VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Kommunfullmäktige 2009-06-15"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 15 juni 2009 Kl Beslutande Leif Ahlmark, ordf Mikael Österberg Åke Nilsson Inga-Lena Larsson Maria Kristoffersson Ingrid Eriksson Gunnar Hörnlund Gunilla Prång Rickard Norberg Bo Ohlsson Lars Eliasson Hans Eriksson Katharina Hahlin Mikael Hansson Margaretha Löfgren Viveka Abramsson Agneta Lindström-Berg Sanja Tadic K G Abramsson Inga Jonsson Anita Johansson Eva Ahlberg Helen Gavelin Håkan Gustafsson Ulf Andersson Vanja Eliasson Nils-Göran Baer Else Westerlund Birgitta Ohlsson Göran Hahlin Johnny Kärkkäinen Monika Köpsen Eva Risberg-Abramsson Ann-Kristin Norman Conny Lövgren Övriga deltagande Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunsekr. Utses att justera Underskrift Sekreterare Göran Lidström Ordförande... Leif Ahlmark Justerande... Helen Gavelin Mikael Österberg BEVIS OM ANSLAG Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift...

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 Kfm 56 Pärm Information från Saxnäs skola. Agneta Grundström från Saxnäs skola lämnar en redovisning och visar ett bildspel från projekt lokal matlagning. Grundström informerar också på vilket sätt man har inplementerat Kultsjödalens lokala kultur i skolarbetet. Avslutningsvis visas filmen Skvaltkvarnen i Grytsjö som producerats av elever vid Saxnäs skola med stöd av Svenska filminstitutet. att notera informationen. ----

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Kfm 57 Information från VIBO AB. Ordförande Liliann Forsberg och VD Erik Lindahl presenterar PM Förslag till åtgärder i Vilhelmina Bostäders AB:s bestånd. att notera informationen ----

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Kfm 58 Ks 95 Au 125 Dnr 09/Ks Uttag av hyra för sinnesrum. Ärendebeskrivning Au Vilhelmina kommun har ett sinnesrum i samma hus som Dagcenters lokaler. Ett vitt rum har skapats som bl a främjar avslappning, koncentration, fokusering samt stressreducering. Rummet är inrett i vita färger med musikbädd, dynor och olika visuella effekter. Förslag till hyra för sinnesrummet har upprättats kronor per påbörjad timme kronor per dag kronor per månad Hyran debiteras i efterskott per månad. Socialnämndens arbetsutskott har , 40 beslutat att anta upprättat förslag till taxa och skicka det till kommunfullmäktige. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att fastställa hyra för sinnesrummet i enlighet med socialnämndens förslag

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 Kfm 58 (forts) Ks 95 (forts) Dnr 09/Ks Uttag av hyra för sinnesrum. Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande avgifter för sinnesrummet: kronor per påbörjad timme kronor per dag kronor per månad Hyran debiteras i efterskott per månad Kfm att fastställa följande avgifter för sinnesrummet: kronor per påbörjad timme kronor per dag kronor per månad Hyran debiteras i efterskott per månad -----

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 Kfm 59 Ks 145 Au 199 Kfm 35 Dnr 09/Ks Motion Hjärtstartare, S. Ärendebeskrivning Kfm Ulf Andersson, S, har inlämnat motion ang. hjärtstartare enligt följande: Det finns möjlighet att köpa in hjärtstartare genom civilförsvaret till bra pris. Om man placerar hjärtstartarna i Saxnäs, Klimpfjäll, Dikanäs och Kittelfjäll täcker man upp en stor del av vår till ytan vidsträckta kommun. I dessa dalgångar finns ett antal fjällanläggningar och periodvis samlas det mycket folk. Nog vore det klokt att det skulle finnas hjärtstartare som alla kan använda och som är lättillgängliga. Det finns ett flertal kommuner i Sverige som köpt in dessa apparater och placerat dem på platser som besöks av många människor, t ex stormarknader. Att de har funnits där har räddat flera liv. Denna form av hjärtstartare är en automatisk, extern defibrilator som hjälper ett stillastående hjärta att starta igen och som inte kräver medicinsk kunnighet. Vem som helst oavsett ålder, utbildning eller tidigare erfarenhet, kan rädda livet på någon som drabbats av hjärtstopp. Det är i praktiken omöjligt att använda apparaten fel, det finns tydliga instruktioner på svenska. Skulle man försöka använda hjärtstartaren på en person som inte drabbats av hjärtstopp, fungerar den inte. Det är ju ett antal mil till Vilhelmina och bor man i Klimpfjäll eller Kittelfjäll och man orkar inte hålla på med hjärt- och lungräddning särskilt länge om man är ensam. Det tar minst en timme innan ambulans når platsen så visst vore det bra att ha en defibrilator på plats om någon får hjärtstopp. Dessa hjärtstartare kostar kr per styck vid inköp från civilförsvaret, det är inte stora pengar för att rädda LIV. En investering som kan rädda liv, användas av alla och som inte kostar mer kan inte vara fel!

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Kfm 59 (forts) Ks 145 (forts) Au 199 (forts) Kfm 35 (forts) Dnr 09/Ks Motion Hjärtstartare, S. Jag anser därför att hjärtstartare skall köpas in till både Kultsjödalen och Vojmådalen och placeras i Saxnäs och Klimpfjäll respektive Dikanäs och Kittelfjäll för att finnas till hands i händelse av hjärtstopp. att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att uppdra till kommunchef Karl-Johan Ottosson att upprätta förslag till yttrande till kommunstyrelsens sammanträde Ks Förslag till yttrande har upprättats. Åke Nilsson yrkar bifall till motionen. Margaretha Löfgren och Leif Ahlmark yrkar bifall till Nilssons förslag. Yttrande i ärendet avges vidare av Rune Andersson, Rickard Norberg och Ewa Hed. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR Att förslå kommunfullmäktige att bifalla motionen Kfm att bifalla motionen.

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Kfm 60 Ks 100 Au 135 Au 83 Dnr 09/Ks Rivning av byggnad, Fjällgatan 21 A. Ärendebeskrivning Au Styrelsen för Vilhelmina Bostäder AB har fattat beslut om rivning av byggnad, Fjällgatan 21 A. Huset är att betrakta som ett genomgångshus med många omflyttningar. Två hyresgäster har bott i 10 år men 16 av de 22 lägenheterna har bytt ägare de två senaste åren. Restvärdet bedöms till kronor Beslutet grundar sig på att det finns 27 vakanta lägenheter, kommunens sparbeting, samt det faktum att huset Pettersbacke med 28 lägenheter återgår den sista december Vidare är ca 160 hyresgäster över 80 år. Frågan om kallställning har även beretts. Det har bedömts vara ett alternativ när befolkningsminskningen upphör. Ett genomförande av beslutet påverkar bolagets förmögenhetsmassa och därmed det borgensåtagande kommunen har. Styrelsen för Vilhelmina Bostäder AB önskar beslut från Vilhelmina kommun om de kan gå vidare med förberedelser för rivning. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande Au Under överläggning i ärendet deltar från VIBO, Erik Lindahl som redovisar förslag till rivningsplan för åren

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9 Kfm 60 (forts) Ks 100 (forts) Au 135 (forts) Dnr 09/Ks Rivning av byggnad, Fjällgatan 21 A. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar Att godkänna förslaget till rivningsplan för åren enligt upprättat förslag. Att verkställa rivningarna i den takt som styrelsen i VIBO anser nödvändiga för att skapa en långsiktig och uthållig ekonomi i bolaget. Att uppdra till Erik Lindahl att till kommunstyrelsens sammanträde komplettera ärendet Ks Under överläggning yrkar Maria Kristofferson bifall till förslaget med undantag av husen Åsgatan 7 A-B. Åke Nilsson yrkar för S+V att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget till rivningsplan för perioden med följande inbördes prioritering: 1. Fjällgatan 21 A 2. Åsgatan 3 C, 5 C och 7 C ( Gårdshusen ) 3. Åsgatan 7 A-B undantas från rivning att verkställa rivningarna i den takt som styrelsen i VIBO AB anser nödvändiga för att skapa en långsiktig och uthållig ekonomi i bolaget. Nilsson yrkar vidare att kommunstyrelsen bör uppdra till kommunchefen att utreda möjligheterna att införa rabatterade hyror för ungdomar (ungdomshyror) t.o.m. 26 år inom bostadsområdet Trissen.

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10 Kfm 60 (forts) Ks 100 (forts) Dnr 09/Ks Rivning av byggnad, Fjällgatan 21 A. Anita Johansson yrkar bifall till Nilssons förslag. Mikael Österberg yrkar att ärendet bör återremitteras till arbetsutskottet för ytterligare beredning då han anser att beredningstiden för ärendet varit för kort. Yttrandet i ärendet avges vidare av Rune Andersson, Hans Eriksson, Ewa Hed, Margaretha Löfgren, Berndt Dahlberg, Rickard Norberg, Lars Eliasson och Leif Ahlmark. Efter avslutade överläggningar prövar ordföranden om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag. Därefter ställer ordföranden Kristoffersons förslag mot Åke Nilssons förslag. Efter genomförd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit Åke Nilssons förslag. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att utreda möjligheterna att införa rabatterade hyror för ungdomar (ungdomshyror) t.o.m. 26 år inom bostadsområdet Trissen.

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11 Kfm 60 (forts) Ks 100 (forts) Dnr 09/Ks Rivning av byggnad, Fjällgatan 21 A. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till rivningsplan för perioden med följande inbördes prioritering: 1. Fjällgatan 21 A 2. Åsgatan 3 C, 5 C och 7 C ( Gårdshusen ) 3. Åsgatan 7 A-B undantas från rivning att verkställa rivningarna i den takt som styrelsen i VIBO AB anser nödvändiga för att skapa en långsiktig och uthållig ekonomi i bolaget. Mikael Österberg (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag Kfm Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunfullmäktige bör besluta att godkänna förslaget till rivningsplan för perioden avseende fastigheten Fjällgatan 21 A att verkställa rivningen i den takt som styrelsen i VIBO AB anser nödvändig för att skapa en långsiktig och uthållig ekonomi i bolaget att förslagen i övrrigt återremitteras för ytterligare beredning. Maria Kristoffersson, Gunnar Hörnlund, Göran Hahlin och Hans Eriksson yrkar bifall till Nilssons förslag. Yttrande i ärendet avges vidare av Lars Eliasson och Inga-Lena Larsson.

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12 Kfm 60 (forts) Dnr 09/Ks Rivning av byggnad, Fjällgatan 21 A. Efter avslutad överläggning ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag mot Åke Nilssons ändringsyrkande. Efter genomförd omröstning finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla Åke Nilssons förslag. att godkänna förslaget till rivningsplan för perioden avseende fastigheten Fjällgatan 21 A att verkställa rivningen i den takt som styrelsen i VIBO AB anser nödvändig för att skapa en långsiktig och uthållig ekonomi i bolaget att förslagen i övrgit återremitteras för ytterligare beredning. ---

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13 Kfm 61 Ks /69-70 Au 137 Dnr09/Ks Angående höjning av bredbandsavgift och tjänster/operatörskap (Alla belopp i ärendet angivna inklusive moms.) Ärendebeskrivning Au Enligt beslut inkommer undertecknad med förslag till beslut rörande nya bredbandsavgifter, operatörskap och tjänsteleverantörskap. Idag har Vilhelmina kommun bredbandskunder i 22 byar i Vilhelmina kommun med ca 375 aktiva kunder (privatpersoner, företag och fritidshus). I Tätorten finns 18 internetföreningar med egna bredbandsnät som anslutit sig mot kommunhuvudnoden och sammantaget så finns totalt ca 1000 aktiva IP-adresser. Tjänsteleverantörer Vid ett antal tillfällen har några kunder (frågorna om detta har kommit i samband med frågor om månadsförbrukning, fri fart eller ipredlagen och loggning) efterfrågat möjligheten att välja andra internetleverantörer i Vilnet och 3 st tjänsteleverantörer har efter årsskiftet hört av sig och visat intresse av att börja distribuera tjänster i bredbandsnätet i Vilhelmina. Att tjänsteleverantörerna vill börja leverera internet/telefoni i VILNET fråntar inte oss ägar- och operatörsansvaret. I egenskap av nätägare står vi fortsättningsvis kostnaden för fibernätet och den aktiva utrustning i hela infrastrukturen. Nettoresultatet i och med att vi tar in ytterligare tjänsteleverantörer kommer att försämras (om alla berörda kunder väljer andra internetleverantörer) med ca tkr på. För att planera för en smidig och rättvis övergång för samtliga intresserade tjänsteleverantörer så föreslår undertecknad kommande årsskifte som lämplig införandetidpunkt av de nya tjänsteleverantörerna. Detta ger även tidsutrymme för att slutföra SKA-säkringen (Säker Kund Anslutning) av de berörda bredbandsnäten.

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14 Kfm 61 (forts) Ks 101 (forts) Au 137 (forts) Dnr 09/Ks Angående höjning av bredbandsavgift och tjänster/operatörskap. Operatörskap Enligt ärende Dnr07/Ks har vi möjlighet att avropa operatörskap till en kostnad av 49 kr / kund / månad (engångsavgift kr). Nuvarande kostnad är betydligt lägre och då nu en fungerande organisation redan finns och tillgängligheten skulle försämras för slutkund / kostnaderna skulle öka föreslås IT-enheten tillsvidare stå som operatör av VILNET. Angående avgifterna Avgifterna för Vilhelmina kommuns bredbandsnät uppdelas i nätavgift och avgift för internettjänsten. Justeringen av avgifterna, utan hänsyn till kundförluster, ger kr på årsbasis. Intäktsökningen är motiverad bland annat för att kunna delfinansiera arbetet med säker kundanslutning (SKA) i bredbandsnätet. ITenheten, Tabell intäkter och kostnader Taxehöjning, intäkt Gamla avgiften Ny avgift Differens kr kr kr IT (ny taxa inberäknad) Ram 2010 Systemadm./System förv. Infrastruktur INTÄKTER B 4 KOSTNADER O UTG B 5 PERSONALKOSTN B 6 O 7 ÖVR VSH KOSTN NETTO

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15 Kfm 61 (forts) Ks 101 (forts) Au 137 (forts) Dnr 09/Ks Angående höjning av bredbandsavgift och tjänster/operatörskap. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar Att anta föreslagna avgifter för kommunens bredbandsnät Att IT-enheten tillsvidare fortsätter operera VILNET:s fibernät och länkstråk och dess aktiva utrustning. Att IT-chefen får delegation på att hantera fortlöpande ärenden som ingår i nätägarskapet, operatörskapet och tjänsteleverantörskapet (ex avtalsteckning med kund, offerering av anslutningskostnader, hantering av nya tjänster och korrigering av taxor av mindre ekonomisk betydelse). Att teckna avtal med fler tjänsteleverantörer för att till årsskiftet 2009/2010 kunna erbjuda fler internet / telefoni- leverantörer till kunderna i VILNET. Att IT-enheten tillsvidare fortsätter att leverera internet till de som så önskar i Vilhelmina kommun. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar Att anta föreslagna avgifter för kommunens bredbandsnät. --- Ks

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16 Kfm 61 (forts) Ks 101 (forts) Dnr 09/Ks Angående höjning av bredbandsavgift och tjänster/operatörskap. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar Att anta föreslagna avgifter för kommunens bredbandsnät Kfm Att anta föreslagna avgifter för kommunens bredbandsnät

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17 Kfm 62 Kfm 32 Dnr 09/Ks Interpellation om hur Vilhelmina kommuns ekonomi påverkas av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen. Ärendebeskrivning Au Margaretha Löfgren, gruppledare vänsterpartiet Vilhelmina, har inlämnat interpellation om hur Vilhelmina kommuns ekonomi påverkas av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen enligt följande:. Enligt arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten stiga från 6,8 % 2008 till 7,6 % 2009 och till 9 % Samtidigt som arbetslösheten stiger med en rasande fart har regeringen rustat ner arbetslöshetsförsäkringen. Vilken beredskap finns i Vilhelmina kommun för att hantera konsekvenserna av den försämrade arbetslöshetsförsäkringen? Sedan september 2009 har mer än personer varslats om uppsägning i Sverige, vilket är det högsta antalet sedan början på 90-talskrisen. Utöver de varslade och redan arbetslösa tillkommer även de tysta varslen av vikarier och visstidsanställda som inte får sina anställningar förlängda, men som inte syns i statistiken. Tillkommer gör även ungdomar och utrikesfödda som inte fått fäste på arbetsmarknaden och alla sjuka som beräknas bli utförsäkrade ur sjukförsäkringen Hittills har export och tillverkningsindustrin drabbats värst av varslen, men enligt Arbetsförmedlingen beräknas försvinna i den offentliga tjänstesektorn de närmaste två åren. Sänkta ersättningsnivåer och höjda avgifter i arbetslöshetsförsäkringen har gjort att personer lämnat sina a-kassor. Endast en fjärdedel av dem som tidigare har jobbat heltid får idag 80 procentig ersättning vid arbetslöshet och den högsta ersättningen är kr före skatt. Den nedtrappade ersättningsnivån efter 200 dagar drabbar lågavlönade, framför allt kvinnor och deltidsarbetande.

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18 Kfm 62 (forts) Kfm 32 (forts) Dnr 09/Ks Interpellation om hur Vilhelmina kommuns ekonomi påverkas av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen. De sänkta ersättningsnivåerna och den ökade andelen arbetslösa som inte är berättigade till ersättning från a-kassan genererar ytterligare arbetslöshet. Dels genom minskad efterfrågan på varor och tjänster och dels genom att minskade skatteintäkter för kommunen leder mest troligt till personalminskningar både i den privata och den offentliga tjänstesektorn. Dessutom har regeringen fryst statsbidragen, vilket medför ytterligare nedskärningar i välfärden. Statsbidragen skulle ha ökat med 1,3 miljarder kronor 2009 och 5,9 miljarder kronor år 2010 om inte regeringen fattat ett beslut att frysa inne pengarna. 4,6 miljarder skulle ha gått till primärkommunerna, vilket motsvarar 10,600 tjänster. Landstingen skulle ha fått 1,3 miljarder, vilket motsvarar tjänster. Försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen kommer att urholka Vilhelmina kommuns ekonomi ytterligare, vilket definitivt inte behövs när vi har ett underskott på 16 miljoner kronor. Mot bakgrund av detta så frågar jag kommunstyrelsens ordförande Gunnar Hörnlund: Vilken beredskap finns i kommunen för att hantera konsekvenserna av regeringens försämringar av arbetslöshetsförsäkringen? Hur mycket kan Vilhelmina kommun vara tvungen att skära ner på verksamheten till följd av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen? att interpellationen besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19 Kfm 62 (forts) Dnr 09/Ks Interpellation om hur Vilhelmina kommuns ekonomi påverkas av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen. Kfm Maria Kristoffersson redogör för det interpellationssvar som upprättats Margaretha Löfgren förklarar bakgrunden till sin interpellation. Yttrande i ärendet avges vidare av Åke Nilsson, Anita Johansson och Agneta Lindström-Berg. Att förklara interpellationsdebatten avslutad. ----

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20 Kfm 63 Kfm 21 Dnr 09/Ks Allmänhetens fråga Ärendebeskrivning Kfm Kjell Persson inkommer med fråga till kommunfullmäktige enligt följande: Drygt fem månader har gått sedan vi i Vilhelmina kommun hade folkomröstning om överledning av Vojmsjöns vatten till Stalon, vilket resulterade till ett nej. Sedan dess har vi också diskuterat det ekonomiska läget i kommunen, vilket kommer att vara svårt att bemästra. Genom ett nej till överledningen sa man nej till 40 miljoner i engångsersättning, avkastning från ett vindkraftverk med beräknad ersättning årligen av en storlek på 5-7 miljoner, samt en investering i kommunen på 1,5 miljarder, samt kringeffekter för transportnäringen, hotellverksamheten osv. Två av allianspartierna, folkpartiet och KD engagerar sig hårt för ett nej, samtidigt som de representerar kommunen i olika nämnder, som har ansvaret för kommunens ekonomi. Min fråga är hur de tänker inom den borgerliga alliansen kompensera detta ekonomiska bortfall, och hur omröstningsresultatet kommer att drabba Vilhelminaborna ekonomiskt. Ordföranden frågar om Kjell Persson är närvarande. Ordföranden konstaterar att Kjell Persson inte är närvarande.

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21 Kfm 63 (forts) Kfm 21 (forts) Dnr 09/Ks Allmänhetens fråga att frågan besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 15 juni Kfm Under överlägning i ärendet läser ordförande upp den fråga som inlämnats av Kjell Persson, Vilhelmina. Därefter läser ordförande upp det svar på frågan som upprättats. Kjell Persson lämnar sedan under två minuter kommentarer till sin frågeställning och till det svar som lämnats. Att notera det svar som upprättats. ----

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22 Kfm 64 Ks 103 Au 140 Dnr09/Ks Delårsrapport per 30 april 2009 Ärendebeskrivning Au Ekonomichefen redovisar upprättad delårsrapport per 30 april 2009 enligt följande: Nämndsunderskott totalt Kommunstyrelsen Kultur- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Finansiering Prognosticerat underskott ,8 milj. kronor - 4,9 milj. kronor - 4,8 milj. kronor - 6,2 milj. kronor 0 milj. kronor - 9,2 milj. kronor - 25,0 milj. kronor Det prognosticerade redovisade resultatet uppgår för 2009 till -10,9 milj. kronor. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande, att uppdra till ekonomienheten att komplettera ärendet till kommunstyrelsens sammanträde Ks Under överläggning i ärendet deltar ekonomichef Lars Ekbäck. Ekbäck gör en genomgång av delårsrapporten i vilken han redovisar att 2,2 Mkr av den budgeterade investeringsbudgeten om 33,0 Mkr har förbrukats. Kommunen har erhållit ett investeringsbidrag om 3,3, Mkr. Yttrande i ärendet avges av Maria Kristoffersson och Åke Nilsson.

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23 Kfm 64 (forts) Ks 103 (forts) Dnr09/Ks Delårsrapport per 30 april 2009 KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar Att även fortsättningsvis tillämpa tidigare beslut och anställnings- och inköpsstopp. Att i övrigt notera delårsrapporten Kfm Ekonomichef Lars Ekbäck gör en genomgång av det delårsbokslut som upprättats. Yttrande i ärendet avges av Åke Nilsson, Maria Kristoffersson och av Gunnar Hörnlund. Att även fortsättningsvis tillämpa tidigare beslut och anställnings- och inköpsstopp. Att i övrigt notera delårsrapporten ----

24 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24 Kfm 65 Kfm 50 Valärende Pärm Ärendebeskrivning Kfm Göran Hahlin, M avsäger sig i skrivelse sina uppdrag som Ersättare i kommunstyrelsen fr o m Ersättare i kultur och utbildningsnämnden Valberedningens ordförande Helen Gavelin redovisar valberedningens förslag till beslut enligt följande: VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Göran Hahlin, M, Vilhelmina från sina uppdrag som Ersättare i kommunstyrelsen fr o m Ersättare i kultur och utbildningsnämnden att utse Gunilla Jansson, C, som ny ersättare i kommunstyrelsen, att val avseende ny ersättare i kultur- och utbildningsnämnden upptas vid kommunfullmäktiges sammanträde Ordföranden prövar och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla valberedningens förslag. att entlediga Göran Hahlin, M, Vilhelmina från sina uppdrag som Ersättare i kommunstyrelsen fr o m Ersättare i kultur och utbildningsnämnden

25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25 Kfm 65 (forts) Kfm 50 ((forts) Valärende Pärm att utse Gunilla Jansson, C, som ny ersättare i kommunstyrelsen, att val avseende ny ersättare i kultur- och utbildningsnämnden upptas vid kommunfullmäktiges sammanträde att tillträde sker Paragrafen förklaras omedelbart justerad Kfm Valberedningens ordförande Helen Gavelin föredrar valberedningens förslag: VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar Att utse Gun-Inger Fryklund ( KD ) som ny ersättare i kultur- och utbildningsnämnden. Att utse Gun-Inger Fryklund ( KD ) som ny ersättare i kultur- och utbildningsnämnden. ----

26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26 Kfm 66 Valärende Ärendebeskrivning Kfm Douglas Pettersson,S, avsäger sig i skrivelse sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. Att hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning

27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 27 Kfm 67 Delgivningar Pärm Länsstyrelsen Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige för Roger Jönsson. Ny ledamot Eva Risberg-Abramsson och Ny ersättare Douglas Pettersson. Att lägga delgivningarna till handlingarna

28 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Kfm 68 Avtackning. Pärm Kommunfullmäktiges ordförande Leif Ahlmark samt kommunfullmäktiges andre vice ordförande K G Abramsson och ledamoten Anita Johansson avtackade Gunnar Hörnlund som avgående kommunalråd med present och blommuppsättningar

29 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 29 Kfm 69 Ks 158 Au 224 Dnr09/Ks Avgifter för kost i korttidsverksamheten inom handikappomsorgen. Ärendebeskrivning Au Förvaltningen föreslår införande av följande avgifter för kost i korttidsverksamheten inom handikappomsorgen. Frukost Lunch Middag Mellanmål Kvällsfika 20 kr 30 kr 40 kr 12 kr 12 kr Socialnämnden har , 63 beslutat Att föreslå kommunfullmäktige att införa avgifter för kost i korttidsverksamheten inom handikappomsorgen enligt ovan. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar Att införa följande avgifter för kost i korttidsverksamheten inom handikappomsorgen. Frukost Lunch Middag Mellanmål Kvällsfika kr 30 kr 40 kr 12 kr 12 kr

30 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 30 Kfm 69 (forts) Ks 158 (forts) Dnr09/Ks Avgifter för kost i korttidsverksamheten inom handikappomsorgen. Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar Att införa följande avgifter för kost i korttidsverksamheten inom handikappomsorgen. Frukost Lunch Middag Mellanmål Kvällsfika 20 kr 30 kr 40 kr 12 kr 12 kr --- Kfm Att införa följande avgifter för kost i korttidsverksamheten inom handikappomsorgen. Frukost Lunch Middag Mellanmål Kvällsfika kr 30 kr 40 kr 12 kr 12 kr

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 6 maj 2004,. kl. 13.00-17.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 1 juli 2004, kl. 09.00-12.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Gunnar

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(145) Kommunstyrelsen 2009-05-27. Ordförande... Maria Kristofersson Åke Nilsson 105

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(145) Kommunstyrelsen 2009-05-27. Ordförande... Maria Kristofersson Åke Nilsson 105 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(145) Plats och tid Förvaltningshuset Onsdagen den 2009-05-27, kl 10.00-18.00 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Gunilla Jansson Conny Lövgren

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus,måndagen 3 februari 2014, kl 10.00-11.50 Beslutande K G Abramsson,ordf Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Jonny Kärkkäinen

Läs mer

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ekonomi Karl-Johan O Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Ärendebeskrivning Au 2010-10-20 Kommunchefen redovisar i PM 2010-10-18 sammanfattningsvis följande: Förberedelser

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Tony Mannelqvist och Helen Gavelin. Underskrift Sekreterare... 1-20 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Tony Mannelqvist och Helen Gavelin. Underskrift Sekreterare... 1-20 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 13 februari 2012, kl. 10.00-11.46 K G Abramsson, ordf. Inga-Lena Larsson Åke Nilsson Ulrica Johansson Anita Johansson Mikael Danielsson,

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 1-23 Göran Lidström BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, sekr Karl Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 1-23 Göran Lidström BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(57) Plats och tid Vilhelmina folkets hus Måndagen den 15 februari 2010, kl 14.00 18.00 Beslutande Leif Ahlmark, ordf Ann-Kristin Norman Åke Nilsson Conny Lövgren Maria Kristoffersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(97) Kommunfullmäktige 2004-06-21

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(97) Kommunfullmäktige 2004-06-21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(97) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 21 juni 2004, kl. 14.00-19.00 Beslutande K G Abramsson ordf Helen Gavelin Åke Nilsson Lars Petersson Gunnar Hörnlund Joakim Risberg

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 20 december 2010, kl. 10.00-23.30 Beslutande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Maria Kristoffersson

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Per Vedbring och Jonny Kärkkäinen. Underskrift Sekreterare... 73-88 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Per Vedbring och Jonny Kärkkäinen. Underskrift Sekreterare... 73-88 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(63) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 26 november 2012, kl. 10.00-16.35 Beslutande K G Abramsson, ordf. Inga Jonsson Åke Nilsson Mattias Ihrström Maria Kristoffersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.25-14.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige 2014-04-28

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige 2014-04-28 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Plats och tid Folkets hus, Måndagen 28 april 2014, kl 10.00-11.10 Beslutande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy Streling Inga Jonsson

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(65) Kommunfullmäktige 2015-10-19

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(65) Kommunfullmäktige 2015-10-19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(65) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus, måndagen 19 oktober 2015, kl. 10.00 18.30 Beslutande Åke Nilsson Annika Andersson, 10.00-16.15 Annika Wibrell Bengt Bergsten K G

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 24 februari 1997 kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjg ersättare Börje Pettersson (s) Carina Andersson (s) Sigbritt Collin (s) Johan

Läs mer

Solbritt Erlandsson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialkontoret, Löjtnant Granlunds väg 16, 281 52 Hässleholm.

Solbritt Erlandsson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialkontoret, Löjtnant Granlunds väg 16, 281 52 Hässleholm. Plats och tid Kasern Möller kl 15.00-15.50 Beslutande Ersättare Gunnel Persson (s) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Lars Johnsson (m) 2:e vice ordförande Leif Jannerstig (s) Roger

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats

Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats Plats och tid Torsö, klockan 14.00-15.45 Beslutande Jens Söder Höij (s) ordförande Lennart Daghed (fp) vice ordförande Leif Johansson (s) ledamot Tuula Ojala (s) ledamot Madeleine Biesert Salen (m) ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17 Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 17 mars 1997 kl 18.30-19.00 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänsgörande ersättare Siv Arvebrink (s) Inge Rydh (s) Bert Eriksson (s) Bength Lundberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2004-08-10 1 (8) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-08-10 kl. 14.00-14.20 Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand (s)

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23 Protokoll 1 (7) ammanträdesdatum Plats och tid Folkets Hus, kl. 17.30-17.55 Beslutande V C M KD D D ara Rudolfsson, ordf Kjell-Åke Karlsson Kaj Joelsson Patrik jöstedt ersätter Anita karphagen Karmen Björkman

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(15) 2011-06-22 Plats och tid kl. 09.00 10.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav El Rachidi

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Helen Gavelin BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Helen Gavelin BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(97) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 november 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(5) Dnr Ärende KOMMUSTYRELSE 2009-12-16 2009.307-212 Ks 262 Ansökan från Tanumstrand att utbyggnaden av hotellet får finansieras och bedrivas enligt sale & leaseback-principen Justering(sign)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Styrelsen 2003-06-10 1 (10)

Styrelsen 2003-06-10 1 (10) Styrelsen 2003-06-10 1 (10) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal tisdagen den 10 juni 2003 kl 14.30-16.25 Beslutande Monica Ingvarson, ordf Roger Svensson, 1:e v ordf Bengt Wihlstrand, 2:e v ordf Åke

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen Tid kl. 18.30-19.05 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande Lennart Badersten

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer