Denny Lawrot (C), ordförande Marie Wallbom (V) Conny Lindgren (V) Carin Löfgren (M) ej

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Denny Lawrot (C), ordförande Marie Wallbom (V) Conny Lindgren (V) Carin Löfgren (M) ej 102-103"

Transkript

1 (43) Plats och tid Sammanträdesrummet Glan, kl Beslutande Ersättare Denny Lawrot (C), ordförande Marie Wallbom (V) Conny Lindgren (V) Carin Löfgren (M) ej Anders Härnbro (S) Ritha Andersson (M) Inge Jacobsson (M) Fredrik Blomberg (C) Carl-Gustaf Mörner (M) Ingo Alander (KD) ej Leif Jonsson (KD), ej Christer Lundström (FP) Larseric Ramlöv (FP) Stefan Pettersson (S) Birgit Svärd (S) Riitta Leiviskä-Widlund (S) fr.o.m 94 Rune Haagel (S) Bengt Eriksson (S) Ulrika Jeansson (S) fr.o.m. 93 Rikard Jansson (MP) Carin Löfgren (M) Riitta Leiviskä-Widlund (S) t.o.m. 92 Lars Johansson (S) Övriga deltagande Se bilaga 1 Utses att justera Larseric Ramlöv (FP) Justeringens plats Kommunstyrelsekontoret, Kommunhuset, Underskrifter Sekreterare Paragrafer: Fredrik Bonander Ordförande Denny Lawrot Justerande Larseric Ramlöv ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet KOMMUNSTYRELSEKONTORET Underskrift. Barbro Lundgren

2 Bilaga l Övriga deltagande Stig Jansson (M), kommunfullmäktiges ordförande Anders Axelsson, t.f. kommundirektör Fredrik Bonander, kommunsekreterare Åsa Rundgren, informationsansvarig t.o.m. 97 Anette Asklöf, ekonomichef Hans Lindberg, utvecklingschef t.o.m. 104 Stig Karlsson, personalchef Suzanne Gadd, näringslivschef Micaela Maglica Carlberg, ekonom Johan Malmberg, marknadsföringssamordnare t.o.m. 97 Sven-Olof Östberg, trafikplanerare 103 Sandra Boholm, biståndshandläggare 103 Britt-Marie Ellersten, produktionschef 111

3 Ks 91 Kommunstyrelsens ärendelista Kommunstyrelsens ordförande Denny Lawrot (C) föreslår inga förändringar i ärendelistan. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att fastställa den utskickade ärendelistan.

4 Ks 92 Dnr Polisen i Finspång informerar om Ericsson fastigheters satsning: Andra chansen Polisen i Finspång informerar då och då kommunstyrelsen om vad som är på gång i polisens verksamhet. Denna gång informerar polisen om konsekvenserna av Ericsson fastigheters satsning: Andra chansen. Information Tony Georgsson, närpolischef, informerar om andra chansen. År 2006 upplevde Finspång en brottsvåg. Detta berodde delvis på mindre nogräknade fastighetsägare som rekryterade hyresgäster som var aktiva brottslingar. Sedan dess har ett bra förebyggande arbete minskat brottsligheten i Finspångs kommun. Ericsson fastigheter har på senare tid etablerat konceptet andra chansen. Enligt Ericsson fastigheter är detta en seriös idé där personer med exempelvis en betalningsanmärkning får en ny chans att hyra en lägenhet i Ericsson fastigheters bestånd på Dunderbacken. Polisen har inte samma synsätt som Ericsson fastigheter. Från och med att rekryteringen började bland annat med flyers i Norrköping, har polisen haft 30 incidentrapporter i eller i närheten av Dunderbacken. Polisen vet att några av de som hyrt lägenheter i Dunderbacken fortfarande är brottsaktiva. Ericsson fastigheter menar sig vara medveten om att det hela gått lite för fort och vill nu dra åt tumskruvarna. Enligt uppgift funderar företaget på att inte hyra ut lägenheter till personer som har ett brottsligt förflutet. Yttrande Carl-Gustaf Mörner (M), Larseric Ramlöv (FP), Rune Haagel (S), Ingo Alander (KD), Birgit Svärd (S) och Denny Lawrot (C) yttrar sig i ärendet. Forts.

5 Forts. Ks 92 (Polisen i Finspång informerar om Ericsson fastigheters satsning: Andra chansen) Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet.

6 Ks 93 Dnr Kommunkoncernens bokslut 2008 Kommunstyrelsekontoret har färdigställt kommunkoncernens bokslut för En färdig version av dokumentet ska läggas fram för kommunstyrelsen vid nästkommande sammanträde. Information Micaela Maglica-Carlberg, ekonom, informerar i ärendet. Balanskravsutredning Bokslut 2008 (t.kr.) 2008 Resultat Realisationsvinster Realiserat res. pensionsfonden Värdereglering värdepapper 385 Ej fordringsförda statsbidrag Överfört från tidigare år 0 Summa enligt balanskravet Krav enligt lag vad gäller att uppnå ekonomisk balans över tid: Om underskott uppkommer ska resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet återställas inom de närmast följande tre åren. Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur återställandet ska ske. Åtgärdsplanen bör antas senast vid påföljande fullmäktigesammanträde efter att delårsrapporten behandlats i fullmäktige (28 okt 2009). Forts

7 Forts. Ks 93 (Kommunkoncernens bokslut 2008) Yttrande Denny Lawrot (C), Inge Jacobsson (M), Carl-Gustaf Mörner (M) och Larseric Ramlöv (FP) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet.

8 Ks 94 Dnr Omorganisation av Finspångs brottsförebyggande råd Efter kommunens genomförda omorganisation finns behov av att omorganisera det lokala brottsförebyggande rådet (Brå). Organisation och sammansättning i Brå måste harmonisera med kommunens organisation i övrigt för att det brottsförebyggande arbetet ska ha bästa möjliga effekt. Under hösten 2008 har en särskild utredningsgrupp bestående av representanter från socialtjänst samt skola och polis, kommit fram till att det är fördelaktigt om Brå delas upp i en politisk del och en tjänstemannadel samt att en mera verksamhetsnära operativ grupp tillskapas. En omorganisation är också nödvändig utifrån det nytecknade samverkansavtalet med polismyndigheten i Östergötland. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta Att fastställa ny organisation för det brottsförebyggande rådet i Finspång. Att uppdela brottsförebyggande rådet i en politisk styrgrupp, en tjänstemannagrupp samt en operativ grupp. Att uppdra till kommunstyrelsen att utse 5 ledamöter i den politiska styrgruppen. Att uppdra till kommunstyrelsen att tjänstemannaorganisationen utses enligt liggande förslag. Att upphäva sitt tidigare beslut om nuvarande Brå-organisation, Kf , 67, tredje stycket. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Forts.

9 Forts. Ks 94 (Omorganisation av Finspångs brottsförebyggande råd) Yttrande Marie Wallbom (V), Larseric Ramlöv (FP), Rune Haagel (S), Carin Löfgren (M) samt Birgit Svärd (S) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att beslut tas på kommunstyrelsens sammanträde

10 Ks 95 Dnr Bildande av vattenråd i Finspångs kommun LRF:s kommungrupp i Finspång har i en skrivelse tagit initiativ till bildandet av ett vattenråd i kommunen. Man vill att Finspångs kommun ska bidra med administrativa resurser, hjälp med inbjudningar till andra intressenter och kontakter med angränsande kommuner. Ett vattenråd är ett lokalt eller regionalt samverkansorgan där berörda aktörer kan mötas för att diskutera fram lösningar i vattenfrågor. Ett vattenråd är en viktig kanal för samverkan med ansvariga myndigheter inom vattenförvaltningen, i detta fall Länsstyrelsen i Östergötland och Södra Östersjöns vattendistrikt. Vattenrådet är också en resurs för kommunen genom den lokala kunskap som finns där. En högaktuell fråga att samlas kring är de förslag på förvaltningsplaner som kommer att sändas ut på remiss under Förslagen, som beräknas komma i mars, innehåller klassning och åtgärdsprogram för att våra vatten ska uppnå god status enligt EU:s vattendirektiv. Kommunstyrelsekontoret har under 2008 haft en dialog kring bildande av vattenråd med LRF:s kommungrupp och Länsstyrelsen. Geografiskt föreslås att vattenrådets verksamhet avgränsas till Finspångsåns och Ysundaåns avrinningsområden, vars flöden ingår i Motala Ströms avrinningsområde. Bildande av vattenrådet föreslås ske i följande steg: Finspångs kommun bjuder tillsammans med LRF och Länsstyrelsen in olika aktörer inom avrinningsområdet till ett möte under mars månad. En arbetsgrupp bildas och en handlingsplan tas fram. En ansökan om startbidrag skickas till Länsstyrelsen. En formell överenskommelse sluts mellan vattenrådet, Länsstyrelsen och vattenmyndigheten. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta Att Finspångs kommun ställer administrativa resurser till förfogande för bildande av ett vattenråd för Finspångsåns och Ysundaåns avrinningsområden. Forts.

11 Forts. Ks 95 (Bildande av vattenråd i Finspångs kommun) Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Information Per Strannelid, miljöstrateg, informerar i ärendet. Yttrande Carl-Gustaf Mörner (M) och Birgit Svärd (S) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

12 Ks 96 Dnr Centrumutveckling strategi för hur detaljplanerna i centrum ska revideras för att verkställa kommunens vision För att genomföra centrumutredningen i sin helhet måste flera nu gällande detaljplaner i centrumområdet revideras. I Finspångs centrum finns många detaljplaner. Det är inte realistiskt att genomföra ett sådant digert arbete i sin helhet. Istället måste man prioritera mellan de olika delprojekten och de detaljplaner som hör till dessa. Kommunstyrelsekontoret föreslår att följande fyra projekt prioriteras (utan inbördes ordning): Parkeringsdäcket vid Vallonvägen Stationsparken Bruksgatan Del av Högbyområdet, väster om Jonas Wennströms väg Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta Att anta förslag till riktlinjer för förändring av detaljplaner för Finspångs Centrum. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Information Hans Lindberg, utvecklingschef, informerar i ärendet. Yttrande Carl-Gustaf Mörner (M), Rune Haagel (S), Anders Axelsson, t.f. kommundirektör, Anders Härnbro (S), Larseric Ramlöv (FP), Ulrika Jeansson (S) och Ritha Andersson (M) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. Forts.

13 Forts. Ks 96 (Centrumutveckling strategi för hur detaljplanerna i centrum ska revideras för att verkställa kommunens vision) 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

14 Ks 97 Dnr Ny grafisk profil och ny grafisk profilmanual för Finspångs kommun Finspångs kommuns informationskultur där tidigare förvaltningar, enheter och andra grupper inom organisationen har skött mycket av sitt informations- och marknadsföringsarbete själva, samt en föråldrad och outnyttjad grafisk profil, har bidragit till att vårt varumärke uppfattas som otydligt. Sedan den 1 januari 2009 har informations- och marknadsföringsfrågorna samordnats i syfte att kvalitetssäkra kommunens framtida kommunikationsarbete. Nu bygger vi en grund med rutiner, riktlinjer och policys som ska gälla hela organisationen. Vi bygger en positiv enhetlig bild av Finspångs kommun och stärker på så sätt vårt varumärke. För att åstadkomma en effektiv kommunikation krävs förutom en gemensam grund att stå på även planering samt konsekvent och uthålligt genomförande av kommunikationsinsatserna. En ny grafisk profil och ny grafisk profilmanual är ett steg på vägen. Kommunstyrelsekontoret föreslår därför att en projektgrupp får i uppdrag att ta fram en ny grafisk profil och ny grafisk profilmanual för kommunen. Arbetet får kosta maximalt kronor. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta Att uppdra till marknadsföringssamordnare och informationsansvarige att via offentlig upphandling låta en reklambyrå eller liknande utgå från vår nuvarande grafiska profil och utveckla och modernisera den. Att låta finansiering ske inom budgeterade medel för information och marknadsföring. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Forts.

