FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE"

Transkript

1 Årsredovisning 2007

2 ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2007 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Svenska rymdaktiebolagets (Rymdbolagets) affärsidé Rymdteknik ger nytta och ny kunskap, därför arbetar Rymdbolaget med utveckling, tester, uppsändning och drift av rymd- och flygsystem åt svenska och internationella kunder. Ägande, organisation Rymdbolaget ägs av svenska staten. Under år 2007 har moderbolagets verksamhet bedrivits genom fyra divisioner: Aerospace Services Division Satellite Operations Division Space Systems Division Airborne Systems Division Verkställande direktör i Rymdbolaget är sedan den 16 februari 2007 civilingenjör Lars Persson, född Persson efterträdde Claes-Göran Borg inför dennes pensionering. Rymdbolagets omvärld Den ekonomiska återhämtning inom rymdbranschen som påbörjades under 2006 har fortsatt under 2007 i många länder. Ett stort antal nya satellitprojekt har startats. Kapaciteten för satellituppsändningar de närmaste åren är i stort sett fulltecknad. Intresset för militära satellitsystem liksom för jordobservationssatelliter är stort. För vetenskapliga satelliter ligger planeringen på oförändrad nivå. Många unga rymdnationer, speciellt Kina och Indien men även mindre länder i olika världsdelar, har mycket ambitiösa statliga rymdprogram. Även den kommersiella sektorn visar ökad aktivitet. I Europa har strukturomvandlingen inom rymdindustrin fortsatt med flera sammanslagningar och företagsköp. Några företag är under försäljning. Den internationella koncentrationen till ett fåtal stora satellitleverantörer öppnar samtidigt marknaden för mindre, oberoende leverantörer av kostnadseffektiva små satelliter inom speciella nischer. EU visar ett fortsatt stort intresse för rymdområdet, men hittills med betydande ekonomiska begränsningar. Även fortsättningsvis kanaliseras huvuddelen av Europas offentliga rymdsatsningar via den europeiska rymdorganisationen ESA. Den svenska Rymdstyrelsen har inte fått de finansiella resursökningar som skulle erfordras för att vidmakthålla Sveriges relativa engagemang inom det europeiska rymdsamarbetet. Rymdbolaget ingår numera i branschorganisationen Swedish Aerospace Industries, som tillkom i anslutning till den svenska regeringens arbete med att upprätta en handlingsplan för flyg- och rymdindustrin. Det internationella intresset för ballongflygningar är fortsatt starkt. För att stärka Rymdbolagets konkurrenssituation har regeringskansliet intensifierat de diplomatiska aktiviteterna för att få till stånd en överenskommelse med Ryssland avseende ballongflygningar över ryskt territorium. Marknaden för satellitstationstjänster breddas successivt med fler kunder och ökat intresse för att köpa dessa tjänster kommersiellt. Samtidigt pressas priserna genom ökad konkurrens såväl från kommersiella konkurrenter som från institu- Svenska rymdaktiebolaget Besöksadress Telefon: Org.nr Hemsida: Box 4207 Solna strandväg 86 Telefax: E-post: Solna Styrelsens säte: Kiruna

3 tionella organisationer. Det internationella intresset för havsövervakning ökar beroende på stigande fokus på såväl miljö- och fiskeövervakning som säkerhetsfrågor. Samtidigt efterfrågas på vissa marknader allt mer integrerade lednings- och övervakningssystem vilket ökar den tekniska nivån i efterfrågade system och gör marknadssituationen mer komplex. Aerospace Services Division Inom divisionen säljs och genomförs uppsändning av raketer och ballonger, test av civila och militära flyg- och rymdsystem samt markbundna observationstjänster på Esrange. Den 26 januari 2007 undertecknades ett avtal mellan Rymdbolagets dotterbolag Spaceport Sweden AB och det amerikanska bolaget Virgin Galactic LLC avseende samarbete kring framtida rymdturistflygningar från Kiruna med Virgin Galactics rymdfarkost SpaceshipTwo. I en första fas avser avtalet genomförande av studier för att klarlägga ekonomiska, regulatoriska och operationella frågor. I detta arbete medverkar också Rymdbolagets lokala partners Progressum, IceHotel och Kiruna flygplats. Sedan den 1 mars 2007 ansvarar Rymdbolaget för vissa tekniska tjänster åt Försvarets Materielverk (FMV) vid RFN i Vidsel. Drygt trettiotalet personer övergick därvid till anställning hos Rymdbolaget. Rymdbolaget och FMV marknadsför under beteckningen NEAT (North European Aerospace Test range) de testmöjligheter som de kombinerade anläggningarna vid RFN och Esrange kan erbjuda avseende bemannade och obemannade flygplan och andra luftfarkoster. Med syftet att intressera framtida forskargenerationer för den teknik som används vid Esrange har under hösten 2007 Rymdbolaget, Rymdstyrelsen och den tyska nationella rymdmyndigheten DLR träffat avtal om att Rymdbolaget skall tillhandahålla flygmöjligheter med raketer och ballonger för utvalda projekt från studenter och unga forskare vid alla Europas universitet och högskolor. De vinnande studenterna får hjälp med att kostnadsfritt realisera sina experimentidéer. Satellite Operations Division Divisionens verksamhet omfattar satellitkontroll, markstationstjänster och teleporttjänster. Satellitkontrollanläggningarna på Esrange sköter Siriussatelliterna åt SES SIRIUS AB och satelliten Odin åt Rymdstyrelsen. Dessutom hanteras ett antal satelliter av det helägda dotterbolaget LSE Space på kunders anläggningar i München och Darmstadt. Kommunikationssatelliten Sirius 4, som byggts av Lockheed Martin i USA för SES SIRIUS AB, sköts upp den 17 november 2007 och placerades i rätt position i slutet av december. Siriussatelliterna styrs från Rymdbolagets Mission Control Center vid Esrange Space Center. Vid Esranges satellitstation utförs sedan länge markstationstjänster för ESA, franska CNES, japanska JAXA och andra internationella rymdorganisationer. I november 2007 träffades ett avtal om tjänster för kinesiska CMA (China Meteorological Administration). Markstationsnätverket PrioraNet, som drivs tillsammans med det av Rymdbolaget delägda amerikanska bolaget Universal Space Network Inc., används för att tillhandahålla globala markstationstjänster. Vid Rymdbolagets anläggning Stockholm Teleport i Ågesta bedrivs verksamhet kopplad till kommunikationssatelliter. I ett nytt avtal med E.On Vattenkraft sköter Stockholm Teleport satellitkommunika- 2

4 tion till ett hundratal av E.Ons anläggningar runt om i landet. Space Systems Division Space Systems Division utvecklar små satelliter, sondraketer samt delsystem och experimentmoduler för rymdfarkoster. Atmosfärs- och astronomisatelliten Odin har haft ännu ett framgångsrikt år. Bland aktuella forskarrapporter kan nämnas upptäckten av molekylärt syre i det interstellara mediet. Rymdbolaget har fått uppdrag av Rymdstyrelsen för fortsatt drift av Odin under Under året startades monterings- och testfasen för PRISMA-systemet, ett satellitsystem bestående av två satelliter för test av framtidens teknologi för formationsflygning och rendez-vous i rymden. Ombord finns innovativa framdrivningssystem från dotterbolagen ECAPS och NanoSpace. Uppsändning planeras nu till första halvåret Rymdbolaget har tillsammans med tyska Kayser Threde och spanska Sener under året fortsatt att utveckla satellitsystemet för det världsunika konceptet SMART- OLEV. Affärsidén innebär att utöka drifttiden för geostationära telekomsatelliter som fått slut på bränsle (för sin positionshållning). Ett avtal har under året tecknats med en första kommersiell kund. ESA har utsett Rymdbolaget att som huvudleverantör med åtta europeiska partners ta fram satellitsystemet PROBA- 3, ESA:s motsvarighet till PRISMA. Rymdbolaget fick i slutet av året en beställning för en så kallad Bridging Phase inför kommande detaljkonstruktionsfas. Den 14 september sköts den ryska vetenskapliga rymdkapseln FOTON-M3 upp med Rymdbolagets kommunikationsutrustning TSU (Telescience Support Unit) ombord. Systemet övervakar den vetenskapliga utrustningen och förmedlar data ned till marken samt ger möjlighet att sända kommandon till utrustningen. Under den 13 dagar långa rymdfärden var inblandade ingenjörer och vetenskapsmän samlade på Esrange för övervakning och drift av den vetenskapliga utrustningen. I mars ingicks ett konsortieavtal mellan Rymdbolaget, tyska OHB System, schweiziska Oerlikon och Luxemburgbaserade LuxSpace om utveckling av en liten modern kommersiell telekomsatellit, Small GEO. Konsortiet har under året fått beställning från ESA till ett värde av ca 100 MEUR. Rymdbolagets del motsvarar ca 300 MSEK. Upphandling av utrustning påbörjades i slutet av året. Under året har fyra experimentmoduler för forskning i tyngdlöshet utvecklats för sondraketen MASER 11 med planerad uppsändning i april Studieorder för inledande arbeten på nästa sondraketprojekt, MAXUS 8, har även erhållits under året. Båda projekten är beställda av ESA. Inom en beställning från Rymdstyrelsen har Rymdbolaget fortsatt arbetet med instrumentet STEAMR som avses mäta växthusgasen vattenånga. Vi arbetar vidare i två parallella industriteam med ESA-missionen Premier som avses använda instrumentet ombord på satelliten. Airborne Systems Division Airborne Systems levererar flygburna system för kustbevakningsuppgifter, i första hand övervakning av oljeutsläpp och fiske. År 2006 levererade Rymdbolaget det första exemplaret av en ny generation av systemet, MSS Systemet installerades ombord på ett Dash-8 flygplan och har sedan slutet av 2006 opererats av Transport Canada med mycket goda resultat. Kunden är entusiastisk över systemets kapacitet och användarvänlighet, och beställde ett andra system ome- 3

5 delbart efter leveransen av det första. Det andra systemet togs under 2007 i drift ombord på ett andra flygplan av samma typ, och kommer under januari 2008 att börja flygas operativt över den kanadensiska västkusten. För att kunna operera ett system vardera på östkusten, västkusten och över de arktiska farvattnen har Transport Canada under 2007 också beställt ett tredje MSS 6000-system för leverans under Ett MSS 6000-system har under 2007 också levererats och driftsatts ombord på ett av den estniska gränsbevakningens flygplan. Vidare har Rymdbolaget levererat uppgraderingar för att lyfta tre äldre system i Portugal till MSS 6000-status. Strategisk inriktning Rymdbolagets strategi har som utgångspunkt en fortsatt sammanhållen koncern, därigenom vidmakthållande finansiell styrka, allsidig kunskap om rymdsystem och deras användning samt de tekniska och personella resurser som möjliggör innovativa affärskoncept uppåt i värdekedjan. Strategin fokuserar på tillväxt såväl organiskt som genom nyetableringar och företagsförvärv för ökad internationell konkurrensförmåga och värdeskapande samt minskat beroende av de institutionella marknaderna. Slutligen understryker strategin fortsatt vård och vidareutveckling av bolagets främsta konkurrensfaktorer symboliserade med bolagets kärnvärden: nyskapande och pålitlighet. Väsentliga riskfaktorer för Rymdbolagets verksamhet Viktiga delar av Rymdbolagets verksamhet har till sin natur hög teknisk risknivå. Det gäller dels tekniska utvecklingsrisker, dels risker för misslyckanden vid t ex uppsändningar av raketer, satelliter, ballonger, dels också risker för att satelliter i bana av någon anledning slutar att fungera. Felfunktioner kan i många fall inte korrigeras efter att felet har uppstått. De tekniska riskerna medför i många fall också ekonomiska/affärsmässiga risker, t ex för avbrutna uppdrag till följd av haverier. Dessa risker är endast i begränsad utsträckning försäkringsbara till rimlig kostnad. Ekonomiskt är Rymdbolaget i betydande utsträckning beroende av intäkter som har sitt ursprung i statlig budgetfinansiering i Sverige och i andra länder. Detta innebär en affärsrisk relaterad hur de offentliga rymdsatsningarna utvecklas i kundländer som bl a Sverige, Frankrike och USA. Rymdbolaget har i sin affärsverksamhet exponering för valutakursändringar främst avseende euro och amerikanska dollar. Omfattningen varierar men eurodelen av bolagets fakturering uppgår typiskt till %. Ca hälften av den närmaste tolvmånadsperiodens förväntade nettoflöden av valutor säkras normalt genom valutaterminer. Forskning och utveckling Rymdbolaget bedriver utvecklingsarbete dels inom ramen för de beställningar som erhålls från bland annat Rymdstyrelsen och ESA, dels i viss utsträckning som affärsutveckling med egen finansiering. De sistnämnda satsningarna sker huvudsakligen inom dotterbolagen ECAPS och NanoSpace. Även Rymdbolagets engagemang i projektet SMART-OLEV innefattar såväl tekniskt som kommersiellt utvecklingsarbete. Projektet syftar till att möjliggöra livstidsförlängning för satelliter i geostationär bana genom att ansluta en särskild rymdfarkost till satelliter vars positioneringssystem inte längre fungerar. Projektet är förenat med stora osäkerheter av såväl legal som kommersiell och teknisk karaktär. Rymdbolaget har därför, liksom för övrig utvecklingsverksamhet, valt att kostnadsföra hela sitt engagemang i projektet. 4

6 Verksamhet i dotter- och intressebolag Dotterbolaget SSC Satellitbild AB fusionerades med moderbolaget i juni Namnskyddsbolagen Spaceport Sweden AB och NEAT AB bedriver f n ingen verksamhet. SES-gruppen, med säte i Luxemburg, är majoritetsägare i SES SIRIUS AB. Bolaget säljer satellitkommunikation för TVsändning och dataöverföring i främst Norden och östra Europa. Rymdbolaget har sedan februari 2003 ägt 25% av aktierna i bolaget via sitt dotterbolag SSC Telecom Holding AB. SSC Telecom Holding AB har för närvarande ingen annan verksamhet än att äga aktierna i SES SIRIUS AB. Bolaget har i januari 2008 utnyttjat en option att minska sitt ägande i SES SIRIUS AB till 10%. Dotterbolaget LSE Space Engineering & Operations AG omsatte under 2007 ca 9 MEUR och hade vid årets slut drygt 100 anställda. Bolaget tillhandahåller konsulttjänster inom områdena satellitkontroll och satellitmarkstationer och har sin huvudsakliga verksamhet dels i Oberpfaffenhofen utanför München, dels i Darmstadt. Under året har också etablerats en filial med tre anställda i Toulouse. Dotterbolaget NanoSpace AB bedriver, på uppdrag av ESA och den svenska Rymdstyrelsen, utveckling av produkter för rymdmarknaden inom området mikroelektromekaniska system. I september 2007 levererades ett framdrivningssystem till satellitprojektet Prisma. Dotterbolaget ECAPS AB utvecklar ett miljövänligt framdrivnings- och positioneringssystem för rymdfarkoster. Arbetet finansieras delvis genom beställningar från ESA och Rymdstyrelsen. I september 2007 levererade ECAPS sitt första framdrivningssystem för integration på Prisma-satelliten. Dotterbolaget Svenska Basboxbolaget AB har under 2007 etablerat en verksamhet som oberoende leverantör av distributionstjänster för IP-TV. Samtliga redovisade dotterbolag är helägda av Rymdbolaget. Styrelsens sammansättning Rymdbolagets styrelse har följande sammansättning: Olof Rydh, ordförande Född Pol mag. Styrelseordförande sedan Carl-Johan Blomberg Född Civilekonom. Styrelseledamot sedan april Per-Erik Mohlin Född Civilingenjör. Styrelseledamot sedan Carl-Ivar Mörtberg Född Inköpschef. Arbetstagarrepresentant sedan Christer Colliander (suppleant) Född Ingenjör. Arbetstagarrepresentant sedan Viktoria Aastrup Född Ekon mag. Styrelseledamot sedan oktober Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist Född Civilingenjör. Styrelseledamot sedan april Maria Strømme Född Professor. Styrelseledamot sedan Marcus Törnqvist Född Rymdingenjör. Arbetstagarrepresentant sedan Lennart Jonasson (suppleant) Född Civilingenjör. Arbetstagarrepresentant sedan

7 Styrelsens arbete Styrelsen har under 2007 hållit åtta ordinarie och ett extra sammanträde. Arbetet följer en antagen arbetsordning. Styrelsen har också beslutat om en instruktion för verkställande direktörens arbete. Under året har också inrättats en revisionskommitté. Styrelsen avger en särskild bolagsstyrningsrapport. Kvalitetssystem Rymdbolagets verksamhet är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001:2000. En omcertifiering genomfördes under Etikpolicy Rymdbolaget antog 2006 en särskild etikpolicy. Rymdbolaget strävar efter att ge ökat värde för kunder, medarbetare, aktieägare och andra intressenter genom att med lönsamhet erbjuda varor och tjänster på den internationella marknaden. För att av omvärlden i alla avseenden uppfattas som ett seriöst och ansvarstagande företag skall Rymdbolaget i samtliga åtaganden upprätthålla hög kvalitet och etisk nivå. Miljöfrågor Under 2007 har Rymdbolaget antagit en särskild miljöpolicy med följande huvudpunkter: Rymdbolaget tillhandahåller ett flertal produkter och tjänster som minskar miljöbelastningen och som bidrar till samhällets miljö- och klimatkunskap. Samtidigt innebär bolagets verksamhet naturligen viss miljöpåverkan, vissa miljörisker samt råvaru- och energiförbrukning. Rymdbolaget vill medverka till en hållbar utveckling i enlighet med Sveriges nationella mål genom att utveckla produkter och tjänster med miljöprofil och genom att beakta miljöaspekter i all vår verksamhet och väga in dessa vid beslut som påverkar den framtida verksamheten. Rymdbolaget respekterar internationella rymdkonventioner, nationella lagar och förordningar inom miljöområdet. Vi vill begränsa de negativa effekterna av transporter och optimera råvaru- och energianvändningen i verksamheten. Vid egenutveckling och upphandling av varor och tjänster ska miljöaspekter vägas in vid valet av systemlösningar och leverantörer. I det dagliga arbetet strävar bolaget att minska miljöbelastningen, t ex genom att hushålla med energi och råvaror, genom att källsortera avfall, och genom att undvika resor när dessa utan större olägenhet kan ersättas av telefon- och videokonferenser. Rymdbolaget bedriver inte någon verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken. Jämställdhetsarbete Rymdbolagets jämställdhetspolicy innebär att kvinnors och mäns kompetens skall tillvaratas och utvecklas på lika villkor i syfte att uppnå bättre resursutnyttjande, ökad effektivitet och stärkt konkurrenskraft. Ingen skall missgynnas på grund av kön när det gäller anställning, arbetsuppgifter, befordran, utbildning, anställningsvillkor/lön, arbetsledning, uppsägning eller omplacering. Bolagets jämställdhetsplan innehåller konkreta mål för ökad jämställdhet på kort och lång sikt samt aktiviteter för att nå dessa mål. Arbetet leds av en jämställdhetsarbetsgrupp och omfattar bl a olika utbildningsinsatser såsom föredrag och deltagande i länsstyrelsens i Norrbotten så kallade JA-projekt liksom upprätthållande av aktiva kvinnliga nätverk. Bolagets rekryteringspolicy har utformats specifikt för att stödja jämställdhetsarbetet. Sedan år 2005 har bedrivits ett framgångsrikt arbete för att öka andelen kvinnor på ledande befattningar i bolaget. 6

8 Avkastningsmål och utdelningspolicy Ägaren har angivit att Rymdbolaget långsiktigt bör nå 10% avkastning på justerat eget kapital. En betydande del av Rymdbolagets egna kapital har varit bundet i ägandet i SES SIRIUS AB. Från detta bolag erhöll SSC Telecom Holding under 2007 utdelning med 6 MSEK. Moderbolagets resultat för 2007 (2006) motsvarar 4% (2,2%) avkastning på justerat eget kapital. Enligt av bolagsstämman beslutad utdelningspolicy skall bolaget normalt lämna utdelning med 30-50% av årsresultatet. Vid bestämmande av utdelningens storlek skall hänsyn tas till bolagets aktuella kapitalstruktur och kapitalbehov. Ersättning till ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att årsstämman 2008 beslutar om oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare inom Rymdbolaget enligt följande: Rymdbolaget skall vid beslut om löner och anställningsförmåner samt i avtal om uppsägningstid och avgångsvederlag avseende personer i företagsledande ställning tillämpa regeringens riktlinjer av den 9 oktober Ersättningarna skall vara marknadsmässiga. Beslut om anställningsavtal, lön och förmåner för verkställande direktören skall fattas av bolagets styrelse. Perspektiv för kommande år Bolaget räknar med expansion och ökad kommersiell försäljning inom alla affärsområden: Med ett utvidgat globalt nätverk för kontroll av och kommunikation med satelliter åt kunder över hela världen. Inom telekomsektorn genom medverkan i internationella partnerskap med innovativa nischprodukter och totaltjänster såsom en liten geostationär satellit och en farkost som skall förlänga livet på satelliter vilkas bränsle tagit slut. Inom sektorn för säkerhetstjänster med jordobservationssatelliter och vidareutvecklade flygburna havsövervakningssystem. Med vetenskapliga rymdsystem baserade på den teknik som nu utvecklas i Prisma-projektet och som innefattar utveckling av nya innovativa och unika produkter. Genom vidareutveckling av Esrange Space Center och FMV:s provplats i Vidsel till Europas viktigaste resurs för utprovning av flyg- och rymdsystem. Med Spaceport Sweden som Europas centralpunkt för rymdturism. Viktiga händelser efter räkenskapsårets slut Rymdbolaget har genom dotterbolaget SSC Telecom Holding AB den 31 januari 2008 avyttrat aktier motsvarande 15% av röster och kapital i SES SIRIUS AB. Transaktionen innebär en betydande realisationsvinst för koncernen. Rymdbolaget har i januari 2008 tecknat avtal om att tillhandahålla datamottagningstjänster vid Esrange för en asiatisk kund under en period av minst 20 år. Rymdbolaget har tecknat avtal om att genom dotterbolag förvärva en satellitmarkstation utanför Chiles huvudstad Santiago. Övertagande av stationen förutses äga rum vid mitten av år Förvärvet förutsätter godkännande av chilensk myndighet. 7

9 Femårsöversikt för koncernen Från och med år 2005 upprättar Rymdbolaget koncernredovisning i enlighet med IFRS (se vidare i redovisningsavsnittet). För att underlätta jämförelse återges i följande tabell även 2004 års uppgifter enligt ny redovisningsstandard (ksek) IFRS IFRS IFRS IFRS Försäljningsintäkter Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar Resultat efter avskrivningar Finansiellt netto Resultat efter finansiella poster Skatt Nettoresultat Eget kapital Nettoinvesteringar Soliditet 66,3% 72,3% 76,6% 74,5% 86,1% Avkastning på eget kapital 2,1% neg neg 20,1% 5,8% 2007 års resultat samt förslag till vinstdisposition Koncernens resultat för år 2007 är en vinst om ksek. Moderbolagets resultat för 2007 uppgår till ksek. Till bolagsstämmans förfogande stående vinst utgör kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att resultatet disponeras så att till aktieägaren utdelas ett belopp om 350 kronor per aktie, totalt kronor, och att återstoden kronor överförs i ny räkning. Efter den föreslagna utdelningen till aktieägaren uppgår bolagets soliditet till 46 procent och koncernens soliditet till 66 procent, vilket med hänsyn till bolagets och koncernens affärsförutsättningar bedöms betryggande. Likviditeten i bolaget och koncernen bedöms också kunna upprätthållas på betryggande nivå. Utdelningen beräknas utbetalas den 15 maj

10 RESULTATRÄKNING FÖR KONCERNEN (ksek) Not Intäkter 1, Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader 3,4, Personalkostnader 6, Avskrivningar och nedskrivningar 15, Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från andelar i intresseföretag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Skatt Årets resultat Av resultatet hänförs till - moderbolagets aktieägare minoritetsintresse Resultat per aktie, beräknat på resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare, SEK

11 BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN PER 31 DECEMBER (ksek) TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Innehav i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Uppskjutna skattefordringar Omsättningstillgångar Varulager Skattefordran Kundfordringar Fordringar hos intresseföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa tillgångar

12 BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN PER 31 DECEMBER (ksek) EGET KAPITAL Not Kapital och reserver hänförliga till moderbolagets aktieägare Aktiekapital Reserver Balanserat resultat Minoritetsintresse 0 0 Summa eget kapital SKULDER Långfristiga skulder Uppskjutna skatteskulder Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Summa eget kapital och skulder

13 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL, KONCERNEN (ksek) Hänförligt till moderbolagets aktieägare Övrigt Aktie- tillskjutet Balanserad kapital kapital Reserver vinst Minoritetsintresse Summa eget kapital Ingående balans 1 januari Årets omräkningsdifferens Summa transaktioner redovisade direkt i eget kapital Årets resultat Summa förmögenhetsförändringar exkl. transaktioner med bolagets ägare Utdelning avseende Förvärv av minoritet Utgående balans 31 december Ingående balans 1 januari Årets omräkningsdifferens Summa transaktioner redovisade direkt i eget kapital Årets resultat Summa förmögenhetsförändringar exkl. transaktioner med bolagets ägare Utdelning avseende Utgående balans 31 december

14 KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN (ksek) Not Den löpande verksamheten Resultat före skatt Avskrivningar och nedskrivningar Justering för poster som ej ingår i kassaflödet Betalda inkomstskatter Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Ökning av varulager Ökning av kundfordringar och andra fordringar Minskning av leverantörsskulder och andra skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Avyttrade materiella anläggningstillgångar Förvärv av dotterbolag Uttag ur intressebolag Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utdelning till moderföretagets aktieägare Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Erhållen och betald ränta Under året erhållen ränta Under året betald ränta I kassaflödesanalysen består avyttrade materiella anläggningstillgångar av följande delposter: Bokfört värde Resultat vid avyttring av materiella anläggningstillgångar Försäljningsintäkter från materiella anläggningstillgångar

15 RESULTATRÄKNING FÖR MODERBOLAGET (ksek) Not Nettoomsättning 1, Förändring av pågående arbeten Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader 3,4, Personalkostnader 6, Av- och nedskrivningar Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från övriga värdepapper som är anläggningstillgångar Ränteintäkter och liknande resultatposter Nedskrivningar av finansiella tillgångar 11,17, Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella kostnader Bokslutsdispositioner Skatt Årets resultat

16 BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET PER 31 DECEMBER (ksek) TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 14 Byggnader och markanläggningar Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier och verktyg Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar Andelar i dotterföretag Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Uppskjutna skattefordringar Omsättningstillgångar Varulager m m Insatsvaror och förnödenheter Pågående arbete för annans räkning Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar på koncernföretag Fordringar på intresseföretag Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Penningmarknadsinstrument Kassa och bank Summa tillgångar

17 BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET PER 31 DECEMBER (ksek) Not EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Bundet Aktiekapital Reservfond Fritt Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Eventualförpliktelser Inga Inga 16

18 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL, MODERBOLAGET (ksek) Aktie- Reserv- Balanserad Summa kapital fond vinst eget kapital Ingående balans 1 januari Utdelning avseende Årets resultat Utgående balans 31 december Ingående balans 1 januari Utdelning avseende Fusion / Absorption av dotterbolag Årets resultat Utgående balans 31 december

19 KASSAFLÖDESANALYS FÖR MODERBOLAGET (ksek) Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Justering för poster som ej ingår i kassaflödet Erhållen ränta Utdelningar Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning av varulager och pågående arbeten Ökning av kundfordringar Minskning/ökning av övriga kortfristiga fordringar Ökning av leverantörsskulder och kundförskott Ökning av övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Avyttrade materiella anläggningstillgångar Investeringar i dotterbolag Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Fusion dotterbolag Likvidation dotterbolag - 90 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Anteciperad utdelning Betald utdelning Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

20 Redovisnings- och värderingsprinciper Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges. Grund för rapporternas upprättande Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) i den form de antagits av den europeiska unionen. Vidare har Redovisningsrådets rekommendation RR Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. Ingen av de under år 2007 nytillkomna standarderna inom IFRS har inneburit någon värdemässig förändring avseende Rymdbolagets koncernredovisning. Däremot ställer IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar och sammanhängande ändringar i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter krav på omfattande upplysningar om den betydelse som finansiella instrument har för företagets finansiella ställning och resultat samt kvalitativa och kvantitativa upplysningar om riskers karaktär och omfattning. Detta har inneburit ytterligare upplysningar i koncernens finansiella rapporter för år 2007 med avseende på finansiella tillgångar, samt finansiella mål och kapitalhantering. Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden förutom vad beträffar omvärderingar av finansiella tillgångar och skulder (inklusive derivatinstrument) värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. 19 Moderbolagets årsredovisning är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendation RR Moderbolaget tillämpar inte IAS 39 (Redovisning av finansiella instrument). Koncernredovisning Koncernens redovisning omfattar Svenska rymdaktiebolaget och de företag där bolaget har ett bestämmande inflytande, vilket normalt följer av ett aktieinnehav som överstiger 50% av rösterna i ett annat företag. Förutom moderbolaget ingår följande bolag: SSC Telecom Holding AB LSE Space Engineering & Operations AG NanoSpace AB ECAPS AB Svenska Basboxbolaget AB NEAT AB (vilande bolag) Spaceport Sweden AB (vilande bolag) Det tidigare dotterbolaget SSC Satellitbild AB fusionerades under 2007 med moderbolaget genom absorption. Koncernens bokslut upprättas enligt förvärvsmetoden vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan identifierbara tillgångars, skulders och eventualförpliktelsers verkliga värden, elimineras i sin helhet mot förvärvspriset. Eventuell återstående icke eliminerad del av förvärvspriset redovisas som goodwill. Om förvärvspriset understiger verkligt värde för det förvärvade dotterföretagets nettotillgångar redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen. Förvärvade bolag ingår i koncernredovisningen från och med dagen då bestämmande inflytande erhålles. Avyttrade bolag ingår i koncernredovisningen fram till det datum det bestämmande inflytandet upphör. Koncerninterna transaktioner, interna mellanhavanden samt orealiserade vinster mellan koncernföretag elimineras. I koncernens kassaflödesanalys redovisas köpeskillingen för förvärvade respektive avyttrade verksamheter under rubriken

21 förvärv av ny verksamhet respektive avyttring. De tillgångar och skulder som de förvärvade respektive avyttrade bolagen hade vid förvärvet respektive försäljningen ingår därför ej i kassaflödesanalysen. Intresseföretag Intresseföretag är alla de företag där koncernen har ett betydande men inte bestämmande inflytande, vilket i regel gäller för aktieinnehav som omfattar mellan 20% och 50% av rösterna. Innehav i intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden och värderas inledningsvis till anskaffningsvärde. Koncernens redovisade värde på innehav i intresseföretag inkluderar goodwill (netto efter eventuella ackumulerade nedskrivningar) som identifierats vid förvärvet. Koncernens andel av resultat som uppkommit i intresseföretaget efter förvärvet redovisas i resultaträkningen och dess andel av förändringar i reserver efter förvärvet redovisas bland reserver. Ackumulerade förändringar efter förvärvet redovisas som ändring av innehavets redovisade värde. När koncernens andel i ett intresseföretags förluster uppgår till eller överstiger dess innehav i intresseföretaget, inklusive eventuella fordringar utan säkerhet, redovisar koncernen inte ytterligare förluster, om inte koncernen har påtagit sig förpliktelser eller gjort betalningar för intresseföretagets räkning. Erhållna utdelningar från intresseföretaget minskar investeringens redovisade värde. Omräkning av utländsk valuta Koncernredovisningen upprättas i svenska kronor (SEK), vilket är moderbolagets funktionella valuta och rapportvaluta. Transaktioner i utländsk valuta redovisas till den valutakurs som gällde på transaktionsdagen. Valutakursvinster och -förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen på respektive resultaträkningsrad ingående i rörelseresultatet. Det utländska dotterbolagets resultaträkning omräknas till svenska kronor efter årets genomsnittliga valutakurs medan dess balansräkning räknas om till svenska kronor efter balansdagens kurs. Uppkomna omräkningsdifferenser förs direkt till koncernens egna kapital. 20 Goodwill och justeringar av tillgångar och skulder till verkligt värde som uppkommer vid förvärv av en utlandsverksamhet behandlas som tillgångar och skulder hos denna verksamhet och omräknas till balansdagens kurs. Redovisning av intäkter I koncernredovisningen redovisas intäkter av pågående projekt/tjänsteuppdrag i takt med upparbetning inom respektive uppdrag. Med hänsyn till riskbilden i rymdprojekt kan utfallet av ett uppdrag normalt beräknas på ett tillförlitligt sätt först när projektet är i det närmaste färdigställt. Intäkter redovisas därför endast i den utsträckning som motsvaras av de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av beställaren. En befarad förlust redovisas omgående som kostnad. Tjänster utförda på löpande räkning intäktsförs i takt med att prestationen utförs. I moderbolaget redovisas rörelsens intäkter, efter avdrag för mervärdesskatt, vid leverans av produkter och tjänster då risk och/eller äganderätt övergår till köparen. Tjänster utförda på löpande räkning intäktsförs i takt med att prestationen utförs. Vid försäljning av projekt till fast pris resultat- och intäktsförs dessa i enskilda bolag då projekten färdigställts. Övriga rörelseintäkter redovisas när tjänst eller egendom har tillhandahållits. Finansiella intäkter består av ränteintäkter på banktillgodohavanden och kortfristiga placeringar samt på investerade medel (inklusive finansiella tillgångar som kan säljas), utdelningsintäkter, vinst vid avyttring av finansiella tillgångar som kan säljas samt valutakursvinster. Anteciperad utdelning från dotterföretag redovisas i de fall moderföretaget ensamt har rätt att besluta om utdelningens storlek och moderföretaget har fattat beslut om utdelningens storlek innan moderföretaget publicerat sina finansiella rapporter. Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, som utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången. Redovisning av pågående arbeten (enskilda bolag) Ej slutlevererade uppdrag till fast pris redovisas som pågående arbeten och värderas till det lägsta av anskaffningsvärde

22 och verkligt värde. I anskaffningsvärdet medräknas direkta kostnader och skälig andel av indirekta kostnader. Eventuella förluster i pågående fastprisprojekt belastar periodens resultat. Inkomster och utgifter från uppdrag på löpande räkning resultatredovisas i den takt uppdraget utförs och faktureras. Skatt Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. För poster som redovisas i resultaträkningen redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och deras redovisade värden i koncernredovisningen. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av skattesatser (och skattelagar) som har beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras. De temporära skillnaderna avser gjorda avsättningar. Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas. I moderbolaget redovisas på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver som en del av de obeskattade reserverna. Anläggningstillgångar Materiella tillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärden med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuell ackumulerad nedskrivning. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. Koncernens byggnader är belägna på ofri grund vid Esrange varför något anskaffningsvärde för mark inte föreligger. 21 Bolaget har inte pålagts några specifika förpliktelser för återställningsarbeten. Inga avsättningar har gjorts för sådana åtgärder. Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar, för att fördela deras anskaffningsvärde eller omvärderat belopp ner till det beräknade restvärdet, görs linjärt över den beräknade nyttjandeperioden enligt följande: Byggnader år Maskiner och tekniska anläggningar år Inventarier och verktyg år Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av anläggningstillgångar med en begränsad nyttjandeperiod. Om en tillgångs bokförda värde är högre än förväntat återvinningsvärde skrivs tillgången ned till detta värde. Tillkommande utgifter redovisas som separat tillgång endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är förknippade med den tillkommande tillgången kommer att komma koncernen tillgodo. Andra former av reparationer och underhåll kostnadsförs under den period de uppkommer. Immateriella tillgångar Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på koncernens andel av det förvärvade dotterföretagets/intresseföretagets identifierbara nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill på förvärv av dotterföretag redovisas som immateriella tillgångar. Goodwill på förvärv av intresseföretag ingår i värdet på innehav i intresseföretag och prövas med avseende på eventuellt nedskrivningsbehov som en del av värdet på det totala innehavet. Goodwill som redovisas separat testas årligen för att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov och redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. Nedskrivningar av goodwill återförs inte. Vinst eller förlust vid avyttring av en enhet inkluderar kvarvarande redovisat värde på den goodwill som avser den avyttrade enheten. Goodwill fördelas på kassagenererande enheter vid prövning av eventuellt nedskrivningsbehov. Fördelningen görs på de kassagenererande enheter eller grupper av kassagenererande enheter som förväntas bli

23 gynnade av det rörelseförvärv som gett upphov till goodwillposten. Förvärvade varumärken och licenser redovisas till anskaffningsvärde. Varumärken och licenser har en bestämbar nyttjandeperiod och redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar. Avskrivningar görs linjärt för att fördela kostnaden för varumärken och licenser över deras bedömda nyttjandeperiod (3-5 år). Forskning och utveckling. Utgifter för forskning som syftar till att erhålla ny vetenskaplig eller teknisk kunskap redovisas som kostnad då de uppkommer. Utgifter för utveckling, där forskningsresultat eller annan kunskap tillämpas för att åstadkomma nya eller förbättrade produkter eller processer, redovisas som en tillgång i balansräkningen, om produkten eller processen är tekniskt och kommersiellt användbar och företaget har tillräckliga resurser att fullfölja utvecklingen och därefter använda eller sälja den immateriella tillgången. Det redovisade värdet inkluderar samtliga direkt hänförbara utgifter. Övriga utgifter för utveckling redovisas i resultaträkningen som kostnad när de uppkommer. Inga utgifter för utveckling har hittills kvalificerat för redovisning som tillgång varför inga utvecklingsutgifter finns redovisade i balansräkningen. Tillkommande utgifter. Tillkommande utgifter för aktiverade immateriella tillgångar redovisas som en tillgång i balansräkningen endast då de ökar de framtida ekonomiska fördelarna för den specifika tillgången till vilka de hänför sig. Alla andra utgifter kostnadsförs när de uppkommer. Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över immateriella tillgångars beräknade nyttjandeperioder, såvida inte sådana nyttjandeperioder är obestämbara. Avskrivningsbara immateriella tillgångar skrivs av över 3-5 år från det datum då de är tillgängliga för användning. Nedskrivningar. Tillgångar som har en obestämd nyttjandeperiod skrivs inte av utan prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdeminskning närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp med vilket tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det 22 högre av en tillgångs verkliga värde minskat med försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden. Se även avsnittet om Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål. Leasade anläggningstillgångar Kostnaden för anläggningstillgångar som hyrs istället för att ägas redovisas som hyreskostnader (operationell leasing). Om leasingavtalet skulle innehålla villkor som innebär att koncernen åtnjuter de ekonomiska förmåner och bär de ekonomiska risker som förknippas med ägandet av tillgången (finansiell leasing) skulle de redovisats bland anläggningstillgångarna i koncernbalansräkningen och avskrivas under nyttjandeperioden. Koncernen har inte identifierat några avtal som innebär finansiell leasing. Finansiella tillgångar Koncernen klassificerar finansiella tillgångar i följande kategorier: finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen, lånefordringar och kundfordringar samt finansiella tillgångar som kan säljas. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den finansiella tillgången förvärvades. Ledningen fastställer klassificeringen av de finansiella tillgångarna vid det första redovisningstillfället och omprövar detta beslut vid varje rapporteringstillfälle. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen är finansiella tillgångar som innehas för handel. En finansiell tillgång klassificeras i denna kategori om den förvärvats huvudsakligen i syfte att säljas inom kort. Derivat klassificeras som att de innehas för handel om de inte är identifierade som säkringar. Tillgångar i denna kategori klassificeras som omsättningstillgångar. Moderbolaget redovisar inte terminskontrakt till verkligt värde. Lånefordringar och kundfordringar Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar

24 och som inte är noterade på en aktiv marknad. De ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Finansiella tillgångar som kan säljas Finansiella tillgångar som kan säljas utgörs av aktier eller andra andelar i onoterade bolag som ej är dotterbolag eller intressebolag. Köp och försäljning av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen dvs det datum då koncernen förbinder sig att köpa eller sälja tillgången. Finansiella instrument redovisas första gången till verkligt värde plus transaktionskostnader vilket gäller alla finansiella tillgångar som inte redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella tillgångar som kan säljas värderas till verkligt värde med värdeförändringar redovisade mot eget kapital. Ränta på värdepapper som kan säljas redovisas i resultaträkningen som en del av finansiella intäkter. Utdelning på aktieinstrument som kan säljas redovisas i resultaträkningen som en del av Resultat från övriga värdepapper som är anläggningstillgångar. Koncernen bedömer per balansdagen om det finns objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger för en finansiell tillgång eller grupp av finansiella tillgångar. När det gäller aktier som klassificerats som tillgångar som kan säljas beaktas en betydande eller utdragen nedgång i verkligt värde för en aktie till en nivå som ligger under dess anskaffningsvärde som en indikation på att nedskrivningsbehov föreligger. Om sådant bevis föreligger för finansiella tillgångar som kan säljas, tas den ackumulerade förlusten, beräknad som skillnaden mellan anskaffningsvärdet och aktuellt verkligt värde med avdrag för eventuella tidigare nedskrivningar som redovisats i resultaträkningen, bort från eget kapital och redovisas i resultaträkningen. Nedskrivningsprövning av kundfordringar beskrivs i not 20. Varulager Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs 23 med användning av först in, först ut-metoden (FIFU). Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten med avdrag för tillämpliga rörliga försäljningskostnader. Kundfordringar Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning. En reservering för värdeminskning av kundfordringar görs när det finns objektiva bevis för att koncernen inte kommer att kunna erhålla alla belopp som är förfallna enligt fordringarnas ursprungliga villkor. Reserveringens storlek utgörs av skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av bedömda framtida kassaflöden, diskonterade med effektiv ränta. Det reserverade beloppet redovisas i resultaträkningen. Likvida medel I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden och övriga kortfristiga placeringar. Finansiella skulder Finansiella skulder omfattar leverantörsskulder, låneskulder samt derivat. En finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura har skickats. Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits. Ersättningar till anställda Samtliga anställda utom verkställande direktören i Svenska rymdaktiebolaget omfattas av en kollektivavtalad pensionsplan, den s k ITP-planen. För flertalet anställda tillämpas den s k ITP2-planen, som är förmånsbestämd och finansieras genom pensionsförsäkringar i det ömsesidiga försäkringsbolaget Alecta. För år 2007 finns inte tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa ITP2-planen som en förmånsbestämd plan. Planen redovisas därför som en avgiftsbestämd plan, vilket innebär att som pensionskostnad redovisas de premier som under året har betalts till Alecta. Årets avgifter för förmånsbaserade pensionsförsäkringar som är tecknade i Alecta uppgår till 16,6 MSEK (föregående år

Årsredovisning 2006. Box 4207 171 04 Solna Solna strandväg 86. Tel: 08-627 62 00 Fax: 08-98 70 69

Årsredovisning 2006. Box 4207 171 04 Solna Solna strandväg 86. Tel: 08-627 62 00 Fax: 08-98 70 69 Tel: 08-627 62 00 Fax: 08-98 70 69 Box 802 981 28 Kiruna Esrange Tel: 0980-72 000 Fax: 0980-128 90 www.ssc.se Produktion och form: Publicera Information AB, www.publicera.se Foto: Eric Svensson, Matton

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 med bolagsstyrningsrapport

ÅRSREDOVISNING 2013 med bolagsstyrningsrapport ÅRSREDOVISNING 2013 med bolagsstyrningsrapport På omslaget: Antenn, Santiago satellitstation Foto: SSC ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE inklusive Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Power Motion Control Årsredovisning 2012

Power Motion Control Årsredovisning 2012 Power Motion Control Årsredovisning 2012 pmc group 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Finansiella rapporter 3 Noter till de finansiella rapporterna 13 Definitioner av finansiella nyckeltal 40 Förslag

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 KONCERNRESULTATRÄKNING... 7 KONCERNBALANSRÄKNING... 9 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL...

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 KONCERNRESULTATRÄKNING... 7 KONCERNBALANSRÄKNING... 9 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL... Årsredovisning 2014 Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 KONCERNRESULTATRÄKNING... 7 KONCERNBALANSRÄKNING... 9 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL... 11 KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-04-01-- 2013-03-31 556672-9074

ÅRSREDOVISNING 2012-04-01-- 2013-03-31 556672-9074 ÅRSREDOVISNING 2012-04-01-- 2013-03-31 Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Koncernens resultaräkning 7 Koncernens balansräkning 8 Koncernens förändring av eget kapital 10 Koncernens

Läs mer

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 Kort om Geveko Verksamheten inleddes 1925 då Gevekos grundare Gunnar Bergendahl introducerade det tyska vägbeläggningsämnet Essenasfalt

Läs mer

CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013

CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Årsredovisningen omfattar Sida Förvaltningsberättelse 1 s rapport över totalresultat 3 s balansräkning 4 s rapport

Läs mer

Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009

Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009 Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009 1 Året i korthet Nettoomsättningen för perioden 35,0 MSEK (47,0) Rörelseresultatet före avskrivningar -2,3 MSEK (-2,7) Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH

VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH FÖRSÄLJNING I 7 LÄNDER. etraveli ÅRSREDOVISNING 2013

Läs mer

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 Årsredovisning 2013 HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 1 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse med förslag till vinstdisposition...4 Rapport över totalresultat - koncernen... 12 Balansräkningar

Läs mer

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se.

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se. ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning, koncernen 6 Rapport över totalresultat, koncernen 7 Balansräkning, koncernen 8 Kassaflödesanalys, koncernen 10 Koncernens rapport

Läs mer

Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer

Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Styrelse Johan Blomqvist, f. 1968. Styrelseordförande. Styrelseledamot sedan 2007. Aktieinnehav 412 000 st *. Executive MBA. John Pettersson, f. 1956.

Läs mer

Väsentliga redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål

Väsentliga redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål Väsentliga redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

01.01.2013 31.12.2013

01.01.2013 31.12.2013 Årsredovisning och Koncernredovisning 01.01.2013 31.12.2013 Index International AB (Publ) 556561-0770 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolagsgruppen äger, förvaltar och utvecklar fastigheter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958 ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Kommentarer av VD till koncernens utveckling och framtid 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

årsredovisning 2008 2

årsredovisning 2008 2 NUMBERS 2 årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 s resultaträkning...9 s balansräkning... 10 koncernens Förändringar i eget kapital... 1 2 s kassaflödesanalys... 13 s resultaträkning...

Läs mer

Förvaltningsberättelse 3. Koncernens resultaträkning och rapport över koncernens totalresultat 6. Koncernens balansräkning 7

Förvaltningsberättelse 3. Koncernens resultaträkning och rapport över koncernens totalresultat 6. Koncernens balansräkning 7 Innehållsförteckning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 3 s resultaträkning och rapport över koncernens totalresultat 6 s balansräkning 7 s kassaflödesanalys 9 s förändring i eget kapital 10 s resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1 Generic Sweden AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - VD

Läs mer

Preem Årsredovisning 2010 Finansiella dokument

Preem Årsredovisning 2010 Finansiella dokument Preem Årsredovisning 2010 Finansiella dokument 46 Förvaltningsberättelse 50 Koncernens finansiella rapporter 55 Noter till koncernens finansiella rapporter 86 Moderföretagets finansiella rapporter 91 Noter

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2013 31 december 2013 Granular AB 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning för Granular AB Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Bactiguard har erhållit EC-certifikat för BIP CVC (klass III). BIP CVC är även CE-märkt och kan marknadsföras inom Europa

Läs mer

ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN... 5 AKTIEN OCH ÄGARNA...

ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN... 5 AKTIEN OCH ÄGARNA... Årsredovisning 2011 Followit Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2011 Innehållsförteckning ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN...

Läs mer

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32. Not 2 Finansiell riskhantering 40. Not 3 Redovisning per segment 43

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32. Not 2 Finansiell riskhantering 40. Not 3 Redovisning per segment 43 Noter Not Sida Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32 Not 2 Finansiell riskhantering 40 Not 3 Redovisning per segment 43 Not 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 44 Not 5 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Bokslutskommuniké för koncernen Bactiguard Holding AB 1 januari 2012 31 december 2012 Intäkterna uppgick till 131 819 (4 404) Tkr Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 1 Free2Move Holding AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida -

Läs mer

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsredovisning 2007 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsstämma Aktieägarna i SystemSeparation Sweden Holding AB (publ), 556670-2584, kallas härmed till årsstämma onsdagen den

Läs mer