SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl Ajournering klockan Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar C Mia Magné C Ulla-Maj Persson FP Lennart Svensson S Anita Lomander S Marie Lindqvist tjänstgör för (S) Tommy Karlsryd S Anita Svensson tjänstgör för (S) Tommy Karlsryd S Mona Friberg S Efkan Üstündag V Per Blanck MBP Henry Sandahl MOD Jan-Ola Gustafsson Ej tjänstgörande ersättare KD Inga-Maj Krüger M Rolf Skarin MP Henrik Jörneblom FP Stina Isaksson S Anita Svensson S Laila Söderberg S Tryggve Larsson MBP Ylva Jeppson MOD Jan-Erik Olsson Övriga deltagande Magnus Andersson, socialchef Åke Ström, administrativ chef, sekreterare Helen Smith, verksamhetschef handikappomsorg/socialpsykiatri tf verksamhetschef individ- och familjeomsorg Gunhild Unger Snygg, verksamhetschef äldreomsorg Anna-Lena Gunnarson, verksamhetschef handläggaravdelningen Annette Eriksson, enhetschef individ- och familjeomsorg Tuula Nevonen, enhetschef individ- och familjeomsorg Marie Wank, ekonom David Lidin, medicinskt ansvarig sjuksköterska

2 Justeringens plats och tid SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2 (25) Socialförvaltningens centrala administration, Kinnaström, den 30 mars 2011, klockan Underskrifter Sekreterare.. Paragrafer: Åke Ström Ordförande.. Per-Olof Hermansson Justerande... Anita Lomander ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för Protokollet Socialförvaltningen Underskrift

3 Sammanträdesdatum Sida 3 (25) Innehållsförteckning Fastställande av dagordning 35 Allmän information från förvaltningen 36 Pågående samverkan i kommunen 37 Verksamhetsuppföljning till och med februari Yttrande till kommunstyrelsen över plan för barn 39 och ungdomars psykiska hälsa Yttrande till kommunstyrelsen över utredning om våld i nära 40 relation, inklusive uppdrag för Utväg Södra Älvsborg Svar till Skene pensionärsförening om inköp av hjärtstartare 41 Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption 42 Inkomna domar och beslut 43 Inkomna skrivelser 44 Inkomna synpunkter och klagomål 45 Anmälan av granskade delegationsbeslut 46 Anmälan om delegationsbeslut gällande 47 Meddelanden/kurser och konferenser samt rapport 48 om genomgångna kurser och verksamhetsbesök Information om ordförandebeslut 49 Extra sammanträde med socialnämnden 50 Rekommendationer om den fortsatta handläggningen 51 i två individärenden Arbetsgrupp kring socialnämndens interna kontroll av 52 verksamheten Delegationsordningen 53 Klagomål i individärende 54

4 35 Sammanträdesdatum Sida 4 (25) Fastställande av dagordning s beslut fastställer dagordningen enligt föredragningslistan med ändringen att informationspunkten om den genomförda brukarenkäten på individ- och familjeomsorgen flyttas till sammanträdet den 20 april Som övriga ärenden behandlas: Extra sammanträde Rekommendationer om den fortsatta handläggningen i två individärenden Arbetsgrupp kring socialnämndens interna kontroll av verksamheten Delegationsordningen Klagomål i individärende

5 36 Sammanträdesdatum Sida 5 (25) Allmän information från förvaltningen s beslut antecknar den allmänna informationen från förvaltningen. Dagen sammanträde Socialchefen Magnus Andersson informerar om att en kvalitetschef rekryterats till förvaltningen. Malin Ung har fått tjänsten och hon börjar sin anställning på socialförvaltningen från och med april 2011.

6 37 Sammanträdesdatum Sida 6 (25) Pågående samverkan i kommunen Det föreligger ingen information om pågående samverkan i kommunen.

7 38 Dnr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 7 (25) Verksamhetsuppföljning till och med februari 2011 s beslut antecknar verksamhetsuppföljningen till och med februari Det ekonomiska resultatet för perioden januari-februari 2011 är ett underskott på 1.6 mkr. Prognosen för året är ett underskott på 8-9 mkr. Vårens arbete med anpassningsåtgärder förväntas ge effekt på resultatet men förväntas inte få några helårseffekter under Kostnaderna för bostadsanpassning har under januari och februari varit 70 % över genomsnittskostnaden föregående år och prognosen för 2011 är en kostnad på cirka 8.0 mkr. Den totala kostnaden för 2010 var 6.0 mkr. Den vändning som prognostiserats vad avser kostnaderna för försörjningsstöd har ännu inte visat sig. Kostnaderna för januari och februari har legat över budget. Verksamhetsuppföljningen behandlar även situationen på individoch familjeomsorgens familjeenhet, förändringsarbetet inom hemtjänsten samt anpassningsarbetet. s behandling Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2011, 13. Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 8 mars 2011 jämte bilagor. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att anteckna verksamhetsuppföljningen till och med februari Dagens sammanträde Ekonomen Marie Wank kommenterar verksamhetsuppföljningen och svarar på frågor. Förslag från ledamöterna Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD): Bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

8 39 Dnr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 8 (25) Yttrande till kommunstyrelsen över plan för barn och ungdomars psykiska hälsa s beslut 1. godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder detta som eget yttrande till kommunstyrelsen. 2. ger förvaltningen i uppdrag att lämna en rapport till socialnämnden om hur förvaltningen arbetar i samverkan för att främja barns och ungdomars psykiska hälsa. 3. betonar särskilt vikten av att mål och ansvar för arbetet tydliggörs. Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund har den 18 november 2010 beslutat godkänna samt rekommendera sina medlemskommuner att godkänna den lokala planen för barn och ungdomars psykiska hälsa. Uppdraget att ta fram denna plan har beslutats av hälso- och sjukvårdsnämnden för Sjuhärad samt av Sjuhärads kommunalförbunds beredning för social välfärd och hälsa i dialog med kommunernas socialnämnder. Uppdraget har som utgångspunkt att sätta den unga individen i centrum i följande perspektiv: Tidiga hälsofrämjande och förebyggande insatser Ökad samordning mellan kommunernas och regionens verksamheter Marks kommun har varit representerat i framtagandet av planen. Förvaltningen anser att den nu aktuella planen ger ett bra underlag för kommunen och regionen att påbörja arbetet med att främja barn och ungdomars psykiska hälsa. Att hitta former för att kunna nå målet att säkerställa tillgänglighet till stöd, vård och behandling, utan hinder i form av huvudmanna- och/eller verksamhetsgränser har bara påbörjats. För att nå fram kommer det att krävas ett aktivt deltagande från alla de aktuella aktörerna, så väl från den hälsofrämjande arenan som bland dem som ger de behandlande insatserna. Socialtjänstens viktiga roll, att vara den aktör som har ansvar för att initiativ tas till samverkan mellan de olika offentliga aktörerna, är viktig att lyfta fram.

9 Forts 39 Sammanträdesdatum Sida 9 (25) I övrigt instämmer förvaltningen helt med direktionens beslut att kommunen för sina ansvarsområden godkänner den lokala planen för barns och ungdomars psykiska hälsa Barns och ungdomars psykiska hälsa förutsättningar för att främja barns och ungdomars psykiska hälsa i Södra Älvsborg. Likaså att genomförandet av de förbättringsområden som berör flera huvudmän samordnas inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. s behandling Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2011, 14. Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 25 februari 2011 jämte remisshandling. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande och översända detta som eget yttrande till kommunstyrelsen samt att ge förvaltningen i uppdrag att lämna en rapport till socialnämnden om hur förvaltningen arbetar i samverkan för att främja barns och ungdomars psykiska hälsa. Förslag från ledamöterna Anita Lomander (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. Per Blanck (V): betonar särskilt vikten av att mål och ansvar för arbetet tydliggörs. Beslutsgång Ordföranden frågar först om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Han frågar därefter om tilläggsförslaget från Per Blanck kan antas och finner att så sker.

10 40 Dnr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 10 (25) Yttrande till kommunstyrelsen över utredning om våld i nära relation, inklusive uppdrag för Utväg Södra Älvsborg s beslut godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder detta som eget yttrande till kommunstyrelsen. Sjuhärads kommunalförbund och hälso- och sjukvårdsnämnderna i Sjuhärad och Mitten-Älvsborg har låtit genomföra en översyn av kvinnofridsarbetet i södra Älvsborg. Utredningen omfattar Utvägs framtida uppdrag och finansiering samt en övergripande analys av det samlade kvinnofridsarbetet inom området. Utredningen belyser också förutsättningarna för samordning mellan Utväg och Barnhus i Södra Älvsborg. Utvägs ledningsgrupp har fungerat som styrgrupp för den föreliggande utredningen. Styrgruppen har lagt fram förslag och kommentarer till utredningsförslagen, med hänsyn tagna till de synpunkter som framkom vid en remisskonferens för politiker och tjänstemän hösten Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund har den 18 november 2010 beslutat att godkänna styrgruppens förslag, och för sin del godkänna att Utvägs ledningsgrupp får i uppdrag att prioritera och vid behov lämna förslag på förändring av Utvägs dimensionering. Finansiering av Utvägs verksamhet har behandlats i särskild ordning genom en överenskommelse inför verksamhetsåret 2010, mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna och de tio kommunerna i Södra Älvsborg. Överenskommelsen innebär att hälso- och sjukvårdsnämnderna står för 2/3 av kostnaderna och kommunerna tillsammans för 1/3, inklusive verksamhet för de våldsutövande männen. Utredning om Barnhus i Södra Älvsborg behandlas i särskild ordning våren 2011 efter avslutat remissförfarande. Fråga om eventuell samordning av Barnhus och Utväg kommer att behandlas då. Förvaltningen anser att de rekommendationer direktionen lämnar till kommunerna kring kommunernas hanterande av utveckling av verksamhetens arbete kring hot och våld i nära relationer, samt samverkan med kvinnojouren och bostadsbolag kommer att kräva resurser.

11 Forts 40 Sammanträdesdatum Sida 11 (25) Att minska kvinnors och barns boende på jourerna, handlar om bostadsbolagens möjlighet att snabbt kunna erbjuda lämpliga bostäder, vilket påverkas av bostadsmarknadens tillgång på lägenheter. Förvaltningen anser att det är viktigt att så småningom utreda frågorna om kvinnojourernas kvalitet, omfattning och uppföljning av akut boende samt vad gäller att utarbeta enhetliga regler för stöd till våldsutsatta kvinnor när det gäller ekonomiskt bistånd vid inflyttning och utflyttning mellan kommunerna. Införande av så kallad screening i verksamheter där så bedöms lämpligt, är av stor vikt. Detta kräver dock en implementeringsprocess, med framtagande av screeninginstrument, utbildning av personal samt tid för att genomföra och följa upp. Diskussioner om akut boende för missbrukande våldsutsatta kvinnor är nödvändigt. Sjuhäradskommunerna kan inte erbjuda denna målgrupp akut boende med stöd och kompetens i kommunerna. Platser köps oftast från Villa Karin i Göteborg, eller det genomförs akuta lösningar från gång till gång. Det krävs resurser att bygga upp verksamhet eller hitta alternativa lösningar för denna utsatta grupp. Det finns behov av att genomföra en översyn av socialtjänstens strukturerade arbete mot våld i nära relationer. Många kommuner väljer att tillsätta speciella tjänster som ansvarar för denna verksamhet, vilket hittills inte skett i Marks kommun. s behandling Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2011, 15. Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 28 februari 2011 jämte remisshandling. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande och översända detta som eget yttrande till kommunstyrelsen. Förslag från ledamöterna Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD): Bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

12 41 Dnr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 12 (25) Svar till Skene pensionärsförening om inköp av hjärtstartare s beslut godkänner förvaltningens svarsskrivelse och översänder denna till Skene pensionärsförening. Skene pensionärsförening föreslår att socialnämnden köper in en så kallad hjärtstartare med placering på Lindängs servicehus. Socialförvaltningen skriver i sitt förslag till svar att socialnämnden nyligen har startat en utbildning i hjärt- lungräddning inom förvaltningen. Utbildningen omfattar personal som kommer i direktkontakt med brukare/klienter/patienter. Förvaltningen anser att detta är en allmän och generell kunskap som bör finnas när man arbetar i ett vårdande yrke. Inköp av hjärtstartare har diskuterats men förvaltningen anser inte att det för närvarande finns skäl att köpa in en sådan. Om så småningom en satsning på hjärtstartare görs, bör denna insats gälla för samtliga brukare/klienter/patienter och kan därmed inte enbart vara en fråga som gäller Lindäng. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vården vara på lika villkor, vilket den inte blir om endast Lindäng har tillgång till en hjärtstartare. s behandling Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2011, 16. Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 28 februari 2011 jämte skrivelse från Skene pensionärsförening. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att godkänna förvaltningens svarsskrivelse och översända denna till Skene pensionärsförening. Förslag från ledamöterna Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD): Bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

13 42 Sammanträdesdatum Sida 13 (25) Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption Sekretess enligt 26 kap 1 offentlighets- och sekretesslagen.

14 43 Sammanträdesdatum Sida 14 (25) Inkomna domar och beslut s beslut antecknar redovisningen av domar och beslut. Förteckning över följande domar och beslut föreligger: Protokoll från kammarrätten , mål nr Domar i förvaltningsrätten , mål nr , mål nr , mål nr E , mål nr E Beslut i förvaltningsrätten , mål nr E , mål nr E Beslut i Socialstyrelsen , dnr / , dnr / , dnr /2010 Delrapport från konsulter vad avser ärendegenomgång av aktuella ärenden inom barn- och familjeenheten Dnr

15 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 15 (25) Inkomna skrivelser s beslut antecknar inkomna skrivelser. Dnr E-post angående uppvaktning Skrivelsen behandlar att det är värdefullt att personer på särskilda boenden uppvaktas med en blomma när de fyller år. Skivelsen har besvarats av verksamhetschefen för äldreomsorgen. Dnr Skrivelse angående höjd avgift för ledsagning till synskadade från SRF i Mark framför synpunkter på den höjda avgiften för ledsagning. Handläggningen av ärendet har enligt SRF Mark skötts dåligt då samverkan med berörda organisationer inte skett. Dnr Skrivelse i enskilt ärende En anhörig påtalar brister i omvårdnaden av hans far, som bor på ett äldreboende i kommunen. Han påpekar också att han på grund av att han framfört synpunkter har svårigheter att få arbete inom kommunen. I en andra skrivelse påtalar mannen att det förekommer problem på grund av att fadern inte talar svenska.

16 45 Sammanträdesdatum Sida 16 (25) Inkomna synpunkter och klagomål s beslut antecknar inkomna synpunkter och klagomål. Förteckning över följande inkomna synpunkter och klagomål föreligger: Dnr Klagomål avseende bemötande samt vård och omsorg Klagomål från en kvinna som bor på ett vård- och omsorgsboende i kommunen. Kvinnan framför att hon ej fått beviljade insatser, att personalen inte är kompetent och kränker henne. Ett genomgripande arbete pågår för att ge kvinnan en bra vård och omsorg. Dnr Klagomål på val av placering i boende och biståndsbedömning Klagomålet inlämnat av anhörig till en person som bor på ett vård och omsorgsboende i kommunen men har insatser enligt LSS. Kvinnan har stort behov av vård omsorg och stimulans, en rad brister i verksamheten påtalas. Boendet är inte lämpligt för kvinnan, kvinnan får ingen daglig verksamhet som hon har rätt till. Personalen gör ett bra arbete men det saknas resurser och kunskap om lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Dnr Klagomål på bristande kommunikation och dåligt omhändertagande Klagomålet har vidarebefordrats till socialförvaltningen från patientnämnden i Borås. I det ursprungliga klagomålet, från en anhörig, riktades klagomål förutom mot hemsjukvården i Marks kommun även mot akutvårdscentralen och ambulanssjukvården. De påtalade bristerna i kommunen gäller att sjuksköterskan lämnade brukaren trots att brukaren inte var smärtlindrad samt att det brast i kommunikation mellan sjuksköterskan och ambulanspersonalen. Dnr Klagomål på omsorgen samt verkställan av genomförandeplaner Klagomål framfört av anhörig till boende på ett vård och omsorgsboende i kommunen. Klagomålen handlar om sliten utrustning på ett äldreboende samt att en brukare ej får tillgång till beslutade insatser. Dnr Klagomål på familjerätten i kommunen I klagomålet framförs stort missnöje med familjerätten i Marks kommun och deras sätt att hantera ett ärende.

17 46 Sammanträdesdatum Sida 17 (25) Anmälan av granskade delegationsbeslut s beslut antecknar anmälan av granskade delegationsbeslut perioden Anita Lomander (S) och Ulla-Maj Persson (C) har granskat följande beslut: Ett beslut om placering i enskilt hem i avvaktan på adoption Ett beslut om upphörande av placering i familjehem Tre beslut om ekonomiskt bistånd Dagens sammanträde Anita Lomander och Ulla-Maj Persson redogör för granskningen och svarar på frågor. s behandling Se redovisning av granskning den 28 februari 2011.

18 47 Sammanträdesdatum Sida 18 (25) Anmälan om delegationsbeslut s beslut antecknar anmälan av delegationsbeslut för perioden Delegationslista Beslut enligt SoL: Råd o stöd, ekonomiskt bistånd, förmedling av egna medel, förskott på förmån, bistånd i form av familjepedagoginsats, kostnader för öppenvårdsinsats och institutionsvård samt utredningsinsatser, kostnader i samband med kontaktfamilj/person, kostnader i samband med familjehemsvård, omprövning av öppenvårdsinsats, omprövning av insats kontaktperson, placering på institution, bistånd i form av kontakt med familjepedagog, öppenvårdinsats vuxna, samt omprövning av insats kontakt med behandlingsassistent, återbetalning, att inleda utredning, att ej inleda utredning. Beslut enligt LVM: Att inleda utredning, att avsluta utredning, att utse kontaktman. Övriga beslut: Godkännande av faderskapsbekräftelse samt godkännande av avtal enligt FB, att utse utredare i ärende om vårdnad/umgänge. Delegationslista gällande beslut om; Enligt SoL: hemtjänst, särskilda boendeformer, korttidsplats, boendestöd, trygghetslarm, kommunbidrag, matdistribution; ledsagarservice enligt LSS, korttidsvistelse enligt LSS, daglig verksamhet enligt LSS, avlösarservice LSS, korttidsvistelse enligt LSS, kontaktperson enligt LSS, personlig assistent enligt LSS. Attest Färdtjänst, riksfärdtjänst Bostadsanpassningsbidrag s arbetsutskott Protokoll s socialutskott Protokoll , , ,

19 48 Sammanträdesdatum Sida 19 (25) Meddelanden/kurser och konferenser samt rapport om genomgångna kurser och verksamhetsbesök s beslut antecknar inkomna meddelanden. Inga kurser och konferenser finns att redovisa. Meddelanden Kultur- och fritidförvaltningen Drogvaneundersökning årskurs 9 i Marks Kommun Miljönämnden Miljönämndens delegationsprotokoll den 3 februari 2011, 32, beslut om årlig kontrollavgift för livsmedelstillsyn. Sveriges Kommuner och Landsting, styrelsens beslut nr 1 Överenskommelse mellan staten och SKL om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område Sveriges Kommuner och Landsting, styrelsens beslut nr 2 Överenskommelse mellan staten och SKL om prestationsbaserat stimulansbidrag på äldreområdet Kommunstyrelsens beslut den 2 februari 2011, 11 Riktlinjer för hantering av enkäter i Marks kommun Kommunala funktionshinderrådets arbetsutskott Protokoll den 9 februari 2011 och den 8 mars 2011 Länsstyrelsen i Västra Götalands län Hälsoläget för personer med narkotika problem- samarbete ger möjligheter

20 49 Sammanträdesdatum Sida 20 (25) Information om ordförandebeslut Det föreligger ingen information om ordförandebeslut.

21 50 Sammanträdesdatum Sida 21 (25) Extra sammanträde med socialnämnden s beslut beslutar att hålla ett extra sammanträde den 27 april 2011 klockan Socialstyrelsen har begärt socialnämndens yttrande med anledning av sin uppföljande tillsyn enligt 13 kap 1 socialtjänstlagen gällande socialnämndens i Marks kommun handläggning av ärenden avseende barn och unga. Nämnden ska inkomma med en redogörelse av vidtagna åtgärder till Socialstyrelsen senast den 29 april Förslag från ledamöterna Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD): håller ett extra sammanträde den 27 april 2011 klockan för att behandla redogörelsen till Socialstyrelsen. Beslutsgång Ordföranden frågar om hans förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

22 51 Sammanträdesdatum Sida 22 (25) Rekommendationer om den fortsatta handläggningen i två individärenden s beslut ger förvaltningen i uppdrag att bereda ärendet avseende rekommendationerna om den fortsatta handläggningen av två individärenden. I anslutning till rapporten med anledning av utredning rörande två familjehemsplacerade barn, vilken socialnämnden behandlade vid sitt extra sammanträde den 17 mars 2011, finns rekommendationer från utredarna angående fortsatt handläggning av individärendena. Nämnden beslutade vid sitt sammanträde den 17 mars att bordlägga detta ärende. Förslag från ledamöterna Mia Magné (C): Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet. Beslutsgång Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) frågar om förslaget från Mia Magné kan antas och finner att så sker.

23 52 Sammanträdesdatum Sida 23 (25) Arbetsgrupp kring socialnämndens interna kontroll av verksamheten s beslut 1. beslutar att skapa en arbetsgrupp kring nämndens interna kontroll av verksamheten. 2. väljer Per-Olof Hermansson (KD), Anita Lomander (S), Mia Magné (C), Tommy Karlsryd (S) samt ytterligare en representant från vardera politiska block att ingå i arbetsgruppen. 2. beslutar att socialförvaltningen ska representeras i gruppen av någon från den nyskapade kvalitetsenheten. anger i sin nämndplan att arbetet med en internkontrollplan nyligen har startat och ska utvecklas Syftet med kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert. I vardagen handlar intern kontroll om många löpande rutiner och processer i verksamheten. Förslag från ledamöterna Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD): skapar en arbetsgrupp kring nämndens interna kontroll av verksamheten och väljer Per-Olof Hermansson (KD), Anita Lomander (S), Mia Magné (C), Tommy Karlsryd (S) samt ytterligare en representant från vardera politiska block att ingå i arbetsgruppen. Socialförvaltningen ska representeras i gruppen av någon från den nyskapade kvalitetsenheten. Beslutsgång Ordföranden frågar om hans förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

24 53 Sammanträdesdatum Sida 24 (25) Delegationsordningen s beslut beslutar att gå igenom delegationsordningen inom respektive politiska block, diskutera delegationsordningen i nämnden den 20 april 2011 och därefter ska förvaltningen återkomma med ett förslag till ny delegationsordning. s delegationsordning ändras vid behov och är föremål för återkommande översyn. En större översyn av delegationsförteckningen gjordes våren 2008 när strukturen ändrades och delegationen av arbetsmiljöuppgifter togs med i förteckningen. Delegationsordningen är åter aktuell att revideras. Förslag från ledamöterna Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD): Delegationsordningen gås igenom inom respektive politiska block, diskuteras i nämnden i april månad och därefter ska förvaltningen återkomma med ett förslag till ny delegationsordning. Beslutsgång Ordföranden frågar om hans förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

25 54 Sammanträdesdatum Sida 25 (25) Klagomål i individärende s beslut 1. ger förvaltningen i uppdrag att lämna information till socialnämnden om det aktuella ärendet vid sammanträdet den 20 april. 2. ger förvaltningen i uppdrag att föreslå en vägledning för hur socialnämndens ledamöter och ersättare ska förhålla sig vid kontakter med klienter, anhöriga med flera i individärenden. Klagomål i ett individärende har inkommit till några av socialnämndens ledamöter och ersättare. Förslag från ledamöterna Mia Magné (C): Förvaltningen får i uppdrag att lämna information till socialnämnden om det aktuella ärendet vid sammanträdet den 20 april samt föreslå en vägledning för hur socialnämndens ledamöter och ersättare ska förhålla sig vid kontakter med klienter, anhöriga med flera i individärenden. Beslutsgång Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) frågar om förslaget från Mia Magné kan antas och finner att så sker. _

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Tid Klockan 13.00 16.55 Ajournering 14.25 14.45 Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (30) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Tid Klockan 13.15 16.40 Ajournering kl. 14.35-15.00 Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (27) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Jörgen Hagman-Lindén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (20) Tid Klockan 13.15 15.45. Ajournering kl. 14.40 15.05. Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Lars Bertil Rystrand tjänstgör för Mia Magné (M) C Mikael

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34) 2009-12-15 Sida 1 (34) Plats och tid Assbergssalen, Kunskapens Hus, kl 17.00 22.00. Ajournering och paus kl 18.20 21.00, och 21.10 21.20. Beslutande c Lennart Brunander v Karin Jageby m Margareta Löfgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40.

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. Beslutande Patrik Persson (C) ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-03-26 1 (1-25) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus onsdagen den 26 mars 2008, kl 08.00-12.00 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V)

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V) Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sammanträdestid 08.30-12.00 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Shlomo Gavie (C), 1:e vice ordförande Britt-Marie

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (17)

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (17) TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 1 (17) Mötesdatum 2015-03-30 Innehåll 45 Val av justerare 46 Information - Patientsäkerhetsberättelse 2014 47 Information - Socialnämndens verksamheter 48 Anmälningsärenden

Läs mer

Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta

Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta HÅBO Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Eva Staake (S), ordförande Carina Lund (M), vice ordförande Gunilla Gustavsson

Läs mer

Socialnämnden 2012-06-13

Socialnämnden 2012-06-13 153 Arbetsmiljö - socialnämndens verksamheter... 2 154 Budgetuppföljning... 3 155 Revidering av attestlista... 4 156 Delegationsbeslut... 5 157 Delgivningar... 6 158 Utökning av gruppbostad LSS... 7 159

Läs mer

Birgitta Andersson (s) Ola Svensson (rp) 95-109. Johnny Håkansson (s) Hjördis Thiel 110-115

Birgitta Andersson (s) Ola Svensson (rp) 95-109. Johnny Håkansson (s) Hjördis Thiel 110-115 Sammanträdesprotokoll 1(28) 2008-05-27 Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-17.40 ande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande Sammanträdesprotokoll 1(26) 2014-01-28 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30 ande Kristina Valtersson (C) Ersättare: Birgitta Larsson (RP) Monica Jansson (S) tjänstgörande

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012 Revisionsrapport LSS-verksamheten Marks kommun Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Kommunens LSS-verksamhet Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...3 2.1. Uppdrag och revisionsfråga...3

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020 Socialnämnden KALLELSE 2009-02-10 1(3) Socialnämnden Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009 Kung Birger 1, Kommunhuset, kl. 15.30 Val av justerare: Anders Åkerlind (M) Dag för justering:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 17.10 med ajournering 10.30-10.55 och 11.50-12.00 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande 92-115, 117-144 Ingrid

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-06-21 50-60

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-06-21 50-60 Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-06-21 50-60 Vård och äldreomsorgsnämnden sammanträde Information och överläggningar 50. Yttrande angående Alingsås energieffektiviseringsstrategi 2011 2013 51. Yttrande

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer