Årsredovisning AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014. AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ)"

Transkript

1 Årsredovisning 2014 AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ)

2 FORTUM VÄRMES VISION Tillsammans med våra kunder och partners skapar vi de mest resurseffektiva och hållbara energilösningarna för städer Innehåll Året som gått 3 VD har ordet 4 Affärsidé och värdeskapande 6 Drivkrafter och marknad 8 Fortum Värmes kunder 12 Produktion och distribution 16 Stockholm Gas 24 Medarbetare 26 Miljö- och hållbarhetsarbete 29 Risker och riskhantering 39 Bolagsstyrningsrapport 41 Styrelse 45 Ledning 46 Förvaltningsberättelse 48 Finansiella rapporter 50 Noter 62 Styrelsens intygande 89 Revisionsberättelse 90 GRI -index 91 GRI-appendix 95 Fortum Värme tar miljömässigt, ekonomiskt och socialt ansvar längs hela värdekedjan. För att tydliggöra hållbarhetsarbetet upprättar bolaget för första gången en årsredovisning och hållbarhetsredovisning enligt standarden Global Reporting Initiative (GRI). Hållbarhetsredovisningen för 2014 uppfyller kraven för GRI 4 Core och är en integrerad del i årsredovisningen. Årsredovisningen för 2013 upprättades enligt standarden International Financial Reporting Standards (IFRS) som följd av att Fortum Värme från och med 2016 ska vara helt självfi nansierat i de externa kreditmarknaderna. Bolagets formella årsredovisning omfattar sidorna AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) är moderbolag i en koncern. Koncernen benämns i det följande Fortum Värme, koncernen eller bolaget.

3 ÅRET SOM GÅTT 3 Året som gått Nettoomsättning MSEK Jämförbart rörelseresultat MSEK (6993) (1 716) Rörelseresultat MSEK Resultat efter skatt MSEK Försäljning GWh * (1168) (10 170) *7 572 GWh (8 239) utgjordes av värme Avkastning eget kapital % Viktiga händelser Fortum Värme invigde världens första återvinningsmarknad för handel med överskottsvärme, en affärsmodell som kallas Öppen Fjärrvärme. Den återvunna energin från datacenter och livsmedelshallar används för att värma bostäder och producera varmvatten. Det nya avfallsbaserade kraftvärmeverket i Brista, Sigtuna, är nu i full drift och kommer årligen att kunna producera över 500 GWh värme och över 100 GWh el. Uppförandet av det nya biobränslebaserade kraftvärmeverket i Värtan fortskrider. Driftsättning planeras ske under Anläggningens kapacitet är beräknad till 280 MW värme och 130 MW el. Fortum Värme har under året påbörjat arbetet med att refinansiera sin verksamhet. Övergången från ägarfinansiering till självfinansiering i de externa kreditmarknaderna kommer att fullbordas under Under året har de första obligationerna ställts ut. En avsiktsförklaring tecknades med Norrenergi AB om ett långsiktigt och utökat produktionssamarbete. Fortum Värme har tillsammans med PC City i Täby (en större panncentral gemensamt ägd av ett antal större bostadsrättsföreningar), ingått ett unikt samarbete kring värmeproduktion, där panncentralen gemensamt rustas upp. Ett tvåårigt produktivitetsprogram för att sänka bolagets fasta kostnader har genomförts och avslutades enligt plan vid utgången av Under 2014 tecknades 260 kontrakt med nya kunder motsvararande en volym på 166 GWh halverade Fortum Värme nettoutsläppen av koldioxid jämfört med 2013 genom klimatkompensation i fjärrvärmeproduktionen. Totalt har cirka ton koldioxidekvivalenter kompenserats Soliditet % Investeringar Det biobränslebaserade kraftvärmeverket i Värtan, 65% Det avfallsbaserade kraftvärmeverket i Brista, 5% Underhåll, 15% Övrigt produktionshöjande, 5% Tillväxt, 6% Lagkrav/regelverk, 4%

4 4 VD HAR ORDET Många steg mot målet 100 procent förnybar och återvunnen energi Samarbete är kärnan för att utveckla våra affärsmodeller och för att möta de krav och förväntningar som kunder, samhälle och ägare har på vår verksamhet. När Stockholms stads finansborgarråd Karin Wanngård officiellt invigde Öppen Fjärrvärme, världens första marknadsplats för handel med överskottsenergi, var det ett resultat av nära samarbeten med kunder och partners. Öppen Fjärrvärme är en unik lösning som väcker stor uppmärksamhet såväl nationellt som internationellt.

5 VD HAR ORDET 5 Vårt nya avfallsbaserade kraftvärmeverk i Brista, Sigtuna, togs i full drift Anläggningen, som utnyttjar den senaste tekniken, uppfyller Sveriges tuffaste miljökrav och röner stor uppmärksamhet internationellt. Kraftvärmeverket skapar nytta för både kunder och samhälle. Sollentuna Energi, som är vår största kund, är också delägare i anläggningen. Genom satsningen på energi ur avfall har förbrukningen av primärenergi kunnat minskas med 200 GWh jämfört med om vi hade producerat fjärrvärmen med 2013 års energimix. I Steningedalens naturreservat bredvid anläggningen har vi i samarbete med Sigtuna kommun skapat ett rekreationsområde för allmänheten med dammar och en nyanlagd våtmark. Dit leds det renade kondensatvattnet från anläggningen för att renas ytterligare ett steg. Våtmarken bidrar till biologisk mångfald och ett rikare fågel- och djurliv. En lokal lösning med global nytta Koldioxidutsläppen per kwh levererad fjärrvärme blev lägre än 2013 och 87 procent av den tillförda energin vid fjärrvärmeproduktionen är förnybar eller återvunnen. Fjärrvärmen produceras framför allt ur energi i avloppsvatten, brännbart avfall, sjövatten och restprodukter från skogsindustrin. Över hälften av den tillförda energin utvinns dessutom inom Stockholms län, och merparten av denna lokala energi kommer från olika former av återvinning. Här har vi en utmaning i att visa på styrkan med ett värmesystem som sträcker sig över såväl fastighets- som kommungränser. Det krävs att man lyfter blicken från den enskilda fastigheten för att få en riktig värdering av värmesystemet. Även om man agerar lokalt så måste man tänka globalt. Trots en omsättningsminskning på 7 procent ligger årets rörelseresultat kvar på ungefär samma nivå som föregående år. Det varma vädret i slutet av året drog ned både värme- och elförsäljningen. Värmeförsäljningen under året uppgick till GWh (8 239). Fortsatt låga elpriser bidrog till lägre elomsättning och till ett minskat täckningsbidrag. Detta motverkades av en måttlig prisutveckling på insatsvarorna och av minskade rörliga kostnader volymmässigt. Efterfrågan på fjärrvärme är stabil och fortsätter att öka genom främst organisk tillväxt i nybyggnadsområden. I september emitterade vi våra första obligationer under vårt MTN-program 1). Emissionen övertecknades och obligationerna köptes upp av ett fyrtiotal investerare. Obligationerna är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Medlen ersätter tidigare lån och är ett steg på vägen till självständig finansiering i de externa kreditmarknaderna. till en produktion baserad på 100 procent förnybar och återvunnen energi senast Anläggningen bidrar till att reducera koldioxidutsläppen med ton per år lokalt i Stockholm och med ton per år globalt genom att den förnybara elen från anläggningen ersätter fossil kraftproduktion i Norden och övriga Europa. Våra produkter ska bidra till att samhället utvecklas i hållbar riktning. Utvecklingen mot en fossilfri produktion med allt lägre miljöpåverkan pågår. Lika viktigt är att produktionen sker ansvarsfullt längs affärens hela värdekedja. Under året genomfördes leverantörsgranskningar för att öka både vårt och våra leverantörers fokus kring goda och säkra arbetsförhållanden. Vi har även under året förstärkt arbetsmiljöorganisationen ytterligare. Vårt mål är att ingen som jobbar hos oss eller för oss ska råka ut för olycksfall. Vi har lyckats med att undvika allvarliga olycksfall bland våra egna medarbetare under hela 2014, och fortsätter arbetet med att nå dit även för de entreprenörer som arbetar för oss. I november drabbades vi av en tragisk olycka då två byggnadsarbetare hos en av våra underentreprenörer i kraftvärmebygget i Värtan förolyckades. Det som inte får hända hände. Stora insatser har lagts på att analysera hur detta kunde ske och arbetet fortsätter fö r att det inte ska kunna hä nda igen. Arbetet för att undvika framtida olyckor hos våra underentreprenörer och egen personal är den enskilt högst prioriterade frågan i företaget. Om arbete inte kan utföras säkert ska det inte utföras alls. Framtidens affärsmodell Energimarknaderna är fortsatt pressade, men vi är väl positionerade för att här i Stockholmsregionen fortsatt utveckla världens mest hållbara energisystem. Genom djupare samverkan med våra kunder, partners och ägare utvecklar vi våra affärsmodeller och verkar för ett sammankopplat system, där storskalig produktion samspelar med småskalig, och där synergier mellan våra kunders och vår verksamhet tillvaratas. Det är en affärsmodell som skapar bästa möjliga konkurrenskraft och högsta möjliga energieffektivitet genom minsta möjliga resursanvändande. Stockholm, mars 2015 Anders Egelrud VD och koncernchef Fortsatta investeringar för en hållbar framtid Bygget av det nya biobränslebaserade kraftvärmeverket i Värtan fortskrider. Ett av världens största biokraftvärmeverk är en viktig pusselbit i Fortum Värmes omställning 1) Medium Term Note-program är ett program för utgivning av obligationer på den svenska kapitalmarknaden.

6 6 AFFÄRSIDÉ OCH VÄRDESKAPANDE Affärsidé med många värdedimensioner Fjärrvärme och fjärrkyla utgör en del av lösningen på kundernas miljöutmaningar och infrastrukturella behov. Genom att erbjuda kostnads effektiva lösningar och uthålliga energi- och avfallsbehandlingstjänster, samt genom att investera i ny kapacitet och samverka med intressenter skapar Fortum Värme mervärden för både kund och samhälle. Affärsidé med samhällsnytta Fortum Värmes affärsidé bygger på att möta kundernas och stadens behov av hållbara värme- och kylalösningar genom att kombinera skalfördelar, energieffektivitet och systemoptimering. Fortum Värme producerar värme, kyla och el, i stora integrerade system med hög verkningsgrad. Produktionen sker i samverkan med såväl kunder som andra producenter. Verksamheten ska även möta samhällets behov av miljöriktig avfallsbehandling. Fortum Värme tillvaratar energi i avfallsbaserade bränslen som ersätter jungfruliga energikällor samtidigt som miljöfarliga ämnen kan skiljas ut och hanteras på ett säkert sätt. Enkelt, säkert och hållbart Fjärrvärme och fjärrkyla löser tre utmaningar för såväl näringsliv som samhälle. Värme- och kylaförsörjningen är enkel. Genom resurssnål fjärrvärme frigörs resurser för boende och näringslivet. Fjärrvärmen och fjärrkylan är självgående och frigör därmed även tid för kunden. Resurser kan läggas på andra saker istället för alternativa lokala lösningar. I förlängningen bidrar det till ökad produktivitet. Värme- och kylaförsörjningen är säker. Fjärrvärmeoch fjärrkylainstallationerna i anslutning till fastigheter utgörs av enkla värmeväxlare. På så sätt undviks lokala elinstallationer, ugnar, skorstenar, lager och transporter som olika alternativa lösningar förutsätter. Det bidrar till en tryggare närmiljö. Leveranssäkerheten är dessutom högre än för småskaliga alternativ. Värme- och kylaförsörjningen bidrar till en hållbar utveckling. Fjärrvärmen i Stockholm baseras idag till 86 procent på förnybar och återvunnen energi. Genom fjärrvärme och fjärrkyla skapas förutsättningar för storskalig återvinning av spillenergi från samhället i form av avfall eller värmeflöden i avlopp och från processkylning, samt genom användning av restprodukter från skogsindustrin. Genom att Fortum Värme tar miljömässigt och socialt ansvar längs hela värdekedjan bidrar produkterna samtidigt till en positiv samhällsutveckling. Fortum Värme skapar värden Fortum Värmes verksamhet skapar värden som fördelas på olika intressentgrupper, i form av utdelningar till ägarna, ersättningar till medarbetare och skatter till samhället. En stor del av Fortum Värmes medel investeras i utveckling av verksamheten såsom nya produktionsanläggningar, expansion av distributionsnätet och smartare energilösningar. Dessa satsningar bidrar i sin tur till utvecklingen av samhället. I den löpande verksamheten och i större projekt anlitas en rad olika underleverantörer och entreprenörer, vilket skapar arbetstillfällen i flera led. FINANSIERING 1) MSEK PERSONAL 559 MSEK KUNDER MSEK FORTUM VÄRME AKTIEÄGARE 400 MSEK INVESTERINGAR MSEK 1) Netto av extern upplåning, finansiella kostnader och intäkter samt mindre rörelsefrämmande poster. 2) Koncernens råvaror och förnödenheter och övriga externa kostnader minskat med produktionsskatter och fastighetsskatt. 3) Koncernens produktionsskatter 351 MSEK, företagsskatter (inklusive personalskatt) 257 MSEK och fastighetsskatter 9 MSEK. SKATTER 3) 618 MSEK LEVERANTÖRER 2) MSEK

7 AFFÄRSIDÉ OCH VÄRDESKAPANDE 7 Biokraftvärmeverket i Värtan Fortum Värmes största investering Den enskilt största investeringen under perioden kommer att uppgå till 4,5 miljarder kronor och avser ett nytt biokraftvärmeverk som byggs i Värtaverket i Stockholm. Det kommer att bli ett av världens största kraftvärmeverk för biobränslen när det tas i drift i början av Målet är att minska både produktionskostnader och klimatpåverkan. Det är ett bra exempel på hur Fortum Värmes affär skapar mervärden, inte bara i form av effektiva energilösningar, bättre lokalmiljö och minskat klimatavtryck, utan även i form av arbetstillfällen under projektets gång. Biokraftvärmeverket i Värtan beräknas bidra till att: Biobränslen omvandlas till 750 GWh el och GWh värme, vilket motsvarar uppvärmningen av normalstora lägenheter. Koldioxidutsläppen i Stockholm minskas med ton per år, vilket motsvarar vad vägtrafiken i Stockholm släpper ut under en och en halv månad. Europas koldioxidutsläpp minskas med ton per år, eftersom den förnybara el som produceras ersätter el som annars produceras med fossila bränslen i Norden och övriga Europa. Under den mest intensiva byggperioden sysselsätts cirka personer. Fortum Värmes mål Fortum Värme ska: erbjuda konkurrenskraftiga, resurs- och klimateffektiva lösningar för en hållbar energiförsörjning och vara det självklara valet för befintliga och potentiella kunder. tillsammans med kunder och andra partners sträva efter tillväxt genom innovation och nya affärslösningar. leverera hållbara produkter och tjänster som senast 2030 är helt resurs- och klimatneutrala. vara en av Sveriges och energibranschens mest attraktiva arbetsgivare och erbjuda en utvecklande och säker arbetsmiljö. ge en stabil och god avkastning som motsvarar ägarnas och investerarnas förväntningar. Investeringar för framtiden En mångårig satsning på utbyggnad av fjärrvärme och fjärrkyla, i kombination med löpande investeringar i förbättrad miljöprestanda, kräver en stabil ekonomisk utveckling. Sett till de senaste fem åren har Fortum Värme haft en jämförbar rörelsemarginal på i genomsnitt 22 procent och ett nettoresultat i förhållande till omsättning på i genomsnitt 18 procent. Avkastningen på sysselsatt kapital är i genomsnitt 9 procent. Rörelsemarginalen är en förutsättning för att kunna genomföra de stora investeringar som fortsatt utveckling av verksamheten kräver. Värdeskapande för samhället Fördelarna med Fortum Värmes verksamhet gynnar många. Först och främst erbjuds kunderna enkla, säkra och hållbara produkter. Klimatanpassade lösningar för fjärrvärme och fjärrkyla stärker regionens attraktivitet för andra verksamheter och bidrar till fortsatt ekonomisk tillväxt. De senaste fem åren har Fortum Värme investerat över 10 miljarder kronor i expansion av fjärrvärmen och fjärrkylan samt i effektiviseringar och utveckling av produktionsanläggningar. Genom investeringar i exempelvis rökgaskondensering kan uppvärmningen av Stockholm och flera andra kommuner ske med marginell påverkan på den lokala luftkvaliteten, vilket bidrar till bättre folkhälsa och lägre samhällskostnader. De senaste fem åren har dessutom ett uppvärmningsbehov som motsvarar 721 GWh fjärrvärme anslutits till fjärrvärmesystemet. Fortumkoncernen respektive Stockholms stad har, i egenskap av ägare, under samma period fått en miljard kronor vardera i form av utdelningar från Fortum Värme. Under 2014 gick cirka 80 procent av Fortum Värmes investeringar till de nya och befintliga kraftvärmeanläggningarna för förnybar produktion. Medräknas investeringar i distributionssystemen ökar andelen till 90 procent.

8 8 DRIVKRAFTER OCH MARKNAD

9 DRIVKRAFTER OCH MARKNAD 9 Globala och lokala utmaningar och möjligheter Flera av de makrotrender som samhället står inför utgör både möjligheter och utmaningar. Ökad urbanisering, förändrad demografi och ökade krav på levnadsstandard, klimatutmaningen och förbrukningen av naturresurser ställer krav på nya och innovativa lösningar. För Fortum Värme innebär det möjligheter, när ett lokalt kretslopp kombineras med ett systemtänk för fjärrvärme och kyla som tar tillvara resurser som annars hade gått förlorade. Globala trender Världen upplever för närvarande den största urbaniseringstrenden i historien, med växande städer och storstadsregioner. Mer än hälften av alla människor i världen bor i städer. Samtidigt lever människor längre och kräver en högre levnadsstandard, vilket leder till växande resurs- och energibehov. Den globala uppvärmningen medför påtagliga risker för allvarliga konsekvenser för både ekologiska system och samhällen. Tillsammans med geopolitiska riskfaktorer präglar detta den energipolitiska agendan. Arbetet med att åstadkomma ett globalt och bindande klimatavtal för att undvika en farlig uppvärmning pågår, men möter stora utmaningar. EU baserar sedan 2006 sin energi- och miljöpolitik på tre grundpelare: konkurrenskraft, försörjningstrygghet och hållbarhet. Det är med utgångspunkt i dessa som de så kallade 2020-målen har formulerats målen omfattar klimat, förnybarhet och energieffektivitet, och ett antal direktiv har utmejslats för att bidra till att målen uppfylls. Främst bland dem finns direktivet om utsläppsrättshandeln, förnybarhetsdirektivet och det nya energieffektiviseringsdirektivet. EU:s nya målpaket för 2030 kan sägas utgöra en viss skärpning av klimatambitionen målet är nu 40 procents minskning av utsläppen av klimatgaser, medan en ökad andel förnybar energi och fortsatt energieffektivisering lyfts fram som stödjande målområden. Viljan att minska beroendet av import av energi som exempelvis naturgas till EU seglar upp som ett allt mer prioriterat mål. System för energiförsörjning är långsiktiga och samtidigt i hög grad beroende av regulatoriska förutsättningar. Investeringsviljan hämmas om det råder osäkerhet om vilka spelregler och förutsättningar som ska gälla på lång sikt. För Fortum Värme pekar dessa globala trender mot ett ökat behov av nya och mer hållbara lösningar som förenar resurssnålhet med minimal klimatpåverkan och som i hög grad baseras på återvinning av energi. En marknad med både utmaningar och möjligheter Samhällets ekonomiska utveckling påverkar dels efterfrågan, dels konkurrenskraften för fjärrvärme. Både den inhemska och internationella politiska arenan har med all tydlighet visat att samhället har ett angeläget behov av en övergång till en mer resurseffektiv produktion och konsumtion som minskar klimatavtrycket, vilket även på längre sikt bedöms innebära en fortsatt hög efterfrågan på Fortum Värmes produkter. Även kunderna efterfrågar och ställer krav på klimatsmarta lösningar från ansvarsfulla aktörer. Samtidigt har den ekonomiska utvecklingen i EU de senaste åren varit mycket svag, vilket även påverkat Sverige. En låg inflationstakt och räntenivå förutspås bestå de närmaste åren. Den ekonomiska utvecklingen har fått effekter också på värmemarknaden. De låga räntorna bidrar till lägre kostnader för Fortum Värme, men även till att sänka investeringskostnaderna för alternativa lösningar. Även energipriserna har sjunkit. Elpriset ligger på den lägsta nivån sedan 2009 på grund av ett ökat utbud av främst förnyelsebar elproduktion och en lägre efterfrågan. Tuff konkurrens på energimarknaden Fortum Värmes kunder ställer höga krav på miljö- och klimatprestanda. Det tar sig bland annat uttryck i olika former av certifieringssystem för fastigheter. Certifieringssystemens regelverk har stor betydelse för hur fjärrvärme bedöms jämfört med andra alternativ ur ett miljöperspektiv. Det övergripande samhällsmålet är att minimera den primära resursförbrukningen. Inom ramen för sitt deltagande i Swedish Green Building Council förespråkar Fortum Värme därför ett teknikneutralt synsätt för energianvändningen, som ser till använd energi i en fastighet eller verksamhet. Det ökar jämförbarheten och konkurrensen mellan olika alternativ men kräver också att de åtgärder som vidtas verkligen ska leda till lägre resursanvändning totalt sett. De främsta konkurrenterna till fjärrvärme och fjärrkyla är olika lokala former av uppvärmning och kyla, där småskaliga värmepumpar och kylmaskiner med möjlighet till värmeåtervinning är vanligast. Fortum Värme arbetar aktivt med att utveckla sina erbjudanden och servicen till kunderna. Fokus på utveckling och effektivisering av verksamheten gör det möjligt att erbjuda hållbara produkter till konkurrenskraftiga priser. En sedan många år hög nivå av nyförsäljning visar att Fortum Värmes värme- och kylalösningar står sig väl i konkurrensen på marknaden.

10 10 DRIVKRAFTER OCH MARKNAD Sveriges energimarknad Den totala energianvändningen av el, värme och kyla i Sverige uppgår till cirka 377 TWh per år. Närmare 145 TWh, motsvarande 39 procent, går till industrisektorn. Transportsektorn svarar för 86 TWh eller drygt 23 procent. Återstående 146 TWh, motsvarande 39 procent, går till bostads- och servicesektorn. Sveriges värme- och kylmarknad Av den totala energianvändningen på 377 TWh utgör värme- och kylmarknaden ungefär 100 TWh, motsvarande en total omsättning på 100 miljarder kronor. Värme- och kylmarknaden är lokal, till skillnad från exempelvis elmarknaden som är en sammanhängande marknad. Det innebär att fjärrvärmeföretagen möter konkurrens från en rad olika lokala och framförallt småskaliga alternativ. Ny lagstiftning För fjärrvärmebranschen, som är en av de största anledningarna till Sveriges jämförelsevis goda klimatprestanda, är långsiktiga spelregler helt avgörande, eftersom investeringshorisonterna är 20 till 40 år. Värmemarknadens regelverk har nu genom riksdagsbeslut lagts fast inom ramen för fjärrvärmelagen. Lagen innebär att så kallat reglerat tillträde införs. Ett företag kan med stöd av det nya regelverket få avsättning för överskottsvärme hos ett näraliggande fjärrvärmeföretag. Lagen tydliggör att marknadsmässiga villkor ska gälla, och därmed har varken reglering av tredjepartstillträde, så kallat TPA, eller prisreglering införts. Fortum Värmes marknadsandel Fjärrvärme är en viktig del av värmemarknaden och i det hållbara energisamhället. Av den totala svenska värmeoch kylamarknaden på 100 TWh svarar fjärrvärme för 46 TWh. På värmemarknaden i Stockholmsregionen säljer Fortum Värme cirka åtta TWh per år, vilket innebär att Fortum Värmes kunder svarar för cirka 17 procent av Sveriges samlade fjärrvärmeanvändning. Det motsvarar cirka åtta procent av landets totala värmeanvändning och drygt två procent av landets totala energianvändning. Marknadsutvecklingen i Stockholm En fortsatt stor inflyttning i Stockholmsregionen skapar goda förutsättningar för marknadstillväxt. Eftersom staden främst byggs ut stadsdelsvis behöver Fortum Värme erbjuda helhetslösningar för värme och kyla som matchar moderna stadsdelar eller fastigheter och som står sig i konkurrensen med alternativa lösningar. Inflytt ningen till Stockholm och regionen medför ett ökat energibehov, medan energieffektivisering och ett långsamt varmare klimat har en motsatt verkan och dämpar ökningen av energibehovet. En viktig framtida marknadstillväxt förväntas kunna ske via olika former av produktionssamarbeten med olika energiaktörer inom Stockholmsregionen. Total energianvändning av el, värme och kyla i Sverige per år Fortum Värme i siffror Total 377 TWh per år Värme- och kylamarknad 100 TWh El och övrigt 277 TWh 8 TWh fjärrvärmeförsäljning per år 17 % av totalt såld fjärrvärme i Sverige 8 % av total värmeanvändning i Sverige 2 % av total energianvändning i Sverige

11 DRIVKRAFTER OCH MARKNAD 11 Robust, resurssnål och flexibel Fortum Värme har idag tack vare kraftvärmeverken ett robust produktionssystem samt en resurssnål och effektiv produktion av el och värme. Systemet har hög flexibilitet. Många olika bränslen och anläggningstyper kan användas i produktionen. När elpriserna stiger kan kraftvärme köras, och när de är låga kan stora värmepumpar startas. Effektiviseringar och miljöinvesteringar har resulterat i en god miljöprestanda. Den långsiktiga strategin att inom 15 år ha fasat ut de fossila bränslena kol och eldningsolja tar sin utgångspunkt i ett redan lågt beroende av fossil energi och ett mycket lågt behov av primärenergi per kwh nyttig levererad värme och el. För att klara samhällets energi- och klimatmål krävs tekniska lösningar som gör det möjligt att balansera variationer i energitillförsel från olika energislag. Fjärrvärmen och fjärrkylan kan i framtiden kombineras med koncept för energilagring för balansering av intermittent förnybar kraftproduktion, det vill säga ojämn tillgång av exempelvis sol- och vindkraft. Efterfrågan när det gäller fjärrkylalösningar förväntas öka som konsekvens av förtätning i befintliga områden och byggnationer av nya kommersiella fastigheter. Fortum Värme har en stark ställning på energi- och avfallshanteringsmarknader. I kombination med den inneboende potentialen i det storskaliga fjärrvärmesystemet skapar detta goda förutsättningar för Fortum Värme att med bevarad lönsamhet bidra till en hållbar utveckling av Stockholmsregionen. Den årliga nyförsäljningen för Fortum Värme i Stor- Stockholm ligger sedan mitten av 1990-talet på i storleksordningen GWh fjärrvärme, vissa år ännu mer. Volymen motsvarar en mindre eller medelstor svensk stads totala uppvärmningsbehov. Detta visar att Fortum Värmes fjärrvärme har varit och är konkurrenskraftig. Tillväxten i fjärrkylaffären har lett till att Fortum Värme nu har Europas största fjärrkylasystem. Det är få kunder som väljer att lämna sina fjärrvärmeoch fjärrkyllösningar. Ökad material- och energiåtervinning Fortum Värme tar ut en avgift per ton mottaget avfall. På grund av behovet av avancerade tekniska system som ska säkerställa utbränning av relativt inhomogena avfallsbränslen, och långtgående krav på utrustning för rening av både rökgaser och avloppsvatten, innebär kraftvärmeanläggningar för avfall betydligt högre investeringskostnader jämfört med konventionella biobränsleanläggningar. Ett intäktsflöde från avfallsbehandlingen, utöver intäkterna för producerad el och fjärrvärme, är nödvändig för att motivera investeringen. Volymen brännbart avfall som uppstår i regionen kan öka eftersom avservärt fler förväntas bosätta sig inom Stockholms län. Den lokala ambitionen är precis som för samhället i stort att minska avfallsvolymerna och öka återvinningen av material och organiskt avfall. Fortum Värme är exempelvis engagerat i utvecklingen inom Stockholms stad kring en framtida introduktion av optisk avfallssortering. Stockholms stads mål är att utvinna rötgas (biogas) ur organiskt avfall. Idag deponeras stora mängder avfall inom EU. Därför satsar EU på att öka andra behandlingsmetoder för avfall. Ökad sortering av avfall har medfört en ökad materialåtervinning men även ökade volymer avfall till energiåtervinning. Denna fraktion kan med fördel hanteras i de länder som bäst kan tillgodogöra sig avfallets energiinnehåll så som Sverige. Sannolikt kvarstår därför en potential till avfallsförbränning med energiåtervinning i Sverige för en lång tid framöver.

12 12 FORTUM VÄRMES KUNDER Tillgänglighet, öppenhet och tydlighet när kunderna väljer Fortum Värme har en ledande marknadsposition och vill fortsätta att vara kundernas självklara energipartner. Därför investerar Fortum Värme tid och resurser i att förstå kundens behov och i samverkansprojekt med kunden utvecklas tjänster och erbjudanden. I en marknad som präglas av tuff konkurrens blir tillförlitliga och enkla tjänster tillsammans med transparens och tydlighet i prisfrågor viktiga för att skapa förtroende och långa kundrelationer. Bred kundbas i viktig region Fortum Värme levererar klimatanpassad fjärrvärme och fjärrkyla till företag, verksamheter och privatpersoner i Stockholmsregionen. De största kunderna är de allmännyttiga fastighetsbolagen i Stockholm, som Stockholmshem, Svenska Bostäder och Familjebostäder. En annan stor kund är Sollentuna Energi där Fortum Värme står för hela värmeleveransen. Fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar utgör tillsammans de största kundsegmenten på närmare 90 procent av omsättningen. Bland övriga kunder märks privatpersoner, villakunder, industri- och byggbolag samt andra företag. Stabila priser för kontroll på värmekostnaderna Gemensamt för kunder som köper värme och kyla är efterfrågan på en enkel, säker och hållbar energileverans. För segmentet med flest antal kunder, bostadsrättsföreningar, är ofta värmekostnaden den enskilt största kostnadsposten. Därför är stabila och förutsägbara priser tillsammans med en effektiv användning av fjärrvärme viktigt för att kontrollera och prognostisera värmekostnaderna. Kommersiella fastighetsägare med kontor och köpcentra har, utöver fjärrvärme, ofta behov av kyla med hög leveranssäkerhet. Det gäller i synnerhet kunder med behov av kyla till affärskritiska processer, exempelvis industrier och datacentra. Höga ambitioner för ökad kundnöjdhet Fortum Värme mäter årligen kundnöjdhet (NKI) bland företagskunder och privatkunder i syfte att identifiera förbättringsområden. Årets siffror för företagskunder har ökat något till 63 (61), och motsvarande siffror för privatkunder är 67 (66). Målen som var 64 respektive 68 uppnåddes alltså inte helt. Det som kunderna värdesätter främst och som driver kundnöjdheten är prisvärde och rådgivning. Vid Svensk Kvalitetsindex mätning 2014 ökade kundnöjdheten hos Fortum Värmes privatkunder med nästan fyra enheter, vilket var den starkaste ökningen bland samtliga betygsatta fjärrvärmeföretag. Under de senaste åren har Fortum Värme arbetat aktivt med att utveckla kundrelationer och servicegrad. Några exempel är ett lojalitetsprogram för att stärka relationen till bostadsrättsföreningar, nya erbjudanden med fler alternativ och ökad valfrihet för kunderna, utveckling av digitala verktyg som gör servicen direkt tillgänglig för kunderna och som kan öka kunskapen om deras energianvändning. Andel levererad fjärrvärme per kategori, % 7% 2% 2% 37% 27% Andel kunder per kategori, % Fortum Värme har en ledande ställning på den lokala värmemarknaden och värnar om att kunder alltid ska erbjudas ett konkurrenskraftigt pris och tydlig information som underlättar jämförelser med alternativa lösningar. Underlagen för kostnadsberäkningarna är tillgängliga via företagets hemsida. 50% 5% 0,5% 0,5% Bostadsrättsföreningar Fastighetsföretag Byggföretag Industriföretag Övriga företag Privatpersoner och småhus 19%

13 FORTUM VÄRMES KUNDER 13 Ladda ner appen Energikonto! Finns i App Store och Google Play. Kund ser nyttan med Energikonto På kundernas önskemål har Fortum Värme utvecklat det digitala verktyget Energikonto och tagit fram en app för smarttelefoner där kunderna snabbt och enkelt får en bra översikt över sin fjärrvärme- eller fjärrkylanvändning. Sören Svedberg, energiingenjör på Micasa Fastigheter, ser flera fördelar med Energikonto. Vad använder du Energikonto till? Jag använder Energikonto till att göra analyser på våra fastigheters energianvändning och returtemperatur. Jag använder även larmfunktionen för att hålla koll på om någon anläggning fungerar dåligt samt för att se om effekten överstiger våra egenvalda effekter. Vad har du för nytta av det? Det är ett enkelt och bra verktyg för att hämta information, exempelvis mätvärden, och för att göra analyser. Hur hjälper det dig? Särskilt larmen hjälper till med att snabbt få reda på om någon anläggning inte fungerar som den ska så man kan åtgärda eventuella problem så fort som möjligt. Hur ofta? Jag är åtminstone inne på Energikonto någon gång per vecka. Några ord om Fortum Värmes nya app? Den är snygg, smidig och enkel och ger snabb tillgång till den nödvändigaste informationen. Sören Svedberg, energiingenjör på Micasa Fastigheter.

14 14 FORTUM VÄRMES KUNDER Beräkna energiförbrukningen med Fjärrvärmeprognosen Kundernas energikostnad drivs främst av den använda volymen och priset. Behovet av energi har många gånger en större inverkan på kundens kostnad än prisjusteringar mellan år. För att underlätta för kunder vid planering av värmekostnader justeras priserna högst en gång per år. Med hjälp av verktyget Fjärrvärmeprognosen kan kunderna i förväg beräkna kostnader för varma och kalla år, för olika prismodeller, samt vilka kostnadsbesparingar olika energieffektiviseringsåtgärder ger. Energikonto förenklar för kunder Hotspot värmande kundträffar på stan Under två höstveckor åkte Fortum Värme ut på en rådgivningsturné på Östermalm för att skapa uppmärksamhet kring fjärrvärmen. Kunderna och förbipasserande bjöds på värmande energiråd över en spontan fikastund vid vår foodtruck Hotspot. Fortum Värmes kunskap om kundernas energianvändning är unik och för att säkerställa att våra kunder har en långsiktigt hållbar energianvändning har alla företagskunder fri tillgång till det digitala verktyget Energikonto. Tjänsten ger kunden möjlighet att hantera fakturor och avtal, se användarstatistik, göra prognoser och nyttja olika larmtjänster. En personlig värmerådgivare Alla Fortum Värmes kunder har en personlig värmerådgivare och de allra största kunderna har ett eget kundteam. Tanken med kundteam är att samla olika kompetenser som motsvarar kundens behov av stöd i just sin verksamhet. Värmetävlingen effektiviserar energianvändningen Sedan åtta år arrangeras Värmetävlingen, som är ett initiativ riktat till bostadsrättsföreningar. Inom ramen för Värmetävlingen ger våra energiexperter tips och råd kring effektiv energianvändning. Den förening som minskar sin energianvändning mest jämfört med föregående år vinner. Prisdialogen kundförståelse för prissättningen Under 2014 anslöt Fortum Värme sig till kvalitetssystemet Prisdialogen, som är ett gemensamt initiativ från Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme. Grundprincipen i Fortum Värmes policy för prissättning är att tydligt ange fjärrvärmepriset i jämförelse med alternativa uppvärmningsformer. Bolaget har även ett åtagande om rullande prisutvecklingstak. Prisdialogen syftar till att förbättra möjligheterna för befintliga och blivande kunder att fatta långsiktiga beslut och att utvärdera Fortum Värmes erbjudanden mot alternativen.

15 FORTUM VÄRMES KUNDER 15 STIFTELSEN STORA SKÖNDAL Öppen Fjärrvärme ny marknad för energiåtervinning Fortum Värme lanserade under året Sveriges första handelsplats för överskottsvärme. Återvinningsmarknaden Öppen Fjärrvärme, som är den första i sitt slag, rymmer en stor potential för att tillvarata resurser som annars går förlorade. Öppnar näten för handel Potentialen i Öppen Fjärrvärme är stor. Bara överskottsvärmen från datahallar i Stockholm motsvarar årsuppvärmningen av cirka normalstora lägenheter. Initiativet innebär att Fortum Värme går från att endast producera och distribuera värme och kyla till att öppna upp nätet för handel med värme och kyla. Tidigare har överskotts värmen från exempelvis datahallar och livsmedelsbutiker inte kunnat tas tillvara utan gått till spillo. Med ett nytt koncept som använder beprövad teknik möjliggörs återvinning av energi. Alla företag och verksamheter som har överskottsvärme och som har möjlighet att ansluta sig till Fortum Värmes fjärrvärme- eller fjärrkylanät kan sälja sin energi till marknadspris. En affärsmodell med global potential Handelsplatsen banar väg för utvecklingen till ett mer effektivt, lönsamt och hållbart energisystem. På sikt kan modellen komma att spridas till andra fjärrvärmeföretag i Sverige samt andra länder. Öppen Fjärrvärme kan dessutom bidra till utvecklingen av Stockholm som en hållbar stad och kan dessutom locka verksamheter som genererar överskottsvärme och som behöver kyla, att flytta till regionen. Se filmen om Sveriges första handelplats för överskottsvärme på Från pilot till verklighet Öppen Fjärrvärme är ett projekt som sedan 2013 har testats och utvecklats i samarbete med ett tiotal företag och verksamheter, där deras överskottsvärme förts ut i Stockholms fjärrvärmenät. Stockholms stad, Bahnhof, Coop, ICA, Stiftelsen Stora Sköndal och Hemköp är alla samarbetspartners och leverantörer.

16 16 PRODUKTION OCH DISTRIBUTION Effektiva system och lokala kretslopp Fortum Värmes produktion av fjärrvärme, el och fjärrkyla sker i flera anläggningar i Stor-Stockholm. Fjärrvärmen och fjärrkylan distribueras i vidsträckta ledningsnät. En kombination av avfallsbehandling och energiåtervinning står för en betydande del av energiproduktionen. Dessutom återvinns stora volymer spillvärme. Sammantaget hämtas över hälften av fjärrvärmens energiinnehåll från källor inom Stockholms län. Fjärrvärme och fjärrkyla Fjärrvärme och fjärrkyla är en centraliserad form av värme- och kylaproduktion. Högeffektiva och storskaliga kraftvärmeverk producerar samtidigt värme och el och parallellt sker en samtidig produktion av värme och kyla i stora värmepumpar. När det blir kallare väderlek produceras dessutom ytterligare volymer fjärrvärme i enklare anläggningar endast avsedda för värmeproduktion, fortfarande med hög verkningsgrad. Överskottet av el som inte används i den egna verksamheten säljs på den nordiska elbörsen Nordpool och levereras till elnätet. Fjärrvärmen distribueras i stora rörledningssystem över hela Stockholmsregionen (nätlängd km). På ett liknande sätt distribueras fjärrkylan (nätlängd 200 km). Fjärrkylareturen innehåller kundernas överskottsvärme, och delar av året används denna spillvärme som energikälla vid produktion av fjärrvärme. Produktion och distribution I Fortum Värmes kraftvärmeverk produceras värme och el samtidigt. Kraftvärme är mycket energieffektivt eftersom hela 90 procent av energin i ett bränsle kan utvinnas. Detta kan jämföras med ett kondenskraftverk där motsvarande energiutvinning sällan är mer än 40 procent. Fjärrvärmen är därför svårslaget resurssnål, vilket sparar både bränsle och miljö. För att ytterligare optimera värmeproduktionen sker ett omfattande produktionsutbyte med närliggande fjärrvärmeföretag. Genom att det finns en mångfald av anläggningar och bränslesorter uppstår optimeringsmöjligheter som genererar affärsmässiga synergier i hela kedjan. Hög utväxling i värmeproduktionen I ett värmeverk eldas bränslen för att värma upp vatten. När fjärrvärmevattnet nått grader transporteras det i isolerade rör under marken till de byggnader som ska värmas upp. I byggnaderna finns värmeväxlare som överför värmen till byggnadernas egna värmesystem med värmeelement och tappvarmvatten. Det avkylda vattnet, vars temperatur sjunkit till grader, leds därefter tillbaka till fjärrvärmeverket för att åter värmas upp och pumpas ut i fjärrvärmesystemet. I ett kraftvärmeverk produceras el i en ångturbin. Överskottsvärmen som bildas när ångan kyls ner växlas ut på fjärrvärmenätet istället för att avledas. Det gör kraftvärme till en mycket resurseffektiv produktionsmetod. E18 Sigtuna Hässelbyverket Bristaverket Tensta E4 Upplands Väsby Arlanda Kista Hornsbergs kyllager STOCKHOLM Fjärrvärme- och fjärrkylaanläggningar i Stor-Stockholm Fjärrvärmenät E18 Täby Kyllager i Brunkebergsåsen Fjärrkylanät Värtaverket Lidingö Nacka Trygga leveranser Den samlade kapaciteten för att producera värme överstiger den som normalt behövs för att hålla fjärrvärmevattnet varmt, eftersom det alltid ska finnas reservkapacitet tillgänglig i händelse av produktionsstörningar. Fortum Värme har ständigt en hög beredskap för att säkerställa och snabbt återupprätta produktionen i händelser av avbrott. Driftsledningen för hela fjärrvärmesystemet är centraliserad och övervakar produktion och distribution dygnet runt, och kan snabbt starta eller stoppa olika enheter vid behov. Skärholmen Älvsjö STOCKHOLMSMÄSSAN Hammarbyverket E20 E4 Högdalenverket Farsta 73

17 PRODUKTION OCH DISTRIBUTION 17 Fortum Värmes produktionssystem för värme och el Fortum Värmes anläggningar MW värme MW el Kraftvärmeverk Värmeverk Värmepumpar 460 Summa Det totala värmebehovet i fjärrvärmenäten är MW vilket är högre än Fortum Värmes installerade produktionskapacitet. Värmeproduktionen vid maximalt värmebehov säkerställs genom optimering av den egna produktionsparken där viss eleffekt kan ställas om till värmeproduktion genom regional integration av distributionsnäten och genom produktionssamverkan med andra energibolag. Genom samarbetet med Söderenergi fi nns exempelvis möjlighet att erhålla 180 MW värmeeffekt till Fortum Värmes fjärrvärmesystem. På lång sikt optimeras fjärrvärmesystemet genom att tillkommande effektbehov från nya kunder balanseras med energieffektivisering och utveckling av produktionssystemet. Under 2016 kommer det nya biobränslebaserade kraftvärmeverket i Värtan att tas i drift, vilket kommer att tillföra både värmeeffekt och eleffekt till den befi ntliga produktionskapaciteten. Fortum Värmes produktion av fjärrvärme och el Produktion Värmeproduktion, GWh Elproduktion, GWh År 2010 var ett kallt år, och 2014 var ovanligt varmt. Differensen mellan åren speglar variationen i väderförhållandena, men även att energianvändningen hela tiden effektiviseras samt att nya fastigheter ansluts.

18 18 PRODUKTION OCH DISTRIBUTION Tydlig kundinformation vid driftstörningar Vid tillfälliga störningar i leverans till kund läggs information ut på Fortums hemsida under Avbrottsinformation. Vid planerade avbrott aviseras kunderna via brev i god tid om tidpunkt och orsak till avstängningen. Orsaker till planerade avbrott kan vara inkoppling av ny kund eller förebyggande underhåll av fjärrvärmenätet. Störningar i leveranserna till kunderna försöker Fortum Värme undvika i möjligaste mån genom att ställa upp provisorisk värmeutrustning. Under helåret 2014 uppgick genomsnittlig avbrottstid totalt till cirka 3 timmar per fjärrvärmekund och 4 timmar per fjärrkylakund. Fjärrkylaproduktionen är effektiv Fjärrkyla innebär att fastigheter och kommersiella lokaler kyls ned med hjälp av nedkylt vatten som cirkuleras i ett stort nät av rörledningar, på ett liknande sätt som fjärrvärme. Fjärrkylanätets vatten kyls antingen genom att kallt vatten från sjöbotten används som kylkälla, eller genom att utnyttja värmepumpar. Under kortvariga toppar av kylabehov produceras kyla via effektiva sjövattenkylda kylmaskiner. Fjärrkylaproduktionen är effektiv och elsnål. I Fortum Värmes fjärrkylasystem utgörs cirka 46 procent av produktionen av fri- eller spillkyla med mycket lågt elbehov per kwh kyla. För varje kwh förbrukad el produceras mellan sex och åtta kwh fjärrkyla (Coefficient of Performance, COP, varierar mellan 6 och 8). Om den mest effektiva produktionen överstiger kylbehovet kan det nedkylda vattnet mellanlagras i ett kyllager. På så sätt kan den lagrade kylan användas senare, exempelvis under dygnets varmaste timmar, vilket förbättrar den redan effektiva produktionsmetoden. Kylan i fjärrkylavattnet växlas lokalt över till fastighetens slutna kylsystem, vilket kyler ner fastighetens olika lokaler till önskad temperatur. Fjärrkylavattnets temperatur höjs när det fångar upp överskottsvärmen hos kunderna, och det fortsätter att cirkulera i fjärrkylanätet tills det åter når kylproduktionsanläggningen där det kyls ned igen. Energi som annars skulle ha gått förlorad Under 2014 var 87 procent av fjärrvärmeproduktionen baserad på förnybar och återvunnen energi. Energin som annars skulle ha gått förlorad utvinns ur biomassa, ur solen via sjövatten, ur spillvärme i renat avloppsvatten, ur hushålls- och verksamhetsavfall, samt ur överskottsvärme från fjärrkylakunderna. Fortum Värmes bränslestrategi syftar till att minska klimatpåverkan och minimera behovet av primära energiresurser. Primärenergi är den energi som finns som naturresurs innan den har omvandlats, exempelvis träd i skogen, kol och olja. Energi som utvinns ur avfall är inte primär, utan snarare energi som annars skulle ha gått förlorad. Fortum Värme styr mot resurseffektivitet genom att satsa på förnybar energi från hav eller sjö, förnybara klimatneutrala bränslen, samt energi från spillvärme och avfallsprodukter. Ökad kapacitet och minskat klimatavtryck Under 2014 driftsattes ett nytt kraftvärmeverk för avfallsbaserade bränslen. Tack vare den nya anläggningen har behovet av primärenergi minskat med över 200 GWh jämfört med om fjärrvärmen skulle ha producerats med 2013 års energimix. 200 GWh motsvarar det årliga värmebehovet i över genomsnittliga lägenheter. I Värtaverket pågår arbete för att öka andelen biobränslen i produktionsmixen. Ett nytt system för lossning och lagring av biobränslen kommer att trimmas in under våren 2015, med målet att öka andelen biobränslen som blandas in i kolpastan. I Värtaverket byggs även ett helt nytt kraftvärmeverk för biobränslen. Det blir ett av världens största kraftvärmeverk i sitt slag och kommer att tas i drift under Tillsammans bidrar dessa insatser till att uppnå Stockholms stads klimatmål. Strategi för bränsleanskaffning Fortum Värme har goda möjligheter att hantera mer komplicerade energiråvaror på ett miljöriktigt sätt. Detta medför dels konkurrensfördelar, dels att behovet av primära energiresurser minskar. Tillgången till hållbart framställda och klimatneutrala biobränslen är inte obegränsad. I Fortum Värmes verksamhet bedöms bränsle-

19 PRODUKTION OCH DISTRIBUTION 19 anskaffningen vara den signifikanta riskfaktorn för påverkan av biologiska system och biologisk mångfald. Risken motverkas dels genom att i första hand använda biobränslen av lågvärdig kvalitet, baserade på restprodukter eller biprodukter som exempelvis pellets och flis från skogsindustrin, dels genom att tillämpa urvalskriterier för biobränslen. Fortum Värmes kapacitet för förbränning av avfall motsvarar relativt väl mängden avfall som uppstår i regionen. Delar av det regionala brännbara avfallet hanteras av andra energibolag och Fortum Värme kan hantera mindre volymer avfall från andra håll. Under 2014 kom 93 procent av avfallet från Sverige, och resterande från Norge, Finland, Irland och England. Under 2015 kommer Fortum Värme börja utvärdera påverkan på biologisk mångfald som en del av hållbarhetsbedömningen i alla investeringar och inköp. Det långsiktiga målet för Fortum Värme är att allt trädbränsle som eldas i anläggningarna ska komma från miljöanpassade, samhällsnyttiga och ekonomiskt livskraftiga skogar som har certifierats enligt en etablerad standard. certifierat i sig, eller ska dess ursprung vara verifierat av tredje part. Resultatet för 2014 blev sju respektive 42 procent. Målsättningen är att öka dessa andelar. När det gäller skogsbränslen samarbetar Fortum Värme med Världsnaturfonden (WWF) enligt den så kallade trappstegsmodellen som medlem av Global Forest & Trade Network (GFTN), ett initiativ som syftar till att stödja ansvarsfull handel av trä- och pappersprodukter. Läs mer på Ursprung för avfallsbränsle % 0,5% 2% 1,5% 3% Sverige England Irland Finland Norge Ansvarsfulla inköp av biobränslen För 2014 har Fortum Värme strävat efter att en ökande andel av det upphandlade biobränslet ska vara antingen Tillförd energi Fortum Värme totalt 1) TWh Kol Fossilolja Stadsgas El Energi i sjö och avlopp Avfallsbränsle Returbränsle Bioolja Biobränsle Diagrammet visar tillförd energi i Fortum Värmes egen produktion, med undantag för Stockholm Gas. De senaste 20 åren har primär energi i form av fossil olja stadigt minskat, medan biobränslen och avfallsbränslen ökat. Under den tidsperiod som visas ovan har fossil eldningsolja ersatts av förnybara bränslen och avfallsbränslen. Enstaka år, som exempelvis den ovanligt kalla vintern 2010, har fossil eldningsolja används i signifi kant omfattning eftersom oljepannor, som i princip endast används vid dessa förhållanden, tagits i bruk. 1) Exklusive Stockholm Gas.

20 20 PRODUKTION OCH DISTRIBUTION Energi från producent till användare (GWh) Bränsle Produktionsform Produktion Energi i vind 263 Avfall- & returbränsle Bioolja 44 Fast biobränsle Kol Fossilolja 108 Övrigt 3 El 483 Vindkraftverk El 263 El Kraftvärmeverk Värme Bioolja 538 Fast biobränsle 3 Fossilolja 72 Elpannor 29 Övrigt 3 Avfall- & returbränsle 444 Bioolja 15 Fast biobränsle 220 Torv 164 Fossilolja 8 Övrigt 38 Hetvattenpannor Produktionssamverkan Värme 553 Värme 899 Värmeenergi ur avloppsvatten 648 Värmeenergi ur fjärrkylaretur och spillvärme 157 Värmeenergi ur sjövatten 624 El 661 Frikyla 46 Värmepumpar/ Kylmaskiner Värme Kyla 443

21 PRODUKTION OCH DISTRIBUTION 21 Distribution Leverans Leverans till Fortum Värme 338 1) El Leverans till elnätet 972 1) Värme Värme Kyla 443 Kyla 442 1) Avser el som producerats av Fortum Värme. Effektivt och energisnålt med lokala källor Diagrammet visar schematiskt flödet av energi från insatsvaror till Fortum Värmes kunder. Sammantaget tillfördes cirka 10,0 TWh energi till Fortum Värmes energisystem. Av denna energi var cirka 2,8 TWh eller 28 procent primära energikällor. Resterande energi utgjordes av sekundära energikällor. Produktionen av fjärrvärme baserades till 87 procent på förnybar eller återvunnen energi. Den el som därvid förbrukades var förnybar. För den totala energiproduktionen, där även elproduktionen ingår, blev andelen tillförd förnybar eller återvunnen energi något lägre, 80 procent. Det beror på att en något större andel av elproduktionen skett med kol i Värtaverket. Under 2014 blev nettobehovet av el i hela energisystemet för fjärrvärme och fjärrkyla 126 GWh. Från 2016 kommer energisystemet att drivas med ett elöverskott då det tillkommer förnybar elproduktion från det nya biobränslebaserade kraftvärmeverk som byggs i Värtan. På energins väg från produktion till slutanvändning uppstår förluster. Tack vare den höga verkningsgraden i Fortum Värmes anläggningar försvinner högst cirka 10 procent av energin under produktionen av värme och el. Detta kan jämföras med ett kondenskraftverk där cirka 60 procent av bränslets energi förloras. Kraftvärme minskar alltså samhällets energiförluster på ett effektivt sätt. Slutligen uppstår förluster när energin distribueras till slutanvändaren. Närproducerat Med smart värme- och kylaproduktion kan Fortum Värme återanvända sina produkter. Under 2014 återvanns 157 GWh överskottsvärme från kylaproduktion till fjärrvärmenätet. I Hammarbyverket i Stockholm återvanns 648 GWh energi ur renat avloppsvatten under Sammantaget tillfördes 800 GWh spillvärme till fjärrvärmesystemet. Ytterligare cirka GWh energi hämtades ur avfallsbränslen, varav merparten uppstått i Stockholms län. Över hälften av den tillförda energin i fjärrvärmen uppstår inom länets gränser.

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Vår energi gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortum Värme med dotterbolag producerar miljöanpassad fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har totalt

Läs mer

Fortum Värmes miljövärden 2016

Fortum Värmes miljövärden 2016 Fortum Värmes miljövärden 2016 Tillsammans för ett grönare Stockholm I maj 2016 tog vi ett stort steg mot att bli världens renaste huvudstad när vi tillsammans med våra ägare Fortum och Stockholms stad

Läs mer

Fortum Värme och miljön 2014

Fortum Värme och miljön 2014 Fortum Värme och miljön 014 En positiv hållbar utveckling steg i rätt riktning Energiåret 014 var händelserikt. Det var varmare än normalt och behovet av upp värmning minskade jämfört med året innan. För

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Fortum Värmes miljövärden 2015

Fortum Värmes miljövärden 2015 Fortum Värmes miljövärden 215 Vi älskar energi som annars skulle gått förlorad Fjärrvärmen är som energisektorns kollektivtrafik istället för att var och en köper och driver en egen anläggning kan många

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala Välkommen till Värme Uppsala Agenda: - Några ord om vår verksamhet - Ekonomi och prisutveckling - Vårt arbete mot ett uthålligare Uppsala Adrian Berg von Linde Några

Läs mer

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare Fjärrvärme enklare, säkrare, renare 1 Innehåll Så fungerar fjärrvärme Här finns Fortums fjärrvärme Kundnytta Ett långsiktigt klimatarbete Tjänstestrategi Energitjänster Vad vi gör nu och framåt Fjärrvärmen

Läs mer

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden Kraftvärme i Katrineholm En satsning för framtiden Hållbar utveckling Katrineholm Energi tror på framtiden Vi bedömer att Katrineholm som ort står inför en fortsatt positiv utveckling. Energi- och miljöfrågor

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetspolicy

Fortum Värmes hållbarhetspolicy (7) Fortum Värmes hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy är beslutad av styrelsen i AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme). Policyns principer skall följas av medarbetare i Fortum

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Innehåll 1. Kort om Umeå Energi 2. Energianvändningen i samhället- några reflektioner.

Läs mer

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar.

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Mer än bara värme För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Fjärrvärmen ger kraft åt Göteborg. Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. I det arbetet

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Sammanfattning: Fjärrvärme svarar idag för nära hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige.

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser framtiden ut 5. Hur ser prisutvecklingen ut 6. Vad är

Läs mer

Öppenhet, samverkan och konkurrens skapar framtidens fjärrvärme.

Öppenhet, samverkan och konkurrens skapar framtidens fjärrvärme. Öppen fjärrvärme Öppenhet, samverkan och konkurrens skapar framtidens fjärrvärme. Peter Sivengård AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Disposition Öppen Fjärrvärme Potential Inledning Erbjudande

Läs mer

Kunder behöver en relevant miljöklassning av fjärrvärme i byggnader

Kunder behöver en relevant miljöklassning av fjärrvärme i byggnader Svensk Fjärrvärme AB 2015-01-08 Kunder behöver en relevant miljöklassning av fjärrvärme i byggnader Målsättning om hållbar energiproduktion och energianvändning Svensk Fjärrvärmes målsättning är att driva

Läs mer

Remiss av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, diarienummer TRN

Remiss av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, diarienummer TRN 1 (5) DM#476318 2016-09-30 Stockholms läns landsting Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Box 222 50 104 22 Stockholm e-post: registrator.trf@sll.se Remiss av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen,

Läs mer

fjärrvärmen och miljön

fjärrvärmen och miljön fjärrvärmen och miljön 1 Fjärrvärme, fjärrkyla och kombinerad produktion av el- och värme i kraftvärmeverk är nyckelteknik med omedelbar potential att producera grön energi, minska miljö- och klimatpåverkan

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

En ny marknad för återvunnen energi. Bli en återvinnare med Öppen Fjärrvärme

En ny marknad för återvunnen energi. Bli en återvinnare med Öppen Fjärrvärme En ny marknad för återvunnen energi Bli en återvinnare med Fjärrvärme Agenda fjärrvärme information Prismodeller Goda exempel Från första möte till leverans 2 Fortum Värme Producerar och levererar miljöanpassad

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 1 Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 2 Tillsammans kan vi bidra till en hållbar stad. Och sänka dina energikostnader. I 150 år har vi jobbat nära dig. För du vet väl

Läs mer

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad Page 1 Smarta nät möjliggör integreringen av förnybara energikällor Vindkraftens utveckling i Sverige, 1982-2011 Lillgrund, Öresund

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden 1 Inledning Det här är en vägledning för hur fjärrvärmebranschen ska beräkna lokala miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan

Läs mer

SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS

SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS BLOCK 7 FÖRNYELSEN ETAPP 2 Magnus Eriksson Avdelningschef, Värme Anläggningsutveckling Det här är Mälarenergi VÅR VISION VÅR AFFÄRSIDÉ VÅR DRIVKRAFT

Läs mer

Kraftvärmeverket För en bättre miljö

Kraftvärmeverket För en bättre miljö Kraftvärmeverket För en bättre miljö EFFEKTIV OCH MILJÖVÄNLIG ENERGIPRODUKTION Eskilstuna använder stora mängder el för att fungera. Under många år har vi i avsaknad av egen produktion köpt vår elenergi

Läs mer

E.ON Värme. Med värme

E.ON Värme. Med värme E.ON Värme Med värme 2 E.ON Värmes vision Med nästa generations värmelösningar utvecklar vi det hållbara samhället. Detta gör vi genom att skapa innovativa värmelösningar tillsammans med kund, utveckla

Läs mer

Klimat- bokslut 2010

Klimat- bokslut 2010 K li m a t- bokslut 2010 Vi tror på handling Sedan 2004 redovisar E.ON Sverige vad vi gör för att minska koldioxidutsläppen i vår egen verksamhet och tillsammans med kunderna. I och med verksamhetsåret

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Den 22 oktober, 2013

HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Den 22 oktober, 2013 G HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Den 22 oktober, 2013 Kvällens program Den 22 oktober - Ängelholm Plats: Ängelholms Stadsbibliotek 17:30 Enklare förtärning och mingel utanför lokalen Hett Forum i åhörarsalen

Läs mer

Säker och hållbar gasförsörjning för Sverige

Säker och hållbar gasförsörjning för Sverige Säker och hållbar gasförsörjning för Sverige 131204 Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i gasinfrastruktur Äger, driver och underhåller det svenska transmissionssystemet för gas Gasnätet

Läs mer

Bristaverket i framtiden

Bristaverket i framtiden September 2009 Bristaverket i framtiden med avfallseldad kraftvärme u Avfallseldad kraftvärme i Brista Fortum Värme ansökte under våren 2009 om miljötillstånd för utbyggnad av kraftvärmeverket Bristaverket

Läs mer

Söderenergi - värme och el för ett hållbart samhälle. Karin Medin, VD

Söderenergi - värme och el för ett hållbart samhälle. Karin Medin, VD Söderenergi - värme och el för ett hållbart samhälle Karin Medin, VD Fjärrvärmeaffären i vår familj Botkyrka k:n Huddinge k:n Södertälje k:n 50% 50% 100% Södertörns Energi AB Telge AB 50% inflytande, 58

Läs mer

Allt du behöver veta om värme. Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur.

Allt du behöver veta om värme. Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur. Allt du behöver veta om värme Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur. 2 Varmvatten i kranen och en behaglig temperatur inomhus. Vi tar det ofta för givet utan att tänka på var värmen

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart.

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. Nu sänker vi temperaturen i göteborg Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. 1 Allt för Göteborg Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. För att uttrycka det lite

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

Vattenfall Värme Uppsala

Vattenfall Värme Uppsala Vattenfall Värme Uppsala - dagsläget Johan Siilakka, chef anläggningsutveckling - utveckling Anna Karlsson, miljöspecialist - varför biobränslen? - tidplaner och delaktighet 2013-03-02 Foto: Hans Karlsson

Läs mer

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014 Välkomna till Falkenberg Energis Reko fjärrvärmeträff 2014 Kvällens agenda: 18.00 Välkommen Bo Anders Antonsson, Administrativ Chef 18.20 Presentation av fjärrvärme och prisändring Eva Hammar Orava, Driftingenjör

Läs mer

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Pålitlighet, effektivitet och uthållighet, tre för oss viktiga kärnvärden som visar vad vi står för. Vår viktigaste uppgift är att driva utvecklingen

Läs mer

Fortum Heat Scandinavia

Fortum Heat Scandinavia Fortum Heat Scandinavia UTVECKLINGSPLAN FÖR BASPRODUKTIONEN I STOCKHOLM AVFALL OCH BIOBRÄNSLEN ÖKAD ELPRODUKTION MINSKAD ANVÄNDNING AV KOL OCH VÄRMEPUMPAR SYSTEMEFFEKTIVITET KOSTNADSMINSKNING REDUCERADE

Läs mer

El- och värmeproduktion 2010

El- och värmeproduktion 2010 Energi 2011 El- och värmeproduktion 2010 El- och värmeproduktionen ökade år 2010 Den inhemska elproduktionen gick upp med 12 procent, fjärrvärmeproduktionen med 9 procent och produktionen av industrivärme

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme och fjärrkyla Fjärrvärme och fjärrkyla Hej jag heter Simon Fjellström och jag går i årskurs 1 på el och energi i klassen EE1b på kaplanskolan i Skellefteå. I den här boken så kommer ni att hitta fakta om fjärrvärme

Läs mer

2014 DoA Fjärrvärme. Organisation: AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. Stockholm

2014 DoA Fjärrvärme. Organisation: AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. Stockholm 2014 DoA Fjärrvärme AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Stockholm 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Stockholm Ort/orter FVD20012 Danderyd Järfälla Lidingö Nacka Sigtuna

Läs mer

Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg Företag juni 2016 Vill du veta mer? Om du har frågor och funderingar är du alltid välkommen att titta in på goteborgenergi.se eller kontakta vår kundservice på 031-62 62 62. Välkommen! Mer än bara värme

Läs mer

Smart Heat Grid. Hur funkar det? Noda Intelligent Systems Noda Smart Heat Grid

Smart Heat Grid. Hur funkar det? Noda Intelligent Systems Noda Smart Heat Grid Smart Heat Grid Hur funkar det? 1 Vad är Noda Intelligent Systems? Noda Intelligent Systems grundades 2005 och utvecklar intelligenta system för energieffektivisering och systemövergripande energioptimering

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom möjliggöra

Läs mer

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel Värme- och Kraftkonferensen 2012, Morgondagens energisystem Daniel Friberg 12 november 2012, Energimyndigheten Waterfront Congress Centre Stockholm

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information 2012-12-01 Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser prisutvecklingen ut 5. Fjärrvärmens miljöpåverkan

Läs mer

Öppen Fjärrvärme för livsmedelsbranschen i Stockholm

Öppen Fjärrvärme för livsmedelsbranschen i Stockholm Öppen Fjärrvärme för livsmedelsbranschen i Stockholm Från pilotprojekt till skalbar modell 5 juni 2013 kl. 9:00-9:20 1 Mål för Öppen Fjärrvärme Utveckling av en lönsam, effektiv och välfungerande affärsmodell

Läs mer

Kalla fakta om fjärrkyla

Kalla fakta om fjärrkyla Kalla fakta om fjärrkyla Fjärrkyla lika genialt som det låter. Fjärrkyla är enkelt och rent. Med fjärrkyla blir ditt inomhusklimat svalt och effektivt, utan det obehag som bullrande, utrymmeskrävande och

Läs mer

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014 Välkomna till Falkenberg Energis Reko fjärrvärmeträff 2014 Dagens agenda: 15.00 Välkommen Bo Anders Antonsson, Administrativ Chef 15.20 Presentation av fjärrvärme och prisändring Eva Hammar Orava, Driftingenjör

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Organisation: AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. Stockholm

2015 DoA Fjärrvärme. Organisation: AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. Stockholm 2015 DoA Fjärrvärme AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Stockholm 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Stockholm Ort/orter FVD20012 Danderyd Järfälla Lidingö Nacka Sigtuna

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Energiförsörjning Storsjö Strand

Energiförsörjning Storsjö Strand Farzad Mohseni, Sweco Energuide Stockholm 2012-05-23 Energiförsörjning Storsjö Strand 1 Sustainergy Energieffektivisering Energiplaner, klimatstrategier m.m. åt kommuner/län/regioner Energitillförsel ur

Läs mer

8 sidor om. Värmemarknaden i Sverige. Värmemarknad Sverige. Juni 2014

8 sidor om. Värmemarknaden i Sverige. Värmemarknad Sverige. Juni 2014 8 sidor om Värmemarknaden i Sverige Juni 2014 Värmemarknad Sverige Värmemarknaden är den största energimarknaden i Sverige, jämte elmarknaden. Behovet av uppvärmning och tappvarmvatten i bostäder, lokaler

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

Perspektiv på framtida avfallsbehandling

Perspektiv på framtida avfallsbehandling Perspektiv på framtida avfallsbehandling Johan Sundberg, Profu Centrum för optimal resurshantering av avfall www.wasterefinery.se I ett miljöperspektiv så har Sverige världens bästa avfallsbehandling!

Läs mer

Jämförelse med uppsatta mål

Jämförelse med uppsatta mål 2009 2012 Kommunseminarier 21 kommuner i AC och BD Energianvändning idag Scenarier Uppskatta potentialer förnybar energi Diskussioner om lokala mål och åtgärder 2 Exempel på mål Ökad andel förnybar energi

Läs mer

Enklare vardag Hållbar framtid

Enklare vardag Hållbar framtid Välkommen! Enklare vardag Hållbar framtid Agenda Utveckling i Umeå tillsammans med våra kunder Jan Ridfeldt, Energilösningar Hjälp att beräkna årskostnad för fjärrvärme Mattias Lindberg, marknad Elnätet

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

VATTENFALL INVESTERAR I FRAMTIDENS VÄRMEAFFÄR

VATTENFALL INVESTERAR I FRAMTIDENS VÄRMEAFFÄR VATTENFALL INVESTERAR I FRAMTIDENS VÄRMEAFFÄR Jenny Larsson, Chef Vattenfall Värme Sverige Dagens Industri Värmedagen 2016-06-01 1 VATTENFALLS ROLL I DET FRAMTIDA ENERGISYSTEMET Elektrifiering av transporter

Läs mer

Täbyinitiativet: Öppnar för fjärrvärme i konkurrens

Täbyinitiativet: Öppnar för fjärrvärme i konkurrens Täbyinitiativet: Öppnar för fjärrvärme i konkurrens fjarrvarme_folder.indd 1 09-03-30 14.19.27 Täbyinitiativet på en minut: I Täbyinitiativet gör vi tre saker: vi bygger ett öppet fjärrvärmenät i Täby

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

Förnybar värme/el mängder idag och framöver

Förnybar värme/el mängder idag och framöver Förnybar värme/el mängder idag och framöver KSLA-seminarium 131029 om Marginalmarkernas roll vid genomförandet av Färdplan 2050 anna.lundborg@energimyndigheten.se Jag skulle vilja veta Hur mycket biobränslen

Läs mer

Sysselsättningseffekter

Sysselsättningseffekter BILAGA 2 1(3) Underlag gällande Sysselsättningseffekter Sysselsättningseffekter - Underlag till Dalarnas Energi- och klimatstrategi 2012 2 Bakgrund och syfte I Dalarnas energi- och klimatstrategi 2012

Läs mer

El- och värmeproduktion 2012

El- och värmeproduktion 2012 Energi 2013 El- och värmeproduktion 2012 Andelen förnybara energikällor inom el- och värmeproduktionen ökade år 2012 År 2012 producerades 67,7 TWh el i Finland. Produktionen minskade med fyra procent från

Läs mer

Tariffrapport 2009 Fjärrvärme DoA. Torsås Fjärrvärmenät AB

Tariffrapport 2009 Fjärrvärme DoA. Torsås Fjärrvärmenät AB Tariffrapport 2009 Fjärrvärme DoA Torsås Fjärrvärmenät AB 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Torsås Fjärrvärmenät Ort/orter FVD20012 Torsås Prisområdesnamn FVD20013 Kontaktperson

Läs mer

TPA i fjärrvärmenäten. Värme och kraftkonferensen, november 2010

TPA i fjärrvärmenäten. Värme och kraftkonferensen, november 2010 TPA i fjärrvärmenäten Värme och kraftkonferensen, november 2010 Fastighetsägarna Fastighetsägandets affärsidé är att erbjuda bostäder och lokaler som ger människor förutsättningar att ha ett bra boende

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Foto: Joakim Lloyd Raboff

Foto: Joakim Lloyd Raboff Värme Med värme 2 Foto: Joakim Lloyd Raboff I över 50 år har E.ON Värme Sverige levererat fjärrvärme till bostäder, företag och lokaler. Idag är vi den största privata aktören på den svenska värmemarknaden.

Läs mer

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt?

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Energiintelligenta kommuner Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Klimatintelligenta kommuner Alla måste vara med och bygg det hållbara samhället! Byggnader är en viktigt del i att

Läs mer

Trelleborgs Fjärrvärme AB

Trelleborgs Fjärrvärme AB Trelleborgs Fjärrvärme AB Rapport till lekmannarevisorerna Granskning av ändamålsenlighet December 2010 Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Sammanfattning och kommentarer Efter genomförd granskning och gjord

Läs mer

Lönsam effektivisering av Katrineholms fjärrvärmesystem

Lönsam effektivisering av Katrineholms fjärrvärmesystem Lönsam effektivisering av Anna Axelsson Tekniska verken i Linköping Kraftvärmeverket i Katrineholm 1 Tekniska verken i Linköping Kraftvärmeverket i Katrineholm Systemeffektivisering Metod och resultat

Läs mer

Samhällsekonomisk analys av fjärrvärme

Samhällsekonomisk analys av fjärrvärme Samhällsekonomisk analys av fjärrvärme Bidrar fjärrvärmen till den samhällsekonomiska nyttan? Sirje Pädam, WSP Analys & Strategi 2013-10-30 Forskningsprojekt inom fjärrsyn samarbete mellan WSP och Luleå

Läs mer

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan Miljöpåverkan berör oss alla Att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser är ett övergripande samhällsmål

Läs mer

El- och värmeproduktion 2011

El- och värmeproduktion 2011 Energi 2012 El- och värmeproduktion 2011 Energiproduktionen och fossila bränslen nedåtgående år 2011 Komplettering 18.10.2012. Tillägg av översikten El- och värmeproduktionen samt bränslen 2011. Den inhemska

Läs mer

Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen. Johan Zettergren, Marknadschef

Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen. Johan Zettergren, Marknadschef Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen Johan Zettergren, Marknadschef 1 Swedegas vision Swedegas leder en ansvarsfull utveckling av gasmarknaden. Vi skapar hållbara lösningar för industri,

Läs mer

Energisamhällets framväxt

Energisamhällets framväxt Energisamhällets framväxt Energisamhället ett historiskt perspektiv Muskelkraft från djur och människor den största kraftkällan tom 1800-talets mitt Vindkraft, vattenkraft och ångkraft dominerar Skogen

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Uppföljning av energianvändning och miljöpåverkan SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Per Holm Fakta Skåneinitiativet - anslutna företag per 2012-01-01 Antal anslutna företag 106 Totalt antal lägenheter

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Falkenberg Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Falkenberg Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Falkenberg Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Innovate.on. Bioenergi. störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås

Innovate.on. Bioenergi. störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås Innovate.on Bioenergi störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås Förnybar energi som minskar utsläppen Bioenergi är en förnybar energiresurs som använder som bränsle. Utvecklingen av förnybar energi

Läs mer

Vi bygger ut fjärrvärmen i Täby

Vi bygger ut fjärrvärmen i Täby E.ON Värme Vi bygger ut fjärrvärmen i Täby Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige och står för drygt hälften av all uppvärmning. Det är inte svårt att förstå. Fjärrvärme är bekvämt,

Läs mer

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Vision 2050 I Norrbotten är all produktion och konsumtion resurseffektiv och hållbar ur så väl ett regionalt som globalt perspektiv. Utsläppen av växthusgaser

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Energisektorn bidrar med totalt 25 miljoner ton växthusgaser per år, vilket innebär att medelsvensken

Läs mer

FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG

FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG Kallt vatten Varmt vatten FJÄRRVÄRME GEMENSAM ENERGI TANKEN MED FJÄRRVÄRME ÄR ENKEL: VI DELAR PÅ EN VÄRMEKÄLLA I STÄLLET FÖR ATT ALLA SKA HA SIN EGEN. Värmeverken i

Läs mer