SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl Ajournering klockan Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar C Mia Magné C Ulla-Maj Persson FP Lennart Svensson S Anita Lomander S Marie Lindqvist tjänstgör för (S) Tommy Karlsryd S Anita Svensson tjänstgör för (S) Tommy Karlsryd S Mona Friberg S Efkan Üstündag V Per Blanck MBP Henry Sandahl MOD Jan-Ola Gustafsson Ej tjänstgörande ersättare KD Inga-Maj Krüger M Rolf Skarin MP Henrik Jörneblom FP Stina Isaksson S Anita Svensson S Laila Söderberg S Tryggve Larsson MBP Ylva Jeppson MOD Jan-Erik Olsson Övriga deltagande Magnus Andersson, socialchef Åke Ström, administrativ chef, sekreterare Helen Smith, verksamhetschef handikappomsorg/socialpsykiatri tf verksamhetschef individ- och familjeomsorg Gunhild Unger Snygg, verksamhetschef äldreomsorg Anna-Lena Gunnarson, verksamhetschef handläggaravdelningen Annette Eriksson, enhetschef individ- och familjeomsorg Tuula Nevonen, enhetschef individ- och familjeomsorg Marie Wank, ekonom David Lidin, medicinskt ansvarig sjuksköterska

2 Justeringens plats och tid SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2 (25) Socialförvaltningens centrala administration, Kinnaström, den 30 mars 2011, klockan Underskrifter Sekreterare.. Paragrafer: Åke Ström Ordförande.. Per-Olof Hermansson Justerande... Anita Lomander ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för Protokollet Socialförvaltningen Underskrift

3 Sammanträdesdatum Sida 3 (25) Innehållsförteckning Fastställande av dagordning 35 Allmän information från förvaltningen 36 Pågående samverkan i kommunen 37 Verksamhetsuppföljning till och med februari Yttrande till kommunstyrelsen över plan för barn 39 och ungdomars psykiska hälsa Yttrande till kommunstyrelsen över utredning om våld i nära 40 relation, inklusive uppdrag för Utväg Södra Älvsborg Svar till Skene pensionärsförening om inköp av hjärtstartare 41 Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption 42 Inkomna domar och beslut 43 Inkomna skrivelser 44 Inkomna synpunkter och klagomål 45 Anmälan av granskade delegationsbeslut 46 Anmälan om delegationsbeslut gällande 47 Meddelanden/kurser och konferenser samt rapport 48 om genomgångna kurser och verksamhetsbesök Information om ordförandebeslut 49 Extra sammanträde med socialnämnden 50 Rekommendationer om den fortsatta handläggningen 51 i två individärenden Arbetsgrupp kring socialnämndens interna kontroll av 52 verksamheten Delegationsordningen 53 Klagomål i individärende 54

4 35 Sammanträdesdatum Sida 4 (25) Fastställande av dagordning s beslut fastställer dagordningen enligt föredragningslistan med ändringen att informationspunkten om den genomförda brukarenkäten på individ- och familjeomsorgen flyttas till sammanträdet den 20 april Som övriga ärenden behandlas: Extra sammanträde Rekommendationer om den fortsatta handläggningen i två individärenden Arbetsgrupp kring socialnämndens interna kontroll av verksamheten Delegationsordningen Klagomål i individärende

5 36 Sammanträdesdatum Sida 5 (25) Allmän information från förvaltningen s beslut antecknar den allmänna informationen från förvaltningen. Dagen sammanträde Socialchefen Magnus Andersson informerar om att en kvalitetschef rekryterats till förvaltningen. Malin Ung har fått tjänsten och hon börjar sin anställning på socialförvaltningen från och med april 2011.

6 37 Sammanträdesdatum Sida 6 (25) Pågående samverkan i kommunen Det föreligger ingen information om pågående samverkan i kommunen.

7 38 Dnr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 7 (25) Verksamhetsuppföljning till och med februari 2011 s beslut antecknar verksamhetsuppföljningen till och med februari Det ekonomiska resultatet för perioden januari-februari 2011 är ett underskott på 1.6 mkr. Prognosen för året är ett underskott på 8-9 mkr. Vårens arbete med anpassningsåtgärder förväntas ge effekt på resultatet men förväntas inte få några helårseffekter under Kostnaderna för bostadsanpassning har under januari och februari varit 70 % över genomsnittskostnaden föregående år och prognosen för 2011 är en kostnad på cirka 8.0 mkr. Den totala kostnaden för 2010 var 6.0 mkr. Den vändning som prognostiserats vad avser kostnaderna för försörjningsstöd har ännu inte visat sig. Kostnaderna för januari och februari har legat över budget. Verksamhetsuppföljningen behandlar även situationen på individoch familjeomsorgens familjeenhet, förändringsarbetet inom hemtjänsten samt anpassningsarbetet. s behandling Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2011, 13. Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 8 mars 2011 jämte bilagor. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att anteckna verksamhetsuppföljningen till och med februari Dagens sammanträde Ekonomen Marie Wank kommenterar verksamhetsuppföljningen och svarar på frågor. Förslag från ledamöterna Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD): Bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

8 39 Dnr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 8 (25) Yttrande till kommunstyrelsen över plan för barn och ungdomars psykiska hälsa s beslut 1. godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder detta som eget yttrande till kommunstyrelsen. 2. ger förvaltningen i uppdrag att lämna en rapport till socialnämnden om hur förvaltningen arbetar i samverkan för att främja barns och ungdomars psykiska hälsa. 3. betonar särskilt vikten av att mål och ansvar för arbetet tydliggörs. Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund har den 18 november 2010 beslutat godkänna samt rekommendera sina medlemskommuner att godkänna den lokala planen för barn och ungdomars psykiska hälsa. Uppdraget att ta fram denna plan har beslutats av hälso- och sjukvårdsnämnden för Sjuhärad samt av Sjuhärads kommunalförbunds beredning för social välfärd och hälsa i dialog med kommunernas socialnämnder. Uppdraget har som utgångspunkt att sätta den unga individen i centrum i följande perspektiv: Tidiga hälsofrämjande och förebyggande insatser Ökad samordning mellan kommunernas och regionens verksamheter Marks kommun har varit representerat i framtagandet av planen. Förvaltningen anser att den nu aktuella planen ger ett bra underlag för kommunen och regionen att påbörja arbetet med att främja barn och ungdomars psykiska hälsa. Att hitta former för att kunna nå målet att säkerställa tillgänglighet till stöd, vård och behandling, utan hinder i form av huvudmanna- och/eller verksamhetsgränser har bara påbörjats. För att nå fram kommer det att krävas ett aktivt deltagande från alla de aktuella aktörerna, så väl från den hälsofrämjande arenan som bland dem som ger de behandlande insatserna. Socialtjänstens viktiga roll, att vara den aktör som har ansvar för att initiativ tas till samverkan mellan de olika offentliga aktörerna, är viktig att lyfta fram.

9 Forts 39 Sammanträdesdatum Sida 9 (25) I övrigt instämmer förvaltningen helt med direktionens beslut att kommunen för sina ansvarsområden godkänner den lokala planen för barns och ungdomars psykiska hälsa Barns och ungdomars psykiska hälsa förutsättningar för att främja barns och ungdomars psykiska hälsa i Södra Älvsborg. Likaså att genomförandet av de förbättringsområden som berör flera huvudmän samordnas inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. s behandling Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2011, 14. Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 25 februari 2011 jämte remisshandling. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande och översända detta som eget yttrande till kommunstyrelsen samt att ge förvaltningen i uppdrag att lämna en rapport till socialnämnden om hur förvaltningen arbetar i samverkan för att främja barns och ungdomars psykiska hälsa. Förslag från ledamöterna Anita Lomander (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. Per Blanck (V): betonar särskilt vikten av att mål och ansvar för arbetet tydliggörs. Beslutsgång Ordföranden frågar först om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Han frågar därefter om tilläggsförslaget från Per Blanck kan antas och finner att så sker.

10 40 Dnr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 10 (25) Yttrande till kommunstyrelsen över utredning om våld i nära relation, inklusive uppdrag för Utväg Södra Älvsborg s beslut godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder detta som eget yttrande till kommunstyrelsen. Sjuhärads kommunalförbund och hälso- och sjukvårdsnämnderna i Sjuhärad och Mitten-Älvsborg har låtit genomföra en översyn av kvinnofridsarbetet i södra Älvsborg. Utredningen omfattar Utvägs framtida uppdrag och finansiering samt en övergripande analys av det samlade kvinnofridsarbetet inom området. Utredningen belyser också förutsättningarna för samordning mellan Utväg och Barnhus i Södra Älvsborg. Utvägs ledningsgrupp har fungerat som styrgrupp för den föreliggande utredningen. Styrgruppen har lagt fram förslag och kommentarer till utredningsförslagen, med hänsyn tagna till de synpunkter som framkom vid en remisskonferens för politiker och tjänstemän hösten Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund har den 18 november 2010 beslutat att godkänna styrgruppens förslag, och för sin del godkänna att Utvägs ledningsgrupp får i uppdrag att prioritera och vid behov lämna förslag på förändring av Utvägs dimensionering. Finansiering av Utvägs verksamhet har behandlats i särskild ordning genom en överenskommelse inför verksamhetsåret 2010, mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna och de tio kommunerna i Södra Älvsborg. Överenskommelsen innebär att hälso- och sjukvårdsnämnderna står för 2/3 av kostnaderna och kommunerna tillsammans för 1/3, inklusive verksamhet för de våldsutövande männen. Utredning om Barnhus i Södra Älvsborg behandlas i särskild ordning våren 2011 efter avslutat remissförfarande. Fråga om eventuell samordning av Barnhus och Utväg kommer att behandlas då. Förvaltningen anser att de rekommendationer direktionen lämnar till kommunerna kring kommunernas hanterande av utveckling av verksamhetens arbete kring hot och våld i nära relationer, samt samverkan med kvinnojouren och bostadsbolag kommer att kräva resurser.

11 Forts 40 Sammanträdesdatum Sida 11 (25) Att minska kvinnors och barns boende på jourerna, handlar om bostadsbolagens möjlighet att snabbt kunna erbjuda lämpliga bostäder, vilket påverkas av bostadsmarknadens tillgång på lägenheter. Förvaltningen anser att det är viktigt att så småningom utreda frågorna om kvinnojourernas kvalitet, omfattning och uppföljning av akut boende samt vad gäller att utarbeta enhetliga regler för stöd till våldsutsatta kvinnor när det gäller ekonomiskt bistånd vid inflyttning och utflyttning mellan kommunerna. Införande av så kallad screening i verksamheter där så bedöms lämpligt, är av stor vikt. Detta kräver dock en implementeringsprocess, med framtagande av screeninginstrument, utbildning av personal samt tid för att genomföra och följa upp. Diskussioner om akut boende för missbrukande våldsutsatta kvinnor är nödvändigt. Sjuhäradskommunerna kan inte erbjuda denna målgrupp akut boende med stöd och kompetens i kommunerna. Platser köps oftast från Villa Karin i Göteborg, eller det genomförs akuta lösningar från gång till gång. Det krävs resurser att bygga upp verksamhet eller hitta alternativa lösningar för denna utsatta grupp. Det finns behov av att genomföra en översyn av socialtjänstens strukturerade arbete mot våld i nära relationer. Många kommuner väljer att tillsätta speciella tjänster som ansvarar för denna verksamhet, vilket hittills inte skett i Marks kommun. s behandling Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2011, 15. Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 28 februari 2011 jämte remisshandling. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande och översända detta som eget yttrande till kommunstyrelsen. Förslag från ledamöterna Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD): Bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

12 41 Dnr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 12 (25) Svar till Skene pensionärsförening om inköp av hjärtstartare s beslut godkänner förvaltningens svarsskrivelse och översänder denna till Skene pensionärsförening. Skene pensionärsförening föreslår att socialnämnden köper in en så kallad hjärtstartare med placering på Lindängs servicehus. Socialförvaltningen skriver i sitt förslag till svar att socialnämnden nyligen har startat en utbildning i hjärt- lungräddning inom förvaltningen. Utbildningen omfattar personal som kommer i direktkontakt med brukare/klienter/patienter. Förvaltningen anser att detta är en allmän och generell kunskap som bör finnas när man arbetar i ett vårdande yrke. Inköp av hjärtstartare har diskuterats men förvaltningen anser inte att det för närvarande finns skäl att köpa in en sådan. Om så småningom en satsning på hjärtstartare görs, bör denna insats gälla för samtliga brukare/klienter/patienter och kan därmed inte enbart vara en fråga som gäller Lindäng. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vården vara på lika villkor, vilket den inte blir om endast Lindäng har tillgång till en hjärtstartare. s behandling Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2011, 16. Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 28 februari 2011 jämte skrivelse från Skene pensionärsförening. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att godkänna förvaltningens svarsskrivelse och översända denna till Skene pensionärsförening. Förslag från ledamöterna Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD): Bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

13 42 Sammanträdesdatum Sida 13 (25) Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption Sekretess enligt 26 kap 1 offentlighets- och sekretesslagen.

14 43 Sammanträdesdatum Sida 14 (25) Inkomna domar och beslut s beslut antecknar redovisningen av domar och beslut. Förteckning över följande domar och beslut föreligger: Protokoll från kammarrätten , mål nr Domar i förvaltningsrätten , mål nr , mål nr , mål nr E , mål nr E Beslut i förvaltningsrätten , mål nr E , mål nr E Beslut i Socialstyrelsen , dnr / , dnr / , dnr /2010 Delrapport från konsulter vad avser ärendegenomgång av aktuella ärenden inom barn- och familjeenheten Dnr

15 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 15 (25) Inkomna skrivelser s beslut antecknar inkomna skrivelser. Dnr E-post angående uppvaktning Skrivelsen behandlar att det är värdefullt att personer på särskilda boenden uppvaktas med en blomma när de fyller år. Skivelsen har besvarats av verksamhetschefen för äldreomsorgen. Dnr Skrivelse angående höjd avgift för ledsagning till synskadade från SRF i Mark framför synpunkter på den höjda avgiften för ledsagning. Handläggningen av ärendet har enligt SRF Mark skötts dåligt då samverkan med berörda organisationer inte skett. Dnr Skrivelse i enskilt ärende En anhörig påtalar brister i omvårdnaden av hans far, som bor på ett äldreboende i kommunen. Han påpekar också att han på grund av att han framfört synpunkter har svårigheter att få arbete inom kommunen. I en andra skrivelse påtalar mannen att det förekommer problem på grund av att fadern inte talar svenska.

16 45 Sammanträdesdatum Sida 16 (25) Inkomna synpunkter och klagomål s beslut antecknar inkomna synpunkter och klagomål. Förteckning över följande inkomna synpunkter och klagomål föreligger: Dnr Klagomål avseende bemötande samt vård och omsorg Klagomål från en kvinna som bor på ett vård- och omsorgsboende i kommunen. Kvinnan framför att hon ej fått beviljade insatser, att personalen inte är kompetent och kränker henne. Ett genomgripande arbete pågår för att ge kvinnan en bra vård och omsorg. Dnr Klagomål på val av placering i boende och biståndsbedömning Klagomålet inlämnat av anhörig till en person som bor på ett vård och omsorgsboende i kommunen men har insatser enligt LSS. Kvinnan har stort behov av vård omsorg och stimulans, en rad brister i verksamheten påtalas. Boendet är inte lämpligt för kvinnan, kvinnan får ingen daglig verksamhet som hon har rätt till. Personalen gör ett bra arbete men det saknas resurser och kunskap om lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Dnr Klagomål på bristande kommunikation och dåligt omhändertagande Klagomålet har vidarebefordrats till socialförvaltningen från patientnämnden i Borås. I det ursprungliga klagomålet, från en anhörig, riktades klagomål förutom mot hemsjukvården i Marks kommun även mot akutvårdscentralen och ambulanssjukvården. De påtalade bristerna i kommunen gäller att sjuksköterskan lämnade brukaren trots att brukaren inte var smärtlindrad samt att det brast i kommunikation mellan sjuksköterskan och ambulanspersonalen. Dnr Klagomål på omsorgen samt verkställan av genomförandeplaner Klagomål framfört av anhörig till boende på ett vård och omsorgsboende i kommunen. Klagomålen handlar om sliten utrustning på ett äldreboende samt att en brukare ej får tillgång till beslutade insatser. Dnr Klagomål på familjerätten i kommunen I klagomålet framförs stort missnöje med familjerätten i Marks kommun och deras sätt att hantera ett ärende.

17 46 Sammanträdesdatum Sida 17 (25) Anmälan av granskade delegationsbeslut s beslut antecknar anmälan av granskade delegationsbeslut perioden Anita Lomander (S) och Ulla-Maj Persson (C) har granskat följande beslut: Ett beslut om placering i enskilt hem i avvaktan på adoption Ett beslut om upphörande av placering i familjehem Tre beslut om ekonomiskt bistånd Dagens sammanträde Anita Lomander och Ulla-Maj Persson redogör för granskningen och svarar på frågor. s behandling Se redovisning av granskning den 28 februari 2011.

18 47 Sammanträdesdatum Sida 18 (25) Anmälan om delegationsbeslut s beslut antecknar anmälan av delegationsbeslut för perioden Delegationslista Beslut enligt SoL: Råd o stöd, ekonomiskt bistånd, förmedling av egna medel, förskott på förmån, bistånd i form av familjepedagoginsats, kostnader för öppenvårdsinsats och institutionsvård samt utredningsinsatser, kostnader i samband med kontaktfamilj/person, kostnader i samband med familjehemsvård, omprövning av öppenvårdsinsats, omprövning av insats kontaktperson, placering på institution, bistånd i form av kontakt med familjepedagog, öppenvårdinsats vuxna, samt omprövning av insats kontakt med behandlingsassistent, återbetalning, att inleda utredning, att ej inleda utredning. Beslut enligt LVM: Att inleda utredning, att avsluta utredning, att utse kontaktman. Övriga beslut: Godkännande av faderskapsbekräftelse samt godkännande av avtal enligt FB, att utse utredare i ärende om vårdnad/umgänge. Delegationslista gällande beslut om; Enligt SoL: hemtjänst, särskilda boendeformer, korttidsplats, boendestöd, trygghetslarm, kommunbidrag, matdistribution; ledsagarservice enligt LSS, korttidsvistelse enligt LSS, daglig verksamhet enligt LSS, avlösarservice LSS, korttidsvistelse enligt LSS, kontaktperson enligt LSS, personlig assistent enligt LSS. Attest Färdtjänst, riksfärdtjänst Bostadsanpassningsbidrag s arbetsutskott Protokoll s socialutskott Protokoll , , ,

19 48 Sammanträdesdatum Sida 19 (25) Meddelanden/kurser och konferenser samt rapport om genomgångna kurser och verksamhetsbesök s beslut antecknar inkomna meddelanden. Inga kurser och konferenser finns att redovisa. Meddelanden Kultur- och fritidförvaltningen Drogvaneundersökning årskurs 9 i Marks Kommun Miljönämnden Miljönämndens delegationsprotokoll den 3 februari 2011, 32, beslut om årlig kontrollavgift för livsmedelstillsyn. Sveriges Kommuner och Landsting, styrelsens beslut nr 1 Överenskommelse mellan staten och SKL om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område Sveriges Kommuner och Landsting, styrelsens beslut nr 2 Överenskommelse mellan staten och SKL om prestationsbaserat stimulansbidrag på äldreområdet Kommunstyrelsens beslut den 2 februari 2011, 11 Riktlinjer för hantering av enkäter i Marks kommun Kommunala funktionshinderrådets arbetsutskott Protokoll den 9 februari 2011 och den 8 mars 2011 Länsstyrelsen i Västra Götalands län Hälsoläget för personer med narkotika problem- samarbete ger möjligheter

20 49 Sammanträdesdatum Sida 20 (25) Information om ordförandebeslut Det föreligger ingen information om ordförandebeslut.

21 50 Sammanträdesdatum Sida 21 (25) Extra sammanträde med socialnämnden s beslut beslutar att hålla ett extra sammanträde den 27 april 2011 klockan Socialstyrelsen har begärt socialnämndens yttrande med anledning av sin uppföljande tillsyn enligt 13 kap 1 socialtjänstlagen gällande socialnämndens i Marks kommun handläggning av ärenden avseende barn och unga. Nämnden ska inkomma med en redogörelse av vidtagna åtgärder till Socialstyrelsen senast den 29 april Förslag från ledamöterna Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD): håller ett extra sammanträde den 27 april 2011 klockan för att behandla redogörelsen till Socialstyrelsen. Beslutsgång Ordföranden frågar om hans förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

22 51 Sammanträdesdatum Sida 22 (25) Rekommendationer om den fortsatta handläggningen i två individärenden s beslut ger förvaltningen i uppdrag att bereda ärendet avseende rekommendationerna om den fortsatta handläggningen av två individärenden. I anslutning till rapporten med anledning av utredning rörande två familjehemsplacerade barn, vilken socialnämnden behandlade vid sitt extra sammanträde den 17 mars 2011, finns rekommendationer från utredarna angående fortsatt handläggning av individärendena. Nämnden beslutade vid sitt sammanträde den 17 mars att bordlägga detta ärende. Förslag från ledamöterna Mia Magné (C): Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet. Beslutsgång Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) frågar om förslaget från Mia Magné kan antas och finner att så sker.

23 52 Sammanträdesdatum Sida 23 (25) Arbetsgrupp kring socialnämndens interna kontroll av verksamheten s beslut 1. beslutar att skapa en arbetsgrupp kring nämndens interna kontroll av verksamheten. 2. väljer Per-Olof Hermansson (KD), Anita Lomander (S), Mia Magné (C), Tommy Karlsryd (S) samt ytterligare en representant från vardera politiska block att ingå i arbetsgruppen. 2. beslutar att socialförvaltningen ska representeras i gruppen av någon från den nyskapade kvalitetsenheten. anger i sin nämndplan att arbetet med en internkontrollplan nyligen har startat och ska utvecklas Syftet med kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert. I vardagen handlar intern kontroll om många löpande rutiner och processer i verksamheten. Förslag från ledamöterna Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD): skapar en arbetsgrupp kring nämndens interna kontroll av verksamheten och väljer Per-Olof Hermansson (KD), Anita Lomander (S), Mia Magné (C), Tommy Karlsryd (S) samt ytterligare en representant från vardera politiska block att ingå i arbetsgruppen. Socialförvaltningen ska representeras i gruppen av någon från den nyskapade kvalitetsenheten. Beslutsgång Ordföranden frågar om hans förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

24 53 Sammanträdesdatum Sida 24 (25) Delegationsordningen s beslut beslutar att gå igenom delegationsordningen inom respektive politiska block, diskutera delegationsordningen i nämnden den 20 april 2011 och därefter ska förvaltningen återkomma med ett förslag till ny delegationsordning. s delegationsordning ändras vid behov och är föremål för återkommande översyn. En större översyn av delegationsförteckningen gjordes våren 2008 när strukturen ändrades och delegationen av arbetsmiljöuppgifter togs med i förteckningen. Delegationsordningen är åter aktuell att revideras. Förslag från ledamöterna Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD): Delegationsordningen gås igenom inom respektive politiska block, diskuteras i nämnden i april månad och därefter ska förvaltningen återkomma med ett förslag till ny delegationsordning. Beslutsgång Ordföranden frågar om hans förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

25 54 Sammanträdesdatum Sida 25 (25) Klagomål i individärende s beslut 1. ger förvaltningen i uppdrag att lämna information till socialnämnden om det aktuella ärendet vid sammanträdet den 20 april. 2. ger förvaltningen i uppdrag att föreslå en vägledning för hur socialnämndens ledamöter och ersättare ska förhålla sig vid kontakter med klienter, anhöriga med flera i individärenden. Klagomål i ett individärende har inkommit till några av socialnämndens ledamöter och ersättare. Förslag från ledamöterna Mia Magné (C): Förvaltningen får i uppdrag att lämna information till socialnämnden om det aktuella ärendet vid sammanträdet den 20 april samt föreslå en vägledning för hur socialnämndens ledamöter och ersättare ska förhålla sig vid kontakter med klienter, anhöriga med flera i individärenden. Beslutsgång Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) frågar om förslaget från Mia Magné kan antas och finner att så sker. _

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Tid Klockan 13.15 16.40 Ajournering kl. 14.35-15.00 Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (27) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Jörgen Hagman-Lindén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (19) Tid Klockan 14.00 16.35 Ajournering klockan 14.30 15.00 Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar FP Stina

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Mona Friberg 68-76 V Evert Johansson MP Tova Lidbeck

Ej tjänstgörande ersättare S Mona Friberg 68-76 V Evert Johansson MP Tova Lidbeck Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 15.00 17.20 Ajournering kl 16.20-16.30 Beslutande S Owe Eglinger S Ann Hjertén S Patrik Larsson S Anita Lomander S Arne Abrahamsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (23) Tid Klockan 08.30 12.00. Ajournering kl. 10.15 10.30. Plats Åbönninga, Rydals konferenscenter, Rydal. Beslutande M Lars-Bertil Rystrand tjänstgör för (KD) Per-Olof Hermansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Tid Klockan 13.00 16.55 Ajournering 14.25 14.45 Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (30) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Tid Klockan 13.15 16.35 Ajournering kl. 14.30-14.50 och 16.00-16.05. Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Jörgen Hagman-Lindén,

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(3) Äldreomsorgsnämnden 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(3) Äldreomsorgsnämnden 2015-03-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(3) Tid Klockan 08.00-10.35 Ajournering Klockan 09.20-09.40 Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna Beslutande C Ulla-Maj Persson M Jörgen Hagman-Lindén MBP Henry Sandahl, tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (20) Tid Klockan 13.15 15.45. Ajournering kl. 14.40 15.05. Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Lars Bertil Rystrand tjänstgör för Mia Magné (M) C Mikael

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Tid Klockan 13.15 16.55 Ajournering kl. 14.50 15.15. Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Lars-Bertil Rystrand tjänstgör för (M) Birgitta Wichne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (28) Tid Klockan 13.15 16.20 Ajournering kl. 14.25 14.45 och 15.55-16.00 Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Mia Magné C Mikael Larsson MBP Henry Sandahl

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Nr Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Plats och tid Melleruds kommunkontor och Karolinen, tisdagen den 20 december 2005, klockan 09:00 17:00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Erik Johansson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare s Mona Friberg s Efkan Üstündag s Zlata Damberg v Evert Johansson m Nina Paulsson Åmark c Börje Sandh mbp Lennart Svensson

Ej tjänstgörande ersättare s Mona Friberg s Efkan Üstündag s Zlata Damberg v Evert Johansson m Nina Paulsson Åmark c Börje Sandh mbp Lennart Svensson Sammanträdesdatum Sida 1 (29) Plats och tid Kommunhuset Kinna, Örestensrummet klockan 13.30-16.15 Ajourneringar klockan 14.30-14.55 och 15.35-15.45 Beslutande s Owe Eglinger s Ann Hjertén s Patrik Larsson

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset 2011-11-01 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, kl. 13:00-16:10 Beslutande Marianne Kjellquist (S) ordförande Emelie Olsson (V) 1: e vice ordförande Björn Fagerlund (M) 2: e vice ordförande Leif

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA 2012-11-20 1(1) Plats och tid: Konferensrum, Förvaltningen för omsorg och hälsa, Gärdesvägen, Alvesta kl 13.00-14.30 Beslutande Helen Gustavsson (M) Kia Johnsson (M) Lars Andersson (FP) Margaretha Berggren

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

Socialnämndens. Cathrin Hurtig-Andersson. Gunvor Frisell. Socialförvaltningens kontor. Birgitta Stenemar. Jens Söder Höij.

Socialnämndens. Cathrin Hurtig-Andersson. Gunvor Frisell. Socialförvaltningens kontor. Birgitta Stenemar. Jens Söder Höij. 2009-01-13 1 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen kl. 14.00-16.00 Beslutande Jens Söder Höij (s) ordförande Lennart Daghed (fp) vice ordförande Gun-Britt Alenljung (s) ledamot Eivor Hallén

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15--11.45 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Barbro Johansson (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset torsdagen den 27 oktober Justerade paragrafer

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 14.00 16.30

Sammanträdesdatum Socialnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 14.00 16.30 Sida 1 Sammanträdesdatum Socialnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 14.00 16.30 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Jörgen Dimenäs (M)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Socialnämnden 2012-03-28

Socialnämnden 2012-03-28 Socialnämnden 2012-03-28 90 Delegationsbeslut... 2 91 Delgivningar... 3 92 Inbjudan att medverka i kommunalt skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn... 4 93 Revidering av socialnämndens

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-09-08 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1 Sammanträdesprotokoll 2015-01-27 1 Plats och tid Socialkontoret, Malung, kl. 08.00-10.30 Beslutande Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Lars-Erik Bech (V) övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Sjukvårdskansliet Skene lasarett plan 4, kl 09:30-11:45 Beslutande S Hanne Jensen, Västra Götalandsregionen M Christina Yngvesson, Västra Götalandsregionen

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00.

Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Socialnämnden 2007-05-16 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Beslutande Maths Andersson (fp)

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20.00 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Paragrafer Björn Furugren Beselin (C), ordförande,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: 1 (18) Paragrafer 8-21 Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset kl 18.00-21.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil Sinclair(m),

Läs mer

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 1 (11) Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Britt-Louise Åberg (M) Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Information om projektet Närd inte tärd... 2 2 Information om bokslut 2011... 3 3 Information från projektet Mansrådgivningen ett år... 4 4 Sammanställning av bemötandeenkät Hjälp

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Socialnämnden 2010-03-09 1(8 )

Socialnämnden 2010-03-09 1(8 ) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2010-03-09 1(8 ) Plats och tid Socialförvaltningen, Eklunden våning 4, 2010-03-09, kl. 13.00-14.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Sune Frisk, ordförande Anita Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Socialnämnden 2015-06-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Socialnämnden 2015-06-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Tid Klockan 13.15 17.10. Ajournering Klockan 14.35 15.00. Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna. Beslutande KD Per-Olof Hermansson, ordförande M Lars Bertil Rystrand tjänstgör

Läs mer

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 1 (14) Plats och tid Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Marianne Zackrisson

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 17 september 2015 klockan 13:30-14:20 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Sarah Andersson (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Torbjörn Nyholm

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Västervik Ajournering,11.30-13.30 för lunch och gruppmöten 8 maj 2013 kl. 09.00 13.45 Beslutande Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Tanja Pålsson (M) tjg.ers

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Datum Tid kl 08.15--12.30 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Birgit Winges (V) Justeringens plats och tid Hofors Folkets Hus tisdagen den 16 april

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl 13.15 14.30 Beslutande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott Pettersson

Läs mer

ÄRENDELISTA. Paragraf Ärendelista. Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-01-26

ÄRENDELISTA. Paragraf Ärendelista. Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-01-26 ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 10 Anmälningsärenden till socialnämnden år 2011 11 Anmälan av delegationsbeslut år 2011 12 Information/Beredning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

Tommy Edenholm ANSLAG/BEVIS

Tommy Edenholm ANSLAG/BEVIS Omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-01-15 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen Kl. 15.00-15.55 Gunnel Johansson (S) ordförande Wiveca Norén (SPI) Tommy Edenholm (KV) Övriga deltagare Cecilia Harley,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Birgitta Harsbo Josefin Dimberg, 2-3 Anette Söderström, 5-12 Håkan Andersson. Gunnel Hedström Socialförvaltningen 2012-01-27

ANSLAG/BEVIS. Birgitta Harsbo Josefin Dimberg, 2-3 Anette Söderström, 5-12 Håkan Andersson. Gunnel Hedström Socialförvaltningen 2012-01-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2012-01-25 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.40 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2012-09-26

Socialnämnden 2012-09-26 229 Delegationsbeslut... 2 230 Delgivningar... 4 231 Angående Kris- och våldsmottagningen för män i Falun... 5 232 Revidering/ sammanslagning av Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete... 6 233

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare, 95-105, 108 Ersättare Ersättare

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare, 95-105, 108 Ersättare Ersättare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:50 92-108 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Kerstin Ullnert Hansson (S) Hamza Demir (V) Bert Nygren (KD) Margaretha Zettergren

Läs mer

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sida Bokslut investeringar 2007 3 Bokslut 2007 4 Budget 2009, plan 2010-2011 5 Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Val av ledamot till socialnämndens arbetsutskott

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 61-68 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Lisbet Westerberg (c) Marianne Blom (c) Margareta der Nederlanden

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.30-16.25 Ajournering: kl. 14.40-14.50 Beslutande Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M) Övriga deltagare

Läs mer

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset 2011-08-09 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen i Stadshuset kl. 13:00-15:15 Beslutande Marianne Kjellquist (S) ordförande Björn Fagerlund (M) 2: e vice ordförande Marcus Läth (S) ledamot Eivor

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-05-22

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-05-22 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-22 Ärendelista 46 Budgetuppföljning 2012 47 Redovisning av stimulansmedel för äldre år 2011 48 Delredovisning av projekt familjefridsamordnare 49 Omvärldsbevakning

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer