Jönköping Ulricehamn. Borås

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jönköping Ulricehamn. Borås"

Transkript

1 8 Genom tre städer 8 Jönköping Ulricehamn Borås

2 8 Genom tre städer Götalandsbanan passerar genom tre städer inom förstudieområdet: Jönköping, Ulricehamn och Borås. Hur passagerna ska se ut och byggas och var i städerna de ska finnas är mycket viktigt för hur städerna utvecklas i framtiden. I detta kapitel sammanfattas stadspassageutredningarna. Stadspassageutredningarna finns som tre separata underlagsrapporter. I Jönköping har kommunen sedan flera år haft två alternativa förslag på platser för stationen. Ett är vid den station som nu finns vid Vättern. Det andra förslaget är en plats söder om Munksjön. I utredningen har också ett tredje alternativ prövats i Tenhultsdalen söder om Huskvarna. I Ulricehamn har kommunen i sina tidigare utredningar föreslagit en stationsplats vid Prången. Denna plats utreds vidare i denna utredning. I Borås utreds fem förslag på dragningar av Götalandsbanan med olika stationslägen. Borås stad har tidigare utrett ett alternativ som utvärderas tillsammans med de nya alternativen. U 160

3 Jönköping Stadspassagearbetet i Jönköping har inriktats på tre olika stationslägen med tillhörande sträckningar. Två är centralt belägna: Vättern, norr om den befintliga stationen och Munksjön, söder om Munksjön mellan södra infarten och Herkulesvägen. Som exempel på externt läge har vi kommit fram till ett läge i Tenhultsdalen, så nära stadsområdet som möjligt och med anknytning till Jönköpingsbanan. 8 Genom tre städer Bild 75. Jönköping. Källa: Jönköpings kommun. 161

4 8 Genom tre städer Bakgrund I Jönköping har frågan om stationsläge för Götalandsbanan varit aktuell sedan början av 1990-talet. Efter att ha studerat 7 olika lägen (bild 76) ur olika aspekter inriktades det fortsatta arbetet på de två för staden mest tillgängliga lägena, det befintliga vid Vättern och ett söder om Munksjön. Sträckningar för Europabanan mellan Jönköping och Helsingborg studerades också vid denna tid tillsammans med berörda kommuner. I arbetet med kommunens Stadsbyggnadsvisionen 2.0 har stationsläget för Götalandsbanan/Europabanan ingått som en särskild utredningsdel. Kommunfullmäktige fattade hösten 2008 ett inriktningsbeslut om ett centralt stationsläge inom Kärnan, där två lägen pekades ut: det befintliga i stadskärnan eller ett läge söder om Munksjön/Rocksjön i kombination med den befintliga stationen (bild 77). Bild 76. Alternativ på linjedragningar för Jönköping. Källa: Jönköpings kommun Bild 77. Kärnan i Jönköping med två alternativa stationslägen (ur stadsbyggnadsvision 2.0). Källa: Jönköpings kommun 162

5 Stadspassagen Med utgångspunkt från de tekniska standardkrav och den ändamålsbeskrivning som angetts av Banverket har de tidigare utredda bansträckningarna och stationslägena prövats igen. Det har lett till att exempelvis bansträckningar via befintlig bana genom Huskvarna uteslutits på grund av att den är för kurvig. Sträckningar och stationslägen på långt avstånd från Jönköping-Huskvarna har främst utgått på grund av för dålig tillgänglighet till stadsområdet. Sträckningsstudien för stadspassagen har utgått från en punkt på riksväg 40 väster om Dumme Mosse till en punkt strax öster om Tenhultsdalen. Parallellt med förstudien har arbetet med stadsbyggnadsvisionen fortsatt, där en ny höghastighetsstation är en mycket viktig pusselbit. Tre stationsalternativ Arbetet har lett fram till tre stationsalternativ, som studerats närmare. (bild 78) Två av alternativen är centralt belägna inom Kärnan och sammanfaller med kommunfullmäktiges inriktningsbeslut Det tredje alternativet ligger externt där Götalandsbanan korsar Jönköpingsbanan i TenhultsdalenFör alternativen Munksjön och Tenhultsdalen förutsätts att den befintliga stationen vid Vättern finns kvar eftersom stadskärnan är en mycket viktig start- och målpunkt för järnvägsresenärerna. Stationen har i samtliga alternativ utformats med 400 meter långa perronger och fyra perronglägen för höghastighetstågen och de interregionala tågen, vilket ger en framtidssäkring även för Europabanans trafik. Samtliga stationsalternativ med tillhörande sträckningar kräver omfattande tunnlar och broar beroende på topografin i Jönköpingsområdet. Stationsläge Vättern Detta stationsläge ger den längsta sträckan för stadspassagen genom Jönköping och den lägsta standarden för höghastighetstågen på grund av snäva kurvor. Europabanan blir svår att ansluta. Läget ger hög tillgänglighet för alla resenärer på grund av närhet till befintligt resecentrum och stadskärnan med många arbets- och studieplatser samt boende. Stationsläget ger den största ekonomiska tillväxten för staden och regionen. Anläggningen med station och spår kräver stora utfyllnader i vattnet. Detta innebär ett mycket påtagligt ingrepp i vattenområdet och i den nuvarande stadsmiljön. Banan kan också ge påverkan på andra värdefulla naturområden utmed sträckningen. Eftersom höghastighetsbanan inte får ha korsande tågtrafik måste den nuvarande godsoch rangerbangården flyttas till nytt läge. Stationsläge Munksjön Stationsläget söder om Munksjön ligger cirka 3 kilometer från den befintliga stationen. Alternativet har god standard för höghastighetstågen och det är lätt att ansluta Europabanan. Platsen har något lägre tillgänglighet jämfört med Vätternläget men ligger i ett omvandlingsområde inom Kärnan där det finns en stor potential för framtida stadsutveckling med arbetsplatser, bostäder och service. Den ekonomiska tillväxten är något lägre än för Vätternalternativet. Stationsläget har sämre funktion för resenärer på Jönköpingsbanan jämfört med övriga alternativ. För att få en bra trafikeringslösning behöver Vaggerydsbanan byggas ut till dubbelspår mellan den nya stationen och Jönköpingsbanan. Alternativet har ingen påverkan på riksintressen för kulturmiljövården men kan ge påverkan på värdefull natur längs sträckningen. Den befintliga gods/rangerbangården påverkas och behöver flyttas till en annan plats. 8 Genom tre städer 163

6 8 Genom tre städer Stationsläge Tenhultsdalen Stationsläget i Tenhultsdalen ligger i ett landsbygdsområde, cirka en mil från det befintliga stationsläget/resecentrum. Alternativet ger god standard för höghastighetstågen och det går lätt att ansluta Europabanan. Tillgängligheten till bostäder, arbetsplatser och studieplatser i centrala tätorten är däremot dålig och den ekonomiska tillväxten är lägst för det här alternativet. Någon sorts skytteltrafik är nödvändig mellan detta läge och befintlig järnvägsstation för att resenärerna smidigt ska kunna använda både höghastighetsbanan och lokal och regional kollektivtrafik. Denna skytteltrafik kan kräva att Jönköpingsbanan byggs ut till dubbelspår till Jönköping C. Vaggerydsbanan behöver också läggas om via Tenhult för att klara tillgängligheten för den regionala tågtrafiken söderifrån. Stadsutvecklingspotentialen i anslutning till stationsläget är låg. Alternativet berör inga riksintressen för kulturmiljövården men kan ge påverkan på värdefull natur längs sträckningen. Bild 78. Studerade stationslägen med bansträckningar. Källa: Jönköpings kommun 164

7 Stationsläge Vättern Munksjön Tenhultsdalen -Tillgänglighet till bostäder och arbetsplatser i området Jönköping, Huskvarna,Tabergsdalen, Bankeryd, Barnarp Hög tillgänglighet Något lägre tillgänglighet som ökar när stadsbyggnadsvisionen genomförs Låg tillgänglighet -Stadsutveckling -Teknisk standard -Knutpunkt/bytespunkt stadskärnan men har begränsade möjligheter till utbyggnad utan stora utfyllnader i Vättern Begränsad standard ger lägre hastighet Fungerande bytespunkt för nå regioncentrum för resande på Götalandsbanan. - Anslutning av Europabanan Svårt att ansluta Europabanan -Etapputbyggnad av Götalandsbanan -Götalandsbanan -Övriga banor, godsbangård Utbyggnadsetapp Borås- Jönköping kan anslutas till Jönköpingsbanan 28,8-29,8 km banlängd 8,4-9,6 km tunnel 1,6km bro verksamheter på gods- och rangerbangården till nytt läge Dubbelspår mellan Rocksjön och Jönköping C på Jönköpingsbanan Mycket goda möjligheter att utveckla området kring den nya stationen Ingår i det stora stadsomvandlingsområde som angetts i Stadsbyggnadsvision 2.0 God standard Sämre funktion för resenärer på Jönköpingsbanan.. Enkelt att nå regioncentrum för resande på Götalandsbanan. God funktion för resande på Vaggerydsbanan. Närhet till E4 och Rv 40. Lätt att ansluta Europabanan väster om Jönköping med den södra sträckningen Utbyggnadsetapp Borås- Jönköping kan anslutas till Jönköpingsbanan med triangelspår vid A ,8km banlängd 9,1-10 km tunnel 1,5 km bro de verksamheter på gods- och rangerbangården till nytt läge samt utbyggnad till dubbelspår mellan nya stationen och Jönköping C Begränsade möjligheter till stadsutveckling beroende på det externa läget God standard Bra funktion för resenärer på Jönköpingsbanan från Höglandet. Dålig funktion för resenärer på Vaggerydsbanan (om inte banan läggs om via Tenhult) samt lokala resenärer från Jönköpingsområdet. Svårt att nå regioncentrun för resande på Götalandsbanan. Lätt att ansluta Europabanan Ingen etapputbyggnad är möjlig 27,2 km banlängd 2,2km tunnel 2,5 km bro Vaggerydsbanan läggs om över Torsvik via Tenhult fram till Jönköpingsbanan. Jönköpingsbanan byggs ut till dubbelspår mellan den nya stationen i Tenhultsdalen och in till Jönköping C. Kräver vägutbyggnad av Öxnehagaleden och ny 8 Genom tre städer Bild 79. Boende, arbetsplatser och skolplatser inom 500 och 1000 meter från stationslägena. Bilden visar att den nuvarande stationen är mycket viktig för att nå den stora mängd arbetsplatser och studieplatser som ligger i stationens närhet. Bilden visar också en framskrivning för stationsläget söder om Munksjön om Stadsbyggnadsvisionen 2.0 förverkligas. För att kunna uppnå dessa siffror beträffande antalet sysselsatta förutsätts att Götalandsbanans station lokaliseras dit. Innehållet i verksamheterna blir helt andra utan station. Källa: Jönköpings kommun. Bild 80. Tabellen visar en jämförelse mellan de olika alternativen som utreds i Jönköping. TILLVÄXTEFFEKTER Alternativet ger den största Alternativet ger en lägre tillväxt än alternativ Vättern men blir jämbördigt med Vätteralternativet vid genomförandet av Stadsbyggnadsvision 2.0 NATURMILJÖ KULTURMILJÖ Bra Mindre bra Dålig Vättern Norr berör Natura 2000-områdena Skams hål och Dumme mosse vid passagen parallellt med Rv 40. Även Natura området Bondberget kan beröras. Vättern Syd passerar söder om Dumme mosse. Bondberget kan beröras. Båda Vätteralternativen berör Vättern genom den utfyllnad som krävs för minst fyra spår och stationsanläggning. Alternativet berör på ett påtagligt sätt stadsmiljön och kulturmiljön av riksintresse i centrala Jönköping Munksjön Norr berör Dumme mosse vid passagen parallellt med Rv40. Även Bondberget kan beröras. Munksjön Syd passerar söder om Dumme mosse men kan beröra Bondberget. Alternativet berör inga riskintressen för kulturmiljövården Alternativet ger den lägsta grund av det externa läget Sträckningen passerar söder om Dumme mosse och Bondberget Alternativet berör inga riskintressen för kulturmiljövården 165

8 8 Genom tre städer Utredningar För närvarande pågår i kommunen inom stadsbyggnadsvisionen ett omfattande arbete med ett ramprogram för området kring södra Munksjön, där en station för Götalandsbanan och i framtiden även Europabanan är en viktig förutsättning och ger stora möjligheter för stadens utveckling. En särskild stationsutredning har studerat lämplig gatustruktur och möjlig stadsutveckling kring ett tänkt stationsläge för två spåralternativ spår i markläge och upphöjda spår. Båda de centrala stationsalternativen påverkar den befintliga gods- och rangerbangården. Därför har en inledande utredning gjorts för att undersöka möjligheten att flytta ut godshanteringen till Torsviksområdet söder om Jönköping. I ett sent skede har frågan om depå och uppställningsspår kommit upp. Omfattning av depå och uppställningsspår är beroende på framtida trafikeringsupplägg. Någon utredning har ännu inte skett. Bild 81. Utdrag ur skiss till ramprogram för Södra Munksjön inom ramen för stadsbyggnadsvision 2.0. Källa: Jönköpings kommun. 166

9 U Ulricehamn Sedan mitten av 1980-talet har Götalandsbanan diskuterats som höghastighetsbana. En rad utredningar och sträckningsstudier har genomförts, och dessa gav olika möjligheter till stationslägen i Ulricehamn. Regeringen beslutade att riksväg 40, mellan Göteborg och Jönköping, skulle byggas ut till motorvägsstandard och denna kom att konkurrera om var den skulle byggas med tidigare studerade sträckningar av Götalandsbanan. 8 Genom tre städer Banverket tillsammans med Boverket uppmärksammade att flera kommuner, i likhet med Ulricehamn, planerade för stationslägen utanför staden. Ulricehamns kommun bjöds in att medverka i en studie kallad Centralstation eller hållplats utanför staden, där fyra alternativa stationslägen prövades utifrån ett antal kriterier. Resultatet blev att kommunstyrelsen beslutade att förorda en kommande lokalisering av en station för Götalandsbanan vid Prången, det vill säga vid Åsundens nordspets och så nära centrum som ansågs möjligt. I maj 2008 antogs en fördjupning av översiktsplanen för Ulricehamns stad och i denna redovisas en station för Götalandsbanan vid Prången. 167

10 8 Genom tre städer Området mellan den tänkta stationen och centrum har i planen redovisats som ett stadsutvecklingsområde där dagens äldre industriområde gradvis omvandlas till ett område med främst bostäder men även handel och kontor. Denna omvandling har redan inletts genom byggande av bostadsområdet Åsunda sjöstad. Bild 82. Fördjupning av Ulricehamns översiktsplan. Källa: Växtplats Ulricehamns stad fördjupning av översiktsplanen, maj

11 N SKOGSRYDSVÄGEN TÅMARKSGATAN Lugnås BRUNNVÄGEN SOLHEMSGATAN FRIDKULLA G. KARLSNÄSVÄGEN KARLSNÄSVÄGEN VISTAFORSVÄGEN ÅGATAN BORÅSVÄGEN ASPELUNDS- KULLA- KÖHLER- PLATSEN FREDRIKS- BERGS- PLATSEN JVGG. PRÄSTGÅRDSGATAN HEMGÅRDSSTIGEN KROKUSVÄGEN 8 9 VÄGEN SKOGSRYDSVÄGEN TÅMARKSGATAN Lugnås Vist by Övreskog Övreskog KARLSNÄSVÄGEN Väg m Ny motorväg 40 Karlsnäs Ätran RSGATAN starhagen DREVEN arlslätt s HallebergHerralyckan uslyckan orna HÄNGBJÖRKSGATAN HÖGHULTSVÄGEN TRE ROSORS VÄG TRE ROSORS VÄG LINDVÄGEN OXELGATAN IDEGRANSGATAN Allmän väg 739 HÖGVÄGSLYCKAN SMEDLYCKEVÄGEN ASPVÄGEN GULSIPPEGATAN JÖNKÖPINGSVÄGEN POPPELGATAN ALSKOGSGATAN STENMURSGATAN STENLIDEN Gunnarshill FRÄNDEVÄGEN MARKUSVÄGEN LINDVÄGEN ASPVÄGEN ALMVÄGEN HÄGGELUNDSVÄGEN RYTTAREVÄGEN ARREHAGSVÄGEN HALLEVÄGEN MARKUSVÄGEN VITBOKSGATAN STENMURSGATAN ALSKOGSGATAN SANATORIEVÄGEN RÖDBOKSGATAN KÄLLÅSVÄGEN ALMVÄGEN HÄGGELUNDSVÄGEN HERRALYCKEDREVEN MARKUSVÄGEN HÖGÅSVÄGEN BOKVÄGEN KÄLLÅSVÄGEN LASSAVÄGEN VÄKTARE CARLS VÄG SKANSÖRV HÖGLIDEN LYCKAN HESTERVÄGEN Ryttershov SKANSÖRVÄGEN LYCKAN TÅMARKSGATAN HESTERVÄGEN GUNNARSHAGSGATAN GATAN Mulleberget SANATORIEVÄGEN Delstudie stadspassage Ulricehamn Jönköpingsvägen JÖNKÖPINGSVÄGEN Lakvatten damm Den framtidsbild som kommunens översiktsplan redovisar har bearbetats ytterligare och redovisas i underlagsrapporten Genom Ulricehamns stad en vision om stadsutveckling Hester kring nytt resecentrum. Brunn Rapporten visar på en möjlig utformning av ett resecentrum i Ulricehamn. HILLAREDSVÄGEN Götalandsbanan bedöms få en sträckning parallellt med nuvarande riksväg 40. Antagligen krävs tunnlar på båda sidor om stadspassagen. Resecentrum placeras i skärningspunkten mellan gatustråket från centrum, gamla väg 40 och gatustråken från väster och norr. Avståndet mellan stadscentrum och resecentrum blir cirka 1 kilometer. Lassalyckan MASKINVÄGEN MASKINVÄGEN Kråkebo Bild 83. I förslaget har järnvägen placerats på en bro med en höjd på cirka 6 meter ovan mark. Förbi stationen går det fyra spår, där de yttersta spåren är till för tåg som stannar och mittspåren är för genomgående tåg. Källa: Ulricehamns kommun Snipe VÄXTHUSGATAN KUMMELVÄGEN ÄLVKVARNSVÄGEN BANVÄGEN BRUNNSNÄS ALLÉ ÄLVKVARNSV DOMMARRINGSGATAN STENRÖSGATAN BRUNNVÄGEN SÄVENÄSSTRAND GÄLAVÄGEN FORNBYVÄGEN Brunnsnäs Villastaden FORNÄNGSGATAN REFLEVÄGEN SÄVENÄSVÄGEN SNIPELIDEN RÖKARELIDEN SVEDJEVÄGEN REFLEVÄGEN VISTABERGSVÄGEN BRUNNVÄGEN Åsunden Åsunden Fiskebacken MARBÄCKSVÄGEN REFLEVÄGEN SLÄTTÄNGSVÄGEN SOLHEMSGATAN Marbäcksvägen BRUNNVÄGEN BACKLIDEN MARBÄCKSVÄGEN Söder FAHLMANSGATAN MARBÄCKSVÄGEN FOTÅSGATAN KÄLLST SANDÄNGSVÄGEN FISKAREGATAN GLIMMER- LÖVA- 500 m FAHLMANSGATAN STRANDGATAN RUDEGATAN FRIDHEMSGATAN Paradiset Fridhem FRIDHEMSBACKEN LÖVAKÄLLAN KÄLLAN EKHULTSGATAN KÄLLÄNGSV. Nya resecentrum LÖVÄNGSVÄGEN FABRIKSGATAN FAHLMANSGATAN STORGATAN JÄGAREGATAN EKMANSGATAN ASPELUNDSGATAN PINJEGATAN VISTVÄGEN BORÅSVÄGEN Riksväg 40 Riksväg 40 Strandgatan GRAN- FRIDKULLA- GATAN PRÅNGENVÄGEN FRID- RINGBLOMS- STRANDGATAN FISKAREGATAN JÄGAREGATAN EKHULTSGATAN DREVEN KULLGRENSGATAN PARADISVÄGEN GATAN ÅGATAN FREDRIKSBERGSVÄGEN Lekstan Väg nr 157 Ätran Centrum ALLÉGATAN GATAN STRANDGATAN BADHUSGATAN MALMGRENSGATAN GAMLA BORÅSVÄGEN FÄRGAREGRÄNDEN STORGATAN KYRKOGÅRDSGATAN JÄGAREGATAN FREDSGATAN MAJGÅRDSGATAN Boråsvägen BANGÅRDSGATAN JÄRNGATAN GARVAREGRÄNDEN MALMGRENSGATAN AKLEJAVÄGEN Bronäs SÖDRA KYRKOGATAN VÄSTRA KYRKOG BRONÄSGATAN BANGÅRDSGATAN STUREGATAN TORGET JÄGAREGATAN MAJGÅRDSGATAN BORÅSVÄGEN BOGESUNDSGATAN KYRKOGÅRDSGATAN PARKGATAN Hemryd PIONVÄGEN STORGATAN RÅDMANSGRÄNDEN BROHUSGRÄND GRÖNAHÖGSVÄGEN GRÖNAHÖGSVÄGEN PARKGATAN GATAN IRISVÄGEN ASTERVÄGEN AKLEJAVÄGEN TEGELBRUKSGATAN BORÅSVÄGEN NORRA KULLAGATAN SÖDRA KULLAGATAN STENLUNDSG. NYGATAN BOGESUNDSGATAN VÄKTAREGRÄND VILLAGATAN HEMRYDSGATAN Ätran Lillsjön Fredriksberg STRÄCKÅSVÄGEN DALGATAN Centrum BRONÄSGATAN JÄRNVÄGSGATAN RIDDAREGATAN HÖJDGATAN GRÖNAHÖGSVÄGEN STJÄRNHUSRUNDELN TRE ROSORS VÄG GULLRISVÄGEN GULLRISVÄGEN TALL ḆACKS- VÄGEN LINDÄNGSVÄGEN TRAPPGATAN NYGATAN STENBOCKSGATAN SANATORIEVÄGEN UTSIKTSGATAN SOLROSVÄGEN LUPINVÄGEN LÄRKGATAN RÅDHUSG ÖSTRA TRÄDGÅRDSGATAN STENBOCKSG RINGGATAN ALÄNGSGATAN LILLSJÖVÄGEN HÖJDGATAN UTSIKTSSTIGEN WALLENQVISTGATAN STORMHATTSVÄGEN Riksväg 46 LINDÄNGSVÄGEN RIDDAREGATAN JÖNKÖPINGSVÄGEN TINGHUSGATAN N:A SKOLGATAN KÄLLGATAN STOCKROSVÄGEN KRASSEVÄGEN HÖJDGATAN VILLAGATAN Nyboholm Lindängen STENBOCKSGATAN TINGSHOLMSSTIGEN GÖTAVÄGEN VÅRLÖKSVÄGEN PENSÉVÄGEN HASSELVÄGEN LILJEVÄGEN BLOMSTERVÄGEN SALVIAVÄGEN Riksväg 46 LÖVÅSGATAN Tingsholm REKTORSVÄGEN MARKUSLYCKEDREVEN SKARPÅSDREVEN SANATORIEVÄGEN FURUVÄGEN LINDÄNGSVÄGEN TINGSHOLMSGATAN HAGAVÄGEN ÖRTVÄGEN ÖRTVÄGEN LILLÅSST HYACINTVÄGEN MALVAVÄGEN CARL EKLUNDSV KARLSLUNDSGATAN ADJUNKTVÄGEN LÄRAREGATAN GRÖNAHÖGSVÄGEN BJÖRNAVÄGEN TULPANVÄGEN ANEMONVÄGEN NYBOHOLMSVÄGEN LINDÄNGSLIDEN GULLBERGSGATAN STENBOCKSGATAN STENÅSGATAN ÄNGGATAN ADJUNKTVÄGEN ÖRTVÄGEN BACKÅSVÄGEN FURUVÄGEN Borgmästarhagen Skarpås Karlslätt Markuslyckan Furet Fållorna HYACINTVÄGEN LUKTÄRTVÄGEN BORGMÄSTAREGATAN REKTORSVÄGEN KANDIDATVÄGEN Tre Rosors väg STENBOCKSGATAN KARLSLUNDSGATAN RIDDAREBACKEN LOBELIAVÄGEN SKARPÅSDREVEN SKARPÅSDREVEN GRÖNAHÖGSVÄGEN RESEDAVÄGEN STIGEN BORGMÄSTAREGATAN TRE ROSORS VÄG STUDENTVÄGEN ALEDALSGATAN HÖGABERGSGATAN TRE ROSORS VÄG APELGATAN FÅLLORNAVÄGEN NEJLIKEVÄGEN PETUNIAVÄGEN Riksväg 40 DJÄKNEVÄGEN BÄCKEBOVÄGEN SANATORIEVÄGEN ÅSGÅRDSVÄGEN TALLGATAN JÖNKÖPINGSVÄGEN TRE ROSORS VÄG NILLAS VÄG NILLAS VÄG KARLSLÄTTSVÄGEN BÄCKEBOVÄGEN KASTANJEGATAN LÖVKOJEVÄGEN TINGSLYCKEDREVEN DJÄKNEVÄGEN STENSÄTERSGATAN GULLBERGSGATAN HÄNGBJÖRKSGATAN HÖGHULTSVÄGEN TRE ROSORS VÄG TRE ROSORS VÄG LINDVÄGEN Allmän väg 739 Gunnarshill Ryttershov HallebergHerralyckan SMEDLYCKEVÄGEN POPPELGATAN OXELGATAN HÖGVÄGSLYCKAN ASPVÄGEN GULSIPPEGATAN IDEGRANSGATAN ALSKOGSGATAN STENMURSGATAN JÖNKÖPINGSVÄGEN STENLIDEN FRÄNDEVÄGEN MARKUSVÄGEN LINDVÄGEN ASPVÄGEN ALMVÄGEN HÄGGELUNDSVÄGEN RYTTAREVÄGEN ARREHAGSVÄGEN HALLEVÄGEN MARKUSVÄGEN VITBOKSGATAN STENMURSGATAN ALSKOGSGATAN SANATORIEVÄGEN RÖDBOKSGATAN KÄLLÅSVÄGEN ALMVÄGEN HÄGGELUNDSVÄGEN HERRALYCKEDREVEN MARKUSVÄGEN HÖGÅSVÄGEN BOKVÄGEN KÄLLÅSVÄGEN LASSAVÄGEN VÄKTARE CARLS VÄG SKANSÖRV HÖGLIDEN LYCKAN HESTERVÄGEN SKANSÖRVÄGEN LYCKAN HEMRYDS- FURU- JÄRNVÄGS- LEKTORS- ÄNGA- HOVMANS- TÅMARKSGATAN HESTERVÄGEN GUNNARSHAGSGATAN Jönköpingsvägen GATAN Mulleberget SANATORIEVÄGEN JÖNKÖPINGSVÄGEN HILLAREDSVÄGEN Götalandsbanan Lassalyckan Hester MASKINVÄGEN MASKINVÄGEN 8 Genom tre städer 169 Lakvatten damm ÄNGA- HOVMANS- GLIMMER- HÖJDS RANBACKEG. FRIDHEMSGA

12 Bild 84. Källa: Ulricehamns kommun 8 Genom tre städer Bild 85. Under järnvägsbron, i anslutning till resecentrum, placeras 8-10 busshållplatser och byte mellan buss och tåg sker på så sätt under tak. Under bron ryms även cykelparkeringar och pendlarparkeringar. Källa: Ulricehamns kommun stannande tåg passerande tåg stannande tåg PERRONG PERRONG ENTRÉ rulltrappa hiss bussar i två riktningar med sågtandsuppställning VÄNTHALL hiss rulltrappa ENTRÉ 170 NORRSIDA korttidsparkering STADSSIDA angöring

13 8 Genom tre städer Bild 86. Stadens centrum förlängs och kopplar ihop dagens affärsstråk med det nya stråket längs Boråsvägen och vidare mot resecentrum. Närmast resecentrum skapas en ny stadsdel med blandat innehåll: mot järnvägen ryms exempelvis kontor och butiker. I kvarterens inre och i den södra delen med magnifik utsikt över Åsunden byggs bostäder. Källa: Ulricehamns kommun. 171

14 8 Genom tre städer Borås Banverket har utvärderat olika sträcknings- och stationsalternativ för stadspassagen av Borås, som en del i pågående förstudie för Götalandsbanan, avsnittet Linköping Borås. Arbetet skall resultera i möjliga lösningar som uppfyller Götalandsbanans ändamålsbeskrivning. Bild 87. Staden och järnvägen - en studie av Götalandsbanan genom Borås, december Källa: Borås kommun 172

15 Bakgrund I Banverkets förstudie för etappen Bollebyggd- Borås från år 2005, presenterades ett antal principalternativ för stadspassage genom Borås. Banverket har sedan beslutat att fortsätta utreda de alternativ som följer utmed riksväg 40, det vill säga att de sträckningar som går norr om Viaredssjön utreds inte vidare. De alternativ som därmed fortfarande är med i processen är blå sträckning genom centrala Borås med station lokaliserad bredvid dagens läge samt lila-rött alternativ (beskrivs som lila alternativ) med en kraftig sväng genom staden. Det senare kan kombineras med en snabbare förbigång för passerande tåg. 8 Genom tre städer Borås Stad har år 2008 på egen hand genomfört en fördjupad utredning av alternativ blå korridor, station i markplan (mörkblå alternativ har samma sträckning som ljusblå), som presenteras i Staden och Järnvägen- En studie av Götalandsbanan genom Borås, december år Vi har utvärderat Borås Stads utredning och preciserade förslag och konstaterar att: utredningen är omfattande och ambitiös förslaget innehåller vissa brister för tågtrafiken både på Götalandsbanan och de övriga bansystemet Bild 88. Flera tänkbara linjer genom Borås. Källa: Borås 173

16 8 Genom tre städer genomgående höghastighetståg klarar inte restidsmålet 2 tim och 15 minuter mellan Stockholm och Göteborg (med rekommenderade värden för spårgeometri) för den studerade delsträckan mellan Ulricehamn och Bollebygd andra tidigare beslutade utredningsalternativ inte är belysta enligt Lag om byggande av Järnväg vi har idémässigt utvecklat ett antal utredningsalternativ som vidareutvecklar Banverkets och Borås Stads utredningar samt studerat alternativa dragningar: Alternativ Ljusblå: Enligt Borås stads utredning samt förstudie Bollebygd- Borås Alternativ Lila: Enligt förstudie Bollebygd-Borås (med passagespår för passerande tåg) Alternativ Röd och Grön: Tunnelalternativ under centrala Borås Alternativ Gul: Passage söder om Borås centrum med stationsläge vid Göta För att kunna jämföra alternativen med varandra har en lista på utvärderingskriterier utvecklats. Samtliga alternativ har således utvärderats utifrån tekniska, tillgänglighetsmässiga och trafiktekniska konsekvenser samt stadsutveckling, genomförbarhet och kostnader. Rapporten skall ge förutsättningar för att jämföra alternativen samt inför vidare utredning utesluta de alternativ som är markant sämre. Vår utvärdering visar att tunnelalternativen, det vill säga alternativ Röd och Grön är förenade med stora anläggningskostnader vars fördelar sannolikt inte kan motiveras ur samhällsekonomiskt synpunkt. Vidare konstaterar vi att det vidareutvecklade alternativ Ljusblå har precis tillgodosett uppsatt restidsmål för passerande höghastighetståg utmed Götalandsbanan. För alternativ med ett separat passagespår ochutvecklat centralt stationsläge (alternativ Lila) finner vi att restidsmålen för tåg med uppehåll inte infrias. Vi konstaterar också att ett stationsläge Göta (alternativ Gul) innebär en betydlig sämre tillgänglighet till stadskärnan vilket kommer att negativt påverka färdmedelsvalet för Götalandsbanan. Resultatet av utvärderingen samt konsekvenser av respektive alternativ redovisas i utvärderingstabellen nedan. För att överskådligt få en bild av hur alternativet påverkar har de tilldelats en färg: Grön: Genomförbart, Mycket bra Gul: Genomförbart med risker, Ok Röd: Svårt att genomföra, Mindre bra Bild 89. Förslag på stationslägen i Borås. Källa: Borås 174

17 8 Genom tre städer 175

18 Lokal tillgänglighet för: Mörkblå alternativ Ljusblå alternativ Lila alternativ Grönt alternativ Rött alternativ Gult alternativ 8 Genom tre städer Gående till och från och passerande i Borås k Bilangöring Cykel Parkerande bilister Lokala anslutningar - Utformningsmöjlighet och ytor för: Gående Cykeldepå Bussterminal för lokal-, regional- Bilangöring Bilparkering Hyrbilscentral (hör ihop med parkering) - Borås Götalandsbanan (österut) Kust-till-kust-banan Viskadalsbanan Götalandsbanan (österut) Götalandsbanan (österut) - Älvsborgsbanan Spårkorsningar Lämplig för integrerade system? Möjlighet för genomgående godståg (tekniskt) Restid -till-kust-banan Viskadalsbanan - Älvsborgsbanan Passerande höghastighetståg Höghastighetståg med kort uppehåll Interregionala tåg på Götalandsbanan Resttid på Kust-till-kust-banan Genomfart. Uppehåll Tågvändning Gestalnings- och utformningsmöjlighet och ytor för tillhörande resecentrum Ikon i staden Funktionalitet för resenären Vy av staden Exploateringsmöjlighet i staden Exploateringsytor Expansion av staden Anläggningkostnader 176 Genomförbart, mycket bra! Genomförbart med risker, ok! Svårt att genomföra, mindre bra! Bild 90. Tabellen visar en jämförelse mellan de olika alternativen. Det mörkblå alternativet avser Borås stads alternativ och följer i princip samma linjesträckning som alternativ ljusblå men med förändrad stationsutformning.

19 Vad händer om vi bygger banan? Höghastighetsbanan planeras gå genom de tre städerna Jönköping, Ulricehamn och Borås. Oavsett var banan hamnar kommer den att påverka städerna på olika sätt, både positivt och negativt. För de tre stadspassagerna har separata utredningar gjorts. Banverket har ställt en del krav på hur banan måste se ut för att nå restidsmålet om 2 timmar mellan Stockholm och Göteborg. Respektive stad har sedan, utifrån sitt perspektiv, beskrivit vad en höghastighetsbana kan innebära och även redovisat alternativa placeringar av banan och resecentrum. Antalet alternativ varierar liksom för- och nackdelarna av dem. Sammanfattningsvis kan man säga att städerna anser att det är mycket positivt med en höghastighetsbana genom staden och med ett centralt beläget resecentrum. Det är också mycket viktigt hur banan utformas och placeras genom städerna för att minska eventuell negativ påverkan. 8 Genom tre städer I nästkommande skede kommer mera detaljerade studier göras om var banan ska gå genom de tre städerna. 177

20 8 Genom tre städer 178

21 9 Samråd 9 Samråd

22 9 Samråd Samrådet är en del av planeringen under förstudien. Samrådet är viktigt för att hämta in kunskap från omvärlden och det har gett oss mycket värdefull information och underlag för vårt arbete. Ändå sedan hösten 2008 har vi arbetat i mycket nära och kontinuerlig samverkan med våra externa samarbetspartners, såväl tjänstemän som politiker. Under våren 2009 har vi också träffat allmänheten för att uppmuntra till intresse, skapa en dialog och ta del av synpunkter kring planeringen av Götalandsbanan. En presentation med detaljerad information om samråden, statistik och frågor som ställdes, finns som bilaga till denna förstudie. 180

23 Samråd med allmänheten Det är viktigt för oss att träffa allmänheten i ett tidigt skede. På samrådsmötena kan vi ge information och öka kunskapen, och människor kan delge oss sin kunskap och sina synpunkter. Detta är mycket viktigt när vi ska fortsätta planera Götalandsbanan. Vi vill att samråden ska uppmuntra människor att bli intresserade och säga vad de tycker om Götalandsbanan. Alla ska ges möjlighet att vara med och påverka. Så här gick samråden till för att kunna svara så bra som möjligt på de frågor som kom. I lokalen fanns informationsmaterial, som man kunde ta med, och kartor kring vilka vi kunde diskutera olika frågor. För att underlätta för deltagarna att skicka in sina synpunkter fanns vykort. De har några färdiga frågor att besvara och man kunde också skriva ner sina synpunkter på kortet. Kortet kunde lämnas i en låda på mötet eller skickas till oss på Banverket med posten. Det gick också att skriva vad man tyckte på Banverkets hemsida. Vem kom på samrådsmötena? Samråd för allmänheten Götalandsbanan delen Linköping Jönköping Borås Dina synpunkter är värdefulla! Götalandsbanan är namnet på den höghastighetsbana mellan Stockholm och Göteborg som även kommer att ha stationer i Linköping, Jönköping och Borås. Just nu arbetar vi på Banverket med att ta fram en förstudie som ska ge en så tydlig bild som möjligt av förutsättningarna för banan. En viktig del i denna förstudie är samråden som ger oss en möjlighet att ta del av dina synpunkter. på samråden har vi öppet hus mellan och du kan komma när det passar dig bäst. Klockan blir det informationsmöte. Välkommen vid något av dessa tillfällen: 9 Samråd Mellan den 20 april och den 7 maj år 2009 besökte Banverket de åtta kommuner som vi tror kommer att beröras mest av den planerade sträckningen av Götalandsbanan mellan Linköping och Borås. Samrådsmötena startade med öppet hus mellan klockan 15 och 18. Klockan 18 var det ett informationsmöte och mötet avslutades med frågor och diskussion. Det fanns alltså möjlighet att delta både på dagtid och på kvällstid för att det skulle passa så många som möjligt. Totalt ordnade vi tio samråd. Ett möte i respektive kommun utom i Borås och Jönköping där det var två möten eftersom de har större befolkning än övriga kommuner. Det kom mellan 13 och 103 besökare per tillfälle, minst i Boxholm och flest i Jönköping. I genomsnitt kom knappt 50 personer vid varje mötestillfälle. De flesta besökarna var medelålders eller äldre. Det kom flest män på samrådsmötena, mellan procent av besökarna var män. Turnépl an DaTum Kommun plats TiD 20/4 Linköping Spegelsalen, Konsert & Kongress /4 Mjölby Hörsalen, Kommunhuset /4 Boxholm Parketten skolmatsal /4 Ulricehamn Bryggan Café, Sjöbodarna /4 Borås Vävarsalen, Kulturhuset /4 Borås Vävarsalen, Kulturhuset /5 Tranås Fullmäktigesalen, Stadshuset /5 Aneby Biblioteket, sal i bottenvåningen /5 Jönköping Sparbanksaulan, IHH /5 Jönköping Munksjöaulan, IHH Samråden annonserades ut i olika tidningar och på Banverkets egen hemsida. På samråden fanns det personal med olika kompetens Mer information om samråden finns på 181

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare Götalandsbanan Miljoner människor kommer varandra närmare 1 Födelsedagskalas i Jönköping år 2030. Klara firar sin femårsdag med morfar från Göteborg, farmor från Stockholm och kusinerna från Linköping.

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

Ostlänken/Götalandsbanan. Höghastighetsbana med blandad persontrafik

Ostlänken/Götalandsbanan. Höghastighetsbana med blandad persontrafik Ostlänken/Götalandsbanan Höghastighetsbana med blandad persontrafik Ostlänken Planeringsprocess med funktionen i fokus Marknad Trafik Infrastruktur Var i processen dimensioneras kapaciteten? Götalandsbanans

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Höghastighetståg igenom landskapet

Höghastighetståg igenom landskapet SMÅLANDSPOSTEN 2015-03-13 Sida 8-9 Författare: BOSSE VIKINGSON, FILIP SJÖFORS Höghastighetståg igenom landskapet Med en rasande hastighet, 320 kilometer i timmen, kommer tågen att kunna susa förbi. Genom

Läs mer

Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige

Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige ex på framtida station i Sverige? TMALL 0141 Presentation v 1.0 Trafikverket Region Syd Peter Uneklint 2015-02-18 Vad händer och sker nu

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

Aktuellt om höghastighetsbanor

Aktuellt om höghastighetsbanor Aktuellt om höghastighetsbanor Stadskontoret Foto Bombardier Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008-09-15 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling 1. Inledning Idag

Läs mer

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten Göteborg Höghastighetståg (sth >320 km/h) Interregionala snabbtåg (typ Regina, sth 250 km/h) Pendeltåg (typ X40 eller X60, sth 180 km/h) Trafik under en maxtimme,

Läs mer

Götalandsbanan delen Linköping - Borås

Götalandsbanan delen Linköping - Borås Förstudie Förslagshandling Huvudrapport Augusti 2009 Utgåva 2, februari 2010 Götalandsbanan delen Linköping - Borås diarienr: F08-12021/SA20 1 Medverkande Banverkets projektledning Projektledningsgrupp

Läs mer

Rätt spår 2 FULL TRIM!

Rätt spår 2 FULL TRIM! Rätt spår 2 FULL TRIM! Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro Februari 2009 Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro 1

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Uppdrag och struktur. Samverkansformer och Överenskommelser. Avtal och finansieringsprinciper

Uppdrag och struktur. Samverkansformer och Överenskommelser. Avtal och finansieringsprinciper Uppdrag och struktur Samverkansformer och Överenskommelser Avtal och finansieringsprinciper Sverigeförhandlingens roll och betydelse för finansieringsfrågor Vårt övergripande uppdrag Fyra transportslag

Läs mer

Höghastighetsbanor (Linköping-Bollebygd, Mölnlycke- Almedal, Jönköping-Lund), US5, YTR001

Höghastighetsbanor (Linköping-Bollebygd, Mölnlycke- Almedal, Jönköping-Lund), US5, YTR001 Höghastighetsbanor (Linköping-Bollebygd, Mölnlycke- Almedal, Jönköping-Lund), US5, YTR001 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: Södra stambanan och Västra stambanan är mycket hårt belastade. Restiderna

Läs mer

Europakorridoren Ett bredband för fysiska transporter - Utbud, prognoser och samhällsekonomi

Europakorridoren Ett bredband för fysiska transporter - Utbud, prognoser och samhällsekonomi Europakorridoren Ett bredband för fysiska transporter - Utbud, prognoser och samhällsekonomi Adj. Professor Bo-Lennart Nelldal Järnvägsgruppen KTH Stockholm 2003-08-27 Bakgrund Banverkets/Scandiakonsults

Läs mer

Götalandsbanan delen Linköping - Borås

Götalandsbanan delen Linköping - Borås Slutrapport 2010-03-17 Förstudie diarienr: F08-12021/SA20 Götalandsbanan delen Linköping - Borås 1 Slutrapport - utgör underlag för huruvida planeringsprocessen för projektet Götalandsbanan, delen Linköping

Läs mer

Projekt Göteborg-Borås. Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås. Film om projektet

Projekt Göteborg-Borås. Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås. Film om projektet Projekt Göteborg-Borås Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås Sex mil dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Västsveriges två största städer. Film om projektet VAR: Göteborg Borås VAD: 6 mil dubbelspårig

Läs mer

GÖTALANDSBANAN DELEN BORÅS-JÖNKÖPING-LINKÖPING

GÖTALANDSBANAN DELEN BORÅS-JÖNKÖPING-LINKÖPING Götalandsbanan - En närmare framtid Marknad -Trafikering - Resandeflöden 07 10 09 Anders Lundberg Idéstudiens trafikavsnitt är inte en spårutredning Marknadsanalys Konkurrensanalys Definition av mål för

Läs mer

Seminarium Översiktlig landskapskaraktärsanalys

Seminarium Översiktlig landskapskaraktärsanalys TMALL 0141 Presentation v 1.0 En ny generation järnväg Sverigeförhandlingen och nya höghastighetsjärnvägar i Sverige Seminarium Översiktlig landskapskaraktärsanalys Trafikverket Peter Uneklint Andreas

Läs mer

En ny generation järnväg. Sverigeförhandlingen och nya höghastighetsjärnvägar i Sverige. Åtgärdsvalsstudier Linköping-Borås, Jönköping-Malmö

En ny generation järnväg. Sverigeförhandlingen och nya höghastighetsjärnvägar i Sverige. Åtgärdsvalsstudier Linköping-Borås, Jönköping-Malmö TMALL 0141 Presentation v 1.0 En ny generation järnväg Sverigeförhandlingen och nya höghastighetsjärnvägar i Sverige Åtgärdsvalsstudier Linköping-Borås, Jönköping-Malmö Översiktlig landskapskaraktärsanalys

Läs mer

Ärende: Yttrande på Trafikverkets nationella plan för transportsystemet 2014-2025

Ärende: Yttrande på Trafikverkets nationella plan för transportsystemet 2014-2025 Yttrande 2013-08-26 Västra Götalandsregionen Regionutvecklingssekretariatet Ärende: Yttrande på Trafikverkets nationella plan för transportsystemet 2014-2025 Sjuhärads kommunalförbund, fortsättningsvis

Läs mer

Fastigheter längs den svenska järnvägen

Fastigheter längs den svenska järnvägen Dec. 2005 Fastigheter längs den svenska järnvägen Page 1 Uppdrag Näringsdepartementet har gett Jernhusen i uppdrag att medverka till att stationer och verkstäder utvecklas och ställs till operatörernas

Läs mer

Ostlänken, en del av det framtida persontrafiknätet över 200 km/h. Linköping-Norrköping, 4:e storstadsregionen

Ostlänken, en del av det framtida persontrafiknätet över 200 km/h. Linköping-Norrköping, 4:e storstadsregionen Södra Sverige blir mindre i Vision 2030 Ostlänken, en del av det framtida persontrafiknätet över 200 km/h Del av Götalandsbanan Gbg-Jönköping-Sthlm Del av TEN-sträckan Sthlm-Köpenhamn Sammanbinder Östergötland-Södermanland-

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Dialog om utbyggnad av sträckan Tomteboda Kallhäll hösten 2004 Om Mälarbanan Järnvägssträckan som går norr om

Läs mer

En infrastruktur som stöder stadens egen utveckling

En infrastruktur som stöder stadens egen utveckling En infrastruktur som stöder stadens egen utveckling Motala stad ska erbjuda invånarna attraktiva och hälsosamma boendemiljöer, hög tillgänglighet till stränder och naturområden och ett levande centrum.

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:74) Höghastighetsbanor ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:74) Höghastighetsbanor ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft Datum Beteckning 2009-11-11 Dnr 09-1-11 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkandet (SOU 2009:74) Höghastighetsbanor ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft Skånsk

Läs mer

Så bör trafikeringen vara på höghastighetsnätet

Så bör trafikeringen vara på höghastighetsnätet Så bör trafikeringen vara på höghastighetsnätet Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2010-05-04 KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 1 KTH Järnvägsgruppen

Läs mer

Västlänken - en del av Göteborgs framtid

Västlänken - en del av Göteborgs framtid - en del av Göteborgs framtid Bakgrund Göteborgs lokala arbetsmarknad ska växa med över en halv miljon människor till år 2020 Göteborgs centrala delar, regionens kärna, stärks med fler arbetsplatser, fler

Läs mer

Viksjöleden. Veddesta. Solna Skälbyvägen. Tomteboda Befintlig Barkarby station

Viksjöleden. Veddesta. Solna Skälbyvägen. Tomteboda Befintlig Barkarby station 5. A LT E N AT I V Befintlig/Kista korridor yttre Korridorernas namn och indelning Delen Barkarby Kallhäll Viksjöleden Jakobsberg Kista Barkarby Spånga Veddesta Ulriksdal Solna Sundbyberg Tomteboda Befintlig

Läs mer

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage.

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage. Etapp 1c Flyttat stationshus och passage (G1c) Utrymmet mellan stationshuset och spår 1 är för smalt för att uppfylla dagens krav på plattform och används därför bara som gångpassage. Om huset flyttas

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter

Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter AB Stelacon 2012-11-21 Agenda Stelacons uppdrag Måluppfyllelse med försöket Samhällsekonomiska effekter

Läs mer

Stationens roll för lokal och regional utveckling. Christer Ljungberg, Trivector AB

Stationens roll för lokal och regional utveckling. Christer Ljungberg, Trivector AB Stationens roll för lokal och regional utveckling Christer Ljungberg, Trivector AB Station centralt eller externt? Uppdrag till Trivector att studera: Vad betyder det för: Resandet Staden Regionen? Jämförelse

Läs mer

Trafikverkets höghastighets- projekt

Trafikverkets höghastighets- projekt Trafikverkets höghastighetsprojekt Förändringar inom Stockholm Göteborg/Malmö efter genomförd nationell plan 2010-2021 Kapacitetsförbättring i Stockholm (2017), Göteborg (2026) och Malmö (2018) Samma restider

Läs mer

Arkitekttävling om en ny struktur för Linköpings innerstad.

Arkitekttävling om en ny struktur för Linköpings innerstad. Linköping Innerstaden växer över ån Arkitekttävling om en ny struktur för Linköpings innerstad. Linköpings kommun linkoping.se/innerstaden Arbetet hittills Redan 2001 påbörjades en förstudie för Ostlänken

Läs mer

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Logistikforum i Jönköping 2008 Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-08-20 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt

Läs mer

Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping

Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Anslutning till Ostkustbanan i Uppsala Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Anslutning till Ostkustbanan i Uppsala 2009-09-02 Komplettering terrängstudie

Läs mer

Remiss kapacitetsutredning Trafikverket

Remiss kapacitetsutredning Trafikverket Handläggare Datum Diarienummer Anna Ekman 2012-03-22 KS 2012/0261 0480-45 01 24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Remiss kapacitetsutredning Trafikverket Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Gunnar Sibbmark och Göran Johansson, VD respektive ordförande i Europakorridoren.

Gunnar Sibbmark och Göran Johansson, VD respektive ordförande i Europakorridoren. Diskussionen om Europakorridoren stannar ofta vid höga hastigheter och korta restider. Då glömmer vi något viktigt: Den utbyggda korridoren frigör också kapacitet för en kraftigt utökad spårbunden godstrafik.

Läs mer

Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Stefan Dahlskog

Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Stefan Dahlskog BESLUTSUNDERLAG Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Trafik- och samhällsplaneringsnämden Remissvar förslag till Funktionellt prioriterat vägnät Region Östergötland har, har i egenskap av länsplaneupprättare,

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2014-04-30 UTBILDNINGSKONTORET Dnr BOU 2014-171 Klas Lind Dnr KS 2014-345 Barn- och ungdomsnämnden Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Bild: Kasper Dudzik. Nyckelstråket. för högre fart på Sverige

Bild: Kasper Dudzik. Nyckelstråket. för högre fart på Sverige Bild: Kasper Dudzik Nyckelstråket för högre fart på Sverige Satsa på det som ger mest och snabbast resultat! Nyckelstråket*, med Västra Stambanan, Mälarbanan och Svealandsbanan, är Sveriges viktigaste

Läs mer

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA LANDVETTER Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA BYGGFAKTA Detaljplan: Industri, kontor och handel med skrymmande varor. Maximal byggnadshöjd

Läs mer

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad CYKELBOKSLUT 2012-13 Tekniska förvaltningen Borås Stad INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Genomförda åtgärder under 2012/2013... 2» Utbyggnad av cykelvägnätet... 2 Ny GC-väg, Landerigatan och Fabriksgatan,

Läs mer

Studie Transportkorridor. Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan. BILAGA Transportkorridoren

Studie Transportkorridor. Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan. BILAGA Transportkorridoren Studie Transportkorridor Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan BILAGA Transportkorridoren Februari 2012 INNEHÅLL 1 NORRA DELEN 2 2 MELLERSTA DELEN 6 3 SÖDRA DELEN 10 Beställare: Trafikverket

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft 9 januari 2008 Transportforum 08-790 83 79 Session 4 1 Varför Gröna tåget? Tågresandet ökar nya attraktiva tåg behövs Kortare restider är lönsamt och

Läs mer

Nuläge, brister och behov

Nuläge, brister och behov Nuläge, brister och behov Åtgärdsvalsstudie ABB-industriområde och Väsmanstrand 2014-10-15 Nuläge 2046 Antal fordon per veckodygn inom området se karta in i området, ut från området, totalt. Mätningarna

Läs mer

ARBETSPLAN Väg 32, Eksjö - Mjölby, delen Tranås Södra - Tenbäcken

ARBETSPLAN Väg 32, Eksjö - Mjölby, delen Tranås Södra - Tenbäcken ARBETSPLAN Väg 32, Eksjö - Mjölby, delen Tranås Södra - Tenbäcken Objektnummer 87 633 455 2013-05-14 Kommunala planer - sammanställning Plan (ev. nr. & benämning): Sid nr: Utdrag ur översiktsplan för Tranås

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Jönköping-Värnamo, kapacitetsbrister, UA2, XSY302

Jönköping-Värnamo, kapacitetsbrister, UA2, XSY302 Jönköping-Värnamo, kapacitetsbrister, UA2, XSY302 1. Beskrivning av åtgärden UA2 Befinlig sträckning (lila), UA3 Nysträckningsalternativ Byarum Tenhult (grönt) och UA4 Nysträckningsalternativ Torsvik Tenhult

Läs mer

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Västsvenska infrastrukturpaketet För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Innehållsförteckning FÖR JOBB OCH UTVECKLING I GÖTEBORGSOMRÅDET 3 Göteborgsregionen - Västra Götalands motor 3 BAKGRUND OM VÄSTSVENSKA

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Järnvägar med hög tåghastighet i Norden: Från vision till framtid

Järnvägar med hög tåghastighet i Norden: Från vision till framtid Järnvägar med hög tåghastighet i Norden: Från vision till framtid Oskar Fröidh Forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Järnvägsgruppen Oslo, 27 januari 2014 Från vision till framtid Vision Verklighet

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25 Planförslag Kommunikationer Svedala kommun har bra förutsättningar i och med sin placering vid ett vägskäl, där många människor passerar dagligen. Tillgången till kommunikationer är också mycket god med

Läs mer

Yttrande angående förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Yttrande angående förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Dnr KS 2013/95 2013-08-15 Samhällsbyggnadskontoret Hans-Erik Eriksson Tel. 0156-520 35 Fax. 0156-520 17 hans-erik.eriksson@trosa.se Yttrande angående förslag till nationell

Läs mer

JÄRNVÄGSUTREDNING Ostlänken, delen Norrköping (Loddby) Linköping C

JÄRNVÄGSUTREDNING Ostlänken, delen Norrköping (Loddby) Linköping C JÄRNVÄGSUTREDNING Ostlänken, delen Norrköping (Loddby) Linköping C Slutrapport 2010 06 Titel: Slutrapport, Järnvägsutredning Ostlänken, sträckan Norrköping (Loddby) Linköping C Publikation: 2010:091 Utgivningsdatum:

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 3 februari 2009

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 3 februari 2009 1 Pressmeddelande 2009-02-03 Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 3 februari 2009 Ärende 1 Yttrande; Banverkets järnvägsutredning I kommunens yttrande framhålls Ostlänkens betydelse för

Läs mer

Järnvägsutredning. Mälarbanan, delen Tomteboda Kallhäll. Storstadsträngselproblematik. John Fridlund 2008-10-29

Järnvägsutredning. Mälarbanan, delen Tomteboda Kallhäll. Storstadsträngselproblematik. John Fridlund 2008-10-29 Järnvägsutredning Mälarbanan, delen Tomteboda Kallhäll Storstadsträngselproblematik Mälarbanan Två utredningskorridorer Projektorganisation CBRÖ CBRÖT Extern styr- /samordningsgrupp Intern styrgrupp Projektledare

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen NTF 2 oktober 2007 Regiondirektör Magnus Persson Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 1 jan 2007 övertog samordningsansvaret

Läs mer

Länsstyrelsens roll vid urban förtätning. Roger Lind Länsstyrelsen i Västra Götalands län Samhällsbyggnadsenheten

Länsstyrelsens roll vid urban förtätning. Roger Lind Länsstyrelsen i Västra Götalands län Samhällsbyggnadsenheten Roger Lind Länsstyrelsen i Västra Götalands län Samhällsbyggnadsenheten En statlig myndighet med lång historia Inrättades av Axel Oxenstierna, år 1634 Landshövding tillsattes som högsta chef Idag, 21 länsstyrelser

Läs mer

3.4 Kommunikationer. Planförslag

3.4 Kommunikationer. Planförslag Planförslag 3.4 Kommunikationer Svedala kommun har bra förutsättningar i och med sin placering vid ett vägskäl, där många människor passerar dagligen. Tillgången till kommunikationer är också mycket god

Läs mer

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv Bertil Hallman SVäpl Projektledare Bertil Hallman Långsiktig planerare Samhälle Region Väst Projektledare för Stråkstudie Vänersjöfartens

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK Miljöpartiets satsningar för en modern tågtrafik 2011-12-09 Sammanfattning Miljöpartiet presenterar här ett paket med våra förslag för en modernisering

Läs mer

Kommunikationer. Mål. Vänersborg har ett väl fungerande gång- och cykelvägnät.

Kommunikationer. Mål. Vänersborg har ett väl fungerande gång- och cykelvägnät. Kommunikationer Mål Ett säkert transportsystem för invånare, varor och information. Trafikolyckorna minskar. Kollektivtrafikens medelbeläggning ökar med tio procent till planperiodens slut. Vänersborg

Läs mer

Tidplan, mängder och kostnader

Tidplan, mängder och kostnader SLUSSEN plan B En förnyelse av Slussen genom etappvis rivning och återuppbyggnad, i stort så som Slussen ser ut och fungerar idag, men helt moderniserad. Tidplan, mängder och kostnader Projektgruppen SLUSSEN

Läs mer

Välkommen till cykelfrukostseminarium

Välkommen till cykelfrukostseminarium Välkommen till cykelfrukostseminarium WSP 2013-03-12 Björn Hugosson (moderator) Gruppchef på trafikavdelningen Foto: ubrayj02 @ flickr. Creative Commons BY 2.0 2013-03-12 Välkommen! à Program 08.00 08.30

Läs mer

Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum

Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum LULEÅ KOMMUN PROJEKTDIREKTIV Version 1 (5) Projektdirektiv för Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum Bakgrund Resecentrums betydelse som en attraktiv punkt i staden Resecentrum i modern

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 RAPPORT 1(6) Datum: Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Nedan beskrivs de identifierade önskvärda funktionerna

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Inrikes persontransport en handlingsplan

Inrikes persontransport en handlingsplan Inrikes persontransport en handlingsplan Framtagen inom Sjöfartsforums strategiprocess för det maritima klustret, av arbetsgruppen för Närsjöfart och inrikes sjöfart. Arbetsgruppen har bestått av representanter

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Marknad och trafik. Forskningsprojektet Gröna tåget. Oskar Fröidh. 14 februari 2007. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79

Marknad och trafik. Forskningsprojektet Gröna tåget. Oskar Fröidh. 14 februari 2007. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79 Marknad och trafik Forskningsprojektet Gröna tåget Oskar Fröidh oskar@infra.kth.se 08-790 83 79 14 februari 2007 1 Delprojektet Marknad och trafik Mål: Att ta fram ett attraktivt tågkoncept i form av en

Läs mer