FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 3 12/ Formalia. 2. Rapport. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm3 12/ Sid 1(2)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 3 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm3 12/13 2012-09-17 Sid 1(2)"

Transkript

1 Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm3 12/13 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 3 12/13 Måndagen den 17 september 2012 klockan Plats: Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia Mötets öppnande Mötets behöriga utlysande* Val av mötesordförande Val av sekreterare Val av justerare Anmälda förhinder Adjungeringar Fastställande av föredragningslista Föregående protokoll Anmälningsärenden 2. Rapport Rapport på verksamhetsplanen* Ordförande* Vice ordförande* Kanslichef* Kommunikationschef* Näringslivschef* Projektledare THS Armada* Head of THS International* Cheferna för utbildningsinflytande* Studiesocialt ansvarig* Evenemangschef* Ledningsgruppen Denise Fuglesang Emma Fogelström Charlotte Permin-Fager Sebastian Ols Fabian Wahlgren Olivia Lindgren Izla Unesi Sara Blomqvist & Per-Viktor Bryntesson Douglas Victor Victor Olsson

2 Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm3 12/13 Sid 2(2) Mottagningssamordnare* Projektledare NobelNightcap* Sara Karlsson Marianne Fjelberg 3. Beslutsuppföljning Styrelsebeslut* Styrelsens actions points 4. Stadfästelse av delegationsbeslut Stadfästelse av eventuella presidiebeslut Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut Stadfästelse av eventuella projekt- och föreningsbeslut 5. Övrigt Övriga frågor Sammanfattning till hemsidan Nästa möte Val av nästkommande mötesordförande Mötets avslutande

3 Till: THS styrelse För kännedom: THS medlemmar THS arvoderade THS sakrevisorer THS Valberedning THS personal Inspektor KALLELSE Kårstyrelsemöte 3 12/13 Måndagen den 17 september 2012 kl , Kröken, Nymble Föredragningslista och samtliga handlingar finns tillgängliga torsdag den 13 september 2012 Nu har verksamhetsåret snurrat igång på riktigt! Jag skriver denna kallelse direkt efter avslutat KSm 2. Nästa måndag kommer ledningsgruppen 12/13 att rapportera på vad de har arbetat med under verksamhetsårets första två månader. Spännande, eller hur? Stockholm 10 september 2012 Denise Fuglesang Ordförande THS Välkommen!

4 Medlemskap Kärnvärden och värdegrund Avsnitt i VP Mål i VP Konkretiserade mål Aktivitet Nyckeltal Utarbeta en värdegrund bestående av kärnvärden, åsiktsdokument och arbetsprinciper KS: Ta fram åsiktsdokument och arbetsprinciper (dec) Kärnvärdena ska återspeglas i THS kommunikation mot medlemmarna under året i syfte att förmedla en enhetlig självbild KomC & OL: Ta fram verktyg för LG att sprida kärnvärdena inom hela THS, C och L. Utdelning av tygpåsar under kårens dag Entré-tygband till nollepubrundan med tryckta kärnvärden Kärnvärden i THS-presentationerna för nollan under mottagningen Kärnvärden i en infographic om medlemskapet Kommunikation av kärnvärdena genom tv-skärmarna i Nymble Under året dokumentera hur värdegrunden använts för att kunna utveckla verktyget KomC & OL: Halv- och helårsrapport Öka antalet medlemmar Ordf: Dokumentera antalet medlemmar/ sektion, avstämning OR med fokus medlemmar (nov) THS-station på kårens dag för information om medlemskapet samt uppställda Betala din kåravgift - datorstationer. Antal medlemmar: st Tydliggöra innebörden av ett medlemskap och dess förmåner samt verka för fler förmåner KomC, NC: Arbetar med detta, definerar medlemskap (nov) Fler förmåner (feb) Information om medlemskapet via THSpresentationerna för nollan under mottagningen. Arbete med fler förmåner, t.ex. medlemsrabatt på cyklar vid ett event ordnat av Näringslivsgruppen Öka antalet stödmedlemmar och utveckla stödmedlemskapet tillsammans med KTH alumni Ordf: Diskussion med KTH Alumni. KS: Definiera stödmedlemskap (konferens 3, feb).

5 En kommunicerande kår Undersöka alternativa rekryteringssätt för stödmedlemmar. Exempelvis alumnmiddagar och jubileum på THS Lokalt och Centralt All verksamhet inom THS ska motiveras till att ta in medlemmarnas åsikter Det ska både synliggöras och tydliggöras vem inom THS organisation som ansvarar för olika frågor För THS medlemmar tydliggöra vem som skall kontaktas i olika frågor KS: Görs i samband med definiering av stödmedlemskap (konferens 3, feb) LG: Informerar om detta på råd och liknande (okt) KomC: Förslag på förbättring, internt (dec) KomC: Förslag på förbättring, externt (dec) Antal likes på facebook: 3307 st (894 st nya under mottagningen!) Antal followers på twitter: 150 st Antal besökare på hemsidan: Augusti st En betydande del av THS förtroendevaldas tid ska läggas på kommunikation av sitt arbete och hur arbetet passar in i THS syfte. Kunskap ska spridas om THS verksamhet och THS synlighet ska ökas KomC: Kartläggning av kommunikationskanaler (okt) Undersöka att sätta upp Tvskärmar överallt. Ledningsgruppen har ätit frukost utanför Nymble under mottagningen för att synliggöra THS Centralt. Hela Ledningsgruppen har twitterkonton! En del rekryteringskampanjer har genomförts för att synliggöra vad de olika grupperna gör. Presentationer om THS har hållits för de internationella studenterna Märken har tryckts upp och delats ut till alla som gillar THS på facebook Det ska etableras strukturer för tvåvägskommunikation med ortscampi KomC: Halvårsuppföljning

6 IT och webb Samarbetet mellan all verksamhet inom THS Centralt som berör kommunikation ska öka Det tydliggörs vem som ansvarar för THS IT-system KS & KP: Skall skapa förutsättningar för detta. (dec) KC: Göra en nulägesanalys om vilka ITsystem som används i dagsläget. (dec) En gemensam workshop har hållits för hela programgruppen tillsammans med Kommunikationschefen. Samarbete mellan alla kommunikationsgrupper inom THS Centralt är planerat för att utveckla THS hemsida. Det utreds hur THS ska förvalta, vidareutveckla och nyutveckla system KC: Se över de olika möjligheterna att ta in en ITansvarig. Ta fram en upphandlingsstrategi för ITsystem (dec) De kommunikationsmedel som finns ska var tillgängliga för alla delar av organisationen System för att enkelt ta in åsikter från medlemmarna ska driftsättas KomC: Kartläggning av kommunikations-kanaler (okt) KomC: Förslag på hur detta skulle kunna göras (dec) Ett verktyg för att annonsera val till poster inom hela THS Centralt ska tas fram KS: Tydliggöra strategi, se till att den följs (sept)

7 THS Lokalt & Centralt - enad studentkår En samordnande och stödjande organisartion Utveckla medlemsregistret för att möjliggöra digitala val KS: Kontrollera medlemsmappning mellan program och sektioner (okt) En uppdatering av systemet har skett som innebär att många personers sektionskod har korrigerats, det finns dock fortfarande vissa fall där det inte fungerar. Ett möte med Ladok är inplanerat för att utreda exporten av programkoder till medlemssystemet. Alla förtroendevalda inom THS, lokalt som centralt ska ges möjlighet till att under sociala former träffa andra med liknande förtroendeuppdrag KS: Ska ge förutsättningar för sådanna former. Plan färdig (okt) Hittills aktiva och genomförda råd: Ordföranderådet, Ekonomirådet, Näringslivsrådet/Mässrådet, Idrottsrådet, Mottagningsrådet, Kommunikationsrådet, Internationella rådet Planerade råd: Utbildningsrådet Alla förtroendevalda inom THS, lokalt som centralt, ska erbjudas en utbildning eller introduktion relevant för det förtroende de fått samt deras plats, nytta och funktion i organisationen i stort Råden på THS ska ha tydliga syften som riktar rådsverksamheten och effektiviserar denna KS: Skapar förutsättningar för utbildningar och introduktion för alla förtroendevalda. Plan färdig (okt) KS: Sammanställer tydliga syften för samtliga råd inom THS (dec) Rekryteringsutbildningar genomförda för Nobel Night Cap, Näringslivsgruppen och Armada. Planerade utbildningar: Ekonomiutbildning, Ledarskapsutbildning för Ordföranderådet, Change management-utbildning för Ledningsgruppen, kårstyrelsen, Nobel Night Cap, Armada, Näringslivsgruppen, Programgruppen, Osqledarredaktionen, Sälj- och projektledningsutbildning för näringslivsverksamheterna inom THS Lokalt. Antal genomförda utbildningar: 3 Närvaro på råden: All verksamhet inom THS centralt ska ha THS som tydlig avsändare All verksamhet inom THS lokalt ska uppmuntras att ha THS som avsändare för att framgå att de är en del av THS KomC: Pressflik på hemsidan, mallar, loggor etc (feb) KomC: Pressflik på hemsidan, mallar, loggor (feb) LG: Informera om hur man använder dessa vid alla råd. Kommunikationsrådet samt Idrottsrådet har aktivt uppmuntrats till att använda THS logga i sin kommunikation.

8 Restaurang och eventverksamhet THS Lokalt - Framtidens organisation Det ska inrättas kommunikationskanaler för frågor mellan THS Lokalt och KTH för att säkerställa att THS har en enad och tydlig front mot KTH i alla frågor. En översyn av sektionsorganiseringen ska initieras i syfte att göra organisationen mer dynamisk vid förändringar inom KTH. CFU, KomC, SS: I råd ta fram processkartor för hur man driver en gemensam fråga (nov) Ordf KS: Lyfta frågan i OR1, reflektera i THS lokalt styrelse OR2. KS diskuterar på konferens 2 med högt till tak. Diskussion påbörjad i Ordföranderådet. THS Restaurang-, Café- och interncateringkoncept ska definieras och kommuniceras inom organisationen KS: se över restaurang- PM (okt). KC: Dokumentera restaurangkoncept tillsammans med RC (dec). KS: Uppdatera PM (jan) Antal externa förfrågningar/neka de förfrågningar: THS Restaurang och Café ska utvecklas för att ta emot mycket beställningar på extern catering samt flera externa och interna event i Nymble. Speciellt fokus ska läggas på att utreda och om möjligt skapa de förutsättningar som behövs för att erbjuda den catering THS lokalt efterfrågar Utvärdering i MR och OR (Klubbmästarråd?!) (okt). Fokus på konstruktiva förändringar. KS, KC, RC ansvarar för delegation av förändringar och implementation. Diskussion påbörjad i Ordföranderådet. Antal externa vs interna event: Arbete med att skapa förutsättningar för ökad pubverksamhet i Nymble ska fortsätta. Detta med mål i att på sikt bedriva daglig pubverksamhet i Nymble KS, EC: Strategi tas fram för hur man kan nå målen (sept). Diskussioner påbörjade i Programgruppen Konkretisering av ett enat evenemangskoncept påbörjat i Programgruppen Antal genomförda pubar: Antal genomförda övriga event:

9 THS Fastigheter Under verksamhetsåret 2011/2012 gjordes stora framsteg för fler enskilda evenemang i Nymble. Under 2012/2013 ska fokus ligga på att kontinuerligt utvärdera alla event för att ge fortsatt kvalitativ utveckling. RC, EC: undersöker vilka utvärderingssätt som är lämpliga (okt). Nyckeltal har tagits fram för att mäta utvecklingen av verksamheten Programgruppen ska erbjuda s.k. profilpubar i Nymble, pubar där programgruppen sköter baren samtidigt som olika verksamheter inom THS Lokalt och Centralt har möjlighet att profilera sig. KS, EC: Strategi tas fram för hur man kan nå målen (sept). Antal genomförda profilpubar: 0 Nymbles lokaler ska hållas attraktiva och rutiner för kortsiktig bokning och uthyrning ska vara översiktliga och lättillgängliga EC, SS, KårX/KC, RC: Definiera bokning, kontakt, bilder, regler etc. Anpassa därefter (dec). Nytt lokalbokningssystem implementerat Lokalpriserna är uppdaterade för att mäta de kostnader som finns för lokalerna En klassning av Nymbles lokaler skall utföras med syfte att tydliggöra lokalens långsiktiga användning. Exempel på klassning kan vara THS Föreningsrum och THS Studierum SS, EC: Projektplan för klassificering av Nymble (sept)

10 Näringslivsverksamhet Under verksamhetsåret skall syftet med Osqvik definieras och fastigheten anpassas därefter KS: Definiera syftet med Osqvik (sept). KC: plan för anpassning (nov). Ett projekt med mål att tillskapa och omvandla ytor inom kårhuset har initieras i samarbete med KTH. Under verksamhetsåret skall skisser tas fram och projekteringen påbörjas KS: kontakt med KTH:s Campusarkitekt (sept), projektplanering (jan). Skapa förutsättningar för ökad kommunikation och umgänge mellan THS Centralts näringslivsverksamheter KS & vordf: Öka budgetanslag för gemensamma aktiviteter. PLA & NC rapporterar (nov) Gemensamt event genomfört för Näringslivsgruppen och Armada tillsammans med Ericsson. Antal verksamhetsöverskr idande arrangemang: 1 Skapa förutsättningar och incitament för ökad kunskapsöverföring inom organisationen, både mellan THS Centralts olika grupper, men även mellan THS Centralt och Lokalt Undersöka intresset för att driva gemensamma näringslivsprojekt mellan THS Centralt och Lokalt, samt starta upp sådan verksamhet om intresse finns PLA & NC: Tas upp i NR/MäR, uppmuntra gemesamma projekt. (sept) PLA & NC: Utreds på NR/MäR (okt) Diskussion påbörjad i Näringslivsrådet/Mässrådet Antal genomförda gemensamma projekt: 0

11 THS Utbildning Nationellt påverkansarbete THS centrala näringslivsverksamheter ska gemensamt ansvara för att ta fram en lämplig arbetsstruktur för hur THS bör arbeta med produktsponsring i Nymble och kostnadsminskningar KS: Ger riktlinjer för vad som är ok (aug). PLA & NC: Ger förslag på hur man kan arbeta med detta (okt) THS under året ska delta i SFS arrangemang (fullmäktige, medlemsträffar etc.) i syfte att lära om organisationen Ordf: deltagande i SFSbootcamp (aug/sept). Delegation: deltagade i SFS-Fum (maj) THS ska ta fram en strategi för sitt arbete inom SFS KS: sätta ramar för val av SFS delegation (okt), välja delegation (nov). Delegation: prioritera frågor att stödja och driva (inför SFS-Fum). Ordförande och Chef för utbildningsinflytande har deltagit i SFS Bootcamp, en minikonferens med fokus på påverksansarbete och nätverkande. Antal SFSarrangemang vi deltagit i: 1 Allt påverkansarbete ska samlas under THS Utbildning som ska byggas till ett starkt socialt, kompetent och kommunikativt forum för frågor kring utbildningskvalitet CFU: tar fram konkreta mål (aug) - Gemensamma frågor i UR - Kommunikation via sociala medier - Kårens Dag - Artiklar i OL - Påverkansvecka i vår - Närvara vid sektionernas studienämnder Cheferna för utbildningsinflytande har tagit fram konkreta mål som nu finns införda under konkretiseringen till vänster. Kontinuerlig kommunikation sker via sociala medier, främst facebook och till viss del även twitter. THS Utbildning har haft en egen station under kårens dag för att synliggöra verksamheten Antal utbildningstillfällen : 0 Antal möten med studentrepresentant er: 1 Antal medlemmar i facebookgrupp: 66 st Antal behandlade studenträttsfall: 4

12 THS Visionsarbete Beskrivningar för THS Utbildnings verksamhet ska tas fram i syfte att öka kontinuitet och enighet i organisationen CFU: Tar fram beskrivningar (nov) En standard för THS kommunikation med KTH i påverkansarbetet ska utvecklas och implementeras KomC & CFU: Tar fram en processkarta som beskriver vägarna att gå i påverkansarbete (nov) implementerad (feb) THS arbete med påverkansarbete ska göras tillgängligt och synligt för att öka medlemmarnas intresse för frågorna. Syftet är att öka samtliga medlemmars beställarkompetens kring utbildning CFU: Genomföra påverkansvecka i vår (vår) - Kommunikation via sociala medier (kontirnuerligt) Artiklar i OL (kontirnuerligt) Antal OL-artiklar: 0 Antal likes på facebook: 165 st THS ska delta brett och kunnigt i alla tjänstetillsättningsprocesser CFU: ansvarar för att rapportera från samtliga TFN varje rapportmöte. Representanter är tillsatta i de centrala grupperna Hur det ser ut på skolnivå är inplanerat att diskuteras i Utbildningsrådet THS ska under verksamhetsåret 2012/2013 formulera en konkret 5- årsvision väl förankrad i organisationen samt i linje med vår omgivning. Visionen ska ligga till grund för verksamheten de åren den omfattar och det skall byggas strukturer för att följa upp visionens progression. KS: Väljer grupp som fixar innan KF1, uppföljning till KS (okt) (dec) (jan) klart KF4

13 Universitetets kultur För mottagningen i tiden Miljöpolicy THS ska se över det existerande dokumentet PM: THS Miljöpolicy och ta fram en ny miljöpolicy som behandlar både resursanvändande och avfallshantering KC, KS: KC ansvarar för PM uppdateras (okt). KS: Nytt PM/Policy färdigt att antas (dec). THS verksamhet ska anpassas till den framtagna miljöpolicyn KS ser över vilkas ansvar som berörs (feb). KC ansvarar för ansvarsfördelning inom av fastigheter. Utvärdering påbörjad men ej utskickad Siffror ur utvärderingen; ex andel nöjda studenter, andel som upplevt press att dricka alkohol, andel som känt sig kränkta, andel som deltagit. THS ska under verksamhetsåret påbörja en utvärdering av mottagningen för att identifiera mottagningens syfte och nytta samt dess styrkor och svagheter MS: Avstämning i MR (sept/okt), rapport (nov) Verka för att KTH arbetar vetenskapligt med utvecklingsarbete, framför allt vad gäller utbildningens genomförande Fokus i påverkansarbete CFU: Aktiv bevakning av ECE-skolans projekt med pedagogisk meritering, aktivt arbete i resursfördelningsutskottet Chefer för utbildningsinflytande har deltagit i, och aktivt lyft frågan för diskussion i möten och arbetsgrupper som berör frågan

14 Fysisk miljö THS relation till KTH Identifiera strukturer som försvårar fokus på utbildningen och studenten vid KTH CFU: Utreder vart sådana strukturer finns (nov) förslag på förbättring (mars) THS ska initiera en process för en policy om studentinflytande på KTH, där KTH sammanfattar sin relation till THS samt syftet och ambitionen med studentinflytande Ordf: Tydligör öppenhet för samarbetet med KTH. Presentera THS VP för KTH-LG/US. CFU: Jämförelser inom RUBIK. KS: Diskutera på vad man kan vinna/förlora genom policyn. THS proaktivt ska verka för att perspektiv viktiga för studenterna prioriteras i pågående och kommande projekt VO & SS: aktivt deltagande i MBA-möten (löpande under året) Vice ordförande och Studiesocialt ansvarig har deltagit i möten med Miljö- och byggnadsavdelningen för att bevaka studenternas perspektiv. Utveckla och definiera samarbetet mellan KTH:s miljö- och byggnadsavdelning (MBA), THS Centralt samt THS Lokalt. Det ska vara tydligt vem som har ansvar för en lokal, vilka krav som gäller och vem man ska vända sig till med frågor SS: Tar fram tidsplan (sept) för utredning vem som ansvarar för sektionslokaler. Presenteras för sektionerna på MBAs stormöte i vår (feb). THS har i dagsläget en mycket bra relation med MBA. Både KTH och THS är drivande i frågan om vem som har ansvar för olika lokaler och projektet är initierat med mål att presentera på MBAs stormöte med sektionerna.

15 Utresande studenter Sektionslokaler THS ska bevaka utvecklingen av MBA:s nytillsatta arbetsgrupp som ska utreda lokalbehov vid de olika skolorna, för att se till att relevant studentinflytande finns på plats SS: aktiv kommunikation med MBA i frågan löpande under året. Återrapportering varje rapportmöte. Undersöka och kartlägga THS sektionslokaler samt undersöka sektionernas organs behov av ytterligare lokaler i driften av sin verksamhet. Kvalitativ data och information ska insamlas, dvs. inte enbart antalet studenter och medlemmar som allokerats per sektionslokal utan även hur grupperna nyttjar lokalerna och under vilka perioder KS & SS: Utredning av användning av sektionslokaler (sept). Projektplan & utförande under tidig höst. Sektionerna har blivit kontaktade med riktlinjer för att samla in data och information, deadline för återkoppling till Studiesocialt ansvarig är sista september. Rutiner ska fastställas för hur detta underlag hålls aktuellt och hur THS ska bemöta KTH i dessa frågor Utvärdera hela utlandsstudieprocessen från idé till tillgodoräknande efter avslutad resa Arbeta för en större trygghet gällande tillgodoräknande av de kurser man läst SS: Utveckla rutiner för att hålla underlag uppdaterade (våren) CFU, THS I: Skapa och skicka enkät i utvärderingssyfte till minst 100 studenter som rest utomlands - för att belysa KTH:s brister. KS, CFU, THS I: Utred hur THS kan jobba med detta strategiskt: vilka kommunikationsvägar etc. (okt) Diskussion har förts i KTH:s ledningsgrupp och Universitetsstyrelse eftersom en punkt i deras Utvecklingsplan är att få fler utresande studenter. Andel tillgodoräknade kurser: (vet ej, statistik från KTH? ESN?)

16 Övriga nyckeltal Inresande studenter Utvärdera vilka stödfunktioner KTH erbjuder och bör erbjuda under studietiden i annat land THS bor under verksamhetsaret 2012/2013 utreda fragan med KTH och ta reda pa vad det finns for strategi kring integration av inresande studenter. Vems ansvar ligger integrationen pa och vilken fordelning av ansvaret finns mellan KTH och THS, centralt som lokalt. KP & THSI: Utvärdera THSI struktur och anpassa efter vad KTH vill THS ska göra.(sept) Ordf & THSI: Möte med KTH om deras syn på THSI och vad THS har för ansvar. (sept) Ordförande och Head of THS International har deltagit i möte med KTH och diskussionen har påbörjats. Antal medlemmar i THS International facebook-grupp: 1009 st Antal kårföreningar, andelar medlemmar i förening som är THS-medlem, antal skyddsombudsfall, antal luncher i restaurangen+cafet, andel näringslivsevent som var fullsatta, antal genomförda näringslivsevent, totalt antal engagerade studenter i alla centrala grupper, kostnad för reparation och underhåll av Nymble, antal sålda annonser till OL av NG resp. Tomat

17 Rapport inför kårstyrelsemöte 3 Ordförande, Denise Fuglesang Sid 1(2) ARBETSRAPPORT 1, KSM Ordförandes rapport Aktuellt just nu Under augusti har väl det mesta kretsat runt Mottagningen. Det har varit mycket fokus på THSpresentationerna och att synliggöra THS genom att vara närvarande och tillgänglig under veckorna. Det flesta sektioners mottagningar håller dock på att avrundas så för tillfälle är det mycket nollegasquer som gäller. Det har riktats mycket negativ kritik mot kårens restaurang- och evenemangsverksamhet så jag har fått syssla ganska mycket med att prata med diverse parter för att förklara varför situationen ser ut som den gör. Det har för det mesta gått bra, men det är helt klart energikrävande. KTH:s heta puck just nu är nog utvecklingsplanen och den diskuteras i stort sett i alla de instanser som jag sitter med i (RG, LG och US). Annars har jag get mig f*n på att vi ska ha utformat en uppstyrd och hållbar struktur för THS International till dess att nästa HOTI blir vald, så jag har pratat mycket om det med Izla och börjat fundera på hur vi ska gå till väga. Vi var på möte med KTH för att få bättre insikt i hur deras internationella verksamhet fungerar samt för att se hur våra verksamheter kan komplettera varandra. KTH var positivt inställd och vi har bokat in ett nästa möte i början av november. I övrigt är det mycket samordning (inför möten, luncher och utbildningar), bollplankande (med alla möjliga parter), mötesdeltagande och informerande som gäller. Jag tror jag har mailat OR 2ggr/dagen på sistone, men det är ju viktigt att de hålls informerade eftersom de i stort sett är våra främsta ambassadörer ute på sektionerna. Gruppdynamik och organisationsfrågor Kortfattat om exempelvis arbetsledning, disskusioner kring LGmöten etc Stämningen i LG är jättebra. Alla kommer överens och samtliga verkar känna att de finns stöd (såväl fysiskt som psykiskt) att hämta i gruppen. Emma och jag har haft avstämningsmöten med hälften i gruppen och ska ha möte med övriga under kommande vecka. LG mötena fungerar helt okej, men har hittills snarare fyllt en informativ funktion. För min del har jag haft möten med ett flertal i LG för att få bättre insikt i hur deras enskilda områden fungerar och hur de jobbar med dem. Detta gör jag för att jag är nyfiken, intresserad och vill veta i detalj hur hela verksamheten fungerar, men också för att se vad det finns för möjligheter att knyta samman olika delar för att få en mer enad organisation. Samarbeten och kontakter OR Första OR var den 31 augusti. 13 stycken deltog och alla verkade taggade. Vi körde lite presentationer och en kort diskussion om vad vi vill använda OR till. Jag höll i ett pass om hur THS Centrala verksamhet fungerar och relaterar till sektionerna och KF, vilket var väldigt uppskattat då många tycker att det är

18 Rapport inför kårstyrelsemöte 3 Ordförande, Denise Fuglesang Sid 2(2) förvirrande. Jag tog emot och försökte reda ut mycket negativ kritik om evenemangsverksamheten under Mottagningen. Slutligen lyfte jag frågan om hur många sektioner THS bör har. Mötet avslutades med tårta och bubbel för att fira att året kommit igång. Jag har också spikat datum för en ledarskapsutbildning som OR ska få av McKinsey. KTH Mycket tid har förstås gått åt till möten (och internat) med KTH. Inte bara Rektorgruppen, Universitetstyrelsen och Ledningsgruppen utan även möten där fokus legat på sammarbetet THS-KTH. Som nämnt fokuserar KTH just nu mycket på sin utvecklingsplan, men det har även lagst tynd på den utredning som gjorts om KTH:s namn och varumärke. Regional och Nationellt samarbete: SFS och SSCO Jag har varit på SFS konferens och SSCO konferens. Båda fokuserade egentligen på påverkansarbete och nätverkande, men SSCO:s var mer givande. REFTEC Jag har haft ganska mycket kontakt med KORK angående ARGast-frågan. Hemsidan har ju inte fungerat ordentligt på länge, så vi har haft tre Skypemöten för att bestämma hur vi ska agera. Nu har vi skrivit avtal med Codemill som ska fixa problemen i två faser. Första fasen ska bli klar under hösten. Interna kontakter och samarbeten Tillsammans med Emma har jag haft möten med BEST och Quarnevalen. Båda mötena gick bra och det känns som att vi lagt en bra grund inför året. Övriga kontakter Emma och jag ska representera på MF:s Amphioxgasque (nollegasque) på lördag. Kan rapportera vidare om detta på mötet. Resonemang Arbetet är (knappast oväntat) ganska spretigt och det gör bland annat att denna rapport var jobbig att skriva. Det är ofta svårt att hitta tid för att verkligen kunna fokusera på en uppgift (nackdelen med kontorslandskap), men jag har lärt mig att om man kommer in tidigt på morgonen kan man få mycket sådant gjort. Trotts att det ibland är frustrerande är det samtidigt väldigt roligt att lära sig balansera det operativa, strategiska, ledande och plötsligt uppkomna arbetet. Man får ett brett perspektiv och jag får fruktansvärt mycket idéer på hur organisationen skulle kunna utvecklas och knytas samman. Man får se problemen från många olika håll och inser hur svårt det är att hitta lösningar som alla är nöjda med. Det har varit en hel del konflikhantering, mer än vad jag förväntat mig tidvis jobbigt, men alltid lärorikt. Ibland känns det tungt med mycket KTH-möten. De är ofta mycket ineffektiva och sådana möten tillhör klassen det värsta jag vet. Det kan kännas som totalt bortkastad tid: ett möte som är två timmar långt kan ha en 5minuterspunkt som berör THS. Annat är det med kårens möten! Där känner jag mig oftast inspirerad och engagerad och känner att det händer saker som för verksamheten i rätt riktning. Oftast kommer jag ifrån styrelsemötena med ny inspiration och kraft. Allmänt kan jag väl säga att det hela tiden är jättemycket, men det är roligt och givande och jag får träffa massa spännande människor, lära mig avgränsa och säga stopp samt helt enkelt jobba mer effektivt. Jag har kommit fram till att intensiv träning är mitt absolut bästa trick för att slappna av och jag tror jag håller på att trilla in i träningsnarkomani, men det är snarare positivt särskilt för mina blodsocker. Till slut vill jag bara säga att LG och KS är bäst i världen och jag tycker alltid att det är roligt att få hänga med er och önskar att jag fick göra det ännu oftare under icke-arbetsformer!

19 Rapport inför kårstyrelsemöte 3 12/13 Vice ordförande, Emma Fogelström Sid 1(2) ARBETSRAPPORT 1, KSM Vice Ordförandes rapport Aktuellt just nu De senaste veckorna har fokus legat på två stora saker, budgetrevideringen och underlaget inför mötet med KTH angående deras medfinansiering av THS. Budgeten är reviderad och klar och inväntar nu KF:s kritiska ögon och underlaget är inskickat, det känns skönt! Träffade Anders Lundgren idag som lovade att läsa underlaget ikväll inför vårt möte, jag sa att jag skulle förhöra honom imorgon Projekt som berör fastigheten är bland annat ombyggnationen av caféet som är planerad till jul. Ritningarna börjar anta sin slutgiltiga form och förfrågningsunderlaget går ut till byggföretagen nu i veckan. Spännande! Andra projekt är en rätt så omfattande reparation av taket på Osqvik samt Nymbles byggnadsminnesmärkning. Nästa steg i projektet med byggnadsminnesmärkningen är att ta fram en så kallad vårdplan för Nymble men det har ännu inte hunnits med. Upright är nästa högst aktuella problem, det uppdagades i augusti att Upright inte hade justerat sektionsindelningen enligt önskemålen från förra året. De har nu ändrat en hel del men vi har också upptäckt nya problem som vi inte hade tänkt på innan. Som tur väl är så har jag fått en del hjälp av både Sara och Henrik och jag och Henrik har bokat in ett möte med de som sköter exporten av programkoderna från Ladok för att reda ut det en gång för alla! Gruppdynamik och organisationsfrågor LG är bäst och alla är så himla lätta att ha och göra med. Även om alla är väldigt olika i sina personligheter så är gruppen ganska homogen och det känns som att alla siktar åt samma håll. Jag och Denise är mitt uppe i en period av avstämningsmöten med alla i LG för att kolla läget hur alla har kommit in i sina arbetsuppgifter men också hur de mår och hur allt känns. Det har känts jättebra med de möten vi hittills har hunnit med och vi har fortfarande några stycken kvar. Jag älskar att få vara med i allas arbeten på ett litet hörn antingen via ekonomifrågor eller bara för att agera bollplank när det behövs. Samarbeten och kontakter Efter inrådan av Sara och Johan så beslutade vi att Denise skulle sitta med i KTH:s Ledningsgrupp istället för mig (tidigare har ju vice ordförande suttit med). Det har gjort att jag typ inte har någon kontakt alls med KTH men för min del känns det helt okej. Det är såklart också lättare för Denise att hålla sig insatt och faktiskt utnyttja vårt inflytande bättre när hon även sitter i andra instanser. Reftec-samarbetet går jättebra, vi har haft ett superkul VORK1 och det är snart dags för konferens nummer två. Vi har dessutom haft ganska mycket utbyte och hjälp av varandra över mail vilket känns jätteskönt. Kontakten med våra två bolag går bra, det har varit jätteskönt att jag hunnit träffa både Natis och Gudrun under överlämningen för det känns aldrig som ett hinder att ringa dem om jag undrar över något. Jag planerar också att boka in lite mer regelbundna avstämningsmöten med Studentkonsulterna för att bevaka hur bolaget utvecklas. Ekonomirådet är igång och 12 sektioner var närvarande vid ER1. Vi lärde känna varandra lite grann och planerade upp resten av året. Jag är just nu också i planeringsfasen av ekonomiutbildningen för sektionerna som kommer bestå av tre tillfällen; grundläggande bokföring, Fortnox och skatterätt, med det första tillfället den 25e september. Upplägget på utbildningen diskuterades även i ER.

20 Rapport inför kårstyrelsemöte 3 12/13 Vice ordförande, Emma Fogelström Sid 2(2) Resonemang Det här är verkligen det roligaste jag har gjort! Jag är så himla glad att jag tog chansen och sökte posten i våras. Jag har lärt känna så himla många fantastiska och imponerande människor och jag lär mig nya saker varenda dag. Även de dagarna man känner sig trött och frustrerad blir man uppiggad antingen av LG eller KS och det känns superskönt att alltid ha det stödet. Tidvis har arbetsbelastningen varit lite väl hög, men det har gått bra eftersom det har varit begränsat till typ en vecka. Jag tror också att det kommer bli lite bättre allt eftersom jag lär mig att kanske inte planera in deadline för medfinansieringsförslag samma dag som jag måste skicka in budgeten till styrelsehandlingarna

21 TITEL Charlotte Permin-Fager Kanslichef Tekniska Högskolans Studentkår Sid 1(2) RAPPORT ARBETSRAPPORT KANSLICHEF Löpande verksamhet Ekonomi 1. Hogias Cloudlösningär installerat och i drift sedan sommaren. Både löpande bokföring samt betalningar fungerar nu att sköta på distans. 2. Faktureringsprogrammet kommer att dra igång i oktober 3. Lönesystemet med tidsrapportering kommer lanseras i okt/nov. 4. Bokslutsarbetet är klart och revisorerna kommer den sept. Mia har gjort ett fantastiskt arbete! Ett bra verksamhetsår! 5. Likviditeten är fortsatt god och framtida utgifter och amorteringar ligger i fas. 6. Kvittoinlämningen fungerade bättre inför bokslutet bra! Personal 1. Personalen är åter på plats efter en välbehövlig semester 2. En extra resurs anställdes till Kår-x för att vara behjälplig under den ökade belastningen vid terminsstart. Hon kan fortsättningsvis vara behjälplig vid behov. Tycker dock att det är viktigt att LG fortsätter med torsdags uppdraget i Kår-x. Café och Restaurang 1. Resultatet för RS 5 vid årskiftet var över budget J 2. Matsalen har fått en uppfräschning med griffelfärg på vikväggarna, golvet slipat och nya möbler både inne och ute på terrassen. Positivt! 3. Halva personalstyrkan är nyanställd och får nu en rivstart iom mottagningarna. Tyvärr så brabbas personalen av höstförkylning vilket gör arbetsbelastningen ännu högre. 4. Senaste veckan har det varit försäljningsrekord i cafét varje dag! Flera tusen över budget/dag. Bådar gott för framtiden när cafét har eget kök! Fastighet 1. Under sommaren så renoverades betonggolvytorna i bistron, bokhandeln, nya korridoren och lastkajen. Resultatet är klart bättre än tidigare men ytterligare åtgärder kommer att genomföras för att minska sprickornas synlighet. 2. Trägolvet i puben och gamla matsalen slipades så att det ser nästan nytt ut, dock så kommer ytterligare omgångar med inoljning ske under september månad. 3. Alla trasiga stenplattor har bytts ut på plan 1 o 2 samt i gasquerna. 4. Ny matta har lagts i trapphuset DKV 19. Mycket fint blev det! 5. Nya PG förrådet fick förstärkta väggar. Säkrare dörr är på ingång. Kulverten får en ramp och gallerstaket monterat. 6. Flera inbrott har skett under sommaren vilket har resulterat i att flera dörrar har fått förstärkning och att alla har blivit mycket mer observanta på vad och vem som rör sig i huset samt att larma sina dörrar. Inbrotten har krävt mycket tid och pappersarbete men framför allt så är detta väldigt kostsamt för kåren. Skadorna från bara det ena inbrottet hamnar på ca 200 kr. Ena inbrottstjuven ertappades dock på bar gärning, en strålande insats av Studiesocialt ansvarig! Tjuven dömdes till 2 månaders fängelse. 7. Larm och inpasseringsfrågorna ligger på högsta prio! Anders L har nu godkänt samarbetet och möte med Bravida står nu på tur. Behovsanalys är genomförd och ska nu stämmas av mot KTH

22 TITEL Charlotte Permin-Fager Kanslichef Tekniska Högskolans Studentkår Sid 2(2) säk och sedan Bravida. Vi ska i möjligaste mån återanvända befintliga dragningar mm. Förhoppningen är att denna installation ska kunna genomföras samtidigt som ombyggnationen sker i december. 8. Marken där vintercontainern brukar stå genomgår nu en förbättringsåtgärd. Gräset hyvlas bort och grus kommer läggas. Detta för att stabilisera för den permanenta container som är på ingång. Kostnaden för att köpa containern motsvarar 2,5 årshyror, dessutom minskar inte värdet på en begagnad. 9. Nya stolar är beställda till LG + doktorandombudet så att de får en bättre arbetsmiljö! J 10. Taket läcker på Osqvik! Åtgärd måste ske omgående. Inga bokningar fr o m 1 oktober. Offert inhämtas från bonden som har Byggfirma och ombesörjer traktens alla byggprojekt. Projekt Ombyggnationens efterdyningar och andra nyheter Golvsprickor: Nästan klart har begärt in lite förbättringsåtgärder. Åtgärdas i slutet av september. Ventilation: OVK är genomförd med några anmärkningar. PB teknik har nu i dagarna vaknat till liv igen och frågan kvarstår hur vi ska lösa denna surdeg! Styrelsens ställning? Min ambition är att kunna avsluta detta kapitel snart. Terrassen: Klart! Återstår att se hur länge denna temporära lösning kommer hålla. Café ombyggnationen: Planritningar är klara och offertförfrågan skickas ut nästa vecka V.ordf har alla handlingar. Planen är att starta måndagen efter sista tentapuben, den 17 december. Café verksamheten flyttas under denna tid upp till restaurangen. KTH vill samtidigt genomföra en mindre ombyggnation hos IT-SC. Detta för att öka antalet arbetsplatser. Denna ombyggnation är planerad att genomföras samtidigt som cafét. Resonemang Mår ok. Det är roligt att ekonomisystemet fungerar och att min laptop är åter på plats.

23 Rapport inför kårstyrelsemöte 03 Kommunikationschef, Sebastian Ols Sid 1(2) ARBETSRAPPORT 1, KSM03 Kommunikationschefens rapport Aktuellt projekt Just nu bedrivs ett antal mindre projekt: Rekryteringskampanj för THS webbgrupp Marknadsföringskampanj för Kårbokhandeln Ordna nya system som ska ersätta APSIS. Surveymonkey och MailChimp är lämpligaste kandidaterna och kostar tillsammans mindre än hälften av vad APSIS gör. Byte av skylt vid DKV19. Förhoppningsvis får möjligheten att driva årsberättelseprojektet. Ska försöka samla ett antal webmasters till ett möte där vi kan diskutera användning av THS hemsida och hur den kan utvecklas. Till att börja med ska dessa personer vara de som är webmasters på THS Centrala organisationer, i.e. Armada, NG, OL och NNC. En ny hemsida kan förhoppningsvis lanseras till THS 111års jubileum den 30:e januari. Gruppdynamik och organisationsfrågor Arbetet med gruppen går bra. Inget märkvärdigt som måste förändras. Samarbeten och kontakter Samarbetet med OL funkar bra. Inte behövt använda mig av redaktionen till något än men en del var taggade att hjälpa till med årsberättelsen om den blir av. INFARK har haft lite diskussioner kring varumärkesskydd då LinTek skulle ansöka om en ny sådan. Diskussioner kring första INFARK mötet på Chalmers den 1-3 oktober har också börjat och ett skypemöte ska planeras till nästa vecka för att sammanställa diskussionspunkter till träffen. Ekonomi Det ligger bra till med budget just nu. Katalogbudgeten är i princip slut då priset höjdes när nya sidor blev tillagda i Osquariana i sistaminuten men annars finns det mycket utrymme att jobba med för annan marknadsföring.

24 Rapport inför kårstyrelsemöte 03 Kommunikationschef, Sebastian Ols Sid 2(2) Resonemang Det är roligt att tänka mer strategiskt och hålla på lite med varumärket. Har dock inte haft mycket tid till det och brandbooken då små uppgifter dyker upp hela tiden. Det är mindre roligt att krångla med Upright, både medlemssystemet och deras utskick. Den konkretiserade verksamhetsplanen har suttit en hel del nya mål om vad som måste göras snarast. Några grejer hade deadline i oktober så det är dags att börja med dem.

25 Rapport inför kårstyrelsemöte 3 Näringslivschef, Fabian Wahlgren Sid 2(4) ARBETSRAPPORT 1, KSM3 Näringslivschefens rapport Gruppdynamik och organisationsfrågor Till att börja med så har jag ju haft ett avhopp i NX (min ledningsgrupp), min säljansvarige bestämde sig för att han helt enkelt hade tagit sig vatten över huvudet och att det blev för mycket med studier, THS Näringsliv och sitt jobb som studentambassadör. Sen har vi även haft issues med spons-ansvarige, då han haft lite personliga saker att hantera. Han har vart borta i 2-3 veckor, men det verkar nu som att han är back on track och taggad på att dra igång. Jag hoppas det iaf Gällande situationen med avhoppad säljansvarig så löser vi det genom att slå ihop sälj & spons samt att vi gör 3-5 team (beroende på ansökningar etc) med 2-3 pers i varje team. Dessa team får då fokusera på ett verksamhetsområde under vissa perioder. Känner att det är en bra lösning, fråga om ni vill veta mer Samarbeten och kontakter NX och PG har vart ute på Ericsson tillsammans. Har påbörjat en diskussion med min motsvarighet på Chalmers för att utvärdera hur man kan få in studenters tankar om näringslivsverksamheten på respektive lärosäte. Tillsammans med Olivia fortsatt diskussionen med MIRA om ett gemensamt CRM-system. Vi har troligen lyckats väva in att de ska bygga någon sorts eventkalender åt oss (yay!). Uppföljning sker i oktober. Första ARG-mötet om 2 veckor blir utan företag, tyvärr betyder det att alla inte kan delta från alla olika lärosäten pga olika ekonomiska förutsättningar. Men det ska bli skönt att ha två hela dagar bara för ARG, där inte ena dagen behöver gå åt till företagsbesök. Samarbetet med TalentEye går mycket bra och smidigt hittills. Vi gjorde vår rekryteringsutbildning med dem för några veckor sedan, och NX var mycket nöjda. Vi har även bokat in NR2 hos TalentEye för alla näringslivs- och mässansvariga på sektionerna. Temat kommer vara sälj. I NR verkar folk vara peppade på ett stort deltagande och mycket utbyte. Kommer bli en bra höst på den fronten tror jag! Jag och Elin (ansvarig i NG för internationell karriär) hade möte med Emma, nytillträdd projektledare för Project Destination. Det var ett bra möte, vi planerar att ha kontinuerlig uppföljning för att se till att event inte krockar och liknande. Jag har börjat jobba med ett fastighetsbolag som eventuellt vill hjälpa oss med renoveringar och liknande. Det är i initialt stadie, men tills nästa rapport hoppas jag kunna ha ett färdigt koncept. Däremot skulle jag vilja veta om jag kan förhandla om exponering på ths.kth.se. Det är vårt absolut största förhandlingsargument i den här diskussionen och jag måste få veta om jag kan driva den frågan vidare. Så, tankar?

26 Rapport inför kårstyrelsemöte 3 Näringslivschef, Fabian Wahlgren Sid 3(4) Aktuella event Evenemang Studentpriset, lunchfrl med Trafikverket och Framtidsverket o 3/5 i kröken. Fullsatt med 70 deltagare. Studentpriset, lunchfrl med Svenska Spel och Xylem o 4/5 i kröken. Fullsatt med 70 deltagare. Studentpriset, lunchfrl med Skandia och Vectura o 5/5 i kröken. Fullsatt med 70 deltagare. CaseClub introduktionsevent o 11/9 i Gröten CaseClub event 1 o 20/9 hos Quartz+co (huvudsamarbetspartner för CaseClub) Microsoft, Lunchföreläsning om Imagine Cup och Windows8-lanseringen o 27/9 i nya matsalen, satsar på runt 170 deltagare. CaseClub event 2 o 4/10 hos KPMG Monterplatser i KTHB My Academy o 27/8 o 31/8 o 4/9 o 6/9 Studybuddy o 5/9 o 6/9 Samsung (via eventföretaget Workshop) o Hela vecka 39 Monterplatser i Nymble Studentpriset o 3/9 o 4/9 o 5/9 Studybuddy o 6/9 o 19/9 o 26/9 o 10/10 Studentkortet Roadshow o 11/9 Dagens Nyheter o 12/9 Cykelgrossisten (utanför Nymble, ger rabatt på cyklar till THS-medlemmar) o 13/9 Forex Bank o 18/9 Microsoft o 25/9

27 Rapport inför kårstyrelsemöte 3 Näringslivschef, Fabian Wahlgren Sid 4(4) Ekonomi Har precis börjat skicka ut fakturor och lägga övergripande budgetar för några av våra enskilda projekt. Hittills ser det mycket bra ut även om vi ännu inte hunnit börja arbeta med aktivt sälj ännu. Ett problem som rör ekonomin är ju att min säljansvarige har hoppat av. Tanken var att han skulle börja sälja för OL redan nu. Tyvärr får vi skjuta på NG:s aktiva annonsförsäljning tills vi vet hur hela organisationen kommer att vara uppbyggd. Resonemang Det är mycket att göra, väldigt många sjukt roliga projekt som man vill dra i. Har en stor hög med projekt som ligger i min digitala förslagslåda tillsammans med min grupp. Har också många idéer om kostnadsminskande avtal och sponsring som jag diskuterat bl a med KC. När period 2 börjar är det aktuellt att starta att dra i dessa projekt. I övrigt, jobbigt att vara sjuk o inte bli frisk. Men nästa vecka har jag inte så mycket inbokat och ska kurera mig Förhoppningsvis kan jag under mötet även säga att vi fått in absurt många ansökningar till NG. Vi stänger ju söndag 16:e. I så fall kommer jag vara väldigt glad

28 Rapport inför kårstyrelsemöte 3 Projektledare Armada, Olivia Lindgren Sid 1(1) ARBETSRAPPORT 1, KSM3 Projektledare för Armadas rapport Gruppdynamik och organisationsfrågor Arbetet med projektgruppen går bra och de senaste veckorna har arbetsbelastningen ökat för alla i projektet. Vi är nästan klara med den fullständiga anmälan, det är cirka 40 företag som inte är klara med sina annonser i nuläget. Vi har sedan augusti haft tre avhopp och tagit in tre nya företag, det krävs extra administration av företagsanvarig men det finns ju företag som är intresserade. Det har varit enorma mailkonversationer för företagsansvarig och katalogansvarig under den fullständiga anmälan. Detta är självklart inget oväntat men totalt har de skickat cirka 3000 mail under fyra veckor, mycket är tack vare alla fel som uppstår via ARGast. Vi har haft många diskussioner kring kommunikation i projektet, speciellt hur information går till gruppledarna. Jag har inför att skicka ut veckomail till gruppledarna där jag sammanfattar kort vad som händer i projektet och vad som kommer härnäst. Det som jag anser gått sämre är lokalbokningen, speciellt vår bokning med stora värdmötet. Vi har även fått börja om från början med bilspons då Sunfleet inte längre är intresserad av det stora avtalet med kåren. Nästa helg åker vi på teambuildinghelg och idag ska vi på teambuilding med Vattenfall och Tieto. Det är viktigt att bara hänga med varandra utan att jobba och alla kommer följa med på båda tillfällena. Samarbeten och kontakter Armada och NG har varit på besök hos Ericsson, kul att grupperna fick träffas. Jag och Fabian har möten varje måndag för att diskutera vårt arbete och bara prata, det är riktigt bra att få kontinuitet på vårt arbete. Vi har även haft NR1 och det var 24 stycken som kom, kul! Ekonomi GOLD: Just nu 18 anmälda företag, vi har ökat med ringadet för GOLD efter fullständiga anmälan. KTH Näringslivssamverkan skulle också peppa företag som hör av sig till dem att vara med på GOLD. Resonemang Jag trivs och allting är roligt =)

29 Rapport inför kårstyrelsemöte 3 Head of THS international Izla Unesi Sid 2(3) ARBETSRAPPORT 1, KSM3 Head of THS Internationals rapport Gruppdynamik och organisationsfrågor Kortfattat om exempelvis nya idéer på hur man arbetar, hur går arbetet med gruppen? Etc Samarbeten och kontakter Kortfattat om exempelvis samarbetet med ESN, BEST, KTH, REFTEC, råd etc ESN ESN Stockholm joint trip 100-tal studenter från ESN Lund och Linköping kommer till Stockholm och turistar lite. Min aktivitetsgrupp kommer att hjälpa till med en tipsrunda i Stockholm, en middag och en pubrunda. NP (National Platform) Planerad i Växjö och Kalmar (27-30 september) KTH Språkkommitten Inte mycket att tillägga som är till THS nytta. I-gruppen höll en recap om hur mottagningen var och informerat om att vi vill ha kontaktuppgifter till de ankommande studenterna. Och att jag ska påminna de så fort antagningen är klar dvs slutet av oktober. Mastersgruppen samma som ovan med i-gruppen, dock till nästa år. IAG International Advisory Group, planerat möte. Jag kommer att presentera hur det har gått med de internationella faddrarna. Sedan hoppas jag på att de kan komma med bra förslag och hjälp med hur vi ska göra det bättre. REFTEC -RUBIK Missade senaste mötet i Göteborg pga mottagningen. Internationella Rådet (IR) Hade mitt första möte för terminen 8 personer från 6 sektioner var på plats. Vi har bestämt att vi kommer att ta fram en intervjumall alt en enkät till utresande studenter. (HALLÅ VP). Samt att vi kommer att anordna en sektionspubrunda under go global week. TECO Sitter som THS representant. Vi har kommit fram till att vi ska lägga TECO som vilande. Och ha nästa möte under nästa REFTEC överlämning. Scanbalt Kontraktet är färdigt, många studenter har anmält sig till deras resor. Emma har några frågetecken som hon vill få klargjorda innan vi skickar kontaktet till Scanbalt.

30 Rapport inför kårstyrelsemöte 3 Head of THS international Izla Unesi Sid 3(3) Aktuella event Internationella faddrar Allt går jättebra! Alla som har sökt om faddrar har fått det och vice versa. I oktober kommer en nt anmälan upp för vårterminens internationella faddrar. Och i november kommer en för utbytesstudenterna. KTHSnow Jean-Baptiste Thomas (internationell student på KTH) har tidigare jobbat med student skidresor på sitt hemuniversitet och ville anordna ett för studenter på KTH. THS international är med och samarbetar med honom och hans kommitté. Allt är i fas och anmälan börjar den 21 september. OL International Nyhetsbrev på engelska som Axel och jag kommer att genomföra. THS AG THS Activity Group, en nystartad grupp med studenter som kommer att anordna THS internationals aktiviteter. Haft ett möte många idéer och verkar vara ett riktigt bra gäng. Dans Vi har börjat med dans för studenterna, salsa och liknande. Ca 2ggr/månad Mottagningen Har gått ok, jättebra under exchangeveckorna, mindre bra under masters. Nackdelen är att det behöver marknadsföras bättre om att vara fadder för den internationella mottagningen. Visiting hours THS international Har börjat med visiting hours som är varje vardag mellan 12:30-14:30. Detta för att övriga arbetskollegor inte ska störas av massa folk som knackar på dörren konstant. THS international presentation Presentation för de internationella studenterna, GICK JÄTTEBRA! Intisarna kallar mig för Princess nu :P ESN Sea Battle Alla biljetter vi fick sälja såldes slut på ca 1 timme. Allt arbete med Sea Battle är i princip klart. Ekonomi Jag tror att vi har spenderat ca kr på mottagningarna. (kommer inte in på hogia). Resonemang Jag mår jättebra! Har dock blivit förkyld. Allting går i 180! Men jag har fixat grupper som jag tänker ta vidare till min efterträdare. Väldigt många av mina tankar går till hur jag ska få vidare detta till min efterträdare. ÖVER 1000 medlemmar på min internationella facebookgrupp!!

31 Rapport inför kårstyrelsemöte 3 CFU, Sara Blomqvist & Per-Viktor Bryntesson Sid 1(2) ARBETSRAPPORT 1, KSM3 Chefer för utbildningsinflytandes rapport Aktuellt projekt/frågor Högskoleverket (HSV) kommer under hösten att påbörja utvärderingen av examina vid tekniska lärosäten, däribland KTH. Vi har varit med på infomöten om hur det kommer att gå till samt diskuterat studentmedverkan med projektledaren Lars Källander. Utvärderingen kommer titta på måluppfyllelse i examensarbeten och detta ska kompletteras med självvärderingsrapporter från lärosätena. Utbildningarna på KTH kommer att utvärderas i ämneskluster och totalt ska ungefär 40 självvärderingar skrivas. Här är tanken att en student/rapport ska sitta med för att följa arbetet och kunna rapportera ut till resten av studentgruppen. Självvärderingsrapporterna kommer sedan att läsas av läsgrupper på KTH innan de lämnas till HSV och även här ska studenter vara med i arbetet. Detta arbete är mer omfattande och kommer troligtvis att arvoderas. Vi har skrivit en artikel till Osqledaren om hur strukturen för påverkansarbete ser ut på KTH. KTH kommer att ha en anti-diskrimeringskampanj i vår och Sara har varit på ett första planeringsmöte inför detta. Samarbeten och kontakter I början av augusti var vi till Chalmers och hade det första Rubik-mötet för året. Diskussionspass blandades med trevligt umgänge och skrivande av verksamhetsplan. THS Utbildning deltog med en monter på Kårens dag med hjälp av fyra andra studenter. Ett första Utbilningsråd är inplanerat till den 18 september. Detta kommer främst att ägnas åt att presentera oss för varandra och diskutera hur vi vill arbeta under året. Vi kommer även att följa upp hur det går med implementerandet av THS Utbildnings standarder (ang. Kursutvärderingar, representation på skolnivå och i tjänsteförslagsnämnder) på sektionerna samt informera om Högskoleverkets kommande utvärdering av examina. Sara har varit på konferens om Pedagogik i högskolan tillsammans med Lärandeavdelningen på KTH. Vi håller på med rekrytering av nya ledamöter till Centrala tjänsteförslagsnämnden och Anställningsutskottet. Ett par studenter har hittills varit intresserade av uppdragen och fått följa med sittande ledamöter på möten för att se vad det handlar om. Tre nya studentledamöter (2 ordinarie, 1 suppleant) har tillsatts till Disciplinnämnden. Vi har tillsammans med dessa efter ett första avstämningsmöte satt upp rutiner för insamling av statistik kring disciplinärenden och påbörjat utformningen av en arbetsbeskrivning. Vi har varit med vid Doktorandsektionens första styrelsemöte. Sektionen har tillsatt en arbetsgrupp med fokus på utbildningsfrågor där vi kommer att sitta med under året. Vi har varit i kontakt med studenter som läser språkkurser och diskuterat studentinsynen vid kursutvärderingar och kursutveckling vid språkavdelningen. Dessa kurser är ju inte naturligt kopplade till någon sektion och det är svårare att bedriva studiebevakning här. Va har ett möte inbokat med de ansvariga för avdelningen för att få klarlagt vilka rutiner som finns för kursutvärderingar idag och diskutera möjlighet till större studentmedverkan.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 18 12/13 Måndagen den 22 april 2013 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

2.1. Ordförande* Anna Johansson. 2.2. Vice ordförande* Kim Westin. 2.4. Kommunikationschef* Alexander Arozin. 2.5. Näringslivschef* Sara Olsson

2.1. Ordförande* Anna Johansson. 2.2. Vice ordförande* Kim Westin. 2.4. Kommunikationschef* Alexander Arozin. 2.5. Näringslivschef* Sara Olsson Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm3 13/14 2013-09-16 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 3 13/14 Måndagen den 16e september 2013 klockan 18.00 Gröten, Nymble. * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

2.1. Verksamhetsplan matris* Ledningsgruppen. 2.2. Kanslichef* Charlotte Permin-Fager. 2.3. Ordförande* Anna Johansson

2.1. Verksamhetsplan matris* Ledningsgruppen. 2.2. Kanslichef* Charlotte Permin-Fager. 2.3. Ordförande* Anna Johansson Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm6 13/14 2013-10-31 Sid 2013-10-31 1(2) Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 6 13/14 Måndagen den 4 november 2013 klockan 18.00 Gröten, Nymble * = bilaga finnes.

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsesammanträde 10 08/09. Tisdagen den 17 mars 2009. Måns Östberg Vice ordförande ut 3.1 in 4.1

PROTOKOLL. Kårstyrelsesammanträde 10 08/09. Tisdagen den 17 mars 2009. Måns Östberg Vice ordförande ut 3.1 in 4.1 PROTOKOLL Kårstyrelsesammanträde 10 08/09 Tisdagen den 17 mars 2009 kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 Närvarande: Kårstyrelsen Christine Ambell Ordförande Måns Östberg Vice

Läs mer

Förslag till föredragningslista KF3 2003/2004

Förslag till föredragningslista KF3 2003/2004 NYMBLE, 03-11-09 SIDA 1 (2) Förslag till föredragningslista KF3 2003/2004 Kårfullmäktigemöte 3 Datum 2003-11-13 Tid 18.00-23.00 Plats sal E2 * = bilaga finnes 1 Formalia Föredragande 1.1 Mötets öppnande

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KF 7

FÖREDRAGNINGSLISTA KF 7 1 Kompletterade Handlingar KF7 Sidan 1 av 59 NYMBLE, 2005-04-06 FÖREDRAGNINGSLISTA KF 7 * = bilaga finnes Föredragningslista Kårfullmäktigemöte 7 04/05 Datum: 2005-04-11 Tid: 18.00 23.00 Plats: L1 1. Formalia

Läs mer

Handlingarna SM 1 2013/2014

Handlingarna SM 1 2013/2014 Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM1 Styrelsen 2013/2014 2013-09-23 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: måndagen den 30

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 Föredragningslista Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av två justerare tillika rösträknare 1.5. Fråga om mötets

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 5 Sammanträdesdatum 2014-03-06 Sidan 1 av 2 Teknologkårens fullmäktige Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen,

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Dagordning FM5 / 2014

Dagordning FM5 / 2014 DAGORDNING FM5 / 2014 Lund, 13 maj 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

c. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare d. Sammanträdets behöriga utlysande e. Godkännande av föredragningslista f.

c. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare d. Sammanträdets behöriga utlysande e. Godkännande av föredragningslista f. KALLELSE FUM 7 14/15 2015-04-12 Talmannapresidiet Kallelse FuM 7 Till Chalmers Studentkårs sjätte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats del1: Plats del2: Tid del 1: Tid del 2: Palmstedtsalen, Johanneberg

Läs mer

Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 21 juli 2015 klockan 9:00 12:00

Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 21 juli 2015 klockan 9:00 12:00 KALLELSE 2015-07-16 VO Kallelse KS01 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 21 juli 2015 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande formalia

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-05-23--25 1(45) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-05-23--25 Föregående möte: 2008-04-27

Läs mer

KALLELSE 2015-07-16 VO Kallelse KS01 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 21 juli 2015 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande formalia

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

VALHANDLINGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS VÅR-SM 2013

VALHANDLINGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS VÅR-SM 2013 VALHANDLINGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS VÅR-SM 2013 Kungliga Maskinsektionen, THS 2 Innehåll VÅR-SM 2013...1 Innehåll...2...3 Sammansättning...3 Arbetssätt...3 Val av ledamöter till styrelsen...5 Ordförande...5

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-12-03 1(33) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-12-03, 17:33 21:09 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande, Fanbärare Petter Djupfeldt, D-09 Vice ordförande,

Läs mer

Dagordning SM 3, 11 november 2013, L1 Klockan 17:00

Dagordning SM 3, 11 november 2013, L1 Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 3, 11 november 2013, L1 Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-07-24--25 (Föregående möte var 2004-06-12--13) Vid protokollet, Vid ordförandeklubban Justeras, mötessekreterare mötesordförande

Läs mer

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2013-12-12 1(113) Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-12-12, 17:42 21:30 Plats Närvarande H1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Ordförande

Läs mer

Ett LinTek för framtiden. En utredning genomförd av Niclas Söör och Therése Tholin 1 (37) Ett LinTek för framtiden 2012/2013

Ett LinTek för framtiden. En utredning genomförd av Niclas Söör och Therése Tholin 1 (37) Ett LinTek för framtiden 2012/2013 1 (37) 2 (37) Sammanfattning Detta är en utredning kring LinTeks organisation som en del av LinTeks verksamhetsplan under verksamhetsåret. Utredningen tillkom, bland annat, på grund av de stora förändringar

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Innehåll! Inledning... 4! Sammanfattning... 4!... 5! Internat... 5! SMART... 6! Höst-SM... 6! Röstningsförfarande... 6! Kandideringar... 6! Praxisändringar...

Läs mer

FULLMÄKTIGEhandboken 2012/13

FULLMÄKTIGEhandboken 2012/13 FULLMÄKTIGEhandboken 2012/13 Mina FUM-vänner Mail: Mobil: Mail: Mobil: 1 Consensus fullmäktigehandbok 2012/13 Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil:

Läs mer

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 1 Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between

Läs mer