Innehåll. VD-kommentar Förvaltningsberättelse Fem år i sammandrag Resultaträkning Balansräkning... 25

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. VD-kommentar... 4. Förvaltningsberättelse... 12. Fem år i sammandrag... 20. Resultaträkning... 24. Balansräkning... 25"

Transkript

1 Innehåll VD-kommentar... 4 Förvaltningsberättelse Fem år i sammandrag Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Rapport förändringar i eget kapital Redovisningsprinciper och noter Noter Resultaträkning Noter Balansräkning Övriga upplysningar Kapitaltäckning Ekonomiska arrangemang som inte ingår i balansräkningen Underskrifter Revisionsberättelse Styrelse Affärsledning Bolagsstyrning Utgående mandatperioder Huvudmän Lokalstyrelser och revisorer Offentliggörande av uppgifter om ersättningar Grafisk form, fotografering och produktion: bybloo.se 2012

2 Global konjunkturmattning Återhämtningen i världsekonomin, som inleddes efter finanskrisen och den globala recessionen , tappade fart under hösten Det är i synnerhet i euroområdet som tillväxten dämpades men även i tillväxtekonomierna har expansionstakten avtagit. I USA tilltog däremot den ekonomiska aktiviteten efter ett svagt första halvår. Vi bedömer att världsekonomin växte med 3,6% under 2011 efter att ha ökat med drygt 5% år Det är framför allt industrin som påverkats av en svagare omvärldskonjunktur där flera länders inköpschefsindex i slutet av förra året pendlade strax under 50-strecket, vilket är liktydligt med stagnation eller minskad industriproduktion. Även den globala handeln har uppvisat en påtagligt svagare utveckling efter en kraftig uppgång under Den förvärrade statsfinansiella krisen i EMU-länderna har ökat risken för att den globala konjunkturnedgången kan bli djupare än vad som tidigare har prognostiserats. Det har skapat oro på de internationella finansmarknaderna med stora börsfall och stigande kreditspreadar. Samtidigt är det en politisk kris där nödvändiga förändringar i den ekonomiska politiken inte sker i den takt som krävs för att bromsa den snabbt stigande statsskuldssökningen. 4 VD-kommentar

3 Missförtroendet för den ekonomiska politiken i de mest skuldsatta länderna har lett till kraftigt stigande räntor som på sikt inte är hållbara. De växande obalanserna och otillräckliga ekonomisk-politiska reformer har lett till att kreditvärdigheten sänkts för flera europeiska länder, men också för USA. Farhågor för betalnings inställelser med risk för omfattande kreditförluster har lett till höjda kapitaltäckningskrav för europeiska banker. En kreditåtstramning innebär också att flera östeuropeiska länder påverkas negativt när inflödet av kapital från utländska banker sinar. De finanspolitiska åtstramningarna som flera EU-länder står inför innebär att penningpolitiken kommer att vara expansiv framöver via fortsatt låga styrräntor och likviditetsstödjade åtgärder. I november och december förra året sänkte den europeiska centralbanken (ECB) styrräntan med sammanlagt 0,5 procentenheter till 1% efter att ha tidigare ha höjt räntan under första halvåret. Svensk ekonomi växlar ned Fram till och med tredje kvartalet 2011 växte den svenska ekonomin med närmare 5% i årstakt och tillhörde de snabbast växande ekonomierna i Europa. Exporten steg med närmare 10% i volym och investeringarna ökade både i näringslivet och i offentliga myndigheter. Det förbättrade arbetsmarknadsläget bidrog även till att hushållens konsumtion steg måttligt. I slutet av året kom dock allt fler tecken som visar att utvecklingen kommer att bli väsentligt svagare de närmaste kvartalen. Förutom en minskad orderingång till den svenska exportindustrin har hushållens konsumtion dämpats delvis på grund av en ökad osäkerhet om arbetsmarknaden. Under hösten har antalet varsel stigit och färre företag planerar nyanställningar. Ett ökat hushållssparande och en lägre utlåning till hushållen har även följts av en minskad utlåning till företagssektorn när investeringarna tenderar att förskjutas på framtiden. Hushållens konsumtion hålls också tillbaka av den höga skuldsättningen samtidigt som det finns en ökad osäkerhet om huspriserna och arbetsmarknaden. Kreditexpansionen till de svenska hushållen saktade av under förra året. Den tidigare så heta bostadsmarknaden svalnade allt mer av i spåren av det osäkra kon- VD-kommentar 5

4 junkturläget och stigande bolånekostnader. Även om BNP-tillväxten tappade styrfart under fjolårets sista kvartal bedömer vi att den svenska ekonomin växte uppskattningsvis med drygt 4% i genomsnitt under helåret För nästa år kommer budgetåtstramningarna i Europa att försvåra de svenska exportföretagens avsättningsmöjligheter, varför vi bedömer att exporten kommer att växa betydligt långsammare, samtidigt som det osäkra konjunkturläget tenderar att förskjuta företagens investeringar på framtiden. Detta kommer också att sätta avtryck på arbetsmarknaden och hushållen förväntas därmed att öka sitt hushållssparande ytterligare. Omslaget i konjunkturen och nedreviderade tillväxtutsikter bidrog till att Riksbanken sänkte styrräntan i december förra året från 2% till 1,75%. Fler räntesänkningar kommer sannolikt under 2012 när inflationstrycket sjunker och arbetslösheten stiger. Även om tillväxtutsikterna för den svenska ekonomin har reviderats ned är de offentliga finanserna alltjämt robusta och statsskulden förväntas fortsätta att krympa som andel av BNP. 6 VD-kommentar

5 Sörmlands Sparbanks utveckling 2011 var på många sätt ett relativt bra bankår. Återhämtningen efter finanskrisen 2008 fortsatte under första halvan på året medan den europeiska skuldkrisen tyngde andra halvåret. Sörmlands Sparbanks utveckling kännetecknades främst av en fortsatt stark återhämtning av räntenettot samtidigt som sparområdet drabbades av negativa värdeförändringar och ett tilltagande ointresse av kunderna att överhuvudtaget diskutera frågor inom sparområdet. Lönsamheten är vårt mest prioriterade området sedan några år tillbaka och som en konsekvens av detta arbetade vi fortsatt med kostnadssidan, effektivare arbetsprocesser och att minska bemanningen i samband med vår pågående åldersväxling. Som beskrivet ovan är det finansiella klimatet i världen fortsatt bekymmersamt och vi kan räkna med oro på finansmarknaderna även under Oroliga börser, stagnerande bomarknader, svagare konjunktur med åtföljande stigande arbetslöshet ligger nog tyvärr i förväntningarna inför det kommande året. För bankföretag innebär dessutom nya pålagor från de reglerande myndigheterna ytterligare restrektioner på tillväxtmöjligheter och nya affärer. Den 1:a juli 2011 påbörjades en ny avtalsperiod med Swedbank. Det nya avtalet gäller i sex år med 18 månaders uppsägning och reglerar alla de områden som Swedbank och Sörmlands Sparbank samverkar på. Vi står där med på en stadig grund avseende it-leveranser såväl på drift- som utvecklingssidan. VD-kommentar 7

6 Samarbetet genererar även ett stort antal produkter och tjänster som möjliggör såväl effektivitet i många av våra processer som intäktspotential i kundaffären. Vi lyckades klara samtliga våra huvudmål förutom de som anknyter till sparande. Pensionsområdet samt sparande generellt är fortsatt mycket prioriterade områden men 2011 innebar ett år av sjunkande värden och ett allt svalare investerings- och sparklimat. Fjärde kvartalet utmärkte sig som starkare och vi förväntar oss att denna trend fortsätter in i Resultatet stannade på knappa 100 mkr efter kreditförluster och vi kan konstatera att prognoser för 2012 ligger på en liknande, något ökad nivå. Vi fortsatte under 2011 att vrida vårt samhällsengagemang i riktning mot att stödja ungdomar, deras kunskapsresa, deras entreprenörskap och deras vilja och förmåga att se företagande som en alternativ yrkesväg. Satsningen Ung Entreprenör sysselsatte ett 60-tal sommarlovsföretagare och i Kunskapsbanken fick vi in ansökan nummer sedan starten för 13 år sedan. Vi tog stolta emot utmärkelsen Årets Bank i kategorin Folkbildare i december och kommer i den andan att fortsätta våra satsningar, närmast med att anställa en ungdomsansvarig som på heltid kommer utveckla samarbetet med skolan Sörmlands Sparbanks utveckling under 2011 har medfört att vi kommer in i 2012 väsentligt starkare än inför förra året. Lönsamheten är bättre och många åtgärder har vidtagits på såväl kostnads- som intäktssidan för att bankverksamheten skall lämna högre avkastning. Det löpande månadsresultat har förstärkts under hela året från en låg nivå, men den utvecklingen förväntas inte fortsätta under 2012 enligt beskrivningen ovan. Vi ser en snabb teknologisk utveckling som medför nya kundmönster och möjlighet till relationsskapande via sociala medier etc. Nya betalningssystem växer fram och möjliggör fortsatt neddragning av kontanter samtidigt som vår kortaffär blir utsatt för starkare konkurrens. Konkurrenterna omdisponerar sina resurser och förädlar sin målgruppsanalys, vilket medför att många konkurerar om den mest lönsamma affären samtidigt som nya nischaktörer ser möjligheter i den affär som de traditionella aktörerna lämnar bakom sig eller inte prioriterar. Vi kommer även under 2012 prioritera aktiviteter för att fortsatt stärka Sörmlands Sparbanks lönsamhet med bl a ett fokuserat arbete på neddragning av kontanter, en aktiv utvärdering av all in- och outsourcing samt att ständigt söka samarbeten och synergier för att uppnå skalfördelar. Här kan särskilt nämnas arbetet med att utvärdera IT-driften samt den påverkan på kreditgranskningen som vårt förbättringsarbete innebär. 8 VD-kommentar

7 Kompetens- och bemanningsfrågorna blir allt viktigare i en starkt förändrad omvärld. Då vi har genomfört ett omfattande generationsskifte behöver vi dels genomföra riktade insatser för viss nyckel kompetens, dels generellt förstärka spar- och pensionskompetensen med målsättningen att all rådgivande personal inom några år ska licensieras till någon nivå. Vi kommer även under 2012 att omlicensiera sparbanken enligt kvalitetsnormen Investors in people. I en tid då vi träffar allt färre av våra kunder över bankdisken blir vår proaktivitet och förmåga att transportera vårt erbjudande, kompetens och tjänste innehåll över till andra mötesplatser, avgörande. Initiativkraft och förmåga att ta kontakt med de viktigaste kunderna kommer vara i starkt fokus under året. Tillväxten i affären kommer att ske koncentrerat till sparområdet där inlåningen och nettosparande i fonder är särskilt framträdande. Även pensionsområdet för privatpersoner och företagare är särskilt intressant ur affärssynvinkel. Våra nya internrevisorer har bistått bankledningen med några rapporter vars slutsatser och förbättringsförslag är mycket intressanta att lägga resurser på under året. Särskilt kreditprocesserna i spar banken kommer att omprövas och omarbetas under inledningen av 2012 för att effektivisera och förbättra processerna. I tillägg till det detta kommer sparbanken att arbeta för att säkerställa att vi följer regelverken till alla delar, där särskild tonvikt ligger på intern styrning och kontroll. VD-kommentar 9

8 Inom spara-området är kompetensen och lösningarna för att hantera utbetalningsrådgivning allt viktigare och särskilda insatser kommer att genomföras under året. Inom försäkringsområdet är huvudutmaningen att integrera försäljningen av all försäkring - person och sak - i den dagliga rådgivningen. Det skall vara ett naturligt inslag och en stark del i den merförsäljning som stärker kundlönsamheten. Vi kommer att utveckla och fördjupa samarbetet med de strategiska partners vi har. Särskilt gäller detta samarbetet med Swedbank, Indecap, Sveland, Folksam, Sparbankernas Försäkring AB och Sparbankernas Kort AB. Alla dessa företag utgör viktiga samarbeten för oss med en stark lönsamhetspåverkan. Vi intar i dessa samarbeten en offensiv och deltagande hållning. Katrineholm i februari 2012 Sörmlands Sparbank Joacim Lindgren VD 10 VD-kommentar

9

10 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Sörmlands Sparbank (organisationsnummer ) avger härmed årsredovisning för sparbankens verksamhet 2011, sparbankens 21:a verksamhetsår. Allmänt om verksamheten Sörmlands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Flens, Katrineholms, Nyköpings, Oxelösunds och Vingåkers kommuner. Sörmlands Sparbank tillhandahåller in- och utlåningstjänster och verksamhet som har samband därmed, varav kan nämnas: ställande av garantier, arbitragerörelse, betalningsförmedling, notariatverksamhet, värdepappersrörelse, förvaring, rembursverksamhet, resevalutarörelse, förmedling av köp och försäljning av fastigheter, ekonomisk rådgivning, förmedling av försäkringar samt pensionssparrörelse. Kontorsnät Vid årets slut var Sörmlands Sparbank representerad på följande orter: Flen, Katrineholm, Malmköping, Nyköping, Oxelösund och Vingåker. Marknad Inom sparområdet avtog intresset av aktierelaterade instrument dramatiskt med anledning av den under sommaren stigande globala ekonomiska oron. Detta hade en negativ påverkan på uppsatta tillväxtmål inom fond-, pensionssparande och sparande i strukturerade produkter. Intresset för fastränteinlåning ökade istället kraftigt i en allt mer hårdnande konkurrens kring den typen av inlåning. Speciella marknadsaktiviteter för att visa våra villkor för dessa produkter genomfördes löpande under året kopplat till proaktiva kontakter för att presentera våra erbjudanden. Nya regler för bolån, genom det så kallade bolånetaket, har påverkat marknaden och kopplat till den ekonomiska oron som eskalerade under sommaren har kreditefterfrågan märkbart minskat. På helårsbasis utvecklades dock bolåneaffären i linje med förväntningarna. Utvecklingen av vårt samarbete med Fastighetsbyrån har fortsatt att utvecklas positivt, speciellt i regionen KFV, Katrineholm, Flen och Vingåker. Under året har profileringskampanjer genomförts för att visa vårt samarbete. Mot bakgrund av många pensionsavgångar i början på året har en prioriterad aktivitet varit att säkerställa att kunder hos dessa rådgivare fått en ny kontaktperson. Vår rådgivning har i huvudsak varit inriktad på att ge våra privatkunder ökad total kontroll över sin ekonomi med fokus på sparande och pension. 12 Förvaltningsberättelse

11 Vi har under året börjat erbjuda alla våra Ekenkunder en ekonomisk genomgång som ett mervärde när man är Ekenkund. Under våren höjdes priset på Ekenkundserbjudandet från 29 till 39 kronor per månad. Samtidigt vässades erbjudandet med bland annat borttagandet av avgiften på 10 kronor vid uttag av kontanter i andra bankers uttagsautomater. Under året gjordes även en ny prissättning i Kundtjänst på kontoren vilket innebär att våra kunder får ett lägre pris på våra vanligaste vardagstjänster (kund definieras som att man har ett av våra kunderbjudanden.) Vårt nya privatkundserbjudande Premium, har under året lanserats på allvar och mottas väl av kunderna. Vi har nu ett heltäckande privaterbjudande med Ekenkund som bas. Genom Premium med många mervärden, som till exempel en personlig licensierad rådgivare och Premiumkortet med conciergeservice, täcker vi upp glappet mellan Ekenkund och Guldeken. Guldeken, för de mer aktiva placeringsinriktade kunderna, fortsätter att locka nya kunder. Under hösten genomfördes en mycket uppskattad resa till Sydamerika. Målen för nyrekrytering av kunder till våra privatkundserbjudanden Eken, Premium och Guldeken uppnåddes under året. Ett nytt erbjudande till våra företagskunder som har behov av aktiv förvaltning av överlikviditet har under året lyckosamt lanserats. Erbjudandet går under namnet Guldeken Företag. Ett erbjudande där våra befintliga Private Bankingenheter (Guldeken) i Nyköping och Katrineholm hanterar dessa kunder. Till våra mindre företagskunder är vårt erbjudande Bättre Affärer en fortsatt framgång. Erbjudande består av tjänster som underlättar vardagen för småföretagaren, ett nyhetsbrev och ett servicelöfte. Även för såväl Bättre Affärer som Guldeken Företag uppfylldes målen för nyrekrytering av kunder. Arbetet med att förvaltarregistrera sparbankens kunders fondsparande är fortsatt i fokus. Det innebär att kunden har fonden registrerad hos oss istället för hos fondbolaget. Vid den senaste mätningen kunde vi konstatera att 65% av kunderna registrerat sina fonder hos oss vilket motsvarar 82% av fondvolymerna. Sparbanken har under året intensifierat satsningen i de digitala kanalerna som blir allt viktigare för våra kunder. Arbetet med att utveckla en ny hemsida har påbörjats och ska lanseras under våren. Sparbanken finns nu även på Facebook och har, när detta skrivs, drygt personer som följer oss via denna kanal. För att visualisera och levandegöra våra erbjudanden har flera filmer spelats in som finns att se på YouTube. Enkla informativa filmer om till exempel våra kunderbjudande Premium och Bättre affärer. Vi har under året installerat trådlösa nätverk på alla våra kontor vilket ger alla våra kunder gratis åtkomst till Internet. Förvaltningsberättelse 13

12 På Världsmiljödagen den 5 juni lanserades Miljöjakten som bygger på att man laddar ner en så kallad App till sin smarta telefon. I den aktiviteten samlades poäng för olika miljövänliga aktiviteter. En bra profilerande aktivitet för sparbanken som visar att vi finns i nya sätt att möta våra kunder. Sedan den 1 juli 2011 är Sörmlands Sparbank ett klimatneutralt företag. En genomlysning har gjorts av organisationen Respects klimatprogram vilket följer FN:s definition för klimatneutralitet. Även sparbankens Miljöcertifering godkändes under året. Som en del i våra allmännyttiga satsningar fortsätter vi med aktiviteter för att minska ungdomsarbetslösheten. Vi genomförde även 2011 Ung Entreprenör där drygt 40 ungdomar startade upp 30 egna företag under sommaren. Under våren tog sparbanken in tio praktikanter under arbetsnamnet Ung Praktikant. Vi har i det projektet även utmanat näringslivet att göra detsamma vilket resulterat i att cirka 100 ungdomar har fått nya praktikplatser. För att göra det enklare för gymnasielever som vill testa att starta eget i riksorganisationen Ung Företagsamhets regi, finns sparbankens UF-paket. Ett paket av de bastjänster som behövs för företagare, där priset sattes till 0 kronor och där nu även den unika tjänsten e-bokföring ingår. Under året togs beslut om att på heltid rekrytera en Ungdomsansvarig som främst ska ägna sin tid åt vårt arbete med grundskolorna och gymnasiet. Kunskapsdagarna med cirka medverkande sjundeklassare genomfördes 2011 för sjunde gången. En mycket uppskattad aktivitet och där vi samlar eleverna till en klasstävling där målet är att öka samhörigheten när många elever kommit till en ny grupp. Som ett stort erkännande för det långsiktiga arbetet med Sörmlands Sparbanks Kunskapsbank erhöll sparbanken priset Årets Folkbildare av tidningen Privata Affärer. En utnämning som kommer att användas flitigt för att stärka varumärket under 2012 där vårt arbete med att Vi skickar vidare ska kommuniceras. Finansiella risker I Sörmlands Sparbanks verksamhet uppstår olika typer av risker, vilka kan sammanfattas i rubrikerna kreditrisker, finansiella risker och operativa risker. I syfte att begränsa och kontrollera risktagandet har Sörmlands Sparbanks styrelse, som är ytterst ansvarig för verksamheten och den interna kontrollen i sparbanken, fastställt specifika riskpolicys och riktlinjer för kreditgivning, finansförvaltning och sparbankens verksamhet i sin helhet. 14 Förvaltningsberättelse

13 Under 2011 har sparbanken vidareutvecklat sina riskpolicys och sitt interna regelverk för identifiering och hantering av risker i all sin verksamhet. Parallellt har sparbanken genomfört en intern, såväl kvalitativ som kvantitativ, utvärdering av sitt kapitalbehov visavi de risker sparbanken kan utsättas för och därvid funnit att sparbankens kapitalbas, tills nästa utvärdering sker, täcker såväl externa som interna krav. Redogörelse för finansiella risker och hur dessa hanteras lämnas i not 3. Utveckling av sparbankens verksamhet, resultat och ställning Affärsvolym Sparbankens totala affärsvolym hade en svagt positiv utveckling under året och uppgick till 31,5 miljarder vid årsskiftet (31,3). Allmänt kan sägas att in- och utlåningsvolymerna ökade, medan de värdepappersrelaterade volymerna, till följd av negativa värdeförändringar, minskade under Sparande In- och upplåning från allmänheten ökade under året med 477 mkr och uppgår därmed till mkr. Volymerna avseende kundernas sparande i fonder (inkl PPM) minskade under verksamhetsåret med 483 mkr, eller 7,7%, och uppgår därmed till mkr. Minskningen är till största delen relaterad till negativa värdeförändringar under året. Antalet anslutna kunder till PPM-förvaltningen, via det oberoende fondförvaltningsföretaget Indecap, minskade under 2011 från st till st, vilket motsvarar en minskning med 1,7%. Kapitalet i denna del av förvaltningen minskade under året från 554 mkr till 497 mkr. Antalet avtal avseende Individuellt Pensionssparande, IP, uppgick vid årsskiftet till st, vilket motsvarar en ökning med 0,7%. Inbetalda premier i kapital- och pensionsförsäkringar via Swedbank Försäkring uppgick under året till 282 mkr, vilket är 30 mkr mindre än föregående år. Utflödet för motsvarande period uppgick 171 mkr. Kundernas totala förmögenhetsvärde uppgick vid årets slut till mkr, vilket motsvarar en minskning med 36 mkr eller 2,4%. Försäljningen av så kallade strukturerade produkter (aktieindexobligationer med mera, vilka har emitterats av Swedbank) uppgick under året till 133 mkr, vilket är i nivå med föregående år. Förvaltningsberättelse 15

14 Utlåning Efter avdrag för befarade kreditförluster uppgick den totala utlåningen till allmänheten per årsskiftet till mkr, vilket innebär en ökning med cirka 476 mkr, eller 8,0%, jämfört med föregående år. Årets kreditförluster (netto) uppgick till 0 mkr. I beloppet ingår emellertid en försäljningslikvid avseende en fullt avskriven kreditstock på 9 mkr. Sörmlands Sparbank har sedan länge ett nära samarbete med Swedbank Hypotek för finansiering av bottenlån till fastigheter. Vid utgången av 2011 har sparbanken placerat fastighetslån på totalt mkr, vilket motsvarar en minskning med 53 mkr, eller 0,7%, jämfört med föregående år. Primärlikviditeten, kassa och banktillgodohavanden, uppgick vid årets slut till mkr (1.247). Likviditet Sparbankens resultat Rörelseresultatet för 2011 uppgick till 98 mkr (76). Räntenettot uppgick till 211 mkr (166), vilket motsvarar en ökning med 26,9%. Ökningen förklaras såväl av stigande marknadsräntor som volymökningar. Utdelningen uppgick till 23 mkr (4), varav 19 mkr avsåg utdelning i Swedbank (0). Provisionsnettot ökade från 121 mkr till 124 mkr, vilket motsvarar en ökning med 2,8%. Allmänt kan sägas att de värdepappersrelaterade provisionerna sjönk under året (beroende på de ovan nämnda negativa värdeförändringarna), medan provisionerna avseende betalningsförmedling och inlåning ökade. Nettoresultat av finansiella transaktioner utgörs bland annat av resultatet från sparbankens aktivt förvaltade värdepappersportfölj. Avkastningen i sparbankens värdepappersportfölj uppgick under verksamhetsåret till 0,43% (1,96%). Noterbart är att avkastningen i värdepappersportföljen påverkar raderna ränteintäkter, utdelningar samt nettoresultat finansiella transaktioner. Nettoresultatet av de finansiella transaktionerna uppgick under året till -7 mkr (70). I jämförelsesiffrorna för 2010 ingår ett positivt realisationsresultat på 72 mkr avseende en försäljning av Swedbank-aktier samt nedskrivningar avseende sparbankens strategiska aktieinnehav på cirka 12 mkr. Övriga rörelseintäkter uppgår till 5 mkr (5) och utgörs till huvudsakligen av hyresintäkter från de av sparbankerna ägda fastigheterna. 16 Förvaltningsberättelse

15 De allmänna administrationskostnaderna uppgick totalt till 230 mkr (264) och utgörs av följande poster: personalkostnader 137 mkr (139), IT-kostnader 40 mkr (38), lokal- och fastighetskostnader 17 mkr (50), revisionsoch konsultationstjänster 5 mkr (5), portokostnader 2 mkr (2) samt övriga allmänna administrationskostnader 29 mkr (30). Antalet heltidsanställda i sparbanken har under året minskat med cirka åtta personer, vilket har medfört sänkta personalkostnader. Under 2010 avräknades ombyggnationen avseende kontoret i Katrineholm, vilket medförde höga kostnader i form av direktavskrivningar. De övriga rörelsekostnaderna uppgick till 16 mkr (14) och utgörs främst av marknadsföringskostnader, medlemsavgifter, försäkringskostnader samt kostnader avseende larm och bevakning. Årets kreditförluster uppgick, netto, till 0 mkr (1). Principer och processer för ersättningar och förmåner till ledningen Principer och processer för ersättningar och förmåner till ledningen framgår av not 10. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Vi bedömer att räntenettot kommer att bli något sämre än vad som var fallet under 2011, vilket främst förklaras av sjunkande marknadsräntor samt lägre marginaler. Läget är emellertid svårbedömt. Vi förväntar oss ett bättre resultat avseende Nettoresultat finansiella transaktioner under det kommande verksamhetsåret, vilket delvis kommer att kompensera det minskande räntenettot. Bedömd effekt avseende en försäljning av sparbankens strategiska aktieinnehav i FSR Holding beräknas uppgå till cirka 11 mkr. Vidare bedömer vi att utdelningarna kommer att bli väsentligt högre än under Enligt aktuellt utdelningsförslag kommer Swedbank-aktien ge en utdelning på 5,30 per aktie. När det gäller kostnadssidan (exklusive kreditförluster) ser vi inga stora förändringar framför oss. Vi bedömer att kreditförlusterna kommer att hamna på en högre nivå under Storleken av dessa är dock givetvis svårbedömd. Sammantaget innebär ovanstående att vi bedömer att rörelseresultatet, för det kommande verksamhetsåret, kan förväntas uppgå till mkr. Förvaltningsberättelse 17

16 Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut Sörmlands Sparbanks aktieinnehav i Swedbank AB uppgick vid årets ingång till stycken A-aktier respektive stycken preferensaktier. Den orealiserade värdeförändringen på innehavet uppgick till cirka 234 mkr. Under verksamhetsåret har ytterligare stycken A-aktier respektive stycken preferensaktier förvärvats och det sammanlagda innehavet uppgår därmed vid årets utgång till stycken A-aktier respektive stycken preferensaktier. Den orealiserade värdeförändringen på innehavet uppgår vid årets utgång till cirka 202 mkr. Det av Sörmlands Sparbank delägda (10%) bolaget FSR Holding är under avveckling. Bolagets tillgångar utgjordes tidigare i allt väsentligt av Swedbank-aktier. Aktierna köptes ut av delägarna under hösten 2011 (till aktuellt marknadspris vid förvärvstidpunkten). Tillgångarna i FSR Holding kommer att skiftas ut till delägarna under 2012, varvid ett positivt realisationsresultat på cirka 11 mkr beräknas uppstå i Sörmlands Sparbank. Det nya samarbetsavtalet med Swedbank började gälla den 1 juli 2011 och gäller i sex år. Samarbetsavtalet omfattar bland annat villkor avseende distribution av Swedbanks produkter och tjänster, gemensam drift och utveckling inom IT-området samt frågor gällande ett gemensamt marknadsuppträdande. Under 2011 avyttrade Sörmlands Sparbank en fullt avskriven stock av privatkrediter. Försäljningslikviden uppgick till cirka 9 mkr och har redovisats som en återföring under rubriken Kreditförluster, netto. 18 Förvaltningsberättelse

17 Information om icke-finansiella resultatindikatorer Sörmlands Sparbank är miljöcertifierade enligt ISO sedan Under 2011 genomfördes en revision för omcertifiering, varvid ett beslut om förlängd certifiering erhölls. Beslutet gäller till den 5 juli Sparbankens Miljöpolicy, vilken antas av sparbankens styrelse, nämner att sparbanken ska: - minska sin egen direkta miljöpåverkan och arbeta för en ständig förbättring, - ta miljöhänsyn i sin kreditgivning, - utbilda och uppmuntra sin egen personal till ett naturligt miljötänkande samt - ta miljöhänsyn vid inköp och val av leverantörer. För att ytterligare befästa Sörmlands Sparbanks ansvarstagande för miljöfrågor etablerades under 2007, inom verksamhetsområdet Allmännyttiga ändamål, den så kallade Miljöbanken. Under 2011 blev även Sörmlands Sparbank certifierade som ett Klimatneutralt företag, vilket innebär att sparbanken kompenserar för den koldioxidpåverkan vi orsakar. I slutet av 2008 certifierades Sörmlands Sparbank för Investors in People. En certifiering sker efter en utvärdering av en auktoriserad examinator. Investors in People är en internationell standard för att förbättra organisationens resultat genom att utveckla medarbetarna. Investors in People bidrar till att skapa ett ledarskap som uppmuntrar medarbetarna till ständigt lärande och utveckling, så att det blir en naturlig och integrerad del av verksamheten. Mer än 80 företag i Sverige är idag certifierade i enlighet med denna standard. En omcertifiering av Sörmlands Sparbank kommer att genomföras under det kommande verksamhetsåret. Vid årets slut var 193 (206) personer tillsvidareanställda i sparbanken, varav 136 kvinnor (70%) och 57 män (30%). Därutöver var 13 personer tillfälligt anställda vid årsskiftet. Sammanlagt har 19 personer nyanställts och 31 personer slutat under året. En medarbetare har avlidit under året. Totalt var 38 personer deltidsarbetande vid årsskiftet (20%). Förvaltningsberättelse 19

18 Fem år i sammandrag - nyckeltal Volymutveckling Affärsvolym, ultimo, mkr förändring under året, % 0,4 2,6 10,5 2,0 4,5 Av sparbanken förvaltade och förmedlade kundvolymer Kapital Soliditet Beskattat eget kapital +73,7% av obeskattade reserver i % av balansomslutningen 16,1 16,7 15,2 12,8 21,4 Kapitaltäckningskvot Kapitalbas/kapitalkrav 1,93 1,95 1,48 1,31 1,93 Primärkapitalrelation Primärkapital/kapitalkrav 1,93 1,95 1,48 1,31 1,69 Resultat Placeringsmarginal Räntenetto i % av MO 2,2 1,8 1,8 2,3 2,1 Rörelseintäkter/affärsvolym Räntenetto + rörelseintäkter i % av genomsnittlig affärsvolym 1,1 1,2 1,5 0,8 1,3 Rörelseresultat/affärsvolym Rörelseresultat i % av genomsnittlig affärsvolym 0,3 0,2 0,3-0,7 0,3 Räntabilitet på eget kapital Rörelseresultat efter schablonskatt i % av genomsnittligt eget kapital 4,7 3,8 5,8-8,7 4,0 20 Fem år i sammandrag

19 K/I-tal före kreditförluster Summa kostnader exklusive kreditförluster och värdeförändring på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,72 0,80 0,62 1,22 0,76 K/I-tal efter kreditförluster Summa kostnader inklusive kreditförluster och värdeförändring på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,72 0,79 0,78 1,22 0,75 Osäkra fordringar och kreditförluster Reserveringsgrad för osäkra fordringar Nedskrivning för sannolika förluster i % av osäkra fordringar brutto Andel osäkra fordringar Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och kreditinstistut (exkl banker) 0,4 1,2 0,9 1,3 0,6 Kreditförlustnivå Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten, kreditinstitut (exkl banker) 0,0 0,0 1,2 0,0-0,1 Övriga uppgifter Medelantal anställda Antal kontor Fem år i sammandrag 21

20 Resultaträkning - mkr Räntenetto Provisioner, netto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Allmänna administrationskostnader Övriga kostnader Kreditförluster Summa kostnader Nedskrivningar av finansiella tillgångar Rörelseresultat Skatter Årets resultat Balansräkning - mkr Tillgångar Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Aktier och andelar Materiella tillgångar Övrigt Summa tillgångar = Inkl av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar 22 Fem år i sammandrag

21 Skulder och eget kapital Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Övrigt Avsättning för pensioner m m Summa skulder och avsättningar Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Förslag till disposition beträffande sparbankens vinst Årets resultat enligt balansräkningen utgör ,68 kr Styrelsen föreslår att detta belopp disponeras enligt följande: - Anslag till allmännyttiga ändamål eller därmed jämförliga ändamål ,00 kr - Överföring till reservfonden ,68 kr Sparbankens kapitaltäckningskvot efter föreslagen vinstdisposition uppgår till 1,93 (1,95). Sparbankens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att sparbanken kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Styrelsens bedömning är att sparbankens egna kapital såsom det redovisas i årsredovisningen är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk. Vad beträffar sparbankens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. Fem år i sammanndrag 23

22 Not Resultaträkning - tkr Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Av- och nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar 18, Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster netto Rörelseresultat Skatt på årets resultat Årets resultat Resultaträkning

23 Not Rapport över totalresultat - tkr 1 januari - 31 december Årets resultat Övrigt totalresultat - Årets förändring i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas Förändring i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas överfört till årets resultat Årets övriga totalresultat Årets totalresultat Balansräkning - tkr Tillgångar Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Immateriella anläggningstillgångar 18 - andra immateriella anläggningstillgångar Materiella tillgångar 19 - inventarier byggnader och mark Aktuell skattefordran Övriga tillgångar Uppskjuten skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Balansräkning 25

24 Not Skulder, avsättningar och eget kapital Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten - Inlåning Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar - Uppskjuten skatteskuld Övriga avsättningar Summa skulder och avsättningar Eget kapital 27 Reservfond Fond för verkligt värde Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Poster inom linjen Ställda säkerheter för egna skulder 28 - Kapitalförsäkring för pensionsåtagande Ansvarsförbindelser Garantier Övriga ansvarsförbindelser Åtaganden Balansräkning

25 Kassaflödesanalys - tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat (+) Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Förändring av upplupet anskaffningsvärde under perioden, netto (+/-) Orealiserad del av nettoresultat av finansiella transaktioner (+/-) Av-/nedskrivningar (+) Kreditförluster (+) Övriga poster som inte ingår i kassaflödet (+/-) Inkomstskatt (-) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning/minskning av utlåning till allmänheten (+/-) Ökning/minskning av värdepapper (+/-) Ökning/minskning av in- och upplåning från allmänheten (+/-) Ökning/minskning av skulder till kreditinstitut (+/-) Förändring av övriga tillgångar (+/-) Förändring av övriga skulder (+/-) Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflödesanalys 27

26 Investeringsverksamheten Avyttring/inlösen av finansiella tillgångar (+) Investering i finansiella tillgångar (-) Avyttring av materiella tillgångar (+) Förvärv av materiella tillgångar (-) Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utbetalt anslag (-) Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Följande delkomponenter ingår i likvida medel - tkr Kassa och tillgodohavanden i centralbanker Utlåning till kreditinstitut Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel Summa enligt balansräkningen Kortfristiga placeringar har klassificerats som likvida medel med följande utgångspunkter: - De har en obetydlig risk för värdefluktuationer - De kan lätt omvandlas till kassamedel - De har en löptid om högst tre månader från anskaffningstidpunkten Erhållna räntor Betalda räntor Kassaflödesanalys

27 Rapport förändringar i eget kapital - tkr Fond för Årets Totalt eget Reservfond verkligt värde resultat kapital Ingående eget kapital Årets resultat Årets övriga totalresultat Årets totalresultat Vinstdisposition Anslag till allmännyttiga ändamål Utgående eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Årets övriga totalresultat Årets totalresultat Vinstdisposition Anslag till allmännyttiga ändamål Utgående eget kapital Fond för verkligt värde Fond för verkligt värde inkluderar den ackumulerade nettoförändringen av verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas fram till dess att tillgången bokas bort från balansräkningen. Rapport förändringar i eget kapital 29