudman/kund, samarbetspartners och med samhället, vilket ställer krav på oss att handla med god etik och med siktet inställt på hållbart samhälle och miljö. Detta etiska program, i tillägg till föreningens gällande stadgar, visar vilka förväntningar berörda kan ha på en medlem i Svenska Trädgårdsdesigners Förening. Medlemmen ska följa upphovsrättslagen och märka sina verk med uppgifter om upphovsman. Medlem som tar vid en annan kollegas verk bör innan åtagandet informera kollegan om detta samt på sina verk i förekommande fall, namnge ursprunglig upphovsman. Medlemmen skall neka medverkan i sammanhang som kan skada förtroendet för yrkesrollen och föreningen. Medlemmen ska komma överens med och avtala med sin kund beträffande uppdragets genomförande och pris. Ersättningen ska vara relevant till uppdragets omfattning. Påföljder Om medlem avviker från att följa föreningens stadgar eller etiska program, gäller nedanstående påföljder. Etiska Regler för föreningsmedlemmarna Medlemmen följer de lagar och regler som gäller inom verksamhetsområdet, följer föreningens gällande stadgar och etiska program, samt i förekommande fall gällande styrdokument för aktuella arbetsgrupper och utskott. Medlemmen upprätthåller och utvecklar sin yrkeskompetens samt följer utvecklingen inom de områden denne är verksam. Får styrelsen kännedom om att medlem kan ha förbigått föreningens stadgar och/eller gällande etiska program, skall styrelsen omgående kontakta den berörda medlemmen för att efterhöra bakgrunden till det inträffade och skapa sig en bild av vad som hänt och vilka eventuella åtgärder medlemmen planerar vidta för att minimera den eventuella skadan. Styrelsen äger rätt att vid behov, på ett sakligt och korrekt sätt, föra samtal även med eventuella andra berörda parter om så krävs för hanteringen av den aktuella situationen. Medlemmen skall på ett professionellt sätt tillvara kundens intresse och verka för en god dialog och kundrelation. Påföljderna beslutas av styrelsen för Svenska Trädgårdsdesigners Förening och meddelas medlemmen skriftligen. Medlemmen ska iaktta sekretess beträffande interna uppgifter som denne får kunskap om i samband med uppdrag. Vid begränsad avvikelse eller vid enskilt tillfälle får medlemmen en skriftlig erinran. Medlemmen ska utföra ett uppdrag med omsorg, noggrannhet samt på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt. Om medlemmen vid upprepade tillfällen åsidosätter föreningens stadgar eller etiska regler får medlemmen en skriftlig varning. Medlemmen ska respektera och vara lojal mot och i möjligaste mån stötta sina kollegor samt bidra till ett öppet, ärligt, förtroendefullt och kreativt klimat inom föreningen. Vid fortsatt oaktsamhet eller vid flera varningar eller grovt åsidosättande gäller uteslutning i enlighet med våra stadgar. Medlem skall inte misskreditera annan medlem eller dess arbete genom orättfärdig offentlig kritik. Kritik av kollegas arbete och profession skall vara saklig och väl underbyggd samt i möjligaste mån ges direkt och i första hand till vederbörande. Om medlem saknar kompetens eller resurser för utförande bör denne avstå att åta sig uppdraget. Kund bör snarast informeras. Medlemmen skall respektera andra yrkeskårer och deras kompetens vid samverkan med dessa. Antaget vid föreningens ordinarie årsmöte.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Stadgar för Uppsala Survival IF Föreningens namn: Uppsala Survival IF Säte: Uppsala Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen ska bedriva idrotten Survival. Föreningens förståelse för vad som är Survival

Läs mer

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 20121108 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping Sid. 1(9) Stadgar för (kallat DS) med hemort på DS verksamhetsidé DS skall ta till vara och sprida kompetens beträffande datorer, datornätverk och mjukvara. DS skall utforma sin verksamhet så att alla

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun.

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. STADGAR för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. Föreningen bildades 1943 under namnet Bolinder Munktells Musikkår. Stadgarna senast fastställda av extraårsmöte

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Helsingborg. Antagna vid Årsmöte 2007-04-24. Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Helsingborg med hemort i Helsingborgs kommun.

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Stadgar för Lunds Pistolklubb

Stadgar för Lunds Pistolklubb Stadgar för Lunds Pistolklubb Stadgar för Lunds Pistolklubb, nedan kallad föreningen, med säte i Lunds kommun. Föreningen bildades den den 9 september 1936 (sprungen ur Lunds Skytte Gille, grundad 1889)

Läs mer

Friluftsfrämjandets stadgar. Antagna vid Riksstämman maj 2015. Sidan 1 av 25

Friluftsfrämjandets stadgar. Antagna vid Riksstämman maj 2015. Sidan 1 av 25 Friluftsfrämjandets stadgar Antagna vid Riksstämman maj 2015 Sidan 1 av 25 Stadgar för Friluftsfrämjandet Innehållsförteckning 1 Föreningens ändamål... 4 2 Verksamhet... 4 2.1 Styrdokument och policys...

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor.

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor. Stadgar för Svenska Conductorsföreningen 1 Ändamål Föreningen skall organisera conductorer verksamma i första hand i Sverige. Föreningen skall bidra till dels en kvalitetssäkring av medlemmarnas yrkesutövning,

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Paragraferna ett och två är tvingande från Svenska Pistolskytteförbundet och får ej ändras.

Paragraferna ett och två är tvingande från Svenska Pistolskytteförbundet och får ej ändras. Stadgar Borås Pistolskyttar Stadgar för Borås pistolskyttar med säte i Borås Stad. Föreningen bildades den 4 mars 1934. Utöver skytte enligt 1 nedan utövar föreningen skytte inom skyttegrenarna enligt

Läs mer

För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965.

För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965. STADGAR För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Föreningens ändamål är Att främja intresset för i

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Version 2013-10-14 Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Sida 1 av 9 Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Reviderade i enlighet med beslut vid UPS årsmöte 2014. Revidering fastslagen och godkänd av UPS styrelse den 2 juni 2014. Sida 2 av 9 1. Föreningens

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Fjärde upplagan, augusti 2013 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna handbok

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

Jämförelse mellan nuvarande stadgar och föreslagna nya stadgar

Jämförelse mellan nuvarande stadgar och föreslagna nya stadgar Sid 1(15) Jämförelse mellan nuvarande stadgar och föreslagna nya stadgar Nuvarande normalstadga förening 2 Ändamål Föreningen har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde främja SPF,Sveriges Pensionärsförbunds

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar för Sundsvall-Njurunda Båtklubb

Stadgar för Sundsvall-Njurunda Båtklubb STADGAR Sida 1 av 13 Stadgar för Sundsvall-Njurunda Båtklubb Innehåll 1 Allmänna bestämmelser... 2 1.1 Ändamål... 2 1.2 Namn och säte... 2 1.3 Organisationsnummer... 2 1.4 Sammansättning och tillhörighet...

Läs mer

Vimmerby kampsportsförening STADGAR

Vimmerby kampsportsförening STADGAR Vimmerby kampsportsförening STADGAR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Föreningen bedriver kamp inriktad idrott för både barn, ungommar och vuxna. Föreningen verkar för en alkohol, drog, doping och fördomsfri

Läs mer

Stadgar. för den ideella föreningen Bele Barkarby IF Fotbollsförening med hemort i Järfälla kommun.

Stadgar. för den ideella föreningen Bele Barkarby IF Fotbollsförening med hemort i Järfälla kommun. Stadgar för den ideella föreningen Bele Barkarby IF Fotbollsförening med hemort i Järfälla kommun. Bildad den 10 februari 1929. Stadgarna beslutade vid extra årsmöte 2006-11-09 Innehållsförteckning Idrottsrörelsens

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Förslag på ny Stadgar för Södertälje SS 2015-02-20 V0.2

Förslag på ny Stadgar för Södertälje SS 2015-02-20 V0.2 STADGAR SÖDERTÄLJE SIMSÄLLSKAP 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT 3 1 ÄNDAMÅL 3 2 TILLHÖRIGHET 3 3 BESLUTANDE ORGAN 3 4 FIRMATECKNING 3 5 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR 3 FÖRENINGENS MEDLEMMAR 4 6 Medlemskap

Läs mer