KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tisdagen den 27 november 2012, kl i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric Billter (FP) Lars Holmström (S) Hanna Svensson (S) Krister Skånberg (MP) Ylva Forslid (Ö) Lars Olof Lauén(M) Ove Wallin (C) Gunilla Lindberg (FP) Göran Hellmalm (FP) Inger Andersen (S) Lena Holst (MP) Gina Rosales (V) Desirée Björk (Ö) Tjänstemän Lars Hortlund, kommundirektör Katinka Wellin, ekonomichef Ann-Cathrine Bergström, kanslichef Daniel Lindqvist, kommunsekreterare Leif Kåsthag, planeringssamordnare Gun Lindh, controller Agneta Josefsson, controller Frank Renebo, fastighetschef Justering Justerare Lars Holmström (S) Plats och tid Kansliet Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Daniel Lindqvist... Peter Carpelan (M)... Lars Holmström (S)

2 KOMMUNSTYRELSEN Sida: 2 ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Paragrafnummer Kommunstyrelsen Datum då anslaget sätts upp: Underskrift. Datum då anslaget tas ned Underskrift. Förvaringsplats för protokollet Kansliet

3 Innehåll KOMMUNSTYRELSEN Sida: 3 99 Verksamhetsredovisning per september Resultatindikation per oktober Antagande av KFS 01:3 Bestämmelser för budget och budgetuppföljning Antagande av KFS 10:2 Avgifter för avskrifter och kopiering av allmänna handlingar Ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder för ny reglering av Mälaren Antagande av KFS 11:3 Allmänna lokala ordningsföreskrifter Ersättning till förtroendevalda för förlorade pensionsförmåner Redovisning av ej färdigberedda motioner Handlingsplan Landstingsregioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Remiss KSL Hemsjukvård 2015, inriktning Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut 2012, kvartal Tillägg till KFS30:1 Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden Avslutande av KFS 30:5 - Regler för utdelning av Ekerö kommuns kulturstipendium Avslutande av KFS 30:6 Regler för utdelning av Ekerö kommuns ungdomsledarstipendium Avslutande av KFS 30:13 Regler för utdelning av Ekerö kommuns ungdomskulturstipendium Motion - Vattenkvalitet Anmälan av delegationsbeslut För kännedom Sid

4 KOMMUNSTYRELSEN Sida: 4 99 Verksamhetsredovisning per september 2012 Dnr KS12/ Förslag till Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att notera verksamhetsredovisning per september I Ekerö sker de gemensamma uppföljningstillfällena av årets budget som avrapporteras till Kommunfullmäktige per mars, augusti och september. Augusti är tillika kommunens delårsrapport. Verksamhetsredovisning per september baseras på den ekonomiska redovisningen under året för perioden januari till september. Uppföljningen inkluderar inte kommunens bostadsbolag. I septemberredovisningen är fokus i sin helhet på den ekonomiska prognosen vid årets slut. Årets resultat prognosticeras till 23,6 mkr. Det motsvarar 1,9 procent av summan av skatteintäkter, generella bidrag och kommunal fastighetsavgift. Prognosen överstiger det budgeterade resultatet 13,5 mkr med 10,1 mkr. Avgörande för det positiva resultatet är högre skatteintäkter och engångsintäkt för återbetalning av sjukförsäkringspremier. Investeringarna beräknas uppgå till 92 mkr. Alla planerade projekt kommer inte att genomföras före årsskiftet. Föreliggande prognos innebär att balanskravet är uppnått. Det finansiella driftresultatet nås och målet att investeringarna är egenfinansierade nås innevarande år. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteutlåtande ekonomichefen, Promemoria Verksamhetsredovisning per september 2011 prognos helår Ekerö kommun Verksamhetsredovisningar från nämnder, Ks-kontor och produktionsområden

5 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Resultatindikation per oktober 2012 Dnr KS12/ Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Ekonomienheten informerar om resultatindikation per oktober Prognosen visar positivt resultat om 23,3 mkr och det balanserade resultatet 30,4 mkr. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Resultatindikation avvikelse helår per oktober 2012,

6 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Antagande av KFS 01:3 Bestämmelser för budget och budgetuppföljning Dnr KS12/ Beslut Kommunstyrelsen beslutar att respektive produktionschefs interna system för resultatöverföring inom produktionsområdet ska återrapporteras vid Kommunstyrelsens sammanträde den 4 juni Förslag till Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta KFS 01:3, att gälla från 1 januari Särskilt yttrande Krister Skånberg (MP) har inkommit med ett särskilt yttrande. Förslag till beslut är att anta reviderad lydelse i KFS 01:3. Nuvarande lydelse av bestämmelsen är från december 2007 behöver uppdateras för anpassas till hur organisationen ser ut idag och för att harmoniera med tillkomsten av flera nya lagar. I första hand behöver avsnitt C Verksamheten i de kommunala produktionsområdena revideras. Utöver viss justering av begrepp behöver regelverket för överoch underskottshantering förändras för att vara i överensstämmelse med innebörden i nya lagar. Ett separat PM avseende revidering av bestämmelser om resultatöverföring mellan kalenderår återfinns i detta ärende. Därtill anpassas övrig text i bestämmelsen så att den överensstämmer med nuvarande organisationsstruktur och benämningar samt hantering av vissa ärenden inom ekonomiområdet. Bland annat har delårsrapporten under de senaste fem åren utvecklats och även kommit att omfatta en kvalificerad prognos. Därför föreslås att nuvarande mer omfattande redovisning per september utgår. Den ersätts med en månadsprognos. En struktur med månadsprognoser som rapporteras till nämnd och Kommunstyrelse har utvecklats under åren och hanteringen införs i bestämmelsen. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteutlåtande ekonomichefen, Förslag KFS 01:3 december 2012 Nuvarande KFS 01:3 Utgiven december 2007

7 KOMMUNSTYRELSEN Sida: forts. PM Underlag för revidering av bestämmelserna om resultatöverföring mellan kalenderår Expediering Produktionschef barn och utbildning Produktionschef omsorg Produktionschef kultur och fritid Ekonomienheten

8 Särskilt yttrande av Krister Skånberg (MP) KOMMUNSTYRELSEN Sida: 8 Jag vill göra kommunfullmäktiges ledamöter uppmärksamma på två förslag till ändrade bestämmelser i kommunledningens förslag - som kommunstyrelsen biföll. Jag röstade själv inte mot förslaget utan nöjer mig med detta Särskilda uttalande. A) Den ena bestämmelsen i KFS som kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige att ändra, och som jag vill ta upp till debatt i kommunfullmäktige är att kommunstyrelsen ska få besluta att omdisponera anslag mellan investeringsprojekt som kommunfullmäktige beslutat anslå pengar till. Jag anser att den ändringen skulle minska kommunfullmäktiges inflytande och betydelse. Olika förklaringar till ändringsförslaget nämndes vid sammanträdet, bland andra: - Det är redan så i praktiken (!) - Det gäller bara akuta ärenden då man inte har tid att invänta kommunfullmäktiges beslut. Som ett "dåligt exempel" på sådant akut ärende nämndes: Behov att bygga en ny skola (!). B) Den andra bestämmelsen i KFS som kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige att ändra, och som jag vill ta upp till debatt innebär att utrymmet för överföring av överskott i den kommunala produktionen minskar jämfört med de regler som infördes Frågan är om förslaget innebär att även reglerna för underskott ändras och hur det skulle påverka de primära kommunala uppdragen. Nu får överföringen inte överskrida 2,5 %, exkl lokalhyreskostnaden, föreslaget är att av överskott får max 1,5 % av omslutningen överföras. Nu får det ackumulerade resultatet inte överstiga 5 %, exkl lokalhyreskostmnaden, föreslaget är max 1,5%. I ekonomichefens tjänsteutlåtande står det " - - underskott överförs i "ny räkning" i sin helhet". Tjänsteutlåtandet hänvisar till PM från kommunledningskontorets controller som på sid 8 ger en "Sammanfattning av regelsystem med tillämpning". Där står det under rubriken Underskott i pkt 9: "Underskott i ett produktionsområde är i princip inte tillåtet." Och därefter stadgas vad som gäller om underskott ändå uppkommer. Jag befarar att jag inte med säkerhet förstår vad det nya regelverket kommer att innebära för de verksamheter som "beställarnämnderna" dvs barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kulturnämnden "beställer" och som kommunfullmäktige i sitt budgetsammanträde beslutar om. Vad händer till exempel när socialtjänsten drabbas av några fler mycket kostnadskrävande "placeringar" (enligt gällande lagar) än budgeterat. Det bör inte leda till att övriga verksamheter bestraffas genom nedskärningar. Jag befarar också att de föreslagna ändringarna innebär att barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kulturnämnden, de så kallade beställarnämnderna, får ännu mindre möjlighet att påverka vad som händer med de verksamheter som de "beställt". Detta förnekades vid KS-sammanträdet, samtidigt som orden "aktiebolaget Ekerö kommun" nämndes, troligen som ett försök att förklara att när de anslagna pengarna är slut så - -. Ja, så vadå? Kommunen är skyldig att driva sina förskolor, skolor och sina sociala omsorgsverksamheter ändå. Jag anser att kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och beställarnämndernas ledamöter bör få tydlig information om vilka politiska organ som har möjlighet att delta i de beslutsprocesser som leder till att kommunen fullgör sina skyldigheter och vilka som har det juridiska ansvaret. Min uppfattning är att de nya bestämmelserna flyttar makten uppåt från produktionsenheterna till de tre cheferna som leder var sitt produktionsområde, vidare uppåt till kommunledningen och vidare uppåt till kommundirektören och kommunstyrelsens arbetsutskott och ända upp till kommunstyrelsens ordförande. Är det han, eller hela kommunstyrelsen, med sin uppsiktsplikt, som har det juridiska ansvaret? undrar Krister Skånberg

9 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Antagande av KFS 10:2 Avgifter för avskrifter och kopiering av allmänna handlingar Dnr KS12/ Förslag till Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta KFS 10:2 att gälla från 1 januari Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. Ylva Forslid (Ö) yrkar att en bestämmelse om att kopiering av allmänna handlingar ska vara avgiftsfri för politiker införs i KFS 10:2. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Enligt Tryckfrihetsförordningen har medborgarna rätt att ta del av allmän handling. Den som önskar ta del av handling har rätt att få en kopia eller avskrift av densamma. Myndigheten har då rätt att ta ut en fastställd avgift för det. Statliga myndigheter har att följa den statliga avgiftsförordningen (1992:191) men kommunerna har ingen motsvarande reglering utan varje kommun måste själv fastställa de avgifter som ska tas ut. Idag gäller den av Kommunfullmäktige antagna KFS 10:2 från De förändringar som har gjorts i det nu föreliggande förslaget är bl.a. tillägg för formaten A0, A1 och A2 (kursiverat i förlaget till ny KFS) samt några redaktionella ändringar. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteutlåtande kommunkansliet, Förslag till ny KFS 10:2, reviderad Nu gällande KFS 10:2 utgiven i maj 2009

10 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder för ny reglering av Mälaren Dnr KS10/ Beslut 1) Kommunstyrelsen beslutar att sista stycket i förslaget till yttrande flyttas och istället läggs som tredje stycke från slutet. 2) Med ändringen ovan ställer sig Kommunstyrelsen bakom kommunledningskontorets förslag till yttrande över Försvarsdepartementets uppmaning att underteckna avsiktsförklaring i rubricerat ärende. 3) Kommunstyrelsen uppdrar åt Kommunstyrelsens ordförande att underteckna yttrandet. Regeringskansliet har uppdragit till landshövding Ingemar Skogö att samordna ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder för en ny reglering av Mälaren. Ekerö kommun har fått ett förslag gällande ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder för ny reglering av Mälaren, med uppmaning att underteckna en avsiktsförklaring. Ekerö kommun, i likhet med en stor majoritet av övriga berörda kommuner, avser inte att göra detta, mot bakgrund av att regleringen av Mälaren är att betrakta som ett riksintresse och därför bör finansieras av staten. - Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Förslag till yttrande kommunledningskontoret - Försvarsdepartementets beslut avseende förlängd svarstid, Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ekerö kommuns yttrande till Regeringskansliet, PM Kommunrapport Ekerö kommun, Ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder för ny reglering av Mälaren Regeringskansliet, Försvarsdepartementets beslut avseende förlängd svarstid, Ekerö kommuns yttrande till Stockholms stad exploateringskontoret, Inbjudan till samråd om förslag till ny reglering av Mälaren, Expediering Försvardepartementet Planeringssamordnaren

11 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Antagande av KFS 11:3 Allmänna lokala ordningsföreskrifter Dnr KS12/ Förslag till Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta KFS 11:3 - Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ekerö kommun att gälla från 1 januari Grundläggande bestämmelser om ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap ordningslagen (1993:1617). De lokala ordningsföreskrifterna innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Ekerö kommun ska upprätthållas. Kommunal författningssamling 11:3 reglerar bl.a. i vilka områden där det på offentlig plats råder dryckesförbud. Närpolisen Ekerö har inkommit med en skrivelse med begäran om utökande av området med dryckesförbud i och runt Ekerö centrum för att därigenom möjliggöra en trivsam plats för innevånarna att bo samt vistas på och ha stöd för eventuella ingripanden. Förändringar i enlighet med Polisens önskemål föreslås föras in i ordningsföreskrifterna. Runt färjelägret vid Jungfrusund, Ekeröleden, förekommer störningar som hotar säkerheten för trafiken. För att säkerställa trafiken och minimera olycksrisken föreslås en zon runt färjelägret med fiskeriförbud. Botkyrka kommun kommer att införa en motsvarande föreskrift för färjelägret vid Slagsta. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteutlåtande tekniska kontoret, Förslag till KFS 11:3 Nu gällande KFS 11:3

12 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Ersättning till förtroendevalda för förlorade pensionsförmåner Dnr KS12/ Förslag till Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att den årliga pensionsavgiften från och med för förtroendevalda i Ekerö kommun höjs till 4,5 procent av den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsinkomst under året. År 2002 togs beslut i Kommunfullmäktige om ersättning till förtroendevalda för förlorade pensionsförmåner. Den årliga ersättningen beslutades då till 3,5 procent av den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsinkomst under året som den förtroendevalde erhållit vid fullgörande av förtroendeuppdrag i Ekerö Kommun. Det har nu kommit en ny rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som beskrivs i Arbetsgivarnytt nr 28/12. SKL beskriver att förändringar i pensionsavtalen de senaste åren innebär att pensionsavgiftsnivån 4,5 procent har etablerats, till exempel i pensionsavtalen KAP-KL, ITP1 och SAF-LO. SKL rekommenderar i skrivelsen att ersättningsnivån för förlorade pensionsförmåner för förtroendevalda höjs till 4,5 procent på den årliga ersättningen. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteutlåtande hr-enheten, Arbetsgivarnytt 28/12 från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Protokoll Kommunfullmäktige

13 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Redovisning av ej färdigberedda motioner Dnr KS12/ Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att notera redovisningen. Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning 30 ska Kommunstyrelsen två gånger per år till Kommunfullmäktige redovisa de motioner som ännu inte är färdigberedda. Detta är 2012 års andra redovisning. Hittills under 2012 (t.o.m. KF 25:e okt) har 7 nya motioner remitterats till Kommunstyrelsen och 5 har behandlats. Idag finns totalt 8 motioner som ännu inte är färdigberedda. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteutlåtande kommunledningskontoret, Ej färdigberedda motioner,

14 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Handlingsplan Landstingsregioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Dnr KS12/ Beslut 1) Kommunstyren ställer sig positiv till Handlingsplan Landstingsregioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet men gör inga utfästelser eller förbindelser med avseende på handlingsplanen. 2) Kommunstyrelsen begär att Sveriges Kommuner och Landsting återkommer med en tydliggörande beskrivning av det kommunala perspektivet generellt och för Ekerö kommun specifikt. 3) Kommunstyrelsen begär att Sveriges Kommuner och Landsting återkommer med en tydligare beskrivning vad gäller finansieringen av handlingsplanen. 4) Kommunstyrelsen begär att Sveriges Kommuner och Landsting i övrigt klargör hur lika villkor ska uppnås mellan huvudmännen, hur det kommunala deltagandet ska beaktas, hur finansieringsmodellen ska se ut, hur invånarperspektivet ska stärkas samt i övrigt återkommer med förslag till avtal. Center för ehälsa i samverkan (CeHis) har på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting (SKL) utarbetat ett förslag till handlingsplan för landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet. SKL har i skrivelse rekommenderat samtliga landsting, regioner och kommuner att anta förslag till handlingsplan för ehälsoområdet för perioden Med ehälsa avses vård och omsorg med användning av modern informations- och kommunikationsteknik bl. a för att möjliggöra för medborgare att medverka i den egna vårde. Den handlingsplan som föreligger är ett visions- och strategidokument för samverkan kring och utveckling av ehälsotjänster för invånare och vårdgivare inom landsting och kommun. Kommunförbundet Stockholms län (genom IT-forum) har i skrivelse över-lämnat synpunkter på handlingsplanen och lämnar till kommunerna i länet förslag till beslut i ärendet. IT-forums bedömning är att den handlingsplan som föreligger är ett viktigt steg i rätt riktning vad gäller utveckling inom ehälsoområdet och menar att det är viktigt att kommunerna ställer sig bakom handlingsplanen. IT-forum anser att det är positivt att CeHis blir en gemensam organisation för de offentliga vårdhuvudmännen, kommuner, regioner och landsting. IT-forum riktar samtidigt kritik vad gäller brister och otydligheter på en rad centrala områden i dokumenten.

15 KOMMUNSTYRELSEN Sida: forts. Bland annat konstateras att kommunperspektivet saknas i handlingsplanen, inte minst i listan över tidssatta mål. IT-forum anser att det som saknas eller är otydligt i handlingsplanen är vad ett kommunalt deltagande kommer att innebära, på vilket sätt den kommunala vård- och omsorgsverksamheten ska integreras i arbetet och hur kommunernas likvärdiga delaktighet ska tillgodoses. Likaså konstaterar IT-forum att finansieringsmodellen är oklar. IT-forum föreslår att denna utreds vidare och förtydligas samt informeras i god tid inför ett aktivt kommunalt deltagande i utvecklingsarbetet. Socialnämnden har behandlat ärendet och föreslår att Ekerö kommun ställer sig bakom de synpunkter som IT-forum har. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Socialnämnden Tjänsteutlåtande nämndkontoret social, Handlingsplan för Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet, Sveriges kommuner och Landsting (SKL), IT-forums förslag på svar på SKLs önskan att landets kommuner ska anta handlingsplan för ehälsa , Kommunförbundet Stockholms län Expediering Sveriges kommuner och landsting (SKL) Kommunförbundet Stockholms län, IT-Forum Socialnämnden

16 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Remiss KSL Hemsjukvård 2015, inriktning Dnr KS12/ Beslut 1) Kommunstyrelsen beslutar att som svar på remissen till KSL överlämna redovisat yttrande daterat ) Kommunstyrelsen beslutar att Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna yttrandet. I Stockholms län pågår ett gemensamt projekt mellan Stockholms läns landsting och Kommunförbundet Stockholms län vad gäller eventuell kommunalisering av hemsjukvård, Hemsjukvård Avsikten är att under 2012 presentera ett förslag på innehåll och omfattning för den framtida hemsjukvården. Därefter ska nivå på skatteväxling utredas och beslutas av såväl landstinget som kommunerna. Kommunförbundets bedömning är att en kommunalisering/förändring av hemsjukvården kan genomföras från och med Kommunförbundet Stockholms län (KSL) har i remiss begärt kommunens synpunkter på förslag till inriktning och omfattning för hemsjukvård Remissen har översänts till samtliga kommuner i länet. Synpunkter ska ha inkommit till KSL senast den 31 december. Ärendet har beretts av nämndkontoret i samverkan med övriga nordvästkommuner d.v.s. Upplands Väsby, Upplands Bro, Sigtuna, Sollentuna, Järfälla, Solna och Sundbyberg. Socialnämnden behandlade ärendet och har till Kommunstyrelsen överlämnat ett förslag till yttrande. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Socialnämnden Tjänsteutlåtande nämndkontoret social, Förslag till yttrande, Remiss Hemsjukvård 2015 Inriktning, KSL Expediering Kommunförbundet Stockholms län (KSL) Socialnämnden

17 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut 2012, kvartal 3 Dnr KS12/ Förslag till Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att notera rapporteringen. Socialnämnden ska till Kommunfullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och 9 LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd/insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Nämnden skall även lämna en statistikrapport till Kommunfullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 och 9 LSS som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden skall också ange vilka typer av bistånd/insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Rapportering ska ske en gång per kvartal och denna rapportering avser 3:e kvartalet SoL = Socialtjänstlag (2001:453) LSS = Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Socialnämnden Redovisning av ej verkställda beslut kvartal

18 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Tillägg till KFS30:1 Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden Dnr KS12/ Förslag till Kommunfullmäktige 1) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktiga besluta att i KFS 30:1 Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden göra följande tillägg: Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig för utformning av regler för stipendier och priser inom nämndens ansvarsområde. 2) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att kommunkansliet får i uppdrag av föra in tillägget i KFS 30:1 att gälla från 1 januari Kultur- och fritidsnämnden vill uppmärksamma föreningslivet och den ideella sektorn genom ett årligt event. I samband med galan är nämndens avsikt att dela ut de priser och stipendier som ligger inom nämndens ansvarsområde. Det gäller både stipendier som Kommunfullmäktige beslutat om regelverket för såsom kulturstipendiet, ungdomskulturstipendiet och ungdomsledarstipendiet, samt av nämnden nyinstiftade priser. För att få en smidigare hantering av förändringar av regelverk för stipendier och priser inom nämndens ansvarsområde föreslås att Kommunfullmäktige ger detta ansvar till nämnden och att det skrivs in i Kultur- och fritidsnämndens reglemente. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Kultur- och fritidsnämnden Tjänsteutlåtande nämndkontoret kultur och fritid, PM Revidering av kultur och fritidsnämndens reglemente,

19 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Avslutande av KFS 30:5 - Regler för utdelning av Ekerö kommuns kulturstipendium Dnr KS12/ Förslag till Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att KFS 30:5 utgår ur den kommunala författningssamlingen från 31 december För att få en smidigare hantering av förändringar av regelverk för stipendier och priser inom nämndens ansvarsområde föreslås att Kommunfullmäktige ger detta ansvar till nämnden och att det skrivs in i Kultur- och fritidsnämndens reglemente. Som en följd av beslutet att införa en bestämmelse i reglementet för Kultur- och fritidsnämnden att Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig för utformning av regler för stipendier och priser inom nämndens ansvarsområde ska KFS 30:5 utgå. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Kultur- och fritidsnämnden KFS 30:5 Regler för utdelning av Ekerö kommuns kulturstipendium

20 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Avslutande av KFS 30:6 Regler för utdelning av Ekerö kommuns ungdomsledarstipendium Dnr KS12/ Förslag till Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att KFS 30:6 utgår ur den kommunala författningssamlingen från 31 december För att få en smidigare hantering av förändringar av regelverk för stipendier och priser inom nämndens ansvarsområde föreslås att Kommunfullmäktige ger detta ansvar till nämnden och att det skrivs in i Kultur- och fritidsnämndens reglemente. Som en följd av beslutet att införa en bestämmelse i reglementet för Kultur- och fritidsnämnden att Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig för utformning av regler för stipendier och priser inom nämndens ansvarsområde ska KFS 30:6 utgå. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Kultur- och fritidsnämnden KFS 30:6 Regler för utdelning av Ekerö kommuns ungdomsledarstipendium

21 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Avslutande av KFS 30:13 Regler för utdelning av Ekerö kommuns ungdomskulturstipendium Dnr KS12/ Förslag till Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att KFS 30:13 utgår ur den kommunala författningssamlingen från 31 december För att få en smidigare hantering av förändringar av regelverk för stipendier och priser inom nämndens ansvarsområde föreslås att Kommunfullmäktige ger detta ansvar till nämnden och att det skrivs in i Kultur- och fritidsnämndens reglemente. Som en följd av beslutet att införa en bestämmelse i reglementet för Kultur- och fritidsnämnden att Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig för utformning av regler för stipendier och priser inom nämndens ansvarsområde ska KFS 30:13 utgå. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Kultur- och fritidsnämnden KFS 30:13 Regler för utdelning av Ekerö kommuns ungdomskulturstipendium

22 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Motion - Vattenkvalitet Dnr KS11/ Förslag till Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen anses behandlad. Solveig Brunstedt (C) och Kjell-Erik Börjesson (C) har i en motion föreslagit Kommunfullmäktige att en förteckning upprättas, med prioriteringar över vilka igenväxande vikar och sund i kommunen som ska åtgärdas. Den 3 april 2012 behandlade Kommunstyrelsen ärendet, som beslöt att återremittera ärendet till Stadsarkitektkontoret för ytterligare beredning. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteutlåtande stadsarkitektkontoret Protokoll Kommunstyrelsen Motion av Solveig Brunstedt (C) och Kjell-Erik Börjesson (C), Protokoll Kommunfullmäktige

23 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Anmälan av delegationsbeslut Beslut Anmälan noteras. Kommunstyrelsens ordförande Remissyttrande till Stockholms läns landsting avseende regional bedömning av behovet av nya bostäder i Stockholms län

24 KOMMUNSTYRELSEN Sida: För kännedom Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Regional bedömning av behovet av nya bostäder i Stockholms län remissyttrande Protokoll Socialnämnden , Programbeskrivning för seniorbostäder i Stenhamra Protokoll Socialnämnden , Riktlinjer för parboende i särskilda boendeformer Protokoll Kommunfullmäktige , Avsägelser Protokoll Kommunfullmäktige , Valärenden Protokoll Kommunfullmäktige , Sammanträdesplan 2013 Protokoll Kommunfullmäktige , Avtal med Trafikverket avseende ombyggnad av Färentunavägen/Enlundavägen Protokoll Kommunfullmäktige , Konsekvensutredning Ekonomi Protokoll Kommunfullmäktige , Delårsrapport per augusti 2012 Arbetsmiljöverket, Förbud och föreläggande enligt 7 kap. 7 arbetsmiljölagen - Färingsöhemmet Ansökan om stöd avseende energi- och klimatrådgivning Styrelseprotokoll AB Ekerö Bostäder Kallelse till styrelsesammanträde AB Ekerö Bostäder Styrelseprotokoll AB Ekerö Bostäder Kallelse till styrelsesammanträde AB Ekerö Bostäder Styrelseprotokoll Ekerö Bostäder SKL, Överenskommelse mellan staten och SKL om vissa ersättningar inom folkhälsoområdet för år 2013

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Torsdagen den 27 september 2012, kl. 13.00-15.00 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 11 maj 2010, kl. 13.00-17.00 rum 386, kommunhuset ande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Lennart Nilsson (M) Jan-Erik Billter

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tisdagen den 13 mars 2012, kl. 18.00-20.35 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin

Läs mer

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition 2 Ks 48 Dnr 02/KS1 042 Verksamhetsredovisning per 2002-03-31 Nämnder och kontor har till kommunstyrelsen överlämnat verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m), Leif

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

VALNÄMNDEN. Protokoll 2012-01-24. Tisdagen den 24 februari 2012, kl 18-20 i Dialogen. Tid och plats

VALNÄMNDEN. Protokoll 2012-01-24. Tisdagen den 24 februari 2012, kl 18-20 i Dialogen. Tid och plats Tid och plats Tisdagen den 24 februari 2012, kl 18-20 i Dialogen Beslutande Ledamöter Göran Löfgren (M), ordförande Bo Hammarlund (FP) Anna-Carin Stålgren (KD) Ann-Britt Lindberg (C) Madeleine Mjöberg

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2013-06-18. ... Andreas Halvarsson. ... Peter Carpelan (M) ...

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2013-06-18. ... Andreas Halvarsson. ... Peter Carpelan (M) ... Tid och plats, 16:00 17:40 i Mälarökyrkan(nedre plan) Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M), ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric Billter (FP), 1:e v ordf. Sivert Åkerljung

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 28 september 2010, kl. 13.00- rum 386, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Lennart Nilsson (M) Jan-Eric

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll s Socialnämndens arbetsutskott Tid och plats Beslutande Ledamöter Onsdagen den 22 februari 2012 kl. 18.05 21.00, Debatten, kommunhuset Staffan Strömbäck (M), ordförande Uma Ormont (M) Christina Blom Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Kommunhusets annex, kl 18.00-19.45

Kommunhusets annex, kl 18.00-19.45 1(15) Plats och tid ande Kommunhusets annex, kl 18.00-19.45 Peter Carpelan (m), ordf Lennart Nilsson (m) Anna-Karin Ullgren (m) Jan-Eric Biliter (fp) Lennart Ljungblom (fp) Christina Blom Andersson (kd)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

PROTOKOLL Revisorerna 1(12)

PROTOKOLL Revisorerna 1(12) PROTOKOLL Revisorerna 1(12) Plats och tid: Alerummet, kl 08:30-10:35 Närvarande ledamöter Irene Hellekant (S) ordf Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson(C) Uno Claesson (S) Leif Hansson

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 1(1) Plats och tid Beslutande Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 Enligt bilagor Övriga deltagande Kerstin Olefalk-Palm Gunnar Andersson, revisor Sune Philipsson, revisor Per-Arne Löfving, Ylva Söderström

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Måndagen den 17 oktober 2011, kl. 18.00-20.15 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-09.45 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Figge Bergqvist

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8.

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8. 1(5) Plats och tid Tisdagen den 26 maj, klockan 8.00-11.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll

SOCIALNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Ledamöter Onsdagen den 7 mars 2012, kl. 18.00 20.45 Debatten Kommunhuset Staffan Strömbäck (M) Uma Ormont (M) Margareta Wiberg (M) Helena Butén (M) Christin Lindqvist (FP) Christina

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30-10.40 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2015-08-25 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 93 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer