Jönköping Ulricehamn. Borås

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jönköping Ulricehamn. Borås"

Transkript

1 8 Genom tre städer 8 Jönköping Ulricehamn Borås

2 8 Genom tre städer Götalandsbanan passerar genom tre städer inom förstudieområdet: Jönköping, Ulricehamn och Borås. Hur passagerna ska se ut och byggas och var i städerna de ska finnas är mycket viktigt för hur städerna utvecklas i framtiden. I detta kapitel sammanfattas stadspassageutredningarna. Stadspassageutredningarna finns som tre separata underlagsrapporter. I Jönköping har kommunen sedan flera år haft två alternativa förslag på platser för stationen. Ett är vid den station som nu finns vid Vättern. Det andra förslaget är en plats söder om Munksjön. I utredningen har också ett tredje alternativ prövats i Tenhultsdalen söder om Huskvarna. I Ulricehamn har kommunen i sina tidigare utredningar föreslagit en stationsplats vid Prången. Denna plats utreds vidare i denna utredning. I Borås utreds fem förslag på dragningar av Götalandsbanan med olika stationslägen. Borås stad har tidigare utrett ett alternativ som utvärderas tillsammans med de nya alternativen. U 160

3 Jönköping Stadspassagearbetet i Jönköping har inriktats på tre olika stationslägen med tillhörande sträckningar. Två är centralt belägna: Vättern, norr om den befintliga stationen och Munksjön, söder om Munksjön mellan södra infarten och Herkulesvägen. Som exempel på externt läge har vi kommit fram till ett läge i Tenhultsdalen, så nära stadsområdet som möjligt och med anknytning till Jönköpingsbanan. 8 Genom tre städer Bild 75. Jönköping. Källa: Jönköpings kommun. 161

4 8 Genom tre städer Bakgrund I Jönköping har frågan om stationsläge för Götalandsbanan varit aktuell sedan början av 1990-talet. Efter att ha studerat 7 olika lägen (bild 76) ur olika aspekter inriktades det fortsatta arbetet på de två för staden mest tillgängliga lägena, det befintliga vid Vättern och ett söder om Munksjön. Sträckningar för Europabanan mellan Jönköping och Helsingborg studerades också vid denna tid tillsammans med berörda kommuner. I arbetet med kommunens Stadsbyggnadsvisionen 2.0 har stationsläget för Götalandsbanan/Europabanan ingått som en särskild utredningsdel. Kommunfullmäktige fattade hösten 2008 ett inriktningsbeslut om ett centralt stationsläge inom Kärnan, där två lägen pekades ut: det befintliga i stadskärnan eller ett läge söder om Munksjön/Rocksjön i kombination med den befintliga stationen (bild 77). Bild 76. Alternativ på linjedragningar för Jönköping. Källa: Jönköpings kommun Bild 77. Kärnan i Jönköping med två alternativa stationslägen (ur stadsbyggnadsvision 2.0). Källa: Jönköpings kommun 162

5 Stadspassagen Med utgångspunkt från de tekniska standardkrav och den ändamålsbeskrivning som angetts av Banverket har de tidigare utredda bansträckningarna och stationslägena prövats igen. Det har lett till att exempelvis bansträckningar via befintlig bana genom Huskvarna uteslutits på grund av att den är för kurvig. Sträckningar och stationslägen på långt avstånd från Jönköping-Huskvarna har främst utgått på grund av för dålig tillgänglighet till stadsområdet. Sträckningsstudien för stadspassagen har utgått från en punkt på riksväg 40 väster om Dumme Mosse till en punkt strax öster om Tenhultsdalen. Parallellt med förstudien har arbetet med stadsbyggnadsvisionen fortsatt, där en ny höghastighetsstation är en mycket viktig pusselbit. Tre stationsalternativ Arbetet har lett fram till tre stationsalternativ, som studerats närmare. (bild 78) Två av alternativen är centralt belägna inom Kärnan och sammanfaller med kommunfullmäktiges inriktningsbeslut Det tredje alternativet ligger externt där Götalandsbanan korsar Jönköpingsbanan i TenhultsdalenFör alternativen Munksjön och Tenhultsdalen förutsätts att den befintliga stationen vid Vättern finns kvar eftersom stadskärnan är en mycket viktig start- och målpunkt för järnvägsresenärerna. Stationen har i samtliga alternativ utformats med 400 meter långa perronger och fyra perronglägen för höghastighetstågen och de interregionala tågen, vilket ger en framtidssäkring även för Europabanans trafik. Samtliga stationsalternativ med tillhörande sträckningar kräver omfattande tunnlar och broar beroende på topografin i Jönköpingsområdet. Stationsläge Vättern Detta stationsläge ger den längsta sträckan för stadspassagen genom Jönköping och den lägsta standarden för höghastighetstågen på grund av snäva kurvor. Europabanan blir svår att ansluta. Läget ger hög tillgänglighet för alla resenärer på grund av närhet till befintligt resecentrum och stadskärnan med många arbets- och studieplatser samt boende. Stationsläget ger den största ekonomiska tillväxten för staden och regionen. Anläggningen med station och spår kräver stora utfyllnader i vattnet. Detta innebär ett mycket påtagligt ingrepp i vattenområdet och i den nuvarande stadsmiljön. Banan kan också ge påverkan på andra värdefulla naturområden utmed sträckningen. Eftersom höghastighetsbanan inte får ha korsande tågtrafik måste den nuvarande godsoch rangerbangården flyttas till nytt läge. Stationsläge Munksjön Stationsläget söder om Munksjön ligger cirka 3 kilometer från den befintliga stationen. Alternativet har god standard för höghastighetstågen och det är lätt att ansluta Europabanan. Platsen har något lägre tillgänglighet jämfört med Vätternläget men ligger i ett omvandlingsområde inom Kärnan där det finns en stor potential för framtida stadsutveckling med arbetsplatser, bostäder och service. Den ekonomiska tillväxten är något lägre än för Vätternalternativet. Stationsläget har sämre funktion för resenärer på Jönköpingsbanan jämfört med övriga alternativ. För att få en bra trafikeringslösning behöver Vaggerydsbanan byggas ut till dubbelspår mellan den nya stationen och Jönköpingsbanan. Alternativet har ingen påverkan på riksintressen för kulturmiljövården men kan ge påverkan på värdefull natur längs sträckningen. Den befintliga gods/rangerbangården påverkas och behöver flyttas till en annan plats. 8 Genom tre städer 163

6 8 Genom tre städer Stationsläge Tenhultsdalen Stationsläget i Tenhultsdalen ligger i ett landsbygdsområde, cirka en mil från det befintliga stationsläget/resecentrum. Alternativet ger god standard för höghastighetstågen och det går lätt att ansluta Europabanan. Tillgängligheten till bostäder, arbetsplatser och studieplatser i centrala tätorten är däremot dålig och den ekonomiska tillväxten är lägst för det här alternativet. Någon sorts skytteltrafik är nödvändig mellan detta läge och befintlig järnvägsstation för att resenärerna smidigt ska kunna använda både höghastighetsbanan och lokal och regional kollektivtrafik. Denna skytteltrafik kan kräva att Jönköpingsbanan byggs ut till dubbelspår till Jönköping C. Vaggerydsbanan behöver också läggas om via Tenhult för att klara tillgängligheten för den regionala tågtrafiken söderifrån. Stadsutvecklingspotentialen i anslutning till stationsläget är låg. Alternativet berör inga riksintressen för kulturmiljövården men kan ge påverkan på värdefull natur längs sträckningen. Bild 78. Studerade stationslägen med bansträckningar. Källa: Jönköpings kommun 164

7 Stationsläge Vättern Munksjön Tenhultsdalen -Tillgänglighet till bostäder och arbetsplatser i området Jönköping, Huskvarna,Tabergsdalen, Bankeryd, Barnarp Hög tillgänglighet Något lägre tillgänglighet som ökar när stadsbyggnadsvisionen genomförs Låg tillgänglighet -Stadsutveckling -Teknisk standard -Knutpunkt/bytespunkt stadskärnan men har begränsade möjligheter till utbyggnad utan stora utfyllnader i Vättern Begränsad standard ger lägre hastighet Fungerande bytespunkt för nå regioncentrum för resande på Götalandsbanan. - Anslutning av Europabanan Svårt att ansluta Europabanan -Etapputbyggnad av Götalandsbanan -Götalandsbanan -Övriga banor, godsbangård Utbyggnadsetapp Borås- Jönköping kan anslutas till Jönköpingsbanan 28,8-29,8 km banlängd 8,4-9,6 km tunnel 1,6km bro verksamheter på gods- och rangerbangården till nytt läge Dubbelspår mellan Rocksjön och Jönköping C på Jönköpingsbanan Mycket goda möjligheter att utveckla området kring den nya stationen Ingår i det stora stadsomvandlingsområde som angetts i Stadsbyggnadsvision 2.0 God standard Sämre funktion för resenärer på Jönköpingsbanan.. Enkelt att nå regioncentrum för resande på Götalandsbanan. God funktion för resande på Vaggerydsbanan. Närhet till E4 och Rv 40. Lätt att ansluta Europabanan väster om Jönköping med den södra sträckningen Utbyggnadsetapp Borås- Jönköping kan anslutas till Jönköpingsbanan med triangelspår vid A ,8km banlängd 9,1-10 km tunnel 1,5 km bro de verksamheter på gods- och rangerbangården till nytt läge samt utbyggnad till dubbelspår mellan nya stationen och Jönköping C Begränsade möjligheter till stadsutveckling beroende på det externa läget God standard Bra funktion för resenärer på Jönköpingsbanan från Höglandet. Dålig funktion för resenärer på Vaggerydsbanan (om inte banan läggs om via Tenhult) samt lokala resenärer från Jönköpingsområdet. Svårt att nå regioncentrun för resande på Götalandsbanan. Lätt att ansluta Europabanan Ingen etapputbyggnad är möjlig 27,2 km banlängd 2,2km tunnel 2,5 km bro Vaggerydsbanan läggs om över Torsvik via Tenhult fram till Jönköpingsbanan. Jönköpingsbanan byggs ut till dubbelspår mellan den nya stationen i Tenhultsdalen och in till Jönköping C. Kräver vägutbyggnad av Öxnehagaleden och ny 8 Genom tre städer Bild 79. Boende, arbetsplatser och skolplatser inom 500 och 1000 meter från stationslägena. Bilden visar att den nuvarande stationen är mycket viktig för att nå den stora mängd arbetsplatser och studieplatser som ligger i stationens närhet. Bilden visar också en framskrivning för stationsläget söder om Munksjön om Stadsbyggnadsvisionen 2.0 förverkligas. För att kunna uppnå dessa siffror beträffande antalet sysselsatta förutsätts att Götalandsbanans station lokaliseras dit. Innehållet i verksamheterna blir helt andra utan station. Källa: Jönköpings kommun. Bild 80. Tabellen visar en jämförelse mellan de olika alternativen som utreds i Jönköping. TILLVÄXTEFFEKTER Alternativet ger den största Alternativet ger en lägre tillväxt än alternativ Vättern men blir jämbördigt med Vätteralternativet vid genomförandet av Stadsbyggnadsvision 2.0 NATURMILJÖ KULTURMILJÖ Bra Mindre bra Dålig Vättern Norr berör Natura 2000-områdena Skams hål och Dumme mosse vid passagen parallellt med Rv 40. Även Natura området Bondberget kan beröras. Vättern Syd passerar söder om Dumme mosse. Bondberget kan beröras. Båda Vätteralternativen berör Vättern genom den utfyllnad som krävs för minst fyra spår och stationsanläggning. Alternativet berör på ett påtagligt sätt stadsmiljön och kulturmiljön av riksintresse i centrala Jönköping Munksjön Norr berör Dumme mosse vid passagen parallellt med Rv40. Även Bondberget kan beröras. Munksjön Syd passerar söder om Dumme mosse men kan beröra Bondberget. Alternativet berör inga riskintressen för kulturmiljövården Alternativet ger den lägsta grund av det externa läget Sträckningen passerar söder om Dumme mosse och Bondberget Alternativet berör inga riskintressen för kulturmiljövården 165

8 8 Genom tre städer Utredningar För närvarande pågår i kommunen inom stadsbyggnadsvisionen ett omfattande arbete med ett ramprogram för området kring södra Munksjön, där en station för Götalandsbanan och i framtiden även Europabanan är en viktig förutsättning och ger stora möjligheter för stadens utveckling. En särskild stationsutredning har studerat lämplig gatustruktur och möjlig stadsutveckling kring ett tänkt stationsläge för två spåralternativ spår i markläge och upphöjda spår. Båda de centrala stationsalternativen påverkar den befintliga gods- och rangerbangården. Därför har en inledande utredning gjorts för att undersöka möjligheten att flytta ut godshanteringen till Torsviksområdet söder om Jönköping. I ett sent skede har frågan om depå och uppställningsspår kommit upp. Omfattning av depå och uppställningsspår är beroende på framtida trafikeringsupplägg. Någon utredning har ännu inte skett. Bild 81. Utdrag ur skiss till ramprogram för Södra Munksjön inom ramen för stadsbyggnadsvision 2.0. Källa: Jönköpings kommun. 166

9 U Ulricehamn Sedan mitten av 1980-talet har Götalandsbanan diskuterats som höghastighetsbana. En rad utredningar och sträckningsstudier har genomförts, och dessa gav olika möjligheter till stationslägen i Ulricehamn. Regeringen beslutade att riksväg 40, mellan Göteborg och Jönköping, skulle byggas ut till motorvägsstandard och denna kom att konkurrera om var den skulle byggas med tidigare studerade sträckningar av Götalandsbanan. 8 Genom tre städer Banverket tillsammans med Boverket uppmärksammade att flera kommuner, i likhet med Ulricehamn, planerade för stationslägen utanför staden. Ulricehamns kommun bjöds in att medverka i en studie kallad Centralstation eller hållplats utanför staden, där fyra alternativa stationslägen prövades utifrån ett antal kriterier. Resultatet blev att kommunstyrelsen beslutade att förorda en kommande lokalisering av en station för Götalandsbanan vid Prången, det vill säga vid Åsundens nordspets och så nära centrum som ansågs möjligt. I maj 2008 antogs en fördjupning av översiktsplanen för Ulricehamns stad och i denna redovisas en station för Götalandsbanan vid Prången. 167

10 8 Genom tre städer Området mellan den tänkta stationen och centrum har i planen redovisats som ett stadsutvecklingsområde där dagens äldre industriområde gradvis omvandlas till ett område med främst bostäder men även handel och kontor. Denna omvandling har redan inletts genom byggande av bostadsområdet Åsunda sjöstad. Bild 82. Fördjupning av Ulricehamns översiktsplan. Källa: Växtplats Ulricehamns stad fördjupning av översiktsplanen, maj

11 N SKOGSRYDSVÄGEN TÅMARKSGATAN Lugnås BRUNNVÄGEN SOLHEMSGATAN FRIDKULLA G. KARLSNÄSVÄGEN KARLSNÄSVÄGEN VISTAFORSVÄGEN ÅGATAN BORÅSVÄGEN ASPELUNDS- KULLA- KÖHLER- PLATSEN FREDRIKS- BERGS- PLATSEN JVGG. PRÄSTGÅRDSGATAN HEMGÅRDSSTIGEN KROKUSVÄGEN 8 9 VÄGEN SKOGSRYDSVÄGEN TÅMARKSGATAN Lugnås Vist by Övreskog Övreskog KARLSNÄSVÄGEN Väg m Ny motorväg 40 Karlsnäs Ätran RSGATAN starhagen DREVEN arlslätt s HallebergHerralyckan uslyckan orna HÄNGBJÖRKSGATAN HÖGHULTSVÄGEN TRE ROSORS VÄG TRE ROSORS VÄG LINDVÄGEN OXELGATAN IDEGRANSGATAN Allmän väg 739 HÖGVÄGSLYCKAN SMEDLYCKEVÄGEN ASPVÄGEN GULSIPPEGATAN JÖNKÖPINGSVÄGEN POPPELGATAN ALSKOGSGATAN STENMURSGATAN STENLIDEN Gunnarshill FRÄNDEVÄGEN MARKUSVÄGEN LINDVÄGEN ASPVÄGEN ALMVÄGEN HÄGGELUNDSVÄGEN RYTTAREVÄGEN ARREHAGSVÄGEN HALLEVÄGEN MARKUSVÄGEN VITBOKSGATAN STENMURSGATAN ALSKOGSGATAN SANATORIEVÄGEN RÖDBOKSGATAN KÄLLÅSVÄGEN ALMVÄGEN HÄGGELUNDSVÄGEN HERRALYCKEDREVEN MARKUSVÄGEN HÖGÅSVÄGEN BOKVÄGEN KÄLLÅSVÄGEN LASSAVÄGEN VÄKTARE CARLS VÄG SKANSÖRV HÖGLIDEN LYCKAN HESTERVÄGEN Ryttershov SKANSÖRVÄGEN LYCKAN TÅMARKSGATAN HESTERVÄGEN GUNNARSHAGSGATAN GATAN Mulleberget SANATORIEVÄGEN Delstudie stadspassage Ulricehamn Jönköpingsvägen JÖNKÖPINGSVÄGEN Lakvatten damm Den framtidsbild som kommunens översiktsplan redovisar har bearbetats ytterligare och redovisas i underlagsrapporten Genom Ulricehamns stad en vision om stadsutveckling Hester kring nytt resecentrum. Brunn Rapporten visar på en möjlig utformning av ett resecentrum i Ulricehamn. HILLAREDSVÄGEN Götalandsbanan bedöms få en sträckning parallellt med nuvarande riksväg 40. Antagligen krävs tunnlar på båda sidor om stadspassagen. Resecentrum placeras i skärningspunkten mellan gatustråket från centrum, gamla väg 40 och gatustråken från väster och norr. Avståndet mellan stadscentrum och resecentrum blir cirka 1 kilometer. Lassalyckan MASKINVÄGEN MASKINVÄGEN Kråkebo Bild 83. I förslaget har järnvägen placerats på en bro med en höjd på cirka 6 meter ovan mark. Förbi stationen går det fyra spår, där de yttersta spåren är till för tåg som stannar och mittspåren är för genomgående tåg. Källa: Ulricehamns kommun Snipe VÄXTHUSGATAN KUMMELVÄGEN ÄLVKVARNSVÄGEN BANVÄGEN BRUNNSNÄS ALLÉ ÄLVKVARNSV DOMMARRINGSGATAN STENRÖSGATAN BRUNNVÄGEN SÄVENÄSSTRAND GÄLAVÄGEN FORNBYVÄGEN Brunnsnäs Villastaden FORNÄNGSGATAN REFLEVÄGEN SÄVENÄSVÄGEN SNIPELIDEN RÖKARELIDEN SVEDJEVÄGEN REFLEVÄGEN VISTABERGSVÄGEN BRUNNVÄGEN Åsunden Åsunden Fiskebacken MARBÄCKSVÄGEN REFLEVÄGEN SLÄTTÄNGSVÄGEN SOLHEMSGATAN Marbäcksvägen BRUNNVÄGEN BACKLIDEN MARBÄCKSVÄGEN Söder FAHLMANSGATAN MARBÄCKSVÄGEN FOTÅSGATAN KÄLLST SANDÄNGSVÄGEN FISKAREGATAN GLIMMER- LÖVA- 500 m FAHLMANSGATAN STRANDGATAN RUDEGATAN FRIDHEMSGATAN Paradiset Fridhem FRIDHEMSBACKEN LÖVAKÄLLAN KÄLLAN EKHULTSGATAN KÄLLÄNGSV. Nya resecentrum LÖVÄNGSVÄGEN FABRIKSGATAN FAHLMANSGATAN STORGATAN JÄGAREGATAN EKMANSGATAN ASPELUNDSGATAN PINJEGATAN VISTVÄGEN BORÅSVÄGEN Riksväg 40 Riksväg 40 Strandgatan GRAN- FRIDKULLA- GATAN PRÅNGENVÄGEN FRID- RINGBLOMS- STRANDGATAN FISKAREGATAN JÄGAREGATAN EKHULTSGATAN DREVEN KULLGRENSGATAN PARADISVÄGEN GATAN ÅGATAN FREDRIKSBERGSVÄGEN Lekstan Väg nr 157 Ätran Centrum ALLÉGATAN GATAN STRANDGATAN BADHUSGATAN MALMGRENSGATAN GAMLA BORÅSVÄGEN FÄRGAREGRÄNDEN STORGATAN KYRKOGÅRDSGATAN JÄGAREGATAN FREDSGATAN MAJGÅRDSGATAN Boråsvägen BANGÅRDSGATAN JÄRNGATAN GARVAREGRÄNDEN MALMGRENSGATAN AKLEJAVÄGEN Bronäs SÖDRA KYRKOGATAN VÄSTRA KYRKOG BRONÄSGATAN BANGÅRDSGATAN STUREGATAN TORGET JÄGAREGATAN MAJGÅRDSGATAN BORÅSVÄGEN BOGESUNDSGATAN KYRKOGÅRDSGATAN PARKGATAN Hemryd PIONVÄGEN STORGATAN RÅDMANSGRÄNDEN BROHUSGRÄND GRÖNAHÖGSVÄGEN GRÖNAHÖGSVÄGEN PARKGATAN GATAN IRISVÄGEN ASTERVÄGEN AKLEJAVÄGEN TEGELBRUKSGATAN BORÅSVÄGEN NORRA KULLAGATAN SÖDRA KULLAGATAN STENLUNDSG. NYGATAN BOGESUNDSGATAN VÄKTAREGRÄND VILLAGATAN HEMRYDSGATAN Ätran Lillsjön Fredriksberg STRÄCKÅSVÄGEN DALGATAN Centrum BRONÄSGATAN JÄRNVÄGSGATAN RIDDAREGATAN HÖJDGATAN GRÖNAHÖGSVÄGEN STJÄRNHUSRUNDELN TRE ROSORS VÄG GULLRISVÄGEN GULLRISVÄGEN TALL ḆACKS- VÄGEN LINDÄNGSVÄGEN TRAPPGATAN NYGATAN STENBOCKSGATAN SANATORIEVÄGEN UTSIKTSGATAN SOLROSVÄGEN LUPINVÄGEN LÄRKGATAN RÅDHUSG ÖSTRA TRÄDGÅRDSGATAN STENBOCKSG RINGGATAN ALÄNGSGATAN LILLSJÖVÄGEN HÖJDGATAN UTSIKTSSTIGEN WALLENQVISTGATAN STORMHATTSVÄGEN Riksväg 46 LINDÄNGSVÄGEN RIDDAREGATAN JÖNKÖPINGSVÄGEN TINGHUSGATAN N:A SKOLGATAN KÄLLGATAN STOCKROSVÄGEN KRASSEVÄGEN HÖJDGATAN VILLAGATAN Nyboholm Lindängen STENBOCKSGATAN TINGSHOLMSSTIGEN GÖTAVÄGEN VÅRLÖKSVÄGEN PENSÉVÄGEN HASSELVÄGEN LILJEVÄGEN BLOMSTERVÄGEN SALVIAVÄGEN Riksväg 46 LÖVÅSGATAN Tingsholm REKTORSVÄGEN MARKUSLYCKEDREVEN SKARPÅSDREVEN SANATORIEVÄGEN FURUVÄGEN LINDÄNGSVÄGEN TINGSHOLMSGATAN HAGAVÄGEN ÖRTVÄGEN ÖRTVÄGEN LILLÅSST HYACINTVÄGEN MALVAVÄGEN CARL EKLUNDSV KARLSLUNDSGATAN ADJUNKTVÄGEN LÄRAREGATAN GRÖNAHÖGSVÄGEN BJÖRNAVÄGEN TULPANVÄGEN ANEMONVÄGEN NYBOHOLMSVÄGEN LINDÄNGSLIDEN GULLBERGSGATAN STENBOCKSGATAN STENÅSGATAN ÄNGGATAN ADJUNKTVÄGEN ÖRTVÄGEN BACKÅSVÄGEN FURUVÄGEN Borgmästarhagen Skarpås Karlslätt Markuslyckan Furet Fållorna HYACINTVÄGEN LUKTÄRTVÄGEN BORGMÄSTAREGATAN REKTORSVÄGEN KANDIDATVÄGEN Tre Rosors väg STENBOCKSGATAN KARLSLUNDSGATAN RIDDAREBACKEN LOBELIAVÄGEN SKARPÅSDREVEN SKARPÅSDREVEN GRÖNAHÖGSVÄGEN RESEDAVÄGEN STIGEN BORGMÄSTAREGATAN TRE ROSORS VÄG STUDENTVÄGEN ALEDALSGATAN HÖGABERGSGATAN TRE ROSORS VÄG APELGATAN FÅLLORNAVÄGEN NEJLIKEVÄGEN PETUNIAVÄGEN Riksväg 40 DJÄKNEVÄGEN BÄCKEBOVÄGEN SANATORIEVÄGEN ÅSGÅRDSVÄGEN TALLGATAN JÖNKÖPINGSVÄGEN TRE ROSORS VÄG NILLAS VÄG NILLAS VÄG KARLSLÄTTSVÄGEN BÄCKEBOVÄGEN KASTANJEGATAN LÖVKOJEVÄGEN TINGSLYCKEDREVEN DJÄKNEVÄGEN STENSÄTERSGATAN GULLBERGSGATAN HÄNGBJÖRKSGATAN HÖGHULTSVÄGEN TRE ROSORS VÄG TRE ROSORS VÄG LINDVÄGEN Allmän väg 739 Gunnarshill Ryttershov HallebergHerralyckan SMEDLYCKEVÄGEN POPPELGATAN OXELGATAN HÖGVÄGSLYCKAN ASPVÄGEN GULSIPPEGATAN IDEGRANSGATAN ALSKOGSGATAN STENMURSGATAN JÖNKÖPINGSVÄGEN STENLIDEN FRÄNDEVÄGEN MARKUSVÄGEN LINDVÄGEN ASPVÄGEN ALMVÄGEN HÄGGELUNDSVÄGEN RYTTAREVÄGEN ARREHAGSVÄGEN HALLEVÄGEN MARKUSVÄGEN VITBOKSGATAN STENMURSGATAN ALSKOGSGATAN SANATORIEVÄGEN RÖDBOKSGATAN KÄLLÅSVÄGEN ALMVÄGEN HÄGGELUNDSVÄGEN HERRALYCKEDREVEN MARKUSVÄGEN HÖGÅSVÄGEN BOKVÄGEN KÄLLÅSVÄGEN LASSAVÄGEN VÄKTARE CARLS VÄG SKANSÖRV HÖGLIDEN LYCKAN HESTERVÄGEN SKANSÖRVÄGEN LYCKAN HEMRYDS- FURU- JÄRNVÄGS- LEKTORS- ÄNGA- HOVMANS- TÅMARKSGATAN HESTERVÄGEN GUNNARSHAGSGATAN Jönköpingsvägen GATAN Mulleberget SANATORIEVÄGEN JÖNKÖPINGSVÄGEN HILLAREDSVÄGEN Götalandsbanan Lassalyckan Hester MASKINVÄGEN MASKINVÄGEN 8 Genom tre städer 169 Lakvatten damm ÄNGA- HOVMANS- GLIMMER- HÖJDS RANBACKEG. FRIDHEMSGA

12 Bild 84. Källa: Ulricehamns kommun 8 Genom tre städer Bild 85. Under järnvägsbron, i anslutning till resecentrum, placeras 8-10 busshållplatser och byte mellan buss och tåg sker på så sätt under tak. Under bron ryms även cykelparkeringar och pendlarparkeringar. Källa: Ulricehamns kommun stannande tåg passerande tåg stannande tåg PERRONG PERRONG ENTRÉ rulltrappa hiss bussar i två riktningar med sågtandsuppställning VÄNTHALL hiss rulltrappa ENTRÉ 170 NORRSIDA korttidsparkering STADSSIDA angöring

13 8 Genom tre städer Bild 86. Stadens centrum förlängs och kopplar ihop dagens affärsstråk med det nya stråket längs Boråsvägen och vidare mot resecentrum. Närmast resecentrum skapas en ny stadsdel med blandat innehåll: mot järnvägen ryms exempelvis kontor och butiker. I kvarterens inre och i den södra delen med magnifik utsikt över Åsunden byggs bostäder. Källa: Ulricehamns kommun. 171

14 8 Genom tre städer Borås Banverket har utvärderat olika sträcknings- och stationsalternativ för stadspassagen av Borås, som en del i pågående förstudie för Götalandsbanan, avsnittet Linköping Borås. Arbetet skall resultera i möjliga lösningar som uppfyller Götalandsbanans ändamålsbeskrivning. Bild 87. Staden och järnvägen - en studie av Götalandsbanan genom Borås, december Källa: Borås kommun 172

15 Bakgrund I Banverkets förstudie för etappen Bollebyggd- Borås från år 2005, presenterades ett antal principalternativ för stadspassage genom Borås. Banverket har sedan beslutat att fortsätta utreda de alternativ som följer utmed riksväg 40, det vill säga att de sträckningar som går norr om Viaredssjön utreds inte vidare. De alternativ som därmed fortfarande är med i processen är blå sträckning genom centrala Borås med station lokaliserad bredvid dagens läge samt lila-rött alternativ (beskrivs som lila alternativ) med en kraftig sväng genom staden. Det senare kan kombineras med en snabbare förbigång för passerande tåg. 8 Genom tre städer Borås Stad har år 2008 på egen hand genomfört en fördjupad utredning av alternativ blå korridor, station i markplan (mörkblå alternativ har samma sträckning som ljusblå), som presenteras i Staden och Järnvägen- En studie av Götalandsbanan genom Borås, december år Vi har utvärderat Borås Stads utredning och preciserade förslag och konstaterar att: utredningen är omfattande och ambitiös förslaget innehåller vissa brister för tågtrafiken både på Götalandsbanan och de övriga bansystemet Bild 88. Flera tänkbara linjer genom Borås. Källa: Borås 173

16 8 Genom tre städer genomgående höghastighetståg klarar inte restidsmålet 2 tim och 15 minuter mellan Stockholm och Göteborg (med rekommenderade värden för spårgeometri) för den studerade delsträckan mellan Ulricehamn och Bollebygd andra tidigare beslutade utredningsalternativ inte är belysta enligt Lag om byggande av Järnväg vi har idémässigt utvecklat ett antal utredningsalternativ som vidareutvecklar Banverkets och Borås Stads utredningar samt studerat alternativa dragningar: Alternativ Ljusblå: Enligt Borås stads utredning samt förstudie Bollebygd- Borås Alternativ Lila: Enligt förstudie Bollebygd-Borås (med passagespår för passerande tåg) Alternativ Röd och Grön: Tunnelalternativ under centrala Borås Alternativ Gul: Passage söder om Borås centrum med stationsläge vid Göta För att kunna jämföra alternativen med varandra har en lista på utvärderingskriterier utvecklats. Samtliga alternativ har således utvärderats utifrån tekniska, tillgänglighetsmässiga och trafiktekniska konsekvenser samt stadsutveckling, genomförbarhet och kostnader. Rapporten skall ge förutsättningar för att jämföra alternativen samt inför vidare utredning utesluta de alternativ som är markant sämre. Vår utvärdering visar att tunnelalternativen, det vill säga alternativ Röd och Grön är förenade med stora anläggningskostnader vars fördelar sannolikt inte kan motiveras ur samhällsekonomiskt synpunkt. Vidare konstaterar vi att det vidareutvecklade alternativ Ljusblå har precis tillgodosett uppsatt restidsmål för passerande höghastighetståg utmed Götalandsbanan. För alternativ med ett separat passagespår ochutvecklat centralt stationsläge (alternativ Lila) finner vi att restidsmålen för tåg med uppehåll inte infrias. Vi konstaterar också att ett stationsläge Göta (alternativ Gul) innebär en betydlig sämre tillgänglighet till stadskärnan vilket kommer att negativt påverka färdmedelsvalet för Götalandsbanan. Resultatet av utvärderingen samt konsekvenser av respektive alternativ redovisas i utvärderingstabellen nedan. För att överskådligt få en bild av hur alternativet påverkar har de tilldelats en färg: Grön: Genomförbart, Mycket bra Gul: Genomförbart med risker, Ok Röd: Svårt att genomföra, Mindre bra Bild 89. Förslag på stationslägen i Borås. Källa: Borås 174

17 8 Genom tre städer 175

18 Lokal tillgänglighet för: Mörkblå alternativ Ljusblå alternativ Lila alternativ Grönt alternativ Rött alternativ Gult alternativ 8 Genom tre städer Gående till och från och passerande i Borås k Bilangöring Cykel Parkerande bilister Lokala anslutningar - Utformningsmöjlighet och ytor för: Gående Cykeldepå Bussterminal för lokal-, regional- Bilangöring Bilparkering Hyrbilscentral (hör ihop med parkering) - Borås Götalandsbanan (österut) Kust-till-kust-banan Viskadalsbanan Götalandsbanan (österut) Götalandsbanan (österut) - Älvsborgsbanan Spårkorsningar Lämplig för integrerade system? Möjlighet för genomgående godståg (tekniskt) Restid -till-kust-banan Viskadalsbanan - Älvsborgsbanan Passerande höghastighetståg Höghastighetståg med kort uppehåll Interregionala tåg på Götalandsbanan Resttid på Kust-till-kust-banan Genomfart. Uppehåll Tågvändning Gestalnings- och utformningsmöjlighet och ytor för tillhörande resecentrum Ikon i staden Funktionalitet för resenären Vy av staden Exploateringsmöjlighet i staden Exploateringsytor Expansion av staden Anläggningkostnader 176 Genomförbart, mycket bra! Genomförbart med risker, ok! Svårt att genomföra, mindre bra! Bild 90. Tabellen visar en jämförelse mellan de olika alternativen. Det mörkblå alternativet avser Borås stads alternativ och följer i princip samma linjesträckning som alternativ ljusblå men med förändrad stationsutformning.

19 Vad händer om vi bygger banan? Höghastighetsbanan planeras gå genom de tre städerna Jönköping, Ulricehamn och Borås. Oavsett var banan hamnar kommer den att påverka städerna på olika sätt, både positivt och negativt. För de tre stadspassagerna har separata utredningar gjorts. Banverket har ställt en del krav på hur banan måste se ut för att nå restidsmålet om 2 timmar mellan Stockholm och Göteborg. Respektive stad har sedan, utifrån sitt perspektiv, beskrivit vad en höghastighetsbana kan innebära och även redovisat alternativa placeringar av banan och resecentrum. Antalet alternativ varierar liksom för- och nackdelarna av dem. Sammanfattningsvis kan man säga att städerna anser att det är mycket positivt med en höghastighetsbana genom staden och med ett centralt beläget resecentrum. Det är också mycket viktigt hur banan utformas och placeras genom städerna för att minska eventuell negativ påverkan. 8 Genom tre städer I nästkommande skede kommer mera detaljerade studier göras om var banan ska gå genom de tre städerna. 177

20 8 Genom tre städer 178

21 9 Samråd 9 Samråd

22 9 Samråd Samrådet är en del av planeringen under förstudien. Samrådet är viktigt för att hämta in kunskap från omvärlden och det har gett oss mycket värdefull information och underlag för vårt arbete. Ändå sedan hösten 2008 har vi arbetat i mycket nära och kontinuerlig samverkan med våra externa samarbetspartners, såväl tjänstemän som politiker. Under våren 2009 har vi också träffat allmänheten för att uppmuntra till intresse, skapa en dialog och ta del av synpunkter kring planeringen av Götalandsbanan. En presentation med detaljerad information om samråden, statistik och frågor som ställdes, finns som bilaga till denna förstudie. 180

23 Samråd med allmänheten Det är viktigt för oss att träffa allmänheten i ett tidigt skede. På samrådsmötena kan vi ge information och öka kunskapen, och människor kan delge oss sin kunskap och sina synpunkter. Detta är mycket viktigt när vi ska fortsätta planera Götalandsbanan. Vi vill att samråden ska uppmuntra människor att bli intresserade och säga vad de tycker om Götalandsbanan. Alla ska ges möjlighet att vara med och påverka. Så här gick samråden till för att kunna svara så bra som möjligt på de frågor som kom. I lokalen fanns informationsmaterial, som man kunde ta med, och kartor kring vilka vi kunde diskutera olika frågor. För att underlätta för deltagarna att skicka in sina synpunkter fanns vykort. De har några färdiga frågor att besvara och man kunde också skriva ner sina synpunkter på kortet. Kortet kunde lämnas i en låda på mötet eller skickas till oss på Banverket med posten. Det gick också att skriva vad man tyckte på Banverkets hemsida. Vem kom på samrådsmötena? Samråd för allmänheten Götalandsbanan delen Linköping Jönköping Borås Dina synpunkter är värdefulla! Götalandsbanan är namnet på den höghastighetsbana mellan Stockholm och Göteborg som även kommer att ha stationer i Linköping, Jönköping och Borås. Just nu arbetar vi på Banverket med att ta fram en förstudie som ska ge en så tydlig bild som möjligt av förutsättningarna för banan. En viktig del i denna förstudie är samråden som ger oss en möjlighet att ta del av dina synpunkter. på samråden har vi öppet hus mellan och du kan komma när det passar dig bäst. Klockan blir det informationsmöte. Välkommen vid något av dessa tillfällen: 9 Samråd Mellan den 20 april och den 7 maj år 2009 besökte Banverket de åtta kommuner som vi tror kommer att beröras mest av den planerade sträckningen av Götalandsbanan mellan Linköping och Borås. Samrådsmötena startade med öppet hus mellan klockan 15 och 18. Klockan 18 var det ett informationsmöte och mötet avslutades med frågor och diskussion. Det fanns alltså möjlighet att delta både på dagtid och på kvällstid för att det skulle passa så många som möjligt. Totalt ordnade vi tio samråd. Ett möte i respektive kommun utom i Borås och Jönköping där det var två möten eftersom de har större befolkning än övriga kommuner. Det kom mellan 13 och 103 besökare per tillfälle, minst i Boxholm och flest i Jönköping. I genomsnitt kom knappt 50 personer vid varje mötestillfälle. De flesta besökarna var medelålders eller äldre. Det kom flest män på samrådsmötena, mellan procent av besökarna var män. Turnépl an DaTum Kommun plats TiD 20/4 Linköping Spegelsalen, Konsert & Kongress /4 Mjölby Hörsalen, Kommunhuset /4 Boxholm Parketten skolmatsal /4 Ulricehamn Bryggan Café, Sjöbodarna /4 Borås Vävarsalen, Kulturhuset /4 Borås Vävarsalen, Kulturhuset /5 Tranås Fullmäktigesalen, Stadshuset /5 Aneby Biblioteket, sal i bottenvåningen /5 Jönköping Sparbanksaulan, IHH /5 Jönköping Munksjöaulan, IHH Samråden annonserades ut i olika tidningar och på Banverkets egen hemsida. På samråden fanns det personal med olika kompetens Mer information om samråden finns på 181

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL En sammanfattning av Nätverket Höghastighetsbanans analys av urvalskriterier och beslutsunderlag för vägvalet genom Småland SAMMANFATTNING Den 1 februari 2016 presenterade

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Ny stambana Stockholm - Malmö 2:28 Stockholm - Göteborg 2:00

Ny stambana Stockholm - Malmö 2:28 Stockholm - Göteborg 2:00 oktober 2015 Ny stambana - 2:28-2:00 STOCKHOLM NYKÖPING/SKAVSTA GÖTEBORG LANDVETTER BORÅS LINKÖPING NORRKÖPING JÖNKÖPING VÄXJÖ ÄLMHULT HÄSSLEHOLM LUND MALMÖ KÖPENHAMN/CPH KASTRUP läs mer om vårt förslag

Läs mer

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare Götalandsbanan Miljoner människor kommer varandra närmare 1 Födelsedagskalas i Jönköping år 2030. Klara firar sin femårsdag med morfar från Göteborg, farmor från Stockholm och kusinerna från Linköping.

Läs mer

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland 2014-04-03 Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Regeringens främsta mål är full sysselsättning. En utbyggd och fungerande infrastruktur knyter ihop landet och är

Läs mer

Projekt Göteborg-Borås. Informationsmöte Almedal-Mölnlycke Fokus Pixbo. Hulebäcksgymnasiet 2015-12-09

Projekt Göteborg-Borås. Informationsmöte Almedal-Mölnlycke Fokus Pixbo. Hulebäcksgymnasiet 2015-12-09 Projekt Göteborg-Borås Informationsmöte Almedal-Mölnlycke Fokus Pixbo Hulebäcksgymnasiet 2015-12-09 Inledning Höghastighetsjärnväg Göteborg-Borås Härryda kommun Planläggningprocessen och tidplan Pågående

Läs mer

3 Utredningsalternativ

3 Utredningsalternativ 3 U T R ED N I N GS A LT ER N AT I V O CH U R VA L SPRO CESS 3 Utredningsalternativ Det finns tre korridorer (Röd, Blå och Grön) för Ostlänken mellan Norrköping och Linköping som skiljer sig åt genom att

Läs mer

En ny generation järnväg. Åtgärdsvalsstudier Linköping Borås Jönköping Malmö. Publicering av förhandskopior. Andreas Hult

En ny generation järnväg. Åtgärdsvalsstudier Linköping Borås Jönköping Malmö. Publicering av förhandskopior. Andreas Hult TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 En ny generation järnväg Åtgärdsvalsstudier Linköping Borås Jönköping Malmö Publicering av förhandskopior Andreas Hult 2017-03-01 Dagens presentation Bakgrund Trafikverkets

Läs mer

Banverkets planering Behov, Idé, efterfrågan När vi planerar nya järn vägar sker det i flera steg. Först analyseras brister och Idéskede Förstudie lösningar i ett idéskede. Idéer som inte bedöms genomför

Läs mer

Värnamo. alternativa stationslägen

Värnamo. alternativa stationslägen Värnamo alternativa stationslägen Ingemar Braathen ATKINS Sverige AB 2010-05-04 Alternativa stationslägen i Värnamo Nuvarande trafikering Antagen framtida trafikering Europabanan öster om Värnamo Kopplingsalternativ

Läs mer

Förstudie. Bollebygd-Borås

Förstudie. Bollebygd-Borås Förstudie Bollebygd-Borås Beslutshandling December 2007 Innehåll 1 Inledning 5 2 Banverkets beslut 6 3 Beslutsmotivering 7 Måluppfyllelse Miljö och samhällsutveckling 7 7 4 Förstudiens förslagshandling

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

Järnvägsplan -samrådshandling val av lokalisering. Enånger Idenor Stegskogen Hudiksvalls kommun

Järnvägsplan -samrådshandling val av lokalisering. Enånger Idenor Stegskogen Hudiksvalls kommun Järnvägsplan -samrådshandling val av lokalisering Enånger Idenor Stegskogen Hudiksvalls kommun 2016-10-05 Iggesund 2016-10-06 Hudiksvall Kenth Nilsson Tony Andersson Susann Sandegård Oskar Jansson TMALL

Läs mer

Trafikverkets kommande affärsmöjligheter i regionen. Tillsammans gör vi smarta och ansvarsfulla affärer

Trafikverkets kommande affärsmöjligheter i regionen. Tillsammans gör vi smarta och ansvarsfulla affärer Trafikverkets kommande affärsmöjligheter i regionen Tillsammans gör vi smarta och ansvarsfulla affärer 1 Trafikverkets arbete med höghastighetsjärnväg nuläge och framtida affärer Andreas Hult, projektchef

Läs mer

Projekt Göteborg-Borås. Informationsmöte Almedal Mölnlycke Fokus Mölndal och Göteborg

Projekt Göteborg-Borås. Informationsmöte Almedal Mölnlycke Fokus Mölndal och Göteborg Projekt Göteborg-Borås Informationsmöte Almedal Mölnlycke Fokus Mölndal och Göteborg Kulturhuset Möllan 25 maj 2016 2 Inledning Höghastighetsjärnväg Göteborg Borås Planläggningsprocessen och tidplan Pågående

Läs mer

Ostlänken/Götalandsbanan. Höghastighetsbana med blandad persontrafik

Ostlänken/Götalandsbanan. Höghastighetsbana med blandad persontrafik Ostlänken/Götalandsbanan Höghastighetsbana med blandad persontrafik Ostlänken Planeringsprocess med funktionen i fokus Marknad Trafik Infrastruktur Var i processen dimensioneras kapaciteten? Götalandsbanans

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg. En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt

Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg. En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan Järna

Läs mer

En ny generation järnväg

En ny generation järnväg TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 En ny generation järnväg Trafikverkets arbete med höghastighetsjärnväg Peter Uneklint Programchef, En ny generation järnväg 2016 Infrastrukturpropositionen 11 oktober

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Därför behöver vi Götalandsbanan

Därför behöver vi Götalandsbanan Därför behöver vi Götalandsbanan Mindre tid till resan. Mer tid till annat. De nya höghastighetsjärnvägarna kretsar mycket kring tid: 320 km/h, 45 minuter dit, en timme hit, Stockholm Göteborg inom loppet

Läs mer

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030 Staden möter havet Strategin går ut på att bättre utnyttja Ystads unika läge vid havet och bättre koppla ihop staden med havet. Att koppla staden till havet handlar om att flytta ut hamnverksamheten till

Läs mer

Referat från kommundelsstämma i Mölnlycke 2013-10-15

Referat från kommundelsstämma i Mölnlycke 2013-10-15 Referat från kommundelsstämma i Mölnlycke 2013-10-15 Vid höstens kommundelsstämma i Mölnlycke informerade Trafikverket om planeringsprocessen för utbyggnaden av sträckan Göteborg-Borås. Vid mötet fanns

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

Samrådsyttrande Norrbotniabanan, Järnvägsutredning Piteå Luleå (Södra Gäddvik)

Samrådsyttrande Norrbotniabanan, Järnvägsutredning Piteå Luleå (Södra Gäddvik) Kommunstyrelsen 2011 01 17 32 43 Plan och tillväxtutskottet 2010 12 13 124 265 Dnr 10.777 53 janks18 Samrådsyttrande Norrbotniabanan, Järnvägsutredning Piteå Luleå (Södra Gäddvik) Ärendebeskrivning Bakgrund

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

2015-08-10 Rev. 2015-10-22 Projekt Norrköpings Resecentrum

2015-08-10 Rev. 2015-10-22 Projekt Norrköpings Resecentrum 2015-08-10 Rev. 2015-10-22 Projekt Norrköpings Resecentrum PM Funktionella krav körspår Innehåll Bilagor... 2 Uppdraget... 3 Utgångspunkter... 3 Funktionella krav och disposition... 3 Tågplattformar i

Läs mer

2 Förutsättningar marknad och trafik

2 Förutsättningar marknad och trafik 2 F Ö RU T S ÄT T N I N G A R M A R K N A D O CH T R A FIK 2 Förutsättningar marknad och trafik Ostlänkens trafikering på sträckan Norrköping Linköping definieras utifrån den marknad som finns för nationella

Läs mer

Projekt Göteborg-Borås. Lokaliseringsutredning Bollebygd Borås. Orangeriet Film om projektet

Projekt Göteborg-Borås. Lokaliseringsutredning Bollebygd Borås. Orangeriet Film om projektet Projekt Göteborg-Borås Lokaliseringsutredning Bollebygd Borås Orangeriet 2016-09-06 Sex mil dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Västsveriges två största städer. TMALL 0141 Presentation v 1.0 Film

Läs mer

Förstudie. Underlagsrapport 3:5 2009-06-23. diarienr: F08-12021/SA20 Götalandsbanan delen Linköping - Borås Underlagsrapport stadspassage Borås

Förstudie. Underlagsrapport 3:5 2009-06-23. diarienr: F08-12021/SA20 Götalandsbanan delen Linköping - Borås Underlagsrapport stadspassage Borås Förstudie Underlagsrapport 3:5 2009-06-23 diarienr: F08-12021/SA20 Götalandsbanan delen Linköping - Borås Underlagsrapport stadspassage Borås Beställare Banverket Bo Lindgren Projektchef Mårten Zetterman

Läs mer

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009 Flerregional systemanalys för Ostlänken Mars 2009 1 Nyköping- Östgötalänken AB, ägare och adjungerade 2008 Ägare Kommunerna Mjölby, Linköping, Norrköping, Nyköping, Oxelösund, Trosa, Botkyrka + Regionförbundet

Läs mer

SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE GÖTEBORG LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER

SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE GÖTEBORG LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY GÖTEBORG Vi gör Västsverige starkare Bygg ut Södra Bohusbanan stärk hela regionen Potentialen

Läs mer

Jönköping Ulricehamn. Borås

Jönköping Ulricehamn. Borås 8 Genom tre städer 8 Jönköping Ulricehamn Borås 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 159 8 Genom tre städer Götalandsbanan passerar genom tre städer inom förstudieområdet: Jönköping, Ulricehamn och Borås. Hur passagerna

Läs mer

Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige

Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige ex på framtida station i Sverige? TMALL 0141 Presentation v 1.0 Trafikverket Region Syd Peter Uneklint 2015-02-18 Vad händer och sker nu

Läs mer

4 Mälarstäder

4 Mälarstäder 4 Mälarstäders yttrande gällande Nationell transportplan 2018-2029 Som fjärde största storstadsregion har 4 Mälarstäder idag en befolkning på fler än 320 000 invånare och växer mer än riket i genomsnitt.

Läs mer

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg Västlänken En pulsåder för det moderna Göteborg HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 2 Morgondagens Göteborg Regionen beräknas växa med en och en halv miljon invånare till 2035 Enligt prognoser är vi år 2035

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie Västra Stambanan - genom Västra Götaland. Hur ska landskapet hanteras?

Åtgärdsvalsstudie Västra Stambanan - genom Västra Götaland. Hur ska landskapet hanteras? Åtgärdsvalsstudie Västra Stambanan - genom Västra Götaland Hur ska landskapet hanteras? 1 2013-11-28 Kapaciteten räcker inte till på Västra Stambanan Stora brister för både person- och godstrafik pekades

Läs mer

Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005

Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005 Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005 K2020 Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet är benämningen på en översyn av kollektivtrafiken, som genomförs i samverkan mellan Trafikkontoret,

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Höghastighetståg igenom landskapet

Höghastighetståg igenom landskapet SMÅLANDSPOSTEN 2015-03-13 Sida 8-9 Författare: BOSSE VIKINGSON, FILIP SJÖFORS Höghastighetståg igenom landskapet Med en rasande hastighet, 320 kilometer i timmen, kommer tågen att kunna susa förbi. Genom

Läs mer

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Västsvenska paketet En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Stora krav på transportsystemen Befolkningsökningen, urbaniseringen, globaliseringen och miljön ställer nya och hårdare krav på transporter

Läs mer

Förstudie Linköping C Mantorp Sammanfattning av remisshandling

Förstudie Linköping C Mantorp Sammanfattning av remisshandling Nytt resecentrum i Linköping Ny pendeltågsstation i Malmslätt Götalandsbanan mellan Linköping och Mantorp Förstudie Linköping C Mantorp Sammanfattning av remisshandling En region att växa i Götalandsbanan

Läs mer

Avtal om medfinansiering av åtgärdsvalsstudie för kust till kustbanan

Avtal om medfinansiering av åtgärdsvalsstudie för kust till kustbanan TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-02-24 KS 2015/0165 Kommunstyrelsen Avtal om medfinansiering av åtgärdsvalsstudie för kust till kustbanan Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner

Läs mer

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten Göteborg Höghastighetståg (sth >320 km/h) Interregionala snabbtåg (typ Regina, sth 250 km/h) Pendeltåg (typ X40 eller X60, sth 180 km/h) Trafik under en maxtimme,

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret Om Sverigeförhandlingen FAH oktober 2016 Uppdraget Framtidens järnvägsnät för fler bostäder, bättre arbetsmarknad och för ett hållbart resande En tolkning av uppdraget Den nya stambanan ska dras där den

Läs mer

En ny generation järnväg. Sverigeförhandlingen och nya höghastighetsjärnvägar i Sverige. Åtgärdsvalsstudier Linköping-Borås, Jönköping-Malmö

En ny generation järnväg. Sverigeförhandlingen och nya höghastighetsjärnvägar i Sverige. Åtgärdsvalsstudier Linköping-Borås, Jönköping-Malmö TMALL 0141 Presentation v 1.0 En ny generation järnväg Sverigeförhandlingen och nya höghastighetsjärnvägar i Sverige Åtgärdsvalsstudier Linköping-Borås, Jönköping-Malmö Översiktlig landskapskaraktärsanalys

Läs mer

Reflektion från seminarium 5

Reflektion från seminarium 5 Reflektion från seminarium 5 Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet Erfarenheter från forskningsprojekten Klimatsmarta och attraktiva transportnoder och Urbana stationssamhällen - Ulf Ranhagen,

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Aktuellt om höghastighetsbanor

Aktuellt om höghastighetsbanor Aktuellt om höghastighetsbanor Stadskontoret Foto Bombardier Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008-09-15 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling 1. Inledning Idag

Läs mer

Mål och funktion med nya stambanor. Martin Sandberg

Mål och funktion med nya stambanor. Martin Sandberg 1 Mål och funktion med nya stambanor Martin Sandberg 2015-02-19 Varför nya stambanor? Tillgänglighet, samhällsutveckling och konkurrenskraft 23/02/2015 2 Stark koppling mellan järnväg och samhälle 3 Höghastighetsbanorna

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie. Västra stambanan genom Västra Götaland i Västra Götalandsregionens perspektiv

Åtgärdsvalsstudie. Västra stambanan genom Västra Götaland i Västra Götalandsregionens perspektiv Nodstadsseminarium i Västerås 14 november 2014 Skövde kommun/västra Stambanegruppen Jan Bremer Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland i Västra Götalandsregionens perspektiv Jan Bremer

Läs mer

GÖTALANDSBANAN DELEN BORÅS-JÖNKÖPING-LINKÖPING

GÖTALANDSBANAN DELEN BORÅS-JÖNKÖPING-LINKÖPING Götalandsbanan - En närmare framtid Marknad -Trafikering - Resandeflöden 07 10 09 Anders Lundberg Idéstudiens trafikavsnitt är inte en spårutredning Marknadsanalys Konkurrensanalys Definition av mål för

Läs mer

Seminarium Översiktlig landskapskaraktärsanalys

Seminarium Översiktlig landskapskaraktärsanalys TMALL 0141 Presentation v 1.0 En ny generation järnväg Sverigeförhandlingen och nya höghastighetsjärnvägar i Sverige Seminarium Översiktlig landskapskaraktärsanalys Trafikverket Peter Uneklint Andreas

Läs mer

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande.

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande. STADSLEDNINGSKONTORET EXPLOATERINGSKONTORET TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN Bilaga 1 2009-10-29 DNR 314-2120/2009 DNR E2009-000-01681 DNR T2009-000-03390 DNR 2009-011868-217 Kontaktperson stadsledningskontoret

Läs mer

Rätt spår 2 FULL TRIM!

Rätt spår 2 FULL TRIM! Rätt spår 2 FULL TRIM! Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro Februari 2009 Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro 1

Läs mer

Götalandsbanan delen Linköping - Borås

Götalandsbanan delen Linköping - Borås Förstudie Förslagshandling Huvudrapport Augusti 2009 Utgåva 2, februari 2010 Götalandsbanan delen Linköping - Borås diarienr: F08-12021/SA20 1 Medverkande Banverkets projektledning Projektledningsgrupp

Läs mer

REGIONALT INSPEL TILL ARBETET MED NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET

REGIONALT INSPEL TILL ARBETET MED NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 1(6) Datum Diarienummer 2012-11-28 RS120433 TILL TRAFIKVERKET REGIONALT INSPEL TILL ARBETET MED NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 2014-2025 Adress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad. Besöksadress:

Läs mer

Planskildhet Regional och lokatrafik Götalandsbanan Bro/Tunnel. Plattformar. Tunnel. Stadspassage Borås

Planskildhet Regional och lokatrafik Götalandsbanan Bro/Tunnel. Plattformar. Tunnel. Stadspassage Borås 7.6. Alternativ Centraltunnel, / Vid planering av en ny höghastighetsbana genom Sveriges två största städer är det viktigt att olika alternativa dragningar undersöks så det alternativ som beslutas har

Läs mer

.N D1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

.N D1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL .N D1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL... Kommunstyrelsens planeringsutskott Sammanträdesdatum 2017-01-10 12 PU 103115 Mölndals stads yttrande angående kungörelse om tillstånd att anlägga Västlänkens och Olskrokens

Läs mer

Lägesbeskrivning höghastighetsjärnväg. åtgärdsvalsstudie Linköping Borås

Lägesbeskrivning höghastighetsjärnväg. åtgärdsvalsstudie Linköping Borås Lägesbeskrivning höghastighetsjärnväg åtgärdsvalsstudie Linköping Borås Detta är en lägesbeskrivning Syftet med denna lägesbeskrivning är att ge en övergripande bild av vad Trafikverket hittills har kommit

Läs mer

Höghastighetsutredningenmed Ostlänkenglasögon

Höghastighetsutredningenmed Ostlänkenglasögon Höghastighetsutredningenmed Ostlänkenglasögon Riksdagen 11 februari 2009 Per Sandström VD Nyköping- Östgötalänken AB www.ostlanken.se Vilka är bolaget? Ägare Kommunerna Mjölby, Linköping, Norrköping, Nyköping,

Läs mer

Var bor de som arbetar i regionens kärna?

Var bor de som arbetar i regionens kärna? Var bor de som arbetar i regionens kärna? (En tredjedel av alla arbetsplatser i Göteborgsregionen) Källa: Chalmers Sida 2 Kan man inte bara öka antalet bussar, tåg och spårvagnar? Sida 3 Trafik och resandeutvecklingen

Läs mer

Sverigeförhandlingen. Höghastighetsbanor Linköping-Borås Jönköping-Malmö. Kommunförbundet Skåne 2016-05-18. TMALL 0143 Presentation engelsk v 1.

Sverigeförhandlingen. Höghastighetsbanor Linköping-Borås Jönköping-Malmö. Kommunförbundet Skåne 2016-05-18. TMALL 0143 Presentation engelsk v 1. TMALL 0143 Presentation engelsk v 1.0 Sverigeförhandlingen Höghastighetsbanor Linköping-Borås Jönköping-Malmö Kommunförbundet Skåne 2016-05-18 SVERIGEFÖRHANDLINGEN Detta är det största sammanhållna samhällsutvecklingsprojektet

Läs mer

VALLKÄRRA STATIONSBY TAR FORM

VALLKÄRRA STATIONSBY TAR FORM VALLKÄRRA STATIONSBY TAR FORM I arbetet med Vallkärra Stationsby är det viktigt att finna områdets gränser och därmed dess form. Nedan följer en diskussion kring hur Vallkärra Stationsby bör växa. En av

Läs mer

Projekt Göteborg-Borås. Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås. Film om projektet

Projekt Göteborg-Borås. Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås. Film om projektet Projekt Göteborg-Borås Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås Sex mil dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Västsveriges två största städer. Film om projektet VAR: Göteborg Borås VAD: 6 mil dubbelspårig

Läs mer

Ådalsbanan. - den viktiga länken

Ådalsbanan. - den viktiga länken Ådalsbanan - den viktiga länken Tunnelborrning i Svedjetunneln, norr om Härnösand. Länken mellan norr och söder När Ådalsbanan nyinvigs 2011 skapas helt nya förutsättningar för järnvägstrafiken i regionen.

Läs mer

Uppdrag och struktur. Samverkansformer och Överenskommelser. Avtal och finansieringsprinciper

Uppdrag och struktur. Samverkansformer och Överenskommelser. Avtal och finansieringsprinciper Uppdrag och struktur Samverkansformer och Överenskommelser Avtal och finansieringsprinciper Sverigeförhandlingens roll och betydelse för finansieringsfrågor Vårt övergripande uppdrag Fyra transportslag

Läs mer

RESECENTRUM 2.0 RESECENTRUM 2.0 LINKÖPING JÄRNVÄG I TUNNEL FÖR ATTRAKTIVA STADSMILJÖER OCH NYA FRAMTIDSMÖJLIGHETER IDESKISS 2013 08 28

RESECENTRUM 2.0 RESECENTRUM 2.0 LINKÖPING JÄRNVÄG I TUNNEL FÖR ATTRAKTIVA STADSMILJÖER OCH NYA FRAMTIDSMÖJLIGHETER IDESKISS 2013 08 28 RESECENTRUM 2.0 JÄRNVÄG I TUNNEL FÖR ATTRAKTIVA STADSMILJÖER OCH NYA FRAMTIDSMÖJLIGHETER NYA MÖJLIGHETER SKISSEN VILL VISA PÅ MÖJLIGHETER SOM EN JÄRNVÄG I TUNNEL SKULLE GE. Några möjligheter som borde

Läs mer

Götalandsbanan delen Linköping - Borås

Götalandsbanan delen Linköping - Borås Slutrapport 2010-03-17 Förstudie diarienr: F08-12021/SA20 Götalandsbanan delen Linköping - Borås 1 Slutrapport - utgör underlag för huruvida planeringsprocessen för projektet Götalandsbanan, delen Linköping

Läs mer

Remissvar angående Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet

Remissvar angående Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet Sverigeförhandlingen N2014:04 2017-09-21 Remissvar angående Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018 2029 BAKGRUND Regeringen gav den 23 mars 2017 Trafikverket i uppdrag att

Läs mer

Sammanfattnin: Bilaga

Sammanfattnin: Bilaga Bilaga Sammanfattnin: Uppdraget Mitt uppdrag har varit att utreda förutsättningarna för en utbyggnad av höghastighetsbanor för järnväg i Sverige. Jag har i enlighet med mitt direktiv analyserat om en eventuell

Läs mer

- KOMMUNSTRYRELSENS AU

- KOMMUNSTRYRELSENS AU ;-,... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ 'z Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2015-06-09 Sida 20 (38) - KOMMUNSTRYRELSENS AU 146 Dnr 298/15 Samråd för Digital översiktsplan 2015, Jönköpings kommun Tranås kommun har

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

Projekt Göteborg Borås Sara Distner, projektchef

Projekt Göteborg Borås Sara Distner, projektchef Projekt Göteborg Borås Sara Distner, projektchef 1 Höghastighetsjärnväg mellan Västsveriges två största städer 2 En ny generation järnväg Stora behov av att öka kapaciteten på järnvägen i södra Sverige

Läs mer

Höghastighetsbanor (Linköping-Bollebygd, Mölnlycke- Almedal, Jönköping-Lund), US5, YTR001

Höghastighetsbanor (Linköping-Bollebygd, Mölnlycke- Almedal, Jönköping-Lund), US5, YTR001 Höghastighetsbanor (Linköping-Bollebygd, Mölnlycke- Almedal, Jönköping-Lund), US5, YTR001 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: Södra stambanan och Västra stambanan är mycket hårt belastade. Restiderna

Läs mer

Yttrande. Yttrande över Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Yttrande. Yttrande över Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Yttrande 2016-03-29 l} 1 (5) -4 G3 VARBERGs KOMMUN Näringsdepartementet Dnr N2016/00179/TIF H!:GERIN-GSi

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets rapport Järnvägens behov av ökad kapacitet - förslag på lösningar för åren 2012-2021, TRV ärendenummer 2011/17304

Yttrande över Trafikverkets rapport Järnvägens behov av ökad kapacitet - förslag på lösningar för åren 2012-2021, TRV ärendenummer 2011/17304 2011-08-04 Kommunstyrelsen Yttrande över Trafikverkets rapport Järnvägens behov av ökad kapacitet - förslag på lösningar för åren 2012-2021, TRV ärendenummer 2011/17304 Trafikverket har fått i uppdrag

Läs mer

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö Jönköpings kommun Malmö 2016-01-08 Datum 2016-01-08 Uppdragsnummer 1320006609-001 Utgåva/Status 1 Johan Svensson Anna Persson Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsvägen

Läs mer

Höghastighetsbanor Stockholm-Göteborg respektive Stockholm-Malmö

Höghastighetsbanor Stockholm-Göteborg respektive Stockholm-Malmö RAPPORT 2017:133 Höghastighetsbanor Stockholm-Göteborg respektive Stockholm-Malmö Översiktlig sammanställning av effekter Trafikverket 781 89 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921

Läs mer

Rapport: Investering i höghastighetsjärnväg. Rapport: Uppgradering av Södra och Västra stambanorna. Lena Erixon Generaldirektör

Rapport: Investering i höghastighetsjärnväg. Rapport: Uppgradering av Södra och Västra stambanorna. Lena Erixon Generaldirektör TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Rapport: Investering i höghastighetsjärnväg Rapport: Uppgradering av Södra och Västra stambanorna Lena Erixon Generaldirektör 2016-05-31 Agenda Bakgrund: Kapacitetsbrist

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

Projekt Göteborg Borås. Höghastighetsjärnväg mellan Västsveriges största städer

Projekt Göteborg Borås. Höghastighetsjärnväg mellan Västsveriges största städer Projekt Göteborg Borås Höghastighetsjärnväg mellan Västsveriges största städer PROJEKT GÖTEBORG BORÅS En del av en ny generation järnväg En unik satsning på infrastruktur pågår i Sverige. Byggandet av

Läs mer

Regional infrastrukturplan Remissynpunkter. 18 oktober 2017

Regional infrastrukturplan Remissynpunkter. 18 oktober 2017 Regional infrastrukturplan 2018-2029 Remissynpunkter 18 oktober 2017 Återkommande synpunkter Vad menar vi när vi säger hållbart? Tidigareläggande av namngivna åtgärder Väg 153 & 154, Samfinansiering järnväg

Läs mer

Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket. Einar Schuch Regionchef Region Öst. Trafikverket startade den 1 april 2010

Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket. Einar Schuch Regionchef Region Öst. Trafikverket startade den 1 april 2010 Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket Einar Schuch Regionchef Region Öst Varför bildades Trafikverket? Framtidens samhällsutvecklare Ett trafikslagsövergripande synsätt planerar för alla trafikslag

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av

Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av Översiktsplanen för Trelleborgs Stad 2025. Som tidigare gör kommunen

Läs mer

Sammanställning etapper Nya Ostkustbanan

Sammanställning etapper Nya Ostkustbanan 2017-08-30 1 av 10 Sammanställning etapper Nya Ostkustbanan Korta beskrivningar, nyttor, längder, kostnader och restider för Nya Ostkustbanans etapper utifrån Trafikverkets utredningsmaterial - samrådshandlingar

Läs mer

Reflektion från seminarieserien

Reflektion från seminarieserien Reflektion från seminarieserien Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet Erfarenheter från GOS projektets 6 seminarier Sammanhängande fysisk struktur Integration av marknader beror helt på hur systemet

Läs mer

Fastigheter längs den svenska järnvägen

Fastigheter längs den svenska järnvägen Dec. 2005 Fastigheter längs den svenska järnvägen Page 1 Uppdrag Näringsdepartementet har gett Jernhusen i uppdrag att medverka till att stationer och verkstäder utvecklas och ställs till operatörernas

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

Ärende: Yttrande på Trafikverkets nationella plan för transportsystemet 2014-2025

Ärende: Yttrande på Trafikverkets nationella plan för transportsystemet 2014-2025 Yttrande 2013-08-26 Västra Götalandsregionen Regionutvecklingssekretariatet Ärende: Yttrande på Trafikverkets nationella plan för transportsystemet 2014-2025 Sjuhärads kommunalförbund, fortsättningsvis

Läs mer

Remiss - Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3)

Remiss - Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) Datum 2016-03-30 Diarienummer KS/2016:24 Remiss - Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) Information om remissvaret Region

Läs mer

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING Utökat samråd Maj 2005 UTREDNING FÖR VÄG 68 SAMT JÄRNVÄG FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN INLEDNING Om uppdraget Tyréns AB utreder på uppdrag av Stora Enso Fors AB

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för Blekinge Öka Sveriges konkurrens kraft satsa på Blekinges infrastruktur

Trafikförsörjningsprogram för Blekinge Öka Sveriges konkurrens kraft satsa på Blekinges infrastruktur Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2016-2019 Öka Sveriges konkurrens kraft satsa på Blekinges infrastruktur Sverige behöver rusta sin infrastrukt För att göra transporter till och från svenska företag

Läs mer

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Dialog om utbyggnad av sträckan Tomteboda Kallhäll hösten 2004 Om Mälarbanan Järnvägssträckan som går norr om

Läs mer

Effektredovisning för BVMa_024 Sandhem-Nässjö, hastighetsanpassning 160 km/h och ökad kapacitet

Effektredovisning för BVMa_024 Sandhem-Nässjö, hastighetsanpassning 160 km/h och ökad kapacitet Datum Bilaga 2008-11-21 Till Samlad effektbedömning för Sandhem-Nässjö PM Effektredovisning för BVMa_024 Sandhem-Nässjö, hastighetsanpassning 160 km/h och ökad kapacitet Handläggare: sirje pädam, wsp A&S

Läs mer