Tratech AB ( ) Svetsarevägen 1, Ludvika. Mia S Norsvägen 33, Söderbärke. Ombud: Jerker N Agnetorp Ändetorp, Tidaholm.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tratech AB (556682-7233) Svetsarevägen 1, 771 42 Ludvika. Mia S Norsvägen 33, 777 94 Söderbärke. Ombud: Jerker N Agnetorp Ändetorp, 522 94 Tidaholm."

Transkript

1 BESLUT Ärendenr. 159 Sökande Tratech AB ( ) Svetsarevägen 1, Ludvika Ombud: Advokat Per G, Advokatfirman Sylwan och Fenger - Krog Box 304, Ludvika Motpart Mia S Norsvägen 33, Söderbärke Ombud: Jerker N Agnetorp Ändetorp, Tidaholm. Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <tratech.se> SE meddelar följande Beslut Sökandens begäran om överföring till sökanden av domännamnet <tratech.se> lämnas utan bifall i detta ärende SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Postal address Visiting address Phone Fax Internet OrgNo Box 7399 Ringvägen 100A, 9tr SE Stockholm, Sweden

2 2 Bakgrund Sedan sökanden gett in en ansökan om alternativt tvistlösningsförvarande avseende domännamnet <tratech.se> delgavs ansökan med motparten med föreläggande att komma in med yttrande senast den 15 december Motparten kom den dagen in med en skrivelse där ansökan bestreds och där motparten ansökte om anstånd att komma in med skälen för bestridandet till och med den 8 januari Tvistlösaren meddelade ett beslut varigenom anståndet beviljades men med uppgift om att något ytterligare anstånd inte skulle komma att beviljas. Om motparten inte kom in med något yttrande inom denna tid skulle enligt beslutet ärendet omedelbart komma att tas upp till avgörande. Om sådant yttrande kom in inom den angivna tiden skulle enligt beslutet sökanden ges möjlighet att inom sju dagar yttra sig över ett vad motparten kunde ha anfört, varefter ärendet omedelbart skulle komma att tas upp till avgörande. Motparten kom den 8 januari 2007 in med ett yttrande vilket delgavs sökanden med möjlighet att komma in med ett yttrande i enlighet med det nyssnämnda beslutet. Sökanden uppgav att han först den 15 januari fått del av motpartens ansökan. På grund av väderleksförhållandena och därav följande kommunikationssvårigheter i Sverige saknas anledning att betvivla sökandens påstående i detta hänseende. Sökanden kom den 17 januari 2007 in med ett yttrande, daterat den 16 januari, över vad motparten anfört. Sedan föreskrivet åtagande kommit in, utsågs Henry Olsson till tvistlösare att avgöra ärendet senast den 18 januari Yrkanden Sökanden har yrkat att domännamnet <tratech.se> skall överföras till sökanden. Motparten har bestritt detta yrkande. Parterna har anfört 1. Sökanden Väsman Invest AB äger samliga aktier i Tratech AB. Det förra bolaget är ett kapitalbolag för Ludvikaregionen med huvudsaklig uppgift att äga, vara delägare i eller på annat sätt finansiera etableringar eller expansion som bereder sysselsättningstillfällen såväl inom tillverkande industri som inom handel eller

3 3 tjänstenäringar. Som ett led i förverkligandet av Väsman-bolagets, dvs. sökandens, affärsidé inledde bolaget under våren 2005 förhandlingar med företrädare för Transmissionsteknik AB i Fagersta om att förvärva aktierna i bolaget. Detta bolag gick emellertid i konkurs den 1 juni Väsmanbolaget träffade i stället en uppgörelse med konkursförvaltaren av innebörd att inkråmet i konkursbolaget skulle förvärvas av Tratech AB i avsikt bl.a. att flytta verksamheten till Ludvika. I Transmissionsteknik AB arbetade bl.a. Christer S som konsult och Väsman-bolaget kom överens med honom om att han skulle fortsätta att arbeta som konsult i Tratech AB vilket han också gjorde fram till slutet av september Den 22 september 2005 träffades ett samarbetsavtal mellan Tratech AB och ett bolag som står nära Christer S, Timox HB. Sökanden har gett in en kopia av detta avtal. Enligt avtalet skulle Timox HB bistå Tratech AB med personal för försäljning, inköp, logistikfrågor och därtill hörande administration. För att fullgöra dessa arbetsuppgifter skulle enligt avtalet Timox-bolaget tillhandahålla Christer S och Nilla S (Christer S:s hustru), men inte någon annan personal. I avtalet angavs också att Christer S:s tjänster omfattade heltid och att Nilla S:s tjänster skulle ersättas per timme, dock högst 8 timmar per arbetsdag från måndag till fredag. Avtalet gällde från och med den 1 september 2005 med en ömsesidig uppsägningstid om tre månader. I avtalet fanns en konkurrensklausul av innebörd att Timox-bolaget eller någon av de personer som bolaget tillhandahöll inte utan tillstånd av Tratech-bolaget fick under avtalstiden och 12 månader därefter bedriva någon verksamhet som direkt eller indirekt konkurrerade med Tratech-bolagets verksamhet. Christer S:s huvuduppgift var enligt sökanden att bygga upp Tratech-bolagets verksamhet, och som ett led i denna uppgift lade han också upp bolagets hemsida <tratech.se> vilken registrerades hos Nic.se den 14 juni Som registrerad innehavare av hemsidan står Mia S som är dotter till Christer S och född 1987 samt är delägare i Timox-bolaget. Enligt sökandens uppfattning är Christer S den faktiska företrädaren för Timox-bolaget. Enligt sökanden har påstötningar gjorts hos Christer S för att få denne att ombesörja att hemsidan registrerades på Tratech AB. Emellertid kom innehavaren av denna hemsida, dvs. Mia S, att förlänga avtalstiden ytterligare ett år. Tratech AB har enligt

4 4 sökanden svarat för kostnaden för detta och även svarat för kostnaden för webbhotellet. Sökanden har gett in dels en kopia av ett visitkort avseende TRATECH med texten Lars F, VD och med hänvisning till hemsidan Vidare har getts in en kopia en räkning från.se till Mia S avseende avgift för domännamnet <tratech.se> för tiden och också en kopia av en faktura om 225 kronor från Christer S avseende betalning för <tratech.se>. Sökanden har anfört att användning av domännamnet <tratech.se> har skett för marknadsföring av varor och tjänster innan tvistlösningen inleddes. Enligt sökanden är samarbetsavtalet mellan parterna inte längre gällande. Någon överföring av domännamnet i fråga till Tratech AB har inte skett. Hemsidan har släckts ner, vilket enligt sökanden vållar denne stor ekonomisk skada eftersom e-posttrafiken blockerats genom agerandet och alltså kunder och andra inte kan komma i kontakt med bolaget. Avsaknaden av hemsida medför enligt sökanden givetvis också att möjligheten att bedriva en effektiv marknadsföring minskas. Slutligen har sökanden anfört att grunden för yrkandet om att domännamnet <tratech.se> skall överföras på sökanden är att Mia S inte har någon rätt eller något berättigat intresse i detta och att registreringen har skett i ond tro. Vidare understryker sökanden att domännamnet är identiskt med bolagets firma som ett inarbetat näringskännetecken. Utöver vad som framgår av ansökan och som har redovisats översiktligt ovan har sökanden gett in skrivelse daterad den 19 december 2006 där sökanden hemställer att.se omgående stänger hemsidan <tratech.se> därför att innehavaren av denna har lagt ut ett brev på hemsidan som innehåller skarp kritik mot sökanden och dess företrädare. För det fall att.se inte stänger hemsidan hemställer sökanden om skyndsam handläggning eftersom agerandet vållar stor skada för sökandebolaget och det förutsätts att Mia S inte beviljas ytterligare anstånd i ärendet. 2. Motparten Motparten har kommit in med ett yttrande daterat den 8 januari I yttrandet bestrids sökandens yrkande såväl i sak som när det gäller de grunder som sökanden har anfört.

5 5 I yttrandet anför motparten att det är riktigt att kontakt etablerats mellan Christer S och Väsman Invest AB på våren Enligt motparten har Christer S tillsammans med sin maka under ett antal år drivit försäljningsverksamhet med transmissioner och kullager; han hade efter flera år utomlands flyttat tillbaka till Sverige vid årsskiftet 2004/2005. En person vid namn Magnus Eriksson drev vid den tiden ett försäljningsbolag i Fagersta under namnet Transmissionsteknik Sweden AB. Han erbjöd makarna S att inträda som försäljningskonsulter i bolaget. Bolaget hade emellertid svårigheter såväl ekonomiskt som ledningsmässigt och makarna S övervägde då att lämna bolaget för att starta en verksamhet i egen regi. Bolaget gav in en konkursansökan den 1 juni 2005 och denna beviljades omedelbart, med advokaten Per Svedberg i Fagersta som konkursförvaltare. Efter konkursutbrottet förekom ett antal kontakter mellan Christer S och Väsman Invest AB genom dennes styrelseordförande Kjell N och konsulten Lars F. Ett antal olika idéer diskuterades om hur den nya verksamheten skulle organiseras men av olika skäl fick Christer S uppfattningen att han måste skapa sig en egen framtid i branschen och han påbörjade en planering i detta syfte i vilken planering också ingick att han registrerade domännamnet <tratech.se>. Även om Christer S skapade detta namn registrerades domännamnet av praktiska skäl i dottern Mia S:s namn. Vid den tid då domännamnet registrerades i mitten av juni 2005 fanns ingen uppgörelse om något samarbete mellan Väsman Invest AB och familjen S och ännu mindre var vid detta tillfälle det dotterbolag registrerat som nu gör anspråk på domännamnet, dvs. Tratech AB med organisationsnumret Detta nyregistrerades den 1 juli 2005 under firman Starta Eget Boxen 5927 AB och först den 1 september 2005 under firman Tratech AB. Vid samma tillfälle antecknades som styrelsens ordförande och ledamot Kjell N och som övriga ledamöter Hans Olof H och Bernt Olov J och som extern firmatecknare Lars F. Motparten har i sitt yttrande sammanfattningsvis konstaterat att Tratech AB registrerats som juridisk person först två och en halv månad efter det att Christer S genom sin dotter låtit registrera domännamnet <tratech.se> och att det ännu inte den 1 september 2005 hade tillkommit något samarbetsavtal mellan makarna S och sökanden. Ett sådant avtal ingicks först den 30 september 2005 mellan sökanden och makarna S genom Timox Konsult Handelsbolag där Mia S också var bolagsman. Därutöver har motparten i sitt yttrande anfört att det aldrig från

6 6 sökandens sida gjorts gällande att domännamnet i fråga med den underliggande hemsidan skulle överföras till sökandens bolag; Tratech AB har aldrig påfordrat detta och har heller inte kommit med något konkret erbjudande i denna riktning. Registreringen av domännamnet har inte skett i ond tro. Motparten har vidare anfört att samarbetsavtalet mellan sökanden och familjen S genom Timox Konsult Handelsbolag numera har upphört; avtalet sades upp den 27 september Motparten har i detta hänseende anfört att sökanden inte fullgjorde eller fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot motparten. Enligt motpartens uppfattning skall innehavet av domänen <tratech.se> inte över huvud taget avgöras i den ordning som sökanden nu önskar utan i stället i ett samlat sammanhang genom det skiljemannaförfarande som anges i avtalet. Enligt motpartens uppfattning skall sökandens yrkande avvisas särskilt mot bakgrund av att inget har avtalats som av sökanden kan åberopas som grund för dess rätt till domännamnet i fråga. Som stöd för sitt yrkande har motparten anfört viss bevisning, bl.a. kopior av skrivelser till Tratech AB och av uppsägningen av samarbetsavtalet och därutöver en kopia av en artikel i Ludvika Posten om förhållandena på Tratech AB. 3. Sökanden Som tidigare har nämnts har sökanden kommit in med ett bemötande av motpartens yttrande. Sökanden har i sitt bemötande först anfört att Mia S inte med ett enda ord motiverat varför hon fortfarande bör vara registrerad som innehavare av det omtvistade domännamnet och att en sådan överföring skulle inte innebära några negativa konsekvenser för henne. Varken hon eller någon annan kan använda ordet tratech i någon verksamhet eller marknadsföring utan tillstånd av Tratech AB. Det enda skäl som sökanden kan se är att Mia S:s far, Christer S, önskar förorsaka bolaget så stor ekonomisk skada som möjligt. Att begära att ansökan skall avvisas är enligt sökanden endast ett sätt att förhala och förorsaka bolaget så stor skada som möjligt. Det finns ingen grund för någon sådan åtgärd. Samarbetsavtalet mellan parterna gäller inte längre, avtalet har ingåtts mellan andra parter och tvisten ligger utanför det område som avtalet reglerat. Sökanden bestrider på det bestämdaste motpartens påstående om att

7 7 Väsman Invest AB agerat långsamt och tveksamt när det gäller kontakterna med Transmissionsteknik AB:s konkursbo. Man hade sålunda medverkat till att Tratech AB förvärvat konkursboets inkråm redan 15 dagar efter konkursen. Tanken var från början att bolagets firma skulle vara Tratek AB och dess hemsida heta <tratek.se> ; detta var namnet på ett företag som i slutet av talet slogs ihop med Tranmissionsteknik AB. Eftersom det tilltänkta domännamnet var upptaget bestämde man sig för att i stället döpa hemsidan till <tratek.se> och ange bolagets namn i konsekvens därmed. Sökanden anför vidare att Timox Konsult HB har fått ersättning med arbete som Christer S utfört med sammanlagt kronor, i vilket arbete bl.a. ingått att ombesörja registrering av bolagets hemsida. Eftersom firman inregistrerades först den 1 september 2005 är det enligt sökanden inte egendomligt att en annan dvs. Mia S registrerades som innehavare. Dock gavs ansökan om registrering av den nya firman in till Bolagsverket redan den 2 augusti Sökanden upprepar slutligen sitt tidigare framställda yrkande om överföring av domännamnet till sökanden och hänför sig till de skäl som åberopats i ansökan. Tvistlösarens skäl Allmänt Punkten 17 c) i Allmänna villkor för registrering av domännamn under toppdomänen.se anger att domännamn får avregistreras eller överföras till den som har begärt tvistlösningsförfarandet om a) domännamnet är identiskt med eller förväxlingsbart med ett varukännetecken, näringskännetecken, släktnamn eller konstnärsnamn (om inte namnet syftar på någon sedan länge avliden) eller också med titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk vilka kännetecken etc. har rättsgrund i Sverige och till vilka sökanden kan visa rätt, b) innehavaren av domännamnet inte har någon rätt eller berättigat intresse i domännamnet c) domännamnet har registrerats eller använts i ond tro. I punkterna 17 d) och e) anges vilka omständigheter som särskilt kan anses visa när rätt eller berättigat intresse resp. när ond tro kan föreligga. Tvistlösaren har i det följande upp de olika elementen och drar de slutsatser som bildar grund för beslutet.

8 Motparten har anfört att innehavet av domännamnet <tratech.se> inte skall avgöras i den ordning som sökanden önskar utan i stället genom det skiljemannaförfarande som föreskrivs i det samarbetsavtal som tidigare funnits. Till detta kan tvistlösaren endast konstatera att det alternativa tvistlösningsförfarande som föreskrivs i de Allmänna Villkoren avseende registreringar under toppdomänen.se tar sikte endast på tvister om domännamn. De är begränsade till att avgöra om vissa klart angivna omständigheter med avseende på domännamnet som sådant föreligger så att grund kan föreligga för överföring eller avförande av domännamnet. Denna tvistlösningsmekanism kan inte avgöra och är inte avsedd att avgöra andra tvister mellan parterna i ett sådant ärende. Det samarbetsavtal som funnits mellan Tratech AB och Timox konsult Handelsbolag innebar enligt 1 att Timox bistår Tratech med personal för försäljning, inköp, logistikfrågor och därtill hörande administration. Enligt 7 gäller att tvist med anledning av detta avtal och dess innehåll skall avgöras genom förenklat skiljemannaförfarande enligt de regler och medverkan som erbjuds via Stockholms handelskammare. Enligt tvistlösarens uppfattning avser detta ärende uteslutande frågan om vem som har rätten till domännamnet <tratech.se> och är inte en tvist med anledning av det samarbetsavtal som ingåtts mellan andra parter än dem som är aktuella i detta ärende. Tvistlösaren kan därför inte finna att det föreligger något hinder mot att pröva sökandens yrkande i detta alternativa tvistlösningsförfarande och bifaller därför inte motpartens begäran om avvisning av ansökan. Identitet eller förväxlingsbarhet För att sökandens begäran om överföring av domännamnet från motparten skall kunna bifallas krävs som en första förutsättning att domännamnet i fråga är identiskt eller förväxlingsbart med ett varukännetecken eller näringskännetecken, släktnamn eller konstnärsnamn eller också med vissa verkstitlar. Därutöver krävs att kännetecknet i fråga har rättsgrund i Sverige och att sökanden kan visa rätt till detta. I detta hänseende noterar tvistlösaren att enligt registeruppgift från Bolagsverket objektet dvs. bolaget som sådant registrerats den 1 juli 2005 och att nuvarande firmas registreringsdatum, dvs. Tratech AB, är den 1 september Under rubriken bolagshistorik anges Starta Eget Boxen 5927 AB och under Bildat Datum anges den 20 april I registeruppgiften anges Väsman Invest AB som adress för firman Tratech AB. Dessa uppgifter ger vid handen att firman Tratech AB som registrerat och därmed skyddat näringskännetecken har existerat sedan den 1 september 8

9 2005. Av registeruppgiften framgår också att firmans adress är c/o Väsman AB. Tvistlösaren finner därför att beteckningen Tratech AB är ett näringskännetecken som har rättsgrund i Sverige och att sökanden har rätt till det. Det domännamn som ärendet gäller inkorporerar detta kännetecken med tillägg av.se. Tvistlösaren finner det vara uppenbart att det föreligger förväxlingsbarhet mellan domännamnet och kännetecknet i fråga. Rätt eller berättigat intresse I detta hänseende gäller att sökanden har att styrka att motparten inte har någon rätt till eller något berättigat intresse i domännamnet. I ärendet framgår att domännamnet i fråga har registrerats för Mia S, som enligt sökanden är delägare i Timox HB. Sökanden har gjort gällande att ett led i Christer S:s uppgifter enligt samarbetsavtalet var att lägga upp bolagets hemsida <tratech.se>. Som anledning till att en annan person än sökanden angetts som innehavare av domännamnet <tratech.se> har sökanden anfört att det inte var förrän den 1 september 2005 som firman Tratech AB registrerades. Av de handlingar som sökanden gett in, bl.a. fakturan från Christer S med anteckningen ver /5 06 Betalt till Christer S. Sökanden har alltså åtminstone fram till i maj 2006 accepterat att Mia S stod som innehavare av det omtvistade domännamnet. Motparten å sin sida har anfört att registreringen av domännamnet var ett led i Christer S:s planering för en egen verksamhet i branschen vid en tidpunkt som föregick tillkomsten av det samarbetsavtal som åberopats i ärendet. Sökanden har i sitt bemötande av motpartens yttrande anfört att Mia S inte motiverat varför hon alltjämt skall vara registrerad som innehavare av domännamnet, bl.a. eftersom det inte kan användas i någon verksamhet eller marknadsföring utan tillstånd av Tratech AB. Av utredningen i ärendet framgår att domännamnet i fråga registrerades i juni 2005, medan samarbetsavtalet mellan Tratech AB och Timox-bolaget är daterat den 22 september Enligt sökanden har registreringen av domännamnet varit att ett led i Christer S:s arbete med att bygga upp Tratech AB:s verksamhet, medan registreringen enligt motparten var ett led i Christer S:s planering av en egen framtid i branschen. Det framgår vidare att firman Tratech AB registrerades hos Bolagsverket den 1 september 2005, dvs. efter det att det omtvistade domännamnet 9

10 10 registrerades. När det gäller att avgöra om motparten har en rättighet eller ett berättigat intresse i domännamnet i fråga är det sökanden som har att förebringa sådana omständigheter som styrker att motparten saknar sådan rätt eller sådant berättigat intresse. Som framgår av vad som nyss har sagts föreligger det motstridiga uppgifter om anledningen till att motparten registrerat domännamnet i fråga. Det kan också konstateras att registreringen av domännamnet har skett innan firman Tratech AB registrerades i bolagsregistret och före tillkomsten av samarbetsavtalet mellan Tratech AB och Timox-bolaget. Med hänsyn till dessa omständigheter kan det inte i detta alternativa tvistlösningsförfarande, där endast skriftlig argumentation förekommer och där utrymmet för någon mera ingående värdering av trovärdigheten av olika påståenden är begränsat, anses styrkt att motparten saknar rätt eller berättigat intresse i domännamnet. Registrering eller användning i ond tro För att få bifall till sin talan måste sökanden vidare visa att domännamnet i fråga har registrerats eller använts i ond tro. I punkten 17 e) i Allmänna villkoren anges vissa omständigheter som särskilt kan visa ond tro. De är a) att registreringen eller användningen har tillkommit i syfte att sälja eller överlåta domännamnet till den som begärt tvistlösningen eller en konkurrent till denne, b) att domännamnet har registrerats i syfte att förhindra den som begärt tvistlösningen att kunna använda sitt kännetecken eller sin rättighet i ett domännamn, eller, c) att domännamnet har registrerats i syfte att störa affärsverksamheten för en konkurrent. De omständigheter som har anförts i det föregående rörande motpartens rätt resp. berättigade intresse i det omtvistade domännamnet innebär enligt tvistlösarens uppfattning att det inte kan anses styrkt varken att registreringen tillkommit i syfte att sälja eller överlåta domännamnet till den som begärt tvistlösningen eller en konkurrent till denne eller att domännamnet har registrerats i syfte att hindra sökanden att kunna använda sitt kännetecken eller sin rättighet i ett domännamn. Inte heller kan det anses styrkt att domännamnet registrerats i syfte att störa affärsverksamheten hos en konkurrent. Sammanfattningsvis föreligger enligt tvistlösarens uppfattning inte några omständigheter som styrker att domännamnet registrerats i ond tro i den mening som de Allmänna Villkoren förutsätter.

11 11 Frågan kommer då att gälla om vad som sedermera har skett med den hemsida till vilken domännamnet knyter kan anses innebära en användning av domännamnet i ond tro. I detta hänseende är det avgörande vad som hänt mellan parterna särskilt efter det att samarbetsavtalet upphört. Enligt sökandens ursprungliga ansökan hade hemsidan släckts vilket vållat ekonomisk skada för sökanden. I en senare skrivelse av den 19 december 2006 har sökanden anfört att sedermera ett brev, daterat den 27 september 2006, lagts ut på hemsidan vilket brev är adresserat till styrelsen för Tratech AB och innehåller kritik med avseende på företagets skötsel. En kopia av detta brev har getts in. Detta sistnämnda handlande är enligt tvistlösarens uppfattning sådant att det både till sitt syfte och till sin verkan stör sökandens affärsverksamhet. Detsamma gäller i fråga om den av sökanden påstådda nedsläckningen av hemsidan, vilket påstående inte har bestritts av motparten. De omständigheter som nu har nämnts innebär enligt tvistlösarens bedömning att domännamnet har kommit till användning i ond tro. Slutsatser Mot bakgrund av vad som nu har anförts finner tvistlösaren att det föreligger en sådan förväxlingsbar likhet mellan domännamnet och sökandens näringskännetecken som avses i punkten 17 c) i Allmänna Villkor för registrering under doppdomänen.se, att det inte visats att motparten saknar berättigat intresse i domännamnet i den mening som avses i punkterna 17 c) och d) i de Allmänna Villkoren, och att det inte visats att registrering av domännamnet har skett i ond tro men att det visats att domännamnet har använts i ond tro i den mening som avses i punkterna 17 c) och e) i de Allmänna Villkoren. Med hänsyn till denna bedömning i de olika frågorna kan sökandens begäran om överföring av domännamnet <tratech.se> till sökanden inte bifallas i detta ärende. På.SE:s vägnar

12 Henry Olsson 12

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-12-12 444 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Johan Å 187 77 Täby MOTPART Håkan H Webshop Trollhättan 461 42 Trollhättan SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-06-10 398 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Grundfos A/S 6850 Bjerringsbro Denmark Ombud: Groth & Co KB/Johan S 102 32 Stockholm MOTPART Jacek K Podkarpackie Poland

Läs mer

Ärendenr. 90 BESLUT 2005-06-29

Ärendenr. 90 BESLUT 2005-06-29 BESLUT 2005-06-29 Ärendenr. 90 Sökande B locket AB, 556634-1417, Pipersväg 165, 170 73 Solna Ombud: Advokaten Per Eric A och Jur kand Therese C Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 Stockholm Saken

Läs mer

Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande. Domännamnet funai.se överförs till sökanden, Funai Electric Company Limited.

Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande. Domännamnet funai.se överförs till sökanden, Funai Electric Company Limited. BESLUT 2004-01- 12 Ärendenr 37. Sökande Funai Electric Company Limited, 7-ban, 1-go, Nakagaido 7-chome, Daito-Shi, JP- OSAKA-FU, Japan Ombud: Ehrner & Delmar Patentbyrå AB, Johan S, Box 10316, 100 55 Stockholm

Läs mer

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande 1 BESLUT 2003-09-12 Ärendenr. 22 Sökande MasterCard International Incorporated 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577-2509 Förenta Staterna Ombud: Groth & Co KB, Johan S Motpart Peter V Saken Alternativt

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet . Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <diligensen.se>. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande BESLUT 2006-08-26 Ärendenr. 137 Sökande Diligensen i Hälsingland AB, 556298-9623, Storhagavägen 6, 827 94 Ljusdal, Kontaktperson Ralf P Motpart Name Navigation AB, 556678-3485, Box 403, 124 04 Bandhagen

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-06-26 315 ÄRENDENUMMER SÖKANDE SJ AB 105 50 Stockholm Ombud: Groth & Co KB Johan S 102 32 Stockholm MOTPART Christer A 302 45 Halmstad SAKEN Alternativt

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-03-03 236 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Samsung Electronics Co. Ltd of Korea 416, Maetan-dong 443-742 Suweon-si, Kyungki-do, Republiken Korea Ombud Baker and

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-10-03 781 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Sällma AB (org.nr 556828-4722) Johannesgränd 1 111 30 Stockholm INNEHAVARE Affärsdoktorn AB (org.nr 556827-2008) Saltsjövägen

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-05-19 249 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Sanofi-Adventis, Société anonyme F-75013 Paris Frankrike Ombud Albihns AB, Peter E 114 85 Stockholm MOTPART Advisor

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-03-04 374 ÄRENDENUMMER SÖKANDE MOLWAY på Nygård AB 261 92 Härslöv Ombud: Dipcon AB/Magnus B och Jonas W 433 76 Jonsered MOTPART balata.com ltd 3705

Läs mer

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet Beslut. Ärendenr. 128 BESLUT

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <ordupp.se> Beslut. Ärendenr. 128 BESLUT BESLUT 2006-07-14 Ärendenr. 128 Sökande Ordupp Handelsbolag, 969689-0178, Bergsgatan 46, 214 22 Malmö Motpart Rickard K Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet --------- Stiftelsen

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-08-20 213 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Scanroad Sweden AB (556534-2697) Gullbergsvassgatan 8 411 04 Göteborg Ombud: Law and Solution Sweden AB Drottninggatan

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-07-26 406 ÄRENDENUMMER SÖKANDE SMS Guld AB 102 42 Stockholm Ombud: Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt AB, Advokat Daniel T 111 34 Stockholm

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-11-20 222 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Selected EMC AB 114 31 Stockholm Ombud: Kristian F, Brann AB 104 62 Stockholm MOTPART Shan S SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnen och .

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnen <aschberg.se> och <robertaschberg.se>. 1 BESLUT 2004-02-20 Ärendenr. 41. Sökande Robert A Ombud: Andreas E, Bolagsjurist Strix Television AB, Lumaparksvägen 11, entré 1C, 120 87 Stockholm Motpart Stefan B Saken Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2015-05-21 ÄRENDENUMMER 835 SÖKANDE WebHotel TjugoFyra AB (org/pers nr 556887-3946) Box 4028 128 04 Bagarmossen INNEHAVARE David E/Evig Webb SAKEN Alternativt

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-05-31 381 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Vitvarumäklarna AB 113 48 Stockholm Ombud: Two i Sverige AB 652 24 Karlstad MOTPART Albert W 8042 Graz Austria SAKEN

Läs mer

Sökande. Motpart. Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet digikom.se. Beslut. Ärendenr. 100 BESLUT 2005-10-07

Sökande. Motpart. Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet digikom.se. Beslut. Ärendenr. 100 BESLUT 2005-10-07 BESLUT 2005-10-07 Ärendenr. 100 Sökande Eastpoint AB, 556602-8550, Byängsgränd 22, 120 40 Årsta Motpart Fredrik S Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet digikom.se --------- Stiftelsen

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-07-29 414 ÄRENDENUMMER SÖKANDE/APPLICANT STR Service AB (org nr 556059-9739) Järvagatan 4 261 44 Landskrona Ombud/Counsel: Advokatfirman Wilensky &

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2015-02-10 801 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Aquade Dental Care AB (556812-11896) Torstenssonsgatan 12 114 56 Stockholm INNEHAVARE Magnus E SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2012-10-17 612 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Kjell L m firma Infra Sol 194 67 Upplands Väsby DOMÄNNAMNSINNEHAVARE Nicklas S 194 39 Upplands Väsby SAKEN Alternativt

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-12-02 716 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Göteborg Energi AB (556362-6794) Box 53 401 20 Göteborg Ombud: Katarina N, Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-04-23 660 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Solexpress HB (org nr 969753-9956) Sjövägen 3 194 67 Upplands Väsby Ombud: Hellström Advokatbyrå Att. Anna F S Box 7305

Läs mer

BESLUT Union Eurocredit AB, Box STOCKHOLM. Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet eurokredit.se.

BESLUT Union Eurocredit AB, Box STOCKHOLM. Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet eurokredit.se. BESLUT 2005-06-29 Ärendenr. 89. Sökande Union Eurocredit AB, 556334-4570 Box 27218 102 53 STOCKHOLM Motpart Euro Finans AB, 556360-0674 Box 167 221 00 LUND Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT ÄRENDENUMMER 2008-09-08 259 SÖKANDE Sundbybergs Stadsnätsbolag AB c/o Fastighets AB Förvaltaren 174 07 Sundbyberg Ombud: Foyen Advokatfirma AB, Advokat

Läs mer

BESLUT Virbac S.A, (FR ) Boite Postale 27, F06511 CARROS Cedex, Frankrike

BESLUT Virbac S.A, (FR ) Boite Postale 27, F06511 CARROS Cedex, Frankrike BESLUT 2007-01-11 Ärendenr. 153 Sökande Virbac S.A, (FR68417350311) Boite Postale 27, F06511 CARROS Cedex, Frankrike Ombud: Advokat Malin T M Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, 103 95 STOCKHOLM

Läs mer

Sökandens yrkande om överföring av domännamnet koskenkorva.se bifalles. Domännamnet ska således överföras till Sökanden.

Sökandens yrkande om överföring av domännamnet koskenkorva.se bifalles. Domännamnet ska således överföras till Sökanden. Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-08-07 255 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Altia plc P.O. Box 350 FIN-00101 Helsinki Finland Ombud: Johan S, Groth & Co KB 102 32 Stockholm MOTPART Peter J 115

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-12-14 337 ÄRENDENUMMER SÖKANDE OK-Q8 Bank AB c/o OK-Q8 AB 104 35 Stockholm Ombud: Sofia A c/o OK-Q8 AB 104 35 Stockholm MOTPART Jan O 29601 Marbella

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-11-19 273 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Specsavers BV 1211 EC Hilversum Nederländerna OMBUD: Stefan B. och Dan K., Baker & McKenzie Advokatbyrå KB Box 5719

Läs mer

Sökande. Motpart. Saken. Beslut. Ärendenr. 99 BESLUT Callidus AB, , Box 21, Kållered

Sökande. Motpart. Saken. Beslut. Ärendenr. 99 BESLUT Callidus AB, , Box 21, Kållered BESLUT 2005-10-12 Ärendenr. 99 Sökande Callidus AB, 556060-7276, Box 21, 428 21 Kållered Ombud: Caroline Y, Advokatfirman Delphi & Co, Östra Hamngatan 29, 411 10 Göteborg Motpart Johan A Ombud: Berit L,

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-06-09 248 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Prevent Box 20133 104 60 Stockholm MOTPART Adam S 217 55 Malmö SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Beslut 2016-07-14 917 Ärendenummer Sökande Hälsoteamet Tyresö AB (org.nr 556908-9898) Radiovägen 3 135 48 Tyresö Innehavare Karin L Saken Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-12-19 226 ÄRENDENUMMER SÖKANDE M Liias 112 27 Stockholm Ombud: jur kand Sara P-K Albihns AB Box 5581 114 85 Stockholm MOTPART Tomas G 118 29 Stockholm

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2011-12-27 533 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Svenska Menskoppen AB 821 30 Bollnäs MOTPART Helo Holdings Ltd. E182AN London Great Britain SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

BESLUT 2003-11-26. YourLenses ITD, 730824-0212, Box 16195, 103 24 Stockholm. Lensway AB, 556579-3188, Box, 49135, 111 60 Stockholm

BESLUT 2003-11-26. YourLenses ITD, 730824-0212, Box 16195, 103 24 Stockholm. Lensway AB, 556579-3188, Box, 49135, 111 60 Stockholm BESLUT 2003-11-26 Ärendenr. 29. Sökande YourLenses ITD, 730824-0212, Box 16195, 103 24 Stockholm Motpart Lensway AB, 556579-3188, Box, 49135, 111 60 Stockholm Ombud: Advokat Fredrik v B, Setterwalls Advokatbyrå,

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-01-28 229 ÄRENDENUMMER SÖKANDE ABB Asea Brown Boveri Ltd CH-8050 ZÛRICH Schweiz Ombud Rune P, Brann AB 801 33 GÄVLE MOTPART Harri L 725 91 VÄSTERÅS

Läs mer

BESLUT 2006-11-27. Ärendenr. 148 SÖKANDE. Avfuktarna Syd AB, org.nr 556699-8844 Tygelsjö Gård 218 71 Tygelsjö

BESLUT 2006-11-27. Ärendenr. 148 SÖKANDE. Avfuktarna Syd AB, org.nr 556699-8844 Tygelsjö Gård 218 71 Tygelsjö BESLUT 2006-11-27 Ärendenr. 148 SÖKANDE Avfuktarna Syd AB, org.nr 556699-8844 Tygelsjö Gård 218 71 Tygelsjö Ombud: Petter R Groth & Co KB Box 6107 102 32 Stockholm MOTPART B & M Fuktteknik AB, org.nr.

Läs mer

Sökande VCW, Internet Services AB, 556541-8752, Box 140 77, 167 14 Bromma. Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet aktietips.

Sökande VCW, Internet Services AB, 556541-8752, Box 140 77, 167 14 Bromma. Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet aktietips. BESLUT 2003-09-15 Ärendenr 13 Sökande VCW, Internet Services AB, 556541-8752, Box 140 77, 167 14 Bromma Motpart Christina O Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet aktietips.se ---------

Läs mer

Sökande Sveriges Television AB, , Stockholm

Sökande Sveriges Television AB, , Stockholm BESLUT 2003-09-30 Ärendenr. 19. Sökande Sveriges Television AB, 556033-4258, 105 10 Stockholm Ombud: P-E Petter R, c/o Groth & Co KB, Box 6107, 102 32 Stockholm Motpart Esias Consulting KB, 969656-6992,

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-01-29 356 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Peter Settman AB 113 43 Stockholm MOTPART Jonatan W 182 32 Danderyd SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-05-18 187 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Nordian i Rosersberg HB Box 4010 195 04 Rosersberg MOTPART Åsa P SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-10-31 217 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Arkitektritade Thermohus i Skåne Försäljnings AB Box 4252 203 13 Malmö Sverige MOTPART EMRA Förvaltningsaktiebolag Box

Läs mer

BESLUT 2005-03-31. Simrishamns Kommun, 212000-0969, 272 80 Simrishamn. AB N Esbjörnsson, 556087-5212, Box 7, 277 21 Kivik

BESLUT 2005-03-31. Simrishamns Kommun, 212000-0969, 272 80 Simrishamn. AB N Esbjörnsson, 556087-5212, Box 7, 277 21 Kivik BESLUT 2005-03-31 Ärendenr. 78 Sökande Simrishamns Kommun, 212000-0969, 272 80 Simrishamn Ombud: Sveriges Kommuner och Landsting, Förbundsjurist Ellen H H, 118 82 Stockholm Motpart AB N Esbjörnsson, 556087-5212,

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-02-03 363 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Duma Nya Medier AB 805 95 Gävle MOTPART Skapa Dot Com AB 111 73 Stockholm SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Motpart Benkestok B.V., [NL] 009.281.435.B01, Wilhelminalaan 28, 5541 CW, Reusel, Holland

Motpart Benkestok B.V., [NL] 009.281.435.B01, Wilhelminalaan 28, 5541 CW, Reusel, Holland BESLUT 2004-07-02 Ärendenr. 49. Sökande The Interactive Institute II AB, 556557-3077, Box 24081, 104 50 Stockholm Motpart Benkestok B.V., [NL] 009.281.435.B01, Wilhelminalaan 28, 5541 CW, Reusel, Holland

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-11-12 707 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Domaininfo AB (org. nr 556492-8413) William Gibsons väg 1 433 76 Jonsered Ombud: Domain and Intellectual property Consultants,

Läs mer

Sökande SeiroSafar i Sweden KB, org. nr. 969686-4330 Frejgatan 49 A Box 19197 104 32 Stockholm

Sökande SeiroSafar i Sweden KB, org. nr. 969686-4330 Frejgatan 49 A Box 19197 104 32 Stockholm BESLUT 2003-07-24 Ärendenr. 5. Sökande SeiroSafar i Sweden KB, org. nr. 969686-4330 Frejgatan 49 A Box 19197 104 32 Stockholm Ombud: Otto G Västerled 43 167 55 Bromma Tel. nr 08-564 368 45 Motpart ReseCentrum

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2012-12-07 628 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Arkivera Sverige AB (org.nr 556785-9748) Box 19065 104 32 Stockholm INNEHAVARE E.t.a.b relocation AB (org.nr 556847-8688)

Läs mer

Beslut Härmed beslutas att domännamnet ryanair.se skall överföras till sökanden.

Beslut Härmed beslutas att domännamnet ryanair.se skall överföras till sökanden. BESLUT 2003-12-10 Ärendenr. 34 Sökande Ryanair Ltd., org. nr. 104547 Dublin Airport, Dublin 1 Irland Ombud: Owe H och Fredrik von B Setterwalls Advokatbyrå AB Arsenalgatan 6 111 47 Stockholm Tel. nr. 08-598

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-12-01 435 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Republiken Cyperns ambassad i Stockholm (Embassy of the Republic of Cyprus) 103 94 Stockholm MOTPART Benny K 72591 Västerås

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2012-12-20 626 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Mobillån Sverige AB (556692-7165) Box 3423 103 68 Stockholm Ombud: Groth & Co KB Box 6107 102 32 Stockholm INNEHAVARE

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-11-17 430 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Emaco KonsultPoolen AB 421 32 V Frölunda Ombud: Business & Entertainment Law HB, Claes Å 411 17 Göteborg MOTPART Kjell

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-12-28 349 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Hydro Building Systems AB 360 70 Åseda MOTPART Trädgårdsteknik AB 262 96 Helsingborg Ombud: Patentbyrån Y Wallengren

Läs mer

BESLUT 2006-05-30. LB-Hus AB, 556482-2319, Box 67, 295 21 Bromölla. Ombud: Advokat Madeleine L, Advokatfirman Lilliehöök, Box 30, 201 20 Malmö

BESLUT 2006-05-30. LB-Hus AB, 556482-2319, Box 67, 295 21 Bromölla. Ombud: Advokat Madeleine L, Advokatfirman Lilliehöök, Box 30, 201 20 Malmö BESLUT 2006-05-30 Ärendenr. 116 Sökande LB-Hus AB, 556482-2319, Box 67, 295 21 Bromölla Ombud: Advokat Madeleine L, Advokatfirman Lilliehöök, Box 30, 201 20 Malmö Motpart XLNS Strategy Resort AB, 556632-5972,

Läs mer

BESLUT 2003-11-28. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande. Domännamnet skall överföras till Sökanden.

BESLUT 2003-11-28. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande. Domännamnet <lunar.se> skall överföras till Sökanden. BESLUT 2003-11-28 Ärendenr. 31 Sökande Lunarworks AB Birger Jarlsgatan 62, 4 tr., 114 29 Stockholm Ombud: Angela B AWAPATENT AB Box 113 94 404 28 Göteborg Motpart Axit AB Storgatan 5 380 62 Mörbylånga

Läs mer

Saken Överföring av domännamn

Saken Överföring av domännamn BESLUT Ärendenr 2004-12-13 66 i ärende om alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i.se Sökande Svenska Wado-ryu Karate do (Sweden Wado Ryu), 802403-8906, c/o Ekonomilinjen AB, Folkkungatan 122,

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-12-23 351 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Satellitproffsen Syd AB 211 54 Malmö Ombud: Per S 211 34 Malmö MOTPART Göran S 429 44 Särö SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-01-03 728 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Åre Skidfabrik AB (org. nr/pers nr 556835-7619) Såå 402 830 13 Åre INNEHAVARE Name Navigation (org. nr/pers nr 556678-3485)

Läs mer

BESLUT 2006-08-08. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2006-08-08. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande BESLUT 2006-08-08 Ärendenr. 131 Sökande Grenkeleasing AB, 556649-3929, Knarrarnäsgatan 7, 164 40 Kista Motpart Shepstone Editing Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-05-10 663 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Jönköping City AB (556448-0936) Borgmästargränd 3 553 20 Jönköping Ombud: Amber Advokater Att: Henrik S Box 2023 550

Läs mer

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet seochhör.se

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet seochhör.se BESLUT 2004-09-07 Ärendenr. 63 Sökande Allers Förlag AB, (556033-5803) Landskronavägen 18, 251 85 Helsingborg Motpart Anders M Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet seochhör.se ---------

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-06-19 247 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Wasabröd AB Box 6722 133 85 STOCKHOLM Ombud: Bengt E, Zacco Sweden AB Box 23 101 104 35 STOCKHOLM MOTPART Name Navigation

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-08-22 204 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Växjö Laminering AB (556321-2322) Smedjegatan 22 352 46 Växjö MOTPART Best Bind Systems AB (org nr 556658-4743) Åbergsvägen

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-06-13 670 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Historic Hotels of Scandinavia AB (org nr 556758-6648) INNEHAVARE Countryside Hotels AB (org nr 556448-0829) SAKEN Alternativt

Läs mer

BESLUT Axhede & Hansson AB, St Jörgens väg 4, HISINGS BACKA. Advokat Erik W, Advokatfirman Consilium HB

BESLUT Axhede & Hansson AB, St Jörgens väg 4, HISINGS BACKA. Advokat Erik W, Advokatfirman Consilium HB BESLUT 2003-09-08 Ärendenr. 6. Sökande Axhede & Hansson AB, 556280-1869 St Jörgens väg 4, 422 49 HISINGS BACKA Ombud Advokat Erik W, Advokatfirman Consilium HB Box 2253, 403 14 GÖTEBORG Motpart Mailsystem

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Beslut 2017-01-04 956 Ärendenummer Sökande Matvarupriser i Sverige AB (org.nr 556781-7340) Junkergatan 2B 126 53 Hägersten Innehavare Fredrik B. Saken Alternativt

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2012-10-18 621 ÄRENDENUMMER SÖKANDE MasterCard International Incorporated ([US]95-2536378) 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577 USA Ombud: Groth

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2015-05-15 823 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Kari J OMBUD: Domain and Intellectual Property Consultants, Dipcon AB Skeppsbron 26 111 30 Stockholm INNEHAVARE Gymstore

Läs mer

BESLUT 2004-06-18. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2004-06-18. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande BESLUT 2004-06-18 Ärendenr. 52 Sökande Volvo Trademark Holding AB, 556567-0428, c/o AB Volvo, VHK, avd. 641, 405 08 Göteborg Ombud: Jur kand. Henrietta D, Advokatbyrån Jonas Gulliksson AB, Box 4171, 203

Läs mer

BESLUT Alternativt tvistlösningsförfarande avseende överföring av domännamnet swebuss.se

BESLUT Alternativt tvistlösningsförfarande avseende överföring av domännamnet swebuss.se BESLUT 2003-11-06 Ärendenr. 26. Sökande Swebus AB Solna Strandväg 78 171 54 Solna Ombud: Mikael P, Martin P Advokatfirman Lindahl Box 142 40 104 40 Stockholm Motpart Patric S Saken Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

BESLUT Ombud: Zacco Sweden AB, Jur kand Petra K U, Box 23101, Stockholm. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT Ombud: Zacco Sweden AB, Jur kand Petra K U, Box 23101, Stockholm. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande BESLUT 2004-04-01 Ärendenr. 44. Sökande Luleå Mäss & Kongress AB, 556268-8233, Arcusvägen 61, 975 94 Luleå Motpart Concert Lighting Scandinavia AB, 556572-6063, Storabrännbovägen 15, 193 33 Sigtuna Ombud:

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-05-23 189 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Länsförsäkringar AB 10650 Stockholm Ombud: Petter R, Groth & Co KB Box 6107 102 32 Stockholm MOTPART Nguyet Dang 2355

Läs mer

BESLUT 2005-05-06. Ombud: Jur. kand. Henrietta D, Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö

BESLUT 2005-05-06. Ombud: Jur. kand. Henrietta D, Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö BESLUT 2005-05-06 Ärendenr. 79 Sökande Volvo Trademark Holding AB, 556567-0428, c/o AB Volvo, VHK, avd 641, 405 08 Göteborg Ombud: Jur. kand. Henrietta D, Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT ÄRENDENUMMER 2013-03-26 656 SÖKANDE Tele2 Sverige AB (org. nr 556267-5164) Box 62 Borgarfjordsgatan 16 164 94 Kista INNEHAVARE Jakob S SAKEN Alternativt

Läs mer

ATF-alternativt tvistlösningsförfarande. Elisabeth Ekstrand

ATF-alternativt tvistlösningsförfarande. Elisabeth Ekstrand ATF-alternativt tvistlösningsförfarande Elisabeth Ekstrand Vad är ATF? Från NÖD till ATF 2003. UDRP (tvistlösning för generiska toppdomäner) är en förebild. Allmänna villkor binder innehavaren. Inga hinder

Läs mer

BESLUT 2003-07-27. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2003-07-27. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande BESLUT 2003-07-27 Ärendenr. 10 Sökande Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Ombud: P-E Petter R, c/o Groth & Co KB Box 6107 102 32 Stockholm Motpart Mad. Dog. Film & TV produktion Saken Alternativt

Läs mer

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet 121.se

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet 121.se BESLUT 2006-11-06 Ärendenr. 129 Sökande One To One AB, 556558-9222, Solåsvägen 22, 553 03 Jönköping Ombud Niclas I, Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 55631, 102 43 Stockholm Innehavare Name Navigataion AB,

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Beslut 2016-11-30 941 Ärendenummer Sökande Intelligent Apps Gmbh (org.nr 20355B110377) Grosse Elbstrasse 273 DE-227 67 Hamburg Tyskland Ombud: Agnes Hammarstrand,

Läs mer

BESLUT Sökande TeliaSonera AB ( ) Ombud Petter R, Groth & Co KB, Box 6107, Stockholm

BESLUT Sökande TeliaSonera AB ( ) Ombud Petter R, Groth & Co KB, Box 6107, Stockholm BESLUT 2007-03-21 Ärendenr 180 Sökande TeliaSonera AB (556103-4249) Ombud Petter R, Groth & Co KB, Box 6107, 102 32 Stockholm Motpart Daniele T Saken Alternativt tvistlösningsförfarande avseende domännamnet

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Beslut Ärendenummer 2015-12-09 869 Sökande KosterFiskarn's Delikatesser Ekonomisk förening (org.nr 7696014-567) G. Örebrov. 7 692 32 Kumla Örebro län Ombud: Gärde

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-04-15 750 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Aros Patent AB / Bifirma Aros Juridik (org. nr 556558-9396) ATT: Karin R Dragarbrunnsgatan 45 Box 1544 751 45 Uppsala

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT ÄRENDENUMMER 2010-05-25 385 SÖKANDE Badshop Malmö 211 25 Malmö MOTPART Lindströms Bad och Kakelvaruhus 234 24 Lomma SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

ALTERNATIVT TVISTLÖSNINGSFÖRFARANDE (ATF)

ALTERNATIVT TVISTLÖSNINGSFÖRFARANDE (ATF) ALTERNATIVT TVISTLÖSNINGSFÖRFARANDE (ATF) BESLUT ÄRENDENUMMER 2009-09-15 331 SÖKANDE TIM Varumärke AB 169 87 Stockholm MOTPART Mats H 11244 Stockholm SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Beslut Ärendenummer 2015-09-10 852 Sökande Söderstam Handels Aktiebolag med bifirma Franska Kakelbutiken i Sverige (org. nr/pers nr 556409-9249) Odengatan 23 114

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-07-09 252 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Volvo Trademark Holding ARSC 3H 405 08 Göteborg OMBUD: Niels L., Valea AB Lindholmspiren 5 417 56 Göteborg MOTPART Bra

Läs mer

BESLUT 2006-05-24. Ticnet AB, 556401-2887, Box 6639, 113 84 Stockholm

BESLUT 2006-05-24. Ticnet AB, 556401-2887, Box 6639, 113 84 Stockholm BESLUT 2006-05-24 Ärendenr. 117 Sökande Ticnet AB, 556401-2887, Box 6639, 113 84 Stockholm Ombud: Advokat Per Eric A och jur kand Karolina M, Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 Stockholm Motpart

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2015-03-20 804 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Gunnar L Ombud: Kajsa Åkesson Skarp Stockholm Advokatbyrå AB Box 7467 103 92 Stockholm INNEHAVARE Podiet Skattekonsulter

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT ÄRENDENUMMER 2009-12-11 342 SÖKANDE Microsoft AB 164 28 Kista Ombud: Advokatfirman Fylgia / Malin F 102 04 Stockholm MOTPART Snabb Design 582 42 Linköping

Läs mer

FR2000 i Sverige ek.förening ( ) Nybohovsbacken Stockholm

FR2000 i Sverige ek.förening ( ) Nybohovsbacken Stockholm BESLUT 2007-01-10 Ärendenr. 162 Sökande FR2000 i Sverige ek.förening (769610-4111) Nybohovsbacken 23-25 117 63 Stockholm Ombud: Advokat Anders L, Foyen Advokatfirma AB Box 7229, 103 89 Stockholm Motpart

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-03-11 232 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Leg Avenue Inc. 19691 E. Walnut Drive South City of Industry USA Ombud: Johan S Groth & Co KB Box 6107, 102 32 Stockholm

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) 1 Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-08-25 254 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Staten genom Vägverket (202100-0639) 781 87 BORLÄNGE Ombud: Verksjuristen Rogert A, Vägverket, 781 87 BORLÄNGE 103

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-01-31 636 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Enertech AB (556060-2269) Box 309 341 26 Ljungby Ombud: Dipcon AB William Gibsons väg 1 433 76 Jonsered INNEHAVARE Name

Läs mer

ATF - alternativt tvistlösningsförfarande. INTERNETDAGARNA DEN 22 OKTOBER 2008 Peter Hedberg, BRANN AB

ATF - alternativt tvistlösningsförfarande. INTERNETDAGARNA DEN 22 OKTOBER 2008 Peter Hedberg, BRANN AB ATF - alternativt tvistlösningsförfarande INTERNETDAGARNA DEN 22 OKTOBER 2008 Peter Hedberg, BRANN AB Bara klara fall av missbruk vovlo.se Villiga Och Våta Lisa Ohlsson BRANN Proprietary & Confidential

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-10-10 207 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stockholmshem AB Box 9003 102 71 Stockholm Ombud: Prodocon AB, Gårda Torget 2 412 50 Göteborg MOTPART Name Navigation

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Beslut Ärendenummer 2016-10-05 928 Sökande Anebyhusgruppen AB (org.nr. 556321-2793) Järnvägsgatan 12 364 21 Åseda Ombud: Advokatfirma Raeder DA Postboks 2944 Solli

Läs mer

Sökande Overture Services, Inc. [US] 95-4652060, 74 N. Pasadena Ave, 3 rd Floor, Pasadena, California 91101 USA

Sökande Overture Services, Inc. [US] 95-4652060, 74 N. Pasadena Ave, 3 rd Floor, Pasadena, California 91101 USA BESLUT 2003-09-05 Ärendenr. 16 Sökande Overture Services, Inc. [US] 95-4652060, 74 N. Pasadena Ave, 3 rd Floor, Pasadena, California 91101 USA Ombud: jur kand Marcus A, Zacco Sweden AB, Box 23101, 104

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-12-03 712 ÄRENDENUMMER SÖKANDE BML Group Ltd (org. nr C34836) G.B. Buildings Watar Street Ta Xbiex, Malta Ombud: Dipcon AB Skeppsbron 26 111 30 Stockholm

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Beslut Ärendenummer 2017-01-27 940 Sökande SVENSKA INNEBANDYFÖRBUNDET (org.nr 813200-3487) BOX 1047 171 21 Solna Registrerad Innehavare Stefan L/Ssl Konsult Ny

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-06-02 758 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stam fyra Östermalm AB (556851-3005) 113 88 Stockholm Ombud: Brann AB Att: Tomas J Box 12246 102 26 Stockholm INNEHAVARE

Läs mer