Praktikrapport SIPU International AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Praktikrapport SIPU International AB"

Transkript

1 SIPU International AB Praktikplats: SIPU International AB Adress: Dalagatan 7, Stockholm Längd och omfång: 3 september 18 januari 2013, heltid 20 veckor Handledare: Therese Andersson Tel: E mail: Allmän presentation av SIPU International SIPU grundades ursprungligen år 1979 som en svensk statlig myndighet (Statens institut för personalutveckling) med fokus på offentlig förvaltning och har dess har genomgått en rad olika förändringar lades myndigheten SIPU ner och en grupp privatägda bolag bildades. Den svenska kursverksamheten fortsatte att bedrivas genom SIPU Förvalningsutveckling och SIPU International som blev en konsultfirma med fokus på att bygga kompetens och främja institutionell utveckling i transitons och utvecklingsländer. Internationellt är SIPU känt som Swedish Institute for Public Administration, vilket bättre beskriver SIPU:s arbete idag. SIPU International har sedan 2007 varit del av det finska bolaget FCG Group och år 2010 förvärvades även den svenska kursverksamheten av SIPU International. Idag arbetar företaget med konsult och utbildningsuppdrag i Sverige, Europa, Asien, Afrika och Sydamerika. SIPU:s internationella verksamhet omfattar kapacitetsbyggande och institutionell utveckling i utvecklings och transitionsländer. Det arbetar ca 35 personer på SIPU:s huvudkontor i Stockholm uppdelade på två avdelningar: Training Programmes (TP) och Development Consulting (DC). Många av dem som arbetar på SIPU idag är i grunden statsvetare, socionomer, nationalekonomer, samhällsplanerare etc. Utöver dessa anlitar SIPU lokala konsulter och inhemska experter i de länder där man utför uppdrag. Min position och arbetsuppgifter inom företaget Avdelningen Training Programmes (TP), där jag har praktiserat är uppdelad i svensk kursverksamhet (KV) och internationell kursverksamhet. Jag har arbetat med den internationella kursverksamheten där fokus ligger på Sidas internationella training programmes (ITP). ITP programmen finansieras av Sida och är en del av det svenska biståndet till utvecklings och transitionsländer. Det sker en upphandlingsprocess för varje ITP program där Sida som uppdragsgivare granskar inkomna anbud och det vinnande anbudet får genomföra uppdraget. SIPU genomför idag fem olika ITP program inom fokusområdena miljö, lokal demokrati, privatsektorutveckling, mänskliga rättigheter och genus. Ett ITP program innebär vanligtvis att en grupp utvalda deltagare från utvecklingsländer ingår i ett projekt som genom utbildning, i Sverige och deras hemländer, ska stärka deltagarnas kompetens inom ett specifikt ämne och stödja dem i genomförandet av ett förändringsprojekt i sitt hemland. Mina arbetsuppgifter med ITP programmen har främst varit administrativa, men i övrigt väldigt varierande. Jag har även erhållit erfarenhet av att arbeta med grupper från utvecklingsländer, hjälpt till vid studiebesök och gjort anbudsarbete för nya potentiella uppdrag.

2 Sammanfattning av mina erfarenheter av praktikperioden Under min praktik på SIPU International har jag breddat min förståelse för det praktiska arbetet kring internationellt utvecklingssamarbete. Jag har arbetat med genomförande och förberedelse av tre olika ITP program och därmed fått god insikt i hur det praktiska arbetet med dessa program ser ut. Jag har även fått använda mina språkkunskaper i ryska och engelska och gjort mycket administrativt arbete kopplat till de olika programmen. Min huvudsakliga arbetsuppgift har varit att arbeta med TP:s största ITP program Private Sector Development. Målet med programmet är att bidra till ekonomisk tillväxt genom insatser som främjar en sund och hållbar privatsektor, bättre fungerande marknader och ökad integration i världshandeln i målgruppsländerna. Mina arbetsuppgifter har varit att utveckla ett arbetsdokument som ger en överblick över arbetsbelastningen i programmet, anpassa utvärderingar, utveckla hemsidan för ITP PSD, samt att arbeta i Sidas ITP plattform. Då SIPU:s ITP uppdrag löper parallellt med varandra har jag genom att delta under olika faser i tre olika ITP program varit med i alla fem delar som utgör en s.k. programcykel. Detta innebär att jag fått förbereda, genomföra och utvärdera denna verksamhet något som har varit mycket lärorikt och gett mig en bra helhetsbild av hur det är att arbeta med denna typ av utbildningsverksamhet. Under tre veckor i september månad var jag delaktig under en s.k. Sverigefas i ett ITP program mot miljö med EU fokus på Naturvårdsverket. Sverigefasen är den mest intensiva utbildningsperioden i ett ITPprogram och innebär ca tre veckors utbildning i Sverige med seminarium, studiebesök och heldagar där deltagarna fördjupar sig i programmets fokusområde och utvecklar sina individuella förändringsprojekt. För mig var det lärorikt att delta i kursen för att själv uppleva vad en Sverigefas innebär för deltagarna i praktiken. Extra roligt var att deltagarna i detta program var från Östeuropa och att mina kunskaper i ryska därmed kom till användning. Under min praktikperiod fick jag även en inblick i offentliga upphandlingar och erfarenhet av att arbeta med anbud. Under november fördjupade jag mig i anbudsprocessen för ett ITP uppdrag då jag tillsammans med en kollega sammanfattade ett svar på en avropsförfrågan till Svenska Institutet för ett ITP program för kvinnliga sociala entreprenörer i MENA regionen 1. Perioden då vi sammanfattade avropssvaret var kort, men mycket intensiv och det var väldigt utvecklande att sätta sig in i anbudsprocessen eftersom det är där som SIPU:s arbete med ITP programmen egentligen startar. Detta var en av höjdpunkterna under praktiken eftersom jag lärde mig väldigt mycket på kort tid och det var extra kul att vi sedan faktiskt vann det här uppdraget. Utöver mina ordinarie uppgifter på TP har jag medverkat vid två studiebesök från Vitryssland som arrangerades på en annan avdelning under oktober månad. Här har jag varit en högt värderad resurs eftersom jag talar flytande ryska, vilket ofta har varit till stor hjälp såväl socialt som praktiskt och uppskattats av både kollegor och besökare. Under terminens gång har jag även hjälpt den svenska kursverksamheten med administrativa uppgifter och närvarat på ett antal av deras kurser. Min praktikperiod på SIPU har varit väldigt utvecklande, tidvis mkt intensiv och framför allt väldigt rolig. Kollegorna på SIPU har varit otroligt stöttande och positiva vilket gjorde att man snabbt trivdes på arbetsplatsen. 1 MENA regionen = Mellanöstern och Nordafrika

3 Praktikplatsen ur ett statsvetenskapligt perspektiv Bakgrund Som en avslutande del i vissa ITP program anordnar SIPU nationella tvådagars seminarium där deltagarna presenterar resultaten av sina projekt och får möjlighet att stärka de egna nätverken. Syftet är huvudsakligen att följa upp deltagarnas förändringsprojekt och se hur väl dessa har integrerats i den egna organisationen. Seminariet ska även fungera som en plattform där deltagarna kan skapa nätverk i sina hemländer vilket är tänkt att ge ITP programmet ett mervärde. Inbjudan till In Country seminarium skickas ut till alla deltagare i landet, deras supervisors/handledare, samt till deltagare från samma land som varit med i programmets tidigare omgångar. Problemet är att det funnits en viss tendens till dålig uppslutning på dessa In Country seminarium, både vad gäller deltagare från den aktuella programomgången och deltagare som varit med i tidigare programomgångar och bjuds in för att närvara den under dag två. Då seminarium av detta slag är såväl kostsamma som resurskrävande är det relevant att utreda vad de egentligen ger deltagarna, samt vad de bidrar till i termer av resultat och måluppfyllelse för programmet, och därmed utvärdera värdet av dessa för såväl deltagare som svenskt biståndsmedel. Syfte Med ovanstående som bakgrund är mitt syfte är att undersöka dessa In Country seminarium, i ITPprogrammet Human Rights towards Gender Equality riktat mot MENA regionen 2, med fokus på effektivitet och måluppfyllelse. Frågeställningar Metod 1. Har In Country seminarierna fyllt sitt huvudsakliga syfte i praktiken? 2. Är In Country seminarium rätt medel för att a) följa upp resultatet av deltagarnas förändringsprojekt och b) nå målet om nätverksskapande? 3. I min undersökning har jag använt mig av Peter Gorpes Målanalys. Med hjälp av denna analysmetod är det möjligt att bryta ner en organisations verksamhet i mål och medel för att undersöka kopplingen dem emellan är effektiv. Om målet är att i en slutfas av ett ITP program följa upp deltagarnas projekt och underlätta för dem att skapa nätverk i sina hemländer är In Country seminarium då det rätta medlet för att uppnå dessa mål? Genom att ställa frågan Varför arbetar SIPU med denna verksamhet och på vilket sätt bidrar den till att målen uppfylls? är min ambition att undersöka behovet och nyttan av In Country seminarium kopplade till ITP programmet Gender MENA. 3 2 MENA regionen = Mellanöstern och Nordafrika 3 Gorpe, P. (1980), s. 137

4 Datainsamling Jag har gjort en dokumentstudie av två verksamhetsberättelser, en årsrapport för ITP Gender MENA, samt de interna utvärderingar som finns av In Country seminarium för programmets tre omgångar. Detta har kompletterats med kvalitativa intervjuer med tre personer som arbetat som facilitatorer under ett, respektive flera, In Country seminarier för ITP Gender MENA. Intervjupersonerna bestod av en kvinna, samt två män. Två av intervjupersonerna arbetar på SIPU Internationals avdelning Training Programmes och en är en extern konsult som SIPU samarbetat med i flera år. Kort om ITP Human Rights Towards Gender Equality MENA ITP Human Rights Towards Gender Equality MENA är ett SIDA finansierat utbildningsprogram, med fokus på gender, som riktar sig till länderna i MENA regionen. Programmet genomförs av SIPU International i samarbete med Uppsala Universitet och består av fyra veckors utbildning i Sverige, en veckas uppföljning i ett av deltagarländerna, samt ett avslutande In Country seminarium i form av tvådagars workshop i samtliga deltagarländer. Fokus ligger på att utbilda deltagare i jämställdhetsfrågor, visa svenska exempel, samt bidra till att förbättra jämställdheten i de deltagande organisationerna. Programmet har hittills genomförts i tre omgångar med deltagare från Jordanien, Marocko, Egypten, Irak, Libanon och Syrien. In Country seminarium har genomförts i samtliga länder, dock inte i alla programomgångar p.g.a. säkerhetsskäl. 1. Har In Country seminarierna fyllt sitt huvudsakliga syfte i praktiken? Syftet med In Country seminarium för ITP Gender Mena: 1. Följa upp resultaten av deltagarnas förändringsprojekt samt hur projekten har integrerats i deltagarnas organisationer. 2. Stärka nationella nätverk, uppmuntra gemensamma projekt och nätverksaktiviteter som kan vara hållbara utanför programmet. 4 In Country seminarierna har som ovan uttryckt två delmål: uppföljning och nätverkande. På seminariet vigs den första dagen åt uppföljning/presentation av deltagarnas projekt och den andra dagen ägnas åt nätverksaktiviteter. Det sker alltså avrapportering och deltagarna ges möjligheten att nätverka. Med detta upplägg når In Country seminariet de uppsatta delmålen ovan rent formellt, men upplägget i sig garanterar inte ett givande seminarium för deltagarna. Detta betyder att In Country seminarium kan ses som ett medel för att uppnå målen, däremot kan det ifrågasättas om det är rätt medel för att uppnå målen. Kvaliteten på seminarierna tycks variera och påverkar måluppfyllelsen, blir det därför ett intressant ämne för vidare diskussion. Kvaliteten på seminariet avgörs till stor del av deltagarnas egna ambitioner vad gäller förändringsprojekt och skapandet av användbara nätverk. En relevant fråga är också vad uppdragsgivaren förväntar sig i praktiken av dessa teoretiskt uppsatta mål och till vilken 4 SIPU International, Programme Report ITP Human Rights towards Gender Equality MENA I, s

5 grad det anses vara SIPU:s ansvar. Detta är ett område där uppdragsgivaren SIDA inte upplevs vara tillräckligt tydliga 5. Måluppfyllelse är ofta centralt i en bedömning av kvalitet i ITP program, men det finns olika tolkningar för vad måluppfyllelse innebär och hur det bäst går att mäta. Ur en kvantitativ synvinkel skulle måluppfyllelse kunna mätas genom antalet inlämnade slutrapporter för projekten, samt uppslutningen på seminarierna eftersom detta påverkar antalet personer som ges möjlighet att nätverka. De siffror som finns för detta pekar på att det förekommer stor variation mellan länder och programomgångar, såväl vad gäller antalet inlämnade slutrapporter som uppslutningen på seminarierna. Ett grovt snitt för alla länder under MENA I II är att ungefär hälften av deltagarna närvarar på In Country seminarierna och att ca 40% av deltagarna lämnar in en slutrapport för sitt förändringsprojekt 6. Det bör dock tilläggas att dessa siffror inte är statistiskt fastställda och att resultaten för MENA III inte är inkluderade. Trots detta ger siffrorna en indikation på att såväl uppslutningen vid seminarierna som antalet förverkligade projekt inte kan anses tillfredställande, något som även framgår i intervjuerna med de tidigare facilitatorerna. Eftersom syftet med många av Sidas ITP program är kapacitetsbyggande säger kvantitativ data långt ifrån allt. Därför är de kvalitativa intervjuer jag gjort med SIPU anställda mer intressanta i en analys av In Country seminariernas måluppfyllelse och effektivitet. Vad gäller nätverksmålet så uppger flera av facilitatorerna att deltagare under seminarierna har utbytt kontaktuppgifter, samt att flera nätverk har skapats genom åren. Vietnam lyfts som exempel på när nätverkande har gett resultat och där nationella nätverk upprätthållits även efter programmets avslut. Samtliga intervjupersoner är dock överens om att det är deltagarnas uppgift att skapa sina nätverk, det är inte något som SIPU varken kan eller bör ansvara för. 7 Troligen påverkar även faktorer som personlig kontakt In Country seminariernas kvalitet. Erfarenheten är att seminarierna blir bättre om personlig kontakt skapats mellan deltagarna och facilitatorn före seminariet. Detta bidrar till kontinuitet och ger facilitatorn möjlighet att bemöta individerna och deras projekt på ett bättre sätt, vilket i sin tur skapar förtroende hos deltagarna. De senaste åren har facilitatorerna för In Country seminarierna bytts ut ett flertal gånger och därför saknat den värdefulla kontakten med deltagarna, vilket en av de intervjuade menar leder till att denna del av programmet blir lidande. Dessutom innebär det att mer ansvar läggs på deltagarna som individer både vad gäller uppföljning av förändringsprojekt och nätverkande. Därför är det troligt att alla parter skulle vinna på att SIPU är mer konsekventa här. Samtidigt är det viktigt att ha med i beräkningen att Gender MENA programmet endast är ett av många ITP program på TP, vilket också är anledningen att ansvaret flyttats om tidigare. För stor tilltro till personlig kontakt kan också innebära svårigheter eftersom anställda av olika skäl kan försvinna från företaget Är In Country seminarium rätt medel för att a) följa upp resultatet av deltagarnas förändringsprojekt och b) nå målet om nätverksskapande? a) Två av tre intervjupersoner ansåg att In Country seminarium inte är rätt medel för att följa upp resultaten av deltagarnas förändringsprojekt. En av anledningarna som uppgavs var att få riktiga 5 Intervju 2, Enligt min sammanställning av utvärderingarna för In Country seminarierna för MENA I II 7 Intervju 1, Intervju 1,

6 projekt presenterats på seminarierna, denna åsikt kom från en intervjuperson som hade erfarenheten av att de projekt som presenteras inte hade utvecklats speciellt sedan den regionala uppföljningen, eller att det som presenteras är helt nya projekt. 9 En annan anledning var att in Country ansågs vara ineffektiv användning av tid och resurser då det ger en relativt liten avkastning. 10 Vad gäller uppföljning och rapportering ansågs samma effekt kunna uppnås genom en väl förberedd Q2 utvärdering som skickas ut till deltagarna digitalt några månader efter kursens avslutande. Detta ansågs även kunna underlätta SIPU:s rapportering till Sida. 11 Om målet är att följa upp resultat av deltagarnas förändringsprojekt, är troligen maximalt antal uppföljda projekt det mest tillfredsställande rent kvantitativt. Ur denna synvinkel bör närvaron på In Country seminarierna och antalet slutrapporter från deltagarna vara faktorer som värderas högt. Kvantitativ data, i form av antalet inlämnade slutrapporter och uppslutning på seminarierna, talar om att om In Country seminarierna tillför något till programmet så är det endast den hälft som närvarar på seminarierna och lämnar in slutrapporter som tar del av detta. Bortfallet av slutrapporter och den relativt låga uppslutningen talar därför mot In Country seminarierna ur effektivitetssynpunkt. Viktigt att lyfta är dock att det förekommer olika åsikter om In Country seminariernas effektivitet bland intervjupersonerna. Effektivitet och mål är komplexa begrepp vad gäller ITP program. Detta eftersom det är svårt att hitta ett enhetligt sätt att mäta och värdera kunskap och kapacitet på. Dessutom har uppdragsgivaren ofta förhoppningar om att programmet ska skapa ett mervärde för deltagarna, som kanske inte kan mätas enligt programmets uppsatta mål och på så sätt faller utanför en ren målanalys. Därför kan effektivitet i ett ITP program ha olika betydelse för uppdragsgivare, utförare och deltagare. Effektivitet kan dessutom mätas på minst två sätt: 1) i relation till vilka mål som var tänkta att uppnås, eller 2) i relation till andra ITP program. En av intervjupersonerna menar att om vi ser effektivitet ur den första ovannämnda synvinkeln så kan man vara besviken på det antal slutrapporter som kommit in, den låga närvaron etc. Om vi däremot ser effektivitet ur den andra synvinkeln, i relation till andra ITP program, så är hans uppfattning mer positiv. I relation till andra ITP program är det sätt som man använt sig av i Gender MENA, med In Country Seminarier och lokala landspartners som hjälper SIPU på plats, mycket mer effektivt och genererar fler slutrapporter, menar han. Han vill även understryka att det finns ett egenvärde i att deltagare lär sig att sammanfatta bra och genomtänkta projekt (s.k. Project Litteracy ). Ett ITP program, eller delar av det som In Country seminarium, kan alltså inte endast värderas enligt dess uttryckta mål och mätbara effektivitet. Mognad hos individerna och förmågan att sammanfatta projekt är också viktigt för kapacitetsbyggande i utvecklingsländer. 12 Samtidigt finns det fler sätt att följa upp förändringsprojekt som kanske kan anses vara både mer kostnadseffektiva för SIPU och mer inspirerande för deltagarna. Ett exempel som flera intervjupersoner tar upp är ITP Private Sector Development. I detta program anordnas slutseminarier för en grupp i samband med uppstartsseminarier för en ny grupp. Detta är en metod som de andra två intervjupersonerna menar är mer effektiv är upplägget i Gender MENA programmet Intervju 3, Intervju 2, Intervju 3, Intervju 1, Intervju 3,

7 b) Nätverk har skapats genom In Country seminarium och vissa av dem har upprätthållits även efter programmet slut. En relevant fråga är dock om de nätverk som skapats motiverar genomförandet av In Country seminarium och om inte nätverk hade kunnat skapas även utan seminarierna. 14 Samtliga intervjupersoner är överens om att det är deltagarnas uppgift att skapa sina nätverk, det är inte något som SIPU varken kan eller bör ansvara för. Det som arrangören däremot kan göra är att ge praktisk hjälp i hur man driver nätverk och möjliggöra en plats för nätverkande, för på så sätt skapa anledningar för deltagarna att ses igen. 15 I ITP Gender MENA har SIPU arbetat med lokala partners i deltagarländerna. Välfungerande samarbeten har kunnat avlasta SIPU:s anställda, samt hjälpt att skapa välorganiserade seminarium, intressanta studiebesök samt värdefulla kontakter och nätverk. Tyvärr har samarbetat med lokala partners fungerat olika bra i de olika länderna och under olika programomgångar vilket också påverkat kvaliteten på In Country seminarierna. Flera av intervjupersonerna lyfter vikten av att reflektera över samarbetet med lokala partners och SIPU:s förhållningssätt till dessa. För att göra samarbetet mer meningsfullt för såväl lokala partners som SIPU är det önskvärt med en mer tydlig ansvarsuppdelning och diskussioner kring förväntningar som parterna har på varandra, samt vilket stöd som SIPU kan ge sina lokala partners. 16 Avslutning och rekommendationer Även om In Country seminarierna rent formellt fyllt sitt huvudsakliga syfte i praktiken, har de visat sig att inte vara det mest effektiva sättet att använda resurser på i ett ITP program. Den bristande närvaron och det låga antalet inlämnade slutrapporter underbygger uppfattningen om att det kan finnas andra medel för att på samma sätt uppnå målen om uppföljningen och nätverkande, till en lägre kostnad. Den varierande kvaliteten på seminarierna underbygger även uppfattningen om att rätt deltagare är det viktigaste för en lyckad uppföljning av förändringsprojekt och ett lyckat nätverkande. Det finns emellertid gränser för vad arrangören kan göra vad gäller uppföljning och nätverk. I slutändan handlar det om deltagarnas egen motivation att skapa förändring. Därför är rekryteringen av deltagare mycket viktig för resultatet av programmet, både vad gäller förändringsprojekt och nätverk. Samtliga intervjupersoner var överens om att rätt deltagare är nyckeln till lyckade projekt och hållbara nätverk. Med detta som bakgrund kan en bättre prioritering vara att lägga mer resurser på urvalet av deltagare och att exempelvis ordna rekryteringsseminarier istället för slutseminarier. Om det finns en önskan att fortsätta med In Country seminarier kan det vara rimligt att lägga dessa i anslutning till rekryteringsseminarier. Detta görs redan med gott resultat i SIPU:s ITP Private Sector Development och möjligen kan ITP Gender MENA ha nytta av ett liknande upplägg. Ett framgångskoncept för nätverkande och motivation tycks nämligen vara att blanda gamla och nya deltagare erfarenheten är att det är då som de bästa diskussionerna uppstår. Vad SIPU som arrangör kan bidra med ytterligare är ökad personlig kontakt och kontinuitet. Förhoppningsvis kan ökad personlig kontakt och ett mer konsekvent förhållningssätt från SIPU, vad gäller programmet som helhet, möjliggöra större stöd till deltagarna i både förändringsprojekt och nätverkande vilket skulle gynna programmet i längden. Här finns även möjlighet att involvera landpartners mer och ge dem en tyngre roll vad gäller den personliga kontakten med deltagarna. 14 Intervju 3, Intervju 1, Intervju 1, & Intervju 3,

8 Källor Bok: Gorpe, Peter; Organisationsanalys ur Gorpe, Peter Ny Organisation? Metoder och arbetsformer vid organisationsutredningar, Statskontoret, Liber förlag/allmäna Förlaget, Stockholm 1980, s Årsrapport för Gender MENA I: SIPU International, Programme Report ITP Human Rights towards Gender Equality MENA I Intervjuer: Intervju 1, : T.G. Senior Consultant, SIPU International Intervju 2, : A. I. Extern konsult till SIPU International Intervju 3, : C.N. Project Manager, SIPU International Verksamhetsberättelser för ITP Gender MENA I II: SIPU International, Progress report ITP Gender MENA I SIPU International, Progress report ITP Gender MENA II Samt interna utvärderingar av ITP Gender MENA, programomgångarna I II

Praktikrapport. SIPU International. Min position inom företaget

Praktikrapport. SIPU International. Min position inom företaget Praktikrapport Praktikplats: SIPU International Adress: Dalagatan 7, 111 23 Stockholm Period och omfattning: 24 augusti 2009 8 januari 2010, (20 veckor) heltid Handledare: Cecilia Norgren E-mail: cecilia.norgren@sipuinternational.se

Läs mer

Praktikrapport. - En redogörelse för praktikperioden på Ernst & Young.

Praktikrapport. - En redogörelse för praktikperioden på Ernst & Young. Praktikrapport. - En redogörelse för praktikperioden på Ernst & Young. Klara Löwenberg Handledare: Monica Andersson Stockholms Universitet Yrkesförberedande praktik VT-2012 Innehållförteckning 1. Allmän

Läs mer

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Robert Gustafson 28 januari 2010 Målsättning för Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt Målsättningen för projektet

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikrapport Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikperiodens längd och omfång: 1 september 2010 21 december 2010, heltid Handledare: Madelen Charysczak, Avenue Marnix

Läs mer

PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING

PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING 1 PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING Praktiken ingår som en central del i studierna för pedagogie magisterexamen vid Enheten för pedagogik och vuxenpedagogik. Dessa studier har historiskt byggts upp kring

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201 Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Skolan förebygger 2 101201 Program för dagen Bakgrund till Tematiska föräldramöten Vikten av bra relationer skola hem Dialogspelet Självvärdering kvalitetssäkring

Läs mer

Hur fungerar ett utbyte? Våga ta steget!

Hur fungerar ett utbyte? Våga ta steget! Sikte på utlandet Våga ta steget! Hur fungerar ett utbyte? Vad finns det egentligen för möjligheter för dig som student vid LTH när du har sikte på utlandet? LTH:s Internationella avdelning tillsammans

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Linje 14

Verksamhetsplan 2015. Linje 14 Verksamhetsplan 2015 Linje 14 Om Linje 14 Örebro kommun och Örebro universitet bedriver sedan 2003 verksamheten Linje 14, ett samverkansarbete som går ut på att motivera fler ungdomar att studera vidare

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP Fånga upp och behålla kvinnlig toppkompetens Datum: 8 oktober 2013 Plats: Elite Palace Hotel Sankt Eriksgatan 115 11343 Stockholm VARFÖR DELTA? Sex skäl

Läs mer

Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling. Project Transparense. www.transparense.eu

Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling. Project Transparense. www.transparense.eu Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling Project Transparense Översikt utbildningsmoduler I. Grundläggande om EPC II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling

Läs mer

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: april 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Hallstahammars

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Maj

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Maj Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Maj 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Tio medarbetare från Bulten

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

En ledare är tydlig.

En ledare är tydlig. En ledare är tydlig. Först. Handen på hjärtat. Om du för en stund beskriver den bästa chef du någonsin haft, så kommer du beskriva en person som är tydlig. Den bästa chefen blandar inte ihop det, den motiverande

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

PRAKTIKPERIODER INOM NOVIAS SOCIONOMPROGRAM

PRAKTIKPERIODER INOM NOVIAS SOCIONOMPROGRAM PRAKTIKPERIODER INOM NOVIAS SOCIONOMPROGRAM Grundpraktik 5sp (4 veckor) första studieåret Social omsorgspraktik/metod- 20 sp (12 veckor/6 +6) andra studieåret praktik Ledarskapspraktik 20 sp (12 veckor/6+6)

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Delmål för Domstolsverket... 2 3. Delmål 1 E-utbildning...

Läs mer

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal Manual för Resultat- och utvecklingssamtal CHEFER Namn Datum Resultat- och utvecklingssamtal I resultat- och utvecklingssamtalet formulerar närmaste chef och medarbetaren de krav och förväntningar som

Läs mer

Huddingetrainee: socionom

Huddingetrainee: socionom Huddingetrainee: socionom Med Huddinge kommuns traineeprogram får du en bra start på yrkeslivet. Med hjälp av verksamhetsförlagd utbildning, handledning, gruppdiskussioner, studiebesök och mentorer förbereder

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408. Dokumentation av gruppdiskussioner

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408. Dokumentation av gruppdiskussioner En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408 Dokumentation av gruppdiskussioner Vad vill vi fokusera på och hur ska vi göra för att skapa

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar inom projektet Ung kommunikation Syftet med arbetet var att utvärdera en utbildningsplattform som pedagogiskt hjälpmedel, dels med avseende på vad det

Läs mer

Aktuella projekt inom Arbetsförmedlingens internationella utvecklingssamarbete

Aktuella projekt inom Arbetsförmedlingens internationella utvecklingssamarbete PM 2014-01-21 Aktuella projekt inom Arbetsförmedlingens internationella utvecklingssamarbete Januari 2014 Pär Skoglund Internationella staben Arbetsförmedlingen Sida: 2 av 7 Vitryssland Syfte: Stödja den

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked

Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked 2015-03-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/142-050 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

1 Psykologprogrammet 300 hp HT13

1 Psykologprogrammet 300 hp HT13 1 KURSANVISNINGAR FÖR KURS 7 Psykologpraktik 22,5 högskolepoäng, termin 6 Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen.. 2 Allmänt..2 Kursens innehåll och uppläggning...2 Kursens förväntade

Läs mer

Kursutvärdering Vuxnas lärande 50% vt09

Kursutvärdering Vuxnas lärande 50% vt09 Sid 1 (8) Kursutvärdering Vuxnas lärande 50% vt09 Lärare på kursen Anders Råde (kursansvarig) och Robert Holmgren 22/4 avslutades utvärderingen via Limesurvey och sammanställdes. P g a viss teknisk problematik

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter.

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. Som medlem i IUC Sjuhärads NätVerkstan ingår ditt företag i ett nätverk där

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 BAKGRUND Agronomförbundet grundades 1921 med syfte att främja den lantbruksvetenskapliga forskningen och undervisningen samt hävda dess betydelse

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Effectiveness Consultants kursprogram

Effectiveness Consultants kursprogram Effectiveness Consultants kursprogram vår utbildningsfilosofi Varje människa har utrustats med en unik förmåga att använda sina egna upplevelser och erfarenheter som en källa till inlärning och fördjupade

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Ensamrevisorer i statliga myndigheter 2007

Ensamrevisorer i statliga myndigheter 2007 1/5 Datum Handläggare 2008-04-04 Annika Alexandersson ESV-dnr Hamdi Ercan 49-241/2008 Catrin Lind Ebert Anne-Marie Ögren Ensamrevisorer i statliga myndigheter 2007 Inledning ESV har under 2007 besökt de

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Målbaserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg

Målbaserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg baserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg Har Du som chef mål för vad din verksamhet ska uppnå? Har Du personliga mål för vad Du personligen vill uppnå? Speglar dessa mål vad din verksamhet

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Ett effektivare IT-stöd mätning och samverkan mellan kommuner ger förutsättningarna Metod och genomförande

Ett effektivare IT-stöd mätning och samverkan mellan kommuner ger förutsättningarna Metod och genomförande Ett effektivare IT-stöd mätning och samverkan mellan kommuner ger förutsättningarna Metod och genomförande Seminarium 5:5 Föreläsare Roger Bydler, Senior Partner, IT Optima Sverige AB roger.bydler@it-optima.se

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

Kollegial granskning. Peer review en metod för utvärdering och systematisk analys i en lärandeprocess

Kollegial granskning. Peer review en metod för utvärdering och systematisk analys i en lärandeprocess Kollegial granskning Peer review en metod för utvärdering och systematisk analys i en lärandeprocess Rapport från Samhällsmedicin, ISSN 1402 3423 2003:2 (Aff) Uppdaterad 2007, Centrum för folkhälsa Stockholm

Läs mer

Hållbart förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister

Hållbart förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister Hållbart förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister Hur arbetar vi för att åstad komma den bästa vården för våra patienter? Forskning om förbättringsarbete visar att det multiprofessionella teamet

Läs mer

VFU utbildning i samverkan

VFU utbildning i samverkan VFU utbildning i samverkan Bli handledare för socionomstudenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Morgondagens socionomer längtar efter din kunskap

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Mentorskapsprojektet i Göteborg

Mentorskapsprojektet i Göteborg 2008/2009 Mentorskapsprojektet i Göteborg FÖRBUNDET FÖR J URISTER, CIVILEKONOMER, SY STEMVETARE, PERSONALVETARE OCH SAMHÄLLSVETARE 2 (13) 3 (13) Välkommen till Juseks mentorskapsprojekt i Göteborg 2008/2009

Läs mer

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 26-28 nov 2014 (sve) i Göteborg & 9-11 mars 2015 i Stockholm (sve) & 22-24 april 2015 i Göteborg (sve) Träning i att

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Uppdragsförslag Nordanstigs kommun

Uppdragsförslag Nordanstigs kommun www.pwc.com/se Uppdragsförslag Nordanstigs kommun Genomgång och analys avseende biståndsbeslut inom hemtjänstverksamheten i kommunens äldreomsorg April 2015 Kontaktperson för uppdraget är: Margaretha Larsson

Läs mer

NÅGRA TANKAR OM FACILITERING

NÅGRA TANKAR OM FACILITERING NÅGRA TANKAR OM FACILITERING Praktiskt taget varje individ besitter unik information som kan nyttjas endast med hans/ hennes aktiva samarbete Förmågan att få medarbetarna att tänka tillsammans kanske är

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: Maj 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Tio medarbetare från Monoflex och tre

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Globala Kronobergs. Faktablad EVS. Komma igång

Globala Kronobergs. Faktablad EVS. Komma igång Globala Kronobergs Faktablad EVS Komma igång KRONOBERG Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Globala Kronoberg är ett internationellt center som drivs av Nätverket SIP. Vi koordinerar

Läs mer

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND.

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. 1 OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. VARFÖR REGELBUNDNA UTVECKLINGSSAMTAL? Att förena olika krav Att förena kraven på kvalitet, effektivitet, kreativitet och arbetstillfredsställelse

Läs mer

20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering.

20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering. #1 20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering. Sex starka skäl att anlita oss. 2 #1 #2 #3 #4 #5 #6 20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj-

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens

Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens Traineeprogram för Ett bidrag till Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens En utvärdering på uppdrag av Linköpings kommun Januari 2009 - Sammanfattning - Sammanfattning Hösten

Läs mer

Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan

Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan MERITPORTFÖLJ En meritportfölj är en sammanställning av dina kunskaper och erfarenheter. I detta dokument

Läs mer