AIG Konsultansvarsförsäkring för tekniska konsulter 2015:01

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AIG Konsultansvarsförsäkring för tekniska konsulter 2015:01"

Transkript

1 AIG Konsultansvarsförsäkring för tekniska konsulter 2015:01 AIG Konsultansvarsförsäkring 2015 :01

2 1. Ansvarsförsäkring Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen avser uteslutande rådgivande verksamhet av det slag som anges i försäkringsbrevet och gäller för försäkringstagaren, dess dotterföretag, och samtliga medförsäkrade. Anm: Med rådgivande verksamhet avses enbart utförande av beräkningar, ritningar, beskrivningar, råd eller anvisningar. När försäkringen gäller Försäkringen gäller för skada som upptäcks under den tid försäkringen är i kraft, och som härrör från rådgivande verksamhet som utförts på eller efter det retroaktiva datum som angivits i försäkringsbrevet. Var försäkringen gäller Försäkringen gäller vid skada som inträffar inom Norden eller inom det geografiska område som anges i försäkringsbrevet och som avser där befintlig verksamhet, byggnad, anläggning eller annat objekt. Vad försäkringen gäller för Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för person- och sakskada samt ren förmögenhetsskada enligt Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet (ABK), enligt lagstiftning som särskilt hänvisats till i dessa försäkringsvillkor samt enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler, men gäller inte för ersättningsskyldighet enligt åtaganden därutöver. Under nedan specifikt angivna förutsättningar kan försäkringen även komma att omfatta till skadeståndsskyldighet relaterade kostnader. 2. Försäkringsbolagets åtaganden 2.1 Åtaganden Försäkringsbolaget åtar sig - vid skada som kan omfattas av försäkringen och som överstiger avtalad självrisk- gentemot den försäkrade att: (i) utreda om skadeståndsskyldighet föreligger, (ii) förhandla med den som kräver skadestånd, (iii) föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala de rättegångskostnader eller skiljemannakostnader som den försäkrade åsamkas eller åläggs att betala och som inte kan utfås av motpart eller annan, även om försäkringsbeloppet därigenom överskrids, (iv) betala inom försäkringsbeloppet det skadestånd som överstiger avtalad självrisk som den försäkrade är skyldig att utge enligt ABK 09 och i övrigt gällande skadeståndsrätt, (v) betala eventuella riskreduceringskostnader i enlighet med vad som anges i 3.1 som överstiger avtalad självrisk men är inom excessbeloppet, och/eller (vi) betala skadestånd som den försäkrade är skyldig att utge för sådan oavsiktlig överträdelse som hänförs till i 3.3. som överstiger avtalad självrisk men är inom excessbeloppet. 2.2 Försäkringsbelopp Försäkringsbeloppet är 120 prisbasbelopp per skada och 360 prisbasbelopp per år om inte annat anges i försäkringsbrevet. Kostnader för åtagande enligt 2.1 (iii) gäller i tillägg till försäkringsbeloppet. Excessbeloppet är utöver försäkringsbeloppet i enlighet med vad som anges i försäkringsbrevet. 2.3 Självrisk Självrisken är vid varje skada (dvs 1 styck självrisk per skada) 1 prisbasbelopp om inte annat anges i försäkringsbrevet. Varje fel eller försummelse i ritningar, beskrivningar, råd eller anvisningar anses AIG Konsultansvarsförsäkring 2015:01 Sida av 8

3 härvid som en skada. Flera skador anses som en skada om de härrör från ett och samma fel eller en och samma försummelse i ritningar, beskrivningar, beräkningar, råd eller anvisningar. 3. Utökningar 3.1 Riskreducering Försäkringsgivaren ersätter de kostnader som försäkrad åsamkas för att begränsa omedelbart förestående eller inträffad skada som kan föranleda skadeståndsskyldighet som omfattas av försäkringen. Detta ansvar gäller för försäkringsgivaren förutsatt att: (i) (ii) (iii) (iv) försäkrad skriftligen underrättar försäkringsgivaren om den felaktiga handlingen, försäkrad förser försäkringsgivaren med en uppskattning av nödvändiga kostnader för att lindra eller rätta till konsekvenserna av handlingen så snart som möjligt och under försäkringsperioden, försäkrad redovisar för försäkringsgivaren att kostnaderna är rimliga för att förhindra ett större skadestånd för krav under försäkringsperioden och erhåller försäkringsgivarens skriftliga godkännande innan kostnaderna uppkommer, storleken på kostnaderna styrks av försäkrad så snart de realiserats, och (v) kostnaderna inte innehåller någon del av vinst eller förlust av vinst för försäkrad eller tredje man. Försäkringsgivaren skall endast betala för den summa av riskreducerande kostnader som överstiger självrisken men är inom ramen för excessbeloppet. 3.2 Nytillkomna bolag Försäkringen omfattar automatiskt dotterföretag som försäkringstagaren eller dennes dotterföretag bildar eller förvärvar efter försäkringens ikraftträdande under förutsättning att: (i) (ii) det bildade eller förvärvade dotterföretaget inte bolagiserats, grundats eller erbjuder rådgivande verksamhet i USA och/eller Kanada eller något av dessas distrikt, stater, territorier eller besittningar, och/eller det bildade eller förvärvade dotterföretaget erbjuder rådgivande verksamhet som är i överensstämmelse med försäkrads. Verksamheter som inte uppfyller ovan angivna förutsättningar kan komma att omfattas under förutsättning att försäkrad meddelar försäkringsgivaren om förvärvet eller bildandet, inklusive förser försäkringsgivaren med fullständig information om verksamheten, samt om försäkringsgivaren påkallar detta, accepterar en skälig tilläggspremie och/eller ändringar i försäkringsvillkoren med anledning av det nytillkomna dotterföretaget. Skyddet för det nytillkomna dotterföretaget omfattar endast skada som härrör till rådgivande verksamhet som utförts under den tid då enheten är ett dotterföretag till försäkrad. 3.3 Immaterialrätt och personuppgifter Försäkringen ersätter på försäkrads vägnar skada med anledning av krav i form av skriftligt anspråk, civil- eller offentligrättslig åtgärd mot försäkrad som framställs för första gången under försäkringsperioden, och härrör från rådgivande verksamhet som utförts på eller efter det retroaktiva datum som angivits i försäkringsbrevet, och som grundas på: (i) (ii) Oavsiktliga intrång i immaterialrätt. Försäkrads oavsiktliga felbehandling av personuppgifter. Försäkringsgivaren skall endast betala för sådana kostnader som överstiger självrisken men är inom ramen för excessbeloppet. AIG Konsultansvarsförsäkring 2015:01 Sida av 8

4 4. Definitioner ABK 09 Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksameht av år Dotterföretag avser verksamheter i vilka försäkringstagaren, direkt eller indirekt: (i) (ii) (iii) (iv) (v) har rätt att utse eller entlediga fler än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande ledningsorgan, har rätt att ensam utöva ett bestämmande inflytande på grund av avtal med bolaget eller verksamheten, enligt föreskrift i dess bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jämförbara stadgar, under förutsättning att bolaget eller verksamheten till fullo är konsoliderat i försäkrads redovisning, kontrollerar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar, innehar mer än hälften av utgivet aktiekapital, eller genom avtal med övriga aktieägare eller andelsinnehavare kontrollerar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar, om bolaget till fullo är konsoliderat i försäkrads redovisning. Därutöver omfattas övriga bolag eller verksamheter som angivits som medförsäkrat bolag i försäkringsbrevet eller i särskild bilaga till denna försäkring. Excessbelopp avser i försäkringsbrev angiven excess vilken utges oberoende av och i tillägg till försäkringsbeloppet. Företagshemligheter avser företagsuppgifter som har ett faktiskt eller ett potentiellt ekonomiskt värde och som kan medföra skada för tredje part om de otillbörligen röjs eller används. Intrång i immaterialrätt avser oavsiktligt intrång i immaterialrätt som tillhör tredje man begånget av försäkrad. Med immaterialrätt avses inte patent eller företagshemligheter. Felbehandling av personuppgifter avser av försäkrad gentemot tredje man oavsiktliga överträdelser av lag eller rätt avseende behandling av personuppgifter. Personskada avser dödsfall, fysisk eller psykisk skada, sjukdom och följdskador av detta. Ren förmögenhetsskada avser sådan ekonomisk skada som uppkommer utan samband med person- eller sakskada. Retroaktivt datum avser det datum som anges som retroaktivt datum i försäkringsbrevet. Rådgivande verksamhet avser enbart utförande av beräkningar, ritningar, beskrivningar, råd eller anvisningar. Sakskada avser skada på, förstörelse eller förlust av fysiska föremål och egendom. AIG Konsultansvarsförsäkring 2015:01 Sida av 8

5 5. Undantag Försäkringen gäller inte för: 5.1 Avhjälpande kostnader i samband med avhjälpande av fel i handlingar. 5.2 Estetisk skada skada som består i att objekt eller del därav i fråga om utformning, material mm erhållit ett ur utseendesynpunkt inte tilltalande utförande. 5.3 Försäkrad mot försäkrad eller ekonomiskt intresse skada: (i) som tillfogas delägare i den försäkrade rörelsen, (ii) som tillfogas företag ingående i samma koncern, och/eller (iii) som vid konsultgruppavtal orsakas av annan än den försäkrade. 5.4 Hävning skada som är en följd av att avtal mellan den försäkrade och dennes uppdragsgivare hävs. 5.5 Insolvens skada som uppstår ur försäkrads ackordsförfarande, likvidation eller konkurs. 5.6 Krig eller terrorism 5.7 Kontraktsansvar och garantier 5.8 Kostnadsberäkningar 5.9 Kända krav eller omständigheter skada som uppstår ur, grundas på eller kan hänföras till krig, krigsliknande händelse, terrorism, revolution, terrorism, vapenmakt eller förstörelse av eller skada på egendom på order från statlig eller lokal myndighet eller annan politisk organisation eller terrororganisation. skada: (i) som den försäkrade åtagit sig att ersätta i den mån åtagandet medför skadeståndsskyldighet utöver ABK 09 eller annars gällande skadeståndsrätt, (ii) i den mån skadeståndskravet endast grundas på uttrycklig eller underförstådd utfästelse, garanti eller vite, och/eller (iii) som är en följd av att uppdraget eller del därav inte redovisats i rätt tid. skada som uppstår ur, grundas på eller kan hänföras till felaktig, bristfällig eller missvisande kostnadsberäkning eller uppskattning av kostnader för att utföra försäkrads rådgivande verksamhet. skada som uppstår ur, grundas på eller kan hänföras till: (i) skada som upptäckts innan denna försäkring träder i kraft, (ii) omständighet som försäkrad skäligen insåg eller borde ha insett, innan eller vid denna försäkrings ikraftträdande, skulle kunna orsaka skada, och/eller (iii) omständighet som är eller har varit anmält till en annan försäkringsgivare Miljöskada skada som direkt eller indirekt grundas på eller är en följd av: (i) miljöskada, (ii) miljöbrott, (iii) kärnreaktioner, (iv) radioaktiv strålning, och/eller (v) radioaktiv förorening i övrigt inklusive kostnader för sanering och återställande Patent eller företagshemlighet 5.12 Uppsåt och risktagande skada som uppstått till följd av, är baserad på eller kan hänföras till: (i) åsidosättande av licenser för, (ii) icke auktoriserat röjande av, eller (iii) missbruk av patent eller företagshemligheter. skada som den försäkrade, dess företagsledning eller arbetsledning orsakat genom grov vårdslöshet eller uppsåt. Försäkringen gäller inte heller för skada som orsakats genom handlande eller underlåtenhet som med hänsyn till omständigheterna inneburit en betydande risk för skadans uppkomst. Försäkringen gäller dock om den försäkrade kan visa att vare sig den försäkrade, dess företagsledning eller arbetsledning har varit medveten om eller bort vara medveten om skaderisken. AIG Konsultansvarsförsäkring 2015:01 Sida av 8

6 6. Premiebetalning, information och administration 6.1 Betalning av premien i) Försäkringsgivarens ansvar inträder vid försäkringsperiodens början. En förutsättning är dock att första premien betalas senast 30 dagar efter det att premiefaktura sänts till försäkringstagaren. Betalas premien senare föreligger dröjsmål varvid försäkringsgivarens ansvar upphör från och med försäkringsperiodens början. Försäkringsgivarens ansvar återinträder dagen efter att premien betalats, dock endast för skador som upptäckts efter tidpunkten för erläggandet av premien ii) Premie för förnyad försäkring ska betalas senast på försäkringsperiodens första dag eller i enlighet med anvisningar i premieavisering iii) Vid dröjsmål med betalning av premie har försäkringsgivaren rätt att säga upp denna försäkring att gälla efter 7 dagar från det att meddelande om påminnelse och uppsägning avsändes Information Premier och övriga villkor för denna försäkring grundar sig på de uppgifter som försäkringstagaren och övriga försäkrade lämnar i samband med nyteckning eller förnyelse. Har försäkringstagaren eller övriga försäkrade lämnat oriktiga uppgifter svarar försäkringsgivaren endast i den utsträckning det visas att det oriktigt uppgivna förhållandet varit utan betydelse för försäkringsfallets inträffande eller skadans omfattning. Försäkringstagaren är skyldig att informera försäkringsgivaren om varje materiell förändring av omständigheter som legat till grund för denna försäkring. 6.3 Behörighet Försäkringstagaren ska anses agera för de försäkrades räkning vad gäller att utöva varje rättighet och fullgöra varje skyldighet enligt denna försäkring. 6.4 Överlåtelse av försäkringen m.m. 6.5 Uppsägning av försäkring 6.6 Dubbelförsäkring Denna försäkring och rättigheter och skyldigheter som den ger upphov till får inte överlåtas utan att försäkringsgivaren dessförinnan lämnat skriftligt medgivande därtill. i) Denna försäkring gäller för försäkringsperioden och upphör därefter att gälla utan uppsägning. ii) Försäkringen kan sägas upp av försäkringsgivaren vid dröjsmål med betalning av premie enligt 6.1 iii) ovan. Dubbelförsäkring Denna försäkring är subsidiär till annan försäkring eller ersättningsrätt som täcker samma intresse. Försäkringsgivaren ersätter därmed endast skada, i den utsträckning skadan överstiger tillgängligt försäkringsskydd i annan giltig och utbetalbar försäkring, såvida inte sådan försäkring uttryckligen tecknats som tilläggsförsäkring (excess) utöver försäkringsbeloppet i denna försäkring. AIG Konsultansvarsförsäkring 2015:01 Sida av 8

7 7. Skadehantering 7.1 Skadeanmälan Anspråk på försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd ska skriftligen anmälas till försäkringsgivaren inom tolv månader från den tidpunkt då den försäkrade fick kännedom om kravet. Om försäkrad försummar skyldigheten att anmäla anspråk på försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd enligt första stycket förlorar den försäkrade sin rätt till ersättning enligt denna försäkring. Om den försäkrade vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste den försäkrade väcka talan mot försäkringsgivaren inom tio år från den tidpunkt då den försäkrade fick kännedom om kravet för att rätten till försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd inte ska gå förlorad på grund av preskription. Om anspråk på försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd har framställts enligt första stycket kan försäkrad, oaktat att tidsfristen i första stycket överskridits, alltid väcka talan mot försäkringsgivaren inom sex månader från det att försäkringsgivaren förklarat att denne tagit slutlig ställning till anspråket på försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd. Försäkringsgivaren kan vid slutligt ställningstagande till anspråk på försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd, skriftligen förelägga den försäkrade att väcka talan mot försäkringsgivaren inom tolv månader från det att den försäkrade tog del av föreläggandet. Väcker den försäkrade inte talan inom denna tid, förlorar han sin rätt att få ändring av beslutet. All information om relevanta omständigheter under denna försäkring samt alla anspråk på försäkringsersättning ska skriftligen anmälas till: AIG Europe Limited Financial Lines Skadeavdelning Box STOCKHOLM eller 7.2. Försvar och handläggning av skador Ersättning för skador under denna försäkring lämnas endast under förutsättning att försäkringsgivaren lämnat sitt skriftliga godkännande därtill. Kostnader och räntor som kan hänföras till skada som omfattas av denna försäkring ersätts endast inom ramen för det avtalade försäkringsbeloppet och till den del de överstiger avtalad självrisk. Därutöver kan, trots att försäkringsbeloppet överskrids, kostnader för att föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande för det fall täckning för dessa inte kan utfås av motpart eller annan, komma att ersättas i enlighet med vad som anges i 2.1 (iii) ovan. Vidare kan i försäkringsbrev angivet excessbelopp komma att utges oberoende av och i tillägg till försäkringsbeloppet i enlighet med vad som anges i 2.1 (v) och (vi) respektive 3.1 och 3.3. Försäkrad har inte rätt att utan försäkringsgivarens skriftliga medgivande ingå förlikning, medge ersättningsskyldighet, godkänna ersättningskrav eller utbetala ersättning. Försäkrad är skyldig att lämna allt biträde och all den information till försäkringsgivaren som behövs för att bedöma skadefallet, försäkrads ansvar och i övrigt hantera och avsluta ärendet. AIG Konsultansvarsförsäkring 2015:01 Sida av 8

8 I händelse av tvist mellan försäkrad och försäkringsgivaren om hur skada ska handläggas eller bestridas, ska en opartisk medlare utses av parterna gemensamt. Kostnader för sådan medlare ska bäras av försäkringsgivaren. 7.3 Återkrav I den mån försäkringsgivaren har utgivit ersättning under denna försäkring, inträder försäkringsgivaren, intill den utgivna ersättningens storlek, i samtliga rättigheter som med anledning av kravet tillkommer försäkrad. Försäkrad ska utfärda alla erforderliga handlingar och i övrigt vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att försäkringsgivaren kan utöva denna rätt. I händelse av att det genom lagakraftvunnen dom eller erkännande fastställs att försäkrad begått handling varmed undantag för Uppsåt och Risktagande blir tillämpligt ska försäkrad återbetala kostnader för försvar som försäkringsgivaren erlagt. AIG Konsultansvarsförsäkring 2015:01 Sida av 8

9 8. Tillämplig lag och förfarande vid tvist 8.1 Tillämplig lag På denna försäkring är svensk rätt tillämplig. 8.2 Förfarande vid tvist Tvister angående denna försäkring ska, såvida annat inte skriftligen överenskommits mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren, avgöras vid svensk domstol enligt svensk rätt. AIG Konsultansvarsförsäkring 2015:01 Sida av 8

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter SBR V 460:9 Särskilt villkor Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter 2015-04-01 1(13) C11. ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR TEKNISKA KONSULTER 01. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen

Läs mer

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter f8c9c154-20f0-4dbb-bccd-9826212ce6d5 Ansvarsförsäkring för tekniska Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR KONSULTANSVAR N60:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 Innehåll sid 6.1 Konsultansvarsförsäkring 3 6.1.1 Försäkrade personer och försäkrad verksamhet

Läs mer

- försäkringstagaren och/eller i försäkringsbeviset angivna medförsäkrade företag

- försäkringstagaren och/eller i försäkringsbeviset angivna medförsäkrade företag Tilläggsvillkor FAR Ansvarsförsäkring för redovisningsföretag FAR 4:1 Tilläggsförsäkring för enklare juridiska uppdrag* enligt FARs definition.*försäkringen kan endast tecknas av företag som bedriver redovisningsverksamhet

Läs mer

Ansvarsförsäkring för revisorer och revisionsföretag

Ansvarsförsäkring för revisorer och revisionsföretag adfed9cd-cb85-4b7b-8f8a-7dcd24b0f3cf Ansvarsförsäkring för revisorer och Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, redovisningskonsult

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, redovisningskonsult 9504db02-0d85-475f-9ef2-2808ce7a144a Ansvarsförsäkring för ren Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta

Läs mer

VD- & STYRELSEANSVAR REN FÖRMÖGENHETSSKADA. Särskilt försäkringsvillkor VVD 2015:1 Giltigt från 2015-01-01

VD- & STYRELSEANSVAR REN FÖRMÖGENHETSSKADA. Särskilt försäkringsvillkor VVD 2015:1 Giltigt från 2015-01-01 VD- & STYRELSEANSVAR REN FÖRMÖGENHETSSKADA Särskilt försäkringsvillkor Dessa bestämmelser ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Indelning och numrering har gjorts efter ett enhetligt system.

Läs mer

Förmögenhetsbrotts- försäkring

Förmögenhetsbrotts- försäkring Förmögenhetsbrotts- försäkring GL 138:3 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoren gäller from 2015-01-01 Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg telefon:

Läs mer

Försäkringsvillkor. ZS 61:4 - Förmögenhetsbrottsförsäkring

Försäkringsvillkor. ZS 61:4 - Förmögenhetsbrottsförsäkring Försäkringsvillkor ZS 61:4 - Förmögenhetsbrottsförsäkring ZS 61:4 Allmänna villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Detta försäkringsvillkor gäller för försäkringsavtal med försäkringstagaren enligt särskilt

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILD VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR RÖRELSE N25:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 3 Ansvarsförsäkring 4 3.1 Försäkrade personer och försäkrad verksamhet

Läs mer

Ansvarsförsäkring. Företag. Försäkringsvillkor 1 januari 2011 Grundvillkor C347:2

Ansvarsförsäkring. Företag. Försäkringsvillkor 1 januari 2011 Grundvillkor C347:2 Ansvarsförsäkring Företag Försäkringsvillkor 1 januari 2011 Grundvillkor C347:2 Innehåll Information om försäkringsbrev och villkor...3 Begränsningar i försäkringsskyddet och särskilda självrisker...3

Läs mer

Ansvarsförsäkring AN 1:3. Gäller från 1 januari 2011

Ansvarsförsäkring AN 1:3. Gäller från 1 januari 2011 Ansvarsförsäkring AN 1:3 Gäller från 1 januari 2011 2/16 Information om försäkringsbrev och villkor Grundvillkor Ansvarsförsäkring AN 1:3 Innehållsförteckning Information om försäkringsbrev och villkor......

Läs mer

Ansvarsförsäkring AN 1:4. Gäller från 1 januari 2013

Ansvarsförsäkring AN 1:4. Gäller från 1 januari 2013 Ansvarsförsäkring AN 1:4 Gäller från 1 januari 2013 2/16 Information om försäkringsbrev och villkor Grundvillkor Ansvarsförsäkring AN 1:4 Innehållsförteckning Information om försäkringsbrev och villkor....

Läs mer

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 Denna information lämnas i enlighet med gällande lagstiftning och är en översiktlig sammanställning av försäkringens omfattning, så kallad förköpsinformation.

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING A500:2

FÖRSÄKRINGSVILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING A500:2 FÖRSÄKRINGSVILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING A500:2 2007-01-01 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR OCH FÖRSÄKRAD VERKSAMHET 4 1.1 Försäkringstagaren... 4 1.2 Fastighetsägaransvar... 4 1.3 Annan

Läs mer

ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006

ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006 1 ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006 Denna Sjöförsäkringsplan är antagen av Sjöassuradörernas Förening och Sveriges Ångfartygs Assurans Förening och är endast av vägledande karaktär. Inga hinder

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR RÄTTSKYDDSFÖRSÄKRING R10:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6 Speciella försäkringar - Ansvar 5 6.5 Rättsskyddsförsäkring (Företag/Fastighetsägare

Läs mer

Information angående villkorstexter

Information angående villkorstexter B4 Information angående villkorstexter Gäller från 1 januari 2015 1 (38) 1 Följande villkor är inkluderade: Läsanvisning - övrig information 3 Hur du läser de försäkringshandlingar du fått 3 Korrekt försäkring?

Läs mer

KOMMENTARER. I speciella fall bör särskilda avtal träffas med respektive försäkringsgivare om hur frågan skall hanteras

KOMMENTARER. I speciella fall bör särskilda avtal träffas med respektive försäkringsgivare om hur frågan skall hanteras KOMMENTARER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄKRING AV SPEDITÖRS ANSVAR I ANSLUTNING TILL NORDISKT SPEDITÖRFÖRBUNDS ALLMÄNNA BESTÄMMELSER AV DEN 1 JUNI 1998 (NSAB 2000) Dessa allmänna villkor är antagna av Sjöassuradörernas

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

Allmänt ansvar. - för God Man och Förvaltare. Allmänt försäkringsvillkor

Allmänt ansvar. - för God Man och Förvaltare. Allmänt försäkringsvillkor Allmänt ansvar - för God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (7) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

If Skadeförsäkring AB Eva Ståhlfors Västra Varvsgatan 19. 211 19 Malmö Sweden

If Skadeförsäkring AB Eva Ståhlfors Västra Varvsgatan 19. 211 19 Malmö Sweden If Skadeförsäkring AB Eva Ståhlfors Västra Varvsgatan 19 211 19 Malmö Sweden Försäkringsvillkor försäkringsnummer SP125552 14 december 2011 1 (1) Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35-37 114 57 STOCKHOLM

Läs mer

DATAKONSULTFÖRSÄKRING H60:1 NORDEUROPA FÖRSÄKRING

DATAKONSULTFÖRSÄKRING H60:1 NORDEUROPA FÖRSÄKRING DATAKONSULTFÖRSÄKRING H60:1 NORDEUROPA FÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSGIVAREN ÄR HISCOX INS. COMPANY LTD (LONDON) DESSA VILLKOR ÄR COPYRIGHTSKYDDADE AV FÖRSÄKRINGSBOLAGET Särskilda definitioner för detta avsnitt

Läs mer

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB2012:1 Giltigt från 2012-08-01

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB2012:1 Giltigt från 2012-08-01 FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen

Läs mer

Produktvillkor - Bostadsrättsförsäkring

Produktvillkor - Bostadsrättsförsäkring TRYGG HANSA Produktvillkor - Bostadsrättsförsäkring Version 1 Beteckning P 1 2009-01-01 !""#$%&&'()*+#,-"."/0 1 BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING... 3 1.1 FÖRSÄKRING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENING... 3 1.1.1 Egendomsförsäkring...

Läs mer

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING SRF 40:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Företagsägd båt. Innehåll 2009-11-05

Företagsägd båt. Innehåll 2009-11-05 6c694cb8-3179-400e-acee-32e939170b35 Företagsägd båt Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta medför

Läs mer

AA 1:1 - Allmänna avtalsbestämmelser

AA 1:1 - Allmänna avtalsbestämmelser AA 1:1 - Försäkringsvillkor gäller från och med 2006-01-01 Villkoret ingår i en serie villkor för företagsförsäkring. Samtliga dessa vilkor är indelade efter ett gemensamt system. Detta medför att numreringen

Läs mer

Standardvillkor för IT-projekt från IT-Integration AB. gällande från 2013-01-01

Standardvillkor för IT-projekt från IT-Integration AB. gällande från 2013-01-01 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas vid uppdrag där IT-Integration har ansvar att genomföra ett uppdrag att utveckla IT-system med överenskomna egenskaper. Dessa allmänna bestämmelser

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR FÖRSÄKRING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENING F02:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll sid 7.9 Försäkring för bostadsrättsförening

Läs mer