Tratech AB ( ) Svetsarevägen 1, Ludvika. Mia S Norsvägen 33, Söderbärke. Ombud: Jerker N Agnetorp Ändetorp, Tidaholm.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tratech AB (556682-7233) Svetsarevägen 1, 771 42 Ludvika. Mia S Norsvägen 33, 777 94 Söderbärke. Ombud: Jerker N Agnetorp Ändetorp, 522 94 Tidaholm."

Transkript

1 BESLUT Ärendenr. 159 Sökande Tratech AB ( ) Svetsarevägen 1, Ludvika Ombud: Advokat Per G, Advokatfirman Sylwan och Fenger - Krog Box 304, Ludvika Motpart Mia S Norsvägen 33, Söderbärke Ombud: Jerker N Agnetorp Ändetorp, Tidaholm. Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <tratech.se> SE meddelar följande Beslut Sökandens begäran om överföring till sökanden av domännamnet <tratech.se> lämnas utan bifall i detta ärende SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Postal address Visiting address Phone Fax Internet OrgNo Box 7399 Ringvägen 100A, 9tr SE Stockholm, Sweden

2 2 Bakgrund Sedan sökanden gett in en ansökan om alternativt tvistlösningsförvarande avseende domännamnet <tratech.se> delgavs ansökan med motparten med föreläggande att komma in med yttrande senast den 15 december Motparten kom den dagen in med en skrivelse där ansökan bestreds och där motparten ansökte om anstånd att komma in med skälen för bestridandet till och med den 8 januari Tvistlösaren meddelade ett beslut varigenom anståndet beviljades men med uppgift om att något ytterligare anstånd inte skulle komma att beviljas. Om motparten inte kom in med något yttrande inom denna tid skulle enligt beslutet ärendet omedelbart komma att tas upp till avgörande. Om sådant yttrande kom in inom den angivna tiden skulle enligt beslutet sökanden ges möjlighet att inom sju dagar yttra sig över ett vad motparten kunde ha anfört, varefter ärendet omedelbart skulle komma att tas upp till avgörande. Motparten kom den 8 januari 2007 in med ett yttrande vilket delgavs sökanden med möjlighet att komma in med ett yttrande i enlighet med det nyssnämnda beslutet. Sökanden uppgav att han först den 15 januari fått del av motpartens ansökan. På grund av väderleksförhållandena och därav följande kommunikationssvårigheter i Sverige saknas anledning att betvivla sökandens påstående i detta hänseende. Sökanden kom den 17 januari 2007 in med ett yttrande, daterat den 16 januari, över vad motparten anfört. Sedan föreskrivet åtagande kommit in, utsågs Henry Olsson till tvistlösare att avgöra ärendet senast den 18 januari Yrkanden Sökanden har yrkat att domännamnet <tratech.se> skall överföras till sökanden. Motparten har bestritt detta yrkande. Parterna har anfört 1. Sökanden Väsman Invest AB äger samliga aktier i Tratech AB. Det förra bolaget är ett kapitalbolag för Ludvikaregionen med huvudsaklig uppgift att äga, vara delägare i eller på annat sätt finansiera etableringar eller expansion som bereder sysselsättningstillfällen såväl inom tillverkande industri som inom handel eller

3 3 tjänstenäringar. Som ett led i förverkligandet av Väsman-bolagets, dvs. sökandens, affärsidé inledde bolaget under våren 2005 förhandlingar med företrädare för Transmissionsteknik AB i Fagersta om att förvärva aktierna i bolaget. Detta bolag gick emellertid i konkurs den 1 juni Väsmanbolaget träffade i stället en uppgörelse med konkursförvaltaren av innebörd att inkråmet i konkursbolaget skulle förvärvas av Tratech AB i avsikt bl.a. att flytta verksamheten till Ludvika. I Transmissionsteknik AB arbetade bl.a. Christer S som konsult och Väsman-bolaget kom överens med honom om att han skulle fortsätta att arbeta som konsult i Tratech AB vilket han också gjorde fram till slutet av september Den 22 september 2005 träffades ett samarbetsavtal mellan Tratech AB och ett bolag som står nära Christer S, Timox HB. Sökanden har gett in en kopia av detta avtal. Enligt avtalet skulle Timox HB bistå Tratech AB med personal för försäljning, inköp, logistikfrågor och därtill hörande administration. För att fullgöra dessa arbetsuppgifter skulle enligt avtalet Timox-bolaget tillhandahålla Christer S och Nilla S (Christer S:s hustru), men inte någon annan personal. I avtalet angavs också att Christer S:s tjänster omfattade heltid och att Nilla S:s tjänster skulle ersättas per timme, dock högst 8 timmar per arbetsdag från måndag till fredag. Avtalet gällde från och med den 1 september 2005 med en ömsesidig uppsägningstid om tre månader. I avtalet fanns en konkurrensklausul av innebörd att Timox-bolaget eller någon av de personer som bolaget tillhandahöll inte utan tillstånd av Tratech-bolaget fick under avtalstiden och 12 månader därefter bedriva någon verksamhet som direkt eller indirekt konkurrerade med Tratech-bolagets verksamhet. Christer S:s huvuduppgift var enligt sökanden att bygga upp Tratech-bolagets verksamhet, och som ett led i denna uppgift lade han också upp bolagets hemsida <tratech.se> vilken registrerades hos Nic.se den 14 juni Som registrerad innehavare av hemsidan står Mia S som är dotter till Christer S och född 1987 samt är delägare i Timox-bolaget. Enligt sökandens uppfattning är Christer S den faktiska företrädaren för Timox-bolaget. Enligt sökanden har påstötningar gjorts hos Christer S för att få denne att ombesörja att hemsidan registrerades på Tratech AB. Emellertid kom innehavaren av denna hemsida, dvs. Mia S, att förlänga avtalstiden ytterligare ett år. Tratech AB har enligt

4 4 sökanden svarat för kostnaden för detta och även svarat för kostnaden för webbhotellet. Sökanden har gett in dels en kopia av ett visitkort avseende TRATECH med texten Lars F, VD och med hänvisning till hemsidan Vidare har getts in en kopia en räkning från.se till Mia S avseende avgift för domännamnet <tratech.se> för tiden och också en kopia av en faktura om 225 kronor från Christer S avseende betalning för <tratech.se>. Sökanden har anfört att användning av domännamnet <tratech.se> har skett för marknadsföring av varor och tjänster innan tvistlösningen inleddes. Enligt sökanden är samarbetsavtalet mellan parterna inte längre gällande. Någon överföring av domännamnet i fråga till Tratech AB har inte skett. Hemsidan har släckts ner, vilket enligt sökanden vållar denne stor ekonomisk skada eftersom e-posttrafiken blockerats genom agerandet och alltså kunder och andra inte kan komma i kontakt med bolaget. Avsaknaden av hemsida medför enligt sökanden givetvis också att möjligheten att bedriva en effektiv marknadsföring minskas. Slutligen har sökanden anfört att grunden för yrkandet om att domännamnet <tratech.se> skall överföras på sökanden är att Mia S inte har någon rätt eller något berättigat intresse i detta och att registreringen har skett i ond tro. Vidare understryker sökanden att domännamnet är identiskt med bolagets firma som ett inarbetat näringskännetecken. Utöver vad som framgår av ansökan och som har redovisats översiktligt ovan har sökanden gett in skrivelse daterad den 19 december 2006 där sökanden hemställer att.se omgående stänger hemsidan <tratech.se> därför att innehavaren av denna har lagt ut ett brev på hemsidan som innehåller skarp kritik mot sökanden och dess företrädare. För det fall att.se inte stänger hemsidan hemställer sökanden om skyndsam handläggning eftersom agerandet vållar stor skada för sökandebolaget och det förutsätts att Mia S inte beviljas ytterligare anstånd i ärendet. 2. Motparten Motparten har kommit in med ett yttrande daterat den 8 januari I yttrandet bestrids sökandens yrkande såväl i sak som när det gäller de grunder som sökanden har anfört.

5 5 I yttrandet anför motparten att det är riktigt att kontakt etablerats mellan Christer S och Väsman Invest AB på våren Enligt motparten har Christer S tillsammans med sin maka under ett antal år drivit försäljningsverksamhet med transmissioner och kullager; han hade efter flera år utomlands flyttat tillbaka till Sverige vid årsskiftet 2004/2005. En person vid namn Magnus Eriksson drev vid den tiden ett försäljningsbolag i Fagersta under namnet Transmissionsteknik Sweden AB. Han erbjöd makarna S att inträda som försäljningskonsulter i bolaget. Bolaget hade emellertid svårigheter såväl ekonomiskt som ledningsmässigt och makarna S övervägde då att lämna bolaget för att starta en verksamhet i egen regi. Bolaget gav in en konkursansökan den 1 juni 2005 och denna beviljades omedelbart, med advokaten Per Svedberg i Fagersta som konkursförvaltare. Efter konkursutbrottet förekom ett antal kontakter mellan Christer S och Väsman Invest AB genom dennes styrelseordförande Kjell N och konsulten Lars F. Ett antal olika idéer diskuterades om hur den nya verksamheten skulle organiseras men av olika skäl fick Christer S uppfattningen att han måste skapa sig en egen framtid i branschen och han påbörjade en planering i detta syfte i vilken planering också ingick att han registrerade domännamnet <tratech.se>. Även om Christer S skapade detta namn registrerades domännamnet av praktiska skäl i dottern Mia S:s namn. Vid den tid då domännamnet registrerades i mitten av juni 2005 fanns ingen uppgörelse om något samarbete mellan Väsman Invest AB och familjen S och ännu mindre var vid detta tillfälle det dotterbolag registrerat som nu gör anspråk på domännamnet, dvs. Tratech AB med organisationsnumret Detta nyregistrerades den 1 juli 2005 under firman Starta Eget Boxen 5927 AB och först den 1 september 2005 under firman Tratech AB. Vid samma tillfälle antecknades som styrelsens ordförande och ledamot Kjell N och som övriga ledamöter Hans Olof H och Bernt Olov J och som extern firmatecknare Lars F. Motparten har i sitt yttrande sammanfattningsvis konstaterat att Tratech AB registrerats som juridisk person först två och en halv månad efter det att Christer S genom sin dotter låtit registrera domännamnet <tratech.se> och att det ännu inte den 1 september 2005 hade tillkommit något samarbetsavtal mellan makarna S och sökanden. Ett sådant avtal ingicks först den 30 september 2005 mellan sökanden och makarna S genom Timox Konsult Handelsbolag där Mia S också var bolagsman. Därutöver har motparten i sitt yttrande anfört att det aldrig från

6 6 sökandens sida gjorts gällande att domännamnet i fråga med den underliggande hemsidan skulle överföras till sökandens bolag; Tratech AB har aldrig påfordrat detta och har heller inte kommit med något konkret erbjudande i denna riktning. Registreringen av domännamnet har inte skett i ond tro. Motparten har vidare anfört att samarbetsavtalet mellan sökanden och familjen S genom Timox Konsult Handelsbolag numera har upphört; avtalet sades upp den 27 september Motparten har i detta hänseende anfört att sökanden inte fullgjorde eller fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot motparten. Enligt motpartens uppfattning skall innehavet av domänen <tratech.se> inte över huvud taget avgöras i den ordning som sökanden nu önskar utan i stället i ett samlat sammanhang genom det skiljemannaförfarande som anges i avtalet. Enligt motpartens uppfattning skall sökandens yrkande avvisas särskilt mot bakgrund av att inget har avtalats som av sökanden kan åberopas som grund för dess rätt till domännamnet i fråga. Som stöd för sitt yrkande har motparten anfört viss bevisning, bl.a. kopior av skrivelser till Tratech AB och av uppsägningen av samarbetsavtalet och därutöver en kopia av en artikel i Ludvika Posten om förhållandena på Tratech AB. 3. Sökanden Som tidigare har nämnts har sökanden kommit in med ett bemötande av motpartens yttrande. Sökanden har i sitt bemötande först anfört att Mia S inte med ett enda ord motiverat varför hon fortfarande bör vara registrerad som innehavare av det omtvistade domännamnet och att en sådan överföring skulle inte innebära några negativa konsekvenser för henne. Varken hon eller någon annan kan använda ordet tratech i någon verksamhet eller marknadsföring utan tillstånd av Tratech AB. Det enda skäl som sökanden kan se är att Mia S:s far, Christer S, önskar förorsaka bolaget så stor ekonomisk skada som möjligt. Att begära att ansökan skall avvisas är enligt sökanden endast ett sätt att förhala och förorsaka bolaget så stor skada som möjligt. Det finns ingen grund för någon sådan åtgärd. Samarbetsavtalet mellan parterna gäller inte längre, avtalet har ingåtts mellan andra parter och tvisten ligger utanför det område som avtalet reglerat. Sökanden bestrider på det bestämdaste motpartens påstående om att

7 7 Väsman Invest AB agerat långsamt och tveksamt när det gäller kontakterna med Transmissionsteknik AB:s konkursbo. Man hade sålunda medverkat till att Tratech AB förvärvat konkursboets inkråm redan 15 dagar efter konkursen. Tanken var från början att bolagets firma skulle vara Tratek AB och dess hemsida heta <tratek.se> ; detta var namnet på ett företag som i slutet av talet slogs ihop med Tranmissionsteknik AB. Eftersom det tilltänkta domännamnet var upptaget bestämde man sig för att i stället döpa hemsidan till <tratek.se> och ange bolagets namn i konsekvens därmed. Sökanden anför vidare att Timox Konsult HB har fått ersättning med arbete som Christer S utfört med sammanlagt kronor, i vilket arbete bl.a. ingått att ombesörja registrering av bolagets hemsida. Eftersom firman inregistrerades först den 1 september 2005 är det enligt sökanden inte egendomligt att en annan dvs. Mia S registrerades som innehavare. Dock gavs ansökan om registrering av den nya firman in till Bolagsverket redan den 2 augusti Sökanden upprepar slutligen sitt tidigare framställda yrkande om överföring av domännamnet till sökanden och hänför sig till de skäl som åberopats i ansökan. Tvistlösarens skäl Allmänt Punkten 17 c) i Allmänna villkor för registrering av domännamn under toppdomänen.se anger att domännamn får avregistreras eller överföras till den som har begärt tvistlösningsförfarandet om a) domännamnet är identiskt med eller förväxlingsbart med ett varukännetecken, näringskännetecken, släktnamn eller konstnärsnamn (om inte namnet syftar på någon sedan länge avliden) eller också med titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk vilka kännetecken etc. har rättsgrund i Sverige och till vilka sökanden kan visa rätt, b) innehavaren av domännamnet inte har någon rätt eller berättigat intresse i domännamnet c) domännamnet har registrerats eller använts i ond tro. I punkterna 17 d) och e) anges vilka omständigheter som särskilt kan anses visa när rätt eller berättigat intresse resp. när ond tro kan föreligga. Tvistlösaren har i det följande upp de olika elementen och drar de slutsatser som bildar grund för beslutet.

8 Motparten har anfört att innehavet av domännamnet <tratech.se> inte skall avgöras i den ordning som sökanden önskar utan i stället genom det skiljemannaförfarande som föreskrivs i det samarbetsavtal som tidigare funnits. Till detta kan tvistlösaren endast konstatera att det alternativa tvistlösningsförfarande som föreskrivs i de Allmänna Villkoren avseende registreringar under toppdomänen.se tar sikte endast på tvister om domännamn. De är begränsade till att avgöra om vissa klart angivna omständigheter med avseende på domännamnet som sådant föreligger så att grund kan föreligga för överföring eller avförande av domännamnet. Denna tvistlösningsmekanism kan inte avgöra och är inte avsedd att avgöra andra tvister mellan parterna i ett sådant ärende. Det samarbetsavtal som funnits mellan Tratech AB och Timox konsult Handelsbolag innebar enligt 1 att Timox bistår Tratech med personal för försäljning, inköp, logistikfrågor och därtill hörande administration. Enligt 7 gäller att tvist med anledning av detta avtal och dess innehåll skall avgöras genom förenklat skiljemannaförfarande enligt de regler och medverkan som erbjuds via Stockholms handelskammare. Enligt tvistlösarens uppfattning avser detta ärende uteslutande frågan om vem som har rätten till domännamnet <tratech.se> och är inte en tvist med anledning av det samarbetsavtal som ingåtts mellan andra parter än dem som är aktuella i detta ärende. Tvistlösaren kan därför inte finna att det föreligger något hinder mot att pröva sökandens yrkande i detta alternativa tvistlösningsförfarande och bifaller därför inte motpartens begäran om avvisning av ansökan. Identitet eller förväxlingsbarhet För att sökandens begäran om överföring av domännamnet från motparten skall kunna bifallas krävs som en första förutsättning att domännamnet i fråga är identiskt eller förväxlingsbart med ett varukännetecken eller näringskännetecken, släktnamn eller konstnärsnamn eller också med vissa verkstitlar. Därutöver krävs att kännetecknet i fråga har rättsgrund i Sverige och att sökanden kan visa rätt till detta. I detta hänseende noterar tvistlösaren att enligt registeruppgift från Bolagsverket objektet dvs. bolaget som sådant registrerats den 1 juli 2005 och att nuvarande firmas registreringsdatum, dvs. Tratech AB, är den 1 september Under rubriken bolagshistorik anges Starta Eget Boxen 5927 AB och under Bildat Datum anges den 20 april I registeruppgiften anges Väsman Invest AB som adress för firman Tratech AB. Dessa uppgifter ger vid handen att firman Tratech AB som registrerat och därmed skyddat näringskännetecken har existerat sedan den 1 september 8

9 2005. Av registeruppgiften framgår också att firmans adress är c/o Väsman AB. Tvistlösaren finner därför att beteckningen Tratech AB är ett näringskännetecken som har rättsgrund i Sverige och att sökanden har rätt till det. Det domännamn som ärendet gäller inkorporerar detta kännetecken med tillägg av.se. Tvistlösaren finner det vara uppenbart att det föreligger förväxlingsbarhet mellan domännamnet och kännetecknet i fråga. Rätt eller berättigat intresse I detta hänseende gäller att sökanden har att styrka att motparten inte har någon rätt till eller något berättigat intresse i domännamnet. I ärendet framgår att domännamnet i fråga har registrerats för Mia S, som enligt sökanden är delägare i Timox HB. Sökanden har gjort gällande att ett led i Christer S:s uppgifter enligt samarbetsavtalet var att lägga upp bolagets hemsida <tratech.se>. Som anledning till att en annan person än sökanden angetts som innehavare av domännamnet <tratech.se> har sökanden anfört att det inte var förrän den 1 september 2005 som firman Tratech AB registrerades. Av de handlingar som sökanden gett in, bl.a. fakturan från Christer S med anteckningen ver /5 06 Betalt till Christer S. Sökanden har alltså åtminstone fram till i maj 2006 accepterat att Mia S stod som innehavare av det omtvistade domännamnet. Motparten å sin sida har anfört att registreringen av domännamnet var ett led i Christer S:s planering för en egen verksamhet i branschen vid en tidpunkt som föregick tillkomsten av det samarbetsavtal som åberopats i ärendet. Sökanden har i sitt bemötande av motpartens yttrande anfört att Mia S inte motiverat varför hon alltjämt skall vara registrerad som innehavare av domännamnet, bl.a. eftersom det inte kan användas i någon verksamhet eller marknadsföring utan tillstånd av Tratech AB. Av utredningen i ärendet framgår att domännamnet i fråga registrerades i juni 2005, medan samarbetsavtalet mellan Tratech AB och Timox-bolaget är daterat den 22 september Enligt sökanden har registreringen av domännamnet varit att ett led i Christer S:s arbete med att bygga upp Tratech AB:s verksamhet, medan registreringen enligt motparten var ett led i Christer S:s planering av en egen framtid i branschen. Det framgår vidare att firman Tratech AB registrerades hos Bolagsverket den 1 september 2005, dvs. efter det att det omtvistade domännamnet 9

10 10 registrerades. När det gäller att avgöra om motparten har en rättighet eller ett berättigat intresse i domännamnet i fråga är det sökanden som har att förebringa sådana omständigheter som styrker att motparten saknar sådan rätt eller sådant berättigat intresse. Som framgår av vad som nyss har sagts föreligger det motstridiga uppgifter om anledningen till att motparten registrerat domännamnet i fråga. Det kan också konstateras att registreringen av domännamnet har skett innan firman Tratech AB registrerades i bolagsregistret och före tillkomsten av samarbetsavtalet mellan Tratech AB och Timox-bolaget. Med hänsyn till dessa omständigheter kan det inte i detta alternativa tvistlösningsförfarande, där endast skriftlig argumentation förekommer och där utrymmet för någon mera ingående värdering av trovärdigheten av olika påståenden är begränsat, anses styrkt att motparten saknar rätt eller berättigat intresse i domännamnet. Registrering eller användning i ond tro För att få bifall till sin talan måste sökanden vidare visa att domännamnet i fråga har registrerats eller använts i ond tro. I punkten 17 e) i Allmänna villkoren anges vissa omständigheter som särskilt kan visa ond tro. De är a) att registreringen eller användningen har tillkommit i syfte att sälja eller överlåta domännamnet till den som begärt tvistlösningen eller en konkurrent till denne, b) att domännamnet har registrerats i syfte att förhindra den som begärt tvistlösningen att kunna använda sitt kännetecken eller sin rättighet i ett domännamn, eller, c) att domännamnet har registrerats i syfte att störa affärsverksamheten för en konkurrent. De omständigheter som har anförts i det föregående rörande motpartens rätt resp. berättigade intresse i det omtvistade domännamnet innebär enligt tvistlösarens uppfattning att det inte kan anses styrkt varken att registreringen tillkommit i syfte att sälja eller överlåta domännamnet till den som begärt tvistlösningen eller en konkurrent till denne eller att domännamnet har registrerats i syfte att hindra sökanden att kunna använda sitt kännetecken eller sin rättighet i ett domännamn. Inte heller kan det anses styrkt att domännamnet registrerats i syfte att störa affärsverksamheten hos en konkurrent. Sammanfattningsvis föreligger enligt tvistlösarens uppfattning inte några omständigheter som styrker att domännamnet registrerats i ond tro i den mening som de Allmänna Villkoren förutsätter.

11 11 Frågan kommer då att gälla om vad som sedermera har skett med den hemsida till vilken domännamnet knyter kan anses innebära en användning av domännamnet i ond tro. I detta hänseende är det avgörande vad som hänt mellan parterna särskilt efter det att samarbetsavtalet upphört. Enligt sökandens ursprungliga ansökan hade hemsidan släckts vilket vållat ekonomisk skada för sökanden. I en senare skrivelse av den 19 december 2006 har sökanden anfört att sedermera ett brev, daterat den 27 september 2006, lagts ut på hemsidan vilket brev är adresserat till styrelsen för Tratech AB och innehåller kritik med avseende på företagets skötsel. En kopia av detta brev har getts in. Detta sistnämnda handlande är enligt tvistlösarens uppfattning sådant att det både till sitt syfte och till sin verkan stör sökandens affärsverksamhet. Detsamma gäller i fråga om den av sökanden påstådda nedsläckningen av hemsidan, vilket påstående inte har bestritts av motparten. De omständigheter som nu har nämnts innebär enligt tvistlösarens bedömning att domännamnet har kommit till användning i ond tro. Slutsatser Mot bakgrund av vad som nu har anförts finner tvistlösaren att det föreligger en sådan förväxlingsbar likhet mellan domännamnet och sökandens näringskännetecken som avses i punkten 17 c) i Allmänna Villkor för registrering under doppdomänen.se, att det inte visats att motparten saknar berättigat intresse i domännamnet i den mening som avses i punkterna 17 c) och d) i de Allmänna Villkoren, och att det inte visats att registrering av domännamnet har skett i ond tro men att det visats att domännamnet har använts i ond tro i den mening som avses i punkterna 17 c) och e) i de Allmänna Villkoren. Med hänsyn till denna bedömning i de olika frågorna kan sökandens begäran om överföring av domännamnet <tratech.se> till sökanden inte bifallas i detta ärende. På.SE:s vägnar

12 Henry Olsson 12