Försäkringsvillkor 1390 Gäller från och med Personskadeförsäkring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsvillkor 1390 Gäller från och med 2006-01-01. Personskadeförsäkring"

Transkript

1 Försäkringsvillkor 1390 Gäller från och med Personskadeförsäkring

2

3 Innehåll Sammanställning av ersättningsförmåner Allmänna villkor Försäkringsavtalet Försäkringens ikraftträdande Värdesäkring Premiebetalning Personuppgiftslagen (PUL) Gemensamt skaderegister (GSR) Ersättningsförmåner Invaliditet Kostnader Bastillägg Stort tillägg Inskränkningar i försäkringens giltighet Dubbelförsäkring Åtgärder för utbetalning av ersättning Dröjsmålsränta Force majeure Förklaring av begrepp Om vi inte skulle komma överens

4 4 Personskadeförsäkring Sammanställning av ersättningsförmåner Försäkringsbelopp vid invaliditet Medicinsk invaliditet 5 till 50 pbb 1 Ekonomisk invaliditet 5 till 50 pbb 1 och 2 Klart vanprydande ärr Ersättningen beräknas enligt tabell och utifrån valt försäkringsbelopp. Ersättning för kostnader 3 Bastillägg Kostnader under akut sjuktid Sjukskriven färre än 8 dagar 0,75 % av 1 pbb per läkarkvitto Sjukskriven 8 dagar eller mer dag % av 1 pbb per månad dag % av 1 pbb per månad Tandskadekostnader 3 % av 1 pbb för varje tand Särskild ersättning vid protes/broled Årlig kostnadsersättning Högst 1 pbb längst till den dag den försäkrade fyller 70 år Begravningskostnader 0,5 pbb Stort tillägg Läke- och resekostnader 0,5 % av 1 pbb per läkarkvitto eller uttaget recept, dock högst 14 % av 1 pbb per år i längst 3 år från skadetillfället Sjukhusvård 0,3 % av 1 pbb per dygn i längst 365 dagar Arbets- och studieplatsresor Högst 1 pbb per år i längst 3 år från skadetillfället Tandskadekostnader 1 4 tänder; 6 % av 1 pbb per tand 5 tänder eller fler 3 % av 1 pbb per tand Särskild ersättning vid protes/broled Glasögon och kläder Glasögon: 6 % av 1 pbb Kläder: 3 % av 1 pbb Hjälpmedel/Proteser Högst 0,5 pbb under längst 3 år från skadetillfället Sveda och värk 5 % av 1 pbb per månad i längst 180 dagar (Kvalifikationstid 30 dagar) Rehabilitering 0,3 % av 1 pbb per dag i längst 365 dagar Merkostnader (verifikation) 4 % av 1 pbb per månad (månad 1 6) 2 % av 1 pbb per månad (månad 7 24) Handikapphjälpmedel/ handikappfordon/anpassning av bostad (verifikation) Högst 1 pbb Årlig kostnadsersättning Högst 1 pbb längst till den dag den försäkrade fyller 70 år Begravningskostnader 1 pbb 1 Gäller utan beaktande av de begränsningar som kan följa av ålder. 2 Ingår inte om försäkringen tecknas utan hälsoprövning eller om den som vid teckningstillfället är 60 år eller äldre. 3 Karens räknas från skadetillfället. Pbb = prisbasbelopp

5 Personskadeförsäkring 5 Allmänna villkor Försäkringen enligt dessa villkor gäller dygnet runt. Omfattningen av försäkringen framgår av försäkringsbrevet. Enskild försäkring kan omfatta ersättning vid: (1) enbart olycksfall; (2) enbart sjukdom eller; (3) sjukdom och olycksfall. Vilken omfattning den enskilda försäkringen har framgår av försäkringsbrevet. Försäkringar tecknade efter kan endast omfatta skada till följd av olycksfall. Finansinspektionen är ansvarig till synsmyndighet för Folksams verksamhet. Förklaring av begrepp i detta villkor finns på sidan 23. Försäkringsavtalet Försäkringstagaren (den försäkrade) ingår avtal med Folksam ömsesidig sakförsäkring, organisationsnummer , som i dessa villkor kallas Folksam. För försäkringsavtalet gäller vad som anges i dessa allmänna villkor samt i försäkringsbrevet och i därtill hörande handlingar. Svensk lag är tillämplig på försäkringsavtalet. Avtalet grundar sig på de uppgifter som den försäkrade eller den försäkrades förmyndare skriftligen lämnat till Folksam. Om förmyndare lämnat uppgifter gäller detsamma som om denne varit försäkringstagare. Om någon uppgift är oriktig eller ofullständig kan det medföra att försäkringen inte gäller. Den som tecknar försäkring ska vid ansökningstillfället vara folkbokförd, stadigvarande bosatt och befinna sig i Sverige. Dessutom ska den som tecknar försäkring: (1) vara medborgare i ett nordiskt land och ha varit bosatt inom Norden de senaste två åren eller; (2) ha varit bosatt i Sverige de senaste två åren. För den som varit bosatt i Sverige mindre än två år eller är adoptivbarn gäller särskilda teckningsregler. Försäkringen tecknas för ett år i sänder. Försäkringen förnyas för ett år i sänder under förutsättning att: försäkringstagaren eller Folksam inte säger upp försäkringen försäkringstagaren betalar aviserad premie för ny försäkringsperiod. Folksam förbehåller sig rätten att utan uppsägning ändra premie och försäkringsvillkor vid årsförfallodagen. Försäkringen upphör vid årsförfallodagen innan den försäkrade fyller 65 år. Därefter finns inte rätt att teckna fortsättnings- eller vidareförsäkring. Försäkringstagaren får när som helst säga upp försäkringen att upphöra omedelbart eller vid viss fram-

6 6 Personskadeförsäkring tida tidpunkt. Även Folksam har rätt att säga upp försäkringen före försäkringstidens utgång om försäkringstagaren dröjer med att betala premie, lämnar oriktiga uppgifter, grovt åsidosätter sina förpliktelser mot Folksam eller om det finns andra synnerliga skäl. Vid distansavtal finns en lagstadgad rätt (ångerrätt) att inom 14 dagar, från det att försäkringshandlingar erhållits, ångra avtalet. Återbetalning sker då av eventuell inbetald premie. Folksam har rätt att debitera riskpremie och kostnader för den tid då försäkringsskydd varit gällande samt kostnader hänförliga till avtalets ingående. Angående vad som gäller vid hemförsäljning, se ångerblankett. Försäkringen är i skatterättslig mening kapitalförsäkring. Försäkringens ikraftträdande Folksams ansvar (försäkringsskyddet) inträder dagen efter den dag då försäkringstagaren ansökt om försäkring eller antagit ett anbud från Folksam, under förutsättning att försäkringstagaren lämnat fullständiga ansökningshandlingar och att försäk ringen beviljats på normala villkor. Detta gäller dock inte om försäkrings tagaren har begärt att försäkringen ska träda i kraft senare. Om Folksam enligt tillämpade regler ska återförsäkra viss del av försäkringen på grund av försäkringsbeloppets storlek, inträder ansvarigheten för denna del dock först när återförsäkringen beviljats. Värdesäkring Ersättningsförmånerna är knutna till prisbasbeloppet. Med prisbasbeloppet avses det prisbasbelopp som, enligt lagen om allmän försäkring, fastställs varje år. Utbetalning från försäkringen grundas på det prisbasbelopp som gäller vid utbetalningstillfället. Försäkringsbeloppen ändras årligen motsvarande prisbasbeloppets förändring, dock med högst 15 procent per år. Premiebetalning Premien för försäkringen fastställs för ett år i sänder. Premien kan förändras vid varje årsförfallodag bland annat på grund av förändrat prisbasbelopp samt i förekommande fall den försäkrades ålder. Första premien Första premien ska betalas inom 14 dagar från den dag Folksam avsänt avi om premie. Betalas inte premien inom denna tid, sägs försäkringen

7 Personskadeförsäkring 7 upp. Uppsägningen får verkan 14 dagar efter avsändandet om inte premien betalas inom denna frist. Förnyelsepremie Förnyelsepremie ska betalas senast en månad efter att Folksam avsänt faktura om premie. Betalas förnyelsepremien inte inom denna tid, sägs försäkringen upp. Uppsägningen får verkan 14 dagar efter avsändandet om inte premien betalas inom denna frist. Försäkringen kan återupplivas till sin tidigare omfattning genom att den utestående premien betalas inom tre månader från det att uppsägningen fått verkan. Folksams ansvar (försäkringsskyddet) inträder dagen efter den dag då försäkringstagaren betalat utestående premie. Utsträckt ansvarstid Om försäkringstagaren inte har kunnat betala premien på grund av svår sjukdom, frihetsberövande, utebliven pension eller utebliven lön från sin huvudsakliga anställning eller liknande hinder, får uppsägningen verkan tidigast en vecka efter det att hindret har fallit bort, dock senast tre månader efter uppsägningsfristens utgång. Personuppgiftslagen (PUL) Folksambolagens verksamhet är försäkring och sparande. Verksamheten står under tillsyn av Finansinspektionen. Datainspektionen har tillsyn över registerhållning. Huvudansvaret för behandling av dina personuppgifter har det Folksambolag du har ingått avtal med. Uppgifterna används under avtalets giltighetstid och utbetalningsperiod för ändamål som är nödvändiga för verksamheten, till exempel premieberäkning, riskbedömning, statistik, marknadsföring och skadeförebyggande åtgärder. Vissa för avtalet grundläggande uppgifter arkiveras även efter avtalets upphörande. Uppgifterna behandlas med sekretess och i överensstämmelse med Folksams etiska regler. Dina adressuppgifter och enkla grundläggande uppgifter för ditt avtal hanteras i ett för Folksambolagen gemensamt kundregister, vilket bland annat används för automatisk adressuppdatering, samordning av kundinformation och marknadsföring. För utdrag ur detta register skriver du till: Registerutdrag Folksam, Stockholm. Om du skulle upptäcka felaktigheter i dessa uppgifter vänder du dig till Folksam.

8 8 Personskadeförsäkring Gemensamt skaderegister (GSR) Folksam har rätt att i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR) registrera anmälda sjukdomar/skador i anledning av denna försäkring. Ersättningsförmåner Under denna rubrik finns bestämmelser för samtliga ersättningsmoment som kan ingå i försäkringen. Försäkringens omfattning och de ersättningsmoment som ingår framgår av försäkringsbrevet. Observera att försäkringar tecknade efter endast kan omfatta skada till följd av olycksfall. Invaliditet Invaliditetsersättning lämnas med ett engångsbelopp. Ersättningen kan utbetalas för medicinsk och/eller ekonomisk invaliditet. Försäkringen kan dessutom lämna ersättning för klart vanprydande ärr. Medicinsk invaliditet Med medicinsk invaliditet menas ett tillstånd med bestående nedsättning av kroppsfunktionen (fysiskt eller psykiskt). Funktionsnedsättning ska objektivt kunna fastställas. Nedsättningen av kroppsfunktionen ska vara en direkt följd av olycksfallsskada eller sjukdom som omfattas av försäkringen. Bestämning av den medicinska invaliditetsgraden sker oberoende av yrke, arbetsförhållande eller fritidsintresse. Ett medicinskt invaliditetstillstånd anses inträda tidigast när sjukdomen övergått i ett stationärt tillstånd. Vid olycksfallsskada inträder invaliditetstillståndet tidigast när den akuta behandlingen av skadan är avslutad. Rätt till ersättning för medicinsk invaliditet uppkommer när invaliditetstillstånd inträtt, dock tidigast två år efter det att skadan inträffat. Den medicinska invaliditetsgraden bestäms med ledning av tabeller som försäkringsbranschen gemensamt fastställt. Kan funktionsförmågan förbättras genom användning av protes eller läkemedel, fastställs invaliditetsgraden med beaktande av detta. Ersättningens storlek bestäms av invaliditetsgraden och av försäkringsbeloppet för medicinsk invaliditet. Ersättning utbetalas när rätt till ersättning för medicinsk invaliditet uppkommit och när den framtida medicinska invaliditeten fastställts. Ersättning för medicinsk invaliditet utbetalas enligt följande: Om invaliditetsgraden understiger fem procent utbetalas ett belopp som motsvarar en procent av försäkringsbeloppet

9 Personskadeförsäkring 9 är minst fem procent men högst nio procent utbetalas ersättning med sju procent av försäkringsbeloppet är tio procent eller mer utbetalas ersättningen med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden. Den totala invaliditetsgraden kan uppgå till högst 100 procent. Om den försäkrade avlider innan skadan slutreglerats, utbetalas ett belopp till dödsboet som motsvarar graden av säkerställd medicinsk invaliditet före dödsfallet. Rätt till sådan ersättning föreligger inte om dödsfallet inträffar inom två år från den dag skadan inträffade. Vid olycksfallsskada lämnas ersättning oberoende av ekonomisk invaliditetsersättning. Vid sjukdom lämnas ersättning oberoende av ekonomisk invaliditetsersättning, under förutsättning att invaliditetsgraden är 50 procent eller högre. Ekonomisk invaliditet Med ekonomisk invaliditet menas en för framtiden bestående nedsättning av den försäkrades arbetsförmåga. Rätt till ersättning för ekonomisk invaliditet föreligger när arbetsförmågan är nedsatt till minst hälften och minst halv sjukersättning (inte tidsbegränsad) har beviljats enligt lagen om allmän försäkring. Olycksfallsskadan eller sjukdomen ska ha medfört en medicinsk invaliditet som är minst fem procent. Tidsbegränsad sjukersättning berättigar inte till ersättning för ekonomisk invaliditet. Nedsättningen av arbetsförmågan som en följd av olycksfallsskadan/ sjukdomen bedöms i förhållande till arbetsförmågan vid skadetillfället och med utgångspunkt från Försäkringskassans utredning om sjukersättning. Nedsättningen av arbetsförmågan ska av Folksam bedömas vara för framtiden bestående. Under förutsättning att nedsättningen av arbetsförmågan enbart beror på olycksfallsskadan/sjukdomen, avläses i tabellen nedan ersättningen i förhållande till graden av sjukersättning. Grad av beviljad Ersättning i procent av sjukersättning försäkringsbeloppet Hel 100 Tre fjärdedels 75 Halv 50 Ersättning för ekonomisk invaliditet kan utbetalas tidigast då den försäkrade fyllt 30 år. Se dock nedan om förskott i form av aktivitetskapital. Vid beräkning av ersättning för ekonomisk invaliditet reduceras ersättningen med det sammanlagda antalet

10 10 Personskadeförsäkring prisbasbelopp som har utbetalats i form av aktivitetskapital. Aktivitetskapital Förskott på ersättning för ekonomisk invaliditet aktivitetskapital kan lämnas till försäkrad som beviljas aktivitetsersättning enligt lagen om allmän försäkring. Nedsättningen av arbetsförmågan ska av Folksam bedömas vara för framtiden bestående. Följande förutsättningar gäller: Det avtalade försäkringsbeloppet för ekonomisk invaliditet ska vara minst 16 prisbasbelopp. Olycksfallsskadan/sjukdomen ska ha inträffat innan den försäkrade fyllt 25 år. Den för framtiden bestående medicinska invaliditetsgraden ska av Folksam ha fastställts till minst 15 procent. Den försäkrade beviljas minst halv aktivitetsersättning för en sammanhängande period om minst två år, eller den försäkrade beviljas minst halv aktivitetsersättning för en sammanhängande period om minst tre år där varje ingående kortare period av beviljad aktivitetsersättning ska ha en längd av minst ett år. Under förutsättning att nedsättningen av arbetsförmågan enbart beror på olycksfallsskadan/sjukdomen, avläses i tabellen nedan ersättningen i förhållande till invaliditetsbeloppets storlek. Ersättning per år av försäkringsbeloppet Grad av beviljad för invaliditet i form aktivitetsersättning av aktivitetskapital Hel 2,5 % Tre fjärdedels 1,875 % Halv 1,25 % Exempel: Försäkringsbelopp för invaliditet 20 pbb Hel 2,5 % X 20=0,5 pbb Tre fjärdedels 1,875 % X 20=0,375 pbb Halv 1,25 % X 20=0,25 pbb pbb=prisbasbelopp Aktivitetskapital kan utbetalas tidigast för sådan period av beviljad aktivitetsersättning som inleds den 1 juli det år den försäkrade fyller 19 år. Aktivitetskapital kan utbetalas för en sammanlagd period om minst två och högst tre år åt gången. För att ytterligare aktivitetskapital ska kunna lämnas, krävs att ovanstående förutsättningar åter uppfylls för en senare tidsperiod. Aktivitetskapital kan inte lämnas för tid efter det att den försäkrade fyllt 30 år. Sammanlagd ersättning i form av aktivitetskapital kan uppgå till ett belopp motsvarande högst tio prisbasbelopp.

11 Personskadeförsäkring 11 Omprövning av aktivitetskapital Omprövning kan ske om olycksfallsskadan/sjukdomen medför att nivån på aktivitetsersättningen höjs efter det att aktivitetskapital från försäkringen bestämts och betalats ut. Förutsättningen är att höjning av nivån på aktivitetsersättningen ska beviljas innan den försäkrade fyller 30 år. Klart vanprydande ärr Om skada som föranleder läkarbehandling orsakar klart vanprydande ärr som kvarstår två år efter ärrets uppkomst kan ersättning lämnas. Ersättningens storlek bestäms utifrån valt försäkringsbelopp och en av Folksam fastställd tabell, som gäller vid skadetillfället. Ersättningen lämnas oberoende av övrig invaliditetsersättning. Åldersnedsättning av försäkringsbeloppet Vid olycksfallsskada Det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet för medicinsk invaliditet gäller när skadan inträffar före fyllda 51 år. Försäkringsbeloppet nedsätts därefter för medicinsk invaliditet med 1/30 per år fram till 65 års ålder då försäkringsbeloppet uppgår till 50 procent av det ursprungliga försäkringsbeloppet. Medicinsk invaliditet som understiger fem procent utbetalas utan åldersnedsättning. Åldersnedsättning av försäkringsbeloppet för klart vanprydande ärr på grund av olycksfall, gäller med samma regler som åldersnedsättning för medicinsk invaliditet enligt ovan. Det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet för ekonomisk invaliditet gäller när skadan inträffar före fyllda 51 år. Därefter nedsätts försäkringsbeloppet för ekonomisk invaliditet med 1/15 per år fram till 65 års ålder då försäkringsbeloppet uppgår till noll procent av det ursprungliga försäkringsbeloppet. Vid sjukdom Det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet för medicinsk invaliditet gäller när skadan inträffar före fyllda 41 år. Därefter nedsätts försäkringsbeloppet för medicinsk invaliditet med 1/25 per år fram till 65 års ålder då försäkringsbeloppet uppgår till noll procent av det ursprungliga försäkringsbeloppet. Medicinsk invaliditet som understiger fem procent utbetalas utan ålders nedsättning. Åldersnedsättning av försäkringsbeloppet för klart vanprydande ärr på grund av sjukdom, gäller med

12 12 Personskadeförsäkring samma regler som åldersnedsättning för medicinsk invaliditet enligt ovan. Det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet för ekonomisk invaliditet gäller före fyllda 41 år. Därefter nedsätts försäkringsbeloppet för ekonomisk invaliditet med 1/20 per år fram till 60 års ålder då försäkringsbeloppet uppgår till noll procent av det ursprungliga försäkringsbeloppet. Samordning Har invaliditetsersättning på grund av medicinsk eller ekonomisk invaliditet tidigare utbetalats ska eventuell ytterligare sådan ersättning minskas med tidigare utbetald ersättning om samordning ska ske. Samordning vid olycksfall Sjukersättning (inte tidsbegränsad) som beviljas till följd av olycksfallsskada efter fyllda 60 år ger rätt till ersättning för ekonomisk invaliditet enbart i de fall den medicinska invaliditetsgraden uppgår till minst 50 procent. Samordning vid sjukdom Vid sjukdom lämnas ersättning oberoende av medicinsk invaliditetsersättning om: den försäkrade vid skadetillfället är 24 år eller yngre, den medicinska invaliditetsgraden uppgår till minst 50 procent. Sjukersättning (inte tidsbegränsad) som beviljas till följd av sjukdom efter fyllda 60 år ger inte rätt till ersättning för ekonomisk invaliditet. Rätt till omprövning av medicinsk och ekonomisk invaliditet Om den försäkrades arbetsförmåga, nedsättning av kroppsfunktionen eller ärrens omfattning avsevärt förändras och förändringen av Folksam kan anses bestående, kan omprövning ske intill dess att tio år gått från skadetillfället. Vid medicinsk invaliditet gäller att för den som inte fyllt 20 år vid skadetillfället kan omprövning ske intill dess att den försäkrade fyllt 30 år. Kostnader Ersättning för kostnader kan erhållas om tilläggsförsäkring tecknats. Vilket tillägg den försäkrade tecknat avtal om framgår av försäkringsbeskedet. Ersättning för kostnader som inte utbetalas med schablonbelopp ska på förhand godkännas av Folksam. Allmänt Ersättning lämnas vid sjukdom eller till följd av olycksfall.

13 Personskadeförsäkring 13 Allmänna krav för rätt till ersättning för kostnader Försäkringen lämnar ersättning för kostnader enligt två modeller, antingen en schablonersättning eller ersättning motsvarande de kostnader man har för skadan. För många av ersättningsmomenten lämnas ersättning i form av schablonbelopp uttryckt i procent av ett prisbasbelopp. I vissa av ersättningsmomenten krävs att man ska styrka med kvitto de kostnader man haft på grund av skadan. Rätt till ersättning vid sjukdom För att få rätt till ersättning för kostnader vid sjukdom krävs en viss varaktighet. Vilken regel som gäller framgår av respektive ersättningsmoment. Följande två regler gäller: Karens vid sjukdom Ersättning lämnas för kostnader som uppstår efter det att 180 kalenderdagar gått från skadetillfället. Detta gäller inte för ersättningsmomenten: Årlig kostnadsersättning, Sjukhusvård, Rehabilitering och Begravningskostnader. Kvalifikationstid För ersättningsmomenten Sjukhusvård och Rehabilitering lämnas ersättning från första dagen om vistelsen varat i mer än sammanlagt sju dagar. 1. Bastillägg 1.1 Kostnader under akut sjuktid Ersättning lämnas för kostnader för bland annat läkarvård, sjukhusvård, vård hos sjukgymnast, resor, hjälpmedel, merkostnader och rehabilitering under akut tid. Ersättningen är schabloniserad. Ersättning lämnas enligt ett av följande alternativ beroende på sjukskrivningstidens längd. Sjukskriven färre än 8 dagar Ersättning lämnas med 0,75 procent av ett prisbasbelopp för varje sjukvårdsbehandling eller uttaget recept, dock högst vid tio tillfällen per år i längst tre år från skadetillfället. För sjukskrivning längre än sju dagar lämnas inte ersättning samtidigt enligt denna regel. Vid sjukdom lämnas ersättning tidigast efter 180 dagar från skadetillfället och längst till och med dag Sjukskriven 8 dagar eller längre Från dag åtta och längst till dess att 90 dagar gått från skadetillfället lämnas ersättning med sex procent av ett prisbasbelopp per månad med 1/30 del av försäkringsbeloppet per kalenderdag.

14 14 Personskadeförsäkring Från och med dag 91 fram till och med dag 1095 från skadetillfället lämnas ersättning med tre procent av ett prisbasbelopp per månad med 1/30 del av försäkringsbeloppet per kalenderdag. Vid sjukdom lämnas ersättning tidigast efter 188 dagar från skadetillfället och längst till och med dag 1095 med tre procent av prisbasbeloppet per månad med 1/30 del av försäkringsbeloppet per kalenderdag. Denna ersättning lämnas i förhållande till graden av arbetsoförmåga och sjukskrivningstid. Arbetsoförmåga lägre än 50 procent ger inte rätt till ersättning. 1.2 Tandskadekostnader Vid tandvård till följd av olycksfallsskada lämnas ersättning för kostnader. Tandskada som uppkommit vid tuggning eller bitning anses inte som olycksfallsskada. Ersättning lämnas för en och samma skada och vid ett tillfälle med tre procent av ett prisbasbelopp per skadad tand. Vid skadad hel- eller delprotes lämnas ersättning, med sex procent av ett prisbasbelopp och för broled lämnas ersättning med tre procent av ett prisbasbelopp per skadad led. Ersättning lämnas för kostnader som uppstår inom fem år från skadetillfället för behandling av tand eller tandprotes som skadats i munnen. För den som inte fyllt 20 år och har rätt till fri tandvård, lämnas ersättning endast för akut temporär behandling. Ersättning lämnas med två procent av ett prisbasbelopp. Med akut temporär tandvårdsbehandling menas sådan provisorisk behandling som är nödvändig för att akut förhindra eller minska risken för ytterligare tandbesvär. Måste slutbehandlingen på grund av den försäkrades ålder uppskjutas till senare tidpunkt, ersätts även kostnader, med schablonbelopp, för den uppskjutna behandlingen som om skada inträffat från fyllda 20 år. Förutsättning är att Folksam kunnat godkänna den uppskjutna behandlingen inom fem år från skadetillfället, dock senast innan den försäkrade fyllt 25 år. I Sverige ersätts kostnader för behandling endast om den ges av tandläkare inom offentlig vård eller av tandläkare som är uppförd på förteckning upprättad av Försäkringskassan. 1.3 Årlig kostnadsersättning Årlig kostnadsersättning lämnas med högst ett prisbasbelopp per år. Ersättningen utbetalas med så stor del av beloppet som motsvarar preliminärt bedömd medicinsk invaliditetsgrad.

15 Personskadeförsäkring 15 Vid olycksfall lämnas inte ersättning vid invaliditetsgrad under tio procent. Vid sjukdom lämnas inte ersättning vid invaliditetsgrad under 20 procent. Om invaliditetsgraden förändras under den tid ersättningen utbetalas, ska ersättningen ändras i motsvarande grad. Årlig kostnadsersättning lämnas när invaliditetstillståndet inträtt, dock tidigast ett år efter det att skadan inträffade. Ersättning utbetalas helårsvis i förskott så länge invaliditetstillståndet kvarstår och varken definitiv medicinsk eller ekonomisk invaliditetsgrad fastställts, dock längst till den dag den försäkrade fyller 70 år. Vid sjukdom lämnas ersättning längst till den försäkrade fyller 60 år. 1.4 Begravningskostnader Om försäkrad som är äldre än en månad avlider till följd av skadan under försäkringstiden utbetalas ersättning för begravningskostnader med 0,5 prisbasbelopp. Utbetalningen sker till dödsboet. 2. Stort tillägg 2.1 Läke- och resekostnader Ersättning lämnas för kostnader för läkarvård, läkemedel och resor i samband med vård och behandling under akut tid med 0,5 procent av ett prisbasbelopp för varje sjukvårdsbehandling eller uttaget recept. Ersättning lämnas med högst 14 procent av ett prisbasbelopp per år i längst tre år från skadetillfället för varje skada. Vid sjukdom lämnas ersättning för kostnader som uppstår tidigast efter 180 dagar från skadetillfället. 2.2 Sjukhusvård Om skadan medför att den försäkrade måste läggas in på sjukhus lämnas ersättning med 0,3 procent av ett prisbasbelopp per dag som den försäkrade vistas på sjukhus, in- och utskrivningsdag inräknad. Ersättning lämnas under längst 365 dagar för varje skada. Vid sjukdom lämnas ersättning efter kvalifikationstid. 2.3 Arbets- och studieplatsresor Om skadan medför merkostnader för resor mellan bostaden och den fasta arbets- eller utbildningsplatsen och läkare föreskrivit särskilt transportmedel för att den försäkrade ska kunna delta i arbete eller ordinarie utbildning lämnas ersättning med högst ett prisbasbelopp per år i längst tre år från det att skadan inträffade. Kostnaderna ska på förhand godkännas av Folksam.

16 16 Personskadeförsäkring 2.4 Tandskadekostnader Vid tandvård till följd av olycksfallsskada lämnas ersättning för kostnader. Tandskada som uppkommit vid tuggning eller bitning anses inte som olycksfallsskada. Ersättning lämnas för första till fjärde skadade tanden med sex procent av ett prisbasbelopp per skadad tand och för femte tanden och därutöver med tre procent av ett prisbasbelopp per tand. Vid skadad helprotes med 14 procent av ett prisbasbelopp och vid skadad delprotes med 11 procent av ett prisbasbelopp. För skadad broled lämnas ersättning för två till fyra leders brygga med sju procent av ett prisbasbelopp per skadad led och för fem eller flera skadade leder lämnas ersättning för faktiska kostnader. Ersättning lämnas för kostnader som uppstår inom fem år från skadetillfället för behandling av tand eller tandprotes som skadats i munnen. För den som inte fyllt 20 år och har rätt till fri tandvård, lämnas ersättning endast för akut temporär behandling. Ersättning lämnas med två procent av ett prisbasbelopp. Med akut temporär tandvårdsbehandling menas sådan provisorisk behandling som är nödvändig för att akut förhindra eller minska risken för ytterligare tandbesvär. Måste slutbehandlingen på grund av den försäkrades ålder uppskjutas till senare tidpunkt, ersätts även kostnader, med schablonbelopp, för den uppskjutna behandlingen som om skada inträffat från fyllda 20 år. Förutsättning är att Folksam kunnat godkänna den uppskjutna behandlingen inom fem år från skadetillfället, dock senast innan den försäkrade fyllt 25 år. I Sverige ersätts kostnader för behandling endast om den ges av tandläkare inom offentlig vård eller av tandläkare som är uppförd på förteckning upprättad av Försäkringskassan. 2.5 Glasögon och kläder Leder olycksfallsskadan till att den försäkrade måste behandlas av läkare, lämnas ersättning för skadade kläder med ett schablonbelopp motsvarande tre procent av ett prisbasbelopp glasögon med ett schablonbelopp motsvarande sex procent av ett prisbasbelopp. 2.6 Hjälpmedel och proteser Om skadan förväntas leda till varaktig invaliditet lämnas ersättning med högst 0,5 prisbasbelopp för nödvändiga och skäliga kostnader för hjälpmedel och proteser. Dessa ska ha fö-

17 Personskadeförsäkring 17 reskrivits av läkare som nödvändiga för att lindra invaliditetstillståndet. Ersättning för hjälpmedel och proteser lämnas inom tre år från det att skadan inträffade. 2.7 Sveda och värk Ersättning lämnas för sveda och värk om den försäkrade till följd av skadan blivit arbetsoförmögen till minst 50 procent under minst 31 dagar i en följd. Ersättning lämnas från första dagen. Ersättning lämnas med fem procent av ett prisbasbelopp per månad i längst 180 kalenderdagar. Vid sjukdom lämnas ersättning för arbetsoförmåga, dock tidigast efter 180 dagar från skadetillfället. Utbetalning sker när den akuta sjuktiden upphört. Ersättning lämnas inte om skadan ger rätt till ersättning enligt lag, annan författning eller från annan försäkring. 2.8 Rehabilitering Om skadan förväntas leda till varaktig invaliditet lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader i samband med anlagsprövning, för val av yrkesutbildning och för särskilda medicinska eller arbetsvårdande åtgärder för rehabilitering. Ersättning lämnas med ett schablonbelopp motsvarande 0,3 procent av ett prisbasbelopp per dag som den försäkrade vistas på rehabiliteringsklinik eller motsvarande. Ersättning lämnas längst under 365 dagar. Med rehabilitering menas tidsbegränsade åtgärder som, kopplat till skadan, syftar till en återanpassning till vardags- eller arbetslivet. Om rehabiliteringen måste senareläggas, lämnas ersättning för den uppskjutna behandlingen, dock längst fram till dess att ersättning för medicinsk och ekonomisk invaliditet utbetalats. Vid sjukdom lämnas ersättning från första dagen om vistelsen varat i mer än sammanlagt sju dagar. 2.9 Merkostnader Om skadan kräver läkarbehandling lämnas ersättning för nödvändiga och oundvikliga merkostnader som uppkommer under den akuta sjuktiden. Med merkostnader menas bland annat kostnader för hjälp i hemmet. Ersättning lämnas räknat från skadetillfället, enligt följande: 1 6 månader, fyra procent av ett prisbasbelopp per månad 7 24 månader, två procent av ett prisbasbelopp per månad. Vid sjukdom lämnas ersättning för kostnader som uppkommer, dock tidigast efter 180 dagar från skadetillfället med två procent av ett prisbasbelopp per månad.

18 18 Personskadeförsäkring Ersättning utbetalas längst i 24 månader. Vid sjukdom är karens medräknad i denna tid. Merkostnaderna ska styrkas med originalkvitton Handikapphjälpmedel Ersättning för handikapphjälpmedel, handikappfordon och anpassning av bostaden kan lämnas om det med hän syn till skadan är nödvändigt för rehabiliteringen. Sådan kostnad ska på förhand godkännas av Folksam. Om rehabiliteringen måste senareläggas, lämnas ersättning för den uppskjutna behandlingen, dock längst fram till dess att ersättning för medicinsk och ekonomisk invaliditet utbetalats. Ersättning lämnas med högst ett prisbasbelopp Årlig kostnadsersättning Årlig kostnadsersättning lämnas med högst ett prisbasbelopp per år. Ersättningen utbetalas med så stor del av beloppet som motsvarar preliminärt bedömd medicinsk invaliditetsgrad. Vid olycksfallsskada lämnas inte ersättning vid invaliditetsgrad under tio procent. Vid sjukdom lämnas inte ersättning vid invaliditetsgrad under 20 procent. Om invaliditetsgraden förändras under den tid ersättningen utbetalas ska ersättningen ändras i motsvarande grad. Årlig kostnadsersättning lämnas när invaliditetstillståndet inträtt, dock tidigast ett år efter det att skadan inträffade. Ersättning utbetalas helårsvis i förskott så länge invaliditetstillståndet kvarstår och varken definitiv ärrersättning, medicinsk eller ekonomisk invaliditetsgrad fastställts, dock längst till den dag den försäkrade fyller 70 år. Vid sjukdom lämnas ersättning längst till 60 års ålder Begravningskostnader Om försäkrad som är äldre än en månad avlider till följd av skada under försäkringstiden utbetalas ersättning för begravningskostnader med ett prisbasbelopp. Utbetalning sker till dödsboet. Begränsning i rätten till ersättning För samtliga ovanstående ersättningsmoment gäller följande begränsningar: Ersättning lämnas inte för kostnader om den försäkrade har rätt att få ersättning enligt lag, annan författning eller från annan försäkring. Ersättning lämnas inte heller för kostnader som ersätts enligt kollektivavtal slutet mellan huvudorganisationer på arbetsmarknaden.

19 Personskadeförsäkring 19 Om den försäkrade inte har rätt till ersättning från Försäkringskassan i Sverige, lämnas ersättning bara för de kostnader som skulle ha ersatts om denna rätt funnits. Vid i Sverige uppkommet behov av läkarvård, sjukhusvård eller annan behandling ersätts kostnader endast om vården eller behandlingen ges inom den offentliga vården eller av läkare som har vårdavtal med sjukvårdshuvudman. Inskränkningar i försäkringens giltighet Genom särskilt avtal kan nedanstående inskränkningar i vissa fall upphävas. Om sådant avtal träffas framgår det av uppgifterna i försäkringsbrevet eller i tillägg till detta. Sjukdomsanlag Om försäkringen tecknas innan den försäkrade fyllt fyra år gäller försäkringen inte för följder av sjukdom, kroppsfel eller psykisk utvecklingsstörning där åkomman eller anlag till åkomman enligt medicinsk erfarenhet sannolikt funnits sedan födelsen men symtom visat sig först sedan försäkringen tecknats. Denna inskränkning gäller dock inte om den försäkrade efter fyllda fyra år genomgår en allsidig läkarundersökning vid barnavårdscentral eller motsvarande och det inte framkommit några symtom på sådan åkomma vid denna undersökning. Visar sig sådana symtom först efter åtta års ålder gäller ingen begränsning av försäkringens giltighet i detta avseende. Särskilt riskfyllda yrken Försäkringen gäller inte för skada som drabbar försäkringstagaren vid utövande av särskilt riskfyllda yrken, till exempel Stuntman Cirkusartist Dykare vid oljeplattform Livvakt Den försäkrade är skyldig att anmäla till Folksam om avtalsgrundande uppgifter (riskfylld yrkesutövning) ändras. Genom särskilt avtal kan i vissa fall inskränkningar av försäkringsskyddet vid särskilt riskfyllda yrken upphävas. Sport och idrott Försäkringen gäller inte vid skada som drabbar den försäkrade, efter fyllda 25 år, under deltagande i sport och idrott, äventyr, expedition eller annan liknande riskfylld sysselsättning som inte kan anses som motionseller fritidssysselsättning i normal omfattning och intensitet. Nedan ges

20 20 Personskadeförsäkring exempel på sysselsättningar som i vissa fall kan anses som riskfylld sysselsättning: kampsport samt annan sport med kroppskontakt eller därmed jämförbar utövning, fallskärmshoppning, glid- och skärmflygning, ballong- och segelflygning, bungyjump samt annan flygning eller därmed jämförbar utövning, dykning eller annan jämförbar vattensport, båt- eller brädsport eller därmed jämförbar utövning, hästsport eller därmed jämförbar utövning, skidsport eller därmed jämförbar utövning, skytte med pistol, gevär, båge eller motsvarande, cykelsport eller därmed jämförbar utövning, motorsport eller därmed jämförbar utövning, lagsporter, enskild bollsport eller därmed jämförbar utövning dock undantagen korporationsidrott, friidrott eller därmed jämförbar utövning, dans, balett, gymnastik, skridskoåkning eller därmed jämförbar utövning, expeditions- eller äventyrsverksamhet i enskild regi eller i grupp, stuntman eller därmed jämförbar utövning, klättring på berg, is, klippa, glaciär eller därmed jämförbar utövning. Vistelse utomlands Vid vistelse utomlands, som inte berörs av inskränkningarna vid krigsförhållanden och politiska oroligheter, gäller försäkringen enligt följande. Ersättning vid dödsfall utbetalas om den försäkrade avlidit utomlands, oavsett utlandsvistelsens längd. Försäkringen gäller inom Norden i obegränsad omfattning. Vid vistelse utanför Norden lämnas inte kostnadsersättning. Vid vistelse utanför Norden vilken varat i längst tolv månader, gäller dock övriga i försäkringen ingående moment. Vid vistelse utanför Norden, vilken varat i längst tolv månader, och om den försäkrade är i svensk tjänst eller i tjänst hos utländskt företag eller internationell organisation som har fast anknytning till Sverige gäller försäkringen i sin helhet. Med Norden avses i dessa villkor Sverige, Finland, Island, Norge (med undantag av Spetsbergen) och Danmark (med undantag av Grönland).

21 Personskadeförsäkring 21 Krigstillstånd Ersättning lämnas inte för skada som har samband med krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution eller uppror. Krigstillstånd utanför Sverige Har skada inträffat utanför Sverige genom krig eller andra ovan nämnda oroligheter, gäller försäkringen om skadan inträffat inom tre månader räknat från oroligheternas utbrott, om den försäkrade vistas i det drabbade området vid utbrottet. Ersättning lämnas emellertid inte om den försäkrade deltar i oroligheterna eller tar befattning med dessa som rapportör eller dylikt. Även militärt bevakningsuppdrag i FN:s eller annan organisations regi räknas som deltagande i krig eller krigsliknande oroligheter. Skador orsakade av atomkärnreaktion och terrorhandling Försäkringen gäller inte för försäkringsfall vars uppkomst eller omfattning har direkt eller indirekt samband med atomkärnreaktion. Försäkringen gäller inte heller för försäkringsfall genom spridande av biologiska, kemiska eller nukleära substanser i samband med terrorhandling. Med terrorhandling avses en skadebringande handling som är straffbelagd där den begås eller där försäkringsfallet inträffar och som framstår att vara utförd i syfte att allvarligt skrämma en befolkning otillbörligt tvinga offentliga organ eller internationell organisation att genomföra eller avstå från att genomföra viss åtgärd eller allvarligt destabilisera eller förstöra de grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturerna i ett land eller i en internationell organisation. Flygning Försäkringen gäller inte om den försäkrade är förare eller tjänstgör ombord vid militär flygning, avancerad flygning eller yrkesmässig provflygning, annan civil flygning som inte är linjetrafik, chartertrafik som utförs av flygbolag, koncessionerat i nordiskt land, eller vid bruks-, skol- eller privatflyg såsom anställd ombord. Självmord Innan ett år gått från det försäkringen trätt i kraft eller senast återupplivades gäller försäkringen vid självmord endast i vissa fall. Om det kan antas att försäkringen

22 22 Personskadeförsäkring tecknats utan tanke på självmordet gäller försäkringen. Missbruk Om den försäkrade drabbas av skada under påverkan av alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel eller narkotiska preparat eller dopningspreparat som inte används i medicinskt syfte kan ersättningen sättas ned helt eller delvis. Dubbelförsäkring Blir den försäkrade invalidiserad på grund av en skada då flera försäkringar är gällande utbetalas invaliditetsersättning från denna försäkring oberoende av andra försäkringar. Kostnader samt sveda och värk ersätts dock endast från en försäkring. Åtgärder för utbetalning av ersättning Vid skada måste: legitimerad läkare/tandläkare anlitas utan dröjsmål, läkares/tandläkares föreskrifter noggrant följas, skadeanmälan göras till Folksam, den behandlande läkaren/tandläkaren få lämna alla upplysningar som är av betydelse för bedömning av ersättningsfrågan till Folksams medicinska rådigvare, den försäkrade/målsmannen ge en av Folksam utsedd läkare/tandläkare tillfälle till undersökning (om Folksam begär det) övriga handlingar som erfordras för bedömning av ersättningsfrågan lämnas (om Folksam begär det) anmälan om skada ske utan dröjsmål till Folksam, anspråk på ersättning för kostnader styrkas med verifikationer och kostnader i förväg godkännas av Folksam. Läkararvode för invaliditetsutlåtande och kostnader (gäller inte ersättning för inkomstbortfall) för av Folksam särskilt påfordrad läkarundersökning ersätts av Folksam. Dröjsmålsränta Utbetalning ska ske senast en månad efter det att den som gör anspråk på ersättningen fullgjort vad som åligger honom enligt Åtgärder för utbetalning av ersättning. Om det finns anledning att utreda om någon uppgift som lagts till grund för försäkringsavtalet varit oriktig eller ofullständig, behöver utbetalningen dock inte ske förrän en månad förflutit efter det att sådan utredning avslutats. Utredningen ska bedrivas med tillbörlig skyndsamhet. Sker utbetalningen senare än vad

23 Personskadeförsäkring 23 som sagts ovan betalar Folksam dröjsmålsränta enligt räntelagen. Dröjsmålsränta betalas dock inte om den är mindre än en halv procent av prisbasbeloppet för det år då utbetalningen sker. Force majeure Om dröjsmål med utredningen rörande försäkringsfall eller med utbetalning uppstår genom myndighets åtgärd, krigshandling, strejk, lockout, bojkott, blockad eller liknande händelse, är Folksam inte ansvarigt för förlust som genom detta kan uppkomma för försäkringstagaren eller hans rättsinnehavare. Förklaring av begrepp Akut behandling/akut sjuktid Med akut behandling/akut sjuktid menas den tid under vilken den skadade givits vård och behandling för att förhindra eller minska menliga följder av skadan inklusive uppkomna komplikationer. Den akuta sjuktiden börjar vid skadetillfället och varar till dess att stationärt tillstånd inträtt. Försäkrad Försäkrad är den person på vars liv eller hälsa försäkringen är tecknad. Försäkringsbelopp De belopp som ersättningarna i de olika ersättningsmomenten grundar sig på. Försäkringshandlingar Försäkringshandlingar består av både försäkringsbrev och försäkringsvillkor. Försäkringsbrev Innehåller upplysningar om vem som är försäkrad, försäkringstid, premiebetalningstid och omfattningen av den avtalade försäkringen. Denna handling får försäkringstagaren i samband med tecknandet av försäkringen. Tillägg till försäkringsbrevet Skickas ut i samband med varje årsförfallodag och innehåller uppgift om den avtalade försäkringen, försäkringsbelopp samt uppgifter om det kommande årets premie samt en kortfattad beskrivning av försäkringens innehåll. Försäkringsvillkor Försäkringsvillkoren beskriver de ersättningsmoment som kan ingå i försäkringen. De ersättningsmoment som ingår framgår av försäkringsbrevet eller tillägg till försäkringsbrevet. Försäkringstagaren får denna handling i samband med tecknandet av försäkringen.

24 24 Personskadeförsäkring Försäkringstagare Försäkringstagare är den person som tecknat försäkring med dessa villkor. Försäkringstid Den tid den försäkrade omfattas av försäkringen. Karenstid Karenstid är den tid som måste passera innan rätt till ersättning inträder. Månad Med månad menas 30 kalenderdagar. Olycksfallsskada Med olycksfallsskada menas sådan kroppsskada som drabbar den försäkrade genom oförutsedd, plötslig yttre händelse (olycksfall). Psykiska besvär betraktas inte som kroppsskada. Med olycksfallsskada jämställs kroppsskada som orsakats av solsting, värmeslag och förfrysning. Total hälseneruptur räknas som olycksfallsskada även utan oförutsedd plötslig yttre händelse. Samband mellan kroppsskada och någon av de ovan angivna skadevållande orsakerna ska anses föreligga, om det är klart mera sannolikt än att samband inte föreligger. Med kroppsskada jämställs skada på protes eller annan liknande anordning som användes för sitt ändamål när skadan inträffade. Finns redan ett kroppsfel (sjuklig förändring eller annan kroppsskada) när olycksfallsskadan inträffar eller har kroppsfelet tillkommit senare gäller följande: Kan det antas att kroppsfelet medverkat till att följderna av olycksfallsskadan förvärrats, lämnas ersättning bara för de följder som direkt beror på olycksfallsskadan oberoende av kroppsfelet. Om det kan antas att det endast är kroppsfelet som orsakar besvären lämnas ingen ersättning. Med olycksfallsskada avses inte: Skada som uppkommit genom smitta av bakterier, virus eller annat smittämne. Infektion på grund av insektsstick eller liknande kan dock ersättas som olycksfallsskada. Behandlingsskada som uppkommit genom ingrepp, behandling eller undersökning samt genom användning av läkemedel Överansträngning Frivilligt orsakad kroppsskada. Premiebetalningstid Den tid premien ska betalas under försäkringstiden.

25 Personskadeförsäkring 25 Prisbasbeloppet Med prisbasbeloppet avses det prisbasbelopp som, enligt lagen om allmän försäkring, fastställs varje år. Sjukdom Med sjukdom menas en sådan avvikelse från normalt hälsotillstånd som kräver sjukvård och som inte är att betrakta som olycksfallsskada enligt ovan. Samband med skada på grund av sjukdomsfall ska anses föreligga, om det är klart mera sannolikt än att samband inte föreligger. Sjukdomen anses ha visats den dag första sjukvårdskontakten togs med anledning av ifrågavarande sjukdom eller symtom på sjukdom. Finns redan ett kroppsfel (sjukdom, sjuklig förändring, sjukdomsanlag eller lyte) när sjukdomen inträffar eller har kroppsfelet tillkommit senare gäller följande: Kan det antas att kroppsfelet medverkat till att följderna av sjukdomen förvärrats, lämnas ersättning bara för de följder som direkt beror på sjukdomen oberoende av kroppsfelet. Om det kan antas att det endast är kroppsfelet som orsakar besvären lämnas ingen ersättning. Med sjukdom menas inte plastikoperation eller liknande skönhetsbefrämjande behandling, havandeskap/abort, frivilligt orsakad kroppsskada normal åldersförändring, behandlingsskada som uppkommit genom ingrepp, behandling eller undersökning samt kroppsskada som uppkommit genom användning av läkemedel. Skada Med skada avses sjukdom och/eller följd av olycksfall. Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbrevet. Tabeller Särskilda tabeller används för att bedöma graden av medicinsk invaliditet, fastställd gemensamt av försäkringsbranschen ersättning för vanprydande ärr, fastställd av Folksam. Årsförfallodag Årsförfallodag är det datum varje år då ett eller flera år gått sedan första premiens förfallodag. För det kommande året uppräknas försäkringsbeloppen med vissa begränsningar med det då aktuella prisbasbeloppet. Premien och försäkringsbeloppen för det kommande året gäller från årsförfallodagen.

26 26 Om vi inte skulle komma överens Om vi inte skulle komma överens Det är självklart för Folksam att hålla en god service i alla försäkringsfrågor. Allt vårt arbete ska vara noggrant, omdömesgillt, snabbt och korrekt samt ge full rätt åt alla. Missförstånd eller problem går inte alltid att undvika, men erfarenheten visar att många frågor kan klaras upp på ett enkelt sätt genom ett samtal eller kompletterande uppgifter. Din första åtgärd Ring eller skriv till den som handlagt ditt ärende på Folksam, så hjälps vi åt att reda ut problemet. Adress och telefonnummer till Folksams kontor finns i dina försäkringshandlingar eller i telefonkatalogens Gula sidor. Om vi ändå inte kan enas Beroende på vilken typ av försäkring du har finns det flera möjligheter för dig att få ärendet prövat: Du kan ta kontakt med Kundombudsmannen Folksam om du har frågor om försäkrings- och skadeärenden. Kundombudsmannen är fristående från Folksam och prövar opartiskt om ditt ärende har handlagts på rätt sätt. Postadress Stockholm, telefon , eller , fax , e-post Anmälan måste göras inom ett år från det att Folksam lämnat sitt slutliga besked. Du kan ta kontakt med Fondombudsmannen Folksam om du har frågor om ditt fondsparande. Fondombudsmannen är fristående från Folksam och prövar opartiskt om ditt ärende har handlagts på rätt sätt. Postadress Stockholm, telefon , fax , e-post Anmälan måste göras senast inom ett år från det att Folksam lämnat sitt slutliga besked. När det gäller försäkringsmedicinska frågor rörande liv-, sjuk- eller olycksfallsförsäkring kan du själv begära prövning i Personförsäkringsnämnden. Blankett för ansökan om prövning beställer du av Folksam eller nämnden. Adress Klara Norra Kyrkogata 33, Stockholm, telefon , fax Allmänna reklamationsnämnden ARN är en statlig myndighet som kostnadsfritt prövar de flesta tvister angående privatpersoners försäkringar, dock inte tvister som rör lägre belopp än kronor eller medicinska bedömningar. Anmälan till ARN måste göras senast sex månader efter det att Folksam, Kundombudsmannen eller Fondombudsmannen har lämnat

27 Om vi inte skulle komma överens 27 slutligt besked. Postadress Box 174, Stockholm, telefon , fax , Du kan också få ersättningsfrågan prövad av domstol (tingsrätt). Adress och telefonnummer hittar du i telefonkatalogen. Då kan du ofta utnyttja din rättsskyddsförsäkring, som även gäller vid tvister med oss. För att du inte ska förlora din rätt till ersättning måste du väcka talan vid domstol. I regel måste det ske inom tre år från det du fått kännedom om att fordringen kunnat göras gällande och i varje fall inom tio år från det att fordringen tidigast hade kunnat göras gällande. Om du som privatperson anmält en skada före preskriptionstidens utgång har du alltid sex månader på dig att väcka talan från det att du fått slutligt besked från Folksam, Kundombudsmannen eller Fondombudsmannen. I många kommuner finns kommunal konsumentvägledning som ger råd och hjälp i försäkringsärenden. Adress och telefonnummer hittar du i telefonkatalogen. Allmänna försäkringsfrågor I allmänna frågor rörande försäkring kan du vända dig till Konsumenternas försäkringsbyrå för råd och hjälp. Adress Klara Norra Kyrkogata 33, Stockholm, telefon , fax ,

Försäkringsvillkor 1381 Gäller från och med 2006-01-01. Olycksfallsförsäkring. ålderspensionärer

Försäkringsvillkor 1381 Gäller från och med 2006-01-01. Olycksfallsförsäkring. ålderspensionärer Försäkringsvillkor 1381 Gäller från och med 2006-01-01 Olycksfallsförsäkring för ålderspensionärer Innehåll Sammanställning av ersättningsförmåner...... 4 Försäkringsavtalet......................... 5

Läs mer

Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer. Gäller fr o m 1 januari 2006

Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer. Gäller fr o m 1 januari 2006 Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer Gäller fr o m januari 2006 FOLKSAM Villkor nr K 65 Villkor för Kollektiv Olycksfallsförsäkring Gäller fr o m 2006-0-0 Försäkringen gäller för olycksfallsskada

Läs mer

Startklar och Startklar Plus

Startklar och Startklar Plus 1(6) Startklar och Startklar Plus Villkor som gäller från och med den 1 april 2008. Avbeställningsförsäkring och olycksfallsförsäkring Villkoret gäller för varje person som tecknat Startklar eller Startklar

Läs mer

Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960

Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960 Sid. 1(7) Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960 Villkor nr K 64960 som gäller från och med 2008-04-01 Allmänt Vilka ersättningar som gäller för varje enskild försäkring framgår av

Läs mer

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring,

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring, 1/5 Försäkringen tecknas hos Folksam ömsesidig sakförsäkring, organisationsnummer 502006-1619. Att Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag innebär att det ägs av försäkringstagarna. Huvudkontorets adress

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

K. Tilläggsförsäkringar

K. Tilläggsförsäkringar K.4. Privatolycksfall K.4.1. Omfattning Försäkringen gäller Försäkringen gäller för olycksfallsskada under såväl fritid som arbetstid. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader samt vid medicinsk

Läs mer

Försäkringsvillkor Grupplivförsäkring GL 5113 Gäller för avtal tecknade från 2006-01-01. Grupplivförsäkring GL 5113

Försäkringsvillkor Grupplivförsäkring GL 5113 Gäller för avtal tecknade från 2006-01-01. Grupplivförsäkring GL 5113 Försäkringsvillkor Grupplivförsäkring GL 5113 Gäller för avtal tecknade från 2006-01-01 Grupplivförsäkring GL 5113 Innehåll A. Försäkringsavtal och premiebetalning..... 4 1. Gruppavtal............................

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Kortfakta Skydd: Gäller dygnet runt. Hela livet ut. Pris: Begränsningar: Observera viktiga begränsningar under rubriken Inskränkningar i försäkringens giltighet.

Läs mer

Villkor L304. Kollektiv Olycksfallsförsäkring. Gäller från och med den 1 juli 2007

Villkor L304. Kollektiv Olycksfallsförsäkring. Gäller från och med den 1 juli 2007 Villkor L304 Kollektiv Olycksfallsförsäkring Gäller från och med den 1 juli 2007 Olycksfallsförsäkring 1. Försäkringen gäller med följande moment Akutersättning Merkostnader Tandskadekostnader Olycksfallskapital

Läs mer

Försäkringsvillkor 1369 Gäller från och med 2007-02-01. Gravidförsäkring

Försäkringsvillkor 1369 Gäller från och med 2007-02-01. Gravidförsäkring Försäkringsvillkor 1369 Gäller från och med 2007-02-01 Gravidförsäkring Innehåll Sammanställning av ersättningsförmåner.........4 Försäkringsavtalet........................................6 Försäkringens

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet

Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet 1(6) Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet Villkor nr 140 från och med den 1 januari 2009 Villkoret gäller för varje person som omfattas av verksamhet anordnad av organisation som tecknat

Läs mer

Trygghetsförsäkring ishockey

Trygghetsförsäkring ishockey 1(6) Trygghetsförsäkring ishockey Villkor från och med den 1 januari 2009 Villkoren gäller för varje ishockeyspelare, 18 år eller äldre, som omfattas av kollektivavtal upprättat mellan Unionen och Arbetsgivaralliansen

Läs mer

För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring

För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd är särskilt viktigt för dig, ta kontakt med

Läs mer

Förköpsinformation Gravidförsäkring

Förköpsinformation Gravidförsäkring Förköpsinformation Gravidförsäkring Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd är särskilt viktigt för dig, ta kontakt med oss för att få veta om

Läs mer

Villkor Svenska Bilsportförbundets Tilläggsförsäkring

Villkor Svenska Bilsportförbundets Tilläggsförsäkring Sid 1(5) Villkor Svenska Bilsportförbundets Tilläggsförsäkring Försäkring nr K 64972 Gäller från och med 2012-07-01 1. Information Villkoret gäller för den grupp Folksam slutit avtal omförsäkring med.

Läs mer

Olycksfallsförsäkring. pensionärer. Försäkringsvillkor 1381 Gäller från och med

Olycksfallsförsäkring. pensionärer. Försäkringsvillkor 1381 Gäller från och med Olycksfallsförsäkring för pensionärer Försäkringsvillkor 1381 Gäller från och med 2011-01-01 3 Innehåll Sammanställning av ersättnings förmåner...5 Förklaringar av viktiga begrepp...6 Allmänna villkor...

Läs mer

Kompletterande Olycksfalls- och dödsfallsförsäkring

Kompletterande Olycksfalls- och dödsfallsförsäkring Kompletterande Olycksfalls- och dödsfallsförsäkring Gäller från 2014-10-01 Vem gäller försäkringen för Försäkringen gäller för dig som via Sparbanken har en gällande hemförsäkring, villahemförsäkring eller

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag

Läs mer

Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2010.

Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2010. Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2010 Inkomstförsäkring Innehåll Försäkringsvillkor Inkomstförsäkring Information... 3 Försäkringsgivare...

Läs mer

ELITIDROTTSFÖRSÄKRING K 64900

ELITIDROTTSFÖRSÄKRING K 64900 Sid. 1(7) ELITIDROTTSFÖRSÄKRING K 64900 Villkor nr 741 från och med 1 januari, 2006 Allmänt Detta försäkringsvillkor innehåller samtliga ersättningar som kan ingå i försäkringen. Vilka ersättningar som

Läs mer

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Sid 1 (6) 2004037c-2aee-4f91-a3a7-e56c464182e6 Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. P. Olycksfallsförsäkring

Läs mer

Grupplivförsäkring. pensionärer. Försäkringsvillkor Grupplivförsäkring för pensionärer Folksam ömsesidig livförsäkring

Grupplivförsäkring. pensionärer. Försäkringsvillkor Grupplivförsäkring för pensionärer Folksam ömsesidig livförsäkring Grupplivförsäkring för pensionärer Försäkringsvillkor Grupplivförsäkring för pensionärer Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller från och med 1 januari 2012 Innehåll Försäkringsvillkor Grupplivförsäkring

Läs mer

Villkor Svenska Jägareförbundet Försäkring nr K 66690

Villkor Svenska Jägareförbundet Försäkring nr K 66690 Sid 1(10) Villkor Svenska Jägareförbundet Försäkring nr K 66690 Olycksfallsförsäkring och Krisförsäkring Försäkringen gäller från och med 2007-07-01 Försäkrad grupp Till Svenska Jägareförbundet direkt

Läs mer

Förköpsinformation Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom med kvalificeringstid

Förköpsinformation Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom med kvalificeringstid Förköpsinformation Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom med kvalificeringstid Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd

Läs mer

Villkor för Olycksfallsförsäkring för barn, elever och andra grupper Gäller från och med 1 januari 2006

Villkor för Olycksfallsförsäkring för barn, elever och andra grupper Gäller från och med 1 januari 2006 Villkor B 06 (Version 2) Villkor för Olycksfallsförsäkring för barn, elever och andra grupper Gäller från och med 1 januari 2006 1. Information Försäkringsvillkoret innehåller samtliga ersättningsmoment

Läs mer

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Nedan beskrivs viktig information om Trygg Livförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter,

Läs mer

Villkor Svemos Tilläggsförsäkring

Villkor Svemos Tilläggsförsäkring Olycksfallsförsäkring Försäkring nr K 64922 Gäller från och med 2009-01-01 Villkor Svemos Tilläggsförsäkring 1. Information Villkoret gäller för den grupp Folksam slutit avtal om försäkring med. För försäkringen

Läs mer

Livförsäkring. Förköpsinformation

Livförsäkring. Förköpsinformation Livförsäkring Förköpsinformation Livförsäkring 2017 05 20 2 Information inför val av livförsäkring Denna förköpsinformation är en kortfattad översikt av Danica Pensions livförsäkring och ska enligt lag

Läs mer

Startklar och Startklar Plus

Startklar och Startklar Plus 1(7) Startklar och Startklar Plus Villkor som gäller från och med den 1 april 2012. Avbeställningsförsäkring och olycksfallsförsäkring Villkoret gäller för varje person som tecknat Startklar eller Startklar

Läs mer

OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VOY2013:1 Giltigt från 2013-01-01

OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VOY2013:1 Giltigt från 2013-01-01 OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen inte

Läs mer

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GÄLLER FRÅN 1 NOVEMBER 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1 Försäkringsvillkor Olycksfallsförsäkring Gäller från 1 november 2010 Innehållsförteckning 1. Allmänna avtalsbestämmelser...4 1.1 Den

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Senior - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLS

Läs mer

Förköpsinformation för Sjukförsäkring

Förköpsinformation för Sjukförsäkring Förköpsinformation för Sjukförsäkring På följande sidor beskrivs viktig information om sjukförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter, se Allmänna villkor för sjukförsäkring.

Läs mer

Villkor Gruppförsäkring gällande för volontärer och förtroendevalda inom medlemsorganisation tillhörande Arbetsgivaralliansen eller KFO

Villkor Gruppförsäkring gällande för volontärer och förtroendevalda inom medlemsorganisation tillhörande Arbetsgivaralliansen eller KFO Villkor Gruppförsäkring gällande för volontärer och förtroendevalda inom medlemsorganisation tillhörande Arbetsgivaralliansen eller KFO 1(7) Villkor nr 140a från och med den 1 januari 2011 Villkoret gäller

Läs mer

Försäkringsvillkor Kompletterings-TGL

Försäkringsvillkor Kompletterings-TGL Försäkringsvillkor Kompletterings-TGL Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Gäller från och med den 1 januari 2016 Folksam ömsesidig livförsäkring Folksam 106 60 Stockholm 0771-950

Läs mer

Kommunolycksfallsförsäkring. Försäkringsvillkor B11 Gäller från och med 2011 01 01 Folksam ömsesidig sakförsäkring

Kommunolycksfallsförsäkring. Försäkringsvillkor B11 Gäller från och med 2011 01 01 Folksam ömsesidig sakförsäkring Försäkringsvillkor B11 Gäller från och med 2011 01 01 Folksam ömsesidig sakförsäkring 2 Försäkringsvillkor B11 3 Innehåll 1. Översiktlig information...4 2. Kostnader för skadans läkande...5 3. Medicinsk

Läs mer

Försäkringsvillkor för Kommunolycksfallsförsäkring Gäller från och med 1 januari 2011

Försäkringsvillkor för Kommunolycksfallsförsäkring Gäller från och med 1 januari 2011 Villkor B11 Försäkringsvillkor för Kommunolycksfallsförsäkring Gäller från och med 1 januari 2011 1. Information Försäkringsvillkoret innehåller samtliga ersättningsmoment som kan ingå i försäkringsskyddet.

Läs mer

Försäkringsbrev Företagsförsäkring Datum 2012-11-29

Försäkringsbrev Företagsförsäkring Datum 2012-11-29 106 60 Stockholm Försäkringsbrev Telefonnummervid frågor Förmedlare: Marsh AB Försäkringsärenden: 08-4124200 Inträffad skada: 0771-960960 792 80 Mora 20 2 06.03.56 18 66 64 7+1 Utfärdat på grund av Försäkringstagare

Läs mer

Inkomstförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2011 Folksam ömsesidig sakförsäkring

Inkomstförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2011 Folksam ömsesidig sakförsäkring Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2011 Folksam ömsesidig sakförsäkring 2/9 Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Innehåll Försäkringsvillkor...3 Information...3

Läs mer

Barnförsäkring. Förköpsinformation. Förköpsinformation Barnförsäkring

Barnförsäkring. Förköpsinformation. Förköpsinformation Barnförsäkring Förköpsinformation Barnförsäkring Kortfakta Skydd: Gäller dygnet runt. Gäller både sjukdom och olycksfall. Ger ersättning för merkostnader. Pris: Du kan välja mellan två försäkringsbelopp och premien avgörs

Läs mer

F örsäkringen gäller under ordinarie verksamhet i skola, 2016-9-3, enligt villkor B14. Högst 0,25 Pbb. Med fritid avses.

F örsäkringen gäller under ordinarie verksamhet i skola, 2016-9-3, enligt villkor B14. Högst 0,25 Pbb. Med fritid avses. Fol sam 6 Krokoms Kommun K47636 Olycksfallsförsäkring för elever, barn och andra grupper inom Krokorns Kommun verksamhetsområde enligt nedanstående specifikation. Försäkringens giltighet Med skoltid/verksamhetstid

Läs mer

Olycksfallsförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från och med 2016 01 01

Olycksfallsförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från och med 2016 01 01 Olycksfallsförsäkring Gäller från och med 2016 01 01 2/17 Olycksfallsförsäkring Privat Innehåll Förklaringar av viktiga begrepp...3 Begränsningar i försäkringarnas giltighet...4 Sport och idrott...4 Vistelse

Läs mer

Försäkringsvillkor och instruktioner Kommunal

Försäkringsvillkor och instruktioner Kommunal Försäkringsvillkor och instruktioner Kommunal Försäkringar för förtroendevalda Gäller från och med 1 januari 2016 Folksam ömsesidig sakförsäkring Instruktion För den som är förtroendevald inom Kommunal

Läs mer

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Alla barn har rätt till en bra försäkring Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Skydda det bästa du har från 80 kr /mån För den du vill skydda mest i världen Världen är

Läs mer

Villkor 1373 Gäller från och med 2006-01-01. Sjuk- och olycksfallsförsäkring. i utlandet

Villkor 1373 Gäller från och med 2006-01-01. Sjuk- och olycksfallsförsäkring. i utlandet Villkor 1373 Gäller från och med 2006-01-01 Sjuk- och olycksfallsförsäkring för svenskar i utlandet Innehåll Sammanställning av ersättningsförmåner..... 3 Försäkringsavtalet......................... 4

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Medlemsbarn. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010

Medlemsbarn. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010 Medlemsbarn Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010 2 Många barn och unga är dåligt försäkrade Föräldrar tror ofta att samhället automatiskt rycker in med all ekonomisk hjälp om barn drabbas

Läs mer

Svenska Golfförbundet Försäkringsvillkor K 64810 Gäller avtal tecknade från och med 2005 12 01. Olycksfalls- och Krisförsäkring

Svenska Golfförbundet Försäkringsvillkor K 64810 Gäller avtal tecknade från och med 2005 12 01. Olycksfalls- och Krisförsäkring Svenska Golfförbundet Försäkringsvillkor K 64810 Gäller avtal tecknade från och med 2005 12 01 Olycksfalls- och Krisförsäkring 2/9 Villkor K64810 Svenska Golfförbundet Innehåll 1. Information... 3 1.1

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Mekonomen BilLivetförsäkring Våra populära Bas- och innehåller Liv-, Sjuk- och Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en ekonomisk trygghet.

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande 13400dc5-06d1-4b4d-96fc-f89ddd83cbaf Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING - MERKOSTNAD N14:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 5.2 Sjukavbrottsförsäkring Merkostnad 3 5.2.1 Vem försäkringen

Läs mer

Villkor Idrottsreseförsäkring K 96 alternativ 2 Villkoret gäller från och med 2008-01-01

Villkor Idrottsreseförsäkring K 96 alternativ 2 Villkoret gäller från och med 2008-01-01 Sid 1(10) Idrottsreseförsäkring K 96 alternativ 2 et gäller från och med 2008-01-01 Information s behandling av personuppgifter bolagens verksamhet är försäkringar och sparande. Verksamheten står under

Läs mer

Personförsäkring Olycksfallsförsäkring PLUS Vuxen

Personförsäkring Olycksfallsförsäkring PLUS Vuxen Personförsäkring Olycksfallsförsäkring PLUS Vuxen En olycka händer så lätt och då är det skönt att vara rätt försäkrad. Om du arbetar är du oftast försäkrad under arbetstid men vad har du för trygghet

Läs mer

Villkor Svenska Golfförbundet

Villkor Svenska Golfförbundet Sid 1(7) Olycksfallsförsäkring och Krisförsäkring Försäkring nr K 64810 Gäller från och med 2005-12-01 Villkor Svenska Golfförbundet 1. Information Villkoret gäller för den grupp Folksam slutit avtal om

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Plus - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLP

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring OK 611:4 Villkor 2006-01-01 Kollektiv olycksfallsförsäkring Länsförsäkringar Bergslagen......................021-19 01 00, 019-19 46 00 Blekinge Länsförsäkringsbolag......................................0454-30

Läs mer

Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring Kompletterings- TGL

Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring Kompletterings- TGL Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2006 Kompletterings- TGL Innehåll Villkor Kompletterings-TGL.................

Läs mer

Alla barn har rätt till en bra försäkring

Alla barn har rätt till en bra försäkring S 2849 12-02 Foto: Andreas Lind Alla barn har rätt till en bra försäkring Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har S2849.indd 3 2012-02-02 14:19:20 Skydda det bästa du har

Läs mer

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du

Läs mer

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare för livförsäkring.

Läs mer

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING SÄRSKILT VILLKOR V 965:2 O OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING 01. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för försäkringstagaren och dennes arbetstagare. 02. När försäkringen gäller Försäkringen gäller under

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring 2007

Villkor för gruppförsäkring 2007 Villkor för gruppförsäkring 2007 Återbetalningsskydd för PPM-sparande Avtal 40850 gäller från 1 mars 2007 1 Begreppsförklaringar... 2 2 Gemensamma bestämmelser... 3 3 Livförsäkring... 5 Livförsäkring med

Läs mer

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Fortsättningsförsäkring Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare

Läs mer

Villkor för Inkomstförsäkring

Villkor för Inkomstförsäkring Villkor för Inkomstförsäkring Vårdförbundet Gäller från 1 januari 2013 forenadeliv.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Begreppsförklaringar 4 3 Försäkringen 5 4 Vem kan få ersättning 6 5 Ersättningen 6 6 Ersättning

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Vad försäkringen ersätter och inte Översiktlig information. Fullständiga villkor

Läs mer

Gruppsjukförsäkring. För räddningsmän i beredskap som är medlemmar i Svenska Kommunalarbetareförbundet GF 17010

Gruppsjukförsäkring. För räddningsmän i beredskap som är medlemmar i Svenska Kommunalarbetareförbundet GF 17010 Gruppsjukförsäkring För räddningsmän i beredskap som är medlemmar i Svenska Kommunalarbetareförbundet GF 17010 Försäkringsvillkor Gruppsjukförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 BLIWA I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller

Läs mer

Förköpsinformation Gravidförsäkring

Förköpsinformation Gravidförsäkring Förköpsinformation Gravidförsäkring Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd är särskilt viktigt för dig, ta kontakt med oss för att få veta om

Läs mer

Olycksfallsförsäkring heltid

Olycksfallsförsäkring heltid 1 Olycksfallsförsäkring heltid (OFH Euro Accident) Giltighet Försäkringen galler vid olycksfallsskada som inträffar under försäkringstiden. Vid anmälan om skada erfordras att ansvarig person för verksamheten

Läs mer

personförsäkring Olycksfall Bas 2013 Gäller från 2013-02-01

personförsäkring Olycksfall Bas 2013 Gäller från 2013-02-01 personförsäkring Olycksfall Bas 2013 Gäller från 2013-02-01 Försäkringsvillkor Olycksfall Bas OLB 2013 Innehåll A Försäkringsavtalet... 3 A.1 Allmänna bestämmelser... 3 A.2 Vem försäkringen gäller för...

Läs mer

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING VILLKOR OL 2002 Gäller från 2001-11-01 Innehållsförteckning sida Viktigt om vår olycksfallsförsäkring 2 A. Försäkringsavtalet 4 1. Allmänna bestämmelser 4 2. Försäkrad person 4 3.

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Vad försäkringen ersätter och inte Var och när gäller försäkringen? Olycksfallsförsäkring

Läs mer

Kompletterings- TGL. Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring

Kompletterings- TGL. Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring Kompletterings- TGL Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2012 2 Innehåll Försäkringsvillkor

Läs mer

Jobbavidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01

Jobbavidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01 Jobbavidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01 Jobbavidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt, org.nr 516406-0948,

Läs mer

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa DÖDSFALL OLYCKSFALL BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring sförsäkring Försäkringsvillkor för olycksfall Gäller från 2011-02-01 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket

Läs mer

Försäkringsvillkor. Inkomstförsäkring. vid ofrivillig arbetslöshet

Försäkringsvillkor. Inkomstförsäkring. vid ofrivillig arbetslöshet Försäkringsvillkor Inkomstförsäkring vid ofrivillig arbetslöshet Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2016 Folksam 106 60 Stockholm 0771-950 950 folksam.se 2 Innehåll Innehåll

Läs mer

Försäkringsvillkor K 64500 Gäller från och med 2007-09-01. SLAO:s Utförsåkarförsäkring

Försäkringsvillkor K 64500 Gäller från och med 2007-09-01. SLAO:s Utförsåkarförsäkring Försäkringsvillkor K 64500 Gäller från och med 2007-09-01 SLAO:s Utförsåkarförsäkring Innehåll Sammanställning av ersättningsförmånerna... 3 Villkor för försäkringen..................... 4 1. Information............................

Läs mer

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en LIV & HÄLSA Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare för livförsäkring.

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Förköpsinformation Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom med kvalificeringstid

Förköpsinformation Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom med kvalificeringstid Förköpsinformation Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom med kvalificeringstid Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd

Läs mer

Seniorförsäkring avtal 7000

Seniorförsäkring avtal 7000 FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Seniorförsäkring avtal 7000 DÖDSFALL OLYCKSFALL Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkrings villkoren för Bliwas seniorförsäkring

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If!

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Offert 22 februari 2008 Mikael Edlund Himlastigen 56 906 41 UMEÅ 1BP78 Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Vi har nöjet att lämna förslag på försäkringslösning och offert

Läs mer

FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan

FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan 1 (6) FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan Gäller från Gäller till 2009-01-01 2011-12-31 Gruppavtalet Regler vid skada är alltid de som gäller vid tidpunkten för försäkringsfallet. Försäkringsfallet regleras

Läs mer

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa DÖDSFALL OLYCKSFALL BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet

Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet Obligatorisk gruppförsäkring GF 3100, KS 3101, GF 3102, GF 14302, GF 14418 och GF 14750-00005 Gäller från och med 1 januari 2016 I samarbete med Folksam Försäkrade

Läs mer

KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GÄLLER FRÅN 1 OKTOBER 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR

KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GÄLLER FRÅN 1 OKTOBER 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GÄLLER FRÅN 1 OKTOBER 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1 Försäkringsvillkor Kollektiv olycksfall Gäller från 1 oktober 2010 Innehållsförteckning 1. Allmänna avtalsbestämmelser...4

Läs mer