Urban Granfeldt 30 Bengt-Olof Persson Jomark Polintan Stephanie Treviranus Linda Knutsen 30 Michael Helmersson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Urban Granfeldt 30 Bengt-Olof Persson Jomark Polintan Stephanie Treviranus Linda Knutsen 30 Michael Helmersson"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 23 februari (28) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Ajournering kl , Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Marina Isaksson ej 30 Olle Engström Åsa Hååkman Felth Britt-Marie Wall Annika Johansson Ulf Söhrman Harry Johansson ej 30 Benny Persson Björn Stålhammar Sune Frisk Urban Granfeldt 30 Bengt-Olof Persson Jomark Polintan Stephanie Treviranus Linda Knutsen 30 Michael Helmersson Övriga deltagande:jan Ulvforsen, Barn- och utbildningsförvaltningen 25 Ulf Almqvist, Barn- och utbildningsförvaltningen 25 Inge Nilsson-Piehl, Teknik & Service 26, 27, 28, 36 Claes Hultgren, Kommunchef Catrin Marsell, sekreterare Utses att justera: Torbjörn Parling Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 2 mars 2011 Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Justerande Torbjörn Parling ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen 23 februari 2011 Anslagsdatum: 2 mars 2011 Datum för anslagets nedtagande:23 mars 2011 Förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli Underskrift Annika Jansson

2 Kommunstyrelsen 23 februari Ks 25 Information om framtida lokalbehov för skola och förskola i Filipstads tätort Kommunfullmäktige beslutare 27 november att uppdra till skolförvaltningen att i samarbete med fastighetsförvaltningen ge förslag på långsiktig organisation och lokalanvändning för skola och barnomsorg. En arbetsgrupp bestående av Per Gruvberger, Torbjörn Parling, Inge Nilsson-Piehl, Bo Klason, Ulf Almkvist, Jan Ulvforsen och Annika Axelsson har tillsatts. Jan Ulvforsen, gruppens sekreterare presenterade arbetsgruppens Vision och idéskiss gällande framtida lokaler för skola och förskola i Filipstads tätort. I anslutning till presentationen besvarades frågor gällande bland annat tillskapandet av ett utbildningscentrum. Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna

3 Kommunstyrelsen 1 december 2010/ 23 februari /3 Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 augusti Kommunfullmäktige 10 juni Au 45 Ks 125 Ks 26 Kf 42 Dnr 124/10 Motion ang. frukost i skolan I motion 7 juni 2010 anför Benny Persson följande: Många elever går upp tidigt på morgonen, bland annat beroende på lång resväg till skolan. En del har svårt att äta något alls vid den tidpunkten och även för de som har ätit frukost hemma blir det långt fram till skollunchen, även om den serveras relativt tidigt under skoldagen. Risk finns även att elever där föräldrarna gått till sina arbeten innan barnen äter frukost, inte prioriterar att göra i ordning frukost utan det blir kanske en smörgås och ett glas mjölk. Näringsriktig kost är viktig för kroppens utveckling och för den som inte äter ordentligt finns risk att det blir svårt att klara av skoldagen Centerpartiet föreslår därför att Filipstads kommun, höstterminen 2010 börjar servera frukost på Ferlinskolan. Om detta faller väl ut bör frukost från och med vårterminen 2011 införas vid kommunens samtliga skolor. När det gäller ekonomi föreslår vi att man tar ut en avgift på 5-10 kronor per frukost. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till Barn- och utbildningsnämnden. Beslutsexp: BUN Barn- och utbildningsnämnden har behandlat motionen den 19 oktober 2010, 50 och lämnar följande yttrande: Kommunstyrelsen har begärt nämndens yttrande över motion angående frukost i skolan. Förvaltningschefens förslag till yttrande: För 10 år sedan fanns ett system, på Ferlinskolan, med frukost till eleverna som hanterades på det sättet att de kunde köpa frukost (fil, flingor, mjölk och smörgås) för en mycket billig penning (5 kr).

4 Kommunstyrelsen 23 februari Kommunstyrelsen 1 december Systemet togs bort 2002/2003. Skälet var att ytterst få elever utnyttjade möjligheten (ca elever per dag). Idag finns möjligheten att, i det elevrådsdrivna Café Ferlin, köpa smörgåsar mm till låga priser. Till exempel kostar en smörgås 5 kr, en Risifrutti 7 kr, en youghurt 5 kr, en frukt 3 kr etc. Här följer några exempel från den forskning som finns om frukost i skolan: I Högstadieenkäten från 1997 kommer Gerhard Johansson och Tommy Jacobsson ( Umeå universitet och Svenska Storhushåll) fram till att elever med goda frukostvanor oftare har bättre betyg än de elever som har dåliga frukostvanor. Elever som ofta äter frukost känner sig piggare i skolan och mindre trötta och hängiga än de andra eleverna. Dessutom har de mer sällan huvudvärk, känner sig mer sällan illamående och har mer sällan ont i magen i skolan jämfört med dem som har dåliga frukostvanor. Maria Lennernäs (Högskolan i Kristianstad) har studerat matvanor och matvanors betydelse för prestation och hälsa. Hennes slutsats är att hungriga elever presterar sämre, som enkelt kan förklaras med att en hungrig individ blir fokuserad på "fodersök", som styrs av det centrala nervsystemet. Leif Hambreus (Uppsala universitet) forskare i näringslära, menar att frukost i skolan är särskilt betydelsefull för flickor, som äter sämre än pojkar. Det vore bra att, om ekonomiskt utrymme kan medges, på nytt pröva möjligheten att erbjuda elever frukost (kostnadsfritt alternativt en mindre avgift) inom grundskolan. Av den anledningen föreslås att frågan utreds och att förslag lämnas till hur en försöksverksamhet skulle kunna se ut med start från och med höstterminen Verksamhets- och budgetansvar för frukosthanteringen bör precis som för skollunchen ligga på kostenheten under Teknik och service som därför även bör ansvara för utredningen. Utredningen görs i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen med representation från skolledning och elevhälsa. Förslaget till yttrande har tagits fram i samverkan med Tekniska chefen på Teknik ooch service. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att anta förvaltningschefens yttrande över motionen.

5 Kommunstyrelsen 23 februari Kommunstyrelsen 1 december Mötet diskuterar ärendet varefter Per Gruvberger med instämmande av Thorbjörn Parling yrkar om att återremittera ärendet till Tekniska förvaltningen för ytterligare utredning, avseende bland annat kostnader samt personella resurser och möjliga lösningar. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till Tekniska förvaltningen för ytterligare utredning enligt ovan. Beslutsexp: TK Teknikutskottet har behandlat motionen den 9 februari 2011 och lämnar förslag enligt följande: Kommunstyrelsen har låtit studera frågan i samråd med kostverksamheten inom kommunen. Allmänt kan sägas att den försöksverksamhet som gjordes på Ferlinskolan för 10 år sedan och som utföll med ett ringa utfall av elever som åt frukost i skolan, tyder på att det är svårt att fånga upp dem som skulle behöva en näringsrik frukost i skolan och att det upplevda behovet inte är så stort. Idag finns som förvaltningschefen på BUN skriver i tidigare protokoll möjligheten att i det elevrådsdrivna Café Ferlin, köpa smörgåsar mm till låga pris. Kostnaden för att servera frukost i skolan enligt förslaget ovan är svår att bedöma och är beroende på val av omfattning och krav. Förutom inköp av livsmedel till skolfrukost varav måste beaktas särskilt allergier och behov av avvikande kost, behövs även inköpas utrustning för skolfrukost. Personalkostnader ökar då arbetstiden måste utökas för tillagning, servering och diskning. Om elever skall äta innan skolan börjar behövs skolpersonal som vaktar och deltar i frukosten. Kommunstyrelsen har dock gjort en bedömning av att kostnaden för ett prov på Ferlinskolan under en termin enligt ovan skulle ligga på i storleksordningen kr. Utslaget per antalet elever som åt frukost vid försöket för 10 år (10-20 elever per dag), blir kostnader per frukostgäst kronor. Kommunstyrelsen bedömer att om frukost skall serveras i skolan enlig motionärens förslag så bör det inordnas eller schemaläggas i samband med skolstarten på morgonen för att fler elever skall kunna få tillgång till skolfrukost. Frivillig frukost innan skolstart som prövades och avslutades 2002/2003 gav inte tillfredställande resultat avseende elevers frukost ätande.

6 Kommunstyrelsen 23 februari En billigare variant torde därför förvaltningens mening vara att söka tillhandahålla bättre frukost via Café Ferlin till en billigare penning. Kommunstyrelsens kostverksamhet deltar gärna i fortsatta utredningar i ärendet för att se över möjligheterna till näringsrik kost i skolan. Teknikutskottet beslutade att förvaltningens förslag får utgöra svar på motionen. Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att med teknikutskottets svar anse motionen besvarad.

7 Kommunstyrelsen 23 februari Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 augusti Kommunfullmäktige 10 juni Ks 27 Au 44 Kf 44 Dnr 127/10 Motion ang. upphandling av närproducerad och ekologisk mat I motion inkommen till kommunkansliet 9 juni anför Peter Johansson (C) följande: Maten är verkligen grundläggande för oss människor, inte endast för att den ger oss vår dagliga näring, utan också för att vi genom att välja vilken mat vi äter kan påverka utvecklingen på olika sätt. Konsumtionen av mat påverkar inte bara vår egen hälsa och välbefinnande utan kan också bidra till en förbättring av miljön runt omkring oss. Detta val som var och en kan göra kallas för konsumentmakt, den kan starkt bidra till en mer hållbar utveckling. Ett bra exempel på konsumentmakt är det klorblekta papperet som försvann snabbt från marknaden eftersom konsumenterna slutade efterfråga det. Även kommuner kan vara en aktiv konsument, detta genom att vid sin upphandling bidra till ett mer hållbart samhälle. Centerpartiet anser att kommunens livsmedelsupphandling ska innehålla dels en ökad andel ekologiska produkter, dels öka andelen närproducerade livsmedel. Med närproducerat menar vi både råvaror och förädlade produkter från Värmland och Sverige. En aktiv upphandling ger positiva effekter på jobb och företagande både i länet som i kommunen. Dessutom kan skolelever och boende vid äldreboenden känna en naturlig koppling till den mat de äter. Lagen om offentlig upphandling ger möjlighet för nya principer exempelvis miniminivåer av ekologiska produkter. Miljöstyrningsrådet kommer efter initiativ från jordbruksministern att presentera olika kriterier för att underlätta en mer miljövänlig offentlig upphandling. Miljöstyrningsrådet har utarbetat kriterier kring ett gott djurskydd inför upphandling av kött och mjölk. Med hänvisning till ovanstående föreslås Att inslaget av ekologiska och närproducerade livsmedel ska öka i kommunens upphandlingar Att inarbeta miljöstyrningsrådets kriterier i kommunens upphandlingspolicy.

8 Kommunstyrelsen 23 februari Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 augusti Kommunfullmäktige 10 juni Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till Teknikutskottet. Beslutsexp: TU Teknikutskottet har behandlat motionen den 9 februari 2011 och lämnar förslag enligt följande: Kommunstyrelsen har låtit studera frågan i samråd med kostverksamheten inom kommunen. Mat med epitetet närproducerat ökar i regionen och länet. Mat med beteckningen ekologiskt finns också mer frekvent i våra mataffärer. Vi har inom kommunens kostverksamhet sett över möjligheterna att till ett rimligt pris och till en rimlig hantering kunna få tag på både närproducerat såväl som ekologiskt mat. Marknaden för närproducerat i östra Värmland är begränsad och grossist och transportledet är outvecklat. Att kunna få mat transporterat till våra kök och förberedd för storkökshantering minskar tillgängligt utbud väsentligt. Dock köper vi idag köttfärs och viss annan köttråvara från tillverkare i närregionen. Att köpa ekologiska matvaror som är närproducerade är idag svårt. Både närproducerad och ekologisk mat är idag tyvärr avsevärt mycket dyrare och kräver även mer hantering och personaltimmar och därför kostsammare än vad dagens hantering och mat är. Kommunens budgetramar för kost medger inte idag en sådan hantering. Frågan är dock så pass intressant och har diskuterats internt i kommunen.att utveckla kommunens kostverksamhet avseende matkvalitét, måltidskvalitét och anpassad mat för våra olika matgäster är en viktig fråga för att öka livs kvalitéten för Filipstadsborna ung som gammal. Frågan bör studeras vidare i samband med kommunens arbete med att utveckla livsmiljön i Filipstad och i den planerade WEPAprocessen. För närvarande pågår en översyn av kommunens upphandlingspolicy där miljöstyrningsrådets kriterier kommer att behandlas och beaktas. Beslut om kommunens upphandlingspolicy kommer att tas när förslaget föreligger och är klart för politisk behandling.

9 Kommunstyrelsen 23 februari Teknikutskottet beslutade att förvaltningens förslag får utgöra svar på motionen. Under överläggningarna anför Torbjörn Parling att kost och kostfrågor har en stor betydelse i den kommunala verksamheten, endera för kommunen som utförare eller för brukarna. Frågor om kostpolicy, centralt eller i verksamheten producerad kost m m kan utvecklas. Torbjörn Parling tilläggsyrkar om att kommunstyrelsen tillsätter en grupp om exempelvis två representanter från vardera socialförvaltningen, barnoch utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen, vilka får i uppdrag att ta fram förslag enligt ovanstående. Benny Persson tilläggsyrkar att även möjlighet till frukost i skolan skall ingå i uppdraget. Benny Persson yrkar med instämmande av Ulf Söhrman bifall till Torbjörn Parlings tilläggsyrkande. Torbjörn Parling yrkar med instämmande av Ulf Söhrman bifall till Benny Perssons tilläggsyrkande Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunchefen att tillsätta en arbetsgrupp enligt Torbjörn Parlings tilläggsyrkande Beslutsexp: KC att arbetsgruppen i sitt arbete även skall inrymma frågan om frukost i skolan enligt Benny Perssons tilläggsyrkande Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att med tekniska kontorets svar anse motionen besvarad

10 Kommunstyrelsen 23 februari Kommunstyrelsens teknikutskott 9 februari Kommunstyrelsens teknikutskott 8 juni Ks 28 Tu 5 Tu 41 Dnr 26/2010 Förslag till nya badpriser för simhallen Föreligger förslag till nya badpriser för simhallen gällande fr o m höstsäsongen 16 augusti Nuvarande pris. Snittavgift Förslag Vuxna 26:- 37:- 35:- Pensionärer 23:- 34:- 30:- Ungdom under 15 år 20:- 20:- 20:- Babysim 30:- 35:- Sitthytt 40:- 45:- Årskort Vuxna 575:- 800:- 700:- Pensionärer 500:- 730:- 650:- Ungdom under 15 år 425:- 425:- 425:- Sitthytt 700:- 825:- Familjekort 950:- 1250:- 1250:- Som familj räknas föräldrar och barn upp till 15 år i samma hushåll. Rabattkort Vuxna 260:- 350:- Pensionärer 230:- 300:- Ungdom under 15 år 200:- 200:- Hyra simhallen för barnkalas 300:-/tim 350:-/tim Solarium 1 st polett a 6 min 15:- oförändrat Max 3 st poletter Teknikutskottet beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för redovisning i samband med pågående utredning av en ev ombyggnad i simhallen

11 Kommunstyrelsen 23 februari Kommunstyrelsens teknikutskott 9 februari Kommunfullmäktige beslutade Att till teknikutskottet återremittera ärendena om bubbelpool och lekland i simhallen samt drift- och personalbyggnad vid vattenverket. Ärendena skall utredas vidare och teknikutskottet skall presentera förslag till beslut i kommunstyrelsen under första kvartalet 2011 Filipstads kommun har i Spångbergshallen en väl fungerande idrottsanläggning som används flitigt. Anläggningen som stod klar för användning i början av 70-talet innehåller simhall, idrottshall, bowling, styrketräning också många andra aktiviteter. Anläggningen fyller 40 år i år Den del av anläggningen som står i mest behov av utveckling är simhallen. Sedan 70-talet har mycket hänt, trots att anläggningen har åldrats med värdighet har antalet besökanden i simhallen minskat från besökande per år i mitten av 70-talet till dagens besökssiffra på besökanden per år. Anläggningen har mycket besökande från angränsande kommuner. Anläggningen använd för undervisningssyfte även under skoltid. Anläggningen har i stort sett fungerat utan förändringar i 40 år. Det har skett en stor utveckling inom bad och simhalls området i landet under denna tid. Nya anläggningar har byggts med olika inriktningar och äldre simhallar rustas upp och gjorts mer attraktiva och funktionella för badgästerna av alla åldrar. I Filipstad pågår för närvarande en satsning på förebyggande hälsovård via projektet FFA och på friskvårds- och hälso entreprenörskap via projektet Kalhyttan. Som ett bra komplement till dessa projekt och som en byggsten för vidare utveckling av friskvårds och hälsovårdsarbetet i kommunen kommer en väl fungerande och attraktiv simhall att vara en viktig del. En bubbelpool är en viktig del i rekreation och återhämtning i rehabiliteringssammanhang. Det varma vattnet i bubbelpoolen bidrar tillsammans med rörelse till att andra grupper med rörelseproblem. Erfarenheten från simanläggningar i andra kommuner i Värmland, som har gjort liknande åtgärder som planeras i Filipstad är goda. Med relativt små åtgärder går det att skapa väl fungerande och trevlig anläggning som lockar många, både unga som gamla. Simhallarna i Hagfors och Deje är goda exempel på detta och har visat att genom begränsade genomtänkta åtgärder kan man få nya kategorier att besökanden och fler nöjda badande.

12 Kommunstyrelsen 23 februari Kommunstyrelsens teknikutskott 9 februari Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför för att öka attraktiviteten och tillgängligheten till simanläggningen i Spångbergshallen, att anläggningen förses med ett bad landskap för de allra yngsta i åldersgruppen 0-6 år och en bubbelpool som kan användas såväl i rehabiliteringssyfte som för allmänhetens badande. Vidare föreslås att aktivitetsutbudet och öppettider i simhallen ses över. Dessa åtgärder bedöms sammantaget kunna öka besökandeantalet med 15-25% och med en modest prisökning på bad priserna väl finansiera föreslagna investeringar som är kostnadsberäknade till ca 1.5 miljoner kronor exklusive moms. I en prisjämförelse med liknande simanläggningar i länet och angränsande län är bad priserna i Filipstad låga. En ökning av priset med i medeltal 6 kronor per bad från dagens nivå för vuxen 26 kr till 32 kr finansierar investeringar utan ökning av antalet besökanden och placerar Filipstad i prisnivå med liknande anläggningar. Därför föreslås även en översyn av bad priserna för att dels finansiera föreslagna åtgärder och dels jämställa bad priserna i Filipstad med omgivningens. Teknik och Service föreslår Teknikutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta att bevilja medel med 1,5 miljoner kronor till utveckling av Spångbergshallen enl ovan samt att godkänna förslag till nya badpriser (bil) Teknikutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. Ks Tekniske chefen Inge Nilsson-Piehl presenterade ärendet och besvarade frågor härtill. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att kommunstyrelsen beviljas tilläggsanslag om tkr för utveckling av Spångbergshallen enligt teknikutskottets förslag samt att anta nya badpriser enligt teknikutskottets förslag, vilka gäller från och med 16 augusti 2011.

13 Kommunstyrelsen 23 februari Ks 29 Dnr 24/11 Tilläggsbudget 2011 Ekonomienheten redovisar i skrivelse 15 februari 2011 ett sammandrag utgörande förslag till tilläggsbudget för Förslaget har utarbetats i samråd med berörda förvaltningar och upptar belopp enbart på investeringssidan. Totalt uppgår tilläggsbudgeten till tkr. Ekonomienheten tillstyrker efter granskning äskade belopp. Därtill föreslås att ekonomienheten bemyndigas att vidta de redaktionella ändringar av bokföringsteknisk art som kan uppstå i samband med bokslut eller nämndbeslut. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna det förslag till tilläggsbudget om sammanlagt tkr som utarbetats av ekonomienheten.

14 Kommunstyrelsen 23 februari Kommunstyrelsen 10 november Ks 30 Dnr 207/10 Ks 123 Översyn av förtroendevaldas arvoden En arbetsgrupp uppdras se över Filipstads kommuns bestämmelser för arvoden till förtroendevalda. Gruppen föreslås utgöras av fullmäktiges ordförande samt en representant från partier med 3 eller fler mandat i fullmäktiga. För att ingå i arbetsgruppen föreslås Harry Johansson, Peter Johansson, Annika Johansson och sammankallande Marina Isaksson. Kanslichef Catrin Marsell utses som gruppens sekreterare. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till arbetsgruppen enligt ovan att till kommunstyrelsen presentera förslag till bestämmelser för arvoden till förtroendevalda. Arbetsgruppen har haft tre sammanträden och avger Förslag till bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda, daterat 16 februari Då fullmäktiges ordförandes arvode diskuterades, deltog inte Marina Isaksson och närvarade inte i rummet. Kommunstyrelsen föreslås besluta att arbetsgruppen befrias från sitt uppdrag i och med denna redovisning samt att ny översyn av gällande bestämmelser sker före nästa mandatperiod Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att för tillämpning i kommunen från och med 1 april 2011 anta Förslag till bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda, daterat 16 februari 2011 samt att i de fall förtroendevald ersatts mindre förmånligt enligt tidigare gällande regler, skall kompensation utgå med retroaktiv verkan från och med 1 januari Det åligger då den förtroendevalde själv att påtala sådan kompensation

15 Kommunstyrelsen 23 februari Kommunstyrelsen 10 november Ulf Söhrman yrkar att 1:e och 2:e vice ordförande i socialnämnden ersätts med ett årsarvode om kronor, att det sammanlagda årsarvodet till oppositionen skall utgöra kronor samt att ordförande i revisionen erhåller kronor per år. Under de härpå följande överläggningarna yrkar Per Gruvberger bifall till Ulf Söhrmans yrkande i de delar som avser årsarvode till 1:e och 2:e vice ordförande i socialnämnden. Vidare yrkar Per Gruvberger avslag på Ulf Söhrmans yrkande gällande ökning av årsarvode till oppositionen och ordförande i revisionen. Ordförande ställer proposition först på de delar av arbetsgruppens förslag där de beslutande är överens. Förslaget bifalles. Ordförande framställer proposition om bifall dels till Ulf Söhrmans yrkande om kronors årsarvode till 1:e och 2:e vice ordförande i socialnämnden, dels till arbetsgruppens förslag. Sedan propositionerna besvarats, förklarar sig ordförande anse Ulf Söhrmans förslag antaget. Ordförande framställer proposition om bifall dels till Ulf Söhrmans yrkande om årsarvode om kronor till oppositionen, dels till arbetsgruppens förslag. Sedan propositionerna besvarats förklarar sig ordförande anse arbetsgruppens förslag antaget. Ordförande framställer proposition om bifall dels till Ulf Söhrmans yrkande om årsarvode om kronor till revisionens ordförande, dels till arbetsgruppens förslag. Sedan propositionerna besvarats förklarar sig ordförande anse arbetsgruppens förslag antaget. Kommunstyrelsen beslutar att arbetsgruppen befrias från sitt uppdrag i och med denna redovisning samt att ny översyn av gällande bestämmelser sker före nästa mandatperiod.

16 Kommunstyrelsen 23 februari Kommunstyrelsen 10 november Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att för tillämpning i kommunen från och med 1 april 2011 anta Förslag till bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda, daterat 16 februari 2011 med ändring av årsarvodet för 1:e och 2:e vice ordförande i socialnämnden till kronor samt att i de fall förtroendevald ersatts mindre förmånligt enligt tidigare gällande regler, skall kompensation utgå med retroaktiv verkan från och med 1 januari Det åligger då den förtroendevalde själv att påtala sådan kompensation Marina Isaksson och Harry Johansson meddelade jäv, lämnade sammanträdesrummet och deltog inte i handläggning eller beslut. Mot beslutet avseende avslag på yrkandena om ökat årsarvode för oppositionen och ordförande i revisionen reserverade sig Linda Knutsen, Benny Persson, Björn Stålhammar och Ulf Söhrman.

17 Kommunstyrelsen 23 februari Ks 31 Dnr 7/11 Redovisning av medelsplacering, lån och likviditetsställning Kommunchefen Claes Hultgren redovisar vid sammanträdet den förteckning över placeringar, lån och likviditetsställning som upprättats av ekonomienheten för perioden 18 januari-14 februari Kommunstyrelsen beslutar att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

18 Kommunstyrelsen 23 februari Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 februari Ks 32 Au 1 Dnr 2/11 Förslag till ny upphandlingsmanual Kjell Murås, Inköpsenheten meddelar i skrivelse 26 december 2010 att Kommunstyrelsen har ansvar och befogenhet att uppdatera och förändra manualen Riktlinjer för inköp och upphandling Nuvarande manual antogs Under 2010 har lagen om offentlig upphandling (LOU) förändrats och detta förslag till ny manual är huvudsakligen en anpassning till den nya lagen. Följande delar har förändrats eller lagts till: Avsnitt 2 Ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Avsnitt 3 Förutsättningar för upphandlingar Avsnitt 11 Upphandlingsformer, beloppsgränser, annonsering, anbudstid och elektronisk auktion. Avsnitt 13 Arbetsgång vid upphandling, avtalsspärr. Avsnitt 14 Överprövning Avsnitt 15 Skadestånd Avsnitt 19 Länkar Inköpsenheten föreslår att förslaget till ny inköpsmanual antas. Kjell Murås, inköpare, presenterar ärendet och besvarar frågor härtill. Särskilt belystes de ändringar i manualen som följer av bland annat ändringar i lagen om offentlig upphandling. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föra ärendet vidare till kommunstyrelsen utan eget förslag

19 Kommunstyrelsen 23 februari Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 februari Kommunstyrelsen beslutar att för tillämpning i kommunen antaga av inköpsavdelningen utarbetat förslag till manual för inköps- och upphandlingsprocessen samt att tidigare beslut ang. inköpsregler därmed upphör att gälla. Beslutsexp: Inköp

20 Kommunstyrelsen 23 februari Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 februari Socialnämnden , , , 7,8 Au 2 Ks 33 Dnr 179/ Inköp av defibrillator till PH-center En ansökan har inkommit till socialförvaltningen från PH-center om ekonomiskt ersättning till inköp av en defibrillator med motiveringen att det är många personer i olika föreningar som deltar i aktiviteter och att det finns ett behov av en defibrillator. I Värmland finns några kommuner som har defibrillator inköpt för räddningstjänsten i väntan på ambulans (IVPA). De defibrillatorer som finns i offentliga lokaler är inköpta av respektive näringsidkare. Socialnämnden föreslås besluta att avslå ansökan om ekonomisk ersättning till inköp av defibrillator Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet till Socialförvaltningen för ytterligare beredning 108 Svar återremiss gällande inköp av defibrillator/hjärtstartare till PHcenter MAS Kajsa Jernberg informerade om hjärtstartare och defibrillator samt hur några andra kommuner har behandlat frågan. Se bilaga 1 Socialnämnden beslutar att avslå ansöka om inköp av defibrillator/hjärtstartare. att ge Socialförvaltningen i uppdrag att närmare undersöka förutsättningarna att inrätta IVPA (i väntan på ambulans) i vissa fall i Filipstad.

21 Kommunstyrelsen 23 februari Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 februari Socialnämnden forts 6 Socialförvaltningens svar på uppdraget att närmare undersöka förutsättningarna att införa IVPA (i väntan på ambulans) i vissa fall i Filipstad. Se bilaga 2 Socialförvaltningen föreslår socialnämnden föreslå kommunstyrelsen att teckna avtal med Bergslagens Räddningstjänst angående IVPA (i väntan på ambulans) i Filipstads kommun i vissa fall: Hjärtstopp Ofria luftvägar Större yttre blödning Hjälp till ambulansverksamheten vid hjärtstopp när endast ett ambulansfordon finns tillgängligt Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att teckna avtal med Bergslagens Räddningstjänst angående IVPA (i väntan på ambulans) i Filipstads kommun i vissa fall: Hjärtstopp Ofria luftvägar Större yttre blödning IVPA ska även vara hjälp till ambulansverksamheten vid hjärtstopp, när endast ett ambulansfordon finns tillgängligt. att föreslå kommunstyrelsen att utreda frågan om inköp av hjärtstartare till större offentliga lokaler i kommunen Beslutsexp KS att erbjuda utbildning i D-HLR till samtliga personal inom socialförvaltningen via utbildningsplanen Kommunchef Claes Hultgren har sedan tidigare på regionalt plan, lyft frågeställningen angående IVPA verksamhet. Diskussioner förs nu regionalt mellan Räddningstjänsten och Landstinget i Värmland. Per Gruvberger yrkar på att kommunchefen uppdras följa utvecklingen av de regionala diskussionerna som pågår.

22 Kommunstyrelsen 23 februari Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 februari Socialnämnden Beslutsexp: KC Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till kommunchefen att följa de regionala diskussionerna som pågår mellan Räddningstjänsten och Landstinget avseende IVPA att bifalla PH-centers ansökan och att finansiering sker med kommunstyrelsens tillgängliga medel att kommunchefen uppdras att utreda frågan om inköp av hjärtstartare till större offentliga lokaler i kommunen Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunchefen att följa de regionala diskussionerna som pågår mellan Räddningstjänsten och Landstinget avseende IVPA att inköpa en defibrilator för placering på PH-center och att finansiering sker med kommunstyrelsens tillgängliga medel att kommunchefen uppdras att utreda frågan om inköp av hjärtstartare till större offentliga lokaler i kommunen.

23 Kommunstyrelsen 23 februari Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 februari Ks 34 Au 3 Dnr 220/10 Revisionsprojekt avs. anläggningstillgångar KPMG har på uppdrag av de valda revisorerna i Filipstads kommun utfört en granskning av den interna kontrollen avseende anläggningstillgångar. Granskningen har resulterat i följande rekommendationer för hantering av anläggningstillgångar i Filipstads kommun: - att kommunen inför rutiner för att vid årsbokslut identifiera eventuella nedskrivningsbehov och behov av utrangeringar ur anläggningsregistret - att kommunen fortlöpande bedömer om beslutade avskrivningsplaner fortfarande motsvarar respektive tillgångs återstående nyttjandeperiod, - att kommunen ser över rutinerna med kopplingen mellan investeringsbeslut och aktivering, så att inköpets natur och inte förekomsten av ett investeringsbeslut avgör om en utgift aktiveras, - att kommunen ser till att en ersättare finns för den för anläggningsregistret ansvariga tjänstemannen, vilken för närvarande uppges vara är den enda person som kan rutinerna för registrering fullt ut, - att kommunen omprövar principen att endast aktivera inköp som överstiger ett prisbasbelopp, eftersom beloppsgränsen, enligt Rådet för Kommunal Redovisning, RKR:s, rekommendationer, är ett halvt prisbasbelopp. - att kommunen överväger att genomföra stickprovsinventeringar av inventarier, t ex begärlig egendom - att kommunens olika rutiner för anläggningstillgångarna dokumenteras med skriftliga rutinbeskrivningar som bl a tydliggör ansvarsfördelningen i organisationen. Revisorerna önskar att kommunstyrelsen inkommer med kommentarer till den genomförda granskningen senast den 28 februari 2011.

24 Kommunstyrelsen 23 februari Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 februari Ekonomienheten avger följande förslag till yttrande 9 februari 2011: Ekonomienheten har tagit del av granskningen och kan konstatera att många av ovanstående moment sker redan idag men utan att man följer skriftliga rutiner och dokumenterar resultatet. Ekonomienheten kommer att arbeta med att skapa skriftliga rutiner runt hanteringen av anläggningstillgångar och likaså föra diskussionen vidare om hur kommunen fortsättningsvis skall betrakta vad som anses vara anläggningstillgång och som då ska aktiveras. Fortsättningsvis och som en del av den omorganisation som genomförts, kommer även ersättare att utbildas i att kunna hantera anläggningsrutinen. Ekonomstrateg Britt-Inger Gustafsson presenterar ärendet och besvarar frågor härtill. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att låta ekonomienhetens förslag utgöra svar till revisorerna Kommunchef Claes Hultgren presenterar ärendet och besvarar frågor härtill. Kommunstyrelsen beslutar Beslutsexp: Ek Revisorer att låta ekonomienhetens förslag utgöra svar till revisorerna. Utdragsbestyrkand

25 Kommunstyrelsen 23 februari Beslutsexp: Valda Länsstyr. Ks 35 Dnr 14/11 Val av representant i politiska referensgruppen för ett Drogfritt Värmland I skrivelse 21 januari 2011 meddelar Länsstyrelsen i Värmland att Länsstyrelsen har ett samordningsuppdrag vad gäller ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak) -förebyggande insatser. Länsstyrelsen planerar även fortsättningsvis kalla samman den politiska referensgruppen för ett Drogfritt Värmland. Då flera politiker avslutat sina uppdrag på grund av olika anledningar, vill vi säkerställa gruppen och deltagarnas mandat genom att åter tillfråga berörda styrelser om att formellt utse representant och ersättare i denna för ANDT - förebyggande arbetet, så viktiga grupp. Mycket är på gång inom AND T -området, ny nationell AND T -strategi kommer att presenteras under våren 2011, representanter från Länsstyrelsen och Polismyndigheten kommer under februari/mars besöka alla kommuner för att diskutera det lokala AND T -arbetet och ett nytt länsdokument skall arbetas fram under året. Länssamverkansgruppen för alkohol- och drogfrågor erbjöd 2003 kommunerna och landstinget att delta i Politiska referensgruppen för ett Drogfritt Värmland. Styrgrupp för arbetet är Samhällsråd Värmland som bildades 2008 och består av högsta ledningen från Polismyndigheten, Region Värmland, Landstinget och Länsstyrelsen. Den politiska referensgruppen består aven representant från varje kommun på kommunstyrelse- eller nämndordförandenivå samt landstingets folkhälso- och tandvårdsutskott. Bifogar förteckning över deltagare. Gruppen har träffats två förmiddagar per år och har då fått aktuell information inom AND T -området från både regional och nationell nivå. Nästa möte med politiska referensgruppen för Drogfritt Värmland är planerat den 4 maj Tidigare representant för Filipstads kommun har varit Sune Frisk. Kommunstyrelsen beslutar att som representant i den politiska referensgruppen för ett Drogfritt Värmland utse Britt-Marie Wall med Benny Persson som ersättare.

26 Kommunstyrelsen 23 februari Kommunstyrelsens teknikutskott 9 februari Ks 36 Dnr 96/10 Tu 8 Dnr 38/2010 Uthyrningsstall Filipstads Ridklubb Brister m.m I skrivelse från Styrelsen Filipstads ridklubb, daterad , redovisas bland annat problemet med för låg takhöjd i uthyrningsstallet samt behovet av tillsyn och renovering av yttertaket på gamla stallbyggnaden. Ridklubben har fått åläggande att omgående höja takhöjden i boxarna från nuvarande 2,35 m till 2,55 efter länsveterinärens och Ridsportförbundets besiktning av stallarna. Nuvarande takhöjd tillåter hästar med mankhöjden under 1,53 ( ponny). Länsstyrelsen gjorde den senaste djurskyddskontrollen i december 2009 varefter ridklubben meddelades att de hästar som står i stallet får stå kvar i oförändrat stall under vintern 2009 / Länsstyrelsen meddelar härefter att förlängd tid för ombyggnaden medges till 1 mars 2011 under förutsättning att det i stallet enbart står hästar med mankhöjd över 1,53 m som stått i stallet tidigare och är vana vid den låga takhöjden. 17 st stallplatser finns för uthyrning vilka inbringar ca 230 tkr. per år till föreningen i hyresnetto. Mycket av det ideella arbetet inom ridklubben utförs av uthyrningsstallets hyresgäster. Yttertaket har under ett antal år renoverats provisoriskt. Omläggning av taket är nu nödvändigt för att förhindra olyckor och säkra byggnadens framtida existens. Avtal Mellan Filipstads kommun och Filipstads ridklubb finns ett arrende / upplåtelseavtal. Vad gäller underhåll står följande : Klubben står för smärre underhåll av byggnader och samtliga kostnader för anordningar för verksamhetens bedrivande. Kommunen skall i samråd med klubben årligen planera behovet av övrigt underhåll. Behovet prövas och fastställs i den kommunala budgeten. Fastighetsrelaterade kostnader som klubben svarar för kan kvittas mot innestående verksamhetsbidrag.

27 Kommunstyrelsen 23 februari Kommunstyrelsens teknikutskott 9 februari Beslutsexp: Tu Ridklubben Åtgärder och kostnader För att tillskapa takhöjden 2,55 tas befintligt golv bort och ersätts med nytt nedsänkt betonggolv. Kostnaden beräknas till kr. Nytt plåttak på byggnaden kostar ca kr. Förslag till beslut Kostnaden, kr, för att uppnå högre takhöjd och som är för verksamhetens bedrivande betalas av Filipstads ridklubb. Avskrivning 10 år, 5% ränta, annuitet, vilket ger en årskostnad på kr kr/mån. Kostnaden för Ridklubben läggs in som ett tillägg i nuvarande arrende-/upplåtelseavtal i vilket avtalstiden ändras att gälla 10 år framåt. Projektets totala kostnad, kr, föreslås finansieras genom omfördelning av medel från investeringskontot åtgärder skolor (0263). Teknikutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta enligt förvaltningens förslag. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla Teknikutskottets förslag.

28 Kommunstyrelsen 23 februari Ks 37 Anmälningsärenden 1. Delegation Personalenheten 2. Uppdrag att redovisa läget i diskussionerna om en ny regionindelning skrivelse från SKL 3. Kommunerna har en viktig roll i regionaliseringen skrivelse från SKL (bifogas) 4. Demokratidagen 2011 Inbjudan SKL 5. IT-satsning protokollsutdrag BUN 70/ Tackkort från Kungahuset Kommunstyrelsen beslutar att med godkännande lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 februari 2011 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.18

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 februari 2011 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 februari 2011 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.18 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.25-14.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

Underskrifter: Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Ordförande del av 6, 7,8 Torbjörn Parling

Underskrifter: Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Ordförande del av 6, 7,8 Torbjörn Parling Kommunstyrelsen 20 januari 2016 1(13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.17 Ajournering kl.13.40-14.00, 15.00-15.45, 16.01-16.04 Beslutande: Per Gruvberger (S) ordf Christer Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 december 2010. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 124-134

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 december 2010. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 124-134 Samm anträdesdatum Kommunstyrelsen 1 december 2010 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.30 Ajournering kl. 14.45-15.10, 16.00-16.15 Beslutande: Per Ås Su Thor Annika Harry

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11. Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfelt Ulf Söhrman Peter Johansson Marina

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Patrik Fornander Peter Johansson Marina

Läs mer

Ersättare: Cecilia Svanlind Törn (M), Marcos Ciscar (M), Bengt Sjöberg (KD) Henric Forsberg (S), Britt-Marie Wall (S)

Ersättare: Cecilia Svanlind Törn (M), Marcos Ciscar (M), Bengt Sjöberg (KD) Henric Forsberg (S), Britt-Marie Wall (S) Kommunstyrelsen 16 december 2015 1(10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering kl. 13.32-, 13-34, 14.45-15.10, 16.25-16-43 Beslutande: Per Gruvberger (S) ordf Christer

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.53 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Bo Olsson Annika Johansson Urban Granfeldt

Läs mer

Ersättare: Linda Malm, Christel Iversen, Cecilia Svanlind Törn, Britt-Marie Wall, Bengt Sjöberg

Ersättare: Linda Malm, Christel Iversen, Cecilia Svanlind Törn, Britt-Marie Wall, Bengt Sjöberg Kommunstyrelsen 10 december 2015 1(9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 15.30-16.50 Ajournering kl. 16.10-16.35 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Christer Olsson Torbjörn Parling Marina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 13 februari (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl

Kommunstyrelsens arbetsutskott 13 februari (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Kommunstyrelsens arbetsutskott 13 februari 2012 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-13.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 november 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-11.30 Ajournering kl. 10.00-10.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 november 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-11.30 Ajournering kl. 10.00-10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 november 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-11.30 Ajournering kl. 10.00-10.15 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 december (10) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Ajournering ,

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 december (10) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Ajournering , Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 december 2016 1 (10) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl 09.00-12.10 Ajournering 10.20-10.30, 10.56-10.58 Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Åsa Hååkman Felth

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 juni 2015 1 (9)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 juni 2015 1 (9) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 juni 2015 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.09.00-11.25 Ajournering kl. 9.45-10.10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Marina Isaksson Britt-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 februari 2013 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 08.30-10.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 februari 2013 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 08.30-10. 11 februari 2013 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 08.30-10.25 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Peter Johansson Urban Granfeldt Ersättare: Övriga deltagande: Utses att

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14. Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Harry

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8) Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-17.50 Ajournering kl. 15.45-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk t o m 17.25

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 28 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 84-93. Justerande Bo Olsson

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 28 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 84-93. Justerande Bo Olsson Kommunstyrelsen 26 september 2005 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.15 Ajournering 15.15-15.45 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter Johansson Bo Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 april 2012 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.25-13.55 Ajournering kl.12.00-13.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 april 2012 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.25-13.55 Ajournering kl.12.00-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 april 2012 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.25-13.55 Ajournering kl.12.00-13.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9) Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.55 A-journering 15.55-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Jomark Polintan

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Plats och tid: Sammanträdesrum Allégatan kl 13.30-15.45 Beslutande: Ersättare: Hans Nahlbom, ordf Bo Olsson Peter Johansson Urban Granfeldt Anita Widman

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 maj (8)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 maj (8) Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 maj 2016 1 (8) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-11.57 Ajournering kl. 10.05-10.22 Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Torbjörn Parling (S) Anders

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 )

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 ) Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 ) Plats och tid: Gammelkroppa skogsskola, kl 09.00-11.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Bo Olsson Peter Johansson Ersättare: Benny

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 juni 2008 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.30 Ajournering kl. 13.45-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 juni 2008 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.30 Ajournering kl. 13.45-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 juni 2008 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.30 Ajournering kl. 13.45-14.45 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Annika Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 april 2014 1 (16 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-09.43 Ajournering kl.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 april 2014 1 (16 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-09.43 Ajournering kl. Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 april 2014 1 (16 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-09.43 Ajournering kl. Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj 2009 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 14.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj 2009 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 14.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj 2009 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 14.30-16.35 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Bo Olsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10) Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10) Plats och tid: Ferlinrummet kl 13.30-16.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ersätter Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16. Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16.35 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Urban Granfeldt Annika

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktiges valberedning 1 december 2014 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.00-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktiges valberedning 1 december 2014 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.00-14. Kommunfullmäktiges valberedning 1 december 2014 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.00-14.15 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Jomark Polintan Christer Olsson Patrik Fornander

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2014 1(7) Helene Larsson Saikoff, Göran Andersson, Pia Skoglund, Jerry Rothin

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2014 1(7) Helene Larsson Saikoff, Göran Andersson, Pia Skoglund, Jerry Rothin Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2014 1(7) Plats och tid: Ferlinrummet kl 13.30-16.30 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s) Henric Forsberg (s) Patrik Fornander

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Plats och tid: Nämndhuset kl. 9.00-10.30 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Bengt-Olov Persson Marian Väpnargård Ersättare: Övriga deltagande: Inger

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 oktober 2013 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 oktober 2013 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 oktober 2013 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Ulf Söhrman Bengt-Olof Persson Olle

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 17 augusti 2009 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.20 Ajournering 15.10-15.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 17 augusti 2009 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.20 Ajournering 15.10-15. Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 17 augusti 2009 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.20 Ajournering 15.10-15.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune

Läs mer

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87 Kommunstyrelsen 1 september 2010 1(17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.40 Ajournering kl. 15.00 15.20 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman Felth Sune Frisk

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 mars 2015 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15 20.54 Ajournering kl. 19.24-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 mars 2015 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15 20.54 Ajournering kl. 19.24-19. Kommunfullmäktige 12 mars 2015 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15 20.54 Ajournering kl. 19.24-19.35 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 juni 2013 1 (12 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 juni 2013 1 (12 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 17 juni 2013 1 (12 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Peter Johansson Ulf Söhrman Bengt-Olof

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 3 oktober (3) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Ajournering kl.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 3 oktober (3) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Ajournering kl. FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 3 oktober 2016 1 (3) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 08.00-08.45 Ajournering kl. Beslutande: Ersättare:

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8) Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8) Plats och tid: Sammanträdesrum BUN kl 13.30-14.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Bo Olsson Ersättare:

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 142-152. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 142-152. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 17 december 2014 1(17) Plats och tid: Ferlinrummet, Barn- och utbildningsförvaltningen kl. 13.30-17.20 Ajournering kl. 15.23-15.53, 16.45-17.05 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Socialnämnden 2010-03-09 1(8 )

Socialnämnden 2010-03-09 1(8 ) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2010-03-09 1(8 ) Plats och tid Socialförvaltningen, Eklunden våning 4, 2010-03-09, kl. 13.00-14.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Sune Frisk, ordförande Anita Johansson

Läs mer

1. Motion ang. utökning av öppettider på Ungdomens Hus 2. Övertagande av lån Filipstads Tennisklubb

1. Motion ang. utökning av öppettider på Ungdomens Hus 2. Övertagande av lån Filipstads Tennisklubb KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-11-02 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats för sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum 7 december 2015 kl.09.00 Joakim Nyman från Polisen informerar om medborgarlöfte

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 13 mars 2014 1 (18) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.29

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 13 mars 2014 1 (18) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.29 Kommunfullmäktige 13 mars 2014 1 (18) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.29 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare Ej tjänstgörande ersättare:

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10) Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-16.00 Beslutande: Torbjörn Parling (s) Olle Engström (s) Lars Björklund (s) Ersätter Åsa Hååkman-Felth (s) Ann-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 6 november 2006 1 (16) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-18.48

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 6 november 2006 1 (16) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-18.48 Kommunfullmäktige 6 november 2006 1 (16) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-18.48 Beslutande: Anita Widman ordf. Ulf Söhrman Ersättare Per Gruvberger Owe Karlson Hans Seffel Olle Engström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 7 november (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 7 november (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Kommunstyrelsens teknikutskott 7 november 2016 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Olle Engström (S) Marina Isaksson (S) Patrik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-08-19 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 26 augusti 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 september 2008 1(8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.55

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 september 2008 1(8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.55 Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 september 2008 1(8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.55 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Anita Widman Harry Johansson Peter Johansson

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Socialnämnden 2008-12-09 1(12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-10-21, kl. 08.15-12.10. Anders Nilsson

Socialnämnden 2008-12-09 1(12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-10-21, kl. 08.15-12.10. Anders Nilsson Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2008-12-09 1(12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-10-21, kl. 08.15-12.10 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 september 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 september 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 9 september 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Peter Johansson Ulf Söhrman Bengt-Olof

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 maj 2014 1 ( 17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.20-12.12 Ajournering kl. 09.50-10.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 maj 2014 1 ( 17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.20-12.12 Ajournering kl. 09.50-10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 maj 2014 1 ( 17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.20-12.12 Ajournering kl. 09.50-10.07 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström

Läs mer

Jomark Polintan, Anders Nilsson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 9-22

Jomark Polintan, Anders Nilsson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 9-22 Kommunstyrelsen 26 februari 2014 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl.14.30-15.00 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Marina Isaksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 17.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 mars 2009 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 mars 2009 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 mars 2009 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Annika Johansson Harry Johansson Peter Johansson

Läs mer

Sune Frisk, Jomark Polintan, Stephanie Treviranus, Linda Knutsen. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 1-12

Sune Frisk, Jomark Polintan, Stephanie Treviranus, Linda Knutsen. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 1-12 Kommunstyrelsen 25 januari 2012 1(17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.39-15.33 Ajournering kl. 14.55-15.28 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Marina Isaksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-04-15 1 (19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-04-15 1 (19) Socialnämnden 2014-04-15 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-13:30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Britt-Marie Wall,

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 mars 2012 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 08.30-09.25

Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 mars 2012 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 08.30-09.25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 mars 2012 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 08.30-09.25 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 14 augusti 2014 1 ( 6 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 14 augusti 2014 1 ( 6 ) Kultur- och föreningsutskottet 14 augusti 2014 1 ( 6 ) Plats och tid: Beslutande: Ersättare: Ericssonrummet 9.00-10.30 Torbjörn Parling, ordförande Ulf Söhrman Åsa Hååkman Felth Övriga deltagande: Anders

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 16 november 2011 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 16 november 2011 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 16 november 2011 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Urban Granfeldt Annika Johansson Peter

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 10 maj 2011 1(9) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.35-15.20

Barn- och utbildningsnämnden 10 maj 2011 1(9) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.35-15.20 Barn- och utbildningsnämnden 10 maj 2011 1(9) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.35-15.20 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Åsa Hååkman-Felth (s) Ers. Olle Engtröm (s) Ann-Marie Rosö (s)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 april 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10.40 Ajournering kl.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 april 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10.40 Ajournering kl. Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 april 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10.40 Ajournering kl. Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 54 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 12 oktober 2010, kl 08.30-08.50. Beslutande Solveig Oscarsson (S), ordförande Kjell Söderlund (S) Eva Overgaard (S) Eleonore Karlsson (S) Johanna Bergström (S) tj

Läs mer

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102 Kommunstyrelsen 8 oktober 2008 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-16.00 Ajournering kl. 15.15-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 mars 2014 1 (14 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 10.38-12.15 Ajournering kl.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 mars 2014 1 (14 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 10.38-12.15 Ajournering kl. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 mars 2014 1 (14 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 10.38-12.15 Ajournering kl. Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14. Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Bengt-Olof Persson Ersättare: Övriga deltagande:

Läs mer

Sammaträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 augusti 2011 1 (8) Ulf Söhrman Urban Granfeldt Annika Johansson Björn Stålhammar

Sammaträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 augusti 2011 1 (8) Ulf Söhrman Urban Granfeldt Annika Johansson Björn Stålhammar Sammaträdesdatum 17 augusti 2011 1 (8) Plats och tid: Servicehuset Ugglan, Lesjöfors kl 13.30-14.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Urban Granfeldt Annika Johansson Björn Stålhammar Ersättare:

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 14 oktober 2014 1(11)

Barn- och utbildningsnämnden 14 oktober 2014 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 14 oktober 2014 1(11) Plats och tid: Ferlinrummet kl 10.00-16.50 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s) Henric Forsberg (s) Patrik Fornander

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-16 1(10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 10.40 Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande, 51 56 Henric Forsberg (S) ersättare för Patrik

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson Björn Stålhammar Tjänstgörande

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 19 oktober 2010 1(18)

Barn- och utbildningsnämnden 19 oktober 2010 1(18) Barn- och utbildningsnämnden 19 oktober 2010 1(18) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.10 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s)

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 februari 2010 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 februari 2010 1 (13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 februari 2010 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.30 Ajournering kl.15.00-15.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Annika Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 19 augusti 2008 1(7)

Barn- och utbildningsnämnden 19 augusti 2008 1(7) Barn- och utbildningsnämnden 19 augusti 2008 1(7) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-14.10 Beslutande: Torbjörn Parling (s) Olle Engström (s) Helene Larsson Saikoff (s) Ann-Marie Rosö (s) Annika

Läs mer