Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Ronny Löfquist (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Ronny Löfquist (S)"

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) Plats och tid Kommunhuset Hyltebruk, kl 8:30-12 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Per Borg, kommunchef Olof Larsson, tf ekonomichef Arbets- och näringslivsnämnden: Lennart Ohlsson (C) ordförande, Christer Grähs arbets- och näringslivschef 241 Omsorgsnämnden: Bo Gunnar Åkesson (M) ordf, Gunnel Johansson (S) vice ordf, Berit Winbladh omsorgschef, Cecilia Harley MAS, Christina Svensson enhetschef/utredare/utv, Ann-Kristin Isacsson ekonom 242 Eva Nordgaard, sekreterare Ronny Löfquist (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Eva Nordgaard Henrik Erlingson (C) Ronny Löfquist (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Hyltebruk Datum för anslags nedtagande Underskrift

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) 240 Godkännande av ärendelista Dnr 2013 KS0012 Arbetsutskottets beslut Ärendelistan har varit utsänd. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att arbeta efter den: 1) Val av justerare 2) Godkännande av ärendelista 3) Samråd KSAU Arbets- och näringslivsnämnden ) Samråd KSAU Omsorgsnämnden ) Information och rapporter kommunstyrelsen ) Kommunberedningen 7) Meddelanden kommunstyrelsen ) Uppföljning och redovisning 2013 Kommunstyrelsen Uppföljning efter 8 månader 9) Uppföljning och redovisning 2013 räddningsnämnden Uppföljning efter 8 månader 10) Uppföljning och redovisning 2013 Hylte kommun Uppföljning efter 8 månader 11) Revisorernas fråga om Uppföljningsgranskning av upphandlingsverksamheten 12) Ungdomsfrågor 13) Omvärldsanalys 2013 kommunstyrelsen 14) Hjärtstartare i kommunen 15) Tillförordnad personalchef 16) Personuppgiftsombud för kommunstyrelsen 17) Firmatecknare ) Anmälan av nya ärenden 19) Behovsprövning Personalutskottsärenden ) Övriga ärenden KS

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) 241 Samråd KSAU Arbets- och näringslivsnämnden 2013 Dnr 2013 KS0032 Närvarande: Lennart Ohlsson (C) ordförande, Christer Grähs arbets- och näringslivschef Vid samrådet diskuterades följande frågor: Ekonomi Mål- och resursprocessen Delårsbokslut 2013, effektiviseringsarbetet och kommande budgetförslag. Hur nämnden ser på och förhåller sig till behovet av effektiviseringar. Vilka genomlysningar görs, vad är bra och vad kan utvecklas ytterligare? Något att tillföra MRP-processen efter flytt till november? Mål- och kvalitetsarbete Nämndens arbete 2013: planeringsdagar-/temadagar, mål- och budgetarbete, kvalitetsarbete? Hur planerar nämnden omvärldsanalys inför kommande planperiod? Arbetet med internkontrollplanen Hur arbetar nämnden med funktionshinderpolitiken? Verksamheten Samarbete mellan nämnderna Avtalet Holländare Arbetet i Samordningsförbundet Halland Utvecklingen i Örnahallen - ombyggnation Arbetsmarknadsläget Näringslivsfrågor - aktiviteter Samordning av lokaler Samarbetet med Arbetsförmedlingen/flyktingmottagning Samarbetsavtal föreningar Utvecklingen av försörjningsstödet Personal - - rekrytering Skuldsanering Övrigt Mer information finns i bilaga.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) 242 Samråd KSAU Omsorgsnämnden 2013 Dnr 2013 KS0033 Närvarande: Bo Gunnar Åkesson (M) ordförande, Gunnel Johansson (C) vice ordförande, Berit Winbladh omsorgschef, Cecilia Harley MAS, Christina Svensson enhetschef m.m. Ann-Kristin Isacsson ekonom. Vid samrådet diskuterades följande frågor: Ekonomi Mål- och resursprocessen Delårsbokslut 2013, effektiviseringsarbetet och kommande budgetförslag. Beskriv året som gått, hur nämnden ser på och förhåller sig till behovet av effektiviseringar. Vilka genomlysningar som gjorts, vad som är bra och vad som kan utvecklas ytterligare? Något att tillföra MRP-processen efter flytt till november? Mål- och kvalitetsarbete Nämndens arbete 2013: planeringsdagar-/temadagar, mål- och budgetarbete, kvalitetsarbete Arbetet med internkontrollplanen Hur arbetar nämnden med funktionshinderpolitiken? Verksamhet Samarbete mellan nämnderna Hälso- och sjukvårdsavtalet - Indexuppräkning - arbetet med nya hemsjukvården LSS boende Storgatan Utvecklingen av anhörigstöd Arbetskläder Personal - rekrytering - vård- och omsorgscollege - annat Övrigt Mer information finns i bilaga.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) 243 Information och rapporter kommunstyrelsen 2013 Dnr 2013 KS0013 Ingen information lämnades.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) 244 Kommunberedningen Dnr 2013 KS0014 Henrik Erlingson (C) redogjorde för de frågor som behandlats vid Kommunberedningens sammanträde 4 september i Hylte kommun.

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) 245 Meddelanden kommunstyrelsen 2013 Dnr 2013 KS0010 Följande meddelanden redovisas och läggs till handlingarna: Länsstyrelsen Nedgrävning kabel Landeryd AF-Statistik Halland SKL ÖJ Företagsklimat Insikt 2013 Länsstyrelsen Upptagande av inspektionsluckor samt installation av avfuktare i kyrkor. Länsstyrelsen Beslut om förundersökning ledningsdragning Långaryds prästgård 2.4 Verksamhetsplan Lärcentrum Detaljplan Västra Hylte 1:199 (Konsum) Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av redovisade meddelanden.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) 246 Uppföljning och redovisning 2013 Kommunstyrelsen Uppföljning efter 8 månader Dnr 2013 KS0002 Efter åtta månader redovisas av kommunstyrelsen en avvikelse mot budget om -381 tkr, vilket är en ökning mot föregående period. Bakgrunden till avvikelsen är reparations- och underhållskostnader för kommunens bilar. Prognosen för hela året pekar på en avvikelse med +289 tkr, vilket liknar prognosen efter sex månader. Denna avvikelse kan förklaras med att kommunens kommunjurist och personalchef slutar sina anställningar från och med september. Tjänsterna kommer troligtvis vara vakanta året ut. En annan anledning är låga kostnader för outhyrda lokaler. Utfall jan-aug samt prognos över årsutfall 2013 Helår 2013 Jan-aug 2013 Verksamhet (tusental kr) Budget Prognos Avvikelse Budget Utfall Avvikelse Nämnd- och styrelseverksamhet Stöd till politiska partier Övrig verksamhet Facklig tid Näringslivsfrämjande åtgärder Allmän kulturverksamhet Bibliotek Fördelade lokalkostnader Kommunledningskontoret Total Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Per Borg/Olof Larsson Upprättad budgetutfallsprognos efter åtta månader. Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av redovisningen.

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) 247 Uppföljning och redovisning 2013 räddningsnämnden Uppföljning efter 8 månader Dnr 2013 KS0003 Räddningsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget om 88 tkr efter åtta månader. Vid årets slut prognostiserar räddningsnämnden av avvikelse om -208 tkr, samma som föregående prognos efter juni månad. Orsaken till prognosens underskott är ett stort behov av köp av material och utrustning som kommer ske under andra halvåret. Detta för att räddningstjänsten ska kunna upprätthålla arbetsmiljökraven och räddningstjänstens säkerhet. Räddningschefen har i samband med delårsbokslutet redovisat en handlingsplan för att få en bättre budgetföljsamhet. Bland annat ska en organisationsutredning genomföras. Utfall jan-aug samt prognos över årsutfall 2013 Helår 2013 Jan-aug 2013 Verksamhet (tusental kr) Budget Prognos Avvikelse Budget Utfall Avvikelse Räddningstjänst Krishantering Total Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Per Borg/Magnus Åman Upprättad budgetutfallsprognos för räddningsnämnden Arbetsutskottets beslut Räddningsnämndens arbetsutskott har tagit del av redovisningen.

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) 248 Uppföljning och redovisning 2013 Hylte kommun Uppföljning efter 8 månader Dnr 2013 KS0001 Driftbudget Nämnderna har redovisat prognostiserat utfall och avvikelse i förhållande till budget vid årets slut. Prognoserna baseras på utfallet januari-augusti 2013 och förväntad utveckling resten av året. Tidigare har prognoser redovisats efter mars, april och maj månader samt i samband med delårsbokslutet efter sex månader. Kommunstyrelsens arbetsutskott har under våren 2013 beslutat att budgetuppföljning sker månadsvis fram till halvårsprognosen och kommunstyrelsen har uppmanat nämnderna att genomföra åtgärder för att få en budget i balans. Arbetsutskottet har därefter beslutat att budgetuppföljning ska ske månadsvis även under andra halvåret Här redovisas tjänstemannaprognoser gjorda efter augusti månad. De har i flera fall ännu inte nämndbehandlats. Nämndernas prognostiserar sammanlagt ett budgetöverskridande med 5,9 mkr. I prognosen i delårsrapporten efter juni månad var avvikelsen -5,5 mkr. Augustiprognosen är alltså 0,4 mkr sämre än föregående. Försämringen ligger mest hos samhällsbyggnadsnämnden, där underskottet ökar med 0,65 mkr, främst gällande fysisk och teknisk planering. Arbets- och näringslivsnämndens prognos har förbättrats med 0,4 mkr. Barn- och ungdomsnämndens prognos har försämrats med 0,15 mkr. Övriga nämnder har inga avvikelser från föregående prognos. Prognoserna för varje nämnd redovisas i särskild tabell. Verksamhetens nettokostnader utanför nämnderna (pensioner mm) är oförändrade från prognosen i del-årsrapporten. Resultatbudget De negativa budgetavvikelserna ovan uppvägs av positiva avvikelser för skatter och utjämning, 2,5 mkr enligt prognos från Sveriges Kommuner och Landsting , samma prognos som i delårsrapporten. Finansnettot väntas liksom i tidigare prognoser ge ett överskott med 2,0 mkr. Det största bidraget till att förbättra resultatet är återbetalning av sjukförsäkringsavgifter från AFA. Denna obudgeterade återbetalning antas bli 9 mkr, samma belopp som i delårsprognosen. Återbetalningen har nu fastställts genom beslut av AFA:s styrelse Sammantaget innebär avvikelserna ett prognostiserat resultat på 7,6 mkr, jämfört med 8,0 mkr i aprilprognosen, en försämring med 0,4 mkr. Det budgeterade resultatet är efter tilläggsanslag under året 0,5 mkr. Det prognostiserade resultatet är alltså 7,1 mkr bättre.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) Investeringsredovisning För 2013 finns i mål- och resursplan investeringsanslag på sammanlagt 38,7 mkr. Under 2013 har tilläggsanslag beslutats med 16,1 mkr och 60,5 mkr har ombudgeterats från Utöver dessa 60,5 mkr har även överförts raminvesteringar på 1,1 mkr. Sammanlagt innebär detta ett investeringsutrymme på 116,3 mkr Under årets första åtta månader har 33,0 mkr (28,4 %) använts. För samhällsbyggnadsnämndens investeringar samt fastighets- och IT-investeringarna (under kommunstyrelsen) har prognoser över årsutfallet gjorts i samband med denna uppföljning. För övriga investeringar antas att utfallet blir enligt de prognoser som gjordes i samband med delårsrapporten. Utfallsprognosen innebär sammanlagt att 91,6 mkr av 116,3 mkr (78,8 %) förbrukas under De största projekten är: Renovering Örnahallen, 29,5 mkr, varav 22,7 mkr 2013 Ny förskola i Torup (Bjälkagården), 16 mkr, varav 8,9 mkr 2013 Hyltebruks reningsverk, 30 mkr, varav 17,4 mkr Den nya prognosen innebär 0,4 mkr högre investeringsvolym jämfört med prognosen i delårsrapporten. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Per Borg/Olof Larsson: Sammanställning av drift- och resultatprognos 2013 efter 8 månader. Sammanställning av investeringsprognos 2013 efter 8 månader. Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av redovisningen.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) 249 Revisorernas fråga om Uppföljningsgranskning av upphandlingsverksamheten Dnr 2013 KS0079 Kommunens revisorer har kommit in med en skrivelse angående hanteringen i samband med tidigare genomförd granskning av upphandlingsverksamheten. Revisorerna frågar kommunstyrelsen hur man säkerställer att rutiner för den interna kontrollen på samhällsbyggnadsnämnden i fortsättningen ska kunna fungera bättre. Per Borg redogör för hur ärendet hanterats och delar ut underlag i form av mejlkorrespondens. Yrkanden Ronny Löfquist (S) med instämmande av Henrik Erlingson (C) yrkar att arbetsutskottet ger kommunledningskontoret i uppdrag att skriva ett svar på revisorernas fråga. Förslag på svar ska behandlas av kommunstyrelsen vid sammanträdet 8 oktober. Proposition Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Ronny Löfquists yrkande och finner att arbetsutskottet beslutat bifalla yrkandet. Arbetsutskottets beslut Kommunledningskontoret ges i uppdrag att skriva ett svar på revisorernas fråga. Förslag på svar ska behandlas kommunstyrelsen vid sammanträdet 8 oktober.

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) 250 Ungdomsfrågor Dnr 2013 KS0191 Henrik Erlingson (C) redogör för ärendet om Ungdomsfrågor. Ungdomsfrågor är ett område där olika aktörer är inblandade, t. ex. region, kommun och stat. För att framgång ska uppnås är det viktigt att finns 'en väg in' i kommunen som organisation. Detta för att underlätta dialog med andra organisationer liksom med Hylteungdomar. Hylte har inte någon kontaktperson eller liknande i dagsläget som har denna typ av ansvar. Yrkanden Henrik Erlingson (C), med instämmande av Desirée Hultberg (M) yrkar att kommunledningskontoret ges i uppdrag att organisatoriskt se över var ungdomsfrågor ska hanteras i befintlig organisation kommunledningskontoret ges även i uppdrag att ta fram förslag på vilket sätt ungdomsdialog kan förbättras, är det t.ex. ungdomsforum, samverkan genom föreningar eller någonting annat som ger resultat? arbets- och näringslivsnämnden ges i uppdrag att undersöka om ungdomskommunutvecklare kan vara ett alternativ inom Hyltes kommuns sommarjobb enligt modell från Kungsbacka. förslag från kommunledningskontoret och återkoppling från arbets- och näringslivsnämnden ska ske i arbetsutskottet senast i november Ronny Löfquist (S) yrkar att arbetsutskottet ska avvakta med detta initiativ till förmån för Leaderprojektet Boost Hylte. Proposition Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med Henrik Erlingsons yrkande. Omröstning Omröstning begärs och verkställs efter det att följande omröstningsproposition godkänts. Den som röstar för Henrik Erlingsons yrkande röstar Ja. Den som röstar för Ronny Löfquists yrkande röstar Nej. Det avgavs 2 Ja-röster av Henrik Erlingson (C) och Desirée Hultberg (M) och 2 Nej-röster av Ronny Löfquist (S) och Micael Arnström (S). Johan Edenholm (KV) avstod från att rösta. Med ordförandes utslagsröst beslutade arbetsutskottet i enlighet med Henrik Erlingsons yrkande. Arbetsutskottets beslut Kommunledningskontoret ges i uppdrag att organisatoriskt se över var ungdomsfrågor ska hanteras i befintlig organisation. Kommunledningskontoret ges även i uppdrag att ta fram förslag på vilket sätt ungdomsdialog kan förbättras, är det t.ex. ungdomsforum, samverkan genom föreningar eller någonting annat som ger resultat?

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) Arbets- och näringslivsnämnden ges i uppdrag att undersöka om ungdomskommunutvecklare kan vara ett alternativ inom Hyltes kommuns sommarjobb enligt modell från Kungsbacka. Förslag från kommunledningskontoret och återkoppling från arbets- och näringslivsnämnden ska ske i arbetsutskottet senast i november Beslutet skickas till: Arbets- och näringslivsnämnden Kommunledningskontoret

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) 251 Omvärldsanalys 2013 kommunstyrelsen Dnr 2013 KS0007 Kommunchef Per Borg redogjorde för ett förslag på innehåll i den omvärldsbevakning som kommunstyrelsen ska göra vid sitt kommande sammanträde 8 oktober. Dels ska man utgå från de gamla förutsättningarna, dels titta närmare på nya i form av E-förvaltning och Lean-arbetet. Berörda tjänstemän bjuds in att delta. Det räcker att omvärldsbevakningen startar kl 13 och följs av kommunstyrelsens vanliga sammanträde. Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsen startar sitt sammanträde 8 oktober kl 13 med omvärldsbevakning i enlighet med Per Borgs förslag.

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) 252 Hjärtstartare i kommunen Dnr 2013 KS0124 Kommunala handikapprådet (KHR) beslutade vid sitt sammanträde , 6, att förorda att räddningstjänsten ska inventera de hjärtstartare som finns i kommunala fastigheter och se till att de är lättillgängliga. Man bör också se till att de är tydligt skyltade. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav , 154, räddningstjänsten i uppdrag att inventera de hjärtstartare som finns i kommunala fastigheter samt beskriva tillgänglighet och skyltning. Räddningstjänstens inventering av hjärtstartare: Fastigheter Tillgänglighet Skyltning Örnvallen Ingen åtkomst när byggnaden är låst Ingen skyltning Örnahallen Bra åtkomlighet vid all Skyltning på ytterdörr, verksamhet inomhus bör skyltas bättre Torelund Ingen åtkomst när byggnaden är låst Ingen skyltning Unnaryd Bra åtkomlighet vid all Ingen skyltning verksamhet inomhus Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Per Borg/Magnus Åman Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott , 154 Räddningsnämndens förslag till beslut Räddningsnämnden har tagit del av ovanstående information. Yrkanden Henrik Erlingson lägger ett tilläggsyrkande: Räddningsnämnden ger räddningstjänsten i uppdrag att skylta upp platserna med hjärtstartare och säkerställa att deras tillgänglighet är tillfredsställande. Proposition Ordförande ställer först proposition på bifall eller avslag till räddningstjänstens förslag och finner att arbetsutskottet beslutat bifalla förslaget. Ordförande ställer därefter proposition på bifall eller avslag till Henrik Erlingsons tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutat bifalla yrkandet.

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) Arbetsutskottets förslag Räddningsnämnden har tagit del av informationen. Räddningsnämnden ger räddningstjänsten i uppdrag att skylta upp platserna med hjärtstartare och säkerställa att deras tillgänglighet är tillfredsställande. Beslutet skickas till: Räddningstjänsten

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) 253 Tillförordnad personalchef Dnr 2013 KS0190 Ordinarie personalchef har slutat sin anställning. I avvaktan på rekrytering av personalchef föreslår kommunchef Per Borg att Åsa Andersson utses till tillförordnad personalchef med tillträde Arbetsutskottets beslut Åsa Andersson utses som tillförordnad personalchef med tillträde Beslutet skickas till: Personalenheten

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) 254 Personuppgiftsombud för kommunstyrelsen Dnr 2013 KS0189 Kommunstyrelsen är ansvarig för de personregister som kommunstyrelsen för i sin verksamhet och som man förfogar över. Den personuppgiftsansvarige har möjlighet att utse ett personuppgiftsombud som ska vara en tillgång för den personuppgiftsansvarige när det gäller integritetsskydd vid behandling av personuppgifter, föra förteckning över behandlingar och att hjälpa den registrerade att få rättelse. Innan den personuppgiftsansvarige börjar en ny behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad ska en skriftlig anmälan göras till Datainspektionen. Anmälan behöver inte ske till Datainspektionen om det finns ett personuppgiftsombud utsett. Anmälan sker då istället till personuppgiftsombudet. Den personuppgiftsansvarige har alltid det yttersta ansvaret för all behandling även om han utser ett ombud. Nuvarande personuppgiftsombud har slutat och en ny behöver utses. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen utser informations- och kanslichef Susanne Mared till personuppgiftsombud för kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Per Borg/Susanne Mared Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen utser informations- och kanslichef Susanne Mared till personuppgiftsombud för kommunstyrelsen. Beslutet skickas till: Informations- och kanslichefen

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) 255 Firmatecknare 2013 Dnr 2013 KS0018 Nytt beslut ska fattas om firmatecknare. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Per Borg/Susanne Mared Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsens ordförande Henrik Erlingson och vid förfall för honom vice ordförande Ronny Löfquist med kontrasignation av kommunchef Per Borg, ekonomichef Ulrika Hjorth, tf personalchef Åsa Andersson eller kanslichef Susanne Mared tecknar kommunens firma. Kommunchef Per Borg, ekonomichef Ulrika Hjorth, kanslichef Susanne Mared, tf personalchef Åsa Andersson, två i förening eller någon av dem med kontrasignation av Lisbeth Arlid, Christoffer Rydström, Ann-Kristin Isacsson eller Sofia Mårtensson tecknar kommunens bankgiro och plusgiro. Anvisningar å kommunens bank- och checkräkningar tecknas på samma som ovan angivits för bankgiro och plusgiro. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Åke Morin och kommunchef Per Borg, två i förening, tecknar kommunens förbindelse rörande det tidigare förmedlingsorganets kvarvarande ärenden. Kvittens av post- och värdehandlingar tecknas av Bodil Carlsson, Liselotte Johansson, Eva Nordgaard Angelica Johansson och Frida Roos Lundström var för sig. För Stiftelsen syskonen Andersson i Fängsed Donationsfond och Stiftelsen bröderna Andersson i Kjerstinabo utses kommunstyrelsens ordförande Henrik Erlingson och vid förfall för honom vice ordförande Ronny Löfquist med kontrasignation av kommunchef Per Borg, ekonomichef Ulrika Hjorth att teckna fondernas firma. Kommunchefen, ekonomichefen, kanslichefen och ekonomen Ann-Kristin Isacsson, två i förening tecknar fondernas bankkonto. Olof Larsson ersätter Ulrika Hjorth som firmatecknare under perioden Beslutet skickas till: Samtliga kontor och firmatecknare

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) 256 Anmälan av nya ärenden Dnr 2013 KS0016 Inga nya ärenden anmäldes.

22 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) 257 Behovsprövning Personalutskottsärenden 2013 Dnr 2013 KS0015 Henrik Erlingson (C) informerade om läget avseende tjänster som kontoren vill besätta och som ska behovsprövas av personalutskottet (se bilaga). Personalutskottets beslut Personalutskottet har inget att erinra mot att följande befattningar återbesätts/tillsätts: Barn- och ungdomskontoret Örna Hög lärare sva/sv, vt 100 % Kommunledningskontoret Personalenheten lönekonsult, vt 50 % Omsorgskontoret Kommunrehab Leg demens ssk, tv 100 % Omsorgskontoret LSS Pers ass Personlig ass, tv ca 62 % Omsorgskontoret Säbo Torup omsorgsass/usk, vt 75 %.

23 Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) 258 Övriga ärenden KS Dnr 2013 KS0053 Möte med Telia Hylte kommun och Telia hade ett möte 9 september då främst bredband och fibernät diskuterades. Det är dags att stöta på Telia angående de löften som då gavs.

24 Sammanställning behovsprövning PU Anställnin Önskat tillträde Åter eller Ny Alternativ övervägda Chef Refnr Kontor Enhet Befattning gsform Omfattning BUK Örnaskolan Hög Lärare SvA/Sv visstid 100% åter nej Tommy F o P. KLK Personalenheten Lönekonsult visstid 50% åter Ja Per Borg OK Kommunrehab Leg demenssjuksköterska TV 100% snarast åter Ja Mona Adolfsson OK LSS Personlig assistans Personlig assistans TV ca 62% åter nej Nina F/ Ermina H OK Säbo Torup Omsorgsassistent/usk visstid 75% snarast åter ja Anna Pettersson Beslut PU

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) till kl 11:10

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) till kl 11:10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-19 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, Hyltebruk kl 8:30 12:45 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Anna Hedqvist, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Anna Hedqvist, sekreterare Kommunfullmäktige 2015-03-26 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl. 18.30 20.15 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Anna Hedqvist, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Kommunfullmäktige 2012-04-19 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk kl 18.30 21.30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Dorothea

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2015-06-16 1 (15) Carl Larsson (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 61-74 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadsnämnden 2015-06-16 1 (15) Carl Larsson (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 61-74 ANSLAG/BEVIS Samhällsbyggnadsnämnden 2015-06-16 1 (15) Plats och tid Gästgivaregården i Torup, kl. 08.00-12.30 Beslutande Malin Thydén-Kärrman (S) ordförande Johan Elgemark (C) Bengt-Åke Torhall (FP) Carl Larsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-10-23 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Ritha Sörling och Örjan Fredriksson. Sekreterarens rum tisdag 2008-09-30

Ritha Sörling och Örjan Fredriksson. Sekreterarens rum tisdag 2008-09-30 Kommunstyrelsen 2008-09-23 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Hällefors, kl. 13.00 15.40 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer Sammanträdesprotokoll 1 (40) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 09.00-15.40 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD ej 71 Tomas Söreling, S Pär Edgren, M 65-78

Läs mer

Roger Andersson (S) Johan Elgemark (C) Johan Elgemark (C) ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret

Roger Andersson (S) Johan Elgemark (C) Johan Elgemark (C) ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-10 1 (17) Plats och tid Hörsalen, Centrumhuset i Hyltebruk. Kl. 08:00-12:00 Beslutande Malin Thydén-Kärrman (S) ordförande Johan Elgemark (C) Bengt-Åke Torhall (FP) Carl

Läs mer

Utses att justera: Harry Johansson. Underskrifter Sekreterare Claes Hultgren Paragrafer 96-112

Utses att justera: Harry Johansson. Underskrifter Sekreterare Claes Hultgren Paragrafer 96-112 Kommunstyrelsen 14 oktober 2009 1 (25) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-18.00 Ajournering kl. 17.00-17.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman-Felth Sune Frisk Bengt-Olof

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-13.45, ajournering 9.40-10, 12-13 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson 1 (22) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:45 Paragrafer Beslutande Se sid 2 1-17 Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson,

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Cristina Kvist (V) ersätter Bo Eliasson (V) 170, 172-184. Övriga närvarande Ersättare

Cristina Kvist (V) ersätter Bo Eliasson (V) 170, 172-184. Övriga närvarande Ersättare Sida 1 (41) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-15:17 Ajournering för kaffe kl. 10:00-10:20 Föreläsning och lunch kl. 11:00-14:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S),

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C)

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2011-08-11 1 (27) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet i kommunhuset, kl. 09.00-11.30 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-06-07 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14.00 18.30 (Ajournering 18.00 18.15) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD)

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD) Datum Plats och tid Knutssalen Gamla Rådhuset 18:00-20:45 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Lykke Palme (M), Paula Larsson Jarl (M), Fredrik Bothén (M), Urban

Läs mer

PROTOKOLL 1(27) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2012-11-27

PROTOKOLL 1(27) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2012-11-27 PROTOKOLL 1(27) Plats och tid Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Konferensrum 209, 2:a våningen, Ale gymnasium, kl 09:05-14:00 (ajournering 10:30-10:45 och 11:55-12:35)

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(18) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2013-11-12 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2013-11-18 Kl. 10.00 Paragrafer: 112-131 Sekreterare:

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer