Bra för kunden - bra för banken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bra för kunden - bra för banken"

Transkript

1 1 Årsöversikt 2012

2

3 Innehåll VD har ordet 4 Året i korthet 6 Utdrag ur förvaltningsberättelsen 8 Fem år i sammandrag 10 Resultat- och balansräkning 11 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Välkommen till en personlig bank 14 Företagsavdelningen 15 Jubileumsåret 16 Vårt samhällsengagemang 18 Centrumutveckling i Hedemora 19 Vårt arbete för en bättre miljö 20 Så styrs en sparbank 21 Relationen till Swedbank 21 Så fungerar sparbankerna 22

4 4 VD har ordet SÖDRA DALARNAS SPARBANKS ÅRSÖVERSIKT 2012 Bra för kunden - bra för banken Det är med stolthet och glädje jag som ny VD i banken sedan 1 oktober 2012 tagit mig an uppgiften att föra Södra Dalarnas Sparbank in i framtiden. En framtid präglad av omfattande teknikutveckling, förändrade kundkrav och omfattande regelverksförändringar. Utveckling och förändringar vi måste förhålla oss till och som påverkar det traditionella sättet för oss banker att arbeta och möta våra kunder. Regelverksförändringar Södra Dalarnas Sparbank är som namnet antyder, en Sparbank, vilket innebär att banken saknar ägare. Istället kan man säga att banken finns till för och ägs av det lokala samhället. Att vara utan ägare innebär att man inte lämnar någon utdelning. Men det innebär också att det inte finns några ägare som kan stötta banken om det blir dåliga resultat. En viktig del i en sparbanks långsiktiga överlevnad blir därmed att säkra tillräckligt med tillgångar för att kunna klara av en nedgång i marknaden och eventuella framtida kreditförluster. Bankvärlden har de senaste åren berörts av förändrade regelverk. Det handlar om åtgärder för att förhindra nya bankkriser likt de vi sett i omvärlden de senaste åren, men även åtgärder för att harmonisera regelverken i världen. För en liten bank som Södra Dalarnas Sparbank är det extra viktigt att hänga med i utvecklingen och ha ett anpassat regelverk som styr verksamheten. Mot bakgrund av nya regelverk och ökade kapitaltäckningskrav i vår bransch, står det tydligare än tidigare att vi måste verka för att affärsmässigheten genomsyrar hela bankverksamheten. Affärsmässigheten skall trygga vår fortsatta överlevnad som lokal fristående sparbank, där goda resultat skall uppnås i såväl ekonomiska mål som i kund- och personalnöjdhet. Teknikutveckling och förändrade kundkrav Våra kunders förväntningar ändras ständigt och tillgänglighet på kundens villkor blir allt viktigare. Vi får ofta frågan hur vi ser på kontanthantering inom banken. Kontanthantering är kostsamt och efterfrågas av allt färre kunder. Samtidigt är kontanter fortfarande det huvudsakliga betalningssättet för många. Vi har inga planer på att ta bort kontanterna från våra kontor, men det kommer långsamt bli en mindre prioriterad verksamhet. Det är viktigt för en sparbank med en bred kundbas, att ligga i framkant av utvecklingen och samtidigt hitta den mix som krävs för att kunna behålla det traditionella. Sparbanksgirot, Uttagsautomaten, Bankkortet, Telefon-, Internet- och Mobilbanken är några i raden av nya tekniker som genom åren lanserats. Tjänster som har bidragit till att göra vardagen enklare för våra kunder. För att på bästa sätt bemöta våra kunders förväntningar över tid pågår det ett kontinuerligt utvecklings- och förbättringsarbete inom Södra Dalarnas Sparbank. Bygdens bank En grundbult i verksamheten i Södra Dalarnas Sparbank är att alltid leva upp till sparbanksidealet. Våra kunder skall alltid känna sig trygga med att bli behandlade med respekt i mötet med banken och lita på att de råd vi ger är anpassade till kundens personliga situation och behov. Dessutom skall våra kunder känna sig trygga med att vi alltid erbjuder kvalificerad tid och ett personligt engagemang. För Södra Dalarnas Sparbank är det bygdens bästa före kortsiktiga ekonomiska mål som gäller. Det är för att vi verkligen

5 SÖDRA DALARNAS SPARBANKS ÅRSÖVERSIKT 2012 VD har ordet 5 bryr oss om Södra Dalarna och utvecklingen av de samhällen vi verkar i. Bankens viktigaste uppgift är att generera goda resultat som ger banken möjlighet att med kapital och initiativ stärka utvecklingen i bygden och därmed den lokala regionens framtida tillväxt. Jag är övertygad om att dessa insatser bidrar till att även banken kommer att utvecklas väl. Växande behov av arbetskraft Under flera år har det talats om den generationsväxling som är på gång i Dalarna. Stora grupper av 40-talister är på väg att gå i pension och dessa behöver ersättas med ny arbetskraft. Det finns många, framförallt unga som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Samtidigt finns det en brist på utbildad arbetskraft. Detta är en realitet som är högst aktuell i vårt län. Inte minst i vårt verksamhetsområde. Inom några få år kommer detta leda till akut kompetensbrist, som vi då måste förhålla oss till. Vi behöver marknadsföra våra företag som attraktiva arbetsgivare, för att behålla de unga i Dalarna. Det behövs fler med rätt utbildning och kompetens som flyttar in, men vi behöver också engagera oss i att utbilda samt attrahera ung arbetskraft. Södra Dalarnas Sparbank engagerar sig i detta bl.a. genom ett projekt som kallas Unga Jobb Dalarna. Syftet är att minska arbetslösheten bland unga och bidra till att möta det växande arbetskraftbehovet bland företagen i verksamhetsområdet. Vårt samhällsengagemang Under 2012 har vi delat ut kr till projekt inom skola, kultur och näringsliv i Södra Dalarna. Projekten är vårt sätt att ge tillbaka av våra vinstmedel och på så sätt bidra till en positiv utveckling i vår region. Ett exempel är projektet i Stora Skedvi skola där eleverna i åk 1 har blivit bättre på att läsa. I pilotprojektet undersöks om läs- och skrivplattor kan öka läsförståelsen och läskunnigheten. Ett annat exempel är den vackra naturleden Husbyringen som har pekats ut som ett av tre områden i Dalarna som har störst tillväxtpotential inom besöksnäringen. Där har vi gett bidrag till uppdatering av information och skyltar på besöksplatserna och hemsida. Inom näringslivet har vi bidragit till centrumutvecklingsprojektet i Hedemora. Där skall fastighetsägare, näringsidkare och offentlig sektor samarbeta för att skapa de rätta förutsättningarna för en gemensam utveckling av Hedemora som handelsstad. Bankens 175 års firande Festligt, folkligt och med lokalt engagemang! Under 2012 firade vi som Dalarnas äldsta sparbank 175 år med uppskattade och välbesökta aktiviteter i våra tre kommuner. På självaste årsdagen, 175 år efter att pastor Bärssell grundade banken, bjöd vi in till en konsert i Husby kyrka där framstående musiker med lokalt ursprung musicerade för en fullsatt kyrka. Tillsammans med eleverna på Martin Koch-gymnasiet arrangerade vi Framtidsdagen med inspirerande föreläsare och underhållning. Barn och vuxna fyllde cirkustältet då Brazil Jack gästade Hedemora och i Stora Skedvi gjorde vi avslutningen på terrängtävlingen extra festlig med en skattjakt. Johan Rheborg roade många med sin föreställning i Avesta och i Hedemora anordnades en jubileumsutställning i Wahlmanska. Vår 175-åriga historia dokumenterades under året med jubileumsboken För framtiden och människornas väl. Hedemora den 20 mars Mirja Herrdin Verkställande direktör

6 6 Ekonomiska rapporter SÖDRA DALARNAS SPARBANKS ÅRSÖVERSIKT 2012 Året i korthet Inlåningen från allmänheten ökade med 310 miljoner kronor. Utlåningen till allmänheten ökade med 3 % 7,7miljarder kronor i affärsvolym - en ökning med 7 % Fördelning av kostnader, exkl. kreditförluster Personal 59 % IT-kostnader 15 % Övrigt 26 % Fördelning av intäkter Räntenetto från rörelsen 57 % Provisionsnetto 26 % Finansförvaltning 16 % Övrigt 1 % kr delades ut till projekt inom skola, kultur och näringsliv

7 SÖDRA DALARNAS SPARBANKS ÅRSÖVERSIKT 2012 Ekonomiska rapporter kunder privatpersoner företag 500 föreningar Rörelseresultat, tkr före förluster efter kreditförluster och nedskrivning Affärsvolym, mkr st Swedseclicensierade och 15 st certifierade rådgivare. 0,80 0,75 K/I-tal 52anställda varav 32 är kvinnor och 19 är män. 0,70 0,65 0,60 0,55 0, före förluster efter förluster Bankens kapitalbas per årsskiftet uppgår till 327,6 mkr, vilket ger en kapitaltäckningskvot på 2,18. Bankens riskbuffert är därmed klart över miniminivån, vilket innebär en god motståndskraft mot negativa händelser och störningar.

8 8 Ekonomiska rapporter SÖDRA DALARNAS SPARBANKS ÅRSÖVERSIKT 2012 Utdrag ur förvaltningsberättelsen Styrelsen för Södra Dalarnas Sparbank får härmed avge årsredovisningen för verksamheten 2012, det 176:e verksamhetsåret. Utveckling av Sparbankens verksamhet, resultat och ställning Sparbankens ställning och affärsvolym Bankens balansomslutning ökade under året med 15 % och uppgick vid årets slut till mkr (2.347 mkr). Bankens totala affärsvolym (av banken förvaltade och förmedlade volymer) uppgick vid årsskiftet till mkr (7.268 mkr) en ökning med 7 % jämfört med föregående år. Inlåning från allmänhet ökade under året med 310 mkr och uppgick vid årets slut till mkr. Marknadsvärdet på förmedlade volymer till fonder och försäkringar uppgår vid årsskiftet till mkr, en ökning med 9 %. Utlåning till allmänhet ökade med 3 % under året och uppgick vid årets slut till mkr. Befarade kreditförluster uppgick till 13 mkr (17 mkr). Den förmedlade utlåningen till Swedbank Hypotek minskade med 2 % och volymen uppgick vid årets slut till mkr. Bankens likviditetsreserv uppgår vid årets slut till 414 mkr vilket motsvarar 18 % av inlåningen. Därtill finns en outnyttjad kredit hos Swedbank som uppgår till 50 mkr. Sparbankens resultat Bankens rörelseresultat uppgick till 27,8 mkr vilket är en försämring med 1,7 mkr motsvarande 6 %. Resultatet före kreditförluster uppgick till 32.3 mkr, en minskning med 21 % jämfört med föregående år. Minskningen härrör till största delen till uppbokade avgångskostnader för avgående VD på 6,2 mkr. Räntenettot, som stod för 71 % av bankens intäkter, minskade med 2 % till 68,8 mkr. Ränteintäkter från utlåning allmänhet minskade 2 % och uppgick vid årets slut till 91,2 mkr, räntekostnaderna ökade med 12 % och uppgick vid årets slut till 35,3 mkr. Ränteintäkter från kreditinstitut och räntebärande värdepapper uppgick till 9,3 mkr, en ökning med 40 % beroende på ökad andel placeringar. Provisionsnettot uppgick till 25 mkr vilket är något lägre än fjolårets 25,4 mkr. Utvecklingen var positiv gällande in och utlåningsprovisioner, men betydligt sämre avseende värdepappersprovisioner där courtaget minskat med 49 % sen föregående år. Bankens kostnader exklusive kreditförluster uppgår till 65,2 mkr, en ökning med 7,9 mkr, varav 6,2 mkr avser uppbokad engångskostnad för avgående VD. Övriga engångskostnader som påverkar 2012 är bankens 175 års jubileum som belastar resultatet med 1,7 mkr. Kreditförlusterna netto blev 4,5 mkr vilket är 6,8 mkr bättre än föregående år. Bankens K/I tal efter kreditförluster blev 0,72, rensat för kostnader avseende avgående VD blir K/I talet istället 0,65. Information om risker och osäkerhetsfaktorer I sparbankens verksamhet uppstår olika typer av finansiella risker såsom kredit-, marknads-, likviditets- och operativa risker. I syfte att begränsa och kontrollera risktagandet i verksamheten har sparbankens styrelse, som ytterst ansvarig för den interna kontrollen i sparbanken, fastställt policies och riktlinjer för ovanstående risker. Sparbankens riskhantering syftar till att identifiera och analysera de risker som sparbanken har i sin verksamhet och att för dessa sätta lämpliga begränsningar (limiter) samt att försäkra att det finns kontroll på plats. Riskerna bevakas och kontroller

9 SÖDRA DALARNAS SPARBANKS ÅRSÖVERSIKT 2012 Ekonomiska rapporter 9 görs löpande att limiter inte överskrids. Riskpolicy och riskhanteringssystem ses över regelbundet för att kontrollera att dessa är ändamålsenliga. Genom utbildning och tydliga processer skapar sparbanken förutsättningar för en god riskkontroll, där varje anställd förstår sin roll och sitt ansvar. I sparbanken finns en funktion för självständig riskkontroll, vars uppgift är att analysera utvecklingen av riskerna samt att vid behov föreslå ändringar i styrdokument och processer. Riskkontrollen rapporterar regelbundet direkt till styrelsen. Styrelsen fastställer grundläggande riktlinjer för regelefterlevnad. Av riktlinjerna framgår att verkställande direktören ansvarar för att fastställa rutiner så att verksamheten bedrivs enligt regelverket och att verksamheten är ändamålsenligt organiserad utifrån de krav som ställs. Vidare ansvarar varje chef för att personalen inom dennes ansvarsområde har en god kunskap om gällande regelverk och att detta följs. Bankens compliancefunktion ansvarar för samordning och rapportering i frågor som rör regelefterlevnad. Arbetet med regelefterlevnad präglas av ett proaktivt arbetssätt där compliancefunktionen bidrar till att upprätthålla och förstärka bankens förtroende och anseende, samt verkar för att risken för legala sanktioner och ryktesförlust på grund av bristande regelefterlevnad reduceras. Compliance rapporterar regelbundet direkt till styrelsen. Banken har en diversifierad kreditportfölj för att motverka fluktuationer, samt finansiella och operativa risker. Bankens resultat påverkas även av omvärldsfaktorer som banken inte själv råder över. Den största inverkan har det allmänna ränteläget och förändringar på börsen. Bankens kapitalbas per årsskiftet uppgår till 327,6 mkr, vilket ger en kapitaltäckningskvot på 2,18. Bankens riskbuffert är därmed klart över miniminivån, vilket innebär en god motståndskraft mot negativa händelser och störningar. I början av året har banken ökat sitt innehav av aktier i Swedbank och eftersom bankens aktieinnehav därmed överstiger 10 % av kapitalbasen så kommer bankens kapitalbas minska med det samlade innehavet av aktier till 265,4 mkr. För att ta hänsyn till utvecklingen av olika omvärldsvariabler såsom räntor, tillväxt i BNP, konsumtionsutveckling och arbetslöshet m.m. så genomför sparbanken regelbundet stresstester utifrån olika scenarion. Den senaste testen som baseras på utfallet visar att en djup global lågkonjunktur medför en betydande resultatförsämring. Testen visar också att Södra Dalarnas Sparbank har tillräckligt med eget kapital för att hantera denna försämring av resultatet så att bankens ställning inte hotas. Personal Banken har vid årets slut 52 anställda, varav 33 är kvinnor och 19 är män. Antalet årsarbetare uppgick till 46,8. Arbetad tid uppgick till timmar. Vid utgången av 2012 har banken 12 st Swedseclicensierade och 15 st certifierade rådgivare. Principer och processer för ersättningar och förmåner till Sparbanksledningen I Sparbanken finns rörlig ersättning endast i form av avsättning till Vinstandelsstiftelse. Avsättning sker på lika villkor för alla tillsvidareanställda. För verksamhetsåret 2012 gjordes ingen avsättning. Förväntningar om den framtida utvecklingen Inför 2013 har vi lagt en prognos som baserar sig på de kända fakta som vi känner till. Med det som utgångspunkt ser förutsättningarna för verksamheten och resultatet 2013 goda ut. Under början av året har banken ökat sitt innehav av aktier i Swedbank med nya aktier. Eftersom bankens aktieinnehav därmed överstiger 10 % av kapitalbasen så kommer bankens kapitalbas minska med det samlade innehavet av aktier. Vi fortsätter vår anpassning av verksamheten till de nya regelverk och andra omvärldsförändring som kommer och dess inverkan på bankens ekonomi. Många av våra konkurrenter tar bort den manuella kontanthanteringen på sina kontor samtidigt som vi har beslutat att behålla kontanthanteringen för våra sparbankskunder. Detta har resulterat i en ökad efterfrågan för att bli kund i Södra Dalarnas Sparbank.

10 10 Ekonomiska rapporter SÖDRA DALARNAS SPARBANKS ÅRSÖVERSIKT 2012 Fem år i sammandrag Nyckeltal Volym Affärsvolym 1 ultimo, Mkr förändring under året, % 6,51-3,16 8,09 15,10 2,00 1 Av sparbanken förvaltade och förmedlade kundvolymer Kapital Soliditet Beskattat eget kapital + netto av obeskattade reserver i % av balansomslutningen 12,25 13,11 12,68 12,61 12,59 Kapitaltäckningskvot Kapitalbas/Kapitalkrav 2,18 2,33 2,21 2,19 1,77 Primärkapitalrelation** Primärkapital/Kapitalkrav 2,12 2,30 2,17 2,17 1,77 Resultat Placeringsmarginal Räntenetto i % av MO 2,72 3,09 2,68 2,41 2,97 Rörelseintäkter/Affärsvolym Räntenetto + rörelseintäkter i % av genomsnittlig affärsvolym 1,30 1,33 1,19 1,20 1,28 Rörelseresultat/Affärsvolym Rörelseresultat i % av genomsnittlig affärsvolym 0,37 0,40 0,37 0,30 0,05 Räntabilitet på eget kapital Årets resultat i % av genomsnittligt eget kapital 6,42 7,31 7,02 5,61 0,78 K/I-tal före kreditförluster Summa kostnader exkl kreditförluster i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,67 0,58 0,68 0,70 0,68 K/I-tal efter kreditförluster Summa kostnader inkl kreditförluster i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,72 0,70 0,69 0,75 0, för 2008 avser K/I-tal efter förluster exkl nedskrivning av aktier Osäkra fordringar och kreditförluster Reserveringsgrad för osäkra fordringar Nedskrivning för sannolika förluster i % av osäkra fordringar brutto 36,40 47,86 47,56 48,55 40,76 Andel osäkra fordringar Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl banker) Kreditförlustnivå Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten, kreditinstitut (exkl banker) 1,19 1,00 0,57 1,15 0,77 0,24 0,63 0,05 0,26 0,30 Övriga uppgifter Medelantal anställda Antal kontor

11 SÖDRA DALARNAS SPARBANKS ÅRSÖVERSIKT 2012 Ekonomiska rapporter 11 Resultat- och balansräkning Resultaträkning, tkr Räntenetto Provisioner, netto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Allmänna administrationskostnader Övriga kostnader Kreditförluster Summa kostnader Värdeförändring på finansiella tillgångar Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatter Årets resultat Balansräkning, tkr Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Aktier och andelar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Övriga skulder Avsättningar Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Förslag till disposition beträffande bankens vinst eller förlust Årets resultat enligt balansräkningen utgör, tkr Styrelsen föreslår att detta belopp disponeras enligt följande: - anslag till allmännyttiga eller därmed jämförliga ändamål överföring till reservfonden Våra allmännyttiga medel delas ut via våra utvecklingsprojekt. Läs mer om dem på sidan 18.

12 12 Ekonomiska rapporter SÖDRA DALARNAS SPARBANKS ÅRSÖVERSIKT 2012 Resultaträkning tkr, 1 januari - 31 december Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Summa intäkter Allmänna administrationskostnader Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatter Årets resultat ÅRETS TOTALRESULTAT 1 januari - 31 december Årets resultat Övrigt totalresultat Årets förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat 0 0 Årets totalresultat

13 SÖDRA DALARNAS SPARBANKS ÅRSÖVERSIKT 2012 Ekonomiska rapporter 13 Balansräkning tkr, per den 31 december Tillgångar Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Materiella tillgångar - Inventarier Byggnader och mark Aktuell skattefordran Övriga tillgångar Uppskjuten skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder, avsättningar och eget kapital Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar - Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Övriga avsättningar Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Reservfond Fond för verkligt värde Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Poster inom linjen Ansvarsförbindelser Åtaganden Pensionsåtagande verkställande direktör

14 14 Banken idag SÖDRA DALARNAS SPARBANKS ÅRSÖVERSIKT 2012 Välkommen till en personlig bank - vår kunskap och engagemang finns alltid med Tänk dig en bank som erbjuder alla tjänster du kan behöva. Från mobilbank och finansiering, till försäkringar och eget aktiebord vår dokumenterade kunskap och vårt personliga engagemang finns alltid med. Hos oss är service inget ord. Det är något vi ger och gör. Lever man och verkar på en liten ort, kommer man inte undan med mindre. Så oavsett om det regnar ute eller om världsekonomin är överhettad, kan du räkna med hjälp från oss. Paraply eller fondbyte. Olika namn för samma sak engagemang. Och som den äkta sparbank vi är ger vi också tillbaka en del av vårt överskott till regionen. Så att vi växer tillsammans. In i framtiden. Lokalproducerat Du kan få hjälp av certifierade rådgivare och licensierade specialister inom allt från placeringar och pensionssparande till företagande, värdepappershandel, skogs- och lantbruk och juridik. Kompetens som finns på plats lokalt, under ett och samma tak. Dalarnas enda aktiebord Att placera i aktier är idag något av en folkrörelse i Sverige och många anser sig vara en utmärkt egen dräng i det avseendet. Men ett proffs är ett proffs. Det är vad vi har runt vårt aktiebord det enda i Dalarna. Som kund till vårt aktiebord får du löpande placeringsråd och våra licensierade värdepappersmäklare kan hjälpa dig att nå dina mål fortare. Private Banking Vi må ha en mycket uppskattad service, kryddad med personligt engagemang, men vill du ha mer än så, kan vi ge mer. Med vår Private Banking-tjänst ser vi till att hjälpa dig med mer komplex ekonomisk planering och rådgivning. Juridiska tjänster Juridik blir alltmer en del av vår vardag. Genom samarbete med Juristbyrån kan du få hjälp att förstå din situation med lagens ögon och få hjälp att få det som du vill. I fastighetsrätt samarbetar vi med Kenneth Skovshoved som har mångårig erfarenhet av juridik och skattefrågor för jordoch skogsbruksfastigheter.

15 SÖDRA DALARNAS SPARBANKS ÅRSÖVERSIKT 2012 Företagsavdelningen 15 Företagsavdelningen - nära dig och ditt företag Små och stora företag. Våra certifierade och erfarna företagsrådgivare kan erbjuda specialistkunskap till både och. Med våra kompetenser kan vi möta dina behov både som företagare och privatperson. Du får hjälp med allt från tjänster som gör din vardagsekonomi enklare till det som kan vara din största affär som företagare, att ägarskifta företaget. Vi kan ta dig genom hela processen från den första planeringen till avslutad affär. Som lokal bank verksam i tre kommuner känner vi våra kunder och kunderna känner banken. Många tycker det är en trygghet att ha banken på nära håll. Beslutsvägarna är inte längre än några steg i våra korridorer och problem kan lösas snabbare. Vi finns nära i med- och motgång och kan ge dig som driver företag de bästa förutsättningarna att bygga för framtiden. Välkommen till företagsavdelningen Anders Larsson, rådgivare Ann Frisk, försäkringsspecialist Anna-Karin Kullback, kundstöd Christian Perers, rådgivare Inger Andersson, rådgivare Marianne Sjörs, rådgivare Matz Sandin, kreditanalytiker Nils-Åke Akselsson, rådgivare Peter Eneflo, kreditanalytiker Sven Eriksson, skogs- och lantbruksrådgivare Thomas Källström, företagschef ETT AXPLOCK AV VÅRA TJÄNSTER Aktiemäklare Avbetalning och leasing Betalningar och kort E-bokföring E-faktura Trygghetsförsäkringar Internet-, mobil- och telefonbank Investerings- och rörelsekrediter Juridiska tjänster Pension Placeringar Utlandstjänster Ägarplanering

16 16 Jubileumsåret SÖDRA DALARNAS SPARBANKS ÅRSÖVERSIKT 2012

17 SÖDRA DALARNAS SPARBANKS ÅRSÖVERSIKT 2012 Jubileumsåret 17 Jubileumsåret fyllde vi 175 år och det firades med många aktiviteter Jubileumskonsert - 15 januari På självaste 175-årsdagen bjöds det på en musikalisk upplevelse i världsklass i Husby kyrka. Hillevi Martinpelto, Karin Hellqvist, Daniel Andersson, Johan Ahlin, samt Avesta musikskolas flickkör och Hedemora musikkår fick varma applåder. Bankens grundare pastor Bärssell återuppstod för kvällen, gestaltad av prästen Ebbe Kindblom Framtidsdag - 9 mars På Martin Koch-gymnasiet deltog alla elever på en framtidsdag fylld av inspiration och underhållning. Elaine Eksvärd föreläste om retorik och Mikael Andersson pratade om ett liv utan armar och ben. Komikern Navid Modiri, tidigare eleven och dansaren Marcus Kruse och lokala singer/song- writers stod för underhållningen. Eleverna var själva konferencierer och planerade dagen tillsammans med banken. Jubileumsboken För framtiden och människornas väl I april gav vi ut jubileumsboken För framtiden och människornas väl, skriven av Sören Karlsson. Läs om hur det gick till när banken grundades, hur det såg ut i världen vid denna tid, milstolpar i vår historia och bankens förändring under åren. Du är välkommen att hämta ditt eget exemplar på våra kontor. Jubileumsutställning - 21 april till 7 maj När man fyller 175 finns det en del historia att lyfta fram. På vår jubileumsutställning i Wahlmanska huset i Hedemora kunde besökarna uppleva gamla bankminnen genom nedslag i vår historia, film, sparbössor och reklamaffischer bland mycket annat. Barnen kunde leka bank och måla sin egen spargris. Cirkus - 16 juni På försommaren roades stora och små av Brazil Jacks klassiska cirkus i Folkets Park i Hedemora. Skattjakt - 21 september I över 30 år har Stora Skedvi Idrottsklubb arrangerat terrängtävlingar. Vi gjorde avslutningen extra festlig med en skattjakt för alla barn och förtäring till alla som var där. Johan Rheborg 22 november Johan Rheborg, en av Sveriges roligaste personer, roade en fullsatt publik i Avesta med sin föreställning Varför gör man det man gör? Utdelning av jubileumsböcker på julskyltningen Rejält påpälsade i kylan delade vi ut vår jubileumsbok under julskyltningen i Hedemora.

18 18 Utvecklingsprojekt SÖDRA DALARNAS SPARBANKS ÅRSÖVERSIKT 2012 Vårt samhällsengagemang - för en positiv utveckling Som den sparbank vi är, delar vi med av oss vårt överskott till intressanta projekt som gynnar utvecklingen i Avesta, Hedemora och Säter. Vi har ett stort engagemang inom samhälle, kultur, skola, näringsliv och idrott. Under 2012 delade vi ut kr till sju projekt och vi söker efter fler idéer att förverkliga. På vår hemsida kan du läsa mer om hur du kan söka stöd till något du tror på och om fler projekt som bidragit till den lokala utvecklingen. Elever utvecklar sin läsning i Stora Skedvi I Stora Skedvi skola deltar eleverna i åk. 1 i ett pilotprojekt som undersöker om läs- och skrivplattor kan öka läsförståelsen och läskunnigheten. Redan efter en termin läste alla elever snabbare och en del har gjort fantastiska framsteg med sitt läsflyt. Barnen upptäcker ständigt nya saker med tekniken tillsammans med sin engagerade lärare Malin Jansson. Kulturupplevelser i Matsesgården Korda Art Productions har prövat idén om Matsesgården i Stigsbo som ett internationellt centrum för koreografi, bildkonst och litteratur. Ett flertal dansföreställningar har arrangerats, det har varit ett samarbete med eleverna på Martin Koch-gymnasiet, styrelsen för världens största organisation för scenkonst har bott och haft möte på gården, en författare har skrivit på sin roman där och dansare har deltagit i en helgkurs. Bergslagssafari i Nedre Bergslagen Under hösten 2012 ledde Carl Eklund en rundresa i socknarna By, Folkärna, Garpenberg och Grytnäs för att fotografera och dokumentera historiska miljöer innan de försvinner. Nya skyltar för vacker naturled Husbyringen har pekats ut som ett av tre områden i Dalarna som har störst tillväxtpotential inom besöksnäringen. I år ska ett nytt besökcentrum invigas och för att alla besöksmål längs leden ska ha uppdaterade skyltar och information har vi gett bidrag till det och till uppdatering av hemsidan. Kulinariska upplevelser i Stora Skedvi I Skedvi arbetar Forsa gård, Roslunds Potatis, Catarinas Sprätthöns, Brödleva och Prioleva för att hitta nya vägar att möta marknaden på och samtidigt profilera St Skedvi som en känd plats för kulinariska upplevelser med höga etiska och miljömässiga krav. En del i projektet har varit att arbeta med matturism genom att ta fram en modell för gårdsbesök. Industrimuseum i Gustafs I Gustafs arbetar Lundgrens vänförening med uppbyggnaden av ett museum i den gamla ramlistfabriken. Museet ska synliggöra Gustafs som en industriort med stark tradition inom träindustrin och en historiskt nationellt erkänd ramlisttillverkning.

19 SÖDRA DALARNAS SPARBANKS ÅRSÖVERSIKT 2012 Utvecklingsprojekt 19 Centrumutveckling i Hedemora - intervju med Karin Löfstrand Sedan september 2012 driver Hedemora Näringslivsbolag projektet Centrumutveckling i Hedemora i samarbete med Köpmannaföreningen, Hedemora kommun och fastighetsägarna. Projektet har fått bidrag av Södra Dalarnas Sparbank. Vi ställde några frågor till projektledaren Karin Löfstrand. Varför är det här projektet så viktigt? För att Hedemoras butiker, kaféer och andra serviceställen ska ha ekonomiska förutsättningar att finnas kvar, måste Hedemoraborna välja att handla i sina affärer och fler besökare också upptäcka de kvaliteter som småstadshandeln erbjuder. Då är det viktigt att man lyckas lyfta fram och förmedla värden som känns attraktiva. Vad ska ni göra? Vi ska jobba med de attraktiva värdena: service, kunskap och bemötande. Vi ska även arbeta med den yttre miljön och bilden man som besökare får av handelsstaden Hedemora samt tillgänglighet och vad det innebär för olika grupper av konsumenter. Kvalitetsarbete måste pågå fortlöpande, därför ska vi också försöka hitta former och finansiering för en långsiktig samverkan kring de här utvecklingsområdena. Hur långt har ni kommit? Flera företagare har gått kurser i bl.a. verksamhetsutveckling och marknadsföring. En grupp är engagerad i den nya trafikplanen för Hedemora stad och en annan i hur Stora Torget ska bli ett levande torg och en mötesplats. Vi jobbar också för att området kring Ivarshyttevägen/Moränget ska hänga ihop med staden, både fysiskt och i den upplevda bilden av staden. Den handeln är viktig för Hedemora även om den inte ligger i stadskärnan eller är av en annan karaktär. Vad är unikt för Hedemora som handelsstad? En bra blandning av små butiker och företagare som tillsammans står för ett brett handels- och tjänsteutbud. Närheten till butikerna. De kulturhistoriska miljöerna och det kulturhistoriska sammanhanget samt Köpmannaföreningen. Om du får drömma, hur ser Hedemora ut som handelsstad år 2020? Här finns köpmän och andra företagare som utnyttjat de möjligheter som uppenbarades ca 10 år tidigare då mobiltelefonerna gjorde informationstekniken och Internet tillgängliga för alla här och nu. Köpmannaföreningen har 150 medlemmar som erbjuder mervärden kunderna är beredda att betala för. Deras butiker, kaféer, frisörsalonger finns i en vacker miljö med mycket grönska, snygga husfasader och naturliga mötesplatser utomhus, där också kulturen har en given plats. Alla känner sig välkomna och alla känner att de får plats. Här finns också någon eller några extraordinära företeelser eller besöksmål utöver det vanliga. Sådana som gör att folk vill in i staden oavsett om de kommer med tåget till resecentrum eller med bil från riks 70. Vad hoppas ni på inom projektet? Fortsatt samverkan mellan de grupper som direkt eller indirekt påverkar utvecklingen av centrum. Vi hoppas att fler ska lära sig mer om hur man kan stärka handeln och konkurrera med rätt saker. Vi hoppas också att vi ska kunna realisera någon av de idéer som går utanför det vanliga tänket och som bidrar till många klick på Hedemoras intressepunkter på den digitala kartan.

20 20 Miljöarbetet SÖDRA DALARNAS SPARBANKS ÅRSÖVERSIKT 2012 Vårt arbete för en bättre miljö - miljöcertifierade sedan 2004 BLI EN MILJÖVÄNLIG BANKKUND Använd telefon-, internet- eller mobilbanken. Avstå från kontoutdrag via post. Betala med bankkortet när du handlar. För över pengar via mobilnumrett med hjälp av Swish. Fungerar mellan privatpersoner och pengarna kommer in på kontot direkt. Använd e-faktura för att spara papper och transporter. Att tänka miljövänligt är en del av vår dagliga affärsverksamhet. Som den lokala ekonomiska motorn tar Södra Dalarnas Sparbank även ett lokalt ekologiskt ansvar. Ekonomi och ekologi går hand i hand. Därför är det naturligt för oss att främja en hållbar utveckling lokalt såväl som globalt. Redan 2004, som en av de allra första bankerna i landet, miljöcertifierades Södra Dalarnas Sparbank. Innebörden av att vara miljöcertifierad är att ständigt driva ett förbättringsarbete som gagnar miljön. Det vi kan göra själva på banken för miljön är många gånger självklara, så som att t.ex. källsortera, släcka belysningen och skriva ut mindre papper. Men det finns också många av bankens tjänster som går att nyttja på ett miljöklokt sätt. Därför arbetar vi hela tiden för att få våra kunder att bli betalsmarta genom att öka användningen av t.ex. betalkort och Internetbanken. På så sätt minskar kontanthanteringen och därmed mängden transporter som orsakar stora koldioxidutsläpp. En viktig del i vårt miljöarbete är också kompetensen hos personalen. Varje år genomför vi en utbildning med fokus på miljö fick all personal en utbildning i energi och klimat. Genom kunskaper på miljöområdet kan banken även minska sina kreditrisker eftersom vi avstår från att finansiera miljömässigt tveksamma investeringar. På alla större kreditengagemang gör vi miljöanalyser för att ta hänsyn till kreditens miljöpåverkan. Kompensation för utsläpp av växthusgaser Sedan 2009 kartlägger och beräknar vi vår verksamhets totala klimatpåverkan. Det innebär att vi har tydliga siffror på våra utsläpp och att vi kan bedriva ett ännu mer målinriktat klimatarbete. För att kompensera för våra utsläpp av växthusgaser investerar vi i projektet Solvatten en svensk innovation som ger lokalbefolkningen i Kenya tillgång till rent dricksvatten.

21 SÖDRA DALARNAS SPARBANKS ÅRSÖVERSIKT 2012 Om Sparbanken 21 Så styrs en sparbank - representanter för lokalsamhället En sparbank är inte vilket företag som helst och styrs därför inte heller som ett vanligt företag. Några av de unika inslagen är sparbankernas egen lag, sparbankslagen (1987:619), systemet med huvudmän som högsta beslutande organ och möjligheten att återinvestera en del av vinsten i lokalsamhället faktorer som alla bidrar till sparbankernas starka lokala förankring. Nedan beskrivs hur de styrande organen utses. Representanter för lokalsamhället I enlighet med sparbankslagen utses hälften av sparbankernas huvudmän av kommun- eller landstingsfullmäktige i bankens verksamhetsområde. Återstoden utses av huvudmännen själva bland insättarna i sparbanken. Huvudmän Enligt sparbankslagen ska en sparbank ha minst 20 huvudmän. Huvudmännen är sparbankernas motsvarighet till ägarna i ett aktiebolag. I Södra Dalarnas Sparbank finns 26 huvudmän, varav 13 är valda av kommunfullmäktige i Avesta, Hedemora och Säters kommun. Styrelse En av huvudmännens uppgifter är att välja ledamöter till sparbankens styrelse. Enligt sparbankslagen ska styrelsen bestå av minst fem ledamöter. Styrelsen har i sin tur i uppdrag att utse en eller flera verkställande direktörer för sparbanken. Vd Sparbankens vd utses av styrelsen och ska också ingå i styrelsen, men får inte vara ordförande eller vice ordförande. Vd utför de uppgifter som styrelsen delegerar till honom eller henne i särskild instruktion. Relationen till Swedbank - ett givande samarbete Myntet som gemensam symbol i logotypen, delvis gemensam historia, till stor del samma produkter. Det kan vara lätt att tro att Södra Dalarnas Sparbank är en del av Swedbankkoncernen och att Swedbank äger oss, men det är faktiskt precis tvärtom. Vi är, tillsammans med många andra sparbanker, en av ägarna till Swedbank. Den gemensamma symbolen visar på samarbetet som finns mellan sparbankerna och Swedbank. Tack vare att vi har ett unikt samarbetsavtal kan vi erbjuda dig en del av deras tjänster. Utlandstjänster, placeringsprodukter, telefon- och internetbanken till exempel. Tjänster som vi inte skulle ha råd att utveckla själva. Till skillnad från Swedbank har vi inga aktieägare utan återför en del av vårt överskott tillbaka till regionen, så att pengarna bidrar till utvecklingen av Södra Dalarna. Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för sparbanker och sparbanksstiftelser med uppgift att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen. De representerar medlemsföretagen gentemot myndigheter och organisationer och är också remissinstans och förhandlingspart i ärenden av betydelse för oss som medlemmar.

22 22 Om Sparbanken SÖDRA DALARNAS SPARBANKS ÅRSÖVERSIKT 2012 Så fungerar sparbankerna - fyller viktig funktion för samhällsutvecklingen Sparbanker är inte vilka banker som helst. Vi har till exempel inga enskilda ägare som kräver vinstutdelning. Vi är lokala banker, till skillnad från andra banker som bara har lokala kontor. Vi gör inte heller riskabla utlandsaffärer. Däremot är vi ofta marknadsledande på de orter där vi finns och bidrar starkt till tillväxt och utveckling i hela landet. Sparbanken är en särskild associationsform som regleras i en särskild lag, sparbankslagen. Sparbankerna skiljer sig därför på flera sätt från såväl de stora affärsbankerna som från andra bankaktörer. En affärsbank är uppbyggd som ett vanligt aktiebolag och drivs med vinstintresse. Målet för aktiebolag och därmed även affärsbanker är att redovisa en så stor vinst som möjligt givet de risker som verksamheten är förknippad med. Den vinst som inte återinvesteras i verksamheten delas sedan ut till aktieägarna. Så fungerar det däremot inte hos de ursprungliga sparbankerna, som i dag är 49 stycken. En sparbank har inga egentliga ägare. Det inflytande som i affärsbanker utövas av aktieägare utövas i sparbanker i stället av så kallade huvudmän, som direkt och indirekt väljs av kommun- eller landstingsfullmäktige i sparbankens verksamhetsområde. Huvudmännen väljer bankens styrelse, som i sin tur utser vd. Det finns alltså en demokratisk kontroll och styrning av sparbankernas verksamheter. Att sparbankerna inte har några ägare medför även att ingen enskild person eller organisation kan ställa några krav på att få utdelning när sparbankerna gör vinst. I stället har sparbankerna möjlighet att använda en del av sin vinst till samhällsnyttiga verksamheter och projekt på de orter där de är verksamma, exempelvis genom att främja lokalt näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur. Här hittar vi också skillnaden mellan affärsbankerna och sparbanksaktiebolagen, som i dag är 14 till antalet. Precis som affärsbankerna fungerar sparbankaktiebolagen som vanliga aktiebolag, men de ägs av sparbanksstiftelser. Och eftersom sparbanksstiftelserna har samma syfte som de ursprungliga sparbankerna så kommer även sparbanksaktiebolagens vinster lokalsamhället till del. Att investera i allmännyttiga projekt i lokalsamhället kan tyckas ädelt, men det är också fullt rationellt. Sparbankerna är sjävständiga och lokalt verksamma banker och därför beroende av hur det går för området där de verkar, vilket skapar starka incitament för att bidra till lokalsamhällets utveckling. Att sparbankerna bedriver bank lokalt innebär också en god lokalkännedom, vilket sannolikt bidrar till att sparbankerna oftast är marknadsledande inom sina verksamhetsområden Sparbankernas verksamheter är dessutom typiskt sett mindre riskfyllda än de större affärsbankernas, mycket på grund av den starka lokala förankringen. De svenska sparbankerna har klarat sig bra i de kriser som har varit, från Kreugerkraschen till den som fortfarande påverkar oss. I den senaste krisen behövde ingen av de svenska sparbankerna delta i statens krisprogram för banker, tvärtom kunde de i stället som ansvarstagande långsiktiga ägare stötta Swedbank när banken var i behov av mer kapital. Sammanfattningsvis fyller sparbankerna en viktig funktion för den svenska ekonomin, särskilt vad gäller kapitalförsörjningen till små och medelstora företag och för samhällsutvecklingen i stort utanför storstadsregionerna.

23 SÖDRA DALARNAS SPARBANKS ÅRSÖVERSIKT 2012 Om Sparbanken 23 Skillnader mellan sparbanker och andra banker Det svenska banksystemet Sparbankerna har en gemensam värdegrund som bygger på vikten av en sund vardagsekonomi, eget sparande och hjälp till självhjälp. Sparbankerna är lokala banker, till skillnad från andra banker som har lokala bankkontor. Den lokala kreditgivningen och de demokratiskt valda lokala huvudmännen är exempel på vad det innebär att vara en lokalt förankrad bank. Sparbankerna delar inte ut vinst till enskilda personer eller organisationer. I stället stannar vinsten i den lokala sparbanken, vilket ger banken möjlighet att göra nytta på orten där den och dess kunder lever och verkar. På samma sätt som vi behöver vägar och järnvägar för att samhället ska fungera så behöver vi även en finansiell infrastruktur till exempel banker. Bankerna ser till att det finns pengar när de behövs, att vi kan köpa och sälja saker eller tjänster, att vi kan spara, låna, flytta och förvara pengar säkert och mycket annat. I Sverige finns det fler än 100 företag som har tillstånd att bedriva bankverksamhet. De kan delas in i fem huvudkategorier: svenska banker, utländska banker, utländska bankfilialer, sparbanker och medlemsbanker. Marknaden domineras av de fyra storbankerna: Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. Sparbankerna är tillsammans den femte största bankaktören i Sverige.

24 Vi är Dalarnas äldsta sparbank, grundad år En miljöcertifierad sparbank som erbjuder alla tjänster du kan förvänta dig. Och mer. Alltid med personligt engagemang, kunskap och snabba besked. En del av överskottet från vår verksamhet återför vi till vår region. TEL

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

VD har ordet. - vi fortsätter att utvecklas

VD har ordet. - vi fortsätter att utvecklas Årsöversikt 2013 1 Innehåll VD har ordet 4 En bank med lokalt engagemang 6 Nära dig och ditt företag 7 Vårt samhällsengagemang 8 Schysst klass i en schysst skola 9 Året i korthet 10 Utdrag ur förvaltningsberättelsen

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2012

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2012 Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2012 Allmänt om verksamheten januari-juni 2012 Hållbarhet har varit ett genomgående tema i bankens aktiviteter under det första halvåret. Det har handlat

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr

Ålems Sparbank Org nr 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

Delårsrapport. för perioden 2014-01-01 2014-06-30

Delårsrapport. för perioden 2014-01-01 2014-06-30 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Innehållsförteckning Allmänt om verksamheten 2 Utveckling av resultat och ställning 3 Resultaträkning

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Tjustbygdens

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett relativt svagt resultat för första halvåret 2016. Resultat före kreditförluster är 3,5

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för januari juni 2015 Styrelsen för Högsby Sparbank (532800-6217) får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2015-01-01 2015-06-30.

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2009

Delårsrapport för januari juni 2009 Delårsrapport för januari juni 2009 Allmänt om verksamheten Vi kan med glädje konstatera att banken trots den rådande lågkonjunkturen, gjort ett mycket bra delårsresultat. Resultatet är drygt 100% bättre

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek.

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank forsätter att visa ett stabilt resultat. Räntenettot är 3 % högre jämfört med första halvåret och kreditförlusterna

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2016

Delårsrapport Januari juni 2016 Januari juni 2016 Sid 2 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI JUNI 2016. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2016.

Läs mer

Innehåll. Sparbankstämman äger rum onsdagen den 10 april

Innehåll. Sparbankstämman äger rum onsdagen den 10 april Årsredovisning 212 Innehåll VD kommentar 1 Omvärldsanalys 3 Förvaltningsberättelse 4 Fem år i sammandrag - nyckeltal 6 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Kassaflödesanalys 1 Noter 11 Underskrift av styrelsen

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten redovisar ett rörelseresultat som är ca 5 mkr lägre (-51 %)jämfört med 30 juni förra året. Räntenettot är 1 % högre, provisionsnettot

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2011. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Sammanställning Sparbankernas ekonomiska rapporter 2013

Sammanställning Sparbankernas ekonomiska rapporter 2013 Sammanställning Sparbankernas ekonomiska rapporter 2013 Sammanställd av Sparbankernas Riksförbund Om sparbankerna I Sverige finns totalt 63 sparbanker varav 61 är medlemmar i Spar bankernas Riksförbund.

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari-juni 2015

DELÅRSRAPPORT. Januari-juni 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 1 Delårsrapport för perioden januari-juni 2015 Styrelsen för Markaryds Sparbank, 529000-8506, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, ( )

Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, ( ) DELÅRSBOKSLUT 2014-01-01 2014-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, (533200-5247) lämnar härmed delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2014.01.01 2014.06.30.

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 1 % lägre jämfört med 30 juni 2013, provisionsintäkterna

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar.

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett, jämfört med tidigare år svagare resultat för första halvåret 2015. Resultat före kreditförluster

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Ystad den 28 februari 2012 Andra halvåret 2012 jämfört med andra halvåret 2011 Affärsvolymerna ökade med 2,1 % (4,0 %) Rörelseresultatet ökade med 107 mkr (-126 mkr) och uppgick

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,1 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,1 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2015 kännetecknas av en fortsatt begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Kreditefterfrågan har

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari juni 2015

Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport för verksamhetsperioden 1 januari 2015 t o m 30 juni 2015. (Då ej annat

Läs mer

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2013

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2013 Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2013 Allmänt om verksamheten januari-juni 2013 Banken har under våren presenterat flera offensiva satsningar på bland annat skog- och lantbruksmarknaden,

Läs mer

1 januari 30 juni 2014

1 januari 30 juni 2014 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Roslagens Sparbanks delårsrapport för andra kvartalet 2014

Roslagens Sparbanks delårsrapport för andra kvartalet 2014 Roslagens Sparbanks delårsrapport för andra kvartalet 2014 Allmänt om verksamheten andra kvartalet 2014 I bankens arbete med att hjälpa sina kunder till en sund och hållbar ekonomi, är bokade möten med

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

En bättre bank - som gör skillnad. Delårsrapport. www.tjustbanken.se www.enbattrebank.nu

En bättre bank - som gör skillnad. Delårsrapport. www.tjustbanken.se www.enbattrebank.nu En bättre bank - som gör skillnad Delårsrapport 2015 www.tjustbanken.se www.enbattrebank.nu Innehållsförteckning Delårsrapport för andra kvartalet 2015 1 Utveckling av resultat och ställning under andra

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (2,1 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (2,1 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2016 kännetecknas av en fortsatt begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Kreditefterfrågan har

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2015

Delårsrapport Januari - juni 2015 Delårsrapport Januari - juni Innehållsförteckning Sida Delårsrapport för andra kvartalet 3 Utveckling av resultat och ställning under andra kvartalet 3 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 3 Transaktioner

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2009-01-01-2009-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Roslagens Sparbanks delårsrapport för andra kvartalet 2015

Roslagens Sparbanks delårsrapport för andra kvartalet 2015 Roslagens Sparbanks delårsrapport för andra kvartalet 2015 Allmänt om verksamheten andra kvartalet 2015 Riksbankens beslut om negativ styrränta, som dessutom ytterligare sänkts vid två tillfällen hittills

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2008 Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Året har präglats av oro på de finansiella marknaderna, föranlett av problem i den amerikanska bolånemarknaden.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2009. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret 2015 uppgick till 19 010 tkr (15 403 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 Innehållsförteckning för första halvåret 2014, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer,

Läs mer

Delårsrapport Juni 2010

Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport för januari - juni 2010 Sparbanken får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2010-01-01-2010-06-30. (Belopp inom parentes avser motsvarande period

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2015 Allmänt om verksamheten Vår omvärld präglas mycket av oro och osäkerhet vad gäller politik, regelverk och penningpolitik. Det är oroligt i och

Läs mer

Delårsrapport per 2010-06-30

Delårsrapport per 2010-06-30 Delårsrapport per 2010-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2008

Delårsrapport Januari juni 2008 Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni

Läs mer

DATUM 12 AUGUSTI 2015

DATUM 12 AUGUSTI 2015 DATUM 12 AUGUSTI Tillägg av den 12 augusti till grundprospekt avseende Skandiabanken Aktiebolags (publ) program för utgivning av säkerställda obligationer. Tillägg till grundprospekt avseende Skandiabanken

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer