KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tisdagen den 27 november 2012, kl i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric Billter (FP) Lars Holmström (S) Hanna Svensson (S) Krister Skånberg (MP) Ylva Forslid (Ö) Lars Olof Lauén(M) Ove Wallin (C) Gunilla Lindberg (FP) Göran Hellmalm (FP) Inger Andersen (S) Lena Holst (MP) Gina Rosales (V) Desirée Björk (Ö) Tjänstemän Lars Hortlund, kommundirektör Katinka Wellin, ekonomichef Ann-Cathrine Bergström, kanslichef Daniel Lindqvist, kommunsekreterare Leif Kåsthag, planeringssamordnare Gun Lindh, controller Agneta Josefsson, controller Frank Renebo, fastighetschef Justering Justerare Lars Holmström (S) Plats och tid Kansliet Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Daniel Lindqvist... Peter Carpelan (M)... Lars Holmström (S)

2 KOMMUNSTYRELSEN Sida: 2 ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Paragrafnummer Kommunstyrelsen Datum då anslaget sätts upp: Underskrift. Datum då anslaget tas ned Underskrift. Förvaringsplats för protokollet Kansliet

3 Innehåll KOMMUNSTYRELSEN Sida: 3 99 Verksamhetsredovisning per september Resultatindikation per oktober Antagande av KFS 01:3 Bestämmelser för budget och budgetuppföljning Antagande av KFS 10:2 Avgifter för avskrifter och kopiering av allmänna handlingar Ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder för ny reglering av Mälaren Antagande av KFS 11:3 Allmänna lokala ordningsföreskrifter Ersättning till förtroendevalda för förlorade pensionsförmåner Redovisning av ej färdigberedda motioner Handlingsplan Landstingsregioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Remiss KSL Hemsjukvård 2015, inriktning Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut 2012, kvartal Tillägg till KFS30:1 Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden Avslutande av KFS 30:5 - Regler för utdelning av Ekerö kommuns kulturstipendium Avslutande av KFS 30:6 Regler för utdelning av Ekerö kommuns ungdomsledarstipendium Avslutande av KFS 30:13 Regler för utdelning av Ekerö kommuns ungdomskulturstipendium Motion - Vattenkvalitet Anmälan av delegationsbeslut För kännedom Sid

4 KOMMUNSTYRELSEN Sida: 4 99 Verksamhetsredovisning per september 2012 Dnr KS12/ Förslag till Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att notera verksamhetsredovisning per september I Ekerö sker de gemensamma uppföljningstillfällena av årets budget som avrapporteras till Kommunfullmäktige per mars, augusti och september. Augusti är tillika kommunens delårsrapport. Verksamhetsredovisning per september baseras på den ekonomiska redovisningen under året för perioden januari till september. Uppföljningen inkluderar inte kommunens bostadsbolag. I septemberredovisningen är fokus i sin helhet på den ekonomiska prognosen vid årets slut. Årets resultat prognosticeras till 23,6 mkr. Det motsvarar 1,9 procent av summan av skatteintäkter, generella bidrag och kommunal fastighetsavgift. Prognosen överstiger det budgeterade resultatet 13,5 mkr med 10,1 mkr. Avgörande för det positiva resultatet är högre skatteintäkter och engångsintäkt för återbetalning av sjukförsäkringspremier. Investeringarna beräknas uppgå till 92 mkr. Alla planerade projekt kommer inte att genomföras före årsskiftet. Föreliggande prognos innebär att balanskravet är uppnått. Det finansiella driftresultatet nås och målet att investeringarna är egenfinansierade nås innevarande år. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteutlåtande ekonomichefen, Promemoria Verksamhetsredovisning per september 2011 prognos helår Ekerö kommun Verksamhetsredovisningar från nämnder, Ks-kontor och produktionsområden

5 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Resultatindikation per oktober 2012 Dnr KS12/ Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Ekonomienheten informerar om resultatindikation per oktober Prognosen visar positivt resultat om 23,3 mkr och det balanserade resultatet 30,4 mkr. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Resultatindikation avvikelse helår per oktober 2012,

6 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Antagande av KFS 01:3 Bestämmelser för budget och budgetuppföljning Dnr KS12/ Beslut Kommunstyrelsen beslutar att respektive produktionschefs interna system för resultatöverföring inom produktionsområdet ska återrapporteras vid Kommunstyrelsens sammanträde den 4 juni Förslag till Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta KFS 01:3, att gälla från 1 januari Särskilt yttrande Krister Skånberg (MP) har inkommit med ett särskilt yttrande. Förslag till beslut är att anta reviderad lydelse i KFS 01:3. Nuvarande lydelse av bestämmelsen är från december 2007 behöver uppdateras för anpassas till hur organisationen ser ut idag och för att harmoniera med tillkomsten av flera nya lagar. I första hand behöver avsnitt C Verksamheten i de kommunala produktionsområdena revideras. Utöver viss justering av begrepp behöver regelverket för överoch underskottshantering förändras för att vara i överensstämmelse med innebörden i nya lagar. Ett separat PM avseende revidering av bestämmelser om resultatöverföring mellan kalenderår återfinns i detta ärende. Därtill anpassas övrig text i bestämmelsen så att den överensstämmer med nuvarande organisationsstruktur och benämningar samt hantering av vissa ärenden inom ekonomiområdet. Bland annat har delårsrapporten under de senaste fem åren utvecklats och även kommit att omfatta en kvalificerad prognos. Därför föreslås att nuvarande mer omfattande redovisning per september utgår. Den ersätts med en månadsprognos. En struktur med månadsprognoser som rapporteras till nämnd och Kommunstyrelse har utvecklats under åren och hanteringen införs i bestämmelsen. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteutlåtande ekonomichefen, Förslag KFS 01:3 december 2012 Nuvarande KFS 01:3 Utgiven december 2007

7 KOMMUNSTYRELSEN Sida: forts. PM Underlag för revidering av bestämmelserna om resultatöverföring mellan kalenderår Expediering Produktionschef barn och utbildning Produktionschef omsorg Produktionschef kultur och fritid Ekonomienheten

8 Särskilt yttrande av Krister Skånberg (MP) KOMMUNSTYRELSEN Sida: 8 Jag vill göra kommunfullmäktiges ledamöter uppmärksamma på två förslag till ändrade bestämmelser i kommunledningens förslag - som kommunstyrelsen biföll. Jag röstade själv inte mot förslaget utan nöjer mig med detta Särskilda uttalande. A) Den ena bestämmelsen i KFS som kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige att ändra, och som jag vill ta upp till debatt i kommunfullmäktige är att kommunstyrelsen ska få besluta att omdisponera anslag mellan investeringsprojekt som kommunfullmäktige beslutat anslå pengar till. Jag anser att den ändringen skulle minska kommunfullmäktiges inflytande och betydelse. Olika förklaringar till ändringsförslaget nämndes vid sammanträdet, bland andra: - Det är redan så i praktiken (!) - Det gäller bara akuta ärenden då man inte har tid att invänta kommunfullmäktiges beslut. Som ett "dåligt exempel" på sådant akut ärende nämndes: Behov att bygga en ny skola (!). B) Den andra bestämmelsen i KFS som kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige att ändra, och som jag vill ta upp till debatt innebär att utrymmet för överföring av överskott i den kommunala produktionen minskar jämfört med de regler som infördes Frågan är om förslaget innebär att även reglerna för underskott ändras och hur det skulle påverka de primära kommunala uppdragen. Nu får överföringen inte överskrida 2,5 %, exkl lokalhyreskostnaden, föreslaget är att av överskott får max 1,5 % av omslutningen överföras. Nu får det ackumulerade resultatet inte överstiga 5 %, exkl lokalhyreskostmnaden, föreslaget är max 1,5%. I ekonomichefens tjänsteutlåtande står det " - - underskott överförs i "ny räkning" i sin helhet". Tjänsteutlåtandet hänvisar till PM från kommunledningskontorets controller som på sid 8 ger en "Sammanfattning av regelsystem med tillämpning". Där står det under rubriken Underskott i pkt 9: "Underskott i ett produktionsområde är i princip inte tillåtet." Och därefter stadgas vad som gäller om underskott ändå uppkommer. Jag befarar att jag inte med säkerhet förstår vad det nya regelverket kommer att innebära för de verksamheter som "beställarnämnderna" dvs barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kulturnämnden "beställer" och som kommunfullmäktige i sitt budgetsammanträde beslutar om. Vad händer till exempel när socialtjänsten drabbas av några fler mycket kostnadskrävande "placeringar" (enligt gällande lagar) än budgeterat. Det bör inte leda till att övriga verksamheter bestraffas genom nedskärningar. Jag befarar också att de föreslagna ändringarna innebär att barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kulturnämnden, de så kallade beställarnämnderna, får ännu mindre möjlighet att påverka vad som händer med de verksamheter som de "beställt". Detta förnekades vid KS-sammanträdet, samtidigt som orden "aktiebolaget Ekerö kommun" nämndes, troligen som ett försök att förklara att när de anslagna pengarna är slut så - -. Ja, så vadå? Kommunen är skyldig att driva sina förskolor, skolor och sina sociala omsorgsverksamheter ändå. Jag anser att kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och beställarnämndernas ledamöter bör få tydlig information om vilka politiska organ som har möjlighet att delta i de beslutsprocesser som leder till att kommunen fullgör sina skyldigheter och vilka som har det juridiska ansvaret. Min uppfattning är att de nya bestämmelserna flyttar makten uppåt från produktionsenheterna till de tre cheferna som leder var sitt produktionsområde, vidare uppåt till kommunledningen och vidare uppåt till kommundirektören och kommunstyrelsens arbetsutskott och ända upp till kommunstyrelsens ordförande. Är det han, eller hela kommunstyrelsen, med sin uppsiktsplikt, som har det juridiska ansvaret? undrar Krister Skånberg

9 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Antagande av KFS 10:2 Avgifter för avskrifter och kopiering av allmänna handlingar Dnr KS12/ Förslag till Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta KFS 10:2 att gälla från 1 januari Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. Ylva Forslid (Ö) yrkar att en bestämmelse om att kopiering av allmänna handlingar ska vara avgiftsfri för politiker införs i KFS 10:2. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Enligt Tryckfrihetsförordningen har medborgarna rätt att ta del av allmän handling. Den som önskar ta del av handling har rätt att få en kopia eller avskrift av densamma. Myndigheten har då rätt att ta ut en fastställd avgift för det. Statliga myndigheter har att följa den statliga avgiftsförordningen (1992:191) men kommunerna har ingen motsvarande reglering utan varje kommun måste själv fastställa de avgifter som ska tas ut. Idag gäller den av Kommunfullmäktige antagna KFS 10:2 från De förändringar som har gjorts i det nu föreliggande förslaget är bl.a. tillägg för formaten A0, A1 och A2 (kursiverat i förlaget till ny KFS) samt några redaktionella ändringar. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteutlåtande kommunkansliet, Förslag till ny KFS 10:2, reviderad Nu gällande KFS 10:2 utgiven i maj 2009

10 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder för ny reglering av Mälaren Dnr KS10/ Beslut 1) Kommunstyrelsen beslutar att sista stycket i förslaget till yttrande flyttas och istället läggs som tredje stycke från slutet. 2) Med ändringen ovan ställer sig Kommunstyrelsen bakom kommunledningskontorets förslag till yttrande över Försvarsdepartementets uppmaning att underteckna avsiktsförklaring i rubricerat ärende. 3) Kommunstyrelsen uppdrar åt Kommunstyrelsens ordförande att underteckna yttrandet. Regeringskansliet har uppdragit till landshövding Ingemar Skogö att samordna ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder för en ny reglering av Mälaren. Ekerö kommun har fått ett förslag gällande ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder för ny reglering av Mälaren, med uppmaning att underteckna en avsiktsförklaring. Ekerö kommun, i likhet med en stor majoritet av övriga berörda kommuner, avser inte att göra detta, mot bakgrund av att regleringen av Mälaren är att betrakta som ett riksintresse och därför bör finansieras av staten. - Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Förslag till yttrande kommunledningskontoret - Försvarsdepartementets beslut avseende förlängd svarstid, Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ekerö kommuns yttrande till Regeringskansliet, PM Kommunrapport Ekerö kommun, Ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder för ny reglering av Mälaren Regeringskansliet, Försvarsdepartementets beslut avseende förlängd svarstid, Ekerö kommuns yttrande till Stockholms stad exploateringskontoret, Inbjudan till samråd om förslag till ny reglering av Mälaren, Expediering Försvardepartementet Planeringssamordnaren

11 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Antagande av KFS 11:3 Allmänna lokala ordningsföreskrifter Dnr KS12/ Förslag till Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta KFS 11:3 - Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ekerö kommun att gälla från 1 januari Grundläggande bestämmelser om ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap ordningslagen (1993:1617). De lokala ordningsföreskrifterna innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Ekerö kommun ska upprätthållas. Kommunal författningssamling 11:3 reglerar bl.a. i vilka områden där det på offentlig plats råder dryckesförbud. Närpolisen Ekerö har inkommit med en skrivelse med begäran om utökande av området med dryckesförbud i och runt Ekerö centrum för att därigenom möjliggöra en trivsam plats för innevånarna att bo samt vistas på och ha stöd för eventuella ingripanden. Förändringar i enlighet med Polisens önskemål föreslås föras in i ordningsföreskrifterna. Runt färjelägret vid Jungfrusund, Ekeröleden, förekommer störningar som hotar säkerheten för trafiken. För att säkerställa trafiken och minimera olycksrisken föreslås en zon runt färjelägret med fiskeriförbud. Botkyrka kommun kommer att införa en motsvarande föreskrift för färjelägret vid Slagsta. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteutlåtande tekniska kontoret, Förslag till KFS 11:3 Nu gällande KFS 11:3

12 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Ersättning till förtroendevalda för förlorade pensionsförmåner Dnr KS12/ Förslag till Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att den årliga pensionsavgiften från och med för förtroendevalda i Ekerö kommun höjs till 4,5 procent av den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsinkomst under året. År 2002 togs beslut i Kommunfullmäktige om ersättning till förtroendevalda för förlorade pensionsförmåner. Den årliga ersättningen beslutades då till 3,5 procent av den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsinkomst under året som den förtroendevalde erhållit vid fullgörande av förtroendeuppdrag i Ekerö Kommun. Det har nu kommit en ny rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som beskrivs i Arbetsgivarnytt nr 28/12. SKL beskriver att förändringar i pensionsavtalen de senaste åren innebär att pensionsavgiftsnivån 4,5 procent har etablerats, till exempel i pensionsavtalen KAP-KL, ITP1 och SAF-LO. SKL rekommenderar i skrivelsen att ersättningsnivån för förlorade pensionsförmåner för förtroendevalda höjs till 4,5 procent på den årliga ersättningen. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteutlåtande hr-enheten, Arbetsgivarnytt 28/12 från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Protokoll Kommunfullmäktige

13 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Redovisning av ej färdigberedda motioner Dnr KS12/ Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att notera redovisningen. Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning 30 ska Kommunstyrelsen två gånger per år till Kommunfullmäktige redovisa de motioner som ännu inte är färdigberedda. Detta är 2012 års andra redovisning. Hittills under 2012 (t.o.m. KF 25:e okt) har 7 nya motioner remitterats till Kommunstyrelsen och 5 har behandlats. Idag finns totalt 8 motioner som ännu inte är färdigberedda. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteutlåtande kommunledningskontoret, Ej färdigberedda motioner,

14 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Handlingsplan Landstingsregioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Dnr KS12/ Beslut 1) Kommunstyren ställer sig positiv till Handlingsplan Landstingsregioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet men gör inga utfästelser eller förbindelser med avseende på handlingsplanen. 2) Kommunstyrelsen begär att Sveriges Kommuner och Landsting återkommer med en tydliggörande beskrivning av det kommunala perspektivet generellt och för Ekerö kommun specifikt. 3) Kommunstyrelsen begär att Sveriges Kommuner och Landsting återkommer med en tydligare beskrivning vad gäller finansieringen av handlingsplanen. 4) Kommunstyrelsen begär att Sveriges Kommuner och Landsting i övrigt klargör hur lika villkor ska uppnås mellan huvudmännen, hur det kommunala deltagandet ska beaktas, hur finansieringsmodellen ska se ut, hur invånarperspektivet ska stärkas samt i övrigt återkommer med förslag till avtal. Center för ehälsa i samverkan (CeHis) har på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting (SKL) utarbetat ett förslag till handlingsplan för landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet. SKL har i skrivelse rekommenderat samtliga landsting, regioner och kommuner att anta förslag till handlingsplan för ehälsoområdet för perioden Med ehälsa avses vård och omsorg med användning av modern informations- och kommunikationsteknik bl. a för att möjliggöra för medborgare att medverka i den egna vårde. Den handlingsplan som föreligger är ett visions- och strategidokument för samverkan kring och utveckling av ehälsotjänster för invånare och vårdgivare inom landsting och kommun. Kommunförbundet Stockholms län (genom IT-forum) har i skrivelse över-lämnat synpunkter på handlingsplanen och lämnar till kommunerna i länet förslag till beslut i ärendet. IT-forums bedömning är att den handlingsplan som föreligger är ett viktigt steg i rätt riktning vad gäller utveckling inom ehälsoområdet och menar att det är viktigt att kommunerna ställer sig bakom handlingsplanen. IT-forum anser att det är positivt att CeHis blir en gemensam organisation för de offentliga vårdhuvudmännen, kommuner, regioner och landsting. IT-forum riktar samtidigt kritik vad gäller brister och otydligheter på en rad centrala områden i dokumenten.

15 KOMMUNSTYRELSEN Sida: forts. Bland annat konstateras att kommunperspektivet saknas i handlingsplanen, inte minst i listan över tidssatta mål. IT-forum anser att det som saknas eller är otydligt i handlingsplanen är vad ett kommunalt deltagande kommer att innebära, på vilket sätt den kommunala vård- och omsorgsverksamheten ska integreras i arbetet och hur kommunernas likvärdiga delaktighet ska tillgodoses. Likaså konstaterar IT-forum att finansieringsmodellen är oklar. IT-forum föreslår att denna utreds vidare och förtydligas samt informeras i god tid inför ett aktivt kommunalt deltagande i utvecklingsarbetet. Socialnämnden har behandlat ärendet och föreslår att Ekerö kommun ställer sig bakom de synpunkter som IT-forum har. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Socialnämnden Tjänsteutlåtande nämndkontoret social, Handlingsplan för Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet, Sveriges kommuner och Landsting (SKL), IT-forums förslag på svar på SKLs önskan att landets kommuner ska anta handlingsplan för ehälsa , Kommunförbundet Stockholms län Expediering Sveriges kommuner och landsting (SKL) Kommunförbundet Stockholms län, IT-Forum Socialnämnden

16 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Remiss KSL Hemsjukvård 2015, inriktning Dnr KS12/ Beslut 1) Kommunstyrelsen beslutar att som svar på remissen till KSL överlämna redovisat yttrande daterat ) Kommunstyrelsen beslutar att Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna yttrandet. I Stockholms län pågår ett gemensamt projekt mellan Stockholms läns landsting och Kommunförbundet Stockholms län vad gäller eventuell kommunalisering av hemsjukvård, Hemsjukvård Avsikten är att under 2012 presentera ett förslag på innehåll och omfattning för den framtida hemsjukvården. Därefter ska nivå på skatteväxling utredas och beslutas av såväl landstinget som kommunerna. Kommunförbundets bedömning är att en kommunalisering/förändring av hemsjukvården kan genomföras från och med Kommunförbundet Stockholms län (KSL) har i remiss begärt kommunens synpunkter på förslag till inriktning och omfattning för hemsjukvård Remissen har översänts till samtliga kommuner i länet. Synpunkter ska ha inkommit till KSL senast den 31 december. Ärendet har beretts av nämndkontoret i samverkan med övriga nordvästkommuner d.v.s. Upplands Väsby, Upplands Bro, Sigtuna, Sollentuna, Järfälla, Solna och Sundbyberg. Socialnämnden behandlade ärendet och har till Kommunstyrelsen överlämnat ett förslag till yttrande. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Socialnämnden Tjänsteutlåtande nämndkontoret social, Förslag till yttrande, Remiss Hemsjukvård 2015 Inriktning, KSL Expediering Kommunförbundet Stockholms län (KSL) Socialnämnden

17 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut 2012, kvartal 3 Dnr KS12/ Förslag till Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att notera rapporteringen. Socialnämnden ska till Kommunfullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och 9 LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd/insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Nämnden skall även lämna en statistikrapport till Kommunfullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 och 9 LSS som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden skall också ange vilka typer av bistånd/insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Rapportering ska ske en gång per kvartal och denna rapportering avser 3:e kvartalet SoL = Socialtjänstlag (2001:453) LSS = Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Socialnämnden Redovisning av ej verkställda beslut kvartal

18 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Tillägg till KFS30:1 Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden Dnr KS12/ Förslag till Kommunfullmäktige 1) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktiga besluta att i KFS 30:1 Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden göra följande tillägg: Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig för utformning av regler för stipendier och priser inom nämndens ansvarsområde. 2) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att kommunkansliet får i uppdrag av föra in tillägget i KFS 30:1 att gälla från 1 januari Kultur- och fritidsnämnden vill uppmärksamma föreningslivet och den ideella sektorn genom ett årligt event. I samband med galan är nämndens avsikt att dela ut de priser och stipendier som ligger inom nämndens ansvarsområde. Det gäller både stipendier som Kommunfullmäktige beslutat om regelverket för såsom kulturstipendiet, ungdomskulturstipendiet och ungdomsledarstipendiet, samt av nämnden nyinstiftade priser. För att få en smidigare hantering av förändringar av regelverk för stipendier och priser inom nämndens ansvarsområde föreslås att Kommunfullmäktige ger detta ansvar till nämnden och att det skrivs in i Kultur- och fritidsnämndens reglemente. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Kultur- och fritidsnämnden Tjänsteutlåtande nämndkontoret kultur och fritid, PM Revidering av kultur och fritidsnämndens reglemente,

19 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Avslutande av KFS 30:5 - Regler för utdelning av Ekerö kommuns kulturstipendium Dnr KS12/ Förslag till Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att KFS 30:5 utgår ur den kommunala författningssamlingen från 31 december För att få en smidigare hantering av förändringar av regelverk för stipendier och priser inom nämndens ansvarsområde föreslås att Kommunfullmäktige ger detta ansvar till nämnden och att det skrivs in i Kultur- och fritidsnämndens reglemente. Som en följd av beslutet att införa en bestämmelse i reglementet för Kultur- och fritidsnämnden att Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig för utformning av regler för stipendier och priser inom nämndens ansvarsområde ska KFS 30:5 utgå. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Kultur- och fritidsnämnden KFS 30:5 Regler för utdelning av Ekerö kommuns kulturstipendium

20 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Avslutande av KFS 30:6 Regler för utdelning av Ekerö kommuns ungdomsledarstipendium Dnr KS12/ Förslag till Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att KFS 30:6 utgår ur den kommunala författningssamlingen från 31 december För att få en smidigare hantering av förändringar av regelverk för stipendier och priser inom nämndens ansvarsområde föreslås att Kommunfullmäktige ger detta ansvar till nämnden och att det skrivs in i Kultur- och fritidsnämndens reglemente. Som en följd av beslutet att införa en bestämmelse i reglementet för Kultur- och fritidsnämnden att Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig för utformning av regler för stipendier och priser inom nämndens ansvarsområde ska KFS 30:6 utgå. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Kultur- och fritidsnämnden KFS 30:6 Regler för utdelning av Ekerö kommuns ungdomsledarstipendium

21 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Avslutande av KFS 30:13 Regler för utdelning av Ekerö kommuns ungdomskulturstipendium Dnr KS12/ Förslag till Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att KFS 30:13 utgår ur den kommunala författningssamlingen från 31 december För att få en smidigare hantering av förändringar av regelverk för stipendier och priser inom nämndens ansvarsområde föreslås att Kommunfullmäktige ger detta ansvar till nämnden och att det skrivs in i Kultur- och fritidsnämndens reglemente. Som en följd av beslutet att införa en bestämmelse i reglementet för Kultur- och fritidsnämnden att Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig för utformning av regler för stipendier och priser inom nämndens ansvarsområde ska KFS 30:13 utgå. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Kultur- och fritidsnämnden KFS 30:13 Regler för utdelning av Ekerö kommuns ungdomskulturstipendium

22 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Motion - Vattenkvalitet Dnr KS11/ Förslag till Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen anses behandlad. Solveig Brunstedt (C) och Kjell-Erik Börjesson (C) har i en motion föreslagit Kommunfullmäktige att en förteckning upprättas, med prioriteringar över vilka igenväxande vikar och sund i kommunen som ska åtgärdas. Den 3 april 2012 behandlade Kommunstyrelsen ärendet, som beslöt att återremittera ärendet till Stadsarkitektkontoret för ytterligare beredning. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteutlåtande stadsarkitektkontoret Protokoll Kommunstyrelsen Motion av Solveig Brunstedt (C) och Kjell-Erik Börjesson (C), Protokoll Kommunfullmäktige

23 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Anmälan av delegationsbeslut Beslut Anmälan noteras. Kommunstyrelsens ordförande Remissyttrande till Stockholms läns landsting avseende regional bedömning av behovet av nya bostäder i Stockholms län

24 KOMMUNSTYRELSEN Sida: För kännedom Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Regional bedömning av behovet av nya bostäder i Stockholms län remissyttrande Protokoll Socialnämnden , Programbeskrivning för seniorbostäder i Stenhamra Protokoll Socialnämnden , Riktlinjer för parboende i särskilda boendeformer Protokoll Kommunfullmäktige , Avsägelser Protokoll Kommunfullmäktige , Valärenden Protokoll Kommunfullmäktige , Sammanträdesplan 2013 Protokoll Kommunfullmäktige , Avtal med Trafikverket avseende ombyggnad av Färentunavägen/Enlundavägen Protokoll Kommunfullmäktige , Konsekvensutredning Ekonomi Protokoll Kommunfullmäktige , Delårsrapport per augusti 2012 Arbetsmiljöverket, Förbud och föreläggande enligt 7 kap. 7 arbetsmiljölagen - Färingsöhemmet Ansökan om stöd avseende energi- och klimatrådgivning Styrelseprotokoll AB Ekerö Bostäder Kallelse till styrelsesammanträde AB Ekerö Bostäder Styrelseprotokoll AB Ekerö Bostäder Kallelse till styrelsesammanträde AB Ekerö Bostäder Styrelseprotokoll Ekerö Bostäder SKL, Överenskommelse mellan staten och SKL om vissa ersättningar inom folkhälsoområdet för år 2013

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Torsdagen den 27 september 2012, kl. 13.00-15.00 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Måndagen den 17 oktober 2011, kl. 18.00-20.15 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50)

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset. kl 13.15 16.35 Beslutande Enligt bifogad närvarolista Justerare Inger B Larsson (S) och Sana Suljanovic (M) Tid och plats

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Kommunstyrelsen 1 (32) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 54 Utsändningsdag: Fredagen den 4 september 2015 V 38 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunfullmäktige Onsdag 16 September Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 16 september

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Förvaltningshuset, Björken, kl 13.00 17.10 Beslutande Hans Dahlström, ordförande (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Kerstin Jonsson (s) Mariann Karlsson (v) Karin Helmersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Annika Åsberg Rehnman kanslichef. Åsa Mikkelsen säkerhetsansvarig 185. Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Sida 1 (35) 2010-12-07

Annika Åsberg Rehnman kanslichef. Åsa Mikkelsen säkerhetsansvarig 185. Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Sida 1 (35) 2010-12-07 Sida 1 (35) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan 17.00-19.10 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Krister Göransson (S) tjg ersättare för L Emilsson (S) Lars Månsson (S)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Linnéa Nyman (s) och Lars Rundgren (m) Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Linnéa Nyman (s) och Lars Rundgren (m) Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunfullmäktige 2000-12-18 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 18 december 2000, kl 19.00-19.50

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 730/2011. Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 730/2011. Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 730/2011 Kommunstyrelsen Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Kent Persson (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-08-21

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-08-21 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby. Tisdag 21 augusti 2012 klockan 09:00-12:05, 13:00-15:10.

Läs mer