E.ON Sverige AB. Årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E.ON Sverige AB. Årsredovisning"

Transkript

1 E.ON Sverige AB Årsredovisning 2014

2 Årsredovisning 2014 ÅRSREDOVISNING 2014

3 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Koncernchefen har ordet... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 5 Verksamhet... 5 Marknadsöversikt och viktiga händelser... 5 Forskning och Utveckling... 9 Personal... 9 Ekonomiskt resultat och ställning... 9 Riskhantering Tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken Filialer Moderbolaget Förslag till vinstdisposition Händelser efter balansdagen Utsikter för Rapport över resultat Övrigt Totalresultat Koncernens rapport över kassaflöden Koncernens rapport över finansiell ställning Koncernens rapport över förändringar i eget kapital Reserver Koncernens noter Företagsinformation Redovisningsprinciper Information om rörelsesegment Kostnader för ersättningar till anställda Övriga intäkter/övriga kostnader Ersättningar till revisorerna Finansiella intäkter/finansiella kostnader Skatter Avyttringsgrupp Rörelseförvärv Goodwill och immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Konsoliderade dotterföretag Innehav i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Övriga finansiella fordringar Kundfordringar och andra fordringar Varulager Derivatinstrument Specifikation av aktieslag Upplåning Leverantörsskulder och andra skulder Avsättning till pensioner Avsättningar för nedmontering, återställande och liknande åtgärder Övriga avsättningar Finansiella instrument och riskhantering Övriga upplysningar finansiella instrument Leasing Eventualförpliktelser Ställda säkerheter... 68

4 Innehållsförteckning 2 31 Transaktioner med närstående Händelser efter balansdagen Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets kassaflödesanalys Moderbolagets balansräkning Specifikation förändring av eget kapital Moderbolagets noter Företagsinformation Redovisningsprinciper Personalkostnader Ersättningar till revisorerna Övriga externa kostnader Finansiella intäkter och kostnader Skatter Balanserade utgifter för utveckling av dataprogram Mark och övrig fast egendom Byggnader Inventarier Aktier och andelar i dotterföretag Fordringar/skulder moderbolag och koncernföretag Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Obeskattade reserver Bokslutsdispositioner Avsättningar för pensioner Räntebärande skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Finansiella instrument och riskhantering Hyres- och Leasingkostnader Eventualförpliktelser Transaktioner med närstående Fem år i sammandrag Beräkning av nyckeltal Inför Årsstämman Ekonomisk information... 92

5 Koncernchefen har ordet 3 KONCERNCHEFEN HAR ORDET E.ON gick in i 2014 med målet att vi ytterligare skulle öka vårt fokus på kunderna och arbetet med utveckling och innovation. När jag summerar det gångna året ser jag att det har en stark prägel av utveckling och samarbeten kopplat till smarta och hållbara energilösningar med kunden i fokus. Vi lanserade 100Koll där E.ON erbjuder kunder att kostnadsfritt få vår smarta 100 Koll-mätare, för att bättre förstå och på sikt kontrollera sin elförbrukning. Målet är att all energi ska göra nytta. E.ON bedriver ett systematiskt arbete för att hjälpa kunderna att bli mer energieffektiva. 100Koll bygger vidare på Sveriges största energisparexperiment som avslutades 2013 och där kunder deltog. I Malmös största utbyggnadsområde Hyllie testar och utvecklar vi innovativa lösningar med sikte på framtidens energilandskap. Under 2014 har ytterligare kunder anslutit fastigheter till E.ONs smarta nätplattform. Bit för bit byggs en modell av framtidens hållbara samhälle upp i Hyllie med hjälp av digitala lösningar. Vi kopplar E.ONs digitalisering till produktutveckling och affärsinnovation samt förstås till digital kommunikation. Den digitala revolutionen pågår med oförminskad kraft och är definitivt en utmaning för branscher runt om i världen. De ekonomiska och klimatmässiga utmaningarna i omvärlden är fortsatt stora. På global nivå ser ekonomin ut att fortsätta växa något under 2015, men både den internationella och den europeiska ekonomin kan fortfarande sägas återhämta sig från finanskrisen. I EMU-området får vi i bästa fall se en mycket svag tillväxt. För energibranschen i Europa rymmer utmaningarna låga priser på utsläppsrätter som gynnar kolkraftverken, medan moderna gaskombianläggningar konkurreras ut. Effekterna av Energiewende i Tyskland med målet att ställa om energisystemet mot mer förnybar energi, berör även övriga Europa, med ett enormt överskott av el under soliga och blåsiga dagar samt ett underskott mulna och vindstilla dagar. Elpriset landade återigen på en rekordlåg nivå. Det genomsnittliga systempriset på Nord Pool Spot var knappt 27 öre/kwh. Så lågt har det inte varit sedan 2007 då det genomsnittliga systempriset var knappt 26 öre/kwh. En mildare väderlek än normalt har gett minskad efterfrågan på el. Även om vattenmagasinen hade något lägre nivåer inför vintern än normalt, var tillgängligheten i kärnkraften hög samtidigt som vindkraften slog nytt produktionsrekord. Till följd av en förändrad marknadssituation har E.ON gjort en nedskrivning på nära 9 miljarder kronor i reaktor O1 och O2 i Oskarshamn. Externa faktorer som påverkar värderingen är fortsatt fallande marknadspriser, ökat behov av säkerhetsinvesteringar för att möta förändrade myndighetskrav, samt höjd kärnkraftskatt. Till följd av ändrade marknadsförutsättningar för el- och värmeproduktion har även en nedskrivning av Öresundsverket på knappt 3 miljarder kronor gjorts. I Norden investerade E.ON 66 miljarder kronor mellan 2006 och Efter den gedigna summan gjorde vi fortsatta investeringar under E.ON investerade över sex miljarder kronor som kopplar till vårt långsiktiga förvaltande och utvecklande av svensk energiproduktion, bland annat moderniseringen av kärnkraftverket i Oskarhamn och ökad dammsäkerhet inom vattenkraften. Vi gjorde också investeringar i utvecklingsprojekt inom hållbara städer samt smarta nät, som driver omställningen till framtidens energilandskap. För det är ett nytt energilandskap som växer fram. I det har kunderna makt över sin konsumtion och sin produktion, och andelen förnybar elproduktion växer. E.ON kommunicerade i november en ny strategi, Empowering customers. Shaping markets. Energisystemet omfattar en marknad där vi ser en tydlig utveckling av olika drivkrafter. Starka drivkrafter är nya teknologier som till exempel effektivare solceller och digitaliseringen, lokalt producerad förnybar energi samt nya kundbehov. Den traditionella kraftproduktionen som säkerställer trygga energileveranser dygnet runt, året runt, har andra drivkrafter. För att möta kundernas behov krävs olika affärsmodeller och därför kommer E.ON delas i två delar. E.ON kommer att fokusera på innovativa kundlösningar, förnybar energi och distribution av el genom smarta elnät. Det nya bolaget kommer att bestå av den nuvarande elproduktionsverksamheten, energihandel, och olje- och gasutvinningsverksamheten. Det nya energilandskapet medför i sin tur utmaningar. Den växande andelen förnybar elproduktion är väderberoende, samtidigt som vi vill kunna garantera tillgången till el hela tiden. Det innebär att beroendet av snabbt reglerbar elproduktion, som vattenkraft, ökar när energisystemet byggs ut med mer sol och vind. Men med en större andel elproduktion där produktionen är väderberoende, blir det osäkert för elproducenter och kunder som vill investera för att erbjuda förbrukningsflexibilitet. Genom en kapacitetsmarknad kan vi skapa förutsägbara spelregler för marknaden att på egen hand hantera de effektsituationer som uppstår. Den andra stora utmaningen är att vi behöver ett smartare elnät som kan hantera variationer i produktion och konsumtion i det nya energilandskapet. Regeringen har annonserat att en blocköverskridande energikommission ska sjösättas. Frågan om

6 Koncernchefen har ordet 4 effektförsörjningen och frågan om incitament för att bygga modernare elnät med smart teknik är två utmaningar som hör hemma i energikommissionen. Jag är förespråkare för en bred kommission som ser energisystemet som en helhet och på längre sikt. Ett litet land som Sverige, med energiintensiv industri, måste värna om sin konkurrenskraft och för den spelar basproduktionen med både vatten- och kärnkraft en viktig roll. Men det viktiga är att gå ifrån diskussionen om enskilda kraftslag och se på systemet som helhet. Genom en fortsatt utbyggnad av förnybart och en långsiktigt trygg elförsörjning, konkurrenskraftiga elpriser och värnande om klimat/miljö, behåller Sverige sin välfärd. Skatter och pålagor på befintlig basproduktion, som effektskatten, riskerar på lång sikt att äventyra leveranssäkerheten. Detta är också en viktig fråga för energikomissionen. Kopplat till klimatfrågan står transportsektorn för en stor del av Sveriges koldioxidutsläpp. Hållbara biobränslen och el är en styrka vi kan bygga på i Sverige för en fossilfri fordonsflotta. E.ON är med och satsar för en fossilfri fordonsflotta men ett system behövs för att vi ska kunna driva utvecklingen. Elproduktionen har ett kraftfullt certifikatsystem trots att det är en sektor med blygsamma utsläpp. Ett kvotpliktsystem för drivmedelsmarknaden är en konstruktiv lösning. Jag ser stora utmaningar, men jag vet samtidigt att E.ON står väl rustade. Vi har förberett oss genom ökad effektivitet och hårdare prioriteringar. Vi kommer fortsatt ha fokus på effektivisering och kostnadskontroll. Men inte minst fortsätter vi att vara med och utveckla det nya framväxande energilandskapet och att uthålligt utveckla kundlösningar som är smarta, innovativa och hållbara. Jonas Abrahamsson, koncernchef E.ON Sverige AB

7 Koncernens förvaltningsberättelse 5 Styrelsen och verkställande direktören för E.ON Sverige AB (publ), organisationsnummer , avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet E.ON Sverige AB (E.ON), med säte i Malmö, är ett integrerat och helägt dotterbolag i E.ON SE koncernen med säte i Düsseldorf, Tyskland. E.ON Sverige koncernen verkar inom alla delar av värdekedjan: produktion, distribution och försäljning. Våra produkter är el, biogas, naturgas, gasol, värme, kyla samt utvinning av energi ur avfall. Koncernen består av 30 (32) rörelsedrivande dotterbolag och har under året i genomsnitt haft (3 531) anställda, företrädesvis i Sverige. Marknadsöversikt och viktiga händelser Energimarknaden genomgår en omställning mot mer förnybar energi och mot mer decentraliserad produktion. E.ON är med och driver den omvandlingen. En väsentlig del i det är att vi utvecklar smarta energilösningar i partnerskap med andra aktörer och våra kunder. För närvarande genomför vi ett antal projekt med inriktning på digitalisering och affärsutveckling, som sätter kunden och omvandlingen till smarta energilösningar i fokus. Energilösningar med kunden i fokus De senaste åren har E.ON arbetat med energieffektivisering och en del i detta är satsningen på smarta elmätare. Under 2014 inledde E.ON sin hittills största satsning på att hjälpa privatkunder att ta kontrollen över sin elförbrukning, genom att erbjuda smarta elmätare kostnadsfritt. Elmätaren, som kallas 100Koll, visar förbrukningen minut för minut och ger användaren möjlighet att ta kontroll över och styra sin förbrukning. E.ON fortsatte under 2014 samarbetet med Privata affärer och Veckans affärer genom tävlingen E-Prize, där företag och privatpersoner tävlar om att effektivisera sin egen energiförbrukning. I augusti gjorde E.ON sin största affär hittills när det gäller solceller. MAX IV valde E.ON som samarbetspartner för att bygga en 650 kvadratmeter stor solcellsanläggning till laboratoriets nya anläggning på Brunnshög i Lund. Avtalet innebär att E.ON levererar en nyckelfärdig helhetslösning. Anläggningen stod klar hösten 2014 och beräknas producera cirka kwh el per år. Samtidigt grundade E.ON innovationsbolaget Brunnshög Energi för att i samarbete med andra aktörer tillgodose områdets unika möjligheter. I Malmös stadsdel Hyllie ska energiförsörjningen bestå av 100 procent förnybar eller återvunnen energi år Hyllie är ett demonstrationsprojekt inom områdena hållbara städer och smarta nät, för att utnyttja energi effektivare. Projektet Smarta nät för ett hållbart energisystem i Hyllie, har stöd av Energimyndigheten och genomförs av E.ON och Malmö stad, i samarbete med byggherrar och andra aktörer. I februari blev det klart att MKB ansluter sin första fastighet i Hyllie till E.ONs smarta nätplattform. Därefter har Skanskas regionkontor Klipporna i Malmö samt Malmö Arena anslutit sig i syfte att optimera fastigheternas energianvändning. Elproduktion i Sverige År 2014 blev det varmaste i Sverige som SMHI uppmätt. Det var de normalt sett kalla månaderna som var ovanligt milda för årstiden, vilket medförde en minskad användning av el, gas och värme. Den totala elanvändningen i Sverige under året blev 135 TWh, vilket är en minskning med knappt 3 procent jämfört med 139 TWh förbrukning under Samtidigt som elanvändningen minskade något var utbudssidan stark. Totalt uppgick elproduktionen i Sverige under året till cirka 151 TWh (149 TWh). Vattenkraften producerade i princip som ett normalår och produktionen uppgick till 64 TWh (61 TWh). Den ökande andelen installerad vindkraft gav i kombination med bra produktionsförhållanden ett nytt rekord med en total produktionsvolym på knappt 12 TWh (10 TWh). Produktionen i kärnkraftanläggningarna minskade till 62 TWh (64 TWh) på grund av lägre tillgänglighet. Övrig värmekraft producerade 13 TWh (14 TWh). Med en bibehållen stark kraftbalans, ökade Sveriges nettoexport till 16 TWh (10 TWh). Sammantaget blev Norden nettoexportör med drygt 10 TWh, vilket är en ökning från 2013 års 3 TWh.

8 Koncernens förvaltningsberättelse 6 Elpriset låg relativt stabilt under året men på ännu lägre nivåer jämfört med Det genomsnittliga systempriset på Nord Pool Spot uppgick till knappt 27 öre/kwh, vilket var 6 öre lägre än Vi får gå ända tillbaka till 2007 för ett lägre genomsnittligt systempris, som då var knappt 26 öre/kwh. Investeringar Under 2014 investerade E.ON totalt miljoner kronor i produktionsanläggningar och i elnätet för ökad leveranssäkerhet samt nyanslutningar, men också för smarta nät. Efter investeringsprogrammet mellan 2006 och 2013 på 66 miljarder kronor, upprätthåller därmed E.ON en fortsatt hög investeringsnivå. Eldistribution E.ON distribuerade under året 36 TWh (37 TWh) el i sina elnät till över en miljon svenska kunder. E.ON har gjort fortsatta investeringar för ökad leveranssäkerhet. Sedan stormen Gudrun 2005, har E.ON vädersäkrat kilometer elnät, motsvarande sträckan Stockholm-Sydney tur och retur. Elnätet vädersäkras genom att E.ON till 80 procent gräver ned kabel och till 20 procent isolerar luftledningar. Under 2014 har E.ON vädersäkrat km elnät till ett värde av 776 miljoner kronor. Röjning av luftledningsgator är en viktig åtgärd för att öka leveranssäkerheten. För regionnäten tillämpar E.ON en ny metod för underhållet av ledningsgator som, istället för att såga ned hela trädet, går ut på att kapa topparna på de träd som riskerar att falla på en elledning. I Sverige omfattas kilometer regionnät av metoden, som E.ON har utvecklat i samarbete med markägarna. Den kraftiga vindkraftutbyggnaden i Sverige är på väg att plana ut. Totalt gjorde E.ON vindkraftanslutningar under året på 295 MW, att jämföra med 350 MW föregående år. De två vindkraftparkerna vid Storfinnforsen I, Ögonfägnaden och Björkhöjden, ingår i en satsning på totalt sju vindkraftsparker som tillsammans omfattar det hittills största vindkraftprojektet i Sverige. E.ON Elnät bygger elnätet i den största anslutningsaffären i bolagets historia och säkerställer i nästa steg distributionen med en hög leveranssäkerhet. De första verken kopplades in på systemet i slutet av juni 2014 och alla verk planeras vara inkopplade vid halvårsskiftet Elnätsföretagens intäktsramar för åren är inte fastställda eftersom de är föremål för en domstolsprocess. Energimarknadsinspektionen (Ei) beslutade i oktober 2011 om intäktsramar för elnätföretagen. Beslutet överklagades av E.ON och 85 andra elnätföretag. I november 2013 kom förvaltningsrättens dom och rätten dömde i elnätföretagens favör. Ei överklagade till Kammarrätten som beslutade att ta upp fyra fall till prövning. Kammarrätten konstaterade under 2014 att Ei inte följt gällande lagstiftning när det gäller tillämpning av den så kallade övergångsmetoden för fastställande av elnätsföretagens intäktsramar för åren Ei meddelade i december att de överklagar frågan till Högsta Förvaltningsdomstolen. I september 2014 beslutade regeringen om en ny regleringsmodell för elnätbolagens verksamhet inför nästa tillsynsperiod, E.ON har under året förberett sin ansökan som ska lämnas in till Ei den 31 mars Elproduktion Under 2014 har vattenkraften stått för 42 procent av Sveriges totala elproduktion. Produktionen i E.ONs vattenkraftverk uppgick till 7 TWh (7 TWh), vilket utgör nästan 11 procent av den svenska vattenkraftproduktionen. Vattenkraften har mycket stor betydelse för energiförsörjningen genom sitt bidrag med såväl baskraft som reglerkapacitet till det nordiska elsystemet. E.ON planerar att investera cirka 3 miljarder kronor i säkerhet, förnyelse och effektivisering av den svenska vattenkraften fram till och med I planerna ingår effektiviseringar av befintliga kraftverk som innebär en årlig produktionsökning med nästan 150 GWh. Under våren invigdes ett nytt vattenkraftverk i Helgeå i Knislinge. Kraftverket är unikt eftersom det är 25 år sedan E.ON byggde ett helt nytt vattenkraftverk. Den nya anläggningen ersatte den äldre av två befintliga på platsen och innebar en årlig produktionsökning med 4 GWh. Kärnkraften stod 2014 för 41 procent av Sveriges totala elproduktion. Produktionen i E.ONs kärnkraftanläggningar uppgick till 16 TWh (17 TWh), vilket utgjorde knappt 26 procent av den totala svenska kärnkraftproduktionen.

9 Koncernens förvaltningsberättelse 7 Sedan juni 2013 pågår säkerhetsmoderniseringen av reaktor O2 i Oskarhamn. Den pågående etappen beräknas avslutas vintern Nästa och avslutande etapp i moderniseringsarbetet är en effekthöjning från 660 MW till 840 MW. Till följd av förändrad marknadssituation har en nedskrivning om totalt miljoner kronor gjorts i reaktor O1 och O2 i Oskarshamn. Externa faktorer som påverkar värderingen är fortsatt fallande marknadspriser, ökat behov av säkerhetsinvesteringar för att möta förändrade myndighetskrav samt höjd kärnkraftsskatt. Regeringen beslutade i december att den genomsnittliga avgiften för omhändertagande av kärnkraftens restprodukter höjs för åren , från 2,2 öre till 4 öre per kilowattimme producerad kärnkraftel. Den årliga uppdateringen av avsättningen för framtida kostnader till Kärnavfallsfonden genomfördes baserat på Svensk Kärnbränslehantering ABs beräkningar. I december blev det klart att E.ON köper driftbolaget Barsebäck Kraft AB från Ringhals AB. Bolaget har ett 50-tal anställda med uppdraget att sköta servicedriften samt förbereda för kommande rivning av Barsebäck kärnkraftverk. Sedan tidigare äger E.ON mark och fastigheter, med ansvar för rivning och det radioaktiva avfallet. E.ON tar nu tydligt hela ansvaret för avvecklingen av verket. E.ON tillträder som ägare av Barsebäck Kraft AB 1 februari Vindkraften stod under 2014 för 8 procent av Sveriges totala elproduktion. E.ONs vindkraftproduktion minskade under året till 0,5 TWh (1 TW) på grund av avyttringen av Rödsand II. I slutet av 2013 slöt E.ON och danska energiföretaget SEAS-NVE, ett avtal om att E.ON säljer 80 procent av sitt ägande i den 207 megawatt stora offshore vindkraftparken Rödsand II, till SEAS-NVE. Affären, som slutfördes under 2014, ligger i linje med E.ONs strategi att genom samarbeten ytterligare öka andelen förnybar energi. E.ON behåller 20 procent av ägandet och kommer fortsatt att vara ansvarig för drift och underhåll för vindkraftparken och dess 90 vindkraftverk. E.ONs vindkraftpark Kårehamn utanför Ölands kust, som invigdes 2013, har under sina första tolv månader producerat bättre än beräknat. Produktionen uppgick till 195 GWh, vilket motsvarar halva Ölands elförbrukning. En tvist mellan E.ON och en av entreprenörerna för byggnationen av vindkraftparken Kårehamn, har gått till skiljeförfarande. Efter skiljedom förpliktigades E.ON att betala ut 291 miljoner kronor till entreprenören, ett beslut som E.ON vill ha prövat i International Chamber of Commerce Arbitration. En nedskrivning av anläggningens värde genomfördes med 255 miljoner kronor. Vad gäller övrig elproduktion producerade E.ON 1 TWh (1 TWh) el i gas- och oljeeldade kraftverk. Till följd av ändrade marknadsförutsättningar för el- och värmeproduktion har en nedskrivning av Öresundsverket om miljoner kronor gjorts. Svenska Kraftnät meddelade i slutet av året att Karlshamnsverket kommer att ingå i effektreserven för de kommande två vintrarna. Avtalet omfattar Karlshamnsverket block 2 och 3, vilket motsvarar 660 MW elproduktion. Värdet på avtalet uppgår till minst 105 miljoner kronor för de två åren och innebär att verken ska startas upp på begäran av Svenska Kraftnät. Gasverksamheten E.ON förvaltar det naturgasnät som transporterar energigas till E.ONs drygt naturgaskunder. E.ON är även den ledande leverantören i Sverige av fordonsgas, en blandning av naturgas och biogas. Under 2014 distribuerade E.ON totalt 5 TWh (6 TWh) naturgas. Vägtrafiken står ensam för drygt 30 procent av landets samlade koldioxidutsläpp. E.ON fortsatte sin målmedvetna satsning på hållbart fordonsbränsle och invigde under året tre nya tankställen för fordonsgas. För närvarande har E.ON 43 publika tankstationer runt om i Sverige samt 24 depåer. Såld volym uppgick till 518 GWh (459 GWh).

10 Koncernens förvaltningsberättelse 8 E.ON producerar biogas i egna anläggningar samt köper in från partners. En av Sveriges största biogasanläggningar invigdes i skånska Jordberga i vilken E.ON är en av fyra delägare. Anläggningen kan med lokala råvaror producera 110 GWh biogas per år. Om hela årsproduktionen omsätts till transportsektorn, kan utsläppen av koldioxid minska med ton om året. I oktober fattade Energimarknadsinspektionen för första gången i förväg beslut om gasnätsföretagens intäktsramar. Den aktuella perioden avser För E.ON ligger intäktsramarna betydligt lägre än den nivå som bolaget ansökt om. E.ON har överklagat beslutet till förvaltningsrätten. Värmeverksamheten E.ON är den största privata aktören på den svenska fjärrvärmemarknaden och levererar fjärrvärme till cirka företags- och privatkunder. Under året distribuerade E.ON 5,6 TWh (6,8 TWh) värme, 0,4 TWh (0,5 TWh) ånga och 0,03 TWh (0,03 TWh) fjärrkyla. E.ON fortsatte arbetet med att utveckla fjärrvärmen i Stockholmsregionen. I Täby bygger E.ON ett öppet fjärrvärmenät, som blir det första som kommer att erbjuda kunderna möjlighet att välja leverantör. Det nya fjärrvärmenätet i Täby är ett gemensamt projekt mellan E.ON och Täby kommun. E.ONs fjärrvärme i Täby produceras till huvuddelen på värmeverket i Arninge, en anläggning helt driven av biobränsle. E.ON och fyra av Sveriges största bostadsrättsföreningar tecknade ett avtal om leverans av 33 GWh fjärrvärme per år i Täby. Parterna avtalade också att E.ON och föreningarna bygger en biobränsleeldad fjärrvärmeanläggning som sedan E.ON står för drift och underhåll av. I maj stod den nya turbinhallen vid Åbyverket i Örebro klar efter att den i oktober 2012 drabbades av en omfattande brand och skada, då en ny turbin skulle installeras. Den nya kraftvärmeanläggningen är en investering på 1 miljard kronor. Totalt minskar koldioxidutsläppen från det biobränsleeldade Åbyverket med ton, vilket motsvarar klimatpåverkande utsläpp från bensinbilar årligen. I juni avyttrade E.ON 26 mindre anläggningar och nät för fjärrvärme till det norska företaget Solør Bioenergi Gruppen. Anläggningarna omfattar värmedistribution på cirka 0,5 TWh. Affären sker som ett led i E.ONs strategiska fokusering i Sverige och innebär att E.ON frigör resurser för nya investeringar i värmelösningar och för att driva omställningen av energisystemet. Ny global strategi E.ON SE kommunicerade i november en ny global strategi, Empowering customers. Shaping markets. För att möta kundernas behov krävs olika affärsmodeller och därför kommer E.ON delas i två delar. E.ON kommer att fokusera på innovativa kundlösningar, förnybar energi och distribution av el genom smarta elnät. Det nya bolaget kommer att bestå av den nuvarande elproduktionsverksamheten, energihandel, och olje- och gasutvinningsverksamheten. Eftersom effekterna för E.ON Sverige koncernen ännu inte är möjliga att uppskatta, påverkas inte rapporteringen av koncernens resultat och finansiella ställning för Övrigt I april tillträdde Johan Mörnstam befattningen som VD för E.ON Elnät Sverige AB efter Per-Olof Lindholm. Yvonne Borg ersatte Viktoria Bergman som kommunikationsdirektör i september. Markus Bokelmann ersatte Marc Hoffmann som CFO i oktober. Både Yvonne Borg och Markus Bokelmann ingår i E.ON Sveriges koncernledning.

11 Koncernens förvaltningsberättelse 9 Forskning och Utveckling E.ON Sverige lägger betydande resurser på att tillsammans med kunder och samarbetspartners ta fram lösningar som driver utvecklingen mot ett hållbart energisystem. Områden som har varit i fokus under 2014 är t.ex. energieffektivisering, hållbara städer, smarta värme- och elnät samt effektivare förnybar energiproduktion. Ett exempel är hur vi fortsatt vårt långsiktiga arbete med att utveckla Hyllie till en förebild när det gäller hållbara energilösningar. De totala kostnaderna för forskning och utveckling uppgick till 192 miljoner kronor (157). Personal Effektiviseringsprogrammet, som inleddes 2011, fortsatte under året med flytten av HR-tjänster till Berlin. Under 2014 har det även pågått ett arbete med att skapa en ny, integrerad kraftenhet där samtliga produktionsbolag inom E.ON ska ingå. För att främja samarbete och skapa synergier samlas styr- och stabsfunktioner i Essen, Tyskland. De svenska medarbetare vars roller flyttas till Essen har erbjudits att följa med sitt arbete dit. Den nya enheten startade den 1 januari Arbetet med att förankra vår strategi, vision och våra värderingar hos samtliga medarbetare har fortsatt. Detta arbete har uppfattats positivt och medarbetarmätningar bekräftar att förståelsen av vår strategi har förbättrats väsentligt. Även inom området säker arbetsmiljö har vi, i samverkan med våra entreprenörer, bedrivit ett grundligt utvecklingsarbete. Vårt aktiva mångfaldsarbete har fortsatt, flera interna projekt pågår samtidigt som vi fortsätter att engagera oss i frågan ute i samhället. Internt har fokus varit på kunskapshöjning och tillsammans med externa partners har vi bl a engagerat oss i rekrytering av utrikesfödda akademiker samt varit huvudsamarbetspartner med Malmö Pride Ekonomiskt resultat och ställning Koncernens nettoomsättning uppgick till miljoner kronor (36 840), vilket är miljoner kronor lägre än 2013 och motsvarar en minskning med cirka sju procent. Minskningen berodde på lägre elpriser samt lägre volymer till följd av det varma vädret under året. Koncernens elförsäljning, exklusive försäljning till minoritetsdelägare i koncernens elproduktionsbolag, uppgick till 39,5 TWh jämfört med 42,5 TWh förra året. Gasförsäljningen var 0,9 TWh lägre än året innan och uppgick till 3,5 TWh, medan värmeförsäljningen blev 1 TWh lägre och uppgick till 6,1 TWh. Produktionen i kärnkraftsanläggningarna var lägre än föregående år och uppgick till 16,4 TWh (16,7). Arbetet med säkerhetsmoderniseringen av reaktor O2 vid Oskarshamn medförde att reaktorn inte var i drift under året. Vattenkraftproduktionen uppgick till 7,2 TWh. Det var drygt 0,1 TWh högre än föregående år men betydligt lägre än ett normalår. Det justerade resultatet före avskrivningar, finansiella poster och skatt (se not 3) ökade med miljoner kronor jämfört med 2013 och uppgick till miljoner kronor (11 106). Årets högre resultat är framförallt relaterat till realisationsvinsten från avyttringen av vindkraftparken Rödsand II samt föregående års omvärdering av avsättningen för kostnader för framtida nedmontering och återställning inom kärnkraftsverksamheten. Detta motverkades av lägre intäkter från vindkraftsanslutningar till distributionsnätet, fortsatt låga elpriser och minskad el- och värmeförsäljning på grund av det varma vädret. Resultatet efter finansiella poster blev miljoner kronor lägre jämfört med föregående år och uppgick till miljoner kronor (6 255). Utöver ovan nämnda orsaker kommer försämringen framförallt från nedskrivningar av reaktorerna O1 och O2 i Oskarshamn, Öresundsverket i Malmö samt vindkraftparken Kårehamn utanför Ölands kust. Detta kompenserades delvis av högre finansiella intäkter som till största delen förklaras av omvärdering relaterad till kärnavfallsfonden, lägre kostnader för återställning av elnäten och avbrottsersättning efter stormar, positiv påverkan från värdering av orealiserade derivat samt realisationsvinsten från försäljningen av ett antal mindre värmeanläggningar och fjärrvärmenät. Årets skatt är miljoner kronor lägre än föregående år och förklaras huvudsakligen av det lägre resultatet och skattefria realisationsvinster från avyttringar.

12 Koncernens förvaltningsberättelse 10 Riskhantering Verksamheten i E.ON Sverige koncernen exponeras för risker som kan påverka möjligheterna att uppnå de mål som finns i affärsplanen. För att hantera hot och möjligheter drivs ett omfattande samordnat och systematiskt riskhanteringsarbete baserat främst på ISO men också andra styrande dokument. Målet med riskhanteringsarbetet är att koncernledningen och ledningen i dotterbolagen ska ha så god och relevant information som möjligt som stöd för sina affärsbeslut. Detta möjliggörs genom att information från lokalt riskansvariga inom koncernen samlas in och presenteras för respektive ledning. De tre största riskerna för verksamheten utifrån ett vägt sannolikhetsutfall är: Tillgängligheten i våra kärnkraftverk Hydrologisk påverkan och tillgång på vatten Osäkerheter avseende framtida regler för elnätsreglering De risker med enskilt största konsekvenser är: Dammbrott i en av våra större vattenkraftsdammar Nukleär skada med konsekvens för tredje man Båda dessa risker, om de inträffar, får stora konsekvenser både i form av människoliv och ekonomisk skada. Ett omfattande arbete bedrivs i syfte att reducera riskernas redan extremt låga sannolikheter, att styra och övervaka varningssignaler samt underhålla en god kontrollmiljö i de verksamheter som riskerna härrör från. Utöver detta finns omfattande tekniska skyddsåtgärder, försäkringar och beredskapsplaner. Internkontroll E.ON Sverige bedriver ett omfattande internt kontrollarbete, vilket syftar till att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt, säkert och effektivt sätt. Koncernen upprättar en tillförlitlig finansiell redovisning och rapportering samt följer tillämpliga lagar och förordningar. Den interna kontrollen bedrivs i enlighet med E.ON koncernens interna regelverk vilket baseras på principerna från Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Den interna kontrollen är uppdelad i olika komponenter: Kontrollmiljö Basen för den interna kontrollen är kontrollmiljön. Kontrollmiljön anger tonen i företaget och definieras av integritet, etiska värderingar, kompetens, behörighet och ansvar. E.ON Sverige har antagit en uppförandekod, vilken befäster våra värderingar genom etiska riktlinjer i det dagliga arbetet. Uppförandekoden gäller för samtliga anställda, inklusive styrelseledamöter och chefer inom koncernen. E.ON utvärderar kontrollmiljön på årsbasis. Riskbedömning och kontrollaktiviteter Riskbedömning avseende finansiell redovisning och rapportering har identifierat de resultat- och balansräkningsposter där risker för väsentliga fel är förhöjda samt till vilka processer dessa poster relaterar. Kring dessa risker har kontrollstrukturer utformats för att upptäcka eller förebygga brister. Riskbedömningen resulterar i en årlig översyn av utformningen av aktuella processer och de kontroller som är inbyggda i dessa. Information och kommunikation Informationen hålls löpande uppdaterad och kommuniceras till personalen via olika informationskanaler, i huvudsak med hjälp av intranätet. I de fall då en viss grupp av personal behöver specifik information, kommuniceras detta via olika informationsplattformar eller e-post. Uppföljning Företagsledningen utvärderar och följer löpande upp effektiviteten i den interna kontrollen och riskhanteringen med tyngdpunkt på den finansiella rapporteringen. Internrevision E.ON Sverige har en intern revisionsfunktion som utgör en oberoende avdelning i förhållande till övrig verksamhet och löpande granskar samt utvärderar den interna kontrollen enligt den godkända revisionsplanen. En uppföljningsprocess har inrättats som säkerställer att lämpliga åtgärder vidtas för de brister och rekommendationer som uppkommer från revisionsgranskningar.

13 Koncernens förvaltningsberättelse 11 Styrningsprocess för riskhantering Inom E.ON Sverige finns sedan ett antal år en tydlig ansvarsfördelning samt en effektiv organisation för riskhantering. Denna organisation leds på koncernnivå av Chief Risk Officer (CRO) vilken i sin tur rapporterar till Riskstyrkommittén vars ordförande är CFO. I styrmodellen för riskhantering framgår hur ansvar fördelas på olika enheter inom koncernen. En central del i dessa beskrivningar är att det är den affärsansvarige som är ägare av riskerna och ansvarar för hur riskerna hanteras och följs upp i sitt ansvarsområde. Riskhantering regleras i koncerninstruktioner utfärdade av E.ON SE där riskstrategi angivits. Dessa instruktioner omvandlas av koncernledningen till övergripande riskmandat för koncernen. I styrmodellen finns processbeskrivningar och anvisningar om hur riskarbetet ska utföras och hur uppföljning ska ske. En del av CROs ansvar innebär att utarbeta och föreslå rutiner och policyer för riskhantering samt ansvara för implementering av de övergripande koncernriktlinjer som utfärdats samt att säkerställa efterlevnad av dessa genom det riskhanteringsarbete som bedrivs och avrapporteras till Riskstyrkommittén och bolagsstyrelsen. Samtliga risker följs upp och avrapporteras kvartalsvis av respektive dotterbolag och sammanställs av den centrala riskhanteringsfunktionen som i sin tur rapporterar till bolagsledningen via Riskstyrkommittén som har huvudansvaret för riskrapporteringen. E.ON Sverige koncernens riskbild rapporteras till koncernledningen som en del av den kvartalsvisa verksamhetsrapporteringen. För hantering av finansiella risker se not 26. Beskrivning av aktier, röster och bolagsordning mm E.ON Nordic AB är ensam ägare av samtliga aktier i E.ON Sverige AB. Aktierna är dels stamaktier av serie A, dels stamaktier av serie C. Stamaktier av serie A äger vardera en röst, medan stamaktier av serie C äger vardera en tiondels röst. I övrigt finns inga begränsningar i bolagsordningen i fråga om hur många röster en aktieägare kan avge vid en bolagsstämma. Enligt bolagsordningen består styrelsen av lägst fyra och högst sex stycken av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter med lägst noll och högst två styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs på bolagsstämma för tiden intill slutet av den första årsstämman som hålls efter det år styrelseledamoten och eventuella styrelsesuppleanter utsågs. Styrelsen sammanträder normalt fyra gånger per år. Ändringar i bolagsordningen beslutas av bolagsstämman. Bolagsstämman har inte lämnat bemyndigande till styrelsen att besluta att bolaget ska ge ut nya aktier eller förvärva egna aktier. Tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken I E.ON Sveriges tillgångar ingår 125 anläggningar som är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt svensk miljölagstiftning. Av dessa är 17 klassade som A-anläggningar, dvs den typ av anläggning som typiskt sett har störst påverkan på miljö och människors hälsa och för vilka tillstånd meddelas av mark- och miljödomstolen. Förutom nämnda anläggningar i Sverige innehas 15 anmälnings- eller tillståndspliktiga anläggningar i Danmark. Dessutom berörs E.ON Sveriges verksamhet av 86 vattendomar som bland annat reglerar villkoren för hur vattenkraftsanläggningarna får drivas samt domar avseende sjöregleringar. E.ON Sveriges anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter påverkar den yttre miljön, huvudsakligen genom den verksamhet som bedrivs inom dotterbolagen OKG, E.ON Värme Sverige, E.ON Värmekraft Sverige, E.ON Vattenkraft Sverige, E.ON Gas Sverige och E.ON Danmark. Bolagen bedriver el- och värmeproduktion och gashantering. Under 2014 har det tillkommit ett knappt tiotal anmälningspliktiga fordonsgasanläggningar inom E.ON Gas. Det samlade antalet anmälnings- och tillståndspliktiga anläggningar som ingår i E.ON Sveriges verksamhet har dock minskat, främst till följd av att E.ON Värme Sverige avyttrat delar av sin småskaliga värmeverksamhet.

14 Koncernens förvaltningsberättelse 12 Den yttre miljön påverkas i huvudsak genom utsläpp till luft och vatten samt genom dämning av vattenvägar, olycksrisk, visuell påverkan och buller. Filialer E.ON Wind Denmark, filial till E.ON Wind Denmark AB Registrerad september 2013 i Danmark. Filialen bedriver utveckling och drift av vindkraftverk. E.ON Wind Denmark, filial till E.ON Wind Denmark AB, ägs till 100 procent av E.ON Wind Denmark AB, som ägs till 100 procent av E.ON Wind Sweden AB, som är ett helägt dotterbolag till E.ON Sverige AB. E.ON Wind Norway, filial till E.ON Wind Norway AB Registrerad september 2013 i Norge. Filialen bedriver produktion och elförsäljning från vindkraftverk. E.ON Wind Norway, filial till E.ON Wind Norway AB, ägs till 100 procent av E.ON Wind Norway AB, som ägs till 100 procent av E.ON Wind Sweden AB, som är ett helägt dotterbolag till E.ON Sverige AB. ES Wind Norway, filial till E.ON Wind Sweden AB Registrerad september 2013 i Norge. Filialen bedriver produktion och elförsäljning från vindkraftverk. ES Wind Norway, filial till E.ON Wind Sweden AB, ägs till 100 procent av E.ON Wind Sweden AB, som är ett helägt dotterbolag till E.ON Sverige AB. E.ON Wind Resources Norway, filial till E.ON Wind Resources AB Registrerad sedan 2012 i Norge. Filialen bedriver vindkraftprojektering. E.ON Wind Resources Norway, filial till E.ON Wind Resources AB, ägs till 100 procent av E.ON Wind Resources AB, som ägs till 100 procent av E.ON Wind Sweden AB, som är ett helägt dotterbolag till E.ON Sverige AB. Moderbolaget Moderbolagets verksamhet består huvudsakligen i att leda koncernens olika rörelsesegment. Inom moderbolaget finns dessutom ett flertal koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 625 Mkr (443). Resultatet efter finansnetto uppgick till Mkr (457). Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick för moderbolaget till 86 Mkr (36) Totala investeringar uppgick till 24 Mkr (1 157), varav aktier i dotterbolag 0 Mkr (1 140).

15 Förslag till vinstdisposition Koncernens förvaltningsberättelse 13 Enligt E.ON Sverige AB:s balansräkning står följande belopp till årsstämmans förfogande: - balanserade vinstmedel årets resultat Summa kronor: Styrelsen föreslår att dessa vinstmedel disponeras på följande sätt: - till aktieägarna utdelas 32,56 kronor per aktie kvarstående vinstmedel balanseras Summa kronor: Koncernbidrag på kr har lämnats och kr har erhållits från dotterbolagen. Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman att till aktieägarna utdela 32,56 kronor per aktie (17,01). Detta motsvarar miljoner kronor (3 248). Den föreslagna utdelningen följer koncernens riktlinje. Efter föreslagen utdelning till aktieägarna samt koncernbidrag uppgår bolagets soliditet till 58 (51) procent och koncernens soliditet till 52 (53) procent. Soliditeten är, mot bakgrund av att bolagets och koncernens verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet, betryggande. Bolagets och koncernens likviditet bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Enligt styrelsens bedömning kommer bolagets och koncernens egna kapital efter föreslagen utdelning att vara tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen har härvid beaktat bland annat bolagets och koncernens historiska utveckling och konjunkturläge. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st. Utdelningen beräknas bli utbetald den 29 juni 2015.

16 Koncernens förvaltningsberättelse 14 Händelser efter balansdagen I början av 2015 drabbades cirka kunder av elavbrott på grund av stormen Egon som slog till mot södra Sverige den 10:e januari. Stormen Egon räknas som den värsta på många år, senast som Sverige drabbades på liknande sätt var under Stormen Per, även känd som januaristormen Både Per och Egon kom upp i orkanstyrkor, alltså när vindarna överstiger 32,7 meter per sekund. När stormen Egon gjorde entré var E.ON bättre rustade än under stormen Per åtta år tidigare. Totalt 17 miljarder kronor har investerats för att vädersäkra elnäten, vilket bidrog både till att färre kunder drabbades, men också att elen kom tillbaka betydligt snabbare för de strömlösa. E.ONs kostnader för avbrottsersättningar och reparationer beräknas bli 85 miljoner kronor. Under 2013 överlät E.ON sin andel i Fennovoima Oy till Voimaosakeyhtio SF. Den 23 januari 2015 mottog E.ON 324 miljoner kronor i tilläggsköpeskilling för E.ONs tidigare andel i Fennovoima Oy, då finska parlamentet nu har godkänt projektets nya ägarförhållanden och projektets fortskridande. E.ON övertog den 1 februari 2015 aktierna i Barsebäck Kraft AB enligt den överenskommelse mellan E.ON och Vattenfall som slöts 19 december Bolaget har till uppgift att sköta servicedriften av Barsebäck kärnkraftverk samt att förbereda för kommande rivning. I samband med övertagandet tillträdde Åsa Carlson som ny VD för Barsebäck Kraft AB. Utsikter för 2015 Under 2015 förväntas det justerade resultatet före avskrivningar, finansiella poster och skatt att understiga 2014 års resultat som framförallt påverkades positivt av rörelserelaterade avyttringar av vindanläggningar.

17 Koncernens rapport över resultat 15 RAPPORT ÖVER RESULTAT Not Mkr Omsättning inklusive energiskatter Energiskatter Nettoomsättning Övriga intäkter Aktiverat arbete för egen räkning Råvaror och förnödenheter Kostnader för ersättningar till anställda ,12,14 Avskrivningar och nedskrivningar ,6 Övriga kostnader Resultatandelar i intresseföretag Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt Årets resultat Hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Årets resultat

18 Koncernens rapport över övrigt totalresultat 16 ÖVRIGT TOTALRESULTAT Mkr Årets resultat enligt resultaträkningen Övrigt totalresultat: Poster som kommer att omföras mot årets resultat: Kassaflödessäkringar Omvärdering av derivat till verkligt värde 7 6 Inkomstskatt hänförlig till periodens förändring -1 0 Finansiella tillgångar som kan säljas Omvärdering till verkligt värde 1) Inkomstskatt hänförlig till periodens förändring 0 33 Andel av övrigt totalresultat från andelar i intresseföretag och Joint Ventures Periodens förändring hänförlig till valutakassaflödessäkringar 49 2 Valutakursdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter Periodens valutakursdifferens Poster som inte kommer att omföras mot årets resultat: Aktuariella vinster och förluster avseende förmånsbestämda pensionsplaner Periodens förändring 2) 8-19 Inkomstskatt hänförlig till periodens förändring 3 4 Summa övrigt totalresultat Summa totalresultat Summa totalresultat hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Summa totalresultat ) 2) Se not 15 Därav intressebolag +19 Mkr (-41 Mkr) efter skatt

19 Koncernens rapport över kassaflöden 17 KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN Not Mkr Årets resultat ,12,15 Av- och nedskrivningar Förändring i avsättningar Förändring i uppskjutna skatter Reavinster/förluster Övrigt Kassaflöden från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Rörelsekapitalförändring Lager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Kassaflöden från den löpande verksamheten Kassaflöden från investeringsverksamheten Sålda dotterföretag/verksamheter Sålda materiella anläggningstillgångar Förvärv av dotterföretag/verksamheter Förvärv av intresseföretag och övriga innehav Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av immateriella tillgångar Förändring av finansiella fordringar Kassaflöden från investeringsverksamheten Kassaflöden från finansieringsverksamheten Utdelning till moderföretagets aktieägare Utdelning till innehav utan bestämmande inflytande Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande 51 - Upptagna lån Amortering av lån Erhållet/lämnat koncernbidrag E.ON Nordic AB Kassaflöden från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel

20 Koncernens rapport över kassaflöden 18 Likvida medel vid årets början Periodens förändring av likvida medel Kursdifferens i likvida medel -1 3 Likvida medel vid årets slut Tilläggsupplysningar Betalda räntor härrörande till rörelseverksamheten Erhållna räntor härrörande till rörelseverksamheten Erhållen utdelning härrörande till investeringsverksamheten Betald inkomstskatt härrörande till rörelseverksamheten

21 Koncernens rapport över finansiell ställning 19 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING Tillgångar Not Mkr Anläggningstillgångar 11 Goodwill Immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Innehav i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Övriga finansiella fordringar Kundfordringar och andra fordringar Derivatinstrument Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar 18 Varulager Övriga finansiella fordringar Kundfordringar och andra fordringar Aktuella skattefordringar Derivatinstrument Likvida medel Avyttringsgrupp Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

22 Koncernens rapport över finansiell ställning 20 Eget kapital och skulder Not Mkr Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserad vinst inkl. årets resultat Summa eget kapital hänförbart till moderföretagets aktieägare Eget kapital hänförbart till innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder 21 Upplåning Leverantörsskulder och andra skulder Derivatinstrument Avsättningar för pensioner Avsättningar för nedmontering, återställande och liknande åtgärder Övriga avsättningar Uppskjutna skatteskulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder 21 Upplåning Leverantörsskulder och andra skulder Aktuella skatteskulder Derivatinstrument Avsättningar för nedmontering, återställande och liknande åtgärder Övriga avsättningar Avyttringsgrupp Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

23 Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 21 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Mkr Ingående balans 1 januari 2013 Eget kapital hänförbart till moderbolagets aktieägare Utdelning Lämnade koncernbidrag Skatteeffekt på koncernbidrag Försäljning av innehav utan bestämmande inflytande Summa totalresultat Utgående balans 31 december 2013 Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserat resultat inkl årets resultat Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Ingående balans 1 januari 2014 Utdelning Lämnade koncernbidrag Skatteeffekt på koncernbidrag Förvärv från innehavare utan bestämmande inflytande Summa totalresultat Utgående balans 31 december

24 Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 22 RESERVER Mkr Ingående balans Tillgångar som kan säljas Säkringsreserv Omräkningsreserv Summa Innehav utan bestämmande inflytande Summa reserver 1 januari Förändring av verkligt värde hänförligt till finansiella tillgångar som kan säljas 1) Kassaflödessäkringar Omräkningsdifferenser Utgående balans 31 december Ingående balans 1 januari Förändring av verkligt värde hänförligt till finansiella tillgångar som kan säljas 1) Kassaflödessäkringar Omräkningsdifferenser Utgående balans 31 december ) För ytterligare information se koncernens not

25 Koncernens noter 23 KONCERNENS NOTER 1 Företagsinformation E.ON Sverige AB (publ), , bedriver verksamhet i associationsformen aktiebolag och har sitt säte i Malmö i Sverige. Huvudkontorets adress är Carl Gustafs väg 1, Malmö. E.ON Sverige AB:s moderbolag är E.ON Nordic AB, Moderbolag i den största koncern där E.ON Sverige AB är dotterbolag och koncernredovisning upprättas är E.ON SE, registreringsnummer, 69043, Düsseldorf, Tyskland. Årsredovisning för E.ON SE återfinns på samt vid huvudkontoret i Düsseldorf. Koncernens huvudsakliga verksamhet beskrivs i not 3. Styrelsen har den 26 mars 2015 godkänt denna koncernredovisning för E.ON Sverige AB år 2014 för offentliggörande. 2 Redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) såsom de har godkänts av EU-kommissionen. Vissa tilläggsupplysningar lämnas i enlighet med Årsredovisningslagen (ÅRL). Moderbolagets årsredovisning har upprättats i enlighet med ÅRL och RFR 2. Redovisningsprinciperna överensstämmer i allt väsentligt med koncernens utom i vissa fall vilka redovisas i moderbolagets not 2 Redovisningsprinciper. De finansiella rapporterna redovisas i svenska kronor (SEK) som är E.ON Sverige AB:s funktionella valuta och rapporteringsvaluta. Såvida inte annat anges redovisas beloppen avrundade till närmaste miljoner svenska kronor (Mkr). Värderingsgrund och definition av koncernbolag Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden och liksom för tillgångar och skulder med anskaffningsvärde som grund, förutom för vissa finansiella tillgångar och skulder (derivatinstrument och finansiella tillgångar som kan säljas) som värderas till verkligt värde. Koncernens finansiella rapporter omfattar E.ON Sverige AB och samtliga bolag där koncernen har bestämmande inflytande. Företag där E.ON Sverige har ett betydande inflytande redovisas i koncernredovisningen som intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden. Koncernen består per årsskiftet av 30 (32) rörelsedrivande dotterbolag. Uppskattningar och bedömningar De mest väsentliga posterna som påverkas av företagsledningens och styrelsens uppskattningar, bedömningar och antaganden vid tillämpningen av IFRS redovisningsprinciper är den årliga analysen av nedskrivningsbehov av goodwill, immateriella och materiella anläggningstillgångar (se koncernens not 11 och 12), värdering av andra långfristiga värdepappersinnehav (se koncernens not 15) samt avsättningar för nedmontering och omhändertagande av restprodukter från kärnkraften (se koncernens not 24). Sammanfattning av väsentliga redovisningsprinciper Nya/ändrade redovisningsprinciper som gäller 2014 Nya standarder, ändringar och tolkningar som godkänts av EU/RFR och skall tillämpas för räkenskapsåret 2014

26 Koncernens noter 24 IFRS 10 - Koncernredovisning innehåller en vägledning som används vid bedömning av om bestämmande inflytande föreligger för de investeringar som innehas oavsett om ett företag kontrolleras genom ägarnas rösträtt eller genom andra kontraktsreglerade arrangemang. Bedömningen huruvida kontroll föreligger ska grundas på om man har inflytande över investeringsobjektet, rätt till eller erhåller avkastning från sitt engagemang i investeringsobjektet samt bedömning hur man använder sitt inflytande över investeringsobjektet för att påverka avkastningen. Införandet av IFRS 10 har inte ändrat tidigare bedömningar av dotterbolag, intressebolag eller samarbetsarrangemang för E.ON Sverige koncernen. IFRS 11 - Samarbetsarrangemang anger att samarbetsarrangemang antingen ska klassificeras som gemensam verksamhet (joint operation) eller joint venture. Beroende på typ av investering gäller olika redovisningsregler. En gemensam verksamhet är ett gemensamt arrangemang som ger parterna rätt till tillgångarna samt åtaganden för skulderna. Parterna ska i dessa fall redovisa sin del av tillgångarna, skulderna, intäkterna och kostnaderna. Joint ventures ska redovisas enligt kapitalandelsmetoden, eftersom klyvningsmetoden inte längre är tillåten för joint ventures. E.ON Sverige koncernen har inte identifierat några joint ventures eller gemensamma verksamheter, joint operations. IFRS 11 påverkar därför inte E.ON Sverige koncernen. IFRS 12 - Upplysningar om andelar i andra företag kräver utökade upplysningskrav för dotterföretag, joint ventures, intressebolag och icke konsoliderade företag i vilka företaget är engagerat. Syftet med upplysningarna är att användarna av de finansiella rapporterna ska kunna bedöma karaktären och riskerna förknippade med ägandet av andelar i andra företag och effekterna på företagets finansiella ställning, resultat och kassaflöden. Upplysningar i not 13, not 14 samt not 15 har i viss omfattning ökat till följd av upplysningskraven i IFRS 12. Ändring av IAS 32 Finansiella instrument kvittning av finansiella tillgångar och finansiella skulder Ändringen avser ett förtydligande av när nettoredovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder föreligger. Ändringen har inte påverkat E.ON Sveriges finansiella rapporter. Utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta räknas om till den kurs som gällde vid transaktionsdagen. Monetära poster räknas om till balansdagskursen. Valutakursvinster och valutakursförluster redovisas i resultaträkningen under Övriga intäkter respektive Övriga kostnader. Omräkning av utlandsverksamhet vid konsolidering Tillgångar och skulder tillhörande E.ON Sveriges dotterföretag, samt filialer med en annan funktionell valuta än svenska kronor räknas om till balansdagskursen, medan poster tillhörande resultaträkningen räknas om till periodens genomsnittskurs. Omräkningsdifferenser som uppstår redovisas som en separat komponent inom Övrigt totalresultat. Indelning i rörelsesegment Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver affärsverksamhet och vars rörelseresultat regelbundet granskas av i detta fall Koncernledningen (Management Board) i egenskap av E.ON Sverige AB:s högste verkställande beslutsfattare. Se vidare not 3. Intäkter Redovisad nettoomsättning består av försäljningsintäkter från kärnverksamhetsområdena el, gas och värme, inklusive distribution och transmission. Anslutningsavgifter för distribution av el, gas och värme redovisas som intäkt i den period som anslutningen utförts. Rörelsens intäkter redovisas vid leveranstidpunkten (exklusive mervärdesskatt och punktskatter) förutom entreprenadarbeten som resultatavräknas till fast pris i koncernredovisningen i takt med färdigställandegraden, med nedlagda kostnader som fördelningsnyckel. För arbeten på löpande räkning sker resultatavräkning löpande baserat på nedlagd tid. Huvuddelen av E.ON Sverige koncernens elproduktion säljs ett antal år i förväg till systerföretaget E.ON Global Commodities SE, vilket också innebär en reducering av prisrisken.

27 Koncernens noter 25 Immateriella tillgångar Goodwill Goodwill uppkommer som skillnaden mellan överförd ersättning vid ett rörelseförvärv och de identifierade nettotillgångarnas verkliga värde vid anskaffningstidpunkten. Goodwill skrivs inte av utan testas för nedskrivningsbehov årligen (under fjärde kvartalet) på segmentsnivå, som är E.ON Sverige koncernens minsta identifierade kassagenererande enheter; se vidare koncernens not 11. Utsläppsrätter och elcertifikat Utsläppsrätter och elcertifikat handlas på en likvid marknad där restvärdet uppgår till anskaffningsvärdet varför det inte föreligger något avskrivningsbart belopp. När det gäller tilldelade utsläppsrättigheter och elcertifikat, reduceras tillgångens anskaffningsvärde med det statliga stödet, vilket ger ett redovisat värde om noll kronor. Med anledning av detta föreligger inte något avskrivningsbart belopp. Om erhållna utsläppsrätter inte täcker utfäst åtagande redovisas en kostnad och en skuld. Skulden värderas till det värde som den förväntas regleras med. Övriga immateriella tillgångar Övriga immateriella tillgångar skrivs av över nyttjandeperioden förutom på de immateriella tillgångar där nyttjandeperioden inte kan bestämmas, exempelvis nätkoncessioner. E.ON Sverige koncernen innehar nätkoncessioner för linjer och områden i Sverige. Enligt en ändring i Ellagen som trädde i kraft 1 juni 2013 gäller nätkoncessionerna tills vidare. Immateriella tillgångar som inte skrivs av testas för nedskrivningsbehov årligen under fjärde kvartalet eller vid indikation. Immateriella tillgångar klassificeras som kundrelaterade, kontraktsrelaterade, teknikbaserade samt immateriella tillgångar som inte skrivs av. Immateriella tillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter eventuell nedskrivning och de som är föremål för avskrivning skrivs av linjärt över den bedömda nyttjandeperioden vilken omprövas årligen. Nyttjandeperiod för immateriella tillgångar: Kundrelaterade 5-25 år Kontraktsrelaterade 5-25 år Teknikrelaterade 3-10 år Materiella anläggningstillgångar E.ON Sverige koncernen aktiverar utgifter vid t ex byte av betydande delar (komponenter) när kostnaden uppkommer och om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången kommer att komma koncernen till del. Nyttjandeperioder för materiella anläggningstillgångar inklusive enskilda komponenter inom koncernen är för närvarande: Markanläggningar Byggnader Maskiner och tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer 20 år år år 3-25 år Mark och eventuellt tillhörande fallrättigheter skrivs inte av. För mer information se koncernens not 12.

28 Koncernens noter 26 Finansiella instrument E.ON Sverige koncernen klassificerar finansiella tillgångar i följande kategorier: finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen, låne- och kundfordringar, samt finansiella tillgångar som kan säljas. Finansiella skulder redovisas vid första tillfället till verkligt värde minskat med transaktionskostnaden och därefter till upplupet anskaffningsvärde. Klassificeringen fastställs vid den första redovisningen av de finansiella tillgångarna/skulderna. Derivatinstrument värderas till verkligt värde vid första redovisningen och i påföljande perioder. Vinster och förluster från förändringar i verkligt värde redovisas direkt i resultaträkningen, om inte derivatinstrumentet är identifierat som ett säkringsinstrument för kassaflödessäkringar då förändringen av verkligt värde redovisas i Övrigt totalresultat i den mån säkringen är effektiv. Derivatinstrument som används i verksamheten är valutaterminer, valuta- och ränte-swappar och råvaruderivat. Råvaruderivat är fysiskt- och finansiellt avräknade terminer och optioner som baseras på priset på el, gas, kol, olja, utsläppsrätter och elcertifikat. Förändringar i derivatens verkliga värde och som redovisas över resultaträkningen redovisas under Övriga intäkter och Övriga kostnader förutom räntederivat som inkluderas i finansnettot. Realiserade vinster och förluster från derivatinstrument vars värdeförändring är relaterad till försäljning eller inköp, redovisas i resultaträkningen vid Nettoomsättning eller Råvaror och förnödenheter. Kundfordringar redovisas initialt till verkligt värde, vilket i normalfallet överensstämmer med nominellt värde. I kommande perioder redovisas de till upplupet anskaffningsvärde. En reservering för värdeminskning sker om det finns objektiva bevis på att det ursprungliga beloppet inte kommer att erhållas. Kärnavfallsfonden Koncernbolagen OKG AB och E.ON Kärnkraft Sverige AB är enligt lag (2006:647) skyldiga att erlägga en produktionsbaserad avgift till Kärnavfallsfonden för att täcka framtida kostnader för nedmontering och omhändertagande av kärnkraftens restprodukter. Då Barsebäcksverket är under avveckling utgår ingen produktionsbaserad avgift utan istället utgår en årlig avgift. Svenska staten, Vattenfall AB och E.ON Sverige AB har träffat en uppgörelse om att fondmedel för Ringhals AB hanteras genom Vattenfall AB och medlen för Barsebäck Kraft AB genom E.ON Kärnkraft Sverige AB. I enlighet med IFRIC 5 Rätter till intressen i fonder för nedläggning, återställande och miljöåterställande åtgärder, redovisas andelen i Kärnavfallsfonden som en rätt till återbetalning under finansiella fordringar. Se vidare not 16. Pensionsförpliktelser Förmånsbestämda planer Redovisning av förmånsbestämda pensionsåtaganden baseras på aktuariella beräkningar vid räkenskapsårets slut med användning av Projected Unit Credit Method. Antagandena avser pensionsåtaganden per balansdagen tillsammans med antaganden om förväntad ekonomisk utveckling för att återspegla realistiska förväntningar. Aktuariella vinster och förluster uppstår dels från skillnader mellan uppskattningar och utfall och dels från förändringar i underliggande antaganden. Dessa skillnader redovisas i sin helhet under den period de uppstår och redovisas direkt i Övrigt totalresultat. Kostnader relaterade till intjäning under innevarande period redovisas i resultaträkningen under Kostnader för ersättningar till anställda. Räntekostnader och förväntad avkastning på förvaltningstillgångar redovisas i resultaträkningen under Finansiella intäkter och Finansiella kostnader. Kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder redovisas omgående om de är intjänade, i annat fall skrivs kostnaden av linjärt under genomsnittlig kvarvarande anställningsperiod fram till dess att förmånen är intjänad. Avsättningen för pensionsåtaganden i balansräkningen motsvarar nuvärdet av förmånsbestämda förpliktelser justerat för icke-redovisade kostnader för tjänstgöring under tidigare perioder och med avdrag för verkligt värde på förvaltningstillgångarna. Om nettobeloppet är en tillgång, begränsas det redovisade beloppet till motsvarande värdet av den icke-redovisade kostnaden för tjänstgöring under tidigare perioder plus nuvärdet av tillgängliga återbetalningar och reduktioner i framtida utbetalningar. Förmånsbestämda pensionsplaner som omfattar flera arbetsgivare och för vilka det saknas information som gör det möjligt att redovisa dem som förmånsbestämda planer, redovisas som avgiftsbestämda pensionsplaner.

29 Koncernens noter 27 Avgiftsbestämda planer Betalningar för avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs löpande och ingår i resultaträkningen under Kostnader för ersättningar till anställda. Transaktioner med innehavare utan bestämmande inflytande i dotterföretag Transaktioner med innehavare utan bestämmande inflytande redovisas på samma sätt som transaktioner med moderföretagets aktieägare. Skillnader mellan köpeskilling och bokfört värde på innehav utan bestämmande inflytande som uppstår vid förvärv av ytterligare andelar i ett dotterföretag redovisas i eget kapital. Vinster och förluster vid avyttringar av andelar till innehavare utan bestämmande inflytande redovisas i eget kapital förutsatt att avyttringen inte resulterar i att bestämmande inflytande över företaget upphör. Inkomstskatt Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år inklusive eventuella justeringar för tidigare perioder. Uppskjuten skatt redovisas med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag redovisas endast i den utsträckning det förväntas vara sannolikt att skattepliktigt överskott kommer att finnas mot vilket underskottsavdraget kan användas. Uppskjuten skattefordran och skatteskuld redovisas med den skattesats som gäller eller förväntas gälla det räkenskapsår när den temporära skillnaden förväntas återvinnas eller regleras. Förändring av uppskjuten skattefordran och skatteskuld redovisas i resultaträkningen om den underliggande transaktionen redovisas i resultaträkningen. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Kassaflöden från avvecklade verksamheter redovisas separat i koncernens kassaflödesanalys. Betald köpeskilling vid rörelseförvärv eller erhållen försäljningslikvid vid avyttring av dotterföretag, redovisas under investeringsverksamhet med avdrag för likvida medel som är en del av förvärvet eller avyttringen. Detta gäller även förändringar i likvida medel som beror på fluktuationer i valutakurser, vars effekt på likvida medel redovisas separat. Nya och ändrade IFRS-standarder och IFRIC-tolkningar Inga nya standarder, ändringar och tolkningar har godkänts av EU att tillämpas fr o m räkenskapsåret 2015 eller senare som påverkar E.ON Sveriges finansiella rapporter. Följande nya standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder kommer att/kan komma att träda i kraft beroende av EU-beslut efter balansdagen 31 december 2014 och kan då komma att påverka E.ON Sverige koncernen 2015 eller senare. IFRS 9 - Finansiella instrument IFRS 9 är ersättaren till IAS 39 och finns nu sedan i juli 2014 komplett genom sina tre huvudkapitel. IASB har satt som mål att den nya standarden ska träda i kraft fr o m 1 januari 2018, men detta beror på godkännandeprocessen inom EU och olika remissinstanser. E.ON Sverige kommer att göra en utvärdering för att utröna hur den nya standarden kommer att påverka de finansiella rapporterna. IFRS 15 Intäkter från kontrakt med kunder Detta är den nya heltäckande och principbaserade standarden för intäktsredovisning. Den publicerades av IASB i maj 2014 med målsättningen att träda i kraft den 1 maj För närvarande är prognosen att den nya standarden ska föreläggas EU under andra kvartalet En principiell skillnad jämfört med dagens regelverk är fokuseringen på kontroll snarare än på risker och förmåner. Det är för tidigt att uttala sig om effekterna av den nya standarden för E.ON Sverige.

30 Koncernens noter 28 3 Information om rörelsesegment Koncernledningen för E.ON Sverige har fastställt rörelsesegmenten baserat på den information som används för att fatta strategiska beslut. Segment Försäljning Segmentet ansvarar för försäljning av energi (el, gas och värme) och tjänster till cirka kunder i Sverige (varav elkunder utgör den största gruppen). Segment Elproduktion Segmentet svarar för drift, underhåll och utveckling av E.ON Sveriges produktionsanläggningar gällande vattenkraft, kärnkraft, vindkraft, biokraft och fossilkraft (gas/olja). Den sammanlagda kapaciteten var vid årets slut MW (6 643), exklusive el från de kraftvärmeverk som redovisas under segment Värme Sverige. Segment Infrastruktur Segmentet driver och utvecklar distributionssystem för el och gas till över en miljon kunder i Sverige. E.ON Elnät, som distribuerar el, finns främst i södra Sverige, kring Örebro, i området norr om Stockholm samt i och runt Sundsvall. E.ON Gas distribuerar naturgas och gasol till kunder i sydvästra Sverige och driver biogasanläggningar på ett antal platser i södra Sverige. Företaget är också ansvarigt för de gastankställen som personbilar, bussar och annan lokaltrafik kan tanka fordonsgas på. Segment Värme Sverige Segmentet svarar för drift, underhåll och utveckling av E.ON Sveriges produktionsanläggningar gällande värme, kyla och el i kraftvärmeverk. Vidare distribuerar man också värme och kyla. Den sammanlagda värmekapaciteten var vid årets slut, efter avyttringen av 26 mindre värmeanläggningar och fjärrvärme, MW (3 470). Segmentets elkapacitet uppgick till 396 MW (364). Övrig verksamhet Övrig verksamhet utgörs av den danska verksamheten samt andra för koncernen nödvändiga funktioner av stabsliknande karaktär. Även koncernens gemensamma försäkringsföretag, kundsupportföretag samt fastighetsbolag ryms inom begreppet. Under 2013 ingick även de finska och polska verksamheterna fram till att dessa avyttrades.

31 Koncernens noter 29 Information om segmenten 2014 Mkr Försäljning Elproduktion Värme Sverige Infrastruktur Övrigt Eliminering Koncernen Segmentens totala nettoomsättning Försäljning mellan segment Extern nettoomsättning Justerat resultat före avskrivningar, finansiella poster och skatt Därav resultatandel i intresseföretag Information om segmenten 2013 Mkr Försäljning Elproduktion Värme Sverige Infrastruktur Övrigt Eliminering Koncernen Segmentens totala nettoomsättning Försäljning mellan segment Extern nettoomsättning Justerat resultat före avskrivningar, finansiella poster och skatt Därav resultatandel i intresseföretag Försäljningen till det inom E.ON SE koncernen ingående segmentet Global Commodities, med säte i Düsseldorf, uppgick till Mkr (11 742) motsvarande 35 procent (32) av koncernens totala nettoomsättning.

32 Koncernens noter 30 Justerat resultat före avskrivningar, finansiella poster och skatt För att indikera verksamhetens långsiktiga intjäningsförmåga använder koncernledningen nyckeltalet Justerat resultat före avskrivningar, finansiella poster och skatt. Detta används även för intern uppföljning och styrning och beräknas med utgångspunkt i resultat från kvarvarande verksamheter före avskrivningar, finansiella poster och skatt justerat för särskilt definierade poster. Dessa justeringar innehåller väsentliga realisationsresultat från avyttringar, omstruktureringskostnader, orealiserade resultat från derivat samt övriga poster som är icke återkommande eller ovanliga. Dessa poster benämns i fortsättningen som ej rörelsepåverkande. Det justerade resultatet före avskrivningar, finansiella poster och skatt ökade med Mkr jämfört med föregående år och uppgick till Mkr (11 106). De största bidragande orsakerna till det högre resultatet utgjordes av avyttringen av vindkraftparken Rödsand II samt att den beräknade avsättningen för kostnader till framtida nedmontering av och återställning inom kärnkraften blev lägre än fjolåret. Under 2014 minskade el- och värmeförsäljningen i koncernen beroende på den milda väderlek som rådde under året. Resultatet påverkades vidare av lägre intäkter från vindkraftsanslutningar till distributionsnätet. Justerat resultat före avskrivningar, finansiella poster och skatt per segment Försäljning uppvisade ett lägre resultat jämfört med föregående år. Främsta orsaken är minskade volymer på grund av varmt väder. Elproduktion uppvisade ett högre resultat till följd av bättre tillgänglighet men också beroende på att årets beräknade avsättning för kostnader till framtida nedmontering av och återställning inom kärnkraftsverksamheten blev lägre jämfört med fjolåret. Under året avyttrades dessutom vindkraftparken Rödsand II med positiv resultatpåverkan. E.ON ansvarar framöver för vindkraftparkens drift och underhåll i enlighet med fastlagd strategi. Värme Sverige visade en resultatförsämring jämfört med föregående år. Det varma vädret påverkade resultatet negativt med en lägre värmeförsäljning men också avyttringen i juni månad av 26 mindre värmeanläggningar och fjärrvärmenät påverkade resultatet negativt jämfört med föregående år. Infrastrukturs resultat påverkades negativt främst på grund av lägre intäkter från vindkraftsanslutningar till distributionsnätet men även till följd av lägre försäljningsmarginaler inom gas på grund av fallande oljepriser. Internprissättning Internprissättningen är konstruerad för att motsvara marknadsmässiga grunder.

33 Koncernens noter 31 Avstämning av justerat resultat före avskrivningar, finansiella poster och skatt stäms av mot periodens resultat: Mkr Justerat resultat före avskrivningar, finansiella poster och skatt Avskrivningar och nedskrivningar Justerat resultat före finansiella poster och skatt Ej rörelsepåverkande poster: Justerat finansnetto Nedskrivning produktionsanläggningar Stormkostnader Realisationsresultat väsentliga avyttringar Orealiserade derivat Övrigt inklusive effektiviseringsprogram Resultat efter finansiella poster En uppdelning av nettoomsättningen per produkter och tjänster ser ut som följer: Mkr Elförsäljning Eldistribution Gasförsäljning Värmeförsäljning Övrig nettoomsättning Summa En uppdelning av nettoomsättningen per geografisk marknad ser ut som följer: Mkr Sverige Övriga länder Summa En uppdelning av anläggningstillgångar per geografisk marknad ser ut som följer: Mkr Sverige Övriga länder Summa

34 4 Kostnader för ersättningar till anställda Koncernens noter 32 Koncernen Moderbolaget Mkr Löner och andra ersättningar Sociala kostnader Övriga personalkostnader Summa Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Koncernen Moderbolaget Mkr Löner och andra ersättningar koncernchef, tillika VD Löner och andra ersättningar vice VD Löner och andra ersättningar övriga ledande befattningshavare Löner och andra ersättningar, övriga Summa löner och andra ersättningar Sociala kostnader VD (varav pensionskostnader) (4) (3) (4) (3) Sociala kostnader vice VD (varav pensionskostnader) (3) (2) (3) (2) Sociala kostnader övriga ledande befattningshavare (varav pensionskostnader) (13) (9) (3) (4) Sociala kostnader övriga (varav pensionskostnader) (341) (305) (60) (65) Summa sociala kostnader Summa Med övriga ledande befattningshavare i koncernen avses koncernledningen, exklusive VD och vice VD för moderbolaget, samt samtliga verkställande direktörer på dotterbolagen. Denna grupp består vid årets utgång av 16 personer. Med övriga ledande befattningshavare i moderbolaget avses koncernledningen exklusive VD och vice VD. Vid årets utgång består gruppen av sex personer, varav två ej är anställda i moderbolaget och därför inte ingår i moderbolagets räkenskaper och varav en av befattningshavarna är expatriat och då hans ersättningar hanterats som konsultkostnader ingår de inte i ovanstående tabell. Styrelsen Moderbolagets styrelse består av fyra ledamöter samt tre ordinarie ledamöter utsedda av de anställdas organisationer. Inga arvoden eller andra förmåner utgår till de stämmovalda styrelseledamöterna. VD och övriga ledande befattningshavare Koncernledningen består vid årets slut av åtta personer, varav två är anställda i dotterbolag och en är expatriat. En expatriat har lämnat ledningen under året och ersatts av en annan expatriat. Ytterligare en person har lämnat ledningen under året och en person har tillkommit.

35 Koncernens noter 33 Den totala ersättningen för medlemmarna i koncernledningen består av grundlön samt rörliga lönedelar; STI (Short Term Incentive) och LTI (Long Term Incentive). STI programmet löper på årsbasis och bygger på ett individuellt satt belopp där målnivå respektive maxnivå är tydligt definierade. Målnivå 2014 för VD är 2,0 Mkr och för vice VD 0,7 Mkr. Maxnivå är 200 procent av målnivån. LTI programmet är ett E.ON-gemensamt, globalt program för befattningshavare på en viss nivå. Programmet löper över en 4-års period och utfallet beror dels på E.ON SE-aktiens utveckling, dels på utvecklingen av avkastningen på det genomsnittligt sysselsatta kapitalet. För att vara med i programmet krävs en egen investerad insats baserad på prestation i föregående års STI program. Varje person har därmed en individuell målnivå. Målnivå 2014, exklusive egen investerad insats, är för VD 2,4 Mkr och för vice VD 1,3 Mkr. Maximal utdelning är två gånger målnivån. Dotterbolagens verkställande direktörer, vilka ingår i övriga ledande befattningshavare i koncernen, består vid årets utgång av 12 personer. Den totala ersättningen för dessa befattningshavare består av grundlön samt en rörlig lönedel, STI. I de större dotterbolagen omfattas verkställande direktören dessutom av samma LTI-program som koncernledningen. Verkställande direktör Till koncernchefen, tillika verkställande direktör i moderbolaget, har lön kostnadsförts med 3,0 Mkr, STI för 2014 års prestation med 2,0 Mkr samt LTI med 2,7 Mkr. Vice verkställande direktör Till vice VD för moderbolaget har lön kostnadsförts med 1,7 Mkr, STI för 2014 års prestation med 0,7 Mkr samt LTI med 1,1 Mkr. Övriga ledande befattningshavare För övriga ledande befattningshavare i moderbolaget, varav två varit expatriater och lönen därmed hanterats som konsultkostnad, har lön kostnadsförts med 4,5 Mkr, STI för 2014 års prestation med 1,4 Mkr samt LTI med 0,9 Mkr. För övriga ledande befattningshavare totalt i koncernen inklusive moderbolaget har lön kostnadsförts med 28,2 Mkr samt STI med 4,2 Mkr och LTI med 2,5 Mkr. Medelantalet anställda och könsfördelning Antal Varav Antal Varav anställda män anställda män Moderbolaget 1) Dotterbolag Sverige Danmark Polen Finland Summa moderbolag och dotterbolag ) I moderbolaget är samtliga anställda i Sverige. Medelantalet anställda beräknas som ett genomsnitt av antalet anställda per kvartal under året.

36 Koncernens noter 34 Könsfördelning i företagsledningen % Andel kvinnor Andel kvinnor Moderbolaget Styrelsen Övriga ledande befattningshavare Koncernen Styrelserna Övriga ledande befattningshavare (avser verkställande direktörer i dotterbolagen) Övriga intäkter/övriga kostnader Mkr Förändring av verkligt värde råvaruderivat Förändring av verkligt värde valutaderivat Valutakursvinster Vinst vid avyttring av verksamheter och anläggningstillgångar Övriga intäkter Summa övriga intäkter Fastighetsskatt Förlust vid avyttring av anläggningstillgångar Förändring av verkligt värde råvaruderivat Förändring av verkligt värde valutaderivat IT Kärnkraftsskatt Köpta tjänster Leasing Marknadsföring Valutakursförluster Övriga kostnader Summa övriga kostnader

37 Koncernens noter 35 6 Ersättningar till revisorerna Mkr PricewaterhouseCoopers AB Revisionsuppdrag Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 1 1 Övriga tjänster 2 2 Summa Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Revisionsverksamheten utöver revisionsuppdraget avser olika typer av kvalitetssäkringstjänster såsom granskning av förvaltning, bolagsordning, stadgar eller avtal som ska utmynna i rapport eller intyg etc. Med övriga tjänster avser sådant som inte ingår i de ovanstående och som inte hänför sig till skatter. 7 Finansiella intäkter/finansiella kostnader Mkr Utdelning Omvärdering relaterad till Kärnavfallsfonden Ränteintäkter, finansiella tillgångar exklusive derivatinstrument Summa finansiella intäkter Nedskrivning av aktier och andelar Nedskrivning av kapitalandelslån Räntekostnader, finansiella skulder exklusive derivatinstrument Räntekostnader, derivatinstrument (valuta-/ränteswappar) Räntekostnader, diskonteringseffekt avsättningar Summa finansiella kostnader 1) Finansnetto 1) Avser ränta kapitalandelslån

38 Koncernens noter 36 8 Skatter Skattekostnaden enligt resultaträkningen fördelas enligt följande: Mkr Aktuell skatt Sverige Övriga länder Uppskjuten skatt Sverige Övriga länder Summa Skillnaden mellan redovisad skattekostnad och skattekostnad baserad på gällande svensk skattesats förklaras enligt följande: Mkr Redovisat resultat före skatt Skatt enligt svensk skattesats (22 %) Skatteeffekter av: Utländska skattesatser -1 - Försäljning av aktier Resultat från andelar i intresseföretag Utdelningar 4 4 Övriga ej skattepliktiga intäkter 4 2 Schablonintäkt periodiseringsfonder Nedskrivning av aktier - -6 Nedskrivning av goodwill - -2 Övriga ej avdragsgilla kostnader -8-7 Skatt avseende tidigare perioder Skatt på årets resultat enligt resultaträkningen Effektiv skattesats 37,6% 21,1%

39 Koncernens noter 37 Uppskjuten skattefordran respektive uppskjuten skatteskuld hänför sig till balansposter enligt följande: Mkr Uppskjutna skattefordringar Materiella anläggningstillgångar Övriga tillgångar Förlustavdrag Avsättningar Skulder Kvittning mot uppskjuten skatteskuld Summa Uppskjutna skatteskulder Immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Övriga tillgångar Periodiseringsfonder Avsättningar Skulder Kvittning mot uppskjuten skattefordran Summa

40 Koncernens noter 38 Förändringar i uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder: Mkr Uppskjutna skattefordringar Ingående balans Förvärvade och sålda bolag Uppskjuten skatt redovisad i resultaträkningen Uppskjuten skatt hänförbar till poster som redovisas i eget kapital - -1 Omräkningsdifferenser 2 1 Kvittning av uppskjutna skatteskulder Utgående balans Uppskjutna skatteskulder Ingående balans Förvärvade och sålda bolag Uppskjuten skatt redovisad i resultaträkningen Uppskjuten skatt hänförbar till poster som redovisas i eget kapital -3 7 Omräkningsdifferenser 2 4 Omklassificering, effekt hänförlig till avyttringsgrupp Kvittning av uppskjutna skattefordringar Utgående balans Skattemässiga underskottsavdrag (skatteeffekt) Sverige, ingen tidsbegränsning 2 2 Övriga länder, ingen tidsbegränsning 8 21 Summa 10 23

41 Koncernens noter 39 9 Avyttringsgrupp Genom dotterföretaget Rodsand 2 Offshore Wind Farm AB (fd E.ON Vind Sverige AB), tecknade E.ON avtal med SEAS-NVE i Danmark avseende försäljning av 80% av aktierna i Rodsand bolaget som driver vindparken Rödsand II. Per den 31 december 2013 redovisades samtliga tillgångar och skulder som innefattas i bytesaffären som tillgångar och skulder tillhörande avyttringsgrupp i enlighet med IFRS 5. Aktierna överläts till SEAS-NVE den 10 januari 2014 till ett försäljningspris på 3,9 miljarder kronor och gav en vinst på 1,1 miljarder kronor. Mkr Tillgångar Goodwill - 1 Materiella anläggningstillgångar Kundfordringar och andra fordringar Summa tillgångar Skulder Uppskjutna skatteskulder Avsättningar för nedmontering, återställande och liknande åtgärder Leverantörsskulder och andra skulder - 12 Summa skulder Rörelseförvärv Rörelseförvärv under 2014 Inga rörelseförvärv genomfördes under Den 19 december 2014 gjordes en överenskommelse mellan E.ON och Vattenfall avseende E.ONs övertagande av 100% av aktierna i Barsebäck Kraft AB. Bolaget har till uppgift att sköta servicedriften av Barsebäck kärnkraftverk samt att förbereda för kommande rivning. Aktierna överlåts den 1 februari Rörelseförvärv under 2013 Den 30 augusti 2012 skrevs ett överlåtelseavtal där Kramfors Kommunhus sålde hela sitt aktieinnehav i E.ON Elnät Kramfors AB, tidigare Kramfors Energiverk AB, motsvarande 91% av aktier och röster i bolaget till E.ON Elnät Sverige AB, som sedan tidigare ägde 9% i bolaget. Övertagandet skedde den 1 april Verksamheten omfattar distribution av elenergi samt via dotterbolaget Kramfors Energitjänster AB servicetjänster inom elenergisektorn. Detta bolag namnändrades till E.ON Energitjänster Kramfors AB under Köpeskillingen uppgick till 91 MSEK och avsåg i sin helhet materiella anläggningstillgångar varav större delen distributionsnät. Ingen goodwill uppstod vid förvärvet.

42 Koncernens noter Goodwill och immateriella tillgångar Goodwill Kundrelaterade Kontraktsrelaterade Teknikrelaterade Immateriella tillgångar som inte skrivs av Summa immateriella tillgångar Mkr Anskaffningsvärden: Ingående balans Årets investeringar Försäljningar/utrangering ar Omklassificeringar Omräkningsdifferenser Utgående balans Ackumulerade avskrivningar: Ingående balans Årets avskrivningar Försäljningar/utrangering ar Omräkningsdifferenser Utgående balans Ackumulerade nedskrivningar: Ingående balans Årets nedskrivning Försäljningar/utrangering ar Utgående balans Redovisat värde

43 Koncernens noter 41 Förändring av goodwill per segment Mkr Försäljning Elproduktion Värme Sverige Infrastruktur Övrigt Summa Redovisat värde per 1 januari 2013 Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Årets nedskrivningar Omräkningsdifferenser Redovisat värde per 31 december 2013 Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Årets nedskrivningar Omräkningsdifferenser Redovisat värde per december Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill sker på segmentsnivå och utförs årligen under det fjärde kvartalet. Goodwill prövas även för nedskrivningsbehov under året om det finns händelser eller indikationer på att nedskrivningsbehov föreligger. Vid nedskrivningsprövningen används diskonterat kassaflöde och värderingen baseras på den ekonomiska planering som godkänts av koncernledningen och som inkluderar bland annat prisprognoser avseende el och gas, förväntade förändringar i regleringar, förväntad tillväxttakt samt diskonteringsränta. Förväntad tillväxttakt under prognosperioden ( ) varierar mellan de olika segmenten mellan -18 och 3 procent. Efter prognosperioden uppgår tillväxttakten till mellan 0 och 2 procent. Som diskonteringsfaktor används en individuell ränta efter skatt per segment som för 2014 varierar mellan 4,8 och 6,7 procent (oförändrat sen 2013). Vid nedskrivningsprövningen avseende goodwill för 2014 konstaterades inte något nedskrivningsbehov.

44 Koncernens noter 42 Förändring av immateriella tillgångar som inte skrivs av per segment Mkr Försäljning Elproduktion Värme Sverige Infrastruktur Övrigt Summa Redovisat värde per 1 januari Årets investeringar Försäljningar/Utrangeringar Redovisat värde per 31 december Årets investeringar Försäljningar/Utrangeringar Redovisat värde per 31 december I segment Försäljning beror rörelserna på inköp och försäljning av elcertifikat. I segment Värme Sverige har inköp och användning av utsläppsrätter medfört stora rörelser.

45 Koncernens noter Materiella anläggningstillgångar Mkr Anskaffningsvärden: Mark, markanläggningar och fallrättigheter Byggnader Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott Ingående balans Årets investeringar Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Omräkningsdifferenser Utgående balans Summa Ackumulerade avskrivningar: Ingående balans Årets förvärv Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Omklassificeringar Omräkningsdifferenser Utgående balans Ackumulerade nedskrivningar: Ingående balans Försäljningar/utrangeringar Årets nedskrivning /återföring Utgående balans Redovisat värde E.ON Sverige har under 2014 och 2013 aktiverat låneutgifter.

46 Koncernens noter 44 Vid nedskrivningsprövning har återvinningsvärdet fastställts baserat på nyttjandevärdet av tillgången. Vid prövningen används diskonterat kassaflöde och värderingen baseras på den ekonomiska planering som godkänts av koncernledningen och som inkluderar bland annat prisprognoser avseende el och gas, förväntade förändringar i regleringar, förväntad tillväxttakt samt diskonteringsränta. Till följd av förändrad marknadssituation har en nedskrivning om totalt miljoner kronor gjorts i reaktor O1 och O2 i Oskarshamn. Externa faktorer som påverkar värderingen är fortsatt fallande marknadspriser, ökat behov av säkerhetsinvesteringar för att möta förändrade myndighetskrav samt höjd kärnkraftsskatt. På grund av ändrade marknadsförutsättningar för el- och värmeproduktion har en nedskrivning av Öresundsverket om miljoner kronor gjorts. En tvist mellan E.ON och en av entreprenörerna för byggnationen av vindkraftparken Kårehamn, har gått till skiljeförfarande. Efter skiljedom förpliktigades E.ON att betala ut 291 miljoner kronor till entreprenören, ett beslut som E.ON vill ha prövat i International Chamber of Commerce Arbitration. En nedskrivning av anläggningens värde genomfördes med 255 miljoner kronor.

47 Koncernens noter Konsoliderade dotterföretag Specifikation av andelar i konsoliderade dotterföretag Kkr Andelar i dotterföretag Säte Organisationsnummer Moderbolag* Antal aktier Kapital % Bokfört värde E.ON Biofor Sverige AB Malmö , E.ON Danmark A/S Frederiksberg , E.ON Elnät Kramfors AB Malmö , E.ON Elnät Stockholm AB Malmö , E.ON Elnät Sverige AB Malmö , E.ON Fastigheter Sverige AB Malmö , E.ON Försäkring Sverige AB Malmö , E.ON Försäljning Sverige AB Malmö , E.ON Gas Sverige AB Malmö , E.ON Gashandel Sverige AB Malmö ,0 207 E.ON Gasification Development AB Malmö , E.ON Kundsupport Sverige AB Malmö ,0 100 E.ON Kärnkraft Sverige AB Malmö , E.ON Mälarkraft Värme AB Håbo , E.ON Nord Sverige AB Malmö , E.ON Produktion Danmark A/S Frederiksberg , E.ON Smart Living AB Malmö ,0 100 E.ON Vattenkraft Sverige AB Sundsvall , E.ON Värme Danmark A/S Frederiksberg , E.ON Värme Sverige AB Malmö , E.ON Värme Timrå AB Timrå , E.ON Värmekraft Sverige AB Malmö ,0 100 E.ON Wind Karehamn AB Malmö , E.ON Wind Services A/S Rödby , E.ON Wind Sweden AB Malmö , HEMAB Elförsäljning AB Malmö , Kolbäckens Kraft KB Fagersta , OKG AB Oskarshamn , Östrand Energi AB Sundsvall ,0 100 Summa dotterföretag * 1 = E.ON Sverige AB 2 = E.ON Gas Sverige AB 3 = E.ON Elnät Sverige AB 4 = E.ON Värme Sverige AB 5 = E.ON Danmark A/S 6 = E.ON Vattenkraft Sverige AB 7 = E.ON Kärnkraft Sverige AB 8 = E.ON Wind Sweden AB 9 = E.ON Nord Sverige AB

48 Koncernens noter Innehav i intresseföretag Mkr Ingående balans Årets investeringar Andel i företagens resultat Avskrivning av övervärden Erhållen utdelning Försäljningar Omklassificering Andel i företagens resultat som redovisas direkt mot övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser Utgående balans Information kring väsentliga intresseföretag E.ON Sverige har ett väsentligt intressebolag som bedöms vara materiellt och det är Ringhals. Ringhals kärnkraftverk ligger i Varbergs kommun, Halland. Verket ägs och drivs av Ringhals AB, där Vattenfall är huvudägare och E.ON Kärnkraft Sverige AB innehar 29,6% av aktierna i Ringhalskoncernen. Bolaget redovisas enligt kapitalandelsmetoden i E.ON Sverige koncernen. Information rörande intäkter, resultat, tillgångar och skulder i intresseföretag Ringhals AB Övriga innehav Mkr Intäkter Resultat E.ON Sveriges andel av resultatet Avskrivning av övervärden Resultatandelar i intresseföretag Tillgångar Skulder Nettotillgångar E.ON Sveriges andel i intresseföretags nettotillgångar Kvarstående övervärden Kapitalandel i intresseföretag E.ON Sverige AB har under året erhållit utdelning från Ringhals AB med 2 Mkr.

49 Koncernens noter 47 Specifikation av innehav i intresseföretag Bokfört värde Kkr Organisationsnummer Säte Antal aktier Kapital % Moderbolaget Koncernen Bergeforsens Kraft AB Sundsvall , Blåsjön Kraft AB Stockholm , Brännälven Kraft AB Stockholm , Elverket Vallentuna AB Vallentuna , GrönGas PartnerA/S Hjörring , Kalmar Energi Försäljning AB Kalmar , Kalmar Energi Holding AB Kalmar , Oskarshamn Energi AB Oskarshamn , Perstorps Fjärrvärme AB Perstorp 50 50, Ringhals AB Varberg , Rodsand 2 Offshore Wind Farm AB Malmö , Rosengård Invest AB Malmö , SBI Jordberga AB Linköping , Sollefteåforsens AB Sollefteå , Stensjön Kraft AB Stockholm , Sönderjysk Biogasproduktion I/S Haderslev 50 50, Övriga Summa ) 1) Bokfört värde överstiger andelar i företagens egna kapital med 805 Mkr.

50 Koncernens noter Andra långfristiga värdepappersinnehav Mkr Ingående balans Årets investeringar Försäljningar Omklassificeringar 10 6 Nedskrivning 0-28 Förändring verkligt värde redovisat i övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser 2 4 Utgående balans För väsentliga direkta och indirekta innehav som Forsmarks Kraftgrupp AB och Mellansvensk Kraftgrupp AB har verkligt värde (Nivå 3; se Not 27) beräknats genom etablerade värderingsmodeller för framtida kassaflöden. Väsentliga indata till modellen som budgets och antaganden om bl a livslängd, framtida pris-, volym- och tillgänglighetsprognoser har sammanvägts med inflationsförväntningar och diskonteringsränta. En känslighetsanalys med utgångspunkt från elprisutvecklingen och en förändring inom +/- 10 % påverkar verkligt värde med / Mkr. Värdeförändringen avseende innehavet i Forsmarks Kraftgrupp AB under 2014 förklaras huvudsakligen av de nedåtgående priserna på nordiska elmarknaden. Under 2013 berodde förändringen i allt väsentligt på den förlängda livslängden för de tre reaktorerna; från 50 till 60 år. Detta som ett direkt resultat av gjorda investeringar och uppgraderingar. Värderingsprocessen följer en etablerad intern rutin och utförs i slutet av varje räkenskapsår. Utvärdering, analys och fastställande av beräknade utfallsdata görs i samråd med företrädare för företagsledningen. För mindre innehav har redovisat värde (anskaffningsvärdet), vid avsaknad av relevant verkligt värde från aktiva marknader, bedömts vara lika med verkligt värde. Under år 2013 har ett innehav inom ovan grupp avvecklats i samband med försäljningen av vår verksamhet i Finland. I övrigt har inga överföringar till/från Nivå 3 skett.

51 Koncernens noter 49 Specifikation av andra långfristiga värdepappersinnehav Organisations- Bokfört värde Kkr nummer Säte Antal aktier Kapital % Moderbolaget Koncernen EkoNord Invest AB 1) Trångsviken , E.DIS AG 1) HRB 7488 FF Fürstenwalde/Spree, DE , Brf Karl XV:s port nr 3 1) Stockholm Forsmarks Kraftgrupp AB 1) Östhammar , Mellansvensk Kraftgrupp AB 1) Stockholm , Falkenberg Biogas AB 2) Malmö , Söderåsens Bioenergi AB 2) Bjuv , Ö.F. Östersjöfrakt AB 2) Norrköping , Åliden Vind AB 3) Malmö , Brattmyrliden Vind AB 2), 3) Malmö , Bursjöliden Vind AB 2), 3) Malmö , E.ON Wind Denmark AB 2), 3) Malmö , E.ON Wind Norway AB 3) Malmö , E.ON Kärnkraft Finland AB 2) Kajana, SF , Limfjorden Bioenergi ApS 3) Frederiksberg, DK 78 78, Övriga Summa ) Bolag i vilka E.ON Sverige inte har något betydande inflytande 2) Bolag som inte konsolideras p g a materialitetsskäl 3) Bolag med nystartad verksamhet

52 Koncernens noter Övriga finansiella fordringar Mkr Kortfristigt Långfristigt Kortfristigt Långfristigt Fordran hos Kärnavfallsfonden Fordringar hos intresseföretag Finansiella leasingfordringar Fordran hos moderbolag Övriga fordringar Summa Förändring av långfristiga finansiella fordringar: Mkr Ingående balans Omvärdering relaterad till Kärnavfallsfonden i enlighet med IFRIC Periodens övriga nettoförändring Summa Kundfordringar och andra fordringar Mkr Kortfristigt Långfristigt Kortfristigt Långfristigt Kundfordringar Upplupna intäkter Fordringar hos koncernföretag 1) Förutbetalda kostnader Övriga fordringar Summa ) Företag inom E.ON SE-koncernen Förändringar av långfristiga kundfordringar och andra fordringar: Mkr Ingående balans Tillkomna/Reglerade fordringar Omklassificering -2-1 Utgående balans 37 26

53 Koncernens noter Varulager Mkr Kärnbränsle Olja Gas, gasol Övrigt bränsle Övrigt Summa Derivatinstrument Mkr Tillgångar Skulder Tillgångar Skulder Valutaswappar Valutaterminer Valuta- och ränteswappar Råvaruderivat Summa totalt Avgår långfristig del: Valutaswappar Valutaterminer Valuta- och ränteswappar Råvaruderivat Summa långfristig del Summa kortfristig del Specifikation av aktieslag Andel i % av Antal Kapital Röster Belopp, kkr A ,2 93, C ,8 6, Summa ,0 100, Aktiens kvotvärde är 10 kronor. Röstetalet för en C-aktie är 1/10 av röstetalet för en A-aktie. Samtliga aktier har lika rätt till andel i bolagets nettotillgångar och vinst. Moderbolaget E.ON Nordic AB äger alla aktier enligt ovan.

54 Koncernens noter Upplåning Mkr Kortfristig Långfristig Kortfristig Långfristig Skulder till kreditinstitut Obligationslån (MTN) Finansiella leasingskulder Skulder till koncernföretag 1) Delägarlån från innehavare utan bestämmande inflytande 2) Övriga skulder Summa ) Företag inom E.ON SE-koncernen 2) Delägarlån i OKG AB och Karlshamn Kraft AB (2013) 22 Leverantörsskulder och andra skulder Mkr Kortfristig Långfristig Kortfristig Långfristig Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag 1) Upplupna personalkostnader Upplupna räntekostnader Förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader 2) Erhållna förskott Mervärdesskatt och energiskatt Övriga skulder Summa ) Företag inom E.ON SE-koncernen 2) Avser främst upplupna kostnader hänförliga till OKG AB samt upplupna energikostnader inom nätverksamheten. 23 Avsättning till pensioner Ersättningar efter avslutad anställning - förmånsbestämda pensionsplaner E.ON Sverige koncernen har två typer av förmånsbestämda planer: Plan 1: ITP Planen ITP står för Industrins och handelns Tilläggspension och kompletterar det skydd som finns genom den allmänna försäkringen. ITP-avtalet är en överenskommelse mellan PTK och Svenskt Näringsliv. Det innebär att alla arbetsgivare som har kollektivavtal är skyldiga att teckna tjänstepension ITP för sina tjänstemän. Tjänstepensionen ITP består av tre delar; sjukpension, ålderspension samt möjlighet till efterlevandeskydd. Sedan 2007 finns det två varianter av ITP. Den äldsta är ITP 2 och omfattar dem som är födda 1978 eller tidigare. ITP 1 omfattar dem som är födda 1979 och senare. Av dessa är ITP 2 en förmånsbestämd plan.

55 Koncernens noter 53 Åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän i Sverige tryggas genom en försäkring i Alecta. Alecta är ett ömsesidigt livförsäkringsbolag som förvaltar kollektivavtalade pensionsplaner på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK. Ålderspensionen inom ITP 2 kan finansieras olika antingen svarar arbetsgivaren för pensionen i egen regi eller så betalas premier till Alecta. Ålderspensionen kan även finansieras via stiftelse. Vi har i E.ON Sverige koncernen valt att betala premier till Alecta för ITP 2. Större delen av E.ON Sverige koncernens förmånsbestämda planer hanteras genom Alecta. Planen innehåller inte något garanterat löfte om värdesäkring, men pensioner räknas normalt upp med inflationen. Eventuell uppräkning av pensioner respektive fribrev beslutas årligen av Alectas styrelse. Premier för den förmånsbestämda ålderspensionen är beroende av bland annat den försäkrades ålder och lön, tidigare pension samt Alectas förväntade avkastning på försäkringskapitalet. Försäkringen ITP 2 i Alecta är en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För räkenskapsåret 2014 har bolaget inte haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen enligt ITP 2 som tryggas genom en försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Årets avgifter för pensionsförsäkringar tecknade i Alecta uppgår till 183 Mkr (174), varav avgifter avseende ITP 2 uppgår till 105 Mkr (87). Alectas överskott kan fördelas till försäkringstagarna och/eller de försäkrade. Vid utgången av 2014 uppgick Alectas överskott i form av den kollektiva konsolideringsnivån till 143 procent (148). Den kollektiva konsolideringsnivån utgör marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtaganden beräknade enligt Alectas försäkringstekniska beräkningsantaganden. Under året har belopp om totalt 357 Mkr (329) kostnadsförts avseende pensionsavgifter för avgiftsbestämda pensionsplaner inklusive Alecta ITP 2. Plan 2: Pensionsförmåner för ledande befattningshavare Avgiftsbestämd pension Pensionsåldern för verkställande direktören är 60. För andra ledande befattningshavare varierar pensionsåldern mellan 60 och 65 år. Vid pensionsutfästelser till ledande befattningshavare kompletteras den kollektivavtalade ITP planen. Avtal om framtida pension, avgångsvederlag eller andra förmåner finns varken för styrelsens ordförande eller för styrelsens ledamöter i övrigt avseende uppdrag i styrelsen. Förmånsbestämd pension Vid utgången av 2014 återstår en aktiv deltagare i den förmånsbestämda chefsplanen. Övriga individer i planen är fribrevsinnehavare eller pensionärer. Pensionsåldern är 60 år för den temporära pensionsförmånen. Pensionen utbetalas mellan 60 och 65 år. Förmånen uppgår till 70 % av slutlön. En livsvarig ålderspension från 65 år, utöver förmånerna i ITP planen ingår. Denna ålderspensionsförmån är 32,5 % av lönedelar över 30 inkomstbasbelopp, samt familjepension om 16,25 % av lönedelar över 30 inkomstbasbelopp. Den förmånsbestämda chefsplanen innehåller slutbetalning mot full pension i ITP-planen vid pensionering. Inga ytterligare anställda kommer att vara berättigade till den förmånsbestämda chefsplanen. Samtliga pensionsförmåner i den förmånsbestämda chefsplanen finansieras genom företagsägda kapitalförsäkringar. Övriga pensionsåtaganden Utöver den förmånsbestämda ITP planen och den förmånsbestämda chefsplanen finns ett litet antal skuldförda pensionsåtaganden avseende gamla pensionsavtal. Ersättningar vid uppsägning För Koncernchefen, tillika VD, gäller vid uppsägning från bolagets sida tolv månaders uppsägningstid samt avgångsvederlag motsvarande en årslön. För vice VD samt för övriga ledande befattningshavare i koncernen gäller vid uppsägning från bolagets sida sex till tolv månaders uppsägningstid samt avgångsvederlag motsvarande sex till tolv månadslöner.

56 Koncernens noter 54 Fr o m 2013 har särskild löneskatt inkluderats i pensionsskulden. En omklassificering gjordes 2013 mellan Leverantörsskulder och andra skulder till Avsättningar för pensioner på grund av den reviderade IAS 19. I övrigt hade ändringen ingen väsentlig effekt på resultat och ställning. De belopp som redovisas i rapporten över finansiell ställning har beräknats enligt följande: Mkr Nuvärdet av fonderade förpliktelser Förvaltningstillgångarnas verkliga värde Nettoförpliktelse 11 7 Nuvärdet av ofonderade förpliktelser 8 7 Nettoskuld i balansräkningen Pensionsplanens förvaltningstillgångar består av företagsägda kapitalförsäkringar. De belopp som redovisas i resultaträkningen för förmånsbestämda pensionsplaner är följande: Mkr Kostnad avseende tjänstgöring 2 2 Nettoränta 1 1 Summa kostnader för förmånsbestämda planer 3 3 De belopp som redovisas i övrigt totalresultat för förmånsbestämda pensionsplaner är följande: Mkr Omvärdering av förpliktelser till följd av ändrade finansiella antaganden Omvärdering av förpliktelser till följd av erfarenhetsbaserade effekter -1-4 Avkastning på tillgångar exklusive belopp som är inräknade i periodens nettoränta -4-2 Summa omvärderingar för förmånsbestämda planer Den faktiska avkastningen på förvaltningstillgångarna uppgick till 9 Mkr (4). Specifikation av förändringar i nettoskulden som redovisas i balansräkningen: Mkr Nettoskuld vid årets början Omklassificering av särskild löneskatt på grund av IAS 19R - 32 Nettokostnad redovisad i resultaträkningen 3 3 Utbetalning av förmåner Tillskjutna medel från arbetsgivaren -3-2 Utbetalning till arbetsgivaren 10 9 Särskild löneskatt -3-2 Aktuariella vinster/förluster (-/+) redovisade direkt mot totalresultat Nettoskuld i balansräkningen 19 14

57 Koncernens noter 55 Viktigare aktuariella antaganden på balansdagen (uttryckta som vägda genomsnitt) Aktuariella antaganden: % Diskonteringsränta 1,70 3,70 Framtida årliga löneökningar 2,90 3,50 Framtida årliga pensionsökningar 0,90 1,50 Dödlighet FFFS 2007:31 FFFS 2007:31 Framtida uppräkning av inkomstbasbeloppet 1,90 2,50 Mkr Nuvärdet av förpliktelsen Verkligt värde på förvaltningstillgångar Summa Effekt av lägsta fonderings-krav/ tillgångstak Summa Per den 1 januari Pensionsutbetalning Skattebetalningar Tillskjutna medel från arbetsgivaren Kostnader för tjänstgöring under innevarande år Räntekostnader(intäkter) Förväntat utfall 31 december Omvärderingar: Avkastning på förvaltningstillgångar exklusive belopp som ingår i räntekostnader/(intäkter) (Vinst)/förlust till följd av förändrade finansiella antaganden Erfarenhetsbaserade (vinster)/förluster Förpliktelsen per , Mkr Grundscenario 146 Effekt på nuvärdet av förpliktelsen i procent Minskning av diskonteringsränta med 1 procentenhet ,8 Ökning av antagandet om framtida pensionsökningar med 0,5 procentenhet 154 5,4 Ökning av den förväntade återstående livslängden med 1 år för en idag 65 årig man, med motsvarande ändringar i andra åldrar och för kvinnor 151 3,6

58 Koncernens noter Avsättningar för nedmontering, återställande och liknande åtgärder Mkr Kortfristig Långfristig Kortfristig Långfristig Nedmontering och omhändertagande av restprodukter från kärnkraften samt avveckling och rivning Övriga avsättningar för nedmontering och återställande Summa Förändring av avsättningar för nedmontering, återställande och liknande åtgärder Mkr Omhändertagande av restprodukter från kärnkraften samt avveckling och rivning Övriga avsättningar för nedmontering och återställande Ingående balans Omräkningsdifferens - 0 Nya avsättningar Ianspråktagande Diskonteringseffekter Förändring i uppskattning 1) Omklassificering till avyttringsgrupp - 0 Utgående balans ) Förändringen i uppskattning 2014 har redovisats som en minskad kostnad i resultaträkningen med 119 Mkr (-575), medan resterande del om 301 Mkr (1278) har redovisats som en tillkommande del av materiella anläggningstillgångars redovisade värde i enlighet med IFRIC 1. Enligt gällande regelverk har kärnkraftföretagen det fulla ansvaret för alla nuvarande och framtida kostnader för kärnkraftens restprodukter. Förpliktelsen omfattar bland annat rivning av kärnkraftverk, inkapsling och slutförvar av radioaktivt avfall, transportkostnader, myndighetskostnader samt administrations- och forskningskostnader. Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) upprättar årligen, för kärnkraftsföretagens räkning, en beräkning av förpliktelsens storlek. Med utgångspunkt i denna, beräknas avsättningen för nedmontering och omhändertagande av restprodukter från kärnkraften. Avsättningen har ökat till följd av förändring i de grundläggande beräkningsfaktorerna och utökade myndighetskostnader. Diskonteringsräntan för 2014 uppgår till 3 %. Under rubriken Övriga avsättningar för nedmontering och återställande redovisas åtaganden att nedmontera och återställa vindkraftsparkerna i E.ON Wind Sweden AB och E.ON Wind Karehamn AB. Diskonteringsräntan för 2014 har legat kring 1,9 %.

59 25 Övriga avsättningar Koncernens noter 57 Mkr Kortfristig Långfristig Kortfristig Långfristig Avsättningar för miljörelaterade förpliktelser Avsättning för elcertifikat och utsläppsrätter 1) Avsättning för framtida merkostnader hänförliga till bränsleinköp Avsättning för framtida ersättning till Svenska Kraftnät 2) Avsättning för merkostnad Kårehamn Avsättning för omstrukturering Övriga avsättningar Summa Förändring av övriga avsättningar Mkr Miljörelaterade förpliktelser Elcertifikat och utsläppsrätter Avsättning för framtida merkostnader hänförliga till bränsleinköp Avsättning för framtida ersättning till Svenska Kraftnät Merkostnad Kårehamn, omstrukturering och övriga avsättningar Ingående balans Nya avsättningar Ianspråktagande Diskonteringseffekter Återfört till resultaträkningen Omklassificering Utgående balans ) En avsättning görs för periodens gjorda utsläpp respektive kvotplikt. Utsläpp under perioden som täcks av tilldelade utsläppsrätter värderas till noll kronor. Till den del periodens utsläpp täcks av anskaffade utsläppsrätter värderas avsättningen till anskaffningsvärdet. Överskjutande del värderas till verkligt värde per balansdagen. Kostnaden för avsättningen redovisas i resultaträkningen som råvaror och förnödenheter. 2) Avsättning är gjord avseende förväntad framtida ersättning i samband med Svenska Kraftnäts planerade nätförstärkning av eldistributionsnätet (stamnätet). Nätförstärkningen är föranledd av moderniseringen och effekthöjningen av Oskarshamnsverkets reaktor 2 och 3.

60 26 Finansiella instrument och riskhantering Koncernens noter 58 Exponering och finanspolicy E.ON Sverige koncernen är exponerad för finansiella risker som främst uppkommer i samband med koncernens finansiering: ränte-, valuta-, kredit- och finansieringsrisker. E.ON Sverige ABs styrelse har fastställt en finanspolicy för koncernen med regler och riktlinjer för en effektiv styrning och kontroll av finansverksamheten. Ansvaret för koncernens finansiella transaktioner och att minimera riskerna hanteras av moderbolagets finansfunktion. Den övergripande målsättningen är att samtliga transaktioner ska ske med E.ON Sverige koncernens internbank som motpart. Ingen spekulativ handel får förekomma; endast säkringstransaktioner med hjälp av finansiella instrument. Finansieringsrisk Med finansieringsrisk avses risken att E.ON Sverige koncernen vid en viss tidpunkt inte skulle ha tillgång till finansiella medel till acceptabla villkor. Koncernens finansiering sker i huvudsak via bolag inom E.ON SE koncernen. Per 31 december 2014 har E.ON Sverige AB för långfristig upplåning kreditrating A- och för kortfristig upplåning A-2 och K-1 av Standard & Poor s. Det är samma rating som för E.ON Sverige AB har inga utestående obligationslån per balansdagen. Tidigare obligationslån om 500 miljoner SEK är löst och inga nya lån är upptagna under E.ON Sverige AB har avtal om kreditlöfte från E.ON SE i SEK per balansdagen. Kreditlöftet i SEK uppgick till Mkr (4 000), där utnyttjad del uppgick till Mkr (2 874), och förfaller 14 december Kreditlöftet från E.ON SE om 290 miljoner DKK förföll 15 januari 2014 och är inte förnyat. I skuldportföljen finns även lån upptagna i utländsk valuta. Per 31 december finns två lån upptagna om 355 miljoner EUR med koncernbolag inom E.ON SE koncernen. Båda lånen är utbytta genom valutaderivat till SEK. Förfallostruktur upplåning Mkr år år år år år år eller mer Summa Varav inom E.ON SE-koncernen Ränterisk Exponeringen för ränterisker uppkommer främst i låneportföljen och inverkar på räntenettot. Ränterisken hanteras i samråd med E.ON SE. Av total finansiell skuld Mkr (18 553) per balansdagen har Mkr (16 231) en räntebindningstid som understiger 1 år. Resterande del om Mkr har en genomsnittlig räntebindningstid om 1,5 år. Med nuvarande räntestruktur för räntebärande finansiella skulder uppgår påverkan på resultaträkningen, beroende på räntekänslighet, till +/- 69 Mkr (81) vid en generell ränteförändring på en procentenhet på nominellt belopp jämnt fördelad över en 12-månaders period. Med nuvarande räntestruktur, för nettot av räntebärande kortfristiga finansiella fordringar samt räntebärande finansiella skulder, uppgår påverkan på resultaträkningen, beroende på räntekänslighet, till +/- 63 Mkr (77) vid en generell ränteförändring på en procentenhet på nominellt belopp jämnt fördelad över en 12-månaders period.

61 Koncernens noter 59 Valutarisk Transaktionsexponering Koncernens valutaexponering avser främst transaktioner i EUR och USD men även DKK. Transaktioner i EUR avser främst inköp av naturgas, investeringar samt uranbränsle. Transaktioner i USD avser främst inköp av olja, gasol och uranbränsle. Transaktionerna i DKK avser framtida försäljningsintäkter. Koncernens finanspolicy anger att koncernens finansfunktion, på uppdrag av dotterbolagen, ska säkra samtliga bokförda valutaexponeringar. Kontrakterade och förväntade valutaexponeringar säkras på individuell basis. Koncernen använder valutaterminer och valutaswappar för att kurssäkra och reducera effekterna från kursförändringar i framtida betalningsflöden i utländsk valuta. Tabellen visar koncernens utestående termins- och swapavtal avseende valutaexponering och som tecknats i syfte att kurssäkra framtida betalningsflöden Nom bel i Nom bel Marknads Nom bel i Nom bel Marknads utl val i Mkr värde i Mkr utl val i Mkr värde i Mkr MEUR/Mkr Förfallotid inom 1 år Valutaterminer och swappar Förfallotid mellan 1 och 3 år Valutaterminer och swappar Förfallotid senare än 3 år Valutaterminer och swappar Övriga valutor Förfallotid inom 1 år Valutaterminer och swappar Förfallotid mellan 1 och 3 år Valutaterminer och swappar Förfallotid senare än 3 år Valutaterminer och swappar Totalt Övriga valutor utgörs i huvudsak av kontrakt i DKK/SEK, USD/SEK och NOK/SEK. Koncernen innehar också valutaderivat, kontrakterade med E.ON SE, för att säkra underliggande lån och marknadsvärdet på dessa uppgick på balansdagen till +48 Mkr (-192). Med nuvarande valutastruktur uppgår påverkan på resultaträkningen, beroende på reell valutakänslighet, till +/- 0 Mkr (0) vid en valutakursuppgång på 10 procentenheter beräknat på nominellt belopp per respektive valuta. Påverkan på resultaträkningen, beroende på reell valutakänslighet, uppgår till +/- 0 Mkr (0) vid en valutakursnedgång på 10 procentenheter beräknat på nominellt belopp per respektive valuta. Se även koncernens not 5. Omräkningsexponering E.ON Sverige koncernen är utsatt för en begränsad omräkningsexponering vid konsolideringen av utländska dotterbolag och filialer med annan funktionell valuta än SEK; främst Danmark och Norge.

62 Koncernens noter 60 Tillgångar och skulder tillhörande E.ON Sveriges utländska dotterföretag räknas om med användande av balansdagskursen, medan poster tillhörande resultaträkningen räknas om till periodens genomsnittliga kurs. Omräkningsdifferenser som uppstår vid omräkningen redovisas som en separat komponent inom eget kapital. Balansdagskurs Balansdagskurs Genomsnittskurs Genomsnittskurs Euro EUR 9, , , ,65150 Danska kronor DKK 1, , , ,16005 Norska kronor NOK 1, , , ,10821 Kreditrisker Koncernens finansiella kreditrisk utgörs främst av motpartsrisken i varje transaktion avseende finansiering och finansiella instrument. Finansfunktionen är ansvarig för att upprätthålla en aktuell lista över limit begränsningar för olika finansiella institut. Kreditrisk avseende placering av likvida medel begränsas genom att placering endast får ske i korta räntebärande värdepapper med lägst kreditrating K1 eller genom korta placeringar hos de stora svenska affärsbankerna. Likvida medel placeras, till övervägande del, hos E.ON SE. En del av koncernens kreditrisker hänför sig till derivatprodukter. Utestående marknadsvärderade derivatprodukter, exklusive råvaruderivat, uppgick per balansdagen till cirka 7 miljarder kronor (5), varav E.ON SE och E.ON Global Commodities SE som motpart svarar för 6 miljarder kronor (5). Koncernens övriga motparter utgörs av de större svenska affärsbankerna eller motparter med lägst kreditrating A enligt Standard & Poor. Samtliga transaktioner är gjorda under så kallade ISDA Master Agreements i syfte att reducera den operationella risken i enlighet med Finanspolicyn. Risken i dessa transaktioner består i att motparter, mot vilka koncernen har fordringar, inte förmår infria sina kontraktsenliga åtaganden. Förlustrisken kan beräknas till kostnaden för att ersätta dessa transaktioner till marknadsmässiga villkor och uppgick per balansdagen till 147 Mkr (61), varav E.ON SE och E.ON Global Commodities SE 126 Mkr (0). E.ON Sverige tillämpar i enlighet med IFRS 7 (ändring 2013) viss kvittning av finansiella instrument (FX derivat) i balansräkningen. Effekten är dock helt immateriell. Befintliga ISDA Master Agreements eller andra ramavtal som E.ON har medger och innefattar inga möjligheter till nettning. E.ON Sverige koncernens motparts-/kreditrisk avseende råvaruderivat är koncentrerad till systerföretaget E.ON Global Commodities SE Summa Upp till 1 år 1 till 5 år Nominellt Motparts Nominellt Motparts Nominellt Motparts Mkr belopp risk belopp risk belopp risk E.ON Global Commodities SE Summa Nominellt Motparts Nominellt Motparts Nominellt Motparts Mkr belopp risk belopp risk belopp risk E.ON Global Commodities SE Summa

63 Koncernens noter 61 Råvaruderivat - Ekonomisk säkring: Mkr Nominellt belopp Marknads värde Nominellt belopp Marknads värde Elterminer Oljeswappar Kolswappar Väderderivat Elcertifikat- och utsläppsrätter (terminer) Propanswappar Summa Påverkan på resultaträkningen beroende på priskänslighet för råvaruderivat, som är värderade till verkligt värde över resultaträkningen, uppgår till +/- 415 Mkr (593) vid en prisförändring på tio procentenheter. Säkringsredovisning Säkring av framtida kassaflöden tillämpas för att motverka risken av oönskade variationer. Ränteswappar används för att begränsa riskerna med en negativ ränteutveckling. Målet med dessa säkringar är att behålla den nivå av betalning som är relaterad till långfristig upplåning i svenska kronor och utländsk valuta. Valutaterminer används för att säkra framtida betalningar i utländsk valuta hänförliga till investeringar i produktionsanläggningar. Det har inte uppkommit några ineffektiva saldon från kassaflödessäkringar som belastat resultaträkningen i år eller föregående år. Tidpunkt för omklassificering från säkringsreserv inom eget kapital till resultaträkningen per balansdagen Mkr Bokfört värde Senare än Valutakassaflödessäkringar Summa Tidpunkt för omklassificering från säkringsreserv inom eget kapital till resultaträkningen per balansdagen Mkr Bokfört värde Senare än Valutakassaflödessäkringar Räntekassaflödessäkringar Summa Påverkan på eget kapital beroende på räntekänslighet för ränteswappar och valuta- och ränteswappar, som redovisas som kassaflödessäkringar i eget kapital, uppgår till +/- 0 Mkr (1) vid en generell ränteförändring på en procentenhet.

64 27 Övriga upplysningar finansiella instrument Koncernens noter Redovisat värde och verkligt värde fördelat på värderingskategorier för finansiella instrument som omfattas av IFRS 7 och IFRS 13. Mkr Redovisat värde per Varav inom tillämpningsområdet för IFRS 7 och IFRS 13 Kategori enligt IAS 39 Verkligt värde Nivå 1 Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader Nivå 2 Andra direkt eller indirekt observerbara indata än Nivå 1 Nivå 3 Icke observerbar indata Tillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav AfS Övriga Finansiella fordringar Finansiella leasingfordringar ej tillämpligt Fordran Kärnavfallsfonden 1) ej tillämpligt Övriga finansiella fordringar LaR Kundfordringar och andra fordringar LaR Derivatinstrument Ej ingående i säkringsredovisning HfT Likvida medel AfS Summa Skulder Upplåning Obligationslån 0 0 AmC Koncernföretag 2) AmC Finansiella leasingskulder ej tillämpligt Övrig upplåning AmC Leverantörsskulder och andra skulder AmC Derivatinstrument Ingående i säkringsredovisning Ej ingående i säkringsredovisning HfT Summa ) Se not 2 Redovisningsprinciper med avseende på Kärnavfallsfonden 2) Avser företag inom E.ON SE-koncernen AfS (Available for Sale) = Finansiella tillgångar som kan säljas LaR (Loans and Receivables) = Lånefordringar och kundfordringar HfT (Held for Trading) = Finansiellt instrument (tillgång eller skuld) som innehas för handel AmC (Amortised Cost) = Upplupet anskaffningsvärde

65 Koncernens noter 63 Redovisat värde bedöms i allt väsentligt vara lika med verkligt värde för tillgångar och skulder med korta återstående löptider som exempelvis likvida medel, kundfordringar, leverantörsskulder etc. Verkliga värden presenterade vid Nivå 2 utgörs av närliggande observerbara och tillförlitliga marknadspriser eller motsvarande för likartade tillgångar och skulder. Se Not 14 för specifikation och värderingen vid Nivå 3. Inga överföringar har skett mellan nivåerna under perioden. Löptidsanalys för finansiella skulder som omfattas av IFRS 7 - odiskonterade kassaflöden inklusive ränta: Mkr Skulder Upplåning Koncernföretag Finansiella leasingskulder Övrig upplåning Leverantörsskulder och andra skulder Derivatinstrument Nettoreglerade Bruttoreglerade Summa Kassautflöde Kassautflöde from 2020 Mkr Kassainflöde 2015 Kassainflöde 2016 Kassainflöde Åtföljande relaterat kassainflöde på derivatinstrument som regleras brutto Kassainflöde from 2020 Summa

66 Koncernens noter Redovisat värde och verkligt värde fördelat på värderingskategorier för finansiella instrument som omfattas av IFRS 7 och IFRS 13. Mkr Redovisat värde per Varav inom tillämpningsområdet för IFRS 7 och 13 Kategori enligt IAS 39 Verkligt värde Nivå 1 Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader Nivå 2 Andra direkt eller indirekt observerbara indata än Nivå 1 Nivå 3 Icke observerbar indata Tillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav AfS Övriga Finansiella fordringar Finansiella leasingfordringar ej tillämpligt Fordran Kärnavfallsfonden 1) ej tillämpligt Övriga finansiella fordringar LaR Kundfordringar och andra fordringar LaR Derivatinstrument Ej ingående i säkringsredovisning HfT Likvida medel AfS Summa Skulder Upplåning Obligationslån AmC Koncernföretag 2) AmC Finansiella leasingskulder ej tillämpligt Övrig upplåning AmC Leverantörsskulder och andra skulder AmC Derivatinstrument Ingående i säkringsredovisning Ej ingående i säkringsredovisning HfT Summa ) Se not 2 Redovisningsprinciper med avseende på Kärnavfallsfonden 2) Avser företag inom E.ON SE-koncernen AfS (Available for Sale) = Finansiella tillgångar som kan säljas LaR (Loans and Receivables) = Lånefordringar och kundfordringar HfT (Held for Trading) = Finansiellt instrument (tillgång eller skuld) som innehas för handel AmC (Amortised Cost) = Upplupet anskaffningsvärde

67 Koncernens noter 65 Åldersstruktur på kundfordringar och upplupna intäkter inom tillämpningsområdet för IFRS 7. Mkr icke förfallna förfallna upp till 30 dagar förfallna dagar förfallna dagar förfallna dagar 4 10 förfallna dagar 9 82 förfallna > 360 dagar Reserv osäkra kundfordringar Summa Enligt E.ON Försäljning Sverige ABs kreditpolicy, som står för merparten av de utestående kundfordringarna i E.ON Sverige koncernen, görs kreditbedömning vid varje nytt kundengagemang samt vid förändring som kan medföra ökad kreditrisk. Vid bedömning av kundens kreditvärdighet används såväl information om kundens finansiella ställning, liksom tidigare erfarenheter om kunden. I de fall där det anses föreligga en risk att kunden inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser begärs en säkerhet för fortsatt leverans, allt enligt de allmänna avtalsvillkoren. Kreditbedömning görs på både privat- och företagskunder.

68 Koncernens noter Leasing Operationella leasingavtal Leasetagare Förfallotider Inom Inom Senare Mkr Totalt 1 år 2-5 år än 5 år Framtida minimileaseavgifter (avseende icke uppsägningsbara avtal) Periodens leasingkostnader, minimileaseavgifter, uppgick till 132 Mkr (120). Finansiella leasingavtal Leasegivare Bolagets leasingavtal utgör en del i ett totalåtagande avseende leverans av värme och innefattar de investeringar som görs i kundspecifika anläggningar. Förfallotider Inom Inom Senare Mkr Totalt 1 år 2-5 år än 5 år Framtida minimileaseavgifter Ej garanterade restvärden Bruttoinvestering Ej intjänade finansiella intäkter Nuvärde av framtida minimileaseavgifter Leasetagare Bolagets leasingavtal avser främst leasing av simulatorer för utbildningssyften i kärnkraftverk samt värmeproduktionsanläggning. Förfallotider Inom Inom Senare Mkr Totalt 1 år 2-5 år än 5 år Framtida minimileaseavgifter Ränta Nuvärde av framtida minimileaseavgifter Redovisat värde per balansdagen: Maskiner och andra tekniska anläggningar 257

69 Koncernens noter Eventualförpliktelser Mkr Pensionsförpliktelser 1) Miljöförpliktelser 2) Övriga ansvarsförbindelser Summa ) Avser ej konsoliderade bolag. Främst Ringhals AB och Forsmark Kraftgrupp AB. 2) Miljöförpliktelserna avser möjliga framtida kostnader relaterade till åtgärder för förorenade områden samt deponier som kan komma att realiseras på grund av framtida myndighetskrav. Det är inte möjligt att avgöra när i tiden dessa eventuella kostnader kan komma att realiseras Som ett led i koncernens affärsverksamhet, förekommer utöver ovanstående eventualförpliktelser, olika typer av garantier för fullgörande av lagstadgade och kontraktsenliga åtaganden. Sannolikheten för aktualisering och ett utflöde av ekonomiska resurser avseende dessa garantier bedöms som ytterst liten. Kärnkraftföretagen har, enligt lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (omtryckt i SFS 1992:1536), det fulla ansvaret för alla nuvarande och framtida kostnader för att omhänderta använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall samt för avveckling och rivning av kärnkraftverken. Enligt lag (2006:647) om finansiella åtgärder för hantering av restprodukter från kärnteknisk verksamhet och förordning (2008:715) om finansiella åtgärder för hantering av restprodukter från kärnteknisk verksamhet ska, för att finansiera dessa aktiviteter, en avgift baserad på levererad energi från kärnkraftverk inbetalas till Kärnavfallsfonden. I det fall de fonderade medlen avviker från den framtida faktiska kostnaden för omhändertagande av högaktivt avfall, är kärnkraftföretagen skyldiga att täcka underskott och har rätt att återfå överskjutande belopp. Återbetalning från Kärnavfallsfonden sker i takt med kärnkraftföretagens utbetalningar för omhändertagande. Kärnkraftföretagen ska enligt lagen ställa garantier till Kärnavfallsfonden för att garantera att tillräckliga medel finns för betalning av nuvarande och framtida kostnader för avfallshanteringen. Det finns två typer av garantier. Den första garantin är det så kallade Finansieringsbeloppet, en garanti som är avsedd att täcka skillnaden mellan värdet på fondkapitalet och det bedömda och beslutade totala behovet av medel vid 40 års drift. Den andra garantin är det så kallade Kompletteringsbeloppet, som är avsedd att täcka oförutsedda framtida kostnadsökningar som beror på oplanerade händelser. Ovanstående garantier, proportionerade till ägarandelen, är utställda av E.ON Kärnkraft Sverige AB avseende innehaven i OKG AB samt Forsmarks Kraftgrupp AB. Efterborgen är ställd av moderbolaget E.ON Sverige AB. I enlighet med avtalet mellan svenska staten, Vattenfall AB och E.ON Sverige AB i samband med uppgörelsen om stängningen av Barsebäck ansvarar E.ON Kärnkraft Sverige AB för avvecklingen av Barsebäcksverkets två reaktorer. Eftersom Barsebäck inte längre är i drift och under avveckling, gäller speciella regler vilka innebär att en garanti ställs ut motsvarande endast det så kallade Finansieringsbeloppet. Denna garanti är utställd av moderbolaget E.ON Sverige AB. E.ON Sverige koncernens bedömda förpliktelse, baserat på bästa uppskattning i enlighet med IAS 37, finns redovisat som en avsättning, se koncernens not 24. Då kärnkraftföretagen enligt lag har det fulla ansvaret för alla nuvarande och framtida kostnader för omhändertagande av använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall samt för avveckling och rivning av kärnkraftverken, är det varken motiverat eller möjligt att kvantifiera ett belopp som på ett rättvisande sätt skulle återspegla ett ytterligare möjligt utflöde av ekonomiska resurser i framtiden. Detta kommer istället att återspeglas i avsättningen i samband med den regelbundna bedömningen av avsättningens storlek. Ett medtagande av Finansieringsbeloppet och Kompletteringsbeloppet skulle dessutom innebära att förpliktelsen tas upp dubbelt. Med anledning av detta är inte säkerhetsbeloppen inkluderade i sammanställningen ovan. I Sverige är ägare till kärnkraftanläggningar även ansvariga för skador från olyckor i dessa anläggningar och från olyckor vilka involverar radioaktiva substanser som har direkt samband med verksamheten i dessa anläggningar. Det maximala ansvarighetsbeloppet per skada uppgår till 300 miljoner SDR 1) per den 31 december 2014, vilket motsvarar Mkr (3 007). Detta belopp måste vara försäkrat enligt lag. E.ON Sverige koncernen har anskaffat erforderliga försäkringar för sina kärnkraftanläggningar. Den 1 juli 2010 utfärdade Sveriges riksdag en ny lag; Lag (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor. Lagen innebär en skyldighet för en innehavare av en kärnkraftsreaktor i drift att ha en ansvarsförsäkring eller annan ekonomisk säkerhet motsvarande MEUR. När lagen träder i kraft är ännu oklart, då ikraftträdandet är beroende av övriga medlemsstaters tillträde till den reviderade Pariskonventionen.

70 Koncernens noter 68 E.ON Sverige AB och OKG AB är medlemmar i de ömsesidiga försäkringsbolagen EMANI och ELINI. Dessa bolag är s.k. mutuals med säte i Bryssel. De har som föremål för sin verksamhet att genom konkurrens med de nationella atomförsäkringspoolerna hålla ned medlemmarnas kostnader för nukleära egendoms- och ansvarsförsäkringar. Medlemmarna i EMANI och ELINI har förbundit sig att tillskjuta ytterligare medel till bolagen i händelse av större skada. Magnituden av dessa kapitaltillskott är relaterade till medlemmarnas respektive årspremie. För E.ON Sverige AB kan det bli fråga om 60 Mkr (60) i ytterligare kapitaltillskott till EMANI och 1 Mkr (1) till ELINI. Motsvarande belopp för OKG AB är 38 Mkr (38) och 50 Mkr (33). Dessa åtaganden redovisas i tabellen ovan under rubriken Övriga ansvarsförbindelser. Arbetet med det framtida slutförvaret för använt kärnbränsle och inkapslingsanläggningen kommer att drivas under en mycket lång tid framöver. Av stor vikt är att dessa anläggningar finns i väl fungerande lokalsamhällen. Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) och dess delägare har därför under 2009 tecknat ett långsiktigt samarbetsavtal om utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner, vars syfte är att skapa mervärden åt dessa kommuner genom olika åtgärder. Delar av de framtida gemensamma satsningarna är bl.a. villkorade av att slutligt tillstånd för byggnation av anläggningarna erhålls. I dagsläget är det inte möjligt att bedöma vilka ekonomiska konsekvenser denna framtida del av samarbetsavtalet kommer att få för E.ON Sverige koncernen som enskild delägare i SKB. Reaktor 2 på Oskarshamnsverket är föremål för omfattande moderniseringsåtgärder för att höja säkerheten, utöka den tekniska livslängden och höja effektnivån. Projektet har drabbats av förseningar och huvudleverantörerna har framställt krav på tilläggsersättning. Den ekonomiska konsekvensen blir att den ursprungliga projektbudgeten kommer att överstigas. 1) SDR, Särskilda Dragningsrätter, är en internationell reservtillgång som tillskapats av Internationella valutafonden, IMF, för tilldelning till medlemsländerna. 30 Ställda säkerheter Mkr För skulder till kreditinstitut Företagsinteckningar 3 3 Deltotal 3 3 För andra skulder och engagemang Fastighetsinteckningar 3 3 Deltotal 3 3 Summa 6 6

71 Koncernens noter Transaktioner med närstående Med närstående avses företag och fysiska personer som har möjlighet att utöva ett bestämmande eller ett betydande inflytande över ett annat företag när det gäller att fatta finansiella eller operativa beslut avseende verksamheten. Transaktioner med bolag utanför E.ON Sverige sker på marknadsmässiga grunder. Intäkter gentemot intresseföretag och övriga närstående Mkr El-, gas- och värmeförsäljning Övriga intäkter Ränteintäkter Summa Dessutom har E.ON Sverige erhållit utdelning från intresseföretag om 89 Mkr (45). Kostnader gentemot intresseföretag och övriga närstående Mkr El-, gas- och värmeinköp Övriga kostnader 17 8 Summa Fordringar hos intresseföretag och övriga närstående Mkr Lån och avräkningskonto Kundfordringar Summa Skulder till intresseföretag och övriga närstående Mkr Avräkningskonto Leverantörsskuld Summa Förpliktelser gentemot intresseföretag Mkr Eventualförpliktelser

72 Koncernens noter 70 Transaktioner med övriga bolag ingående i E.ON SE koncernen Mkr Intäkter Kostnader Fordringar Skulder Händelser efter balansdagen I början av 2015 drabbades cirka kunder av elavbrott på grund av stormen Egon som slog till mot södra Sverige den 10:e januari. Stormen Egon räknas som den värsta på många år, senast som Sverige drabbades på liknande sätt var under Stormen Per, även känd som januaristormen Både Per och Egon kom upp i orkanstyrkor, alltså när vindarna överstiger 32,7 meter per sekund. När stormen Egon gjorde entré var E.ON bättre rustade än under stormen Per åtta år tidigare. Totalt 17 miljarder kronor har investerats för att vädersäkra elnäten, vilket bidrog både till att färre kunder drabbades, men också att elen kom tillbaka betydligt snabbare för de strömlösa. E.ONs kostnader för avbrottsersättningar och reparationer beräknas bli 85 miljoner kronor. Under 2013 överlät E.ON sin andel i Fennovoima Oy till Voimaosakeyhtio SF. Den 23 januari 2015 mottog E.ON 324 miljoner kronor i tilläggsköpeskilling för E.ONs tidigare andel i Fennovoima Oy, då finska parlamentet nu har godkänt projektets nya ägarförhållanden och projektets fortskridande. E.ON övertog den 1 februari 2015 aktierna i Barsebäck Kraft AB enligt den överenskommelse mellan E.ON och Vattenfall som slöts 19 december Bolaget har till uppgift att sköta servicedriften av Barsebäck kärnkraftverk samt att förbereda för kommande rivning. I samband med övertagandet tillträdde Åsa Carlson som ny VD för Barsebäck Kraft AB.

73 Moderbolagets resultaträkning 71 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING Not Mkr Nettoomsättning ,5,23 Övriga externa kostnader Personalkostnader ,9,10,11 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar -5-5 Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt Årets resultat Årets totalresultat

74 Moderbolagets kassaflödesanalys 72 MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS Not Mkr Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat före skatt Reavinster/-förluster, netto Förändring av räntefordran/ränteskuld ,10,11,12 Av- och nedskrivningar Betald skatt Övriga ej likvidpåverkande poster Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Sålda anläggningstillgångar inklusive aktier ,9,10 Investeringar i anläggningar ,14,15 Investeringar i dotter-, intresse- och övriga företag Förändring av långfristiga fordringar samt placering hos moderföretag Kassaflöde efter investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av lån Utdelning Kassaflöde efter finansieringsverksamheten Likvida medel vid årets början Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets slut Betalda räntor Erhållna räntor

75 Moderbolagets balansräkning 73 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING Tillgångar Not Mkr Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 8 Balanserade utgifter för utveckling av dataprogram Materiella anläggningstillgångar 9 Mark och övrig fast egendom Byggnader Inventarier Finansiella anläggningstillgångar 12 Andelar i dotterföretag Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar - - Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

76 Moderbolagets balansräkning 74 Eget kapital och skulder Not Mkr Eget kapital Bundet Aktiekapital Reservfond Fritt Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar 19 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Övriga avsättningar Summa avsättningar Skulder 20,22 Räntebärande skulder Obligationslån Skulder till kreditinstitut Skulder till koncernföretag Skulder till intresseföretag Ej räntebärande skulder Leverantörsskulder Skulder till moderbolag Skulder till koncernföretag Skatteskulder Övriga ej räntebärande skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Summa eget kapital och skulder Eventualförpliktelser

77 Moderbolagets förändring av eget kapital 75 SPECIFIKATION FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Mkr Ingående balans 1 januari 2013 Årets resultat Utdelning Eget kapital 31 december 2013 Årets resultat Utdelning Utgående balans 31 december 2014 Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Summa eget kapital

78 Moderbolagets noter 76 MODERBOLAGETS NOTER 1 Företagsinformation E.ON Sverige AB (publ), , är moderbolag i E.ON Sverige koncernen och bedriver verksamhet i associationsformen aktiebolag med säte i Malmö i Sverige. Huvudkontorets adress är Carl Gustafs väg 1, Malmö. Styrelsen har den 26 mars 2015 godkänt denna årsredovisning för offentliggörande. 2 Redovisningsprinciper Moderbolagets årsredovisning har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen (ÅRL) och RFR 2 januari 2014, redovisning för juridiska personer. Moderbolagets redovisningsprinciper överensstämmer med koncernens utom i följande fall: Dotterföretag och intresseföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. Erhållna utdelningar som härrör sig till vinstmedel som intjänas efter förvärvet redovisas som intäkter. Utdelningar som överstiger de vinstmedel som tjänats in efter förvärvet, betraktas som en återbetalning och reducerar andelens redovisade värde. Vid indikation testas aktier och andelar i dotterföretag och intresseföretag för nedskrivningsbehov. I de fall bokfört värde överstiger återvinningsvärdet görs en nedskrivning. Obeskattade reserver redovisas på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning inklusive uppskjuten skatteskuld. Även bokslutsdispositionerna i resultaträkningen redovisas inklusive uppskjuten skatt. Moderbolagets pensionsförpliktelser redovisas i enlighet med FAR SRS RedR 4. Vissa av moderbolagets pensionsförpliktelser täcks genom att försäkring tecknats hos försäkringsbolag. IAS 39 tillämpas inte i moderbolaget. Finansiella tillgångar redovisas således i enlighet med lägsta värdets princip, för verkligt värde hänvisas till koncernens not 26. Leasingavtal, oavsett om de är operationella eller finansiella leasingavtal, redovisas som operationella leasingavtal. Koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition. 3 Personalkostnader För upplysningar om kostnader för ersättningar till anställda hänvisas till koncernens not 4.

79 Moderbolagets noter 77 4 Ersättningar till revisorerna Mkr PricewaterhouseCoopers AB Revisionsuppdrag 5 5 Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 2 1 Övriga tjänster 1 1 Summa Övriga externa kostnader Mkr Försäkringspremier IT-kostnader Konsultarvode Marknadsföringskostnader Övriga externa kostnader Summa övriga externa kostnader Finansiella intäkter och kostnader Mkr Utdelning från koncernföretag 1) Utdelning från intresseföretag Utdelning från övriga företag 9 7 Ränteintäkter från koncernföretag 1) Ränteintäkter från övriga Valutakursvinster Vinst vid avyttring av finansiella tillgångar Övriga finansiella intäkter 0 9 Summa finansiella intäkter Nedskrivningar av finansiella tillgångar Räntekostnader till koncernföretag 1) Räntekostnader till övriga Valutakursförluster Förlust vid avyttring av finansiella tillgångar 0-14 Övriga finansiella kostnader - - Summa finansiella kostnader Finansnetto ) Företag inom E.ON SE koncernen

80 Moderbolagets noter 78 7 Skatter Mkr Aktuell skatt Uppskjuten skatt 2 8 Summa Skillnaden mellan redovisad skattekostnad och skattekostnad baserad på gällande skattesats förklaras enligt följande: Mkr Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats 1) Ej avdragsgilla kostnader, övriga -2-2 Ej skattepliktig utdelning Ej skattepliktiga intäkter, övriga 3 1 Ej skattepliktig schablonintäkt periodiseringsfonder Skatt avseende tidigare perioder -2 0 Förändring uppskjuten skatt 0 0 Försäljning och nedskrivning av aktier Skatt på årets resultat enligt resultaträkningen Effektiv skattesats 14,24% 22,20% 1) Den gällande skattesatsen uppgår till 22 procent. Mkr Uppskjutna skattefordringar Övriga avsättningar och skulder Summa Mkr Förändring av uppskjutna skattefordringar Ingående balans Omklassificering -6 - Periodens förändring i resultaträkningen 2 8 Periodens förändring i resultaträkningen pga ändrad skattesats - - Utgående balans 35 39

81 Moderbolagets noter 79 8 Balanserade utgifter för utveckling av dataprogram Mkr Anskaffningsvärden Ingåendebalans 10 - Årets investeringar Omklassificeringar Utgående balans Aktiverade utgifter för utveckling av dataprogram Anskaffningsvärden Ingående balans - - Årets investeringar 1 - Omklassificeringar 10 - Utgående balans 11 - Ackumulerade avskrivningar Ingående balans - - Årets avskrivningar 0 - Utgående balans 0 - Bokfört värde Mark och övrig fast egendom Mkr Anskaffningsvärden Ingående balans Årets investeringar - - Utgående balans Ackumulerade avskrivningar Ingående balans Årets avskrivningar 0 0 Utgående balans Redovisat värde

82 Moderbolagets noter Byggnader Mkr Anskaffningsvärden Ingående balans Årets investeringar 5 7 Utgående balans Ackumulerade avskrivningar Ingående balans Årets avskrivningar -4-3 Utgående balans Redovisat värde Inventarier Mkr Anskaffningsvärden Ingående balans Utgående balans Ackumulerade avskrivningar Ingående balans Årets avskrivningar -2-2 Utgående balans Redovisat värde 2 4

83 Moderbolagets noter Aktier och andelar i dotterföretag Mkr Ingående balans Investeringar Försäljningar Nedskrivningar Omklassificeringar Utgående balans Specifikation av andelar i dotterföretag Kkr Andelar i dotterföretag Organisationsnummer Säte Antal aktier Kapital % Bokfört värde E.ON Danmark A/S Frederiksberg E.ON Elnät Stockholm AB Malmö E.ON Elnät Sverige AB Malmö E.ON Fastigheter Sverige AB Malmö E.ON Försäkring Sverige AB Malmö E.ON Försäljning Sverige AB Malmö E.ON Gas Sverige AB Malmö E.ON Gashandel Sverige AB Malmö E.ON Gasification Development AB Malmö E.ON Kundsupport Sverige AB Malmö E.ON Kärnkraft Sverige AB Malmö E.ON Nord Sverige AB Malmö E.ON Smart Living AB Malmö E.ON Vattenkraft Sverige AB Sundsvall E.ON Värme Sverige AB Malmö E.ON Värmekraft Sverige AB Malmö E.ON Wind Sweden AB Malmö Brunnshög Energi AB Lund Summa dotterföretag

84 13 Fordringar/skulder moderbolag och koncernföretag Moderbolagets noter 82 Mkr Fordringar Utlåning Koncernkonto Koncernbidrag Övrigt Summa fordringar Skulder Inlåning Koncernkonto Koncernbidrag Övrigt Summa skulder Andelar i intresseföretag Mkr Ingående balans Årets försäljning Omklassificeringar Utgående balans För specifikation av andelar i intresseföretag hänvisas till koncernens not Andra långfristiga värdepappersinnehav Mkr Ingående balans Försäljningar Utgående balans För specifikation av andra långfristiga värdepappersinnehav hänvisas till koncernens not 15.

85 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Moderbolagets noter 83 Mkr Övriga upplupna intäkter 0 6 Försäkringspremier 8 7 Övriga förutbetalda kostnader 0 13 Summa Obeskattade reserver Mkr Ackumulerade avskrivningar utöver plan Periodiseringsfonder Summa Bokslutsdispositioner Mkr Erhållna koncernbidrag Lämnade koncernbidrag Avskrivningar utöver plan -2 0 Periodiseringsfond Summa

86 Moderbolagets noter Avsättningar för pensioner Mkr Förvaltningstillgångar 1) Övriga långfristiga fordringar 0 26 Andra långfristiga fordringar Nuvärdet av fonderade förpliktelser Nuvärdet av ofonderade förpliktelser -4-6 Totala förpliktelser ) Förvaltningstillgångarna innefattar svensk pensionsförsäkring De belopp som redovisas i resultaträkningen för förmånsbestämda pensionsplaner är följande: Mkr Under året betalda pensioner 2 1 Förändring kapitalvärde -2 3 Försäkringspremier 7 4 Summa kostnader för förmånsbestämda planer 7 8 Specifikation av förändringar i nettoskulden: Mkr Nettoskuld vid årets början 6 3 Nettokostnad redovisad i resultaträkningen 7 8 Pensionsutbetalningar Utbetalning från försäkring 8 5 Inbetalning av försäkringspremier -7-4 Nettoskuld 4 6 Specifikation av avsättningar för pensioner Mkr Avsättningar utanför Tryggandelagen 4 6 Summa avsättningar för pensioner 4 6 För räkenskapsåret 2015 beräknas avgifter till förmånsbestämda planer att uppgå till 1 Mkr. För mer upplysningar hänvisas till koncernens not 23.

87 Moderbolagets noter Räntebärande skulder Mkr Kortfristig Långfristig Kortfristig Långfristig Obligationslån Skulder till kreditinstitut Skulder till koncernföretag Summa Förfallostruktur Mkr år 1) år år år år år eller mer - - Summa ) I förfallostrukturen ingår avräkningsskuld till dotterföretag avseende internbanken. Då denna skuld är utan fastställd förfallotid, kan den komma att regleras inom 1 år. Därför redovisas denna relation inom förfallostrukturen 1 år och uppgår till Mkr (7 334). Skulder till koncernföretag har under 2014 minskat med Mkr. Med nuvarande räntestruktur för nuvarande nettolåneskuld uppgår påverkan på resultaträkningen, beroende på räntekänslighet, till cirka +8 Mkr (+5) vid en generell ränteuppgång på en procentenhet på nominellt belopp jämt fördelad över en 12-månadersperiod samt räntekänslighet till cirka -16 Mkr (-41) vid en generell räntenedgång på en procentenhet på nominellt belopp jämnt fördelad över en 12-månadersperiod. 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Mkr Upplupna personalkostnader Upplupna räntekostnader - 4 Upplupna IT kostnader 1 0 Upplupna konsultkostnader Övriga upplupna kostnader Summa

88 22 Finansiella instrument och riskhantering Moderbolagets noter 86 Utestående kontrakt avseende valutaexponering Nominellt Motvärde Marknads- Nominellt Motvärde Marknadsbelopp i Mkr värde i Mkr belopp i Mkr värde i Mkr MEUR/Mkr Förfallotid inom 1 år Exponering Valutasäkring Förfallotid mellan 1 och 3 år Exponering Valutasäkring Förfallotid senare än 3 år Exponering Valutasäkring Övriga valutor Förfallotid inom 1 år Exponering Valutasäkring Förfallotid mellan 1 och 3 år Exponering Valutasäkring Förfallotid senare än 3 år Exponering Valutasäkring Summa marknadsvärde (netto) 0 0 Moderbolaget innehar också externa valutaswappar med E.ON SE för att säkra underliggande lån och marknadsvärdet på dessa uppgick på balansdagen till cirka 48 Mkr (-192). Den orealiserade valutaeffekten om 71 Mkr (-192) redovisas under posten Räntebärande skulder i balansräkningen.

89 Moderbolagets noter 87 Räntederivat Valuta och ränteswappar säkringsinstrument ingående i kassaflödessäkringar Valuta och Förfalloår Nominellt belopp Verkligt värde Genomsnittlig ränta % Nominellt belopp Verkligt värde Genomsnittlig ränta % ränteswap 1) ,18 Summa 0-2 1) Valuta och ränteswap avser swap av fast ränta till fast ränta med E.ON SE. Ursprunglig upplåning i EUR är swappade till SEK. Ränteswapparna redovisas i moderbolaget till upplupet anskaffningsvärde då ett säkringssamband kan påvisas. Per finns inga utestående ränteswappar. För mer information kring finansiella instrument hänvisas till koncernens noter 26 och Hyres- och Leasingkostnader Framtida hyreskostnader Mkr år Summa Årets hyreskostnad uppgick till 28 Mkr (29). Framtida minimileasingavgifter avseende icke uppsägningsbara avtal Mkr år år 4 5 Summa 9 10 Årets leasingkostnad uppgick till 9 Mkr (7). 24 Eventualförpliktelser Mkr Till förmån för koncernföretag 1) Pensionsförpliktelser Övriga eventualförpliktelser Summa ) Avser huvudsakligen ställd borgen för dotterföretagslån. Förutom de eventualförpliktelser som är upptagna i tabellen ovan, har moderbolaget ställt ut garantier för att tillräckliga medel ska finnas för betalning av nuvarande och framtida kostnader för kärnavfallshanteringen. För mer utförlig information hänvisas till koncernens not 29. Kapitaltäckningsgarantier E.ON Sverige AB har som aktieägare i E.ON Smart Living AB utställt en garanti för att eget kapital i dessa bolag inte skall understiga en fastställd nivå.

90 25 Transaktioner med närstående Moderbolagets noter 88 Med närstående avses företag och fysiska personer som har möjlighet att utöva ett bestämmande eller ett betydande inflytande över ett annat företag när det gäller att fatta finansiella eller operativa beslut avseende verksamheten. Med E.ON Sverige AB:s närstående koncernföretag avses de företag som ingår i E.ON Sverige koncernen och där E.ON Sverige AB direkt eller indirekt kan utöva ett bestämmande inflytande. Med närstående koncernföretag avses även de företag som ingår i E.ON SE koncernen och över vilka E.ON SE kan utöva ett direkt eller indirekt bestämmande inflytande. Transaktioner med bolag utanför E.ON Sverige koncernen sker på marknadsmässiga grunder. Inköp och försäljning mellan koncernföretag Av moderbolagets nettoomsättning utgjorde 98 procent (97,5) omsättning mot andra koncernföretag. Av rörelsekostnaderna utgjorde 32 procent (33,1) kostnader mot andra koncernföretag. Intäkter gentemot intresseföretag Mkr Utdelningar Summa E.ON Nordic AB har köpt tjänster från E.ON Sverige AB under 2014 till ett belopp om 0 Mkr (0). E.ON SE har köpt tjänster från E.ON Sverige AB under 2014 till ett belopp om 84 Mkr (97). E.ON Sverige AB har köpt tjänster från E.ON SE under 2014 till ett belopp om 85 Mkr (90). Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman den 24 juni för fastställelse.

91 Moderbolagets noter 89 Malmö den 26 mars 2015 Bernhard Reutersberg Styrelsens ordförande Mike Winkel Regine Stachelhaus Jonas Abrahamsson Koncernchef och VD Tonny Granberg Mats Ekblom Hans Widgren Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant SI Unionen Unionen Vår revisionsberättelse har avgivits den 26 mars PricewaterhouseCoopers AB Magnus Willfors Auktoriserad revisor Huvudansvarig revisor Eva Carlsvi Auktoriserad revisor

92 Revisionsberättelse 90

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

2013-01-01-2013-06-30

2013-01-01-2013-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2013, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 2 Delårsrapport januari juni 2016 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 303,4 288,4 602,0 581,0 1 112,6 Rörelseresultat 23,6 27,7 61,7 59,2 85,7 Rörelsemarginal,

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2011, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

E.ON Sverige AB. Årsredovisning

E.ON Sverige AB. Årsredovisning E.ON Sverige AB Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Koncernchefen har ordet... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 5 Verksamhet... 5 Marknadsöversikt och viktiga händelser... 5 Forskning

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB

Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB Årsredovisning 2004 1 Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Lerum Energiproduktion AB, med organisationsnummer 556527-7638, får

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport jan-jun 2015, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Sista pusselbiten på plats

Sista pusselbiten på plats Årsredovisning 2015 2 Vd-förord Sista pusselbiten på plats Övik Energi redovisar för 2015 ett resultat efter finansiella poster på 41,7 miljoner kronor. Resultatet har påverkats positivt av de genomförda

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

2014-01-01-2014-06-30

2014-01-01-2014-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport, jan-jun 2014, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015.

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. STOCKHOLM 2015-08-25 DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. Januari-juni Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden uppgick till 1 529

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008

Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008 Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för såret 2008 Resultat före skatt 94 (105) MSEK Stor förlust i nyförvärvade dotterbolaget Hellefors Bryggeri AB Omsättningen steg 4 procent på jämförbara enheter

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2014 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2014 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer