FIXAR-MALTE EN INTRAPRENÖRIELL SOLSKENSHISTORIA SAMT TVÅ MANAGEPRENÖRER FRÅN HÖGANÄS. Julia Töringe, 18261

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FIXAR-MALTE EN INTRAPRENÖRIELL SOLSKENSHISTORIA SAMT TVÅ MANAGEPRENÖRER FRÅN HÖGANÄS. Julia Töringe, 18261"

Transkript

1 FIXAR-MALTE EN INTRAPRENÖRIELL SOLSKENSHISTORIA SAMT TVÅ MANAGEPRENÖRER FRÅN HÖGANÄS

2 INLEDNING Det var nu något år sedan jag hörde talas om Fixar-Malte för första gången och sedan dess har historien om hans tillblivelse fascinerat mig. Nu har jag då äntligen fått chansen att ta reda på lite mer om hur det egentligen gick till när vaktmästaren Malte Larsson blev alla Höganäs-gamlingars favorit, och hur han genom att hänga upp gardiner och dricka kaffe har kommit att tjäna in uppemot 10 miljoner årligen till den kommunala budgeten i Höganäs kommun. Jag blev under mitt handledningstillfälle inför detta uppsatsskrivande informerad om att uppgiften gick ut på att välja ut något från kursens teori och sedan på egen hand få det att möta ett stycke verklighet. Detta för att levandegöra teorierna och försöka få liv i modellerna. Men när jag går igenom kursens litteratur finner jag, föga förvånande, att det inte finns något som direkt berör entreprenöriella initiativ inom den offentliga sektorn. Artikeln av Stevenson & Jarillo 1 och föreläsningen om managepreneurs av vår lärare professor Carin Holmquist är nog det närmsta man kan komma, och visst väckte dessa en hel del intressanta tankar. Men jag tyckte ändå att det kändes otillräckligt att bara använda denna teori när jag hade på känn att det gick att komma närmare än så. Efter att ha gjort några artikelsökningar fick jag bekräftat att detta med entreprenörskap och nytänkande inom den offentliga sektorn är ett helt forskningsfält i sig 2, och jag blev alldeles till mig när jag såg hur mycket intressant det fanns att läsa på området. Jag tänker därför i denna uppsats låta fenomenet Fixar-Malte och dess skapare möta modellen Carin presenterade under föreläsningen om entreprenöriellt ledarskap, en modell som enligt Carin är grundad på artikeln av Stevenson & Jarillo. Men jag tänker också ta hjälp av några artiklar som jag hittade i databasen ABI Inform och som fanns tillgängliga i fulltext, artiklar som mer specifikt belyser och förklarar villkoren för entreprenörskap inom den offentliga sektorn. I skrivandet av denna uppsats tänker jag också ta vår lärare Carin Holmquist på orden och tillåta mig att ta ut svängarna och se till att ha så roligt som möjligt när jag skriver. 1 A Paradigm of Entrepreneurship: Entrepreneurial Management publicerad i Strategic Management Journal, vol. 11, Se exempelvis New Public Management som Page (2005) definierar på följande sätt: Although the specifics vary from country to country, all the initiatives seek to improve governmental performance by emphasizing customer service, decentralization, market mechanisms, cross-functional collaboration, and accountability for results. 2

3 SYFTE OCH INFALLSVINKLAR Innan jag påbörjade detta uppsatsprojekt hade jag en hel rad funderingar som hade sin utgångspunkt i fallet Fixar-Malte men som rörde sig på ett mer övergripande plan. Hur fungerar egentligen den kommunala verksamheten, om man ser till just nyskapande? Hur kan man verka entreprenöriellt i en tung, trög organisation som en kommun? Är det verkligen så tungt och trögt som jag föreställer mig? Finns det större inträdeshinder för kreativa tankar i den kommunala verksamheten? Det som jag i Fixar-Malte ser som ett tydligt entreprenöriellt initiativ, är det egentligen en del av en kommunalpolitikers vardag och naturliga arbetsuppgifter? Är en nytänkande och innovativ politiker verkligen entreprenöriell när hon/han driver igenom en sådan här sak som införandet av Fixar-Maltes tjänst, eller gör denne bara sitt jobb? Upplever kommunalpolitiker och tjänstemän själva att det finns ett spänningsförhållande mellan rollen som förvaltare och den som förnyare? Är dessa roller kanske i själva verket uppdelade mellan politiker och tjänstemän? Hur fungerar då samspelet mellan dessa grupper rörande de här frågorna? Hur stora krav kan man som kommuninnevånare ställa på sina lokala politiker och tjänstemän att de hela tiden söker efter nya lösningar och resurskombinationer, och visar handlingskraft nog att realisera dem? Och hur stort utrymme ger vi dem att då och då misslyckas med nya initiativ? Det var alltså det antagna spänningsförhållandet mellan rigida strukturer och nytänkande jag ursprungligen fascinerades av i historien om Fixar-Malte. Min utgångspunkt och tes var att det generellt sett finns en inneboende motsättning mellan att verka i en traditionstyngd förvaltningsapparat med administrativt fokus och samtidigt vara kreativ och nyskapande i entreprenöriell bemärkelse. Jag är ju inte direkt först i världshistorien med att grubbla över dessa frågor, och jag kommer knappast att komma fram till några allmängiltiga svar inom ramarna för detta lilla uppsatsprojekt. Som jag ser det är syftet med den här uppsatsen en personlig bildningsresa och jag har varken kraven eller förväntningarna att jag ska kunna besvara alla ovanstående frågor. Men jag använder dem för att ta fram ett antal teman efter vilka jag ämnar strukturera uppsatsen. 3

4 METOD OCH EMPIRISKT URVAL Jag har alltså valt att skriva om en innovation inom den offentliga sektorn och ämnar enligt instruktionerna analysera denna och dess skapare med hjälp av teoretiska infallsvinklar. Under min bildningsresa har jag intervjuat politikern Péter Kovács, mannen bakom Fixar-Malte, och tjänstemannen Per Selldén. Per Selldén, som är kommunchef i Höganäs kommun, basar över kommunledningskontoret som är kommunens centrala förvaltning. Kommunledningskontoret består av kansli (med överförmyndarexpedition, planavdelning och notarius publicus), personalavdelning, ekonomiavdelning och informationsavdelning (inklusive reception/växel och konsumentrådgivning). De ansvarar för övergripande personal-, ekonomi-, informations- och planfrågor samt kommunstyrelsens administration. Det politiska ansvaret för kommunledningskontorets verksamhet har kommunstyrelsen, vars ordförande är Péter Kovács. Péter Kovács, idag kommunalråd (m) och kommunstyrelsens ordförande, har hållit på med politik sedan han var 18 år vilket ger honom 22 år inom det politiska livet. Han har en bakgrund som ingenjör och har bland annat jobbat som tekniker, lärare, informatör och försäljningschef innan han blev heltidspolitiker. Per Selldén har ingen politisk bakgrund. Han har arbetat som tjänsteman under hela sitt yrkesverksamma liv och har tidigare bland annat varit kommunchef i Markaryds kommun och planeringschef i Ulricehamn, där han har ägnat sig mycket åt näringslivsfrågor. Han tillträdde till posten som kommunchef i Höganäs kommun i slutet av Per arbetade därför inte i kommunen när Fixar-Malte kom till världen, men jag har ändå valt att prata med honom eftersom han och Péter Kovács idag har ett nära samarbete och samverkar för att uppnå ett nyskapande klimat inom den kommunala verksamheten. Intervjuerna har av geografiska skäl gjorts per telefon. Det har varit semi-strukturerade kvalitativa intervjuer som har pågått i drygt en timme vardera. Intervjun med Per Selldén delades upp i två tillfällen eftersom han hade ett möte som gjorde oss tvingade att avbryta det första intervjutillfället. 4

5 FENOMENET FIXAR-MALTE OCH DESS TILLBLIVELSE Vem är då egentligen denna Fixar-Malte? Fenomenet Fixar-Malte är en ny kommunal tjänst som inrättades på initiativ av Péter Kovács, moderat kommunalråd i Höganäs kommun. Det hela började när Péter Kovács under förra mandatperioden blev utsedd till ordförande i socialnämnden i Höganäs. Socialnämnden är den näst största förvaltningen inom den kommunala verksamheten, och den största delen av socialnämndens budget går till äldrevård. Enligt Péter Kovács är posten som ordförande i socialnämnden en av de mest utsatta inom kommunalpolitiken. Han menar att man lätt blir utsedd till världens buse eftersom man måste göra prioriteringar bland utsatta grupper. Ansvarsområdet var helt nytt för honom, och därför försökte han sätta sig in i det grundligt för att försöka förstå hur verksamheten fungerade. När han satt där och gick igenom socialnämndens utgiftsposter hittade han ett konto som hette rehabilitering som var ett verkligt stort kostnadsställe. När han frågade sina tjänstemän vad det rörde sig om berättade de att det i första hand handlade om rehabilitering av gamla människor med fallskador, som lårbensbrott, höftfrakturer och andra typer av skador. Sjukhusen skickar idag hem sina patienter allt tidigare, ett lårbensbrott som på 70-talet föranledde en sjukhusvistelse på mellan 30 och 40 dagar är nu nere i en vecka i genomsnitt. Men folk läker inte snabbare idag än tidigare, därför krävs det nu istället stora rehabiliteringsinsatser på kommunal nivå i form av hemsjukvård, vårdboenden och andra typer av rehabiliteringsåtgärder. Ett sätt att se på detta hade varit att beklaga sig över att dessa olyckor äter upp en så stor del av budgeten men att det samtidigt inte fanns så mycket att göra, de gamla måste ju få den vård de behöver. Men Péter Kovács nöjde sig inte riktigt med det, han ville förstå varför dessa olyckor överhuvudtaget inträffade i så hög utsträckning. Han berättar: Jag tänkte som lekman jaha, de är väl ute och går med rullatorn och snubblar på trottoarkanter eller på knutor i asfalten. Men tjänstemännen hade andra besked. De kunde berätta att över 90 % av alla fallolyckor skedde mellan hemmets fyra väggar. Men varför trillade då alla dessa gamlingar? Jo, detta hade man också en ganska bra uppfattning om eftersom varje tillbud journalfördes. I hälften av fallen handlade det om att man skulle göra något som man gjort i hela sitt liv men nu inte hade en kropp till längre. Statistiken över antalet frakturer gick exempelvis spikrakt upp runt den första advent när det var dags att hänga upp julgardinerna. Den andra hälften kom sig av att man hade 5

6 snubblat på lösa sladdar och mattkanter eller halkat i duschen. Ett vanligt olycksscenario inbegrep den förlängningssladd till telefonen som finns i många gamla människors hem. När man skulle ringa till dottern hade man gått och hämtat telefonen från hallen och ut i köket för att kunna sitta ner och prata vid köksbordet, och sen när man hade pratat färdigt trasslade man in sig i sladden och föll. Det rörde sig följaktligen om mycket enkla problem som sedan fick katastrofala konsekvenser och tvingade folk att flytta till vårdboenden i förtid, begränsade deras rörlighet med flera år och i flera fall faktiskt ledde till döden. Péter berättar: Så då tänkte jag vad gör man nu åt detta? Jo, vi måste ju informera dessa gamlingar om riskerna. Så vi tog fram en glassig informationsbroschyr och bjöd in PRO och de andra pensionärsorganisationerna för att diskutera saken. Ja, och alla satt där och nickade och höll med så klart. Men det blev ändå ingen ändring i statistiken. För när vi frågade de gamla som hade ramlat om varför de inte hade bett sina barn om hjälp sa de att de inte ville störa dem med sådana här småsaker, de hade ju så mycket att göra. Då satte sig Péter ner igen och började räkna på vad en benfraktur egentligen kostade samhället i reda pengar. När han hade räknat ihop allt från ambulanstransport, operation, eftervården på sjukhus, rehabilitering på kommunens sjukhem och även räknat in den kostnad det innebar att hälften av dem som fick frakturer inte vågade eller kunde flytta tillbaka hem utan fick beredas plats på kommunens vårdboenden, då landade han på i genomsnitt en miljon kronor. Det fanns alltså enligt hans beräkning runt en miljon att spara för varje fraktur som kunde undvikas. Och då hade man ännu inte räknat in all livskvalitet som kunde sparas för bygdens gamla om man kunde undvika den smärta, rädsla och panik som följde av att ligga skadad någonstans och vänta på att bli hittad, och den för många förlorade rörligheten för resten av livet. I Höganäs kommun, med innevånare, skedde det årligen mellan benbrott, så det sade ju sig självt att här fanns det pengar att spara. Det var då Péter fick idén om att införa en ny och kostnadsfri tjänst för Höganäs gamla. Det skulle vara en slags kommunal allfixar-tjänst såg han framför sig, en vaktmästare som kunde åka omkring i bygden till kommunens gamla och hjälpa dem med just de här vardagliga sakerna som orsakade så många olyckor. Han ville också att denna vaktmästare skulle fungera som kommunens ögon in i de gamlas hem och vara vaksam på hala badkar, lösa mattkanter, sladdar och andra faror i hemmiljön, och själv erbjuda sig att fixa till de där sakerna när han ändå var där. 6

7 Så hur gick det då? Peter berättar vidare: Då försökte jag övertyga socialnämnden om att införa en sådan här ny tjänst, som skulle vara kostnadsfri, och jag fick med mig alla. För vem skulle politiskt våga gå emot en sådan här idé? Sen var det bara rekryteringen som återstod. Då föll det sig så väl att det redan fanns en vaktmästare i kommunens rullor som hade arbetat åt några äldreboenden men som nu var i behov av nya uppgifter. Detta var Malte Larsson. Péter kände till honom och kallade in honom på sitt rum. Jag gjorde inga statuter utan jag gav honom ett uppdrag. Nu ska du ta hand om traktens gamla, sa jag. Och så fick han stränga order att inte stressa, att ta sig ordentlig tid och att stanna och dricka kaffe hos dem som ville. Idag är han vår absolut mest produktive kommunanställd. Han kostar oss med bil och allt under en halv miljon kronor, och han sparar åt kommunen mellan 8-10 miljoner årligen. Konceptet Fixar-Malte har spridit sig i rask takt och har nu kopierats av uppåt 50 kommuner runt om i Sverige, som inser hur mycket det finns att spara i livskvalitet och pengar. I de fall försöken inte har slagit väl ut handlar det enligt Péter om att de har varit slarviga med rekryteringen. När kommuner hör av sig för att be om råd tipsar han dem om att hitta en man, 55+, han ska vara händig men framför allt lugn och social. Han är medveten om att det är lite kontroversiellt att säga så, men han tror att det är det som fungerar bäst. Det funkar inte när det drösar in ungdomar med piercningar överallt, då känner sig de gamla inte trygga. Han fortsätter: Vår Fixar-Malte älskar gamla tanter. Han har mobilen på dygnet runt, han känner sig som deras ängel. Och han är inte för fin för något uppdrag, förutom att byta gardiner och säkra badkar hjälper han de gamla att ratta in Radio Malmöhus eller köpa ut från Systemet. Då kallar vi honom för Langar- Malte, men sådana saker är faktiskt lika viktiga. Fixar-Malte fyller således även en viktig social funktion när han sitter där och småpratar över en kopp kaffe, och tanterna är enligt Péter så förtjusta i honom att de går till frissan för att få håret lagt innan han kommer. Idag servar Malte Larsson runt 350 pensionärer i kommunen, och hans insatser har förändrat olycksstatistiken dramatiskt. Antalet fallolyckor har nästan halverats bland kommunens gamla och antalet frakturer har minskat med en tredjedel. Hans hjälp avlastar också hemtjänsten till viss del, och i Höganäs har man märkt av ett minskat tryck på servicehemmen då de gamla vågar bo kvar hemma längre. 7

8 SYNEN PÅ ENTREPRENÖRSKAP Moon 3 skriver i sin artikel The Pursuit of Managerial Entrepreneurship: Does Organization Matter? 4 att begreppet entreprenörskap ofta okritiskt lyfts ur sitt näringslivssammanhang för att användas inom den offentliga sektorn, utan att nödvändiga justeringar eller konceptuella klarlägganden har gjorts på vägen. För att inte själv försätta mig i denna prekära situation vill jag tydliggöra min egen syn på entreprenörskap. Jag anammar definitionen av Stevenson & Jarillo 5 i vilken de betonar att entreprenörskap är en process genom vilken individer, antingen på egen hand eller inom en organisation, strävar efter att hitta möjligheter utan att låta sig begränsas av vilka medel han/hon/de har till sitt förfogande. Stevenson & Jarillo betonar alltså möjlighetssökande och handling i sin definition. De fokuserar också på det entreprenöriella beteendet eller processen istället för på individuella karaktärsegenskaper och skriver att det typiska för entreprenörer är att de strävar efter att hitta lösningar ( to find a way ). Under mina intervjuer har jag kalibrerat denna min grundsyn med Péter Kovács och Per Selldén genom att fråga dem hur de ser på fenomenet entreprenörskap. Båda har, liksom jag, betonat förmågan till handling och att inte acceptera ett nederlag utan att hela tiden söka sig nya vägar. Péter säger: Orden det går inte existerar inte för mig. Då måste jag prova!, och Per definierar entreprenörskap som att ständigt hitta nya vägar för att nå målet. FÖRVALTARE ELLER FÖRNYARE? Per Selldén och Péter Kovács har visserligen två olika roller i det kommunalpolitiska spelet, den ene som folkvald politiker och den andre som opolitisk tjänsteman, men deras syn på sina respektive uppdrag är ändå påfallande lika. Båda betonar betydelsen av ett ständigt ifrågasättande och ingen av dem identifierar sig särskilt starkt med det förvaltande uppdraget. Per Selldén anser att alla organisationer, oavsett om de är offentliga eller näringsidkande, tenderar att bli förvaltande när de har blivit färdiga och uppnått ett visst mognadsstadium. Det är samma fenomen överallt. Därför är hans motto att dagligen göra förändringar och anpassningar i den 3 Myung Jae Moon är assisterande professor vid The Graduate School of Public Affairs, University of Colorado, Denver. 4 Publicerad i Public Administration Review, januari Hämtad ur artikeln A Paradigm of Entrepreneurship: Entrepreneurial Management publicerad i Strategic Management Journal, vol. 11,

9 kommunala organisationen. Vårt uppdrag är inte att förvalta arvet, säger han, det är att förnya det. Han tror inte på gigantiska organisationsförändringar, han tror att dessa i själva verket skapar mer problem än de löser. Men just att driva den här dagliga utvecklingen ser han som oerhört viktigt och anser vara en stor del av sitt uppdrag som kommunchef. Moon (1999) skriver att begreppet entreprenörskap för många inom den offentliga sektorn representerar en form av offentligt företag, en hybridform mellan offentlig och privat organisation som betraktas vara en mer effektiv organisationsform för ett visst slags offentlig verksamhet. Detta tycker jag verkar stämma väl in på det synsätt som Per Selldén ger uttryck för när han säger att han vill få in mer av ett koncerntänkande i den kommunala verksamheten i Höganäs. Per och Péter samarbetar mycket för att försöka få detta till stånd. Per menar att det bland alla innevånare i Höganäs kommun inte finns någon som bryr sig ett skvatt om den organisatoriska uppdelningen i nämnder och förvaltningar. Saker och ting ska helt enkelt fungera och all kommunal verksamhet ser man som kommunen. Därför gäller det att utnyttja resurserna bäst varhelst de är och stimulera till resursanvändande över förvaltningsgränserna. Det är detta han lägger i begreppet koncerntänkande och han arbetar också för att skapa utrymme för de kommunalt anställda att lättare kunna byta arbetsplatser inom den kommunala verksamheten. Per berättar att Péter kom upp till honom häromdagen och tyckte att det var så roligt eftersom han hade sett en tjej från räddningstjänsten som satt och hjälpte till med att köra löner inne på kommunkansliet. Sådant vill Per få till i ännu större utsträckning, och han menar att eftersom kommunen faktiskt är en tjänsteproducerande organisation måste de ha en form av kundperspektiv, även om många ryggar för detta ord. PER OCH PÉTER ETT TEAM AV MANAGEPRENÖRER Borins 6 har gjort en studie av arbetssätt och egenskaper hos innovativa ledare inom den offentliga sektorn. I sin artikel Loose cannons and rule breakers, or enterprising leaders? Some evidence about innovative public managers 7, kommer han fram till följande: 6 Sandford Borins är professor i Public Management vid University of Toronto. 7 Publicerad i Public Administration Review, november

10 Innovators are creatively solving public-sector problems and are usually proactive in that they deal with problems before they escalate to crises. They use appropriate organizational channels to build support for their ideas. They take their opponents seriously and attempt to win support for their ideas through persuasion or accommodation. Borins menar vidare att dessa kreativa problemlösare inom den offentliga sektorn ofta visar prov på stor integritet och tillförlitlighet i sitt sätt att arbeta genom att de tar sina meningsmotståndare på allvar, utvecklar en klar och väl underbyggd vision av innovationen de vill driva igenom och genom att arbeta med nogsamma utvärderingsmetoder. Denna beskrivning stämmer i mina ögon väl in på det sätt som både Per och Péter säger sig arbeta. Péter menar att han vinnlägger sig om att förankra sina idéer hos både tjänstemän och politiskt tillsatta kolleger innan han driver igenom en fråga. Han säger: Jag går aldrig fram med en idé som jag vet är politiskt dödfödd. Men jag vet också att alla har en Akilleshäl, så det gäller att veta var man ska killa folk. Därför försöker han underbygga sina resonemang i största möjliga mån, och han berättar att han just har avslutat en vecka som sopåkare och även har arbetat ute på vårdboenden för att se till att alltid ha god kontakt med verksamheten han är satt att styra. Det är oftast fotfolket som vet bäst, menar han. Péter säger sig få minst 15 idéer om dagen. Jag är hialös, jag har ofta bråttom. Det är både min styrka och min svaghet. Alla Péters idéer realiseras inte, och det är nog tur det tror han själv. Péter säger att samarbetet med Per är mycket värdefullt. De kan tala öppet inför varandra, Péter testar sina idéer på Per under inofficiella samtal och Per hjälper honom att gallra bort de värsta idéerna. Péter säger: Jag gasar och Per bromsar. Han och jag är ett bra team. Per håller med Péter om att deras samarbete är bra, men han tycker att han själv ibland får ta rollen av att gasa eftersom Péter stundtals känner sig bakbunden av vilka lösningar som är politiskt gångbara och vilka som inte är det. Då får jag använda mig av entreprenörskapet, säger Per. Om en idé inte går igenom en dag så frågar jag kanske nästa dag på ett lite annat sätt. Det är det som gäller, att hela tiden hitta på nya vägar för att nå fram till målet. Per tycker alltså inte att det finns en uppdelning i samspelet mellan politiker och tjänstemän i så måtto att det är politikerna som står för det nyskapande och kommer med de entreprenöriella initiativen och tjänstemännen som står för det förvaltande. Han menar att entreprenörskapet inom kommunen kommer från båda håll, och att det oftast handlar om samarbeten. Han berättar: Ibland får vi ny lagstiftning från tunnelbaneåkarna uppe i Stockholm som ska ända ner till oss i Höganäs, och det 10

11 blir inte alltid så bra. Ibland får vi balansera på regelverkets gränser och hjälpas åt allihop för att klara det. DET STRATEGISKA BALANSERANDET Carin Holmquist tog under sin föreläsning om entreprenöriellt ledarskap 8 upp svårigheterna i att hitta den strategiska balansen och menar att det hela tiden handlar om att göra en avvägning mellan stabilitet och förändring. Hennes exempel handlade om nystartade högteknologiska innovativa företag som strävade efter att hitta en balans mellan de två motstridiga behoven att antingen lägga tyngdpunkten på att bygga upp en marknad för att göra pengar av den nya produkten, eller att satsa på att gå vidare och ytterligare utveckla den teknologiska innovationen. Resonemanget är visserligen taget ur sitt sammanhang, men jag tycker ändå att formuleringarna passar väl in i den kommunalpolitiska kontexten. Inom den offentliga verksamheten är det här spänningsförhållandet mellan olika motstridiga intressen ständigt närvarande. Som jag ser det är skillnaden mellan det offentliga och det privata att man inom offentlig sektor faktiskt inte har samma utrymme för risktagande och inte på samma sätt har valmöjligheten att exempelvis välja en viss strategi och driva den fullt ut för att sedan se hur det går. Valmöjligheten existerar inte att faktiskt dra sig ur, stänga butiken och göra något annat om det inte går som det var tänkt. Om man betraktar Péter Kovács och Per Selldéns utsagor om sitt samarbete inom Höganäs kommun utifrån den modell som enligt Carin är grundad på artikeln av Stevenson & Jarillo 9, anser jag att det finns fog för att påstå att Per och Péter, genom sitt samarbete, faktiskt lyckas skapa sig ett strategiskt handlingsutrymme genom att turas om att betona en entreprenöriell och nyskapande respektive en administrativ och förvaltande fokus. På så sätt kan de kanske sägas uppnå den strategiska balans som är så eftersträvansvärd. Men för att uttala sig vidare om detta skulle det behövas en betydligt mer omfattande studie än denna lilla uppsats, och jag skulle också vilja se modellen i det sammanhang den är hämtad ur för att våga dra slutsatser utifrån den. 8 Handelshögskolan, 29 november A Paradigm of Entrepreneurship: Entrepreneurial Management publicerad i Strategic Management Journal, vol. 11,

12 RISKTAGANDEN, MOTSTÅND OCH BELÖNINGSSYSTEM Om det är någon kommunal tjänsteman som gör något fel, då hängs han ut i tidningen. Då får man till slut en miljö där ingen vågar göra någonting. Så sa Dan Olofsson, Sigma, under sin gästföreläsning i vår kurs den 13 december. Många som uttalar sig om entreprenörskap, såväl teoretiker som praktiker, betonar vikten av möjligheten att faktiskt få göra fel ibland, att få ta risker och gå in i projekt som kanske inte faller så väl ut men som istället leder fram till något annat. Hur är då Péter Kovács syn på det här med risktagande inom kommunalpolitiken? Och hur tänker tjänstemannen Per Selldén? Per menar att det ligger i kulturen inom den kommunala verksamheten och i förutsättningarnas natur att folk strävar mot ett mer förvaltande tillstånd. Han tror att det hänger ihop med en rädsla för att göra fel. Han tror att många tänker att om man bara gör som man alltid har gjort så kan ingen beskylla en för att ha gjort fel. Per säger: Det är som att vi inte får lov att göra fel, då kommer det ut i lokaltidningen med en gång. Men vi är ju också människor, och då blir det fel ibland. Varför förväntas det att vi ska göra allting perfekt och aldrig misslyckas? Den här attityden försöker han jobba med för att få bort bland sina medarbetare och han försöker på olika sätt skapa ett mer tillåtande klimat. Han vill få dem att tänka: vi gör inte fel, men ibland kan vi hamna lite snett. Det här arbetar han med aktivt, bland annat genom något han kallar för ledarforum som är en form av chefsträffar som han har två gånger årligen med samtliga ledare inom Höganäs kommun. Under dessa träffar uppmuntrar han de anställda att ta egna initiativ, han lyfter fram bra exempel på nytänkande inom kommunen och försöker föra in den synen överallt. Han menar vidare: Enda sättet att undvika misstag är att inte göra någonting alls, men den kulturen är livsfarlig. Då blir vi som förvaltande organisation snabbt helt omoderna. Per skulle gärna se att det fanns medel avsatta i den kommunala budgeten för garantiåtaganden, det vill säga en buffert för ersättningar att ta till just i de fall när något kanske inte föll så väl ut. Han jämför med exempelvis Volvo, för vilka det är en självklarhet att avsätta pengar för oväntade framtida kostnader till följd av produktionsfel och annat. Men Per kan se rubrikerna framför sig om den här saken skulle komma på tal: I år avsätter kommunen 5 miljoner för garantiåtaganden! 12

13 Per och Péter har för att undvika felaktiga förväntningar på Höganäs kommuns åtaganden tillsammans drivit igenom framtagandet av något som kallas för Kommunpraktikan, i vilken de som första kommun i Sverige klart och tydligt preciserar för kommuninnevånarna vilken verksamhet som utförs för skattepengarna och vad de kan förvänta sig i form av service och tjänster. Kommunpraktikan är tänkt att fungera som en slags varudeklaration av den kommunala verksamheten, enligt grundtemat att om kommunen inte talar om vad de levererar kan de heller inte få nöjda kunder. Det huvudsakliga målet med boken är att alla ska få en god uppfattning av vad som görs för skattepengarna, och därigenom också ställa rimliga krav på vad verksamheten kan och ska prestera. Per berättar angående frågan om belöningssystem att de ibland använder sig av regelrätta utfästelser i stil med: lyckas ni med en bra EU-ansökan så får ni 5000 kronor så att ni kan åka ner till Bryssel och följa processen. För övrigt är det den individuella lönesättningen man använder för att belöna anställda som visar prov på nytänkande och en vilja att utveckla och förbättra den verksamhet de verkar inom. Men ett av de kanske mest effektiva belöningssystemen, som ofta glöms bort menar Per, det är att få uppmärksamhet för något bra man har gjort. Under Pers ledarforum med de kommunala cheferna använder han sig av detta. Det kan ofta vara belöning nog att få stå i strålkastarljuset en stund, att få beröm inför andra chefer, få acceptans inom organisationen och kanske till och med bli omskriven i tidningen för något bra man har gjort. Man får inte glömma bort sådana värden. Péter menar att det största motståndet han möter i den politiska vardagen faktiskt kommer från moderata partikamrater som menar herregud, hur kan du stötta den där idén, det är ju en sosseidé! Men Péter vill inte se det så. Han jobbar för kommuninnevånarna i Höganäs, och då gäller det att fånga upp de bästa idéerna som kan skapa största möjliga nytta för kommuninnevånarna, oavsett från vilket parti de ursprungligen kommer. Per bekräftar denna bild av Péters arbetsmetoder och berättar att Péter när han är ute och träffar företagarföreningarna i bygden, som har blå värderingar, ofta får höra: Det är bra Péter, du ska sköta kommunen, inte hålla på med en massa skit!. Detta angående de ideologiska dispyterna inom kommunalpolitiken. Pers önskan om att få ha en pott med garantipengar liknar i hög grad den vision Péter har om att kommunen skulle sätta av en summa pengar som var öronmärkta för just utveckling. Det skulle vara tillåtet att misslyckas med dessa pengar, och det tror Péter skulle uppmuntra folk till att våga 13

14 lite mer och tänka mer fritt. Inom statlig verksamhet såväl som inom den kommunala är man dålig på att våga. Men jag vet ju hur det är, jag har politiska motståndare som inte vill något hellre än att jag ska göra bort mig. AVRUNDNING Genom skrivandet av denna uppsats har jag verkligen förstått charmen med politik och förvaltning på kommunal nivå. Här kan man tala om att påverka folks liv! Jag har också fått stifta närmare bekantskap med fenomenet Fixar-Malte som har fascinerat mig så länge, samt varit inne och nosat på forskningsfältet New Public Management. Som om inte detta vore nog har jag fått inblick i hur två människor ser på arbete och förnyelse inom den kommunala verksamheten i Höganäs. Det har varit en inspirerande resa, och vem vet man skulle kanske ta och flytta till Höganäs? 14

15 KÄLLOR Borins, Sandford (2000): Loose cannons and rule breakers, or enterprising leaders? Some evidence about innovative public managers, Public Administration Review, Vol. 60, Iss. 6. Moon, Myung Jae (1999): The Pursuit of Managerial Entrepreneurship: Does Organization Matter?, Public Administration Review, Vol. 59, Iss. 1. Page, Stephen (2005): What s New about the New Public Management? Administrative Change in the Human Services?, Public Administration Review, Vol. 65, Iss. 6. Stevenson & Jarillo (1990): A Paradigm of Entrepreneurship: Entrepreneurial Management, Strategic Management Journal, Vol. 11. ÖVRIGA KÄLLOR Intervju med Péter Kovács, 10 december Intervjuer med Per Selldén, 14 och 15 december Anteckningar från Carin Holmquists föreläsning om entreprenöriellt ledarskap, 29 november BAKGRUNDSMATERIAL Folkesson, Anders (2004): Att förebygga fallolyckor och höftfrakturer bland äldre en samhällsekonomisk kalkyl, C-uppsats i NEK, Inst. för ekonomi, Karlstads universitet. Diverse tidningsartiklar om Fixar-Malte. Dan Olofssons gästföreläsning, Handelshögskolan 13 december

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning Sammanfattning År 1992 var Nacka kommun först i landet med att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Det innebar att kunderna själva fick välja om de ville ha hemtjänsten utförd av den kommunala

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

E-förvaltningens konsekvenser

E-förvaltningens konsekvenser Pedagogiska Institutionen Stockholms Universitet E-förvaltningens konsekvenser - en studie om hur kommunanställda beskriver den pågående e-utvecklingen Åsa Thiger Kandidatuppsats för profilerad påbyggnadskurs

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap CHEFSROLLEN DET DAGLIGA LEDARSKAPET Det är de små och stora sakerna du gör i vardagen som bygger upp ett inspirerande,

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Anna Magnusson Maria Runström Malin Wahlberg. Teambuilding- En aktivitet i tiden?

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Anna Magnusson Maria Runström Malin Wahlberg. Teambuilding- En aktivitet i tiden? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Anna Magnusson Maria Runström Malin Wahlberg Teambuilding- En aktivitet i tiden? Företagsekonomi D-uppsats Datum/Termin: 06-06-09 Handledare: Karin Brunsson

Läs mer

Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade

Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade Kristin Ekholm Handledare: Eva Bejerot PSYKOLOGI III, VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING 15 HP, VT 2009 STOCKHOLMS UNIVERSITET

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB Tema: Rätt kompetens i företaget vad är det och hur behåller du den? Nr 1 maj 2011 Ett magasin från Combitech AB Rekrytering framför publik Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Sista bitarna i pusslet

Sista bitarna i pusslet Sista bitarna i pusslet Nio övriga runt en människa med hemtjänst Mymmel Blomberg Sista bitarna i Sista bitarna i pusslet Nio övriga runt en människa med hemtjänst Mymmel Blomberg SocialCentrum Region

Läs mer

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER Andrea Brenander I svenskt näringsliv är andelen kvinnliga chefer endast 22 procent. Ett av Ericssons bolag har arbetat med att få lika stor andel

Läs mer

Institutionen för ekonomi. Malin Andersson och Emma Hedlund. Ledarskap. Leadership

Institutionen för ekonomi. Malin Andersson och Emma Hedlund. Ledarskap. Leadership Institutionen för ekonomi Malin Andersson och Emma Hedlund Ledarskap En jämförande studie mellan personalchefer och andra chefers ledarskap Leadership A Comparative study in Leadership between Personnel

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Mellan pengar och personal

Mellan pengar och personal Mellan pengar och personal Att vara arbetsledare inom hemtjänsten Mymmel Blomberg ISBN: Halmstad 2008 Text, foto och layout: Mymmel Blomberg Region Halland Veinge Tryckeri AB, Veinge 2008 Mellan pengar

Läs mer

Ledarskapsutbildning till nytta eller nöje för Kommunstyrelsens ordförande?

Ledarskapsutbildning till nytta eller nöje för Kommunstyrelsens ordförande? Ekonomihögskolan Linnéuniversitet, Växjö Ledarskapsutbildning till nytta eller nöje för Kommunstyrelsens ordförande? En uppsats om betydelsen av ledarskapsutbildning Examensarbete G3 i företagsekonomi,

Läs mer

Förändringsledarskap med hjälp av coachning. Marianne Zetterstrand

Förändringsledarskap med hjälp av coachning. Marianne Zetterstrand Förändringsledarskap med hjälp av coachning Marianne Zetterstrand Självständigt arbete 15 hp Grundnivå, G2E Affärsledarskap Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU Alnarp 2013 Förändringsledarskap

Läs mer

Empowerment på Posten?

Empowerment på Posten? Empowerment på Posten? En fallstudie om Postens personalpolitik ur ett empowermentperspektiv Patrik Johansson Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi, 15 h.p. Ht 2012 Handledare: Linda Weidenstedt

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING

LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING Innehåll LÖSNINGSFOKUSERAT SYNSÄTT... 2 LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING - GRUNDTANKAR OCH INNEHÅLL -... 4 HUR SER MAN PÅ HANDLEDNING INOM DEN LÖSNINGSFOKUSERADE MODELLEN?... 4 VAD

Läs mer

Varför lämnar kvinnor chefsrollen?

Varför lämnar kvinnor chefsrollen? Beteckning: Akademin för hälsa och arbetsliv Varför lämnar kvinnor chefsrollen? Christine Hägglund December 2010 C-uppsats Psykologi Psykologi C Handledare: Mårten Eriksson Sammanfattning Uppsatsen syftade

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

NY I ORGANISATIONEN? UR ETT MELLANCHEFSPERSPEKTIV. Kandidatuppsats i Företagsekonomi. Emma Sahlberg Lena Lysell VT 2013: KF15

NY I ORGANISATIONEN? UR ETT MELLANCHEFSPERSPEKTIV. Kandidatuppsats i Företagsekonomi. Emma Sahlberg Lena Lysell VT 2013: KF15 NY I ORGANISATIONEN? UR ETT MELLANCHEFSPERSPEKTIV Kandidatuppsats i Företagsekonomi Emma Sahlberg Lena Lysell VT 2013: KF15 Svensk titel: Ny i organisationen? ur ett mellanchefsperspektiv Engelsk titel:

Läs mer

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad Bokmanus av Mikael Glännström 2002 Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se Ej publicerad 40 INSIKTER OM LIVET - Inledning - 1. Sökandet efter insikt och utveckling - 2. Andlig utveckling i

Läs mer

Vad gör man med en lågpresterande chef?

Vad gör man med en lågpresterande chef? GÖTEBORGS UNIVERSITET Sociologiska Institutionen Vad gör man med en lågpresterande chef? Anders Henricsson Magisteruppsats 10 poäng Fördjupningskurs i Sociologi VT 2007 Handledare: Bo G Eriksson Innehåll

Läs mer

143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor:

143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor: 143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor: 1 1 - Lyssna på dem du jobbar med! 2 - Var dig själv! 3 - Glöm inte att du har ett liv utanför jobbet! Odla din familj OCH dina personliga

Läs mer