SLUTREDOVISNING. Projekt: Modell för samarbete mellan kommun och polis i landsbygdskommuner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLUTREDOVISNING. Projekt: Modell för samarbete mellan kommun och polis i landsbygdskommuner"

Transkript

1 SLUTREDOVISNING Projekt: Modell för samarbete mellan kommun och polis i landsbygdskommuner Projektperiod: Diarienr: Ärendeid: Bakgrund/Sammanfattning Innan projektet aktualiserades stod Hedemora kommun inför en situation där det förelåg en överhängande risk för att polisstationen i Hedemora inte skulle kunna behållas. Polisens receptionist i Hedemora och även flera poliser skulle gå i pension under våren år 2012 och polisen hade inte möjlighet att återbesätta receptionstjänsten med egen personal. För att kunna behålla polisstationen i Hedemora ville därför Polismyndigheten Dalarna testa möjligheten att ingå ett unikt samarbete med Hedemora kommun och köpa enklare polisiära uppgifter av administrativ karaktär av kommunen. På flera håll i landet fanns och finns det gemensamma receptioner där kommun, polis och andra aktörer samverkar kring administrativa uppgifter. Ofta är det mindre poliskontor och kommunen gör då enklare administrativa arbetsuppgifter åt polismyndigheterna. Polismyndigheten Dalarna och Hedemora kommun valde att utöka samtjänstavtalet till att omfatta även enklare polisiära arbetsuppgifter. Den gemensamma receptionen har även byggts enligt gällande regler för säkerhetsklassning. Olika frågeställningar om hur ett sådant samarbete skulle påverka polisens arbete och dess myndighetsutövning behandlades i olika instanser inom polisen. Rikspolisstyrelsen var inblandad och avtalet granskades även av Kammarkollegiet. Kammarkollegiet gick igenom avtalet och kunde inte se att avtalet stod i strid med varken lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor eller förordningen (2009:315) om samtjänst vid medborgarkontor. Fd länspolismästare Sten-Olov Hellberg och poliskommissarie Mikael Gustafsson tillsammans med andra personer inom Polismyndigheten Dalarna gjorde i den delen ett gediget arbete för att möjliggöra samarbetet mellan polis och kommun. Som första kommun i Sverige kunde den gemensamma receptionen mellan Hedemora kommun och Polismyndigheten Dalarna invigas den 14 september 2012 i Tjäderhuset i Hedemora i enlighet med tecknat avtal mellan myndigheterna om samverkan i servicecentrum enligt lagen (2004:543)om samtjänst vid medborgarkontor. Under projektperioden har man arbetat med att finna former för verksamheten. Verksamheten har fungerat mycket bra under hela perioden och man har handlagt samtliga överenskomna 1 (16)

2 arbetsuppgifter. Möjligheten att lämna ut pass fördröjdes dock pga en juridisk prövning av Rikspolisstyrelsen, men startades den 14 december Båda parter har uttryckt att de är nöjda med samarbetet som har inneburit ett mervärde för befolkningen i Hedemora kommun. Från invigningen och ett år framåt har receptionen tagit emot totalt besökare, vars ärende på något sätt resulterat i att receptionisterna vidtagit en åtgärd, se bilaga 1. Av dessa har 46 % besökt polisen och 54 % besökt kommunen. En mindre enkätundersökning bland kunderna har genomförts som visar goda betyg i service, bemötande och tillgängliga tjänster. Båda parter var överens om att en avgörande framgångsfaktor för hur projektet skulle lyckas var vilka personer som rekryterades, varför rekryteringsprocessen var omfattande och noggrann. Många kommuner i hela Sverige har visat intresse för modellen och den har även diskuterats inom polisen utifrån ett nationellt perspektiv. Polismyndigheten Dalarna anser att den sk Hedemoramodellen är en bra modell att utgå ifrån i diskussioner med andra kommuner om liknande lösningar. Slutresultatet bedömer både Polismyndigheten Dalarna och Hedemora kommun vara över förväntan och idag finns en gemensam reception som kan ge medborgarna service i de flesta typer av ärenden, inklusive myndighetsärenden hos polisen. Den gemensamma receptionen har byggts för framtiden. Försöksperioden har visat att ett sådant här samarbete mellan polis och kommun kan fungera utmärkt för medborgarnas bästa. Pilotprojektet har skapat nya möjligheter för polismyndigheter att i samarbete med kommuner fysiskt finnas kvar i landsbygdskommuner och med en god servicenivå lokalt kunna tillgodose medborgarnas behov av att få hjälp med enklare polisiära ärenden. Syfte och mål Projektet gick ut på att testa möjligheten att Polismyndigheten köper enklare polisiära uppgifter av administrativ karaktär av kommunen. Syftet var att kunna behålla polisstationen och kunna ha kvar poliser i yttre tjänst i Hedemora. Syftet har delvis uppnåtts. Genom samarbetet har polisstationen i Hedemora kunnat behållas med en reception för service till medborgarna i kommunen samt vissa utredningstjänster. På grund av Polismyndigheten Dalarnas förändrade resursläge har dock Hedemora kommun tappat polisiära resurser i kommunen under projekttiden. Idag finns inga poliser i yttre tjänst kvar i Hedemora kommun. Projektets mål var att skapa en modell för samarbete mellan kommun och polis som kan appliceras på andra landsbygdskommuner. Att kunna behålla och utveckla god offentlig service till medborgarna i Hedemora kommun och att via pilotprojektet lägga grunden för ett permanent samarbete mellan Hedemora kommun och Polismyndigheten Dalarna. Målet med samtjänsten var att öka tillgängligheten, servicen och tryggheten för medborgarna i Hedemora kommun. Målet med att öka tillgängligheten och servicen för medborgarna i Hedemora kommun har uppnåtts. Däremot torde man inte kunna säga att tryggheten har ökat med tanke på att den polisiära resursen i yttre tjänst inte finns kvar. Många kommuner i hela Sverige har visat intresse för modellen och den diskuteras även inom polisen utifrån ett nationellt perspektiv. Polismyndigheten Dalarna anser att den sk Hedemora-modellen är en bra modell att utgå ifrån i diskussioner med andra kommuner om liknande lösningar. Polismyndigheten Dalarna håller idag på 2 (16)

3 och för diskussioner med Leksands kommun, Älvdalens kommun och Gagnefs kommun om att ingå samtjänstavtal, där avtalet är anpassat utifrån respektive kommuns olika förutsättningar. Hos vissa personer och organisationer har polisen mött en tveksamhet till samtjänstavtal i den omfattning som finns i Hedemora kommun, men genom Polismyndigheten Dalarna och Hedemora kommuns pilotfall har man idag ett fungerande exempel som man kan referera till. Den gemensamma receptionen har bl a haft studiebesök av Säters kommun, Älvdalens kommun och Gagnefs kommun. Polismyndigheten har fått förfrågningar om liknande upplägg från kommuner i bl a Gävleborgs län och södra Stockholm, Vansbro kommun och Smedjebackens kommun i Dalarnas län. Genom den gemensamma receptionen har både kommunen och polisen kunnat utveckla den offentliga servicen till medborgarna. Detta visas inte minst genom resultatet av den enklare enkätundersökning som genomförts bland kunderna. Polismyndigheten och kommunen har haft en hög ambition att gemensamt förbättra tillgängligheten till offentlig service för medborgarna i Hedemora kommun. Även tillgängligheten för den polisiära receptionen har varit en viktig faktor i samtjänsten med kommunen. Samtjänsten har gjort att tillgängligheten till kommunen och polisens gemensamma reception har ökat. Receptionen har byggts för framtiden och utrustats med gemensamma självserviceterminaler och informationstavlor, dvs med smarta självservicelösningar och andra funktioner som kan underlätta informationsspridningen. Elektronisk service via exempelvis hemsidor på webben är ett stort och viktigt utvecklingsområde inom hela den offentliga förvaltningen. Under projekttiden har man lagt grunden för att möjliggöra ett fortsatt samarbete mellan Hedemora kommun och Polismyndigheten Dalarna. Parterna har även kommit överens om att förlänga samtjänstavtalet mellan varandra. Organisation, arbetssätt och aktiviteter Projektet har föregåtts av olika samtal mellan parterna på främst tjänstemannanivå. Inom ramen för projektet har parterna vid olika tillfällen träffats på företrädesvis tjänstemannanivå och sedan har respektive part ansvarat och hållit i de delar man kommit överens om att vardera part skall ansvara för. Kommunen och polisen har haft en var sin projektledare som ansvarat för respektive myndighets delar av projektet. Dessa har även haft ansvaret för att erforderliga beslut fattades och att förankringen inom den egna organisationen fungerade. Projektet förutsatte en mycket god kommunikation och förankring mellan projektledarna, vilket fungerade på ett bra sätt. Kommunens projektledare höll bl a i kontakterna med byggherren under ombyggnationen, ansvarade för inredning och olika inköp, rekrytering av personal och invigning. Polismyndigheten Dalarnas projektledare deltog också i de delar av ombyggnationen som berörde polisens verksamhet. Polisens projektledare ansvarade för och genomförde tillsammans med andra berörda personer inom polisen utredningen kring juridiska- och säkerhetsfrågor. En viktig fråga var här huruvida kommunanställd personal skulle kunna få behörighet till erforderliga delar av polisens datasystem. Man upprättade också förslag till samtjänstavtal. Förlag till samtjänstavtal diskuterades flera gånger mellan båda parter innan slutligt avtal togs fram. Avtalet granskades även av kommunens jurist. Hedemora kommun har ansvarat för rekryteringen av personal, men båda parter har deltagit i framtagandet av kravspecifikation och vid intervjuerna av de olika kandidaterna. Båda parter var överens om att en avgörande framgångsfaktor för hur projektet skulle lyckas var vilka personer som rekryterades. Den nya receptionen skulle komma att utgöra en central funktion gentemot medborgare, företag och organisationer. En förutsättning för god service är kvalitetsmedvetna 3 (16)

4 medarbetare med gott bemötande och omdöme, stark servicekänsla och vilja att företräda kommunen och polisen på ett positivt sätt. Därför fick de som sökte de två utannonserade tjänsterna (tjänstgöringsgrad 100 %) som kvalificerade receptionister skicka in ett arbetsprov utifrån några av de kvalifikationskrav som ställdes i annonsen innan urgallring till intervjuer gjordes. 227 personer sökte tjänsterna och av de tre kandidater som var kvar efter intervjuerna genomfördes ytterligare ett test innan två personer erbjöds tjänsterna. Testerna togs fram och genomfördes av kommunen själv. Polisen genomförde även säkerhetsklassning av de som skulle anställas samt av de personer inom Hedemora kommun som skulle arbeta som vikarier samt av en vaktmästare. Efter anställningarna genomförde respektive myndighet en utbildning av de nyanställda receptionisterna samt de två personer inom Hedemora kommun som skulle vikariera. Utbildningarna pågick sammanlagt i ca en månad, varav polisens utbildning två veckor. Hedemora kommun är arbetsgivare för den personal som är anställd. Receptionisterna tillhör organisatoriskt kommunstyrelseförvaltningen i kommunen och deras chef är kommunchefen. Den 16 maj 2012 tecknade Hedemora kommun och Polismyndigheten Dalarna samtjänstavtalet mellan myndigheterna om att samverka i ett servicecentrum genom en gemensam reception. Samtjänsten omfattar 50 % av en heltidstjänst. Enligt avtalet ska kommunen utföra följande förvaltningsuppgifter för polismyndighetens räkning: Tillhandahålla polisens blanketter, lämna ut broschyrer och informationsfoldrar och vid behov vara behjälpliga med ifyllandet av blanketter. Vägleda till information i polisens informationskanaler, t ex polisens hemsida. Polismyndigheten ansvarar för framtagandet av blanketter, broschyrer och informationsfoldrar. Ta emot tillståndsansökan, ankomststämpla den, och vidarebefordra den via internpost, fax eller e-post till behörig mottagare. Förmedla telefonkontakt och ta emot besökande till polismyndigheten. Lämna ut pass. Ta upp enklare anmälningar. Verkställa delgivningsuppdrag genom att lämna ut och registrera delgivningar i receptionen. Ta emot och registrera hittegods. Flytta hittegods. Ta emot till Polismyndigheten inkommande handlingar, t ex brev, och dagligen tömma polisens externa brevlåda. Sedan invigningen den 14 september 2012 har test/försöksverksamheten fungerat i sk skarpt läge. Receptionisterna har under försöksverksamheten själva fått arbeta fram rutiner för arbetet med bl a hjälp av de rutinbeskrivningar som finns framtagna inom respektive myndighet för olika arbetsuppgifter samt även skapa rutinbeskrivningar för de arbetsuppgifter som saknat rutiner. Under projektperioden har innehållet i receptionisternas arbetsuppgifter för kommunens räkning kontinuerligt arbetats fram och vid projektslut har man tagit fram en arbetsbeskrivning för respektive myndighet, se bilaga 2 och 3. Receptionisterna har även fått genomgå olika kurser i service och bemötande i kundkontakter. 4 (16)

5 Uppföljning/utvärdering av verksamheten har genomförts av representanter från Polismyndigheten Dalarna och Hedemora kommun samt receptionisterna. Även en riskbedömning vad gäller arbetsmiljön har genomförts. Den gemensamma receptionen har marknadsförts vid kommunens hemsida och annonser i tidningar/annonsblad. Det unika samarbetet fick stor publicitet och uppmärksammades i tidningar, radio och TV vid invigningen. En mindre enkätundersökning har genomförts bland kunderna i receptionen som visar att den gemensamma receptionen fungerar som den var avsedd att göra och att kunderna tycker att det är mycket bra att det finns en gemensam reception för Hedemora kommun och Polismyndigheten Dalarna, se nedan under rubriken enkätundersökning. Resultat från enkätundersökning bland kunderna En mindre enkätundersökning genomfördes bland kunderna under fyra dagar i oktober månad % av de svarande anser att det är mycket bra att Hedemora kommun och Polismyndigheten Dalarna har en gemensam reception i Hedemora och 15 % anser att det är bra. 100 % av de svarande anser att det är mycket viktigt att det finns en reception för Polismyndigheten Dalarna i Hedemora. 100 % av de svarande är mycket nöjda med det bemötande man får i receptionen. 93 % är mycket nöjda med servicen och 7 % är nöjda med servicen i receptionen. 64 % anser att de inte saknar någon service eller tjänst eller att man kan ta bort någon. 29 % anser att man saknar någon service/tjänst. Av dessa har samtliga uttryckt att man vill att man även ska kunna ansöka om pass i Hedemora. 100 % av de svarande anser att de fått en snabb betjäning vid sitt besök. 64 % ansåg att receptionisterna överträffade deras förväntningar av en receptionist vid den gemensamma receptionen. 22 % markerade en fyra på en femgradig skala, 7 % markerade en trea och 7 % svarade inte på frågan. 71 % av de svarande kände till att det finns två besöksdatorer i lokalen för kundernas service. 29 % kände inte till det. 71 % skulle kunna tänka sig att använda sig av besöksdatorerna, medan 29 % inte skulle kunna det. 79 % av de svarande anser att öppettiderna i den gemensamma receptionen är tillräckliga, medan 14 % vill ha längre öppettider. 7 % har inte svarat på frågan. Rapport enkätundersökning om den gemensamma receptionen mellan Hedemora kommun och Polismyndigheten i Dalarna i sin helhet, se bilaga 4. Resultat och effekter Det främsta resultatet av projektet är att Hedemora kommun har kunnat få behålla servicen på polisstationen för medborgarna i kommunen och att man tillsammans med kommunen kan ta emot kunderna på ett serviceinriktat sätt i en modern, trivsam och ändamålsenlig lokal. Man har idag även en bättre uppbackning av vikarier än tidigare vid frånvaro bland receptionspersonalen. Den gemensamma receptionen har öppet helgfria vardagar mellan kl (ingen 5 (16)

6 lunchstängning), vilket har inneburit högre tillgänglighet och ökad service för medborgarna i Hedemora kommun. Diskussioner pågar i kommunen om att man i framtiden även bör utöka öppettiderna ytterligare. Den servicefunktion som man eftersträvade har förverkligats och den gemensamma receptionen har även blivit en samlingsplats i kommunen, där även konst i olika former visas upp. Den gemensamma uppfattningen är att målet med samtjänsten om att öka tillgängligheten, servicen och tryggheten för medborgarna i Hedemora kommun har delvis förverkligats. Målet med att öka tillgängligheten och servicen för medborgarna i Hedemora kommun har uppnåtts. Däremot torde man inte kunna säga att tryggheten har ökat med tanke på att den polisiära resursen i yttre tjänst inte finns kvar. Resultatet av samarbetet har varit över förväntan. Och resulterat i att samtjänstavtalet mellan parterna har förlängts. Samarbetet mellan Hedemora kommun och Polismyndigheten Dalarna har gett eko och resulterat i stort intresse från andra kommuner i hela Sverige. Kommuner och polismyndigheter från olika orter i Sverige har ringt och varit intresserade av den sk Hedemora-modellen. En effekt av att Polismyndigheten Dalarna och Hedemora kommun gick i bräschen för ett utökat samtjänstavtal och genomförde erforderliga juridiska prövningar är att man banat väg för andra kommuner och polismyndigheter att ingå liknande avtal på andra orter, däribland orter där polisen annars kanske inte skulle kunna ha kvar sin fysiska närvaro med service av enklare polisiära arbetsuppgifter till medborgarna. Att en polisstation kan behållas i Hedemora innebär miljömässiga vinster genom att det blir kortare avstånd till polisen när man behöver hjälp. Möjligheten att kunna hämta exempelvis sitt pass har inneburit att kommunens medborgare inte behöver åka en extra gång till en polisstation i exempelvis Fagersta eller Borlänge för att hämta sitt pass. Diskussion Den viktigaste framgångsfaktorn är att man var noggrann i rekryteringen av personalen. Den personal som anställdes har visat sig utfört ett utmärkt arbete vad gäller service och bemötande mot kunderna. Receptionisterna har även fått genomgå olika kurser i service och bemötande i kundkontakter. En annan framgångsfaktor för att arbetet kunde komma igång och fungera så snabbt var att erfarenhet av samma arbetsuppgifter inom polisen fanns bland en av de två som anställdes. Kontakter inom polisen fanns genom detta redan upparbetade och man visste vilka man skulle kontakta i olika ärenden. Kunskap fanns också om vad man kunde förvänta sig eller inte förvänta sig i vissa polisiära ärenden. Detta gav en trygghet och stöd i arbetet och påskyndade även inlärningen av polisens arbetsuppgifter hos den andra receptionisten. Den del som tagit mycket tid i anspråk och även varit svårast att hantera var att få klarläggande vad gäller de juridiska- och säkerhetsmässiga aspekterna och att få acceptans inom polisen för att Polismyndigheten Dalarna kunde köpa tjänster av en kommun för att utföra enklare polisiära arbetsuppgifter. Olika frågeställningar om hur ett sådant samarbete skulle påverka polisens arbete och dess myndighetsutövning behandlades i olika instanser inom polisen. Rikspolisstyrelsen var inblandad och avtalet granskades även av Kammarkollegiet. Kammarkollegiet gick igenom avtalet och kunde inte se att avtalet stod i strid med varken lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor eller förordningen (2009:315) om samtjänst vid medborgarkontor. Detta arbete är nu gjort och behöver inte göras igen av kommuner och polismyndigheter som avser att ingå liknande samtjänstavtal. 6 (16)

7 Slutsatser Samtjänsten mellan Polismyndigheten Dalarna och Hedemora kommun har inneburit att parterna har fått lösa många administrativa, praktiska och juridiska problem som har varit förknippade med gränsöverskridande samverkan. Processen att komma fram till ett samtjänstavtal mellan en polismyndighet och en kommun tar lång tid, men genom detta initiativ har många problem lösts som kan komma andra samtjänstavtal mellan kommun och polismyndighet tillgodo. Slutresultatet bedömer både Polismyndigheten Dalarna och Hedemora kommun vara över förväntan och idag finns en gemensam reception som kan ge medborgarna service i de flesta typer av ärenden, inklusive myndighetsärenden hos polisen. Den gemensamma receptionen har byggts för framtiden och utrustats med gemensamma självserviceterminaler och informationstavlor som kan underlätta informationsspridningen. Försöksperioden har visat att ett sådant här samarbete mellan polis och kommun kan fungera utmärkt för medborgarnas bästa. Pilotprojektet har skapat nya möjligheter för polismyndigheter att i samarbete med kommuner fysiskt finnas kvar i landsbygdskommuner och med en god servicenivå lokalt kunna tillgodose medborgarnas behov av att få hjälp med enklare polisiära ärenden. Ann-Christine Östlund Bäckehag 7 (16)

8 SAMMANSTÄLLNING AV BESÖKSSTATISTIK I RECEPTIONEN Bilaga 1 År 2012 Polismyndigheten Dalarna Antal besök Hedemora kommun Antal besök September (ej pass), fr o m 14 /9 Oktober (ej pass) November (ej pass) December (började med pass) År 2013 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September t o m 13/ Totalt antal besök (8 155 st) % 54 % 8 (16)

9 Bilaga 2 Arbetsuppgifter som utförs i Hedemora kommuns reception Polisuppgifter enligt avtal med Polismyndigheten Dalarna, se bilaga Ta emot besökare och lotsa dem vidare till rätt handläggare(sök b.l.a i TRIO) Sköta Hedemora Kommuns officiella e-postlåda, hit kommer även fax (svara på frågorna eller vidarebefordra) Tillsammans med informationsavdelningen ansvara för innehåll på digitala informationstavlor och informationsmaterial i receptionslokalen Bistå informationsavdelningen med att uppdatera Hedemora kommuns hemsida samt Facebooks sida Ansvara för bokningar av utställningar i receptionslokalen Vara behjälpliga vid mässor Ta emot och ansvara för externa bokningar av sammanträdeslokaler i Tjädernhuset och de nya receptionslokalerna Löpande justera registret över protokoll (justeras i bokstavsordning) Lägga ut kallelser och protokoll till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott på Hedemora kommuns hemsida. Göra utskick i brevform, se ovan. Gå igenom kommunens författningssamling och lägga ut aktuella dokument på nätet. Lämna ut besökstaggar/besöksparkering(se pärm nyckelkvittens) Kopieringsbeställningar till Micke, lämna ut när dem är klara Lämna ut/ta emot nycklar till olika hyrda lokaler (Maria Olsson lämnar upp nycklar till receptionen) Ta emot Paket och försändelser, kvittera Bokning av hjärtstartare (Pärm, Div blanketter, Hjärtstartare) Visa ned gäster till konferenslokaler Vara medborgare behjälplig med småärenden så som enstaka kopieringar, dra ut en blankett från skatteverket, svara på samhällsfrågor. I övrigt vara kommunstyrelseförvaltningens tjänstemän behjälpliga med olika arbetsuppgifter Delta i arbetet med att utveckla kommunens reception till ett attraktivt verktyg i arbetet med att förbättra kommunens service och kontakter med kommunmedborgarna. Ett led i detta är fylla lokalen med attraktivt innehåll för såväl anställd som besökare, t.ex. vernissager, luciafirande. Vi använder oss av våra skyltfönster för att sprida information/ viktiga budskap, och vi pysslar om lokalerna. 9 (16)

10 Bilaga 3 Samtjänst som utgör 50 % av en heltidstjänst Anställda vid kommunhusets reception i Hedemora ska för polismyndighetens räkning: Tillhandahålla Polisens blanketter, lämna ut broschyrer och informationsfoldrar och vid behov vara behjälpliga med ifyllandet av blanketter. Vägleda till information i Polisens informationskanaler, t. ex. Polisens hemsida. Polismyndigheten ansvarar för framtagandet av blanketter, broschyrer och informationsfoldrar. Ta emot tillståndsansökan, ankomststämpla den, och vidarebefordra den via internpost, fax eller e-post till behörig mottagare.(blanketter i pärmen Polisen, Tillstånd och avgifter.) Ta emot vapenansökan, se tillståndsansökan.(blanketter i pärmen Polisen, Tillstånd och avgifter.) Förmedla telefonkontakt och ta emot besökande till polismyndigheten. Lämna ut pass.(pärmen Polisen, information PASS.) Ta upp enklare anmälningar och i vissa fall hänvisa till stationsbefäl i Avesta eller polisens kontaktcentrum (PKC) för anmälningsupptagning(pärmen Polisen, information RAR) Ta emot personer som har anmälningsplikt.(ligger i lådan uppsikt och delgivningar) Verkställa delgivningsuppdrag genom att lämna ut och registrera delgivningar i receptionen..(pärmen Polisen, information DELGIVNINGAR) Ta emot, registrera och lämna ut hittegods..(pärmen Polisen, information HITTEGODS) Flytta hittegods.(sammarbete med receptionen i Avesta) Lämna ut beslag.(direktiv från beslaghanterare på Polisen i Avesta) Ta emot statens vilt(paketera för transport till Polisen Avesta) Svarar på frågor som gäller körkort och transport. (Transportstyrelsen och körkortportalens hemsida) Ta emot till Polismyndigheten inkommande handlingar, t.ex. brev och dagligen tömma polisens externa brevlåda(polisens postfack) Hämta Pass (Pass och post hämtas på postens företagscenter, Kraftgatan 8,Hedemora) Ankomststämpla post och andra inkommande handlingar och vidarebefordra dem till Polismyndigheten anlitad intern vaktmästare. 10 (16)

11 RAPPORT Bil 4 Enkätundersökning om den gemensamma receptionen mellan Hedemora kommun och Polismyndigheten Dalarna Sammanfattning Den 14 september 2012 invigdes den gemensamma receptionen mellan Hedemora kommun och Polismyndigheten Dalarna i Tjäderhuset i Hedemora i enlighet med tecknat avtal mellan myndigheterna om samverkan i servicecentrum enligt lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor. Efter ett år har denna enkätundersökning genomförts bland kunderna till receptionen. Enkätundersökningen syftar till skaffa kunskap om hur viktigt kunderna tycker det är att det finns en reception för Polismyndigheten Dalarna i Hedemora kommun, hur de upplever den gemensamma receptionen och dess service och om det saknas några tjänster eller om någon ska tas bort. Under detta år har receptionen tagit emot totalt besökare, vars ärende på något sätt resulterat i att receptionisterna vidtagit en åtgärd. Av dessa har 46 % besökt polisen och 54 % besökt kommunen. 85 % av de svarande anser att det är mycket bra att Hedemora kommun och Polismyndigheten Dalarna har en gemensam reception i Hedemora och 15 % anser att det är bra. 100 % av de svarande anser att det är mycket viktigt att det finns en reception för Polismyndigheten Dalarna i Hedemora. 100 % av de svarande är mycket nöjda med det bemötande man får i receptionen. 93 % är mycket nöjda med servicen och 7 % är nöjda med servicen i receptionen. 64 % anser att de inte saknar någon service eller tjänst eller att man kan ta bort någon. 29 % anser att man saknar någon service/tjänst. Av dessa har samtliga uttryckt att man vill att man även ska kunna ansöka om pass i Hedemora. 100 % av de svarande anser att de fått en snabb betjäning vid sitt besök. 64 % ansåg att receptionisterna överträffade deras förväntningar av en receptionist vid den gemensamma receptionen. 22 % markerade en fyra på en femgradig skala, 7 % markerade en trea och 7 % svarade inte på frågan. 71 % av de svarande kände till att det finns två besöksdatorer i lokalen för kundernas service. 29 % kände inte till det. 71 % skulle kunna tänka sig att använda sig av besöksdatorerna, medan 29 % inte skulle kunna det. 79 % av de svarande anser att öppettiderna i den gemensamma receptionen är tillräckliga, medan 14 % vill ha längre öppettider. 7 % har inte svarat på frågan. Bakgrund Den 16 maj 2012 tecknade Hedemora kommun och Polismyndigheten ett samtjänstavtal mellan myndigheterna om att samverka i ett servicecentrum genom en gemensam reception. Samtjänstavtalet stödjer sig på lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor. Enligt avtalet ska kommunen utföra förvaltningsuppgifter för polismyndighetens räkning. Den 14 september (16)

12 invigdes den gemensamma receptionen. Sedan dess och fram till den 13 september 2013 har receptionen tagit emot totalt besökare, vars ärende på något sätt resulterat i att receptionisterna vidtagit en åtgärd. Av dessa besökare har stycken eller 46 % besökt polisen och stycken eller 54 % Hedemora kommun. Samarbetet har under perioden drivits inom ramen för projektet Modell för samarbete mellan kommun och polis i landsbygdskommuner, som delfinansierats av Tillväxtverket. Metod och syfte Under fyra dagar i oktober månad 2013 genomfördes en enkätundersökning bland kunderna till Hedemora kommun och Polismyndigheten Dalarna i den gemensamma receptionen. Enkäten, se bilaga, delades ut bland kunderna och kunderna fick möjlighet att fylla i densamma och lämna den anonymt i en låda i receptionslokalen. Fjorton personer fyllde i och lämnade in enkäten. Av dessa var 43 procent kvinnor och 57 procent män. 64 procent av de som svarade på enkäten besökte kommunen och 36 procent besökte polisen. Syftet med enkäten var att få kunskap om hur viktigt kunderna tycker om att det finns en reception för Polismyndigheten Dalarna i Hedemora kommun, hur de upplever den gemensamma receptionen och dess service och om det saknas några tjänster eller om någon ska tas bort. Resultat Gemensam reception för Polismyndigheten i Dalarna och Hedemora kommun i Hedemora 85 % av de svarande anser att det är mycket bra att Hedemora kommun och Polismyndigheten Dalarna har en gemensam reception i Hedemora, vilket motsvarar en femma på en femgradig skala. 15 % av de svarande har satt en fyra på en femgradig skala på hur bra man anser det är med en gemensam reception (en etta motsvarar inte alls bra). 100 % av de svarande anser att det är mycket viktigt att det finns en reception för Polismyndigheten Dalarna i Hedemora. Service och bemötande i receptionen 100 % av de svarande är mycket nöjda med det bemötande man får i receptionen, vilket motsvarar en femma på en femgradig skala. 93% är mycket nöjda med servicen i receptionen och 7 % är nöjda (fyra på en femgradig skala). Av enkäten framgick att den gemensamma receptionen idag tillhandahåller följande tjänster till externa kunder: tar emot besökande till kommun och polis, tillhandahåller polisens och kommunens blanketter, lämnar ut broschyrer och informationsfoldrar, är vid behov behjälpliga med ifyllandet av blanketter, vägleder till information i Polisens och kommunens informationskanaler t ex hemsidor, tar emot tillståndsansökningar, förmedlar telefonkontakt till kommun och polis, 12 (16)

13 lämnar ut pass, tar upp enklare anmälningar och tar emot hittegods. 64 % av de svarande anser att de inte saknar någon service eller tjänst eller att man kan ta bort någon. 29 % anser att man saknar någon service/tjänst. Av de som saknar någon service/tjänst vill 100 % att det skall finnas möjlighet att ansöka om pass i receptionen. 7 % har inte svarat på frågan. Förutom de i enkäten angivna tjänsterna tar receptionen bl a emot personer som har anmälningsplikt, verkställer delgivningsuppdrag, tar emot, registrerar och lämnar ut hittegods, flyttar hittegods, lämnar ut beslag och tar emot statens vilt. 100 % av de svarande anser att de fått en snabb betjäning vid sitt besök. 64 % ansåg att receptionisterna överträffade deras förväntningar av en receptionist vid den gemensamma receptionen. 22 % markerade en fyra på en femgradig skala (1 = uppfyllde inte alls mina förväntningar, 5 = överträffade mina förväntningar) om hur receptionisterna uppfyllde deras förväntningar på en receptionist, 7 % markerade en trea och 7 % svarade inte på frågan. Besöksdatorer 71 % av de svarande kände till att det finns två besöksdatorer i lokalen för kundernas service. 29 % kände inte till det. 71 % skulle kunna tänka sig att använda sig av besöksdatorerna, medan 29 % inte skulle kunna det. Öppettider 79 % av de svarande anser att öppettiderna i den gemensamma receptionen är tillräckliga, medan 14 % vill ha längre öppettider. Förslag som framkommit är följande: Gärna längre, exempelvis någon kväll Från kl Längre öppettider åtminstone någon eller några dagar i veckan 7 % har inte svarat på frågan. Ann-Christine Östlund Bäckehag 13 (16)

14 Enkätundersökning om den gemensamma receptionen mellan Hedemora kommun och Polismyndigheten Dalarna Det har nu gått drygt ett år sedan den gemensamma receptionen invigdes och vi vill med denna enkät undersöka hur receptionen och samarbetet kommun och polis uppfattas av kunderna. 1) Hur bra anser Du att det är att Hedemora kommun och Polismyndigheten Dalarna har en gemensam reception i Hedemora? (Kryssa i Ditt svar på linjen) Inte alls bra Mycket bra 2) Hur viktigt tycker Du att det är att det finns en reception för Polismyndigheten Dalarna i Hedemora? (Kryssa i Ditt svar på linjen) Inte Mycket viktigt allt viktigt 3) Är Du nöjd med det bemötande Du får i receptionen? (Kryssa i Ditt svar på linjen) Inte alls nöjd Mycket nöjd 4) Hur nöjd är Du med servicen i receptionen? (Kryssa i Ditt svar på linjen) Inte alls Mycket nöjd nöjd 14 (16)

15 5) Idag tillhandahåller den gemensamma receptionen följande tjänster: tar emot besökande till kommun och polis, tillhandahåller polisens och kommunens blanketter, lämnar ut broschyrer och informationsfoldrar, är vid behov behjälpliga med ifyllandet av blanketter, vägleder till information i Polisens och kommunens informationskanaler t ex hemsidor, tar emot tillståndsansökningar, förmedlar telefonkontakt till kommun och polis, lämnar ut pass, tar upp enklare anmälningar och tar emot hittegods. Är det någon service/tjänster Du saknar eller tycker att man kan ta bort? (Kryssa i rätt svar) Ja Nej Om ja, i så fall vilken/vilka? 6) Fick Du snabb betjäning vid Ditt besök idag? (Kryssa i rätt svar) Ja Nej Vet ej 7) Uppfyllde receptionisterna idag Dina förväntningar av en receptionist den gemensamma receptionen? (Kryssa i Ditt svar på linjen) Uppfyllde Överträffade mina förväntningar inte alls mina förväntningar 8) Känner Du till att det finns två stycken besöksdatorer i lokalen för Din service? (Kryssa i rätt svar) Ja Nej 15 (16)

16 Skulle Du tänka Dig att använda Dig av besöksdatorerna? (Kryssa i rätt svar) Ja Nej 9) Anser Du öppettiderna i den gemensamma receptionen är tillräckliga? (Kryssa i rätt svar) Ja Nej Om inte, vilka öppettider skulle Du vilja ha? (Kryssa i rätt svar) 10) Är Du kvinna eller man? (Kryssa i rätt svar) Kvinna Man 11) Besökte Du idag kommunen eller polisen? (Kryssa i rätt svar) Kommunen P Polisen is Tack för hjälpen! Den gemensamma receptionen mellan Hedemora kommun och Polismyndigheten Dalarna 16 (16)

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-10-29 334 Inrättande av K-center i. KS 2013-267 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade

Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade Försäkringskassan Halmstad, Laholms kommun och Halmstads kommun i samverkan 1 januari 2012 till 31 december 2014 0 FÖRORD

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 N 2010/8069/ENT, N2011/4050/ENT Tillväxtverkets dnr: 012-2011-2501 Sammanfattning Det här är en delrapport

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Slutrapport för projekt:

Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats Projektledare Malin Johansson Version:1.0 Slutrapport Datum 2012-04-02 Sid 1 Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats i SDF Angered SLUTRAPPORT Sid 2 (30)

Läs mer

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Januari 2010 FI2009/6623/SÄRSK Till Statsrådet för Integration och jämställdhet Nyamko Sabuni 103 33 Stockholm Överlämnande av uppdrag - att kartlägga

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Arbetsgivarkontakter

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Arbetsgivarkontakter Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2015-02-20 Avser januari till december 2014 Sida: 2 av 42 Sida: 3 av 42 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2015-02-20 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter

Läs mer

Flyinge Utveckling i projekt TreFas

Flyinge Utveckling i projekt TreFas Flyinge Utveckling i projekt TreFas av Gunnar Petersson Oktober 2011 2 Förord Denna rapport beskriver hur den ideella Flyinge Utveckling i projekt TreFas arbetat med att stärka andra föreningar från den

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4 Slutredovisning av regeringens uppdrag till Rikspolisstyrelsen att genomföra ett utvecklingsprojekt med målet att främja jämställdheten och den etniska och kulturella mångfalden inom polisen JU2009/2250/PO

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Teknikpool ett steg vidare

Teknikpool ett steg vidare Teknikpool ett steg vidare En förstudie och ett diskussionsunderlag Nätverkstan Kultur i Väst med stöd från Framtidens kultur Augusti 2004 INNEHÅLL 1. Förord...3 2. Bakgrund...4 3. Syfte...4 4. Målgrupp...5

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg Följeforskning av FIVE Slutrapport Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, september 2011 2 FIVE:s bakgrund och organisation 4 Följeforskning av FIVE 5 Deltagarnas väg genom projektet 5 Resultat från

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Utvärdering av ETG Partner

Utvärdering av ETG Partner 1 2 Utvärdering av ETG Partner. 3. Sammanfattning ETG Partner ett utvecklingsprojekt inom EUU och syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen

Läs mer

Slutrapport. Slutredovisning av Hoforsmodellen. Reviderad: 2005-06-15

Slutrapport. Slutredovisning av Hoforsmodellen. Reviderad: 2005-06-15 Slutrapport Slutredovisning av Hoforsmodellen Reviderad: 2005-06-15 Kortfakta Projektnamn: Projektanordnare: Hoforsmodellen Hofors kommun Projektperiod: juli 2004 mars 2005 Total Projektkostnad: 2 545

Läs mer

Avidentifierade jobbansökningar erfarenheter från ett försök i Göteborgs stad

Avidentifierade jobbansökningar erfarenheter från ett försök i Göteborgs stad Avidentifierade jobbansökningar erfarenheter från ett försök i Göteborgs stad Kristina Sibbmark RAPPORT 2007:15 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under

Läs mer

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet Telefonintervju Förbundsjurist Svenska Kommun Förbundet Ansvarig för arbetet med att främja införandet av e-handel inom Sveriges kommuner och landsting Intervjuare Tove Mantzakanis Datum 2004-04-22 Vad

Läs mer

UTVÄRDERING AV FORTUNA

UTVÄRDERING AV FORTUNA Malmö högskolas utvärderingsrapporter Nr 3, 2007 UTVÄRDERING AV FORTUNA Ett arbetslivsinriktat rehabiliteringsprojekt Josefin Aggestam Handledare: Joakim Tranquist Malmö högskola, 2007 Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

RAPPORT SHIS KUNDUNDERSÖKNING 2014 (NKI) STATISTIK OCH UTREDNINGAR 2014-06-03

RAPPORT SHIS KUNDUNDERSÖKNING 2014 (NKI) STATISTIK OCH UTREDNINGAR 2014-06-03 STATISTIK OCH UTREDNINGAR Innehållsförteckning 1 Bakgrund 4 1.1 Syfte 4 1.2 Metod och målgrupp 4 1.3 Enkäten 5 1.4 Nöjd-Kund-Index 5 2 Resultat 6 2.1 De svarande 6 2.2 Betygsindex per frågeområde 10 2.3

Läs mer