15 Forts. Ks 97 (Ny grafisk profil och ny grafisk profilmanual för Finspångs kommun) Yttrande Denny Lawrot (C), Inge Jacobsson (M), Anders Axelsson, t.f. kommundirektör, Anders Härnbro (S), Carl-Gustaf Mörner (M), Larseric Ramlöv (FP), Conny Lindgren (V) samt Ritha Andersson (M) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

16 Ks 98 Dnr Delegation att omdisponera budget mellan verksamhetsområden Omorganisationen har inneburit ett omfattande arbete med omfördelning av budgetmedel från de gamla nämnderna till sektorer med nya ansvarsområden. Ett förslag till fördelning fastställdes av kommunfullmäktige i samband med att beslut togs om ny strategisk plan för 2009 den 28 januari Samtidigt beslutade kommunfullmäktige att delegera till kommunstyrelsen att göra omdisponeringar mellan de olika verksamhetsområdena. För att underlätta arbetet föreslås att kommunstyrelsens ordförande ges rätt att besluta om sådana omdisponeringar som inte rör verksamhetsförändringar. Beredande organ Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att beslut tas på kommunstyrelsens sammanträde

17 Ks 99 Dnr Medborgarförslag från Hanna Fransson om trafiksäkerhetsåtgärder i Eliantorp Hanna Fransson har inkommit med ett medborgarförslag angående önskemål om cykelväg från Falla till Doverstorp. Hanna Fransson skriver: - Cykelvägen tar slut i Falla och vi skulle vilja ha den förlängd ner till Doverstorp. Det är många som cyklar Dovern runt och det är livsfarligt att cykla här ute i kurvorna. Ärendet har ingått som underlag i kommunens utredning om gångoch cykelvägar. Hanna Franssons förslag framhålls i utredningen som gott i syfte att skapa tryggare trafikmiljö i synnerhet för barnen i området Eliantorp och Doverstorp. Emellertid befinner sig kommunen i en ekonomsikt pressad situation och utbyggnationer bör därför användas där den bedöms få mest effekt för trafiksäkerheten i Finspångs kommun. I utredningen betonas kommunens mål om att minska bilkörningen på korta sträckor. Ett mål som har effekt på både miljö och trafiksäkerhet. För att nå det målet föreslår kommunförvaltningen att det befintliga nätet inledningsvis utvecklas genom att skapa goda GCförbindelser till de större målpunkterna i och till Finspångs tätort. Ett senare steg bör vara att utveckla förbindelser mellan andra orter. Av tidigare nämnda anledningar anser kommunförvaltningen det inte för närvarande prioriterat att upprätta cykelväg mellan Falla och Doverstorp. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta Att avslå förslaget om cykelväg från Falla ner till Doverstorp Att beslutet delges Hanna Fransson. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Forts.

18 Forts. Ks 99 (Medborgarförslag från Hanna Fransson om trafiksäkerhetsåtgärder i Eliantorp) Yttrande Ulrika Jeansson (S), Rikard Jansson (MP) och Anders Axelsson, t.f. kommundirektör yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att beslut tas på kommunstyrelsens sammanträde Att ärendet till kommunstyrelsens sammanträde kompletteras med en passus om vägbelysning.

19 Ks 100 Dnr Motion från Martin Nyberg (MP) om olympiskt minnesmärke Martin Nyberg (MP) föreslår genom en motion till Finspångs kommunfullmäktige att ett minnesmärke uppförs för att hedra Bengt Barons och Pär Arvidssons insatser i samband med olympiska spelen år Motionären vill befästa de olympiska prestationerna i och med att simhallen där Bengt Baron och Pär Arvidsson tränade nu har utfästs med rivningslov. Att simhallen och insatserna från Bengt Baron och Pär Arvidsson har varit betydande för Finspång ur flera perspektiv är kommunförvaltningen helt ense med motionären om. Av finansiella skäl föreslår ändå kommunförvaltningen kommunstyrelsen förslå kommunfällmäktige besluta Att avslå motionen om olympiskt minnesmärke. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yttrande Rune Haagel (S) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att beslut tas på kommunstyrelsens sammanträde

20 Ks 101 Ajournering Ordförande Denny Lawrot (C) föreslår ajournering av sammanträdet under 25 minuter. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att ajournera sammanträdet under 25 minuter klockan Att återuppta sammanträdet klockan

21 Ks 102 Dnr Upphandling samhällsbetalda resor Finspångs kommun är huvudman för inomkommunal skolskjutstrafik, färdtjänst, sjukresor och kompletteringstrafik. Dessutom finns transporter av mat och post i den kommunala verksamheten. Trafikverksamheten bedrivs i egen regi och av upphandlade entreprenörer. Den politiska ledningen har beslutat att konkurrensutsätta transportverksamheten i egen regi och har uppdragit åt kommunstyrelsekontoret att avveckla verksamheten och upphandla de transporter som idag körs i egen regi. Finspångs kommuns mål för upphandlingen är att säkerställa en lokal trafikförsörjning av god kvalitet, hög säkerhet, miljöprofil samt med ett i alla situationer professionellt och kundorienterat bemötande av resenärer och brukare av trafiksystemen. Tidsplan Förfrågningsunderlag klart / annons Sista datum för anbud Utvärdering anbud V23-24 Kontraktsgenomgång V25 Tilldelningsbeslut V26 Tidsfrist V27-28 Kontraktstecknande Planering och uppföljning V29-52 Driftsättning Upphandlingsregler Upphandlingsform För upphandlingen tillämpas Öppet Förfarande, (2 kap. 22 ) enligt LOU. Offentlighet och sekretess Beställaren (B) tillämpar offentlighetsprincipen i sin verksamhet. Tilllämpat på denna upphandling innebär det att anbudshandlingar är sekretessbelagda intill dess att Tilldelningsbeslut är fattat. Från denna tidpunkt är huvudregeln att samtliga anbudshandlingar är offentliga. Sekretess för anbudshandlingar kan emellertid förekomma även efter Tilldelningsbeslut. Forts.

22 Forts. Ks 102 (Upphandling samhällsbetalda resor) Anbudsgivare (A) som önskar att hela anbudet eller del av anbudet skall vara sekretessbelagt även efter tidpunkten för Tilldelningsbeslut, skall ange detta liksom skälen i sitt anbud. B kan dock inte garantera sådan sekretess. Upphandlingsförutsättningar A skall redovisa följande handlingar i samband med inlämnande av anbud: SKV:s blankett ifylld av A och av Skattemyndigheten, tidigast två månader före anbudsdatum. Årsredovisning för (För enskild firma gäller deklarationsbilaga näringsverksamhet) Giltigt registreringsbevis Bolagsverket. Trafiktillstånd alternativ ansökan om trafiktillstånd inklusive beskrivning av förutsättningarna att erhålla trafiktillstånd. Länsstyrelsens utlåtande över ansökan Underlag för länsstyrelsens prövning av tillräckliga ekonomiska resurser enligt yrkestrafiklagen. Blanketten finns under gemensamma dokument.(vvfs 2000:95, bifogas ej) Lokal organisation och bemanning (gäller ej fåmansföretag). Fordonsförteckning, alternativt avsedda fordonsinköp (ange märke och fordonstyp). Förteckning över förfrågningsunderlag: Administrativa Föreskrifter Uppdragsanvisning Bilaga 1 Kvalitetskrav, egenkontroll m.m. Bilaga 2 Fordonsanvisning Bilaga 3 Anbudsformulär Bilaga 4 Trafikbeskrivningar Bilaga 5-7 skolskjutsar färdtjänst, inomkommunala sjukresor kompletteringstrafik mattransporter posttransporter Skolskjutspolicy Färdtjänstpolicy Blanketter, övrigt Forts.

23 Forts. Ks 102 (Upphandling samhällsbetalda resor) Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta: 1. Att fastställa upprättat förfrågningsunderlag. 2. Att kommunstyrelsekontoret ges uppdrag att genomföra upphandlingen enligt presenterad tidplan. 3. Att kommunstyrelsekontoret ges i uppdrag att utvärdera anbud enligt anbudsförutsättningar samt utse och teckna avtal med vald leverantör. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Information Hans Lindberg, utvecklingschef, och Sven-Olof Östberg, trafikplanerare, informerar i ärendet. Yttrande Ulrika Jeansson (S), Anders Axelsson, t.f. kommundirektör, Larseric Ramlöv (FP), Birgit Svärd (S), Anders Härnbro (S), Rune Haagel (S), Denny Lawrot (C) och Inge Jacobsson (M) yttrar sig i ärendet. Yrkande Anders Härnbro (S) yrkar Att upphandlingen av samhällsbetalda resor hänskjuts till kommunfullmäktige för beslut. Inge Jacobsson (M) yrkar avslag på Anders Härnbros (S) förslag. Denny Lawrot (C) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag med tillägget att beslutet tas med omedelbar justering. Forts.

24 Forts. Ks 102 (Upphandling samhällsbetalda resor) Propositionsordning Ordförande Denny Lawrot meddelar att Anders Härnbros (S) förslag ställs mot Denny Lawrots (C) förslag. Omröstning Ordförande Denny Lawrot (C) ställer proposition på Anders Härnbros (S) förslag mot Denny Lawrots (C) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Denny Lawrots (C) förslag. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att fastställa upprättat förfrågningsunderlag. 2. Att kommunstyrelsekontoret ges i uppdrag att genomföra upphandlingen enligt presenterad tidplan. 3. Att kommunstyrelsekontoret ges i uppdrag att utvärdera anbud enligt anbudsförutsättningar samt utse och teckna avtal med vald leverantör. 4. Att beslutet tas med omedelbar justering. Reservation Anders Härnbro (S), Birgit Svärd (S), Rune Haagel (S), Ulrika Jeansson (S) och Lars Johansson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anders Härnbros (S) förslag. Icke-deltagande i beslut Leif Jonsson (KD) anmäler jäv och deltar därmed inte i beslutet. Ordförande Denny Lawrot.. Larseric Ramlöv

25 Ks 103 Dnr Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst Kommunstyrelsekontoret har framställt ett förslag med nya regler för färdtjänst och riksfärdtjänst. I förslaget till nytt regelverk för färdtjänst och riksfärdtjänst renodlas reglerna. De skrivs dessutom om för att gälla mot ny lagstiftning och gällande praxis. Regelverket och tidtabellen särskiljs enligt förslaget eftersom turer och linjer kan komma att förändras utifrån resenärernas behov och kommunens förutsättningar. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta Att fastställa förslag till regler för färdtjänst och riksfärdtjänst att gälla från och med Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 79 Information Sandra Boholm, biståndshandläggare, informerar i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Att fastställa förslag till regler för färdtjänst och riksfärdtjänst att gälla från och med

26 Ks 104 Dnr Kulturens hus På uppdrag av kommunstyrelsen har kommunstyrelsekontoret utrett verksamhet för ett Kulturens hus i fastigheten Folkets hus. Utredningen har skett i dialog med medborgare, kulturföreningar och politiker. Resultatet av utredningen är två förslag innehållande verksamheter och organisatoriska förutsättningar. Kommunstyrelsekontoret föreslår dock kommunstyrelsen att besluta enligt förslag 1 som innebär att biblioteket får en central roll i Kulturens hus. Vidare föreslår kommunstyrelsekontoret kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avsätta tio miljoner kronor för upprustning, anpassning samt inventarier för Kulturens hus och att förvärva fastigheten Folkets hus. Beredande organ Kommunstyrelsens protokoll , 67 Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yttrande Denny Lawrot (C), Anders Härnbro (S), Ulrika Jeansson (S), Inge Jacobsson (M), Carl-Gustaf Mörner (M), Anders Axelsson, t.f. kommundirektör, Larseric Ramlöv (FP) och Rune Haagel (S) yttrar sig i ärendet. Yrkande Anders Härnbro (S) yrkar: 1. Att under en period fortsätter utredningen för att ge förslag på utvecklingsmöjligheter på längre sikt med en bredare syn på kulturverksamheterna i Finspångs kommun. 2. Att en verksamhetssamordning tillsätts för att under utredningstiden se till att huset kommer till användning för kultur-, ungdomsoch näringsverksamheter. 3. Att kommunen för att hålla kostnaderna nere, förvärvar fastigheten Folkets hus. Forts.

27 Forts. Ks 104 (Kulturens hus) Denny Lawrot (C) yrkar att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att utveckla verksamhet i ett kulturens hus enligt utredningens förslag 2. Propositionsordning Ordförande Denny Lawrot (C) meddelar att Denny Lawrots (C) yrkande kommer ställas mot Anders Härnbros (S) yrkande. Omröstning Ordförande Denny Lawrot (C) ställer proposition på sitt eget yrkande mot Anders Härnbros (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Denny Lawrots (C) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att utveckla verksamhet i ett kulturens hus enligt utredningens förslag 2. Reservation Anders Härnbro (S), Birgit Svärd (S), Rune Haagel (S), Ulrika Jeansson (S) och Lars Johansson (S) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för Anders Härnbros (S) förslag.

28 Ks 105 Dnr Vision Grosvad etapp 1 slutredovisning Byggnationen av Arena Grosvad är avslutad. Det finns dock fortfarande en del uppföljning av installationer som inte är färdiga eller justerade. De ursprungliga planerna i arbetet med Vision Grosvad är därmed fullföljt i etapp 1. Förutom beslut som tagits under projektets gång om att investera i allvädersbanor och att utöka konferens- och gymdelarna på arenan pågår också diskussioner om en stugby vid Grosvad. Men därutöver finns det för närvarande inga konkreta kommunala planer på en fortsatt utveckling enligt visionen. Däremot har det tillkommit initiativ via ett bolag som vill utveckla en evenemangsoch bandyarena vid Grosvad. De behov som finns av en fortsättning som följer den ursprungliga visionen är huvudsakligen: konstgräsplan för fotboll multihall eller som styrgruppen för projektet diskuterat fler träningshallar en allmän upprustning av befintliga anläggningar inom området I arbetet med investeringsplanen återkommer kommunstyrelsekontoret till vilka behov som ska prioriteras de kommande fem åren. Behovet av upprustning är fortsatt stort och när det gäller konstgräsplan riskerar Finspång att bli efter de övriga större och medelstora kommunerna i regionen. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att lägga slutredovisningen för Vision Grosvadsprojektet till handlingarna. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta 2. Att från och med fullmäktiges beslut i ärendet entlediga den av kommunstyrelsen den 12 december tillsatta styrgruppen för projektet. Forts.

29 Forts. Ks 105 (Vision Grosvad etapp 1 - slutredovisning) Beredande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll , 141 Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 169 Vallonbygdens skrivelse Kommunfullmäktiges protokoll , 148 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll , 239 Kommunfullmäktiges protokoll , 205 Kommunstyrelsens protokoll , 258 Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsekontorets tjänstskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 293 Humanistiska nämndens protokoll , 144 Kommunstyrelsens protokoll , 294 Kommunfullmäktiges protokoll , 265 Kommunstyrelsens protokoll , 309 Kommunstyrelsens protokoll , 316 Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 327 Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 7 Bygg- och miljönämndens protokoll , 10 Kommunstyrelsens protokoll , 35 Kommunstyrelsens protokoll , 72 Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 133 Kommunstyrelsens protokoll , 185 Kommunstyrelsens protokoll , 209 Kommunfullmäktiges protokoll , 180 Kommunstyrelsens protokoll , 219 Kommunstyrelsens protokoll , 250 Kommunstyrelsens protokoll , 282 Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 146 Kommunstyrelsens protokoll , 184 Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 549 Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 74 Forts.

30 Forts. Ks 105 (Vision Grosvad etapp 1 - slutredovisning) Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att lägga slutredovisningen för Vision Grosvadsprojektet till handlingarna. Kommunstyrelsen beslutar 2. Att från och med fullmäktiges beslut i ärendet entlediga den av kommunstyrelsen den 12 december tillsatta styrgruppen för projektet.

31 Ks 106 Dnr Riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade (PRH) enligt trafiklagstiftningens definitioner är ett bevis om tillstånd att parkera med undantag från de parkeringsregleringar som meddelats i lokala trafikföreskrifter. Parkeringstillstånd är i första hand till för personer som själva kör sitt fordon. Tillämpningen bygger på att personen som har funktionshindret själv kör fordonet och därför måste klara sig själv när väl fordonet parkerats. Avgörande för att parkeringstillståndet ska beviljas är att funktionshindret medför att den sökande endast med väsentliga svårigheter kan förflytta sig till eller från sin bil inom rimligt gångavstånd från parkeringsplatsen. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta Att anta riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade (daterat ). Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 75 Yttrande Carl-Gustaf Mörner (M), Anders Axelsson, t.f. kommundirektör och Rune Haagel (S) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar Att anta riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade (daterat ).

32 Ks 107 Dnr Ansökan om föreningsbidrag reumatikerföreningen Reumatikerföreningen i Finspång har under december månad 2008 inkommit med en ansökan om föreningsbidrag för verksamhetsåret Föreningen uppfyller villkoren i de regler som kommunfullmäktige antagit , 257. Föreningen ansöker om kronor. Enligt antagna regler föreslås föreningen få ett föreningsbidrag om 3900 kronor för år Dåvarande socialnämnden behandlade bidragsansökningar från föreningar på sitt sammanträde i november (Sn , 258) Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att utge föreningsbidrag till reumatikerföreningen i Finspång med 3900 kronor för verksamhetsåret Att belasta kontot för föreningsbidrag till pensionärs- och handikapporganisationer mer 3900 kronor. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 71 Yttrande Anders Axelsson, kommundirektör, yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att utge föreningsbidrag till reumatikerföreningen i Finspång med 3900 kronor för verksamhetsåret Att belasta kontot för föreningsbidrag till pensionärs- och handikapporganisationer mer 3900 kronor.

33 Ks 108 Dnr Överlåtelse av tillsynsansvar enligt miljöbalken Enligt miljöbalken kan en kommun eller en länsstyrelse besluta om mark- eller vattenområde som vattenskyddsområde. Tillsynsansvaret tillfaller den som tar beslutet. Länsstyrelsen får överlåta åt en kommunal nämnd att utöva tillsynen. Länsstyrelsen har beslutat om två skyddsområden i Finspångs kommun. Det ena utgörs av fastigheterna Mo 2:1 och 1:4, det andra av fastigheterna Ingelstad 2:1 och Ingelstad 2:2. Länsstyrelsen har fått in en ansökan från Norrköping Vatten om vattenskyddsområde för ytvattentäkten Glan. En del av det sekundära skyddsområdet omfattar delar som ligger i Finspångs kommun. Länsstyrelsen beslutar om vattenskyddsområde för Glan eftersom sjön omfattar flera kommuner och många stora vägar, järnvägar och industrier. Det är lämpligt att Finspångs kommun får tillsynsansvaret för de två skyddsområdena som utgörs av fastigheterna Mo 2:1 och 1:4 samt fastigheterna Ingelstad 2:1 och Ingelstad 2:2 tillsammans med de föreslagna skyddsområdena för Glan som ligger i Finspångs kommun. Detta beror på att kommunen då får ett helhetsansvar för alla vattenskyddsområden i kommunen. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att hemställa hos Länsstyrelsen Östergötland att överlåta åt byggoch miljönämnden i Finspångs kommun att utöva den operativa tillsynen avseende vattenskyddsområde för grundvattentäkterna på fastigheterna Mo 2:1 och 2:4, Ingelstad 2:1 och 2:2 samt tilllämpliga delar av vattenskyddsområde för ytvattentäkten Glan. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 70 Forts

34 Forts. Ks 108 (Överlåtelse av tillsynsansvar enligt miljöbalken) Kommunstyrelsen beslutar 1. Att hemställa hos Länsstyrelsen Östergötland att överlåta åt byggoch miljönämnden i Finspångs kommun att utöva den operativa tillsynen avseende vattenskyddsområde för grundvattentäkterna på fastigheterna Mo 2:1 och 2:4, Ingelstad 2:1 och 2:2 samt tilllämpliga delar av vattenskyddsområde för ytvattentäkten Glan.

35 Ks 109 Dnr Specifikation av föreningsbidragsbudgeten för år 2009 Servicenämnden beslutade , 129, att spara kronor på föreningsbidragen. Det diskuterades, men beslutades inte, att besparingen skulle hämtas hem genom att bidrag till tävlingar och större arrangemang skulle tas bort. Kommunstyrelsekontoret föreslår nu kommunstyrelsen att besluta det som tidigare bara diskuterats. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att besparingen inom föreningsstöd om kronor, beslutad av servicenämnden , 129, genomförs genom att bidrag till tävlingar och större arrangemang tas bort. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 68 Yrkande Denny Lawrot (C) yrkar, med instämmande av Ulrika Jeansson (S), bifall till kommunstyrelsekontorets förslag med förändringen att punkt sätts efter order genomförs i rad 2 samt att resten av meningen efter ordet genomförs styrks. Omröstning Ordförande Denny Lawrot (C) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta förslag. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att besparingen inom föreningsstöd om kronor, beslutad av servicenämnden , 129, genomförs.

36 Ks 110 Dnr Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är färdigbehandlade våren 2009 I skrivelse redovisas de motioner och medborgarförslag som ännu inte är färdigbehandlade. Kommunfullmäktige har beslutat att motioner och medborgarförslag ska beredas inom sex månader från att de inkom till kommunen. Vidare är det bestämt i lag att motioner och medborgarförslag som handlagts i över ett år kan avskrivas från vidare handläggning. De medborgarförslag och motioner som inte behandlats finns angivna i tabellen nedan. NAMN MEDBORGARFÖRSLAG FRÅN KRISTINA STRÖM ANGÅ- ENDE ATT GE UT FINSPÅNGS OFFENTLIGA DOKUMENT PÅ S... MEDBORGARFÖRSLAG FRÅN HANNA FRANSSON ANGÅ- ENDE TRAFIKSÄKERHETSÅTGÄRDER I ELIANTORP MOTION FRÅN MARTIN NYBERG (MP) ANGÅENDE BYT NAMN PÅ FFIA! MOTION FRÅN MARTIN NYBERG (MP) ANGÅENDE BYGG- NATION AV OLYMPISKT MINNESMÄRKE MOTION FRÅN MARTIN NYBERG (MP) ANGÅENDE SÄNKT RÖSTRÄTTSÅLDER MOTION FRÅN MARTIN NYBERG (MP) ANGÅENDE AT- TRAKTIVARE SMÅHUSTOMTER I FINSPÅNG MEDBORGARFÖRSLAG FRÅN HANS MATTSSON OM TRA- FIKINFORMATION OCH VÄGNÄT PÅ KOMMUNENS HEM- SIDA MEDBORGARFÖRSLAG FRÅN LOTTA BLOMQUIST OM UPPFÖRANDE AV PERMANENTA TORGSTÅND PÅ BERG- SLAGSTORGET MOTION FRÅN MARTIN NYBERG (MP) OM BARNS RÄTT TILL BARNOMSORG MEDBORGARFÖRSLAG FRÅN ELISABETH KARLSSON M.FL. OM ALLMÄNT FÖRBUD MOT FYRVERKERIER OCH ANVÄNDANDE AV PYROTEKNISK UTRUSTNING INOM KOMMUNEN MEDBORGARFÖRSLAG FRÅN HANNELE MITRUNEN OM URTAVLA TILL TORGET I FINSPÅNG MOTION FRÅN MARTIN NYBERG (MP) OM KOLLEKTIV- TRAFIKSTRATEGI MEDBORGARFÖRSLAG FRÅN OLA PALMKVIST OM GÅNGVÄG FRÅN LIDL-PARKERINGEN I FINSPÅNG MOITON FRÅN JAN-ERIK SVENBLAD (S) OM ATT UT- VECKLA MÖJLIGHETERNA TILL ATT LYSSNA OCH ATT FÖLJA KOMMUNFULLMÄKTIGES MÖTEN D-NR ANKOMST- DATUM Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks Forts.

37 Forts. Ks 110 (Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är färdigbehandlade våren 2009) MEDBORGARFÖRSLAG FRÅN STIG TELL OM ATT FÖRSE GÅNG- OCH CYKELVÄGEN MELLAN BRANTA VÄGEN OCH GROSVADSVÄGEN MED BELYSNING MOTION FRÅN AGNETA OHLIN (S) UTÖKAD SERVICE AV RESURSENHETEN MOTION FRÅN CONNY ERIKSSON (S) OM ÅTERSTÄLL- ANDE AV HELTIDSTJÄNSTER INOM FÖRE DETTA SOCI- ALNÄMNDEN MEDBORGARFÖRSLAG FRÅN MARITA FRIGELL OM BUSSFÖRBINDELSE MELLAN NYHEMSOMRÅDET OCH CENTRUM MEDBORGARFÖRSLAG FRÅN KARIN RICKMAR OM UT- SMYCKNING AV RONDELL VID GROSVAD Ks Ks Ks Ks Ks För närvarande finns fyra motioner och tre medborgarförslag som handlagts i över sex månader. Av dessa har ett av medborgarförslagen handlagts i över ett år. Kommunstyrelsekontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att informationen antecknas till protokollet. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 76 Yttrande Rune Haagel (S) och Anders Axelsson, kommundirektör, yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Att informationen antecknas till protokollet.

38 Ks 111 Dnr Ekonomi Underskott i kommunens verksamheter Ekonomiavdelningen konstaterar att det under perioden saknas 80 miljoner kronor för att få intäkter och kostnader i balans med de förutsättningar och beslut som nu gäller. Differensen hänför sig till följande: Rationaliseringar miljoner kronor Rationaliseringar miljoner kronor Buffert oförutsedda utgifter, minskade skatteintäkter 10 miljoner kronor Summa 80 miljoner kronor Detta förhållande är, om kommunstyrelsen så beslutar, saklig grund enl. 7 Lagen om anställningsskydd (LAS) för uppsägning på grund av arbetsbrist. För att åtgärda detta underskott behöver kraftfulla konkreta åtgärder vidtas för att kommunens verksamheter vid utgången av 2011 har en ekonomi som uppfyller lagstiftningens balanskrav och kommunfullmäktiges beslut. Exempel på tänkbara åtgärder är bl.a. uppsägning av anställda på grund av arbetsbrist eller att helt upphöra med eller kraftigt begränsa verksamheter. Att komma till rätta med kommunens ekonomi de närmaste åren har högsta prioritet. Vid en eventuell uppsägning av anställda på grund av arbetsbrist kommer sannolikt krav att ställas från både fackliga organisationer och enskilda anställda på omställningsåtgärder. Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde givit förvaltningsorganisationen i uppdrag 1. Att analysera och redovisa ökningen av antalet tillsvidare anställda de senaste tio åren 2. Att redovisa totalkostnaden per elev och skolenhet och redovisa orsakerna till eventuella betydande skillnader 3. Att prognostisera och beskriva konsekvenserna för pensionsskuldens utveckling. Forts.

39 Forts. Ks 111 (Ekonomi Underskott i kommunens verksamheter) Kommunstyrelsen har muntligt uttalat att kommundirektören får i uppdrag att förbereda och ge förslag på beslut om varsel om uppsägning av medarbetare till kommande sammanträde. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att kommunens ekonomi pekar på en avvikelse mot resultatmålet med 80 miljoner kronor 31 december 2011 och att åtgärder därför måste vidtas vilket utgör saklig grund för uppsägning p.g.a. arbetsbrist. 2. Att kommundirektören får i uppdrag att redovisa förslag på åtgärder vid kommande sammanträden. 3. Att kommundirektören vid senare sammanträde översiktligt redovisar eventuella omställningsåtgärder om uppsägningar på grund av arbetsbrist blir aktuellt. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Information Stig Karlsson, personalchef, informerar i ärendet. Yttrande Ulrika Jeansson (S), Anders Axelsson, t.f. kommundirektör, Larseric Ramlöv (FP), Birgit Svärd (S), Anders Härnbro (S), Rune Haagel (S), Denny Lawrot (C) och Inge Jacobsson (M) yttrar sig i ärendet. Yrkande Denny Lawrot (C) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag med tillägget att beslutet tas med omedelbar justering. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att kommunens ekonomi pekar på en avvikelse mot resultatmålet med 80 miljoner kronor 31 december 2011 och att åtgärder därför måste vidtas vilket utgör saklig grund för uppsägning p.g.a. arbetsbrist. Forts.

40 Forts. Ks 111 (Ekonomi Underskott i kommunens verksamheter) 2. Att kommundirektören får i uppdrag att redovisa förslag på åtgärder vid kommande sammanträden. 3. Att kommundirektören vid senare sammanträde översiktligt redovisar eventuella omställningsåtgärder om uppsägningar på grund av arbetsbrist blir aktuellt. 4. Att beslutet tas med omedelbar justering. Ordförande Denny Lawrot.. Larseric Ramlöv

41 Ks 112 Anmälan av delegationsbeslut Redovisning av delegationsbeslut, tagna i enlighet med kommunstyrelsens delegationsbemyndigande. Kommunstyrelsen beslutar Att anteckna nedanstående anmälda delegationsbeslut till protokollet: 1. Verksamhetschef inom kommunal hälso- och sjukvård samt skolhälsovård 2. Förordnande som t f kommundirektör 3. Anställningar inom socialtjänsten

42 Ks 113 Delgivningar Kommunstyrelsekontoret redovisar inkomna cirkulär och skrivelser från Sveriges kommuner och landsting m.fl. Kommunstyrelsen beslutar Att anteckna nedanstående cirkulär och skrivelser till protokollet: 1. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:10, Budgetförutsättningar för åren Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:11, Ny lag om vissa kommunala befogenheter m m 3. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:12 Ändringar i kommunallagens bestämmelser om minoritetsåterremiss m m 4. Sveriges Kommuner och Landsting Information, Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning Regerings skrivelse 2008/09:34 5. Socialstyrelsen/Länsstyrelserna En kvalitetsutveckling för HVB, Hem för vård eller boende för barn, unga och familjer 6. Lantbrukarnas Riksförbund Miljöhusesyn, egen tillsyn för lantbruk och trädgård 7. Vattenmyndigheterna/Länsstyrelserna Vattenförvaltningen 2008, en rapport från vattenmyndigheternas och länsstyrelsernas arbete 8. Kalmar kommun Kalmar Nya Internationella Miljöpris 9. Fundema AB Överklagande av Länsstyrelsen Östergötlands beslut aavseende antagande av detaljplan för kvarteret Dalen 1 m fl, Finspångs kommun 10. Vallonbygden AB - 11/09 Slutredovisning pelletsanläggningar Rejmyre och Hällestad skola Forts.

43 Forts. Ks 113 (Delgivningar) 11. Protokoll Läns-SLAKO Protokoll AB Östgötatrafiken Protokoll Regionförbundet Östsam ÖstgötaTrafiken Kallelse till ägarråd i AB Östgötatrafiken

44 Ks 114 Kurser och konferenser Kommunstyrelsekontoret redovisar inkomna cirkulär och skrivelser från Sveriges kommuner och landsting m.fl. Kommunstyrelsen beslutar Att anteckna nedanstående kurser och konferenser till protokollet: 1. Sveriges Kommuner och Landsting Erfarenhets- och kunskapsdag, Alternativ politisk organisation, 28 april 2009 i Stockholm 2. Sveriges Kommuner och Landsting Konferens, Demokrati och engagemang på plats! 29 april 2009 i Stockholm 3. Regeringskansliet, Socialdepartementet Konferens Det starka föräldraskapet, 31 mars 2009 i Linköping 4. Kommuninvest Föreningsstämma och seminarium, Finanskrisen en psykologisk thriller? 2 april 2009 i Stockholm 5. Göteborgs stad m fl Endagskonferens, Tillsammans gör vi Sverige tillgängligare, 21 april 2009 i Göteborg 6. Kommunakuten AB Seminarium, Juridik för kommunägda företag, 6-7 maj 2009 i Sigtuna

Carl-Gustaf Mörner (m) t.o.m. 432 Conny Eriksson (s) t.o.m. 431. Rune Haagel (s)

Carl-Gustaf Mörner (m) t.o.m. 432 Conny Eriksson (s) t.o.m. 431. Rune Haagel (s) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 16.40 2008-10-06 1 (55) Beslutande Ersättare Denny Lawrot (c), ordförande Marie Wallbom (v) Elisabet Rehn (v) Carin Löfgren (m) t.o.m. 432 Stig Andersson (s) Fredrik

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

40 Kommunstyrelsens ärendelista. 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009. 42 Finansrapport december 2009. 44 Ekonomi kring föreningar

40 Kommunstyrelsens ärendelista. 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009. 42 Finansrapport december 2009. 44 Ekonomi kring föreningar 2010-02-01 Paragrafer 40 Kommunstyrelsens ärendelista 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009 42 Finansrapport december 2009 43 Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning

Läs mer

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering 2011-02-28 Paragrafer 123 Kommunstyrelsens ärendelista 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar 125 Ekonomisk uppföljning preliminärt koncernbokslut 126 Delmål för energieffektivisering inom kommunkoncernen

Läs mer

Larseric Ramlöv (fp)

Larseric Ramlöv (fp) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 14.00 15.25 2008-08-11 1 (20) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Birgit Svärd (s) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Inge

Läs mer

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund 2015-06-17 Paragrafer 123 Kommunfullmäktiges öppnande 124 Upprop 125 Protokolljustering 126 Kommunfullmäktiges dagordning 127 Information om verksamheten i regionen 128 Ledamöternas frågestund 129 Ledamöternas

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

213 Kommunstyrelsens ärendelista. 214 Informationsärenden

213 Kommunstyrelsens ärendelista. 214 Informationsärenden 2013-06-10 Paragrafer Informationsärenden 213 Kommunstyrelsens ärendelista 214 Informationsärenden 215 Ajournering 216 Högby 1:42, Högbyskolan Finspång, begäran om förvärv av fastighet Beslutsärenden 217

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 15.45 Beslutande Övriga närvarande Se sid 2 Per Jonsson (c), ordförande Christina Lundqvist (s) 2:e vice ordförande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (58) 2010-09-07 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2010-09-07 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.00 21.30 (ajournering kl. 18.50-19.30 & kl. 20.45-21.00) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer