MITTUNIVERSITETETS FORSKNINGSPROFILER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MITTUNIVERSITETETS FORSKNINGSPROFILER"

Transkript

1 MITTUNIVERSITETETS FORSKNINGSPROFILER En utvärdering april-juni 2007 Inge-Bert Täljedal

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Bakgrund 3 Uppdraget och dess redovisning 4 Metodik 5 Frågeställningar 5 Något om begreppet profilområde 5 Insamling av information 7 Mittuniversitetets forskning sedd utifrån 9 Informationen på Mittuniversitetets sajt 9 Hur välkända är profilområdena i omvärlden? 9 Publiceringsmönster och forskningsfinansiering 10 Forskningens finansiering med direkta anslag respektive externa medel 21 Mest publicerade forskare vid Mittuniversitetet 22 Mittuniversitetets profilering sedd inifrån 23 Övergripande synpunkter 23 Utvecklingsplanens mål för forskningen Profilområdena 32 Digitala samhällen 32 Kulturarv, demokrati och företagande 34 Lärande och bildning 39 Skogen som resurs 41 Turism, idrott och upplevelseteknologi 44 Välfärdssamhällets utmaningar 47 Sammanfattande diskussion och förslag till åtgärder 50 Kort sammanfattning 54 2

3 INLEDNING Bakgrund I december 2003 fastställde dåvarande Mitthögskolans styrelse en plan för högskolans utveckling under åren I anslutning härtill preciserade styrelsen genom ett särskilt beslut (bil. 1) att högskolans forskning ska profileras inom sex områden. Inför högskolans omvandling till universitet fastställde rektor i september 2004 en språkligt justerad, men i sak oförändrad, version av utvecklingsplanen (bil. 2), varigenom framgår att den, inklusive de sex forskningsprofilerna, ska vara styrande för det nya Mittuniversitetets utveckling. När de första erfarenheterna av att arbeta med forskningsprofilerna inrapporterades till högskolans ledning under hösten 2004, föreslog koordinatorerna för profilen Kulturarv och demokratiutveckling att dess namn och inriktning skulle ändras något, ett förslag som styrelsen följde. Från och med årsredovisningen för år 2004 har högskolan och universitetet betecknat de sex forskningsprofilerna på följande sätt: Digitala samhällen Kulturarv, demokrati och företagande Lärande och bildning Skogen som resurs Turism, idrott och upplevelseteknologi Välfärdssamhällets utmaningar I samband med att forskningsprofilerna inrättades, beskrev högskolestyrelsen sina intentioner genom att bland annat framhålla att profilområdena: har utgångspunkt i redan existerande forskningsmiljöer i flera fall har starka anknytningar till regionala frågeställningar utgör möjligheter att bidra till samhällsintressen som välfärd, trygghet och tillväxt har forskare som arbetar på både nationella och internationella arenor år 2008 till minst hälften ska finansieras med externa medel genom att forskarna utvecklar sin förmåga att attrahera sådana ska ha en tydlig koppling mellan forskning och grundutbildning 3

4 ska lyftas fram och tydliggöras såväl inåt som utåt i högskolans verksamhet Vidare beslöt styrelsen samtidigt att verksamheten inom profilområdena ska utvärderas, dels årligen i anslutning till arbetet med årsredovisningen, dels under år 2008 som en grund för en omprövning i anslutning till arbetet med utvecklingsplanen för perioden efter år Ytterligare mål av betydelse för forskningsprofilerna framgår av utvecklingsplanen (bil. 2), där det bland annat förutses att år 2008: har Mittuniversitetets forskningsverksamhet ökat starkt, mätt i vetenskapliga publikationer har Mittuniversitetets forskning kommunicerats till näringsliv, myndigheter och organisationer medverkar huvuddelen av lärarna vid Mittuniversitetet i forskningsverksamhet Uppdraget och dess redovisning Rektor uppdrog åt mig att utvärdera de sex forskningsprofilerna. Uppdraget ska ses mot bakgrund av att styrelsen 2003 beslöt att utvecklingsplanen ska omprövas 2008 och att regeringen har begärt in högskolornas forskningsplaner redan under hösten Med den här föreliggande rapporten har jag fullgjort mitt uppdrag. I de närmast följande avsnitten redogör jag för vilka frågor jag har ställt mig och hur jag har gått tillväga för att besvara dem. Därefter försöker jag anlägga ett övergripande perspektiv på universitetets faktiska forskningsprofilering i det svenska högskolesystemet och på det interna arbetet med profilområdena. En genomgång av de sex forskningsprofilernas verksamhet var och en för sig följs sedan av en sammanfattande diskussion med förslag till åtgärder. Rapporten avslutas med en mycket kort sammanfattning. 4

5 METODIK Frågeställningar En huvudfråga, som identifierats under upphandlingen av utvärderingen, är om forskningsprofilerna ger Mittuniversitetet en tillräckligt tydlig och konkurrenskraftig position i kampen om forskningsresurser. Andra viktiga frågor är hur väl profilerna möjliggör samverkan med samhället samt om de stöder grundutbildningens behov av nära forskningsanknytning. Svaren har jag försökt att inringa genom huvudsakligen följande delfrågor: Vilken position har Mittuniversitetets forskare i den nationella kampen om resurser, d.v.s. hur ser den externa bedömningen av universitetets forskning ut? Vilken roll spelar profilerna för den konkreta perception som lärarna, det omgivande samhället och vetenskapssamhället utanför Mittuniversitetet har av universitetet som forskningsmiljö och aktör? Vilken roll spelar forskningsprofilerna som verktyg för den inre prioriteringen av resurser till Mittuniversitetets forskning? Hur ser balansen mellan styrimpulserna uppifrån rektor och styrelse respektive nedifrån lärare och institutioner ut vad gäller forskningens inriktning, finansiering och samverkan med det omgivande samhället? Vilka synergieffekter finns eller skulle kunna skapas inom och mellan profilerna? Finns det aktiviteter inom profilerna som är avsevärt mer dominerande och löftesrika än andra, även om det inte tydligt framgår av de officiella beskrivningarna? Finns det eventuellt viktiga forskningsaktiviteter som döljs av de officiella profilerna och som borde lyftas fram tydligare? Något om begreppen profil och profilområde Begreppet profil står i ett motsatsförhållande till begreppet helhet. En profil skiljer ut sig från en bakgrund av något slag. En högskolas forskningsprofil skulle till 5

6 exempel kunna beteckna en verksamhet som är särskilt framträdande i förhållande till annan forskning vid högskolan, eller vid jämförelse med andra högskolor. När man talar om profil och profilering för att beskriva organisationer, kan man emellertid syfta på två principiellt olika nivåer av verksamhet. Ibland åsyftas organisationens fundamentala verksamhet, ibland dess utåtriktade kommunikation. Det finns naturligtvis normalt ett samband mellan dessa två ting. Ändå är det viktigt att göra klart vad man väsentligen avser i varje enskilt fall, eftersom den interna kommunikationen annars kan bli så otydlig att det försvårar genomförandet av angelägna förändringar. Medarbetare som uppfattar profilering som liktydigt med att forskningen ska koncentreras till några få områden, i varje fall färre än tidigare, kan förväntas ha en naturlig tendens att sträva emot, om de själva inte är verksamma inom en utpekad profil. Medarbetare som däremot tror att profileringen framför allt avser kommunikationen utåt, det vill säga marknadsföringen, blir inte nödvändigtvis oroade på samma sätt. Många har förståelse för att ett universitet inte kan vara bäst på allt och att det kan vara värdefullt att tydliggöra vad universitetet är särskilt bra på. Av styrelsens beslut 2003 om profilering av högskolans forskning framgår inte alldeles klart om styrelsen har syftat till en långsiktig koncentration av forskningsresurserna, eller om det är den senare, mera marknadsföringsmässiga innebörden av profilering som står i förgrunden. När rektor 2004 i förordet till det nya universitetets utvecklingsplan hänvisar till att budgetpropositionen talar om vikten av att svensk forskning prioriterar och profilerar sig samt bygger upp konkurrenskraftiga och dynamiska forskarutbildningsmiljöer, ligger det dock nära tillhands att tolka detta som en signal i riktning mot resurskoncentration. Samtidigt motsägs en sådan tolkning i viss mån av att de beslutade profilområdena är påfallande vida. I åtminstone ett par fall så pass breda att man kan fråga sig i vad mån de verkligen förtjänar att betecknas som just profiler. Då jag således tycker mig kunna uppfatta ett slags vaghet i högskolans (universitetets) intentioner, har jag sett det som en viktig uppgift att genom intervjuer försöka klargöra hur universitetets forskare uppfattar syftet med de sex profilområdena. Lärarnas uppfattning av syftet med profileringen är intressant också ur en annan synvinkel. För den som i likhet med mig närmar sig Mittuniversitetets 6

7 profilområden utifrån framstår det nämligen inte som alldeles självklart vilken funktion och status som profilområdena avses ha rent organisatoriskt för ledningen av universitetet. I och med att profilerna har beslutats av styrelsen är det förstås tydligt att de ska ha funktionen av verktyg för att just styra forskningens inriktning. Samtidigt är en universitetsstyrelses legala möjligheter att bestämma om forskningen begränsad genom de centrala bestämmelser i Högskolelagen och Högskoleförordningen som principiellt lägger makten över forskningens och forskarutbildningens innehåll i händerna på fakultetsnämnderna och de enskilda lärarna, det förhållande som populärt brukar kallas forskningens akademiska frihet. Hur profilområdena samverkar med fakultetsnämnderna i universitetets linjeorganisation är därför en viktig fråga. Rektor har utsett 3-4 koordinatorer för varje profilområde. Vilka behörigheter och skyldigheter har de mellan sig, i myndighetens (universitetets) organisation, inför vem är de främst ansvariga och vem, rektor eller dekanerna, har det löpande direkta ledningsansvaret för dem? Insamling av information Utvärderingen baserar sig på 4 typer av information. 1. Officiella styrdokument och diverse tryckt informationsmaterial från Mittuniversitetet som på begäran tillställts mig av forskningskoordinatorerna och informationsenheten. Till denna kategori av information hör också upplysningar hämtade från universitetets sajt på nätet. 2. För att bedöma hur profileringen uppfattas internt inom universitetet har jag på plats samtalat med rektor Thomas Lindstein, prorektor Håkan Wiklund,17 av forskningsprofilernas 19 koordinatorer (varav två samtidigt är ordförande i fakultetsnämnd), docent Håkan Edlund (ordförande i lärarutbildningsnämnden), docent Anders Olofsson (ansvarig för delprofilen Lärares lärande), universitetslektor Karin Orving (lärarutbildningens kanslichef), Monika Karlsson (koordinator för Regionalt utvecklingsnätverk), och informationschefen Bitti Jonasson. Så gott som samtliga av dessa intervjuer har föregåtts av att jag tillställt de intervjuade ett mejl med information om vilken typ av frågeställningar som jag önskade fokusera på, det vill säga framför allt profilområdenas och 7

8 koordinatorernas faktiska funktionssätt och formella ställning inom universitetet. Jag besökte Sundsvall 6-8 maj, Östersund maj och Härnösand 28 maj. 3. För att få en åtminstone grov bild av hur Mittuniversitetets forskning spontant uppfattas av några olika typer av aktörer utanför universitetet, har jag på deras arbetsplatser eller per telefon haft korta, icke föranmälda samtal med 19 personer i ansvarsfulla positioner inom högskole- och fakultetsledningar, högskolesektorns informationsavdelningar och bibliotek, PR- och utbildningsföretag samt kommuner. Under löfte om anonymitet har de fått frågan om de känner till något forskningsområde där Mittuniversitetet är särskilt framträdande och jag har följt upp svaren med kompletterande korta frågor. I vissa fall har samtalen varit av mer ingående natur. 4. Statistiska uppgifter om publicering och citering har inhämtats från Web of Science och Google Scholar samt, när särskilt anges, från Vetenskapsrådets rapport Hur mycket citeras svenska publikationer? Bibliometrisk översikt över Sveriges vetenskapliga publicering mellan 1982 och 2004 (Karlsson och Wadskog, 2006). Uppgifter om forskningens finansiering har tagits ur Högskoleverkets årsrapporter

9 MITTUNIVERSITETETS FORSKNING SEDD UTIFRÅN Informationen på Mittuniversitetets sajt För ett modernt universitet är presentationen på nätet viktig som medium för det första intrycket gentemot omgivningen i stort. Den som aktivt söker information om Mittuniversitetet kan på universitetets sajt lätt hitta översiktliga uppgifter om forskningsprofilerna. Texterna där är värdefulla och ambitiöst gjorda men gör ibland ett något pliktskyldigt intryck. Om syftet är att marknadsföra profilområdena, kunde det vara värt att fundera över om inte presentationerna skulle kunna göras lite mer pregnanta. Vetenskapligt skolade läsare skulle förmodligen kunna väckas till större fascination om presentationerna hölls aktuella med mer konkreta uppgifter om pågående projekt. Den vetenskapligt oskolade allmänheten skulle kunna ha glädje av en något spänstigare journalistisk redigering som reducerar brus och lyfter fram det principiellt väsentliga. Båda typerna av behov kan nog tillgodoses samtidigt genom en lämplig strukturering av artiklarna. Hur välkända är profilområdena i omvärlden? Av de närmare tjugotalet personer som oförberedda tillfrågades om sin kunskap om Mittuniversitetets forskning, var det ingen som gav spontant uttryck för kännedom om de sex forskningsprofilerna. Bara en föreföll att veta att de alls existerar som officiellt fastlagda styrinstrument. Däremot kunde de flesta, dock ofta först efter ett visst funderande, nämna någon eller ett par forskningsområden som man trodde var framträdande inom Mittuniversitetet. Endast en person, en tjänsteman med informationsansvar, sade sig vara totalt okunnig. Turism eller friluftsliv nämndes 7 gånger, skog, fibrer eller pappersmassa 7 gånger, kommunikationsvetenskap och journalistik 3 gånger, social välfärd 1 gång, idrottsforskning 1 gång och genusforskning 1 gång. I allmänhet var de tillfrågade ovilliga att uttala sig om kvaliteten i den av dem själva igenkända forskningen. Tydligt, om än behärskat, positiva omdömen gavs i tre fall åt den 9

10 industrirelaterade fiberforskningen, forskningen i organisationskommunikation samt genusforskningen. Inom kommunledningarna i Sundsvall och Östersund är man väl förtrogen med Mittuniversitetets forskningsprofiler och bedömer åtminstone delar av dem som mycket relevanta för regionens utveckling. Publiceringsmönster och forskningsfinansiering Som framgår av Vetenskapsrådets utredning för åren (Figur 1), hör Mittuniversitetet till en grupp högskolor som var och en har en jämförelsevis liten produktion av vetenskapliga artiklar. Förhållandet har i princip inte ändrats under de senaste åren och förklaras av de stora skillnader i forskningsfinansiering som Figur 1. Mittuniversitetets relativa storlek som publicerande forskningsorganisation Källa: Karlsson och Wadeskog (Vetenskapsrådet, 2006) 10

11 Figur 2. Några universitets och andra högskolors förekomst i Web of Science för publiceringsåren och Google Scholar för publiceringsåren Publikationer i Web of Science Citeringar i Web of Science Antal publikationer Antal citeringar Forskningsresurs per år, MdSEK Forskningsresurs per år, MdSEK Citeringar i Web of Science Träffar i Google Scholar Antal citeringar Antal träffar ,5 1 1, Direkt forskningsanslag per år, MdSEK Forskningsresurs per år, MdSEK Abscissan visar årsgenomsnittet av den totala forskningsresursen eller det direkta statsanslaget till forskning (miljarder kronor) under 2001 och 2005 enligt HSV:s årsrapporter. Data för Mittuniversitetet, Uppsala universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Karolinska institutet, Chalmers tekniska högskola, Luleå tekniska universitet, Karlstads universitet, Växjö universitet, Örebro universitet, Kalmar högskola, Högskolan på Gotland och Södertörns högskola. För att få ett så fullständigt resultat som möjligt har flera namnvarianter använts vid sökningarna, exempelvis Mittuniversitetet, Mid Sweden University, University of Mid Sweden, Mitthögskolan, Mitthogskolan. Som mått på den faktiska vetenskapliga produktionen måste värdena ändå uppfattas som approximativa. Antalet citeringar enligt Web of Science är rensat från självciteringar. Träffarna i Google utgör summan av antalet artiklar för sökmotorns 7 fasta ämnesområden: Biologi, biovetenskap och miljökunskap, Företag, administration, finans och ekonomi, Kemi och materialvetenskap, Teknik, datavetenskap och matematik, Medicin, farmakologi och veterinärkunskap, Fysik, astronomi och vetenskap om planetsystemet, Samhällsvetenskap, konst och humaniora. De oranga pilarna pekar mot Mittuniversitetets symbolpunkt. 11

12 föreligger mellan högskolorna (Figur 2). Det sambandet torde i och för sig vara närmast självklart och välkänt, men dess kvantitativa storlek har man kanske inte alltid helt klart för sig. Som ett enkelt mått på de ekonomiska förutsättningar som högskolorna har haft för de senaste årens forskning, har jag beräknat genomsnittet av resurserna för verksamhetsåren 2001 och De fyra diagrammen i Figur 2 visar dess relation till tre olika mått på forskningsproduktionen hos ett representativt urval av svenska högskolor inom hela spektrum från den minsta till den största. I stort sett hela variationsbredden i antalet publicerade artiklar under de senaste åren förklaras av skillnaden i total forskningsresurs. Detsamma kan sägas om antalet i Web of Science registrerade citeringar (exklusive självciteringar). Eftersom citeringsgraden framstår som ett rationellt mått på internationell genomslagskraft, har jag också undersökt hur väl den förklaras av den del av den totala forskningsresursen som utgöres av de direkta forskningsanslagen över statsbudgeten (anslag till vetenskapsområden, motsv.). Sett över hela variationsbredden förändras mönstret endast obetydligt, jämfört med om den totala forskningsresursen används som oberoende variabel (Figur 2). Web of Science är inriktad på den internationellt uppmärksammade forskningen. Publikationer på svenska med begränsad spridning fångas mycket sämre om alls, liksom artiklar i internationella tidskrifter av mindre central vetenskaplig betydelse. Analysen har därför kompletterats med sökningar i Google Scholar i ett försök att grovt skatta högskolornas totala publikationsaktivitet under 2000-talet. Som framgår av Figur 2 föreligger en stark korrelation mellan den totala forskningsresursen och det summerade antalet artiklar som återfinns i Google Scholars 7 vetenskapliga ämnesområden. Mittuniversitetet (inklusive föregångaren Mitthögskolan) svarar åter för en mycket liten del av den svenska forskningsproduktionen, vilket förklaras av att forskningsresurserna har varit små. Även när gruppen av små universitet och högskolor analyseras för sig, föreligger det ett samband mellan den totala forskningsresursens storlek och publikationsvolymen (Figur 3). Med detta översiktliga mått på prestationsförmågan synes 12

13 Figur 3. Sambandet mellan totala forskningsresurser och publikationsvolym för små universitet och högskolor Publikationer i Web of Science Träffar i Google Scholar Örebro Antal publikationer Örebro Luleå 500 Karlstad Kalmar Växjö Miun Södertörn Gotland 0 0 0,2 0,4 0,6 Antal träffar Karlstad 1000 Växjö Kalmar Miun Södertörn 0 Gotland 0 0,2 0,4 Luleå 0,6 Forskningsresurs per år, MdSEK Forskningsresurs per år, MdSEK Data har tagits fram som i Figur 2. Abscissan visar den totala forskningsresursen i genomsnitt för åren 2001 och Sökningarna på Örebro universitet fångar i databaserna också sådana artiklar som har regionsjukhuset (exempelvis Örebro university hospital ) som adress, oavsett om författarna tillhör universitetet och finansieras av detta eller ej. Inga försök har gjorts att uppskatta storleken av denna möjliga felkälla. Miun = Mittuniversitetet. Mittuniversitetet inte utmärka sig på något påfallande sätt, vare sig positivt eller negativt. Hur publikationsvolymen relaterar till finansieringen med anslagsmedel från forskningsråden och VINNOVA visas i Figur 4. Med undantag för Södertörns högskola, som av oklar anledning inte framträder så väl i databasen, föreligger ett tydligt samband mellan anslagen från Vetenskapsrådet och synligheten i Web of Science. Korrelationen till anslagen från VINNOVA, FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap) och FORMAS (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande) förefaller mindre påtaglig. Mittuniversitetet har generellt en jämförelsevis svag finansiering med anslagsmedel från alla de tre forskningsråden och VINNOVA. Man noterar särskilt den ringa tilldelningen av anslag från Vetenskapsrådet. 13

14 Figur 4. Sambandet mellan anslag från forskningsråd och efterföljande publikationsvolym för små högskolor Antal publikationer 500 Miun Kalmar Växjö Karlstad Örebro Luleå 500 Örebro Kalmar Miun Karlstad Växjö Luleå Södertörn Gotland Anslag från VR , MnSEK Södertörn Gotland Anslag från VINNOVA , MnSEK Antal publikationer 500 Kalmar Luleå Miun Växjö Örebro Karlstad 500 Karlstad Kalmar Växjö Miun Örebro Luleå Södertörn 0 Gotland Anslag från FAS , MnSEK Södertörn Gotland Anslag från FORMAS , MnSEK 30 Diagrammen visar antalet publikationer i Web of Science för åren i relation till de summerade anslagen från respektive Vetenskapsrådet, FAS, FORMAS och VINNOVA. Miun = Mittuniversitetet. I sökningen har varje högskola betecknats på flera sätt, exempelvis Södertörn university, Sodertorn university, University of Södertörn, University of Sodertorn, Södertörn university college, Södertörns högskola, Sodertorns hogskola. Figur 5 visar hur anslagen från forskningsråden, VINNOVA och Riksbankens Jubileumsfond har utvecklats under de senaste 5 åren för de små universiteten samt Malmö högskola. (Malmö högskola har inte tagits med i de ovan redovisade publikationsjämförelserna, därför att databasernas sökmotorer har svårt att skilja Malmö högskola från Lunds universitet på universitetssjukhuset i Malmö.) 14

15 Figur 5. Anslagstilldelning från forskningsråden, VINNOVA och Riksbankens Jubileumsfond för verksamhetsåren Vetenskapsrådet 7,5 VINNOVA MnSEK 10 5 MnSEK 5 2, ,5 FAS 8 FORMAS MnSEK 3 1,5 MnSEK MnSEK 7,5 5 2,5 Riksbankens Jubileumsfond Miun Örebro Karlstad Växjö Malmö Data från Högskoleverkets årsrapporter. Miun = Mittuniversitetet, Malmö = Malmö högskola. Anslagstilldelningen till alla de små universiteten är genomgående mycket liten och särskilt märkbart så för Mittuniversitetet. Som jämförelse kan nämnas att Uppsala universitet år 2006 erhöll 339 MnSEK från Vetenskapsrådet och 30 MnSEK från Riksbankens Jubileumsfond. De små anslagen till Mittuniversitetet förefaller att vara stagnerande från Vetenskapsrådet, trendmässigt minskande från Riksbankens Jubileumsfond, och något ökande från FAS. Publikationernas 15

16 ämnesindelning i databaserna visar att högskolorna skiljer sig något från varandra när det gäller forskningens dominerande inriktning. Den i Web of Science registrerade produktionen från Örebro universitet för åren ligger till mer än 75 % inom medicinska specialiteter, fastän universitetet inte har läkarutbildning. (Det bidrar möjligen till att förklara universitetets avvikande höga publikationsvolym per insatt krona i Figur 3. Av söktekniska skäl inkluderar publikationsvärdena arbeten som har regionsjukhuset University hospital och liknande som adress, oavsett om författarna finansieras via universitetet eller ej.) I Mittuniversitetets Web of Science-registrerade produktion svarar medicinskt orienterad forskning för endast 7 %, medan de framträdande inriktningarna är elektronik, fysik, data och teknik (35 %), biologi, miljövetenskap och ekologi (22 %), kemi (18 %) samt skog- och pappersforskning (9 %). Som illustrerande exempel kan ytterligare nämnas att de Web of Science-registrerade arbetena från Södertörns högskola också domineras av kemiska och biologiska inriktningar men saknar Mittuniversitetets starka inslag av elektronik, fysik och teknik. Figur 6 ger en översikt av alla de undersökta högskolornas ämnesmässiga profiler så som de framträder i Google Scholar. Med denna sökmotor blir bilden av verksamheterna mindre selektiv än i Web of Science, genom att träffarna kan avse andra typer av dokument än artiklar på hög vetenskaplig nivå. Men den blir samtidigt mer nyanserad genom att de internationellt orienterade områdena naturvetenskap och biomedicin inte dominerar lika kraftigt som i Web of Science. I likhet med de flesta högskolorna har Mittuniversitetet en relativt stor andel träffar inom Google-området Samhällsvetenskap, konst, humaniora. En granskning av dessa träffar visar att området är synnerligen brett och bland annat innefattar publikationer inom socialt arbete, omvårdnad, informatik, pedagogik, turism, litteraturvetenskap och annat. Efter Samhällsvetenskap, konst och humaniora är det Teknik, datavetenskap och matematik samt Biologi, biovetenskap och miljökunskap som är Mittuniversitetets mest framträdande drag enligt träffarna i Google Scholar. Minst framträdande på det humanistiska och samhällsvetenskapliga området är Chalmers tekniska högskola och Luleå tekniska universitet, där i stället Teknik, datavetenskap och matematik dominerar. Lika väntat samlar Medicin, 16

17 Figur 6. Högskolornas profilering åren enligt träffarna i Google Scholar fys astr tek data kem mtrl bio miljö med farm föret adm hum sam Uppsala Lund Karolinska Institutet Chalmers Göt eborg Stockholm Linköping Umeå Luleå Got land Kalmar Södert örn Ör ebro Miun Karlstad Växjö Uppsala Lund Chalmers Göt eborg Stockholm Linköping Umeå Luleå Got land Kalmar Södert örn Ör ebr o Växjö Karlstad Miun Karolinska Inst it ut et fys astr tek data kem mtrl bio miljö med farm föret adm hum sam hum sam föret adm med farm bio miljö kem mtrl tek data fys astr Miun Karlstad Växjö Ör ebr o Södert örn Kalmar Got land Luleå Umeå Linköping Stockholm Göt eborg Chalmers Karolinska Institutet Lund Uppsala Miun Karlstad Växjö Örebro Södert örn Kalmar Got land Luleå Umeå Linköping St ockholm Göt eborg Chalmers Karolinska Institutet Lund Uppsala hum sam föret adm med farm bio miljö kem mtrl tek data fys astr För varje högskola visar staplarna den procentuella fördelningen på följande områden: samhällsvetenskap, konst och humaniora (hum sam); företag, administration, finans och ekonom (föret adm); medicin, farmakologi och veterinärkunskap (med farm); biologi, biovetenskap och miljökunskap (bio miljö); kemi och materialvetenskap (kem mtrl); teknik, datavetenskap och matematik (tek data); fysik, astronomi och vetenskap om planetsystemet (fys astr). I de övre projektionerna ligger Mittuniversitetet (Miun) närmast betraktaren och Uppsala universitet längst bort. I de nedre projektionerna är ordningen omkastad. 17

18 Figur 7. De tre norrländska universitetens profilering under perioderna och enligt Google Scholar Antal 500 Procent hum sam föret adm med farm bio miljö kem mtrl tek data fys astr 0 hum sam föret med adm farm bio miljö kem mtrl tek data fys astr Antal 2000 Procent hum sam föret adm med farm bio miljö kem mtrl tek data fys astr 0 hum sam föret adm med farm bio miljö kem mtrl tek data fys astr Staplarna visar antalet artiklar som registrerats på Google Scholars 7 områden (se texten till Figur 6) för de senaste två kalenderåren (övre diagrammen) och den föregående sexårsperioden (nedre diagrammen). Diagrammen till vänster visar absoluta tal, medan diagrammen till höger ger den procentuella fördelningen på områden för varje universitet. Rött betecknar Mittuniversitetet och Mitthögskolan, blått Umeå universitet, gult Luleå tekniska universitet. farmakologi och veterninärvetenskap många träffar för Karolinska institutet liksom för övriga universitet som också har läkarutbildning, medan det medicinska området framstår som Mittuniversitetets minsta. Figur 7 visar tydligare hur de tre helt norrländska universitetens artikelproduktion grupperas i Google Scholar. Volymsmässigt är Mittuniversitetet produktion jämförbar med den från Luleå tekniska universitet inom områdena Samhällsvetenskap, konst och humaniora, Medicin, farmakologi och veterinärkunskap samt Biologi, biovetenskap och miljökunskap. I övrigt är 18

19 den mindre än produktionen från både Umeå universitet och Luleå tekniska universitet. Den procentuella fördelningen av artiklarna på olika områden visar att vart och ett av universiteten kan sägas ha sin särskilda övergripande profil. Typområdet är i Luleå Teknik, datavetenskap och matematik, i Umeå Medicin, farmakologi och veterinärkunskap och på Mittuniversitetet Samhällsvetenskap, konst och humaniora. Noteras kan att Mittuniversitetet inom ramen för sin lilla produktion har en tyngdpunkt också i Teknik, datavetenskap och matematik, samtidigt som Mittuniversitetet i relativa termer är endast obetydligt mer profilerat än Umeå universitet åt Samhällsvetenskap, konst och humaniora. När produktionen under de senaste ett och ett halvt åren analyseras för sig, framkommer ingen påtaglig skillnad i mönstren jämfört med de föregående 6 åren (Figur 7). De små förändringarna för Mittuniversitetets del kan således vara tillfälligheter. Mitthögskolans totala produktion (som den registreras av Google Scholar) ökade markant under 1900-talets sista år men har sedan varit i stort sett oförändrad (Figur 8). Ett område som möjligen uppvisar en kontinuerlig, om än långsam, ökning från 1998 och framåt under hela 2000-talet är Administration, Figur 8. Mittuniversitetets årliga produktion av artiklar enligt Google Scholar 250 Antal artiklar hum sam föret adm med farm bio miljö kem mtrl tek data fys astr summa De 7 vetenskapliga områdenas bokstavsbeteckningar är som i Figur 6. 19

20 finans och ekonomi. En viss ökning under 2000-talet har också skett inom området Samhällsvetenskap, konst och humaniora, men här är tendensen oregelbunden och mer svårbedömbar på grund av den mycket höga toppen Eftersom den starka uppgången mellan 1998 och 2001 (Figur 8) kanske delvis skulle kunna vara skenbar och eventuellt återspegla en utveckling av sökmotorn, bör den bedömas mot bakgrund av motsvarande siffror för andra, väl etablerade universitet. Om man för enkelhetens skull inte begränsar sökningarna till preciserade ämnesområden, har (när denna utredningsrapport skrivs) Mittuniversitetet (d.v.s. Mid Sweden University, University of Mid Sweden, Mitthögskolan, Mitthogskolan, Mittuniversitetet) 66, 189 (+186 %), 257 (+289 %) och 174 (+164 %) träffar för respektive åren 1998, 2001, 2004 och Motsvarande värden är för Uppsala universitet 3060, 4510 (+47 %), 4820 (+58 %) och 4540 (+48 %), samt för Stockholms universitet 2030, 2730 (+34 %), 3110 (+53 %) och 2670 (+32 %; siffrorna inom parentes anger ökning i procent sedan 1998). Mittuniversitetet hade därför i relativa tal en påtagligt stark, och med största sannolikhet reell, ökning av publiceringsverksamheten under slutet av 1990-talet. Att värdena faller något mellan 2004 och 2006 för alla tre universiteten betyder att den särskilt höga toppen 2004 för Mittuniversitetets del i varje fall inte enbart kan ha att göra med övergången till universitetsstatus. Figur 9. Utvecklingen av antalet artiklar i Web of Science Procent Miun Karlstad Växjö Uppsala Stockholm Antalet artiklar registrerade år 2003 (Miun 67, Karlstad 64, Växjö 43, Uppsala 2280, Stockholm 1058) anges i diagrammet som 100 %. Miun = Mittuniversitetet. 20

21 Figur 9 redovisar utvecklingen under de senaste 5 åren av den del av artikelproduktionen som kan avläsas i Web of Science. Mittuniversitetet jämförs här i relativa tal med två äldre och två nya universitet. Artikelproduktionen har gått upp på alla de fem undersökta universiteten, i relativa tal mest på de små. För Mittuniversitetets del var ökningen 54 % mellan 2003 och För år 1998 har Mittuniversitetet bara 19 artiklar i Web of Science (28 % av 2003 års värde). Forskningens finansiering med direkta anslag respektive externa medel Som framgår av Figur 10 har Mittuniversitetets totala forskningsresurs sjunkit sedan 2003, om än mycket långsamt. Det beror på att den andel av resursen som inte utgörs av det direkta anslaget till vetenskapsområden, d.v.s. andelen externa medel, har sjunkit kontinuerligt från 58 % år 2003 till 40 % år Till stor del, men inte enbart, rör det sig om ett bortfall av strukturfondsmedel från EU. För jämförelsens skull har i Figur 10 också medtagits motsvarande siffror för Örebro och Karlstads universitet. Från att tidigare ha varit högre vid Mittuniversitetet än vid Örebro och Karlstads universitet, är externfinansieringsgraden nu ungefär densamma vid alla tre universiteten. Figur 10. Direkt och extern forskningsfinansiering under åren vid Mittuniversitetet (Mitthögskolan) samt Örebro och Karlstads universitet MnSEK Miun total fo-resurs Örebro total fo-resurs Karlstad total foresurs Miun extern fo-resurs Örebro extern foresurs Karlstad extern foresurs Extern finansiering har beräknats som den totala resursen till forskning och forskarutbildning minus anslaget till vetenskapsområde. Källa: Högskoleverkets årsrapporter. 21

22 Mest publicerade forskare vid Mittuniversitetet De 5 av Mittuniversitetets forskare är som är mest synliga i Web of Science är professorerna Hans-Erik Högberg (Institutionen för naturvetenskap, NAT), Hans-Erik Nilsson (Institutionen för informationsteknologi och medier, ITM), universitetslektorn Erik Hedenström (NAT), samt professorerna Ulla Lundström (NAT) och Bengt-Gunnar Jonsson (NAT). Tillsammans svarar de för en femtedel av hela universitetets i Web of Science sökbara produktion. På delad femte plats finns professorn Anders Knutsson (Institutionen för hälsovetenskap, IHV). Av de 31 forskare som under denna period förekommer som författare på minst 5 arbeten, tillhör 14 NAT, 8 ITM, 5 Institutionen för teknik, fysik och matematik (TFM), 3 IHV och 1 Institutionen för samhällsvetenskap (SHV). Eftersom naturvetenskapligt orienterade ämnen rent allmänt är så dominerande i Web of Science, har jag använt Google Scholar i ett försök att få en bredare belysning av publiceringsaktiviteten inom Mittuniversitetets alla sex profilområden. Till skillnad från i Web of Science kan man inte i Google Scholar automatiskt rangordna alla författare från ett visst universitet utan måste efterforska den individuella produktionen genom att söka på författarnamn. Jag har bedömt det vara ogörligt och föga meningsfullt att gå igenom alla Mittuniversitetets forskare på det sättet och har istället tentativt utgått ifrån att profilområdenas koordinatorer kan antagas vara representativa för respektive profil. Därför har jag sökt efter koordinatorernas publikationer Flest träffar, 36, har tillsammans koordinatorerna för profilområdet Digitala samhällen, följda av koordinatorerna för Skogen som resurs (27 träffar), Välfärdssamhällets utmaningar (14 träffar), Turism, idrott och upplevelseteknologi (6 träffar), Lärande och bildning (3 träffar), samt Kulturarv, demokrati och företagande (3 träffar). 22

23 MITTUNIVERSITETETS PROFILERING SEDD INIFRÅN Övergripande synpunkter Samtalen med koordinatorerna och andra personer med övergripande ansvar har gett mig intrycket att det i några viktiga avseenden finns en gemensam upplevelse av arbetet med profilområdena inom Mittuniversitetet. I detta avsnitt redovisar jag detta allmänna intryck. En viktig fråga gäller profilområdenas organisatoriska ställning. Vilken roll uppfattas de ha i universitetets ledningsstruktur i förhållande till rektor, fakultetsnämnder och dekaner? Därmed nära sammanhängande är förstås frågan hur man inom universitetet uppfattar syftet med styrelsens beslut att inrätta profilområdena. Är de tänkta att vara verktyg för att förändra och utveckla inriktningen av Mittuniversitetets forskning åt vissa håll? Vems är i så fall dessa verktyg, d.v.s. vem ska i första hand hantera dem rektor, dekanerna, prefekterna, de enskilda lärarna? Eller är de officiella profilerna visserligen tänkta att vara verktyg men inte främst för att förändra inriktningar utan för att mer allmänt entusiasmera forskarna till större samverkan och därmed högre kvalitet och större effektivitet i forskningen? Eller är det mera fråga om att utåt marknadsföra vissa drag i en redan existerande, bredare forskningsverksamhet, utan ambitionen att från rektors- och styrelsenivå styra särskilt mycket? Intrycket är att man ofta inom Mittuniversitetet känner sig osäker om svaren på dessa och liknande frågor. Den osäkerheten beror enligt min bedömning på att man kan uppfatta en viss dubbelhet eller otydlighet i styrelsens och universitetsledningens egen hållning till saken. Å ena sidan använder man på högsta nivå formuleringar som synes visa att tillskapandet av profilområdena är någonting för Mittuniversitetet väsentligt. Redan det faktum att det är styrelsen som har beslutat om dem, visar att de är i någon mening mycket viktiga. Enligt utvecklingsprogrammet är det också ett konkret utvecklingsmål att år 2008 har Mittuniversitetet profilerat sin forskning. Att profileringen formuleras som ett mål signalerar att det är en förändringsprocess, en angelägen sådan, som förestår. Denna bild av dynamik och viljestyrka framkommer också i styrelsens beslut 2003, där det framhålls att all verksamhet som bedrivs inom de valda profil- 23

24 områdena skall avrapporteras och utvärderas i anslutning till arbetet med årsredovisningen varje år. Kravet på årlig uppföljning återfinns också i mer generella formuleringar i rektors förord till utvecklingsplanen, som innehåller en beskrivning av forskningsprofilerna. Det är förstås troligt att den årliga avrapporteringen av profilområdenas verksamhet i formell mening äger rum. Någon mer energisk kontinuerlig uppföljning, med återkopplingar i båda riktningarna i ledningsorganisationen, tycks dock knappast ha förekommit. Forskningsprofilerna nämns ganska frekvent i universitetets årsredovisningar som uttryck för målsättningar och fokuserade visioner, inte minst för att understryka universitetets vilja till samverkan med det omgivande samhället. Det är i och för sig utmärkt. Men någon systematisk uppföljning av hur arbetet inom profilområdena fortskrider redovisas inte. Profilområdena utgör inte heller någon indelningsgrund i den ekonomiska redovisningen, varför det är svårt att riktigt förstå innebörden av att styrelsen eller andra anslår medel att användas inom ett visst profilområde. Själva den organisatoriska apparaten profilområde eller forskningsprofil verkar helt enkelt något frånvarande, i jämförelse med den påtagliga närvaron av den visionära idén om forskningens strukturering i just profilområden och forskningsprofiler. När jag började att läsa in mig på uppdraget att utvärdera profilerna, föreställde jag mig att styrelsens tillskapande av dessa officiella områden, med av rektor utsedda ledningsansvariga koordinatorer, skulle kunna orsaka problematiska spänningar gentemot fakultetsnämnderna, som ju är de reguljära och författningsmässiga ledningsorganen för universitetens forskning och forskarutbildning. På den punkten gissade jag tydligen fel. Det beror säkert delvis på att flera koordinatorer har tunga ledningsuppdrag också på fakultetsnivå och kan utöva inflytande från den positionen. Men framför allt beror nog friheten från större intressekonflikter på att forskningskoordinatorerna och profilområdena i verkligheten inte har använts särskilt aktivt av universitetsledningen för att medvetet driva på ett utvecklingsarbete. Min bild nu är således att styrelsen och rektorsnivån utan mycket ytterligare direktiv har överlåtit till fakultetsnämnderna och koordinatorerna att på eget ansvar implementera beslutet om profilområden. 24

25 Ledningen sådde ett frö år 2003 i avsikt att först fyra fem år senare ta ställning till plantans spontana växt. I varje fall förefaller inte koordinatorerna själva i allmänhet att uppfatta att de just i rollen som koordinatorer skulle ha fått något tydligt uppdrag att fungera som ledare för en brådskande och angelägen förändringsprocess. De är naturligtvis intresserade av att Mittuniversitetets forskning ska utvecklas, men deras eget upplevda ledaransvar för att så sker torde i allmänhet vara begränsat i just rollen som koordinator. I vissa fall tror jag att man försöker att göra det bästa av ett uppdrag vars innebörd man inte känner sig riktigt till freds med, därför att det upplevs som luddigt. Till den något passiviserande känslan av oklarhet om syftet kommer en tydligen ganska utbredd uppfattning att profilområdena från början har avgränsats genom beslut uppifrån, det vill säga de upplevs inte som ett organiskt uttryck för lärarprofessionens egen spontana kreativitet. Man inser allmänt att det finns en gräns för hur bred en forskningsprofil egentligen kan vara, utan att man språkligt tänjer begreppet profil för långt och med hänsyn till universitetets små resurser. I åtminstone något eller ett par fall diskuterar man om den gränsen kan ha överskridits. Samtidigt tycks alla inse att detta sakernas tillstånd i sig är ett uttryck för en dubbelhet i styrelsens hållning. Tankegången är då denna. Sannolikt har styrelsen å ena sidan velat åstadkomma en verklig profilering av verksamheten, såväl i marknadsföringen utåt som vad gäller den inre resursallokeringen, men samtidigt å andra sidan dragit sig för att besluta om en så tydlig profilering att några forskare skulle kunna känna sig, eller rent av bli, exkluderade. Därför har profilområdena givits så vida avgränsningar att de i realiteten tillsammans kan omfatta all den forskning som redan förekom vid dåvarande Mitthögskolan. En sätt att beskriva saken skulle kunna vara att styrelsen har valt en kompromiss i ett reellt dilemma som Mittuniversitetet idag delar med alla högskolor. Nämligen hur man ska kunna förena den akademiska frihet nedifrån, som är ett villkor för verklig kreativitet i vetenskapen, med den profilerande styrning uppifrån som enligt många är en förutsättning för att högskolorna ska kunna hävda sig i konkurrensen med varandra om personella och ekonomiska resurser. 25

26 Det är inte min uppgift att värdera hur Mittuniversitetet hanterar detta dilemma på ett övergripande plan. Som tidigare universitetsrektor har jag stor respekt för problemet och förståelse för viljan att kompromissa. Som utvärderare av profilområdena måste jag samtidigt säga att jag inte tror att det valda sättet att arbeta med dem kommer att bidra nämnvärt till att Mittuniversitetet uppnår de uppsatta målen för forskningen I de avseenden som målen kommer att uppnås, skulle så nog ha skett även utan att styrelsen beslutat om de officiella profilområdena. I de avseenden som de inte kommer att uppnås, är det möjligt, men naturligtvis långt ifrån säkert, att en energisk satsning på starkare profilering skulle ha kunnat leda aningen längre. Man bör dock inte göra sig illusioner om hur mycket som går att åstadkomma på lokal ledningsnivå i detta avseende. Bortsett från de individuella lärarnas kompetens och kreativitet torde den mest avgörande reala faktorn för en högskolas utveckling under alla förhållanden vara den basfinansiering som riksdagen tillhandahåller. Men på marginalen kan det säkert göra en skillnad om man på universitetet har en klar eller dimmig bild av vad man vill med sin eventuella profilering. Om en forskare känner sig osäker på styrelsens intentioner och misstänker att ledningen med sitt beslut om profilering i själva verket åstundar en resurskoncentration som kommer att gå ut över forskarens egen verksamhet, uppkommer lätt ett egenintresse av att bromsa snarare än att medverka till att skynda på processen. Samtidigt kan även en sådan forskare inse värdet för egen del av en profilering som rent allmänt stärker bilden av Mittuniversitetet utåt. Vidare kan en till synes gynnad forskare, som kan dra omedelbar nytta av en mer koncentrerad resursallokering, känna sig oroad av en profilering som går alltför långt; ett attraktivt universitet kan inte vara en monokultur. Alla på universitetets basplan likaväl som i dess organisatoriska ledning delar alltså dilemmat att åstadkomma en profilering som är optimal. När jag av utredningsuppdraget har lockats att reflektera över möjliga vägar ut ur det ovan skisserade dilemmat, har jag i flera av samtalen efterfrågat reaktionerna på en något annorlunda utformad kompromiss. Ett alternativ att överväga är om profilområdena med fördel skulle kunna göras skarpare än idag, det vill säga färre och snävare, och kanske också kommunikativt effektivare. Skulle det vara 26

27 acceptabelt, har jag med positivt gensvar frågat i en del samtal, om styrelsen samtidigt tydligt deklarerade att det inte bara är profilområdenas forskning som ska finnas på universitetet? Enligt detta tänkesätt skulle de interdisciplinära och tematiserade profilområdenas uppgift tydligt vara att hålla fram det som är just Mittuniversitetets speciella excellens eller förutsättningar, d.v.s. att stärka varumärket, som det i nutida jargong brukar kallas. Samtidigt skulle styrelsen uttryckligen slå vakt om viss ämnesdefinierad forskning som till sin inriktning och kvalitet är mer allmänt förekommande på högskolorna och därför inte i ordet egentliga mening profilerande för Mittuniversitetet. En förutsättning är förstås att denna senare forskning håller en god vetenskaplig kvalitet. Ett mått av sådan forskning har värde för universitetet av andra skäl, inte minst för att säkerställa att grundutbildningen kan bedrivas i en tillräckligt akademisk miljö. För att i planeringssammanhang kunna tala om den icke strikt profilerande men ändå värdefulla forskningen skulle man behöva ytterligare ett administrativt begrepp. Kanske kunde man beteckna den som flerårigt forskningsområde eller något sådant. Om en forskare i det akademiska ämnet eller ämnesgruppen X-ologi vet att styrelsen i ett inriktningsbeslut har budgeterat Y kronor till X-ologi som flerårigt forskningsområde för, förslagsvis, en 5-årsperiod, kan denna forskare säkert lättare än idag acceptera att hans eller hennes verksamhet inte ingår i något av de officiella profilområdena. Efter 5 år skulle X-ologens forskning och vetenskapliga konkurrenskraft externt utvärderas och långtidsbudgeten vid behov revideras, i analogi med att profilområdena revideras. Värdet med ett sådant arrangemang skulle bland annat vara att man slipper ifrån de nu ibland ganska ansträngda försöken att motivera all bevarandevärd forskning på ett sådant sätt att den passar in i några få tvärvetenskapliga profilområden. När ovanstående ifrågasättanden är gjorda, måste också betonas att profilområdena i sin delvis vaga karaktär på det hela taget ändå internt uppfattas som något positivt. Att det gäller för ett redan från början så väl etablerat område som Skogen som resurs, och för ett så starkt utvecklingsområde i tiden som Digitala samhällen, är knappast överraskande. Men även andra områden, inklusive sådana som mer famlande synes söka sin identitet och sina former, har omvittnats 27

28 kunna fungera som en stimulans till ökade kontakter och idéutbyten mellan universitetets lärare. I flera fall har det lett till att man har gjort seriösa försök att skapa gemensamma samarbetsprojekt som inte tidigare funnits på samma sätt. Det konkreta forskningsresultatet av denna stimulans är dock än så länge föga iögonenfallande, men framtidsförhoppningarna spirar lite var stans. Utvecklingsplanens mål för forskningen 2008 Även om, av ovan anförda skäl, styrelsens beslut 2003 om officiella profilområden nog ännu inte har bidragit påfallande mycket till Mittuniversitetets dokumenterbara forskningsproduktion, äger forskningen i stort faktiskt rum inom dessa områden. Det kan därför finnas anledning att här något kommentera utvecklingsplanens mål. Det första målet att det 2008 ska finnas fungerande forskningsmiljöer där ännena samverkar och etablerad seminarieverksamhet är kvantitativt opreciserat och därför i trivial mening uppnått. Graden av samverkan mellan ämnen varierar säkert mellan olika områden och det finns utrymme för vidare utveckling. Detta mål bör enligt min mening revideras i översynen 2008, antingen genom att preciseras eller genom att tas bort såsom närmast självklart för ett universitet. Målet att Mittuniversitetet [har] profilerat sin forskning synes endast till begränsad del hinna uppnås, om målet avser en fokusering av själva forskningen, och realiteter mer än ord. Det finns en pågående process i riktning mot större forskningssamverkan inom profilområdena och ett seriöst sökande efter deras egentliga innebörd och identitet, men processen gör på mig intryck av att alltjämt vara i sin linda och bitvis gå ganska långsamt. Om målet med profilerat avser marknadsföringen av Mittuniversitetet som forskande organisation, tror jag också att mer kan göras utan att man förfaller till ogrundade överdrifter. Omfattningen av Mittuniversitetets forskning är visserligen liten, men kvalitets- och inriktningsmässigt finns det pigga och klart respektingivande verksamheter som nog skulle förtjäna 28

29 att vara mer kända utåt än vad de är. Vid utformningen av en eventuellt ökad satsning på marknadsföringen är det dock viktigt att beakta att anseendet inom forskarsamhället och högskolevärlden förutsätter en annan typ av vetenskapligt kvalificerad information än vad man normalt kan åstadkomma i kommunikationen till samhället i stort. Samtidigt är det också viktigt att universitetets gemensamma resurser för samhällskommunikation ges gott stöd från såväl universitetsledningen som forskarna i allmänhet. Inom en stor organisation överskattar man mycket lätt och vanligen sin synlighet utifrån och det krävs fackkunskap för att göra sig uthålligt gällande i det moderna mediebruset. I detta sammanhang synes det relevant att också överväga vilken övergripande profil som universitetet som helhet vill eftersträva, vid en jämförelse med alla universitet och högskolor. Det är ett strategiskt vägval som det ligger utanför mitt uppdrag att tycka något om. Jag vill ändå peka på att marknadsföringen bör tydliggöra den strategi som universitetet (styrelsen) faktiskt bestämmer sig för. Är självbilden att Mittuniversitetet är en med Uppsala och Lund i princip jämförbar organisation som ännu inte växt ikapp (jmfr. Figur 1)? Eller kan man se småskaligheten som något av en tillgång genom att göra det regionala engagemanget för just Mittregionen till en uttalad profil? (Enligt min personliga mening vore det värdefullt om de tre nordliga universiteten kunde samverka mer i ett regionalt engagemang för hela Norrland, men den synpunkten ligger förvisso långt utanför mitt aktuella uppdrag.) Att Mittuniversitetets forskningsverksamhet [har] ökat starkt 2008 är ett mål som antagligen formulerades med tanken att övergången till universitetsstatus borde kunna medföra ett kvantitativt utvecklingssprång. Det stora språnget i publiceringsvolym togs dock redan i slutet av talet, så som det avläses både i Google Scholar (Figur 8) och i Web of Science (sid. 21). Någon stark ökning i produktionen av artiklar sedan 2003 är inte avläsbar i Google Scholar. Den delmängd som syns i Web of Science har däremot ökat på ett sätt som väl kan sägas uppfylla målet så här långt (Figur 9). Det måste betonas att båda de använda sökmotorerna missar den 29

Att utveckla den högre utbildningen. testamente efter Rådet för högre utbildning

Att utveckla den högre utbildningen. testamente efter Rådet för högre utbildning Att utveckla den högre utbildningen testamente efter Rådet för högre utbildning Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Utvärdering av SAFARI

Utvärdering av SAFARI Utvärdering av SAFARI ett nationellt Internetbaserat forskningsinformationssystem Carl Jacobsson Sara Billfalk 1 Utvärdering av SAFARI ett nationellt Internetbaserat forskningsinformationssystem Vetenskapsrådet

Läs mer

Rapport 2006:43 R. Utvärdering av tematiska magister- och forskarutbildningar vid Linköpings universitet

Rapport 2006:43 R. Utvärdering av tematiska magister- och forskarutbildningar vid Linköpings universitet Rapport 2006:43 R Utvärdering av tematiska magister- och forskarutbildningar vid Linköpings universitet Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post

Läs mer

Överlever den akademiska friheten?

Överlever den akademiska friheten? Li Bennich-Björkman Överlever den akademiska friheten? en intervjustudie av svenska forskares villkor i universitetens brytningstid Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99

Läs mer

Utvecklingen av högskolans samverkansuppdrag

Utvecklingen av högskolans samverkansuppdrag Utvecklingen av högskolans samverkansuppdrag Högskoleverkets rapportserie 2001:24 R Utvecklingen av högskolans samverkansuppdrag Högskoleverket 2001 Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box 7851, 103 99

Läs mer

Utvärdering av SSF:s satsning på Junior Individual Grants

Utvärdering av SSF:s satsning på Junior Individual Grants Arbetsrapport 2006 48 Utvärdering av SSF:s satsning på Junior Individual Grants ANDREAS HÖGBERG & GÖRAN MELIN Institutet för studier av utbildning och forskning Drottning Kristinas väg 33D 114 28 Stockholm

Läs mer

Vägval för Örebro universitet och Mälardalens högskola

Vägval för Örebro universitet och Mälardalens högskola Arbetsrapport 2005 38 Vägval för Örebro universitet och Mälardalens högskola Utredning av förutsättningar för fusion, allians eller annan samverkan Anders Broström, Enrico Deiaco & Göran Melin Institutet

Läs mer

REDAKTÖR ANNA-KARIN FRIH. ÖRE2010 Örebro Research Evaluation Utvärdering av forskningen vid Örebro universitet

REDAKTÖR ANNA-KARIN FRIH. ÖRE2010 Örebro Research Evaluation Utvärdering av forskningen vid Örebro universitet ÖRE2010 REDAKTÖR ANNA-KARIN FRIH ÖRE2010 Örebro Research Evaluation Utvärdering av forskningen vid Örebro universitet Örebro universitet, 2010 Titel: ÖRE2010. Örebro Research Evaluation. Utvärdering av

Läs mer

LÄROSÄTENAS ARBETE MED JÄMSTÄLLDHET, STUDENT- INFLYTANDE SAMT SOCIAL OCH ETNISK MÅNGFALD. en uppföljning av Högskoleverkets utvärdering 1999/2000

LÄROSÄTENAS ARBETE MED JÄMSTÄLLDHET, STUDENT- INFLYTANDE SAMT SOCIAL OCH ETNISK MÅNGFALD. en uppföljning av Högskoleverkets utvärdering 1999/2000 LÄROSÄTENAS ARBETE MED JÄMSTÄLLDHET, STUDENT- INFLYTANDE SAMT SOCIAL OCH ETNISK MÅNGFALD en uppföljning av Högskoleverkets utvärdering 1999/2000 Högskoleverket 2003 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box

Läs mer

Institutionsutredningen - översyn av indelningen i institutioner av universitetets verksamhet i Linköping

Institutionsutredningen - översyn av indelningen i institutioner av universitetets verksamhet i Linköping Institutionsutredningen - översyn av indelningen i institutioner av universitetets verksamhet i Linköping 15 juni 2006 1 LINKÖPINGS UNIVERSITET 2006-06-15 Institutionsutredningen Dnr LiU 141/06-10 Översyn

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Härifrån till jämställdheten. En skrift från Delegationen för jämställdhet i högskolan

Härifrån till jämställdheten. En skrift från Delegationen för jämställdhet i högskolan Härifrån till jämställdheten En skrift från Delegationen för jämställdhet i högskolan 1 2 Varför en delegation för jämställdhet i högskolan? Den svenska högskolan är fortfarande en ojämställd och könsuppdelad

Läs mer

Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan 17/2012. sid 6. Högskolan har effektivitetsproblem sid 10

Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan 17/2012. sid 6. Högskolan har effektivitetsproblem sid 10 17/2012 Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan sid 6 Forskning Dubbla budskap i propositionen sid 4 Karriär Doktorand behöver seniorers närvaro sid 8 ESO-rapport Högskolan har

Läs mer

VEM SKA GÖRA VAD? En studie av kopplingen mellan forskning och utbildning

VEM SKA GÖRA VAD? En studie av kopplingen mellan forskning och utbildning VEM SKA GÖRA VAD? En studie av kopplingen mellan forskning och utbildning Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift

Läs mer

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:11 R Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Ekonomer utbildning

Läs mer

1 SAMMANFATTNING...1 2 STUDIEUPPLÄGG...1 3 VARFÖR SAMVERKA?...1 3.1 SAMVERKAN OCH HÖGSKOLANS UPPDRAG...2 3.2 HÖGSKOLEVERKET DEFINIERAR SAMVERKAN...

1 SAMMANFATTNING...1 2 STUDIEUPPLÄGG...1 3 VARFÖR SAMVERKA?...1 3.1 SAMVERKAN OCH HÖGSKOLANS UPPDRAG...2 3.2 HÖGSKOLEVERKET DEFINIERAR SAMVERKAN... Inre perspektiv på samverkan organisation, arbetssätt och uppföljning UniLink-rapport 2009:2 1 SAMMANFATTNING...1 2 STUDIEUPPLÄGG...1 3 VARFÖR SAMVERKA?...1 3.1 SAMVERKAN OCH HÖGSKOLANS UPPDRAG...2 3.2

Läs mer

Varför universitet? Innehållsförteckning

Varför universitet? Innehållsförteckning Varför universitet? (Lars Brandell september 2007 rättad 2007-09-29) Termen universitet har kommit i centrum av debatten om den högre utbildningen och forskningen i vårt land. Det sägs ofta att vi har

Läs mer

Uppdragsutbildning: Möjligheter och hinder

Uppdragsutbildning: Möjligheter och hinder maj 2013 Patrick Krassén Uppdragsutbildning: Möjligheter och hinder Innehåll Bakgrund till rapporten... 2 Sammanfattning och slutsatser av underlagsrapporten.... 4 1 Inledning... 6 1.1 Om uppdragsutbildning...

Läs mer

Tekniska universitet på världsmarknaden?

Tekniska universitet på världsmarknaden? Arbetsrapport 2004 32 Tekniska universitet på världsmarknaden? motiv och förutsättningar för en strategisk allians mellan KTH och Chalmers ANDERS BROSTRÖM, ENRICO DEIACO & SVERKER SÖRLIN Institutet för

Läs mer

Nya ingenjörer om utbildning och arbete

Nya ingenjörer om utbildning och arbete Nya ingenjörer om utbildning och arbete en enkätundersökning riktad till civil- och högskoleingenjörer i Sveriges Ingenjörer med examen 2005 eller 2006 Rapporten Nya ingenjörer om utbildning och arbete

Läs mer

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser Uppföljning av 16 nationella forskarskolor samverkan, rekrytering, handledning och kurser Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

En högskola i världen

En högskola i världen Rapport 2008:15 R En högskola i världen internationalisering för kvalitet Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se En

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

Svenska, engelska och akademiska

Svenska, engelska och akademiska STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Svenska, engelska och akademiska Sju doktoranders syn på samspelet mellan svenska och engelska på högskolan Syftet med undersökningen är att fördjupa

Läs mer

DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org

DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org This is an author produced version of a paper Citation for the published paper: Jessika Wide Genusperspektiv och kursspecifikt jämställdhetsarbete

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

Professionellt samverkansarbete vid universitet och högskolor

Professionellt samverkansarbete vid universitet och högskolor Professionellt samverkansarbete vid universitet och högskolor ett led i en process mot ökad kvalitet Rapport från UniLink 2009:8 Redaktör Birgitta Stymne UniLink utvecklar och förnyar samverkan mellan

Läs mer

Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor:

Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor: DELRAPPORT version 1.2 Utredningen om stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor 2012-04-16 Dnr 63 U 2011:11 Särskild utredare Curt Karlsson Telefon

Läs mer