KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 53 7 september 2015 SVAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 53 7 september 2015 SVAR"

Transkript

1 KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 53 7 september 2015 SVAR

2 1 INNEHÅLL: Tema sid A Medicin 2 B Pediatrik 6 C Obstetrik & Gynekologi 10 D Psykiatri 13 E Kirurgi 16

3 2 A MEDICIN A 1 B2-stimulerare och antikolinergika (i inhalation), syrgas, kortikosteroider iv eller peroralt (3 av 4 rätta svar =1 poäng, 4 av 4 rätta svar = 2 poäng) A 2 Subarachnoidalblödning. A 3 För att utesluta DVT vid låg klinisk misstanke, dvs Wells score < 2. A 4 - Adrenalin 0,1 0,2 mg långsamt i.v., alt 0,5 mg i.m., alt Anapen/Epipen/Jext 0,3 ml/0,3 mg. - Betapred 4 mg/ml 2 ml i.v., alt solucortef 200 mg i.v. - Syrgas. (Ventoline eller antihistamin kan accepteras som svar istället för syrgas.) (2 rätta svar inkl adrenalin=1 poäng, 3 rätta svar inklusive adrenalin och betapred = 2 poäng) A 5 A. Elkonvertering, eftersom debuten är säker. B. När patienten har ätit senaste gången; elkonvertering blir i propofolnarkos, risk för aspiration. A 6 A. Pneumothorax. B. Lungröntgen (eller ultraljud).

4 3 A 7 A. Aortainsufficiens. B. Endokardit. C. Ekokardiografi transesofagalt (TEE) (totalt 3 poäng) A 8 A. A cerebri media vä. B. Väldigt oklar insjuknandetid och sannolikt stor fördröjning, således ej aktuell för trombolys- ge övrig vård på strokeavdelning. A 9 A. Smal QRS takykardi med frekvens kring 200/minut. B Esofagus EKG. C. Adenosin, vagala manövrar som krysta (kräkreflex också rätt). (totalt 3 poäng) A 10 Rehydrering. A 11 Binjurebarkshyperplasi. A 12 A. KOL. B. Lungröntgen och spirometri.

5 4 A 13 A. Diabetisk ketoacidos. B. NaCl-infusion och insulin. A 14 Sakroiliit/ankyloserande spondylit/bechterews sjukdom. A 15 A. Punktion av pleura för analys och odling. B. Med inläggning av drän och antibiotika. A 16 A. Von Willebrand sjukdom. B. På grund av att man ser blödningsmönster som talar för primär hemostas, men med förlängd APT tid. Hemofili inte sannolikt hos kvinnor. A 17 Buktrombos (vena cava inf, som leder till stas i v hepatica och portal hypertension med splenomegali). A 18 A. Mb Cushing. B. Kortisol i dygnsurinmätning (helst 3 dagar) eller dexametasonhämningstest.

6 5 A 19 A. Tar fullständigt blodstatus inkl. diff. PK, APT samt leverprover. (1 poäng om blodstatus + diff framkommer) B. ITP. C. Steroider. (totalt 3 poäng) A 20 Pneumoni, Methotrexatbiverkan, interstitiell lungsjukdom/fibros relaterat till hennes RA. A 21 A. Wegeners granulomatos. B. Eosinofil granulomatos (Churg-Strauss syndrom). C. Temporalisarterit (jättecellsarterit). (totalt 3 poäng)

7 6 B PEDIATRIK B 1 A. MPR. B. 18 månaders ålder och 6 8 års ålder. C. Det ger en starkare immunreaktion med längre varaktighet. D. De kan ge en liten infektion. (Det kan vara farligt för barn med immunbrist.) B 2 Onormalt. Man har ingen handpreferens i denna ålder. Om det föreligger handpreferens hö eller vä, kan det tala för patologi typ CP-skada. B 3 Underburen: född före v 37. Överburen: efter v 42. B 4 Poststreptokocknefrit Fynd av erytrocyter i urinprov. Fynd av streptolysin-antikroppar. Kommer efter streptokockinfektion. I lab noteras komplementkonsumtion. Oftast engångsnefrit. IgA nefrit Fynd av erytrocyter i urinprov. Ofta recidiverande i skov. Behandlas ibland med kortikosteroider. B 5 Buköversikt och kolonröntgen eller tunntarmspassage. Tunntarmsatresi, Hirschsprungs sjukdom, CF och mekoniumileus.

8 7 B 6 A. Moro-, grip- och sugreflex. B. Ca 3-4 månader. B 7 Myokardit (ev perikardit). Troponin och EKG. Arytmier. B 8 Ethmoidit. Iv antibiotika, typ cefotaxim. Meningit, sinustrombos eller periorbital abscess. B 9 Järnbristanemi. Ferritin. Dietär orsak, ev överkonsumtion av mjölk. B 10 Turners syndrom. Kromosomprov, ev S-östrogen. B 11 Osteomyelit. Scintigrafi. B 12 4 månaders ålder. Kött, fisk ägg, rotfrukter, frukt, gluten. 4 månader. Vete, råg, korn.

9 8 B 13 Ansträngningsutlöst astma. Beta-2- stimulerare som inhalation. B 14 c). B 15 Feberkramp. Feber >38,5, symmetrisk kramp tonisk klonisk, duration < 10 minuter, debut efter 0,5 års ålder och före 4 års ålder. B 16 Mykoplasma pneumoni. Serologi eller PCR prov. Erytromycin eller tetracyklin. B 17 Hjärntumör. CT skalle. B 18 A. Gå utan stöd. B. Bygga torn av 2-3 klossar (släppa ett grepp), äta hjälpligt med sked. C. En- till tvåordsmeningar. B 19 A. Nefrit, vaskulitutslag i huden, buksmärtor, artrit. B. Njurar.

10 9 B 20 Hemofili. X-bundet recessivt.

11 10 C OBSTETRIK & GYNEKOLOGI C 1 X, rupturerad eller torkverad ovarialcysta. C 2 A. Minst bakterier/ml urin vid två olika urinbestämningar och mittstråleprov, utan samtidigt symtom på urinvägsinfektion hos patienten. B. Pyelonefrit, prematur förlossning. (totalt 4 poäng) C 3 A. Vulvacancer. B. Stansbiopsi. C 4 A. Vattenavgång före vecka 37+0 utan samtidigt värkarbete. B. Prematur förlossning, uppåtstigande infektion/amnionit, oligohydramnios med lunghypoplasi.. (totalt 3 poäng) C 5 Oestring vaginalring som byts var 3:e månad. C 6 3 %.

12 11 C 7 Insemination, in vitro-fertilisering. C 8 A. Mola. B. Exaeres. C. HCG-kontroller under 6-12 månader tills de blir negativa, lungröntgen. (3 poäng) (totalt 5 poäng) C 9 A. Uterus + adnexa + oment. (3 poäng) B. Hon får östrogensubstitution (medelpotenta östrogener). (totalt 4 poäng) C 10 A. Placenta previa. B. Infartskanyl, ambulans till förlossningsklinik. (totalt 3 poäng) C 11 Spontan abort, preeklampsi, IUGR, intrauterin fosterdöd. (4 poäng) C 12 P-piller engångsdos 1,5 mg levonorgestrel inom 72 tim eller Cu-IUD inom 5 dagar. (totalt 4 poäng) C 13 A. Djup ventrombos (DVT). B. Ultraljud samt doppler. C. Heparin i.v samt därefter s.c. (totalt 3 poäng)

13 12 C 14 A. Barnet smittas vanligtvis i förlossningskanalen. B. Ja.

14 13 D PSYKIATRI D 1 Schizofreni. Typisk insjuknandeålder. Prodromalsymtom i form av längre tids dysfunktion. Bisarrt beteende. Misstänkt hallucinatoriskt beteende. (3 poäng) (totalt 4 poäng) D 2 Hereditet för psykisk sjukdom. Alkohol, droger. Vanföreställningar, hallucinationer, styrningsupplevelser. (4 poäng) D 3 Neologismer. D 4 Allvarlig psykisk störning. Oundgängligt behov av kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård. Motsätter sig vården eller det finns grundad anledning att anta att vården inte kan bedrivas med samtycke. Att patienten till följd av sin psykiska störning kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon annan. (4 poäng) D 5 Fullständig anamnes, inkl. från anhöriga. Somatiskt status, inkl. neurologstatus. Labstatus, inkl drogscreening. Avdelningsobservationer. CT skalle, alt. MR. Psykologtestning. Kuratorsutredning. Funktionsbedömning hos arbetsterapeut. (4 poäng)

15 14 D 6 Antipsykotiska läkemedel (neuroleptika). D 7 Tardiv dyskinesi. D 8 Tourettes syndrom. Osannolikt att tardiv dyskinesi skulle debutera ett par år efter avslutad behandling. Patienten har motoriska och vokala tics. (totalt 3 poäng) D 9 ADHD. D 10 Hon kan behandlas effektivt med såväl läkemedel som psykoterapeutiska metoder och hjälpmedel. D 11 Remiss till psykiatrisk klinik, neuropsykiatrisk mottagning om sådan finns, för utredning och ställningstagande till behandling. D 12 Vanföreställningssyndrom med svartsjukeparanoia.

16 15 D 13 a) Inläggning. Kontakt med bakjouren för ställningstagande till vårdintyg. b) Utvidgad anamnes. Labstatus med alkoholmarkörer. CT skalle. c) Antipsykotiskt läkemedel. (totalt 5 poäng) D 14 Social fobi. D 15 KBT. SSRI.

17 16 E KIRURGI E 1 Risk för kärl- och nervskador. E 2 Röntgenkontroll av frakturläge. E 3 Artrosskola, sjukgymnastik, mediciner. Skall inte opereras. E 4 Mobilisering med avlastning och analgetika. E 5 A. Ulnar deviation av handen med flekterad dig 1 utlöser smärta. B. Patienten står på knä med den skadade foten hängande fritt. Vid kompression av vadmuskulaturen rör sig inte foten. C. Bortfall av fingrarnas ab-adduktionsförmåga. D. Besvären ökar vid belastning, men släpper vid flexion av ryggen. (totalt 4 poäng) E 6 Explorera ulnara kollateralligamentet.

18 17 E 7 Ca 5-7 dagar efter traumat. E 8 Abduktion av armen. E 9 Dropphand. E 10 Syndesmosruptur. E 11 Frozen Shoulder. E 12 Transuretral resektion. E 13 Man gör ett blåssubstitut av ett tunntarmssegment som kopplas till uretärer och uretra. E 14 Minska/slå ut testosteronproduktionen.

19 18 E 15 Rätt: 2, 4 Fel: 1, 3. E 16 Skall inte behandlas. E 17 Konkrementet utgör ett hinder som leder till högt tryck i njurbäcken/uretär som dilaterar, vilket utlöser smärta. E 18 Blodtryckssänkning som inte svarar på vätskebehandling, vidgade halsvener, dvs lågt artärtryck i kombination med högt ventryck, och dämpade hjärtljud. E 19 Rätt: 1, 3, 4. Fel: 2. E 20 CT skalle. E 21 Erysipelas har en typisk skarp avgränsning mellan normal och rodnad hud. Flegmone diffus avgränsning.

20 19 E 22 Invid mediala malleolen, omgiven av brunaktig, indurerad hud. E 23 Mortalitet. E 24 Fortsatt utredning med koloskopi. E 25 Tidig excidering av död vävnad och delhudstransplantation. E 26 A. Nekrotiserande fasciit. B. AKUT operation med total friläggning av det drabbade området - kan eventuellt gå till amputation. E 27 Lokal peritonitretning, som utlöser muskelförsvar. E 28 Spinal stenos och artros i höft/knä.

21 20 E 29 Doppler (ultraljud) och ankeltryck. E 30 Det normala skivepitelet är omvandlat till cylinderepitel inom ett område i esophagus, ca 4 cm från cardia innebär ökad risk för cancerutveckling. E 31 A. Ventilpneumothorax. B. Punktion med grov venkanyl strax under nyckelbenet på den sammanfallna (högra) sidan. E 32 Atherom. E 33 En gallsten har perforerat blåsan och sedan via en fistelgång till duodenum transporterats till ileocekalvalven, där den fastnat. E 34 A. En gastrostomi, där man lägger in en Foleykateter som tunneleras i bukväggen och där ballongen fylles på inne i ventrikeln. B. För nutrition, när patienten inte kan inta föda normala vägen, exempelvis efter stroke, esophagusstriktur, eller för avlastning av kroniskt distalt hinder undvika kräkningar.

A Medicin 2 B Pediatrik 12 C Obstetrik & Gynekologi 19 D Psykiatri 24 E Kirurgi 29

A Medicin 2 B Pediatrik 12 C Obstetrik & Gynekologi 19 D Psykiatri 24 E Kirurgi 29 1 INNEHÅLL Tema sid A Medicin 2 B Pediatrik 12 C Obstetrik & Gynekologi 19 D Psykiatri 24 E Kirurgi 29 Svar A Medicin 36 B Pediatrik 40 C Obstetrik & Gynekologi 43 D Psykiatri 46 E Kirurgi 49 2 MEDICIN

Läs mer

KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 46

KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 46 KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 46 6 februari 2012 INNEHÅLL Tema sid DEL A Medicin 2 DEL B Pediatrik 13 DEL C Obstetrik & Gynekologi 24 DEL D Psykiatri 31 DEL E Kirurgi 39 1 (49) Personnummer: Nummer:

Läs mer

KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 43

KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 43 KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 43 13 september 2010 INNEHÅLL Tema sid DEL A Medicin 2 DEL B Pediatrik 15 DEL C Obstetrik & gynekologi 26 DEL D Psykiatri 34 DEL E Kirurgi 42 1(54) Personnummer:

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 26 februari 2010 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild

Läs mer

Specialistexamen i Obstetrik & Gynekologi 2012

Specialistexamen i Obstetrik & Gynekologi 2012 Specialistexamen i Obstetrik & Gynekologi 2012 Skriftlig tentamen 2012-05-09 Skrivningstid 10.00-15.00 Maxpoäng 120 Fråga 1 Scarlett, III-gravida, I-para, och hennes man Rhett, kommer till förlossningsavdelningen

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 HEMATOLOGI 2 Anemi 2 Blödarsjuka - akut omhändertagande 3 Blödningsjukdomar 4 Blödningskomplikationer vid antitrombotisk behandling 5 Disseminerad intravasal

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov RÄTTNINGSMALL TILL AT-PROV DEN 19 NOVEMBER 2010 INSTRUKTION Vid rättning kan flera svar vara rätt, än de som finns upptagna i rättningsmallen.

Läs mer

Specialistexamen i Obstetrik & Gynekologi 2013

Specialistexamen i Obstetrik & Gynekologi 2013 Specialistexamen i Obstetrik & Gynekologi 2013 Skriftlig tentamen 2013-05- 15 MED SVAR Skrivningstid 10.00-15.00 Maxpoäng 120 Fråga 1. Du är nattjour, klockan är 20.30. Barnmorska Gunilla ringer för smärtlindring

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 221BTROMBEMBOLISM - VENÖS 2 222B Djup ventrombos i ben eller arm 2 Lungemboli 5 223B Levernära tromboser. Portavenstrombos och Budd-Chiaris syndrom 10 224B Tromboflebit

Läs mer

Behandlingsriktlinjer

Behandlingsriktlinjer INNEHÅLL Behandlingsriktlinjer Ambulanssjukvården Regionala Ambulansgruppen 2003 1 INNEHÅLL 1. ANDNING 1 1.1 AKUT ASTMA - Vuxna (>12 år eller > 35 kg kroppsvikt) 2 1.2 HÖGA ANDNINGSHINDER/HANDLINGSPLAN

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring. - Skriftligt prov

Examination efter läkares allmäntjänstgöring. - Skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov RÄTTNINGSMALL TILL AT-PROV DEN 23 maj 2014 NÄMNDEN FÖR PROV EFTER LÄKARES ALLMÄNTJÄNSTGÖRING Universiteten i Göteborg, Linköping, Lund, Umeå,

Läs mer

Prehospitala direktiv, riktlinjer och instruktioner

Prehospitala direktiv, riktlinjer och instruktioner Prehospitala direktiv, riktlinjer och instruktioner Riktlinjerna är uppdelade i avsnitt. Avsnitt 1 beskriver vårt generella patientarbete. De direktiv som anges gäller för alla patienter om inget annat

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring. - samlat skriftligt prov. RÄTTNINGSMALL TILL e-at-prov DEN 22 FEBRUARI 2013

Examination efter läkares allmäntjänstgöring. - samlat skriftligt prov. RÄTTNINGSMALL TILL e-at-prov DEN 22 FEBRUARI 2013 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov RÄTTNINGSMALL TILL e-at-prov DEN 22 FEBRUARI 2013 NÄMNDEN FÖR PROV EFTER LÄKARES ALLMÄNTJÄNSTGÖRING Universiteten i Göteborg, Linköping,

Läs mer

MR... 63160 62060 63163 62100 81258 62470 62488 62190 62462 61611 61510 62374 62569 ÖNH

MR... 63160 62060 63163 62100 81258 62470 62488 62190 62462 61611 61510 62374 62569 ÖNH Akutkompendium 2011 Produktion: Infab, Helsingborg Tryck: Edita Västra Aros Förord vårt akutkompendium utkom första gången 1996 och har sedan dess varit en uppskattad hjälp i det dagliga arbetet. Förra

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 24 maj 2013 tid 9.00 14.00

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 24 maj 2013 tid 9.00 14.00 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 24 maj 2013 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild och fakta

Läs mer

Tentamen T7, LÄL/LÄMM71. Instruktioner 2011 06 03(VT 2011) 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??)

Tentamen T7, LÄL/LÄMM71. Instruktioner 2011 06 03(VT 2011) 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2011 06 03(VT 2011) Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta resultaten till dig) Flervalsfrågor

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring Skriftligt prov. SVARSFÖRSLAG TILL AT-PROV DEN 27 februari 2015

Examination efter läkares allmäntjänstgöring Skriftligt prov. SVARSFÖRSLAG TILL AT-PROV DEN 27 februari 2015 Examination efter läkares allmäntjänstgöring Skriftligt prov SVARSFÖRSLAG TILL AT-PROV DEN 27 februari 2015 NÄMNDEN FÖR PROV EFTER LÄKARES ALLMÄNTJÄNSTGÖRING Universiteten i Göteborg, Linköping, Lund,

Läs mer

Godkänt: 70% i kombination med 50 % rätt på respektive ämnesområde. Väl Godkänt: 85 % i kombination med 50% rätt på respektive ämnesområde

Godkänt: 70% i kombination med 50 % rätt på respektive ämnesområde. Väl Godkänt: 85 % i kombination med 50% rätt på respektive ämnesområde Akutmedicin Provmoment: Tentamen B:1 Ladokkod: 62KA01 Tentamen ges för: Fristående 12 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 15 06 05 Tid: 2,5 tim Hjälpmedel: Inga hjälpmedel! Totalt antal poäng på

Läs mer

Behandlingsriktlinjer

Behandlingsriktlinjer Behandlingsriktlinjer Detta exemplar tillhör:... Arbetsnummer:... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ANDNING 1.1 AKUT ASTMA 1.2 HÖGA ANDNINGSHINDER 1.3 EPIGLOTTIT och TRACHEIT 1.4 ALLERGI / ANAFYLAKTISK REAKTION

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 NEUROLOGI CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR 2 166B Stroke 2 167B Hjärninfarkt ischemisk stroke 2 168B Stroke - malign expansiv infarkt i a cerebri media 7 169B Stroke

Läs mer

Vårdprogram för TIA och Stroke Skaraborgs Sjukhus 2011

Vårdprogram för TIA och Stroke Skaraborgs Sjukhus 2011 Vårdprogram för TIA och Stroke Skaraborgs Sjukhus 2011 Kompendiet har utarbetats gemensamt av läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logoped, kurator, dietist och övrig personal på strokeenheterna

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 29 augusti 2014 tid 9.00 14.00

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 29 augusti 2014 tid 9.00 14.00 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 29 augusti 2014 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild och

Läs mer

Reumatologi i primärvård

Reumatologi i primärvård Reumatologi i primärvård Riktlinjer utarbetade i samverkan mellan reumatologer vid Akademiska sjukhuset och primärvårdsspecialister i Uppsala län Kontaktperson Överläkare Ann Knight, VO Reumatologi, Akademiska

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov RÄTTNINGSMALL TILL AT-PROV DEN 24 FEBRUARI 2012 NÄMNDEN FÖR PROV EFTER LÄKARES ALLMÄNTJÄNSTGÖRING Universiteten i Göteborg, Linköping,

Läs mer

Skriv ditt tentamensnummer här.. MEQ fråga 1

Skriv ditt tentamensnummer här.. MEQ fråga 1 Sidan 1 MEQ fråga 1 Anvisning: Frågan är uppdelad på ett sidor där sid. 1 innehåller det avslutande svaret men ingen fråga. Fortsättningen på sid. 2, osv bygger på uppgifter givna på föregående sidor och

Läs mer

Reumatologi Gävleborgs län - Vårdprogram

Reumatologi Gävleborgs län - Vårdprogram Diarienr: Ej tillämpligt 1(44) Dokument ID: 09-31192 Fastställandedatum: 2013-09-19 Giltigt t.o.m.: 2014-09-19 Upprättare: Thomas U Weitoft Fastställare: Tova Johansson Marknell Reumatologi Gävleborgs

Läs mer

VÅRDPROGRAM. Venös tromboembolism. Antikoagulantiabehandling. Venös tromboembolism och graviditet

VÅRDPROGRAM. Venös tromboembolism. Antikoagulantiabehandling. Venös tromboembolism och graviditet VÅRDPROGRAM Venös tromboembolism Antikoagulantiabehandling hos vuxna Venös tromboembolism och graviditet 2014 1 Introduktion Vårdprogrammet Venös tromboembolism och Antikoagulantiabehandling för Sahlgrenska,

Läs mer

Sår och Sårbehandling 2010

Sår och Sårbehandling 2010 Sår och Sårbehandling 2010 Sår drabbar alla människor någon gång, från de enkla skrubbsåren till komplicerade svårläkta sår. Sårläkning är vanligen okomplicerad, men i vissa fall stannar den upp och kan

Läs mer

Skriftlig examination frivillig specialistexamen i Pediatrik.

Skriftlig examination frivillig specialistexamen i Pediatrik. Skriftlig examination frivillig specialistexamen i Pediatrik. 061027 Namn: Personnummer: Skrivningstid: 09.00-12.00 (cirka) MPL: 80 1 1. Du arbetar på barnallergimottagningen och träffar en 7-årig flicka

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin sprogram 2012 FÖRGIFTNINGAR 2 Förgiftning - allmän del 2 Förgiftning - antidepressiva 5 Förgiftning - antikolinergika 7 Förgiftning - alkohol 8 Förgiftning - betablockerare 9 Förgiftning

Läs mer