AIG Konsultansvarsförsäkring för tekniska konsulter 2015:01

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AIG Konsultansvarsförsäkring för tekniska konsulter 2015:01"

Transkript

1 AIG Konsultansvarsförsäkring för tekniska konsulter 2015:01 AIG Konsultansvarsförsäkring 2015 :01

2 1. Ansvarsförsäkring Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen avser uteslutande rådgivande verksamhet av det slag som anges i försäkringsbrevet och gäller för försäkringstagaren, dess dotterföretag, och samtliga medförsäkrade. Anm: Med rådgivande verksamhet avses enbart utförande av beräkningar, ritningar, beskrivningar, råd eller anvisningar. När försäkringen gäller Försäkringen gäller för skada som upptäcks under den tid försäkringen är i kraft, och som härrör från rådgivande verksamhet som utförts på eller efter det retroaktiva datum som angivits i försäkringsbrevet. Var försäkringen gäller Försäkringen gäller vid skada som inträffar inom Norden eller inom det geografiska område som anges i försäkringsbrevet och som avser där befintlig verksamhet, byggnad, anläggning eller annat objekt. Vad försäkringen gäller för Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för person- och sakskada samt ren förmögenhetsskada enligt Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet (ABK), enligt lagstiftning som särskilt hänvisats till i dessa försäkringsvillkor samt enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler, men gäller inte för ersättningsskyldighet enligt åtaganden därutöver. Under nedan specifikt angivna förutsättningar kan försäkringen även komma att omfatta till skadeståndsskyldighet relaterade kostnader. 2. Försäkringsbolagets åtaganden 2.1 Åtaganden Försäkringsbolaget åtar sig - vid skada som kan omfattas av försäkringen och som överstiger avtalad självrisk- gentemot den försäkrade att: (i) utreda om skadeståndsskyldighet föreligger, (ii) förhandla med den som kräver skadestånd, (iii) föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala de rättegångskostnader eller skiljemannakostnader som den försäkrade åsamkas eller åläggs att betala och som inte kan utfås av motpart eller annan, även om försäkringsbeloppet därigenom överskrids, (iv) betala inom försäkringsbeloppet det skadestånd som överstiger avtalad självrisk som den försäkrade är skyldig att utge enligt ABK 09 och i övrigt gällande skadeståndsrätt, (v) betala eventuella riskreduceringskostnader i enlighet med vad som anges i 3.1 som överstiger avtalad självrisk men är inom excessbeloppet, och/eller (vi) betala skadestånd som den försäkrade är skyldig att utge för sådan oavsiktlig överträdelse som hänförs till i 3.3. som överstiger avtalad självrisk men är inom excessbeloppet. 2.2 Försäkringsbelopp Försäkringsbeloppet är 120 prisbasbelopp per skada och 360 prisbasbelopp per år om inte annat anges i försäkringsbrevet. Kostnader för åtagande enligt 2.1 (iii) gäller i tillägg till försäkringsbeloppet. Excessbeloppet är utöver försäkringsbeloppet i enlighet med vad som anges i försäkringsbrevet. 2.3 Självrisk Självrisken är vid varje skada (dvs 1 styck självrisk per skada) 1 prisbasbelopp om inte annat anges i försäkringsbrevet. Varje fel eller försummelse i ritningar, beskrivningar, råd eller anvisningar anses AIG Konsultansvarsförsäkring 2015:01 Sida av 8

3 härvid som en skada. Flera skador anses som en skada om de härrör från ett och samma fel eller en och samma försummelse i ritningar, beskrivningar, beräkningar, råd eller anvisningar. 3. Utökningar 3.1 Riskreducering Försäkringsgivaren ersätter de kostnader som försäkrad åsamkas för att begränsa omedelbart förestående eller inträffad skada som kan föranleda skadeståndsskyldighet som omfattas av försäkringen. Detta ansvar gäller för försäkringsgivaren förutsatt att: (i) (ii) (iii) (iv) försäkrad skriftligen underrättar försäkringsgivaren om den felaktiga handlingen, försäkrad förser försäkringsgivaren med en uppskattning av nödvändiga kostnader för att lindra eller rätta till konsekvenserna av handlingen så snart som möjligt och under försäkringsperioden, försäkrad redovisar för försäkringsgivaren att kostnaderna är rimliga för att förhindra ett större skadestånd för krav under försäkringsperioden och erhåller försäkringsgivarens skriftliga godkännande innan kostnaderna uppkommer, storleken på kostnaderna styrks av försäkrad så snart de realiserats, och (v) kostnaderna inte innehåller någon del av vinst eller förlust av vinst för försäkrad eller tredje man. Försäkringsgivaren skall endast betala för den summa av riskreducerande kostnader som överstiger självrisken men är inom ramen för excessbeloppet. 3.2 Nytillkomna bolag Försäkringen omfattar automatiskt dotterföretag som försäkringstagaren eller dennes dotterföretag bildar eller förvärvar efter försäkringens ikraftträdande under förutsättning att: (i) (ii) det bildade eller förvärvade dotterföretaget inte bolagiserats, grundats eller erbjuder rådgivande verksamhet i USA och/eller Kanada eller något av dessas distrikt, stater, territorier eller besittningar, och/eller det bildade eller förvärvade dotterföretaget erbjuder rådgivande verksamhet som är i överensstämmelse med försäkrads. Verksamheter som inte uppfyller ovan angivna förutsättningar kan komma att omfattas under förutsättning att försäkrad meddelar försäkringsgivaren om förvärvet eller bildandet, inklusive förser försäkringsgivaren med fullständig information om verksamheten, samt om försäkringsgivaren påkallar detta, accepterar en skälig tilläggspremie och/eller ändringar i försäkringsvillkoren med anledning av det nytillkomna dotterföretaget. Skyddet för det nytillkomna dotterföretaget omfattar endast skada som härrör till rådgivande verksamhet som utförts under den tid då enheten är ett dotterföretag till försäkrad. 3.3 Immaterialrätt och personuppgifter Försäkringen ersätter på försäkrads vägnar skada med anledning av krav i form av skriftligt anspråk, civil- eller offentligrättslig åtgärd mot försäkrad som framställs för första gången under försäkringsperioden, och härrör från rådgivande verksamhet som utförts på eller efter det retroaktiva datum som angivits i försäkringsbrevet, och som grundas på: (i) (ii) Oavsiktliga intrång i immaterialrätt. Försäkrads oavsiktliga felbehandling av personuppgifter. Försäkringsgivaren skall endast betala för sådana kostnader som överstiger självrisken men är inom ramen för excessbeloppet. AIG Konsultansvarsförsäkring 2015:01 Sida av 8

4 4. Definitioner ABK 09 Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksameht av år Dotterföretag avser verksamheter i vilka försäkringstagaren, direkt eller indirekt: (i) (ii) (iii) (iv) (v) har rätt att utse eller entlediga fler än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande ledningsorgan, har rätt att ensam utöva ett bestämmande inflytande på grund av avtal med bolaget eller verksamheten, enligt föreskrift i dess bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jämförbara stadgar, under förutsättning att bolaget eller verksamheten till fullo är konsoliderat i försäkrads redovisning, kontrollerar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar, innehar mer än hälften av utgivet aktiekapital, eller genom avtal med övriga aktieägare eller andelsinnehavare kontrollerar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar, om bolaget till fullo är konsoliderat i försäkrads redovisning. Därutöver omfattas övriga bolag eller verksamheter som angivits som medförsäkrat bolag i försäkringsbrevet eller i särskild bilaga till denna försäkring. Excessbelopp avser i försäkringsbrev angiven excess vilken utges oberoende av och i tillägg till försäkringsbeloppet. Företagshemligheter avser företagsuppgifter som har ett faktiskt eller ett potentiellt ekonomiskt värde och som kan medföra skada för tredje part om de otillbörligen röjs eller används. Intrång i immaterialrätt avser oavsiktligt intrång i immaterialrätt som tillhör tredje man begånget av försäkrad. Med immaterialrätt avses inte patent eller företagshemligheter. Felbehandling av personuppgifter avser av försäkrad gentemot tredje man oavsiktliga överträdelser av lag eller rätt avseende behandling av personuppgifter. Personskada avser dödsfall, fysisk eller psykisk skada, sjukdom och följdskador av detta. Ren förmögenhetsskada avser sådan ekonomisk skada som uppkommer utan samband med person- eller sakskada. Retroaktivt datum avser det datum som anges som retroaktivt datum i försäkringsbrevet. Rådgivande verksamhet avser enbart utförande av beräkningar, ritningar, beskrivningar, råd eller anvisningar. Sakskada avser skada på, förstörelse eller förlust av fysiska föremål och egendom. AIG Konsultansvarsförsäkring 2015:01 Sida av 8

5 5. Undantag Försäkringen gäller inte för: 5.1 Avhjälpande kostnader i samband med avhjälpande av fel i handlingar. 5.2 Estetisk skada skada som består i att objekt eller del därav i fråga om utformning, material mm erhållit ett ur utseendesynpunkt inte tilltalande utförande. 5.3 Försäkrad mot försäkrad eller ekonomiskt intresse skada: (i) som tillfogas delägare i den försäkrade rörelsen, (ii) som tillfogas företag ingående i samma koncern, och/eller (iii) som vid konsultgruppavtal orsakas av annan än den försäkrade. 5.4 Hävning skada som är en följd av att avtal mellan den försäkrade och dennes uppdragsgivare hävs. 5.5 Insolvens skada som uppstår ur försäkrads ackordsförfarande, likvidation eller konkurs. 5.6 Krig eller terrorism 5.7 Kontraktsansvar och garantier 5.8 Kostnadsberäkningar 5.9 Kända krav eller omständigheter skada som uppstår ur, grundas på eller kan hänföras till krig, krigsliknande händelse, terrorism, revolution, terrorism, vapenmakt eller förstörelse av eller skada på egendom på order från statlig eller lokal myndighet eller annan politisk organisation eller terrororganisation. skada: (i) som den försäkrade åtagit sig att ersätta i den mån åtagandet medför skadeståndsskyldighet utöver ABK 09 eller annars gällande skadeståndsrätt, (ii) i den mån skadeståndskravet endast grundas på uttrycklig eller underförstådd utfästelse, garanti eller vite, och/eller (iii) som är en följd av att uppdraget eller del därav inte redovisats i rätt tid. skada som uppstår ur, grundas på eller kan hänföras till felaktig, bristfällig eller missvisande kostnadsberäkning eller uppskattning av kostnader för att utföra försäkrads rådgivande verksamhet. skada som uppstår ur, grundas på eller kan hänföras till: (i) skada som upptäckts innan denna försäkring träder i kraft, (ii) omständighet som försäkrad skäligen insåg eller borde ha insett, innan eller vid denna försäkrings ikraftträdande, skulle kunna orsaka skada, och/eller (iii) omständighet som är eller har varit anmält till en annan försäkringsgivare Miljöskada skada som direkt eller indirekt grundas på eller är en följd av: (i) miljöskada, (ii) miljöbrott, (iii) kärnreaktioner, (iv) radioaktiv strålning, och/eller (v) radioaktiv förorening i övrigt inklusive kostnader för sanering och återställande Patent eller företagshemlighet 5.12 Uppsåt och risktagande skada som uppstått till följd av, är baserad på eller kan hänföras till: (i) åsidosättande av licenser för, (ii) icke auktoriserat röjande av, eller (iii) missbruk av patent eller företagshemligheter. skada som den försäkrade, dess företagsledning eller arbetsledning orsakat genom grov vårdslöshet eller uppsåt. Försäkringen gäller inte heller för skada som orsakats genom handlande eller underlåtenhet som med hänsyn till omständigheterna inneburit en betydande risk för skadans uppkomst. Försäkringen gäller dock om den försäkrade kan visa att vare sig den försäkrade, dess företagsledning eller arbetsledning har varit medveten om eller bort vara medveten om skaderisken. AIG Konsultansvarsförsäkring 2015:01 Sida av 8

6 6. Premiebetalning, information och administration 6.1 Betalning av premien i) Försäkringsgivarens ansvar inträder vid försäkringsperiodens början. En förutsättning är dock att första premien betalas senast 30 dagar efter det att premiefaktura sänts till försäkringstagaren. Betalas premien senare föreligger dröjsmål varvid försäkringsgivarens ansvar upphör från och med försäkringsperiodens början. Försäkringsgivarens ansvar återinträder dagen efter att premien betalats, dock endast för skador som upptäckts efter tidpunkten för erläggandet av premien ii) Premie för förnyad försäkring ska betalas senast på försäkringsperiodens första dag eller i enlighet med anvisningar i premieavisering iii) Vid dröjsmål med betalning av premie har försäkringsgivaren rätt att säga upp denna försäkring att gälla efter 7 dagar från det att meddelande om påminnelse och uppsägning avsändes Information Premier och övriga villkor för denna försäkring grundar sig på de uppgifter som försäkringstagaren och övriga försäkrade lämnar i samband med nyteckning eller förnyelse. Har försäkringstagaren eller övriga försäkrade lämnat oriktiga uppgifter svarar försäkringsgivaren endast i den utsträckning det visas att det oriktigt uppgivna förhållandet varit utan betydelse för försäkringsfallets inträffande eller skadans omfattning. Försäkringstagaren är skyldig att informera försäkringsgivaren om varje materiell förändring av omständigheter som legat till grund för denna försäkring. 6.3 Behörighet Försäkringstagaren ska anses agera för de försäkrades räkning vad gäller att utöva varje rättighet och fullgöra varje skyldighet enligt denna försäkring. 6.4 Överlåtelse av försäkringen m.m. 6.5 Uppsägning av försäkring 6.6 Dubbelförsäkring Denna försäkring och rättigheter och skyldigheter som den ger upphov till får inte överlåtas utan att försäkringsgivaren dessförinnan lämnat skriftligt medgivande därtill. i) Denna försäkring gäller för försäkringsperioden och upphör därefter att gälla utan uppsägning. ii) Försäkringen kan sägas upp av försäkringsgivaren vid dröjsmål med betalning av premie enligt 6.1 iii) ovan. Dubbelförsäkring Denna försäkring är subsidiär till annan försäkring eller ersättningsrätt som täcker samma intresse. Försäkringsgivaren ersätter därmed endast skada, i den utsträckning skadan överstiger tillgängligt försäkringsskydd i annan giltig och utbetalbar försäkring, såvida inte sådan försäkring uttryckligen tecknats som tilläggsförsäkring (excess) utöver försäkringsbeloppet i denna försäkring. AIG Konsultansvarsförsäkring 2015:01 Sida av 8

7 7. Skadehantering 7.1 Skadeanmälan Anspråk på försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd ska skriftligen anmälas till försäkringsgivaren inom tolv månader från den tidpunkt då den försäkrade fick kännedom om kravet. Om försäkrad försummar skyldigheten att anmäla anspråk på försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd enligt första stycket förlorar den försäkrade sin rätt till ersättning enligt denna försäkring. Om den försäkrade vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste den försäkrade väcka talan mot försäkringsgivaren inom tio år från den tidpunkt då den försäkrade fick kännedom om kravet för att rätten till försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd inte ska gå förlorad på grund av preskription. Om anspråk på försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd har framställts enligt första stycket kan försäkrad, oaktat att tidsfristen i första stycket överskridits, alltid väcka talan mot försäkringsgivaren inom sex månader från det att försäkringsgivaren förklarat att denne tagit slutlig ställning till anspråket på försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd. Försäkringsgivaren kan vid slutligt ställningstagande till anspråk på försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd, skriftligen förelägga den försäkrade att väcka talan mot försäkringsgivaren inom tolv månader från det att den försäkrade tog del av föreläggandet. Väcker den försäkrade inte talan inom denna tid, förlorar han sin rätt att få ändring av beslutet. All information om relevanta omständigheter under denna försäkring samt alla anspråk på försäkringsersättning ska skriftligen anmälas till: AIG Europe Limited Financial Lines Skadeavdelning Box STOCKHOLM eller 7.2. Försvar och handläggning av skador Ersättning för skador under denna försäkring lämnas endast under förutsättning att försäkringsgivaren lämnat sitt skriftliga godkännande därtill. Kostnader och räntor som kan hänföras till skada som omfattas av denna försäkring ersätts endast inom ramen för det avtalade försäkringsbeloppet och till den del de överstiger avtalad självrisk. Därutöver kan, trots att försäkringsbeloppet överskrids, kostnader för att föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande för det fall täckning för dessa inte kan utfås av motpart eller annan, komma att ersättas i enlighet med vad som anges i 2.1 (iii) ovan. Vidare kan i försäkringsbrev angivet excessbelopp komma att utges oberoende av och i tillägg till försäkringsbeloppet i enlighet med vad som anges i 2.1 (v) och (vi) respektive 3.1 och 3.3. Försäkrad har inte rätt att utan försäkringsgivarens skriftliga medgivande ingå förlikning, medge ersättningsskyldighet, godkänna ersättningskrav eller utbetala ersättning. Försäkrad är skyldig att lämna allt biträde och all den information till försäkringsgivaren som behövs för att bedöma skadefallet, försäkrads ansvar och i övrigt hantera och avsluta ärendet. AIG Konsultansvarsförsäkring 2015:01 Sida av 8

8 I händelse av tvist mellan försäkrad och försäkringsgivaren om hur skada ska handläggas eller bestridas, ska en opartisk medlare utses av parterna gemensamt. Kostnader för sådan medlare ska bäras av försäkringsgivaren. 7.3 Återkrav I den mån försäkringsgivaren har utgivit ersättning under denna försäkring, inträder försäkringsgivaren, intill den utgivna ersättningens storlek, i samtliga rättigheter som med anledning av kravet tillkommer försäkrad. Försäkrad ska utfärda alla erforderliga handlingar och i övrigt vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att försäkringsgivaren kan utöva denna rätt. I händelse av att det genom lagakraftvunnen dom eller erkännande fastställs att försäkrad begått handling varmed undantag för Uppsåt och Risktagande blir tillämpligt ska försäkrad återbetala kostnader för försvar som försäkringsgivaren erlagt. AIG Konsultansvarsförsäkring 2015:01 Sida av 8

9 8. Tillämplig lag och förfarande vid tvist 8.1 Tillämplig lag På denna försäkring är svensk rätt tillämplig. 8.2 Förfarande vid tvist Tvister angående denna försäkring ska, såvida annat inte skriftligen överenskommits mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren, avgöras vid svensk domstol enligt svensk rätt. AIG Konsultansvarsförsäkring 2015:01 Sida av 8

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR KONSULTANSVAR N60:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 Innehåll sid 6.1 Konsultansvarsförsäkring 3 6.1.1 Försäkrade personer och försäkrad verksamhet

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Ren förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (6) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor

Allmänna försäkringsvillkor Allmänna försäkringsvillkor Försäkringsvillkor FAR Ansvarsförsäkring för redovisningsföretag FAR 3:1 1. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen gäller för försäkringstagaren (den

Läs mer

VD/STYRELSEANSVAR REN FÖRMÖGENHETSSKADA. Särskilt försäkringsvillkor VVD 2012:1 Giltigt från 2012-08-01

VD/STYRELSEANSVAR REN FÖRMÖGENHETSSKADA. Särskilt försäkringsvillkor VVD 2012:1 Giltigt från 2012-08-01 VD/STYRELSEANSVAR REN FÖRMÖGENHETSSKADA Särskilt försäkringsvillkor Särskilt försäkringsvillkor Dessa bestämmelser ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Indelning och numrering har gjorts

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor. Ansvarsförsäkring för revisionsföretag Länsförsäkringar Sak AB/FAR 1:3

Allmänna försäkringsvillkor. Ansvarsförsäkring för revisionsföretag Länsförsäkringar Sak AB/FAR 1:3 Allmänna försäkringsvillkor Ansvarsförsäkring för revisionsföretag Länsförsäkringar Sak AB/FAR 1:3 1. Vem försäkringen gäller för 1.1 Med försäkrad förstås, - försäkringstagaren och i försäkringsbeviset

Läs mer

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada enligt

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada enligt Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada enligt Lagen om Offentlig Upphandling (2007:1091) Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (2007:1092) Lag (2008:962)

Läs mer

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 Denna information lämnas i enlighet med gällande lagstiftning och är en översiktlig sammanställning av försäkringens omfattning, så kallad förköpsinformation.

Läs mer

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter SBR V 460:9 Särskilt villkor Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter 2015-04-01 1(13) C11. ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR TEKNISKA KONSULTER 01. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

VD- & STYRELSEANSVAR REN FÖRMÖGENHETSSKADA. Särskilt försäkringsvillkor VVD 2015:1 Giltigt från 2015-01-01

VD- & STYRELSEANSVAR REN FÖRMÖGENHETSSKADA. Särskilt försäkringsvillkor VVD 2015:1 Giltigt från 2015-01-01 VD- & STYRELSEANSVAR REN FÖRMÖGENHETSSKADA Särskilt försäkringsvillkor Dessa bestämmelser ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Indelning och numrering har gjorts efter ett enhetligt system.

Läs mer

Konsultansvarsförsäkring

Konsultansvarsförsäkring Konsultansvarsförsäkring Försäkringsvillkor 2004-04-01 1 Innehåll A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sid A.1 Försäkringens giltighet 3 A.2 Förlängning av försäkring 3 A.3 Riskbelopp och självrisk 3 A.4 Årlig premiejustering

Läs mer

Allmänt ansvar. - för God Man och Förvaltare. Allmänt försäkringsvillkor

Allmänt ansvar. - för God Man och Förvaltare. Allmänt försäkringsvillkor Allmänt ansvar - för God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (7) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

- försäkringstagaren och/eller i försäkringsbeviset angivna medförsäkrade företag

- försäkringstagaren och/eller i försäkringsbeviset angivna medförsäkrade företag Tilläggsvillkor FAR Ansvarsförsäkring för redovisningsföretag FAR 4:1 Tilläggsförsäkring för enklare juridiska uppdrag* enligt FARs definition.*försäkringen kan endast tecknas av företag som bedriver redovisningsverksamhet

Läs mer

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, redovisningskonsult

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, redovisningskonsult 9504db02-0d85-475f-9ef2-2808ce7a144a Ansvarsförsäkring för ren Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta

Läs mer

Ansvarsförsäkring för revisorer och revisionsföretag

Ansvarsförsäkring för revisorer och revisionsföretag adfed9cd-cb85-4b7b-8f8a-7dcd24b0f3cf Ansvarsförsäkring för revisorer och Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för försäkringstagaren (den försäkrade). 2 När försäkringen

Läs mer

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB2012:1 Giltigt från 2012-08-01

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB2012:1 Giltigt från 2012-08-01 FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen

Läs mer

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter f8c9c154-20f0-4dbb-bccd-9826212ce6d5 Ansvarsförsäkring för tekniska Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR VÅRDVERKSAMHET - TILLÄGG N53:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 7.2 Vårdverksamhet - tillägg 7.2.1 Ansvarsförsäkring Övriga skadehändelser

Läs mer

ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR VD & STYRELSE

ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR VD & STYRELSE ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR VD & STYRELSE SRF 330:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm

Läs mer

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Sid 1 (5) 2b0a937a-ad6d-4d30-86cf-f21dbfd7b646 Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Med tillämpning av de allmänna villkoren i övrigt gäller följande ändringar och kompletteringar. D. Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

Ansvarsförsäkring för styrelse i bostadsrättsförening

Ansvarsförsäkring för styrelse i bostadsrättsförening c98587bb-3256-48f5-8b80-d8c754484b05 Ansvarsförsäkring för styrelse i Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR KONSULTANSVAR N60:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.1 Konsultansvarsförsäkring 3 6.1.1 Försäkrade personer och försäkrad verksamhet

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer

F54:0 FMF 1:1 Ansvarsförsäkring för Fastighetsmäklare anslutna till Fastighetsmäklarförbundet. Allmänt villkor - Gäller från 2012-01-01

F54:0 FMF 1:1 Ansvarsförsäkring för Fastighetsmäklare anslutna till Fastighetsmäklarförbundet. Allmänt villkor - Gäller från 2012-01-01 F54:0 FMF 1:1 Ansvarsförsäkring för Fastighetsmäklare anslutna till Fastighetsmäklarförbundet Allmänt villkor - Gäller från 2012-01-01 F54:0 FMF 1:1 Ansvarsförsäkring för Fastighetsmäklare anslutna till

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR FÖRMÖGENHETSBROTT N26:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 Förmögenhetsbrottsförsäkring 1.1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen

Läs mer

Ansvarsförsäkring för överlåtelsebesiktning för medlemmar i Sveriges Byggingenjörers Riksförbund (SBR)

Ansvarsförsäkring för överlåtelsebesiktning för medlemmar i Sveriges Byggingenjörers Riksförbund (SBR) SBR 1:7 Särskilt villkor Ansvarsförsäkring för överlåtelsebesiktning för medlemmar i Sveriges Byggingenjörers Riksförbund (SBR) 2015-04-01 1(13) C. ANSVARSFÖRSÄKRING 01. Vem försäkringen gäller för och

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILD VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA N23:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.4 Ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada 1 6.4.1

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER N00:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 10 Allmänna avtalsbestämmelser 3 10.1 Försäkringstiden och

Läs mer

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Försäkringsvillkor ESBRF09 Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING... 3 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING... 4 1. Vem försäkringen gäller för... 4 1.1 Försäkrat

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING 2008 10 01 Tv-Fotografernas förening I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring för Bostadsrättsförening

Förmögenhetsbrottsförsäkring för Bostadsrättsförening VILLKOR Gäller från 2007-01-01 Förmögenhetsbrottsförsäkring för Bostadsrättsförening FB 401:1 Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar SAK AB www.modernaforsakringar.se INNEHÅLL VILLKOR FÖR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENING

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring VILLKOR Gäller från 2009-08-01 Förmögenhetsbrottsförsäkring FB: 4 Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar SAK AB www.modernaforsakringar.se FB:4 INNEHÅLL Försäkringens omfattning framgår av försäkringsavtalet

Läs mer

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 VILLKOR Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 Detta särskilda villkor gäller i anslutning till de allmänna villkoren för Företags- respektive Fastighetsförsäkring. Försäkringen

Läs mer

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Sida 1 Allmänna villkor för garanti för investeringskrediter 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med Betalningsdröjsmål: kredittagarens

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Företag 2015. Gäller från 2015-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Företag 2015. Gäller från 2015-01-01 ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING Allmänna villkor Företag 2015 Gäller från 2015-01-01 Innehåll Detta villkor ingår i en serie av villkor för företag. Villkoren är indelade och numrerade efter ett gemensamt

Läs mer

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen.

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Söderberg

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL SRF 1010:1 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Pajalagatan 56 162 65 Vällingby TVISTER 1. VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR OCH FÖRSÄKRAD

Läs mer

Obligatorisk Ansvarsförsäkring Försäkringen kan tecknas för försäkringsperioden 1/1 31/12 alt 1/1-30/6 samt 1/7-31/12.

Obligatorisk Ansvarsförsäkring Försäkringen kan tecknas för försäkringsperioden 1/1 31/12 alt 1/1-30/6 samt 1/7-31/12. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Adekvat

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

NORDEUROPA FÖRSÄKRING

NORDEUROPA FÖRSÄKRING PI AFFÄRS- OCH MANAGEMENTKONSULTER H30:1 NORDEUROPA FÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSGIVAREN ÄR HISCOX INS. COMPANY LTD (LONDON) DESSA VILLKOR ÄR COPYRIGHTSKYDDADE AV FÖRSÄKRINGSBOLAGET Särskilda definitioner för

Läs mer

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01 allmänna villkor KONSUMENTförsäkring Allmänna villkor Konsument 2012 Gäller från 2012-01-01 Innehåll Lagar... 3 Avtalet och premiebetalning... 3 Försäkringstid... 3 Förnyelse av försäkring... 3 Uppsägning

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring VILLKOR Fastställt november 2003 R 1:3 Rättsskyddsförsäkring Tvister och skattemål Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar Sak AB www.modernaforsakringar.se A TVISTER 1 Vem försäkringen gäller för

Läs mer

EnviroPro Oljeskade- och Miljöförsäkring Försäkringsbrev 130-6812

EnviroPro Oljeskade- och Miljöförsäkring Försäkringsbrev 130-6812 EnviroPro Oljeskade- och Miljöförsäkring Försäkringsbrev 130-6812 1 - Försäkringstagare Försäkringstagare: Försäkrad verksamhet: Geografisk omfattning: All tidigare, nuvarande och framtida verksamhet som

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:4. Allmänt villkor - Gäller från 2009-08-01

Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:4. Allmänt villkor - Gäller från 2009-08-01 Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:4 Allmänt villkor - Gäller från 2009-08-01 Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:4 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 0200-22

Läs mer

Ansvarsförsäkring för Företag

Ansvarsförsäkring för Företag VILLKOR Fastställt november 2003 A 2001:3 Ansvarsförsäkring för Företag Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar Sak AB www.modernaforsakringar.se Allmänna försäkringsvillkor för Ansvarsförsäkring

Läs mer

10 Allmänna avtalsbestämmelser

10 Allmänna avtalsbestämmelser 10 Allmänna avtalsbestämmelser 10.1 Försäkringstiden och förnyelse av försäkringen Försäkringstiden anges i försäkringsbrevet och är avtalstiden för försäkringen. Tecknas försäkringen på begynnelsedagen

Läs mer

07 Vikarieförsäkring. Innehåll 2010-03-12

07 Vikarieförsäkring. Innehåll 2010-03-12 300e68d3-b49a-4be0-bd02-2a885c812616 Vikarieförsäkring Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta medför

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING F3:1 2015 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring VILLKOR Fastställt november 2003 FB:3 Förmögenhetsbrottsförsäkring Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar Sak AB www.modernaforsakringar.se Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbrevet.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Konsument 2015. Gäller från 2015-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Konsument 2015. Gäller från 2015-01-01 ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING Allmänna villkor Konsument 2015 Gäller från 2015-01-01 Innehåll Lagar...3 Avtalet och premiebetalning...3 Försäkringstid...3 Förnyelse av försäkring...3 Uppsägning

Läs mer

VD- och Styrelseansvar PS177. Gäller från och med 2014-07-01

VD- och Styrelseansvar PS177. Gäller från och med 2014-07-01 VD- och Styrelseansvar PS177 Gäller från och med 2014-07-01 1 Denna försäkring omfattar krav som för första gången framställs mot försäkrad person inom försäkringsperioden och som rapporteras till försäkringsgivaren

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR EXTRAKOSTNADSFÖRSÄKRING DATA N69:2 ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 2.3 Extrakostnadsförsäkring 2.3.1 Vem försäkringen gäller för 2.3.2 När försäkringen gäller

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR EXTRAKOSTNADSFÖRSÄKRING N11:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 2.3 Extrakostnadsförsäkring 3 2.3.1 Vem försäkringen gäller för 3 2.3.2

Läs mer

AA 1:1 - Allmänna avtalsbestämmelser

AA 1:1 - Allmänna avtalsbestämmelser AA 1:1 - Försäkringsvillkor gäller från och med 2006-01-01 Villkoret ingår i en serie villkor för företagsförsäkring. Samtliga dessa vilkor är indelade efter ett gemensamt system. Detta medför att numreringen

Läs mer

Nordic Försäkring & Riskhantering ABs Allmänna Leveransvillkor för försäkringsförmedlartjänster 06:6

Nordic Försäkring & Riskhantering ABs Allmänna Leveransvillkor för försäkringsförmedlartjänster 06:6 Nordic Försäkring & Riskhantering ABs Allmänna Leveransvillkor för försäkringsförmedlartjänster 06:6 1 Nordic Försäkring och kunden Nordic Försäkring & Riskhantering AB, Org Nr 556418-5014 Anders Personsgatan

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring inklusive skattemål R 1:5. Allmänt villkor - Gäller från och med 2011-07-01

Rättsskyddsförsäkring inklusive skattemål R 1:5. Allmänt villkor - Gäller från och med 2011-07-01 Rättsskyddsförsäkring inklusive skattemål R 1:5 Allmänt villkor - Gäller från och med 2011-07-01 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Sveavägen 167 Box 7830 103 98 Stockholm 0200-22 23 24 www.modernaforsakringar.se

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING Gäller från 2012-01-01 1 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen inte alltid

Läs mer

ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006

ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006 1 ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006 Denna Sjöförsäkringsplan är antagen av Sjöassuradörernas Förening och Sveriges Ångfartygs Assurans Förening och är endast av vägledande karaktär. Inga hinder

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Villkor 2012-05-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR FÖRMÖGENHETSBROTTSFÖRSÄKRING GRF80:1

Villkor 2012-05-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR FÖRMÖGENHETSBROTTSFÖRSÄKRING GRF80:1 Villkor 2012-05-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR FÖRMÖGENHETSBROTTSFÖRSÄKRING GRF80:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 3 Var försäkringen gäller 3 4 Försäkrad

Läs mer

Försäkringsvillkor. ZS 42:4 - Rättsskyddsförsäkring, miljöbrott. Zurich Global Corporate UK

Försäkringsvillkor. ZS 42:4 - Rättsskyddsförsäkring, miljöbrott. Zurich Global Corporate UK Försäkringsvillkor ZS 42:4 - Rättsskyddsförsäkring, miljöbrott Zurich Global Corporate UK ZS 42:4 - Allmänna villkor Rättskyddsförsäkring, miljöbrott och arbetsmiljöbrott Försäkringens omfattning framgår

Läs mer

RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG

RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG GJK 706:2 RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring inkl Skattemål R 1:4. Allmänt villkor - Gäller från 2009-08-01

Rättsskyddsförsäkring inkl Skattemål R 1:4. Allmänt villkor - Gäller från 2009-08-01 Rättsskyddsförsäkring inkl Skattemål R 1:4 Allmänt villkor - Gäller från 2009-08-01 Rättsskyddsförsäkring inkl Skattemål R 1:4 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SPECIALFÖRSÄKRING N39:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 4 Speciella försäkringar - Egendom 3 4.3 Specialförsäkring 3 4.3.1 Vem f örsäkringen

Läs mer

EXTRAKOSTNADS- FÖRSÄKRING

EXTRAKOSTNADS- FÖRSÄKRING GJAV 936:2 EXTRAKOSTNADS- FÖRSÄKRING särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats,

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. MediaMarkt konto. Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) Gällande från 2015-04-01

FÖRKÖPSINFORMATION. MediaMarkt konto. Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION MediaMarkt konto Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) FÖRKÖPSINFORMATION Media Markt konto Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år)

Läs mer

Ansvarsförsäkring Entreprenör gällande entreprenad inklusive markarbete och miljöskada

Ansvarsförsäkring Entreprenör gällande entreprenad inklusive markarbete och miljöskada Ansvarsförsäkring Entreprenör gällande entreprenad inklusive markarbete och miljöskada GL 804:3 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoren gäller from 2015-01-01 Försäkrings

Läs mer

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB.

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB. Allmänna Bestämmelser - Redbridge AB Cloud 1. Bakgrund Redbridge är specialiserade på drift av internettjänster och är en ledande leverantör. RedBridge erbjuder en molntjänst (IaaS) med virtuella servrar.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 januari 2012 T 2806-09 KLAGANDE Firefly AB, 556108-6892 Box 92201 120 09 Stockholm Ombud: Advokat R-ML MOTPART Försäkringsaktiebolaget

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER SPORTUTRUSTNING SPSE2011:1 Försäkringens omfattning Försäkringen ersätter det belopp (självrisken) med vilket försäkringstagarens hemförsäkringsbolag eller resebolag minskat skadeersättningen

Läs mer

Försäkringsvillkor. ZS 61:4 - Förmögenhetsbrottsförsäkring

Försäkringsvillkor. ZS 61:4 - Förmögenhetsbrottsförsäkring Försäkringsvillkor ZS 61:4 - Förmögenhetsbrottsförsäkring ZS 61:4 Allmänna villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Detta försäkringsvillkor gäller för försäkringsavtal med försäkringstagaren enligt särskilt

Läs mer

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring GL 125:4 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoret gäller from 2015-01-01. Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR RÄTTSKYDDSFÖRSÄKRING R10:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6 Speciella försäkringar - Ansvar 5 6.5 Rättsskyddsförsäkring (Företag/Fastighetsägare

Läs mer

Förmögenhetsbrotts- försäkring

Förmögenhetsbrotts- försäkring Förmögenhetsbrotts- försäkring GL 138:3 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoren gäller from 2015-01-01 Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg telefon:

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring Sid 1 (6) Rättsskyddsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. E. Rättsskyddsförsäkring Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställs enligt Socialförsäkringsbalken

Läs mer

6.8 Ansvarsförsäkring för VD och styrelse

6.8 Ansvarsförsäkring för VD och styrelse 6.8 Ansvarsförsäkring för VD och styrelse 6.8.1 Vem försäkring- Försäkringen gäller uteslutande för de *)försäkrade. en gäller för Avlider *)försäkrad gäller försäkringen, avseende den avlidnes ansvar,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Försäkringsavtalslag; utfärdad den 10 mars 2005. SFS 2005:104 Utkom från trycket den 22 mars 2005 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. FÖRSTA AVDELNINGEN Inledande

Läs mer

ANSVARSFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 30:3 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

ANSVARSFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 30:3 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING SRF 30:3 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor Europeiska (gällande fr o m 2011-03-01)

Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor Europeiska (gällande fr o m 2011-03-01) Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor Europeiska (gällande fr o m 2011-03-01) Allmänna övergripande regler Försäkringsgivare för denna försäkring är: Europeiska Försäkringsaktiebolaget

Läs mer

Försäkringsvillkor. ZS 32:5 - Ansvarsförsäkring, GLI. Zurich Global Corporate UK

Försäkringsvillkor. ZS 32:5 - Ansvarsförsäkring, GLI. Zurich Global Corporate UK Försäkringsvillkor ZS 32:5 - Ansvarsförsäkring, GLI Zurich Global Corporate UK ZS 32:5 - Allmänna villkor Ansvarsförsäkring GLI Zurich Insurance plc (Irland), Filial Sverige omnämns nedan i villkoret som

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) ArPL-villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) (Godkända av

Läs mer

Försäkringsbrev Förmögenhetsbrottsförsäkring Försäkringsnr 4013058*22

Försäkringsbrev Förmögenhetsbrottsförsäkring Försäkringsnr 4013058*22 Affärsenhet Sakförsäkring 106 50 Stockholm Försäkringsbrev Sid 1 (5) 20ebce72-6e96-41ad-8016-79ecb543c1cd S:t Erik Försäkrings AB Box 16179 103 24 Stockholm Försäkringen gäller fr o m 2015-01-01 t o m

Läs mer

Euler Hermes Sverige. Simplicity. Allmänna Villkor. www.eulerhermes.se

Euler Hermes Sverige. Simplicity. Allmänna Villkor. www.eulerhermes.se Euler Hermes Sverige Simplicity Allmänna Villkor www.eulerhermes.se Euler Hermes Simplicity Simplicity - Allmänna Villkor 1 Försäkringens ändamål 1.1 Försäkringsgivare av er Försäkring är Euler Hermes

Läs mer

QBE European Operations (Sverige) Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada för försäkringsförmedlare

QBE European Operations (Sverige) Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada för försäkringsförmedlare QBE European Operations (Sverige) Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada för försäkringsförmedlare 1. Vem försäkringen gäller för Avtalsparter i detta försäkringsavtal är QBE Insurance (Europe) Ltd,

Läs mer