FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE"

Transkript

1 Årsredovisning 2007

2 ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2007 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Svenska rymdaktiebolagets (Rymdbolagets) affärsidé Rymdteknik ger nytta och ny kunskap, därför arbetar Rymdbolaget med utveckling, tester, uppsändning och drift av rymd- och flygsystem åt svenska och internationella kunder. Ägande, organisation Rymdbolaget ägs av svenska staten. Under år 2007 har moderbolagets verksamhet bedrivits genom fyra divisioner: Aerospace Services Division Satellite Operations Division Space Systems Division Airborne Systems Division Verkställande direktör i Rymdbolaget är sedan den 16 februari 2007 civilingenjör Lars Persson, född Persson efterträdde Claes-Göran Borg inför dennes pensionering. Rymdbolagets omvärld Den ekonomiska återhämtning inom rymdbranschen som påbörjades under 2006 har fortsatt under 2007 i många länder. Ett stort antal nya satellitprojekt har startats. Kapaciteten för satellituppsändningar de närmaste åren är i stort sett fulltecknad. Intresset för militära satellitsystem liksom för jordobservationssatelliter är stort. För vetenskapliga satelliter ligger planeringen på oförändrad nivå. Många unga rymdnationer, speciellt Kina och Indien men även mindre länder i olika världsdelar, har mycket ambitiösa statliga rymdprogram. Även den kommersiella sektorn visar ökad aktivitet. I Europa har strukturomvandlingen inom rymdindustrin fortsatt med flera sammanslagningar och företagsköp. Några företag är under försäljning. Den internationella koncentrationen till ett fåtal stora satellitleverantörer öppnar samtidigt marknaden för mindre, oberoende leverantörer av kostnadseffektiva små satelliter inom speciella nischer. EU visar ett fortsatt stort intresse för rymdområdet, men hittills med betydande ekonomiska begränsningar. Även fortsättningsvis kanaliseras huvuddelen av Europas offentliga rymdsatsningar via den europeiska rymdorganisationen ESA. Den svenska Rymdstyrelsen har inte fått de finansiella resursökningar som skulle erfordras för att vidmakthålla Sveriges relativa engagemang inom det europeiska rymdsamarbetet. Rymdbolaget ingår numera i branschorganisationen Swedish Aerospace Industries, som tillkom i anslutning till den svenska regeringens arbete med att upprätta en handlingsplan för flyg- och rymdindustrin. Det internationella intresset för ballongflygningar är fortsatt starkt. För att stärka Rymdbolagets konkurrenssituation har regeringskansliet intensifierat de diplomatiska aktiviteterna för att få till stånd en överenskommelse med Ryssland avseende ballongflygningar över ryskt territorium. Marknaden för satellitstationstjänster breddas successivt med fler kunder och ökat intresse för att köpa dessa tjänster kommersiellt. Samtidigt pressas priserna genom ökad konkurrens såväl från kommersiella konkurrenter som från institu- Svenska rymdaktiebolaget Besöksadress Telefon: Org.nr Hemsida: Box 4207 Solna strandväg 86 Telefax: E-post: Solna Styrelsens säte: Kiruna

3 tionella organisationer. Det internationella intresset för havsövervakning ökar beroende på stigande fokus på såväl miljö- och fiskeövervakning som säkerhetsfrågor. Samtidigt efterfrågas på vissa marknader allt mer integrerade lednings- och övervakningssystem vilket ökar den tekniska nivån i efterfrågade system och gör marknadssituationen mer komplex. Aerospace Services Division Inom divisionen säljs och genomförs uppsändning av raketer och ballonger, test av civila och militära flyg- och rymdsystem samt markbundna observationstjänster på Esrange. Den 26 januari 2007 undertecknades ett avtal mellan Rymdbolagets dotterbolag Spaceport Sweden AB och det amerikanska bolaget Virgin Galactic LLC avseende samarbete kring framtida rymdturistflygningar från Kiruna med Virgin Galactics rymdfarkost SpaceshipTwo. I en första fas avser avtalet genomförande av studier för att klarlägga ekonomiska, regulatoriska och operationella frågor. I detta arbete medverkar också Rymdbolagets lokala partners Progressum, IceHotel och Kiruna flygplats. Sedan den 1 mars 2007 ansvarar Rymdbolaget för vissa tekniska tjänster åt Försvarets Materielverk (FMV) vid RFN i Vidsel. Drygt trettiotalet personer övergick därvid till anställning hos Rymdbolaget. Rymdbolaget och FMV marknadsför under beteckningen NEAT (North European Aerospace Test range) de testmöjligheter som de kombinerade anläggningarna vid RFN och Esrange kan erbjuda avseende bemannade och obemannade flygplan och andra luftfarkoster. Med syftet att intressera framtida forskargenerationer för den teknik som används vid Esrange har under hösten 2007 Rymdbolaget, Rymdstyrelsen och den tyska nationella rymdmyndigheten DLR träffat avtal om att Rymdbolaget skall tillhandahålla flygmöjligheter med raketer och ballonger för utvalda projekt från studenter och unga forskare vid alla Europas universitet och högskolor. De vinnande studenterna får hjälp med att kostnadsfritt realisera sina experimentidéer. Satellite Operations Division Divisionens verksamhet omfattar satellitkontroll, markstationstjänster och teleporttjänster. Satellitkontrollanläggningarna på Esrange sköter Siriussatelliterna åt SES SIRIUS AB och satelliten Odin åt Rymdstyrelsen. Dessutom hanteras ett antal satelliter av det helägda dotterbolaget LSE Space på kunders anläggningar i München och Darmstadt. Kommunikationssatelliten Sirius 4, som byggts av Lockheed Martin i USA för SES SIRIUS AB, sköts upp den 17 november 2007 och placerades i rätt position i slutet av december. Siriussatelliterna styrs från Rymdbolagets Mission Control Center vid Esrange Space Center. Vid Esranges satellitstation utförs sedan länge markstationstjänster för ESA, franska CNES, japanska JAXA och andra internationella rymdorganisationer. I november 2007 träffades ett avtal om tjänster för kinesiska CMA (China Meteorological Administration). Markstationsnätverket PrioraNet, som drivs tillsammans med det av Rymdbolaget delägda amerikanska bolaget Universal Space Network Inc., används för att tillhandahålla globala markstationstjänster. Vid Rymdbolagets anläggning Stockholm Teleport i Ågesta bedrivs verksamhet kopplad till kommunikationssatelliter. I ett nytt avtal med E.On Vattenkraft sköter Stockholm Teleport satellitkommunika- 2

