Delårsrapport januari-juni Lund, 10 juli 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari-juni 2014. Lund, 10 juli 2014"

Transkript

1 Delårsrapport januari-juni 2014 Lund, 10 juli 2014

2 Agenda Väsentliga händelser januari-juni 2014 Fastighetsförvaltning Finansiell ställning

3 Januari-juni 2014 VÄSENTLIGA HÄNDELSER JANUARI-JUNI 2014 Hyresintäkter uppgick under perioden till 214,8 mkr (248,1) Driftsnettot uppgick under perioden till 179,8 mkr (219,9) Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 55,6 mkr (106,9) Orealiserad värdeförändring på fastigheter under perioden på -149,0 mkr (4,1) Orealiserad värdeförändring räntederivat under perioden på -140,4 mkr (74,4) Resultat per aktie uppgick under perioden till -4,7 kr (5,2) Belåningsgraden uppgick till 63,5% (63,4) Ett 10-årigt avtal har tecknats med XL Bygg Stenvalls AB i fastigheten i Umeå om m 2 med inflyttning Förlängt befintliga hyresavtal med ICA m 2 med ett år i fastigheten Saltängen 2, Västerås t.o.m. 30 september 2022 och fastigheten Planeraren 2, Borlänge t.o.m. 31 mars 2021 Nyemissionen i maj fulltecknades och gav en emissionslikvid på ca 292 mkr före emissionskostnader Två fullt uthyrda logistikfastigheter har förvärvats i Kungälv och Trelleborg med en yta på kvm resp kvm. HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Tribona har förvärvat tre lagerfastigheter belägna i Malmö med en total uthyrningsbar yta på kvm. Tillträde sker den 25 augusti

4 FASTIGHETSFÖRVALTNING

5 Uthyrningsgrad - Förändring i perioden 91,6 % Ekonomisk uthyrningsgrad uppgick den 30 juni till 91,6 % Hyresvärdet för utgående vakanta ytor uppgår till ca 36 mkr per år var ekonomisk uthyrningsgrad för Tribonas fastighetsbestånd per den 30 juni 2014 Nya avtal i perioden Under perioden har ett 10-årigt avtal tecknas med XL Bygg Stenvalls AB i Umeå om m 2 med start I Karlstad har ett femårigt avtal om ca m 2 tecknats med Menigo Ett mindre antal hyresavtal har tecknats om drygt m 2

6 Uthyrningsgrad forts. - Förändring i perioden Förlängningar i perioden Förlängning av hyresavtal med Beves i Karlstad med 8 år omfattande kvm. Förlängning av befintliga hyresavtal med 1 år med ICA i fastigheten Saltängen 2 i Västerås till och med och i fastigheten Planeraren 2 i Borlänge till och med Totalt omfattande kvm. Vakansförändringar exkl. nybyggnadsprojekt, m Ingående balans vakans vid årets början Utflyttning Inflyttning Utgående balans vakans Uppsagda ytor ej utflyttat Uthyrda ytor ej inflyttat Justerad utgående balans vakans

7 Stabila hyresgäster med långa flöden Den genomsnittliga återstående löptiden på befintliga hyreskontrakt är 6,3 år (6,2) per 30 juni % Kontraktsförfallostruktur, m 2 25% 20% 15% 10% Q1'14 Q2'14 5% 0%

8 Två logistikfastigheter förvärvade off market i juni Bulten 1, Kungälv Yta: m 2 Fullt uthyrd till Arvid Nilsson AB med hyresavtal som sträcker sig över 5,5 år Tillträdesdatum: 1 juli 2014 Tankbilen 1, Trelleborg Yta: m 2 Fullt uthyrd till Golvpoolen AB med hyresavtal som sträcker sig över 15 år Tillträdesdatum: 2 januari 2015 Bulten 1, Kungälv Tankbilen 1, Trelleborg

9 FINANSIELL STÄLLNING

10 Försäljning Kolven & vakanser påverkar Driftsnetto Försäljning av Kolven samt vakanser i Växjö och Umeå påverkar negativt Förvärv av fastigheter i december 2013 påverkar positivt Administrativa kostnader lägre Börsrelaterade engångskostnader 2013 Lägre ersättning till VD och styrelse 2014 Finansnetto påverkat av Väsentligt lägre belåning dock motverkat av högre marginaler i samband med refinansiering 2013 Engångskostnader vid refinansieringen 2013 om 10 mkr samt vid försäljning av kolven 2013 om ca 5 mkr Oreal. värdeförändring fastigheter negativ Längre uthyrningsprocesser än tidigare bedömt har påverkat vakanta ytor och tidigare kända kommande avflyttningar Värdeförändring pga. marknadsjustering av externa värderare samt nedjustering av KPI Nedgång långa marknadsräntor ger negativ effekt på oreal. värdeförändring räntederivat mkr jan-jun jan-jun jan-dec Hyresintäkter Underhålls- & fas tighetskos tnader Driftnetto Adminis trativa kos tnader och avs krivningar Resultat före finansnetto Finans netto Realis erad omräknings differens Förvaltningsresultat Orealis erade värdeförändringar fas tigheter Realis erade värdeförändringar fas tigheter Orealis erade värdeförändringar räntederivat Realis erade värdeförändringar räntederivat Resultat före skatt Skatt Resultat efter skatt

11 Lägre driftsnetto har påverkat kassaflödet - en effekt av bl.a. försäljning Kolven Kassaflöde från löpande verksamheten Driftsnetto påverkat av försäljning av Kolven under 2013 samt vakanser i Umeå och Växjö Engångskostnader för börsbyte påverkar 2013 Väsentligt lägre belåning i perioden Högre marginal nya lån ingångna i februari 2013 Betald inkomstskatt påverkar negativt Kassaflöde från investeringsverksamheten Investeringar relaterade till utvecklingsprojekt i Växjö, Partille och Stockholm Kassaflöde från finansieringsverksamheten Amorteringar Erhållen emissionslikvid på ca 290 mkr mkr jan-juni jan-juni Kassaflöde från den löpande verksamheten Driftnetto Central administration Betalt finansnetto Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital Förändring rörelsefordringar 0 10 Förändring rörelsekulder -3-4 Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Investeringar i befintliga fastigheter Ökning av övriga anläggningstillgångar 0 0 Erhållna räntor 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Upptagna lån Amorterade lån Ökning/minskning av kortfristiga finansiella fordringar 0-17 Emission av aktier (netto) Utdelning till aktieägare Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens ingång Kursdifferens i likvida medel 0-8 Likvida medel vid periodens utgång

12 Stabil belåningsgrad & soliditet Belåningsgraden fortsatt stabil och uppgick till 63,5 % (63,4) Soliditeten uppgick till 33,6 % (32,9) Eget kapital per aktie 41,7 kr Negativ påverkan av derivat efter skatt på 172,9 mkr motsvarande ca -3,5 kr per aktie mkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter inkl. pågående projekt Materiella anläggningstillgångar 0 0 Räntederivat 1 5 Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Övriga tillgångar Likvida medel 1) Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Summa eget kapital Långfristiga räntebärande skulder Deposition från hyresgäster Räntederivat Uppskjuten skatteskuld Summa långfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Leverantörsskulder och andra kortfristiga skulder Räntederivat 1 3 Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder ) Disponibla likvida medel inkl. outnyttjade krediter uppgick per den 30 juni 2014 till 545 mkr

13 Sammanfattande kommentar Starkt förvaltningsresultat Oreal. värdeförändringar på fastigheter och derivat påverkar negativt Bra kassaflöden från den löpande verksamheten Stabil belåningsgrad, 63,5 %, och hög soliditet, 33,6 % Förvärv av fastigheter i Kungälv, Trelleborg och Malmö Lyckad nyemission som möjliggör fortsatt fokus på ytterligare förvärv Goda uthyrningar samt förlängningar dock fortsatt fokus på uthyrning av vakanta ytor Jordbromalm 4:41, Haninge Korsberga 1, Västerås

14 Appendix

15 Översikt av lån och säkring* Översikt av lån och säkring (*) Räntebärande skulder och säkring Summa lån Rörlig ränta varav räntetak 2% Räntesäkringsavtal Andel lån säkrat eller fast ränta (%) 82,9% 83% 71% 71,9% Andel lån säkrat eller fast ränta inkl räntetak (%) 91,3% 91,0% 94,1% 71,9% Genomsnittlig ränta och marginal Genomsnittlig rörlig ränta 0,88% 0,90% 1,19% 2,11% Genomsnittlig ränta räntederivat 3,03% 3,03% 3,03% 3,43% Genoms ni ttl i g rä nta 2,66% 2,66% 2,49% 3,06% Genoms ni ttl i g ma rgi na l 2,72% 2,73% 2,72% 1,03% Summa rä nta och ma rgi na l 5,38% 5,38% 5,21% 4,08% Genomsnittlig kvarstående löptid (år) Lå n 1,9 2,2 3,1 1,4 Rä ntederi va t 5,8 6,1 6,8 5,2 Likvid effekt av 25 punkter ökning i ränta (mkr) -1,5-1,5-3,0-3,1 Likvid effekt av 25 punkter ökning i marginal (mkr) -8,7-8,7-10,2-11,0 (*) Exkl. kontrakt med forward start

16 Nyckeltal mkr, om inget annat anges april-juni april-juni jan-jun jan-jun jan-dec Hyres i ntäkter Dri fts netto Förva l tni ngs res ul tat Vä rdeförä ndri ng på fa s tigheter Res ul tat efter s ka tt Kassaflöde löpande verksamhet Res ul tat per a ktie, kr -0,8 1,8-4,7 5,2 5, Direktavkastning 1) 6,7% 7,0% 7,0% Belåningsgrad fastigheter 63,5% 64,4% 63,4% Sol i di tet 33,6% 30,3% 32,9% Eget ka pi tal per a ktie, kr 41,7 50,7 49,9 Ekonomi s k uthyrni ngs gra d 91,6% 96,5% 94,4% 1) Baseras på rullande 12-månaders resultat

17 Aktieägare per 30 juni 2014 TRIBONA AB:S 10 STÖRSTA AKTIEÄGARE PER 30 JUNI 2014 Namn Lan d Antal aktier % andel 1 KLÖVERN AB SE ,84% 2 LÄNSFÖRSÄKRINGAR FONDFÖRVALTNING AB SE ,73% 3 NORDEA INVESTMENT FUNDS SE ,18% 4 SKAGEN VEKST VERDIPAPIRFONDET NO ,01% 5 JP MORGAN BANK GB ,66% 6 ILMARINEN MUTUAL PENSION INSURANCE FIN ,31% 7 SWEDBANK ROBUR FONDER SE ,07% 8 MALMER, STAFFAN SE ,88% 9 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION SE ,27% 1 0 ANDRA AP-FONDEN SE ,16% 10 största ,10% VPS KUNDER, DNB BANK* ,25% Övriga ,65% Summa % Antal aktieägare uppgår till per 30 juni 2014 Källa: Euroclear * Tidigare VPS-registrerade aktier ersattes med depåbevis utfärdade av DNB Bank i samband med att det tidigare moderbolaget Tribona ASA fusionerades med Tribona AB (publ). Dessa depåbevis byts mot aktier först när aktieägaren vidtar erforderliga åtgärder

18 Finansiell kalender Delårsrapport tredje kvartalet oktober 2014 Bokslutskommuniké januari 2015

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 97,7 mkr (143,1)

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 97,7 mkr (143,1) Delårsrapport januari-september 2014 Q2 2013 Väsentliga händelser januari-september 2014 Hyresintäkter uppgick under perioden till 325,2 mkr (365,0) Driftsnettot uppgick under perioden till 274,8 mkr (324,0)

Läs mer

Q2 2013. Bokslutskommuniké. januari-december 2013. Delårsrapport. Viktiga händelser under 2013. Händelser efter periodens utgång

Q2 2013. Bokslutskommuniké. januari-december 2013. Delårsrapport. Viktiga händelser under 2013. Händelser efter periodens utgång Bokslutskommuniké Delårsrapport januari-december 2013 Q2 2013 Viktiga händelser under 2013 Hyresintäkter uppgick under kvartalet till 103,0 mkr (122,7) och under helåret 467,9 mkr (487,1) Driftsnettot

Läs mer

TRIBONA DELÅRSRAPPORT Q1 2015 DELÅRSRAPPORT Q1 2015. januari-mars 2015

TRIBONA DELÅRSRAPPORT Q1 2015 DELÅRSRAPPORT Q1 2015. januari-mars 2015 TRIBONA DELÅRSRAPPORT Q1 2015 1 Q1 2015 DELÅRSRAPPORT januari-mars 2015 2 TRIBONA DELÅRSRAPPORT Q1 2015 Delårsrapport DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2015 Kornmarksvej 1, Bröndby Köpenhamn VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Läs mer

TRIBONA DELÅRSRAPPORT Q1 2015 DELÅRSRAPPORT Q2 2015. januari-juni 2015

TRIBONA DELÅRSRAPPORT Q1 2015 DELÅRSRAPPORT Q2 2015. januari-juni 2015 TRIBONA DELÅRSRAPPORT Q1 2015 1 Q2 2015 DELÅRSRAPPORT januari-juni 2015 2 TRIBONA DELÅRSRAPPORT Q2 2015 Delårsrapport DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER ANDRA KVARTALET 2015» Hyresintäkter

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Delårsrapport januari mars 2013 Fastighetsintäkterna uppgick till 486 mkr (452), en ökning med 7,5 % främst hänförlig till förvärv av fastigheter. Driftnettot uppgick till 322 mkr (314), en ökning med

Läs mer

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2005 Hyresintäkterna uppgick till 302 Mkr (212) Periodens resultat efter skatt ökade till 164 Mkr (84) Resultat per aktie ökade till 1,47 kr (1,08) Klövern expanderar

Läs mer

Jan jun 2014. Belåningsgrad, % 65,1 66,3 65,1 66,3 65,1 66,5 Räntetäckningsgrad, ggr 3,3 2,5 3,4 2,7 3,1 2,7

Jan jun 2014. Belåningsgrad, % 65,1 66,3 65,1 66,3 65,1 66,5 Räntetäckningsgrad, ggr 3,3 2,5 3,4 2,7 3,1 2,7 Halvårsrapport januari juni 2015 Sammanfattning januari juni 2015 Hyresintäkterna uppgick till 989 mkr (986). Förvaltningsresultatet uppgick till 452 mkr (370). Värdeförändringar på fastigheterna uppgick

Läs mer

n Hemsö har under fjärde kvartalet förvärvat en yrkeshögskola i Åbo, Finland, för 323 mkr samt en vårdfastighet i Göteborg för 90 mkr.

n Hemsö har under fjärde kvartalet förvärvat en yrkeshögskola i Åbo, Finland, för 323 mkr samt en vårdfastighet i Göteborg för 90 mkr. Bokslutskommuniké 2013 Sammanfattning januari december 2013 n Hyresintäkterna uppgick till 1 875 mkr (1 894). n Förvaltningsresultatet uppgick till 674 mkr (674). n Värdeförändringar på fastigheterna uppgick

Läs mer

Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222). Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794).

Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222). Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794). DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 15»» Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222).»» Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794).»» Förvaltningsresultatet ökade med 35 procent till 498

Läs mer

Intäkterna ökade med 13 procent till 1 222 mkr (1 081). Driftöverskottet ökade med 19 procent till 794 mkr (670).

Intäkterna ökade med 13 procent till 1 222 mkr (1 081). Driftöverskottet ökade med 19 procent till 794 mkr (670). DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 14»» Intäkterna ökade med 13 procent till 1 222 (1 081).»» Driftöverskottet ökade med 19 procent till 794 (670).»» Förvaltningsresultatet ökade med 21 procent till 369 (305).»»

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 PERIODEN I KORTHET JANUARI JUNI 2015 c Periodens hyresintäkter uppgick till 647 mkr (649) c Förvaltningsresultatet uppgick till 254 mkr (207) c Värdeförändringar i fastigheter

Läs mer

Intäkterna ökade med 14 procent till 669 mkr (587). Driftöverskottet ökade med 14 procent till 419 mkr (368).

Intäkterna ökade med 14 procent till 669 mkr (587). Driftöverskottet ökade med 14 procent till 419 mkr (368). DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 15»» Intäkterna ökade med 14 procent till 669 mkr (587).»» Driftöverskottet ökade med 14 procent till 419 mkr (368).»» Förvaltningsresultatet ökade med 39 procent till 227 mkr

Läs mer

Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden uppgick till 79 procent (76)

Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden uppgick till 79 procent (76) Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på norra Sverige. Hyresintäkterna uppgick till 93 770 TSEK (67 991) och för kvartalet 47 946 (35 748) Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74)

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) Q2 Delårsrapport januari o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) o Överskottsgraden uppgick till 72 % (79) o Förvaltningsresultatet blev 90 MSEK (33) o Värdeförändringar

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2009

Delårsrapport januari mars 2009 Delårsrapport januari mars AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden I SAMMANDRAG Fortsatt god intjäningsförmåga

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2014

Delårsrapport januari - juni 2014 Delårsrapport januari - juni AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden i sammandrag Första halvåret

Läs mer

Periodens resultat, mkr. Drift- och centrala kostnader. Resultat exklusive värdeförändringar och skatt Värdeförändringar, fastigheter och derivat

Periodens resultat, mkr. Drift- och centrala kostnader. Resultat exklusive värdeförändringar och skatt Värdeförändringar, fastigheter och derivat DEL ÅRSR APP ORT JANUARI JUNI 20 0 8 Intäkterna uppgick till 603 mkr (614) Resultat efter skatt uppgick till 100 mkr (659), motsvarande 0,61 kr per aktie (3,96) Orealiserade värdeförändringar avseende

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2014

Bokslutskommuniké januari - december 2014 Bokslutskommuniké januari - december NP3 Fastigheter AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudkontor i Sundsvall. NP3 äger fastigheter i norra Sverige inom kategorierna handel, industri, logistik

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké RÄKENSKAPSÅRET Hyresintäkterna uppgick till 556 mkr (544). Driftsöverskottet uppgick till 412 mkr (409). Förvaltningsresultatet uppgick till 158 mkr (171). Värdeförändringar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006 Hyresintäkterna uppgick till 182 Mkr (139) Periodens resultat efter skatt ökade till 183 Mkr (42) Resultat per aktie ökade till 1,52 kr (0,39) Av resultatet utgör värdeförändringar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 212 AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. ÅRET I SAMMANDRAG Förvaltningsresultatet steg

Läs mer

Verksamhetsbolag ESTEA LOGISTIC PROPERTIES 5 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 FASTIGHETER

Verksamhetsbolag ESTEA LOGISTIC PROPERTIES 5 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 FASTIGHETER Verksamhetsbolag ESTEA LOGISTIC PROPERTIES 5 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 FASTIGHETER ESTEA LOGISTIC PROPERTIES 5 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Estea Logistic Properties 5 AB (publ)

Läs mer

Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010

Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010 Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010 Förvaltningsresultat före skatt ökade till 88 (56) motsvarande 3,55 kr per aktie (3,54) Hyresintäkterna uppgick till 318 (162) Resultat efter skatt

Läs mer

Verksamhetsbolag. ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Januari September 2013 FASTIGHETER

Verksamhetsbolag. ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Januari September 2013 FASTIGHETER Verksamhetsbolag ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Januari September 2013 FASTIGHETER Delårsrapport januari-september 2013 Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) är ett fastighetsbolag vars

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Intäkterna ökade till 677 Mkr (621), en ökning med 9 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 HELÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2014 Hyresintäkterna

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 SALTÄNGEN I KORTHET Saltängen Property Invest AB (publ), är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Saltängen 1 i Västerås. Fastigheten Saltängen

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2009

Halvårsrapport januari juni 2009 Halvårsrapport januari juni AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden I SAMMANDRAG Verksamheten fortsatt

Läs mer

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Q1 2015 Bild. Idéskiss på ny huskropp som kompletterande bebyggelse till befintliga byggnader på Notariebacken för att ge ett tillskott av fler bostäder och fler servicefunktioner på Albyberget DELÅRSRAPPORT

Läs mer

SAGAX BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2007. Bokslutskommuniké

SAGAX BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2007. Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december 2007 ÅRET I SAMMANDRAG Hyresintäkter Hyresintäkterna för perioden januari december 2007 ökade till 355,5 miljoner kronor (245,4 miljoner kronor motsvarande period föregående

Läs mer