Underskrifter Sekreterare Eva-Lena Segerud. Ordförande Maria Ohlsson. Justerare Britt Palmius

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underskrifter Sekreterare Eva-Lena Segerud. Ordförande Maria Ohlsson. Justerare Britt Palmius"

Transkript

1 sid 1 (8) Tid och plats Torsdag den 21 juni 2012 kl Kronoparkssalen, Bibliotekshuset Ledamöter Övriga Maria Ohlsson, ordf, kommunstyrelsen Håkan Holm, kommunstyrelsen Anita Svensson Nilsson, stadsbyggnadsnämnden Marlene Lund Kopparklint, vård- och omsorgsnämnden Ingela Wretling, vård- och omsorgsnämnden Kjell Larsson, kultur- och fritidsnämnden Mats Jarnemo, teknik- och fastighetsnämnden Margit Magnusson, SKPF Rolf Gustafsson, SPF Stig Nilsson, SPF Karin Aspenvall, SPF Maj Nord, PRO Britt Palmius, RPG Kerstin Löwenhamn, RPG Sven Westlund, SPRF Gunnel Hansson, SPF Barbro Ekberg, PRO Alf Nilsson, PRO Kjell-Åke Rhodin, PRO Gunilla Öberg, vård- och omsorgsdirektör Ann-Sophie Gustafsson, enhetschef service och utveckling, 3 Johanna Gustavsson, konsult Karlstads universitet, 3 Christina Millner, administrativ chef tillsynsenheten, 5 Susanne Göransson, omsorgskonsulent, 5 Kristina Grubb Karlsson, MAR, 5 Anna Setterström, omsorgskonsulent, 5 Pia Adenmark, utvecklingsledare, 6 Maria Hasslid, enhetschef hemrehab, 7 Siv Gustavsson, enhetschef larm och service, 7 Eva-Lena Segerud, sekreterare Justerare Britt Palmius Underskrifter Sekreterare Eva-Lena Segerud Ordförande Maria Ohlsson Justerare Britt Palmius

2 sid 2 (8) 1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns. Val av justerare är Britt Palmius. Rådets nya medlemmar Mats Jarnemo (M) teknik- och fastighetsnämnden samt Karin Aspenvall ersättare för SPF hälsas välkomna. 2 Val av ny ersättare i beredningsutskottet Britt Palmius väljs till ersättare i beredningsutskottet.

3 sid 3 (8) 3 Bo bra på äldre dar en förstudie kring äldres utemiljö Karlstads kommun ska vara en stad för alla och ett mål i strategisk plan är att alla ska ha tillgång till attraktiva boendemiljöer. Ann-Sophie Gustafsson vård- och omsorgsförvaltningen informerar om bakgrund och nuläge av förstudien Bo bra på äldre dar. Hjälpmedelsinstitutet beviljade 2011 medel för att ta fram en förstudie kring hur tillgången till gröna och stimulerande utemiljöer kan bli bättre i anslutning till trygghets- och vårdboenden. Av resursskäl begränsades förstudien till området Hagaborg. Resultatet från förstudien bedöms kunna överföras till kommunens övriga trygghetsboenden som ligger i anslutning till vårdboenden. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Karlstads kommun och KBAB. Förstudien har godkänts i vård- och omsorgsnämnden samt i kommunstyrelsen. Vård- och omsorgsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att tillsammans med KBAB ta fram ett förslag på utveckling av utemiljön kring Hagaborgs trygghetsoch vårdboenden. Ett första möte mellan berörda förvaltningar och KBAB skedde i juni och arbetet fortsätter under hösten 2012 och våren Johanna Gustafsson konsult från Karlstads universitet/kunskapscentrum för Äldres säkerhet genomförde förstudien under hösten Förstudien bygger på en inventering av den fysiska miljön, resultat från samtal och fokusgrupper med boenden, anhöriga och personal samt på forskning som finns kring hälsofrämjande miljöer och anpassning av utemiljöer för äldre. Johanna berättar om resultatet och visar skisser på hur den fysiska miljön skulle kunna utformas. Kontaktperson: Ann-Sophie Gustafsson,

4 sid 4 (8) 4 Aktiveringstid Från intresseorganisationerna har tidigare ställts frågor kring aktiveringstid. Aktivitetstiden används för att ge kunder ökade möjligheter till aktivering utifrån sina egna önskemål, behov och möjligheter att utföra aktiviteter. Exempel på individuella aktiviteter är promenad, pratstund och fika. Gunilla Öberg informerar att under 2011 användes 97 procent av budgeterade medel. Till och med maj månad i år har 30 procent förbrukats men Gunilla bedömer att budgeten fullt ut kommer att användas eftersom efterfrågan på aktivitetstid ökar under sommaren. Inför 2013 försvinner statliga stimulansmedel men nämnden budgeterar tre miljoner extra för ändamålet så nivån på aktivitetstid blir oförändrad. Gunilla berättar att det har gjorts ett stort arbete för att få igång aktiveringstiden inom hemtjänsten. Inriktningen för det fortsatta arbetet är att större delen av aktiveringstiden ska utföras inom hemtjänsten eftersom aktivering på vårdboenden till stor del ryms inom den ordinarie verksamheten. En fråga ställdes från intresseorganisationerna om musikterapi används inom verksamheten på vårdboenden. Gunilla Öberg svarar att musik i olika former är ett kontinuerligt och vanligt förekommande inslag på vårdboenden. Kontaktperson: Gunilla Öberg,

5 sid 5 (8) 5 Presentation av rapport tillsyn inom äldreomsorgen Medarbetare från tillsynsenheten informerar om sitt uppdrag och om resultatet från 2011 års tillsynsrapport och patientberättelse. Fler kunder väljer privata utförare och inom hemtjänsten finns från 2012 en ny utförare, Agaten Omsorg AB. Tillsynsenheten följer kontinuerligt upp entreprenörer samt förvaltningens egen utförarorganisation inom hemtjänst, vårdboende och handikappomsorg. Tillsyn under 2011 har skett genom granskning av dokumentation, deltagande observation samt intervjuer med personal. Ett återkommande utvecklingsområde på vårdboenden (med undantag av Åsbacka, Carema) är dokumentation i genomförandeplaner. Aktivering är ett annat utvecklingsområde på flera vårdboenden. Under 2011 inkom totalt 63 Lex Sarah-rapporter vilket är en ökning från föregående år. Ökningen förklaras sannolikt av en skärpning i lagstiftningen i kombination med utbildningsinsatser. Sex av rapporterna bedömdes som allvarliga missförhållanden eller risk för allvarliga missförhållanden och anmäldes vidare till Socialstyrelsen. I patientsäkerhetsberättelsen redovisas bland annat läkemedelsavvikelser. Resultatet visar att avvikelserna ligger på en nivå runt 0,1 %. Kontaktperson: Christina Millner,

6 sid 6 (8) 6 Kundundersökning inom äldreomsorgen Pia Adenmark informerar om den kundundersökning inom äldreomsorgen som nyligen offentliggjorts. Ett syfte med att genomföra kundundersökningar är att ge kunden ett underlag där resultat kan jämföras mellan olika utförare. Tidigare har kundundersökningar gjorts vartannat år men framöver kommer den att göras varje år. NKI (nöjdkundindex) har förbättrats både inom hemtjänsten och för vårdboenden sedan föregående undersökning. Resultaten från undersökningen kan brytas ner på arbetslagsnivå och är därför en viktig del i förbättringsarbetet. Rapporten bifogas protokollet och kommer även att finnas tillgänglig på karlstad.se Kontaktpersoner: Pia Adenmark, Trygghetspaket inom vård- och omsorg Maria Hasslid och Siv Gustavsson informerar kort om innehållet i Trygghetspaketet. Trygghetspaketen omfattar trygghetsboende, trygghetslarm, fixarservice samt förebyggande hembesök. Fixarservice erbjuds alla över 75 år samt för yngre som är beviljade trygghetslarm. Skriftlig information delades ut på sammanträdet. Kontaktperson: Maria Hasslid, och Siv Gustavsson,

7 sid 7 (8) 8 Övriga frågor En fråga ställs om den palliativa vården på Rosenborg är indragen. Gunilla Öberg informerar att Rosenborg fortfarande erbjuder vård i livets slutskede men skillnaden nu är att det inte finns en specifik avdelning för ändamålet. Ett ökat behov av demensplatser i kombination med minskad efterfrågan på palliativ vård har lett fram till förändringen. Personal med specialkompetens finns kvar vilket säkerställer att kvalificerad palliativ vård fortfarande kan erbjudas. Vid nästa möte önskar organisationsföreträdarna att frågan om fler Trygghetsbostäder tas upp. Mats Jarnemo från teknik- och fastighetsnämnden informerar kort om läget i Molkom. Lämplig tomt finns och nu pågår arbete med att hitta en byggherre. Vidare finns önskemål om att på nästa sammanträde ta upp matpriserna på restauranger samt utevistelse för pensionärer.

8 sid 8 (8) 9 Aktuellt från nämnderna Stadsbyggnadsnämnden Nämnden har beslutat om fördjupad plan för Eriksberg som bland annat innehåller ombytesplats för kollektivtrafik. Nya biljettsystemet på stadsbussarna är igång. Väntar på utredningsförslag om rabatter på kollektivtrafiken. Turbåtstrafik till Kristinehamn har startat. Teknik- och fastighetsnämnden Nämnden har tittat på alternativa tomter för ett nytt vårdboende med 100 platser. Förstahandsval är Oskarslund och andrahandsval är Klasmossen. För Oskarslund finns antagen detaljplan för ändamålet. Om allt går som planerat kan byggnation vara igång inom ett år. Nästa vecka bjuds Karlstadsborna in till ett allmänt möte om Älvpromenaden. Centrumutveckling. Färdigt förslag finns på utformning av nya Edsvalla centrum. Efter hand kommer förslag för övriga ytterområden. En fråga om nämndens hantering av medborgaförslag ställs av organisationsföreträdare och besvaras av Mats Jarnemo.

Fredag den 10 april 2015 9.00 12.00 Karlstad CCC

Fredag den 10 april 2015 9.00 12.00 Karlstad CCC sid 1 (8) Tid och plats Fredag den 10 april 2015 9.00 12.00 Karlstad CCC Ledamöter och ersättare Marléne Lund Kopparklint (M), ordf, kommunstyrelsen Kjell-Åke Rhodin, vice ordf, PRO Anita Hall (C), vård-

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 2012-02-28

Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 2012-02-28 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 Plats och tid Björkbacken, Pinnmöllevägen 200 i Dalby Tisdagen den 28 februari 2012 kl. 14.00 17.00 Ledamöter Lars Bergwall (c) Kommunstyrelsen Christina

Läs mer

Daniel Kristiansson (MP) Ingegerd Gagnerud (FP) Krister Kindberg (KD) Johnny Boström (S) t o m kl 13.00

Daniel Kristiansson (MP) Ingegerd Gagnerud (FP) Krister Kindberg (KD) Johnny Boström (S) t o m kl 13.00 sid 1 (10) Tid och plats Onsdag den 12 juni 2013, kl. 9.00-15.12 (Information kl 9.00 12.15) Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajournerades för lunch 12.15-13.00 samt för gruppmöte 13.45-14.30 Tjänstgörande

Läs mer

Ingrid Bylund. Kommunledningskontoret, 5 december. Annika Forslin. Birgitta Medin. Ingrid Bylund

Ingrid Bylund. Kommunledningskontoret, 5 december. Annika Forslin. Birgitta Medin. Ingrid Bylund Protokoll 1 (16) Plats och tid: Forsagården, Forsa, kl 13:00-16:00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M) ordförande Ingrid Sandström (PRO) Roland Lodén (PRO) Gösta Larsson (PRO)

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 15 maj 2013, KS-salen Utö, Kommunhuset

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 15 maj 2013, KS-salen Utö, Kommunhuset Dnr: AN 16/2013 1 Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 15 maj 2013, KS-salen Utö, Kommunhuset Närvarande: Martin Lundqvist (FP) Ordförande Per Ryhd (S) Äldrenämnden Gunnel

Läs mer

Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet 2010-04-07 kl. 09.30 12.00. Jan Preuss. Gunnel Nilsson, Anita Fransson. Ragnhild Bohlet, Rigmor Berggren

Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet 2010-04-07 kl. 09.30 12.00. Jan Preuss. Gunnel Nilsson, Anita Fransson. Ragnhild Bohlet, Rigmor Berggren Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet 2010-04-07 kl. 09.30 12.00 Beslutande: För PRO Jan Preuss. Gunnel Nilsson, Anita Fransson För SPF Ragnhild Bohlet, Rigmor Berggren För SPRF Gunvor

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll !t. HEDEMORA 1 (9) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Björnen, kl. 08.30-11.30 Ledamöter Owe Ahlinder, omsorgsnämnden, ordförande Jonas Carlgren,

Läs mer

Pensionärsrådet 2012-02-02. Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet 2012-02-02 kl. 09.30 12.10. Jan Preuss, Astrid Johansson, Ingrid Gunnarsson

Pensionärsrådet 2012-02-02. Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet 2012-02-02 kl. 09.30 12.10. Jan Preuss, Astrid Johansson, Ingrid Gunnarsson HALMSTADS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet 2012-02-02 kl. 09.30 12.10 Beslutande: För PRO Jan Preuss, Astrid Johansson, Ingrid Gunnarsson För SPF Lena

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2012-06-11

Sammanträdesprotokoll 2012-06-11 Sida 1 Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Måndag 11 juni 2012, kl 08:30 12:00 Beslutande Eric Davidsson Vice ordförande Helli Björklund S Åke Lust M Ann-Marie Hjelm

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Utvecklingsstaben Karlstad 2013-03-01 Marie Johansson, 054-540 5556 marie.johansson@karlstad.se Verksamhetsberättelse 2012 Måluppfyllelse Enligt nämndens egen undersökning

Läs mer

Junaid Chaundhry (S) tj er

Junaid Chaundhry (S) tj er SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[16] Plats och tid Kommunalhuset, plan 2, kl 18:30 20:30 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Kerstin Amelin (V) Maria Trygg (S) Lars Schou (S) Carl Baker (M) Eva Martin (MP) Kerstin

Läs mer

Marcus Olsson. Gunilla Andersson. Per Almberg. Marcus Olsson

Marcus Olsson. Gunilla Andersson. Per Almberg. Marcus Olsson Protokoll 1 (23) Plats och tid: A-salen, Guldsmeden, kl. 09.00-12.10 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Per Almberg (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Christina Träff (M) Marcus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Ny ledamot och ny ersättare i KPR 3 Verksamhetschefen för Hällebo och Blomstergården deltar 4 Chefen för hemtjänst egenregin

Läs mer

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Äldreomsorgsnämnden Tid Torsdag den 25 april 2013, klockan 17:00 Plats Plenum, Gymnasietorget 1, plan 5 Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 Sigtuna kommun, äldre- och omsorgsnämnden 2014-12-16 Reviderad av äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-09 FÖRORD Utvecklingen av äldreomsorgen i Sigtuna

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 10 april 2014 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum Hamnen, Fjällräven Center, kl 13:00-16:00.

Kommunala pensionärsrådet 10 april 2014 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum Hamnen, Fjällräven Center, kl 13:00-16:00. Kommunala pensionärsrådet 10 april 2014 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum Hamnen, Fjällräven Center, kl 13:00-16:00. Beslutande Lars Holmström PRO, Ordförande Uno Tjernström Omsorgsnämnden Susanne Sturk

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Sammanträdesdatum 1(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet 1/12 Villan, samlingssalen, 2015-03-02 kl. 14-16 1-9 Beslutande Christer Johansson (ord.sn), Anna-Karin Skatt (KS), Göran Blom (PRO), Majken Nielsen (PRO), Arne Nyman (PRO), Lars Hjertén (SPF), Kerstin

Läs mer

Sonia Muhletaler-Salsamendi (S) 40-52 Gunnel Nordahl (S)

Sonia Muhletaler-Salsamendi (S) 40-52 Gunnel Nordahl (S) 2013-09-25 1(1) Plats och tid Förvaltningskontoret, Gärdesvägen, Alvesta kl 13.15-17.25. Ajournering kl 16.02-16.18 under 42. Beslutande Helen Gustavsson (M) ordförande Kia Johnsson (M) Lena Nikolausson

Läs mer

SN punkt 1 SNau 31. Godkännande av dagordning, val av justerare

SN punkt 1 SNau 31. Godkännande av dagordning, val av justerare UTSKICK Sammanträdesdatum 2015-04-16 Sida 2(20) Socialnämnden SN punkt 1 SNau 31 Godkännande av dagordning, val av justerare Förslag till beslut Socialnämnden godkänner dagordningen samt väljer Britt-Mari

Läs mer

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M)

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M) Protokoll 1 (36) Plats och tid: A-salen, Guldsmeden, Hudiksvall kl.09.00-16.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf. Kristina Holmsten (MP), t o m 50 Birgitta Medin (M) Petrah

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-06-21 50-60

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-06-21 50-60 Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-06-21 50-60 Vård och äldreomsorgsnämnden sammanträde Information och överläggningar 50. Yttrande angående Alingsås energieffektiviseringsstrategi 2011 2013 51. Yttrande

Läs mer

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2012

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2012 Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2012 Ur ett brukar- och medborgarperspektiv SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2012-09-05 Sammankallande Elizabeth Lindholm Hahne utredare Haninge E-post: elizabeth.hahne@haninge.se

Läs mer