4 tion till ett hundratal av E.Ons anläggningar runt om i landet. Space Systems Division Space Systems Division utvecklar små satelliter, sondraketer samt delsystem och experimentmoduler för rymdfarkoster. Atmosfärs- och astronomisatelliten Odin har haft ännu ett framgångsrikt år. Bland aktuella forskarrapporter kan nämnas upptäckten av molekylärt syre i det interstellara mediet. Rymdbolaget har fått uppdrag av Rymdstyrelsen för fortsatt drift av Odin under Under året startades monterings- och testfasen för PRISMA-systemet, ett satellitsystem bestående av två satelliter för test av framtidens teknologi för formationsflygning och rendez-vous i rymden. Ombord finns innovativa framdrivningssystem från dotterbolagen ECAPS och NanoSpace. Uppsändning planeras nu till första halvåret Rymdbolaget har tillsammans med tyska Kayser Threde och spanska Sener under året fortsatt att utveckla satellitsystemet för det världsunika konceptet SMART- OLEV. Affärsidén innebär att utöka drifttiden för geostationära telekomsatelliter som fått slut på bränsle (för sin positionshållning). Ett avtal har under året tecknats med en första kommersiell kund. ESA har utsett Rymdbolaget att som huvudleverantör med åtta europeiska partners ta fram satellitsystemet PROBA- 3, ESA:s motsvarighet till PRISMA. Rymdbolaget fick i slutet av året en beställning för en så kallad Bridging Phase inför kommande detaljkonstruktionsfas. Den 14 september sköts den ryska vetenskapliga rymdkapseln FOTON-M3 upp med Rymdbolagets kommunikationsutrustning TSU (Telescience Support Unit) ombord. Systemet övervakar den vetenskapliga utrustningen och förmedlar data ned till marken samt ger möjlighet att sända kommandon till utrustningen. Under den 13 dagar långa rymdfärden var inblandade ingenjörer och vetenskapsmän samlade på Esrange för övervakning och drift av den vetenskapliga utrustningen. I mars ingicks ett konsortieavtal mellan Rymdbolaget, tyska OHB System, schweiziska Oerlikon och Luxemburgbaserade LuxSpace om utveckling av en liten modern kommersiell telekomsatellit, Small GEO. Konsortiet har under året fått beställning från ESA till ett värde av ca 100 MEUR. Rymdbolagets del motsvarar ca 300 MSEK. Upphandling av utrustning påbörjades i slutet av året. Under året har fyra experimentmoduler för forskning i tyngdlöshet utvecklats för sondraketen MASER 11 med planerad uppsändning i april Studieorder för inledande arbeten på nästa sondraketprojekt, MAXUS 8, har även erhållits under året. Båda projekten är beställda av ESA. Inom en beställning från Rymdstyrelsen har Rymdbolaget fortsatt arbetet med instrumentet STEAMR som avses mäta växthusgasen vattenånga. Vi arbetar vidare i två parallella industriteam med ESA-missionen Premier som avses använda instrumentet ombord på satelliten. Airborne Systems Division Airborne Systems levererar flygburna system för kustbevakningsuppgifter, i första hand övervakning av oljeutsläpp och fiske. År 2006 levererade Rymdbolaget det första exemplaret av en ny generation av systemet, MSS Systemet installerades ombord på ett Dash-8 flygplan och har sedan slutet av 2006 opererats av Transport Canada med mycket goda resultat. Kunden är entusiastisk över systemets kapacitet och användarvänlighet, och beställde ett andra system ome- 3

5 delbart efter leveransen av det första. Det andra systemet togs under 2007 i drift ombord på ett andra flygplan av samma typ, och kommer under januari 2008 att börja flygas operativt över den kanadensiska västkusten. För att kunna operera ett system vardera på östkusten, västkusten och över de arktiska farvattnen har Transport Canada under 2007 också beställt ett tredje MSS 6000-system för leverans under Ett MSS 6000-system har under 2007 också levererats och driftsatts ombord på ett av den estniska gränsbevakningens flygplan. Vidare har Rymdbolaget levererat uppgraderingar för att lyfta tre äldre system i Portugal till MSS 6000-status. Strategisk inriktning Rymdbolagets strategi har som utgångspunkt en fortsatt sammanhållen koncern, därigenom vidmakthållande finansiell styrka, allsidig kunskap om rymdsystem och deras användning samt de tekniska och personella resurser som möjliggör innovativa affärskoncept uppåt i värdekedjan. Strategin fokuserar på tillväxt såväl organiskt som genom nyetableringar och företagsförvärv för ökad internationell konkurrensförmåga och värdeskapande samt minskat beroende av de institutionella marknaderna. Slutligen understryker strategin fortsatt vård och vidareutveckling av bolagets främsta konkurrensfaktorer symboliserade med bolagets kärnvärden: nyskapande och pålitlighet. Väsentliga riskfaktorer för Rymdbolagets verksamhet Viktiga delar av Rymdbolagets verksamhet har till sin natur hög teknisk risknivå. Det gäller dels tekniska utvecklingsrisker, dels risker för misslyckanden vid t ex uppsändningar av raketer, satelliter, ballonger, dels också risker för att satelliter i bana av någon anledning slutar att fungera. Felfunktioner kan i många fall inte korrigeras efter att felet har uppstått. De tekniska riskerna medför i många fall också ekonomiska/affärsmässiga risker, t ex för avbrutna uppdrag till följd av haverier. Dessa risker är endast i begränsad utsträckning försäkringsbara till rimlig kostnad. Ekonomiskt är Rymdbolaget i betydande utsträckning beroende av intäkter som har sitt ursprung i statlig budgetfinansiering i Sverige och i andra länder. Detta innebär en affärsrisk relaterad hur de offentliga rymdsatsningarna utvecklas i kundländer som bl a Sverige, Frankrike och USA. Rymdbolaget har i sin affärsverksamhet exponering för valutakursändringar främst avseende euro och amerikanska dollar. Omfattningen varierar men eurodelen av bolagets fakturering uppgår typiskt till %. Ca hälften av den närmaste tolvmånadsperiodens förväntade nettoflöden av valutor säkras normalt genom valutaterminer. Forskning och utveckling Rymdbolaget bedriver utvecklingsarbete dels inom ramen för de beställningar som erhålls från bland annat Rymdstyrelsen och ESA, dels i viss utsträckning som affärsutveckling med egen finansiering. De sistnämnda satsningarna sker huvudsakligen inom dotterbolagen ECAPS och NanoSpace. Även Rymdbolagets engagemang i projektet SMART-OLEV innefattar såväl tekniskt som kommersiellt utvecklingsarbete. Projektet syftar till att möjliggöra livstidsförlängning för satelliter i geostationär bana genom att ansluta en särskild rymdfarkost till satelliter vars positioneringssystem inte längre fungerar. Projektet är förenat med stora osäkerheter av såväl legal som kommersiell och teknisk karaktär. Rymdbolaget har därför, liksom för övrig utvecklingsverksamhet, valt att kostnadsföra hela sitt engagemang i projektet. 4

6 Verksamhet i dotter- och intressebolag Dotterbolaget SSC Satellitbild AB fusionerades med moderbolaget i juni Namnskyddsbolagen Spaceport Sweden AB och NEAT AB bedriver f n ingen verksamhet. SES-gruppen, med säte i Luxemburg, är majoritetsägare i SES SIRIUS AB. Bolaget säljer satellitkommunikation för TVsändning och dataöverföring i främst Norden och östra Europa. Rymdbolaget har sedan februari 2003 ägt 25% av aktierna i bolaget via sitt dotterbolag SSC Telecom Holding AB. SSC Telecom Holding AB har för närvarande ingen annan verksamhet än att äga aktierna i SES SIRIUS AB. Bolaget har i januari 2008 utnyttjat en option att minska sitt ägande i SES SIRIUS AB till 10%. Dotterbolaget LSE Space Engineering & Operations AG omsatte under 2007 ca 9 MEUR och hade vid årets slut drygt 100 anställda. Bolaget tillhandahåller konsulttjänster inom områdena satellitkontroll och satellitmarkstationer och har sin huvudsakliga verksamhet dels i Oberpfaffenhofen utanför München, dels i Darmstadt. Under året har också etablerats en filial med tre anställda i Toulouse. Dotterbolaget NanoSpace AB bedriver, på uppdrag av ESA och den svenska Rymdstyrelsen, utveckling av produkter för rymdmarknaden inom området mikroelektromekaniska system. I september 2007 levererades ett framdrivningssystem till satellitprojektet Prisma. Dotterbolaget ECAPS AB utvecklar ett miljövänligt framdrivnings- och positioneringssystem för rymdfarkoster. Arbetet finansieras delvis genom beställningar från ESA och Rymdstyrelsen. I september 2007 levererade ECAPS sitt första framdrivningssystem för integration på Prisma-satelliten. Dotterbolaget Svenska Basboxbolaget AB har under 2007 etablerat en verksamhet som oberoende leverantör av distributionstjänster för IP-TV. Samtliga redovisade dotterbolag är helägda av Rymdbolaget. Styrelsens sammansättning Rymdbolagets styrelse har följande sammansättning: Olof Rydh, ordförande Född Pol mag. Styrelseordförande sedan Carl-Johan Blomberg Född Civilekonom. Styrelseledamot sedan april Per-Erik Mohlin Född Civilingenjör. Styrelseledamot sedan Carl-Ivar Mörtberg Född Inköpschef. Arbetstagarrepresentant sedan Christer Colliander (suppleant) Född Ingenjör. Arbetstagarrepresentant sedan Viktoria Aastrup Född Ekon mag. Styrelseledamot sedan oktober Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist Född Civilingenjör. Styrelseledamot sedan april Maria Strømme Född Professor. Styrelseledamot sedan Marcus Törnqvist Född Rymdingenjör. Arbetstagarrepresentant sedan Lennart Jonasson (suppleant) Född Civilingenjör. Arbetstagarrepresentant sedan

