KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tisdagen den 27 november 2012, kl i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric Billter (FP) Lars Holmström (S) Hanna Svensson (S) Krister Skånberg (MP) Ylva Forslid (Ö) Lars Olof Lauén(M) Ove Wallin (C) Gunilla Lindberg (FP) Göran Hellmalm (FP) Inger Andersen (S) Lena Holst (MP) Gina Rosales (V) Desirée Björk (Ö) Tjänstemän Lars Hortlund, kommundirektör Katinka Wellin, ekonomichef Ann-Cathrine Bergström, kanslichef Daniel Lindqvist, kommunsekreterare Leif Kåsthag, planeringssamordnare Gun Lindh, controller Agneta Josefsson, controller Frank Renebo, fastighetschef Justering Justerare Lars Holmström (S) Plats och tid Kansliet Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Daniel Lindqvist... Peter Carpelan (M)... Lars Holmström (S)

2 KOMMUNSTYRELSEN Sida: 2 ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Paragrafnummer Kommunstyrelsen Datum då anslaget sätts upp: Underskrift. Datum då anslaget tas ned Underskrift. Förvaringsplats för protokollet Kansliet

3 Innehåll KOMMUNSTYRELSEN Sida: 3 99 Verksamhetsredovisning per september Resultatindikation per oktober Antagande av KFS 01:3 Bestämmelser för budget och budgetuppföljning Antagande av KFS 10:2 Avgifter för avskrifter och kopiering av allmänna handlingar Ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder för ny reglering av Mälaren Antagande av KFS 11:3 Allmänna lokala ordningsföreskrifter Ersättning till förtroendevalda för förlorade pensionsförmåner Redovisning av ej färdigberedda motioner Handlingsplan Landstingsregioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Remiss KSL Hemsjukvård 2015, inriktning Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut 2012, kvartal Tillägg till KFS30:1 Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden Avslutande av KFS 30:5 - Regler för utdelning av Ekerö kommuns kulturstipendium Avslutande av KFS 30:6 Regler för utdelning av Ekerö kommuns ungdomsledarstipendium Avslutande av KFS 30:13 Regler för utdelning av Ekerö kommuns ungdomskulturstipendium Motion - Vattenkvalitet Anmälan av delegationsbeslut För kännedom Sid

4 KOMMUNSTYRELSEN Sida: 4 99 Verksamhetsredovisning per september 2012 Dnr KS12/ Förslag till Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att notera verksamhetsredovisning per september I Ekerö sker de gemensamma uppföljningstillfällena av årets budget som avrapporteras till Kommunfullmäktige per mars, augusti och september. Augusti är tillika kommunens delårsrapport. Verksamhetsredovisning per september baseras på den ekonomiska redovisningen under året för perioden januari till september. Uppföljningen inkluderar inte kommunens bostadsbolag. I septemberredovisningen är fokus i sin helhet på den ekonomiska prognosen vid årets slut. Årets resultat prognosticeras till 23,6 mkr. Det motsvarar 1,9 procent av summan av skatteintäkter, generella bidrag och kommunal fastighetsavgift. Prognosen överstiger det budgeterade resultatet 13,5 mkr med 10,1 mkr. Avgörande för det positiva resultatet är högre skatteintäkter och engångsintäkt för återbetalning av sjukförsäkringspremier. Investeringarna beräknas uppgå till 92 mkr. Alla planerade projekt kommer inte att genomföras före årsskiftet. Föreliggande prognos innebär att balanskravet är uppnått. Det finansiella driftresultatet nås och målet att investeringarna är egenfinansierade nås innevarande år. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteutlåtande ekonomichefen, Promemoria Verksamhetsredovisning per september 2011 prognos helår Ekerö kommun Verksamhetsredovisningar från nämnder, Ks-kontor och produktionsområden

5 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Resultatindikation per oktober 2012 Dnr KS12/ Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Ekonomienheten informerar om resultatindikation per oktober Prognosen visar positivt resultat om 23,3 mkr och det balanserade resultatet 30,4 mkr. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Resultatindikation avvikelse helår per oktober 2012,

6 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Antagande av KFS 01:3 Bestämmelser för budget och budgetuppföljning Dnr KS12/ Beslut Kommunstyrelsen beslutar att respektive produktionschefs interna system för resultatöverföring inom produktionsområdet ska återrapporteras vid Kommunstyrelsens sammanträde den 4 juni Förslag till Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta KFS 01:3, att gälla från 1 januari Särskilt yttrande Krister Skånberg (MP) har inkommit med ett särskilt yttrande. Förslag till beslut är att anta reviderad lydelse i KFS 01:3. Nuvarande lydelse av bestämmelsen är från december 2007 behöver uppdateras för anpassas till hur organisationen ser ut idag och för att harmoniera med tillkomsten av flera nya lagar. I första hand behöver avsnitt C Verksamheten i de kommunala produktionsområdena revideras. Utöver viss justering av begrepp behöver regelverket för överoch underskottshantering förändras för att vara i överensstämmelse med innebörden i nya lagar. Ett separat PM avseende revidering av bestämmelser om resultatöverföring mellan kalenderår återfinns i detta ärende. Därtill anpassas övrig text i bestämmelsen så att den överensstämmer med nuvarande organisationsstruktur och benämningar samt hantering av vissa ärenden inom ekonomiområdet. Bland annat har delårsrapporten under de senaste fem åren utvecklats och även kommit att omfatta en kvalificerad prognos. Därför föreslås att nuvarande mer omfattande redovisning per september utgår. Den ersätts med en månadsprognos. En struktur med månadsprognoser som rapporteras till nämnd och Kommunstyrelse har utvecklats under åren och hanteringen införs i bestämmelsen. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteutlåtande ekonomichefen, Förslag KFS 01:3 december 2012 Nuvarande KFS 01:3 Utgiven december 2007

7 KOMMUNSTYRELSEN Sida: forts. PM Underlag för revidering av bestämmelserna om resultatöverföring mellan kalenderår Expediering Produktionschef barn och utbildning Produktionschef omsorg Produktionschef kultur och fritid Ekonomienheten

8 Särskilt yttrande av Krister Skånberg (MP) KOMMUNSTYRELSEN Sida: 8 Jag vill göra kommunfullmäktiges ledamöter uppmärksamma på två förslag till ändrade bestämmelser i kommunledningens förslag - som kommunstyrelsen biföll. Jag röstade själv inte mot förslaget utan nöjer mig med detta Särskilda uttalande. A) Den ena bestämmelsen i KFS som kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige att ändra, och som jag vill ta upp till debatt i kommunfullmäktige är att kommunstyrelsen ska få besluta att omdisponera anslag mellan investeringsprojekt som kommunfullmäktige beslutat anslå pengar till. Jag anser att den ändringen skulle minska kommunfullmäktiges inflytande och betydelse. Olika förklaringar till ändringsförslaget nämndes vid sammanträdet, bland andra: - Det är redan så i praktiken (!) - Det gäller bara akuta ärenden då man inte har tid att invänta kommunfullmäktiges beslut. Som ett "dåligt exempel" på sådant akut ärende nämndes: Behov att bygga en ny skola (!). B) Den andra bestämmelsen i KFS som kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige att ändra, och som jag vill ta upp till debatt innebär att utrymmet för överföring av överskott i den kommunala produktionen minskar jämfört med de regler som infördes Frågan är om förslaget innebär att även reglerna för underskott ändras och hur det skulle påverka de primära kommunala uppdragen. Nu får överföringen inte överskrida 2,5 %, exkl lokalhyreskostnaden, föreslaget är att av överskott får max 1,5 % av omslutningen överföras. Nu får det ackumulerade resultatet inte överstiga 5 %, exkl lokalhyreskostmnaden, föreslaget är max 1,5%. I ekonomichefens tjänsteutlåtande står det " - - underskott överförs i "ny räkning" i sin helhet". Tjänsteutlåtandet hänvisar till PM från kommunledningskontorets controller som på sid 8 ger en "Sammanfattning av regelsystem med tillämpning". Där står det under rubriken Underskott i pkt 9: "Underskott i ett produktionsområde är i princip inte tillåtet." Och därefter stadgas vad som gäller om underskott ändå uppkommer. Jag befarar att jag inte med säkerhet förstår vad det nya regelverket kommer att innebära för de verksamheter som "beställarnämnderna" dvs barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kulturnämnden "beställer" och som kommunfullmäktige i sitt budgetsammanträde beslutar om. Vad händer till exempel när socialtjänsten drabbas av några fler mycket kostnadskrävande "placeringar" (enligt gällande lagar) än budgeterat. Det bör inte leda till att övriga verksamheter bestraffas genom nedskärningar. Jag befarar också att de föreslagna ändringarna innebär att barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kulturnämnden, de så kallade beställarnämnderna, får ännu mindre möjlighet att påverka vad som händer med de verksamheter som de "beställt". Detta förnekades vid KS-sammanträdet, samtidigt som orden "aktiebolaget Ekerö kommun" nämndes, troligen som ett försök att förklara att när de anslagna pengarna är slut så - -. Ja, så vadå? Kommunen är skyldig att driva sina förskolor, skolor och sina sociala omsorgsverksamheter ändå. Jag anser att kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och beställarnämndernas ledamöter bör få tydlig information om vilka politiska organ som har möjlighet att delta i de beslutsprocesser som leder till att kommunen fullgör sina skyldigheter och vilka som har det juridiska ansvaret. Min uppfattning är att de nya bestämmelserna flyttar makten uppåt från produktionsenheterna till de tre cheferna som leder var sitt produktionsområde, vidare uppåt till kommunledningen och vidare uppåt till kommundirektören och kommunstyrelsens arbetsutskott och ända upp till kommunstyrelsens ordförande. Är det han, eller hela kommunstyrelsen, med sin uppsiktsplikt, som har det juridiska ansvaret? undrar Krister Skånberg

9 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Antagande av KFS 10:2 Avgifter för avskrifter och kopiering av allmänna handlingar Dnr KS12/ Förslag till Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta KFS 10:2 att gälla från 1 januari Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. Ylva Forslid (Ö) yrkar att en bestämmelse om att kopiering av allmänna handlingar ska vara avgiftsfri för politiker införs i KFS 10:2. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Enligt Tryckfrihetsförordningen har medborgarna rätt att ta del av allmän handling. Den som önskar ta del av handling har rätt att få en kopia eller avskrift av densamma. Myndigheten har då rätt att ta ut en fastställd avgift för det. Statliga myndigheter har att följa den statliga avgiftsförordningen (1992:191) men kommunerna har ingen motsvarande reglering utan varje kommun måste själv fastställa de avgifter som ska tas ut. Idag gäller den av Kommunfullmäktige antagna KFS 10:2 från De förändringar som har gjorts i det nu föreliggande förslaget är bl.a. tillägg för formaten A0, A1 och A2 (kursiverat i förlaget till ny KFS) samt några redaktionella ändringar. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteutlåtande kommunkansliet, Förslag till ny KFS 10:2, reviderad Nu gällande KFS 10:2 utgiven i maj 2009

10 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder för ny reglering av Mälaren Dnr KS10/ Beslut 1) Kommunstyrelsen beslutar att sista stycket i förslaget till yttrande flyttas och istället läggs som tredje stycke från slutet. 2) Med ändringen ovan ställer sig Kommunstyrelsen bakom kommunledningskontorets förslag till yttrande över Försvarsdepartementets uppmaning att underteckna avsiktsförklaring i rubricerat ärende. 3) Kommunstyrelsen uppdrar åt Kommunstyrelsens ordförande att underteckna yttrandet. Regeringskansliet har uppdragit till landshövding Ingemar Skogö att samordna ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder för en ny reglering av Mälaren. Ekerö kommun har fått ett förslag gällande ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder för ny reglering av Mälaren, med uppmaning att underteckna en avsiktsförklaring. Ekerö kommun, i likhet med en stor majoritet av övriga berörda kommuner, avser inte att göra detta, mot bakgrund av att regleringen av Mälaren är att betrakta som ett riksintresse och därför bör finansieras av staten. - Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Förslag till yttrande kommunledningskontoret - Försvarsdepartementets beslut avseende förlängd svarstid, Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ekerö kommuns yttrande till Regeringskansliet, PM Kommunrapport Ekerö kommun, Ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder för ny reglering av Mälaren Regeringskansliet, Försvarsdepartementets beslut avseende förlängd svarstid, Ekerö kommuns yttrande till Stockholms stad exploateringskontoret, Inbjudan till samråd om förslag till ny reglering av Mälaren, Expediering Försvardepartementet Planeringssamordnaren

11 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Antagande av KFS 11:3 Allmänna lokala ordningsföreskrifter Dnr KS12/ Förslag till Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta KFS 11:3 - Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ekerö kommun att gälla från 1 januari Grundläggande bestämmelser om ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap ordningslagen (1993:1617). De lokala ordningsföreskrifterna innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Ekerö kommun ska upprätthållas. Kommunal författningssamling 11:3 reglerar bl.a. i vilka områden där det på offentlig plats råder dryckesförbud. Närpolisen Ekerö har inkommit med en skrivelse med begäran om utökande av området med dryckesförbud i och runt Ekerö centrum för att därigenom möjliggöra en trivsam plats för innevånarna att bo samt vistas på och ha stöd för eventuella ingripanden. Förändringar i enlighet med Polisens önskemål föreslås föras in i ordningsföreskrifterna. Runt färjelägret vid Jungfrusund, Ekeröleden, förekommer störningar som hotar säkerheten för trafiken. För att säkerställa trafiken och minimera olycksrisken föreslås en zon runt färjelägret med fiskeriförbud. Botkyrka kommun kommer att införa en motsvarande föreskrift för färjelägret vid Slagsta. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteutlåtande tekniska kontoret, Förslag till KFS 11:3 Nu gällande KFS 11:3

12 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Ersättning till förtroendevalda för förlorade pensionsförmåner Dnr KS12/ Förslag till Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att den årliga pensionsavgiften från och med för förtroendevalda i Ekerö kommun höjs till 4,5 procent av den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsinkomst under året. År 2002 togs beslut i Kommunfullmäktige om ersättning till förtroendevalda för förlorade pensionsförmåner. Den årliga ersättningen beslutades då till 3,5 procent av den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsinkomst under året som den förtroendevalde erhållit vid fullgörande av förtroendeuppdrag i Ekerö Kommun. Det har nu kommit en ny rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som beskrivs i Arbetsgivarnytt nr 28/12. SKL beskriver att förändringar i pensionsavtalen de senaste åren innebär att pensionsavgiftsnivån 4,5 procent har etablerats, till exempel i pensionsavtalen KAP-KL, ITP1 och SAF-LO. SKL rekommenderar i skrivelsen att ersättningsnivån för förlorade pensionsförmåner för förtroendevalda höjs till 4,5 procent på den årliga ersättningen. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteutlåtande hr-enheten, Arbetsgivarnytt 28/12 från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Protokoll Kommunfullmäktige

13 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Redovisning av ej färdigberedda motioner Dnr KS12/ Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att notera redovisningen. Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning 30 ska Kommunstyrelsen två gånger per år till Kommunfullmäktige redovisa de motioner som ännu inte är färdigberedda. Detta är 2012 års andra redovisning. Hittills under 2012 (t.o.m. KF 25:e okt) har 7 nya motioner remitterats till Kommunstyrelsen och 5 har behandlats. Idag finns totalt 8 motioner som ännu inte är färdigberedda. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteutlåtande kommunledningskontoret, Ej färdigberedda motioner,

14 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Handlingsplan Landstingsregioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Dnr KS12/ Beslut 1) Kommunstyren ställer sig positiv till Handlingsplan Landstingsregioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet men gör inga utfästelser eller förbindelser med avseende på handlingsplanen. 2) Kommunstyrelsen begär att Sveriges Kommuner och Landsting återkommer med en tydliggörande beskrivning av det kommunala perspektivet generellt och för Ekerö kommun specifikt. 3) Kommunstyrelsen begär att Sveriges Kommuner och Landsting återkommer med en tydligare beskrivning vad gäller finansieringen av handlingsplanen. 4) Kommunstyrelsen begär att Sveriges Kommuner och Landsting i övrigt klargör hur lika villkor ska uppnås mellan huvudmännen, hur det kommunala deltagandet ska beaktas, hur finansieringsmodellen ska se ut, hur invånarperspektivet ska stärkas samt i övrigt återkommer med förslag till avtal. Center för ehälsa i samverkan (CeHis) har på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting (SKL) utarbetat ett förslag till handlingsplan för landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet. SKL har i skrivelse rekommenderat samtliga landsting, regioner och kommuner att anta förslag till handlingsplan för ehälsoområdet för perioden Med ehälsa avses vård och omsorg med användning av modern informations- och kommunikationsteknik bl. a för att möjliggöra för medborgare att medverka i den egna vårde. Den handlingsplan som föreligger är ett visions- och strategidokument för samverkan kring och utveckling av ehälsotjänster för invånare och vårdgivare inom landsting och kommun. Kommunförbundet Stockholms län (genom IT-forum) har i skrivelse över-lämnat synpunkter på handlingsplanen och lämnar till kommunerna i länet förslag till beslut i ärendet. IT-forums bedömning är att den handlingsplan som föreligger är ett viktigt steg i rätt riktning vad gäller utveckling inom ehälsoområdet och menar att det är viktigt att kommunerna ställer sig bakom handlingsplanen. IT-forum anser att det är positivt att CeHis blir en gemensam organisation för de offentliga vårdhuvudmännen, kommuner, regioner och landsting. IT-forum riktar samtidigt kritik vad gäller brister och otydligheter på en rad centrala områden i dokumenten.

15 KOMMUNSTYRELSEN Sida: forts. Bland annat konstateras att kommunperspektivet saknas i handlingsplanen, inte minst i listan över tidssatta mål. IT-forum anser att det som saknas eller är otydligt i handlingsplanen är vad ett kommunalt deltagande kommer att innebära, på vilket sätt den kommunala vård- och omsorgsverksamheten ska integreras i arbetet och hur kommunernas likvärdiga delaktighet ska tillgodoses. Likaså konstaterar IT-forum att finansieringsmodellen är oklar. IT-forum föreslår att denna utreds vidare och förtydligas samt informeras i god tid inför ett aktivt kommunalt deltagande i utvecklingsarbetet. Socialnämnden har behandlat ärendet och föreslår att Ekerö kommun ställer sig bakom de synpunkter som IT-forum har. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Socialnämnden Tjänsteutlåtande nämndkontoret social, Handlingsplan för Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet, Sveriges kommuner och Landsting (SKL), IT-forums förslag på svar på SKLs önskan att landets kommuner ska anta handlingsplan för ehälsa , Kommunförbundet Stockholms län Expediering Sveriges kommuner och landsting (SKL) Kommunförbundet Stockholms län, IT-Forum Socialnämnden

16 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Remiss KSL Hemsjukvård 2015, inriktning Dnr KS12/ Beslut 1) Kommunstyrelsen beslutar att som svar på remissen till KSL överlämna redovisat yttrande daterat ) Kommunstyrelsen beslutar att Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna yttrandet. I Stockholms län pågår ett gemensamt projekt mellan Stockholms läns landsting och Kommunförbundet Stockholms län vad gäller eventuell kommunalisering av hemsjukvård, Hemsjukvård Avsikten är att under 2012 presentera ett förslag på innehåll och omfattning för den framtida hemsjukvården. Därefter ska nivå på skatteväxling utredas och beslutas av såväl landstinget som kommunerna. Kommunförbundets bedömning är att en kommunalisering/förändring av hemsjukvården kan genomföras från och med Kommunförbundet Stockholms län (KSL) har i remiss begärt kommunens synpunkter på förslag till inriktning och omfattning för hemsjukvård Remissen har översänts till samtliga kommuner i länet. Synpunkter ska ha inkommit till KSL senast den 31 december. Ärendet har beretts av nämndkontoret i samverkan med övriga nordvästkommuner d.v.s. Upplands Väsby, Upplands Bro, Sigtuna, Sollentuna, Järfälla, Solna och Sundbyberg. Socialnämnden behandlade ärendet och har till Kommunstyrelsen överlämnat ett förslag till yttrande. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Socialnämnden Tjänsteutlåtande nämndkontoret social, Förslag till yttrande, Remiss Hemsjukvård 2015 Inriktning, KSL Expediering Kommunförbundet Stockholms län (KSL) Socialnämnden

17 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut 2012, kvartal 3 Dnr KS12/ Förslag till Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att notera rapporteringen. Socialnämnden ska till Kommunfullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och 9 LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd/insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Nämnden skall även lämna en statistikrapport till Kommunfullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 och 9 LSS som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden skall också ange vilka typer av bistånd/insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Rapportering ska ske en gång per kvartal och denna rapportering avser 3:e kvartalet SoL = Socialtjänstlag (2001:453) LSS = Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Socialnämnden Redovisning av ej verkställda beslut kvartal

18 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Tillägg till KFS30:1 Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden Dnr KS12/ Förslag till Kommunfullmäktige 1) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktiga besluta att i KFS 30:1 Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden göra följande tillägg: Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig för utformning av regler för stipendier och priser inom nämndens ansvarsområde. 2) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att kommunkansliet får i uppdrag av föra in tillägget i KFS 30:1 att gälla från 1 januari Kultur- och fritidsnämnden vill uppmärksamma föreningslivet och den ideella sektorn genom ett årligt event. I samband med galan är nämndens avsikt att dela ut de priser och stipendier som ligger inom nämndens ansvarsområde. Det gäller både stipendier som Kommunfullmäktige beslutat om regelverket för såsom kulturstipendiet, ungdomskulturstipendiet och ungdomsledarstipendiet, samt av nämnden nyinstiftade priser. För att få en smidigare hantering av förändringar av regelverk för stipendier och priser inom nämndens ansvarsområde föreslås att Kommunfullmäktige ger detta ansvar till nämnden och att det skrivs in i Kultur- och fritidsnämndens reglemente. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Kultur- och fritidsnämnden Tjänsteutlåtande nämndkontoret kultur och fritid, PM Revidering av kultur och fritidsnämndens reglemente,

19 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Avslutande av KFS 30:5 - Regler för utdelning av Ekerö kommuns kulturstipendium Dnr KS12/ Förslag till Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att KFS 30:5 utgår ur den kommunala författningssamlingen från 31 december För att få en smidigare hantering av förändringar av regelverk för stipendier och priser inom nämndens ansvarsområde föreslås att Kommunfullmäktige ger detta ansvar till nämnden och att det skrivs in i Kultur- och fritidsnämndens reglemente. Som en följd av beslutet att införa en bestämmelse i reglementet för Kultur- och fritidsnämnden att Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig för utformning av regler för stipendier och priser inom nämndens ansvarsområde ska KFS 30:5 utgå. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Kultur- och fritidsnämnden KFS 30:5 Regler för utdelning av Ekerö kommuns kulturstipendium

20 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Avslutande av KFS 30:6 Regler för utdelning av Ekerö kommuns ungdomsledarstipendium Dnr KS12/ Förslag till Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att KFS 30:6 utgår ur den kommunala författningssamlingen från 31 december För att få en smidigare hantering av förändringar av regelverk för stipendier och priser inom nämndens ansvarsområde föreslås att Kommunfullmäktige ger detta ansvar till nämnden och att det skrivs in i Kultur- och fritidsnämndens reglemente. Som en följd av beslutet att införa en bestämmelse i reglementet för Kultur- och fritidsnämnden att Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig för utformning av regler för stipendier och priser inom nämndens ansvarsområde ska KFS 30:6 utgå. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Kultur- och fritidsnämnden KFS 30:6 Regler för utdelning av Ekerö kommuns ungdomsledarstipendium

21 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Avslutande av KFS 30:13 Regler för utdelning av Ekerö kommuns ungdomskulturstipendium Dnr KS12/ Förslag till Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att KFS 30:13 utgår ur den kommunala författningssamlingen från 31 december För att få en smidigare hantering av förändringar av regelverk för stipendier och priser inom nämndens ansvarsområde föreslås att Kommunfullmäktige ger detta ansvar till nämnden och att det skrivs in i Kultur- och fritidsnämndens reglemente. Som en följd av beslutet att införa en bestämmelse i reglementet för Kultur- och fritidsnämnden att Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig för utformning av regler för stipendier och priser inom nämndens ansvarsområde ska KFS 30:13 utgå. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Kultur- och fritidsnämnden KFS 30:13 Regler för utdelning av Ekerö kommuns ungdomskulturstipendium

22 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Motion - Vattenkvalitet Dnr KS11/ Förslag till Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen anses behandlad. Solveig Brunstedt (C) och Kjell-Erik Börjesson (C) har i en motion föreslagit Kommunfullmäktige att en förteckning upprättas, med prioriteringar över vilka igenväxande vikar och sund i kommunen som ska åtgärdas. Den 3 april 2012 behandlade Kommunstyrelsen ärendet, som beslöt att återremittera ärendet till Stadsarkitektkontoret för ytterligare beredning. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteutlåtande stadsarkitektkontoret Protokoll Kommunstyrelsen Motion av Solveig Brunstedt (C) och Kjell-Erik Börjesson (C), Protokoll Kommunfullmäktige

23 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Anmälan av delegationsbeslut Beslut Anmälan noteras. Kommunstyrelsens ordförande Remissyttrande till Stockholms läns landsting avseende regional bedömning av behovet av nya bostäder i Stockholms län

24 KOMMUNSTYRELSEN Sida: För kännedom Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Regional bedömning av behovet av nya bostäder i Stockholms län remissyttrande Protokoll Socialnämnden , Programbeskrivning för seniorbostäder i Stenhamra Protokoll Socialnämnden , Riktlinjer för parboende i särskilda boendeformer Protokoll Kommunfullmäktige , Avsägelser Protokoll Kommunfullmäktige , Valärenden Protokoll Kommunfullmäktige , Sammanträdesplan 2013 Protokoll Kommunfullmäktige , Avtal med Trafikverket avseende ombyggnad av Färentunavägen/Enlundavägen Protokoll Kommunfullmäktige , Konsekvensutredning Ekonomi Protokoll Kommunfullmäktige , Delårsrapport per augusti 2012 Arbetsmiljöverket, Förbud och föreläggande enligt 7 kap. 7 arbetsmiljölagen - Färingsöhemmet Ansökan om stöd avseende energi- och klimatrådgivning Styrelseprotokoll AB Ekerö Bostäder Kallelse till styrelsesammanträde AB Ekerö Bostäder Styrelseprotokoll AB Ekerö Bostäder Kallelse till styrelsesammanträde AB Ekerö Bostäder Styrelseprotokoll Ekerö Bostäder SKL, Överenskommelse mellan staten och SKL om vissa ersättningar inom folkhälsoområdet för år 2013

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 21 juni 2011, kl. 15.00-15.10 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tisdagen den 9 oktober 2012, kl. 18.00-19.00 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 9 oktober 2012, kl. 18.00- i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Beslutande Ledamöter. Ersättare. Övriga. Justering Justerare Plats och tid Justerade paragrafer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Beslutande Ledamöter. Ersättare. Övriga. Justering Justerare Plats och tid Justerade paragrafer Tid och plats ande Ledamöter Ersättare Övriga, 18.00- i Debatten Peter Carpelan (M), ordf. Vakant (M) Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Gunilla Lindberg (FP), 1:e

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tisdagen den 9 april 2013, kl. 18.00-22:00 Wrangelska salen, Ekebyhovs slott Peter Carpelan (M) ordf. Staffan Strömbäck (M) Lennart

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tisdagen den 11 september 2012, kl. 18.00 - i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Torsdagen den 27 september 2012, kl. 13.00-15.00 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Torsdagen den 31 januari 2103, kl. 18.00 20.00 Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll Tid och plats Tisdagen den 21 februari 2012, kl 18.00 19.45 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Gerby (M), ordförande Mats Ahlbom (M) Gunnel Bergström (FP) Ove Wallin (C) Hanna

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 31 januari 2012, kl. 18.00-18.30 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson (M) Jan Runesten

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid och plats Tisdagen den 23 april 2013, kl. 16.00 22.00 i Mälarökyrkan, Ekerö centrum (matpaus 18:10-18:50) Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) Ingegerd Danielsson (FP) Lars Holmström

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-04-08. 2014-04-08, 18.00-20.00 i Debatten. Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-04-08. 2014-04-08, 18.00-20.00 i Debatten. Beslutande Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare, 18.00-20.00 i Debatten Peter Carpelan (M), ordf. Adam Reuterskiöld (M) Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Gunilla

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 11 maj 2010, kl. 13.00-17.00 rum 386, kommunhuset ande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Lennart Nilsson (M) Jan-Erik Billter

Läs mer

Ekebyhovs slott, Wrangelska salen, kl. 13.00-18.30

Ekebyhovs slott, Wrangelska salen, kl. 13.00-18.30 1 Ekebyhovs slott, Wrangelska salen, kl. 13.00-18.30 Peter Carpelan (m), ordf Anna-Karin Ullgren (m) Lennart Nilsson (m) Nils Lundqvist (m) Kjell Öhrström (m) Staffan Strömbäck (m) Jan-Eric Billter (fp)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 13 september 2011, kl. 18.00-21.15 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Staffan Strömbäck (M) Lennart

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Onsdagen den 17 oktober 2012 kl. 18.00 21.00, Ekebyhovs slott Staffan Strömbäck (M), ordförande Uma Ormont (M) Christina Blom Andersson (KD) Olle

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-03-04. 2014-03-04, 18.00-20.10 i Debatten. Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-03-04. 2014-03-04, 18.00-20.10 i Debatten. Beslutande Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare, 18.00-20.10 i Debatten Peter Carpelan (M), ordf. Adam Reuterskiöld (M) Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Gunilla

Läs mer

Kommunhusets annex soc stora, kl. 18.00-20.30. Ej tjänstgörande Gunnar Pihl (fp) Sveneric Larsson (s) ersättare Lars Skoglund (c) Gina Rosales (v)

Kommunhusets annex soc stora, kl. 18.00-20.30. Ej tjänstgörande Gunnar Pihl (fp) Sveneric Larsson (s) ersättare Lars Skoglund (c) Gina Rosales (v) 1 Kommunhusets annex soc stora, kl. 18.00-20.30 Peter Carpelan (m), ordf Anna-Karin Ullgren (m) Lennart Nilsson (m) Jan Runesten (m) Kjell Öhrström (m) Staffan Strömbäck (m) Jan-Eric Billter (fp) Solveig

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 13 november 2012, kl. 13.00-16.45 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Peter Carpelan (M) ordf. Jan Runesten (M)

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 2012-09-12

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 2012-09-12 Tid och plats Onsdagen den 12 september. 2012, kl 17.00 20.00 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lena Gerby (M), ordförande Hanna Svensson (S)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 8 maj 2012, kl. 18.00-18.45 i Debatten, kommunhuset Jan-Eric Billter (FP), ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson

Läs mer

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition 2 Ks 48 Dnr 02/KS1 042 Verksamhetsredovisning per 2002-03-31 Nämnder och kontor har till kommunstyrelsen överlämnat verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m), Leif

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tisdagen den 13 mars 2012, kl. 18.00-20.35 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 12 juni 2012, kl. 13.00-15.30 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan-Eric Billter (FP) Lars

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll s Tid och plats Måndagen den 10 september 2012 kl. 18.00 20.40 Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Gunilla Lindberg (FP), ordförande fr o m 32 Sivert Åkerljung (KD) Ann-Britt Fransson (M) Johan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 29 november 2011, kl. 18.00-19.55 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Tid och plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tisdagen den 6 mars 2012, kl 18.00-21.10 i Debatten Lena Gerby (M), ordförande Mats Ahlbom (M) Lotta Claussnitzer (M) Marzena Waligorska (M) Gunnar

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 8 maj 2012, kl. 18.00-18.45 i Debatten, kommunhuset Jan-Eric Billter (FP), ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll KOUNFULLÄKTIGE Tid och plats Tisdagen den 11 december 2012, kl. 18.00 20.05 i älarökyrkan, Ekerö centrum Ajournering för kaffe 19.15-19.40 ande Ledamöter Peter Carpelan () ats Ahlbom () Lars Holmström

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Tid och plats Onsdag den 23 januari 2013, kl. 18.00 20.30 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Lena Gerby (M) ordförande Mats Ahlbom (M) Marzena Waligorska (M) Patrik

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 17 april 2012, kl. 13.00-15.00 i Biblioteket, Ekebyhovs slott Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M)

Läs mer

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige 2 Ks 118 Dnr 01/KS1 042 Verksamhetsuppföljning per 30 september 2001 Nämnder och kontor har överlämnat verksamhetsuppföljning per 30 september 2001. Kommunledningsstaben har upprättat tjänsteutlåtande

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M)

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M) 1(11) Plats och tid ande Sammanträdesrum Roslags-Länna, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.20 Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Datum. ... Eva Saaw. ... Roger Eklund. ... Lena Jonsson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vård- och omsorgsnämnden

Datum. ... Eva Saaw. ... Roger Eklund. ... Lena Jonsson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Jonny

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(15) Barn och ungdomsnämnden

EKERÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(15) Barn och ungdomsnämnden EKERÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(15) Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 5 december 2006, klockan 17:00-18:40, Ekebyhovs slott Anna-Karin Ullgren (m) ordf. Emma Jakobsson (fp) 1: e vice

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Överenskommelse mellan Österåkers kommun och landstinget i Stockholms län om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård

Överenskommelse mellan Österåkers kommun och landstinget i Stockholms län om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-12-02 Dnr KS 2015/0408 Överenskommelse mellan Österåkers kommun och landstinget i Stockholms län om samverkan när en individ

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Kommunstyrelsen 2010-05-31 1 (5) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Beslutande Övriga deltagare Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter:, Glenn Nordlund (S), Jim Sundelin (S), Lena

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(10) Kulturnämnden

EKERÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(10) Kulturnämnden EKERÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(10) Tid och plats Måndagen den 22 oktober 2007, klockan 17.30-20.30 kommunhuset rum 386 Beslutande Ledamöter Monica Wallenius (m) Åke Liedberg (m) Lennart Ljungblom

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

VALNÄMNDEN. Protokoll 2012-01-24. Tisdagen den 24 februari 2012, kl 18-20 i Dialogen. Tid och plats

VALNÄMNDEN. Protokoll 2012-01-24. Tisdagen den 24 februari 2012, kl 18-20 i Dialogen. Tid och plats Tid och plats Tisdagen den 24 februari 2012, kl 18-20 i Dialogen Beslutande Ledamöter Göran Löfgren (M), ordförande Bo Hammarlund (FP) Anna-Carin Stålgren (KD) Ann-Britt Lindberg (C) Madeleine Mjöberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) 1(11) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.00 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Tjänstgörande ersättare Elisabeth

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll ARBETSUTSKOTT Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Måndag den 29 april 2013, kl. 18.00 20.00 i Prologen, kommunhuset Lena Gerby (M), ordförande Mats Ahlbom (M) Göran Hellmalm (FP)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Tid Måndagen den 12 december 2016 kl 13.00 Plats Konferensrum 128, kommunhuset, Sundsgatan 29,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott, måndag 19 juni 2017

Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott, måndag 19 juni 2017 Protokoll från Vänersborgs kommun Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott, måndag 19 juni 2017 Tid: 13:00-13.25 Plats: Konferensrum 128, kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Justerare Gunnar Lidell

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

3 Dnr KS 2016/238. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott.

3 Dnr KS 2016/238. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 2017-01-25 6 (19) 3 Dnr KS 2016/238 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 25 januari 2011, kl. 13.00-16.30 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Paragrafen justeras omedelbart.

Paragrafen justeras omedelbart. 2 Ks 112 Dnr 01/KS125 284 Dnr 01/KS126 284 Antagande av entreprenör avseende ombyggnader av Tappströmsskolan, Stenhamraskolan och Uppgårdskolan_ Kommunfullmäktige beslutade 2002-11-28 att i investeringsbudgeten

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll s Socialnämndens arbetsutskott Tid och plats Beslutande Ledamöter Onsdagen den 12 september 2012 kl. 18.00 21.10 i Debatten, kommunhuset Staffan Strömbäck (M), ordförande Uma Ormont (M) Christina Blom

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.00-19.05 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Martin Moberg (s) tjg ers

Martin Moberg (s) tjg ers Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-09-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-9.40 Beslutande Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) Lena Karstensson (m)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 75-84 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 ande Närvarande, ej Tjänstgörande Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2013-11-19 1 (13) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.45 Paragrafer 86-94 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Berit Sörman (S) Bernt

Läs mer

Ks 134 Dnr 02/KS

Ks 134 Dnr 02/KS 2 Ks 134 Dnr 02/KS123 432 Yttrande till miljödomstolen avseende NCC AB:s ansökan om att få utföra schaktning för att anlägga kanal och damm, Västra Sandudden NCC AB har hos miljödomstolen ansökt om tillstånd

Läs mer

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 Kommunfullmäktige 2012-10-29 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 80 Allmänhetens frågestund 81 Resultatinformation 2012:2 82 Fastställelse av skattesats för 2013 83 Länsgemensam

Läs mer

Datum. ... Harriet Holst-Eklund. ... Börje Eriksson. ... Hans Andersson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum. ... Harriet Holst-Eklund. ... Börje Eriksson. ... Hans Andersson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kolsva bibliotek, samlingssalen kl 18.00-18.58 ande Övriga deltagare Börje Eriksson (S), ordf Annika Duàn (S), vice ordf Hans Andersson (S) Tina Linder (S) Åsa

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Tekniska nämnden. Sammanträdesprotokoll Beslutande

Tekniska nämnden. Sammanträdesprotokoll Beslutande Tid och plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare, 18.00 i Debatten Adam Reuterskiöld (M), ordf. Maria Kvarnheden (M) Martin Hamberg (C) Gunnar Pihl (FP) 1:e vice ordf. Liisa Ödén Vento (S)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer