PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2015-09-15"

Transkript

1 1(36) Plats och tid Konferensrum 105, Ale Kulturrum, kl. 09:00 12:20 (ajournering 10:30-10:45 och 11:20-11:30) ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Paula Örn (S), ordförande Björn Norberg (S) Christina Oskarsson (S) Klas Karlsson (S) Sonny Landerberg (MP) Dennis Ljunggren (S) tjg för Jennifer Zetterman (V) Mikael Berglund (M) Dan Björk (M) Carina Zito Averstedt (M) Rose-Marie Fihn (FP) Åke Niklasson (C) Ingela Nordhall (AD) Robert Jansson (SD) Monica Samuelsson (S) Rolf Gustavsson (S) Stefan Hagman (S) Maj Holmström (M) Erik Karlsson (M) Sune Rydén (KD) Ina Näsmark (FiA) Helene Ahlberg (AD) Peter Fri (SD) Björn Järbur, kommunchef Hanna Larsson, kommunsekreterare Helene Ramert, ekonomichef Mikael Berglund Justeringens plats och tid Kommunhuset i Nödinge, Ale Torg kl. 14:45 Underskrifter Sekreterare: Hanna Larsson Ordförande: Paula Örn Justerande: Mikael Berglund Paragrafer:

2 2(36) Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunhus Nödinge Hanna Larsson

3 3(36) Innehåll KS 155 Godkännande av dagordning 5 KS 156 Information om ekonomiavdelningen 6 KS 157 Kommunchefen informerar 7 KS 158 Diskussion om utökat flyktingmottagande 8 KS 159 KS 160 KS 161 KS 162 KS 163 KS 164 Från enskilt huvudmannaskap till kommunalt huvudmannaskap Svar på motion om utredning av behovet av hjärtstartare på allmän plats Svar på medborgarförslag om ny rondell i Älvängens centrum Svar på motion från ungdomsfullmäktige om hopptorn i Vimmersjön Svar på motion från ungdomsfullmäktige om hundrastplatser i Surte Svar på motion från ungdomsfullmäktige om resa till Göteborg med fritidskort KS 165 Köp av fastigheten Nödinge 38: KS 166 Förändringar inom Verksamhet Tekniks investeringsramar för KS 167 Överföring av investeringsmedel VA från 2016 till KS 168 Nyttjanderättsavtal pendelparkering Älvängen station 23 KS 169 KS 170 KS 171 Yttrande över förslag till strategisk inriktning av trafikförsörjningsprogram Fördjupning av översiktsplanen för Nödinge - beslut om samråd Detaljplan för bostäder inom Båstorp 6:7 mfl beslut om uppstart KS 172 Fyllnadsval av ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott 30 KS 173 Remissvar förslag till plan gällande EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer 31-32

4 4(36) KS 174 Remissyttrande över förslag till handlingsprogram för Bohus Räddningstjänstförbund KS 175 Redovisning av delegeringsbeslut 35 KS 176 Delgivningar 36

5 5(36) KS 155 KS Godkännande av dagordning Ordförande föreslår att utsänd föredragningslista godkänns. godkänner ordförandens förslag.

6 6(36) KS 156 KS Information om ekonomiavdelningen Ekonomichef Helene Ramert informerar om ekonomiavdelningens uppdrag och organisation. noterar informationen.

7 7(36) KS 157 KS Kommunchefen informerar Kommunchef Björn Järbur lämnar information inom följande områden: Nytt hälso- och sjukvårdsavtal 2017 Insiktsmätningen 2015 Månadsavstämning augusti Balanserad styrning augusti 2015 Chefsmötet september noterar informationen.

8 8(36) KS 158 KS Diskussion om utökat flyktingmottagande Kommunchef Björn Järbur och kommunstyrelsen diskuterar utökat flyktingmottagande. noterar informationen. Protokollsanteckning Paula Örn (S), Björn Norberg (S), Christina Oskarsson (S), Klas Karlsson (S), Sonny Landerberg (MP), Dennis Ljunggren (S), Mikael Berglund (M), Dan Björk (M), Carina Zito Averstedt (M), Rose-Marie Fihn (FP), Åke Niklasson (C) och Ingela Nordhall (AD) lämnar följande protokollsanteckning: Yttrande med anledning av situationen för mottagande av flyktingar och ensamkommande barn i Göteborgsregionen Vi står inför en utmanande situation där vi förväntar oss att både fler flyktingar och fler ensamkommande barn kommer att komma till Ale och till Göteborgsregionen under de kommande veckorna och månaderna. Vi är överens om att Ale kan och ska ta ansvar för den rådande situationen och ser, trots den initiala utmaningen, ett stort långsiktigt värde i att nya medborgare kommer till Ale och till Sverige. Många kommuner i GR, exempelvis Mölndal, Alingsås och Göteborg, har redan idag en mycket ansträngd situation och det är en utmaning där vi från Ales sida ser att vi behöver samverka och ta gemensamt ansvar i Göteborgsregionen. Vi ser i vår kommun över möjligheterna med avseende på boenden, familjehem och gode män. Vi ser att det kommer krävas samarbete och samverkan på ett mer långtgående sätt än vi tidigare varit vana vid. Organisationen har ett pågående uppdrag att utvidga och ställa om för att möta situationen och vi ser också att vi kommer att utöka vår samverkan inom GR i frågan.

9 9(36) KS 159 KS Från enskilt huvudmannaskap till kommunalt huvudmannaskap Sedan kommunsammanslagningen år 1974 är Ale kommuns vägnät inom detaljplanelagt område uppbyggt av en blandning av kommunalt och enskilt huvudmannaskap. Ett problem med att enskilda vägföreningar styr vägarna i tätort är svårigheter med att upprätta trafiksäkerhetsåtgärder eftersom oklarheter ligger i vem som ska finansiera dessa. Flera av vägföreningarnas vägar trafikeras även av kollektivtrafik vilket då bidrar till allmännyttan i kommunen och bör därför ligga under kommunens ansvar. Om kommunen tar över väghållaransvaret innebär det större möjligheter att utforma vägnätet för att uppfylla de trafiksäkerhetsmål som finns i kommunen. Det innebär också att kommunen kan göra investeringar för ökad trafiksäkerhet i områden som idag är inom det enskilda vägnätet. I Ale kommun finns det idag ca 150 detaljplaner som har ett enskilt huvudmannaskap. För att undvika att ändra alla dessa planer vid ett övertagande av enskild allmän plats, föreslås att ändringen sker med en ny detaljplan per samhälle, där all enskild allmän platsmark ingår. Resultatet blir att endast 8 nya detaljplaner behöver skapas, en per ort, som alternativ till att ändra ca 150 detaljplaner. Metoden möjliggör att övertagandeprocessen då kan planeras att genomföras under en 10 års period. Det ekonomiska resursbehovet för ett kommunalt övertagande av enskild allmän platsmark består både av engångskostnader och ökade löpande kostnader. Engångskostnaderna består utav upprustningskostnad för vägar, administrativa kostnader, detaljplanekostnader och förrättningskostnader. De ökade löpande kostnaderna är drift och underhållskostnader för de utökade skötselområdet som övertagandet medför. För att ändra huvudmannaskapet till kommunalt utan att ta över en stor underhållsskuld från vägföreningarna så krävs det att vissa vägar genomgår en upprustning. Upprustningskostnaden för de enskilda vägarna motsvarar vägföreningens underhållsskuld som är skador och eftersatt underhåll på de enskilda vägnätet. Samtidigt är kommunen initiativtagare till övertagandet och kommunens vägstandard kan i vissa fall uppfattas som högre än vad vägföreningarna eftersträvar. Därför finns argument för att upprustningskostnaden samfinansieras av kommunen och vägföreningarna. Ett upprustningsbidrag på 50 % kan motivera vägföreningarna att påbörja en upprustning inför ett kommunalt övertagande och på så sätt understödja övertagandprocessen. Upprustningsbidraget påverkar också direkt engångskostnaden per andelsägare vilket kan motivera den enskilde fastighetsägaren att ställa sig positiv till övertagandet. Utöver upprustningskostnaderna tillkommer administrativa kostnader för detaljplanearbete och omförrättning av vägföreningarna. Eftersom Ale kommun driver den administrativa processen för övertagandet av enskild allmän platsmark är det skäligt att kommunen finansierar de administrativa kostnaderna på ca 3 mkr. som uppstår. Den totala engångskostnaden för övertagandeprocessen är uppskattad till ca 25 mkr. Varav 22 mkr kan fördelas mellan kommunen och vägföreningarna.

10 10(36) De ökade löpande kostnaderna är en kostnad som kommer att finansieras av skattekronan. Sammanlagd drift och underhållskostnad för de enskilda vägarna är beräknad till 6,1 mkr/per år. Ärendet har under våren 2015 legat under politisk beredning och samhällsbyggnadsnämnden tog beslut om att föreslå kommunfullmäktige att anta handlingsplanen. Kommunfullmäktige valde därefter att återremittera ärendet med begäran om djupare analys gällande likabehandling. Svaret på remissen delas upp i två delar; dels beträffande likabehandling mellan de vägföreningar som ligger innanför respektive utanför övertagandeområdet och dels frågan om likabehandling, då en fördröjning i tid kommer uppstå mellan de första och sista föreningarna som tas över. Förtydligandet presenteras i tjänsteutlåtande På samhällsbyggnadsnämndens sammanträde lämnades information till nämnden i det aktuella ärendet. sunderlag Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad Kommunalt övertagande av enskilda tätortsvägar - Handlingsplan för ändrat huvudmannaskap, Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden Protokollsutdrag kommunfullmäktige Sektor samhällsbyggnads beslutsförslag till kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar med stöd av förtydligandet på återremissen att anta handlingsplanen för ändrat huvudmannaskap. föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att påbörja arbetet med att genomföra övertagandet i enlighet med handlingsplanen för ändrat huvudmannaskap. föreslår att kommunfullmäktige beslutar att upprustningsbidraget till vägföreningarna i samband med övertagandet är 50 %. föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att påbörja arbetet med framtagande av förslag till nya bidrag för vägföreningar utanför kommunens tätorter. Yrkande Paula Örn (S) yrkar bifall till sektor samhällsbyggnads beslutsförslag med ändringen att beslutssats 1: föreslår att kommunfullmäktige beslutar med stöd av förtydligandet på återremissen att anta handlingsplanen för ändrat huvudmannaskap.

11 11(36) ersätts med: föreslår att kommunfullmäktige antar handlingsplanen för ändrat huvudmannaskap. sgång Ordförande ställer proposition på dels sitt eget yrkande och dels på sektor samhällsbyggnads beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med sitt eget yrkande. föreslår att kommunfullmäktige antar handlingsplanen för ändrat huvudmannaskap. föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att påbörja arbetet med att genomföra övertagandet i enlighet med handlingsplanen för ändrat huvudmannaskap. föreslår att kommunfullmäktige beslutar att upprustningsbidraget till vägföreningarna i samband med övertagandet är 50 %. föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att påbörja arbetet med framtagande av förslag till nya bidrag för vägföreningar utanför kommunens tätorter. Deltagande i beslut Åke Niklasson (C) anmäler innan kommunstyrelsens beslut att han inte deltar i beslutet. sexpediering För vidare hantering Kommunfullmäktige

12 12(36) KS 160 KS Svar på motion om utredning av behovet av hjärtstartare på allmän plats Willy Kölborg (S) har inkommit med en motion om hjärtstartare. I motionen föreslås kommunen utreda behovet av hjärtstartare på publika anläggningar som ägs av kommunen. Av motionen framgår, personer i Sverige drabbas årligen av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Drygt 93% avlider. De flesta bor på platser dit det tar minst 10 minuter innan hjälpen når fram. Chansen att överleva minskar med 10% innan hjälpen når fram. Med en hjärtstartare nära till hands, ökar möjligheten att överleva med mer än 50%. Sektor kommunstyrelsen ställer sig bakom motionen och ser det som angeläget att det blir en tydlighet i vilken omfattning det ska finnas hjärtstartare i kommunens verksamhetslokaler. sunderlag Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen Motion om utredning av behovet av hjärtstartare på allmän plats, Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. sexpediering För vidare hantering Kommunfullmäktige

13 13(36) KS 161 KS Svar på medborgarförslag om ny rondell i Älvängens centrum Bo Nilsson har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår att kommunen anlägger en ny rondell i anslutning till där bussarna kör ner till resecentrum. Området som det föreslås anlägga en ny rondell på är idag för litet för ändamålet och det skulle behövas köpas in mark för att en byggnation skulle vara möjlig. Väg 1960 Göteborgsvägen i Älvängen centrum är också en statlig väg som Trafikverket ansvarar och är väghållare för. Sektor samhällsbyggnad har ett uppdrag att arbeta med centrumutveckling i Nödinge och Älvängen. Detta arbete pågår just nu för Nödinge. Kommmunstyrelsen startade motsvarande arbete med fördjupad översiktsplan för Älvängen i våren Frågor angående infrastruktur hanteras i detta arbete. sunderlag Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad Medborgarförslag om ny rondell i Älvängens centrum, Delegeringsbeslut av kommunchefen, Sektor samhällsbyggnad beslutsförslag till kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. föreslår att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. sexpediering För vidare hantering Kommunfullmäktige

14 14(36) KS 162 KS Svar på motion från ungdomsfullmäktige om hopptorn i Vimmersjön Ungdomsfullmäktige har lämnat in en motion om ett hopptorn i Vimmersjön, Nödinge. Av motionen framkommer det att idag saknas det hopptorn bland de sjöar som ligger centralt i kommunen. Motionären pekar också på att Vimmersjöns placering är central och att det finns bra kommunikationer. Hopptornet gör också Ale kommun till en attraktivare plats att bo i. sunderlag Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen Motion om hopptorn i Vimmersjön, Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås med hänvisning till att Vimmersjön är en för grund sjö med ett djup på tre meter. föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås med hänvisning till att Vimmersjön är en för grund sjö med ett djup på tre meter. sexpediering För vidare hantering Kommunfullmäktige

15 15(36) KS 163 KS Svar på motion från ungdomsfullmäktige om hundrastplatser i Surte Alafors fria skola har inkommit med ett medborgarförslag där det föreslås att flera hundrastplatser byggs i Surte. Motionen föreslår utbyggnad av hundrastgård i anslutning till pendelparkeringen och ytterligare en i norra Surte. För området kring pendelparkeringen och i området norra Surte finns det idag ingen allmän platsmark att placera en hundrastgård på. Sektor samhällsbyggnad bedömning avseende att bygga fler hundrastplatser i anslutning till pendelparkeringen och norra Surte föreslås avslås. Motivet till avslaget är att Ale kommun inte äger eller råder över mark att bygga hundrastgård på. Istället föreslår sektorn att utbyggnad av hundrastgårdar beaktas i framtida detaljplanearbete och utveckling av Surte. sunderlag Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad Motion om hundrastplatser i Surte, Sektor samhällsbyggnads beslutsförslag till kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. sexpediering För vidare hantering Kommunfullmäktige

16 16(36) KS 164 KS Svar på motion från ungdomsfullmäktige om resa till Göteborg med fritidskort I en motion föreslår Da Vinciskolan att man ska kunna åka till Göteborg med fritidskortet. De fritidskort som Ale kommun erbjuder elever mellan år i Ale idag gäller för resor inom Ale kommun mellan kl på vardagar och hela dagen under helger och lov. Syftet med kortet är att man ska kunna ta sig till sina fritidsaktiviteter på egen hand. Västra Götalandsregionen som har ansvar för kollektivtrafiken har utrett vilken form av fritdskort som ska kunna köpas av kommunerna. kom under våren och de fritidskort som Ale har idag kommar inte att finnas att köpa fr o m höstterminen I det sortiment av fritidskort som kommunerna kan köpa av Västtrafik finns inga fritidskort som gäller inom en kommun utan alla är regionen runtkort. En utredning pågår om Ale ska ha fritidskort. sunderlag Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen Motion om resa till Göteborg med fritidskort, Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad. föreslår att kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad. sexpediering För vidare hantering Kommunfullmäktige

17 17(36) KS 165 KS Köp av fastigheten Nödinge 38:24 Förslag till köpekontrakt har upprättats vari kommunen köper fastigheten Nödinge 38:24 för en köpeskilling om 12,5 miljoner kronor. Därutöver erlägger kommunen 1,5 miljoner kronor i ersättning för skada i pågående rörelse i anledning av överlåtelsen. Priset är baserat på två oberoende värderingar. Fastigheten har ett strategiskt läge direkt söder om Ale torg och kommer att vara en viktig del av den påbörjade omdaningen av Nödinge centrum. Den verkstadsrörelse som bedrivs i fastigheten blir efter förvärvet kommunens hyresgäst. Därför har även ett förslag till hyreskontrakt upprättats vilket ger kommunen en årlig hyresintäkt om kronor. sunderlag Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen Köpekontrakt Hyreskontrakt Lägeskarta Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna köpekontrakt vari kommunen köper fastigheten Nödinge 38:24 för en köpeskilling om 12,5 miljoner kronor och därutöver erlägger 1,5 miljoner kronor i ersättning för skada i rörelsen. föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna köpekontraktet och övriga erforderliga köpehandlingar. föreslår kommunfullmäktige att finansiera köpet dels med i budget avsatta kvarvarande medel för markreserven, 6,47 miljoner kronor, dels genom ett tilläggsanslag om 7,53 miljoner kronor. föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna hyreskontrakt vari kommunen hyr ut byggnaderna på Nödinge 38:24 till Karl-Åke Börjessons Mekaniska AB för en årshyra om kronor. föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till mark- och exploateringschefen att underteckna hyreskontraktet.

18 18(36) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna köpekontrakt vari kommunen köper fastigheten Nödinge 38:24 för en köpeskilling om 12,5 miljoner kronor och därutöver erlägger 1,5 miljoner kronor i ersättning för skada i rörelsen. föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna köpekontraktet och övriga erforderliga köpehandlingar. föreslår kommunfullmäktige att finansiera köpet dels med i budget avsatta kvarvarande medel för markreserven, 6,47 miljoner kronor, dels genom ett tilläggsanslag om 7,53 miljoner kronor. föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna hyreskontrakt vari kommunen hyr ut byggnaderna på Nödinge 38:24 till Karl-Åke Börjessons Mekaniska AB för en årshyra om kronor. föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till mark- och exploateringschefen att underteckna hyreskontraktet. sexpediering För vidare hantering Kommunfullmäktige

19 19(36) KS 166 KS Förändringar inom Verksamhet Tekniks investeringsramar för 2015 I ett återremitterat ärende önskar samhällsbyggnadsnämnden en justering av investeringsramen för Samverkan med ekonomiavdelningen har lett till att de flesta investeringar i det återremitterade ärendet kan hanteras av samhällsbyggnadsnämnden inom det egna mandatet. Två justeringar, som avser investeringsramarnas storlek, kvarstår som kräver beslut av kommunfullmäktige. Förändringarna avser VA-anslutningar och renhållningskärl. Sektor kommunstyrelsen bedömer att förändringarna är välgrundade. Samtidigt kan de bakomliggande skälen beskrivas något utförligare. Förändringarna kommer inte att påverka likviditeten då den ökade investeringen motsvaras av minskade kostnader i driftsbudgeten. Skälet att ändra principerna för VA-anslutning är att den tidigare principen inte är korrekt ur ett bokföringsperspektiv. För tillfället genomgås alla kommunens anläggningar när övergången till komponentavskrivning skall göras. Det är då inte längre rimligt att fortsätta med den felaktiga metoden. Inköp av renhållningskärl ryms inom budgeten för 2015, men kan inte ses som en driftskostnad. Det är därför nödvändigt att öka investeringsramen 2015 om den viktiga förändringen från säck till kärl skall påbörjas innevarande år. sunderlag Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att omfördela driftsmedel på 600 tkr, avseende VA-anslutningar, till investeringsmedel inom samhällsbyggnadsnämndens ram för föreslår att kommunfullmäktige beslutar att omfördela driftsmedel på tkr, avseende renhållning, till investeringsmedel inom samhällsbyggnadsnämndens ram för 2015.

20 20(36) Yrkande Paula Örn (S) yrkar bifall till sektor kommunstyrelsens beslutsförslag med ändringen att beslutssats 2: föreslår att kommunfullmäktige beslutar att omfördela driftsmedel på tkr, avseende renhållning, till investeringsmedel inom samhällsbyggnadsnämndens ram för ersätts med: föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utöka samhällsbyggnadsnämndens investeringsram för 2015 med tkr. sgång Ordförande ställer proposition på dels sitt eget yrkande och dels på sektor kommunstyrelsens beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med sitt eget yrkande. föreslår att kommunfullmäktige beslutar att omfördela driftsmedel på 600 tkr, avseende VA-anslutningar, till investeringsmedel inom samhällsbyggnadsnämndens ram för föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utöka samhällsbyggnadsnämndens investeringsram för 2015 med tkr. sexpediering För vidare hantering Kommunfullmäktige

21 21(36) KS 167 KS Överföring av investeringsmedel VA från 2016 till 2015 Vatten och avloppsledningarna till Alvhem går idag från norra Älvängen via Skepplanda/Grönån vidare till Alvhem. Det finns i nuläget inga möjligheter till reservmatning av vatten vid ev. driftavbrott på befintlig ledning till den norra kommundelen. Med den renovering i Alvhems tätort som utfördes under 2012 har ledningsnätet och pumpstationer dimensionerats för framtida VA behov. I samband med utbyggnaden av E 45 har VA-ledningarna mellan motellet i Grönnäs och Ramstorp samt mellan Gullringen och Alvhem flyttats. Ledningsdimensionen ökades samtidigt vilket förbättrade kapaciteten avsevärt. Dock innefattas inte ledningarna mellan Ramstorp och Gullringen i projektet vilka bör uppgraderas för förbättrad leveranssäkerhet för såväl Alvhem som Skepplanda. Tillgång till släckvatten i Alhems tätort har varit begränsad p.g.a. bristande kapacitet i ledningsnätet men kommer förbättras avsevärt med en ny vattenledning mellan Ramstorp och Gullringen. Det planeras samtidigt även att göra avsättningar för en eventuell anslutning upp mot Kungsgården och vidare ner till lilla Alvhem. Va-enheten har beviljats 12 Mkr för projektet i 2016 årsbudget. Projektet är högt prioriterat av va-enheten. Dessutom har vissa tillstånd såsom tillstånd för tryckning gått ut som kommunen har begärt förlängning på, Varför va-enheten önskar påbörja projektet redan hösten Således önskar va-enheten ianspråktaga investeringsmedel för projekt Grönnäs/Älvängen, totalt 12 Mkr, från 2016 års investeringsbudget redan i år. sunderlag Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad Karta över tänkt ledningsdragning Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att förorda investeringsförändringar enligt förslag ovan och översända handlingen till kommunstyrelsen för beslut. Yrkande Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen medger att samhällsbyggnadsnämnden får ianspråkta 12 mkr av 2016 års investeringsmedel under sgång Ordförande ställer proposition på dels sitt eget yrkande och dels på

22 22(36) samhällsbyggnadsnämndens beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med sitt eget yrkande. medger att samhällsbyggnadsnämnden får ianspråkta 12 mkr av 2016 års investeringsmedel under sexpediering För vidare hantering Ekonomichefen Budgetchefen För kännedom Samhällsbyggnadsnämnden

23 23(36) KS 168 KS Nyttjanderättsavtal pendelparkering Älvängen station Västtrafik har fått i uppdrag av Trafikverket att inom ramen för det Västsvenska Paketet bygga ut pendelparkeringen vid Älvängen station. Utbyggnaden sker på kommunens mark och därför har ett förslag till ett 20-årigt nyttjanderättsavtal upprättats. Pendelparkeringen byggs ut i enlighet med detaljplan 9b. Västtrafik bekostar utbyggnaden. Kommunen åtar sig vissa merkostnader för hantering av förorenade schaktmassor. Kommunen kommer att svara för framtida drift och underhåll av pendelparkeringen. sunderlag Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen Nyttjanderättsavtal Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen beslutar att godkänna nyttjanderättsavtal mellan Ale kommun och Västtrafik avseende område av fastigheten Utby 2:7 för blivande pendelparkering. uppdrar till mark- och exploateringschefen att underteckna avtalet. beslutar att godkänna nyttjanderättsavtal mellan Ale kommun och Västtrafik avseende område av fastigheten Utby 2:7 för blivande pendelparkering. uppdrar till mark- och exploateringschefen att underteckna avtalet. sexpediering För vidare hantering Västtrafik Enhetschefen för infrastruktur Mark- och exploateringschef

24 24(36) KS 169 KS Yttrande över förslag till strategisk inriktning av trafikförsörjningsprogram Kollektivtrafiknämnden vill få kollektivtrafikrådens synpunkter på förslag till strategisk inriktning för revidering av trafikförsörjningsprogram. Kommunerna har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget som ska vara Göteborgsregionens kommunalförbund tillhanda senast 14 september. En sammanställning av kommunernas synpunkter görs som därefter skickas till Göteborgsregionens (GR) styrgrupp för miljö- och samhällsbyggnad för vidare beredning. Sektor kommunstyrelsen bedömer att inriktningen i stort stämmer väl överens med de synpunkter Ale lämnat i senaste yttrandet av den årliga avstämningen. Det är svårt att via inriktningarna få en bild av hur kollektivtrafiken ska utvecklas i Ale. De viktigaste synpunkterna är: Saknar en tydlighet kring matartrafik i tätorterna. I Ale gäller det de områden som ligger 2-5 km från pendelstationerna. Ska vi fortsätta bygga pendelparkeringar måste dessa ske i parkeringshus så mark bli tillgänglig att bygga på nära pendeltågstationerna. När det gäller att hitta metoder för samarbete hur utvecklingen av kollektivtrafik och samhällsplanering ska ske i en ömsesidig process måste den bli tydlig. Viktigt att påverka vid tillfällen när resenären är öppen för förändring exempelvis vid inflyttning. Samarbeta kring nya lösningar med exempelvis byggarna/exploatör om vinster av buss vid inflyttning/mindre yta för parkering. Förslag att det blir en kollektiv lösning för transportbehoven precis som för vatten och avlopp. Information/kampanjer hur mobilitetsalternativen ser ut för de tillflyttade. GRs stråkbild är för sårbar med allt fokus på Göteborgs centrum. En storstadsregion med nästan en miljon invånare utan ringväg/tvärförbindelse vare sig för bussar eller tåg ger inte möjlighet till snabba byten. Det övergripande målet kunde ha ett kundfokus exempelvis; Kollektivtrafiken ska uppfylla människors behov som attraktiv och konkurrenskraftig och bidra till en hållbar region genom ett fördubblat resande. sunderlag Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen Yttrande Förslag till strategisk inriktning av trafikförsörjningsprogram - ett dialogunderlag Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom sektor kommunstyrelsens yttrande.

25 25(36) uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen eller dess ersättare att underteckna yttrandet. Yrkande Paula Örn (S) yrkar bifall till sektor kommunstyrelsens beslutsförslag med ändringen att det fjärde stycket i yttrandet: Punkt 3 och 9: GRs stråkbild är för sårbar med allt fokus på Göteborgs centrum. En storstadsregion med nästan en miljon invånare utan ringväg/tvärförbindelse vare sig för bussar eller tåg ger inte möjlighet till snabba byten. ersätts med: Punkt 3 och 9: Ett fortsatt fokus på tvärförbindelser och knutpunkter för snabba byten utanför centrum är av stor vikt för den fortsatta utvecklingen av kollektivtrafiken. sgång Ordförande ställer proposition på dels sitt eget yrkande och dels på sektor kommunstyrelsens beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med sitt eget yrkande. beslutar att ställa sig bakom sektor kommunstyrelsens yttrande med ändringen att det fjärde stycket i yttrandet: Punkt 3 och 9: GRs stråkbild är för sårbar med allt fokus på Göteborgs centrum. En storstadsregion med nästan en miljon invånare utan ringväg/tvärförbindelse vare sig för bussar eller tåg ger inte möjlighet till snabba byten. ersätts med: Punkt 3 och 9: Ett fortsatt fokus på tvärförbindelser och knutpunkter för snabba byten utanför centrum är av stor vikt för den fortsatta utvecklingen av kollektivtrafiken. uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen eller dess ersättare att underteckna yttrandet. sexpediering För vidare hantering Miljöplaneraren

26 26(36) KS 170 KS Fördjupning av översiktsplanen för Nödinge - beslut om samråd Kommunfullmäktige beslutade att uppdra till kommunstyrelsen att påbörja arbetet med en fördjupning av översiktsplanen för Nödinge. Syftet med fördjupningen av översiktsplanen (FÖP) är att belysa hur Nödinge kan utvecklas till en attraktiv småstad där bostäder, kommersiell och offentlig service kan ges möjligheter att utvecklas. Dagens funktionsuppdelade struktur med separata områden för bostad, skola och handel föreslås förändras till en mer funktionsblandad småstad som ger förutsättningar för ett levande folkliv. Fördjupningen av översiktsplanen ska ge en helhetssyn på utvecklingen av Nödinge och underlätta framtida detaljplanearbete. Fördjupningen omfattar hela Nödinge tätort men särskilt fokus läggs på utvecklingen av de centrala delarna närmast pendeltågstationen. Förslaget möjliggör en fördubbling av Nödinges befolkning fram till år I FÖP föreslås att Nödinge byggs ut till en sammanhållen småstad där bebyggelse koncentreras inom en 2 kilometers zon från pendeltågsstationen med högst täthet närmast stationen för att skapa förutsättningar för så många som möjligt att nyttja pendeltåg och annan kollektivtrafik för sina resor. Dagens trafikstråk knyts samman så att en sammanhängande struktur skapas. Särskilt fokus läggs på att skapa gena och snabba gång- och cykelförbindelser inom orten. Befintliga naturområden utvecklas och kompletteras med bostadsnära grönytor och parkmiljöer. sunderlag Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen Samrådsförslag FÖP Nödinge, del 1- planförslag Samrådsförslag FÖP Nödinge, del 2- förutsättningar Samrådsförslag FÖP Nödinge del 3- konsekvenser Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen beslutar att samråda om förslaget till fördjupning av översiktsplanen för Nödinge. beslutar att samråda om förslaget till fördjupning av översiktsplanen för Nödinge.

27 27(36) sexpediering För vidare hantering Planadministratören

28 28(36) KS 171 KS Detaljplan för bostäder inom Båstorp 6:7 mfl beslut om uppstart beslutade att uppdra åt sektor samhällsbyggnad att teckna planavtal och påbörja planläggning gällande rubricerat ärende Området kring Båstorp var redan då föremål för intresseanmälningar avseende byggnation. Planenheten bedömde det som viktigt att området planeras utifrån en helhetsbild och med en tydlig inriktning. Samhällsbyggnadsnämnden tog beslut att ge planenheten i uppdrag att påbörja arbetet med en förstudie för att utreda förutsättningarna och inriktningen för etablering av bostadsbebyggelse i Båstorp och Kattleberg med målsättningen att upprätta områdesbestämmelser. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att med vissa justeringar godkänna förstudien för Båstorp - Kattleberg som riktlinjer vid handläggning av förhandsbesked, bygglov och detaljplaner. Det aktuella området inom Båstorp 6:7 mfl ligger inom område som enligt förstudien kan lämpa sig för ny sammanhållen bebyggelse, där ny bebyggelse ska prövas i detaljplan. Planarbetet för rubricerat ärende kan nu påbörjas. För att kunna handlägga ärendet enligt den nya lagstiftningen föreslås kommunstyrelsen ge sektor samhällsbyggnad i uppdrag att teckna planavtal med sökanden och påbörja detaljplaneläggning enligt PBL SFS 2014:900. sunderlag Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden inklusive tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad och förstudie Båstorp - Kattleberg Sektor samhällsbyggnads beslutsförslag till kommunstyrelsen beslutar att ge sektor samhällsbyggnad i uppdrag att teckna planavtal med sökanden och påbörja detaljplaneläggning med standardförfarande enligt PBL SFS 2014:900. Antagande beräknas till kvartal 4, Yrkande Åke Niklasson (C) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till sektor samhällsbyggnad med uppdrag att komplettera ärendet med en aktuell plankarta. sgång Ordförande ställer proposition på dels om ärendet ska återremitteras i enlighet med Åke Niklassons yrkande om återremiss och dels på om ärendet ska avgöras vid dagens

29 29(36) sammanträde och finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet i enlighet med Åke Niklassons yrkande om återremiss. återremitterar ärendet till sektor samhällsbyggnad med uppdrag att komplettera ärendet med en aktuell plankarta. sexpediering För vidare hantering Verksamhetschefen för plan och bygg Planassistenten

30 30(36) KS 172 KS Fyllnadsval av ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunfullmäktige har entledigat Johnny Sundling (V) från förtroendeuppdraget som ledamot i kommunstyrelsen. Johnny Sundling (V) är även vald som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och förlorar automatiskt sin plats i arbetsutskottet i och med att han inte längre är ledamot i kommunstyrelsen. Det är endast de ledamöter och ersättare som sitter i kommunstyrelsen som är valbara till kommunstyrelsens arbetsutskott. har att utse en ny ersättare i arbetsutskottet. Yrkande Björn Norberg (S) yrkar att kommunstyrelsen utser Jennifer Zetterman (V) som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden intill det sammanträde då val av styrelsen förrättas nästa gång. sgång Ordförande ställer proposition på Björn Norbergs yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. utser Jennifer Zetterman (V) som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden intill det sammanträde då val av styrelsen förrättas nästa gång. sexpediering För vidare hantering HR-avdelningen Kommunsekreteraren För kännedom Jennifer Zetterman

31 31(36) KS 173 KS Remissvar förslag till plan gällande EUmedborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har tillsammans med Göteborgs stad tagit fram en handlingsplan som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer. Planen har det övergripande syftet att identifiera förhållningssätt och handlingsvägar i sådana frågor där Göteborgs Stad och de övriga GR-kommunerna upplever ett behov av vägledning. GR-kommunerna ombeds inkomma med synpunkter på förslaget. Sektor arbete, trygghet och omsorg har sammanställt ett remissvar till Göteborgsregionens kommunalförbund. Sektorn ställer sig positiv till handlingsplanen med vissa synpunkter vilka framgår i det föreslagna remissvaret. sunderlag Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen Yttrande Social resursförvaltning - Plan för kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt Yttrande från Moderaterna Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom remissvaret och översänder det till Göteborgsregionens kommunalförbund. Yrkande Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommunchef eller dess ersättare att underteckna yttrandet. Carina Zito Averstedt (M) yrkar bifall till yttrande från Moderaterna. Paula Örn (S) yrkar bifall till sektor kommunstyrelsens beslutsförslag. Rose-Marie Fihn (FP), Åke Niklasson (C) och Dennis Ljunggren (S) tillstyrker Paula Örns yrkande. Robert Jansson (SD) yrkar att kommunstyrelsen inte ställer sig bakom planen för kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer.

32 32(36) sgång Ordförande ställer proposition på dels sektor kommunstyrelsens beslutsförslag, dels på Carina Zito Averstedts yrkande och dels på Robert Janssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med sektor kommunstyrelsens beslutsförslag. Ordförande ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. beslutar att ställa sig bakom yttrandet från sektor kommunstyrelsen som remissvar och översänder det till Göteborgsregionens kommunalförbund. uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommunchef eller dess ersättare att underteckna yttrandet. Reservation Mikael Berglund (M), Dan Björk (M), Carina Zito Averstredt (M) och Robert Jansson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. sexpediering För vidare hantering GR För kännedom Planeringssekreteraren på sektor arbete, trygghet och omsorg Verksamhetschefen för individ- och familjeomsorg

33 33(36) KS 174 KS Remissyttrande över förslag till handlingsprogram för Bohus Räddningstjänstförbund Bohus Räddningstjänstförtbund har arbetat fram ett förslag till handlingsprogram enligt lag ( ) om skydd mot olyckor. Handlingsprogrammet beskriver Förbundets förmåga samt visar genom fastställda mål förbundets inriktning och utveckling de kommande fyra åren. Innan handlingsprogrammet beslutas i förbundsdirektionen ska samråd ha skett med de myndigheter vilka kan ha ett väsentligt intresse i programmets innehåll. Förbundet har överlämnat handlingsprogrammet för yttrande till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden i Ale kommun. Sektor kommunstyrelsen bedömer att kommunstyrelsen ska anta yttrandet. sunderlag Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen Yttrande Förslag till handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor för Bohus Räddningstjänstförbund Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen beslutar att anta sektor kommunstyrelsens yttrande. uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommunchef eller dess ersättare att underteckna yttrandet. beslutar att anta sektor kommunstyrelsens yttrande. uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommunchef eller dess ersättare att underteckna yttrandet.

34 34(36) sexpediering För vidare hantering Bohus Räddningstjänstförbund

35 35(36) KS 175 KS Redovisning av delegeringsbeslut Allmänna ärenden 1. Administrativa chefens beslut om yttrande avseende antagning i allmänna hemvärnet DF76, Markärenden 2. Mark- och exploateringschefens beslut om genomförande av detaljplan för Kronogården i Älvängen, utförande av bullerskyddsåtgärder, Mark- och exploateringschefens beslut om markförvärv i Nödinge centrum, Mark- och exploateringschefens beslut om försäljning av del av kvarter D + E i Kronogården, Mark- och exploateringschefens beslut om försäljning av tomt för verksamhetsändamål, Surte 43:12, noterar anmälda delegeringsbeslut.

36 36(36) KS 176 KS Delgivningar Kallelser/protokoll Avsägelse från förtroendeuppdrag som ledamot i kommunstyrelsen från Johnny Sundling (V), kommunfullmäktiges beslut Diverse Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län 2015, information inklusive folder från Länsstyrelsen Västra Götalands län, Risk- och sårbarhetsanalys för Ale kommun noterar anmälda delgivningar.

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Från enskilt huvudmannaskap till kommunalt huvudmannaskap

Från enskilt huvudmannaskap till kommunalt huvudmannaskap KF 55 KS.2015.120 Från enskilt huvudmannaskap till kommunalt huvudmannaskap Sektor samhällsbyggnad fick 2013-09-19 av samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att arbeta fram en handlingsplan för hur ett genomförande

Läs mer

PROTOKOLL. Rolf Gustavsson (S) Jenny Sandkvist (MP) Erik Karlsson (M) Sune Rydén (KD) Ina Näsmark (FiA)

PROTOKOLL. Rolf Gustavsson (S) Jenny Sandkvist (MP) Erik Karlsson (M) Sune Rydén (KD) Ina Näsmark (FiA) 1(11) Plats och tid C-salen, Medborgarhuset i Alafors, kl 16:30 16:47 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Paula Örn (S), ordförande Björn Norberg (S) Christina Oskarsson

Läs mer

Monica Samuelsson. Peter Ohlsson (S) Jessica Norberg (S) Stefan Hagman (S) Elaine Björkman (S) Seppo Tallheden (S)

Monica Samuelsson. Peter Ohlsson (S) Jessica Norberg (S) Stefan Hagman (S) Elaine Björkman (S) Seppo Tallheden (S) 1(8) Plats och tid Ledamöter Medborgarhusets A -sal i Alafors -direktjusterade p kl. 18.00-20:20 Inga-Lill Andersson (S), ordförande Paula Örn (S) Björn Norberg (S) Klas Karlsson (S) Dennis Ljunggren (S)

Läs mer

Daniel Mörner (M) Åke Niklasson (C) Mahlin Engstrand (S) Mohammed Bitar (S)

Daniel Mörner (M) Åke Niklasson (C) Mahlin Engstrand (S) Mohammed Bitar (S) PROTOKOLL 1(5) Plats och tid A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:00-20:20 Närvarande ledamöter Klas Nordh (FP), ordförande Mikael Berglund (M) Inge Nilsson (M) Jan Skog (M) Dan Björk (M) Rose-Marie Fihn

Läs mer

PROTOKOLL. Valnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid C-salen, Medborgarhuset, Alafors, kl 14:00 15:00

PROTOKOLL. Valnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid C-salen, Medborgarhuset, Alafors, kl 14:00 15:00 1(7) Plats och tid C-salen, Medborgarhuset, Alafors, kl 14:00 15:00 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Sune Rydén (KD), ordförande Ulf-Göran Solving (AD) tjg. för Kajsa

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl

PROTOKOLL. Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 1(7) Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 13.00 16.55 Ledamöter och tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses att justera Dennis Ljunggren (S), ordförande Johnny Sundling (V) Jessica Norberg

Läs mer

PROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-11-13. Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 9.00 12.20

PROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-11-13. Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 9.00 12.20 1(13) Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 9.00 12.20 ande och tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses att justera Isabell Korn (M), ordförande Monica Samuelsson (S)

Läs mer

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(5) 2012-03-26

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(5) 2012-03-26 1(5) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 17:05-18:30 Närvarande ledamöter: Klas Nordh (FP), ordförande Peter Kornesjö (M) Mikael Berglund (M) Isabell Korn (M) Daniel Madsen (M) Kajsa

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum:

PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 1(21) Plats och tid Konferensrum 105, Ale Kulturrum, kl. 09:10-10:30 ande Närvarande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Paula Örn (S), ordförande Björn Norberg (S) Christina Oskarsson (S) Klas

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl (ajournering

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl (ajournering 1(18) Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09.10 11.00 (ajournering 09.40-09.45) ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum 2008-02-19

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum 2008-02-19 1(5) Plats och tid: C-salen, Medborgarhuset, Alafors, kl 08:30-09:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare och övriga deltagande: Elaine Björkman (s), ordf Jan Skog (m) Thor Eliasson

Läs mer

PROTOKOLL 1(16) Valnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, kl 14:00-15:00

PROTOKOLL 1(16) Valnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, kl 14:00-15:00 PROTOKOLL 1(16) Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, kl 14:00-15:00 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Sune Rydén (KD), ordförande Kajsa Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) Valnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, kl 14:00-15:40

PROTOKOLL 1(21) Valnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, kl 14:00-15:40 PROTOKOLL 1(21) Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, kl 14:00-15:40 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter

Läs mer

PROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-12-11. Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 9.00-14.00 Ajornering 11.45-11.

PROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-12-11. Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 9.00-14.00 Ajornering 11.45-11. 1(17) Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 9.00-14.00 Ajornering 11.45-11.50 ande och tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses att justera Isabell Korn (M), ordförande

Läs mer

Klas Nordh, Ordförande

Klas Nordh, Ordförande PROTOKOLL 1(6) Plats och tid A-salen Medborgarhuset Alafors, kl. 18:00-22:15 Närvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare och övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Paragrafer

Läs mer

PROTOKOLL. Rolf Gustavsson (S) Stefan Hagman (S) Jenny Sandkvist (MP) Maj Holmström (M) Erik Karlsson (M) Ina Näsmark (FiA) Björn Norberg

PROTOKOLL. Rolf Gustavsson (S) Stefan Hagman (S) Jenny Sandkvist (MP) Maj Holmström (M) Erik Karlsson (M) Ina Näsmark (FiA) Björn Norberg 1(34) Plats och tid Konferensrum 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 11:20 (ajournering 09:20-09:25 och 10:25-10:35) ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

PROTOKOLL från 1(6) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-03-22

PROTOKOLL från 1(6) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-03-22 PROTOKOLL från 1(6) Plats och tid: Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare: Personalföreträdare: Övriga: Utses att justera Ale Kommun kl 08:00 17:00 Boel Holgersson (C), ordf. Daniel Madsen (M) Ingela

Läs mer

PROTOKOLL 1(9) Valnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-10. Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, Nödinge, kl 09:00-10:15

PROTOKOLL 1(9) Valnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-10. Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, Nödinge, kl 09:00-10:15 PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, Nödinge, kl 09:00-10:15 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Sune Rydén (KD), ordförande Kajsa Nilsson (M) Ingela Nordhall (AD) Göran

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 2015-09-16. Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 9.00 15.10

PROTOKOLL. Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 2015-09-16. Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 9.00 15.10 1(15) Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 9.00 15.10 Ledamöter och tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses att justera Dennis Ljunggren (S), ordförande Elena Fridfelt, (C) Johnny Sundling

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

PROTOKOLL 1(14) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(14) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1(14) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl. 9.00 12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Lennart Dahl (C) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Rikard Paulin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

PROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:30-21:10 Beslutande Stina-Kajsa Melin (s), ordf Ewa Johansson (ad) och tjänstgörande ersättare Roland Wall (c) Anita Ahlberg (ad) Hasse Andersson

Läs mer

PROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum:

PROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 1(15) Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl. 09:00 ande Närvarande ersättare Stefan Hagman (S), ordförande Stefan Ekwing (L) Anders Rollings (S) Ingrid Inhammar (S) Marie Olsson (V) Jonas Nielsen (MP)

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Plats och tid Flötsen Verkstadsgatan 1, Bjuv, 2015-06-10 kl 13.30-15.40

Plats och tid Flötsen Verkstadsgatan 1, Bjuv, 2015-06-10 kl 13.30-15.40 1(14) Plats och tid Flötsen Verkstadsgatan 1, Bjuv, kl 13.30-15.40 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Niklas Svalö (S), ordförande Lars Karlsson (S) Alf Nilsson (S)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

PROTOKOLL 1(18) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-01-25

PROTOKOLL 1(18) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-01-25 1(18) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-01-25 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 08.30 15.30 Beslutande Elena Fridfelt, ordf (C) Klas Nordh (FP) och tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum:

PROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum: 1(9) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:30-20:20 Närvarande ledamöter: Inga-Lill Andersson, (s) ordf Jan Skog (m) Elisabeth Mörner (m) Ingemar Serneby (m) Leif Gustafsson (m) Dan

Läs mer

PROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet 1(8)

PROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet 1(8) 1(8) Plats och tid: Hövdingasalen, medborgarkontoret, Nödinge Kl. 13:00 16:00 Beslutande: Boel Holgersson Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden Eva Eriksson Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden Rolf Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00 15.15 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(25) 2012-08-27

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(25) 2012-08-27 1(25) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:00-20:10 Närvarande ledamöter: Klas Nordh (FP), ordförande Peter Kornesjö (M) Mikael Berglund (M) Isabell Korn (M) Inge Nilsson (M) Kajsa

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum 2010-12-14

PROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum 2010-12-14 1(15) Plats och tid: Mötesrum Hövdingasalen, kl 08:30-14:10 Beslutande och tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare och övriga deltagande: Mikael Berglund (M), ordf Dan Björk (M) Isabell Korn (M)

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, Mus-Ollerummet 17 november 2008, kl 08.15-10.30

Kommunhuset, Krokom, Mus-Ollerummet 17 november 2008, kl 08.15-10.30 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Kommunhuset, Krokom, Mus-Ollerummet 17 november 2008, kl 08.15-10.30 Nils Johnsson, c, ordförande Peter Grundström, s Ann-Kristin

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström 2010-06-21 123 Plats och tid Karl-Oskar kommunhuset Emmaboda, 2010-06-21, 16:30 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Gullvi Dahllöf (s) Bo Eddie Rossbol (s)

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

Himlaskolan. Marcus Borg Oskar Vallhagen Josef Marmqvist Linda Fagrelius Johanna Sandberg. Aroseniusskolan

Himlaskolan. Marcus Borg Oskar Vallhagen Josef Marmqvist Linda Fagrelius Johanna Sandberg. Aroseniusskolan PROTOKOLL 1(31) Plats och tid A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 12.00-14.45 ande ledamöter Klas Nordh (FP), ordf. Inga-Lill Andersson (S) v. ordf. Bohusskolan Philippa Karlsson Julia Högberg Linnea Andersson

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl. 10.00-14.30 Beslutande Elena Fridfelt, ordf (C) Klas Nordh (FP) 34-38 och

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

PROTOKOLL 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26

PROTOKOLL 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 13.30-17.15 Beslutande Elena Fridfelt, ordförande (C) Klas Nordh (FP) 118-124

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 28 juni 2016 kl 10:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 28 juni 2016 kl 10:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS - Plats och tid C-salen, Heby Folkets Hus kl 14:00-15:10 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Sixten Larsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt Löfling (V) Bernt-Ove Stenmark (KD) Anne-Charlotte

Läs mer

Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram

Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2016.46 Datum: 2016-03-03 Miljöplanerare Annika Friberg E-post: annika.friberg@ale.se Kommunstyrelsen Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl

PROTOKOLL. Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 1(16) Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 9.00 15.00 Ledamöter och tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses att justera Dennis Ljunggren (S), ordförande Elena Fridfelt, (C) Johnny Sundling

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, 9.00-10.15, 10.30-11.00 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP)

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-11-19 Innehåll 159 Godkännande av ärendelista... 178 160 Anmälan av delegationsbeslut... 179 161 Delgivningar... 180 162 Lägesbeskrivning per programområde...

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-10-13

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-10-13 1(15) Plats och tid: Barnkammaren, kl 10.00 15.30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare och övriga deltagande Eje Engstrand, s, ordf Kajsa Nilsson, m Kerstin Ståhl, s Tony Karlsson,

Läs mer

Förhinder att närvara anmäls till: Cecilia Stedt, tel eller

Förhinder att närvara anmäls till: Cecilia Stedt, tel eller KALLELSE Tid Kl. 18:00 Plats Ledamöter Ersättare A -salen medborgarhuset i Alafors Inga-Lill Andersson (S), ordförande Paula Örn (S) Peter Ohlsson (S) Kristina Raad (S) Klas Karlsson (S) Thomas Hermansson

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1(11) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset, Alafors, kl 18:30 19.10 Ledamöter: Jan Skog m Göran Karlsson v Elisabeth Mörner m Ingmarie Torstensson v Ingemar Serneby m Tommy Gustafsson v Leif

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 PROTOKOLL 1(15) Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 ande Tjänstgörande ersättare Boel Holgersson (C), ordförande Carina Zito-Averstedt (M) Madeleine Olofsson (FP) Ingrid Hellberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2009-09-22 1 (9) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2009-09-22 kl.15.00 17.10. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson (s) Leif-Åke

Läs mer

Isabell Korn (M) 28-33, 35-37 Natalya Raad (S)

Isabell Korn (M) 28-33, 35-37 Natalya Raad (S) 1(14) Plats och tid: Barnkammaren, kommunhuset Alafors kl 09.00 12.00 Beslutande Jan Skog, ordf (M) Lennart Dahl (C) 28-33, 35-37 och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Rikard Paulin (S) Isabell

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 5 Plats och tid Brösarps skola, den, kl. 18.15-18.20 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl Kanslichef Christian Björkqvist Utses att justera Mats Andersson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Jörgen Strende, Socialdemokraterna Ellen Johansson, Socialdemokraterna Roger Magnusson, Socialdemokraterna Stefan Grad, Centerpartiet Tommy Jacobsson,

Läs mer

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare 2015-09-21 1(5) Plats och tid Forum, Vindeln, den 21 september 2015. Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Dan-Olov Andersson, (s), tj ers Marianne Hörnberg, (c) Dan Oskarsson, (s) Caroline

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och kulturnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och kulturnämnden 1(15) Plats och tid: Stora sammanträdesrummet, Ale gymnasium, Nödinge kl. 08:30-15.00 Beslutande Monica Samuelsson (s), ordf Åke Andersson (s) och tjänstgörande ersättare Tore Berghamn (fp) Kent Carlsson

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(17) 2012-01-30

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(17) 2012-01-30 1(17) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:00-18:40 Närvarande ledamöter: Klas Nordh (FP), ordförande Peter Kornesjö (M) Mikael Berglund (M) Isabell Korn (M) Daniel Madsen (M) Kajsa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen 1(13) Tid och plats 2015-09-02 - Kommunhuset klockan 13.30-15.25. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Clas Engström (KD) - tjänstgörande ersättare Jane Holmström Björkman (S) - tjänstgörande ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(6) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2017-03-29 - Kommunhuset klockan 16.45-17.05. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Bjarne Daa(S) - tjänstgörande

Läs mer

Stefan Yngstrand (FP)

Stefan Yngstrand (FP) Kommunstyrelsen 2015-03-12 1 (6) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kl. 08:30-11:00 (ajournering 09:00-10:10) Beslutande Ronny Löfquist (S) ordförande Håkan Bengtsson (C) tjg.ers. Marie-Louice Lindström

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 55/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2014-10-21 Klockan: 09.00 10.00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Ia Malmqvist (MP) Roger

Läs mer

Marie-Louise Bäckman (KD)

Marie-Louise Bäckman (KD) 2016-10-19 1 (6) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 19 oktober 2016, kl 16.30-18.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP) Birgitta Floresjö (C)

Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP) Birgitta Floresjö (C) Socialnämnden 2015-08-24 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-10.30 Ajournering kl 09.30-09.45 Beslutande Ledamöter Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP)

Läs mer