7 Styrelsens arbete Styrelsen har under 2007 hållit åtta ordinarie och ett extra sammanträde. Arbetet följer en antagen arbetsordning. Styrelsen har också beslutat om en instruktion för verkställande direktörens arbete. Under året har också inrättats en revisionskommitté. Styrelsen avger en särskild bolagsstyrningsrapport. Kvalitetssystem Rymdbolagets verksamhet är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001:2000. En omcertifiering genomfördes under Etikpolicy Rymdbolaget antog 2006 en särskild etikpolicy. Rymdbolaget strävar efter att ge ökat värde för kunder, medarbetare, aktieägare och andra intressenter genom att med lönsamhet erbjuda varor och tjänster på den internationella marknaden. För att av omvärlden i alla avseenden uppfattas som ett seriöst och ansvarstagande företag skall Rymdbolaget i samtliga åtaganden upprätthålla hög kvalitet och etisk nivå. Miljöfrågor Under 2007 har Rymdbolaget antagit en särskild miljöpolicy med följande huvudpunkter: Rymdbolaget tillhandahåller ett flertal produkter och tjänster som minskar miljöbelastningen och som bidrar till samhällets miljö- och klimatkunskap. Samtidigt innebär bolagets verksamhet naturligen viss miljöpåverkan, vissa miljörisker samt råvaru- och energiförbrukning. Rymdbolaget vill medverka till en hållbar utveckling i enlighet med Sveriges nationella mål genom att utveckla produkter och tjänster med miljöprofil och genom att beakta miljöaspekter i all vår verksamhet och väga in dessa vid beslut som påverkar den framtida verksamheten. Rymdbolaget respekterar internationella rymdkonventioner, nationella lagar och förordningar inom miljöområdet. Vi vill begränsa de negativa effekterna av transporter och optimera råvaru- och energianvändningen i verksamheten. Vid egenutveckling och upphandling av varor och tjänster ska miljöaspekter vägas in vid valet av systemlösningar och leverantörer. I det dagliga arbetet strävar bolaget att minska miljöbelastningen, t ex genom att hushålla med energi och råvaror, genom att källsortera avfall, och genom att undvika resor när dessa utan större olägenhet kan ersättas av telefon- och videokonferenser. Rymdbolaget bedriver inte någon verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken. Jämställdhetsarbete Rymdbolagets jämställdhetspolicy innebär att kvinnors och mäns kompetens skall tillvaratas och utvecklas på lika villkor i syfte att uppnå bättre resursutnyttjande, ökad effektivitet och stärkt konkurrenskraft. Ingen skall missgynnas på grund av kön när det gäller anställning, arbetsuppgifter, befordran, utbildning, anställningsvillkor/lön, arbetsledning, uppsägning eller omplacering. Bolagets jämställdhetsplan innehåller konkreta mål för ökad jämställdhet på kort och lång sikt samt aktiviteter för att nå dessa mål. Arbetet leds av en jämställdhetsarbetsgrupp och omfattar bl a olika utbildningsinsatser såsom föredrag och deltagande i länsstyrelsens i Norrbotten så kallade JA-projekt liksom upprätthållande av aktiva kvinnliga nätverk. Bolagets rekryteringspolicy har utformats specifikt för att stödja jämställdhetsarbetet. Sedan år 2005 har bedrivits ett framgångsrikt arbete för att öka andelen kvinnor på ledande befattningar i bolaget. 6

8 Avkastningsmål och utdelningspolicy Ägaren har angivit att Rymdbolaget långsiktigt bör nå 10% avkastning på justerat eget kapital. En betydande del av Rymdbolagets egna kapital har varit bundet i ägandet i SES SIRIUS AB. Från detta bolag erhöll SSC Telecom Holding under 2007 utdelning med 6 MSEK. Moderbolagets resultat för 2007 (2006) motsvarar 4% (2,2%) avkastning på justerat eget kapital. Enligt av bolagsstämman beslutad utdelningspolicy skall bolaget normalt lämna utdelning med 30-50% av årsresultatet. Vid bestämmande av utdelningens storlek skall hänsyn tas till bolagets aktuella kapitalstruktur och kapitalbehov. Ersättning till ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att årsstämman 2008 beslutar om oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare inom Rymdbolaget enligt följande: Rymdbolaget skall vid beslut om löner och anställningsförmåner samt i avtal om uppsägningstid och avgångsvederlag avseende personer i företagsledande ställning tillämpa regeringens riktlinjer av den 9 oktober Ersättningarna skall vara marknadsmässiga. Beslut om anställningsavtal, lön och förmåner för verkställande direktören skall fattas av bolagets styrelse. Perspektiv för kommande år Bolaget räknar med expansion och ökad kommersiell försäljning inom alla affärsområden: Med ett utvidgat globalt nätverk för kontroll av och kommunikation med satelliter åt kunder över hela världen. Inom telekomsektorn genom medverkan i internationella partnerskap med innovativa nischprodukter och totaltjänster såsom en liten geostationär satellit och en farkost som skall förlänga livet på satelliter vilkas bränsle tagit slut. Inom sektorn för säkerhetstjänster med jordobservationssatelliter och vidareutvecklade flygburna havsövervakningssystem. Med vetenskapliga rymdsystem baserade på den teknik som nu utvecklas i Prisma-projektet och som innefattar utveckling av nya innovativa och unika produkter. Genom vidareutveckling av Esrange Space Center och FMV:s provplats i Vidsel till Europas viktigaste resurs för utprovning av flyg- och rymdsystem. Med Spaceport Sweden som Europas centralpunkt för rymdturism. Viktiga händelser efter räkenskapsårets slut Rymdbolaget har genom dotterbolaget SSC Telecom Holding AB den 31 januari 2008 avyttrat aktier motsvarande 15% av röster och kapital i SES SIRIUS AB. Transaktionen innebär en betydande realisationsvinst för koncernen. Rymdbolaget har i januari 2008 tecknat avtal om att tillhandahålla datamottagningstjänster vid Esrange för en asiatisk kund under en period av minst 20 år. Rymdbolaget har tecknat avtal om att genom dotterbolag förvärva en satellitmarkstation utanför Chiles huvudstad Santiago. Övertagande av stationen förutses äga rum vid mitten av år Förvärvet förutsätter godkännande av chilensk myndighet. 7

