AIG Konsultansvarsförsäkring för tekniska konsulter 2015:01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AIG Konsultansvarsförsäkring för tekniska konsulter 2015:01"

Transkript

1 AIG Konsultansvarsförsäkring för tekniska konsulter 2015:01 AIG Konsultansvarsförsäkring 2015 :01

2 1. Ansvarsförsäkring Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen avser uteslutande rådgivande verksamhet av det slag som anges i försäkringsbrevet och gäller för försäkringstagaren, dess dotterföretag, och samtliga medförsäkrade. Anm: Med rådgivande verksamhet avses enbart utförande av beräkningar, ritningar, beskrivningar, råd eller anvisningar. När försäkringen gäller Försäkringen gäller för skada som upptäcks under den tid försäkringen är i kraft, och som härrör från rådgivande verksamhet som utförts på eller efter det retroaktiva datum som angivits i försäkringsbrevet. Var försäkringen gäller Försäkringen gäller vid skada som inträffar inom Norden eller inom det geografiska område som anges i försäkringsbrevet och som avser där befintlig verksamhet, byggnad, anläggning eller annat objekt. Vad försäkringen gäller för Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för person- och sakskada samt ren förmögenhetsskada enligt Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet (ABK), enligt lagstiftning som särskilt hänvisats till i dessa försäkringsvillkor samt enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler, men gäller inte för ersättningsskyldighet enligt åtaganden därutöver. Under nedan specifikt angivna förutsättningar kan försäkringen även komma att omfatta till skadeståndsskyldighet relaterade kostnader. 2. Försäkringsbolagets åtaganden 2.1 Åtaganden Försäkringsbolaget åtar sig - vid skada som kan omfattas av försäkringen och som överstiger avtalad självrisk- gentemot den försäkrade att: (i) utreda om skadeståndsskyldighet föreligger, (ii) förhandla med den som kräver skadestånd, (iii) föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala de rättegångskostnader eller skiljemannakostnader som den försäkrade åsamkas eller åläggs att betala och som inte kan utfås av motpart eller annan, även om försäkringsbeloppet därigenom överskrids, (iv) betala inom försäkringsbeloppet det skadestånd som överstiger avtalad självrisk som den försäkrade är skyldig att utge enligt ABK 09 och i övrigt gällande skadeståndsrätt, (v) betala eventuella riskreduceringskostnader i enlighet med vad som anges i 3.1 som överstiger avtalad självrisk men är inom excessbeloppet, och/eller (vi) betala skadestånd som den försäkrade är skyldig att utge för sådan oavsiktlig överträdelse som hänförs till i 3.3. som överstiger avtalad självrisk men är inom excessbeloppet. 2.2 Försäkringsbelopp Försäkringsbeloppet är 120 prisbasbelopp per skada och 360 prisbasbelopp per år om inte annat anges i försäkringsbrevet. Kostnader för åtagande enligt 2.1 (iii) gäller i tillägg till försäkringsbeloppet. Excessbeloppet är utöver försäkringsbeloppet i enlighet med vad som anges i försäkringsbrevet. 2.3 Självrisk Självrisken är vid varje skada (dvs 1 styck självrisk per skada) 1 prisbasbelopp om inte annat anges i försäkringsbrevet. Varje fel eller försummelse i ritningar, beskrivningar, råd eller anvisningar anses AIG Konsultansvarsförsäkring 2015:01 Sida av 8

3 härvid som en skada. Flera skador anses som en skada om de härrör från ett och samma fel eller en och samma försummelse i ritningar, beskrivningar, beräkningar, råd eller anvisningar. 3. Utökningar 3.1 Riskreducering Försäkringsgivaren ersätter de kostnader som försäkrad åsamkas för att begränsa omedelbart förestående eller inträffad skada som kan föranleda skadeståndsskyldighet som omfattas av försäkringen. Detta ansvar gäller för försäkringsgivaren förutsatt att: (i) (ii) (iii) (iv) försäkrad skriftligen underrättar försäkringsgivaren om den felaktiga handlingen, försäkrad förser försäkringsgivaren med en uppskattning av nödvändiga kostnader för att lindra eller rätta till konsekvenserna av handlingen så snart som möjligt och under försäkringsperioden, försäkrad redovisar för försäkringsgivaren att kostnaderna är rimliga för att förhindra ett större skadestånd för krav under försäkringsperioden och erhåller försäkringsgivarens skriftliga godkännande innan kostnaderna uppkommer, storleken på kostnaderna styrks av försäkrad så snart de realiserats, och (v) kostnaderna inte innehåller någon del av vinst eller förlust av vinst för försäkrad eller tredje man. Försäkringsgivaren skall endast betala för den summa av riskreducerande kostnader som överstiger självrisken men är inom ramen för excessbeloppet. 3.2 Nytillkomna bolag Försäkringen omfattar automatiskt dotterföretag som försäkringstagaren eller dennes dotterföretag bildar eller förvärvar efter försäkringens ikraftträdande under förutsättning att: (i) (ii) det bildade eller förvärvade dotterföretaget inte bolagiserats, grundats eller erbjuder rådgivande verksamhet i USA och/eller Kanada eller något av dessas distrikt, stater, territorier eller besittningar, och/eller det bildade eller förvärvade dotterföretaget erbjuder rådgivande verksamhet som är i överensstämmelse med försäkrads. Verksamheter som inte uppfyller ovan angivna förutsättningar kan komma att omfattas under förutsättning att försäkrad meddelar försäkringsgivaren om förvärvet eller bildandet, inklusive förser försäkringsgivaren med fullständig information om verksamheten, samt om försäkringsgivaren påkallar detta, accepterar en skälig tilläggspremie och/eller ändringar i försäkringsvillkoren med anledning av det nytillkomna dotterföretaget. Skyddet för det nytillkomna dotterföretaget omfattar endast skada som härrör till rådgivande verksamhet som utförts under den tid då enheten är ett dotterföretag till försäkrad. 3.3 Immaterialrätt och personuppgifter Försäkringen ersätter på försäkrads vägnar skada med anledning av krav i form av skriftligt anspråk, civil- eller offentligrättslig åtgärd mot försäkrad som framställs för första gången under försäkringsperioden, och härrör från rådgivande verksamhet som utförts på eller efter det retroaktiva datum som angivits i försäkringsbrevet, och som grundas på: (i) (ii) Oavsiktliga intrång i immaterialrätt. Försäkrads oavsiktliga felbehandling av personuppgifter. Försäkringsgivaren skall endast betala för sådana kostnader som överstiger självrisken men är inom ramen för excessbeloppet. AIG Konsultansvarsförsäkring 2015:01 Sida av 8

4 4. Definitioner ABK 09 Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksameht av år Dotterföretag avser verksamheter i vilka försäkringstagaren, direkt eller indirekt: (i) (ii) (iii) (iv) (v) har rätt att utse eller entlediga fler än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande ledningsorgan, har rätt att ensam utöva ett bestämmande inflytande på grund av avtal med bolaget eller verksamheten, enligt föreskrift i dess bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jämförbara stadgar, under förutsättning att bolaget eller verksamheten till fullo är konsoliderat i försäkrads redovisning, kontrollerar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar, innehar mer än hälften av utgivet aktiekapital, eller genom avtal med övriga aktieägare eller andelsinnehavare kontrollerar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar, om bolaget till fullo är konsoliderat i försäkrads redovisning. Därutöver omfattas övriga bolag eller verksamheter som angivits som medförsäkrat bolag i försäkringsbrevet eller i särskild bilaga till denna försäkring. Excessbelopp avser i försäkringsbrev angiven excess vilken utges oberoende av och i tillägg till försäkringsbeloppet. Företagshemligheter avser företagsuppgifter som har ett faktiskt eller ett potentiellt ekonomiskt värde och som kan medföra skada för tredje part om de otillbörligen röjs eller används. Intrång i immaterialrätt avser oavsiktligt intrång i immaterialrätt som tillhör tredje man begånget av försäkrad. Med immaterialrätt avses inte patent eller företagshemligheter. Felbehandling av personuppgifter avser av försäkrad gentemot tredje man oavsiktliga överträdelser av lag eller rätt avseende behandling av personuppgifter. Personskada avser dödsfall, fysisk eller psykisk skada, sjukdom och följdskador av detta. Ren förmögenhetsskada avser sådan ekonomisk skada som uppkommer utan samband med person- eller sakskada. Retroaktivt datum avser det datum som anges som retroaktivt datum i försäkringsbrevet. Rådgivande verksamhet avser enbart utförande av beräkningar, ritningar, beskrivningar, råd eller anvisningar. Sakskada avser skada på, förstörelse eller förlust av fysiska föremål och egendom. AIG Konsultansvarsförsäkring 2015:01 Sida av 8

5 5. Undantag Försäkringen gäller inte för: 5.1 Avhjälpande kostnader i samband med avhjälpande av fel i handlingar. 5.2 Estetisk skada skada som består i att objekt eller del därav i fråga om utformning, material mm erhållit ett ur utseendesynpunkt inte tilltalande utförande. 5.3 Försäkrad mot försäkrad eller ekonomiskt intresse skada: (i) som tillfogas delägare i den försäkrade rörelsen, (ii) som tillfogas företag ingående i samma koncern, och/eller (iii) som vid konsultgruppavtal orsakas av annan än den försäkrade. 5.4 Hävning skada som är en följd av att avtal mellan den försäkrade och dennes uppdragsgivare hävs. 5.5 Insolvens skada som uppstår ur försäkrads ackordsförfarande, likvidation eller konkurs. 5.6 Krig eller terrorism 5.7 Kontraktsansvar och garantier 5.8 Kostnadsberäkningar 5.9 Kända krav eller omständigheter skada som uppstår ur, grundas på eller kan hänföras till krig, krigsliknande händelse, terrorism, revolution, terrorism, vapenmakt eller förstörelse av eller skada på egendom på order från statlig eller lokal myndighet eller annan politisk organisation eller terrororganisation. skada: (i) som den försäkrade åtagit sig att ersätta i den mån åtagandet medför skadeståndsskyldighet utöver ABK 09 eller annars gällande skadeståndsrätt, (ii) i den mån skadeståndskravet endast grundas på uttrycklig eller underförstådd utfästelse, garanti eller vite, och/eller (iii) som är en följd av att uppdraget eller del därav inte redovisats i rätt tid. skada som uppstår ur, grundas på eller kan hänföras till felaktig, bristfällig eller missvisande kostnadsberäkning eller uppskattning av kostnader för att utföra försäkrads rådgivande verksamhet. skada som uppstår ur, grundas på eller kan hänföras till: (i) skada som upptäckts innan denna försäkring träder i kraft, (ii) omständighet som försäkrad skäligen insåg eller borde ha insett, innan eller vid denna försäkrings ikraftträdande, skulle kunna orsaka skada, och/eller (iii) omständighet som är eller har varit anmält till en annan försäkringsgivare Miljöskada skada som direkt eller indirekt grundas på eller är en följd av: (i) miljöskada, (ii) miljöbrott, (iii) kärnreaktioner, (iv) radioaktiv strålning, och/eller (v) radioaktiv förorening i övrigt inklusive kostnader för sanering och återställande Patent eller företagshemlighet 5.12 Uppsåt och risktagande skada som uppstått till följd av, är baserad på eller kan hänföras till: (i) åsidosättande av licenser för, (ii) icke auktoriserat röjande av, eller (iii) missbruk av patent eller företagshemligheter. skada som den försäkrade, dess företagsledning eller arbetsledning orsakat genom grov vårdslöshet eller uppsåt. Försäkringen gäller inte heller för skada som orsakats genom handlande eller underlåtenhet som med hänsyn till omständigheterna inneburit en betydande risk för skadans uppkomst. Försäkringen gäller dock om den försäkrade kan visa att vare sig den försäkrade, dess företagsledning eller arbetsledning har varit medveten om eller bort vara medveten om skaderisken. AIG Konsultansvarsförsäkring 2015:01 Sida av 8

6 6. Premiebetalning, information och administration 6.1 Betalning av premien i) Försäkringsgivarens ansvar inträder vid försäkringsperiodens början. En förutsättning är dock att första premien betalas senast 30 dagar efter det att premiefaktura sänts till försäkringstagaren. Betalas premien senare föreligger dröjsmål varvid försäkringsgivarens ansvar upphör från och med försäkringsperiodens början. Försäkringsgivarens ansvar återinträder dagen efter att premien betalats, dock endast för skador som upptäckts efter tidpunkten för erläggandet av premien ii) Premie för förnyad försäkring ska betalas senast på försäkringsperiodens första dag eller i enlighet med anvisningar i premieavisering iii) Vid dröjsmål med betalning av premie har försäkringsgivaren rätt att säga upp denna försäkring att gälla efter 7 dagar från det att meddelande om påminnelse och uppsägning avsändes Information Premier och övriga villkor för denna försäkring grundar sig på de uppgifter som försäkringstagaren och övriga försäkrade lämnar i samband med nyteckning eller förnyelse. Har försäkringstagaren eller övriga försäkrade lämnat oriktiga uppgifter svarar försäkringsgivaren endast i den utsträckning det visas att det oriktigt uppgivna förhållandet varit utan betydelse för försäkringsfallets inträffande eller skadans omfattning. Försäkringstagaren är skyldig att informera försäkringsgivaren om varje materiell förändring av omständigheter som legat till grund för denna försäkring. 6.3 Behörighet Försäkringstagaren ska anses agera för de försäkrades räkning vad gäller att utöva varje rättighet och fullgöra varje skyldighet enligt denna försäkring. 6.4 Överlåtelse av försäkringen m.m. 6.5 Uppsägning av försäkring 6.6 Dubbelförsäkring Denna försäkring och rättigheter och skyldigheter som den ger upphov till får inte överlåtas utan att försäkringsgivaren dessförinnan lämnat skriftligt medgivande därtill. i) Denna försäkring gäller för försäkringsperioden och upphör därefter att gälla utan uppsägning. ii) Försäkringen kan sägas upp av försäkringsgivaren vid dröjsmål med betalning av premie enligt 6.1 iii) ovan. Dubbelförsäkring Denna försäkring är subsidiär till annan försäkring eller ersättningsrätt som täcker samma intresse. Försäkringsgivaren ersätter därmed endast skada, i den utsträckning skadan överstiger tillgängligt försäkringsskydd i annan giltig och utbetalbar försäkring, såvida inte sådan försäkring uttryckligen tecknats som tilläggsförsäkring (excess) utöver försäkringsbeloppet i denna försäkring. AIG Konsultansvarsförsäkring 2015:01 Sida av 8

7 7. Skadehantering 7.1 Skadeanmälan Anspråk på försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd ska skriftligen anmälas till försäkringsgivaren inom tolv månader från den tidpunkt då den försäkrade fick kännedom om kravet. Om försäkrad försummar skyldigheten att anmäla anspråk på försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd enligt första stycket förlorar den försäkrade sin rätt till ersättning enligt denna försäkring. Om den försäkrade vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste den försäkrade väcka talan mot försäkringsgivaren inom tio år från den tidpunkt då den försäkrade fick kännedom om kravet för att rätten till försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd inte ska gå förlorad på grund av preskription. Om anspråk på försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd har framställts enligt första stycket kan försäkrad, oaktat att tidsfristen i första stycket överskridits, alltid väcka talan mot försäkringsgivaren inom sex månader från det att försäkringsgivaren förklarat att denne tagit slutlig ställning till anspråket på försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd. Försäkringsgivaren kan vid slutligt ställningstagande till anspråk på försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd, skriftligen förelägga den försäkrade att väcka talan mot försäkringsgivaren inom tolv månader från det att den försäkrade tog del av föreläggandet. Väcker den försäkrade inte talan inom denna tid, förlorar han sin rätt att få ändring av beslutet. All information om relevanta omständigheter under denna försäkring samt alla anspråk på försäkringsersättning ska skriftligen anmälas till: AIG Europe Limited Financial Lines Skadeavdelning Box STOCKHOLM eller 7.2. Försvar och handläggning av skador Ersättning för skador under denna försäkring lämnas endast under förutsättning att försäkringsgivaren lämnat sitt skriftliga godkännande därtill. Kostnader och räntor som kan hänföras till skada som omfattas av denna försäkring ersätts endast inom ramen för det avtalade försäkringsbeloppet och till den del de överstiger avtalad självrisk. Därutöver kan, trots att försäkringsbeloppet överskrids, kostnader för att föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande för det fall täckning för dessa inte kan utfås av motpart eller annan, komma att ersättas i enlighet med vad som anges i 2.1 (iii) ovan. Vidare kan i försäkringsbrev angivet excessbelopp komma att utges oberoende av och i tillägg till försäkringsbeloppet i enlighet med vad som anges i 2.1 (v) och (vi) respektive 3.1 och 3.3. Försäkrad har inte rätt att utan försäkringsgivarens skriftliga medgivande ingå förlikning, medge ersättningsskyldighet, godkänna ersättningskrav eller utbetala ersättning. Försäkrad är skyldig att lämna allt biträde och all den information till försäkringsgivaren som behövs för att bedöma skadefallet, försäkrads ansvar och i övrigt hantera och avsluta ärendet. AIG Konsultansvarsförsäkring 2015:01 Sida av 8

8 I händelse av tvist mellan försäkrad och försäkringsgivaren om hur skada ska handläggas eller bestridas, ska en opartisk medlare utses av parterna gemensamt. Kostnader för sådan medlare ska bäras av försäkringsgivaren. 7.3 Återkrav I den mån försäkringsgivaren har utgivit ersättning under denna försäkring, inträder försäkringsgivaren, intill den utgivna ersättningens storlek, i samtliga rättigheter som med anledning av kravet tillkommer försäkrad. Försäkrad ska utfärda alla erforderliga handlingar och i övrigt vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att försäkringsgivaren kan utöva denna rätt. I händelse av att det genom lagakraftvunnen dom eller erkännande fastställs att försäkrad begått handling varmed undantag för Uppsåt och Risktagande blir tillämpligt ska försäkrad återbetala kostnader för försvar som försäkringsgivaren erlagt. AIG Konsultansvarsförsäkring 2015:01 Sida av 8

9 8. Tillämplig lag och förfarande vid tvist 8.1 Tillämplig lag På denna försäkring är svensk rätt tillämplig. 8.2 Förfarande vid tvist Tvister angående denna försäkring ska, såvida annat inte skriftligen överenskommits mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren, avgöras vid svensk domstol enligt svensk rätt. AIG Konsultansvarsförsäkring 2015:01 Sida av 8

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50 Gäller från och med 2016-07-01 Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av rådgivande verksamhet. Försäkringen gäller dock med vissa begränsningar. T.ex. gäller den inte

Läs mer

ProfessionGuard Professionsansvarsförsäkring för Överlåtelsebesiktning 2010:02

ProfessionGuard Professionsansvarsförsäkring för Överlåtelsebesiktning 2010:02 för Överlåtelsebesiktning 2010:02 ProfessionGuard för Överlåtelsebesiktning 2010:02 1. Försäkringens omfattning Förmögenhetsskada Försäkringen ersätter på försäkrads vägnar skada med anledning av krav

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR KONSULTANSVAR N60:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 Innehåll sid 6.1 Konsultansvarsförsäkring 3 6.1.1 Försäkrade personer och försäkrad verksamhet

Läs mer

Ansvarsförsäkring Konsultansvar

Ansvarsförsäkring Konsultansvar Ansvarsförsäkring Konsultansvar GL 134:3 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoren gäller from 2015-01-01 Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg telefon:

Läs mer

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Ren förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (6) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år skadan upptäcktes.

Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år skadan upptäcktes. SMÅFÖRETAGSFÖRSÄKRING V 068:2 T4:2 Avsnitt C4. Konsultansvar i V 068:2 utgår och ersätts av följande. C4. KONSULTANSVAR (ingår om det anges i försäkringsbrevet) Med basbelopp avses det belopp som fastställs

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA N23:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.4 Ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada 3 6.4.1

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETSSKADA - TEKNISKA KONSULTER. Särskilt försäkringsvillkor VKA2015:1 Giltigt från

REN FÖRMÖGENHETSSKADA - TEKNISKA KONSULTER. Särskilt försäkringsvillkor VKA2015:1 Giltigt från REN FÖRMÖGENHETSSKADA - TEKNISKA KONSULTER Särskilt försäkringsvillkor Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Indelning och numrering har gjorts efter

Läs mer

Försäkring för ren förmögenhetsskada

Försäkring för ren förmögenhetsskada GJAF 50:4 Försäkring för ren förmögenhetsskada Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2016-01-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Byggandets Kontraktskommittés och för- säkringsbranschens beskrivning av basomfattning för konsultansvarsförsäkring

Byggandets Kontraktskommittés och för- säkringsbranschens beskrivning av basomfattning för konsultansvarsförsäkring som BKK och försäkringsbranschen enats om. Hänvisning till beskrivning kap 5 0 i ASK 09 föreskrivs att konsulten ska teckna och under an det följande beskrivs den basomfattning för konsultansvarsförsäkringen

Läs mer

Konsultansvar Villkor VKA 2015:

Konsultansvar Villkor VKA 2015: Konsultansvar Villkor VKA 2015:1 2015-01-01 Innehållsförteckning Sida Vad försäkringen gäller för 3 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. När försäkringen gäller 3 3. Var försäkringen gäller 3 4. Vad som

Läs mer

Styrelseansvar för förening och stiftelse

Styrelseansvar för förening och stiftelse GJAF 66:2 Styrelseansvar för förening och stiftelse Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 1 (5) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för styrelseledamot i förening eller

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor

Allmänna försäkringsvillkor Allmänna försäkringsvillkor Försäkringsvillkor FAR Ansvarsförsäkring för redovisningsföretag FAR 3:1 1. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen gäller för försäkringstagaren (den

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETSSKADA - RÅDGIVANDE KONSULTER. Särskilt försäkringsvillkor VRF 2015:1 Giltigt från

REN FÖRMÖGENHETSSKADA - RÅDGIVANDE KONSULTER. Särskilt försäkringsvillkor VRF 2015:1 Giltigt från REN FÖRMÖGENHETSSKADA - RÅDGIVANDE KONSULTER Särskilt försäkringsvillkor VRF 2015:1 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning och numrering

Läs mer

VD/STYRELSEANSVAR REN FÖRMÖGENHETSSKADA. Särskilt försäkringsvillkor VVD 2012:1 Giltigt från 2012-08-01

VD/STYRELSEANSVAR REN FÖRMÖGENHETSSKADA. Särskilt försäkringsvillkor VVD 2012:1 Giltigt från 2012-08-01 VD/STYRELSEANSVAR REN FÖRMÖGENHETSSKADA Särskilt försäkringsvillkor Särskilt försäkringsvillkor Dessa bestämmelser ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Indelning och numrering har gjorts

Läs mer

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada enligt

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada enligt Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada enligt Lagen om Offentlig Upphandling (2007:1091) Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (2007:1092) Lag (2008:962)

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor. Ansvarsförsäkring för revisionsföretag Länsförsäkringar Sak AB/FAR 1:3

Allmänna försäkringsvillkor. Ansvarsförsäkring för revisionsföretag Länsförsäkringar Sak AB/FAR 1:3 Allmänna försäkringsvillkor Ansvarsförsäkring för revisionsföretag Länsförsäkringar Sak AB/FAR 1:3 1. Vem försäkringen gäller för 1.1 Med försäkrad förstås, - försäkringstagaren och i försäkringsbeviset

Läs mer

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 Denna information lämnas i enlighet med gällande lagstiftning och är en översiktlig sammanställning av försäkringens omfattning, så kallad förköpsinformation.

Läs mer

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter SBR V 460:9 Särskilt villkor Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter 2015-04-01 1(13) C11. ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR TEKNISKA KONSULTER 01. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen

Läs mer

VD- & STYRELSEANSVAR REN FÖRMÖGENHETSSKADA. Särskilt försäkringsvillkor VVD 2015:1 Giltigt från 2015-01-01

VD- & STYRELSEANSVAR REN FÖRMÖGENHETSSKADA. Särskilt försäkringsvillkor VVD 2015:1 Giltigt från 2015-01-01 VD- & STYRELSEANSVAR REN FÖRMÖGENHETSSKADA Särskilt försäkringsvillkor Dessa bestämmelser ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Indelning och numrering har gjorts efter ett enhetligt system.

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ÅTKOMSTFÖRSÄKRING FÖR MATERIALLEVERANTÖR N46:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 6.3 Åtkomstförsäkring för materialleverantör 6.3.1 Försäkrade

Läs mer

Konsultansvarsförsäkring

Konsultansvarsförsäkring Konsultansvarsförsäkring Försäkringsvillkor 2004-04-01 1 Innehåll A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sid A.1 Försäkringens giltighet 3 A.2 Förlängning av försäkring 3 A.3 Riskbelopp och självrisk 3 A.4 Årlig premiejustering

Läs mer

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter SBR V 460:5 Särskilt villkor Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter 2008-04-01 1(10) C11. ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR TEKNISKA KONSULTER 01. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor. Konsultansvarsförsäkring för medlemmar i Svenska Teknik & Designföretagen 2013-04-01. STD-försäkringen konsultansvar 1:3

Försäkringsvillkor. Konsultansvarsförsäkring för medlemmar i Svenska Teknik & Designföretagen 2013-04-01. STD-försäkringen konsultansvar 1:3 Försäkringsvillkor Konsultansvarsförsäkring för medlemmar i Svenska Teknik & Designföretagen 2013-04-01 Konsultansvarsförsäkring för arkitekt- och teknikkonsultföretag Försäkringens omfattning framgår

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

Ansvarsförsäkring Ren förmögenhetsskada

Ansvarsförsäkring Ren förmögenhetsskada Ansvarsförsäkring Ren förmögenhetsskada GL 132:3 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoren gäller from 2015-01-01 Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg

Läs mer

VD- och Styrelseansvar Villkor VVD 2015:

VD- och Styrelseansvar Villkor VVD 2015: VD- och Styrelseansvar Villkor VVD 2015:1 2015-01-01 Innehållsförteckning Sida 1. Vem försäkringen gäller för 3 1.1 Styrelse och företagsledning 3 1.2 Dotterbolag 3 1.3 Dödsbo eller konkursbo 3 2. När

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Produktinformation. Patientförsäkring

Produktinformation. Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Patientförsäkring A 720. För försäkringen gäller alltid

Läs mer

Allmänt ansvar. - för God Man och Förvaltare. Allmänt försäkringsvillkor

Allmänt ansvar. - för God Man och Förvaltare. Allmänt försäkringsvillkor Allmänt ansvar - för God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (7) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

- försäkringstagaren och/eller i försäkringsbeviset angivna medförsäkrade företag

- försäkringstagaren och/eller i försäkringsbeviset angivna medförsäkrade företag Tilläggsvillkor FAR Ansvarsförsäkring för redovisningsföretag FAR 4:1 Tilläggsförsäkring för enklare juridiska uppdrag* enligt FARs definition.*försäkringen kan endast tecknas av företag som bedriver redovisningsverksamhet

Läs mer

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, redovisningskonsult

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, redovisningskonsult 9504db02-0d85-475f-9ef2-2808ce7a144a Ansvarsförsäkring för ren Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR VÅRDVERKSAMHET - TILLÄGG N53:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 7.2 Vårdverksamhet - tillägg 7.2.1 Ansvarsförsäkring Övriga skadehändelser

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för försäkringstagaren (den försäkrade). 2 När försäkringen

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Ansvarsförsäkring för revisorer och revisionsföretag

Ansvarsförsäkring för revisorer och revisionsföretag adfed9cd-cb85-4b7b-8f8a-7dcd24b0f3cf Ansvarsförsäkring för revisorer och Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Gäller från 2017-02-01 Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Ansvarsförsäkring för styrelse i bostadsrättsförening

Ansvarsförsäkring för styrelse i bostadsrättsförening 1f857bb6-7d1a-4493-ad84-db245d4bfe2a Ansvarsförsäkring för styrelse i Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB2012:1 Giltigt från 2012-08-01

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB2012:1 Giltigt från 2012-08-01 FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen

Läs mer

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter f8c9c154-20f0-4dbb-bccd-9826212ce6d5 Ansvarsförsäkring för tekniska Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

Ansvarsförsäkring för VD och styrelse

Ansvarsförsäkring för VD och styrelse 986191ac-ba6c-4b28-8c0e-f7d508294a54 Ansvarsförsäkring för VD och Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

Ansvarsförsäkring för styrelse i bostadsrättsförening

Ansvarsförsäkring för styrelse i bostadsrättsförening c98587bb-3256-48f5-8b80-d8c754484b05 Ansvarsförsäkring för styrelse i Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Sid 1 (5) 2b0a937a-ad6d-4d30-86cf-f21dbfd7b646 Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Med tillämpning av de allmänna villkoren i övrigt gäller följande ändringar och kompletteringar. D. Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR VD & STYRELSE SRF 330:2

ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR VD & STYRELSE SRF 330:2 ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR VD & STYRELSE SRF 330:2 GÄLLER FRÅN 2012-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Pajalagatan 56 162 65 Vällingby

Läs mer

Ansvarsförsäkring för VD och styrelse

Ansvarsförsäkring för VD och styrelse cbc3206d-27ce-473c-9294-8e95e336e1b5 Ansvarsförsäkring för VD och Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

VILLKOR. Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN

VILLKOR. Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN VILLKOR Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN 2010-09-01 Ansvar- & rättskyddsförsäkringen kan tecknas av Dig som har kennel och har hundarna försäkrade i Sveland Försäkringar.

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR KONSULTANSVAR N60:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.1 Konsultansvarsförsäkring 3 6.1.1 Försäkrade personer och försäkrad verksamhet

Läs mer

Ansvarsförsäkring för VD och styrelse i AB

Ansvarsförsäkring för VD och styrelse i AB 50c80d5a-ac09-4996-ba47-d9c181aa2a61 Ansvarsförsäkring för VD och styrelse i AB Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 VILLKOR Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 Detta särskilda villkor gäller i anslutning till de allmänna villkoren för Företags- respektive Fastighetsförsäkring. Försäkringen

Läs mer

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter 662951a7-a4fc-4560-b24d-0c77d22d1d85 Ansvarsförsäkring för tekniska Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

Ansvarsförsäkring Patientansvars- försäkring

Ansvarsförsäkring Patientansvars- försäkring Ansvarsförsäkring Patientansvars- försäkring GL 136:3 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoren gäller from 2015-01-01 Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21

Läs mer

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Rättsskyddsförsäkring R 1. För försäkringen gäller

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 2 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade kontraktsarbeten... 2 1.2 Var försäkringen gäller...

Läs mer

Ansvarsförsäkring för överlåtelsebesiktning för medlemmar i Sveriges Byggingenjörers Riksförbund (SBR)

Ansvarsförsäkring för överlåtelsebesiktning för medlemmar i Sveriges Byggingenjörers Riksförbund (SBR) SBR 1:7 Särskilt villkor Ansvarsförsäkring för överlåtelsebesiktning för medlemmar i Sveriges Byggingenjörers Riksförbund (SBR) 2015-04-01 1(13) C. ANSVARSFÖRSÄKRING 01. Vem försäkringen gäller för och

Läs mer

F54:0 FMF 1:1 Ansvarsförsäkring för Fastighetsmäklare anslutna till Fastighetsmäklarförbundet. Allmänt villkor - Gäller från 2012-01-01

F54:0 FMF 1:1 Ansvarsförsäkring för Fastighetsmäklare anslutna till Fastighetsmäklarförbundet. Allmänt villkor - Gäller från 2012-01-01 F54:0 FMF 1:1 Ansvarsförsäkring för Fastighetsmäklare anslutna till Fastighetsmäklarförbundet Allmänt villkor - Gäller från 2012-01-01 F54:0 FMF 1:1 Ansvarsförsäkring för Fastighetsmäklare anslutna till

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILD VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA N23:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.4 Ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada 1 6.4.1

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring för Bostadsrättsförening

Förmögenhetsbrottsförsäkring för Bostadsrättsförening VILLKOR Gäller från 2007-01-01 Förmögenhetsbrottsförsäkring för Bostadsrättsförening FB 401:1 Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar SAK AB www.modernaforsakringar.se INNEHÅLL VILLKOR FÖR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENING

Läs mer

Förmögenhetsbrott Villkor VFB 2015:2 2015-11-01

Förmögenhetsbrott Villkor VFB 2015:2 2015-11-01 Förmögenhetsbrott Villkor VFB 2015:2 2015-11-01 Innehållsförteckning Sida 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. När försäkringen gäller 3 3. Var försäkringen gäller 3 4. Vad som är försäkrat 3 5. Vad försäkringen

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR FÖRMÖGENHETSBROTT N26:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 Förmögenhetsbrottsförsäkring 1.1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID

Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID Villkor Färdigställandeförsäkring, Garantitid - 2017 Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 1 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring VILLKOR Gäller från 2009-08-01 Förmögenhetsbrottsförsäkring FB: 4 Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar SAK AB www.modernaforsakringar.se FB:4 INNEHÅLL Försäkringens omfattning framgår av försäkringsavtalet

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor. Ansvarsförsäkring för rådgivande konsulter i redovisningsföretag Länsförsäkringar Sak AB/FAR 3:1

Allmänna försäkringsvillkor. Ansvarsförsäkring för rådgivande konsulter i redovisningsföretag Länsförsäkringar Sak AB/FAR 3:1 Allmänna försäkringsvillkor Ansvarsförsäkring för rådgivande konsulter i redovisningsföretag Länsförsäkringar Sak AB/FAR 3:1 Försäkringen gäller för tilläggsförsäkring enligt FARs definition för enklare

Läs mer

Ansvarsförsäkring för rådgivande konsulter

Ansvarsförsäkring för rådgivande konsulter bb67a847-e7a2-4cac-86b4-c1476bea7603 Ansvarsförsäkring för rådgivande Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB 2015:1 Giltigt från 2015-01-01

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB 2015:1 Giltigt från 2015-01-01 FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING 2008 10 01 Tv-Fotografernas förening I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILD VILLKOR VD OCH STYRELSEANSVARSFÖRSÄKRING N20:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.8 Ansvarsförsäkring för VD och styrelse 3 6.8.1 Vem försäkringen

Läs mer

6.0 Förmögenhetsbrottsförsäkring

6.0 Förmögenhetsbrottsförsäkring 6.0 Förmögenhetsbrottsförsäkring Definitioner De försäkrade Försäkringstagaren Bolag som är *)dotterbolag vid *)försäkringstidens början och som anges i försäkringsbrevet. Under *)försäkringstiden tillkommande

Läs mer

HT 60:3 GÄLLER FR O M Försäkringsvillkor. För gods under lyft och transport med kran och/eller truck

HT 60:3 GÄLLER FR O M Försäkringsvillkor. För gods under lyft och transport med kran och/eller truck HT 60:3 GÄLLER FR O M 981101 Försäkringsvillkor För gods under lyft och transport med kran och/eller truck 2 Försäkringsvillkor för gods under lyft och transport med kran och/eller truck FÖRSÄKRINGSVILLKOR

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER N00:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 10 Allmänna avtalsbestämmelser 3 10.1 Försäkringstiden och

Läs mer

Patientförsäkring. A 720:3 Tillägg till Ansvarsförsäkring. VILLKOR Fastställt november 2003

Patientförsäkring. A 720:3 Tillägg till Ansvarsförsäkring. VILLKOR Fastställt november 2003 VILLKOR Fastställt november 2003 A 720:3 Tillägg till Ansvarsförsäkring Patientförsäkring Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar Sak AB www.modernaforsakringar.se Med tillämpning av i försäkringsbrevet

Läs mer

Offert Verksamhetsansvar

Offert Verksamhetsansvar Offert Verksamhetsansvar 2 (8) Verksamhetsansvar Självrisk Var försäkringen gäller När försäkringen gäller 10 000 000 kr 20 000 000 kr Norden Vid skada som inträffar under avtalstiden (Inträffande, se

Läs mer

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Försäkringsvillkor ESBRF09 Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING... 3 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING... 4 1. Vem försäkringen gäller för... 4 1.1 Försäkrat

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Sida 1 Allmänna villkor för garanti för investeringskrediter 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med Betalningsdröjsmål: kredittagarens

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Företag 2015. Gäller från 2015-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Företag 2015. Gäller från 2015-01-01 ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING Allmänna villkor Företag 2015 Gäller från 2015-01-01 Innehåll Detta villkor ingår i en serie av villkor för företag. Villkoren är indelade och numrerade efter ett gemensamt

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF - Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 2 2. När försäkringen gäller... 2 3. Vad försäkringen gäller för... 2 4. Försäkringsbelopp...

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring VILLKOR Fastställt november 2003 R 1:3 Rättsskyddsförsäkring Tvister och skattemål Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar Sak AB www.modernaforsakringar.se A TVISTER 1 Vem försäkringen gäller för

Läs mer

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen.

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Söderberg

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

F51:0 FMF 1:1 Ansvarsförsäkring för Rådgivande Konsulter. Allmänt villkor - Gäller från 2012-01-01

F51:0 FMF 1:1 Ansvarsförsäkring för Rådgivande Konsulter. Allmänt villkor - Gäller från 2012-01-01 F51:0 FMF 1:1 Ansvarsförsäkring för Rådgivande Konsulter Allmänt villkor - Gäller från 2012-01-01 F51:0 FMF 1:1 Ansvarsförsäkring för Rådgivande Konsulter Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger

Läs mer

Obligatorisk Ansvarsförsäkring Försäkringen kan tecknas för försäkringsperioden 1/1 31/12 alt 1/1-30/6 samt 1/7-31/12.

Obligatorisk Ansvarsförsäkring Försäkringen kan tecknas för försäkringsperioden 1/1 31/12 alt 1/1-30/6 samt 1/7-31/12. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Adekvat

Läs mer

Ansvarsförsäkring för VD och

Ansvarsförsäkring för VD och 115 97 Stockholm 9603e192-521c-49b5-8018-2cdbd92f23a3 Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta medför

Läs mer

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01 allmänna villkor KONSUMENTförsäkring Allmänna villkor Konsument 2012 Gäller från 2012-01-01 Innehåll Lagar... 3 Avtalet och premiebetalning... 3 Försäkringstid... 3 Förnyelse av försäkring... 3 Uppsägning

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR H00:1

ALLMÄNNA VILLKOR H00:1 ALLMÄNNA VILLKOR H00:1 NORDEUROPA FÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSGIVAREN ÄR HISCOX INS. COMPANY LTD (LONDON) DESSA VILLKOR ÄR COPYRIGHTSKYDDADE AV FÖRSÄKRINGSBOLAGET En smidig integrerad försäkringslösning för

Läs mer

VILLKORSTILLÄGG. Säkerhetskopior ska förvaras skilda från originalet och från varandra på sådant sätt att dessa inte kan skadas vid samma tillfälle.

VILLKORSTILLÄGG. Säkerhetskopior ska förvaras skilda från originalet och från varandra på sådant sätt att dessa inte kan skadas vid samma tillfälle. V 073F:1 VILLKORSTILLÄGG Leasingförsäkring I villkor V073 utgår A.31-31.2 samt hela avsnitt D. Allmänna avtalsbestämmelser och ersätts med nedanstående. Asterisk (*) i villkorstext anger att ordet finns

Läs mer

NORDEUROPA FÖRSÄKRING

NORDEUROPA FÖRSÄKRING PI AFFÄRS- OCH MANAGEMENTKONSULTER H30:1 NORDEUROPA FÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSGIVAREN ÄR HISCOX INS. COMPANY LTD (LONDON) DESSA VILLKOR ÄR COPYRIGHTSKYDDADE AV FÖRSÄKRINGSBOLAGET Särskilda definitioner för

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR Förlust av licens N78:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för de försäkrade som angivits i försäkringsbrevet.

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING F3:1 2015 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

ALLMÄNT ANSVAR - H25:1 NORDEUROPA FÖRSÄKRING

ALLMÄNT ANSVAR - H25:1 NORDEUROPA FÖRSÄKRING ALLMÄNT ANSVAR - H25:1 NORDEUROPA FÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSGIVAREN ÄR HISCOX INS. COMPANY LTD (LONDON) DESSA VILLKOR ÄR COPYRIGHTSKYDDADE AV FÖRSÄKRINGSBOLAGET Särskilda definitioner för detta avsnitt De

Läs mer

Allmänna villkor för säkerhetsgaranti

Allmänna villkor för säkerhetsgaranti Allmänna villkor för säkerhetsgaranti Februari 2006 Allmänna villkor för säkerhetsgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med exportavtal: anbud från garantitagaren till förmånstagaren avseende

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL SRF 1010:1 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Pajalagatan 56 162 65 Vällingby TVISTER 1. VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR OCH FÖRSÄKRAD

Läs mer