VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Kommunfullmäktige 2009-06-15"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 15 juni 2009 Kl Beslutande Leif Ahlmark, ordf Mikael Österberg Åke Nilsson Inga-Lena Larsson Maria Kristoffersson Ingrid Eriksson Gunnar Hörnlund Gunilla Prång Rickard Norberg Bo Ohlsson Lars Eliasson Hans Eriksson Katharina Hahlin Mikael Hansson Margaretha Löfgren Viveka Abramsson Agneta Lindström-Berg Sanja Tadic K G Abramsson Inga Jonsson Anita Johansson Eva Ahlberg Helen Gavelin Håkan Gustafsson Ulf Andersson Vanja Eliasson Nils-Göran Baer Else Westerlund Birgitta Ohlsson Göran Hahlin Johnny Kärkkäinen Monika Köpsen Eva Risberg-Abramsson Ann-Kristin Norman Conny Lövgren Övriga deltagande Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunsekr. Utses att justera Underskrift Sekreterare Göran Lidström Ordförande... Leif Ahlmark Justerande... Helen Gavelin Mikael Österberg BEVIS OM ANSLAG Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift...

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 Kfm 56 Pärm Information från Saxnäs skola. Agneta Grundström från Saxnäs skola lämnar en redovisning och visar ett bildspel från projekt lokal matlagning. Grundström informerar också på vilket sätt man har inplementerat Kultsjödalens lokala kultur i skolarbetet. Avslutningsvis visas filmen Skvaltkvarnen i Grytsjö som producerats av elever vid Saxnäs skola med stöd av Svenska filminstitutet. att notera informationen. ----

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Kfm 57 Information från VIBO AB. Ordförande Liliann Forsberg och VD Erik Lindahl presenterar PM Förslag till åtgärder i Vilhelmina Bostäders AB:s bestånd. att notera informationen ----

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Kfm 58 Ks 95 Au 125 Dnr 09/Ks Uttag av hyra för sinnesrum. Ärendebeskrivning Au Vilhelmina kommun har ett sinnesrum i samma hus som Dagcenters lokaler. Ett vitt rum har skapats som bl a främjar avslappning, koncentration, fokusering samt stressreducering. Rummet är inrett i vita färger med musikbädd, dynor och olika visuella effekter. Förslag till hyra för sinnesrummet har upprättats kronor per påbörjad timme kronor per dag kronor per månad Hyran debiteras i efterskott per månad. Socialnämndens arbetsutskott har , 40 beslutat att anta upprättat förslag till taxa och skicka det till kommunfullmäktige. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att fastställa hyra för sinnesrummet i enlighet med socialnämndens förslag

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 Kfm 58 (forts) Ks 95 (forts) Dnr 09/Ks Uttag av hyra för sinnesrum. Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande avgifter för sinnesrummet: kronor per påbörjad timme kronor per dag kronor per månad Hyran debiteras i efterskott per månad Kfm att fastställa följande avgifter för sinnesrummet: kronor per påbörjad timme kronor per dag kronor per månad Hyran debiteras i efterskott per månad -----

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 Kfm 59 Ks 145 Au 199 Kfm 35 Dnr 09/Ks Motion Hjärtstartare, S. Ärendebeskrivning Kfm Ulf Andersson, S, har inlämnat motion ang. hjärtstartare enligt följande: Det finns möjlighet att köpa in hjärtstartare genom civilförsvaret till bra pris. Om man placerar hjärtstartarna i Saxnäs, Klimpfjäll, Dikanäs och Kittelfjäll täcker man upp en stor del av vår till ytan vidsträckta kommun. I dessa dalgångar finns ett antal fjällanläggningar och periodvis samlas det mycket folk. Nog vore det klokt att det skulle finnas hjärtstartare som alla kan använda och som är lättillgängliga. Det finns ett flertal kommuner i Sverige som köpt in dessa apparater och placerat dem på platser som besöks av många människor, t ex stormarknader. Att de har funnits där har räddat flera liv. Denna form av hjärtstartare är en automatisk, extern defibrilator som hjälper ett stillastående hjärta att starta igen och som inte kräver medicinsk kunnighet. Vem som helst oavsett ålder, utbildning eller tidigare erfarenhet, kan rädda livet på någon som drabbats av hjärtstopp. Det är i praktiken omöjligt att använda apparaten fel, det finns tydliga instruktioner på svenska. Skulle man försöka använda hjärtstartaren på en person som inte drabbats av hjärtstopp, fungerar den inte. Det är ju ett antal mil till Vilhelmina och bor man i Klimpfjäll eller Kittelfjäll och man orkar inte hålla på med hjärt- och lungräddning särskilt länge om man är ensam. Det tar minst en timme innan ambulans når platsen så visst vore det bra att ha en defibrilator på plats om någon får hjärtstopp. Dessa hjärtstartare kostar kr per styck vid inköp från civilförsvaret, det är inte stora pengar för att rädda LIV. En investering som kan rädda liv, användas av alla och som inte kostar mer kan inte vara fel!

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Kfm 59 (forts) Ks 145 (forts) Au 199 (forts) Kfm 35 (forts) Dnr 09/Ks Motion Hjärtstartare, S. Jag anser därför att hjärtstartare skall köpas in till både Kultsjödalen och Vojmådalen och placeras i Saxnäs och Klimpfjäll respektive Dikanäs och Kittelfjäll för att finnas till hands i händelse av hjärtstopp. att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att uppdra till kommunchef Karl-Johan Ottosson att upprätta förslag till yttrande till kommunstyrelsens sammanträde Ks Förslag till yttrande har upprättats. Åke Nilsson yrkar bifall till motionen. Margaretha Löfgren och Leif Ahlmark yrkar bifall till Nilssons förslag. Yttrande i ärendet avges vidare av Rune Andersson, Rickard Norberg och Ewa Hed. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR Att förslå kommunfullmäktige att bifalla motionen Kfm att bifalla motionen.

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Kfm 60 Ks 100 Au 135 Au 83 Dnr 09/Ks Rivning av byggnad, Fjällgatan 21 A. Ärendebeskrivning Au Styrelsen för Vilhelmina Bostäder AB har fattat beslut om rivning av byggnad, Fjällgatan 21 A. Huset är att betrakta som ett genomgångshus med många omflyttningar. Två hyresgäster har bott i 10 år men 16 av de 22 lägenheterna har bytt ägare de två senaste åren. Restvärdet bedöms till kronor Beslutet grundar sig på att det finns 27 vakanta lägenheter, kommunens sparbeting, samt det faktum att huset Pettersbacke med 28 lägenheter återgår den sista december Vidare är ca 160 hyresgäster över 80 år. Frågan om kallställning har även beretts. Det har bedömts vara ett alternativ när befolkningsminskningen upphör. Ett genomförande av beslutet påverkar bolagets förmögenhetsmassa och därmed det borgensåtagande kommunen har. Styrelsen för Vilhelmina Bostäder AB önskar beslut från Vilhelmina kommun om de kan gå vidare med förberedelser för rivning. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande Au Under överläggning i ärendet deltar från VIBO, Erik Lindahl som redovisar förslag till rivningsplan för åren

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9 Kfm 60 (forts) Ks 100 (forts) Au 135 (forts) Dnr 09/Ks Rivning av byggnad, Fjällgatan 21 A. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar Att godkänna förslaget till rivningsplan för åren enligt upprättat förslag. Att verkställa rivningarna i den takt som styrelsen i VIBO anser nödvändiga för att skapa en långsiktig och uthållig ekonomi i bolaget. Att uppdra till Erik Lindahl att till kommunstyrelsens sammanträde komplettera ärendet Ks Under överläggning yrkar Maria Kristofferson bifall till förslaget med undantag av husen Åsgatan 7 A-B. Åke Nilsson yrkar för S+V att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget till rivningsplan för perioden med följande inbördes prioritering: 1. Fjällgatan 21 A 2. Åsgatan 3 C, 5 C och 7 C ( Gårdshusen ) 3. Åsgatan 7 A-B undantas från rivning att verkställa rivningarna i den takt som styrelsen i VIBO AB anser nödvändiga för att skapa en långsiktig och uthållig ekonomi i bolaget. Nilsson yrkar vidare att kommunstyrelsen bör uppdra till kommunchefen att utreda möjligheterna att införa rabatterade hyror för ungdomar (ungdomshyror) t.o.m. 26 år inom bostadsområdet Trissen.

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10 Kfm 60 (forts) Ks 100 (forts) Dnr 09/Ks Rivning av byggnad, Fjällgatan 21 A. Anita Johansson yrkar bifall till Nilssons förslag. Mikael Österberg yrkar att ärendet bör återremitteras till arbetsutskottet för ytterligare beredning då han anser att beredningstiden för ärendet varit för kort. Yttrandet i ärendet avges vidare av Rune Andersson, Hans Eriksson, Ewa Hed, Margaretha Löfgren, Berndt Dahlberg, Rickard Norberg, Lars Eliasson och Leif Ahlmark. Efter avslutade överläggningar prövar ordföranden om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag. Därefter ställer ordföranden Kristoffersons förslag mot Åke Nilssons förslag. Efter genomförd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit Åke Nilssons förslag. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att utreda möjligheterna att införa rabatterade hyror för ungdomar (ungdomshyror) t.o.m. 26 år inom bostadsområdet Trissen.

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11 Kfm 60 (forts) Ks 100 (forts) Dnr 09/Ks Rivning av byggnad, Fjällgatan 21 A. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till rivningsplan för perioden med följande inbördes prioritering: 1. Fjällgatan 21 A 2. Åsgatan 3 C, 5 C och 7 C ( Gårdshusen ) 3. Åsgatan 7 A-B undantas från rivning att verkställa rivningarna i den takt som styrelsen i VIBO AB anser nödvändiga för att skapa en långsiktig och uthållig ekonomi i bolaget. Mikael Österberg (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag Kfm Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunfullmäktige bör besluta att godkänna förslaget till rivningsplan för perioden avseende fastigheten Fjällgatan 21 A att verkställa rivningen i den takt som styrelsen i VIBO AB anser nödvändig för att skapa en långsiktig och uthållig ekonomi i bolaget att förslagen i övrrigt återremitteras för ytterligare beredning. Maria Kristoffersson, Gunnar Hörnlund, Göran Hahlin och Hans Eriksson yrkar bifall till Nilssons förslag. Yttrande i ärendet avges vidare av Lars Eliasson och Inga-Lena Larsson.

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12 Kfm 60 (forts) Dnr 09/Ks Rivning av byggnad, Fjällgatan 21 A. Efter avslutad överläggning ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag mot Åke Nilssons ändringsyrkande. Efter genomförd omröstning finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla Åke Nilssons förslag. att godkänna förslaget till rivningsplan för perioden avseende fastigheten Fjällgatan 21 A att verkställa rivningen i den takt som styrelsen i VIBO AB anser nödvändig för att skapa en långsiktig och uthållig ekonomi i bolaget att förslagen i övrgit återremitteras för ytterligare beredning. ---

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13 Kfm 61 Ks /69-70 Au 137 Dnr09/Ks Angående höjning av bredbandsavgift och tjänster/operatörskap (Alla belopp i ärendet angivna inklusive moms.) Ärendebeskrivning Au Enligt beslut inkommer undertecknad med förslag till beslut rörande nya bredbandsavgifter, operatörskap och tjänsteleverantörskap. Idag har Vilhelmina kommun bredbandskunder i 22 byar i Vilhelmina kommun med ca 375 aktiva kunder (privatpersoner, företag och fritidshus). I Tätorten finns 18 internetföreningar med egna bredbandsnät som anslutit sig mot kommunhuvudnoden och sammantaget så finns totalt ca 1000 aktiva IP-adresser. Tjänsteleverantörer Vid ett antal tillfällen har några kunder (frågorna om detta har kommit i samband med frågor om månadsförbrukning, fri fart eller ipredlagen och loggning) efterfrågat möjligheten att välja andra internetleverantörer i Vilnet och 3 st tjänsteleverantörer har efter årsskiftet hört av sig och visat intresse av att börja distribuera tjänster i bredbandsnätet i Vilhelmina. Att tjänsteleverantörerna vill börja leverera internet/telefoni i VILNET fråntar inte oss ägar- och operatörsansvaret. I egenskap av nätägare står vi fortsättningsvis kostnaden för fibernätet och den aktiva utrustning i hela infrastrukturen. Nettoresultatet i och med att vi tar in ytterligare tjänsteleverantörer kommer att försämras (om alla berörda kunder väljer andra internetleverantörer) med ca tkr på. För att planera för en smidig och rättvis övergång för samtliga intresserade tjänsteleverantörer så föreslår undertecknad kommande årsskifte som lämplig införandetidpunkt av de nya tjänsteleverantörerna. Detta ger även tidsutrymme för att slutföra SKA-säkringen (Säker Kund Anslutning) av de berörda bredbandsnäten.

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14 Kfm 61 (forts) Ks 101 (forts) Au 137 (forts) Dnr 09/Ks Angående höjning av bredbandsavgift och tjänster/operatörskap. Operatörskap Enligt ärende Dnr07/Ks har vi möjlighet att avropa operatörskap till en kostnad av 49 kr / kund / månad (engångsavgift kr). Nuvarande kostnad är betydligt lägre och då nu en fungerande organisation redan finns och tillgängligheten skulle försämras för slutkund / kostnaderna skulle öka föreslås IT-enheten tillsvidare stå som operatör av VILNET. Angående avgifterna Avgifterna för Vilhelmina kommuns bredbandsnät uppdelas i nätavgift och avgift för internettjänsten. Justeringen av avgifterna, utan hänsyn till kundförluster, ger kr på årsbasis. Intäktsökningen är motiverad bland annat för att kunna delfinansiera arbetet med säker kundanslutning (SKA) i bredbandsnätet. ITenheten, Tabell intäkter och kostnader Taxehöjning, intäkt Gamla avgiften Ny avgift Differens kr kr kr IT (ny taxa inberäknad) Ram 2010 Systemadm./System förv. Infrastruktur INTÄKTER B 4 KOSTNADER O UTG B 5 PERSONALKOSTN B 6 O 7 ÖVR VSH KOSTN NETTO

