Årsredovisning för Älvsborgsvind AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för Älvsborgsvind AB"

Transkript

1 Årsredovisning för Älvsborgsvind AB Räkenskapsåret 2009

2 Älvsborgsvind AB Styrelsen och verkställande direktören för Älvsborgsvind AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse (Föregående års siffror inom parentes.) Verksamhet Bolagets syfte är att bedriva elproduktion med vindkraft samt att etablera nya vindkraftverk. Produktion 2009 var ett vindfattigt år. Den genomsnittliga vindenergin i landet var 94 % av normalår (110). Älvi producerade 923 MWh (1017), Victoria 988 MWh (1032), Rune 1036 MWh (1298) och Artur 67 MWh. Vår 25% del av Söderbodane producerade 330 MWh (390). Vår sammanlagda produktion blev därmed 3344 MWh. (3738). Driftstörningar Viktoria var ur drift fram till 13 febr. p g a maskinskada. Skadan har reglerats av försäkrings-bolaget. Söderbodane har drabbats av återkommande korta driftstörningar, som fabrikanten, Enercon, inte har hittat orsaken till ännu. På grund av detta har vi förlängd garantitid på detta verk. Förvärv I början av juni köpte vi aktier i Nya Näsudden Väst, vilket representerar 3,75% av den nya vindkraftspark, som ska byggas där bl a Älvi nu står. Där blir det ett generationsskifte år Vi använde vår företrädesrätt att köpa aktier á 35 kr i Eolusvinds nyemission i slutet av året. Den investeringen var på kr. Den 1 dec köpte vi Artur för 6,3 M kr. Det är ett tvillingverk till Rune på Västgötaslätten, Enercon 600 kw byggt Försäljning Under 4:e kvartalet sålde vi av våra aktier i Eolusvind AB för kr. Avtal och priser 2009 hade vi avtal med bundna priser för alla våra verk, som gav oss 80 öre/kwh (65). Vi har avtal med Alingsås Energi för Rune, Artur, Älvi och Viktoria, och med Dala Kraft för Söderbodane. Aktieinnehav Vi äger aktier i Eolusvind AB, vilket utgör 0,5 % av bolaget. Vi är även delägare i Österlenvind AB, där vi äger 320 aktier motsvarande 8% av det bolaget.

3 Nyemission (kvittningsemission) resp återbetalning av lån från aktieägare I maj genomfördes en kvittningsemission, där våra aktieägare erbjöds att byta fordran för aktieägarelån á 500 kr mot ny aktie i bolaget. 325 aktieägare accepterade erbjudandet och bytte lånefordringar mot nya aktier. 407 lån á 500 kr återbetalades till de aktieägare, som inte deltog i kvittningsemissionen. Återbetalat belopp var kr. Därmed är aktieägarelånen helt avvecklade. Ränteutbetalning för aktieägarelånen Ränta för år 2008 betalades ut i juni 2009 med 30 kr per lån (6%). Utbetalt belopp var kr. Ekonomisk utveckling Den positiva utvecklingen fortsätter. Vi redovisar en vinst på 166 kr/aktie (59). Avkastningen på eget kapital blev 15,5 % (4,4%). Substansvärdet sjönk till kr/aktie (1.327), beroende på kvittningsemissionen som ökade antalet aktier från till st. Soliditeten ökade till 71 % (60 %). Avstämningsbolag Den 1 dec 2009 blev vi registrerade av Euroclear (VPC) som ett avstämningsbolag. Det innebär att aktiebreven har spelat ut sin roll. Nu är aktierna registrerade hos Euroclear, som för aktieboken och ansvarar för den. Vi har anlitat fondkommissionärsfirman Thenberg & Kinde till att makulera aktiebreven och registrera in aktierna på aktieägarnas VP-konton alternativt depåkonton. De aktieägare som inte hittade alla sina aktiebrev har ansökt om att få aktiebreven dödade. Den processen pågår. Projekt Vår ambition är att skaffa fler vindkraftverk. Under 2009 utökades anläggningarna med Artur. Åmål: Vi har använt vår option på ett verk till hos markägaren. I denna etapp blir vi ägare till ett helt verk i Söderbodane. Det blir ett Enerconverk E 82 på 108 m torn. Det blir ett av de högsta verken i landet; 149 m totalhöjd. Den 27 maj 2008 skrev vi kontrakt med Enercon. Priset är euro inkl fundament. Leveransen tidigareläggs till sept 2010, p g a lågkonjunkturen. Trelleborg: Vi har nu etablerat ett samarbete med Eolus Vind AB, för att öka chansen att äntligen få bygglov här. Vi har nu reducerat projektet till ett verk, p g a att nu krävs längre avstånd till närboende än det gjorde Etableringen hindras nu av Försvarsmakten, som inte har lämnat sitt medgivande. Processen fortsätter. Lidköping: Vi har modifierat projektet så, att Lidköpings flygplats nu har lämnat sitt medgivande för två verk i Trässberg. Försvarsmakten har återtagit sitt tidigare lämnade medgivande. Länsstyrelsen behandlar nu Försvarsmaktens inlaga tillsammans med överklagandena från tre grannar.

4 Nya Näsudden Väst: Arbetet med att genomföra generationsskiftet på Näsudden fortskrider programenligt med duktige projektören Andreas Wickman i spetsen. År 2011 beräknas de nya, stora verken vara på plats och de gamla verken sålda. Möten Styrelsen har haft 9 protokollförda möten. Årsstämman hölls i Alingsås 14 april med ett 30 tal aktieägare närvarande. Styrelseledamöter har bl a deltagit i vindkraftseminarier och andra vindkraftbolags årsstämmor. Ägareförhållanden Bolaget hade vid årsskiftet 401 aktieägare. Antalet aktier är st (7800). Ägandet är väl spritt. Ett aktiebolag, Krågevind AB, äger 10%. Ingen enskild aktieägare äger över 4%. Flerårsöversikt 0901/ / / / /0512 Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Soliditet (%) Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: balanserad vinst årets vinst disponeras så att i ny räkning överföres Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

5 Älvsborgsvind AB Resultaträkning Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Avskrivningar på uppskrivningar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper som är kortfristig placering Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat

6 Älvsborgsvind AB Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Vindkraftverk Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

7 Eget kapital och skulder Eget kapital 13 Bundet eget kapital Aktiekapital Uppskrivningsfond Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Obeskattade reserver Avsättningar Uppskjuten skatteskuld Långfristiga skulder Erhållna lån från aktieägare Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder

8 Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

9 Älvsborgsvind AB Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Noter 1 Övriga intäkter Försäkringsersättning Övrigt Arvode och kostnadsersättning Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. Revisionsuppdrag Andra uppdrag

10 3 Anställda och personalkostnader Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till styrelse och VD Övriga sociala kostnader Avskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade kvarvarande nyttjandeperioden. Från och med 2006 skrivs vindkraftverken av enligt plan med en beräknad livslängd på 20 år. Tidigare har en avskrivningsplan på 15 år tillämpats. 5 Resultat från övriga värdepapper som är kortfristig placering Nedskrivningar Återföringar av nedskrivningar Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Realisationsresultat vid försäljningar Bokslutsdispositioner Förändring av överavskrivningar Skatt på årets resultat Aktuell skatt Uppskjuten skatt

11 9 Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående balans Vindkraftverk Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ackumulerade uppskrivningar Ingående ackumulerade uppskrivningar Årets avskrivningar på uppskrivet belopp Utgående ackumulerade uppskrivningar Utgående balans Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående balans Avser första delbetalningen på 5% samt diverse övriga kostnader på ett vindkraftverk som ska uppföras i Åmåls kommun.

12 12 Aktier och andelar Bokfört värde Marknadsvärde Österlenvind AB, 320 st aktier á nom 25 kr onoterat Eolus Vind AB, st aktier Österlenvind AB, reverser onoterat Näsudden Väst Administration AB, st aktier onoterat Andelar i Vindkraftägare i Sverige 3 onoterat Förändring av eget kapital Antal A-aktier: st Aktie- Uppskriv- Reservfond Balanserat Årets kapital ningsfond resultat resultat Belopp vid årets ingång Fondemision Nyemission Disposition enligt beslut av årets årsstämma: uppskrivningsfond Årets resultat Belopp vid årets utgång Uppskrivningsfond Ingående saldo Överföring till fritt eget kapital Avser uppskrivning av vindkraftverken. 15 Obeskattade reserver Ackumulerade överavskrivningar

13 Alingsås den Örjan Hedblom Ordförande Bengt Sernestrand Margot Skogsäter Göran Andreasson Tomas Stalfors Lars Åkeson Bertil Borglund Verkställande direktör Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har lämnats den. Thorbjörn Wängvik Auktoriserad revisor

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (13) Styrelsen och verkställande direktören för Älvsborgsvind AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Verksamhet Bolagets

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport jan-jun 2015, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

2013-01-01-2013-06-30

2013-01-01-2013-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2013, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Delårsrapport. Vindenergi Väst Aktiebolag (publ)

Delårsrapport. Vindenergi Väst Aktiebolag (publ) Delårsrapport Vindenergi Väst Aktiebolag (publ) Org. nr Delårsrapport för halvåret (090101-090630) Styrelsen för Vindenergi Väst AB får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2009, del

Läs mer

Årsredovisning BRF APOTEKSSKOGEN 1

Årsredovisning BRF APOTEKSSKOGEN 1 Årsredovisning för BRF APOTEKSSKOGEN 1 769617-2811 Räkenskapsåret 2012 BRF APOTEKSSKOGEN 1 769617-2811 Styrelsen för BRF APOTEKSSKOGEN 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning. LekebergsBostäder AB

Årsredovisning. LekebergsBostäder AB Årsredovisning för LekebergsBostäder AB 556031-8791 Räkenskapsåret 2009 LekebergsBostäder AB 556031-8791 Styrelsen och verkställande direktören för LekebergsBostäder AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Vindenergi Väst AB Junogatan 1, 451 42 Uddevalla 556387-8361 Bokslutsåret 060701-070630, Finansiell information i sammandrag.

Vindenergi Väst AB Junogatan 1, 451 42 Uddevalla 556387-8361 Bokslutsåret 060701-070630, Finansiell information i sammandrag. Bokslutsåret 060701-070630, Finansiell information i sammandrag Nedan presenteras Vindenergi Väst AB:s (publ) finansiella utveckling i sammandrag under åren 2000 fram till det senaste bokslutet för året

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf Smålänningen

Årsredovisning. för. Brf Smålänningen Årsredovisning för Brf Smålänningen Räkenskapsåret 2007 Brf Smålänningen 1(11) Dagordning årsstämma 2008 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 2. Val av ordförande vid stämman 3. Val

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer