Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Ronny Löfquist (S)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Ronny Löfquist (S)"

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) Plats och tid Kommunhuset Hyltebruk, kl 8:30-12 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Per Borg, kommunchef Olof Larsson, tf ekonomichef Arbets- och näringslivsnämnden: Lennart Ohlsson (C) ordförande, Christer Grähs arbets- och näringslivschef 241 Omsorgsnämnden: Bo Gunnar Åkesson (M) ordf, Gunnel Johansson (S) vice ordf, Berit Winbladh omsorgschef, Cecilia Harley MAS, Christina Svensson enhetschef/utredare/utv, Ann-Kristin Isacsson ekonom 242 Eva Nordgaard, sekreterare Ronny Löfquist (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Eva Nordgaard Henrik Erlingson (C) Ronny Löfquist (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Hyltebruk Datum för anslags nedtagande Underskrift

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) 240 Godkännande av ärendelista Dnr 2013 KS0012 Arbetsutskottets beslut Ärendelistan har varit utsänd. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att arbeta efter den: 1) Val av justerare 2) Godkännande av ärendelista 3) Samråd KSAU Arbets- och näringslivsnämnden ) Samråd KSAU Omsorgsnämnden ) Information och rapporter kommunstyrelsen ) Kommunberedningen 7) Meddelanden kommunstyrelsen ) Uppföljning och redovisning 2013 Kommunstyrelsen Uppföljning efter 8 månader 9) Uppföljning och redovisning 2013 räddningsnämnden Uppföljning efter 8 månader 10) Uppföljning och redovisning 2013 Hylte kommun Uppföljning efter 8 månader 11) Revisorernas fråga om Uppföljningsgranskning av upphandlingsverksamheten 12) Ungdomsfrågor 13) Omvärldsanalys 2013 kommunstyrelsen 14) Hjärtstartare i kommunen 15) Tillförordnad personalchef 16) Personuppgiftsombud för kommunstyrelsen 17) Firmatecknare ) Anmälan av nya ärenden 19) Behovsprövning Personalutskottsärenden ) Övriga ärenden KS

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) 241 Samråd KSAU Arbets- och näringslivsnämnden 2013 Dnr 2013 KS0032 Närvarande: Lennart Ohlsson (C) ordförande, Christer Grähs arbets- och näringslivschef Vid samrådet diskuterades följande frågor: Ekonomi Mål- och resursprocessen Delårsbokslut 2013, effektiviseringsarbetet och kommande budgetförslag. Hur nämnden ser på och förhåller sig till behovet av effektiviseringar. Vilka genomlysningar görs, vad är bra och vad kan utvecklas ytterligare? Något att tillföra MRP-processen efter flytt till november? Mål- och kvalitetsarbete Nämndens arbete 2013: planeringsdagar-/temadagar, mål- och budgetarbete, kvalitetsarbete? Hur planerar nämnden omvärldsanalys inför kommande planperiod? Arbetet med internkontrollplanen Hur arbetar nämnden med funktionshinderpolitiken? Verksamheten Samarbete mellan nämnderna Avtalet Holländare Arbetet i Samordningsförbundet Halland Utvecklingen i Örnahallen - ombyggnation Arbetsmarknadsläget Näringslivsfrågor - aktiviteter Samordning av lokaler Samarbetet med Arbetsförmedlingen/flyktingmottagning Samarbetsavtal föreningar Utvecklingen av försörjningsstödet Personal - - rekrytering Skuldsanering Övrigt Mer information finns i bilaga.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) 242 Samråd KSAU Omsorgsnämnden 2013 Dnr 2013 KS0033 Närvarande: Bo Gunnar Åkesson (M) ordförande, Gunnel Johansson (C) vice ordförande, Berit Winbladh omsorgschef, Cecilia Harley MAS, Christina Svensson enhetschef m.m. Ann-Kristin Isacsson ekonom. Vid samrådet diskuterades följande frågor: Ekonomi Mål- och resursprocessen Delårsbokslut 2013, effektiviseringsarbetet och kommande budgetförslag. Beskriv året som gått, hur nämnden ser på och förhåller sig till behovet av effektiviseringar. Vilka genomlysningar som gjorts, vad som är bra och vad som kan utvecklas ytterligare? Något att tillföra MRP-processen efter flytt till november? Mål- och kvalitetsarbete Nämndens arbete 2013: planeringsdagar-/temadagar, mål- och budgetarbete, kvalitetsarbete Arbetet med internkontrollplanen Hur arbetar nämnden med funktionshinderpolitiken? Verksamhet Samarbete mellan nämnderna Hälso- och sjukvårdsavtalet - Indexuppräkning - arbetet med nya hemsjukvården LSS boende Storgatan Utvecklingen av anhörigstöd Arbetskläder Personal - rekrytering - vård- och omsorgscollege - annat Övrigt Mer information finns i bilaga.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) 243 Information och rapporter kommunstyrelsen 2013 Dnr 2013 KS0013 Ingen information lämnades.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) 244 Kommunberedningen Dnr 2013 KS0014 Henrik Erlingson (C) redogjorde för de frågor som behandlats vid Kommunberedningens sammanträde 4 september i Hylte kommun.

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) 245 Meddelanden kommunstyrelsen 2013 Dnr 2013 KS0010 Följande meddelanden redovisas och läggs till handlingarna: Länsstyrelsen Nedgrävning kabel Landeryd AF-Statistik Halland SKL ÖJ Företagsklimat Insikt 2013 Länsstyrelsen Upptagande av inspektionsluckor samt installation av avfuktare i kyrkor. Länsstyrelsen Beslut om förundersökning ledningsdragning Långaryds prästgård 2.4 Verksamhetsplan Lärcentrum Detaljplan Västra Hylte 1:199 (Konsum) Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av redovisade meddelanden.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) 246 Uppföljning och redovisning 2013 Kommunstyrelsen Uppföljning efter 8 månader Dnr 2013 KS0002 Efter åtta månader redovisas av kommunstyrelsen en avvikelse mot budget om -381 tkr, vilket är en ökning mot föregående period. Bakgrunden till avvikelsen är reparations- och underhållskostnader för kommunens bilar. Prognosen för hela året pekar på en avvikelse med +289 tkr, vilket liknar prognosen efter sex månader. Denna avvikelse kan förklaras med att kommunens kommunjurist och personalchef slutar sina anställningar från och med september. Tjänsterna kommer troligtvis vara vakanta året ut. En annan anledning är låga kostnader för outhyrda lokaler. Utfall jan-aug samt prognos över årsutfall 2013 Helår 2013 Jan-aug 2013 Verksamhet (tusental kr) Budget Prognos Avvikelse Budget Utfall Avvikelse Nämnd- och styrelseverksamhet Stöd till politiska partier Övrig verksamhet Facklig tid Näringslivsfrämjande åtgärder Allmän kulturverksamhet Bibliotek Fördelade lokalkostnader Kommunledningskontoret Total Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Per Borg/Olof Larsson Upprättad budgetutfallsprognos efter åtta månader. Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av redovisningen.

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) 247 Uppföljning och redovisning 2013 räddningsnämnden Uppföljning efter 8 månader Dnr 2013 KS0003 Räddningsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget om 88 tkr efter åtta månader. Vid årets slut prognostiserar räddningsnämnden av avvikelse om -208 tkr, samma som föregående prognos efter juni månad. Orsaken till prognosens underskott är ett stort behov av köp av material och utrustning som kommer ske under andra halvåret. Detta för att räddningstjänsten ska kunna upprätthålla arbetsmiljökraven och räddningstjänstens säkerhet. Räddningschefen har i samband med delårsbokslutet redovisat en handlingsplan för att få en bättre budgetföljsamhet. Bland annat ska en organisationsutredning genomföras. Utfall jan-aug samt prognos över årsutfall 2013 Helår 2013 Jan-aug 2013 Verksamhet (tusental kr) Budget Prognos Avvikelse Budget Utfall Avvikelse Räddningstjänst Krishantering Total Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Per Borg/Magnus Åman Upprättad budgetutfallsprognos för räddningsnämnden Arbetsutskottets beslut Räddningsnämndens arbetsutskott har tagit del av redovisningen.

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) 248 Uppföljning och redovisning 2013 Hylte kommun Uppföljning efter 8 månader Dnr 2013 KS0001 Driftbudget Nämnderna har redovisat prognostiserat utfall och avvikelse i förhållande till budget vid årets slut. Prognoserna baseras på utfallet januari-augusti 2013 och förväntad utveckling resten av året. Tidigare har prognoser redovisats efter mars, april och maj månader samt i samband med delårsbokslutet efter sex månader. Kommunstyrelsens arbetsutskott har under våren 2013 beslutat att budgetuppföljning sker månadsvis fram till halvårsprognosen och kommunstyrelsen har uppmanat nämnderna att genomföra åtgärder för att få en budget i balans. Arbetsutskottet har därefter beslutat att budgetuppföljning ska ske månadsvis även under andra halvåret Här redovisas tjänstemannaprognoser gjorda efter augusti månad. De har i flera fall ännu inte nämndbehandlats. Nämndernas prognostiserar sammanlagt ett budgetöverskridande med 5,9 mkr. I prognosen i delårsrapporten efter juni månad var avvikelsen -5,5 mkr. Augustiprognosen är alltså 0,4 mkr sämre än föregående. Försämringen ligger mest hos samhällsbyggnadsnämnden, där underskottet ökar med 0,65 mkr, främst gällande fysisk och teknisk planering. Arbets- och näringslivsnämndens prognos har förbättrats med 0,4 mkr. Barn- och ungdomsnämndens prognos har försämrats med 0,15 mkr. Övriga nämnder har inga avvikelser från föregående prognos. Prognoserna för varje nämnd redovisas i särskild tabell. Verksamhetens nettokostnader utanför nämnderna (pensioner mm) är oförändrade från prognosen i del-årsrapporten. Resultatbudget De negativa budgetavvikelserna ovan uppvägs av positiva avvikelser för skatter och utjämning, 2,5 mkr enligt prognos från Sveriges Kommuner och Landsting , samma prognos som i delårsrapporten. Finansnettot väntas liksom i tidigare prognoser ge ett överskott med 2,0 mkr. Det största bidraget till att förbättra resultatet är återbetalning av sjukförsäkringsavgifter från AFA. Denna obudgeterade återbetalning antas bli 9 mkr, samma belopp som i delårsprognosen. Återbetalningen har nu fastställts genom beslut av AFA:s styrelse Sammantaget innebär avvikelserna ett prognostiserat resultat på 7,6 mkr, jämfört med 8,0 mkr i aprilprognosen, en försämring med 0,4 mkr. Det budgeterade resultatet är efter tilläggsanslag under året 0,5 mkr. Det prognostiserade resultatet är alltså 7,1 mkr bättre.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) Investeringsredovisning För 2013 finns i mål- och resursplan investeringsanslag på sammanlagt 38,7 mkr. Under 2013 har tilläggsanslag beslutats med 16,1 mkr och 60,5 mkr har ombudgeterats från Utöver dessa 60,5 mkr har även överförts raminvesteringar på 1,1 mkr. Sammanlagt innebär detta ett investeringsutrymme på 116,3 mkr Under årets första åtta månader har 33,0 mkr (28,4 %) använts. För samhällsbyggnadsnämndens investeringar samt fastighets- och IT-investeringarna (under kommunstyrelsen) har prognoser över årsutfallet gjorts i samband med denna uppföljning. För övriga investeringar antas att utfallet blir enligt de prognoser som gjordes i samband med delårsrapporten. Utfallsprognosen innebär sammanlagt att 91,6 mkr av 116,3 mkr (78,8 %) förbrukas under De största projekten är: Renovering Örnahallen, 29,5 mkr, varav 22,7 mkr 2013 Ny förskola i Torup (Bjälkagården), 16 mkr, varav 8,9 mkr 2013 Hyltebruks reningsverk, 30 mkr, varav 17,4 mkr Den nya prognosen innebär 0,4 mkr högre investeringsvolym jämfört med prognosen i delårsrapporten. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Per Borg/Olof Larsson: Sammanställning av drift- och resultatprognos 2013 efter 8 månader. Sammanställning av investeringsprognos 2013 efter 8 månader. Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av redovisningen.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) 249 Revisorernas fråga om Uppföljningsgranskning av upphandlingsverksamheten Dnr 2013 KS0079 Kommunens revisorer har kommit in med en skrivelse angående hanteringen i samband med tidigare genomförd granskning av upphandlingsverksamheten. Revisorerna frågar kommunstyrelsen hur man säkerställer att rutiner för den interna kontrollen på samhällsbyggnadsnämnden i fortsättningen ska kunna fungera bättre. Per Borg redogör för hur ärendet hanterats och delar ut underlag i form av mejlkorrespondens. Yrkanden Ronny Löfquist (S) med instämmande av Henrik Erlingson (C) yrkar att arbetsutskottet ger kommunledningskontoret i uppdrag att skriva ett svar på revisorernas fråga. Förslag på svar ska behandlas av kommunstyrelsen vid sammanträdet 8 oktober. Proposition Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Ronny Löfquists yrkande och finner att arbetsutskottet beslutat bifalla yrkandet. Arbetsutskottets beslut Kommunledningskontoret ges i uppdrag att skriva ett svar på revisorernas fråga. Förslag på svar ska behandlas kommunstyrelsen vid sammanträdet 8 oktober.

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) 250 Ungdomsfrågor Dnr 2013 KS0191 Henrik Erlingson (C) redogör för ärendet om Ungdomsfrågor. Ungdomsfrågor är ett område där olika aktörer är inblandade, t. ex. region, kommun och stat. För att framgång ska uppnås är det viktigt att finns 'en väg in' i kommunen som organisation. Detta för att underlätta dialog med andra organisationer liksom med Hylteungdomar. Hylte har inte någon kontaktperson eller liknande i dagsläget som har denna typ av ansvar. Yrkanden Henrik Erlingson (C), med instämmande av Desirée Hultberg (M) yrkar att kommunledningskontoret ges i uppdrag att organisatoriskt se över var ungdomsfrågor ska hanteras i befintlig organisation kommunledningskontoret ges även i uppdrag att ta fram förslag på vilket sätt ungdomsdialog kan förbättras, är det t.ex. ungdomsforum, samverkan genom föreningar eller någonting annat som ger resultat? arbets- och näringslivsnämnden ges i uppdrag att undersöka om ungdomskommunutvecklare kan vara ett alternativ inom Hyltes kommuns sommarjobb enligt modell från Kungsbacka. förslag från kommunledningskontoret och återkoppling från arbets- och näringslivsnämnden ska ske i arbetsutskottet senast i november Ronny Löfquist (S) yrkar att arbetsutskottet ska avvakta med detta initiativ till förmån för Leaderprojektet Boost Hylte. Proposition Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med Henrik Erlingsons yrkande. Omröstning Omröstning begärs och verkställs efter det att följande omröstningsproposition godkänts. Den som röstar för Henrik Erlingsons yrkande röstar Ja. Den som röstar för Ronny Löfquists yrkande röstar Nej. Det avgavs 2 Ja-röster av Henrik Erlingson (C) och Desirée Hultberg (M) och 2 Nej-röster av Ronny Löfquist (S) och Micael Arnström (S). Johan Edenholm (KV) avstod från att rösta. Med ordförandes utslagsröst beslutade arbetsutskottet i enlighet med Henrik Erlingsons yrkande. Arbetsutskottets beslut Kommunledningskontoret ges i uppdrag att organisatoriskt se över var ungdomsfrågor ska hanteras i befintlig organisation. Kommunledningskontoret ges även i uppdrag att ta fram förslag på vilket sätt ungdomsdialog kan förbättras, är det t.ex. ungdomsforum, samverkan genom föreningar eller någonting annat som ger resultat?

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) Arbets- och näringslivsnämnden ges i uppdrag att undersöka om ungdomskommunutvecklare kan vara ett alternativ inom Hyltes kommuns sommarjobb enligt modell från Kungsbacka. Förslag från kommunledningskontoret och återkoppling från arbets- och näringslivsnämnden ska ske i arbetsutskottet senast i november Beslutet skickas till: Arbets- och näringslivsnämnden Kommunledningskontoret

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) 251 Omvärldsanalys 2013 kommunstyrelsen Dnr 2013 KS0007 Kommunchef Per Borg redogjorde för ett förslag på innehåll i den omvärldsbevakning som kommunstyrelsen ska göra vid sitt kommande sammanträde 8 oktober. Dels ska man utgå från de gamla förutsättningarna, dels titta närmare på nya i form av E-förvaltning och Lean-arbetet. Berörda tjänstemän bjuds in att delta. Det räcker att omvärldsbevakningen startar kl 13 och följs av kommunstyrelsens vanliga sammanträde. Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsen startar sitt sammanträde 8 oktober kl 13 med omvärldsbevakning i enlighet med Per Borgs förslag.

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) 252 Hjärtstartare i kommunen Dnr 2013 KS0124 Kommunala handikapprådet (KHR) beslutade vid sitt sammanträde , 6, att förorda att räddningstjänsten ska inventera de hjärtstartare som finns i kommunala fastigheter och se till att de är lättillgängliga. Man bör också se till att de är tydligt skyltade. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav , 154, räddningstjänsten i uppdrag att inventera de hjärtstartare som finns i kommunala fastigheter samt beskriva tillgänglighet och skyltning. Räddningstjänstens inventering av hjärtstartare: Fastigheter Tillgänglighet Skyltning Örnvallen Ingen åtkomst när byggnaden är låst Ingen skyltning Örnahallen Bra åtkomlighet vid all Skyltning på ytterdörr, verksamhet inomhus bör skyltas bättre Torelund Ingen åtkomst när byggnaden är låst Ingen skyltning Unnaryd Bra åtkomlighet vid all Ingen skyltning verksamhet inomhus Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Per Borg/Magnus Åman Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott , 154 Räddningsnämndens förslag till beslut Räddningsnämnden har tagit del av ovanstående information. Yrkanden Henrik Erlingson lägger ett tilläggsyrkande: Räddningsnämnden ger räddningstjänsten i uppdrag att skylta upp platserna med hjärtstartare och säkerställa att deras tillgänglighet är tillfredsställande. Proposition Ordförande ställer först proposition på bifall eller avslag till räddningstjänstens förslag och finner att arbetsutskottet beslutat bifalla förslaget. Ordförande ställer därefter proposition på bifall eller avslag till Henrik Erlingsons tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutat bifalla yrkandet.

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) Arbetsutskottets förslag Räddningsnämnden har tagit del av informationen. Räddningsnämnden ger räddningstjänsten i uppdrag att skylta upp platserna med hjärtstartare och säkerställa att deras tillgänglighet är tillfredsställande. Beslutet skickas till: Räddningstjänsten

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) 253 Tillförordnad personalchef Dnr 2013 KS0190 Ordinarie personalchef har slutat sin anställning. I avvaktan på rekrytering av personalchef föreslår kommunchef Per Borg att Åsa Andersson utses till tillförordnad personalchef med tillträde Arbetsutskottets beslut Åsa Andersson utses som tillförordnad personalchef med tillträde Beslutet skickas till: Personalenheten

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) 254 Personuppgiftsombud för kommunstyrelsen Dnr 2013 KS0189 Kommunstyrelsen är ansvarig för de personregister som kommunstyrelsen för i sin verksamhet och som man förfogar över. Den personuppgiftsansvarige har möjlighet att utse ett personuppgiftsombud som ska vara en tillgång för den personuppgiftsansvarige när det gäller integritetsskydd vid behandling av personuppgifter, föra förteckning över behandlingar och att hjälpa den registrerade att få rättelse. Innan den personuppgiftsansvarige börjar en ny behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad ska en skriftlig anmälan göras till Datainspektionen. Anmälan behöver inte ske till Datainspektionen om det finns ett personuppgiftsombud utsett. Anmälan sker då istället till personuppgiftsombudet. Den personuppgiftsansvarige har alltid det yttersta ansvaret för all behandling även om han utser ett ombud. Nuvarande personuppgiftsombud har slutat och en ny behöver utses. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen utser informations- och kanslichef Susanne Mared till personuppgiftsombud för kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Per Borg/Susanne Mared Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen utser informations- och kanslichef Susanne Mared till personuppgiftsombud för kommunstyrelsen. Beslutet skickas till: Informations- och kanslichefen

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) 255 Firmatecknare 2013 Dnr 2013 KS0018 Nytt beslut ska fattas om firmatecknare. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Per Borg/Susanne Mared Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsens ordförande Henrik Erlingson och vid förfall för honom vice ordförande Ronny Löfquist med kontrasignation av kommunchef Per Borg, ekonomichef Ulrika Hjorth, tf personalchef Åsa Andersson eller kanslichef Susanne Mared tecknar kommunens firma. Kommunchef Per Borg, ekonomichef Ulrika Hjorth, kanslichef Susanne Mared, tf personalchef Åsa Andersson, två i förening eller någon av dem med kontrasignation av Lisbeth Arlid, Christoffer Rydström, Ann-Kristin Isacsson eller Sofia Mårtensson tecknar kommunens bankgiro och plusgiro. Anvisningar å kommunens bank- och checkräkningar tecknas på samma som ovan angivits för bankgiro och plusgiro. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Åke Morin och kommunchef Per Borg, två i förening, tecknar kommunens förbindelse rörande det tidigare förmedlingsorganets kvarvarande ärenden. Kvittens av post- och värdehandlingar tecknas av Bodil Carlsson, Liselotte Johansson, Eva Nordgaard Angelica Johansson och Frida Roos Lundström var för sig. För Stiftelsen syskonen Andersson i Fängsed Donationsfond och Stiftelsen bröderna Andersson i Kjerstinabo utses kommunstyrelsens ordförande Henrik Erlingson och vid förfall för honom vice ordförande Ronny Löfquist med kontrasignation av kommunchef Per Borg, ekonomichef Ulrika Hjorth att teckna fondernas firma. Kommunchefen, ekonomichefen, kanslichefen och ekonomen Ann-Kristin Isacsson, två i förening tecknar fondernas bankkonto. Olof Larsson ersätter Ulrika Hjorth som firmatecknare under perioden Beslutet skickas till: Samtliga kontor och firmatecknare

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) 256 Anmälan av nya ärenden Dnr 2013 KS0016 Inga nya ärenden anmäldes.

22 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) 257 Behovsprövning Personalutskottsärenden 2013 Dnr 2013 KS0015 Henrik Erlingson (C) informerade om läget avseende tjänster som kontoren vill besätta och som ska behovsprövas av personalutskottet (se bilaga). Personalutskottets beslut Personalutskottet har inget att erinra mot att följande befattningar återbesätts/tillsätts: Barn- och ungdomskontoret Örna Hög lärare sva/sv, vt 100 % Kommunledningskontoret Personalenheten lönekonsult, vt 50 % Omsorgskontoret Kommunrehab Leg demens ssk, tv 100 % Omsorgskontoret LSS Pers ass Personlig ass, tv ca 62 % Omsorgskontoret Säbo Torup omsorgsass/usk, vt 75 %.

23 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) 258 Övriga ärenden KS Dnr 2013 KS0053 Möte med Telia Hylte kommun och Telia hade ett möte 9 september då främst bredband och fibernät diskuterades. Det är dags att stöta på Telia angående de löften som då gavs.

24 Sammanställning behovsprövning PU Anställnin Önskat tillträde Åter eller Ny Alternativ övervägda Chef Refnr Kontor Enhet Befattning gsform Omfattning BUK Örnaskolan Hög Lärare SvA/Sv visstid 100% åter nej Tommy F o P. KLK Personalenheten Lönekonsult visstid 50% åter Ja Per Borg OK Kommunrehab Leg demenssjuksköterska TV 100% snarast åter Ja Mona Adolfsson OK LSS Personlig assistans Personlig assistans TV ca 62% åter nej Nina F/ Ermina H OK Säbo Torup Omsorgsassistent/usk visstid 75% snarast åter ja Anna Pettersson Beslut PU

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm, (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Ronny Löfquist (S)

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm, (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Ronny Löfquist (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-28 1 (15) Plats och tid Kommunhuset Hyltebruk, kl 8:30-11 Beslutande Övriga deltagare Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm,

Läs mer

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S)

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-12 1 (14) Plats och tid Kommunhuset Hyltebruk, kl 8:30 9:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée

Läs mer

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S)

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-17 1 (14) Plats och tid Alebo pensionat Unnaryd, kl 10-11 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) ordförande Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) ordförande Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2013-10-03 1(12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, Kl. 15.00-16.45 Beslutande Bo Gunnar Åkesson (M) ordförande Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Övriga deltagare

Läs mer

Lennart Ohlsson (C) ordförande Desirée Hultberg (M) Tommy Edenholm (KV) Ronny Löfquist (S) vice ordförande Micael Arnström (S)

Lennart Ohlsson (C) ordförande Desirée Hultberg (M) Tommy Edenholm (KV) Ronny Löfquist (S) vice ordförande Micael Arnström (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-10 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hyltebruk kl 8.15-16 Beslutande Lennart Ohlsson (C) ordförande Desirée Hultberg (M) Tommy Edenholm (KV) Ronny Löfquist (S) vice

Läs mer

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Ronny Löfquist (S)

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Ronny Löfquist (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-26 1 (12) Plats och tid Kommunhuset Hyltebruk, kl 8:30 10:45 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée

Läs mer

Lennart Ohlsson (C) ordförande Desirée Hultberg (M) Johan Edenholm (KV) Ronny Löfquist (S) vice ordförande Gunnel Johansson (S)

Lennart Ohlsson (C) ordförande Desirée Hultberg (M) Johan Edenholm (KV) Ronny Löfquist (S) vice ordförande Gunnel Johansson (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-05-02 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hyltebruk kl 8.30 10.15 Beslutande Lennart Ohlsson (C) ordförande Desirée Hultberg (M) Johan Edenholm (KV) Ronny Löfquist (S)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare Kommunstyrelsen 2014-12-18 1 (7) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 16:00-16:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Gunnel Johansson (S) Karin Åkesson (C) Micael Arnström (S) Carl Larsson (M) Maria

Läs mer

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Ronny Löfquist (S)

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Ronny Löfquist (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (18) Plats och tid Kommunhuset Hyltebruk, kl 8:30 12:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée

Läs mer

Stefan Yngstrand (FP)

Stefan Yngstrand (FP) Kommunstyrelsen 2015-03-12 1 (6) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kl. 08:30-11:00 (ajournering 09:00-10:10) Beslutande Ronny Löfquist (S) ordförande Håkan Bengtsson (C) tjg.ers. Marie-Louice Lindström

Läs mer

Lennart Ohlsson (C) ordförande Desirée Hultberg (M) Johan Edenholm (KV) till kl 10.45 Ronny Löfquist (S) vice ordförande Micael Arnström (S)

Lennart Ohlsson (C) ordförande Desirée Hultberg (M) Johan Edenholm (KV) till kl 10.45 Ronny Löfquist (S) vice ordförande Micael Arnström (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-12-06 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret, Hyltebruk kl 8.30 11.45 Beslutande Lennart Ohlsson (C) ordförande Desirée Hultberg (M) Johan Edenholm (KV) till kl 10.45 Ronny

Läs mer

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Ronny Löfquist (S)

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Ronny Löfquist (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-25 1 (18) Plats och tid Kommunhuset Hyltebruk, kl 8:30 11:45 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice

Läs mer

Birgit Gabrielsson ANSLAG/BEVIS

Birgit Gabrielsson ANSLAG/BEVIS Omsorgsnämnden 2013-10-10 1 (10) Plats och tid Hörsalen, kl. 13.15 16.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid 2013-10-10 Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg

Läs mer

Lennart Ohlsson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Kjell Wåxnäs (M) tjänstgörande ersättare Micael Arnström (S)

Lennart Ohlsson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Kjell Wåxnäs (M) tjänstgörande ersättare Micael Arnström (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-28 1 (18) Plats och tid Kommunhuset Hyltebruk, kl 8.30 11.45 Beslutande Lennart Ohlsson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Kjell

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Wiveca Norén (SPI) Dorothea Nilsson (M) Dorothea Nilsson (M) ANSLAG/BEVIS Datum för anslags nedtagande. Kommunledningskontoret

Wiveca Norén (SPI) Dorothea Nilsson (M) Dorothea Nilsson (M) ANSLAG/BEVIS Datum för anslags nedtagande. Kommunledningskontoret Omsorgsnämnden 2015-10-08 1 (9) Plats och tid Guldkanten, Hyltebruk. Klockan 13.15 15.20 Beslutande Gunnel Johansson (S) ordförande Ingemar Steneteg (C) Leif Smith (S) Dorothea Nilsson (M) Agneta Johansson

Läs mer

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV)

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV) MRP-beredning 2015-04-28 1 (13) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 11:00-11:15 Beslutande Övriga deltagare Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand

Läs mer

Gunnel Johansson (S), ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV)

Gunnel Johansson (S), ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-10-01 1 (8) Plats och tid Arbets- och näringslivskontorets sammanträdesrum. Kl. 13.15-14.35 Beslutande Övriga deltagare Gunnel Johansson (S), ordförande Leif Smith (S)

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 13:15-14:25 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Gunnel Johansson (S) (ordförande), Leif Smith (S) (1:e vice ordförande), Tommy Edenholm (KV)

Läs mer

Ronny Löfquist (S) Henrik Erlingson (C) Ronny Löfquist (S) ANSLAG/BEVIS. Kommunkontoret, Hyltebruk

Ronny Löfquist (S) Henrik Erlingson (C) Ronny Löfquist (S) ANSLAG/BEVIS. Kommunkontoret, Hyltebruk Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-26 1 (23) Plats och tid Kommunhuset, Hyltebruk kl 8:30-13 Beslutande Övriga deltagare Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm

Läs mer

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Gunnel Johansson (S) Ronny Löfquist (S)

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Gunnel Johansson (S) Ronny Löfquist (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-09 1 (19) Plats och tid Kommunhuset, Hyltebruk kl 8:30 17:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée

Läs mer

Kommunala Handikapprådet (13)

Kommunala Handikapprådet (13) Kommunala Handikapprådet 2013-06-03 1 (13) Plats och tid Hörsalen, Centrumhuset i Hyltebruk. Kl. 16:00-17:45 Beslutande Politiker Dorothea Nilsson (M), BUN Gunnel Johansson (S), ON Bengt-Åke Torhall (FP),

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträde 2013-06-18

Kommunfullmäktige sammanträde 2013-06-18 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2013-06-04 Handlingar till Kommunfullmäktige sammanträde 2013-06-18 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2013-06-04 KALLELSE Kommunfullmäktige kallas till sammanträde: Plats: Forum,

Läs mer

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-06-21 1 (9) Plats och tid Centrumhuset i Hyltebruk kl. 15.30-17.30 Beslutande Anders Bertilsson () 1:e vice ordf. Åke Morin (KV) 2:e vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (20)

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (20) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2014-08-06 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum Kl. 13:00-16:00 Tommy Edenholm (KV) ordförande Maria Hedin

Läs mer

Arbets- och näringslivsnämnden (9)

Arbets- och näringslivsnämnden (9) Arbets- och näringslivsnämnden 2011-02-15 1 (9) Plats och tid Tiraholms Fisk, Unnaryd 13.15-15.50 Beslutande Övriga deltagare Henrik Erlingson (C) ordförande Ahova Lood (S) Niclas Erlandsson (FP) Anna

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S), ordförande Ingemar Andersson (S) tjänstgörande ersättare Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S), ordförande Ingemar Andersson (S) tjänstgörande ersättare Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-08-13 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagare Ann-Kristin Petersson (S), ordförande Ingemar Andersson (S) tjänstgörande

Läs mer

Lennart Ohlsson (C) ANSLAG/BEVIS

Lennart Ohlsson (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-04-22 1 (13) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid 2015-04-27 Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-14:00 Maria Hedin (S) ordförande

Läs mer

Våge Eriksson, FUB ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret

Våge Eriksson, FUB ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret Kommunala Handikapprådet 2013-03-04 1 (11) Plats och tid Hörsalen i Centrumhuset, Hyltebruk kl. 16.15-18.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Politiker Åke Morin (KV) ordförande,

Läs mer

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) till kl 11:10

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) till kl 11:10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-19 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, Hyltebruk kl 8:30 12:45 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée

Läs mer

Henrik Erlingson (c) ordförande Ahova Lood (s) Kjell Wåxnäs (m) Bruno Granath (c) Ingemar Andersson (s) Johan Edenholm (kv) Nicklas Erlandsson (fp)

Henrik Erlingson (c) ordförande Ahova Lood (s) Kjell Wåxnäs (m) Bruno Granath (c) Ingemar Andersson (s) Johan Edenholm (kv) Nicklas Erlandsson (fp) Arbets- och näringslivsnämnden 2010-09-21 1 (8) Plats och tid Nissaströms kursgård 15.00-17.00 Beslutande Henrik Erlingson (c) ordförande Ahova Lood (s) Kjell Wåxnäs (m) Bruno Granath (c) Ingemar Andersson

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 08:30-09:30 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Ronny Löfquist (S) (ordförande), Marie-Louice Lindström (S) (1:e vice ordförande), Johan Edenholm

Läs mer

Omsorgskontoret sammanträdesrum 13:00-15:35 Gunnel Johansson (S), ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV)

Omsorgskontoret sammanträdesrum 13:00-15:35 Gunnel Johansson (S), ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-06-04 1 (9) Plats och tid Beslutande Omsorgskontoret sammanträdesrum 13:00-15:35 Gunnel Johansson (S), ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Övriga deltagare

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Biosalongen i Forum, Hyltebruk kl. 13:00-13:45 Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Ronny Löfquist (S) (ordförande), Marie-Louice Lindström

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (28)

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (28) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2012-05-16 1 (28) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet barn- och ungdomskontoret kl. 11.00 / Landeryds skola kl. 13.00 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) ordförande Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) ordförande Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2013-06-05 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum omsorgskontoret, Kl 13.15-14.45 Beslutande Bo Gunnar Åkesson (M) ordförande Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Övriga

Läs mer

Karin Åkesson (C), ordf Gunnel Johansson (S) Tom Barkström (KD)

Karin Åkesson (C), ordf Gunnel Johansson (S) Tom Barkström (KD) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2009-11-04 1 (12) Plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum, kl 13.15 15.45 Beslutande Karin Åkesson (C), ordf Gunnel Johansson (S) Tom Barkström (KD) Övriga deltagare

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11)

Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11) Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11) Plats och tid Hörsalen i Centrumhuset Hyltebruk, kl. 16.00 17.30 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Politiker Wiveca Norén (SPI) ordförande,

Läs mer

Henrik Erlingson (C), ordförande Ahova Lood (S) Anna Roos (KV)

Henrik Erlingson (C), ordförande Ahova Lood (S) Anna Roos (KV) Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 2013-01-23 1 (13) Plats och tid Beslutande Arbets- och näringslivskontoret, Centrumhuset, kl.13:15-14:50 Henrik Erlingson (C), ordförande Ahova Lood (S) Anna

Läs mer

Lennart Ohlsson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S)

Lennart Ohlsson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-12 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Hyltebruk kl 8.30 10.45 Beslutande Lennart Ohlsson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée

Läs mer

Lennart Ohlsson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S)

Lennart Ohlsson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-23 1 (19) Plats och tid Kommunhuset, Hyltebruk, kl 8:30 12 Beslutande Lennart Ohlsson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2012-09-24 1 (10) Hans Moberg (KD) tjänstgörande ersättare

Kommunala Handikapprådet 2012-09-24 1 (10) Hans Moberg (KD) tjänstgörande ersättare Kommunala Handikapprådet 2012-09-24 1 (10) Plats och tid Hörsalen i Centrumhuset, Hyltebruk, kl. 16.00-17.30 Beslutande Politiker Åke Morin (C) ordförande Bo-Gunnar Åkesson (M) Lennart Ohlsson (C) Dorothea

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17)

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet Kl. 13:00-16:10 Beslutande Maria Hedin (S) ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande Mikael Andersson (S) Katja Larsson

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV)

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-12 1 (13) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Terese Borg, ekonom, 142-145 Catarina Påhlman, IFO-chef, 144, 146-156

Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Terese Borg, ekonom, 142-145 Catarina Påhlman, IFO-chef, 144, 146-156 Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-12-21 1 (16) Plats och tid Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum, kl. 15.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Övriga deltagare

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2014-03-03 1 (13)

Kommunala Handikapprådet 2014-03-03 1 (13) Kommunala Handikapprådet 2014-03-03 1 (13) Plats och tid Hörsalen i centrumhuset, Hyltebruk. Kl. 16:00-18:00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Politiker Åke Morin (KV), SBN

Läs mer

Bengt-Åke Andersson. Susanne Ohlsson ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret

Bengt-Åke Andersson. Susanne Ohlsson ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret Kommunala Pensionärsrådet 2015-11-25 1 (6) Plats och tid Hörsalen, Centrumhuset. Kl. 15:00-16:50 Beslutande Gunnel Johansson (S) Ingegerd Torhall (L) Karl-Gustav Lindbäck (KV) Ann-Marie Alfredsson (PRO

Läs mer

Tommy Edenholm ANSLAG/BEVIS

Tommy Edenholm ANSLAG/BEVIS Omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-01-15 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen Kl. 15.00-15.55 Gunnel Johansson (S) ordförande Wiveca Norén (SPI) Tommy Edenholm (KV) Övriga deltagare Cecilia Harley,

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum MÖTESPROTOKOLL Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret kl. 13:00-14:45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Göran Edberg (S) (ordförande), Birgitta Årzen (S) (1:e vice ordförande),

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk kl 08.30-11.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattson

Läs mer

Gunnel Johansson (S) Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Ingegerd Torhall (FP) Ingemar Steneteg (C) Dorothea Nilsson (M) Wiveca Norén (SPI)

Gunnel Johansson (S) Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Ingegerd Torhall (FP) Ingemar Steneteg (C) Dorothea Nilsson (M) Wiveca Norén (SPI) Omsorgsnämnden 2015-03-19 1 (11) Plats och tid Hörsalen 13:15-15-45 Beslutande Gunnel Johansson (S) Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Ingegerd Torhall (FP) Ingemar Steneteg (C) Dorothea Nilsson (M) Wiveca

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2011-05-05 1 (11) Plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl 13.15-15.30 Beslutande Övriga deltagare Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Läs mer

Kommunala Handikapprådet (11)

Kommunala Handikapprådet (11) Kommunala Handikapprådet 2013-09-30 1 (11) Plats och tid Hörsalen i Centrumhuset, Hyltebruk. Kl. 16:00-17:00 Beslutande Politiker Åke Morin (KV), SBN ordförande Dorothea Nilsson (M), BUN Krister Mattson

Läs mer

Åke Morin (KV) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP)

Åke Morin (KV) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2013-09-24 1 (10) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15:20-16:30 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP) Övriga deltagare Mats Andresen,

Läs mer

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bengt-Åke Torhall (FP) tjänstgörande ersättare. Maria Johansson Arnström (S)

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bengt-Åke Torhall (FP) tjänstgörande ersättare. Maria Johansson Arnström (S) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2014-06-03 1 (7) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets sammanträdesrum, kl. 08:00-09:30 Beslutande Övriga deltagare Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Olof Larsson, ekonomichef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Olof Larsson, ekonomichef Eva Nordgaard, sekreterare Kommunstyrelsen 2013-03-12 1 (11) Plats och tid Hörsalen, Hyltebruk kl 14-15 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Olof Larsson, ekonomichef Eva Nordgaard, sekreterare

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum 2016-05-25

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum 2016-05-25 Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 15:00-16:20 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Gunnel Johansson (S) (ordförande), Karl-Gustav Lindbäck (KV), Ingegerd

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid ANK Sammanträdesrum kl. 13:15-16:00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Gunnel Johansson (S) (ordförande), Leif Smith (S) (1:e vice ordförande), Tommy Edenholm (KV) (2:e

Läs mer

Gunnel Johansson (S) Leif Smith (S) ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret

Gunnel Johansson (S) Leif Smith (S) ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret Omsorgsnämnden 2012-06-20 1 (9) Plats och tid Treklövern, Hyltebruk kl. 14.00-15.30 Beslutande Gunnel Johansson (S) Dorothea Nilsson (M) Tjänstgörande ersättare Ingemar Steneteg (C) Ann Brodin Thorsson

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2012-04-04 1 (11) Plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl: 14.00-16.30 Beslutande Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Övriga deltagare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Lennart Ohlsson (C), ordförande Anna Roos (KV)

Lennart Ohlsson (C), ordförande Anna Roos (KV) Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 2014-08-06 1 (14) Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret, Centrumhuset, kl. 15.00 16:05 Beslutande Lennart Ohlsson (C), ordförande Anna Roos (KV) Övriga

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Ulrika Hjorth, ekonomichef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Ulrika Hjorth, ekonomichef Eva Nordgaard, sekreterare Kommunstyrelsen 2012-04-24 1 (25) Plats och tid Hörsalen, Hyltebruk kl 14 14.45 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Ulrika Hjorth, ekonomichef Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-01-13 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Harri Kytöharju (KV) tjänstgörande

Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Harri Kytöharju (KV) tjänstgörande Omsorgsnämndens arbetsutskott 2014-01-16 1 (8) Plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum, Kl. 13.15-15-00 Beslutande Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Harri Kytöharju (KV) tjänstgörande Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-15 1 (17)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-15 1 (17) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-15 1 (17) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk kl 8.30-12 Beslutande Lennart Ohlsson (C) ordförande Desirée Hultberg (M) Johan Edenholm (KV) Ronny Löfquist

Läs mer

Erling Johansson ANSLAG/BEVIS. 2012 Datum för anslags nedtagande. Kommunledningskontoret

Erling Johansson ANSLAG/BEVIS. 2012 Datum för anslags nedtagande. Kommunledningskontoret Kommunala Pensionärsrådet 2012-06-13 1 (7) Plats och tid Hörsalen, Hyltebruk kl: 15.00-16.30 Beslutande Gunnel Johansson (S) ordförande Karl-Gustav Lindbäck (KV) Rune Christiansson (PRO Torup) Tore Klingborg

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum 2016-04-19

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum 2016-04-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott MÖTESPROTOKOLL 2016-04-19 Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-10:30 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Ronny Löfquist (S) (ordförande), Marie-Louice

Läs mer

Omsorgsnämnden (7)

Omsorgsnämnden (7) Omsorgsnämnden 2012-01-25 1 (7) Plats och tid Daglig verksamhet i Hyltebruk, kl: 14.00-16.00 Beslutande Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Ann Brodin Thorsson (KD) Harri Kytöharju (KV) Birgit Gabrielsson

Läs mer

Arbets- och näringslivsnämnden 2011-03-15 1 (9)

Arbets- och näringslivsnämnden 2011-03-15 1 (9) Arbets- och näringslivsnämnden 2011-03-15 1 (9) Plats och tid Lärcentrum rum 203, kl. 9.00-10.15 Beslutande Övriga deltagare Henrik Erlingson (C), ordförande Ahova Lood (S) Anna Roos (KV) Niclas Erlandsson

Läs mer

Lennart Ohlsson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Kjell Wåxnäs (M) tjänstgörande ersättare Micael Arnström (S)

Lennart Ohlsson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Kjell Wåxnäs (M) tjänstgörande ersättare Micael Arnström (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-14 1 (17) Plats och tid Kommunhuset Hyltebruk, kl 8.30 9.30 Beslutande Lennart Ohlsson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Kjell

Läs mer

Krister Mattsson ANSLAG/BEVIS

Krister Mattsson ANSLAG/BEVIS Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 2014-09-17 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet, Arbets- och näringslivskontoret, kl. 15:00 16.10 Beslutande Lennart Ohlsson (C), ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Lennart Ohlsson (C) ordförande Desirée Hultberg (M) Johan Edenholm (KV) Ronny Löfquist (S) vice ordförande Micael Arnström (S)

Lennart Ohlsson (C) ordförande Desirée Hultberg (M) Johan Edenholm (KV) Ronny Löfquist (S) vice ordförande Micael Arnström (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-30 1 (26) Plats och tid Kommunkontoret, Hyltebruk kl 8.30 12.15 Beslutande Lennart Ohlsson (C) ordförande Desirée Hultberg (M) Johan Edenholm (KV) Ronny Löfquist

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-02 186. Lennart Ohlsson (c) ordförande Krister Mattsson (s) Bengt Mård (m) Tommy Edenholm (kv)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-02 186. Lennart Ohlsson (c) ordförande Krister Mattsson (s) Bengt Mård (m) Tommy Edenholm (kv) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-02 186 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Krister Mattsson (s) Bengt Mård (m) Tommy Edenholm

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

Omsorgsnämnden (11)

Omsorgsnämnden (11) Omsorgsnämnden 2013-03-14 1 (11) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl: 13.15-15.30 Beslutande Övriga deltagare Bo Gunnar Åkesson (M) ordförande Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Karl-Gustav

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet 2014-06-11 1 (9)

Kommunala Pensionärsrådet 2014-06-11 1 (9) Kommunala Pensionärsrådet 2014-06-11 1 (9) Plats och tid Beslutande Lilla sammanträdesrummet 15:00 16:55 Gunnel Johansson (S) ordförande Karl-Gustav Lindbäck (KV) Ann-Marie Alfredsson (PRO Rydö) Tore Klingborg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Stefan Yngstrand (FP)

Stefan Yngstrand (FP) Kommunstyrelsen 2015-04-07 1 (24) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, Kl. 08:30-11:10 (ajournering 10:20-10:40) Beslutande Ronny Löfquist (S) ordförande Henrik Erlingson (C) Marie-Louice Lindström

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Hörsalen kl. 13:00-14:00 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Göran Edberg (S) (ordförande), Birgitta Årzen (S) (1:e vice ordförande), Jens- Åke Olofsson

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 13:15-16:30 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Gunnel Johansson (S) (ordförande), Leif Smith (S) (1:e vice ordförande), Tommy Edenholm (KV) (2:e

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-23 1 (23)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-23 1 (23) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-23 1 (23) Plats och tid Kommunhuset Hyltebruk, kl 8:30 11:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Räddningsnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, 429, kl 08:30-09:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Räddningsnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, 429, kl 08:30-09:00 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-08-21 kl 08:30-09:00 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M) Lennart

Läs mer

Ronny Löfquist (S) Maria Johansson Arnström (S) 90-100, 102-107 Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV)

Ronny Löfquist (S) Maria Johansson Arnström (S) 90-100, 102-107 Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (22) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-15:20 Beslutande Övriga deltagare Ronny Löfquist (S) Maria Johansson Arnström (S) 90-100,

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8)

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15.40-16.20 Beslutande Övriga deltagare Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2012-12-05 1 (9) Plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum, kl. 14:00-15:30 Beslutande Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Övriga deltagare

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2011-06-01 1 (8) Plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl: 13.15-16.15 Beslutande Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Övriga deltagare

Läs mer

Lennart Ohlsson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Ronny Löfquist (S)

Lennart Ohlsson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Ronny Löfquist (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-01-15 1 (23) Plats och tid Beslutande Lennart Ohlsson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Omsorgsnämnden sammanträde

Omsorgsnämnden sammanträde Handlingar till Omsorgsnämnden sammanträde 2013-11-21 KALLELSE Omsorgsnämnden kallas till sammanträde: Plats: Datum: Tid: Till ersättare för kännedom Ärendelista: 1. Val av justerare 2. Uppföljning och

Läs mer

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Lisbeth Madsen (M) Gert-Åke Liljenborg (SD)

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Lisbeth Madsen (M) Gert-Åke Liljenborg (SD) 1 (13) Plats och tid Blosset, torsdagen den 19 maj 2016 kl 13:00-14:45 Beslutande Arvo Hellman (S), Ordförande Ulrika Thulin (S), 1:e vice ordförande Margit Johansson (M), 2:e vice ordförande Bert Roos

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2012-08-09 1 (13) Plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum, kl: 14.00-16.30 Beslutande Övriga deltagare Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Hörsalen kl. 13:00-14:00 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Maria Hedin (S) (ordförande), Malin Svan (C) (2:e vice ordförande), Åsa Engberg (L), Lennart Ohlsson (C), Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Henrik Erlingson (C) ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Gunnel Johansson (S) tjänstgörande ersättare

Henrik Erlingson (C) ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Gunnel Johansson (S) tjänstgörande ersättare Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-29 1 (20) Plats och tid Kommunhuset Hyltebruk, kl 8:30 10 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S)

Läs mer