9 Femårsöversikt för koncernen Från och med år 2005 upprättar Rymdbolaget koncernredovisning i enlighet med IFRS (se vidare i redovisningsavsnittet). För att underlätta jämförelse återges i följande tabell även 2004 års uppgifter enligt ny redovisningsstandard (ksek) IFRS IFRS IFRS IFRS Försäljningsintäkter Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar Resultat efter avskrivningar Finansiellt netto Resultat efter finansiella poster Skatt Nettoresultat Eget kapital Nettoinvesteringar Soliditet 66,3% 72,3% 76,6% 74,5% 86,1% Avkastning på eget kapital 2,1% neg neg 20,1% 5,8% 2007 års resultat samt förslag till vinstdisposition Koncernens resultat för år 2007 är en vinst om ksek. Moderbolagets resultat för 2007 uppgår till ksek. Till bolagsstämmans förfogande stående vinst utgör kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att resultatet disponeras så att till aktieägaren utdelas ett belopp om 350 kronor per aktie, totalt kronor, och att återstoden kronor överförs i ny räkning. Efter den föreslagna utdelningen till aktieägaren uppgår bolagets soliditet till 46 procent och koncernens soliditet till 66 procent, vilket med hänsyn till bolagets och koncernens affärsförutsättningar bedöms betryggande. Likviditeten i bolaget och koncernen bedöms också kunna upprätthållas på betryggande nivå. Utdelningen beräknas utbetalas den 15 maj

10 RESULTATRÄKNING FÖR KONCERNEN (ksek) Not Intäkter 1, Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader 3,4, Personalkostnader 6, Avskrivningar och nedskrivningar 15, Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från andelar i intresseföretag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Skatt Årets resultat Av resultatet hänförs till - moderbolagets aktieägare minoritetsintresse Resultat per aktie, beräknat på resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare, SEK

11 BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN PER 31 DECEMBER (ksek) TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Innehav i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Uppskjutna skattefordringar Omsättningstillgångar Varulager Skattefordran Kundfordringar Fordringar hos intresseföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa tillgångar

12 BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN PER 31 DECEMBER (ksek) EGET KAPITAL Not Kapital och reserver hänförliga till moderbolagets aktieägare Aktiekapital Reserver Balanserat resultat Minoritetsintresse 0 0 Summa eget kapital SKULDER Långfristiga skulder Uppskjutna skatteskulder Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Summa eget kapital och skulder

13 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL, KONCERNEN (ksek) Hänförligt till moderbolagets aktieägare Övrigt Aktie- tillskjutet Balanserad kapital kapital Reserver vinst Minoritetsintresse Summa eget kapital Ingående balans 1 januari Årets omräkningsdifferens Summa transaktioner redovisade direkt i eget kapital Årets resultat Summa förmögenhetsförändringar exkl. transaktioner med bolagets ägare Utdelning avseende Förvärv av minoritet Utgående balans 31 december Ingående balans 1 januari Årets omräkningsdifferens Summa transaktioner redovisade direkt i eget kapital Årets resultat Summa förmögenhetsförändringar exkl. transaktioner med bolagets ägare Utdelning avseende Utgående balans 31 december

14 KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN (ksek) Not Den löpande verksamheten Resultat före skatt Avskrivningar och nedskrivningar Justering för poster som ej ingår i kassaflödet Betalda inkomstskatter Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Ökning av varulager Ökning av kundfordringar och andra fordringar Minskning av leverantörsskulder och andra skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Avyttrade materiella anläggningstillgångar Förvärv av dotterbolag Uttag ur intressebolag Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utdelning till moderföretagets aktieägare Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Erhållen och betald ränta Under året erhållen ränta Under året betald ränta I kassaflödesanalysen består avyttrade materiella anläggningstillgångar av följande delposter: Bokfört värde Resultat vid avyttring av materiella anläggningstillgångar Försäljningsintäkter från materiella anläggningstillgångar

15 RESULTATRÄKNING FÖR MODERBOLAGET (ksek) Not Nettoomsättning 1, Förändring av pågående arbeten Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader 3,4, Personalkostnader 6, Av- och nedskrivningar Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från övriga värdepapper som är anläggningstillgångar Ränteintäkter och liknande resultatposter Nedskrivningar av finansiella tillgångar 11,17, Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella kostnader Bokslutsdispositioner Skatt Årets resultat

16 BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET PER 31 DECEMBER (ksek) TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 14 Byggnader och markanläggningar Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier och verktyg Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar Andelar i dotterföretag Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Uppskjutna skattefordringar Omsättningstillgångar Varulager m m Insatsvaror och förnödenheter Pågående arbete för annans räkning Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar på koncernföretag Fordringar på intresseföretag Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Penningmarknadsinstrument Kassa och bank Summa tillgångar

17 BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET PER 31 DECEMBER (ksek) Not EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Bundet Aktiekapital Reservfond Fritt Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Eventualförpliktelser Inga Inga 16

18 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL, MODERBOLAGET (ksek) Aktie- Reserv- Balanserad Summa kapital fond vinst eget kapital Ingående balans 1 januari Utdelning avseende Årets resultat Utgående balans 31 december Ingående balans 1 januari Utdelning avseende Fusion / Absorption av dotterbolag Årets resultat Utgående balans 31 december

19 KASSAFLÖDESANALYS FÖR MODERBOLAGET (ksek) Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Justering för poster som ej ingår i kassaflödet Erhållen ränta Utdelningar Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning av varulager och pågående arbeten Ökning av kundfordringar Minskning/ökning av övriga kortfristiga fordringar Ökning av leverantörsskulder och kundförskott Ökning av övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Avyttrade materiella anläggningstillgångar Investeringar i dotterbolag Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Fusion dotterbolag Likvidation dotterbolag - 90 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Anteciperad utdelning Betald utdelning Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

20 Redovisnings- och värderingsprinciper Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges. Grund för rapporternas upprättande Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) i den form de antagits av den europeiska unionen. Vidare har Redovisningsrådets rekommendation RR Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. Ingen av de under år 2007 nytillkomna standarderna inom IFRS har inneburit någon värdemässig förändring avseende Rymdbolagets koncernredovisning. Däremot ställer IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar och sammanhängande ändringar i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter krav på omfattande upplysningar om den betydelse som finansiella instrument har för företagets finansiella ställning och resultat samt kvalitativa och kvantitativa upplysningar om riskers karaktär och omfattning. Detta har inneburit ytterligare upplysningar i koncernens finansiella rapporter för år 2007 med avseende på finansiella tillgångar, samt finansiella mål och kapitalhantering. Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden förutom vad beträffar omvärderingar av finansiella tillgångar och skulder (inklusive derivatinstrument) värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. 19 Moderbolagets årsredovisning är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendation RR Moderbolaget tillämpar inte IAS 39 (Redovisning av finansiella instrument). Koncernredovisning Koncernens redovisning omfattar Svenska rymdaktiebolaget och de företag där bolaget har ett bestämmande inflytande, vilket normalt följer av ett aktieinnehav som överstiger 50% av rösterna i ett annat företag. Förutom moderbolaget ingår följande bolag: SSC Telecom Holding AB LSE Space Engineering & Operations AG NanoSpace AB ECAPS AB Svenska Basboxbolaget AB NEAT AB (vilande bolag) Spaceport Sweden AB (vilande bolag) Det tidigare dotterbolaget SSC Satellitbild AB fusionerades under 2007 med moderbolaget genom absorption. Koncernens bokslut upprättas enligt förvärvsmetoden vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan identifierbara tillgångars, skulders och eventualförpliktelsers verkliga värden, elimineras i sin helhet mot förvärvspriset. Eventuell återstående icke eliminerad del av förvärvspriset redovisas som goodwill. Om förvärvspriset understiger verkligt värde för det förvärvade dotterföretagets nettotillgångar redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen. Förvärvade bolag ingår i koncernredovisningen från och med dagen då bestämmande inflytande erhålles. Avyttrade bolag ingår i koncernredovisningen fram till det datum det bestämmande inflytandet upphör. Koncerninterna transaktioner, interna mellanhavanden samt orealiserade vinster mellan koncernföretag elimineras. I koncernens kassaflödesanalys redovisas köpeskillingen för förvärvade respektive avyttrade verksamheter under rubriken

21 förvärv av ny verksamhet respektive avyttring. De tillgångar och skulder som de förvärvade respektive avyttrade bolagen hade vid förvärvet respektive försäljningen ingår därför ej i kassaflödesanalysen. Intresseföretag Intresseföretag är alla de företag där koncernen har ett betydande men inte bestämmande inflytande, vilket i regel gäller för aktieinnehav som omfattar mellan 20% och 50% av rösterna. Innehav i intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden och värderas inledningsvis till anskaffningsvärde. Koncernens redovisade värde på innehav i intresseföretag inkluderar goodwill (netto efter eventuella ackumulerade nedskrivningar) som identifierats vid förvärvet. Koncernens andel av resultat som uppkommit i intresseföretaget efter förvärvet redovisas i resultaträkningen och dess andel av förändringar i reserver efter förvärvet redovisas bland reserver. Ackumulerade förändringar efter förvärvet redovisas som ändring av innehavets redovisade värde. När koncernens andel i ett intresseföretags förluster uppgår till eller överstiger dess innehav i intresseföretaget, inklusive eventuella fordringar utan säkerhet, redovisar koncernen inte ytterligare förluster, om inte koncernen har påtagit sig förpliktelser eller gjort betalningar för intresseföretagets räkning. Erhållna utdelningar från intresseföretaget minskar investeringens redovisade värde. Omräkning av utländsk valuta Koncernredovisningen upprättas i svenska kronor (SEK), vilket är moderbolagets funktionella valuta och rapportvaluta. Transaktioner i utländsk valuta redovisas till den valutakurs som gällde på transaktionsdagen. Valutakursvinster och -förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen på respektive resultaträkningsrad ingående i rörelseresultatet. Det utländska dotterbolagets resultaträkning omräknas till svenska kronor efter årets genomsnittliga valutakurs medan dess balansräkning räknas om till svenska kronor efter balansdagens kurs. Uppkomna omräkningsdifferenser förs direkt till koncernens egna kapital. 20 Goodwill och justeringar av tillgångar och skulder till verkligt värde som uppkommer vid förvärv av en utlandsverksamhet behandlas som tillgångar och skulder hos denna verksamhet och omräknas till balansdagens kurs. Redovisning av intäkter I koncernredovisningen redovisas intäkter av pågående projekt/tjänsteuppdrag i takt med upparbetning inom respektive uppdrag. Med hänsyn till riskbilden i rymdprojekt kan utfallet av ett uppdrag normalt beräknas på ett tillförlitligt sätt först när projektet är i det närmaste färdigställt. Intäkter redovisas därför endast i den utsträckning som motsvaras av de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av beställaren. En befarad förlust redovisas omgående som kostnad. Tjänster utförda på löpande räkning intäktsförs i takt med att prestationen utförs. I moderbolaget redovisas rörelsens intäkter, efter avdrag för mervärdesskatt, vid leverans av produkter och tjänster då risk och/eller äganderätt övergår till köparen. Tjänster utförda på löpande räkning intäktsförs i takt med att prestationen utförs. Vid försäljning av projekt till fast pris resultat- och intäktsförs dessa i enskilda bolag då projekten färdigställts. Övriga rörelseintäkter redovisas när tjänst eller egendom har tillhandahållits. Finansiella intäkter består av ränteintäkter på banktillgodohavanden och kortfristiga placeringar samt på investerade medel (inklusive finansiella tillgångar som kan säljas), utdelningsintäkter, vinst vid avyttring av finansiella tillgångar som kan säljas samt valutakursvinster. Anteciperad utdelning från dotterföretag redovisas i de fall moderföretaget ensamt har rätt att besluta om utdelningens storlek och moderföretaget har fattat beslut om utdelningens storlek innan moderföretaget publicerat sina finansiella rapporter. Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, som utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången. Redovisning av pågående arbeten (enskilda bolag) Ej slutlevererade uppdrag till fast pris redovisas som pågående arbeten och värderas till det lägsta av anskaffningsvärde

22 och verkligt värde. I anskaffningsvärdet medräknas direkta kostnader och skälig andel av indirekta kostnader. Eventuella förluster i pågående fastprisprojekt belastar periodens resultat. Inkomster och utgifter från uppdrag på löpande räkning resultatredovisas i den takt uppdraget utförs och faktureras. Skatt Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. För poster som redovisas i resultaträkningen redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och deras redovisade värden i koncernredovisningen. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av skattesatser (och skattelagar) som har beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras. De temporära skillnaderna avser gjorda avsättningar. Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas. I moderbolaget redovisas på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver som en del av de obeskattade reserverna. Anläggningstillgångar Materiella tillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärden med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuell ackumulerad nedskrivning. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. Koncernens byggnader är belägna på ofri grund vid Esrange varför något anskaffningsvärde för mark inte föreligger. 21 Bolaget har inte pålagts några specifika förpliktelser för återställningsarbeten. Inga avsättningar har gjorts för sådana åtgärder. Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar, för att fördela deras anskaffningsvärde eller omvärderat belopp ner till det beräknade restvärdet, görs linjärt över den beräknade nyttjandeperioden enligt följande: Byggnader år Maskiner och tekniska anläggningar år Inventarier och verktyg år Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av anläggningstillgångar med en begränsad nyttjandeperiod. Om en tillgångs bokförda värde är högre än förväntat återvinningsvärde skrivs tillgången ned till detta värde. Tillkommande utgifter redovisas som separat tillgång endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är förknippade med den tillkommande tillgången kommer att komma koncernen tillgodo. Andra former av reparationer och underhåll kostnadsförs under den period de uppkommer. Immateriella tillgångar Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på koncernens andel av det förvärvade dotterföretagets/intresseföretagets identifierbara nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill på förvärv av dotterföretag redovisas som immateriella tillgångar. Goodwill på förvärv av intresseföretag ingår i värdet på innehav i intresseföretag och prövas med avseende på eventuellt nedskrivningsbehov som en del av värdet på det totala innehavet. Goodwill som redovisas separat testas årligen för att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov och redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. Nedskrivningar av goodwill återförs inte. Vinst eller förlust vid avyttring av en enhet inkluderar kvarvarande redovisat värde på den goodwill som avser den avyttrade enheten. Goodwill fördelas på kassagenererande enheter vid prövning av eventuellt nedskrivningsbehov. Fördelningen görs på de kassagenererande enheter eller grupper av kassagenererande enheter som förväntas bli

23 gynnade av det rörelseförvärv som gett upphov till goodwillposten. Förvärvade varumärken och licenser redovisas till anskaffningsvärde. Varumärken och licenser har en bestämbar nyttjandeperiod och redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar. Avskrivningar görs linjärt för att fördela kostnaden för varumärken och licenser över deras bedömda nyttjandeperiod (3-5 år). Forskning och utveckling. Utgifter för forskning som syftar till att erhålla ny vetenskaplig eller teknisk kunskap redovisas som kostnad då de uppkommer. Utgifter för utveckling, där forskningsresultat eller annan kunskap tillämpas för att åstadkomma nya eller förbättrade produkter eller processer, redovisas som en tillgång i balansräkningen, om produkten eller processen är tekniskt och kommersiellt användbar och företaget har tillräckliga resurser att fullfölja utvecklingen och därefter använda eller sälja den immateriella tillgången. Det redovisade värdet inkluderar samtliga direkt hänförbara utgifter. Övriga utgifter för utveckling redovisas i resultaträkningen som kostnad när de uppkommer. Inga utgifter för utveckling har hittills kvalificerat för redovisning som tillgång varför inga utvecklingsutgifter finns redovisade i balansräkningen. Tillkommande utgifter. Tillkommande utgifter för aktiverade immateriella tillgångar redovisas som en tillgång i balansräkningen endast då de ökar de framtida ekonomiska fördelarna för den specifika tillgången till vilka de hänför sig. Alla andra utgifter kostnadsförs när de uppkommer. Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över immateriella tillgångars beräknade nyttjandeperioder, såvida inte sådana nyttjandeperioder är obestämbara. Avskrivningsbara immateriella tillgångar skrivs av över 3-5 år från det datum då de är tillgängliga för användning. Nedskrivningar. Tillgångar som har en obestämd nyttjandeperiod skrivs inte av utan prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdeminskning närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp med vilket tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det 22 högre av en tillgångs verkliga värde minskat med försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden. Se även avsnittet om Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål. Leasade anläggningstillgångar Kostnaden för anläggningstillgångar som hyrs istället för att ägas redovisas som hyreskostnader (operationell leasing). Om leasingavtalet skulle innehålla villkor som innebär att koncernen åtnjuter de ekonomiska förmåner och bär de ekonomiska risker som förknippas med ägandet av tillgången (finansiell leasing) skulle de redovisats bland anläggningstillgångarna i koncernbalansräkningen och avskrivas under nyttjandeperioden. Koncernen har inte identifierat några avtal som innebär finansiell leasing. Finansiella tillgångar Koncernen klassificerar finansiella tillgångar i följande kategorier: finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen, lånefordringar och kundfordringar samt finansiella tillgångar som kan säljas. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den finansiella tillgången förvärvades. Ledningen fastställer klassificeringen av de finansiella tillgångarna vid det första redovisningstillfället och omprövar detta beslut vid varje rapporteringstillfälle. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen är finansiella tillgångar som innehas för handel. En finansiell tillgång klassificeras i denna kategori om den förvärvats huvudsakligen i syfte att säljas inom kort. Derivat klassificeras som att de innehas för handel om de inte är identifierade som säkringar. Tillgångar i denna kategori klassificeras som omsättningstillgångar. Moderbolaget redovisar inte terminskontrakt till verkligt värde. Lånefordringar och kundfordringar Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar

24 och som inte är noterade på en aktiv marknad. De ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Finansiella tillgångar som kan säljas Finansiella tillgångar som kan säljas utgörs av aktier eller andra andelar i onoterade bolag som ej är dotterbolag eller intressebolag. Köp och försäljning av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen dvs det datum då koncernen förbinder sig att köpa eller sälja tillgången. Finansiella instrument redovisas första gången till verkligt värde plus transaktionskostnader vilket gäller alla finansiella tillgångar som inte redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella tillgångar som kan säljas värderas till verkligt värde med värdeförändringar redovisade mot eget kapital. Ränta på värdepapper som kan säljas redovisas i resultaträkningen som en del av finansiella intäkter. Utdelning på aktieinstrument som kan säljas redovisas i resultaträkningen som en del av Resultat från övriga värdepapper som är anläggningstillgångar. Koncernen bedömer per balansdagen om det finns objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger för en finansiell tillgång eller grupp av finansiella tillgångar. När det gäller aktier som klassificerats som tillgångar som kan säljas beaktas en betydande eller utdragen nedgång i verkligt värde för en aktie till en nivå som ligger under dess anskaffningsvärde som en indikation på att nedskrivningsbehov föreligger. Om sådant bevis föreligger för finansiella tillgångar som kan säljas, tas den ackumulerade förlusten, beräknad som skillnaden mellan anskaffningsvärdet och aktuellt verkligt värde med avdrag för eventuella tidigare nedskrivningar som redovisats i resultaträkningen, bort från eget kapital och redovisas i resultaträkningen. Nedskrivningsprövning av kundfordringar beskrivs i not 20. Varulager Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs 23 med användning av först in, först ut-metoden (FIFU). Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten med avdrag för tillämpliga rörliga försäljningskostnader. Kundfordringar Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning. En reservering för värdeminskning av kundfordringar görs när det finns objektiva bevis för att koncernen inte kommer att kunna erhålla alla belopp som är förfallna enligt fordringarnas ursprungliga villkor. Reserveringens storlek utgörs av skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av bedömda framtida kassaflöden, diskonterade med effektiv ränta. Det reserverade beloppet redovisas i resultaträkningen. Likvida medel I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden och övriga kortfristiga placeringar. Finansiella skulder Finansiella skulder omfattar leverantörsskulder, låneskulder samt derivat. En finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura har skickats. Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits. Ersättningar till anställda Samtliga anställda utom verkställande direktören i Svenska rymdaktiebolaget omfattas av en kollektivavtalad pensionsplan, den s k ITP-planen. För flertalet anställda tillämpas den s k ITP2-planen, som är förmånsbestämd och finansieras genom pensionsförsäkringar i det ömsesidiga försäkringsbolaget Alecta. För år 2007 finns inte tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa ITP2-planen som en förmånsbestämd plan. Planen redovisas därför som en avgiftsbestämd plan, vilket innebär att som pensionskostnad redovisas de premier som under året har betalts till Alecta. Årets avgifter för förmånsbaserade pensionsförsäkringar som är tecknade i Alecta uppgår till 16,6 MSEK (föregående år

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015

DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 På omslaget: Uppsändning av raketen Cryofenix från Esrange Foto: Anders Åberg, SSC 2 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Januari mars 2015 i sammandrag 2015 2014 Nettoomsättning

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari - mars 2014

DELÅRSRAPPORT januari - mars 2014 DELÅRSRAPPORT januari - mars 2014 På omslaget: Antenn Esrange Foto: SSC 2 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Januari mars 2014 i sammandrag 2014 2013 Nettoomsättning 190 206 Rörelseresultat -17 7 Resultat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari - juni 2012

DELÅRSRAPPORT januari - juni 2012 DELÅRSRAPPORT januari - juni 2012 På omslaget: Uppgraderat havsövervakningssystem för finska gränsbevakningen I april slutfördes acceptanstestet av det första uppgraderade havsövervakningssystemet för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari- September 2013

DELÅRSRAPPORT Januari- September 2013 DELÅRSRAPPORT Januari- September 2013 Omslagsbild: Uppsändning av studentballongen Bexus 16 från Esrange Foto: SSC 2 Delårsrapport 1 januari- 30 september 2013 Januari september 2013 i sammandrag 1 januari

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. The Empire AB (publ) Org nr får härmed avge. Delårsrapport. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. The Empire AB (publ) Org nr får härmed avge. Delårsrapport. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för The Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Delårsrapport och koncernredovisning för peroden 1 januari - 30 Juni 2005 Innehåll: sida Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Avsnitt IV Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Tillämpning Lagtext 2 kap. 1 ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning. 2. en resultaträkning,

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer