Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2009-02-19 16"

Transkript

1 Utskottet Vård och omsorg Plats och tid Sammanträdesrum, Kv Garvaren, klockan Beslutande Övriga deltagande Sten Fransson, ordförande (s) Kerstin Svensson, vice ordförande Hans Forssell (s) Maria Rönnehäll (s) Ragnar Mensner (mp) Margareta Jarlstedt, vice ordförande (m) Olof Lindh (m) Per-Olov Ålander (c) Michael Carsson (c) Sören Palm, verksamhetschef Barbro Wallin, sekreterare Margon Andersson, controller Marianne Juhlén Karin Hellström Inga-Lena Schütz Utses att justera Justeringens plats och tid Olof Lindh Kommunledningsstabens kansli, Arvika den Underskrifter Sekreterare Paragrafer Barbro Wallin Ordförande Sten Fransson Justerande _ Olof Lindh ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ ARVIKA KOMMUN, Utskottet Vård och omsorg Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsstabens kansli, Ö:a Esplanaden 5, Arvika Underskrift Barbro Wallin

2 Utskottet Vård och omsorg VoO 14 Dnr KS 09/5 042 Verksamhetsuppföljning Medicinsk ansvarig sjuksköterska Marianne Juhlén och medicinsk ansvarig för rehabilitering Karin Hellström, lämnar rapport om uppföljning av medicinsk kvalitet och säkerhet inom vård och omsorg De områden som rapporten tar upp är uppföljning av fall, rehabilitering/habilitering, medicintekniska produkter, specifik omvårdnad, Lex Maria och Lex Sarah samt dokumentation. Controller Margon Andersson redovisar - frisktal - ekonomisk rapport - verksamhetsberättelse 2008 Utskottets beslut: Utskottet Vård och omsorg tar del av informationen och lägger verksamhetsuppföljningen till handlingarna.

3 SAMMANTRÄDESPROTOK OLL Utskottet Vård och omsorg Utskottet Vård och omsorg VoO 15 VoO 5 KS 2008/ Medborgarförslag om mer personal och leasingbil till gruppboendena i kommunens ytterområden, Hans Wirgård Verksamhetschef Sören Palm har upprättat ett yttrande på medborgarförslag om mer personal och leasingbil till gruppboendena i kommunens ytterområden. Vård och omsorg gör sedan några år tillbaka vårdtyngdsmätningar som grund för resurstilldelningen. Enligt erfarenheter är det den bästa och mest rättvisa fördelningen. Det innebär inga extra resurstilldelningar beroende på var i kommunen boendet är beläget. Strävan är även att funktionsindela boendeenheterna för att få bästa möjliga kvalitet i verksamheten. Mathanteringen vid gruppbostaden i Jössefors sker genom gemensamma inköp med leveranser enligt det avtal som tecknats med Konsum Palmviken. Frågan om behovet av leasingbilar har behandlats vid ett flertal tillfällen. Det senaste beslutet togs i början av 2008, då kommunen på rekommendation av SKL s (Sveriges kommuner och landstings) förbundsjurist beslutade att ej tillhandahålla leasingbilar på boendena för fritidsaktiviteter. De boende får istället beställa färdtjänsttransporter av Värmlandstrafik. Motiven är främst: det ingår inte i personalens kompetens att utföra persontransporter det skall finnas tillstånd att utföra persontransporter det finns svårigheter vad gäller försäkrings- och ansvarsfrågan. En möjlighet som SKL pekar på är att brukarna/anhöriga/god man gemensamt kan hyra eller köpa bil. En förutsättning i detta alternativ är att försäkringsfrågan tydliggörs. forts

4 Utskottet Vård och omsorg Utskottet Vård och omsorg forts 5 Utskottets beslut: Utskottet Vård och omsorg återremitterar ärendet för en fylligare beskrivning till färdtjänst samt framtida lokalisering av nya boendeenheter. VoO 15 Avdelningschef Sören Palm lämnar följande komplettering i ärendet. Färdtjänsttrafiken är en subventionerad transport där den enskilde betalar ca 25 % av totalkostnaden för resan. För att få resa med färdtjänsten krävs särskilt tillstånd, vilket alla på gruppbostaden har. En möjlighet som SKL pekar på är att brukarna/anhöriga/gode män gemensamt kan hyra eller köpa bil. En förutsättning i detta alternativ är att försäkringsfrågan tydliggörs. Kommande nya boendeenheter bör ligga mer centralt med närhet till bl.a.aktiviteter och affärer. Utskottets förslag till kommunfullmäktige: Boende på kommunens gruppboenden får beställa färdtjänsttransporter av Värmlandstrafik. Kommunen tillhandahåller inte leasingbilar för fritidsaktiviteter. Det ingår inte i personalens kompetens att utföra persontransporter och det skall finnas tillstånd att utföra persontransporter. Det finns också svårigheter vad gäller försäkrings- och ansvarsfrågan. Brukare/anhöriga/gode män kan dock hyra eller köpa egen bil. Kommande nya boendeenheter bör ligga mer centralt med närhet till bl.a. aktiviteter och affärer

5 Utskottet Vård och omsorg VoO 16 Dnr KS 09/ Ansökan om stimulansmedel riktade till äldreomsorgen Verksamhetschef Sören Palm har upprättat ett förslag till ansökan om stimulansmedel riktade till äldreomsorgen. Utskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar ansöka om stimulansmedel enligt upprättat förslag.

6 Utskottet Vård och omsorg VoO 17 Dnr KS 09/ Försöksverksamhet med insatser i hemvården Verksamhetschef Sören Palm har upprättat ett förslag ställd till brukare med hemvård, som har svårigheter att komma ut själv, att under en försöksperiod få möjlighet till promenader 4 timmar kostnadsfritt per månad. Efter genomförd enkätundersökning under hösten visade att flera brukare önskade ha möjlighet till promenad. Slår försöket väl ut finns planer på att införa promenader i ordinarie verksamhet. Utskottets beslut: Utskottet Vård och omsorg beslutar enligt upprättat förslag om insatser från kommunens hemtjänst om 4 timmar kostnadsfri promenad per månad.

7 Utskottet Vård och omsorg VoO 18 Redovisning av rehabiliteringsinsatser Enhetschef Inga-Lena Schütz redovisar en rapport angående hemrehab/gruppträning/distrikt maj-dec Av rapporten framgår att ett bra resultat har uppnåtts och av de brukare som fått träning, kan hemvård eller serviceinsater minskas, eller i vissa fall tas bort helt. Delar som utvecklats under studiecirkel i vardagsrehabilitering för hemvårdsgrupperna - grundutbildning i förflyttningskunskap - kvalitetsutveckling - teamträffar En ökning har skett av förebyggande arbete då det är viktigt att man kommer in i ett tidigt skede med träning. Önskemål finns om mer personal till rehabenheten. Utskottets beslut: Verksamhetschef Sören Palm ges i uppdrag att undersöka möjlighet att inom befintlig kostnadsram omfördela medel till en förstärkning av rehabiliteringsinsatser.

8 Utskottet Vård och omsorg VoO 19 Redovisning av brukarenkät LSS t utgår ur föredragningslistan.

9 Utskottet Vård och omsorg VoO 20 Information/Rapport från brukar- anhörigdialog Ragnar Mensner (mp) och Margareta Jarlstedt (m) rapporterar från brukar- och anhörigdialog på Smedberg Mindre deltagare denna gång. Diskussion angående brukarenkät, önskemål om hjälp till promenader togs upp. Utskottet diskuterar fortsatta brukar- och anhörigträffar. Man kommer överens om att förlägga träffarna på olika boenden, nästa möte den 18/3 planeras till Vågen.

10 Utskottet Vård och omsorg VoO 21 Information Verksamhetschef Sören Palm lämnar information om - Personalärenden - Matglädje - Vård i annans hem projekt - Leonardo da Vinci-projekt Utskottets beslut: Utskottet Vård och omsorg tar del av informationen.

11 Utskottet Vård och omsorg VoO 22 Frågor till verksamheten - Hur ser sammansättningen av personal ut på Vågen, varje Vinge? hur ser verksamheten ut under en arbetsdag, utbildningskrav? Frågor angående demens - hur många i Arvika med diagnos? - enligt statistik (nationell) - hur ser framtiden ut? - hur hanteras dementa personer med skador i frontalloben? Önskemål om studiebesök på Västängsgården. Utskottets beslut: Utskottet Vård och omsorg uppdrar till verksamhetschefen att till nästa möte den 19/3 lämna svar på ställda frågor.

12 Utskottet Vård och omsorg VoO 23 Bilaga VoO 23/2009 Anmälningsärenden Listan den 19 februari 2009 över anmälningsärenden läggs med godkännande av vidtagna åtgärder till handlingarna.

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-09-07

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-09-07 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, klockan 08.30-11.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 15.30 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA Plats och tid: Kontoret för omsorg och hälsa, Parkgatan 6, Alvesta klockan 13.15 16.20 Beslutande Helen Gustavsson (m) ordförande Kia Jonsson (m) Mia Gällring (kd) Lars Andersson (fp) Rose-Marie Larsson

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-03-26 1 (1-25) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus onsdagen den 26 mars 2008, kl 08.00-12.00 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande Socialnämndens arbetsutskott 2008-09-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 2 september 2008 kl 15.00 16.00

Läs mer

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 1 (14) Plats och tid Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Marianne Zackrisson

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande Socialnämnden 2014-04-09 1 (25) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-08-28. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 12:30-17:00

PROTOKOLL 1(21) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-08-28. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 12:30-17:00 PROTOKOLL 1(21) Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 12:30-17:00 ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Boel Holgersson (C), ordförande Carina Zito-Averstedt (M) Ida Löfgren (M) Ingela

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-26 Plats och tid Stadshuset, Sjuntorpsrummet, kl 15:00 18.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Ann-Christin Holgersson (S) Sven-Åke Möll (S) Maria

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-13

Socialnämnden 2013-11-13 256 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 5118-2013... 2 257 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 4860-2013... 3 258 Yttrande avseende anmälan till JO

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Godkännande av dagordning... 3 2 Lex Sarah -funktionshinderomsorgen... 4 3 Information om bokslut... 5 4 Remissvar på förslag till miljöprogram för Habo och Mullsjö

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er för (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er för (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2013-04-23 Plats och tid Alby Äng, Albyvägen 22, kl 18:30-21:00 Beslutande Gabriel Melki (S), ordförande Kia Hjelte (M) Berit Larsson (S) Catarina Ekeståhl

Läs mer

Junaid Chaundhry (S) tj er

Junaid Chaundhry (S) tj er SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[16] Plats och tid Kommunalhuset, plan 2, kl 18:30 20:30 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Kerstin Amelin (V) Maria Trygg (S) Lars Schou (S) Carl Baker (M) Eva Martin (MP) Kerstin

Läs mer