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15 Kfm 61 (forts) Ks 101 (forts) Au 137 (forts) Dnr 09/Ks Angående höjning av bredbandsavgift och tjänster/operatörskap. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar Att anta föreslagna avgifter för kommunens bredbandsnät Att IT-enheten tillsvidare fortsätter operera VILNET:s fibernät och länkstråk och dess aktiva utrustning. Att IT-chefen får delegation på att hantera fortlöpande ärenden som ingår i nätägarskapet, operatörskapet och tjänsteleverantörskapet (ex avtalsteckning med kund, offerering av anslutningskostnader, hantering av nya tjänster och korrigering av taxor av mindre ekonomisk betydelse). Att teckna avtal med fler tjänsteleverantörer för att till årsskiftet 2009/2010 kunna erbjuda fler internet / telefoni- leverantörer till kunderna i VILNET. Att IT-enheten tillsvidare fortsätter att leverera internet till de som så önskar i Vilhelmina kommun. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar Att anta föreslagna avgifter för kommunens bredbandsnät. --- Ks

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16 Kfm 61 (forts) Ks 101 (forts) Dnr 09/Ks Angående höjning av bredbandsavgift och tjänster/operatörskap. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar Att anta föreslagna avgifter för kommunens bredbandsnät Kfm Att anta föreslagna avgifter för kommunens bredbandsnät

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17 Kfm 62 Kfm 32 Dnr 09/Ks Interpellation om hur Vilhelmina kommuns ekonomi påverkas av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen. Ärendebeskrivning Au Margaretha Löfgren, gruppledare vänsterpartiet Vilhelmina, har inlämnat interpellation om hur Vilhelmina kommuns ekonomi påverkas av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen enligt följande:. Enligt arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten stiga från 6,8 % 2008 till 7,6 % 2009 och till 9 % Samtidigt som arbetslösheten stiger med en rasande fart har regeringen rustat ner arbetslöshetsförsäkringen. Vilken beredskap finns i Vilhelmina kommun för att hantera konsekvenserna av den försämrade arbetslöshetsförsäkringen? Sedan september 2009 har mer än personer varslats om uppsägning i Sverige, vilket är det högsta antalet sedan början på 90-talskrisen. Utöver de varslade och redan arbetslösa tillkommer även de tysta varslen av vikarier och visstidsanställda som inte får sina anställningar förlängda, men som inte syns i statistiken. Tillkommer gör även ungdomar och utrikesfödda som inte fått fäste på arbetsmarknaden och alla sjuka som beräknas bli utförsäkrade ur sjukförsäkringen Hittills har export och tillverkningsindustrin drabbats värst av varslen, men enligt Arbetsförmedlingen beräknas försvinna i den offentliga tjänstesektorn de närmaste två åren. Sänkta ersättningsnivåer och höjda avgifter i arbetslöshetsförsäkringen har gjort att personer lämnat sina a-kassor. Endast en fjärdedel av dem som tidigare har jobbat heltid får idag 80 procentig ersättning vid arbetslöshet och den högsta ersättningen är kr före skatt. Den nedtrappade ersättningsnivån efter 200 dagar drabbar lågavlönade, framför allt kvinnor och deltidsarbetande.

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18 Kfm 62 (forts) Kfm 32 (forts) Dnr 09/Ks Interpellation om hur Vilhelmina kommuns ekonomi påverkas av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen. De sänkta ersättningsnivåerna och den ökade andelen arbetslösa som inte är berättigade till ersättning från a-kassan genererar ytterligare arbetslöshet. Dels genom minskad efterfrågan på varor och tjänster och dels genom att minskade skatteintäkter för kommunen leder mest troligt till personalminskningar både i den privata och den offentliga tjänstesektorn. Dessutom har regeringen fryst statsbidragen, vilket medför ytterligare nedskärningar i välfärden. Statsbidragen skulle ha ökat med 1,3 miljarder kronor 2009 och 5,9 miljarder kronor år 2010 om inte regeringen fattat ett beslut att frysa inne pengarna. 4,6 miljarder skulle ha gått till primärkommunerna, vilket motsvarar 10,600 tjänster. Landstingen skulle ha fått 1,3 miljarder, vilket motsvarar tjänster. Försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen kommer att urholka Vilhelmina kommuns ekonomi ytterligare, vilket definitivt inte behövs när vi har ett underskott på 16 miljoner kronor. Mot bakgrund av detta så frågar jag kommunstyrelsens ordförande Gunnar Hörnlund: Vilken beredskap finns i kommunen för att hantera konsekvenserna av regeringens försämringar av arbetslöshetsförsäkringen? Hur mycket kan Vilhelmina kommun vara tvungen att skära ner på verksamheten till följd av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen? att interpellationen besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19 Kfm 62 (forts) Dnr 09/Ks Interpellation om hur Vilhelmina kommuns ekonomi påverkas av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen. Kfm Maria Kristoffersson redogör för det interpellationssvar som upprättats Margaretha Löfgren förklarar bakgrunden till sin interpellation. Yttrande i ärendet avges vidare av Åke Nilsson, Anita Johansson och Agneta Lindström-Berg. Att förklara interpellationsdebatten avslutad. ----

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20 Kfm 63 Kfm 21 Dnr 09/Ks Allmänhetens fråga Ärendebeskrivning Kfm Kjell Persson inkommer med fråga till kommunfullmäktige enligt följande: Drygt fem månader har gått sedan vi i Vilhelmina kommun hade folkomröstning om överledning av Vojmsjöns vatten till Stalon, vilket resulterade till ett nej. Sedan dess har vi också diskuterat det ekonomiska läget i kommunen, vilket kommer att vara svårt att bemästra. Genom ett nej till överledningen sa man nej till 40 miljoner i engångsersättning, avkastning från ett vindkraftverk med beräknad ersättning årligen av en storlek på 5-7 miljoner, samt en investering i kommunen på 1,5 miljarder, samt kringeffekter för transportnäringen, hotellverksamheten osv. Två av allianspartierna, folkpartiet och KD engagerar sig hårt för ett nej, samtidigt som de representerar kommunen i olika nämnder, som har ansvaret för kommunens ekonomi. Min fråga är hur de tänker inom den borgerliga alliansen kompensera detta ekonomiska bortfall, och hur omröstningsresultatet kommer att drabba Vilhelminaborna ekonomiskt. Ordföranden frågar om Kjell Persson är närvarande. Ordföranden konstaterar att Kjell Persson inte är närvarande.

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21 Kfm 63 (forts) Kfm 21 (forts) Dnr 09/Ks Allmänhetens fråga att frågan besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 15 juni Kfm Under överlägning i ärendet läser ordförande upp den fråga som inlämnats av Kjell Persson, Vilhelmina. Därefter läser ordförande upp det svar på frågan som upprättats. Kjell Persson lämnar sedan under två minuter kommentarer till sin frågeställning och till det svar som lämnats. Att notera det svar som upprättats. ----

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22 Kfm 64 Ks 103 Au 140 Dnr09/Ks Delårsrapport per 30 april 2009 Ärendebeskrivning Au Ekonomichefen redovisar upprättad delårsrapport per 30 april 2009 enligt följande: Nämndsunderskott totalt Kommunstyrelsen Kultur- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Finansiering Prognosticerat underskott ,8 milj. kronor - 4,9 milj. kronor - 4,8 milj. kronor - 6,2 milj. kronor 0 milj. kronor - 9,2 milj. kronor - 25,0 milj. kronor Det prognosticerade redovisade resultatet uppgår för 2009 till -10,9 milj. kronor. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande, att uppdra till ekonomienheten att komplettera ärendet till kommunstyrelsens sammanträde Ks Under överläggning i ärendet deltar ekonomichef Lars Ekbäck. Ekbäck gör en genomgång av delårsrapporten i vilken han redovisar att 2,2 Mkr av den budgeterade investeringsbudgeten om 33,0 Mkr har förbrukats. Kommunen har erhållit ett investeringsbidrag om 3,3, Mkr. Yttrande i ärendet avges av Maria Kristoffersson och Åke Nilsson.

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23 Kfm 64 (forts) Ks 103 (forts) Dnr09/Ks Delårsrapport per 30 april 2009 KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar Att även fortsättningsvis tillämpa tidigare beslut och anställnings- och inköpsstopp. Att i övrigt notera delårsrapporten Kfm Ekonomichef Lars Ekbäck gör en genomgång av det delårsbokslut som upprättats. Yttrande i ärendet avges av Åke Nilsson, Maria Kristoffersson och av Gunnar Hörnlund. Att även fortsättningsvis tillämpa tidigare beslut och anställnings- och inköpsstopp. Att i övrigt notera delårsrapporten ----

24 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24 Kfm 65 Kfm 50 Valärende Pärm Ärendebeskrivning Kfm Göran Hahlin, M avsäger sig i skrivelse sina uppdrag som Ersättare i kommunstyrelsen fr o m Ersättare i kultur och utbildningsnämnden Valberedningens ordförande Helen Gavelin redovisar valberedningens förslag till beslut enligt följande: VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Göran Hahlin, M, Vilhelmina från sina uppdrag som Ersättare i kommunstyrelsen fr o m Ersättare i kultur och utbildningsnämnden att utse Gunilla Jansson, C, som ny ersättare i kommunstyrelsen, att val avseende ny ersättare i kultur- och utbildningsnämnden upptas vid kommunfullmäktiges sammanträde Ordföranden prövar och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla valberedningens förslag. att entlediga Göran Hahlin, M, Vilhelmina från sina uppdrag som Ersättare i kommunstyrelsen fr o m Ersättare i kultur och utbildningsnämnden

25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25 Kfm 65 (forts) Kfm 50 ((forts) Valärende Pärm att utse Gunilla Jansson, C, som ny ersättare i kommunstyrelsen, att val avseende ny ersättare i kultur- och utbildningsnämnden upptas vid kommunfullmäktiges sammanträde att tillträde sker Paragrafen förklaras omedelbart justerad Kfm Valberedningens ordförande Helen Gavelin föredrar valberedningens förslag: VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar Att utse Gun-Inger Fryklund ( KD ) som ny ersättare i kultur- och utbildningsnämnden. Att utse Gun-Inger Fryklund ( KD ) som ny ersättare i kultur- och utbildningsnämnden. ----

26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26 Kfm 66 Valärende Ärendebeskrivning Kfm Douglas Pettersson,S, avsäger sig i skrivelse sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. Att hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning

27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 27 Kfm 67 Delgivningar Pärm Länsstyrelsen Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige för Roger Jönsson. Ny ledamot Eva Risberg-Abramsson och Ny ersättare Douglas Pettersson. Att lägga delgivningarna till handlingarna

28 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Kfm 68 Avtackning. Pärm Kommunfullmäktiges ordförande Leif Ahlmark samt kommunfullmäktiges andre vice ordförande K G Abramsson och ledamoten Anita Johansson avtackade Gunnar Hörnlund som avgående kommunalråd med present och blommuppsättningar

29 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 29 Kfm 69 Ks 158 Au 224 Dnr09/Ks Avgifter för kost i korttidsverksamheten inom handikappomsorgen. Ärendebeskrivning Au Förvaltningen föreslår införande av följande avgifter för kost i korttidsverksamheten inom handikappomsorgen. Frukost Lunch Middag Mellanmål Kvällsfika 20 kr 30 kr 40 kr 12 kr 12 kr Socialnämnden har , 63 beslutat Att föreslå kommunfullmäktige att införa avgifter för kost i korttidsverksamheten inom handikappomsorgen enligt ovan. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar Att införa följande avgifter för kost i korttidsverksamheten inom handikappomsorgen. Frukost Lunch Middag Mellanmål Kvällsfika kr 30 kr 40 kr 12 kr 12 kr

30 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 30 Kfm 69 (forts) Ks 158 (forts) Dnr09/Ks Avgifter för kost i korttidsverksamheten inom handikappomsorgen. Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar Att införa följande avgifter för kost i korttidsverksamheten inom handikappomsorgen. Frukost Lunch Middag Mellanmål Kvällsfika 20 kr 30 kr 40 kr 12 kr 12 kr --- Kfm Att införa följande avgifter för kost i korttidsverksamheten inom handikappomsorgen. Frukost Lunch Middag Mellanmål Kvällsfika kr 30 kr 40 kr 12 kr 12 kr

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Folkets hus, Måndagen den 16 december 2013, kl. 09.00 09.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Förvaltningshuset, Tisdagen den 20 december 2005, kl. 13.00-15.10 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Folkets Hus, Tisdagen den 26 april 2011, kl. 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 6 maj 2004,. kl. 13.00-17.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Kommunfullmäktige 2002-02-18

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Kommunfullmäktige 2002-02-18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 18 februari 2002, kl. 14.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera K G Abramsson, ordf. S Åke Nilsson Per-Olof Nilsson

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 24 september 2012, kl. 15.00-17.15 Beslutande K G Abramsson, ordf. Tony Mannelqvist Åke Nilsson Inga Jonsson Maria Kristoffersson

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Vilhelmina folkets hus, torsdagen 16 juni 2011 15.00-18.45 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Ewa Hed Gunilla Prång Mikael Österberg Inga Jonsson Mikael Danielsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsen 2009-02-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsen 2009-02-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid Folkets Hus, måndagen den 23februari 2009, kl. 11.30-12.10. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 9 juli 2002, kl. 09.30-10.45. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Agneta Lindström Berg, ordf. S Åke Nilsson Thord

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus, rum 1, 2011-04-14 Kl 13.00-16.00 Beslutande Viveka Abramsson, Ordförande (S) Birgitta Ohlsson, (S) Joakim Sandqvist, (S) Bengt Göran

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 1 juli 2004, kl. 09.00-12.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Gunnar

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(145) Kommunstyrelsen 2009-05-27. Ordförande... Maria Kristofersson Åke Nilsson 105

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(145) Kommunstyrelsen 2009-05-27. Ordförande... Maria Kristofersson Åke Nilsson 105 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(145) Plats och tid Förvaltningshuset Onsdagen den 2009-05-27, kl 10.00-18.00 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Gunilla Jansson Conny Lövgren

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus,måndagen 3 februari 2014, kl 10.00-11.50 Beslutande K G Abramsson,ordf Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Jonny Kärkkäinen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ekonomi Karl-Johan O Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Ärendebeskrivning Au 2010-10-20 Kommunchefen redovisar i PM 2010-10-18 sammanfattningsvis följande: Förberedelser

Läs mer

Annika Andersson Joakim Sandqvist Margaretha Löfgren Maria Lundqvist Viveka Abramsson Kenneth Jacobsson. Anita Johansson och Jonny Kärkkäinen

Annika Andersson Joakim Sandqvist Margaretha Löfgren Maria Lundqvist Viveka Abramsson Kenneth Jacobsson. Anita Johansson och Jonny Kärkkäinen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Plats och tid Folkets Hus, tisdag den 26 april 2011, kl. 10.00-15.30 Beslutande K G Abramsson, ordf Tony Mannelqvist Åke Nilsson Inga Jonsson Maria Kristoffersson Mattias

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunstyrelsen 2007-06-12. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunstyrelsen 2007-06-12. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 12 juni 2007, kl. 15.30-17.00. Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Katarina Hahlin Conny Lövgren

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 1-23 Göran Lidström BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, sekr Karl Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 1-23 Göran Lidström BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(57) Plats och tid Vilhelmina folkets hus Måndagen den 15 februari 2010, kl 14.00 18.00 Beslutande Leif Ahlmark, ordf Ann-Kristin Norman Åke Nilsson Conny Lövgren Maria Kristoffersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(95) Kommunfullmäktige Maria Kristoffersson Inga-Lena Larsson Gunnar Hörnlund Emil Stenmark

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(95) Kommunfullmäktige Maria Kristoffersson Inga-Lena Larsson Gunnar Hörnlund Emil Stenmark VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(95) Plats och tid Folkets Hus, måndagen den 20 april 2009, kl. 14.00-23.40. Beslutande Leif Ahlmark, ordf. Conny Lövgren Åke Nilsson Mikael Österberg Maria Kristoffersson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(28) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(28) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(28) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 25 februari 2008, kl. 10.00-13.40 Ajournering för lunch 11.50-12.55 Beslutande Leif Ahlmark, ordf. Robert Svensson Åke Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 16.05-16.30 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Roland

Läs mer

Agneta Lindström-Berg Gunilla Prång K G Abramsson 23/11-15.00 Bo Ohlsson. Lars Ekbäck Delårsrapport och budget Tony Mannelqvist 15.00-15.

Agneta Lindström-Berg Gunilla Prång K G Abramsson 23/11-15.00 Bo Ohlsson. Lars Ekbäck Delårsrapport och budget Tony Mannelqvist 15.00-15. VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(109) Kommunfullmäktige 2009-11-16, 2009-11-23 Plats och tid Folkets hus, Måndagen den 16 november 2009, kl. 10.00-21.20 Folkets hus, Måndagen den 23 november Kl. 09.00-15.50

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(48) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(48) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(48) Plats och tid Folkets Hus, måndagen den 19 april 2010, kl. 14.00-20.45 Beslutande Leif Ahlmark, ordf. Conny Lövgren Åke Nilsson Mikael Österberg Maria Kristoffersson Emil

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2006-06-20 2 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 17.30 18.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Tommy Alvik (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik Steen (s) Rodrigo

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Tony Mannelqvist och Helen Gavelin. Underskrift Sekreterare... 1-20 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Tony Mannelqvist och Helen Gavelin. Underskrift Sekreterare... 1-20 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 13 februari 2012, kl. 10.00-11.46 K G Abramsson, ordf. Inga-Lena Larsson Åke Nilsson Ulrica Johansson Anita Johansson Mikael Danielsson,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(48) Kommunfullmäktige 2010-06-14

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(48) Kommunfullmäktige 2010-06-14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(48) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 14 juni 2010, kl. 14.00-18.40 Beslutande Leif Ahlmark, ordf Robert Svensson Åke Nilsson Ann-Kristin Norman Maria Kristoffersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(97) Kommunfullmäktige 2004-06-21

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(97) Kommunfullmäktige 2004-06-21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(97) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 21 juni 2004, kl. 14.00-19.00 Beslutande K G Abramsson ordf Helen Gavelin Åke Nilsson Lars Petersson Gunnar Hörnlund Joakim Risberg

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige 2002-04-08

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige 2002-04-08 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 8 april 2002, kl. 14.00-16.45 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson Per Olov Nilsson Göran Jonsson Gunnar Hörnlund Lena

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(144) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(144) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(144) Plats och tid Folkets hus, måndagen den 17 september 2007, kl. 10.00-20.25. Ajournerat kl 12.20-13.25, 15.30-16.00,18.20-18.30,19.05-19.15 Beslutande Leif Ahlmark, ordf.

Läs mer

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Tjörnshuvudet kl. 17.00 18.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Reidun Lorentzon (kd) ordf. Lars-Erik Lennartsson (ka) Ingela Jönsson (ka) Maria Hult (c) Mats Kristensson (c)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Plats och tid Folkets hus, tisdagen 17 februari 2015, kl. 08.00 16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordförande Suzanne Sellin Magnus Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(21) Kommunstyrelsen 2015-12-01

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(21) Kommunstyrelsen 2015-12-01 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(21) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdag 1 december 2015, kl. 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson Suzanne Sellin Ingela Gustavsson Mikael

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Plats och tid Dikanäs byagård, måndagen 12 december 2016, kl. 11.00-15.15 Beslutande Åke Nilsson Annika Andersson Annika Wibrell Anna-Leena Danielsson K G Abramsson Göran

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Kommunfullmäktige 2016-04-18

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Kommunfullmäktige 2016-04-18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Plats och tid Saxnäsgården, Saxnäs. Måndag 18 april 2016, kl.11.00-15.35 Beslutande Åke Nilsson Annika Andersson Annika Wibrell Kenneth Jacobsson K G Abramsson Göran Jonzon

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Kommunstyrelsen 2003-05-27

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Kommunstyrelsen 2003-05-27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 27 maj 2003, kl. 10.00-17.00 Beslutande Åke Nilsson, ordf., 126,132-138 Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson Rickard Norberg

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-01-20 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 18.30-18.52 Samtliga ledamöter

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum. Magnus Pekkari, VD Pajalabostäder AB, 1-2 Agneta Suikki, ekonomichef, 3

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum. Magnus Pekkari, VD Pajalabostäder AB, 1-2 Agneta Suikki, ekonomichef, 3 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid Pajala Folkets Hus, kl 1000-1030 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V Anna Kumpula Kostet,

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(6) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 13.30 14.15 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 15.00 Omedelbar

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Per Vedbring och Jonny Kärkkäinen. Underskrift Sekreterare... 73-88 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Per Vedbring och Jonny Kärkkäinen. Underskrift Sekreterare... 73-88 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(63) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 26 november 2012, kl. 10.00-16.35 Beslutande K G Abramsson, ordf. Inga Jonsson Åke Nilsson Mattias Ihrström Maria Kristoffersson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(46) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(46) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(46) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 23 april, 2007 kl. 10.00-14.45. Ajournerat kl. 12.00-13.00, kl. 14.15-14.25. Beslutande Leif Ahlmark, ordf. Roger Jönsson Åke Nilsson

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 20 december 2010, kl. 10.00-23.30 Beslutande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Maria Kristoffersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(34) Kommunfullmäktige 2002-09-17

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(34) Kommunfullmäktige 2002-09-17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(34) Plats och tid Folkets Hus Tisdagen den 17 september 2002, kl. 14.00-16.05 Beslutande K G Abramsson, ordf. Håkan Gustafsson Per Olof Nilsson S Åke Nilsson Gunnar Hörnlund

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1990-12-17 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl 18.30-18.50 Samtliga ledamöter

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Valnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Bedarön kl. 10: ,

PROTOKOLL Sida 1 Valnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Bedarön kl. 10: , PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-08-22 Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Bedarön 2017-08-22 kl. 10:00-12.00, 13.00-13.55 Beslutande Yvonne Lorentzson (S) ordförande Bengt Holwaster (MP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, måndagen den 13 december 1999, klockan 18.30-18.55 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Kjell Hellberg Johan

Läs mer

Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL)

Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL) Plats och tid Modellvägen 2, kl 13:15-16:00 Beslutande Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL) Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-09-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.25, Sammanträdesrum E-plan, Nämndhuset Birgitta Höijer (C), ordförande Annika Engelbrektsson (S) Bjarne Rasmussen (S) Roland Halvarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(89) Kommunfullmäktige 2003-04-28. K G Abramsson, ordf. Agneta Lindström-Berg Inga Lena Larsson

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(89) Kommunfullmäktige 2003-04-28. K G Abramsson, ordf. Agneta Lindström-Berg Inga Lena Larsson VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(89) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 28 april 2003, kl. 14.00-19.40 Beslutande K G Abramsson, ordf. Åke Nilsson Göran Jonsson Gunnar Hörnlund Viveka Abramsson Lars Eliasson

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.25-14.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 1 (5) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 17-17.50 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Madelaine Jakobsson (c), ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Pajala Folkets Hus, 2016-11-21, kl 1000-1330 ande Jan Larsson, S Britta Tervaniemi, V Kurt Haapala, C Britt-Inger Fagervall, S Sixten Olli, V Agneta

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Tillsyn och kontroll av ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel 3 Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4 Val av

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer