Vad påverkar marknadsvärdet på en elitidrottsklubb? En fallstudie av Manchester United

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad påverkar marknadsvärdet på en elitidrottsklubb? En fallstudie av Manchester United"

Transkript

1 C-UPPSATS 2004:079 Vad påverkar marknadsvärdet på en elitidrottsklubb? En fallstudie av Manchester United JESPER HANNU JOAKIM WENNLO Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Ekonomistyrning FÖRETAGSEKONOMI C Vetenskaplig handledare: Mats Westerberg 2004:079 ISSN: ISRN: LTU - CUPP--04/ SE

2 Förord Under de tio veckor vi arbetet med denna uppsats har vi fördjupat vår kunskap i vad som egentligen skapar aktieägarvärde för en elitidrottsklubb. Arbetet har varit både stimulerande och intressant, men har även stundvis pendlat mellan hopp och förtvivlan. Det Du nu håller framför Dig är det färdiga resultatet. Vår förhoppning är att Du som läsare ska finna detta arbete intressant. Vi vill tacka vår handledare Mats Westerberg vid avdelningen för ekonomistyrning vid Luleå tekniska universitet som bidragit med goda råd, stöd och värdefulla synpunkter under arbetets gång, samt även Svenska Spel som hjälpt oss att ta fram värdefulla indata. Vi vill även passa på att tacka alla andra som på ett eller annat sätt hjälpt oss under arbetets gång. Luleå den 24 maj 2004 Jesper Hannu Joakim Wennlo

3 Sammanfattning En börsnoterad elitidrottsklubb utför både sportsliga och finansiella prestationer. Men vad är det egentligen som påverkar marknadsvärdet för den börsnoterade elitidrottsklubben? Har de enskilda sportsliga prestationerna någon betydelse för klubbens marknadsvärde eller är det andra faktorer som styr, som till exempel informationsflödet av större viktiga händelser, eller är marknadsvärdet helt baserat på de finansiella prestationerna? Denna studie syftar till att bringa klarhet i dessa frågeställningar och analysera sambandet mellan: De finansiella prestationerna och marknadsvärdet på klubben. De sportsliga resultaten och marknadsvärdet på klubben. Större informationshändelser (både sportsliga och finansiella) och marknadsvärdet på klubben. Förväntade sportsliga resultat och marknadsvärdet på klubben. Kortfattat bygger analysen av sambandet mellan de sportsliga prestationerna och marknadsvärdet på att bedöma de sportsliga prestationerna och korrelera dessa mot klubbens marknadsvärde. På liknande sätt analyseras de finansiella prestationerna i förhållande till marknadsvärdet. Analysen av de större informationshändelsernas påverkan på marknadsvärdet bygger mer på en analys av specifika händelsers påverkan på marknadsvärdet. Studien visar på att det finns en tydlig koppling mellan de sportsliga resultaten och marknadsvärdet. Det framkom även att det verkar som om förväntade sportsliga resultat redan är inräknade i marknadsvärdet, dock endast under den tidiga delen av säsongen. Att förväntade resultat avspeglas i marknadsvärdet stämmer väl överens med teorier om att marknaden är effektiv på halvstark form, det vill säga marknadsvärdet speglar all publikt tillgänglig information. Studien hittade endast relativt osäkra samband mellan de finansiella prestationerna och marknadsvärdet. Vidare antyder studien att kopplingen mellan de sportsliga resultaten och marknadsvärdet är både säkrare och starkare än kopplingen mellan finansiella prestationerna och marknadsvärdet. När det gäller de större informationshändelsernas påverkan på marknadsvärdet är sambandet inte helt uppenbart, men det mesta talar för att det finns ett visst samband. Det är däremot väldigt svårt att utifrån denna studie dra några generella slutsatser om detta samband.

4 Abstract An elite-level athletic club listed on the stock-exchange produces both sports and financial results. But what is it that actually has an influence on the market value of the elite level athletic club listed on the stock-exchange? Do separate sports achievements have any importance for the market value of the club or are there other factors that govern, for example the flow of information of major important events, or is the market value entirely based upon the financial results? The aim of this study is to shed light on these questions and to analyze the relation between: The financial performance and the market value of the club. The sports results and the market value of the club. Major information events (both sports and financial) and the market value of the club. Expected sports results and the market value of the club. In short, the analysis of the relation between the sports achievements and the market value is based upon estimating the sports achievements and correlate these with the market value of the club. The financial performances are analyzed in a similar way in relation to the market value. The analysis of the influences of major important events is based upon an analysis of the influence of specific events on the market value. The study shows that there is a distinct connection between the sports results and the market value. It also became clear that it seems as though expected sports results already are included in the market value, however, only during the early part of the season. That expected results are included in the market value is reflected in the fact that the market value corresponds well with theories regarding the fact that the market is effective in semistrong form, which means that the market value reflects all publicly available information. The study found only relatively uncertain relations between the financial achievements and the market value. Moreover, the study indicates that the connection between sports achievements and the market value is both more certain and stronger than the connection between the financial results and the market value. When it comes to the influence of major information events on the market value, the relation is not entirely obvious. However, the study indicates some degree of connection. It is quite difficult to draw any general conclusions from this study, concerning this relation.

5 Innehållsförteckning 1. Inledning Problemdiskussion Syfte Definitioner 3 2. Teoretisk referensram Värdering av företag Intellektuellt kapital Den effektiva marknaden Respons på ny information Olika grader av marknadseffektivitet Metod Forskningsansats Undersökningsansats Val av analysobjekt och avgränsningar Litteraturstudie Datainsamlingsmetod Skapande av variabler Kvantifiering av finansiella prestationer Kvantifiering av sportsliga prestationer Kvantifiering av förväntningarnas betydelse Kvantifiering av klubbens marknadsvärde Analys av variabler Samband mellan finansiella prestationer och marknadsvärde Sportsliga resultat och marknadsvärdet, samt förväntningarnas betydelse Samband mellan större informationshändelser och marknadsvärde Samplingsintervall Metodproblem Resultat och analys Beskrivning av analysobjektet Samband mellan finansiella prestationer och marknadsvärde Samband mellan sportsliga resultat och marknadsvärde samt förväntningarnas betydelse Samband mellan större informationshändelser och marknadsvärde Resultatdiskussion 35

6 5. Slutsatser Diskussion Förslag på fortsatt forskning Referenser 40 Bilagor Bilaga 1 Diagram över Manchester Uniteds aktiekurs och normaliserat FTSE 250 index Bilaga 2 Diagram över differensen mellan Manchester Uniteds aktiekurs och normaliserat FTSE 250 index Bilaga 3 Diagram över Kursdifferens med större informationshändelser inritade

7 1. Inledning I forna tider var idrotten inte lika ekonomiskt fixerad som idag. Biljettintäkterna vid idrottsevenemangen och försäljningen av till exempel korvar och lotter gick till verksamheten för att täcka kostnader såsom att klippa gräset och måla linjerna på fotbollsplanen. Det finansiella intresset för idrotten var i det närmaste obefintligt. Det var heller inte lika vanligt att spelare och tränare fick löner. Människor var engagerade i klubben för att de tyckte det var kul. Den som studerar vasmålningar från antikens Grekland finner ofta idrottsmotiv. Scener med löpning, hopp, kast, fribrottning och annat för tanken till dagens tävlingsidrott inget nytt under solen. Men skenet bedrar. Under ytan finns viktiga skillnader. Då brydde man sig inte om att mäta resultat och slå rekord. Det räckte att kora en vinnare, allmänt betraktad som gudarnas gunstling (Statens offentliga utredningar nr 33, 1998, sid. 37). Idag har idrottsklubbarna blivit mer och mer lika företag. De flesta elitidrottsklubbarna har idag en sådan omfattande ekonomisk verksamhet att den ideella klubben som organisationsform har kanske nått sin begränsning. Idrotten har bytt skepnad. Från att tidigare ha varit uppbyggd för att främja ideella syften och sätta de sportsliga framgångarna i fokus har den idag en allt mer kommersialiserad framtoning. Ett tydligt tecken på denna omvandling är att många idrottsklubbar omvandlats från att vara ideell klubb till att vara aktiebolag. Vissa av dessa klubbar är till och med börsnoterade. Percy Nilsson, ordförande i hockeyklubben MIF Redhawks, väckte många känslor med sitt uttalande: Det är alldeles för mycket sport inom idrotten. Uttalandet speglar den allt mer utbredda kommersialiseringen av idrotten. Inom fotbollen har kommersialiseringen kommit långt, exempel på detta är att år 1999 var 21 engelska fotbollsklubbar noterade på Londonbörsen (Morrow, 1999). Exempel på engelska fotbollsklubbar som är börsnoterade är Aston Villa, Sheffield United och Manchester United. I och med att de är börsnoterade bedöms klubbarnas marknadsvärde kontinuerligt av marknaden Problemdiskussion Från början av 1960-talet inleddes en utveckling mot allt starkare kommersialisering. De engelska proffsspelarna hotade med strejk och kunde driva igenom att maximilönen avskaffades. Samtidigt upplevde fotbollsvärlden ett tilltagande inflöde av kapital från TVbolag, sponsorer och reklambransch. En elit av superstjärnor kunde börja utbildas, vars löner och inkomster från reklamkontrakt lyfte dem högt över, inte bara de andra spelarna, utan även långt bort från deras sociala härkomst. I början av 1990-talet bröt sig de engelska klubbarna ur det gamla ligasystemet och bildade en egen Premier League där de kunde räkna in pengarna från de feta TV- och sponsorkontrakten i de egna klubbkassorna. Satsningen på elit och sponsorer är klubbarnas väg till framgångar och god ekonomi. (Nilsson, 2000, sid. 29) De anställdas know-how, erfarenheter, kunnande och expertis som är företagets humankapital (Dzinkowski, 2000) är en del av det intellektuella kapitalet. I 1

8 kunskapsintensiva branscher utgör det intellektuella kapitalet en betydande del av företagets marknadsvärde. Fotbollsklubbar kan liknas vid sådana företag. En av de största tillgångarna i dessa företag är det intellektuella kapitalet, IC. Det intellektuella kapitalet kännetecknas som skillnaden mellan marknadsvärde och redovisat värde (Edvinsson, 2000). En börsnoterad fotbollsklubb producerar både sportsliga och finansiella resultat. Men vad är det egentligen som påverkar marknadsvärdet på en fotbollsklubb? Det som är unikt inom idrotten jämfört med hos traditionella företag är att de sportsliga resultaten, de interna affärsprocesserna, går att mäta objektivt och utan tidsfördröjning. Denna snabba resultatåterkoppling skapar unika möjligheter att analysera de interna affärsprocessernas påverkan på fotbollsklubbens marknadsvärde. Har de enskilda sportsliga prestationerna någon betydelse för klubbens marknadsvärde eller är det andra faktorer som styr, som till exempel informationsflödet av större viktiga händelser eller finansiella prestationer? Viljan att investera i en fotbollsklubb kan ha olika grunder. Det skulle exempelvis kunna vara lojalitet till klubben alternativt ett varumärke som man vill personifiera sig med eller som en ren ekonomisk investering med förhoppning om god avkastning på satsat kapital. Hur viktiga är de finansiella prestationerna respektive de sportsliga resultaten som fotbollsklubben presterar på planen för klubbens marknadsvärde? Kan nyheten om att en speciell stjärnspelare skrivit på för en klubb öka klubbens marknadsvärde? Frågor som dessa är intressanta att besvara för att öka förståelsen vad det är som får klubbens marknadsvärde att förändras. Många investeringsrelaterade frågor handlar om marknadens förväntningar och hur information från bolaget sprids till marknaden, vilket behandlas i den ekonomiska teorin mer ingående. Hur en fotbollsklubb presterar kan ha förödande effekter. Om en fotbollsklubb presterar dåliga sportsliga resultat under en längre period kan det leda till att klubben åker ur sin division, vilket kan leda till minskade intäkter och därmed ett sämre finansiellt resultat. Om de dåliga sportsliga resultaten håller i sig och de finansiella prestationerna likaså, kan detta omöjliggöra nya investeringar av stjärnspelare som skulle ha kunnat bryta de dåliga sportsliga resultaten. Det borde därför finnas en koppling mellan de sportsliga resultaten, om inte på kort sikt så i alla fall på lång sikt, och marknadens värdering av en fotbollsklubb. Inom den ekonomiska teorin talas det om olika effektivitetsgrader hos marknaden som kan vara svagt, halvstarkt eller starkt effektiv. En starkt effektiv marknad kännetecknas av att så snart information om ett företag kommer ut så kommer den att återspeglas i marknadspriserna på företagets aktier. Om marknaden istället är svagt effektiv kommer marknadspriserna på företagets aktier att baseras på historiska skeenden. I detta fall kommer inte prognoser om framtiden att spela någon roll, eftersom sådan information inte beaktas i marknadsprissättningen. Däremot om aktiemarknaden är halvstarkt effektiv kommer en del information att vara beaktad (Artsberg, 2003), det vill säga publik information. Om de sportsliga resultaten har en påverkan på aktiekursen så borde inte en förväntad sportslig framgång ha någon påverkan på klubbens marknadsvärde, förutsatt att marknaden är halvstarkt effektiv och förväntningarna bygger på publikt tillgänglig 2

9 information. Är aktiemarknaden däremot svagt effektiv kommer även de förväntade sportsliga resultaten ha en påverkan på marknadsvärdet, eftersom förväntningarna då inte ingår i marknadsvärdet Syfte Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som kan påverka marknadsvärdet av en börsnoterad fotbollsklubb. Speciellt ska vi analysera kopplingarna mellan: De finansiella prestationerna och marknadsvärdet på klubben. De sportsliga resultaten och marknadsvärdet på klubben. Större informationshändelser (både sportsliga och finansiella) och marknadsvärdet på klubben. Förväntade sportsliga resultat och marknadsvärdet på klubben Definitioner Med sportsliga resultat menas de matchresultat fotbollsklubben presterar. Däremot är sportsliga informationsflödet mer av informativ karaktär, som exempelvis om en spelare har köpts in eller sålts. Med det finansiella informationsflödet avses information av finansiell karaktär, som till exempel sponsoravtal. De finansiella prestationerna speglar hur klubben presterar finansiellt. Med klubbens marknadsvärde avses klubbens totala börsvärde. 3

10 2. Teoretisk referensram Detta kapitel ska behandla vad det är som skapar värde för ett företag, olika finansiella prestationsmått, en beskrivning hur den effektiva marknaden fungerar samt marknadens respons på olika typer av information. De olika delarna av den teoretiska referensramen kommer att mynna ut i ett antal hypoteser, som har för avsikt att besvaras i resultat och analyskapitlet Värdering av företag Att värdera företag är en svår och komplicerad process. Eftersom en börsnoterad elitidrottsklubb drivs som ett företag och är noterad på en fondbörs borde marknaden bedöma klubbens värde på liknande sätt som för vilket företag som helst. Det borde därför vara lika svårt att värdera en sådan klubb. Det finns en uppsjö av olika värderingsmodeller och de grundar sig på olika fakta och antaganden. En del modeller går dessutom ut på att sia om framtiden, genom att använda sig av antaganden eller avkastningskrav för att på det sättet prognostisera om kommande resultat. I många fall påverkas ett företags värde av syftet med värderingen samt vilken typ av företag som ska värderas (Nilsson, Isaksson, Martikainen, 2002). Låt mig börja med ett påstående, om vilket jag tror vi kan få en allmän samstämmighet: att värdera företag är minsann inte lätt. Primärt beror det på att man för att kunna veta vad ett företag är värt idag behöver veta vad som kommer hända i framtiden. Vi vet hur osäkert företagets egna budgets och prognoser är, trots att de är uppgjorda av specialister inom respektive delområden inom företaget och trots att de omspänner en mycket kort tidsperiod i jämförelse med den som är aktuell i samband med företagsvärderingar, där vi ju i princip behöver göra en prognos som gäller företagets resterande livslängd. Det ter sig därför närmast som en övermänsklig uppgift att göra företagsvärderingar detta konstaterande tillåter dock inte slutsatsen att alla som sysslar med företagsvärderingar är övermänniskor. (Johansson, 1973, sid. 11) Ett sätt att värdera ett företag kan vara genom fundamental analys. En fundamental analys syftar till att bestämma värdet på ett företag eller en aktie på grundval av information om företaget och dess omvärld. Redovisningsinformation är av speciell betydelse vid denna värderingsmetod, exempelvis företagets nuvarande vinst och förväntningar om framtida vinster (Nilsson et al, 2002). Den fundamentala analysen kan delas in i fyra olika huvudmoment: strategisk analys, redovisningsanalys, finansiell analys och värdering. De tre första momenten kan ses som ett förberedande arbete inför den faktiska värderingen (ibid.). Oftast sammanfattas de tre första momenten i en prognostisering av företagets framtid i form av så kallade proformas (prognostiserade resultat- och balansräkningar) som sedan ligger till grund för den faktiska värderingen. Det finns i huvudsak två utgångspunkter för att värdera företag: utifrån framtida avkastning och utifrån värdet på tillgångar och skulder. Dessa två metoder brukar 4

11 benämnas avkastningsvärdering respektive substansvärdering. Gemensamt för avkastningsbaserade modellerna är att de i allmänhet baseras på prognoser om framtiden. Utifrån prognostiserade avkastningsmått, såsom utdelningar, kassaflöden eller residualvinster kan värdet uppskattas genom nuvärdesberäkning. Däremot påstår Nilsson et al (2002) att ett företags värde bestäms ytterst av företagets lönsamhet och tillväxt. En värdering av företag är, enligt Nilsson et al (2002), ofta en bedömning av hur företaget kommer att prestera i framtiden. Genom att analysera företagets finansiella styrka kan man bedöma huruvida företaget klarar av framtida investeringar och fortsatt tillväxt. Företagets nuvarande effektivitet, lönsamhet, tillväxt och finansiella ställning är därför mycket viktiga för att kunna göra en realistisk bedömning av företagets framtida vinster och kassaflöden (ibid.). Därmed borde det avspeglas i marknadens bedömning av företaget hur företaget presterar finansiellt. Marknadens bedömning av företagets värde avspeglas i företagets aktiekurs. Företagets marknadsvärde beräknas genom att multiplicera börskurs per aktie med antalet aktier, vilket är ett mått på ett företags totala marknadsvärde för dess ägare. Det kan också uttryckas så att det totala börsvärdet är ett mått på marknadsvärdet av det egna kapitalet (Johansson, 1995). För att en rationell kapitalplacerare ska vara villig att göra en aktieplacering måste han förvänta sig att summan av utdelning och värdeökning ger honom en förräntning på investerat kapital som är tillräckligt hög för att motivera honom att ta den aktieplaceringen (ibid.). Enligt Hallgren (2003) intresserar sig kapitalplaceraren för förräntningen på satsat kapital och på företagets lönsamhet. Lönsamhet är en av många olika typer av finansiella prestationsmått. Företagets resultat är ett mått på företagets lönsamhet, men säger i sig själv väldigt lite hur företaget presterat. Resultatet behöver relateras till ett annat värde eller mått, som exempelvis eget kapital eller omsättning, för att skapa större förståelse om företagets lönsamhet. Att mäta ett företags omsättning är ett av de mest traditionella sätten att mäta ett företags storlek och tillväxt (Nilsson et al, 2002). Men detta mått ger inte heller enskilt en bra bild över företagets lönsamhet. Det mest övergripande måttet på lönsamhet, enligt Nilsson et al (2002), är räntabilitet på eget kapital (R E ). resultat efter räntekostnader R E = totalt eget kapital Sett ur aktieägarnas perspektiv ger R E en bra bild över företagets lönsamhet, eftersom det ställer resultatet i proportion till hur mycket kapital aktieägarna har bundit i företaget. Detta lönsamhetsmått kan jämföras med det avkastningskrav som aktieägarna har på det investerade kapitalet. Aktieägarnas avkastningskrav bestämmer vilken förräntning som de kräver för att investera i ett företag (Nilsson et al, 2002). Enligt Hult (1998) är räntabiliteten på det egna kapitalet förmodligen den faktor som påverkar börskursen mest. Hults uttalande gör det intressant att studera huruvida det finns samband mellan finansiella prestationer och marknadsvärdet i denna uppsats. Detta eftersom R E är beroende av företagets vinst och därmed dess finansiella resultat. Hult (1998) påstår att räntabiliteten på eget kapital påverkar företagets börskurs, som enligt Johansson (1995) 5

12 speglar marknadsvärdet på företaget. Med andra ord kan detta tolkas som att räntabiliteten på eget kapital påverkar marknadsvärdet av företaget. Det borde därmed finnas ett samband mellan företagets finansiella prestationer och företagets marknadsvärde. Detta resonemang leder fram till följande påstående. Påstående 1: Det finns ett samband mellan de finansiella prestationerna och marknadsvärdet Intellektuellt kapital När aktiemarknaden värderar företag till tre, fyra eller tio gånger det bokförda värdet av deras tillgångar, förmedlar det ett enkelt men sant budskap: Ett kunskapsföretags fasta tillgångar bidrar mycket mindre till värdet av dess verksamhet än de immateriella tillgångarna. Medarbetarnas talanger, ledningens effektivitet, kvaliteten på kundrelationerna är immateriella tillgångar som också är företagets intellektuella kapital (Stewart, 1999). Det finns nästan lika många olika definitioner och förklaringar till vad intellektuellt kapital är, som det finns fotbollslag i världen. Vilken definition som än används, är det uppenbart att det intellektuella kapitalets värde i världens affärer är av stor betydelse (Stewart, 1999). Dock är det vissa personer som har haft ett större inflytande i utvecklingen och definieringen av intellektuellt kapital. Svensken Leif Edvinsson är en av dem som drivit fram värderingen av intellektuellt kapital. Edvinsson och Malone (1998) har delat in intellektuellt kapital i humankapital och strukturkapital, som visas nedan i figur 1. Figur 1. Skandias intellektuella kapitalvärdeschema (Källa: Edvinsson och Malone, 1998). 6

13 Baserade på teoretiska och empiriska humankapital-teorier definierar Nerdrum och Erikson (2001) intellektuellt kapital som individers fullständiga kapacitet att generera ökat värde och att skapa förmögenhet. Det har blivit utifrån dessa teorier mer och mer vedertaget att det är det intellektuella kapitalet som bidrar till ett företags prestation. Ett exempel på detta är enligt Leliaert, Candries, Tilmans (2003) att vid bestämning av ett företags marknadsvärde minskar betydelsen av finansiella tillgångar och att de ickefinansiella, eller immateriella, tillgångarna nu är den drivande faktorn för prestation och marknadsvärde. Att knyta till sig duktiga medarbetare, som genererar värde, skulle därmed kunna förändra ett företags marknadsvärde. När företag fokuserar på sina immateriella tillgångar kan intellektuellt kapital ses som den framtida grunden för hållbar konkurrensfördel. Materiella tillgångar tillför inte längre några hållbara konkurrensfördelar i dagens företagsklimat (Rodriguez Perez, Ordoñez de Pablo, 2003). Med andra ord är det viktigare för en organisation att knyta till sig duktiga medarbetare inom området för att på det sättet skaffa sig konkurrensfördelar. Enligt Edvinsson (2000) görs de dominerande investeringarna nuförtiden, både i USA och Sverige, i immateriella tillgångar, såsom utbildning och kompetens, vilket då skulle kunna leda till att medarbetarnas kompetens ökar och därmed leda till framtida konkurrensfördelar för företaget. Om det stämmer att det är de immateriella tillgångarna som är en viktig faktor för ett företag att prestera borde även detta stämma överens för en elitidrottsklubb. Enligt Leliaert et al (2003) är det de immateriella tillgångarna som påverkar marknadsvärdet för en organisation. Detta borde kunna tolkas som att det är idrottsklubbens inre affärsprocesser som skapar värde för klubben. Alla de olika delarna inom organisationen bidrar dock på sitt sätt att föra klubben framåt. Det är inte det som händer på kansliet som skapar det mest betydelsefulla värdet, men utan dem skulle klubben inte klara av sin verksamhet. På samma sätt skulle exempelvis inte en fotbollsklubb klara sig utan sina spelare. Den värdefullaste tillgången i ett kunskapsföretag är den kunskap och den kreativitet som de anställda bär på, det vill säga humankapitalet. Enligt Edvinsson och Malone (1998) anses humankapital bestå av en kombination av kunskap, skicklighet, innovativ förmåga och förmågan hos företagets enskilda anställda att utföra sina aktuella arbetsuppgifter. De räknar även med företagets värderingar, kultur och filosofi i humankapitalet och betonar att företaget inte kan äga humankapitalet. Utifrån Edvinsson och Malones teorier om humankapital skulle detta kunna tolkas som att en elitidrottsklubbs spelare är en viktig tillgång, om inte den viktigaste. Eftersom ett företag inte kan äga sitt humankapital är det vanligt att elitidrottsklubbar skriver avtal med sina spelare för att på det sätet minska risken att förlora viktig kunskap. En del av det intellektuella kapitalet är strukturkapitalet, som bäst kan beskrivas som förkroppsligandet, möjliggörandet och den stödjande infrastrukturen hos humankapitalet. Det är också organisationens förmåga, inklusive de fysiska system som används för att överföra och lagra intellektuellt material (Edvinsson och Malone, 1997). Författarna delar upp strukturkapitalet i tre delar: 7

14 Organisationskapital, som enligt Edvinsson och Malone, består av företagets investeringar i system, verktyg och verksamhetsfilosofin som ökar kunskapsflödet såväl i organisationen, som leverantörs- och distributionskanaler. Det är organisationens systematiserade, paketerade och kodifierade kompetens såväl som systemen som krävs för att använda den förmågan. Innovationskapital enligt författarna har att göra med innovationers förnyelseförmåga och resultat i form av skyddade affärsmässiga rättigheter, intellektuell egendom samt andra immateriella tillgångar och den begåvning som används för att skapa och snabbt marknadsföra nya produkter och tjänster. Processkapital är de faktorer som stärker och ökar effektiviteten i produktionen eller tjänsteleveransen. Dessa består enligt Edvinsson och Malone av olika arbetsprocesser, tekniker och personalprogram. Processkapitalet är den typ av praktisk kunskap som generar värde för organisationen. Om spelarna i en idrottsklubb utgör en del av klubbens humankapital, skulle man kunna säga att tränarnas sätt att matcha sitt lag och på det sätt de väljer att spela, genom exempelvis spelsystem, handlar om strukturkapital. Egentligen är det hela organisationen bakom spelarna som kan liknas vid strukturkapital. En god organisation runt ett lag kan göra en stor skillnad för ett lags framgång. Genom att ha bra träningsanläggningar med bra träningsmöjligheter kan öka lagets chanser till framgång. I lagsporter är det nämligen väldigt viktigt med harmoni inom gruppen för att lyckas. Ett steg att finna harmoni är att ha ett bra upplägg på träningen, där laget inte bara tränar, utan även äter och umgås. Det är ett sätt att bygga en bra gemenskap. En annan del av en idrottsklubbs strukturkapital är organisationen runt laget som ser till att laget knyter till sig lovande och duktiga spelare samt fyller på med andra nya spelare när så behövs. Att bygga ett bra lag skapar förutsättningar för att uppnå bra resultat. Goda resultat kan i långa loppet generera ekonomiska fördelar, dels genom eventuella premier för liga- eller cupvinster men även genom att sponsorer och andra finansiärer kan vilja synas med ett framgångsrikt lag. I den ursprungliga Skandiamodellen finns kundkapital med som en del av strukturkapital, men i en relativt nyligen utvecklad modell för intellektuellt kapital bryts kundkapital ut som en separat kategori jämförbar med strukturkapital och humankapital. Det som ingår i kundkapital är främst kundrelationer. Dessa relationer är av yttersta vikt för ett företags värde (Edvinsson och Malone, 1997). En variant av kundrelation är supportrar till en idrottsklubb. För en spelare är det en dröm som går i uppfyllelse varje gång de får springa in på sin hemmaplan inför ett fullsatt stadium. Vad skulle hända om supportrarna svek laget och inte gick på matcherna? Först och främst skulle biljettintäkterna vid matcherna troligtvis sjunka drastiskt och på det viset påverka idrottsklubbens resultat negativt. Men även laget skulle påverkas negativt. Fördelen med att ha hemmamatch, och känna supportrarnas stöd, skulle därmed minska drastiskt. Många fotbollsspelare har sagt att känna sin hemmapubliks stöd är som att ha en extra spelare på planen, vilket kan visa hur viktiga supportrarna, eller kunder om man så vill, är för sitt lag. 8

15 Enligt ovanstående resonemang så kan elitidrottsklubbar kan liknas vid kunskapsföretag. En stor del av dess verksamhet har att göra med den idrott de utövar. Det är de personer som utövar idrotten, deras kunskap inom ämnet och prestationer som har effekt på resultatet. Man skulle kunna säga att de personer som utövar sporten inom klubben är en del av klubbens humankapital. Det borde därav vara dessa personer, som åtminstone till viss del, har påverkan på företagets framgång. För exempelvis ett fotbollslag utgör spelarna en stor del av humankapitalet. Hur bra spelarna presterar har effekt på utgången av matchens resultat. Detta skulle kunna tolkas som att det är dessa personer som bidrar till att skapa värde för klubben och på det sättet bidrar till att förändra marknadsvärdet av fotbollsklubben. Det borde därmed finnas ett samband mellan de sportsliga resultaten och marknadsvärdet, vilket leder till följande påstående. Påstående 2: Det finns ett samband mellan sportsliga resultat och marknadsvärdet Den effektiva marknaden För att få en inblick i hur den börsnoterade elitidrottsklubbens marknadsvärde påverkas av olika typer av information ges en närmare presentation av marknadens effektivitet. En effektiv kapitalmarknad karaktäriseras av att priserna på aktier och andra finansiella instrument reagerar direkt på ny information, så att rådande marknadspriser fullt ut reflekterar all tillgänglig information (Fama, 1970; Brighan & Gapenski, 1993). Med detta menas att rådande marknadspriser speglar det underliggande värdet av värdepapper och det finns inget sätt att göra övernormala vinster genom att använda sig av tillgänglig information. Detta innebär ingående konsekvenser för investerare eftersom marknadseffektivitet eliminerar många vinststrategier för dessa. I en effektiv marknad kan inte positiva marknadsmöjligheter existera enligt Ross (1993). Hypotesen om den effektiva marknaden har stora konsekvenser för investerare och handelsfirmor (ibid.). Eftersom informationen avspeglas i kurserna omedelbart kan investerare bara förvänta sig en normal avkastning. Kännedom om information då den släpps hjälper inte investeraren. Priset justeras innan investeraren hinner handla med hjälp av informationen. Handelsfirmor kan förvänta sig att få det rätta värdet för sina värdepapper de säljer. Med rätta värdet menas att det värde som erhålls representerar det gällande värdet. Grossman och Stiglitz (1980) menar dock att den effektiva marknaden en paradox. Eftersom om marknaden är effektiv och insamlandet av information innebär en kostnad medför detta att välinformerade investerare inte får någon kompensation för sin information då den redan är avspeglad i priserna. Detta medför att investerare inte kommer att vilja informera sig och därmed kommer ingen information att avspeglas i priserna. I den ideala teorin är aktiemarknaden en effektiv marknad (Brighan & Gapenski, 1993). Men om kapitalmarknader i realiteten är effektiva eller inte är en empirisk fråga (Ross, 1993). En förståelse för vad den effektiva marknaden innebär och vad responsen på ny information blir, är värdefullt för att kunna tolka olika förlopp som påverkar den börsnoterade elitidrottsklubbens marknadsvärde. 9

16 Respons på ny information Enligt Haugen (1993) kommer det ständigt ett rikligt flöde av information in över marknaden. Denna information kan vara av olika slag och exempelvis hänföra sig till det generella ekonomiska läget, väder, strejker, brist på råmaterial, internationella spänningar, och efterfrågan på produkter. Information som handlar om en elitidrottsklubb kan vara dels av finansiell, men även, sportslig karaktär. Om informationen är relevant för värderingen av den börsnoterade elitidrottsklubbens aktier, kommer den att påverka priset på aktierna. Vid en effektiv marknad kommer värdepapperspriserna påverkas så snart informationen har mottagits. Av praktiska skäl kan inte responsen vara ögonblicklig, men tidsfördröjningen mellan mottagandet av informationen och den efterföljande reaktionen på priset ska motsvara de bäst tillgängliga procedurer för mottagande och behandling av information (Haugen, 1993). Den effektiva marknadens reaktion på informationen ska vara förutsättningslös och den initiala reaktionen ska i värdet av värdepappret precist spegla de verkliga konsekvenserna av informationen. Därför kommer det inte att finnas något behov för en efterföljande korrigering av värdepapprets värde. Ett exempel på hur värdet av en aktie kan påverkas av ny information i en effektiv respektive ineffektiv marknad åskådliggörs i figur 2. Figur 2. Informationens påverkan på aktiekursen i en effektiv respektive ineffektiv marknad, (Bearbetad, Källa: Haugen (1993) och Ross (1993)) 10

17 Nedan ges en närmare förklaring till de olika reaktionerna i figur 2. Överreaktion och korrektion: Den prickade linjen visar vilken väg aktien skulle kunna ta i en ineffektiv marknad. Den nya informationen tolkas allt för positivt av marknaden och det blir därför en positiv överreaktion på den nya informationen. I och med detta bildas en bubbla i prisutvecklingen. Överreaktionen följs av en korrektion ner till aktiens verkliga värde. Fördröjd reaktion: Den streckade linjen visar på en väg aktien skulle kunna ta i en ineffektiv marknad. Marknaden har inte omedelbart helt och hållet erhållit eller förstått den positiva informationen. Allt eftersom informationens positiva inslag erhålls eller inses kommer priset på aktien att stegvis justeras till det verkliga värdet. Efter ett antal dagar speglar priset helt och hållet den nya informationen. Omedelbar reaktion: Den heldragna linjen representerar vägen som en aktie tar i en effektiv marknad. I detta fall sker det en omedelbar ökning av aktiens värde ögonblickligen som informationen mottagits. Det nya priset speglar fullt ut den nya informationen. Inga ytterligare förändringar av aktiens värde inträffar eftersom ingen ytterligare information mottagits av marknaden. För en börsnoterad elitidrottsklubb borde det hända mycket av relevans för dess aktieägare. Händelser som dessa presenteras i olika publika medier. Om klubben är världskänd har den en stor medial exponering vilket leder till att olika informationshändelser når ut till en bred publik, däribland dess aktieägare men även finansanalytiker. När företag i allmänhet kommer ut med någon ny information reagerar marknaden på olika sätt enligt ovan. Vad händer då en börsnoterad elitidrottsklubb kommer ut med någon ny typ av information? Kommer marknaden att reagera på liknande sätt som för ett företag? Antag att ett litet tillverkande börsnoterat företag får en stor order. Med stor sannolikhet kommer då marknaden reagera positivt på detta besked eftersom det troligen kommer generera mycket intäkter samtidigt som företaget har möjlighet att skapa sig ett namn, vilket leder till att företagets aktie kommer att stiga i värde. En elitidrottsklubb tillverkar ingenting, men dess grundstomme i klubben är sportsliga prestationer som kan liknas vid det lilla företagets tillverkning. På liknande sätt som för det lilla företaget med den stora ordern, kan en stor händelse för en elitidrottsklubb vara att en erkänt duktig spelare har skrivit kontrakt med klubben och därmed ökar chanserna för klubben att vinna fler matcher. Om den erkänt duktiga spelaren kan generera lika mycket pengar till klubben som ordern för det lilla företaget gör, borde marknaden reagera på liknande sätt för elitidrottsklubbens aktie som för det lilla företaget. Det borde alltså finnas ett samband mellan en elitidrottsklubbs informationsflöde till dess intressenter och marknadsvärdet av klubben. Detta leder fram till följande påstående. Påstående 3: Det finns ett samband mellan större informationshändelser och marknadsvärdet. 11

18 Olika grader av marknadseffektivitet För att öka förståelsen för vilken typ av information som är inräknad i marknadens värdering av en börsnoterad elitidrottsklubb beskrivs här de olika graderna av marknadseffektivitet. Marknadens effektivitet delas vanligen in i olika nivåer baserat på vilken typ av information som priset på värdepappren speglar. Den effektiva marknadshypotesen eller teorin om marknadseffektivitet kan definieras via tre olika styrkegrader: svag-, halvstark- och stark form (Brealey & Meyers, 2000). Den svaga formen speglar endast information om historiska priser, den halvstarka speglar publikt tillgånglig information, medan den starka formen av marknadseffektivitet speglar all tillgänglig information (Ross, 1993). Marknaden är egentligen inte helt och hållet effektiv och inte heller helt och hållet ineffektiv. Frågan är mera i vilken grad, det vill säga hur effektiv markanden är. Ett sätt att mäta effektiviteten är att undersöka vilken typ av information speglas i värdepapprens priser (Haugen, 1993). I figur 3 illustreras förhållandet mellan de olika graderna av marknadseffektivitet. Det är viktigt att inse att informationen om historiska data är en delmängd av den publikt tillgängliga informationen, som i sin tur är en delmängd av all tillgänglig information (Ross, 1993). De tre olika formerna av marknadseffektivitet kommer nedan att presenteras närmare. Figur 3. Förhållandet mellan de olika informationsnivåerna, dvs. olika graderna av marknadseffektivitet. (Bearbetad från Haugen (1993) och Ross (1993)). Svag form: En kapitalmarknad sägs vara svagt effektiv eller uppfylla en svag form av effektivitet om den helt och hållet väger in informationen i historiska prisdata (Ross, 1993; Haugen, 1993). I den svaga formen av marknadseffektivitet studeras hur bra den 12

19 historiska avkastningen förutspår den framtida avkastningen (Fama, 1991). Den svaga formen av marknadseffektivitet har testats på ett flertal sätt. Ross (1993) uppfattning är att de bevis som finns i litteraturen är starkt överensstämmande med den svaga formen av effektivitet. Även Brealey & Meyers (2000) anser att svag marknadseffektivitet bör anses föreligga. Enligt Hansson och Högfeldt (1988) har både svenska och utländska studier påvisat att all historisk information avspeglas i aktiekursen. Halvstark form: I den halvstarka formen av marknadseffektivitet antas all publik information avspeglas i priserna på värdepappren. Denna information inkluderar information som historiska aktiekurser, resultatrapporter, resultatrapporter för konkurrerande företag, publik information rörande det ekonomiska läget samt all annan information som är relevant för värderingen (Haugen, 1993; Ross, 1993). Artiklar, pressreleaser, årsredovisningar hänförs till informationen som finns på denna nivå (Olbert, 1992). Tester av den halvstarka formen visar relativt entydigt att företagens officiella information effektivt införlivas i aktiekursen. De avvikelser som har registrerats är för tillfälliga och för små för att förkasta hypotesen att aktiemarknaden är halvstarkt informationseffektiv (Hansson & Högfeldt, 1988). Även om det finns undantag, så stödjer den övervägande delen av de genomförda fallstudierna att marknaden är halvstarkt effektiv, och därigenom även svagt effektiv. I själva verket tenderar studierna att stödja teorin om att marknaden är begåvad med en viss mängd framsynthet. Med detta menas att nyheter tenderar att läcka ut och avspeglas i aktiekurser till och med innan informationen officiellt har släppts (Ross, 1993). Även enligt Brealey & Meyers (2000), De Ridder (1988) samt De Ridder (1990) tyder forskningen på att halvstark form av marknadseffektivitet föreligger i normalfallet. Stark form: En marknad är starkt effektiv om priserna speglar all information, både publik och privat (Ross, 1993). Den starka formen av den effektiva marknaden tar begreppet marknadseffektivitet till den yttersta ytterligheten. Om man tror på denna form av marknadseffektivitet, tror man att all information avspeglas i aktiepriserna. Denna information inkluderar både insiderinformation och all publikt tillgänglig information. Insiders i företag innehar information som inte är publikt tillgänglig (ibid.). De som samlat på sig insiderinformation försöker dra nytta av den vid denna form av marknadseffektivitet. Detta medför att aktiepriset påverkas och priset justeras för att spegla insiderinformationen (Haugen, 1993). Test av insiderhandel är ett sätt att undersöka om det föreligger stark form av marknadseffektivitet (Fama, 1991). Ett flertal studier av insiders visar att dessa var onormalt lönsamma. Detta medför att den starka formen inte kan styrkas. Även Hansson och Högfeldt (1988) menar att tester av den starka formen av informationseffektivitet visar på att insiderinformation inte finns fullständigt representerad i aktiekurserna, och därmed kan sådan information resultera i övernormal avkastning. Enligt ovanstående pekar de olika studierna av marknadens effektivitet på att marknaden är effektiv på halvstark form och eventuellt begåvad med en viss mängd framsynthet. Detta innebär att all publik information ska vara avspeglad i aktiekursen för den börsnoterade elitidrottsklubben, eventuellt också en viss begränsad mängd insiderinformation. Med andra ord bygger informationen upp förväntningar om 13

20 framtiden. Eftersom börskursen baseras delvis på förväntningar om framtida vinstutveckling (Hallgren, 2003), är det intressant att kunna fånga marknadens förväntningar. Ett sätt att fånga förväntningar inom elitidrotten är att använda sig av odds. Oddsen är i regel publikt tillgänglig information. På samma sätt som en aktieanalytikers förväntningar på en företagsrapport påverkar aktiekursen, borde även förväntningarna på de sportsliga resultaten för en elitidrottsklubb påverka elitidrottsklubbens marknadsvärde. Eftersom marknadsvärdet på en halvstark marknad ska spegla all publik information, borde därför ett förväntat sportsligt resultat redan vara medräknat i marknadsvärdet av klubben. Detta leder till följande påstående. Påstående 4: Förväntade sportsliga resultat är redan inräknade i marknadsvärdet. 14

21 3. Metod I detta kapitel redogör vi för arbetets forskningsansats, undersökningsansats, datainsamlingsmetod, hur vi skapat våra analysvariabler, hur vi avsåg att analysera våra analysvariabler samt vilka val vi gjort för att uppnå syftet med uppsatsen Forskningsansats Vår uppsats gick ut på att studera samband mellan olika faktorer och huruvida dessa faktorer påverkar marknadsvärdet av en elitidrottsklubb. Genom att vi utgick från erkända teorier och testade om dessa stämde överens med verkligheten använde vi oss av en deduktiv metod (Eriksson & Widersheim-Paul, 1993). Eftersom studiens syfte gick ut på att genom statistiska metoder undersöka kopplingar mellan olika faktorer och elitidrottsklubbens marknadsvärde har ett analytiskt synsätt använts. Enligt Eriksson och Widersheim-Paul (1993) är det nära till hands att använda sig av en kvantitativ undersökningsmetod i samband med ett analytiskt synsätt. Eftersom vi har ett analytiskt synsätt har vi använt oss av en kvantitativ undersökningsmetod i denna uppsats. Det var denna metod som var mest lämpad eftersom metoden har sin styrka i att kunna förklara samt genom statistiska tekniker göra generaliseringar, vilket var målsättningen med vår uppsats Undersökningsansats Vi har valt att utföra studien som en fallstudie. En fallstudie är enligt Yin (1994) en speciell forskningsstrategi som med följande viktiga särdrag: studien undersöker ett fenomen i sin realistiska miljö där gränserna mellan fenomen och miljö inte är helt givna. Med andra ord är fallstudier lämpliga om man vill täcka in miljöfaktorer i tron att de är relevanta för det studerade fenomenet. En fallstudie är särskilt lämplig vid utvärderingar där studieobjekten ofta är mycket komplexa (Backman, 1998) Val av analysobjekt och avgränsningar Vi har valt att rikta in vår fallstudie på den engelska fotbollsklubben Manchester United som sedan 1991 är noterad på Londonbörsen. Fallstudien valde vi att avgränsa till klubbens elitlag för herrar för de sportsliga resultaten. Vi valde att avgränsa studien till att endast analysera resultaten från matcher som Manchester United spelat i Premier League, FA-cupen och UEFA Champions League. Premier League är den högsta engelska ligan i fotboll och FA-cupen är Englands motsvarighet till Sveriges Svenska Cupen. Det är en cup där lag från olika divisioner i England spelar mot varandra och där lagen från sämre divisioner har en chans att utmana lagen i högsta divisionen. Det är matcher som handlar mycket om prestige. UEFA Champions League är en cup där det bästa laget, eller de bästa lagen, från varje liga i Europa möter varandra för att kora det bästa laget i Europa. Beroende på vilken liga lagen spelar i har betydelse för hur många lag från respektive liga som går vidare till UEFA Champions League. Det är en typ av ranking som UEFA gör av de olika europeiska ligorna. Antalet lag som går vidare från 15

22 varje liga, antingen direkt till gruppspelet eller kval till gruppspelet, varierar från ett till fyra lag. Vi valde att bortse från matcher spelade under försäsong och i mindre cuper. Anledningen till att vi valde enbart vissa matcher var att vi tror de matcher vi valde att analysera har haft en större medial exponering, och på detta sätt kunnat påverka klubbens marknadsvärde mer, än de bortvalda matcherna. Dessutom händer det att fotbollslag inte spelar med sitt bästa manskap, eller med den ordinarie startelvan, under mindre cuper. Detta skulle leda till att en jämförelse mellan analysresultat inte skulle bli helt rättvisande. Analysen har avgränsats till att omfatta tidsperioden Orsaken till att just denna tidsperiod valdes var tillgången på indata. Att valet av analysobjekt föll på just Manchester beror på att klubben är den största fotbollsklubben i världen med avseende på ekonomisk verksamhet (The Deloitte Football Rich List, Mars 2004). De har även ett spritt ägandeskap (Dobson och Goddard, 2001). Med detta menas att aktierna är fördelade på ett stort antal ägare Litteraturstudie Vi började uppsatsarbetet med att leta litteratur, där information samlades in i form av vetenskapliga artiklar, forskningsrapporter och böcker. Syftet med detta var att få en inblick i ämnet och en teoretisk referensram att utgå ifrån. Informationen söktes framförallt i olika databaser via Luleå tekniska universitet. Vissa böcker lånade vi från andra universitet i Sverige via fjärrlån genom universitetsbiblioteket vid Luleå tekniska universitet. De sökord vi främst använde i databaserna var; intellektuellt kapital, intellectual capital, human kapital, värdering av företag, valuation of companies, economics and football, effective capital markets, efficient markets, corporate finance Datainsamlingsmetod All data som har använts i uppsatsen bygger på sekundärdata. Sekundärdata är data som tidigare samlats in eller återges av någon annan (Artsberg, 2003). Indata för studien hämtades från Manchester Uniteds hemsida, Manchester Uniteds årsrapporter för åren , Londonbörsens hemsida samt hemsidan för fotbollsligan Premier League. Vi har även varit i kontakt med Svenska Spel, som har gett oss tillgång till Lången-oddsen för alla matcher de varit Lången-spel på under perioden Kursinformationen vi har använt oss av är begränsad till fredagens stängningskurs för perioden till och med , och därefter har vi haft tillgång till stängningskursen för respektive dag Skapande av variabler För att kunna kvantifiera sportsliga prestationer och förväntningar inför match har vi skapat ett antal variabler. Dessa variabler kommer att presenteras närmare nedan. 16

23 Kvantifiering av finansiella prestationer För att skapa mätetal för hur klubbens finansiella prestationer har varit under åren har vi valt att studera klubbens omsättning, resultat och räntabilitet på eget kapital. Klubbens resultat är ett mått på företagets lönsamhet. Vi valde även att studera klubbens omsättning, vilket är ett av de mest traditionella sätten att mäta ett företags storlek och tillväxt (Nilsson et al, 2002). Räntabiliteten på det egna kapitalet (R E ) är ett för aktieägarna intressant finansiellt prestationsmått och därmed ansåg vi att detta mått var av intresse för denna studie. R E innebär enligt Hallgren (2003) att företagets lönsamhet ses som en förräntning på det egna kapitalet. Det vill säga resultatet i förhållande till hur mycket ägarna (aktieägarna) satsat i företaget. Vi har valt att studera dessa finansiella mätetal för att de kan skapa en förståelse för hur klubbens finansiella prestationer har varit. De olika mätetalen hämtades som sagt från Manchester Uniteds årsrapporter. Det resultat vi använde i denna studie hämtades från profit for the year. Detta är ett resultat efter skatt, men före utdelning, vilket vi ansåg var lämpligt att använda för studien. Resultatet användes även vid beräkningen av R E, se nedan. Klubbens eget kapital hämtades från balansräkningen under equity shareholders funds och klubbens omsättning under group turnover. Beräkningen av räntabiliteten genomfördes genom att dividera årets resultat med det genomsnittliga värdet för eget kapital, enligt nedanstående sätt: årets resultat R E = ( IB EK + UB EK)/ Kvantifiering av sportsliga prestationer För att kvantifiera de sportsliga prestationerna har vi skapat ett prestationsindex (PRI) för Manchester Uniteds matcher, se figur 4. Detta index ger ett numeriskt värde på den sportsliga prestationen utifrån olika faktorer. PRI varierar mellan -5 till +5, där -5 representerar ett för Manchester United mycket negativt sportsligt resultat och +5 ett mycket positivt resultat. Indexet är uppbyggt så att en förlust alltid ger ett negativt värde och en vinst alltid ger ett positivt värde. Ett oavgjort resultat kan variera från svagt negativt (-1,5) till ett svagt positivt värde (+1,5) beroende på de olika matchspecifika faktorerna. De matchspecifika faktorer som PRI är uppbyggt av är: matchresultatindex (M), motståndarindex (MI), justerat hemma- eller bortamatchindex (JHB). PRI beräknas genom att summera de olika faktorerna för ett givet matchresultat enligt följande: PRI = M + MI + JHB där: PRI är prestationsindex M är matchresultatindex MI är motståndarindex JHB är justerat hemma- eller bortamatchindex 17

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Företagsvärdering ME2030

Företagsvärdering ME2030 Företagsvärdering ME2030 24/3 Principer för värdering Jens Lusua DCF-valuation Frameworks LAN-ZWB887-20050620-13749-ZWB Model Measure Discount factor Assessment Enterprise DCF Free cash flow Weighted average

Läs mer

Ekonomisk styrning Delkurs Finansiering

Ekonomisk styrning Delkurs Finansiering konomisk styrning Delkurs Finansiering Föreläsning 7 Introduktion till kapitalmarknadsteorin BMA: Kap. 8-9, 13 Jonas Råsbrant jonas.rasbrant@indek.kth.se Föreläsningens innehåll Security Market Line (SML)

Läs mer

Uppgift I. Kod: 149 Dominik Zimmermann 1. Osäkerhet kan även råda kring målföretagets miljöåtaganden, se Gorton, s. 34.

Uppgift I. Kod: 149 Dominik Zimmermann 1. Osäkerhet kan även råda kring målföretagets miljöåtaganden, se Gorton, s. 34. Kod: 149 Dominik Zimmermann 1 Uppgift I En företagsbesiktning (dvs. en due diligence) innebär i princip att en potentiell köpare genomför en undersökning av ett förvärvsobjekt (målföretaget), dess verksamhet

Läs mer

Three Monkeys Trading. Tänk Just nu

Three Monkeys Trading. Tänk Just nu Three Monkeys Trading Tänk Just nu Idag ska vi ta upp ett koncept som är otroligt användbart för en trader i syfte att undvika fällan av fasta eller absoluta uppfattningar. Det är mycket vanligt att en

Läs mer

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på:

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: ATT GÖRA EN DCF VÄRDERING STEG FÖR STEG 1. Omsättning och tillväxt Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: - Tidigare års utfall - Ledningens prognos - Baserat på

Läs mer

Den successiva vinstavräkningen

Den successiva vinstavräkningen Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Ogi Chun Vårterminen 2006 Den successiva vinstavräkningen -Ger den successiva vinstavräkningen

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Turbowarranter. För dig som är. helt säker på hur. vägen ser ut. Handelsbanken Capital Markets

Turbowarranter. För dig som är. helt säker på hur. vägen ser ut. Handelsbanken Capital Markets Turbowarranter För dig som är helt säker på hur vägen ser ut Handelsbanken Capital Markets Hög avkastning med liten kapitalinsats Turbowarranter är ett nytt finansiellt instrument som ger dig möjlighet

Läs mer

Tio gyllene regler för aktieinvesteringar. En samling insiktsfulla pärlor

Tio gyllene regler för aktieinvesteringar. En samling insiktsfulla pärlor Tio gyllene regler för aktieinvesteringar En samling insiktsfulla pärlor Förord Tio gyllene regler för aktieinvesteringar Aberdeen har arbetat med placeringar i mer än 30 år. Under den tiden har marknadscykler

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

26 Utformning av finansiella rapporter

26 Utformning av finansiella rapporter Utformning av finansiella rapporter, Avsnitt 26 267 26 Utformning av finansiella rapporter Tillämpningsområde Sammanfattning 26.1 RR 22 Utformning av finansiella rapporter RR 22 behandlar finansiella rapporter,

Läs mer

Tio gyllene regler för aktieinvesteringar. En samling insiktsfulla pärlor

Tio gyllene regler för aktieinvesteringar. En samling insiktsfulla pärlor Tio gyllene regler för aktieinvesteringar En samling insiktsfulla pärlor Förord Tio gyllene regler för aktieinvesteringar Aberdeen har arbetat med placeringar i mer än 30 år. Under den tiden har marknadscykler

Läs mer

Del 3 Utdelningar. Strukturakademin

Del 3 Utdelningar. Strukturakademin Del 3 Utdelningar Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är utdelningar? 3. Hur påverkar utdelningar optioner? 4. Utdelningar och Forwards 5. Prognostisera utdelningar 6. Implicita utdelningar

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

ES3. Nyckeltal för analys och styrning

ES3. Nyckeltal för analys och styrning ES3. Nyckeltal för analys och styrning Trostek, W., Företagsekonomi för icke-ekonomer Nyckeltal Hela kap. 17 och några sidor i kap. 11 och 12, se nedan räntabilitet på eget kapital (R E ), se sidorna 232-234

Läs mer

Valuation Konkurrentrapport

Valuation Konkurrentrapport Org.nr: -67 Valuation Konkurrentrapport Om Valuation Företagsvärderingar Information Om Valuation Företagsvärderingar Bakgrund Valuation Företagsvärderingar startades och ägs av ett antal partners. Vi

Läs mer

Vad skiljer sig i tillvägagångssättet vid värderingen av små och stora företag?

Vad skiljer sig i tillvägagångssättet vid värderingen av små och stora företag? Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Vad skiljer sig i tillvägagångssättet vid värderingen av små och stora företag? C-uppsats Företagsekonomi Finansiering Slutseminarium 070524 Författare

Läs mer

Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström

Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström Aktiespararnas Summer Campus 2009 22-24 juni i Tällberg, Dalarna 1 Utkommer den 19 augusti 2009 Ekerlids Förlag 2 Turbulenta

Läs mer

Årsstämma vid Investor AB den 21 mars 2006

Årsstämma vid Investor AB den 21 mars 2006 Styrelsens ordförande Jacob Wallenbergs och Anders Rydins redogörelse för principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt om långsiktigt incitamentsprogram för bolagsledningen

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Fråga 5.. poäng (3p) Fråga 4.. poäng (6p)

Fråga 5.. poäng (3p) Fråga 4.. poäng (6p) Industriell ekonomi Provmoment: Salstentamen, 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 160531 Tid: 9.00-13.00 Hjälpmedel: Räknedosa Totalt antal poäng på tentamen: 20p För att få respektive betyg

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Räkenskapsanalys Avdelningen för byggnadsekonomi Räkenskapsanalys Nyckeltal (likviditet, soliditet, räntabilitet) Underlag till långivare Information till aktieägare Information leverantörer

Läs mer

Livbolagens prestation

Livbolagens prestation fm Försäkringsmatematik Livbolagens prestation Återbäringsräntornas utveckling 1986-2012 Meryem Savas 2012-02-10 Innehållsförteckning Indelning... 2 Avkastningsskatt... 2 Pensionsförsäkring... 3 Besparingsperiod:

Läs mer

Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 4.. poäng (4p) Fråga 6.. poäng (3p)

Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 4.. poäng (4p) Fråga 6.. poäng (3p) Ekonomistyrning 1 Provmoment: Salstentamen, 7,5 högskolepoäng Kod: Tentamensdatum: 170529 Tid: 9.00-12.00 Hjälpmedel: Räknedosa Totalt antal poäng på tentamen: 20 p För att få respektive betyg krävs: G=

Läs mer

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VI KAN TA SVERIGE TILL FOTBOLLSVÄRLDEN ELLER FOTBOLLSVÄRLDEN TILL SVERIGE

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VI KAN TA SVERIGE TILL FOTBOLLSVÄRLDEN ELLER FOTBOLLSVÄRLDEN TILL SVERIGE FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VI KAN TA SVERIGE TILL FOTBOLLSVÄRLDEN ELLER FOTBOLLSVÄRLDEN TILL SVERIGE VÄLKOMMEN TILL DET VINNANDE LAGET Vi har varit aktiva inom fotboll- och sportresor

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

Nominell vs real vinst - effekten av inflation -

Nominell vs real vinst - effekten av inflation - 1 Nominell vs real vinst - effekten av inflation - av Richard Johnsson 1 I det som följer ska jag beskriva hur inflationen påverkar de bokföringsmässiga vinsterna i företagen. Det kommer att framgå att

Läs mer

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission FIGUR 1. Utdelning. Återinvesterade utdelningar Ej återinvesterade utdelningar

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission FIGUR 1. Utdelning. Återinvesterade utdelningar Ej återinvesterade utdelningar Del 3 Utdelningar Innehåll Implicita tillgångar... 3 Vad är utdelningar?... 3 Hur påverkar utdelningar optioner?... 3 Utdelningar och forwards... 3 Prognostisera utdelningar... 4 Implicita utdelningar...

Läs mer

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

FARs UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR. RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar

FARs UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR. RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar FARs UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar FARS UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar (december 2013) Bakgrund REDU 14 REDOVISNING

Läs mer

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Nyckeltalsrapport Innehåll NYCKELTAL... 3 REGISTRERA NYCKELTAL... 3 Variabler... 4 Konstanter... 5 Formler... 6 NYCKELTALSRAPPORTEN... 9 ALLMÄNT OM NYCKELTAL... 10 Avkastningsnyckeltal... 10 Likviditetsnyckeltal...

Läs mer

warranter ett placeringsalternativ med hävstång

warranter ett placeringsalternativ med hävstång warranter ett placeringsalternativ med hävstång /// www.warrants.commerzbank.com ////////////////////////////////////////////////////////////////// Warranter en definition En warrant är ett finansiellt

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer

VD-anförande East Capital Explorers Årsstämma juni 2016

VD-anförande East Capital Explorers Årsstämma juni 2016 VD-anförande East Capital Explorers Årsstämma 2016 9 juni 2016 East Capital Explorer - Ett bolag i förändring 2 Strategi, effektivitet och kapitalallokering för ökat aktieägarvärde 1. Strategisk renodling

Läs mer

HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING?

HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING? XV/7030/98 SV HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING? GENERALDIREKTORAT- XV Inre marknad och finansiella tjänster Detta dokument är avsett att användas som diskussionsunderlag inom

Läs mer

II. IV. Stordriftsfördelar. Ifylles av examinator GALLRINGSFÖRHÖR 12.6.1998. Uppgift 1 (10 poäng)

II. IV. Stordriftsfördelar. Ifylles av examinator GALLRINGSFÖRHÖR 12.6.1998. Uppgift 1 (10 poäng) Uppgift 1: poäng Uppgift 1 (10 poäng) a) Vilka av följande värdepapper köps och säljs på penningmarknaden? (rätt eller fel) (5 p) Rätt Fel statsobligationer [ ] [ ] aktier [ ] [ ] kommuncertifikat [ ]

Läs mer

Finansiella definitioner

Finansiella definitioner Finansiella definitioner Eniro presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Eniro anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Aktiespararnas Aktieanalys i praktiken, analys av Hennes & Mauritz

Aktiespararnas Aktieanalys i praktiken, analys av Hennes & Mauritz Aktiespararnas Aktieanalys i praktiken, analys av Hennes & Mauritz Analystidpunkt: november 2003 Anmärkning: Det här är ett exempel på hur du kan använda programmet Hitta kursvinnare för att analysera

Läs mer

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VÄLKOMMEN TILL DET VINNANDE LAGET Vi har varit aktiva inom fotbolls- och sportresor i många år. Det har resulterat i att vi är en av Skandinaviens billigaste

Läs mer

Fråga 6.. poäng (5p) Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 3.. poäng (4p)

Fråga 6.. poäng (5p) Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 3.. poäng (4p) Industriell ekonomi Provmoment: Salstentamen, 7,5 högskolepoäng Namn: Tentamensdatum: 150603 Tid: 9.00-13.00 Hjälpmedel: Räknedosa Totalt antal poäng på tentamen: 20p För att få respektive betyg krävs:

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0007N Företagsanalys Datum Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Beatrice Beskriva processen med att

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

Produktionsekonomi och kvalitet

Produktionsekonomi och kvalitet TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet Föreläsning 1 Introduktion, Företaget i samhället, Grundläggande begrepp Martin Kylinger Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi

Läs mer

Tävlingen Årets UF-företag

Tävlingen Årets UF-företag Tävlingen Årets UF-företag Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag regionalt, för att därifrån kvalificera sig till SM i Ung Företagsamhet. Tävlingen Årets UF-företag är den

Läs mer

Placeringskod. Blad nr..av ( ) Uppgift/Fråga: 1 (6 poäng)

Placeringskod. Blad nr..av ( ) Uppgift/Fråga: 1 (6 poäng) Uppgift/Fråga: 1 (6 poäng) Diskutera kortfattat skillnaderna mellan eget kapital (aktiekapital) och främmande kapital (lån) (minst 3 relevanta skillnader * 2 poäng/skillnad = 6 poäng) Uppgift/Fråga: 2

Läs mer

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Blue Ocean Strategy Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Artikeln belyser två olika marknadstillstånd som företag strävar efter att etablera sig inom. Dessa kallar författarna för Red Ocean

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Vår ersättningsstruktur speglar därmed den kultur som SEB präglas av

Vår ersättningsstruktur speglar därmed den kultur som SEB präglas av Tack herr ordförande! Aktieägare och stämmodeltagare, inom SEB har vi sedan länge en tydlig ersättningsfilosofi som utgår från att det som långsiktigt är bäst för bankens kunder också är långsiktigt bäst

Läs mer

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Förmåga att Citat från examensmålen för NA-programmet Citat från kommentarerna till målen för gymnasiearbetet

Läs mer

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet Lektion 1 Introduktion, Företaget i samhället, Årsredovisning Martin Kylinger Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 5 juli 2013 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Warranter En investering med hävstångseffekt

Warranter En investering med hävstångseffekt Warranter En investering med hävstångseffekt Investerarprofil ÄR WARRANTER RÄTT TYP AV INVESTERING FÖR DIG? Innan du bestämmer dig för att investera i warranter bör du fundera över vilken risk du är beredd

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

Det har gång på gång konstaterats att. Förtroende för företagsledningen. har reella ekonomiska konsekvenser för kapitalmarknaden

Det har gång på gång konstaterats att. Förtroende för företagsledningen. har reella ekonomiska konsekvenser för kapitalmarknaden Förtroende för företagsledningen har reella ekonomiska konsekvenser för kapitalmarknaden Förtroende för företagsledningen tycks kunna påverka en investerares upplevda risk kopplat till en investering.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Bokslutskommuniké 2010 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Bokslutskommuniké 2010 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Sammanfattning av året Kraftig omsättningsökning, nettointäkterna uppgick till TSEK 5.957 (2.357) Resultat efter finansiella

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

Hur långt in i framtiden måste man tänka för att det ska räknas som en vision? Räcker 90 minuter?

Hur långt in i framtiden måste man tänka för att det ska räknas som en vision? Räcker 90 minuter? Hur långt in i framtiden måste man tänka för att det ska räknas som en vision? Räcker minuter? Som en sveriges äldsta idrottsföreningar har vi varit med tillräckligt länge för att veta att sportsliga framgångar

Läs mer

Tävlingen Årets UF-företag

Tävlingen Årets UF-företag Tävlingen Årets UF-företag Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag regionalt, för att därifrån kvalificera sig till SM i UF-företagande. Tävlingen Årets UF-företag är den mest

Läs mer

OPTIONSSTRATEGIER SNABBGUIDE AKTIEOPTIONER

OPTIONSSTRATEGIER SNABBGUIDE AKTIEOPTIONER OPTIONSSTRATEGIER SNABBGUIDE AKTIEOPTIONER Optioner ger investerare många möjligheter eftersom det finns strategier för alla olika marknadslägen. De är också effektiva verktyg för att försäkra innehav

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/2 2013

LÖSNINGSFÖRSLAG Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/2 2013 LÖSNINGSFÖRSLAG Tentamen Finansiering I (FÖ006) 22/2 20 Hjälpmedel: Räknare samt formler på sidan. Betyg: G = p, VG = 9 p Maxpoäng 25 p OBS: Glöm ej att redovisa dina delberäkningar som har lett till ditt

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Ekonomisk styrning Delkurs Finansiering

Ekonomisk styrning Delkurs Finansiering konomisk styrning elkurs Finansiering Föreläsning 8-9 Kapitalstruktur BMA: Kap. 17-19 Jonas Råsbrant jonas.rasbrant@indek.kth.se Föreläsningarnas innehåll Företags finansieringskällor Mätning av företagets

Läs mer

Årets UF-företag UF Göteborg Deadline 25 januari 2017 kl.12.00

Årets UF-företag UF Göteborg Deadline 25 januari 2017 kl.12.00 Årets UF-företag UF Göteborg Deadline 25 januari 2017 kl.12.00 Alla UF-företag som deltar på UF-mässan den 13 mars får tävla i Årets UF-företag. 1an och 2an kvalificerar sig till SM i Ung Företagsamhet.

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Utkast till redovisningsuttalande från FAR Nedskrivningar i kommunala företag som omfattas av kommunallagens självkostnadsprincip

Utkast till redovisningsuttalande från FAR Nedskrivningar i kommunala företag som omfattas av kommunallagens självkostnadsprincip Utkast till redovisningsuttalande från FAR Nedskrivningar i kommunala företag som omfattas av kommunallagens självkostnadsprincip 1. Inledning 1.1 K3s regler i kapitel 27 för nedskrivningar av anläggningstillgångar

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. PROTOKOLL - ojusterat Information om utdelning från Alsikebolaget KS-2015/429.

Kommunstyrelsens arbetsutskott. PROTOKOLL - ojusterat Information om utdelning från Alsikebolaget KS-2015/429. Kommunstyrelsens arbetsutskott 99 Utdrag ur PROTOKOLL - ojusterat 2015-08-10 Information om utdelning från Alsikebolaget 2015-2019 KS-2015/429 Ärende Simon Granit, ekonomichef för de kommunala bolagen,

Läs mer

Analys av Electra Gruppen

Analys av Electra Gruppen Rättelse, jag har fått många synpunkter på min analys, tidigare har de blivit ganska bra, främst på slutsumman. Efter många synpunkter så har jag lagt än mer tid på att få fakta på siffrorna och reviderar

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 10 februari 2014 avseende styrelsens förslag om aktiesplit

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Fredagen den 20 februari 2015, kl. 08:00-12:00

Tentamen Finansiering (2FE253) Fredagen den 20 februari 2015, kl. 08:00-12:00 Tentamen Finansiering (2FE253) Fredagen den 20 februari 2015, kl. 08:00-12:00 Skrivtid: 4 timmar (kl. 08:00 12:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad. OBS! Endast formler som står med på formelbladet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012/2013

ÅRSREDOVISNING 2012/2013 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-07-01--2013-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-08-23 Skrivtid:

Läs mer

Klubbstöd - Avtal om lokal lönebildningen mellan IT & Telekomföretagen inom Almega ITavtalet

Klubbstöd - Avtal om lokal lönebildningen mellan IT & Telekomföretagen inom Almega ITavtalet Klubbstöd - Avtal om lokal lönebildningen mellan IT & Telekomföretagen inom Almega ITavtalet och Unionen Kompletterande förhandlingsstöd till löneavtalet och de partsgemensamma tillämpningsanvisningarna

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

ME2030 - Företagsvärdering

ME2030 - Företagsvärdering ME2030 - Företagsvärdering 31/3 Analys av historik II, Strategisk analys Jens Lusua Investerat kapital OA-OL Investerat kapital NOA Rörelsefrämmande tillgångar Total funds invested Total funds invested

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

Fråga 6.. poäng (4p) Fråga 3.. poäng (3p) Fråga 5.. poäng (2p)

Fråga 6.. poäng (4p) Fråga 3.. poäng (3p) Fråga 5.. poäng (2p) Ekonomistyrning 1 Provmoment: Salstentamen, 7,5 högskolepoäng Kod: Tentamensdatum: 161102 Tid: 9.00-12.00 Hjälpmedel: Räknedosa Totalt antal poäng på tentamen: 20 p För att få respektive betyg krävs: G=

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Det här är ett system där vi tjänar pengar på ett av de lagen vi spelar på gör mål, gärna många mål!

Det här är ett system där vi tjänar pengar på ett av de lagen vi spelar på gör mål, gärna många mål! System - Mera Mål! Copyright 2013 Digital Solutions AB www.fotbollspengar.se www.inzideinfo.com www.inthemoneysystem.com Vi vill ha mål, mål, mål mera mål Och mål det kommer det att bli Vi vill ha mål,

Läs mer

Aktiespararnas Aktieanalys i praktiken, analys av New Wave

Aktiespararnas Aktieanalys i praktiken, analys av New Wave Aktiespararnas Aktieanalys i praktiken, analys av New Wave Analystidpunkt: november 2003 Anmärkning: Det här är ett exempel på hur du kan använda programmet Hitta kursvinnare för att analysera om en aktie

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

E N S K E D E I K ENSKEDEMODELLEN

E N S K E D E I K ENSKEDEMODELLEN Enskedemodellen handlar i grund och botten om ett förändrat synsätt på hur en verksamhet bör bedrivas för att skapa bra förutsättningar för en välfungerande barn- och ungdomsfotboll. Konceptet är helt

Läs mer