Bostads rättsfören i ngen Kamom i I len Org.nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostads rättsfören i ngen Kamom i I len Org.nr 716444-9865"

Transkript

1 Bostads rättsfören i ngen Kamom i I len A rs red ovis n i n g för rä kens ka pså ret 21 O O Styrelsen för Bostadsrättsfören ingen Kamom il len avger härmed foljande Arsredovisning. lnnehåll Förvaltn in gsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Underskrifter Sida Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor (kr). 1(8)

2 Bostads rättsfören i ngen Kamom i I len Förva ltn i n gs berättelse Styrelsens sammansättn i n g vid rä kenskapsårets s I ut lngrid Jonsson Ulf Wennefalk Martin Dahlberg Thomas Karlsson Patrik Dennheden David Hansson Ordinarie ledamot ordförande Ordinarie ledamot kassör Ordinarie ledamot Sekreterare Ordinarie ledamot Suppleant Suppleant Styrelsen har under räkenskapsåret hållit 12 sammanträden varvid protokoll upprättats. Ordinarie stämma hölls Föreningens firma har tecknats, förutom av styrelsen, av ledamöterna två iförening. lnformation om verksam heten Föreningen förvärvade fastigheten Tuve 15:24 i Göteborgs kommun. Föreningens fastighet består av ett flerbostadshus i tre våningar med totalt 47 bostadsrätter (18 st 2 rum och kök och 29 st 3 rum och kök). Den totala boarean är ca kvm. Antalet medlemmar var per st. Under året har fem överlåtelser skett. Föreningens förvaltning har under året skötts av Lund6ns Fastighetsforvaltning AB. Ekonomi Fören i n gens fastig het är fu I lvärdesförsäkrad hos Länsförsäkri n ga r. Fastighetsskatten har ersatts med fastighetsavgift. Avgiften för flerbostadshus uppgär är 21 till,4 o/o av taxeringsvärdet, avgiften får dock högst uppgå illl kr/lägenhet. Avgiften justeras årligen genom att knytas till inkomstutvecklingen. Föreningens fastighet är befriad från fastighetsavgiften t o m 21 och betalar halv avgift t o m är 215. Räntebidrag kommer successivt att awecklas. Är 211 sjunker bidragsandelen fl14 % vilket innebär att räntebidraget 21 1 kommer att uppgå till 54 18kr. Pga det gynnsamma ränteläget som varit under året så har en extra amortering av föreningens lån gjorts under årets med 2 kr. Förslag til I resultatd isposition Till fören i n gsstämmans förfogande står följand e överskott: Arets resultat Balanserat resultat Avsättning yttre reparationsfond Kronor Styrelsen foreslår att överskottet disponeras så att: I ny räkning överförs /'* 2(8)

3 Resultaträkning BRF KAMOMILLEN nönelserus rruräxrer Arsavgifter Övr intäkter intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Elavgifter Värme Vatten & Avlopp Renhållning Trädgård Främmande tjänster Reparation & underhåll Hisskostnad Fastighetsförsäkring Kabel-TV Fastighetsskötsel Styrelsearvode, inkl soc avg Revisionsarvode Förvaltningsarvode Övriga rörelsekostnader Avskrivning byggnad kostnader Resu ltat före fi nansnetto Fin ansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Räntebidrag Räntekostnader Resultat efter finansiella poster , 7 8, , , , , , ,4-3 95, , , , , , , , , , , , , , , , 'l Arets resultat lL- 3(8)

4 Balansräkning BRF KAMOMILLEN TILLGANGAR An I ägg ni ng sti I Ig å ng a r Byggnader och mark S u m m a a n I ägg ni ng stillg ång ar , , O m s ätt n i n g sti I I g å n g a r Förutbet kostn & uppl intäkter Övriga fordringar Kassa och bank S u m m a om sättn i n g sti I lg å n g ar , 4, , tillgångar _ SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Bundet eget kapital lnsatser Upplåtelseavgifter Yttre reparationsfond 32 18, , 453 3, Fritt eget kapital Balanserat resultat Arets resultat , , eget kapital , Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut långfristiga skulder , , Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga skulder Uppl kostn & förutbet intäkter kortfristag a skulder 8 I , , , , skulder och eget kapital 95_919L96 :r Å 4(8)

5 BoSTADSnÄTTsTöREN I NGEN KAMoMILLEN Ställda säkerheter, fastig hetsinteckn ingar Ansvarsförbindelser Noter Redovisnings-och värderi ngsprinci per Arsredovisningen har upprättats i enlighet med Arsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmäna råd. Principerna är oförändrade jämfort med föregående år. lnkomster och utgifter har periodiserats enligt god redovisningssed. Not 1 Styrelsearvode och sociala kostnader Styrelsearvode Sociala avgifter "\ot 2 Ränteintäkter SEB Not3 Anläggningstillgångar Byggnader och Mark I ngående anskaffningsvärde bygg nader lngående anskaffningsvärde mark & lagfart Utgående anskaffnin gsvärden totalt I ngående avskrivningar Arets avskrivningar -Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt värde 21 3 I , _fl:L , f Föreningens fastighet avskrives enl progressiv plan pä7 är. Iaxeringsvärdet för föreningens fastighet Tuve 15:24 uppgick per Lil 47 6 kr varav 39 avser byggnad och 8 6 avser mark. Hela taxeringsvärdet avser bostäder. Not 4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Com Hem Länsförsäkringar HSB Upplupet räntebidrag I ^ -r 5(8)

6 BosrADSnÄrrsröRENtNG EN KAMoMt LLEN Not 5 övriga fordringar Pantsättn i n gsavg ifvöverlåtelseavg ift Not6 Kassa och bank Kassa Placeringskonton SEB 21 4, 4, 21 5, 1 2, , Not 7 Förändring av eget kapital lnsatser & Yttre upplåt.avg rep.fond Belopp vid årets ingång Disposition av föreg års resultat \rets resultat Belopp vid årets utgång Not 8 Lån och ställda säkerheter seb seb seb Skuld 31 Amortering dec 29 är Balanserat resultat 86 48,22 Arets resultat Totalt , 57 g5g 559, , '1, , , ,96 Skuld 31 dec Amortering är Långfristig del av skuld Lån seb seb seb Skuldbelopp Räntesats Bundet till 3,67/ Amort.frittt o m ,67/o ,81o/o Ställda säkerheter avseende egna skulder och avsättningar 21 Fastig hetsi nteckn i ngar Not9 Leverantörsskulder Göteborg Energi Storuman Energi Renova El-Otto Värmemontage HSB Lu ndöns Fastighetsförvaltning AB J 6(8)

7 BosrADSnÄrrsröRENtNGEN KAMoMILLEN Not 1 övriga skulder Arbetsg iva ravg ift styrelsearvode Källskatt på styrelsearvoden Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntor Avgift bank Renova Lund6ns, kred itupplysning Storuman Energi Göteborg Energi Revisionsarvode Göteborgs Stad kretslopp trörutbetald a årsavg ifter 21 I :l/ 7(8)

8 BoSTADSnÄTTsTöRENINGEN KAMoMILLEN Göteborg den..1,8 t? 211 Yl.a- Martin Dahlberg i tn.--. k *(',-'-'--- Thomas Karlsson lr Vin revisionsberättelse har avgivits den t /f Gothia Revision AB 8(8)

9 GOTHIA IREVISION Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Brf Kamomillen ors.nr Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Brf Kamomillen för räkenskapsåret 21. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utföfts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomföft revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag til lstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträ kningen och balansräkningen för föreningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Göteborg den 4 maj 211 \-\ i toriserad revisor

(769607-8s56) BRF Eriksdal 1 (10) Arsredovisning. för 769607-8356

(769607-8s56) BRF Eriksdal 1 (10) Arsredovisning. för 769607-8356 BRF Eriksdal (769607-8s56) 1 (10) Arsredovisning för BRF Eriksdal 769607-8356 Räkenskapsåret 2010 2(10) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 20'l 0 Förva ltn i

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2 Årsredovisning Brf Nejlikan 2 Räkenskapsåret 2010 1(14) Styrelsen för BrfNejlikan 2, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser föregående år.

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881 ÅRSREDVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47 rg nr 716416-6881 Föreningens ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2011 Brf Vänskapen 47 rg nr 716416-6881 1 ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2010 Styrelsen får BrfVänskapen

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. 769615-4298 ÅR 2009

för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. 769615-4298 ÅR 2009 ÅRsRED0vIsNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. ÅR 2009 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSRED0vISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultatrakningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Slottsgläntan

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Slottsgläntan Årsredovisning Bostadsrättsfören Slottsgläntan ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål -' 'l Föreningen

Läs mer

Org. nr 769613 6683. Arsredovisning 2008. Brf. Kalkbrottet

Org. nr 769613 6683. Arsredovisning 2008. Brf. Kalkbrottet Org. nr 769613 6683 Arsredovisning 2008 Brf. arg. nr 769613-6683 Arsredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen för Brf. får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning tiden 2008-01-01-2008-12-31.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Arsredovisning. Brt Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret

Arsredovisning. Brt Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret o Arsredovisning för Brt Strandängen 2 iarlöv Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning sida Dagordning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning Ansvarsförbindelse och ställda säkerheter

Läs mer

ARS RED OVIS NING. för BRF TALLUDDEN. Org. nr. 716420-4757 ÅR 2010

ARS RED OVIS NING. för BRF TALLUDDEN. Org. nr. 716420-4757 ÅR 2010 o ARS RED OVIS NING för BRF TALLUDDEN Org. nr. l ÅR 2010 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-01-01-2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

for 76 9604~3020 Räke^kap såret

for 76 9604~3020 Räke^kap såret for 76 964~32 1 Räke^kap såret 27 Rrf Fyrtornet 1 1(11) 76964-32 Styrelsen for Rrf Fyrtornet 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 27. FörvaltMingslierätteise Styrelse och revisorer Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 Stockholm Organisationsnummer 716421-8955 Räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4,

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. Org. Nr. 716419-2002 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881. foto Margareta Nilsson, Gustavsberg

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881. foto Margareta Nilsson, Gustavsberg ÅRSREDOVISNING 2012 BRF VÄNSKAPEN 47 Org nr 716416-6881 foto Margareta Nilsson, Gustavsberg Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att hållas Tisdagen den 16 april 2013 (separat kallelse utsänd)

Läs mer

Arsredovisning 2008. Bostadsrättsföreningen Gustafshög 1

Arsredovisning 2008. Bostadsrättsföreningen Gustafshög 1 o Arsredovisning 2008 Bostadsrättsföreningen Gustafshög 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen. Gustafshög 1, Nacka Strand Perioden 2008-01-01 2008-12-31 Sidan l av 12 Förvaltningsberättelse Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Fastighetsbeteckning Förvärv Fredensborg 4 2007. Bosta ds rättsfören i n ge n. Förva ltn i n gsberättelse.

Årsredovisning. Fastighetsbeteckning Förvärv Fredensborg 4 2007. Bosta ds rättsfören i n ge n. Förva ltn i n gsberättelse. 76961 5-1 3 Årsredovisning Bosta ds rättsfören i n ge n G uldborgen S relsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 3i december 21. Förva ltn i n gsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten Årsredovisning rör Bostadsrättsföreningen Piloten 716421-1745 Räkenskapsåret 2010-07-01-2011-06-30 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Piloten får hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOKET 34

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOKET 34 LKET 34 ÅRSREDVISNING för BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LKET 34 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Loket 34 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSE Johan Lundgren

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren Årsredovisning Bostadsrättsfören Ridaren ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening RAMLÖSAGÅRDEN i Helsingborg Ramlösagården i Helsingborg 1(12) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning

Läs mer