Denny Lawrot (C), ordförande Marie Wallbom (V) Conny Lindgren (V) Carin Löfgren (M) ej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Denny Lawrot (C), ordförande Marie Wallbom (V) Conny Lindgren (V) Carin Löfgren (M) ej 102-103"

Transkript

1 (43) Plats och tid Sammanträdesrummet Glan, kl Beslutande Ersättare Denny Lawrot (C), ordförande Marie Wallbom (V) Conny Lindgren (V) Carin Löfgren (M) ej Anders Härnbro (S) Ritha Andersson (M) Inge Jacobsson (M) Fredrik Blomberg (C) Carl-Gustaf Mörner (M) Ingo Alander (KD) ej Leif Jonsson (KD), ej Christer Lundström (FP) Larseric Ramlöv (FP) Stefan Pettersson (S) Birgit Svärd (S) Riitta Leiviskä-Widlund (S) fr.o.m 94 Rune Haagel (S) Bengt Eriksson (S) Ulrika Jeansson (S) fr.o.m. 93 Rikard Jansson (MP) Carin Löfgren (M) Riitta Leiviskä-Widlund (S) t.o.m. 92 Lars Johansson (S) Övriga deltagande Se bilaga 1 Utses att justera Larseric Ramlöv (FP) Justeringens plats Kommunstyrelsekontoret, Kommunhuset, Underskrifter Sekreterare Paragrafer: Fredrik Bonander Ordförande Denny Lawrot Justerande Larseric Ramlöv ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet KOMMUNSTYRELSEKONTORET Underskrift. Barbro Lundgren

2 Bilaga l Övriga deltagande Stig Jansson (M), kommunfullmäktiges ordförande Anders Axelsson, t.f. kommundirektör Fredrik Bonander, kommunsekreterare Åsa Rundgren, informationsansvarig t.o.m. 97 Anette Asklöf, ekonomichef Hans Lindberg, utvecklingschef t.o.m. 104 Stig Karlsson, personalchef Suzanne Gadd, näringslivschef Micaela Maglica Carlberg, ekonom Johan Malmberg, marknadsföringssamordnare t.o.m. 97 Sven-Olof Östberg, trafikplanerare 103 Sandra Boholm, biståndshandläggare 103 Britt-Marie Ellersten, produktionschef 111

3 Ks 91 Kommunstyrelsens ärendelista Kommunstyrelsens ordförande Denny Lawrot (C) föreslår inga förändringar i ärendelistan. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att fastställa den utskickade ärendelistan.

4 Ks 92 Dnr Polisen i Finspång informerar om Ericsson fastigheters satsning: Andra chansen Polisen i Finspång informerar då och då kommunstyrelsen om vad som är på gång i polisens verksamhet. Denna gång informerar polisen om konsekvenserna av Ericsson fastigheters satsning: Andra chansen. Information Tony Georgsson, närpolischef, informerar om andra chansen. År 2006 upplevde Finspång en brottsvåg. Detta berodde delvis på mindre nogräknade fastighetsägare som rekryterade hyresgäster som var aktiva brottslingar. Sedan dess har ett bra förebyggande arbete minskat brottsligheten i Finspångs kommun. Ericsson fastigheter har på senare tid etablerat konceptet andra chansen. Enligt Ericsson fastigheter är detta en seriös idé där personer med exempelvis en betalningsanmärkning får en ny chans att hyra en lägenhet i Ericsson fastigheters bestånd på Dunderbacken. Polisen har inte samma synsätt som Ericsson fastigheter. Från och med att rekryteringen började bland annat med flyers i Norrköping, har polisen haft 30 incidentrapporter i eller i närheten av Dunderbacken. Polisen vet att några av de som hyrt lägenheter i Dunderbacken fortfarande är brottsaktiva. Ericsson fastigheter menar sig vara medveten om att det hela gått lite för fort och vill nu dra åt tumskruvarna. Enligt uppgift funderar företaget på att inte hyra ut lägenheter till personer som har ett brottsligt förflutet. Yttrande Carl-Gustaf Mörner (M), Larseric Ramlöv (FP), Rune Haagel (S), Ingo Alander (KD), Birgit Svärd (S) och Denny Lawrot (C) yttrar sig i ärendet. Forts.

5 Forts. Ks 92 (Polisen i Finspång informerar om Ericsson fastigheters satsning: Andra chansen) Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet.

6 Ks 93 Dnr Kommunkoncernens bokslut 2008 Kommunstyrelsekontoret har färdigställt kommunkoncernens bokslut för En färdig version av dokumentet ska läggas fram för kommunstyrelsen vid nästkommande sammanträde. Information Micaela Maglica-Carlberg, ekonom, informerar i ärendet. Balanskravsutredning Bokslut 2008 (t.kr.) 2008 Resultat Realisationsvinster Realiserat res. pensionsfonden Värdereglering värdepapper 385 Ej fordringsförda statsbidrag Överfört från tidigare år 0 Summa enligt balanskravet Krav enligt lag vad gäller att uppnå ekonomisk balans över tid: Om underskott uppkommer ska resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet återställas inom de närmast följande tre åren. Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur återställandet ska ske. Åtgärdsplanen bör antas senast vid påföljande fullmäktigesammanträde efter att delårsrapporten behandlats i fullmäktige (28 okt 2009). Forts

7 Forts. Ks 93 (Kommunkoncernens bokslut 2008) Yttrande Denny Lawrot (C), Inge Jacobsson (M), Carl-Gustaf Mörner (M) och Larseric Ramlöv (FP) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet.

8 Ks 94 Dnr Omorganisation av Finspångs brottsförebyggande råd Efter kommunens genomförda omorganisation finns behov av att omorganisera det lokala brottsförebyggande rådet (Brå). Organisation och sammansättning i Brå måste harmonisera med kommunens organisation i övrigt för att det brottsförebyggande arbetet ska ha bästa möjliga effekt. Under hösten 2008 har en särskild utredningsgrupp bestående av representanter från socialtjänst samt skola och polis, kommit fram till att det är fördelaktigt om Brå delas upp i en politisk del och en tjänstemannadel samt att en mera verksamhetsnära operativ grupp tillskapas. En omorganisation är också nödvändig utifrån det nytecknade samverkansavtalet med polismyndigheten i Östergötland. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta Att fastställa ny organisation för det brottsförebyggande rådet i Finspång. Att uppdela brottsförebyggande rådet i en politisk styrgrupp, en tjänstemannagrupp samt en operativ grupp. Att uppdra till kommunstyrelsen att utse 5 ledamöter i den politiska styrgruppen. Att uppdra till kommunstyrelsen att tjänstemannaorganisationen utses enligt liggande förslag. Att upphäva sitt tidigare beslut om nuvarande Brå-organisation, Kf , 67, tredje stycket. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Forts.

9 Forts. Ks 94 (Omorganisation av Finspångs brottsförebyggande råd) Yttrande Marie Wallbom (V), Larseric Ramlöv (FP), Rune Haagel (S), Carin Löfgren (M) samt Birgit Svärd (S) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att beslut tas på kommunstyrelsens sammanträde

10 Ks 95 Dnr Bildande av vattenråd i Finspångs kommun LRF:s kommungrupp i Finspång har i en skrivelse tagit initiativ till bildandet av ett vattenråd i kommunen. Man vill att Finspångs kommun ska bidra med administrativa resurser, hjälp med inbjudningar till andra intressenter och kontakter med angränsande kommuner. Ett vattenråd är ett lokalt eller regionalt samverkansorgan där berörda aktörer kan mötas för att diskutera fram lösningar i vattenfrågor. Ett vattenråd är en viktig kanal för samverkan med ansvariga myndigheter inom vattenförvaltningen, i detta fall Länsstyrelsen i Östergötland och Södra Östersjöns vattendistrikt. Vattenrådet är också en resurs för kommunen genom den lokala kunskap som finns där. En högaktuell fråga att samlas kring är de förslag på förvaltningsplaner som kommer att sändas ut på remiss under Förslagen, som beräknas komma i mars, innehåller klassning och åtgärdsprogram för att våra vatten ska uppnå god status enligt EU:s vattendirektiv. Kommunstyrelsekontoret har under 2008 haft en dialog kring bildande av vattenråd med LRF:s kommungrupp och Länsstyrelsen. Geografiskt föreslås att vattenrådets verksamhet avgränsas till Finspångsåns och Ysundaåns avrinningsområden, vars flöden ingår i Motala Ströms avrinningsområde. Bildande av vattenrådet föreslås ske i följande steg: Finspångs kommun bjuder tillsammans med LRF och Länsstyrelsen in olika aktörer inom avrinningsområdet till ett möte under mars månad. En arbetsgrupp bildas och en handlingsplan tas fram. En ansökan om startbidrag skickas till Länsstyrelsen. En formell överenskommelse sluts mellan vattenrådet, Länsstyrelsen och vattenmyndigheten. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta Att Finspångs kommun ställer administrativa resurser till förfogande för bildande av ett vattenråd för Finspångsåns och Ysundaåns avrinningsområden. Forts.

11 Forts. Ks 95 (Bildande av vattenråd i Finspångs kommun) Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Information Per Strannelid, miljöstrateg, informerar i ärendet. Yttrande Carl-Gustaf Mörner (M) och Birgit Svärd (S) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

12 Ks 96 Dnr Centrumutveckling strategi för hur detaljplanerna i centrum ska revideras för att verkställa kommunens vision För att genomföra centrumutredningen i sin helhet måste flera nu gällande detaljplaner i centrumområdet revideras. I Finspångs centrum finns många detaljplaner. Det är inte realistiskt att genomföra ett sådant digert arbete i sin helhet. Istället måste man prioritera mellan de olika delprojekten och de detaljplaner som hör till dessa. Kommunstyrelsekontoret föreslår att följande fyra projekt prioriteras (utan inbördes ordning): Parkeringsdäcket vid Vallonvägen Stationsparken Bruksgatan Del av Högbyområdet, väster om Jonas Wennströms väg Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta Att anta förslag till riktlinjer för förändring av detaljplaner för Finspångs Centrum. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Information Hans Lindberg, utvecklingschef, informerar i ärendet. Yttrande Carl-Gustaf Mörner (M), Rune Haagel (S), Anders Axelsson, t.f. kommundirektör, Anders Härnbro (S), Larseric Ramlöv (FP), Ulrika Jeansson (S) och Ritha Andersson (M) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. Forts.

13 Forts. Ks 96 (Centrumutveckling strategi för hur detaljplanerna i centrum ska revideras för att verkställa kommunens vision) 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

14 Ks 97 Dnr Ny grafisk profil och ny grafisk profilmanual för Finspångs kommun Finspångs kommuns informationskultur där tidigare förvaltningar, enheter och andra grupper inom organisationen har skött mycket av sitt informations- och marknadsföringsarbete själva, samt en föråldrad och outnyttjad grafisk profil, har bidragit till att vårt varumärke uppfattas som otydligt. Sedan den 1 januari 2009 har informations- och marknadsföringsfrågorna samordnats i syfte att kvalitetssäkra kommunens framtida kommunikationsarbete. Nu bygger vi en grund med rutiner, riktlinjer och policys som ska gälla hela organisationen. Vi bygger en positiv enhetlig bild av Finspångs kommun och stärker på så sätt vårt varumärke. För att åstadkomma en effektiv kommunikation krävs förutom en gemensam grund att stå på även planering samt konsekvent och uthålligt genomförande av kommunikationsinsatserna. En ny grafisk profil och ny grafisk profilmanual är ett steg på vägen. Kommunstyrelsekontoret föreslår därför att en projektgrupp får i uppdrag att ta fram en ny grafisk profil och ny grafisk profilmanual för kommunen. Arbetet får kosta maximalt kronor. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta Att uppdra till marknadsföringssamordnare och informationsansvarige att via offentlig upphandling låta en reklambyrå eller liknande utgå från vår nuvarande grafiska profil och utveckla och modernisera den. Att låta finansiering ske inom budgeterade medel för information och marknadsföring. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Forts.

15 Forts. Ks 97 (Ny grafisk profil och ny grafisk profilmanual för Finspångs kommun) Yttrande Denny Lawrot (C), Inge Jacobsson (M), Anders Axelsson, t.f. kommundirektör, Anders Härnbro (S), Carl-Gustaf Mörner (M), Larseric Ramlöv (FP), Conny Lindgren (V) samt Ritha Andersson (M) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

16 Ks 98 Dnr Delegation att omdisponera budget mellan verksamhetsområden Omorganisationen har inneburit ett omfattande arbete med omfördelning av budgetmedel från de gamla nämnderna till sektorer med nya ansvarsområden. Ett förslag till fördelning fastställdes av kommunfullmäktige i samband med att beslut togs om ny strategisk plan för 2009 den 28 januari Samtidigt beslutade kommunfullmäktige att delegera till kommunstyrelsen att göra omdisponeringar mellan de olika verksamhetsområdena. För att underlätta arbetet föreslås att kommunstyrelsens ordförande ges rätt att besluta om sådana omdisponeringar som inte rör verksamhetsförändringar. Beredande organ Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att beslut tas på kommunstyrelsens sammanträde

17 Ks 99 Dnr Medborgarförslag från Hanna Fransson om trafiksäkerhetsåtgärder i Eliantorp Hanna Fransson har inkommit med ett medborgarförslag angående önskemål om cykelväg från Falla till Doverstorp. Hanna Fransson skriver: - Cykelvägen tar slut i Falla och vi skulle vilja ha den förlängd ner till Doverstorp. Det är många som cyklar Dovern runt och det är livsfarligt att cykla här ute i kurvorna. Ärendet har ingått som underlag i kommunens utredning om gångoch cykelvägar. Hanna Franssons förslag framhålls i utredningen som gott i syfte att skapa tryggare trafikmiljö i synnerhet för barnen i området Eliantorp och Doverstorp. Emellertid befinner sig kommunen i en ekonomsikt pressad situation och utbyggnationer bör därför användas där den bedöms få mest effekt för trafiksäkerheten i Finspångs kommun. I utredningen betonas kommunens mål om att minska bilkörningen på korta sträckor. Ett mål som har effekt på både miljö och trafiksäkerhet. För att nå det målet föreslår kommunförvaltningen att det befintliga nätet inledningsvis utvecklas genom att skapa goda GCförbindelser till de större målpunkterna i och till Finspångs tätort. Ett senare steg bör vara att utveckla förbindelser mellan andra orter. Av tidigare nämnda anledningar anser kommunförvaltningen det inte för närvarande prioriterat att upprätta cykelväg mellan Falla och Doverstorp. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta Att avslå förslaget om cykelväg från Falla ner till Doverstorp Att beslutet delges Hanna Fransson. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Forts.

18 Forts. Ks 99 (Medborgarförslag från Hanna Fransson om trafiksäkerhetsåtgärder i Eliantorp) Yttrande Ulrika Jeansson (S), Rikard Jansson (MP) och Anders Axelsson, t.f. kommundirektör yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att beslut tas på kommunstyrelsens sammanträde Att ärendet till kommunstyrelsens sammanträde kompletteras med en passus om vägbelysning.

19 Ks 100 Dnr Motion från Martin Nyberg (MP) om olympiskt minnesmärke Martin Nyberg (MP) föreslår genom en motion till Finspångs kommunfullmäktige att ett minnesmärke uppförs för att hedra Bengt Barons och Pär Arvidssons insatser i samband med olympiska spelen år Motionären vill befästa de olympiska prestationerna i och med att simhallen där Bengt Baron och Pär Arvidsson tränade nu har utfästs med rivningslov. Att simhallen och insatserna från Bengt Baron och Pär Arvidsson har varit betydande för Finspång ur flera perspektiv är kommunförvaltningen helt ense med motionären om. Av finansiella skäl föreslår ändå kommunförvaltningen kommunstyrelsen förslå kommunfällmäktige besluta Att avslå motionen om olympiskt minnesmärke. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yttrande Rune Haagel (S) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att beslut tas på kommunstyrelsens sammanträde

20 Ks 101 Ajournering Ordförande Denny Lawrot (C) föreslår ajournering av sammanträdet under 25 minuter. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att ajournera sammanträdet under 25 minuter klockan Att återuppta sammanträdet klockan

21 Ks 102 Dnr Upphandling samhällsbetalda resor Finspångs kommun är huvudman för inomkommunal skolskjutstrafik, färdtjänst, sjukresor och kompletteringstrafik. Dessutom finns transporter av mat och post i den kommunala verksamheten. Trafikverksamheten bedrivs i egen regi och av upphandlade entreprenörer. Den politiska ledningen har beslutat att konkurrensutsätta transportverksamheten i egen regi och har uppdragit åt kommunstyrelsekontoret att avveckla verksamheten och upphandla de transporter som idag körs i egen regi. Finspångs kommuns mål för upphandlingen är att säkerställa en lokal trafikförsörjning av god kvalitet, hög säkerhet, miljöprofil samt med ett i alla situationer professionellt och kundorienterat bemötande av resenärer och brukare av trafiksystemen. Tidsplan Förfrågningsunderlag klart / annons Sista datum för anbud Utvärdering anbud V23-24 Kontraktsgenomgång V25 Tilldelningsbeslut V26 Tidsfrist V27-28 Kontraktstecknande Planering och uppföljning V29-52 Driftsättning Upphandlingsregler Upphandlingsform För upphandlingen tillämpas Öppet Förfarande, (2 kap. 22 ) enligt LOU. Offentlighet och sekretess Beställaren (B) tillämpar offentlighetsprincipen i sin verksamhet. Tilllämpat på denna upphandling innebär det att anbudshandlingar är sekretessbelagda intill dess att Tilldelningsbeslut är fattat. Från denna tidpunkt är huvudregeln att samtliga anbudshandlingar är offentliga. Sekretess för anbudshandlingar kan emellertid förekomma även efter Tilldelningsbeslut. Forts.

22 Forts. Ks 102 (Upphandling samhällsbetalda resor) Anbudsgivare (A) som önskar att hela anbudet eller del av anbudet skall vara sekretessbelagt även efter tidpunkten för Tilldelningsbeslut, skall ange detta liksom skälen i sitt anbud. B kan dock inte garantera sådan sekretess. Upphandlingsförutsättningar A skall redovisa följande handlingar i samband med inlämnande av anbud: SKV:s blankett ifylld av A och av Skattemyndigheten, tidigast två månader före anbudsdatum. Årsredovisning för (För enskild firma gäller deklarationsbilaga näringsverksamhet) Giltigt registreringsbevis Bolagsverket. Trafiktillstånd alternativ ansökan om trafiktillstånd inklusive beskrivning av förutsättningarna att erhålla trafiktillstånd. Länsstyrelsens utlåtande över ansökan Underlag för länsstyrelsens prövning av tillräckliga ekonomiska resurser enligt yrkestrafiklagen. Blanketten finns under gemensamma dokument.(vvfs 2000:95, bifogas ej) Lokal organisation och bemanning (gäller ej fåmansföretag). Fordonsförteckning, alternativt avsedda fordonsinköp (ange märke och fordonstyp). Förteckning över förfrågningsunderlag: Administrativa Föreskrifter Uppdragsanvisning Bilaga 1 Kvalitetskrav, egenkontroll m.m. Bilaga 2 Fordonsanvisning Bilaga 3 Anbudsformulär Bilaga 4 Trafikbeskrivningar Bilaga 5-7 skolskjutsar färdtjänst, inomkommunala sjukresor kompletteringstrafik mattransporter posttransporter Skolskjutspolicy Färdtjänstpolicy Blanketter, övrigt Forts.

23 Forts. Ks 102 (Upphandling samhällsbetalda resor) Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta: 1. Att fastställa upprättat förfrågningsunderlag. 2. Att kommunstyrelsekontoret ges uppdrag att genomföra upphandlingen enligt presenterad tidplan. 3. Att kommunstyrelsekontoret ges i uppdrag att utvärdera anbud enligt anbudsförutsättningar samt utse och teckna avtal med vald leverantör. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Information Hans Lindberg, utvecklingschef, och Sven-Olof Östberg, trafikplanerare, informerar i ärendet. Yttrande Ulrika Jeansson (S), Anders Axelsson, t.f. kommundirektör, Larseric Ramlöv (FP), Birgit Svärd (S), Anders Härnbro (S), Rune Haagel (S), Denny Lawrot (C) och Inge Jacobsson (M) yttrar sig i ärendet. Yrkande Anders Härnbro (S) yrkar Att upphandlingen av samhällsbetalda resor hänskjuts till kommunfullmäktige för beslut. Inge Jacobsson (M) yrkar avslag på Anders Härnbros (S) förslag. Denny Lawrot (C) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag med tillägget att beslutet tas med omedelbar justering. Forts.

24 Forts. Ks 102 (Upphandling samhällsbetalda resor) Propositionsordning Ordförande Denny Lawrot meddelar att Anders Härnbros (S) förslag ställs mot Denny Lawrots (C) förslag. Omröstning Ordförande Denny Lawrot (C) ställer proposition på Anders Härnbros (S) förslag mot Denny Lawrots (C) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Denny Lawrots (C) förslag. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att fastställa upprättat förfrågningsunderlag. 2. Att kommunstyrelsekontoret ges i uppdrag att genomföra upphandlingen enligt presenterad tidplan. 3. Att kommunstyrelsekontoret ges i uppdrag att utvärdera anbud enligt anbudsförutsättningar samt utse och teckna avtal med vald leverantör. 4. Att beslutet tas med omedelbar justering. Reservation Anders Härnbro (S), Birgit Svärd (S), Rune Haagel (S), Ulrika Jeansson (S) och Lars Johansson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anders Härnbros (S) förslag. Icke-deltagande i beslut Leif Jonsson (KD) anmäler jäv och deltar därmed inte i beslutet. Ordförande Denny Lawrot.. Larseric Ramlöv

25 Ks 103 Dnr Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst Kommunstyrelsekontoret har framställt ett förslag med nya regler för färdtjänst och riksfärdtjänst. I förslaget till nytt regelverk för färdtjänst och riksfärdtjänst renodlas reglerna. De skrivs dessutom om för att gälla mot ny lagstiftning och gällande praxis. Regelverket och tidtabellen särskiljs enligt förslaget eftersom turer och linjer kan komma att förändras utifrån resenärernas behov och kommunens förutsättningar. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta Att fastställa förslag till regler för färdtjänst och riksfärdtjänst att gälla från och med Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 79 Information Sandra Boholm, biståndshandläggare, informerar i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Att fastställa förslag till regler för färdtjänst och riksfärdtjänst att gälla från och med

26 Ks 104 Dnr Kulturens hus På uppdrag av kommunstyrelsen har kommunstyrelsekontoret utrett verksamhet för ett Kulturens hus i fastigheten Folkets hus. Utredningen har skett i dialog med medborgare, kulturföreningar och politiker. Resultatet av utredningen är två förslag innehållande verksamheter och organisatoriska förutsättningar. Kommunstyrelsekontoret föreslår dock kommunstyrelsen att besluta enligt förslag 1 som innebär att biblioteket får en central roll i Kulturens hus. Vidare föreslår kommunstyrelsekontoret kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avsätta tio miljoner kronor för upprustning, anpassning samt inventarier för Kulturens hus och att förvärva fastigheten Folkets hus. Beredande organ Kommunstyrelsens protokoll , 67 Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yttrande Denny Lawrot (C), Anders Härnbro (S), Ulrika Jeansson (S), Inge Jacobsson (M), Carl-Gustaf Mörner (M), Anders Axelsson, t.f. kommundirektör, Larseric Ramlöv (FP) och Rune Haagel (S) yttrar sig i ärendet. Yrkande Anders Härnbro (S) yrkar: 1. Att under en period fortsätter utredningen för att ge förslag på utvecklingsmöjligheter på längre sikt med en bredare syn på kulturverksamheterna i Finspångs kommun. 2. Att en verksamhetssamordning tillsätts för att under utredningstiden se till att huset kommer till användning för kultur-, ungdomsoch näringsverksamheter. 3. Att kommunen för att hålla kostnaderna nere, förvärvar fastigheten Folkets hus. Forts.

27 Forts. Ks 104 (Kulturens hus) Denny Lawrot (C) yrkar att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att utveckla verksamhet i ett kulturens hus enligt utredningens förslag 2. Propositionsordning Ordförande Denny Lawrot (C) meddelar att Denny Lawrots (C) yrkande kommer ställas mot Anders Härnbros (S) yrkande. Omröstning Ordförande Denny Lawrot (C) ställer proposition på sitt eget yrkande mot Anders Härnbros (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Denny Lawrots (C) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att utveckla verksamhet i ett kulturens hus enligt utredningens förslag 2. Reservation Anders Härnbro (S), Birgit Svärd (S), Rune Haagel (S), Ulrika Jeansson (S) och Lars Johansson (S) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för Anders Härnbros (S) förslag.

28 Ks 105 Dnr Vision Grosvad etapp 1 slutredovisning Byggnationen av Arena Grosvad är avslutad. Det finns dock fortfarande en del uppföljning av installationer som inte är färdiga eller justerade. De ursprungliga planerna i arbetet med Vision Grosvad är därmed fullföljt i etapp 1. Förutom beslut som tagits under projektets gång om att investera i allvädersbanor och att utöka konferens- och gymdelarna på arenan pågår också diskussioner om en stugby vid Grosvad. Men därutöver finns det för närvarande inga konkreta kommunala planer på en fortsatt utveckling enligt visionen. Däremot har det tillkommit initiativ via ett bolag som vill utveckla en evenemangsoch bandyarena vid Grosvad. De behov som finns av en fortsättning som följer den ursprungliga visionen är huvudsakligen: konstgräsplan för fotboll multihall eller som styrgruppen för projektet diskuterat fler träningshallar en allmän upprustning av befintliga anläggningar inom området I arbetet med investeringsplanen återkommer kommunstyrelsekontoret till vilka behov som ska prioriteras de kommande fem åren. Behovet av upprustning är fortsatt stort och när det gäller konstgräsplan riskerar Finspång att bli efter de övriga större och medelstora kommunerna i regionen. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att lägga slutredovisningen för Vision Grosvadsprojektet till handlingarna. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta 2. Att från och med fullmäktiges beslut i ärendet entlediga den av kommunstyrelsen den 12 december tillsatta styrgruppen för projektet. Forts.

29 Forts. Ks 105 (Vision Grosvad etapp 1 - slutredovisning) Beredande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll , 141 Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 169 Vallonbygdens skrivelse Kommunfullmäktiges protokoll , 148 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll , 239 Kommunfullmäktiges protokoll , 205 Kommunstyrelsens protokoll , 258 Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsekontorets tjänstskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 293 Humanistiska nämndens protokoll , 144 Kommunstyrelsens protokoll , 294 Kommunfullmäktiges protokoll , 265 Kommunstyrelsens protokoll , 309 Kommunstyrelsens protokoll , 316 Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 327 Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 7 Bygg- och miljönämndens protokoll , 10 Kommunstyrelsens protokoll , 35 Kommunstyrelsens protokoll , 72 Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 133 Kommunstyrelsens protokoll , 185 Kommunstyrelsens protokoll , 209 Kommunfullmäktiges protokoll , 180 Kommunstyrelsens protokoll , 219 Kommunstyrelsens protokoll , 250 Kommunstyrelsens protokoll , 282 Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 146 Kommunstyrelsens protokoll , 184 Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 549 Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 74 Forts.

30 Forts. Ks 105 (Vision Grosvad etapp 1 - slutredovisning) Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att lägga slutredovisningen för Vision Grosvadsprojektet till handlingarna. Kommunstyrelsen beslutar 2. Att från och med fullmäktiges beslut i ärendet entlediga den av kommunstyrelsen den 12 december tillsatta styrgruppen för projektet.

31 Ks 106 Dnr Riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade (PRH) enligt trafiklagstiftningens definitioner är ett bevis om tillstånd att parkera med undantag från de parkeringsregleringar som meddelats i lokala trafikföreskrifter. Parkeringstillstånd är i första hand till för personer som själva kör sitt fordon. Tillämpningen bygger på att personen som har funktionshindret själv kör fordonet och därför måste klara sig själv när väl fordonet parkerats. Avgörande för att parkeringstillståndet ska beviljas är att funktionshindret medför att den sökande endast med väsentliga svårigheter kan förflytta sig till eller från sin bil inom rimligt gångavstånd från parkeringsplatsen. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta Att anta riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade (daterat ). Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 75 Yttrande Carl-Gustaf Mörner (M), Anders Axelsson, t.f. kommundirektör och Rune Haagel (S) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar Att anta riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade (daterat ).

32 Ks 107 Dnr Ansökan om föreningsbidrag reumatikerföreningen Reumatikerföreningen i Finspång har under december månad 2008 inkommit med en ansökan om föreningsbidrag för verksamhetsåret Föreningen uppfyller villkoren i de regler som kommunfullmäktige antagit , 257. Föreningen ansöker om kronor. Enligt antagna regler föreslås föreningen få ett föreningsbidrag om 3900 kronor för år Dåvarande socialnämnden behandlade bidragsansökningar från föreningar på sitt sammanträde i november (Sn , 258) Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att utge föreningsbidrag till reumatikerföreningen i Finspång med 3900 kronor för verksamhetsåret Att belasta kontot för föreningsbidrag till pensionärs- och handikapporganisationer mer 3900 kronor. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 71 Yttrande Anders Axelsson, kommundirektör, yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att utge föreningsbidrag till reumatikerföreningen i Finspång med 3900 kronor för verksamhetsåret Att belasta kontot för föreningsbidrag till pensionärs- och handikapporganisationer mer 3900 kronor.

33 Ks 108 Dnr Överlåtelse av tillsynsansvar enligt miljöbalken Enligt miljöbalken kan en kommun eller en länsstyrelse besluta om mark- eller vattenområde som vattenskyddsområde. Tillsynsansvaret tillfaller den som tar beslutet. Länsstyrelsen får överlåta åt en kommunal nämnd att utöva tillsynen. Länsstyrelsen har beslutat om två skyddsområden i Finspångs kommun. Det ena utgörs av fastigheterna Mo 2:1 och 1:4, det andra av fastigheterna Ingelstad 2:1 och Ingelstad 2:2. Länsstyrelsen har fått in en ansökan från Norrköping Vatten om vattenskyddsområde för ytvattentäkten Glan. En del av det sekundära skyddsområdet omfattar delar som ligger i Finspångs kommun. Länsstyrelsen beslutar om vattenskyddsområde för Glan eftersom sjön omfattar flera kommuner och många stora vägar, järnvägar och industrier. Det är lämpligt att Finspångs kommun får tillsynsansvaret för de två skyddsområdena som utgörs av fastigheterna Mo 2:1 och 1:4 samt fastigheterna Ingelstad 2:1 och Ingelstad 2:2 tillsammans med de föreslagna skyddsområdena för Glan som ligger i Finspångs kommun. Detta beror på att kommunen då får ett helhetsansvar för alla vattenskyddsområden i kommunen. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att hemställa hos Länsstyrelsen Östergötland att överlåta åt byggoch miljönämnden i Finspångs kommun att utöva den operativa tillsynen avseende vattenskyddsområde för grundvattentäkterna på fastigheterna Mo 2:1 och 2:4, Ingelstad 2:1 och 2:2 samt tilllämpliga delar av vattenskyddsområde för ytvattentäkten Glan. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 70 Forts

34 Forts. Ks 108 (Överlåtelse av tillsynsansvar enligt miljöbalken) Kommunstyrelsen beslutar 1. Att hemställa hos Länsstyrelsen Östergötland att överlåta åt byggoch miljönämnden i Finspångs kommun att utöva den operativa tillsynen avseende vattenskyddsområde för grundvattentäkterna på fastigheterna Mo 2:1 och 2:4, Ingelstad 2:1 och 2:2 samt tilllämpliga delar av vattenskyddsområde för ytvattentäkten Glan.

35 Ks 109 Dnr Specifikation av föreningsbidragsbudgeten för år 2009 Servicenämnden beslutade , 129, att spara kronor på föreningsbidragen. Det diskuterades, men beslutades inte, att besparingen skulle hämtas hem genom att bidrag till tävlingar och större arrangemang skulle tas bort. Kommunstyrelsekontoret föreslår nu kommunstyrelsen att besluta det som tidigare bara diskuterats. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att besparingen inom föreningsstöd om kronor, beslutad av servicenämnden , 129, genomförs genom att bidrag till tävlingar och större arrangemang tas bort. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 68 Yrkande Denny Lawrot (C) yrkar, med instämmande av Ulrika Jeansson (S), bifall till kommunstyrelsekontorets förslag med förändringen att punkt sätts efter order genomförs i rad 2 samt att resten av meningen efter ordet genomförs styrks. Omröstning Ordförande Denny Lawrot (C) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta förslag. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att besparingen inom föreningsstöd om kronor, beslutad av servicenämnden , 129, genomförs.

36 Ks 110 Dnr Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är färdigbehandlade våren 2009 I skrivelse redovisas de motioner och medborgarförslag som ännu inte är färdigbehandlade. Kommunfullmäktige har beslutat att motioner och medborgarförslag ska beredas inom sex månader från att de inkom till kommunen. Vidare är det bestämt i lag att motioner och medborgarförslag som handlagts i över ett år kan avskrivas från vidare handläggning. De medborgarförslag och motioner som inte behandlats finns angivna i tabellen nedan. NAMN MEDBORGARFÖRSLAG FRÅN KRISTINA STRÖM ANGÅ- ENDE ATT GE UT FINSPÅNGS OFFENTLIGA DOKUMENT PÅ S... MEDBORGARFÖRSLAG FRÅN HANNA FRANSSON ANGÅ- ENDE TRAFIKSÄKERHETSÅTGÄRDER I ELIANTORP MOTION FRÅN MARTIN NYBERG (MP) ANGÅENDE BYT NAMN PÅ FFIA! MOTION FRÅN MARTIN NYBERG (MP) ANGÅENDE BYGG- NATION AV OLYMPISKT MINNESMÄRKE MOTION FRÅN MARTIN NYBERG (MP) ANGÅENDE SÄNKT RÖSTRÄTTSÅLDER MOTION FRÅN MARTIN NYBERG (MP) ANGÅENDE AT- TRAKTIVARE SMÅHUSTOMTER I FINSPÅNG MEDBORGARFÖRSLAG FRÅN HANS MATTSSON OM TRA- FIKINFORMATION OCH VÄGNÄT PÅ KOMMUNENS HEM- SIDA MEDBORGARFÖRSLAG FRÅN LOTTA BLOMQUIST OM UPPFÖRANDE AV PERMANENTA TORGSTÅND PÅ BERG- SLAGSTORGET MOTION FRÅN MARTIN NYBERG (MP) OM BARNS RÄTT TILL BARNOMSORG MEDBORGARFÖRSLAG FRÅN ELISABETH KARLSSON M.FL. OM ALLMÄNT FÖRBUD MOT FYRVERKERIER OCH ANVÄNDANDE AV PYROTEKNISK UTRUSTNING INOM KOMMUNEN MEDBORGARFÖRSLAG FRÅN HANNELE MITRUNEN OM URTAVLA TILL TORGET I FINSPÅNG MOTION FRÅN MARTIN NYBERG (MP) OM KOLLEKTIV- TRAFIKSTRATEGI MEDBORGARFÖRSLAG FRÅN OLA PALMKVIST OM GÅNGVÄG FRÅN LIDL-PARKERINGEN I FINSPÅNG MOITON FRÅN JAN-ERIK SVENBLAD (S) OM ATT UT- VECKLA MÖJLIGHETERNA TILL ATT LYSSNA OCH ATT FÖLJA KOMMUNFULLMÄKTIGES MÖTEN D-NR ANKOMST- DATUM Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks Forts.

37 Forts. Ks 110 (Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är färdigbehandlade våren 2009) MEDBORGARFÖRSLAG FRÅN STIG TELL OM ATT FÖRSE GÅNG- OCH CYKELVÄGEN MELLAN BRANTA VÄGEN OCH GROSVADSVÄGEN MED BELYSNING MOTION FRÅN AGNETA OHLIN (S) UTÖKAD SERVICE AV RESURSENHETEN MOTION FRÅN CONNY ERIKSSON (S) OM ÅTERSTÄLL- ANDE AV HELTIDSTJÄNSTER INOM FÖRE DETTA SOCI- ALNÄMNDEN MEDBORGARFÖRSLAG FRÅN MARITA FRIGELL OM BUSSFÖRBINDELSE MELLAN NYHEMSOMRÅDET OCH CENTRUM MEDBORGARFÖRSLAG FRÅN KARIN RICKMAR OM UT- SMYCKNING AV RONDELL VID GROSVAD Ks Ks Ks Ks Ks För närvarande finns fyra motioner och tre medborgarförslag som handlagts i över sex månader. Av dessa har ett av medborgarförslagen handlagts i över ett år. Kommunstyrelsekontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att informationen antecknas till protokollet. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 76 Yttrande Rune Haagel (S) och Anders Axelsson, kommundirektör, yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Att informationen antecknas till protokollet.

38 Ks 111 Dnr Ekonomi Underskott i kommunens verksamheter Ekonomiavdelningen konstaterar att det under perioden saknas 80 miljoner kronor för att få intäkter och kostnader i balans med de förutsättningar och beslut som nu gäller. Differensen hänför sig till följande: Rationaliseringar miljoner kronor Rationaliseringar miljoner kronor Buffert oförutsedda utgifter, minskade skatteintäkter 10 miljoner kronor Summa 80 miljoner kronor Detta förhållande är, om kommunstyrelsen så beslutar, saklig grund enl. 7 Lagen om anställningsskydd (LAS) för uppsägning på grund av arbetsbrist. För att åtgärda detta underskott behöver kraftfulla konkreta åtgärder vidtas för att kommunens verksamheter vid utgången av 2011 har en ekonomi som uppfyller lagstiftningens balanskrav och kommunfullmäktiges beslut. Exempel på tänkbara åtgärder är bl.a. uppsägning av anställda på grund av arbetsbrist eller att helt upphöra med eller kraftigt begränsa verksamheter. Att komma till rätta med kommunens ekonomi de närmaste åren har högsta prioritet. Vid en eventuell uppsägning av anställda på grund av arbetsbrist kommer sannolikt krav att ställas från både fackliga organisationer och enskilda anställda på omställningsåtgärder. Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde givit förvaltningsorganisationen i uppdrag 1. Att analysera och redovisa ökningen av antalet tillsvidare anställda de senaste tio åren 2. Att redovisa totalkostnaden per elev och skolenhet och redovisa orsakerna till eventuella betydande skillnader 3. Att prognostisera och beskriva konsekvenserna för pensionsskuldens utveckling. Forts.

39 Forts. Ks 111 (Ekonomi Underskott i kommunens verksamheter) Kommunstyrelsen har muntligt uttalat att kommundirektören får i uppdrag att förbereda och ge förslag på beslut om varsel om uppsägning av medarbetare till kommande sammanträde. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att kommunens ekonomi pekar på en avvikelse mot resultatmålet med 80 miljoner kronor 31 december 2011 och att åtgärder därför måste vidtas vilket utgör saklig grund för uppsägning p.g.a. arbetsbrist. 2. Att kommundirektören får i uppdrag att redovisa förslag på åtgärder vid kommande sammanträden. 3. Att kommundirektören vid senare sammanträde översiktligt redovisar eventuella omställningsåtgärder om uppsägningar på grund av arbetsbrist blir aktuellt. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Information Stig Karlsson, personalchef, informerar i ärendet. Yttrande Ulrika Jeansson (S), Anders Axelsson, t.f. kommundirektör, Larseric Ramlöv (FP), Birgit Svärd (S), Anders Härnbro (S), Rune Haagel (S), Denny Lawrot (C) och Inge Jacobsson (M) yttrar sig i ärendet. Yrkande Denny Lawrot (C) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag med tillägget att beslutet tas med omedelbar justering. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att kommunens ekonomi pekar på en avvikelse mot resultatmålet med 80 miljoner kronor 31 december 2011 och att åtgärder därför måste vidtas vilket utgör saklig grund för uppsägning p.g.a. arbetsbrist. Forts.

40 Forts. Ks 111 (Ekonomi Underskott i kommunens verksamheter) 2. Att kommundirektören får i uppdrag att redovisa förslag på åtgärder vid kommande sammanträden. 3. Att kommundirektören vid senare sammanträde översiktligt redovisar eventuella omställningsåtgärder om uppsägningar på grund av arbetsbrist blir aktuellt. 4. Att beslutet tas med omedelbar justering. Ordförande Denny Lawrot.. Larseric Ramlöv

41 Ks 112 Anmälan av delegationsbeslut Redovisning av delegationsbeslut, tagna i enlighet med kommunstyrelsens delegationsbemyndigande. Kommunstyrelsen beslutar Att anteckna nedanstående anmälda delegationsbeslut till protokollet: 1. Verksamhetschef inom kommunal hälso- och sjukvård samt skolhälsovård 2. Förordnande som t f kommundirektör 3. Anställningar inom socialtjänsten

42 Ks 113 Delgivningar Kommunstyrelsekontoret redovisar inkomna cirkulär och skrivelser från Sveriges kommuner och landsting m.fl. Kommunstyrelsen beslutar Att anteckna nedanstående cirkulär och skrivelser till protokollet: 1. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:10, Budgetförutsättningar för åren Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:11, Ny lag om vissa kommunala befogenheter m m 3. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:12 Ändringar i kommunallagens bestämmelser om minoritetsåterremiss m m 4. Sveriges Kommuner och Landsting Information, Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning Regerings skrivelse 2008/09:34 5. Socialstyrelsen/Länsstyrelserna En kvalitetsutveckling för HVB, Hem för vård eller boende för barn, unga och familjer 6. Lantbrukarnas Riksförbund Miljöhusesyn, egen tillsyn för lantbruk och trädgård 7. Vattenmyndigheterna/Länsstyrelserna Vattenförvaltningen 2008, en rapport från vattenmyndigheternas och länsstyrelsernas arbete 8. Kalmar kommun Kalmar Nya Internationella Miljöpris 9. Fundema AB Överklagande av Länsstyrelsen Östergötlands beslut aavseende antagande av detaljplan för kvarteret Dalen 1 m fl, Finspångs kommun 10. Vallonbygden AB - 11/09 Slutredovisning pelletsanläggningar Rejmyre och Hällestad skola Forts.

43 Forts. Ks 113 (Delgivningar) 11. Protokoll Läns-SLAKO Protokoll AB Östgötatrafiken Protokoll Regionförbundet Östsam ÖstgötaTrafiken Kallelse till ägarråd i AB Östgötatrafiken

44 Ks 114 Kurser och konferenser Kommunstyrelsekontoret redovisar inkomna cirkulär och skrivelser från Sveriges kommuner och landsting m.fl. Kommunstyrelsen beslutar Att anteckna nedanstående kurser och konferenser till protokollet: 1. Sveriges Kommuner och Landsting Erfarenhets- och kunskapsdag, Alternativ politisk organisation, 28 april 2009 i Stockholm 2. Sveriges Kommuner och Landsting Konferens, Demokrati och engagemang på plats! 29 april 2009 i Stockholm 3. Regeringskansliet, Socialdepartementet Konferens Det starka föräldraskapet, 31 mars 2009 i Linköping 4. Kommuninvest Föreningsstämma och seminarium, Finanskrisen en psykologisk thriller? 2 april 2009 i Stockholm 5. Göteborgs stad m fl Endagskonferens, Tillsammans gör vi Sverige tillgängligare, 21 april 2009 i Göteborg 6. Kommunakuten AB Seminarium, Juridik för kommunägda företag, 6-7 maj 2009 i Sigtuna

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s)

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 13.30 2008-04-15 1 (6) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v), vice ordförande Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande Birgit Svärd (s) Rune Haagel

Läs mer

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 Paragrafer 367 Kommunstyrelsens ärendelista 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Skuten-Dovern,

Läs mer

Fredrik Bonander, kommunsekreterare Sven-Inge Arnell, kommundirektör. Per-Åke Andersson (V) och Bengt Eriksson (S) Justerande...

Fredrik Bonander, kommunsekreterare Sven-Inge Arnell, kommundirektör. Per-Åke Andersson (V) och Bengt Eriksson (S) Justerande... 2009-02-02 1 (13) Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Finspång, kl 17.00 18.00 Beslutande Se sidan 3-4, 28 Övriga deltagande Fredrik Bonander, kommunsekreterare Sven-Inge Arnell, kommundirektör

Läs mer

115 Kommunstyrelsens ärendelista. 116 Månadsrapport för pensionsportföljen februari 2009. 117 SEB Skuldförvaltarrapporten februari 2009

115 Kommunstyrelsens ärendelista. 116 Månadsrapport för pensionsportföljen februari 2009. 117 SEB Skuldförvaltarrapporten februari 2009 2009-04-06 Paragrafer 115 Kommunstyrelsens ärendelista 116 Månadsrapport för pensionsportföljen februari 2009 117 SEB Skuldförvaltarrapporten februari 2009 118 Sektorn för arbete och lärande rapporterar/cng

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-12 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 1 på grund av jäv) Berit Jansson (C) ordförande ( 1) Elisabeth

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 66 Godkännande av ärendelista... 82 67 Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län 2017-2021 - remiss... 83 68 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

Plats och tid: Sal 1 servicehuset kl. 08:30 13:

Plats och tid: Sal 1 servicehuset kl. 08:30 13: Plats och tid: Sal 1 servicehuset kl. 08:30 13:00 114 143 Ledamöter: Ersättare: Tjg Estelle Karlsson (M) Ordförande 114- Ann-Britt Gladh (M) Tjg 137-143 120, 123-143 Magnus Douhan (C) Tjg 114-136 Miriam

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Larseric Ramlöv (fp) Birgit Svärd (s) Anders Härnbro (s) Conny Eriksson (s) Peter Fransson (s) Carin Löfgren (m) 521 samt fr.o.m.

Larseric Ramlöv (fp) Birgit Svärd (s) Anders Härnbro (s) Conny Eriksson (s) Peter Fransson (s) Carin Löfgren (m) 521 samt fr.o.m. Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 16.05 2008-12-01 1 (42) Beslutande Denny Lawrot (c), ordförande Elisabet Rehn (v) Stig Andersson (s) Inge Jacobsson (m) Carl-Gustaf Mörner (m) t.o.m. 531 Leif Jonsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119 Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 17.15 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s), ers för Annica Blomgren (s) Ahti

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Elisabet Rehn (V) och Ulrika Jeansson (S) Justerande... ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEKONTORET

Elisabet Rehn (V) och Ulrika Jeansson (S) Justerande... ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEKONTORET 2009-02-25 1 (52) Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Finspång, kl 16.00 20.15 Beslutande Se sidan 3-4, 34 Övriga deltagande Fredrik Bonander, kommunsekreterare Anders Axelsson, biträdande kommundirektör

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Göran Edberg (C), ordförande Birgitta Årzén (S) Thom Ericsson (M)

Göran Edberg (C), ordförande Birgitta Årzén (S) Thom Ericsson (M) Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 2015-01-27 1 (11) Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret, Centrumhuset i Hyltebruk, kl. 9:00-9:45 Beslutande Göran Edberg (C), ordförande Birgitta Årzén

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Torsdagen den 16 februari 2012, kl. 08.30-15.00 Beslutande se bifogad närvarolista ajournering 08.40-08.45, 09.40-10.00, 12.00-13.00

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 09:00-11:40 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M), Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Jan

Läs mer

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP)

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP) Socialnämnden 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen tisdagen den 24 mars 2009, klockan 13.15-15.30 Ajournering 14.30-14.45 ande Görel Nilsson (S) ordförande, Carina Granberg (S), Barbro Johansson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-04-07 Innehåll 55 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 67 56 Redovisning av delegationsbeslut... 68 57 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

196 Kommunfullmäktiges öppnande. 199 Kommunfullmäktiges dagordning. 200 Information från kommunrevisionen. 201 Information om verksamheten i regionen

196 Kommunfullmäktiges öppnande. 199 Kommunfullmäktiges dagordning. 200 Information från kommunrevisionen. 201 Information om verksamheten i regionen 2009-08-26 Paragrafer 196 Kommunfullmäktiges öppnande 197 Upprop 198 Protokolljustering 199 Kommunfullmäktiges dagordning 200 Information från kommunrevisionen 201 Information om verksamheten i regionen

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-06-25

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-06-25 Kommunstyrelsen 2008-06-23 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, Hällefors, kl. 13.00 15.15 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

KF 8 Föreningsbidrag för kultur- och fritidsnämnden 9 Kvalitetsredovisning 2003, utbildningsnämnden

KF 8 Föreningsbidrag för kultur- och fritidsnämnden 9 Kvalitetsredovisning 2003, utbildningsnämnden KOMMUNSTYRELSEN 2004-04-21 Godkännande av dagordningen Beslutsärenden KS 1 Projekt Utväg Södra Älvsborg 2 Kommunens arbete med övergripande risk- och sårbarhetsanalys 3 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Stefan Yngstrand (FP)

Stefan Yngstrand (FP) Kommunstyrelsen 2015-03-12 1 (6) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kl. 08:30-11:00 (ajournering 09:00-10:10) Beslutande Ronny Löfquist (S) ordförande Håkan Bengtsson (C) tjg.ers. Marie-Louice Lindström

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 63-74 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-25 Sida 1 (10)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-25 Sida 1 (10) Sida 1 (10) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 08:30-12:10 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Vice ordförande Ulrika Winblad (S) Jan Tollesson (FP) Gun-Marie Daun (KD)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-08-27 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.30, 11.30-11.50, 13.00-15.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11. 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.20 Peter Johansson (M) ordf. Malin Sjölander (M) Tanja Pålsson (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Larseric Ramlöv (fp)

Larseric Ramlöv (fp) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 14.00 15.25 2008-08-11 1 (20) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Birgit Svärd (s) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Inge

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP)

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Tillsynsnämnden 2015-03-12 1 (8) Plats och tid Blå rummet, Storgatan 8C i Hyltebruk. Kl. 08.00-09.00 Beslutande Övriga deltagare Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Stefan

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Anmälan av delegationsbeslut... 4 3 Anmälan av utskottsprotokoll... 5 4 Delgivningar... 6 5 Statusrapport över pågående ärenden i socialnämnden... 8 6 Sammanträdesdagar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.50 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 Beslutande Madli-Ann Pohla (m) Carl-Göran Svensson (c) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Göran Nydahl,

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 16.00 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Marie-Louise Boström (s) Göran

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-09-29 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-09-29 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14. 2008-09-29 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14.35 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson

Läs mer

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, den 4 juni. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 7-10 Mikael Forssander

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, den 4 juni. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 7-10 Mikael Forssander 2014-06-04 1(8) Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, kl. 13.15-14.15 Beslutande Ledamöter Åsa Wärlinder (C), ordförande Sören Forslund (M) Kristian Krassman (S) Sten Arrhenius (M), ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2011-02-07 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-02-07 klockan 10.00 16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Lindgren (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-22 Plats och tid Södergatan 2 i Gislaved, tisdagen den 22 april 2014, kl. 14.00-15.45, med ajournering mellan kl. 14.25-14.35. Beslutande Niclas Palmgren (M),

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Björmekullasalen, 2010-09-20, kl. 18.00-21.00 Ajournering kl. 19.55-20.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Karlsson, Gunilla (S) ordförande Wilhelmsson, Anders (S) Åkerman, Lizette

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum MÖTESPROTOKOLL Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret kl. 13:00-14:45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Göran Edberg (S) (ordförande), Birgitta Årzen (S) (1:e vice ordförande),

Läs mer

Ajournering 14.20-15.00

Ajournering 14.20-15.00 Tekniska nämnden 2010-08-31 Plats och tid Kommunstyrelsesalen 13.15-15.20 Ajournering 14.20-15.00 Beslutande Övriga deltagare Catrin Strömvall (S) Börje Blomkvist (S) Karl-Bertil Eklund (S) Hans Jansson

Läs mer