SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl Ajournering klockan Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar C Mia Magné C Ulla-Maj Persson FP Lennart Svensson S Anita Lomander S Marie Lindqvist tjänstgör för (S) Tommy Karlsryd S Anita Svensson tjänstgör för (S) Tommy Karlsryd S Mona Friberg S Efkan Üstündag V Per Blanck MBP Henry Sandahl MOD Jan-Ola Gustafsson Ej tjänstgörande ersättare KD Inga-Maj Krüger M Rolf Skarin MP Henrik Jörneblom FP Stina Isaksson S Anita Svensson S Laila Söderberg S Tryggve Larsson MBP Ylva Jeppson MOD Jan-Erik Olsson Övriga deltagande Magnus Andersson, socialchef Åke Ström, administrativ chef, sekreterare Helen Smith, verksamhetschef handikappomsorg/socialpsykiatri tf verksamhetschef individ- och familjeomsorg Gunhild Unger Snygg, verksamhetschef äldreomsorg Anna-Lena Gunnarson, verksamhetschef handläggaravdelningen Annette Eriksson, enhetschef individ- och familjeomsorg Tuula Nevonen, enhetschef individ- och familjeomsorg Marie Wank, ekonom David Lidin, medicinskt ansvarig sjuksköterska

2 Justeringens plats och tid SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2 (25) Socialförvaltningens centrala administration, Kinnaström, den 30 mars 2011, klockan Underskrifter Sekreterare.. Paragrafer: Åke Ström Ordförande.. Per-Olof Hermansson Justerande... Anita Lomander ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för Protokollet Socialförvaltningen Underskrift

3 Sammanträdesdatum Sida 3 (25) Innehållsförteckning Fastställande av dagordning 35 Allmän information från förvaltningen 36 Pågående samverkan i kommunen 37 Verksamhetsuppföljning till och med februari Yttrande till kommunstyrelsen över plan för barn 39 och ungdomars psykiska hälsa Yttrande till kommunstyrelsen över utredning om våld i nära 40 relation, inklusive uppdrag för Utväg Södra Älvsborg Svar till Skene pensionärsförening om inköp av hjärtstartare 41 Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption 42 Inkomna domar och beslut 43 Inkomna skrivelser 44 Inkomna synpunkter och klagomål 45 Anmälan av granskade delegationsbeslut 46 Anmälan om delegationsbeslut gällande 47 Meddelanden/kurser och konferenser samt rapport 48 om genomgångna kurser och verksamhetsbesök Information om ordförandebeslut 49 Extra sammanträde med socialnämnden 50 Rekommendationer om den fortsatta handläggningen 51 i två individärenden Arbetsgrupp kring socialnämndens interna kontroll av 52 verksamheten Delegationsordningen 53 Klagomål i individärende 54

4 35 Sammanträdesdatum Sida 4 (25) Fastställande av dagordning s beslut fastställer dagordningen enligt föredragningslistan med ändringen att informationspunkten om den genomförda brukarenkäten på individ- och familjeomsorgen flyttas till sammanträdet den 20 april Som övriga ärenden behandlas: Extra sammanträde Rekommendationer om den fortsatta handläggningen i två individärenden Arbetsgrupp kring socialnämndens interna kontroll av verksamheten Delegationsordningen Klagomål i individärende

5 36 Sammanträdesdatum Sida 5 (25) Allmän information från förvaltningen s beslut antecknar den allmänna informationen från förvaltningen. Dagen sammanträde Socialchefen Magnus Andersson informerar om att en kvalitetschef rekryterats till förvaltningen. Malin Ung har fått tjänsten och hon börjar sin anställning på socialförvaltningen från och med april 2011.

6 37 Sammanträdesdatum Sida 6 (25) Pågående samverkan i kommunen Det föreligger ingen information om pågående samverkan i kommunen.

7 38 Dnr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 7 (25) Verksamhetsuppföljning till och med februari 2011 s beslut antecknar verksamhetsuppföljningen till och med februari Det ekonomiska resultatet för perioden januari-februari 2011 är ett underskott på 1.6 mkr. Prognosen för året är ett underskott på 8-9 mkr. Vårens arbete med anpassningsåtgärder förväntas ge effekt på resultatet men förväntas inte få några helårseffekter under Kostnaderna för bostadsanpassning har under januari och februari varit 70 % över genomsnittskostnaden föregående år och prognosen för 2011 är en kostnad på cirka 8.0 mkr. Den totala kostnaden för 2010 var 6.0 mkr. Den vändning som prognostiserats vad avser kostnaderna för försörjningsstöd har ännu inte visat sig. Kostnaderna för januari och februari har legat över budget. Verksamhetsuppföljningen behandlar även situationen på individoch familjeomsorgens familjeenhet, förändringsarbetet inom hemtjänsten samt anpassningsarbetet. s behandling Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2011, 13. Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 8 mars 2011 jämte bilagor. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att anteckna verksamhetsuppföljningen till och med februari Dagens sammanträde Ekonomen Marie Wank kommenterar verksamhetsuppföljningen och svarar på frågor. Förslag från ledamöterna Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD): Bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

8 39 Dnr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 8 (25) Yttrande till kommunstyrelsen över plan för barn och ungdomars psykiska hälsa s beslut 1. godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder detta som eget yttrande till kommunstyrelsen. 2. ger förvaltningen i uppdrag att lämna en rapport till socialnämnden om hur förvaltningen arbetar i samverkan för att främja barns och ungdomars psykiska hälsa. 3. betonar särskilt vikten av att mål och ansvar för arbetet tydliggörs. Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund har den 18 november 2010 beslutat godkänna samt rekommendera sina medlemskommuner att godkänna den lokala planen för barn och ungdomars psykiska hälsa. Uppdraget att ta fram denna plan har beslutats av hälso- och sjukvårdsnämnden för Sjuhärad samt av Sjuhärads kommunalförbunds beredning för social välfärd och hälsa i dialog med kommunernas socialnämnder. Uppdraget har som utgångspunkt att sätta den unga individen i centrum i följande perspektiv: Tidiga hälsofrämjande och förebyggande insatser Ökad samordning mellan kommunernas och regionens verksamheter Marks kommun har varit representerat i framtagandet av planen. Förvaltningen anser att den nu aktuella planen ger ett bra underlag för kommunen och regionen att påbörja arbetet med att främja barn och ungdomars psykiska hälsa. Att hitta former för att kunna nå målet att säkerställa tillgänglighet till stöd, vård och behandling, utan hinder i form av huvudmanna- och/eller verksamhetsgränser har bara påbörjats. För att nå fram kommer det att krävas ett aktivt deltagande från alla de aktuella aktörerna, så väl från den hälsofrämjande arenan som bland dem som ger de behandlande insatserna. Socialtjänstens viktiga roll, att vara den aktör som har ansvar för att initiativ tas till samverkan mellan de olika offentliga aktörerna, är viktig att lyfta fram.

9 Forts 39 Sammanträdesdatum Sida 9 (25) I övrigt instämmer förvaltningen helt med direktionens beslut att kommunen för sina ansvarsområden godkänner den lokala planen för barns och ungdomars psykiska hälsa Barns och ungdomars psykiska hälsa förutsättningar för att främja barns och ungdomars psykiska hälsa i Södra Älvsborg. Likaså att genomförandet av de förbättringsområden som berör flera huvudmän samordnas inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. s behandling Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2011, 14. Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 25 februari 2011 jämte remisshandling. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande och översända detta som eget yttrande till kommunstyrelsen samt att ge förvaltningen i uppdrag att lämna en rapport till socialnämnden om hur förvaltningen arbetar i samverkan för att främja barns och ungdomars psykiska hälsa. Förslag från ledamöterna Anita Lomander (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. Per Blanck (V): betonar särskilt vikten av att mål och ansvar för arbetet tydliggörs. Beslutsgång Ordföranden frågar först om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Han frågar därefter om tilläggsförslaget från Per Blanck kan antas och finner att så sker.

10 40 Dnr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 10 (25) Yttrande till kommunstyrelsen över utredning om våld i nära relation, inklusive uppdrag för Utväg Södra Älvsborg s beslut godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder detta som eget yttrande till kommunstyrelsen. Sjuhärads kommunalförbund och hälso- och sjukvårdsnämnderna i Sjuhärad och Mitten-Älvsborg har låtit genomföra en översyn av kvinnofridsarbetet i södra Älvsborg. Utredningen omfattar Utvägs framtida uppdrag och finansiering samt en övergripande analys av det samlade kvinnofridsarbetet inom området. Utredningen belyser också förutsättningarna för samordning mellan Utväg och Barnhus i Södra Älvsborg. Utvägs ledningsgrupp har fungerat som styrgrupp för den föreliggande utredningen. Styrgruppen har lagt fram förslag och kommentarer till utredningsförslagen, med hänsyn tagna till de synpunkter som framkom vid en remisskonferens för politiker och tjänstemän hösten Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund har den 18 november 2010 beslutat att godkänna styrgruppens förslag, och för sin del godkänna att Utvägs ledningsgrupp får i uppdrag att prioritera och vid behov lämna förslag på förändring av Utvägs dimensionering. Finansiering av Utvägs verksamhet har behandlats i särskild ordning genom en överenskommelse inför verksamhetsåret 2010, mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna och de tio kommunerna i Södra Älvsborg. Överenskommelsen innebär att hälso- och sjukvårdsnämnderna står för 2/3 av kostnaderna och kommunerna tillsammans för 1/3, inklusive verksamhet för de våldsutövande männen. Utredning om Barnhus i Södra Älvsborg behandlas i särskild ordning våren 2011 efter avslutat remissförfarande. Fråga om eventuell samordning av Barnhus och Utväg kommer att behandlas då. Förvaltningen anser att de rekommendationer direktionen lämnar till kommunerna kring kommunernas hanterande av utveckling av verksamhetens arbete kring hot och våld i nära relationer, samt samverkan med kvinnojouren och bostadsbolag kommer att kräva resurser.

11 Forts 40 Sammanträdesdatum Sida 11 (25) Att minska kvinnors och barns boende på jourerna, handlar om bostadsbolagens möjlighet att snabbt kunna erbjuda lämpliga bostäder, vilket påverkas av bostadsmarknadens tillgång på lägenheter. Förvaltningen anser att det är viktigt att så småningom utreda frågorna om kvinnojourernas kvalitet, omfattning och uppföljning av akut boende samt vad gäller att utarbeta enhetliga regler för stöd till våldsutsatta kvinnor när det gäller ekonomiskt bistånd vid inflyttning och utflyttning mellan kommunerna. Införande av så kallad screening i verksamheter där så bedöms lämpligt, är av stor vikt. Detta kräver dock en implementeringsprocess, med framtagande av screeninginstrument, utbildning av personal samt tid för att genomföra och följa upp. Diskussioner om akut boende för missbrukande våldsutsatta kvinnor är nödvändigt. Sjuhäradskommunerna kan inte erbjuda denna målgrupp akut boende med stöd och kompetens i kommunerna. Platser köps oftast från Villa Karin i Göteborg, eller det genomförs akuta lösningar från gång till gång. Det krävs resurser att bygga upp verksamhet eller hitta alternativa lösningar för denna utsatta grupp. Det finns behov av att genomföra en översyn av socialtjänstens strukturerade arbete mot våld i nära relationer. Många kommuner väljer att tillsätta speciella tjänster som ansvarar för denna verksamhet, vilket hittills inte skett i Marks kommun. s behandling Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2011, 15. Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 28 februari 2011 jämte remisshandling. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande och översända detta som eget yttrande till kommunstyrelsen. Förslag från ledamöterna Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD): Bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

12 41 Dnr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 12 (25) Svar till Skene pensionärsförening om inköp av hjärtstartare s beslut godkänner förvaltningens svarsskrivelse och översänder denna till Skene pensionärsförening. Skene pensionärsförening föreslår att socialnämnden köper in en så kallad hjärtstartare med placering på Lindängs servicehus. Socialförvaltningen skriver i sitt förslag till svar att socialnämnden nyligen har startat en utbildning i hjärt- lungräddning inom förvaltningen. Utbildningen omfattar personal som kommer i direktkontakt med brukare/klienter/patienter. Förvaltningen anser att detta är en allmän och generell kunskap som bör finnas när man arbetar i ett vårdande yrke. Inköp av hjärtstartare har diskuterats men förvaltningen anser inte att det för närvarande finns skäl att köpa in en sådan. Om så småningom en satsning på hjärtstartare görs, bör denna insats gälla för samtliga brukare/klienter/patienter och kan därmed inte enbart vara en fråga som gäller Lindäng. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vården vara på lika villkor, vilket den inte blir om endast Lindäng har tillgång till en hjärtstartare. s behandling Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2011, 16. Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 28 februari 2011 jämte skrivelse från Skene pensionärsförening. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att godkänna förvaltningens svarsskrivelse och översända denna till Skene pensionärsförening. Förslag från ledamöterna Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD): Bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

13 42 Sammanträdesdatum Sida 13 (25) Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption Sekretess enligt 26 kap 1 offentlighets- och sekretesslagen.

14 43 Sammanträdesdatum Sida 14 (25) Inkomna domar och beslut s beslut antecknar redovisningen av domar och beslut. Förteckning över följande domar och beslut föreligger: Protokoll från kammarrätten , mål nr Domar i förvaltningsrätten , mål nr , mål nr , mål nr E , mål nr E Beslut i förvaltningsrätten , mål nr E , mål nr E Beslut i Socialstyrelsen , dnr / , dnr / , dnr /2010 Delrapport från konsulter vad avser ärendegenomgång av aktuella ärenden inom barn- och familjeenheten Dnr

15 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 15 (25) Inkomna skrivelser s beslut antecknar inkomna skrivelser. Dnr E-post angående uppvaktning Skrivelsen behandlar att det är värdefullt att personer på särskilda boenden uppvaktas med en blomma när de fyller år. Skivelsen har besvarats av verksamhetschefen för äldreomsorgen. Dnr Skrivelse angående höjd avgift för ledsagning till synskadade från SRF i Mark framför synpunkter på den höjda avgiften för ledsagning. Handläggningen av ärendet har enligt SRF Mark skötts dåligt då samverkan med berörda organisationer inte skett. Dnr Skrivelse i enskilt ärende En anhörig påtalar brister i omvårdnaden av hans far, som bor på ett äldreboende i kommunen. Han påpekar också att han på grund av att han framfört synpunkter har svårigheter att få arbete inom kommunen. I en andra skrivelse påtalar mannen att det förekommer problem på grund av att fadern inte talar svenska.

16 45 Sammanträdesdatum Sida 16 (25) Inkomna synpunkter och klagomål s beslut antecknar inkomna synpunkter och klagomål. Förteckning över följande inkomna synpunkter och klagomål föreligger: Dnr Klagomål avseende bemötande samt vård och omsorg Klagomål från en kvinna som bor på ett vård- och omsorgsboende i kommunen. Kvinnan framför att hon ej fått beviljade insatser, att personalen inte är kompetent och kränker henne. Ett genomgripande arbete pågår för att ge kvinnan en bra vård och omsorg. Dnr Klagomål på val av placering i boende och biståndsbedömning Klagomålet inlämnat av anhörig till en person som bor på ett vård och omsorgsboende i kommunen men har insatser enligt LSS. Kvinnan har stort behov av vård omsorg och stimulans, en rad brister i verksamheten påtalas. Boendet är inte lämpligt för kvinnan, kvinnan får ingen daglig verksamhet som hon har rätt till. Personalen gör ett bra arbete men det saknas resurser och kunskap om lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Dnr Klagomål på bristande kommunikation och dåligt omhändertagande Klagomålet har vidarebefordrats till socialförvaltningen från patientnämnden i Borås. I det ursprungliga klagomålet, från en anhörig, riktades klagomål förutom mot hemsjukvården i Marks kommun även mot akutvårdscentralen och ambulanssjukvården. De påtalade bristerna i kommunen gäller att sjuksköterskan lämnade brukaren trots att brukaren inte var smärtlindrad samt att det brast i kommunikation mellan sjuksköterskan och ambulanspersonalen. Dnr Klagomål på omsorgen samt verkställan av genomförandeplaner Klagomål framfört av anhörig till boende på ett vård och omsorgsboende i kommunen. Klagomålen handlar om sliten utrustning på ett äldreboende samt att en brukare ej får tillgång till beslutade insatser. Dnr Klagomål på familjerätten i kommunen I klagomålet framförs stort missnöje med familjerätten i Marks kommun och deras sätt att hantera ett ärende.

17 46 Sammanträdesdatum Sida 17 (25) Anmälan av granskade delegationsbeslut s beslut antecknar anmälan av granskade delegationsbeslut perioden Anita Lomander (S) och Ulla-Maj Persson (C) har granskat följande beslut: Ett beslut om placering i enskilt hem i avvaktan på adoption Ett beslut om upphörande av placering i familjehem Tre beslut om ekonomiskt bistånd Dagens sammanträde Anita Lomander och Ulla-Maj Persson redogör för granskningen och svarar på frågor. s behandling Se redovisning av granskning den 28 februari 2011.

18 47 Sammanträdesdatum Sida 18 (25) Anmälan om delegationsbeslut s beslut antecknar anmälan av delegationsbeslut för perioden Delegationslista Beslut enligt SoL: Råd o stöd, ekonomiskt bistånd, förmedling av egna medel, förskott på förmån, bistånd i form av familjepedagoginsats, kostnader för öppenvårdsinsats och institutionsvård samt utredningsinsatser, kostnader i samband med kontaktfamilj/person, kostnader i samband med familjehemsvård, omprövning av öppenvårdsinsats, omprövning av insats kontaktperson, placering på institution, bistånd i form av kontakt med familjepedagog, öppenvårdinsats vuxna, samt omprövning av insats kontakt med behandlingsassistent, återbetalning, att inleda utredning, att ej inleda utredning. Beslut enligt LVM: Att inleda utredning, att avsluta utredning, att utse kontaktman. Övriga beslut: Godkännande av faderskapsbekräftelse samt godkännande av avtal enligt FB, att utse utredare i ärende om vårdnad/umgänge. Delegationslista gällande beslut om; Enligt SoL: hemtjänst, särskilda boendeformer, korttidsplats, boendestöd, trygghetslarm, kommunbidrag, matdistribution; ledsagarservice enligt LSS, korttidsvistelse enligt LSS, daglig verksamhet enligt LSS, avlösarservice LSS, korttidsvistelse enligt LSS, kontaktperson enligt LSS, personlig assistent enligt LSS. Attest Färdtjänst, riksfärdtjänst Bostadsanpassningsbidrag s arbetsutskott Protokoll s socialutskott Protokoll , , ,

19 48 Sammanträdesdatum Sida 19 (25) Meddelanden/kurser och konferenser samt rapport om genomgångna kurser och verksamhetsbesök s beslut antecknar inkomna meddelanden. Inga kurser och konferenser finns att redovisa. Meddelanden Kultur- och fritidförvaltningen Drogvaneundersökning årskurs 9 i Marks Kommun Miljönämnden Miljönämndens delegationsprotokoll den 3 februari 2011, 32, beslut om årlig kontrollavgift för livsmedelstillsyn. Sveriges Kommuner och Landsting, styrelsens beslut nr 1 Överenskommelse mellan staten och SKL om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område Sveriges Kommuner och Landsting, styrelsens beslut nr 2 Överenskommelse mellan staten och SKL om prestationsbaserat stimulansbidrag på äldreområdet Kommunstyrelsens beslut den 2 februari 2011, 11 Riktlinjer för hantering av enkäter i Marks kommun Kommunala funktionshinderrådets arbetsutskott Protokoll den 9 februari 2011 och den 8 mars 2011 Länsstyrelsen i Västra Götalands län Hälsoläget för personer med narkotika problem- samarbete ger möjligheter

20 49 Sammanträdesdatum Sida 20 (25) Information om ordförandebeslut Det föreligger ingen information om ordförandebeslut.

21 50 Sammanträdesdatum Sida 21 (25) Extra sammanträde med socialnämnden s beslut beslutar att hålla ett extra sammanträde den 27 april 2011 klockan Socialstyrelsen har begärt socialnämndens yttrande med anledning av sin uppföljande tillsyn enligt 13 kap 1 socialtjänstlagen gällande socialnämndens i Marks kommun handläggning av ärenden avseende barn och unga. Nämnden ska inkomma med en redogörelse av vidtagna åtgärder till Socialstyrelsen senast den 29 april Förslag från ledamöterna Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD): håller ett extra sammanträde den 27 april 2011 klockan för att behandla redogörelsen till Socialstyrelsen. Beslutsgång Ordföranden frågar om hans förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

22 51 Sammanträdesdatum Sida 22 (25) Rekommendationer om den fortsatta handläggningen i två individärenden s beslut ger förvaltningen i uppdrag att bereda ärendet avseende rekommendationerna om den fortsatta handläggningen av två individärenden. I anslutning till rapporten med anledning av utredning rörande två familjehemsplacerade barn, vilken socialnämnden behandlade vid sitt extra sammanträde den 17 mars 2011, finns rekommendationer från utredarna angående fortsatt handläggning av individärendena. Nämnden beslutade vid sitt sammanträde den 17 mars att bordlägga detta ärende. Förslag från ledamöterna Mia Magné (C): Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet. Beslutsgång Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) frågar om förslaget från Mia Magné kan antas och finner att så sker.

23 52 Sammanträdesdatum Sida 23 (25) Arbetsgrupp kring socialnämndens interna kontroll av verksamheten s beslut 1. beslutar att skapa en arbetsgrupp kring nämndens interna kontroll av verksamheten. 2. väljer Per-Olof Hermansson (KD), Anita Lomander (S), Mia Magné (C), Tommy Karlsryd (S) samt ytterligare en representant från vardera politiska block att ingå i arbetsgruppen. 2. beslutar att socialförvaltningen ska representeras i gruppen av någon från den nyskapade kvalitetsenheten. anger i sin nämndplan att arbetet med en internkontrollplan nyligen har startat och ska utvecklas Syftet med kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert. I vardagen handlar intern kontroll om många löpande rutiner och processer i verksamheten. Förslag från ledamöterna Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD): skapar en arbetsgrupp kring nämndens interna kontroll av verksamheten och väljer Per-Olof Hermansson (KD), Anita Lomander (S), Mia Magné (C), Tommy Karlsryd (S) samt ytterligare en representant från vardera politiska block att ingå i arbetsgruppen. Socialförvaltningen ska representeras i gruppen av någon från den nyskapade kvalitetsenheten. Beslutsgång Ordföranden frågar om hans förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

24 53 Sammanträdesdatum Sida 24 (25) Delegationsordningen s beslut beslutar att gå igenom delegationsordningen inom respektive politiska block, diskutera delegationsordningen i nämnden den 20 april 2011 och därefter ska förvaltningen återkomma med ett förslag till ny delegationsordning. s delegationsordning ändras vid behov och är föremål för återkommande översyn. En större översyn av delegationsförteckningen gjordes våren 2008 när strukturen ändrades och delegationen av arbetsmiljöuppgifter togs med i förteckningen. Delegationsordningen är åter aktuell att revideras. Förslag från ledamöterna Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD): Delegationsordningen gås igenom inom respektive politiska block, diskuteras i nämnden i april månad och därefter ska förvaltningen återkomma med ett förslag till ny delegationsordning. Beslutsgång Ordföranden frågar om hans förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

25 54 Sammanträdesdatum Sida 25 (25) Klagomål i individärende s beslut 1. ger förvaltningen i uppdrag att lämna information till socialnämnden om det aktuella ärendet vid sammanträdet den 20 april. 2. ger förvaltningen i uppdrag att föreslå en vägledning för hur socialnämndens ledamöter och ersättare ska förhålla sig vid kontakter med klienter, anhöriga med flera i individärenden. Klagomål i ett individärende har inkommit till några av socialnämndens ledamöter och ersättare. Förslag från ledamöterna Mia Magné (C): Förvaltningen får i uppdrag att lämna information till socialnämnden om det aktuella ärendet vid sammanträdet den 20 april samt föreslå en vägledning för hur socialnämndens ledamöter och ersättare ska förhålla sig vid kontakter med klienter, anhöriga med flera i individärenden. Beslutsgång Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) frågar om förslaget från Mia Magné kan antas och finner att så sker. _

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-02-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-02-09 Sammanträdesdatum Sida 1 (28) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-20.40 Ajourneringar klockan 17.30-17.45, 19.45-19.50 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2010-03-24

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2010-03-24 Sammanträdesdatum Sida 1 (20) Plats och tid Två Skyttlar, Örby, kl 15.00 17.40 Ajournering kl 16.40-17.00 Beslutande s Owe Eglinger s Ann Hjertén s Patrik Larsson s Anita Lomander s Arne Abrahamsson v

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Tid Klockan 13.15 16.40 Ajournering kl. 14.35-15.00 Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (27) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Jörgen Hagman-Lindén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Tid Klockan 13.15 16.30 Ajournering kl. 14.50 15.15 Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (19) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Rolf Skarin tjänstgör för (M) Birgitta

Läs mer

Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 15.00-19.00 Ajourneringar klockan 16.40-16.55, 17.05-17.30, 17.50-18.00

Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 15.00-19.00 Ajourneringar klockan 16.40-16.55, 17.05-17.30, 17.50-18.00 Sammanträdesdatum Sida 1 (29) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 15.00-19.00 Ajourneringar klockan 16.40-16.55, 17.05-17.30, 17.50-18.00 Beslutande S Owe Eglinger S Ann Hjertén S Patrik Larsson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Mona Friberg 68-76 V Evert Johansson MP Tova Lidbeck

Ej tjänstgörande ersättare S Mona Friberg 68-76 V Evert Johansson MP Tova Lidbeck Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 15.00 17.20 Ajournering kl 16.20-16.30 Beslutande S Owe Eglinger S Ann Hjertén S Patrik Larsson S Anita Lomander S Arne Abrahamsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (19) Tid Klockan 14.00 16.35 Ajournering klockan 14.30 15.00 Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar FP Stina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Tid Klockan 14.00 17.15 Ajournering klockan 15.10 15.30 Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne, 17-33, kl. 14.00-17.00 M Madeleine

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare s Mona Friberg s Efkan Üstündag s Lars Ekholm v Evert Johansson kd Inga-Maj Krüger mp Tova Lidbeck

Ej tjänstgörande ersättare s Mona Friberg s Efkan Üstündag s Lars Ekholm v Evert Johansson kd Inga-Maj Krüger mp Tova Lidbeck Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 15.00 17.40 Ajournering 16.50-16.55 Beslutande s Owe Eglinger s Ann Hjertén s Patrik Larsson s Anita Lomander s Arne Abrahamsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Tid Klockan 13.15 16.40 Ajournering kl. 14.40-15.00 Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (22) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Lars-Bertil Rystrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (23) Tid Klockan 08.30 12.00. Ajournering kl. 10.15 10.30. Plats Åbönninga, Rydals konferenscenter, Rydal. Beslutande M Lars-Bertil Rystrand tjänstgör för (KD) Per-Olof Hermansson,

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Tid Klockan 13.15 16.35 Ajournering kl. 14.30-14.50 och 16.00-16.05. Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Jörgen Hagman-Lindén,

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Äldreomsorgsnämnden 2015-09-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Äldreomsorgsnämnden 2015-09-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Tid Klockan 09.00-11.30 Ajournering Klockan 10.10-10.30 Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna Beslutande C Ulla-Maj Persson, ordförande C Erika Arnell, ersätter Jörgen Hagman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Tid Klockan 13.00 16.55 Ajournering 14.25 14.45 Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (30) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2005-10-27 1(10) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00 16.05 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Kurt Enell (kd) Gunnel Elg (kd) Elisabeth

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2014-09-14, kl 0900-1530 ande Anne Niska, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Owe Pekkari, S Ann-Sofi Larsson, V Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Äldreomsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Äldreomsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Tid Klockan 13.15 16.20 Ajournering Klockan 14.10 14.30 Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna Beslutande C Ulla-Maj Persson, ordförande M Jörgen Hagman Lindén MBP Henry Sandahl,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Nr Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Plats och tid Melleruds kommunkontor och Karolinen, tisdagen den 20 december 2005, klockan 09:00 17:00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Erik Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Samrehabnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Samrehabnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Skene lasarett, konferenscenter Arne Aldman, kl 08:30-09:45 S C MP S C C S Hanne Jensen ersätter Claes Redberg, Västra Götalandsregionen Sandra Eliasson ersätter

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN PROTOKOLL Nr sida Socialnämnden 1(15) Ajournering 14:35-14:45

MELLERUDS KOMMUN PROTOKOLL Nr sida Socialnämnden 1(15) Ajournering 14:35-14:45 Nr 2006-12-19 Socialnämnden 1(15) Plats och tid Skållerudshemmet, klockan 13:00-16:00 Ajournering 14:35-14:45 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Karin Fredman (fp) Erik Johansson (kd)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(3) Äldreomsorgsnämnden 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(3) Äldreomsorgsnämnden 2015-03-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(3) Tid Klockan 08.00-10.35 Ajournering Klockan 09.20-09.40 Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna Beslutande C Ulla-Maj Persson M Jörgen Hagman-Lindén MBP Henry Sandahl, tjänstgör

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Socialförvaltningen klockan 13:30-15:25 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Janet Kling (S) vice ordförande Elisabeth Henningsson (S) Peter Agelii (S) Yvonne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (20) Tid Klockan 13.15 15.45. Ajournering kl. 14.40 15.05. Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Lars Bertil Rystrand tjänstgör för Mia Magné (M) C Mikael

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (28) Tid Klockan 13.15 16.20 Ajournering kl. 14.25 14.45 och 15.55-16.00 Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Mia Magné C Mikael Larsson MBP Henry Sandahl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt 1 (13) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00 16.30 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Catharina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Tid Klockan 13.15 16.55 Ajournering kl. 14.50 15.15. Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Lars-Bertil Rystrand tjänstgör för (M) Birgitta Wichne

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen 2016-05-16, kl 1300-1540 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Anita Sköld, M Irene

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-16 1(10) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.10 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Per Thorsell (M) Lise Lidbeck (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-01-28 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren, (s), 2:e vice ordf Ingrid Håkansson,

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Socialnämnden 2015-10-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Socialnämnden 2015-10-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Tid Klockan 13.15 17.15. Ajournering Klockan 14.40 15.00. Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna. Beslutande KD Per-Olof Hermansson, ordförande M Lars Bertil Rystrand C Mikael

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Ordförande. Sekreterare

Ordförande. Sekreterare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 20:20 41-57 Plats och tid Paragrafer Marie Raask (S) Eva-Christine Stenberg (FP) Pamela Sjödin-Campbell (KD) Kerstin Ullnert Hansson (S) Ludwig Karestedt (M) Margaretha

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-06-07 1 (18) Osby, tisdagen den 7 juni 2011 kl 09.00-12.55

Socialnämndens arbetsutskott 2011-06-07 1 (18) Osby, tisdagen den 7 juni 2011 kl 09.00-12.55 arbetsutskott 2011-06-07 1 (18) Plats och tid Osby, tisdagen den 7 juni 2011 kl 09.00-12.55 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Inga Magnusson (s) tjänstg ersättare för Marika Bjerstedt

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare s Mona Friberg s Efkan Üstündag s Zlata Damberg v Evert Johansson m Nina Paulsson Åmark c Börje Sandh mbp Lennart Svensson

Ej tjänstgörande ersättare s Mona Friberg s Efkan Üstündag s Zlata Damberg v Evert Johansson m Nina Paulsson Åmark c Börje Sandh mbp Lennart Svensson Sammanträdesdatum Sida 1 (29) Plats och tid Kommunhuset Kinna, Örestensrummet klockan 13.30-16.15 Ajourneringar klockan 14.30-14.55 och 15.35-15.45 Beslutande s Owe Eglinger s Ann Hjertén s Patrik Larsson

Läs mer

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 november 2015, klockan 13.30 16.40 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-09-24 2 SN 117 Dnr 110.08 700 Muntlig information Lessebo hemtjänstområde Personal och enhetschef på Berghälla servicehus informerade om arbetet inom hemtjänsten och nämndens ledamöter

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset 2011-11-01 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, kl. 13:00-16:10 Beslutande Marianne Kjellquist (S) ordförande Emelie Olsson (V) 1: e vice ordförande Björn Fagerlund (M) 2: e vice ordförande Leif

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Tjänstgörande ersättare.

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Tjänstgörande ersättare. 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 18.50 69-82 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Adam Algotsson (M) Agne Eklund (FP) Marina Borneblad (MP) Karin Olsson (M) Olli Högström (M) Margaretha

Läs mer

Margareta Heimer, socialdirektör Maria Victorin, nämndsekreterare Maria Strandell, enhetschef 141 Lotten Rudberg Flismark, kval utv 136-140

Margareta Heimer, socialdirektör Maria Victorin, nämndsekreterare Maria Strandell, enhetschef 141 Lotten Rudberg Flismark, kval utv 136-140 Sammanträdesdatum Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby C 18.00 19.45 Paragrafer 136-145 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Bo Wihlborg (KD) Anna-Lena Corell (M) (ej 138) Åke Alm (M) (

Läs mer

Individnämndens protokoll 2014-03-25

Individnämndens protokoll 2014-03-25 Datum: Tisdagen den 25 mars 2014 Tid: 17.00 18.35 Plats: Elffröken, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 26 mars 2014 Paragrafer: 19-28 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Datum Tid kl 08.15-12.00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Remzija Kolasinac (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset onsdagen den 21 september Justerade paragrafer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Anmälan av delegationsbeslut... 4 3 Anmälan av utskottsprotokoll... 5 4 Delgivningar... 6 5 Statusrapport över pågående ärenden i socialnämnden... 8 6 Sammanträdesdagar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

Socialnämnden 2012.12.12 1

Socialnämnden 2012.12.12 1 Socialnämnden 2012.12.12 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 13.30-14.30 Beslutande Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan Karlsson (C) Charlotte

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 84. Birgitta Ratcovich, tf verksamhetschef Åsa Karlsson, socialsekreterare 63 ANSLAG/BEVIS

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 84. Birgitta Ratcovich, tf verksamhetschef Åsa Karlsson, socialsekreterare 63 ANSLAG/BEVIS 84 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.45 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Örestensrummet, kommunset, Kinna klockan 13.30-17.20 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, kl 13.30-17.00 108-115

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-08-27 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.30, 11.30-11.50, 13.00-15.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören

Läs mer

Socialnämnden Protokoll

Socialnämnden Protokoll Socialnämnden 203-04-7 Tid och plats Onsdagen den 7 april 203, Åsasalen, 3.00-4.30 Tjänstgörande Ledamöter Kurt Persson (KD), ordförande Karina Eliasson (S), vice ordförande Yvonne Takvam (KD) Jerry Borg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-09-24 1(9) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-17.50 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson (M)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV)

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-12 1 (13) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm

Läs mer

Socialnämndens. Cathrin Hurtig-Andersson. Gunvor Frisell. Socialförvaltningens kontor. Birgitta Stenemar. Jens Söder Höij.

Socialnämndens. Cathrin Hurtig-Andersson. Gunvor Frisell. Socialförvaltningens kontor. Birgitta Stenemar. Jens Söder Höij. 2009-01-13 1 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen kl. 14.00-16.00 Beslutande Jens Söder Höij (s) ordförande Lennart Daghed (fp) vice ordförande Gun-Britt Alenljung (s) ledamot Eivor Hallén

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Sandra Brännström (s) Mari Viberg (c) Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Sandra Brännström (s) Mari Viberg (c) Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s) Plats och tid Kommunkontoret 2016-04-11 kl 8.00-10:30 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Sandra Brännström (s) Mari Viberg (c) Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö TYRESÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrummet Myggdalen, plan 1 Onsdagen den 29 augusti 2007 kl 19.00-20.50 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-06-04 1 Innehållsförteckning Ärende 54 Redovisning av delegationsärenden... 4 55 Besök av Förbundschef Peter Hedfors från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden... 5 56 Information från Medicinskt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafe r: Beslutande: Övriga deltagare: Justerande: Justering: 2015-01-26 14.00-15.30 Rådhuset, sammanträdesrum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl 13.00 15.00 Håkan Yngström (C), ordförande Gunilla Elings-Friberg (S)

Läs mer