Smedjebackens kommun ansökan återcertifiering 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Smedjebackens kommun ansökan återcertifiering 2013"

Transkript

1 Smedjebackens kommun ansökan återcertifiering 2013 Antal invånare i Smedjebackens kommunen: ca invånare Kort information om det arbete som kommunen bedriver när det gäller Säker och Trygg frågorna Barn 0-14 år Hem: Som nybliven förälder i Smedjebacken får man råd och stöd i hur det är att vara förälder från landstingets mödravårdscentraler samt barnavårdscentraler. Vidare har kommunen infört ett system som heter BBIC (Barnens Behov I Centrum) som skall stärka familjerna i deras vardag. När barnen blir äldre får de gå på olika kontroller beroende på ålder på barnet. Kontrollerna sker i skolan genom skolläkare och via landstinget på vårdcentralerna. Samtidigt ges råd om hälsa och vikten av att motionera regelbundet poängteras. Alla barn och elever kallas regelbundet för kontroll hos tandvården och undervisas då i hur man ska sköta sina tänder. Friluftsfrämjandet erbjuder aktiviteter, såväl på fritiden som inkluderat i barnomsorgen vid två av kommunens förskolor. Verksamheten fokuserar på glädjefull, säker och hälsosam utevistelse. Trafik: I Sverige är det lag på att bära cykelhjälm för barn under 15 år. I Smedjebacken delas cykelhjälmar ut till alla 1-åringar samt en förälder i samband med ettårskontrollen på vårdcentralen. I cykelaffären finns långa vimplar att köpa som man sedan fäster på barnens cyklar, detta för att barnen skall synas bättre i trafiken (bakom häckar, parkerade bilar osv). Skolorna arbetar med trafikfrågor med tyngdpunkten på hjälmanvändning vid cykling och säkert beteende i trafiken. Skolorna uppmuntrar elever att inte cykla till skolan när de är yngre än 10 år. I Sverige är det lag att alla som åker bil skall använda säkerhetsbälte. I Smedjebackens kommun gäller hastighetsbegränsningen 30 km/h förbi förskolor och skolor. Smedjebackens kommun Smedjebacken E-post: Telefon: Telefax: Bankgiro: Org.nr: SE Säte Smedjebacken

2 Skola: Alla skolor i Smedjebackens kommun har en likabehandlingsplan som utgår från alla personers lika värde. I den ingår handlingsplan mot mobbning. På alla skolor finns en antimobbingsgrupp. Gruppen skall se till att den person som blivit mobbad eller kränkt får det stöd som är nödvändigt. Stödet kan variera från fall till fall. På kommunens alla förskolor/skolor finns rastvakter som även de skall bevaka så ingen kränkning/mobbing sker när barnen/eleverna är ute på rast. De flesta elever under 15 år väljer att skriva under det kontrakt där de, tillsammans med en vuxen, lovar att inte börja röka alternativ att sluta röka med hjälp av den vuxne. Rökning är förbjuden på kommunens skolgårdar. Sport/Fritid: På fritiden erbjuds ett säkert och rikt föreningsliv, med allt från ishockey i egen ishall till möjlighet att rida i kommunens egna ridhus, fiske i något av kommunens alla vattendrag och sjöar eller utförsåkning. Detta är bara några exempel av ett flertal föreningar som berikar fritiden för Smedjebackens ungdomar. Gemensamt för alla föreningar är att de har duktiga ledare som på ideell bas ställer upp för ungdomarna så att de skall få ut maximalt av sitt fritidsintresse. Varje fredag kväll arrangeras Bergakul av föreningar och skolklasser. Bergakul är en kvällsaktivitet i en av våra sporthallar där eleverna själva väljer bland de aktiviteter som kan erbjudas i en sporthall, fikar, spelar kort eller bara umgås med vänner. Evidens baserade strategier: Det är lag på att bära cykelhjälm. Hjälpen förhindrar eller lindrar skallskador vid en eventuell olycka. Skidhjälm rekommenderas då det finns belägg för att skallskadorna blir färre och lindrigare vid fall i utförsåkning. Ungdom år Hem: Undersökningar och kontroller av elevens hälsa och tandstatus fortsätter även under tiden i gymnasieskolan. Ungdomar har möjlighet till läxhjälp på fritidsgården i Morgårdshammar. Under år 2011 startade kommunen Frändskapshuset som är en mötesplats för kommunens nyanlända, där alla har möjligheten att delta i olika studiecirklar. Folkhälsoplaneraren har tillsammans med personal från de flesta förvaltningarna startat en ANDT grupp ( Alkohol, Narkotika, Droger, Tobak) som skall sprida information om allvaret att bruka droger av olika sorter. Denna punkt vänder sig till alla åldersgrupper. Trafik: Skolorna har trafik dagar med fokus på säkert beteende i trafiken och vikten av att bära hjälm både när man cyklar och åker moped. De flesta elever under 15 år väljer att skriva under det kontrakt där de, tillsammans med en vuxen, lovar att inte börja röka alternativ att sluta röka med hjälp av den vuxne. Rökning är förbjuden på kommunens skolgårdar. Sysselsättning: För de unga som gått ut skolan och ej fått något arbete finns projektet Unga till arbete som är ett projekt som ska underlätta för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. En viktig del i projektet är att undervisa om säkerhet på arbetsplatsen till exempel lyftteknik och användande av adekvat skyddsutrustning.

3 Skola: Det finns två 7-9 skolor i kommunen samt ett kommunalförbund som tillhandahåller gymnasieprogram. Båda skolformerna har likabehandlingsplaner och antimobbingsplaner enligt vad som är beskrivet ovan under skola 0-14 år. Sport/Fritid: På fritiden erbjuds ett säkert och rikt föreningsliv, med allt från ishockey i egen ishall till möjlighet att rida i kommunens egna ridhus, fiske i något av kommunens alla vattendrag och sjöar eller utförsåkning. Detta är bara några exempel av ett flertal föreningar som berikar fritiden för Smedjebackens ungdomar. Gemensamt för alla föreningar är att de har duktiga ledare som på ideell bas ställer upp för ungdomarna så att de skall få ut maximalt av sitt fritidsintresse. Enligt lag måste personer vara minst 20 år för att få köpa ut alkoholhaltiga drycker starkare än 3,5 volymprocent. Denna lag har tillkommit då ett ökat alkoholintag i unga år gör att folkhälsan för dessa individer kraftigt försämras. Evidens baserade strategier: Det är lag på att bära mopedhjälm. Hjälpen förhindrar eller lindrar skallskador vid en eventuell olycka Vuxna år Hem: På kommunens hemsida får man kontinuerlig information om vad som händer i kommunen samt tips om länkar. Kommunen har trygghetsvandringar i de olika bostadsområdena, t ex för att se över belysning, röja buskage mm allt utifrån ett tryggetsperspektiv. Trafik: Kommunen har nyligen antagit nya trafikplaneringsbestämmelser. Det innebär att kommunen har en maximerad hastighet om 40 km/h inom definierat tätbebyggt område. Kommunen verkar också för en fortsatt utbyggnad av gång och cykelvägar. Samverkan sker även med handikapporganisationerna för att på så sätt få deras synpunkter på trafikmiljön. Sysselsättning: För personer som av olika anledningar har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden finns arbetsplatsen Komhall som drivs av kommunen och ger dessa personer en meningsfull sysselsättning och eventuell rehabilitering för att sedan kunna återvända till den ordinarie arbetsmarknaden. Komhall bedriver bland annat ett mindre jordbruk med olika sorters maskiner vilket gör kunskapen om säkert arbete och användandet av olika sorters skyddsutrustning till en viktig del i det vardagliga arbetet. Sport/Fritid: Personal från kommunens fritidskontor har tillsammans med idrottsutvecklare regelbundna möten med de olika idrottsföreningarna om idrottssäkerhet. Kommuninvånarna erbjuds ett säkert och rikt förenings- och naturliv. På de stora idrottsanläggningarna finns hjärtstartare. Evidens baserade strategier: I Sverige är det lag på att bära bilbälte för alla passagerare. Denna lag har gjort att antalet skadade och döda i trafiken har minskat. Äldre 65+ år Hem: Kommunen har personal anställd för att de äldre skall kunna få hjälp med olika saker i hemmet som kan innebära ett riskmoment som t ex byte av gardiner, byte av glödlampor och att ta bort mattor. Man kan även få hjälp med att besöka läkare. Vidare tillhandahåller kommunen tjänster som gräsklippning, snöskottning samt sandning.

4 Vid inflyttning till kommunala äldreboenden görs en riskbedömning där man går igenom olika symtom av mediciner och levnadsvanor som kan föranleda åtgärder för att undvika olyckor och skador. Trafik: Sandning av gångvägar görs i så stor utsträckning som möjligt på vintern för att förebygga fallskador. Gratis sandpåsar finns att tillgå för alla kommunens invånare. Sport/fritid: Personalen aktiverar de boende på servicehusen med bland annat bingo, rörelse efter sin egen förmåga. Tyngdlyftarföreningen erbjuder dessutom lättare styrketräning för pensionärer. Evidens baserade strategier: Rörelse i alla åldrar främjar hälsan. Övrigt Katastrofberedskap: Smedjebackens kommun har i enlighet med svensk lag en risk- och sårbarhetsanalys över de extraordinära händelser som kan inträffa i fredstid i kommunen. Kommunens krishanteringsgrupp, POSOM-gruppen, fungerar som akut stöd i händelse av kris Våldsprevention: Kommunen har ett brottsförebyggande råd där tjänstemän från kommunen och dess bolag samt polismyndigheten och det lokala näringslivet ingår. BRÅ arbetar med att minska brottsligheten i kommunen och på så vis skapa en säker och trygg miljö för kommuninvånarna. Vidare arbetar kommunen med en länsövergripande strategi som heter Mot våld i nära relation. Syftet är att förhindra att människor som står varandra nära skall misshandla varandra. Självmordsprevention: Kommunen, Svenska kyrkan samt Landstinget samarbetar kring dessa frågor. Inom skolan har man olika nätverk som börjar arbeta när man upptäcker att någon elev mår så dåligt att man funderar på att ta sitt eget liv. Program riktat mot Högrisk grupper 1. Låginkomst grupper För de medborgare som har en väldigt låg inkomst eller ingen inkomst alls finns olika bidrag och ersättningar att söka t ex A-kassa, bostadsbidrag och försörjningsstöd. Dessa ersättningar/bidrag är till för att alla invånare skall få en sådan dräglig livssituation som möjligt. Arbetsplatsen Komhall drivs av kommunen för att hjälpa de invånare som av olika anledningar har en besvärlig livssituation. Meningen är att Komhall skall hjälpa dessa människor med meningsfull sysselsättning och rehabilitering för att sedan kunna återvända till den ordinarie arbetsmarknaden. Arbetsuppgifterna är av en sådan art att användningen av skyddsutrustning och kunskapen om hur dessa används är en viktig del av arbetet. Samtidigt får de anställda utbildning i att hantera olika sorters arbetsredskap på ett säkert sätt (t ex motorsåg). 2. Minoritetsgrupper i samhället inklusive arbetsplatser. Smedjebackens kommun har ett socialt nätverk där nyinflyttade bjuds in att delta i aktiviteter tillsammans med andra nyinflyttade i kommunen. Detta ger alla en chans att snabbt få många nya bekantskaper under trevliga former.

5 Varje år bjuds allmänheten in till en framtidsdialog där styrande politiker och tjänstemän deltar. Under dialogen har alla medborgare möjligheten att ställa frågor som berör samhället, arbetet, skolan, äldreomsorgen o s v. Den 6:e juni i samband med nationaldagsfirandet hälsas alla nya medborgare välkomna till Smedjebacken. 3. De som riskerar avsiktliga skador, inkluderat brottsoffer och självskador Preventivt arbete för att förhindra avsiktliga skador och självskador bland ungdomar är en naturlig del i det arbete som bedrivs mellan kommunens elevhälsa (kuratorer, psykolog, skolläkare, skolsyster), skolans personal samt landstingets ungdomsmottagningar. I de fall de uppstår har kommunen en handlingsplan för hur arbetet skall bedrivas. Om skadorna varit avsiktliga, och något som tredje person varit skyldig till, kopplas polismyndigheten in. När det gäller brottsoffer finns ett bra nätverk mellan Smedjebackens kommun, polismyndigheten, Svenska kyrkan samt Landstinget Dalarna. Nätverket består av psykologer, kuratorer, poliser och annan specialistkompetens. 4. Missbrukande kvinnor, män och barn. I dessa fall kopplas kommunens socialtjänst in. Personalen på socialtjänsten får kontinuerlig fortbildning inom området för att kunna hantera dessa ärenden på bästa sätt. Bland annat arbetar man efter modellen BBIC som betyder att man sätter Barnens Behov I Centrum. Smedjebackens kommuns arbete när det gäller missbruk är i stora delar ett förebyggande arbete. Kommunen har bl a en familjeenhet där personalen arbetar med hela familjen som en enhet och inte som ett antal individer, detta gör att man hittar bra helhetslösningar. Vidare finns utbildningar enligt COPE modellen där kommunens elevhälsa tillsammans med föräldrarna arbetar med hur det är att vara förälder, hur man hanterar olika situationer och att stärka föräldrarollen. COPE arbetar med äldre barn/ungdomar och syftar efter att ge de unga en tillitsfull och trygg uppväxtmiljö för att på så sätt förhindra olika sorters självskadebeteenden 5. Människor med psykisk ohälsa, utvecklingsstörning eller andra funktionshinder. För denna grupp gäller LSS- lagstiftningen. Kort innebär detta att människor med psykisk ohälsa, utvecklingsstörning eller andra funktionshinder har rätt till stöd genom LSS. Detta stöd hanteras av kommunen och kan innebära att personer som har rätt till stöd kan få en assistent kopplat till sig. Vilka arbetsuppgifter som utförs är kopplat till individen. 6. Människor som deltar i riskfyllda sporter inom rekreationsområden När det gäller riskfyllda sporter finns bra kompetens hos ledare inom de olika idrottsföreningarna med utbildning i hur man så långt som möjligt undviker olyckor och vikten av rätt användning av säkerhetsutrustning. Skulle olyckan vara framme så finns hjärtstartare på de större idrottsanläggningarna samt en IVPA bil ( I Väntan På Ambulans) som har samma utryckningstid som räddningstjänsten. 7. Hemlösa Smedjebacken kommuns individ- och familjeomsorg har tillsammans med arbetsenheten i kommunen arbetat fram ett samarbetsavtal med det kommunala bostadsbolaget som går ut på att alla kommuninvånare skall ha möjlighet till en egen bostad. Samarbetet har visat sig vara framgångsrikt vilket innebär att i dagsläget har alla som vill ha en egen bostad den möjligheten.

6 8. Människor som lever eller arbetar nära högrisk miljöer ( till exempel, en specifik väg eller korsning, ett vattenflöde osv) I de få fall där högriskmiljöer förekommer regleras detta med hjälp av t ex övergångsställen, och fartdämpande åtgärder (vägbulor, rondeller mm) i trafikmiljöer. När det gäller höga vattenflöden finns inga konstanta riskmiljöer. Risker kan förekomma under kortare perioder som t e x under vårflöden. Skulle det bli extremt höga vattenflöden finns räddningstjänsten tillhands med adekvat utbildning i att hantera dessa situationer. 9. Människor som löper förhöjd risk på grund av religion, etnicitet eller sexuell läggning. I Sverige är det enligt lag förbjudet att förfölja människor. Skulle det trots allt hända polisanmäls händelsen. För personen som utsatts finns professionell hjälp att få i form av psykologer, kuratorer m fl. Bevakning/kontroll av skador: Landstinget sammanställer årligen kommunernas skadefrekvens, detta gör att kommunen kan dels jämföra hur olycksfrekvensen sett ut mellan åren, dels jämföra sig med andra kommuner/regioner eller riket. Publikationer Producerat informationsmaterial: Årligen tar kommunen fram ett hållbarhetsbokslut där information och olika nyckeltal redovisas. Vidare använder sig kommunen av sin hemsida för att sprida information till kommunens invånare. Beslutfattare/ansvariga för säker och tryggarbete i Smedjebackens kommun Leif Nilsson Ewa Dagwall Håkan Söderlund Lars Andersson Kommunsstyrelsens Kanslichef Folkhälsoplanerare Räddningschef ordförande Internationella engagemang: Deltagande i konferenser: Kommunen deltog i Säker och trygg kommun i Falköping, juni 2012, samt i Falun, september 2011, båda konferenserna var internationella.

Mariestads kommuns återansökan om utmärkelsen som. En säker och trygg kommun

Mariestads kommuns återansökan om utmärkelsen som. En säker och trygg kommun Mariestads kommuns återansökan om utmärkelsen som En säker och trygg kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning av Mariestads kommun Historia och demografi... 3 Skola och utbildning... 3 Hälso-

Läs mer

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller.

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller. Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser Socialnämnden Bakgrund Efter förslag från den strategiska utvecklingsgruppen för folkhälsoarbete har Fritid och folkhälsonämnden formulerat mål för folkhälsoarbetet

Läs mer

Kvinnofridsplan för kvinnofrid i Falkenberg

Kvinnofridsplan för kvinnofrid i Falkenberg Kvinnofridsplan för kvinnofrid i Falkenberg 2012-2014 1 Denna handling antogs av kommunfullmäktige 2012-xx-xx INNEHÅLL Inledning 5 1. Samverkansaktiviteter 5 2. Översikt aktörer och deras ansvarsområden

Läs mer

Hållbarhetsbokslut 2013

Hållbarhetsbokslut 2013 Hållbarhetsbokslut 2013 smedjebacken.se Presentation av Hållbarhetsbokslutet Detta är Smedjebackens kommuns Hållbarhetsbokslut för 2013. Hållbarhetsbokslutet ges ut för tionde året. De olika avsnitten

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Antagen kommunstyrelsen 2012-02-06 UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Läs mer

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun INLEDNING... 3 STRUKTUR... 4 GENOMFÖRANDE... 4 ÖVERGRIPANDE VISION... 5 PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN OCH MÅL... 5 ORGANISATION... 6 STRATEGISKT ARBETE

Läs mer

Handlingsprogram mot våld i nära relationer

Handlingsprogram mot våld i nära relationer Handlingsprogram mot våld i nära relationer Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-26, 79 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 HANDLINGSPROGRAM... 3 ÖVERGRIPANDE MÅL: VÅLD

Läs mer

Tryggkommun ETT TRYGGT BOLLPLANK FÖR BARN OCH VUXNA UPPSALA. Barnombudsmannen SIDAN 7. Sociala insatsgrupper motverkar kriminell rekrytering

Tryggkommun ETT TRYGGT BOLLPLANK FÖR BARN OCH VUXNA UPPSALA. Barnombudsmannen SIDAN 7. Sociala insatsgrupper motverkar kriminell rekrytering Skräddarsydda lösningar för ökad trygghet 95 procent av Uppsalaeleverna känner sig trygga i skolan Sociala insatsgrupper motverkar kriminell rekrytering Tryggkommun UPPSALA Barnombudsmannen ETT TRYGGT

Läs mer

Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK

Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK Bakgrund Mäns våld mot kvinnor är ett folkhälsoproblem och en av vår tids största samhällsproblem. De flesta fall av kvinnomisshandel begås

Läs mer

Innehåll. Foto: Peter Ahlbin

Innehåll. Foto: Peter Ahlbin Att vara ung i Malung-Sälens kommun LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 12 2 Innehåll Christin Löfstrand om vägen till ett bättre Malung-Sälen 3 Inledning 4 Sammanfattning 5 Fakta och förklaringar

Läs mer

FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal. Karlsborgs kommun

FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal. Karlsborgs kommun FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal Karlsborgs kommun FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal Folkhälsoperspektivet återkommer i flera kommunala styrdokument. En kommun har stora möjligheter att påverka förutsättningarna

Läs mer

Alk oh ol och u n ga. Arbetsgrupp: Ewa Thalén Finné(ordförande) Eva Lohman, Lisbeth Sundén Andersson och Anna Hedman.

Alk oh ol och u n ga. Arbetsgrupp: Ewa Thalén Finné(ordförande) Eva Lohman, Lisbeth Sundén Andersson och Anna Hedman. 1 (15 Alkohol 2009-07-10 Alk oh ol och u n ga Arbetsgrupp: Ewa Thalén Finné(ordförande) Eva Lohman, Lisbeth Sundén Andersson och Anna Hedman. Maj 2009 Sammanfattning Alkohol är en dryck som många vuxna

Läs mer

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Innehållsförteckning SAMVERKAN KRING BARN SOM FAR ILLA ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 3 INLEDNING...

Läs mer

ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN

ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Uppföljning av vårt valmanifest för mandatperioden 2014-2018... 6 4 Ekonomiska förutsättningar... 7 5 Sammanfattning över våra satsningar

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna. Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet

Sverigedemokraterna Eskilstuna. Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet Sverigedemokraterna Eskilstuna Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet Sverigedemokraterna Eskilstuna årsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Uppföljning av vårt valmanifest 2010... 6 4

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

Ett tryggt Sverige för alla

Ett tryggt Sverige för alla Ett tryggt Sverige för alla - Sverigedemokratisk Ungdoms socialpolitik Sverige är i flera avseenden ett unikt och fantastiskt land med många goda förutsättningar. Trots det blir psykisk ohälsa allt vanligare,

Läs mer

Anhörigstöd i Sala. Bilaga till Delrapport Kartläggning

Anhörigstöd i Sala. Bilaga till Delrapport Kartläggning Anhörigstöd i Sala Bilaga till Delrapport Kartläggning Rapport biståndshandläggning Rapport särskilda boenden LSS Rapport stödgruppsverksamhet för barn Marie Erlandsson Ek 2012-01-18 Innehåll 1. Biståndsbedömning

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt. handlingsprogram

Alkohol- och drogpolitiskt. handlingsprogram Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram i Bollebygd * Målsättning och riktlinjer i det drogförebyggande arbetet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Utgångspunkter / Grundsyn... 4 Syfte... 5 Definition

Läs mer

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Bilaga 1. Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 stockholm.se Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Dnr: 3.2-619/2013 Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 4 (31) Förord

Läs mer

KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor

KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor 2006-03 2 KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor Mål för kvinnofrid i Vänersborgs kommun

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 2 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 Denna överenskommelse är Landskrona stads och lokalpolisområde

Läs mer

FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011

FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011 FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011 ANTAGET AV KF 2004-08-26 77 REVIDERAT AV KF 2008-06-12 80 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade i

Läs mer

Rapatac och vår omvärld

Rapatac och vår omvärld www.rapatac.se Bilaga Rapatac och vår omvärld Innehåll Förord... 2 Rapatac och vår omvärld... 3 Rapatac en del av näringslivet... 3 Rapatac för invånarna i Gävle kommun... 4 Minska utanförskapet i Gävle

Läs mer

Socialtjänsten i Höör

Socialtjänsten i Höör individ och familjeomsorg För livets alla skeden funktionsnedsättning Ett liv så likt andras som möjligt äldreomsorgen I samråd med dig tillit Socialtjänsten i Höör curtis e modéer på tur med Skogsgläntans

Läs mer

Friendsrapporten 2014

Friendsrapporten 2014 Friendsrapporten 2014 INNEHÅLL Innehåll OM RAPPORTEN 3 12 & FRIENDS TRYGGHET I SKOLAN 4 RESULTATEN I KORTHET 14 SKOLANS OTRYGGA PLATSER 5 INLEDNING 16 LÄRARNAS KUNSKAP OM MOBBNING 6 KRÄNKNINGAR I SKOLAN

Läs mer

Barnfattigdomen i Göteborg

Barnfattigdomen i Göteborg Datum 2012-05-27 Påverkansgruppen, Rädda Barnens lokalförening i Göteborg Barnfattigdomen i Göteborg Kartläggning Jag känner varje dag att jag vill göra saker som andra gör men som jag inte har råd med.

Läs mer

Garantinivå Vad menar vi med det?

Garantinivå Vad menar vi med det? Garantinivå Vad menar vi med det? Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en värld där Barnkonventionen

Läs mer

Utveckling av anhörigstöd

Utveckling av anhörigstöd Socialförvaltningen 2010-10-07 Henrik Carlsson Utveckling av anhörigstöd Förstudierapport 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 4 Projektmål... 4 Organisation

Läs mer