1 (6) Kommunala Handikapprådet Kungajaktmuseet, Älgens Berg, Hunneberg Måndag den 20 april 2009, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 (6) Kommunala Handikapprådet 2009-04-20. Kungajaktmuseet, Älgens Berg, Hunneberg Måndag den 20 april 2009, kl. 13.00 16.30"

Transkript

1 1 (6) Plats och tid Kungajaktmuseet, Älgens Berg, Hunneberg Måndag den 20 april 2009, kl Närvarande Övriga Ann-Britth Fröjd, SN, ordförande Ingvar Håkansson, SBN Ragnar Sandberg, BN Johan Ekström, SBN Kjell Odalgård, BN Gun Lidström, FUB Lennart Kristensson, SRF Ing-Marie Lagher-Kågerstig, DHR Christer Johnsson, HLF Berit Swärd, HRF Håkan Bäcklund, NHR Anneli Sedin, SRF Per-Olof Blixt, Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad Mia Harri, handikappkonsulent, socialförvaltningen Pär Cederqvist, VD, Kungajaktmuseet Monica Alfsdotter, platschef, Kungajaktmuseet Lennart Blomberg, Forum Vänersborgs Stad Peter Falk, sekreterare, socialförvaltningen Underskrift Sekreterare Peter Falk Ordförande Ann-Britth Fröjd

2 2 (6) Mötets öppnande Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Därpå följde en presentationsrunda. Presentation av Kungajaktmuseet, Älgens Berg Verkställande direktör för Kungajaktmuseet, Pär Cederqvist och platschef för Kungajaktmuseet, Monica Alfsdotter presenterade och informerade om verksamheten. År 2008 hade museet nästan besökare. 20 procent av besökarna var utländska turister, mest turister från Tyskland. Kungajaktmuseet är inte endast ett museum där man visar olika djur (Uppstoppade och med datateknik) som bland annat finns på Hunne- och Halleberg. Museet erbjuder också olika arrangemang och aktiviteter i omgivningarna. Man anordnar även dagkonferenser. Museet har två konferensrum. Det största mötesrummet kan ta upp till 30 personer. Museibyggnaden är tillgänglig även för personer med funktionsnedsättningar. Men det finns ingen hörslinga monterad i lokalerna. Besökare får låna det mobila hörsystemet som Vänersborgs kommun tillhandahåller. Man bokar/hämtar/återlämnar utrustningen i receptionen på kommunhuset i Vänersborg. Personalen är för övrigt öppen för individuella lösningar beträffande tillgängligheten. Till exempel kan synskadade personer få möjlighet att känna på föremålen i museet, trots att det för övrigt är förbjudet. Avseende tillgängligheten i naturen utanför museet så finns det en handikappanpassad slinga på 1.8 km, där det går bra att ta sig fram med rullstol. I anslutning till museet finns även en handikappanpassad slinga på 400 meter. Om man vill boka konferenser eller något annat arrangemang går det bra att ringa direkt till museet på telefon, Information och diskussion med Forum Vänersborgs Stad Lennart Blomberg, ordförande i Forum Vänersborgs Stad (före detta Centrumföreningen) inledde med en kort presentation av föreningen. Forum Vänersborgs Stad är en förening där de flesta företagarna i Vänersborgs centrum är medlemmar. Föreningen samarbetar med fastighetsägarna och kommunen. Syftet med verksamheten är att tillsammans göra Vänersborgs centrum ännu mer attraktivt och utveckla centrumhandeln. Sedan en tid tillbaka har Forum Vänersborgs stad anställt en så kallad centrumutvecklare. Denne har dock nyligen slutat. Efter presentationen delgav rådet sina synpunkter på framkomligheten i centrum, främst på gågatan. Rådet anser att framkomligheten för personer med funktionsnedsättningar är mycket begränsad. Utanför butikerna finns det reklamskyltar, klädställningar, blomkrukor och annat som kraftigt beskär framkomligheten. Många personer med funktionsnedsättningar undviker gågatan på grund av dess undermåliga framkomlighet. Ledamot Anneli Sedin, SRF påpekade att 2 procent av landets medborgare har någon form av synnedsättning. Översatt till Vänersborgs folkmängd så omfattas cirka 750 personer av olika typer av synnedsättningar. Därutöver tillkommer andra grupper med funktionsnedsättningar.

3 3 (6) Om personer med funktionsnedsättningar undviker att vistas på gågatan så innebär detta färre kunder till butikerna. Detta i sin tur innebär inkomstbortfall för handlarna i centrum. Lennart Blomberg lovade att framföra detta argument till sina medlemmar. Som gågatan idag ser ut, med allehanda saker som står utplacerade, så känner sig vissa personer med funktionsnedsättning inte välkomna, eftersom framkomligheten är så dålig. Om man vill ha ett levande centrum för alla, så borde man också planera så att alla kan ta sig fram på ett godtagbart sätt. Ordföranden i KHR påpekade att om någon skulle falla och skada sig på exempelvis en felplacerad reklamskylt så kan det bli stora skadestånd för butiksinnehavaren. Kommunala handikapprådet kräver att butiksinnehavarna följer regelverket i allmänna lokala ordningsföreskriften. Där står det klart och tydligt anvisat var butiksinnehavarna ska placera sina saker. Tillsynen för detta har polismyndigheten. De kan utdöma böter till den som bryter mot reglerna. Om det inte sker en förbättring så kommer KHR att föreslå ett totalförbud mot reklamskyltar och klädställningar utanför butikerna. Men i första hand tror ordföranden på dialog och samarbete. Lennart Blomberg tog till sig av synpunkterna och lovade att framföra rådets synpunkter till Forum Vänersborgs Stad vid deras nästa möte i maj. Man kunde också tänka sig att bjuda in någon från rådet för att direkt framföra sina synpunkter. Butiksinnehavarna kunde vid detta tillfälle få chansen att prova simulerad optik för att kunna sätta sig in i hur det är att ta sig fram som synskadad. Genomgång av föregående minnesanteckningar På KHR:s möte togs frågan om nivåerna på föreningsbidragen upp. Ordföranden återkommer med svar på KHR:s möte Sekreteraren fick uppdraget att begära ut handlingar från Barn- och ungdomsnämnden från den senaste revideringen. Ordföranden informerade att socialnämnden har beslutat om revideringar i färdtjänsten enligt det förslag som socialförvaltningen har lagt fram. Förslagen presenterades på ett informationsmöte på högskolecentrum där kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet var inbjudna. Förslaget innebär att servicenivån för färdtjänst sänks från nivå 4 till nivå 5 och servicenivån för arbetsresor sänks från nivå 2 till nivå 3. När Västtrafik förändrar sin zonindelning och höjer kollektivtrafiktaxan så höjs även egenavgiften för den enskilde färdtjänstkunden. Baspriset för en bussbiljett inom kommunen kommer efter att kosta 38 kr per enkelresa. Därutöver lägger kommunen ett påslag på 15 procent. (nuvarande påslag är 30 procent) Summan för enkelresa med färdtjänst blir då 44 kronor. Den föreslagna omändringen av färdtjänsten medför inte några inskränkningar i kommunens generösa reseområde. Man får alltså som tidigare åka inom hela Västra Götalandsregionen. Förändringarna inom färdtjänsten föranleds av att färdtjänstbudgeten för närvarande har ett underskott på närmare 2,2 miljoner.

4 4 (6) Ledamot Anneli Sedin, SRF tog upp frågan om att man inte får beställa färdtjänst nattetid. Mellan på vardagar och mellan på helger får färdtjänstberättigade inte beställa någon resa. Man får åka, men då måste kunden beställa före kl på kvällen. Ordföranden lovade att ta med sig frågan. Ledamot Lennart Kristensson, SRF ansåg att rådet tills vidare skulle skjuta upp HSO:s begäran om att kommunen borde skaffa en syn- och hörselinstruktör. Detta på grund av kommunens dåliga ekonomi. Rådet biföll begäran. Diskussion följde om det är kommunen eller regionens ansvar att anställa syn- och hörselinstruktörer. Per-Olof Blixt, Hälso- och sjukvårdsnämnden i trestad tog med sig frågan till regionen. Ordföranden ska åter ta upp frågan om hörseltekniska hjälpmedel på turistbyrån. Denna gång med Visit Vänersborg-Trollhättan. På föregående möte fick handikappkonsulent Mia Harri i uppdrag och ta reda på funktionshindrade ungdomars rätt till sommararbete i kommunen. Gymnasieförvaltningen som är ansvariga för kommunens feriearbeten meddelar att de inte gör någon skillnad på ungdomar med eller utan funktionsnedsättningar. Även ungdomar med funktionsnedsättningar kan få sommararbete. Det har mest varit en fråga om bristande information. Angående förra mötets fråga varför hemsjukvårdsavgiften inte omfattas av högkostnadsskyddet levererade ordföranden svaret. Hemsjukvård är ett kommunalt ansvar och kommunen har rätt att ta ut en avgift för detta. Högkostnadsskyddet är utfärdat av regionen och är riktad till deras patienter, inte till patienter inskrivna i den kommunala hemsjukvården. På grund av detta omfattas inte personer inskrivna i hemsjukvården av högkostnadsskyddet. Maxbelopp för hemsjukvård i kommunen är 200 kronor per månad. På förra KHR-mötet lovade Kerstin Andersson, BUN att ta med sig frågan om hur kommunen tillämpar sallamankadeklarationen. På grund av att hon ej var närvarande vid dagens möte bordläggs frågan till nästa möte. Den planerade seniormässan i Arena Vänersborg är flyttat till Ordföranden meddelar att KHR:s representant i planeringsgruppen är Berit Swärd, HRF. Carl-Gustaf Engsryd, SRF får också medverka i gruppen. Dock utan arvode. På mötet med KHR tog Mia Harri med sig frågan om ledsagning vid byte och påstigning av tåg. Dessa tjänster har fungerat dåligt. Enligt Västtrafik ska problemet nu vara löst. Personer som behöver hjälp och ledsagning ska få det stöd de behöver vid dessa tillfällen.

5 5 (6) På den utdragna frågan om byggandet av en bättre ramp vid uteserveringen på restaurang Italia så är saken nu klar, meddelar Mia Harri. De önskemål på justeringar som rådet haft kommer att verkställas i och med ombyggnationen och byggandet av en ny uteservering. Mia Harri har varit på ett möte där man bland annat diskuterat benämningarna Funktionshinder/handikapp. Man bör efterfölja internationella riktlinjer och dessa riktlinjer säger att funktionshindrad är den korrekta benämningen när man talar om människor. Avseende handikapp så kan detta användas som en del av ett ord exempelvis handikappolitik, handikapprogram, handikapprådet eller handikappkonsulent. Mias yrkestitel är från och med nu alltså handikappkonsulent. Ett nätverk för handikappkonsulenter har bildats i Västra Götalandsregionen. Av regionens 49 kommuner så är det endast 5 kommuner som har en anställd handikappkonsulent. Vänersborg, Borås, Falköping, Alingsås och Skövde. Beträffande tillgänglighetsarbetet såg de Vänersborg som en förebild. Handikapprådet har en bra dialog och ett gott samarbete med kommunens tjänstemän och politiker. Punkter från HSO 1. Skyltar Med mera på trottoarerna Se punkten information och diskussion med Forum Vänersborgs Stad. 2. Hjärtstartare på Arena Vänersborg Just nu förbereds ärendet i en motion till kommunen. Det ska eventuellt finnas en hjärtstartare i Vänersborgs centrum och i Arena Vänersborg. Mia fick uppdraget att undersöka saken. 3. Tillgänglighet på badplatser och simhallar Ledamot Lennart Kristensson, SRF påpekade att Vattenpalatset behöver en lift så att rörelsehindrade kan ta sig i och ur bassängen på ett säkert och smidigt sätt. Ordföranden informerade rådet om att det inkommit ett brev till Kommunala handikapprådet där några privatpersoner tar upp frågan och kräver att en lift installeras på Vattenpalatset. Styrelsen för Vattenpalatset känner till problemet. Det hela är en fråga om ekonomi. Insättande av en lift är kostsamt. Ordföranden tar upp frågan igen med styrelsen och överlämnar det inkomna brevet. Brevet bifogas. 4. Inköp av boken Bygg ikapp till granskningsgruppen Ordföranden beslutade att vi ska köpa in boken Bygg ikapp till granskningsgruppen. Mia gör beställningen. Det vore bra om vi också kunde få köpa in samma bok till kommunhuset. Mia tar med sig frågan till socialförvaltningen. Även en annan bok med titeln Tillgänglig lokal 2 ska köpas in.

6 6 (6) Rapport Ledamot Ing-Marie Lagher-Kågerstig, DHR påpekade att SJ stänger av tågtrafiken söder om Älvängen på grund av järnvägsarbete under juli och augusti. Det kommer att medföra problem för funktionshindrade att ta sig till Göteborg. Kommunens samverkansgrupp för tillgänglighetsfrågor är nu komplett. Representant från gymnasieförvaltningen blir Maria Thulin var det en information i sessionssalen på kommunhuset om dubbelt utsatt våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning. Informationen vände sig till kommunens anställda, politiker och organisationer. Kommunala handikapprådet hade också fått en separat inbjudan till informationen. Efter en inbjudan från Brålanda pastorat har granskningsgruppen (Ing-Marie Lagher-Kågerstig och Berit Swärd) samt Mia Harri varit i Brålanda och granskat tillgängligheten till kyrkor och församlingshem var Ing-Marie och Mia på Leva och fungera mässan i Göteborg. Webbredaktör Catrin Andersson och Mia Harri har enats om att information ska vara tillgänglig för funktionshindrade på alla medier i kommunen. Man ska i framtiden beställa dessa produkter vid efterfrågan istället för att lägga upp lager. För närvarande arbetar man på att ta fram två rum i kommunhuset där elöverkänsliga personer kan vistas. Rummet blir inte helt elsanerade utan elreducerade. Under mötets gång framkom nya förslag på inbjudningar av gäster till KHR. Ordföranden har därför gjort en ny aktivitetsplan. Aktivitetsplanen bifogas. Nästa möte Ordföranden har beslutat att kommunala handikapprådets planerade möte ska ställas in. På grund av det ekonomiska läget har kommunledningen beslutat att kommunens nämnder och organ (ex KHR) ska spara 10 procent i arvodeskostnader. Sekreteraren kommer att meddela datum och tid för nästa möte så fort sådan fastslagits.

1 (5) Kommunala Handikapprådet 2009-09-21. Kommunhuset, sal 225, Sundsgatan 29, Vänersborg Måndag den 21 september 2009, kl. 13.30 17.

1 (5) Kommunala Handikapprådet 2009-09-21. Kommunhuset, sal 225, Sundsgatan 29, Vänersborg Måndag den 21 september 2009, kl. 13.30 17. 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, sal 225, Sundsgatan 29, Vänersborg Måndag den 21 september 2009, kl. 13.30 17.00 Närvarande Ann-Britth Fröjd, SN, ordförande Madeleine Karlsson, KS Ingvar Håkansson, SBN

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-06 Kommunala rådet för funktionshindersfrågor

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-06 Kommunala rådet för funktionshindersfrågor 1/3 Sessionssalen, Stadshuset, 2015-05-06 kl 18:00-19:45 14-28 Beslutande Lotta Carlsson (DHR), Annelie Källkvist (SRF), Jonny Lejonberg (HRF), Maritha Dahlqvist (RSMH Hoppet), Göte Johansson (Strokeföreningen),

Läs mer

Innehåll. SDR Kongress 2013 i Malmö 22 Slutord 23. Representation & sammanträden 20. Verksamhetsberättelse 2013 3

Innehåll. SDR Kongress 2013 i Malmö 22 Slutord 23. Representation & sammanträden 20. Verksamhetsberättelse 2013 3 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND 2 Verksamhetsberättelse 2013 Ledarspalten 4 Ändamål och historisk 5 Årsstämma 2013 6 Intressepolitiska frågor 7 Tolkverksamheten 11 Information 12 Dövföreningarna 14

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Kommunala Handikapprådet

Kommunala Handikapprådet 2013-09-19 1(12) Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Torsdag 19 september 2013 kl. 13.00 15.15 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Tomas Sjöberg, avgående sekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Sammanträdesdatum 1(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret

Läs mer

23 april 2014. Konferenslokalen Norrtälje Sportcentrum onsdag, 23 april, 2014 kl. 13.00-15.30

23 april 2014. Konferenslokalen Norrtälje Sportcentrum onsdag, 23 april, 2014 kl. 13.00-15.30 SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(17) Plats och tid Beslutande Konferenslokalen Norrtälje Sportcentrum onsdag, 23 april, 2014 kl. 13.00-15.30 enligt bifogad närvarolista Marie-Louise Asp, Norrtälje kommun Jesper

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-04-09. Tid Kl. 13:30 15.55. Beslutande. Carin Högstedt (V)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-04-09. Tid Kl. 13:30 15.55. Beslutande. Carin Högstedt (V) Plats G-salen Tid Kl. 13:30 15.55 Beslutande Ledamöter Eva Johansson (C) Carin Högstedt (V) Ledamöter HSV Kennerth Björn, föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning, Växjö (FUB) Kerstin

Läs mer

Kommunala Funktionshinderrådet 2012-01-25

Kommunala Funktionshinderrådet 2012-01-25 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 17.00 18.50. Beslutande Övriga deltagare Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid Karlsson (s) Bo Johansson (s) 1-9(delvis) Magnus Graad Göran

Läs mer

Idébok för Kommunala Handikappråd

Idébok för Kommunala Handikappråd Projektet är genomfört med stöd av Habilitering och hjälpmedel Idébok för Kommunala Handikappråd HSO Skåne 2007/LG Innehållsförteckning Inledande råd...... sidan 2 Några grundläggande frågor... sidan 3

Läs mer

Utkommer januari 2015 april/maj 2015 augusti 2015

Utkommer januari 2015 april/maj 2015 augusti 2015 Norrköping Sid 3 Ordförande Sid 4 Föreningsträffar i Norrköping Sid 5 Nyvald i Styrelsen Söderköping Sid 6 Rapport från Söderköping Trygghetslinjen Sid 7 Föreningsträffar i Söderköping www.neuroforbundet.se/norrkoping

Läs mer

HANDLINGSNUMMER OMBUDSFÖRTECKNING DAGORDNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE EKONOMISKA BERÄTTELSE REVISORERNAS BERÄTTELSE. PROPOSITION (Stadgar)

HANDLINGSNUMMER OMBUDSFÖRTECKNING DAGORDNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE EKONOMISKA BERÄTTELSE REVISORERNAS BERÄTTELSE. PROPOSITION (Stadgar) Handlingar Verksamhetsberä else 2014 Ekonomiska berä else 2014 Revisionsberä else Budget 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Styrelsens proposi on Förslag ll stadgar Valberedningens förslag Förslag ll

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-01-28. Tid 2014-02-03, kl. 13:30 15:30

KALLELSE Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-01-28. Tid 2014-02-03, kl. 13:30 15:30 KALLELSE Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-01-28 Kommunstyrelsens samverkanråd kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 12. Tid 2014-02-03, kl. 13:30 15:30

Läs mer

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Paragrafer 18-33 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Intervjuer med brukare och internationell studie

Intervjuer med brukare och internationell studie Rapport 2014:35 Version 1.0 Intervjuer med brukare och internationell studie - Avseende regelverk kring färdtjänst och andra särskilda persontransporter Dokumentinformation Titel: Intervjuer med brukare

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FSDB, Förbundet

Läs mer

Medlemsblad. Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet Norrköpingsavdelningen.

Medlemsblad. Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet Norrköpingsavdelningen. Medlemsblad Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet Norrköpingsavdelningen Nr 1 2013 Årg 61 2 INNEHÅLL Sidan 2 Innehållsförteckning, Fakta om DHR Norrköping

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Kommundelsträff i Sjövik

Kommundelsträff i Sjövik LERUM400, v 1.0, 2007-04-18 MINNESANTECKNINGAR 1 (9) Infrasupport Juridiska enheten Gunnar Andermo Kommunsekreterare 0302-521950 Kommundelsträff i Sjövik Lokal: Sjövikslokalen Tid: 26 november 2008, kl.

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Ella Kardemark (KD) Imre Gulyas (S) Tove Bergman (MP) Tommy Lundkvist (FP)

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Ella Kardemark (KD) Imre Gulyas (S) Tove Bergman (MP) Tommy Lundkvist (FP) Kommunala handikapprådet 2015-03-26 Plats och tid: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 17:00-20:00 Beslutande: Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Ella Kardemark (KD) Imre Gulyas (S) Tove Bergman

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30 Sammanträdesdatum 337 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

l SIGNATURER ~,//J PROTOKOLL KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET HÖGANÄS KOMMUN 2014-05-05 l UTDRAGSBESTYRKANDE NÄRVARANDE JUSTERING UNDERSKRIFTER Ordförande

l SIGNATURER ~,//J PROTOKOLL KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET HÖGANÄS KOMMUN 2014-05-05 l UTDRAGSBESTYRKANDE NÄRVARANDE JUSTERING UNDERSKRIFTER Ordförande Sida l av 19 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ulf Molin, kommunstyrelsen Anki Nilsson, Astma- och Allergiföreningen Leif Olsson, Kullabygdens Diabetesförening Bengt Silfverstrand, DHR Höganäs Britta Liljeblad,

Läs mer

Arvode och omkostnadsersättning för uppdragstagare som särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn under 18 år 3

Arvode och omkostnadsersättning för uppdragstagare som särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn under 18 år 3 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sid Arvode och omkostnadsersättning för uppdragstagare som särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn under 18 år 3 Information om Arbetsmarknad,

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012

Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012 2012-12-03 1 (15) MINNESANTECKNINGAR Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012 1. Uppföljning Det är viktigt med en personlig återkoppling utifrån kundens perspektiv

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FHDBF, Föreningen

Läs mer