VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Kommunfullmäktige 2009-06-15"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 15 juni 2009 Kl Beslutande Leif Ahlmark, ordf Mikael Österberg Åke Nilsson Inga-Lena Larsson Maria Kristoffersson Ingrid Eriksson Gunnar Hörnlund Gunilla Prång Rickard Norberg Bo Ohlsson Lars Eliasson Hans Eriksson Katharina Hahlin Mikael Hansson Margaretha Löfgren Viveka Abramsson Agneta Lindström-Berg Sanja Tadic K G Abramsson Inga Jonsson Anita Johansson Eva Ahlberg Helen Gavelin Håkan Gustafsson Ulf Andersson Vanja Eliasson Nils-Göran Baer Else Westerlund Birgitta Ohlsson Göran Hahlin Johnny Kärkkäinen Monika Köpsen Eva Risberg-Abramsson Ann-Kristin Norman Conny Lövgren Övriga deltagande Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunsekr. Utses att justera Underskrift Sekreterare Göran Lidström Ordförande... Leif Ahlmark Justerande... Helen Gavelin Mikael Österberg BEVIS OM ANSLAG Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift...

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 Kfm 56 Pärm Information från Saxnäs skola. Agneta Grundström från Saxnäs skola lämnar en redovisning och visar ett bildspel från projekt lokal matlagning. Grundström informerar också på vilket sätt man har inplementerat Kultsjödalens lokala kultur i skolarbetet. Avslutningsvis visas filmen Skvaltkvarnen i Grytsjö som producerats av elever vid Saxnäs skola med stöd av Svenska filminstitutet. att notera informationen. ----

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Kfm 57 Information från VIBO AB. Ordförande Liliann Forsberg och VD Erik Lindahl presenterar PM Förslag till åtgärder i Vilhelmina Bostäders AB:s bestånd. att notera informationen ----

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Kfm 58 Ks 95 Au 125 Dnr 09/Ks Uttag av hyra för sinnesrum. Ärendebeskrivning Au Vilhelmina kommun har ett sinnesrum i samma hus som Dagcenters lokaler. Ett vitt rum har skapats som bl a främjar avslappning, koncentration, fokusering samt stressreducering. Rummet är inrett i vita färger med musikbädd, dynor och olika visuella effekter. Förslag till hyra för sinnesrummet har upprättats kronor per påbörjad timme kronor per dag kronor per månad Hyran debiteras i efterskott per månad. Socialnämndens arbetsutskott har , 40 beslutat att anta upprättat förslag till taxa och skicka det till kommunfullmäktige. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att fastställa hyra för sinnesrummet i enlighet med socialnämndens förslag

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 Kfm 58 (forts) Ks 95 (forts) Dnr 09/Ks Uttag av hyra för sinnesrum. Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande avgifter för sinnesrummet: kronor per påbörjad timme kronor per dag kronor per månad Hyran debiteras i efterskott per månad Kfm att fastställa följande avgifter för sinnesrummet: kronor per påbörjad timme kronor per dag kronor per månad Hyran debiteras i efterskott per månad -----

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 Kfm 59 Ks 145 Au 199 Kfm 35 Dnr 09/Ks Motion Hjärtstartare, S. Ärendebeskrivning Kfm Ulf Andersson, S, har inlämnat motion ang. hjärtstartare enligt följande: Det finns möjlighet att köpa in hjärtstartare genom civilförsvaret till bra pris. Om man placerar hjärtstartarna i Saxnäs, Klimpfjäll, Dikanäs och Kittelfjäll täcker man upp en stor del av vår till ytan vidsträckta kommun. I dessa dalgångar finns ett antal fjällanläggningar och periodvis samlas det mycket folk. Nog vore det klokt att det skulle finnas hjärtstartare som alla kan använda och som är lättillgängliga. Det finns ett flertal kommuner i Sverige som köpt in dessa apparater och placerat dem på platser som besöks av många människor, t ex stormarknader. Att de har funnits där har räddat flera liv. Denna form av hjärtstartare är en automatisk, extern defibrilator som hjälper ett stillastående hjärta att starta igen och som inte kräver medicinsk kunnighet. Vem som helst oavsett ålder, utbildning eller tidigare erfarenhet, kan rädda livet på någon som drabbats av hjärtstopp. Det är i praktiken omöjligt att använda apparaten fel, det finns tydliga instruktioner på svenska. Skulle man försöka använda hjärtstartaren på en person som inte drabbats av hjärtstopp, fungerar den inte. Det är ju ett antal mil till Vilhelmina och bor man i Klimpfjäll eller Kittelfjäll och man orkar inte hålla på med hjärt- och lungräddning särskilt länge om man är ensam. Det tar minst en timme innan ambulans når platsen så visst vore det bra att ha en defibrilator på plats om någon får hjärtstopp. Dessa hjärtstartare kostar kr per styck vid inköp från civilförsvaret, det är inte stora pengar för att rädda LIV. En investering som kan rädda liv, användas av alla och som inte kostar mer kan inte vara fel!

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Kfm 59 (forts) Ks 145 (forts) Au 199 (forts) Kfm 35 (forts) Dnr 09/Ks Motion Hjärtstartare, S. Jag anser därför att hjärtstartare skall köpas in till både Kultsjödalen och Vojmådalen och placeras i Saxnäs och Klimpfjäll respektive Dikanäs och Kittelfjäll för att finnas till hands i händelse av hjärtstopp. att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att uppdra till kommunchef Karl-Johan Ottosson att upprätta förslag till yttrande till kommunstyrelsens sammanträde Ks Förslag till yttrande har upprättats. Åke Nilsson yrkar bifall till motionen. Margaretha Löfgren och Leif Ahlmark yrkar bifall till Nilssons förslag. Yttrande i ärendet avges vidare av Rune Andersson, Rickard Norberg och Ewa Hed. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR Att förslå kommunfullmäktige att bifalla motionen Kfm att bifalla motionen.

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Kfm 60 Ks 100 Au 135 Au 83 Dnr 09/Ks Rivning av byggnad, Fjällgatan 21 A. Ärendebeskrivning Au Styrelsen för Vilhelmina Bostäder AB har fattat beslut om rivning av byggnad, Fjällgatan 21 A. Huset är att betrakta som ett genomgångshus med många omflyttningar. Två hyresgäster har bott i 10 år men 16 av de 22 lägenheterna har bytt ägare de två senaste åren. Restvärdet bedöms till kronor Beslutet grundar sig på att det finns 27 vakanta lägenheter, kommunens sparbeting, samt det faktum att huset Pettersbacke med 28 lägenheter återgår den sista december Vidare är ca 160 hyresgäster över 80 år. Frågan om kallställning har även beretts. Det har bedömts vara ett alternativ när befolkningsminskningen upphör. Ett genomförande av beslutet påverkar bolagets förmögenhetsmassa och därmed det borgensåtagande kommunen har. Styrelsen för Vilhelmina Bostäder AB önskar beslut från Vilhelmina kommun om de kan gå vidare med förberedelser för rivning. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande Au Under överläggning i ärendet deltar från VIBO, Erik Lindahl som redovisar förslag till rivningsplan för åren

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9 Kfm 60 (forts) Ks 100 (forts) Au 135 (forts) Dnr 09/Ks Rivning av byggnad, Fjällgatan 21 A. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar Att godkänna förslaget till rivningsplan för åren enligt upprättat förslag. Att verkställa rivningarna i den takt som styrelsen i VIBO anser nödvändiga för att skapa en långsiktig och uthållig ekonomi i bolaget. Att uppdra till Erik Lindahl att till kommunstyrelsens sammanträde komplettera ärendet Ks Under överläggning yrkar Maria Kristofferson bifall till förslaget med undantag av husen Åsgatan 7 A-B. Åke Nilsson yrkar för S+V att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget till rivningsplan för perioden med följande inbördes prioritering: 1. Fjällgatan 21 A 2. Åsgatan 3 C, 5 C och 7 C ( Gårdshusen ) 3. Åsgatan 7 A-B undantas från rivning att verkställa rivningarna i den takt som styrelsen i VIBO AB anser nödvändiga för att skapa en långsiktig och uthållig ekonomi i bolaget. Nilsson yrkar vidare att kommunstyrelsen bör uppdra till kommunchefen att utreda möjligheterna att införa rabatterade hyror för ungdomar (ungdomshyror) t.o.m. 26 år inom bostadsområdet Trissen.

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10 Kfm 60 (forts) Ks 100 (forts) Dnr 09/Ks Rivning av byggnad, Fjällgatan 21 A. Anita Johansson yrkar bifall till Nilssons förslag. Mikael Österberg yrkar att ärendet bör återremitteras till arbetsutskottet för ytterligare beredning då han anser att beredningstiden för ärendet varit för kort. Yttrandet i ärendet avges vidare av Rune Andersson, Hans Eriksson, Ewa Hed, Margaretha Löfgren, Berndt Dahlberg, Rickard Norberg, Lars Eliasson och Leif Ahlmark. Efter avslutade överläggningar prövar ordföranden om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag. Därefter ställer ordföranden Kristoffersons förslag mot Åke Nilssons förslag. Efter genomförd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit Åke Nilssons förslag. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att utreda möjligheterna att införa rabatterade hyror för ungdomar (ungdomshyror) t.o.m. 26 år inom bostadsområdet Trissen.

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11 Kfm 60 (forts) Ks 100 (forts) Dnr 09/Ks Rivning av byggnad, Fjällgatan 21 A. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till rivningsplan för perioden med följande inbördes prioritering: 1. Fjällgatan 21 A 2. Åsgatan 3 C, 5 C och 7 C ( Gårdshusen ) 3. Åsgatan 7 A-B undantas från rivning att verkställa rivningarna i den takt som styrelsen i VIBO AB anser nödvändiga för att skapa en långsiktig och uthållig ekonomi i bolaget. Mikael Österberg (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag Kfm Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunfullmäktige bör besluta att godkänna förslaget till rivningsplan för perioden avseende fastigheten Fjällgatan 21 A att verkställa rivningen i den takt som styrelsen i VIBO AB anser nödvändig för att skapa en långsiktig och uthållig ekonomi i bolaget att förslagen i övrrigt återremitteras för ytterligare beredning. Maria Kristoffersson, Gunnar Hörnlund, Göran Hahlin och Hans Eriksson yrkar bifall till Nilssons förslag. Yttrande i ärendet avges vidare av Lars Eliasson och Inga-Lena Larsson.

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12 Kfm 60 (forts) Dnr 09/Ks Rivning av byggnad, Fjällgatan 21 A. Efter avslutad överläggning ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag mot Åke Nilssons ändringsyrkande. Efter genomförd omröstning finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla Åke Nilssons förslag. att godkänna förslaget till rivningsplan för perioden avseende fastigheten Fjällgatan 21 A att verkställa rivningen i den takt som styrelsen i VIBO AB anser nödvändig för att skapa en långsiktig och uthållig ekonomi i bolaget att förslagen i övrgit återremitteras för ytterligare beredning. ---

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13 Kfm 61 Ks /69-70 Au 137 Dnr09/Ks Angående höjning av bredbandsavgift och tjänster/operatörskap (Alla belopp i ärendet angivna inklusive moms.) Ärendebeskrivning Au Enligt beslut inkommer undertecknad med förslag till beslut rörande nya bredbandsavgifter, operatörskap och tjänsteleverantörskap. Idag har Vilhelmina kommun bredbandskunder i 22 byar i Vilhelmina kommun med ca 375 aktiva kunder (privatpersoner, företag och fritidshus). I Tätorten finns 18 internetföreningar med egna bredbandsnät som anslutit sig mot kommunhuvudnoden och sammantaget så finns totalt ca 1000 aktiva IP-adresser. Tjänsteleverantörer Vid ett antal tillfällen har några kunder (frågorna om detta har kommit i samband med frågor om månadsförbrukning, fri fart eller ipredlagen och loggning) efterfrågat möjligheten att välja andra internetleverantörer i Vilnet och 3 st tjänsteleverantörer har efter årsskiftet hört av sig och visat intresse av att börja distribuera tjänster i bredbandsnätet i Vilhelmina. Att tjänsteleverantörerna vill börja leverera internet/telefoni i VILNET fråntar inte oss ägar- och operatörsansvaret. I egenskap av nätägare står vi fortsättningsvis kostnaden för fibernätet och den aktiva utrustning i hela infrastrukturen. Nettoresultatet i och med att vi tar in ytterligare tjänsteleverantörer kommer att försämras (om alla berörda kunder väljer andra internetleverantörer) med ca tkr på. För att planera för en smidig och rättvis övergång för samtliga intresserade tjänsteleverantörer så föreslår undertecknad kommande årsskifte som lämplig införandetidpunkt av de nya tjänsteleverantörerna. Detta ger även tidsutrymme för att slutföra SKA-säkringen (Säker Kund Anslutning) av de berörda bredbandsnäten.

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14 Kfm 61 (forts) Ks 101 (forts) Au 137 (forts) Dnr 09/Ks Angående höjning av bredbandsavgift och tjänster/operatörskap. Operatörskap Enligt ärende Dnr07/Ks har vi möjlighet att avropa operatörskap till en kostnad av 49 kr / kund / månad (engångsavgift kr). Nuvarande kostnad är betydligt lägre och då nu en fungerande organisation redan finns och tillgängligheten skulle försämras för slutkund / kostnaderna skulle öka föreslås IT-enheten tillsvidare stå som operatör av VILNET. Angående avgifterna Avgifterna för Vilhelmina kommuns bredbandsnät uppdelas i nätavgift och avgift för internettjänsten. Justeringen av avgifterna, utan hänsyn till kundförluster, ger kr på årsbasis. Intäktsökningen är motiverad bland annat för att kunna delfinansiera arbetet med säker kundanslutning (SKA) i bredbandsnätet. ITenheten, Tabell intäkter och kostnader Taxehöjning, intäkt Gamla avgiften Ny avgift Differens kr kr kr IT (ny taxa inberäknad) Ram 2010 Systemadm./System förv. Infrastruktur INTÄKTER B 4 KOSTNADER O UTG B 5 PERSONALKOSTN B 6 O 7 ÖVR VSH KOSTN NETTO

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15 Kfm 61 (forts) Ks 101 (forts) Au 137 (forts) Dnr 09/Ks Angående höjning av bredbandsavgift och tjänster/operatörskap. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar Att anta föreslagna avgifter för kommunens bredbandsnät Att IT-enheten tillsvidare fortsätter operera VILNET:s fibernät och länkstråk och dess aktiva utrustning. Att IT-chefen får delegation på att hantera fortlöpande ärenden som ingår i nätägarskapet, operatörskapet och tjänsteleverantörskapet (ex avtalsteckning med kund, offerering av anslutningskostnader, hantering av nya tjänster och korrigering av taxor av mindre ekonomisk betydelse). Att teckna avtal med fler tjänsteleverantörer för att till årsskiftet 2009/2010 kunna erbjuda fler internet / telefoni- leverantörer till kunderna i VILNET. Att IT-enheten tillsvidare fortsätter att leverera internet till de som så önskar i Vilhelmina kommun. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar Att anta föreslagna avgifter för kommunens bredbandsnät. --- Ks

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16 Kfm 61 (forts) Ks 101 (forts) Dnr 09/Ks Angående höjning av bredbandsavgift och tjänster/operatörskap. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar Att anta föreslagna avgifter för kommunens bredbandsnät Kfm Att anta föreslagna avgifter för kommunens bredbandsnät

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17 Kfm 62 Kfm 32 Dnr 09/Ks Interpellation om hur Vilhelmina kommuns ekonomi påverkas av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen. Ärendebeskrivning Au Margaretha Löfgren, gruppledare vänsterpartiet Vilhelmina, har inlämnat interpellation om hur Vilhelmina kommuns ekonomi påverkas av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen enligt följande:. Enligt arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten stiga från 6,8 % 2008 till 7,6 % 2009 och till 9 % Samtidigt som arbetslösheten stiger med en rasande fart har regeringen rustat ner arbetslöshetsförsäkringen. Vilken beredskap finns i Vilhelmina kommun för att hantera konsekvenserna av den försämrade arbetslöshetsförsäkringen? Sedan september 2009 har mer än personer varslats om uppsägning i Sverige, vilket är det högsta antalet sedan början på 90-talskrisen. Utöver de varslade och redan arbetslösa tillkommer även de tysta varslen av vikarier och visstidsanställda som inte får sina anställningar förlängda, men som inte syns i statistiken. Tillkommer gör även ungdomar och utrikesfödda som inte fått fäste på arbetsmarknaden och alla sjuka som beräknas bli utförsäkrade ur sjukförsäkringen Hittills har export och tillverkningsindustrin drabbats värst av varslen, men enligt Arbetsförmedlingen beräknas försvinna i den offentliga tjänstesektorn de närmaste två åren. Sänkta ersättningsnivåer och höjda avgifter i arbetslöshetsförsäkringen har gjort att personer lämnat sina a-kassor. Endast en fjärdedel av dem som tidigare har jobbat heltid får idag 80 procentig ersättning vid arbetslöshet och den högsta ersättningen är kr före skatt. Den nedtrappade ersättningsnivån efter 200 dagar drabbar lågavlönade, framför allt kvinnor och deltidsarbetande.

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18 Kfm 62 (forts) Kfm 32 (forts) Dnr 09/Ks Interpellation om hur Vilhelmina kommuns ekonomi påverkas av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen. De sänkta ersättningsnivåerna och den ökade andelen arbetslösa som inte är berättigade till ersättning från a-kassan genererar ytterligare arbetslöshet. Dels genom minskad efterfrågan på varor och tjänster och dels genom att minskade skatteintäkter för kommunen leder mest troligt till personalminskningar både i den privata och den offentliga tjänstesektorn. Dessutom har regeringen fryst statsbidragen, vilket medför ytterligare nedskärningar i välfärden. Statsbidragen skulle ha ökat med 1,3 miljarder kronor 2009 och 5,9 miljarder kronor år 2010 om inte regeringen fattat ett beslut att frysa inne pengarna. 4,6 miljarder skulle ha gått till primärkommunerna, vilket motsvarar 10,600 tjänster. Landstingen skulle ha fått 1,3 miljarder, vilket motsvarar tjänster. Försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen kommer att urholka Vilhelmina kommuns ekonomi ytterligare, vilket definitivt inte behövs när vi har ett underskott på 16 miljoner kronor. Mot bakgrund av detta så frågar jag kommunstyrelsens ordförande Gunnar Hörnlund: Vilken beredskap finns i kommunen för att hantera konsekvenserna av regeringens försämringar av arbetslöshetsförsäkringen? Hur mycket kan Vilhelmina kommun vara tvungen att skära ner på verksamheten till följd av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen? att interpellationen besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19 Kfm 62 (forts) Dnr 09/Ks Interpellation om hur Vilhelmina kommuns ekonomi påverkas av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen. Kfm Maria Kristoffersson redogör för det interpellationssvar som upprättats Margaretha Löfgren förklarar bakgrunden till sin interpellation. Yttrande i ärendet avges vidare av Åke Nilsson, Anita Johansson och Agneta Lindström-Berg. Att förklara interpellationsdebatten avslutad. ----

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20 Kfm 63 Kfm 21 Dnr 09/Ks Allmänhetens fråga Ärendebeskrivning Kfm Kjell Persson inkommer med fråga till kommunfullmäktige enligt följande: Drygt fem månader har gått sedan vi i Vilhelmina kommun hade folkomröstning om överledning av Vojmsjöns vatten till Stalon, vilket resulterade till ett nej. Sedan dess har vi också diskuterat det ekonomiska läget i kommunen, vilket kommer att vara svårt att bemästra. Genom ett nej till överledningen sa man nej till 40 miljoner i engångsersättning, avkastning från ett vindkraftverk med beräknad ersättning årligen av en storlek på 5-7 miljoner, samt en investering i kommunen på 1,5 miljarder, samt kringeffekter för transportnäringen, hotellverksamheten osv. Två av allianspartierna, folkpartiet och KD engagerar sig hårt för ett nej, samtidigt som de representerar kommunen i olika nämnder, som har ansvaret för kommunens ekonomi. Min fråga är hur de tänker inom den borgerliga alliansen kompensera detta ekonomiska bortfall, och hur omröstningsresultatet kommer att drabba Vilhelminaborna ekonomiskt. Ordföranden frågar om Kjell Persson är närvarande. Ordföranden konstaterar att Kjell Persson inte är närvarande.

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21 Kfm 63 (forts) Kfm 21 (forts) Dnr 09/Ks Allmänhetens fråga att frågan besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 15 juni Kfm Under överlägning i ärendet läser ordförande upp den fråga som inlämnats av Kjell Persson, Vilhelmina. Därefter läser ordförande upp det svar på frågan som upprättats. Kjell Persson lämnar sedan under två minuter kommentarer till sin frågeställning och till det svar som lämnats. Att notera det svar som upprättats. ----

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22 Kfm 64 Ks 103 Au 140 Dnr09/Ks Delårsrapport per 30 april 2009 Ärendebeskrivning Au Ekonomichefen redovisar upprättad delårsrapport per 30 april 2009 enligt följande: Nämndsunderskott totalt Kommunstyrelsen Kultur- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Finansiering Prognosticerat underskott ,8 milj. kronor - 4,9 milj. kronor - 4,8 milj. kronor - 6,2 milj. kronor 0 milj. kronor - 9,2 milj. kronor - 25,0 milj. kronor Det prognosticerade redovisade resultatet uppgår för 2009 till -10,9 milj. kronor. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande, att uppdra till ekonomienheten att komplettera ärendet till kommunstyrelsens sammanträde Ks Under överläggning i ärendet deltar ekonomichef Lars Ekbäck. Ekbäck gör en genomgång av delårsrapporten i vilken han redovisar att 2,2 Mkr av den budgeterade investeringsbudgeten om 33,0 Mkr har förbrukats. Kommunen har erhållit ett investeringsbidrag om 3,3, Mkr. Yttrande i ärendet avges av Maria Kristoffersson och Åke Nilsson.

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23 Kfm 64 (forts) Ks 103 (forts) Dnr09/Ks Delårsrapport per 30 april 2009 KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar Att även fortsättningsvis tillämpa tidigare beslut och anställnings- och inköpsstopp. Att i övrigt notera delårsrapporten Kfm Ekonomichef Lars Ekbäck gör en genomgång av det delårsbokslut som upprättats. Yttrande i ärendet avges av Åke Nilsson, Maria Kristoffersson och av Gunnar Hörnlund. Att även fortsättningsvis tillämpa tidigare beslut och anställnings- och inköpsstopp. Att i övrigt notera delårsrapporten ----

24 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24 Kfm 65 Kfm 50 Valärende Pärm Ärendebeskrivning Kfm Göran Hahlin, M avsäger sig i skrivelse sina uppdrag som Ersättare i kommunstyrelsen fr o m Ersättare i kultur och utbildningsnämnden Valberedningens ordförande Helen Gavelin redovisar valberedningens förslag till beslut enligt följande: VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Göran Hahlin, M, Vilhelmina från sina uppdrag som Ersättare i kommunstyrelsen fr o m Ersättare i kultur och utbildningsnämnden att utse Gunilla Jansson, C, som ny ersättare i kommunstyrelsen, att val avseende ny ersättare i kultur- och utbildningsnämnden upptas vid kommunfullmäktiges sammanträde Ordföranden prövar och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla valberedningens förslag. att entlediga Göran Hahlin, M, Vilhelmina från sina uppdrag som Ersättare i kommunstyrelsen fr o m Ersättare i kultur och utbildningsnämnden

25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25 Kfm 65 (forts) Kfm 50 ((forts) Valärende Pärm att utse Gunilla Jansson, C, som ny ersättare i kommunstyrelsen, att val avseende ny ersättare i kultur- och utbildningsnämnden upptas vid kommunfullmäktiges sammanträde att tillträde sker Paragrafen förklaras omedelbart justerad Kfm Valberedningens ordförande Helen Gavelin föredrar valberedningens förslag: VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar Att utse Gun-Inger Fryklund ( KD ) som ny ersättare i kultur- och utbildningsnämnden. Att utse Gun-Inger Fryklund ( KD ) som ny ersättare i kultur- och utbildningsnämnden. ----

26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26 Kfm 66 Valärende Ärendebeskrivning Kfm Douglas Pettersson,S, avsäger sig i skrivelse sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. Att hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning

27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 27 Kfm 67 Delgivningar Pärm Länsstyrelsen Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige för Roger Jönsson. Ny ledamot Eva Risberg-Abramsson och Ny ersättare Douglas Pettersson. Att lägga delgivningarna till handlingarna

28 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Kfm 68 Avtackning. Pärm Kommunfullmäktiges ordförande Leif Ahlmark samt kommunfullmäktiges andre vice ordförande K G Abramsson och ledamoten Anita Johansson avtackade Gunnar Hörnlund som avgående kommunalråd med present och blommuppsättningar

29 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 29 Kfm 69 Ks 158 Au 224 Dnr09/Ks Avgifter för kost i korttidsverksamheten inom handikappomsorgen. Ärendebeskrivning Au Förvaltningen föreslår införande av följande avgifter för kost i korttidsverksamheten inom handikappomsorgen. Frukost Lunch Middag Mellanmål Kvällsfika 20 kr 30 kr 40 kr 12 kr 12 kr Socialnämnden har , 63 beslutat Att föreslå kommunfullmäktige att införa avgifter för kost i korttidsverksamheten inom handikappomsorgen enligt ovan. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar Att införa följande avgifter för kost i korttidsverksamheten inom handikappomsorgen. Frukost Lunch Middag Mellanmål Kvällsfika kr 30 kr 40 kr 12 kr 12 kr

30 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 30 Kfm 69 (forts) Ks 158 (forts) Dnr09/Ks Avgifter för kost i korttidsverksamheten inom handikappomsorgen. Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar Att införa följande avgifter för kost i korttidsverksamheten inom handikappomsorgen. Frukost Lunch Middag Mellanmål Kvällsfika 20 kr 30 kr 40 kr 12 kr 12 kr --- Kfm Att införa följande avgifter för kost i korttidsverksamheten inom handikappomsorgen. Frukost Lunch Middag Mellanmål Kvällsfika kr 30 kr 40 kr 12 kr 12 kr

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 20 december 2010, kl. 10.00-23.30 Beslutande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Maria Kristoffersson

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Per Vedbring och Jonny Kärkkäinen. Underskrift Sekreterare... 73-88 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Per Vedbring och Jonny Kärkkäinen. Underskrift Sekreterare... 73-88 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(63) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 26 november 2012, kl. 10.00-16.35 Beslutande K G Abramsson, ordf. Inga Jonsson Åke Nilsson Mattias Ihrström Maria Kristoffersson

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Tony Mannelqvist och Helen Gavelin. Underskrift Sekreterare... 1-20 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Tony Mannelqvist och Helen Gavelin. Underskrift Sekreterare... 1-20 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 13 februari 2012, kl. 10.00-11.46 K G Abramsson, ordf. Inga-Lena Larsson Åke Nilsson Ulrica Johansson Anita Johansson Mikael Danielsson,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Kommunfullmäktige 2013-12-16

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Kommunfullmäktige 2013-12-16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen 16 december 2013, kl 10.00-14.30 Beslutande K G Abramsson,ordf. Agneta Lindström-Berg Åke Nilsson Ewa Hed Maria Kristoffersson Annika

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Plats och tid Hotell Kittelfjäll, Måndagen den 17 juni 2002, kl. 18.00-23.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson P O Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Lars

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus,måndagen 3 februari 2014, kl 10.00-11.50 Beslutande K G Abramsson,ordf Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Jonny Kärkkäinen

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(130) Kommunstyrelsen 2014-05-20

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(130) Kommunstyrelsen 2014-05-20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(130) Plats och tid Kommunförvaltningen, Tisdagen 20 maj 2014, kl. 08.00-15.30 Beslutande Åke Nilsson, ordf. ej 112 Anita Johansson Ewa Hed ej 134 Gunilla Prång 112 ordf, ej

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson ej 143,178 Gunilla Prång 143,178 BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson ej 143,178 Gunilla Prång 143,178 BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 2013-09-25, kl. 10.00-17.30 Beslutande Åke Nilsson, ordf Åsa Össbo 178 Anita Johansson -16.00 Margaretha Löfgren 16.00-

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(42) Kommunstyrelsen 2001-03-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(42) Kommunstyrelsen 2001-03-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(42) Innehållsförteckning Ärenden: Sid. 1. Årsredovisning 2000 för Vilhelmina kommun och Vilhelmina kommunkoncern 3-6 2. Snökanonanläggning i Kittelfjäll 7-18 3. Lokalanpassning

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Kommunstyrelsen 2004-01-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Kommunstyrelsen 2004-01-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Plats och tid Förvaltningshuset, fredagen den 23 januari 2004, Kl. 10.00-16.45 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(154) Kommunstyrelsen 2006-08-30

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(154) Kommunstyrelsen 2006-08-30 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(154) Plats och tid Folkets Hus, onsdagen den 30 augusti 2006, kl. 10.00-15.45. Ajournerat kl. 11.40-11.50. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson, ej 252 Lars Pettersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Kommunstyrelsen 2007-02-07

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Kommunstyrelsen 2007-02-07 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 7 februari 2007, kl. 10.30-17.30. Ajournerat kl. 11.00-11.05, 11.30-11.40, 16.20-16.35. Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf.

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Kommunstyrelsen 2005-03-16

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Kommunstyrelsen 2005-03-16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 16 mars 2004, kl. 08.00-16.00. Ajournering för gruppmöte 10.00-11.00 samt 13.50-14.30. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(59) Kommunstyrelsen 2003-08-27

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(59) Kommunstyrelsen 2003-08-27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(59) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 27 augusti 2003, Kl. 10.00-17.00. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Ewa Hed

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ekonomi Karl-Johan O Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Ärendebeskrivning Au 2010-10-20 Kommunchefen redovisar i PM 2010-10-18 sammanfattningsvis följande: Förberedelser

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Kultur- och utbildningsnämnden 2009-09-07

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Kultur- och utbildningsnämnden 2009-09-07 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Plats och tid Kanslihuset, rum Volgsjön, 2009-09-07, Kl 08.00-16.30 Beslutande Jonny Kärkkäinen, Ordförande (KD) Sanja Tadic (FP) Ingrid Ericsson (C) Gun-Inger Fryklund

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen Tid och plats 2015-01-14 - Kommunhuset klockan 13.30-15.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy Brorsson

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(18) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2013-11-12 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2013-11-18 Kl. 10.00 Paragrafer: 112-131 Sekreterare:

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer