Jönköping Ulricehamn. Borås

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jönköping Ulricehamn. Borås"

Transkript

1 8 Genom tre städer 8 Jönköping Ulricehamn Borås

2 8 Genom tre städer Götalandsbanan passerar genom tre städer inom förstudieområdet: Jönköping, Ulricehamn och Borås. Hur passagerna ska se ut och byggas och var i städerna de ska finnas är mycket viktigt för hur städerna utvecklas i framtiden. I detta kapitel sammanfattas stadspassageutredningarna. Stadspassageutredningarna finns som tre separata underlagsrapporter. I Jönköping har kommunen sedan flera år haft två alternativa förslag på platser för stationen. Ett är vid den station som nu finns vid Vättern. Det andra förslaget är en plats söder om Munksjön. I utredningen har också ett tredje alternativ prövats i Tenhultsdalen söder om Huskvarna. I Ulricehamn har kommunen i sina tidigare utredningar föreslagit en stationsplats vid Prången. Denna plats utreds vidare i denna utredning. I Borås utreds fem förslag på dragningar av Götalandsbanan med olika stationslägen. Borås stad har tidigare utrett ett alternativ som utvärderas tillsammans med de nya alternativen. U 160

3 Jönköping Stadspassagearbetet i Jönköping har inriktats på tre olika stationslägen med tillhörande sträckningar. Två är centralt belägna: Vättern, norr om den befintliga stationen och Munksjön, söder om Munksjön mellan södra infarten och Herkulesvägen. Som exempel på externt läge har vi kommit fram till ett läge i Tenhultsdalen, så nära stadsområdet som möjligt och med anknytning till Jönköpingsbanan. 8 Genom tre städer Bild 75. Jönköping. Källa: Jönköpings kommun. 161

4 8 Genom tre städer Bakgrund I Jönköping har frågan om stationsläge för Götalandsbanan varit aktuell sedan början av 1990-talet. Efter att ha studerat 7 olika lägen (bild 76) ur olika aspekter inriktades det fortsatta arbetet på de två för staden mest tillgängliga lägena, det befintliga vid Vättern och ett söder om Munksjön. Sträckningar för Europabanan mellan Jönköping och Helsingborg studerades också vid denna tid tillsammans med berörda kommuner. I arbetet med kommunens Stadsbyggnadsvisionen 2.0 har stationsläget för Götalandsbanan/Europabanan ingått som en särskild utredningsdel. Kommunfullmäktige fattade hösten 2008 ett inriktningsbeslut om ett centralt stationsläge inom Kärnan, där två lägen pekades ut: det befintliga i stadskärnan eller ett läge söder om Munksjön/Rocksjön i kombination med den befintliga stationen (bild 77). Bild 76. Alternativ på linjedragningar för Jönköping. Källa: Jönköpings kommun Bild 77. Kärnan i Jönköping med två alternativa stationslägen (ur stadsbyggnadsvision 2.0). Källa: Jönköpings kommun 162

5 Stadspassagen Med utgångspunkt från de tekniska standardkrav och den ändamålsbeskrivning som angetts av Banverket har de tidigare utredda bansträckningarna och stationslägena prövats igen. Det har lett till att exempelvis bansträckningar via befintlig bana genom Huskvarna uteslutits på grund av att den är för kurvig. Sträckningar och stationslägen på långt avstånd från Jönköping-Huskvarna har främst utgått på grund av för dålig tillgänglighet till stadsområdet. Sträckningsstudien för stadspassagen har utgått från en punkt på riksväg 40 väster om Dumme Mosse till en punkt strax öster om Tenhultsdalen. Parallellt med förstudien har arbetet med stadsbyggnadsvisionen fortsatt, där en ny höghastighetsstation är en mycket viktig pusselbit. Tre stationsalternativ Arbetet har lett fram till tre stationsalternativ, som studerats närmare. (bild 78) Två av alternativen är centralt belägna inom Kärnan och sammanfaller med kommunfullmäktiges inriktningsbeslut Det tredje alternativet ligger externt där Götalandsbanan korsar Jönköpingsbanan i TenhultsdalenFör alternativen Munksjön och Tenhultsdalen förutsätts att den befintliga stationen vid Vättern finns kvar eftersom stadskärnan är en mycket viktig start- och målpunkt för järnvägsresenärerna. Stationen har i samtliga alternativ utformats med 400 meter långa perronger och fyra perronglägen för höghastighetstågen och de interregionala tågen, vilket ger en framtidssäkring även för Europabanans trafik. Samtliga stationsalternativ med tillhörande sträckningar kräver omfattande tunnlar och broar beroende på topografin i Jönköpingsområdet. Stationsläge Vättern Detta stationsläge ger den längsta sträckan för stadspassagen genom Jönköping och den lägsta standarden för höghastighetstågen på grund av snäva kurvor. Europabanan blir svår att ansluta. Läget ger hög tillgänglighet för alla resenärer på grund av närhet till befintligt resecentrum och stadskärnan med många arbets- och studieplatser samt boende. Stationsläget ger den största ekonomiska tillväxten för staden och regionen. Anläggningen med station och spår kräver stora utfyllnader i vattnet. Detta innebär ett mycket påtagligt ingrepp i vattenområdet och i den nuvarande stadsmiljön. Banan kan också ge påverkan på andra värdefulla naturområden utmed sträckningen. Eftersom höghastighetsbanan inte får ha korsande tågtrafik måste den nuvarande godsoch rangerbangården flyttas till nytt läge. Stationsläge Munksjön Stationsläget söder om Munksjön ligger cirka 3 kilometer från den befintliga stationen. Alternativet har god standard för höghastighetstågen och det är lätt att ansluta Europabanan. Platsen har något lägre tillgänglighet jämfört med Vätternläget men ligger i ett omvandlingsområde inom Kärnan där det finns en stor potential för framtida stadsutveckling med arbetsplatser, bostäder och service. Den ekonomiska tillväxten är något lägre än för Vätternalternativet. Stationsläget har sämre funktion för resenärer på Jönköpingsbanan jämfört med övriga alternativ. För att få en bra trafikeringslösning behöver Vaggerydsbanan byggas ut till dubbelspår mellan den nya stationen och Jönköpingsbanan. Alternativet har ingen påverkan på riksintressen för kulturmiljövården men kan ge påverkan på värdefull natur längs sträckningen. Den befintliga gods/rangerbangården påverkas och behöver flyttas till en annan plats. 8 Genom tre städer 163

6 8 Genom tre städer Stationsläge Tenhultsdalen Stationsläget i Tenhultsdalen ligger i ett landsbygdsområde, cirka en mil från det befintliga stationsläget/resecentrum. Alternativet ger god standard för höghastighetstågen och det går lätt att ansluta Europabanan. Tillgängligheten till bostäder, arbetsplatser och studieplatser i centrala tätorten är däremot dålig och den ekonomiska tillväxten är lägst för det här alternativet. Någon sorts skytteltrafik är nödvändig mellan detta läge och befintlig järnvägsstation för att resenärerna smidigt ska kunna använda både höghastighetsbanan och lokal och regional kollektivtrafik. Denna skytteltrafik kan kräva att Jönköpingsbanan byggs ut till dubbelspår till Jönköping C. Vaggerydsbanan behöver också läggas om via Tenhult för att klara tillgängligheten för den regionala tågtrafiken söderifrån. Stadsutvecklingspotentialen i anslutning till stationsläget är låg. Alternativet berör inga riksintressen för kulturmiljövården men kan ge påverkan på värdefull natur längs sträckningen. Bild 78. Studerade stationslägen med bansträckningar. Källa: Jönköpings kommun 164

7 Stationsläge Vättern Munksjön Tenhultsdalen -Tillgänglighet till bostäder och arbetsplatser i området Jönköping, Huskvarna,Tabergsdalen, Bankeryd, Barnarp Hög tillgänglighet Något lägre tillgänglighet som ökar när stadsbyggnadsvisionen genomförs Låg tillgänglighet -Stadsutveckling -Teknisk standard -Knutpunkt/bytespunkt stadskärnan men har begränsade möjligheter till utbyggnad utan stora utfyllnader i Vättern Begränsad standard ger lägre hastighet Fungerande bytespunkt för nå regioncentrum för resande på Götalandsbanan. - Anslutning av Europabanan Svårt att ansluta Europabanan -Etapputbyggnad av Götalandsbanan -Götalandsbanan -Övriga banor, godsbangård Utbyggnadsetapp Borås- Jönköping kan anslutas till Jönköpingsbanan 28,8-29,8 km banlängd 8,4-9,6 km tunnel 1,6km bro verksamheter på gods- och rangerbangården till nytt läge Dubbelspår mellan Rocksjön och Jönköping C på Jönköpingsbanan Mycket goda möjligheter att utveckla området kring den nya stationen Ingår i det stora stadsomvandlingsområde som angetts i Stadsbyggnadsvision 2.0 God standard Sämre funktion för resenärer på Jönköpingsbanan.. Enkelt att nå regioncentrum för resande på Götalandsbanan. God funktion för resande på Vaggerydsbanan. Närhet till E4 och Rv 40. Lätt att ansluta Europabanan väster om Jönköping med den södra sträckningen Utbyggnadsetapp Borås- Jönköping kan anslutas till Jönköpingsbanan med triangelspår vid A ,8km banlängd 9,1-10 km tunnel 1,5 km bro de verksamheter på gods- och rangerbangården till nytt läge samt utbyggnad till dubbelspår mellan nya stationen och Jönköping C Begränsade möjligheter till stadsutveckling beroende på det externa läget God standard Bra funktion för resenärer på Jönköpingsbanan från Höglandet. Dålig funktion för resenärer på Vaggerydsbanan (om inte banan läggs om via Tenhult) samt lokala resenärer från Jönköpingsområdet. Svårt att nå regioncentrun för resande på Götalandsbanan. Lätt att ansluta Europabanan Ingen etapputbyggnad är möjlig 27,2 km banlängd 2,2km tunnel 2,5 km bro Vaggerydsbanan läggs om över Torsvik via Tenhult fram till Jönköpingsbanan. Jönköpingsbanan byggs ut till dubbelspår mellan den nya stationen i Tenhultsdalen och in till Jönköping C. Kräver vägutbyggnad av Öxnehagaleden och ny 8 Genom tre städer Bild 79. Boende, arbetsplatser och skolplatser inom 500 och 1000 meter från stationslägena. Bilden visar att den nuvarande stationen är mycket viktig för att nå den stora mängd arbetsplatser och studieplatser som ligger i stationens närhet. Bilden visar också en framskrivning för stationsläget söder om Munksjön om Stadsbyggnadsvisionen 2.0 förverkligas. För att kunna uppnå dessa siffror beträffande antalet sysselsatta förutsätts att Götalandsbanans station lokaliseras dit. Innehållet i verksamheterna blir helt andra utan station. Källa: Jönköpings kommun. Bild 80. Tabellen visar en jämförelse mellan de olika alternativen som utreds i Jönköping. TILLVÄXTEFFEKTER Alternativet ger den största Alternativet ger en lägre tillväxt än alternativ Vättern men blir jämbördigt med Vätteralternativet vid genomförandet av Stadsbyggnadsvision 2.0 NATURMILJÖ KULTURMILJÖ Bra Mindre bra Dålig Vättern Norr berör Natura 2000-områdena Skams hål och Dumme mosse vid passagen parallellt med Rv 40. Även Natura området Bondberget kan beröras. Vättern Syd passerar söder om Dumme mosse. Bondberget kan beröras. Båda Vätteralternativen berör Vättern genom den utfyllnad som krävs för minst fyra spår och stationsanläggning. Alternativet berör på ett påtagligt sätt stadsmiljön och kulturmiljön av riksintresse i centrala Jönköping Munksjön Norr berör Dumme mosse vid passagen parallellt med Rv40. Även Bondberget kan beröras. Munksjön Syd passerar söder om Dumme mosse men kan beröra Bondberget. Alternativet berör inga riskintressen för kulturmiljövården Alternativet ger den lägsta grund av det externa läget Sträckningen passerar söder om Dumme mosse och Bondberget Alternativet berör inga riskintressen för kulturmiljövården 165

8 8 Genom tre städer Utredningar För närvarande pågår i kommunen inom stadsbyggnadsvisionen ett omfattande arbete med ett ramprogram för området kring södra Munksjön, där en station för Götalandsbanan och i framtiden även Europabanan är en viktig förutsättning och ger stora möjligheter för stadens utveckling. En särskild stationsutredning har studerat lämplig gatustruktur och möjlig stadsutveckling kring ett tänkt stationsläge för två spåralternativ spår i markläge och upphöjda spår. Båda de centrala stationsalternativen påverkar den befintliga gods- och rangerbangården. Därför har en inledande utredning gjorts för att undersöka möjligheten att flytta ut godshanteringen till Torsviksområdet söder om Jönköping. I ett sent skede har frågan om depå och uppställningsspår kommit upp. Omfattning av depå och uppställningsspår är beroende på framtida trafikeringsupplägg. Någon utredning har ännu inte skett. Bild 81. Utdrag ur skiss till ramprogram för Södra Munksjön inom ramen för stadsbyggnadsvision 2.0. Källa: Jönköpings kommun. 166

9 U Ulricehamn Sedan mitten av 1980-talet har Götalandsbanan diskuterats som höghastighetsbana. En rad utredningar och sträckningsstudier har genomförts, och dessa gav olika möjligheter till stationslägen i Ulricehamn. Regeringen beslutade att riksväg 40, mellan Göteborg och Jönköping, skulle byggas ut till motorvägsstandard och denna kom att konkurrera om var den skulle byggas med tidigare studerade sträckningar av Götalandsbanan. 8 Genom tre städer Banverket tillsammans med Boverket uppmärksammade att flera kommuner, i likhet med Ulricehamn, planerade för stationslägen utanför staden. Ulricehamns kommun bjöds in att medverka i en studie kallad Centralstation eller hållplats utanför staden, där fyra alternativa stationslägen prövades utifrån ett antal kriterier. Resultatet blev att kommunstyrelsen beslutade att förorda en kommande lokalisering av en station för Götalandsbanan vid Prången, det vill säga vid Åsundens nordspets och så nära centrum som ansågs möjligt. I maj 2008 antogs en fördjupning av översiktsplanen för Ulricehamns stad och i denna redovisas en station för Götalandsbanan vid Prången. 167

10 8 Genom tre städer Området mellan den tänkta stationen och centrum har i planen redovisats som ett stadsutvecklingsområde där dagens äldre industriområde gradvis omvandlas till ett område med främst bostäder men även handel och kontor. Denna omvandling har redan inletts genom byggande av bostadsområdet Åsunda sjöstad. Bild 82. Fördjupning av Ulricehamns översiktsplan. Källa: Växtplats Ulricehamns stad fördjupning av översiktsplanen, maj

11 N SKOGSRYDSVÄGEN TÅMARKSGATAN Lugnås BRUNNVÄGEN SOLHEMSGATAN FRIDKULLA G. KARLSNÄSVÄGEN KARLSNÄSVÄGEN VISTAFORSVÄGEN ÅGATAN BORÅSVÄGEN ASPELUNDS- KULLA- KÖHLER- PLATSEN FREDRIKS- BERGS- PLATSEN JVGG. PRÄSTGÅRDSGATAN HEMGÅRDSSTIGEN KROKUSVÄGEN 8 9 VÄGEN SKOGSRYDSVÄGEN TÅMARKSGATAN Lugnås Vist by Övreskog Övreskog KARLSNÄSVÄGEN Väg m Ny motorväg 40 Karlsnäs Ätran RSGATAN starhagen DREVEN arlslätt s HallebergHerralyckan uslyckan orna HÄNGBJÖRKSGATAN HÖGHULTSVÄGEN TRE ROSORS VÄG TRE ROSORS VÄG LINDVÄGEN OXELGATAN IDEGRANSGATAN Allmän väg 739 HÖGVÄGSLYCKAN SMEDLYCKEVÄGEN ASPVÄGEN GULSIPPEGATAN JÖNKÖPINGSVÄGEN POPPELGATAN ALSKOGSGATAN STENMURSGATAN STENLIDEN Gunnarshill FRÄNDEVÄGEN MARKUSVÄGEN LINDVÄGEN ASPVÄGEN ALMVÄGEN HÄGGELUNDSVÄGEN RYTTAREVÄGEN ARREHAGSVÄGEN HALLEVÄGEN MARKUSVÄGEN VITBOKSGATAN STENMURSGATAN ALSKOGSGATAN SANATORIEVÄGEN RÖDBOKSGATAN KÄLLÅSVÄGEN ALMVÄGEN HÄGGELUNDSVÄGEN HERRALYCKEDREVEN MARKUSVÄGEN HÖGÅSVÄGEN BOKVÄGEN KÄLLÅSVÄGEN LASSAVÄGEN VÄKTARE CARLS VÄG SKANSÖRV HÖGLIDEN LYCKAN HESTERVÄGEN Ryttershov SKANSÖRVÄGEN LYCKAN TÅMARKSGATAN HESTERVÄGEN GUNNARSHAGSGATAN GATAN Mulleberget SANATORIEVÄGEN Delstudie stadspassage Ulricehamn Jönköpingsvägen JÖNKÖPINGSVÄGEN Lakvatten damm Den framtidsbild som kommunens översiktsplan redovisar har bearbetats ytterligare och redovisas i underlagsrapporten Genom Ulricehamns stad en vision om stadsutveckling Hester kring nytt resecentrum. Brunn Rapporten visar på en möjlig utformning av ett resecentrum i Ulricehamn. HILLAREDSVÄGEN Götalandsbanan bedöms få en sträckning parallellt med nuvarande riksväg 40. Antagligen krävs tunnlar på båda sidor om stadspassagen. Resecentrum placeras i skärningspunkten mellan gatustråket från centrum, gamla väg 40 och gatustråken från väster och norr. Avståndet mellan stadscentrum och resecentrum blir cirka 1 kilometer. Lassalyckan MASKINVÄGEN MASKINVÄGEN Kråkebo Bild 83. I förslaget har järnvägen placerats på en bro med en höjd på cirka 6 meter ovan mark. Förbi stationen går det fyra spår, där de yttersta spåren är till för tåg som stannar och mittspåren är för genomgående tåg. Källa: Ulricehamns kommun Snipe VÄXTHUSGATAN KUMMELVÄGEN ÄLVKVARNSVÄGEN BANVÄGEN BRUNNSNÄS ALLÉ ÄLVKVARNSV DOMMARRINGSGATAN STENRÖSGATAN BRUNNVÄGEN SÄVENÄSSTRAND GÄLAVÄGEN FORNBYVÄGEN Brunnsnäs Villastaden FORNÄNGSGATAN REFLEVÄGEN SÄVENÄSVÄGEN SNIPELIDEN RÖKARELIDEN SVEDJEVÄGEN REFLEVÄGEN VISTABERGSVÄGEN BRUNNVÄGEN Åsunden Åsunden Fiskebacken MARBÄCKSVÄGEN REFLEVÄGEN SLÄTTÄNGSVÄGEN SOLHEMSGATAN Marbäcksvägen BRUNNVÄGEN BACKLIDEN MARBÄCKSVÄGEN Söder FAHLMANSGATAN MARBÄCKSVÄGEN FOTÅSGATAN KÄLLST SANDÄNGSVÄGEN FISKAREGATAN GLIMMER- LÖVA- 500 m FAHLMANSGATAN STRANDGATAN RUDEGATAN FRIDHEMSGATAN Paradiset Fridhem FRIDHEMSBACKEN LÖVAKÄLLAN KÄLLAN EKHULTSGATAN KÄLLÄNGSV. Nya resecentrum LÖVÄNGSVÄGEN FABRIKSGATAN FAHLMANSGATAN STORGATAN JÄGAREGATAN EKMANSGATAN ASPELUNDSGATAN PINJEGATAN VISTVÄGEN BORÅSVÄGEN Riksväg 40 Riksväg 40 Strandgatan GRAN- FRIDKULLA- GATAN PRÅNGENVÄGEN FRID- RINGBLOMS- STRANDGATAN FISKAREGATAN JÄGAREGATAN EKHULTSGATAN DREVEN KULLGRENSGATAN PARADISVÄGEN GATAN ÅGATAN FREDRIKSBERGSVÄGEN Lekstan Väg nr 157 Ätran Centrum ALLÉGATAN GATAN STRANDGATAN BADHUSGATAN MALMGRENSGATAN GAMLA BORÅSVÄGEN FÄRGAREGRÄNDEN STORGATAN KYRKOGÅRDSGATAN JÄGAREGATAN FREDSGATAN MAJGÅRDSGATAN Boråsvägen BANGÅRDSGATAN JÄRNGATAN GARVAREGRÄNDEN MALMGRENSGATAN AKLEJAVÄGEN Bronäs SÖDRA KYRKOGATAN VÄSTRA KYRKOG BRONÄSGATAN BANGÅRDSGATAN STUREGATAN TORGET JÄGAREGATAN MAJGÅRDSGATAN BORÅSVÄGEN BOGESUNDSGATAN KYRKOGÅRDSGATAN PARKGATAN Hemryd PIONVÄGEN STORGATAN RÅDMANSGRÄNDEN BROHUSGRÄND GRÖNAHÖGSVÄGEN GRÖNAHÖGSVÄGEN PARKGATAN GATAN IRISVÄGEN ASTERVÄGEN AKLEJAVÄGEN TEGELBRUKSGATAN BORÅSVÄGEN NORRA KULLAGATAN SÖDRA KULLAGATAN STENLUNDSG. NYGATAN BOGESUNDSGATAN VÄKTAREGRÄND VILLAGATAN HEMRYDSGATAN Ätran Lillsjön Fredriksberg STRÄCKÅSVÄGEN DALGATAN Centrum BRONÄSGATAN JÄRNVÄGSGATAN RIDDAREGATAN HÖJDGATAN GRÖNAHÖGSVÄGEN STJÄRNHUSRUNDELN TRE ROSORS VÄG GULLRISVÄGEN GULLRISVÄGEN TALL ḆACKS- VÄGEN LINDÄNGSVÄGEN TRAPPGATAN NYGATAN STENBOCKSGATAN SANATORIEVÄGEN UTSIKTSGATAN SOLROSVÄGEN LUPINVÄGEN LÄRKGATAN RÅDHUSG ÖSTRA TRÄDGÅRDSGATAN STENBOCKSG RINGGATAN ALÄNGSGATAN LILLSJÖVÄGEN HÖJDGATAN UTSIKTSSTIGEN WALLENQVISTGATAN STORMHATTSVÄGEN Riksväg 46 LINDÄNGSVÄGEN RIDDAREGATAN JÖNKÖPINGSVÄGEN TINGHUSGATAN N:A SKOLGATAN KÄLLGATAN STOCKROSVÄGEN KRASSEVÄGEN HÖJDGATAN VILLAGATAN Nyboholm Lindängen STENBOCKSGATAN TINGSHOLMSSTIGEN GÖTAVÄGEN VÅRLÖKSVÄGEN PENSÉVÄGEN HASSELVÄGEN LILJEVÄGEN BLOMSTERVÄGEN SALVIAVÄGEN Riksväg 46 LÖVÅSGATAN Tingsholm REKTORSVÄGEN MARKUSLYCKEDREVEN SKARPÅSDREVEN SANATORIEVÄGEN FURUVÄGEN LINDÄNGSVÄGEN TINGSHOLMSGATAN HAGAVÄGEN ÖRTVÄGEN ÖRTVÄGEN LILLÅSST HYACINTVÄGEN MALVAVÄGEN CARL EKLUNDSV KARLSLUNDSGATAN ADJUNKTVÄGEN LÄRAREGATAN GRÖNAHÖGSVÄGEN BJÖRNAVÄGEN TULPANVÄGEN ANEMONVÄGEN NYBOHOLMSVÄGEN LINDÄNGSLIDEN GULLBERGSGATAN STENBOCKSGATAN STENÅSGATAN ÄNGGATAN ADJUNKTVÄGEN ÖRTVÄGEN BACKÅSVÄGEN FURUVÄGEN Borgmästarhagen Skarpås Karlslätt Markuslyckan Furet Fållorna HYACINTVÄGEN LUKTÄRTVÄGEN BORGMÄSTAREGATAN REKTORSVÄGEN KANDIDATVÄGEN Tre Rosors väg STENBOCKSGATAN KARLSLUNDSGATAN RIDDAREBACKEN LOBELIAVÄGEN SKARPÅSDREVEN SKARPÅSDREVEN GRÖNAHÖGSVÄGEN RESEDAVÄGEN STIGEN BORGMÄSTAREGATAN TRE ROSORS VÄG STUDENTVÄGEN ALEDALSGATAN HÖGABERGSGATAN TRE ROSORS VÄG APELGATAN FÅLLORNAVÄGEN NEJLIKEVÄGEN PETUNIAVÄGEN Riksväg 40 DJÄKNEVÄGEN BÄCKEBOVÄGEN SANATORIEVÄGEN ÅSGÅRDSVÄGEN TALLGATAN JÖNKÖPINGSVÄGEN TRE ROSORS VÄG NILLAS VÄG NILLAS VÄG KARLSLÄTTSVÄGEN BÄCKEBOVÄGEN KASTANJEGATAN LÖVKOJEVÄGEN TINGSLYCKEDREVEN DJÄKNEVÄGEN STENSÄTERSGATAN GULLBERGSGATAN HÄNGBJÖRKSGATAN HÖGHULTSVÄGEN TRE ROSORS VÄG TRE ROSORS VÄG LINDVÄGEN Allmän väg 739 Gunnarshill Ryttershov HallebergHerralyckan SMEDLYCKEVÄGEN POPPELGATAN OXELGATAN HÖGVÄGSLYCKAN ASPVÄGEN GULSIPPEGATAN IDEGRANSGATAN ALSKOGSGATAN STENMURSGATAN JÖNKÖPINGSVÄGEN STENLIDEN FRÄNDEVÄGEN MARKUSVÄGEN LINDVÄGEN ASPVÄGEN ALMVÄGEN HÄGGELUNDSVÄGEN RYTTAREVÄGEN ARREHAGSVÄGEN HALLEVÄGEN MARKUSVÄGEN VITBOKSGATAN STENMURSGATAN ALSKOGSGATAN SANATORIEVÄGEN RÖDBOKSGATAN KÄLLÅSVÄGEN ALMVÄGEN HÄGGELUNDSVÄGEN HERRALYCKEDREVEN MARKUSVÄGEN HÖGÅSVÄGEN BOKVÄGEN KÄLLÅSVÄGEN LASSAVÄGEN VÄKTARE CARLS VÄG SKANSÖRV HÖGLIDEN LYCKAN HESTERVÄGEN SKANSÖRVÄGEN LYCKAN HEMRYDS- FURU- JÄRNVÄGS- LEKTORS- ÄNGA- HOVMANS- TÅMARKSGATAN HESTERVÄGEN GUNNARSHAGSGATAN Jönköpingsvägen GATAN Mulleberget SANATORIEVÄGEN JÖNKÖPINGSVÄGEN HILLAREDSVÄGEN Götalandsbanan Lassalyckan Hester MASKINVÄGEN MASKINVÄGEN 8 Genom tre städer 169 Lakvatten damm ÄNGA- HOVMANS- GLIMMER- HÖJDS RANBACKEG. FRIDHEMSGA

12 Bild 84. Källa: Ulricehamns kommun 8 Genom tre städer Bild 85. Under järnvägsbron, i anslutning till resecentrum, placeras 8-10 busshållplatser och byte mellan buss och tåg sker på så sätt under tak. Under bron ryms även cykelparkeringar och pendlarparkeringar. Källa: Ulricehamns kommun stannande tåg passerande tåg stannande tåg PERRONG PERRONG ENTRÉ rulltrappa hiss bussar i två riktningar med sågtandsuppställning VÄNTHALL hiss rulltrappa ENTRÉ 170 NORRSIDA korttidsparkering STADSSIDA angöring

13 8 Genom tre städer Bild 86. Stadens centrum förlängs och kopplar ihop dagens affärsstråk med det nya stråket längs Boråsvägen och vidare mot resecentrum. Närmast resecentrum skapas en ny stadsdel med blandat innehåll: mot järnvägen ryms exempelvis kontor och butiker. I kvarterens inre och i den södra delen med magnifik utsikt över Åsunden byggs bostäder. Källa: Ulricehamns kommun. 171

14 8 Genom tre städer Borås Banverket har utvärderat olika sträcknings- och stationsalternativ för stadspassagen av Borås, som en del i pågående förstudie för Götalandsbanan, avsnittet Linköping Borås. Arbetet skall resultera i möjliga lösningar som uppfyller Götalandsbanans ändamålsbeskrivning. Bild 87. Staden och järnvägen - en studie av Götalandsbanan genom Borås, december Källa: Borås kommun 172

15 Bakgrund I Banverkets förstudie för etappen Bollebyggd- Borås från år 2005, presenterades ett antal principalternativ för stadspassage genom Borås. Banverket har sedan beslutat att fortsätta utreda de alternativ som följer utmed riksväg 40, det vill säga att de sträckningar som går norr om Viaredssjön utreds inte vidare. De alternativ som därmed fortfarande är med i processen är blå sträckning genom centrala Borås med station lokaliserad bredvid dagens läge samt lila-rött alternativ (beskrivs som lila alternativ) med en kraftig sväng genom staden. Det senare kan kombineras med en snabbare förbigång för passerande tåg. 8 Genom tre städer Borås Stad har år 2008 på egen hand genomfört en fördjupad utredning av alternativ blå korridor, station i markplan (mörkblå alternativ har samma sträckning som ljusblå), som presenteras i Staden och Järnvägen- En studie av Götalandsbanan genom Borås, december år Vi har utvärderat Borås Stads utredning och preciserade förslag och konstaterar att: utredningen är omfattande och ambitiös förslaget innehåller vissa brister för tågtrafiken både på Götalandsbanan och de övriga bansystemet Bild 88. Flera tänkbara linjer genom Borås. Källa: Borås 173

16 8 Genom tre städer genomgående höghastighetståg klarar inte restidsmålet 2 tim och 15 minuter mellan Stockholm och Göteborg (med rekommenderade värden för spårgeometri) för den studerade delsträckan mellan Ulricehamn och Bollebygd andra tidigare beslutade utredningsalternativ inte är belysta enligt Lag om byggande av Järnväg vi har idémässigt utvecklat ett antal utredningsalternativ som vidareutvecklar Banverkets och Borås Stads utredningar samt studerat alternativa dragningar: Alternativ Ljusblå: Enligt Borås stads utredning samt förstudie Bollebygd- Borås Alternativ Lila: Enligt förstudie Bollebygd-Borås (med passagespår för passerande tåg) Alternativ Röd och Grön: Tunnelalternativ under centrala Borås Alternativ Gul: Passage söder om Borås centrum med stationsläge vid Göta För att kunna jämföra alternativen med varandra har en lista på utvärderingskriterier utvecklats. Samtliga alternativ har således utvärderats utifrån tekniska, tillgänglighetsmässiga och trafiktekniska konsekvenser samt stadsutveckling, genomförbarhet och kostnader. Rapporten skall ge förutsättningar för att jämföra alternativen samt inför vidare utredning utesluta de alternativ som är markant sämre. Vår utvärdering visar att tunnelalternativen, det vill säga alternativ Röd och Grön är förenade med stora anläggningskostnader vars fördelar sannolikt inte kan motiveras ur samhällsekonomiskt synpunkt. Vidare konstaterar vi att det vidareutvecklade alternativ Ljusblå har precis tillgodosett uppsatt restidsmål för passerande höghastighetståg utmed Götalandsbanan. För alternativ med ett separat passagespår ochutvecklat centralt stationsläge (alternativ Lila) finner vi att restidsmålen för tåg med uppehåll inte infrias. Vi konstaterar också att ett stationsläge Göta (alternativ Gul) innebär en betydlig sämre tillgänglighet till stadskärnan vilket kommer att negativt påverka färdmedelsvalet för Götalandsbanan. Resultatet av utvärderingen samt konsekvenser av respektive alternativ redovisas i utvärderingstabellen nedan. För att överskådligt få en bild av hur alternativet påverkar har de tilldelats en färg: Grön: Genomförbart, Mycket bra Gul: Genomförbart med risker, Ok Röd: Svårt att genomföra, Mindre bra Bild 89. Förslag på stationslägen i Borås. Källa: Borås 174

17 8 Genom tre städer 175

18 Lokal tillgänglighet för: Mörkblå alternativ Ljusblå alternativ Lila alternativ Grönt alternativ Rött alternativ Gult alternativ 8 Genom tre städer Gående till och från och passerande i Borås k Bilangöring Cykel Parkerande bilister Lokala anslutningar - Utformningsmöjlighet och ytor för: Gående Cykeldepå Bussterminal för lokal-, regional- Bilangöring Bilparkering Hyrbilscentral (hör ihop med parkering) - Borås Götalandsbanan (österut) Kust-till-kust-banan Viskadalsbanan Götalandsbanan (österut) Götalandsbanan (österut) - Älvsborgsbanan Spårkorsningar Lämplig för integrerade system? Möjlighet för genomgående godståg (tekniskt) Restid -till-kust-banan Viskadalsbanan - Älvsborgsbanan Passerande höghastighetståg Höghastighetståg med kort uppehåll Interregionala tåg på Götalandsbanan Resttid på Kust-till-kust-banan Genomfart. Uppehåll Tågvändning Gestalnings- och utformningsmöjlighet och ytor för tillhörande resecentrum Ikon i staden Funktionalitet för resenären Vy av staden Exploateringsmöjlighet i staden Exploateringsytor Expansion av staden Anläggningkostnader 176 Genomförbart, mycket bra! Genomförbart med risker, ok! Svårt att genomföra, mindre bra! Bild 90. Tabellen visar en jämförelse mellan de olika alternativen. Det mörkblå alternativet avser Borås stads alternativ och följer i princip samma linjesträckning som alternativ ljusblå men med förändrad stationsutformning.

19 Vad händer om vi bygger banan? Höghastighetsbanan planeras gå genom de tre städerna Jönköping, Ulricehamn och Borås. Oavsett var banan hamnar kommer den att påverka städerna på olika sätt, både positivt och negativt. För de tre stadspassagerna har separata utredningar gjorts. Banverket har ställt en del krav på hur banan måste se ut för att nå restidsmålet om 2 timmar mellan Stockholm och Göteborg. Respektive stad har sedan, utifrån sitt perspektiv, beskrivit vad en höghastighetsbana kan innebära och även redovisat alternativa placeringar av banan och resecentrum. Antalet alternativ varierar liksom för- och nackdelarna av dem. Sammanfattningsvis kan man säga att städerna anser att det är mycket positivt med en höghastighetsbana genom staden och med ett centralt beläget resecentrum. Det är också mycket viktigt hur banan utformas och placeras genom städerna för att minska eventuell negativ påverkan. 8 Genom tre städer I nästkommande skede kommer mera detaljerade studier göras om var banan ska gå genom de tre städerna. 177

20 8 Genom tre städer 178

21 9 Samråd 9 Samråd

22 9 Samråd Samrådet är en del av planeringen under förstudien. Samrådet är viktigt för att hämta in kunskap från omvärlden och det har gett oss mycket värdefull information och underlag för vårt arbete. Ändå sedan hösten 2008 har vi arbetat i mycket nära och kontinuerlig samverkan med våra externa samarbetspartners, såväl tjänstemän som politiker. Under våren 2009 har vi också träffat allmänheten för att uppmuntra till intresse, skapa en dialog och ta del av synpunkter kring planeringen av Götalandsbanan. En presentation med detaljerad information om samråden, statistik och frågor som ställdes, finns som bilaga till denna förstudie. 180

23 Samråd med allmänheten Det är viktigt för oss att träffa allmänheten i ett tidigt skede. På samrådsmötena kan vi ge information och öka kunskapen, och människor kan delge oss sin kunskap och sina synpunkter. Detta är mycket viktigt när vi ska fortsätta planera Götalandsbanan. Vi vill att samråden ska uppmuntra människor att bli intresserade och säga vad de tycker om Götalandsbanan. Alla ska ges möjlighet att vara med och påverka. Så här gick samråden till för att kunna svara så bra som möjligt på de frågor som kom. I lokalen fanns informationsmaterial, som man kunde ta med, och kartor kring vilka vi kunde diskutera olika frågor. För att underlätta för deltagarna att skicka in sina synpunkter fanns vykort. De har några färdiga frågor att besvara och man kunde också skriva ner sina synpunkter på kortet. Kortet kunde lämnas i en låda på mötet eller skickas till oss på Banverket med posten. Det gick också att skriva vad man tyckte på Banverkets hemsida. Vem kom på samrådsmötena? Samråd för allmänheten Götalandsbanan delen Linköping Jönköping Borås Dina synpunkter är värdefulla! Götalandsbanan är namnet på den höghastighetsbana mellan Stockholm och Göteborg som även kommer att ha stationer i Linköping, Jönköping och Borås. Just nu arbetar vi på Banverket med att ta fram en förstudie som ska ge en så tydlig bild som möjligt av förutsättningarna för banan. En viktig del i denna förstudie är samråden som ger oss en möjlighet att ta del av dina synpunkter. på samråden har vi öppet hus mellan och du kan komma när det passar dig bäst. Klockan blir det informationsmöte. Välkommen vid något av dessa tillfällen: 9 Samråd Mellan den 20 april och den 7 maj år 2009 besökte Banverket de åtta kommuner som vi tror kommer att beröras mest av den planerade sträckningen av Götalandsbanan mellan Linköping och Borås. Samrådsmötena startade med öppet hus mellan klockan 15 och 18. Klockan 18 var det ett informationsmöte och mötet avslutades med frågor och diskussion. Det fanns alltså möjlighet att delta både på dagtid och på kvällstid för att det skulle passa så många som möjligt. Totalt ordnade vi tio samråd. Ett möte i respektive kommun utom i Borås och Jönköping där det var två möten eftersom de har större befolkning än övriga kommuner. Det kom mellan 13 och 103 besökare per tillfälle, minst i Boxholm och flest i Jönköping. I genomsnitt kom knappt 50 personer vid varje mötestillfälle. De flesta besökarna var medelålders eller äldre. Det kom flest män på samrådsmötena, mellan procent av besökarna var män. Turnépl an DaTum Kommun plats TiD 20/4 Linköping Spegelsalen, Konsert & Kongress /4 Mjölby Hörsalen, Kommunhuset /4 Boxholm Parketten skolmatsal /4 Ulricehamn Bryggan Café, Sjöbodarna /4 Borås Vävarsalen, Kulturhuset /4 Borås Vävarsalen, Kulturhuset /5 Tranås Fullmäktigesalen, Stadshuset /5 Aneby Biblioteket, sal i bottenvåningen /5 Jönköping Sparbanksaulan, IHH /5 Jönköping Munksjöaulan, IHH Samråden annonserades ut i olika tidningar och på Banverkets egen hemsida. På samråden fanns det personal med olika kompetens Mer information om samråden finns på 181

Gemensam del Järna Linköping

Gemensam del Järna Linköping Diarienr: F08-10130/SA20 BSAB: 9601-00-026 Järnvägsutredning Ostlänken Gemensam del Järna Linköping Slutrapport september 2009 MEDVERKANDE Medverkande Beställare Banverket Investeringsdivisionen Projektdistrikt

Läs mer

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Förord TRAST-indikatorerna har valts ut och beräknats av Camilla Andersson, trafikingenjör, Södertälje kommun, Ninnie Gustafsson, projektledare,

Läs mer

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag Beställning från Näringsdepartementet, Transportenheten 2014-02-28 TMALL 0004 Rapport generell v 1.0 Trafikverket 781 89 Borlänge

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025 www.regionostergotland.se Form, layout och orignal: Byrå4 2014 Förord Infrastrukturen har inget egenvärde i utan den är en förutsättning för att kunna

Läs mer

Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar

Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar TRAFFIC AB PM 2012:19 VERSION 1.1 Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar Dokumentinformation Titel: Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar Serie nr: 2012:19 Projektnr: 11192 Författare:

Läs mer

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förstudie Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förslagshandling, 2011-05-02 Förord Lunds kommun har under en längre period haft en stark tillväxt vad gäller befolkning,

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 Remissversion huvudrapport Förord Kommer till slutversionen. 2 Sammanfattning Kommer

Läs mer

Europakorridoren: Kapacitet och restider

Europakorridoren: Kapacitet och restider Europakorridoren: Kapacitet och restider Oskar Fröidh Jennifer Warg TRITA-TSC-RR 13-009 ISBN 978-91-87353-17-8 KTH Arkitektur och samhällsbyggnad Avd för Trafik och Logistik 100 44 Stockholm www.kth.se/abe

Läs mer

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD Antagen av trafiknämnden den 6 februari 2014 Trafikkontoret dnr

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER Delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Utbyggd tunnelbana för fler bostäder delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling Utredningen

Läs mer

Spårväg DEN GODA STADEN. Thomas Johansson. Guide för etablering. Thomas Lange. Internationella erfarenheter för nordiska förhållanden

Spårväg DEN GODA STADEN. Thomas Johansson. Guide för etablering. Thomas Lange. Internationella erfarenheter för nordiska förhållanden Spårväg Guide för etablering Internationella erfarenheter för nordiska förhållanden Thomas Johansson Thomas Lange DEN GODA STADEN Thomas Johansson Thomas Lange Spårväg Guide för etablering Spårväg Guide

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Underlagsrapport åtgärdsområden Titel: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025. Underlagsrapport åtgärdsområden Ärendenummer:

Läs mer

Rapport om framtida höghastighetståg genom Skåne. Mars 2012

Rapport om framtida höghastighetståg genom Skåne. Mars 2012 Rapport om framtida höghastighetståg genom Skåne Mars 2012 Rapport om framtida höghastighetståg genom Skåne Mars 2012 Innehåll Region Skåne Malmö Stad s kommun Helsingborgs stad Skåne Nordost Styrgrupp

Läs mer

Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan

Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan Idéstudie, januari 2007 Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan BRÖT PM 27/2006 Dnr. BRÖ 06-2007/SA30 Medverkande Banverket Östra banregionen Lars Moberg, Utredningsledare Håkan Berell, Samhällsekonom

Läs mer

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Stellan Svedström och Helena Holm Boverket Titel: Dags att handla nu

Läs mer

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande Bilaga - utlåtande Synpunkter och svar Utlåtande Förslaget till Härnösands kommuns nya översiktsplan har varit utställd för slutlig granskning under perioden 15 september - 15 november, 2010. Utställningshandlingarna

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län Program till detaljplan Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-28 Genomförda ändringar efter samråd Efter samrådet har följande ändringar genomförts

Läs mer

Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys. Rapport 2011:3

Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys. Rapport 2011:3 Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys Rapport 2011:3 Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys Rapport 2011:3 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414

Läs mer

Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427

Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427 Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427 Förord Trafikanalys genomförde under 2011 en nulägesanalys av transportsystemet med fokus på arbetspendlingen i de tre storstadsregionerna. I slutrapporten

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

Delges: De som. lämnat synpunkter UTLÅTANDE EFTER. ringar är. ning och. ningen.

Delges: De som. lämnat synpunkter UTLÅTANDE EFTER. ringar är. ning och. ningen. 1 Ingrid Legrell Crona Tel: 021-39 15 58 Utlåtande 2012-10-30, kompletteratt efter KS beslut 2012-11-21 Delges: De som lämnat synpunkter VÄSTERÅS ÖVERSIKTSPLAN 2026 med utblick mot 2050 UTLÅTANDE EFTER

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING Järfälla kommun, kommunstyrelseförvaltningen Projektledning Fotografier Kommunstyrelsförvaltningen Peter Lindroos

Läs mer

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM SAMRÅDSHANDLING OKTOBER 2005 Projektorganisation Umeå kommun Caroline Quistberg, trafikplaneringschef Projektledare Elin Lundmark, trafikplanerare Biträdande

Läs mer

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Handbok för hastighetsnivåer i en attraktiv stad December 2008 2 Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 arbetsgrupp Anders Nyquist planeringschef, kommunledningskontoret Helena Björn miljöstrateg, kommunledningskontoret Susanne Berg

Läs mer

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan.

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan. RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan Tillsammans med: November 2012 RAPPORT Ett projekt om cykelplanering över

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING del 1 INLEDNING FÖRORD Jag tycker att Järfälla är fantastiskt. I Järfälla finns närhet till både natur och pulserande stadsliv. Med vårt läge i Stockholmsregionen kommer vi att växa snabbt

Läs mer