Nationell utvärdering av Europeiska trafikantveckan i Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationell utvärdering av Europeiska trafikantveckan i Sverige"

Transkript

1 Nationell utvärdering av Europeiska trafikantveckan i Sverige

2 Förord Föregångaren till European Mobility Week kallades In town without my car och var en kampanj som genomfördes i Frankrike 22 september Det långsiktiga syftet var att minska bilbehovet i tätorterna. Man ville stödja och stimulera åtgärder som förbättrar möjligheterna att använda andra transportmedel än bilen. År 2000 beslutade EU-kommissionen att ge stöd, via LIFE-fonden, till en gemensam satsning på en sådan kampanjdag i Europa. En deklaration togs fram och Sverige var ett av de länder som skrev under den. Därmed förband sig Sverige att delta i och främja kampanjen i Sverige. Deklarationen gäller fortfarande. Kampanjen In town without my car utvidgades 2002 till European Mobility Week (EMW), som sedan dess har ägt rum varje år september. In town without my car har varit veckans manifestationsdag. Naturvårdsverket hade, från och med 2001, i regeringsuppdrag att samordna och utvärdera I stan utan min bil (In town without my car) i Sverige. Regeringsuppdraget utvidgades 2004 till att omfatta samordning och utvärdering av hela Europeiska Mobilitetsveckan, som den då kallades i Sverige. Namnbyte genomfördes i Sverige 2005 till Europeiska Trafikantveckan. Sedan 2007 stöds inte kampanjen genom regeringsuppdrag och Sverige har inte haft någon formellt utsedd nationell samordnare Däremot har det funnits en nationell kontaktperson, genom en överenskommelse mellan Miljödepartementet och Naturvårdsverket, som i praktiken har fungerat som samordnare. Dåvarande Vägverket och Naturvårdsverket inledde ett samarbete 2001, när det gällde EMW. Detta samarbete upphörde Även dåvarande Banverket deltog i samarbetet Från och med 2015 slås kampanjen ihop med den europeiska kampanjen Do the right mix Syftet med sammanslagningen är att expandera och komplettera den etablerade European Mobility Week med aktiviteter året runt. Den sammanslagna kampanjen kommer att ha Do the right mix - kampanjens logotyp och namn och European Mobility Week blir kampanjens årliga höjdpunkt. Birgitta Malmberg, Trafikantveckans nationella kontaktperson i Sverige, har genomfört utvärderingen och har skrivit denna rapport. Stockholms i maj

3 Innehåll 1 SAMMANFATTNING 3 2 SUMMARY 6 3 INLEDNING Förutsättningar för arbetet med kampanjen 12 4 BAKGRUND Historik 10 5 Syfte och mål 13 6 Marknadsföring på nationell nivå 14 7 Förändringar Nationell utvärdering av European Mobility Week Utvidgning av kampanjen till en vecka Ett huvudtema Naturvårdsverket blir samordnare för hela kampanjveckan Beslut om namnändring av kampanjen Starkt stöd för kampanjen på nationell nivå Naturvårdsverket får en annan roll i European Mobility 32 Week Luften i fokus Gävle vinner European Mobility Week AWARD Fokus på smarta resor och hälsa Smarta alternativ På väg åt rätt håll Ren luft - ditt vägval Östersund vinner European Mobility Week AWARD 50 2

4 1 Sammanfattning Den 4 februari 2000 undertecknade Sverige en deklaration där man förband sig att stödja, uppmuntra och underlätta för lokala organisationer och myndigheter att genomföra den EU-stödda kampanjen In town without my. Deklarationen gäller fortfarande. Syftet med kampanjen är att stödja, uppmuntra och initiera insatser och åtgärder som leder till ett hållbart transportsystem som bidrar till att tätorterna blir så säkra, tillgängliga och hälsosamma att leva i som möjligt. Kampanjen utvidgades 2002 till en hel vecka, European Mobility Week, som i Sverige benämns Europeiska Trafikantveckan, av de flesta deltagande kommuner. Kampanjen har ett nytt huvudtema varje år. Manifestationsdagen I stan utan min bil är veckans höjdpunkt. År 2001 fick Naturvårdsverket i uppdrag av regeringen att samordna och utvärdera I stan utan min bil i Sverige. Regeringsuppdraget utvidgades 2004 till att omfatta hela Europeiska Trafikantveckan. Från och med 2007 stöds inte kampanjen genom regeringsuppdrag. Naturvårdsverket är, genom muntlig överenskommelse med miljödepartementet, nationell kontaktpunkt för kampanjen mot EU och Sveriges kommuner. Från och med 2005 ändrades det svenska namnet på veckan från Europeiska Mobilitetsveckan till Europeiska Trafikantveckan, i Sverige, på nationell nivå. Kommunerna deltar på frivillig basis. Långsiktigheten och det strategiska tänkandet är mycket viktigt, för att syftet med kampanjen skall kunna uppnås. Detta har därför betonats mycket tydligt, varje år som kampanjen har genomförts, i uttalanden från kommissionen och i informationsmaterial och riktlinjer för kampanjen på europeisk och nationell nivå. De politiker och tjänstemän som har uppmärksammat detta, anser att kampanjen ger bra draghjälp och stöd åt arbetet med att främja användandet av alternativa transportmedel. Europeiska Trafikantveckan har fått stor uppslutning och har blivit mycket uppskattad hos tätortsinvånarna i ett stort antal europeiska länder och även utanför Europa. Tendensen är att antalet deltagande städer i världen har ökat år från år. Flest registrerade deltagare i Sverige var det 2012 med 105 kommuner. Till detta tillkom 25 kommuner i Sverige år 2012, som genomförde aktiviteter utan att registrera sitt deltagande. År 2010 var antalet deltagande kommuner 103, det näst högsta deltagarantalet i Sverige under åren

5 De länder som har varit mest framgångsrika, när det gäller deltagarantal och aktiviteter, har haft starkt stöd för kampanjen på ministernivå. Bred uppslutning av och samarbete mellan olika samarbetspartner har visat sig ha stor betydelse för framgång på lokal nivå. Lokaltrafiken har engagerat sig mer och mer för varje år, i de flesta deltagande kommunerna. Allmänhetens reaktion, i de deltagande städerna/orterna i Sverige och i övriga länder, har övervägande varit mycket positiv. De flesta näringsidkare har varit positivt inställda till kampanjen, efter att de har fått bevis i praktiken på att kampanjdagarna inte påverkade deras verksamhet negativt utan, i flera fall, positivt. De vanligaste bestående åtgärder som har genomförs i Sverige med koppling till kampanjen, är utökad, effektivare eller billigare kollektivtrafik samt förbättrade eller nya cykelbanor samt nya gågator. Europeiska Trafikantveckan har även varit en draghjälp åt eller hjälpt till med att generera ett stort antal samarbetsprojekt, som rör förbättrad trafikmiljö och alternativ till bilen, mellan kommuner, företag, organisationer och skolor. Kampanjen har bidragit till att fler företag har blivit intresserade av att underlätta för de anställda att välja alternativ till bilen. Naturvårdsverket och dåvarande Vägverket var drivande för framtagande av en ny grafisk design och webbplats, för effektivare kommunikation av kampanjen på europeisk nivå. Det resulterade i att en ny layout och verktygslåda även blev framtagen på europeisk nivå, finansierat av den europeiska kommissionen, med den svenska verktygslådan som förebild. Ett antal nationella organisationer har varit aktiva på olika sätt under kampanjåren , framför allt Gröna bilister som har deltagit aktivt de allra flesta år som kampanjen har genomförts. Gröna bilister, Cykelfrämjandet och Sveriges Energikontor genomförde gemensamt aktiviteter i kommunerna 2012 i projekt som finansierades av Energimyndigheten. Även 2013 och 2014 genomfördes aktiviteter finansierade av Energimyndigheten, som genomfördes av Cykelfrämjandet och Sveriges Energikontor. Framför allt har engagerade, kunniga och kreativa personer i kommunerna gjort en mycket fin arbetsinsats. Från och med 2015 slås kampajen ihop med den europeiska kampanjen Do right mix Syftet med sammanslagningen är att expandera och komplettera den etablerade European Mobility Week med aktiviteter året runt. Den sammanslagna kampanjen kommer att ha Do the right mix- 4

6 kampanjens logotyp och namn och European Mobility Week blir kampanjens årliga höjdpunkt 5

7 2 Summary On the 4th of February 2000 Sweden declared, by signing a European pledge, to promote and facilitate the organisation by local authorities of the annual European campaign In town without my car, each 22 September at least, on the basis of the In town without my car European Charter. The pledge is still valid. 2002, the campaign was enlarged to a whole week, the European Mobility Week and In town without my car became the highlight of the Mobility Week. The European Mobility Week has a new main theme every year. The campaign aims to support, encourage and initiate actions and measures that lead to a sustainable transport system that contributes to urban areas will be as safe, accessible and healthy to live in as possible Between 2001 and 2004 the Swedish Environmental protection Agency was appointed by the Swedish government to be the national coordinator and evaluator of the In town, without my car campaign and since of the whole European Mobility week campaign. Since 2007 a verbal agreement with the Ministry of Environment exists, that the Swedish Environmental protection Agency shall be a national focal point for the campaign. That means that the Swedish EPA has a contact person towards the European Commission and the municipalities but no longer a national coordinator and evaluator. In practise the contact person has worked as a coordinator. The municipalities are participating on a voluntary basis. Long-term approach and strategic thinking is very important, for the purpose of the campaign to be achieved. This has been emphasized very clearly, every year the campaign has been carried out, in statements from the European Commission and in information and guidelines for the campaign at the European and national level. The politicians and officials, who have drawn attention to this, have recognized this and acted accordingly, have found out that the campaign gives great impetus and support to efforts to promote the use of alternative means of transport. European Mobility Week has received great support and has become very popular among residents in many European countries and outside Europe. The trend is that the total number of cities in Europe who have participated in the campaign has increased year by year. In Sweden we had most registered participants 2012, 105 municipalities. Add to these 25 municipalities in Sweden that conducted activities without registering their participation. In 2010, the number of participating municipalities was 103, the second highest number of participants in Sweden during the years

8 The political interest in the campaign, at the ministerial level, is of great importance to arouse political interest and the opportunity to get the support of sponsors at the local level. This is necessary for the campaign to be as good a tool as possible. Broad support by various partners, at local level, has been shown to be important for success. Public transport has been engaged more and more each year, in most participating municipalities in Sweden. The public response in the participating cities / towns in Sweden and in other countries, have predominantly been very positive. Most traders are positive to the campaign when they have seen evidence in practice that the campaign days did not affect their business negatively but, in several cases, positively. The most common permanent measures which have been implemented in Sweden, linked to the campaign, is expanded, more efficient or cheaper public transport and improved or new bicycle paths and new pedestrian zones. European Mobility Week has also been a driving force and helped to generate a large number of collaborative projects, related to sustainable transport, including municipalities, businesses, organizations and schools. The campaign has also contributed to the fact that more companies have become more interested to make it easier for employees to choose alternatives to the car. The Environmental Protection Agency and the former Swedish Road Administration was the driving force for the development of a new graphic design and website, for more effective communication of the campaign in Sweden. It also resulted in the development of a new graphic design and toolkits at the European level, financed by the Commission, with the Swedish toolbox as a model. A number of national organizations have been active in various ways during the campaign years especially the Association of Green Motorists who have actively participated during most years the campaign has been performed. In 2012 the Green Motorists, the Bicycle Promotion Association and the Swedish Energy Agencies jointly conducted activities in the municipalities in the project Mobility Week 2012 which was funded by the Swedish Energy Agency. The Swedish Energy Agency also funded activities performed by the Bicycle Promotion Agency and the Swedish Energy Agencies In particular, professional, knowledgeable, patient and creative people in the municipalities have made an impressive effort that has led to good results. 7

9 In 2015 the European Mobility Week and Do the Right Mix campaigns are coming together to promote sustainable urban mobility. The aim of the merge is to expand and complement the established European Mobility Week format with year-round activities, and to create a single online community focused on encouraging sustainable urban transport in Europe. The merged campaign will adopt the name and logo of the Do the Right Mix campaign, with European Mobility Week the annual highlight. 8

10 3 Inledning 3.1 Förutsättningar för arbetet med kampanjen Nationellt Ansvaret för deltagande och genomförande av aktiviteter ligger på kommunerna. Naturvårdsverkets har haft i regeringsuppdrag att vara samordnare och utvärderare och därefter varit kontaktpunkt för kampanjen. Regionalt Dåvarande Vägverket deltog i arbetet med kampanjen i Sverige på nationell och regional nivå under åren och dåvarande Banverket genom ekonomiskt stöd och med rådgivning till kommunerna. Mobilitetskontoren- Energikontor Sydost har sedan 2009 uppmärksammat den Europeiska Trafikantveckan genom att sprida information i nyhetsbrev och uppmuntra kommuner att delta med aktiviteter. Samordning av alla kommuner i Östra Götaland har skett genom Regionförbundet Östsam sedan Lokalt Kampanjen har genomförts på frivillig basis. Kommunerna finansierade själva större delen av sina lokala aktiviteter och åtgärder, ibland med hjälp av lokala sponsorer. Många som har arbetat med kampanjen i kommunerna hade mycket små ekonomiska resurser och tidsresurser och kampanjen har varit beroende av stora insatser av ett fåtal eldsjälar på lokal nivå. Kampanjen har inte haft något uttalat politisk stöd på nationell nivå

11 4 Bakgrund Från 2001 till och med 2003 hade Naturvårdsverket regeringens uppdrag att samordna och utvärdera I stan utan min bil i Sverige och sedan 2004 hela Europeiska Trafikantveckan. Utvärderingarna presenterades varje år i rapportform för regeringen. Från och med 2007 stöddes inte kampanjen av ett regeringsuppdrag. Däremot har det funnits en muntlig överenskommelse mellan Miljödepartementet och Naturvårdsverket att Naturvårdsverket skall vara kampanjens nationella kontaktpunkt mot EU och Sveriges kommuner. Naturvårdsverket har fungerat som informationsinsamlare och informationsspridare och svarat på frågor som gäller kampanjen. En digital verktygslåda togs fram i samarbete med dåvarande Vägverket, med digitala hjälpmedel som logotyper, affischer och brevhuvuden. Även vägledande material som handledningar, aktivitetstips och frågor och svar har tagits fram och även detta har till en viss utsträckning gjorts i samråd med eller i samarbete med Vägverket. Övrigt stödjande arbete på nationell nivå har huvudsakligen skett ideellt. Naturvårdsverket och Vägverket bidrog även i hög grad till att ny layout för kampanjen och en ny digital verktygslåda togs fram på europeisk nivå, med den svenska som förebild. Det dagliga arbetet har i huvudsak utgjorts av nätverksarbete och skett via den nationella Webbsidan E-post och telefon. 4.1 Historik Kampanjstart "I stan utan min bil", startade i Frankrike 22 september Kampanjen blev mycket uppskattad av invånarna i de franska städer som deltog. År 1999 deltog 66 franska tätorter, 92 italienska och sex schweiziska städer i kampanjen 22 september. I Frankrike var det en fördubbling av antalet deltagare mot året innan. De deltagande tätorterna stängde av delar av sina stadskärnor från biltrafik och erbjöd invånarna förbättrade möjligheter att använda alternativa transportmedel Kommissionen stödjer en europeisk satsning EU:s miljödirektorat beslöt att, genom LIFE-programmet, försöka skapa en gemensam europeisk kampanjdag varje år. Detta ledde till att EU-kommissionen och representanter från 9 europeiska länder beslöt att utvidga det franska initiativet till en gemensam manifestationsdag 22 september. En deklaration togs fram för Europas länder och ett manifest med generella riktlinjer för deltagande städer. 10

12 Ett antal europeiska länder, bl.a. Sverige, skrev under denna gemensamma deklaration år De städer som skrev under manifestet förband sig att främja och stödja kampanjen i sitt land Sverige får en nationell samordnare I december 2000 gav regeringen Naturvårdsverket i uppdrag att samordna och utvärdera kampanjen I stan utan min bil i Sverige. Samordning på nationell nivå 2001 En kommunikationsstrategi togs fram av Naturvårdsverket. Handledningar och övrigt digitalt informationsmaterial togs även fram och lades ut på Naturvårdsverkets webbplats för kampanjen. Pressmeddelandens skickade ut och inbjudande brev skickades ut till Sveriges kommuner. Information på kampanjens europeiska webbplats översattes till svenska och information från kampanjledning i Bryssel förmedlades till Sveriges kommuner. Deltagande registrerade kommuner i Sverige De 60 svenska kommuner som deltog var Alingsås, Bollebygd, Borås, Botkyrka, Borlänge, Boxholm, Eskilstuna, Falkenberg, Flen, Gävle, Göteborg, Halmstad, Hedemora, Helsingborg, Herrljunga, Hjo, Huddinge, Kalmar, Karlstad, Karlshamn, Karlskrona, Klippan, Kristianstad, Kungsör, Laholm, Landskrona, Lidköping, Linköping, Luleå, Lund, Malmö, Mariestad, Mark, Motala, Mölndal, Nora, Nyköping, Skara, Stenungsund, Strängnäs, Strömstad, Sundbyberg, Sundsvall, Söderköping, Södertälje, Tanum, Tidaholm, Trelleborg, Tyresö, Ulricehamn, Uppsala, Vara, Varberg, Visby, Vårgårda, Vänersborg, Västerås, Öckerö, Örebro och Östersund. Helsingborg, Karlskrona och Malmö satsade på två dagar 21/9 och 22/9. Permanenta åtgärder 2001 De flesta permanenta åtgärder, som genomfördes av de deltagande kommunerna i samband med I stan utan min bil, var billigare och effektivare transporter eller nya cykelbanor. Malmö överraskade sina invånare genom att en del av den yta som avstängdes från biltrafik 22 september 2001 blev en permanent park. Några exempel på aktiviteter 2001 De flesta städer samordnande Riksmarschen mot cancer med I stan utan min bil 11

13 Gratis busstransporter (t.ex. Eskilstuna, Gävle, Helsingborg, Falkenberg, Hallandsregionen, Söderköping och Uppsala) Gratis endagsbiljett på buss och tunnelbana (t.ex. Botkyrka, Huddinge, Södertälje, Tyresö) Utställningar där man visade idéer rörande alternativa transportsätt Prova på alternativa fordon, el-bilar, el-mopeder et c. Cykeltaxi Invigning av nya cykelbanor Tipstävlingar och andra tävlingar. I Eskilstuna kunde de invånare som fyllde i en enkät, som rörde I stan utan min bil, vinna cyklar och hjälmar. Presentation av bilpooler Olika kulturella inslag där ofta stadens/ortens särart betonades 12

14 5 Syfte och mål Problemen med luftföroreningar, klimateffekter, buller, barriäreffekter, stress och krympande grönområden ökar i många europeiska städer. Det är därför viktigt att nya resmönster utvecklas som leder till att biltrafiken minskar och tar mindre utrymme. Utifrån dessa förhållanden är kampanjens syfte att stimulera utvecklingen av nya resmönster i enlighet med en hållbar utveckling erbjuda möjlighet för invånarna att använda alternativa transportmedel i stället för bilen genomföra så många miljöanpassade förändringar som möjligt, som minskar behovet av transporter se till att de transportmedel som finns är så miljöanpassade som möjligt och drivs med så miljövänliga bränslen som möjligt ge stadsborna möjlighet att återupptäcka sin stad, dess invånare och stadens kulturella särart informera om luftföroreningar, buller och trängsel som blivit följden av en alltför stor användning av bilar i städernas stadskärnor och hur man kan åtgärda detta och hur var och en kan bidra till att problemen minskar Det är nödvändigt att tänka långsiktigt och strategiskt vid planerandet och genomförande av kampanjen. För att kunna minska onödig biltrafik i stadskärnorna är det viktigt att man erbjuder/presenterar realistiska alternativ till bilen och att arbeta för att förbättra dessa alternativ. För att få en långsiktigt bestående förändring måste stadens invånare uppleva att detta ligger inom möjlighetens ramar och att de själva kan bidra till detta. Det är viktigt att invånarna får bra information om och får kännedom om att kommunen arbetar seriöst och i praktiken för att uppnå en bättre stadsmiljö. 13

15 6 Marknadsföring på nationell nivå Naturvårdsverket marknadsförde kampanjen under åren genom sin hemsida och genom E-postutskick till ett nätverk av kontaktpersoner framförallt i kommunerna. Gröna bilister har marknadsfört kampanjen via sin hemsida åren De nationella projekt som finansierades av Energimyndigeten marknadsförde Europeiska Trafikantveckan via sin dåvarande hemsida och via Facebook. Annonskampanjer genomfördes endast på lokal nivå, finansierat av kommunerna. Den svenska pressens intresse har varit störst på lokal nivå. Slutsatser Slutsatserna baseras på det utvärderingsunderlag som har samlats in från kommunerna under kampanjåren. Framgångstips - Därför lyckades vissa städer så bra Starkt politikerstöd Kunniga och kreativa organisatörer Långsiktigt strategiskt tänkande i kampanjen. Tillräckliga resurser för att genomföra en bra annonskampanj Avstämning och bred information i god tid Information till alla berörda aktörer, även busschaufförer när kollektivtrafiken är involverad på något sätt som berör chaufförens arbete. Samarbete mellan myndigheter, företag, skolor och ideella organisationer Information till pressen om aktiviteterna och att aktiviteterna ingår i ett större sammanhang. Aktiviteter som ger ett positivt budskap Fokus på att det som var och en gör varje dag har stor betydelse för miljön. Ingen kan göra allt, men alla kan göra lite och tillsamman gör våra åtgärder stor skillnad. 14

16 Satsning på en hel veckas aktiviteter. Man når fler människor och fler målgrupper, kan involvera aktörer på ett annat och mer aktivt sätt samt får mer gratis marknadsföring i form av dagliga tidningsartiklar och radiointervjuer. Det blir också enklare använda resurserna på ett mer flexibelt sätt och dela upp arbetsuppgifterna, så att inte endast projektledaren håller i alla trådarna Koncentration av aktiviteter till ett bestämt område Väl genomtänkta och inte för många aktiviteter Strategiskt placerade skyltar med uppmaningar som Undvik bil vid korta resor Företag fick chansen att visa upp sitt miljöarbete Tävlingar/utmaningar som syftade till att ändra resvanor t.ex. Gå och cykla till skolan, Gå och cykla till jobbet Skräddarsydda tips till olika målgrupper, hur man själv kan påverka sitt resande och sina transporter Prova på alternativ till bilen Billig eller gratis lokaltrafik Tipspromenader Erfarenheter Inför framtiden Det är viktigt att hålla i minnet att deltagande i kampanjen bygger på frivilligt lokalt engagemang och att de flesta kommuner har små resurser både när det gäller pengar och tillgång till personal. Det är därför nödvändigt att ta fram ett väl genomarbetat och flexibelt material som så många resurser kommuner som möjligt kan ha nytta av, som exempelvis den kommunikativa verktygslådan, på som har fått stor uppskattning av kommunerna. Det har framförts och betonats, från den Europeiska kommissionen och från kommuner och organisationer, att det behövs en nationell samordnare för kampanjen som har politiskt stöd på nationell nivå och att denna samordnare även bör ha den befogenhet och de resurser som krävs för att kunna driva en framgångsrik kampanj i Sverige och vara ett fullgott stöd och inspiration för kommunerna. Det är viktigt att få med så många stödjande företag och organisationer som möjligt, på nationell nivå, om man skall kunna driva en kampanj med kraft, för att ha så stora möjligheter som möjligt att uppfylla kampanjens syfte. 15

17 För att antalet deltagare skall bli så stort som möjligt och att kampanjen skall leda till att onödig biltrafik i tätorterna skall minska och att människors möjligheter att välja alternativ till bilen skall bli större, är det av stor betydelse att få tydligt uttalat stöd från politiker på alla nivåer det finns ansvariga behöriga samordnare, på alla nivåer, som har stöd från politiker och överordnade brett samarbete sker på nationell, regional och lokal nivå man har ett välorganiserat samarbete med näringsliv och ideella organisationer dagen har en stark koppling till långsiktiga insatser för att åstadkomma alternativa resmönster så många som möjligt känner till kampanjen ha tillräckliga ekonomiska och personella resurser för att kunna genomföra och driva en bred nationell kampanj fortsätta att betona att kampanjens syfte är att bidra till att det blir fler som får möjlighet att välja och väljer att använda, transportsätt som är bättre för vår hälsa och vår miljö än bilen samordna kampanjen med övriga nationella kampanjer som berör detta område, för att spara tid och resurser samt öka möjligheten att nå kampanjens mål. Fokusera på att det som var och en gör varje dag har stor betydelse för miljön. Ingen kan göra allt, men alla kan göra lite och tillsammans kan man göra stor skillnad 16

18 7 Förändringar 2015 Från och med 2015 slås European Mobility Week ihop med den europeiska kampanjen Do the right mix Syftet med sammanslagningen är att expandera och komplettera den etablerade European Mobility Week med aktiviteter året runt. Den sammanslagna kampanjen kommer att ha Do the right mix-kampanjens namn och logotyp och European Mobility Week kommer att vara kampanjens årliga höjdpunkt. En ny hemsida kommer att lanseras för den sammanslagna kampajen där de som genomför kampanjen, lokala myndigeter, ideella organisationer, medborgargrupper med flera, kan registrera och göra reklam för sina initiativ, hitta nya kampanjidéer och information och ansöka om utmärkelser som rör hållbar mobilitet i tätortsmiljö (sustainable urban mobility awards). 17

19 8 Nationell utvärdering av Europeiska Trafikantveckan Utvidgning av kampanjen till en vecka. Detta år utvidgades kampanjen I stan utan min bil, med den Europeiska Kommissionens stöd till en hel vecka, European Mobility Week, i Sverige kallad Europeiska Mobilitetsveckan. Teman Public Transport, Cycling and Living Streets/ Greenways (Kollektivtrafik, cykling och levande (gröna) gator) Samarbete på nationell nivå Dåvarande Vägverket och Naturvårdsverket samrådde när det gäller pressmeddelanden och vägledande information till kommunerna. Naturvårdsverket och Vägverket tog gemensamt fram nationella affischer för kampanjen. Vägverkets engagemang i arbetet var främst att verkets regioner stödde kommunerna med kunskap, idéer och i vissa fall med samordning och ekonomiska bidrag. Ett exempel, där detta skedde på bred front, var Västra Götalandsregionen där kommunerna fick bra stöd av dem som ansvarade för den regionala samordningen. Kommunförbundet informerade, via sitt nätverk och Kommunaktuellt, om kampanjen I stan, utan min bil på ett mycket tydligt och positivt sätt. De flesta berörda myndigheter har informerat om dagen på sina respektive hemsidor. Deltagande registrerade städer/kommuner Totalt deltog 1742 städer/kommuner i världen varav 1737 från Europa och 48 från Sverige. Deltagande registrerade kommuner i Sverige Ale, Borås, Borlänge, Botkyrka, Eskilstuna, Essunga, Falkenberg, Falun, Gävle, Göteborg, Götene, Hedemora, Helsingborg, Huddinge, Jönköping, Karlskrona, 18

20 Karlstad, Klippan, Kristianstad, Kumla, Laholm, Linköping, Luleå, Lund, Lysekil, Mariestad, Mark, Mölndal, Motala, Norrtälje, Nynäshamn, Olofström, Söderköping, Strömsund, Sundbyberg, Sundsvall, Svedala, Tidaholm, Töreboda, Trelleborg, Trollhättan, Tyresö, Ulricehamn, Vårgårda, Vänersborg, Växjö, Örebro, Östersund Helsingborg, Karlstad och Lund genomförde Europeiska Trafikantveckan fullt ut. Att kampanjen utvidgades till European Mobility Week bidrog till att fler städer än tidigare år genomförde manifestationsdagen I stan utan min bil. European Mobility Week AWARD Ett prissystem, European Mobility Week AWARD, infördes av den europeiska kommissionen. För sin kampanj år 2002 fick Lund EMW AWARD för bästa kommunikationsstrategi Geneve (Schweiz) för den mest innovativa permanenta åtgärden Ferrara (Italien) för den mest omfattande handlingsplanen när det gällde tematiska evenemang, enskilda aktiviteter och medborgarnas deltagande Dessutom ansåg juryn av experter att Krakow (Polen) förtjänade ett särskilt nämnande för deras engagemang och delaktighet i genomförandet av första Europeiska mobilitetsveckan på lokal nivå. Exempel på permanenta åtgärder i Sveriges kommuner De flesta permanenta åtgärder som genomfördes rörde billigare och effektivare transporter eller nya cykelbanor. Exempel på aktiviteter i de svenska kommunerna Lådbilsrace Politikerrace Tipsrundor till fots eller med cykel Olika arrangemang anordnade av kollektivtrafiken Utställningar där man visade idéer rörande alternativa transportsätt Prova på alternativa fordon, el-bilar, el-mopeder mm Invigning av nya cykelbanor Presentation av bilpooler Olika kulturella inslag där ofta stadens/ortens särart betonades 19

21 Utställningar där man visade idéer rörande alternativa transportsätt Cykelreparationsverkstad Ett huvudtema År 2003 var Accessibility (tillgänglighet) huvudtema. Samarbete på nationell nivå Den svenska Klimatkampanjen, som Naturvårdsverket höll i, deltog med aktiviteter under Europeiska Mobilitetsveckan. Deltagande registrerade städer/kommuner 2003 Totalt deltog 1500 städer/kommuner i världen år 2003, varav 1455 från Europa och 66 från Sverige. Deltagande registrerade kommuner i Sverige Arvika, Borås, Borlänge, Botkyrka, Eksjö, Eskilstuna, Falkenberg, Falun, Forshaga, Gävle, Göteborg, Grästorp, Götene, Halmstad, Hedemora, Helsingborg, Hjo, Huddinge, Iggesund, Jönköping, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Kungsbacka, Kungsör, Laholm, Lerum, Lilla Edet, Linköping, Ludvika, Luleå, Lund, Lysekil, Mariestad, Mellerud, Mölndal, Motala. Nynäshamn, Olofström, Sandviken, Skövde, Sotenäs, Stockholm, Strömstad, Strömsund, Sundbyberg, Sundsvall, Säffle, Söderköping, Tibro, Tidaholm, Torsby, Trelleborg, Trollhättan, Töreboda, Umeå, Uppsala, Vara, Varberg, Vimmerby, Vårgårda, Växjö, Älvsbyn, Ödeshög, Örebro, Östersund European Mobility Week AWARD De tre finalisterna var Almada (Portugal). Las Palmas de Gran Canaria (Spanien) samt Ljubljana som vann priset. Permanenta åtgärder i kommunerna 2003 De vanligaste permanenta åtgärderna som genomfördes var nya cykelvägar och kollektivtrafiklinjer. Vanliga var även billigare kollektivtrafik och nya gågator. Exempel på aktiviteter i Sveriges kommuner 2003 Slogantävling (Östersund) Belöningspåse till kollektivtrafikresenärer och cyklister (46 orter deltog i Klimatkampanjens aktivitet) 20

22 Information om handikapp, tillfälle erbjöds på några ställen att prova på hur det är att ta sig fram med rullstol i staden. Experimentverkstad i skolan, tillverkning av små solenergibilar (Östersund) Lådbilstävlingar (Borlänge, Sundsvall och Vårgårda) Tipsrundor till fots eller med cykel (vanligt förekommandet) Utställningar där man visade idéer rörande alternativa transportsätt (vanligt förekommande) Prova på alternativa fordon, el-bilar, el-mopeder mm (vanligt förekommande) Invigning av nya cykelbanor (flera kommuner) Cykelreparationsverkstad (vanligt förekommande) Presentation av bilpooler (vanligt förekommande) Olika kulturella inslag där ofta stadens/ortens särart betonades (i de flesta kommuner) Frukt till kollektivtrafiksresenärer (Huddinge) Utmaning till företag, alternativ till bilen eller samåkning (Huddinge) Naturvårdsverket blir samordnare för hela kampanjveckan Naturvårdsverkets fick enligt regleringsbrev daterat följande uppdrag: Naturvårdsverket skall, i samarbete med Vägverket, vara nationell samordnare för EU-arrangemanget Mobilitetsveckan, inklusive aktiviteten En bilfri dag, under Arbetet skall ske efter samråd med andra berörda myndigheter. Naturvårdsverket skall redovisa till regeringen vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av den bilfria dagen och mobilitetsveckan senast den 31 mars Ansvaret för deltagande och genomförande av aktiviteter ligger på kommunerna. Naturvårdsverkets roll är att sprida information och samordna på nationell nivå. Naturvårdsverket genomförde detta uppdrag enligt regleringsbrevets riktlinjer. Tema 21

23 Safe streets for children, som översattes till Säkra gator för barn i Sverige, var huvudtema. Betydligt fler skolor än tidigare år deltog i kampanjen. Samarbete på nationell nivå Naturvårdsverket, dåvarande Vägverket och andra berörda myndigheter svarade själva, var och en för sig, för den information som har tagits fram och distribuerats av respektive myndigheter. Vägverket och Naturvårdsverket samrådde när det gäller pressmeddelanden och vägledande information till kommunerna och gick ut med en gemensam inbjudan till kommunerna att delta i kampanjen. Naturvårdsverket och Vägverket tog gemensamt fram nationella affischer och vägledande kampanjmaterial för kampanjen och Vägverket bidrog till finansieringen. Kommunförbundet informerade, via sitt nätverk och Kommunaktuellt, om kampanjen I stan, utan min bil på ett mycket tydligt och positivt sätt. De flesta berörda myndigheter informerade om dagen på sina respektive hemsidor. Deltagande registrerade städer/kommuner Totalt deltog 1554 städer/kommuner i världen, varav 1471 från Europa och 63 i Sverige. Deltagande registrerade kommuner i Sverige Arvika, Borlänge, Botkyrka, Ekerö, Eksjö, Eskilstuna, Falkenberg, Falun, Forshaga, Grästorp, Göteborg, Hagfors, Halmstad, Helsingborg, Herrljunga, Hjo, Huddinge, Höör, Jönköping, Karlskrona, Karlstad, Kungsbacka, Laholm, Lerum, Lilla Edet, Linköping, Lund, Lysekil, Mariestad, Mellerud, Motala, Munkedal, Munkfors, Mölndal, Nacka, Nynäshamn, Nässjö, Orust, Piteå, Sandviken, Skara, Sotenäs, Stenungsund, Stockholm, Strömstad, Sundbyberg, Sundsvall, Tibro, Torsby, Trelleborg, Trollhättan, Tyresö, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Uppsala, Varberg, Vårgårda, Västerås, Växjö, Åtvidaberg, Örebro, Östersund European Mobility Week AWARD 2004 Den franska staden Nantes vann priset. Permanenta åtgärder i Sveriges kommuner De flesta permanenta åtgärder som genomfördes var nya kollektivtrafiklinjer, effektivare och billigare kollektivtrafik, gågator och cykelbanor. Aktiviteter i Sveriges kommuner med fokus på barn Gå och cykla till skolan, tävling som genomfördes i Stockholms stad, Huddinge, Ekerö, Botkyrka, Nynäshamn, Forshaga, Munkfors, Piteå, Sandviken, Sotenäs och Östersund Gåtåg i Lilla Edet 22

24 Teckningstävlingar/Utställningar, Östersund, Eskilstuna, Växjö m.fl. Cykeltävlingar, Eskilstuna med flera Fin fem fel på cykeln, tävling i Lund och Östersund Cykelfest, i Örebro Vandrande skolbuss, Mölndal m.fl. Prova på att använda den omöjliga cykeln, Lund Lådbilsrace, Eskilstuna, Vårgårda och Östersund Mini-el-bilar; Lund Barn utformar en gata, Lund I Trelleborg medverkade Dan och Gullan Bornemark med en nyskriven låt I stan utan min bil som uruppfördes i Trelleborg men som spreds till radiostationer över hela landet. I Forshagas skolor informerade en svårt trafikskadad ung man, som blivit helt återställd, om vikten av att bära cykelhjälm Fotbollsgolf, Östersund Övriga aktiviteter I Strömstad fick besökare pröva på att köra i Dalslandsskogarna på datorn, för att föraren skulle få pröva på sparsam körning. Drickyoghurt & reflex till barnen, i Östersund Förslagslåda för bättre trafikmiljö, politiker tar emot barnens förslag, Östersund Miljöföretagsutmaning till företag, i Östersund Kanotpaddling, i Karlstad Munkfors genomförde en miljö- och friskvårdsfestival i Munkfors under mobilitetsveckan, med början redan 12/9. Festivalen var ett samarbete mellan ett antal aktörer i Munkfors och hade målsättningen att få ett friskare, hållbarare och gladare Munkfors. Regionalt I Västra Götaland samarbetade man på bred front i Vägverkets regi. Vägverket 23

25 region väst finansierade även konsulthjälp för samordning och utvärdering av aktiviteterna i regionens kommuner Beslut om namnändring av kampanjen i Sverige Vi valde att byta namn från Europeiska Mobilitetsveckan till Europeiska Trafikantveckan. Beslutet om namnändring fattades efter att deltagande kommuner haft möjlighet att uttala sig och det visade sig att majoriteten av de deltagande kommunerna föredrog den nya benämningen. Tema Clever commuting som översattes till Smarta pendlare, i Sverige, Samarbete på nationell nivå Naturvårdsverket fick enligt regleringsbrev daterat i uppdrag att samordna och utvärdera kampanjen 2005 i samarbete med dåvarande Vägverket. Arbetet utfördes enligt uppdragets riktlinjer. Deltagande registrerade städer/kommuner Totalt deltog 1700 städer/kommuner i världen varav 1651 från Europa och 45 i Sverige Deltagande registrerade svenska kommuner Boden, Borås, Borlänge, Botkyrka, Eksjö, Eskilstuna, Falköping, Forshaga, Göteborg, Grums, Helsingborg, Huddinge, Jönköping, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Kumla, Kungsbacka, Laholm, Lilla Edet, Linköping, Lund, Malmö, Mölndal, Munkfors, Piteå, Sandviken, Stockholm, Strömstad, Sundbyberg, Tibro, Tjörn, Töreboda, Trelleborg, Trollhättan, Uddevalla, Ulricehamn, Uppsala, Varberg, Vårgårda, Västerås, Växjö, Åtvidaberg, Örebro, Östersund European Mobility Week AWARD 2005 De tre finalisterna var Budapest (Ungern), Koprivnica (Kroatien) samt Köpenhamn som vann priset. Exempel på permanenta åtgärder i Sveriges kommuner Nya kollektivtrafiklinjer Gratis kollektivtrafik för ungdomar upp till 19 år Nya cykelbanor Nya gågator Förbättrad vägledande trafikskyltar 24

26 Informationsskyltar Nya natur- och kulturvandringsleder Åtgärder som rörde trafiksäkerhet. Exempel på aktiviteter i de svenska kommunerna Cykeltävlingar Cykelreparationer och annan cykelservice Cykeldag Gång- och cykeldag Tipspromenader Vandringsdag Bussens dag Skolans dag Miljödag Trafikmiljödag Vägledning till föräldrar tips på hur man tar sig till skolan med barnen utan bil Lådbilsrally Trehjulingsrally Provåkning av höghjulingar Fotbollsgolf Gåvor till dem som åkte kollektivt, cyklade eller promenerade till jobbet Gratis frukost till tågresenärer Guidade turer Tävling mellan skolor, om vilka som hade flest elever som gick och cyklade till skolan Seminarier av olika slag, rörande alternativ till bilen 25

27 Paddelturer Sparsam körning test via simulator Politiker svarar på frågor Tävling och undersökning om vilka åtgärder företagen har vidtagit för att underlätta de anställdas förutsättningar att ta sig till jobbet utan bil. Belöningar till dem som anmäler sig till bilpooler/samåkning före 22 september Visning av miljöbilar Rabatt på böcker (bokhandeln) till kollektivtrafikresenärer Tävling i EcoDriving Diverse kulturella inslag på bussar och i städerna för övrigt Starkt stöd för kampanjen på nationell nivå Tema Climate Change som översattes till Klimatsmart i Sverige Samarbete på nationell nivå inleddes med ett inbjudande och inspirerande brev till samtliga kommuner, undertecknat av ansvariga ministrar samt dåvarande Banverkets, Naturvårdsverkets och dåvarande Vägverkets generaldirektörer. Ett inbjudningsbrev, signerat av de tre generaldirektörerna, skickades även ut till företag och organisationer. Till dessa brev bifogades grundläggande informationsmaterial. Kampanjen marknadsfördes på nationell nivå via den nationella samordnarens (Naturvårdsverkets) hemsida för kampanjen samordnarens kontaktnätverk i kommunerna, övriga berörda nätverk och till journalistiska nätverk med hjälp av en anlitad konsult. Banverket, Naturvårdsverket och Vägverket lät gemensamt ta fram affischer och vägledande kampanjmaterial för kampanjen. Banverkets och Vägverket har haft samordnare för sina delar i kampanjen. Naturvårdsverket har varit nationell samordnare för kampanjen i Sverige. 26

28 Reklambyrån Pepparkakshuset.se anlitades för att ta fram den grafiska verktygslåda, som har blivit kampanjens ansikte i Sverige. Den svenska verktygslådan var förebild för den nya verktygslåda och grafik som sedan togs fram för kampanjen 2007 på europeisk nivå av reklambyrån Pepparkakshuset och som blev kampanjens ansikte utåt i hela Europa. Breven till företag och organisationer resulterade i att följande företag/organisationer marknadsförde kampanjen inom sina respektive områden och genomförde aktiviteter till stöd för kampanjen 2006: Bilprovningen Blicc (The Business Leaders Initiative on Climate Change) Chalmers Tekniska Högskola/Chalmers i Trafiken Fotgängarnas förening Gröna bilister Michelin Taxi 020 Deltagande registrerade städer/kommuner Det totala antalet registrerade städer/kommuner i världen var 1875 varav 1821 från Europa och 54 från Sverige. Registrerade kommuner i Sverige Boden, Borlänge, Eksjö, Eskilstuna, Falköping, Falun, Forshaga, Göteborg, Grästorp, Hagfors, Härnösand, Helsingborg, Huddinge, Järfälla, Jönköping, Karlskrona, Karlstad, Kramfors, Kristianstad, Kristinehamn, Kumla, Landskrona, Lilla Edet, Lindesberg, Linköping, Ljungby, Lund, Lycksele, Malmö, Mariestad, Mölndal, Munkfors, Norrköping, Olofström, Piteå, Sigtuna, Södertälje, Sollefteå, Stockholm, Sundbyberg, Sundsvall, Sunne, Timrå, Trelleborg, Trollhättan, Uppsala, Varberg, Växjö, Årjäng, Åtvidaberg, Älvsbyn, Örebro, Örnsköldsvik, Östersund European Mobility Week AWARD De tre finalisterna var Bologna (Italien), Budapest (Ungern) och den spanska staden León som vann priset Exempel på permanenta åtgärder genomförda av Sveriges kommuner Nya eller utbyggda cykelbanor och gångbanor Effektivare kollektivtrafik 27

29 Nya busshållsplatser Ny busslinje till ett industriområde i Eskilstuna Fri parkering av miljöfordon i Eskilstuna Nya hållbara transportstrategier Nya stationära cykelpumpar Exempel på aktiviteter genomförda av Sveriges kommuner Cykeldag i Eksjö och Forshaga Utlottning av bussbiljetter bland den som åkte buss till och från Älvsbyns busstation 22 september Miljöveckan i Årjäng september Invigning av cykelbanor och gångbanor Små uppmuntringsgåvor till fotgängare och cyklister Utmaningarna Gå och cykla till skolan och Gå och cykla till jobbet Undervisning av invandrare i att cykla i Borlänge Inköpt av miljöfordon till kommunen Bussorientering i Eskilstuna Cykelorientering och orientering till fots i Eskilstuna Trafikräkning av fotgängare, cyklister och busspassagerare i Eskilstuna Cykelbudkavle från Hagfors till Karlstad Cykelbudkavle med miljötema för elever i årskurs 5-6 från Hagfors till Karlstad Tipsrundor med fokus på temat Teckningstävlingar för barn med fokus på temat Vandrande skolbussar Gratis att åka buss i Kristinehamn och Mariestad, gratis buss och spårvagn i Norrköping samt gratis buss och tåg i Varbergs kommun 28

30 Seminarier med fokus på temat Fem parkeringsplatser dekorerades av skolbarn i Linköping I Ljungby fick allmänheten prova ovanliga cyklar - enhjuling och en cykel som vänder åt fel håll Utställningar av miljöfordon Pimpa cykeln i Malmö Hockeybussar i Örnsköldsvik Mountainbikeuppvisning i Örnsköldsvik Grön trafik triathlon tävling mellan fotgängare, cykel och bussresenärer Gratis cykelkartor Prova Segway i Stockholm Uppvisning av gamla veterancyklar i Stockholm Mini-elbussar för barn i Stockholm Gratis cykelservice i Stockholm Aktiviteter genomförda av företag och organisationer Bilprovningen I bilprovningens arbete för att reducera klimatpåverkan genomfördes, under Trafikantveckan, bland annat en kampanj på samtliga bilprovningsstationer i form av en miljöaffisch. Även tidigare under året arbetade Bilprovningen aktivt med miljökampanjen i slutet av juni skickades en miljöfolder ut till 1,2 miljoner hushåll. Folderutskicket syftade till att öka bilägarnas kunskap om hur de kan köra sparsamt och minska utsläpp av koldioxid i samband med körning. På webbplatsen fanns under perioden september information om Europeiska Trafikantveckan med bland annat ett baner på första sidan. På Bilprovningen hade man även information om Trafikantveckan på sitt intranät - där de bland annat uppmanade till att cykla, gå eller samåka till jobbet. 29

31 Blicc (The Business Leaders Initiative on Climate Change) BLICC (Business Leaders Initiative on Climate Change) är ett nätverk för företag som arbetar aktivt och konkret med klimatfrågan. Företagens arbete syftar till att identifiera och genomföra åtgärder som minskar koldioxidutsläppen och samtidigt är lönsamma för företaget. Blicc informerade om och rekommenderade stöd för Europeiska Trafikantveckan i sitt nätverk. Chalmers Tekniska Högskola / Chalmers i trafiken Chalmers genomförde kampanjen Trafikanternas dag 22 september. Fotgängarnas förening (FOT) Föreningen gjorde reklam för kampanjen i medlemsnätverket och i samband med föredrag på nationell och lokal nivå. Gröna bilister Gröna bilister har under en rad år bistått åtskilliga kommuner i samband med Trafikantveckan. Gröna Bilisters aktiviteter år 2006 bestod främst av debattartiklar, andra medieaktiviteter och politikerkontakter under senhösten 2005 och våren 2006, för att få med fler kommuner i Trafikantveckan. påverkan under våren 2006 för att få med fler organisationer och företag som stödjande parter. debattartiklar inför och under Trafikantveckan i kommuner som deltog, för att lyfta fram värdet av detta arbete. särtryck av Miljöbästa Bil, Utmaning 2010 (handboken för grönare bilism i kommunerna) samt i Stockholmsregionen en trängselavgiftbilaga, distribuerades brett till intresserade kommuner och användes i ett stort antal av Trafikantveckan-aktiviteterna. information till allmänheten, på plats på gator och torg. miljöbilsvisningar, direkt information. 30

32 fördjupad information om omställning till grönare bilism, för kommunala politiker och tjänstemän. Michelin Sommaren 2006 testades lufttrycket på över bilar i Norden. Under våren och hösten 2006 genomfördes två turnéer för att kontrollera och korrigera bilisters lufttryck på 25 olika platser i Sverige. Varje bilist informerades om sitt korrekta lufttryck samt betydelsen av att kontrollera det regelbundet. Michelins rekommendation är att kontrollera däckens lufttryck en gång i månaden bilar kontrollerades i Sverige och resultatet visade att mer än varannan bilist hade för lågt lufttryck och att var tredje bilist hade så lågt lufttryck att det definieras trafikfarligt. För lågt tryck innebär ökad bränsleförbrukning, större utsläpp av växthusgaser och en ökad trafikfara. Dessutom förkortas däckens livslängd påtagligt. Michelins kampanj ingår i Michelins engagemang inom EU:s Road Safetyprojekt och sammanföll både tidsmässigt och målmässigt med den Europeiska Trafikantveckan i god "Climate Smart"-anda. Taxi 020 Taxi 020 medverkade under år 2006 för första gången i Europeiska Trafikantveckan i Sverige. Taxi 020 anser att evenemanget, för dem bidrog till att ytterligare fokusera på miljöfrågorna i deras verksamhet. Taxi 020:s strävan är att minimera sin miljöpåverkan och se till att den som väljer Taxi 020:s bilar minskar sin påverkan jämfört med andra alternativ, t.ex. andra taxibolag. Denna strävan påskyndas av påverkan utifrån och Trafikantveckan är en del i detta. öka kommunernas fokusering på samhällsbetalda transporters klimatpåverkan. I samband med Trafikantveckan lyfte en rad kommuner, ensamma eller tillsammans med andra aktörer, frågan om hur man systematiskt kan minimera klimatpåverkan från färdtjänst, skolskjuts och andra samhällsbetalda transporter. Eftersom samhällsbetalda transporter står för ca 50 % av taxis inkomster, är en sådan inriktning av stor betydelse och Trafikantveckan påskyndar denna viktiga diskussion. 31

33 öka kännedomen och förståelsen för Naturvårdsverkets och deltagande kommuners arbete för minskad miljöbelastning från trafiken. Rekommendationer från Taxi 020 inför Europeiska Trafikantveckan 2007: Fokusera på att locka vanebilisterna - att nå de "redan frälsta" är mindre viktigt. Utifrån detta bör ni överväga att tona ner aktiviteter som bilfria gator och torghandel, till förmån för att visa upp miljövänligare transportmöjligheter. Utveckla konceptet med stödjande parter. Dra nytta av vår kunskap, dels gentemot konsumenter som bör tänka över sitt taxival, dels gentemot politiker och tjänstemän som bör se över kommunernas samhällsbetalda transporter. Samordna mer. Goda idéer förtjänar att spridas och vår aktiva medverkan förenklas om det finns ett "nationellt körschema", där liknande teman kan användas i flera orter. Behåll klimatfokuseringen. Klimaförändringarna är ledstjärnan för Taxi 020:s miljöarbete och om Trafikantveckan 2007 har ett tema som t.ex. rör bilfri innerstad, trädplantering i stadsmiljö eller likande försvåras Taxi 020:s medverkan Naturvårdsverket får en annan roll i European Mobility Week Årets slogan var Streets for people som i Sverige översattes till Levande gator Istället för ett regeringsuppdrag fanns en muntlig överenskommelse mellan Miljödepartementet och Naturvårdsverket att Naturvårdsverket skulle ha rollen som nationell kontaktpunkt för kampanjen. Så i princip fanns det ingen nationell samordnare eller utvärderare Samarbete på nationell nivå Kampanjen marknadsfördes på nationell nivå av Naturvårdsverket via den nationella hemsidan för kampanjen och genom utskick via E-post till den nationella kontaktpersonens nätverk i kommunerna. 32

Nationell utvärdering av Europeiska Trafikantveckan 2006. Kampanjtema: Climate change

Nationell utvärdering av Europeiska Trafikantveckan 2006. Kampanjtema: Climate change Nationell utvärdering av Europeiska Trafikantveckan 2006 Kampanjtema: Climate change rapport 5695 mars 2007 Nationell utvärdering av Europeiska Trafikantveckan 2006 Kampanjtema Climate change NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Kommunernas konsumentvägledning

Kommunernas konsumentvägledning Rapport 2013:11 Kommunernas konsumentvägledning en lägesrapport 2013 2013:11 Kommunernas konsumentvägledning en lägesrapport 2013 Konsumentverket 2013 Utredare: Margareta Lindberg (projektledare), Helena

Läs mer

Mobility Management vad är det?

Mobility Management vad är det? Mobility Management vad är det? Erik Jondelius Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap SLU Alnarp Examensarbete inom landskapsarkitektprogrammet 2008:24 1 Mobility Management

Läs mer

KomKomKom. Kommuners Kommunikation om Klimatsmarta Kommunikationslösningar. Gröna Bilister Mars 2013 WWW.GRONABILISTER.SE

KomKomKom. Kommuners Kommunikation om Klimatsmarta Kommunikationslösningar. Gröna Bilister Mars 2013 WWW.GRONABILISTER.SE KomKomKom Kommuners Kommunikation om Klimatsmarta Kommunikationslösningar Gröna Bilister Mars 2013 Kommunicera mer om hållbara kommunikationer, kommuner! 2012 års Trafikantvecka hade aktiviteter i 116

Läs mer

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1 [Skriv text].se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV [Skriv text] 1 Förord Att skapa ett bra företagsklimat handlar till viss del om att skapa bra strukturella

Läs mer

Aktiv transport. på väg mot bättre förutsättningar för gång- och cykeltrafik. Johan Faskunger

Aktiv transport. på väg mot bättre förutsättningar för gång- och cykeltrafik. Johan Faskunger Aktiv transport på väg mot bättre förutsättningar för gång- och cykeltrafik Johan Faskunger Aktiv transport på väg mot bättre förutsättningar för gång- och cykeltrafik Johan Faskunger STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT,

Läs mer

Effekter av investeringsprogrammen LIP och Klimp. Redovisning till regeringen april 2010

Effekter av investeringsprogrammen LIP och Klimp. Redovisning till regeringen april 2010 Effekter av investeringsprogrammen LIP och Klimp Redovisning till regeringen april 2010 rapport 6357 april 2010 Effekter av investeringsprogrammen LIP och Klimp Redovisning till regeringen april 2010 NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng

Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng Författad av Victor Ramström Åva Gymnasium Handledare: Birgitta Larsson (Åva Gymnasium) Carl-Erik Kanne (Rotary) Företagsklimatet är summan av de attityder,

Läs mer

klimat & transporter

klimat & transporter Mormor klimathjälte Spårtaxi möjlighet för framtiden Östra Göinge årets miljöbilskommun sidan 16 sidan 34 sidan 20 klimat & transporter en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik

Läs mer

Hållbart resande i praktiken. Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus

Hållbart resande i praktiken. Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Hållbart resande i praktiken Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Hållbart resande i praktiken Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Ett friskare Sverige 2011

Ett friskare Sverige 2011 SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAGET Ett friskare Sverige 2011 uppmärksamhetsvecka kring matvanor och fysisk aktivitet 28 september 2011 VERK 2010/370 www.fhi.se A 2011:15 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT A

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Mars 2012. 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657 barn 2012, 436 barn

Mars 2012. 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657 barn 2012, 436 barn Mars 2012 Migrationsverket har under 2012 tagit emot 436 ansökningar om asyl från ensamkommande barn och ungdomar. Under 2011 sökte 2 657 ensamkommande barn och ungdomar asyl i Sverige, 400 (15 %) av dessa

Läs mer

Företagsklimat. Var finns Sveriges bästa företagsklimat? Mönsterkommun med serviceanda Hög service ledord i Mönsterås

Företagsklimat. Var finns Sveriges bästa företagsklimat? Mönsterkommun med serviceanda Hög service ledord i Mönsterås Företagsklimat 2012 En tidning från Svenskt Näringsliv Mönsterkommun med serviceanda Hög service ledord i Mönsterås Åtvidaberg gillar skolan Fokus på UF och unga gav topplacering Trosas 10 bästa tips Lär

Läs mer

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten Experten tipsar om pensionen Mentorskap med lyckat resultat Extra tidning Fixa finansieringen Nyföretagarbarometern Hur ligger din kommun till? Glassdrottning med höga mål i sikte Eget Företag 1 NR 2 2014

Läs mer

Kommunikationsplattformen för kampanjen är färdig

Kommunikationsplattformen för kampanjen är färdig Oktober 2002: Kommunikationsplattformen för kampanjen är färdig Kommunikationsplattformen ska ligga till grund för all den kommunikation som Klimatkampanjen kommer att göra, oavsett om det är köpt media,

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 N 2010/8069/ENT, N2011/4050/ENT Tillväxtverkets dnr: 012-2011-2501 Sammanfattning Det här är en delrapport

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Ingen regel utan undantag Enprocent regeln för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö

Ingen regel utan undantag Enprocent regeln för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö Ingen regel utan undantag Enprocent regeln för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö Konstnärsnämnden ISBN 978-91-978001-5-0 Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 118 53 Stockholm Tel: 08-50 65 50

Läs mer

Idébok för kommunalt transportarbete

Idébok för kommunalt transportarbete Version 1.0 Uthållig kommun Idébok för kommunalt transportarbete Förord Att ställa om transporterna till ett mer hållbart system är en av de större utmaningarna i en kommuns energi- och klimatarbete. Inom

Läs mer

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst Företagsklimat 2013 En tidning från Svenskt Näringsliv Långsiktighet tar Laholm framåt Timrå tar täten Tio års målinriktat arbete gör kommunen bäst i Norrland 10 topptips från Vellinge och Trosa Lär av

Läs mer

Anne. Abraham Marbrandt. Rekordår för. Satsar i Malmö. Iskall Irakier. Tema: nyföretagandet. Marknadsföring. Bästa starthjälpen

Anne. Abraham Marbrandt. Rekordår för. Satsar i Malmö. Iskall Irakier. Tema: nyföretagandet. Marknadsföring. Bästa starthjälpen Tema: Marknadsföring Bästa starthjälpen Iskall Irakier Satsar i Malmö Nyföretagarbarometern: Rekordår för nyföretagandet Anne Abraham Marbrandt Entreprenör och verksamhetschef NR 2 2012 Pris 49 kr Eget

Läs mer

Dags för nya perspektiv

Dags för nya perspektiv Energikontor Sydost är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Projektnummer 22300-2 diarienummer 2008-001178 Slutrapport Energi i ett genusperspektiv-2 Dags för

Läs mer

Goda exempel på. Mobility Management. från regionerna i SustraMM

Goda exempel på. Mobility Management. från regionerna i SustraMM på Mobility Management från regionerna i SustraMM SustraMM Partner Utgiven av: Technical University of Dresden, Chair of Transport Ecology Hettnerstr.1, 01069 Dresden Telefon: +49 351 46 33 65 66 I samarbete

Läs mer

Bypad i trafikpolicyarbetet

Bypad i trafikpolicyarbetet UMEÅ UNIVERSITET Kulturgeografiska institutionen Kurs: Kulturgeografi D Termin: HT 2010 Handledare: Carina Keskitalo, Umeå universitet och Karin Neergaard, Trivector Traffic, Lund Bypad i trafikpolicyarbetet

Läs mer

Kicki Theander. 25 år. Franchise. Etiskt företagande. ökar igen! Politikerduellen: Vilket block är bäst för nyföretagare? Varför då?

Kicki Theander. 25 år. Franchise. Etiskt företagande. ökar igen! Politikerduellen: Vilket block är bäst för nyföretagare? Varför då? Jobs and Society NyföretagarCentrum 25 år Tema: Nu vänder det Nyföretagandet ökar igen! Politikerduellen: Vilket block är bäst för nyföretagare? Franchise så funkar det Kicki Theander Middagsfrid satsar

Läs mer

Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete

Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Strategiska val i transportsektorn. Vägval för att nå miljökvalitetsmålen

Strategiska val i transportsektorn. Vägval för att nå miljökvalitetsmålen Strategiska val i transportsektorn Vägval för att nå miljökvalitetsmålen RAPPORT 5549 MARS 2006 Vägval för att nå miljökvalitetsmålen NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505

Läs mer

Testcyklisterna - Slutrapport

Testcyklisterna - Slutrapport Testcyklisterna - Slutrapport Rickard Waern Göteborg 1/30/2015 INNEHÅLL Sammanfattning... 2 Projektmotivering... 3 Syften, mål och måluppfyllnad... 5 Syfte... 5 Aktivitetsmål... 6 Beteendemål... 8 Effektmål...

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer