SLUTREDOVISNING. Projekt: Modell för samarbete mellan kommun och polis i landsbygdskommuner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLUTREDOVISNING. Projekt: Modell för samarbete mellan kommun och polis i landsbygdskommuner"

Transkript

1 SLUTREDOVISNING Projekt: Modell för samarbete mellan kommun och polis i landsbygdskommuner Projektperiod: Diarienr: Ärendeid: Bakgrund/Sammanfattning Innan projektet aktualiserades stod Hedemora kommun inför en situation där det förelåg en överhängande risk för att polisstationen i Hedemora inte skulle kunna behållas. Polisens receptionist i Hedemora och även flera poliser skulle gå i pension under våren år 2012 och polisen hade inte möjlighet att återbesätta receptionstjänsten med egen personal. För att kunna behålla polisstationen i Hedemora ville därför Polismyndigheten Dalarna testa möjligheten att ingå ett unikt samarbete med Hedemora kommun och köpa enklare polisiära uppgifter av administrativ karaktär av kommunen. På flera håll i landet fanns och finns det gemensamma receptioner där kommun, polis och andra aktörer samverkar kring administrativa uppgifter. Ofta är det mindre poliskontor och kommunen gör då enklare administrativa arbetsuppgifter åt polismyndigheterna. Polismyndigheten Dalarna och Hedemora kommun valde att utöka samtjänstavtalet till att omfatta även enklare polisiära arbetsuppgifter. Den gemensamma receptionen har även byggts enligt gällande regler för säkerhetsklassning. Olika frågeställningar om hur ett sådant samarbete skulle påverka polisens arbete och dess myndighetsutövning behandlades i olika instanser inom polisen. Rikspolisstyrelsen var inblandad och avtalet granskades även av Kammarkollegiet. Kammarkollegiet gick igenom avtalet och kunde inte se att avtalet stod i strid med varken lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor eller förordningen (2009:315) om samtjänst vid medborgarkontor. Fd länspolismästare Sten-Olov Hellberg och poliskommissarie Mikael Gustafsson tillsammans med andra personer inom Polismyndigheten Dalarna gjorde i den delen ett gediget arbete för att möjliggöra samarbetet mellan polis och kommun. Som första kommun i Sverige kunde den gemensamma receptionen mellan Hedemora kommun och Polismyndigheten Dalarna invigas den 14 september 2012 i Tjäderhuset i Hedemora i enlighet med tecknat avtal mellan myndigheterna om samverkan i servicecentrum enligt lagen (2004:543)om samtjänst vid medborgarkontor. Under projektperioden har man arbetat med att finna former för verksamheten. Verksamheten har fungerat mycket bra under hela perioden och man har handlagt samtliga överenskomna 1 (16)

2 arbetsuppgifter. Möjligheten att lämna ut pass fördröjdes dock pga en juridisk prövning av Rikspolisstyrelsen, men startades den 14 december Båda parter har uttryckt att de är nöjda med samarbetet som har inneburit ett mervärde för befolkningen i Hedemora kommun. Från invigningen och ett år framåt har receptionen tagit emot totalt besökare, vars ärende på något sätt resulterat i att receptionisterna vidtagit en åtgärd, se bilaga 1. Av dessa har 46 % besökt polisen och 54 % besökt kommunen. En mindre enkätundersökning bland kunderna har genomförts som visar goda betyg i service, bemötande och tillgängliga tjänster. Båda parter var överens om att en avgörande framgångsfaktor för hur projektet skulle lyckas var vilka personer som rekryterades, varför rekryteringsprocessen var omfattande och noggrann. Många kommuner i hela Sverige har visat intresse för modellen och den har även diskuterats inom polisen utifrån ett nationellt perspektiv. Polismyndigheten Dalarna anser att den sk Hedemoramodellen är en bra modell att utgå ifrån i diskussioner med andra kommuner om liknande lösningar. Slutresultatet bedömer både Polismyndigheten Dalarna och Hedemora kommun vara över förväntan och idag finns en gemensam reception som kan ge medborgarna service i de flesta typer av ärenden, inklusive myndighetsärenden hos polisen. Den gemensamma receptionen har byggts för framtiden. Försöksperioden har visat att ett sådant här samarbete mellan polis och kommun kan fungera utmärkt för medborgarnas bästa. Pilotprojektet har skapat nya möjligheter för polismyndigheter att i samarbete med kommuner fysiskt finnas kvar i landsbygdskommuner och med en god servicenivå lokalt kunna tillgodose medborgarnas behov av att få hjälp med enklare polisiära ärenden. Syfte och mål Projektet gick ut på att testa möjligheten att Polismyndigheten köper enklare polisiära uppgifter av administrativ karaktär av kommunen. Syftet var att kunna behålla polisstationen och kunna ha kvar poliser i yttre tjänst i Hedemora. Syftet har delvis uppnåtts. Genom samarbetet har polisstationen i Hedemora kunnat behållas med en reception för service till medborgarna i kommunen samt vissa utredningstjänster. På grund av Polismyndigheten Dalarnas förändrade resursläge har dock Hedemora kommun tappat polisiära resurser i kommunen under projekttiden. Idag finns inga poliser i yttre tjänst kvar i Hedemora kommun. Projektets mål var att skapa en modell för samarbete mellan kommun och polis som kan appliceras på andra landsbygdskommuner. Att kunna behålla och utveckla god offentlig service till medborgarna i Hedemora kommun och att via pilotprojektet lägga grunden för ett permanent samarbete mellan Hedemora kommun och Polismyndigheten Dalarna. Målet med samtjänsten var att öka tillgängligheten, servicen och tryggheten för medborgarna i Hedemora kommun. Målet med att öka tillgängligheten och servicen för medborgarna i Hedemora kommun har uppnåtts. Däremot torde man inte kunna säga att tryggheten har ökat med tanke på att den polisiära resursen i yttre tjänst inte finns kvar. Många kommuner i hela Sverige har visat intresse för modellen och den diskuteras även inom polisen utifrån ett nationellt perspektiv. Polismyndigheten Dalarna anser att den sk Hedemora-modellen är en bra modell att utgå ifrån i diskussioner med andra kommuner om liknande lösningar. Polismyndigheten Dalarna håller idag på 2 (16)

3 och för diskussioner med Leksands kommun, Älvdalens kommun och Gagnefs kommun om att ingå samtjänstavtal, där avtalet är anpassat utifrån respektive kommuns olika förutsättningar. Hos vissa personer och organisationer har polisen mött en tveksamhet till samtjänstavtal i den omfattning som finns i Hedemora kommun, men genom Polismyndigheten Dalarna och Hedemora kommuns pilotfall har man idag ett fungerande exempel som man kan referera till. Den gemensamma receptionen har bl a haft studiebesök av Säters kommun, Älvdalens kommun och Gagnefs kommun. Polismyndigheten har fått förfrågningar om liknande upplägg från kommuner i bl a Gävleborgs län och södra Stockholm, Vansbro kommun och Smedjebackens kommun i Dalarnas län. Genom den gemensamma receptionen har både kommunen och polisen kunnat utveckla den offentliga servicen till medborgarna. Detta visas inte minst genom resultatet av den enklare enkätundersökning som genomförts bland kunderna. Polismyndigheten och kommunen har haft en hög ambition att gemensamt förbättra tillgängligheten till offentlig service för medborgarna i Hedemora kommun. Även tillgängligheten för den polisiära receptionen har varit en viktig faktor i samtjänsten med kommunen. Samtjänsten har gjort att tillgängligheten till kommunen och polisens gemensamma reception har ökat. Receptionen har byggts för framtiden och utrustats med gemensamma självserviceterminaler och informationstavlor, dvs med smarta självservicelösningar och andra funktioner som kan underlätta informationsspridningen. Elektronisk service via exempelvis hemsidor på webben är ett stort och viktigt utvecklingsområde inom hela den offentliga förvaltningen. Under projekttiden har man lagt grunden för att möjliggöra ett fortsatt samarbete mellan Hedemora kommun och Polismyndigheten Dalarna. Parterna har även kommit överens om att förlänga samtjänstavtalet mellan varandra. Organisation, arbetssätt och aktiviteter Projektet har föregåtts av olika samtal mellan parterna på främst tjänstemannanivå. Inom ramen för projektet har parterna vid olika tillfällen träffats på företrädesvis tjänstemannanivå och sedan har respektive part ansvarat och hållit i de delar man kommit överens om att vardera part skall ansvara för. Kommunen och polisen har haft en var sin projektledare som ansvarat för respektive myndighets delar av projektet. Dessa har även haft ansvaret för att erforderliga beslut fattades och att förankringen inom den egna organisationen fungerade. Projektet förutsatte en mycket god kommunikation och förankring mellan projektledarna, vilket fungerade på ett bra sätt. Kommunens projektledare höll bl a i kontakterna med byggherren under ombyggnationen, ansvarade för inredning och olika inköp, rekrytering av personal och invigning. Polismyndigheten Dalarnas projektledare deltog också i de delar av ombyggnationen som berörde polisens verksamhet. Polisens projektledare ansvarade för och genomförde tillsammans med andra berörda personer inom polisen utredningen kring juridiska- och säkerhetsfrågor. En viktig fråga var här huruvida kommunanställd personal skulle kunna få behörighet till erforderliga delar av polisens datasystem. Man upprättade också förslag till samtjänstavtal. Förlag till samtjänstavtal diskuterades flera gånger mellan båda parter innan slutligt avtal togs fram. Avtalet granskades även av kommunens jurist. Hedemora kommun har ansvarat för rekryteringen av personal, men båda parter har deltagit i framtagandet av kravspecifikation och vid intervjuerna av de olika kandidaterna. Båda parter var överens om att en avgörande framgångsfaktor för hur projektet skulle lyckas var vilka personer som rekryterades. Den nya receptionen skulle komma att utgöra en central funktion gentemot medborgare, företag och organisationer. En förutsättning för god service är kvalitetsmedvetna 3 (16)

4 medarbetare med gott bemötande och omdöme, stark servicekänsla och vilja att företräda kommunen och polisen på ett positivt sätt. Därför fick de som sökte de två utannonserade tjänsterna (tjänstgöringsgrad 100 %) som kvalificerade receptionister skicka in ett arbetsprov utifrån några av de kvalifikationskrav som ställdes i annonsen innan urgallring till intervjuer gjordes. 227 personer sökte tjänsterna och av de tre kandidater som var kvar efter intervjuerna genomfördes ytterligare ett test innan två personer erbjöds tjänsterna. Testerna togs fram och genomfördes av kommunen själv. Polisen genomförde även säkerhetsklassning av de som skulle anställas samt av de personer inom Hedemora kommun som skulle arbeta som vikarier samt av en vaktmästare. Efter anställningarna genomförde respektive myndighet en utbildning av de nyanställda receptionisterna samt de två personer inom Hedemora kommun som skulle vikariera. Utbildningarna pågick sammanlagt i ca en månad, varav polisens utbildning två veckor. Hedemora kommun är arbetsgivare för den personal som är anställd. Receptionisterna tillhör organisatoriskt kommunstyrelseförvaltningen i kommunen och deras chef är kommunchefen. Den 16 maj 2012 tecknade Hedemora kommun och Polismyndigheten Dalarna samtjänstavtalet mellan myndigheterna om att samverka i ett servicecentrum genom en gemensam reception. Samtjänsten omfattar 50 % av en heltidstjänst. Enligt avtalet ska kommunen utföra följande förvaltningsuppgifter för polismyndighetens räkning: Tillhandahålla polisens blanketter, lämna ut broschyrer och informationsfoldrar och vid behov vara behjälpliga med ifyllandet av blanketter. Vägleda till information i polisens informationskanaler, t ex polisens hemsida. Polismyndigheten ansvarar för framtagandet av blanketter, broschyrer och informationsfoldrar. Ta emot tillståndsansökan, ankomststämpla den, och vidarebefordra den via internpost, fax eller e-post till behörig mottagare. Förmedla telefonkontakt och ta emot besökande till polismyndigheten. Lämna ut pass. Ta upp enklare anmälningar. Verkställa delgivningsuppdrag genom att lämna ut och registrera delgivningar i receptionen. Ta emot och registrera hittegods. Flytta hittegods. Ta emot till Polismyndigheten inkommande handlingar, t ex brev, och dagligen tömma polisens externa brevlåda. Sedan invigningen den 14 september 2012 har test/försöksverksamheten fungerat i sk skarpt läge. Receptionisterna har under försöksverksamheten själva fått arbeta fram rutiner för arbetet med bl a hjälp av de rutinbeskrivningar som finns framtagna inom respektive myndighet för olika arbetsuppgifter samt även skapa rutinbeskrivningar för de arbetsuppgifter som saknat rutiner. Under projektperioden har innehållet i receptionisternas arbetsuppgifter för kommunens räkning kontinuerligt arbetats fram och vid projektslut har man tagit fram en arbetsbeskrivning för respektive myndighet, se bilaga 2 och 3. Receptionisterna har även fått genomgå olika kurser i service och bemötande i kundkontakter. 4 (16)

5 Uppföljning/utvärdering av verksamheten har genomförts av representanter från Polismyndigheten Dalarna och Hedemora kommun samt receptionisterna. Även en riskbedömning vad gäller arbetsmiljön har genomförts. Den gemensamma receptionen har marknadsförts vid kommunens hemsida och annonser i tidningar/annonsblad. Det unika samarbetet fick stor publicitet och uppmärksammades i tidningar, radio och TV vid invigningen. En mindre enkätundersökning har genomförts bland kunderna i receptionen som visar att den gemensamma receptionen fungerar som den var avsedd att göra och att kunderna tycker att det är mycket bra att det finns en gemensam reception för Hedemora kommun och Polismyndigheten Dalarna, se nedan under rubriken enkätundersökning. Resultat från enkätundersökning bland kunderna En mindre enkätundersökning genomfördes bland kunderna under fyra dagar i oktober månad % av de svarande anser att det är mycket bra att Hedemora kommun och Polismyndigheten Dalarna har en gemensam reception i Hedemora och 15 % anser att det är bra. 100 % av de svarande anser att det är mycket viktigt att det finns en reception för Polismyndigheten Dalarna i Hedemora. 100 % av de svarande är mycket nöjda med det bemötande man får i receptionen. 93 % är mycket nöjda med servicen och 7 % är nöjda med servicen i receptionen. 64 % anser att de inte saknar någon service eller tjänst eller att man kan ta bort någon. 29 % anser att man saknar någon service/tjänst. Av dessa har samtliga uttryckt att man vill att man även ska kunna ansöka om pass i Hedemora. 100 % av de svarande anser att de fått en snabb betjäning vid sitt besök. 64 % ansåg att receptionisterna överträffade deras förväntningar av en receptionist vid den gemensamma receptionen. 22 % markerade en fyra på en femgradig skala, 7 % markerade en trea och 7 % svarade inte på frågan. 71 % av de svarande kände till att det finns två besöksdatorer i lokalen för kundernas service. 29 % kände inte till det. 71 % skulle kunna tänka sig att använda sig av besöksdatorerna, medan 29 % inte skulle kunna det. 79 % av de svarande anser att öppettiderna i den gemensamma receptionen är tillräckliga, medan 14 % vill ha längre öppettider. 7 % har inte svarat på frågan. Rapport enkätundersökning om den gemensamma receptionen mellan Hedemora kommun och Polismyndigheten i Dalarna i sin helhet, se bilaga 4. Resultat och effekter Det främsta resultatet av projektet är att Hedemora kommun har kunnat få behålla servicen på polisstationen för medborgarna i kommunen och att man tillsammans med kommunen kan ta emot kunderna på ett serviceinriktat sätt i en modern, trivsam och ändamålsenlig lokal. Man har idag även en bättre uppbackning av vikarier än tidigare vid frånvaro bland receptionspersonalen. Den gemensamma receptionen har öppet helgfria vardagar mellan kl (ingen 5 (16)

6 lunchstängning), vilket har inneburit högre tillgänglighet och ökad service för medborgarna i Hedemora kommun. Diskussioner pågar i kommunen om att man i framtiden även bör utöka öppettiderna ytterligare. Den servicefunktion som man eftersträvade har förverkligats och den gemensamma receptionen har även blivit en samlingsplats i kommunen, där även konst i olika former visas upp. Den gemensamma uppfattningen är att målet med samtjänsten om att öka tillgängligheten, servicen och tryggheten för medborgarna i Hedemora kommun har delvis förverkligats. Målet med att öka tillgängligheten och servicen för medborgarna i Hedemora kommun har uppnåtts. Däremot torde man inte kunna säga att tryggheten har ökat med tanke på att den polisiära resursen i yttre tjänst inte finns kvar. Resultatet av samarbetet har varit över förväntan. Och resulterat i att samtjänstavtalet mellan parterna har förlängts. Samarbetet mellan Hedemora kommun och Polismyndigheten Dalarna har gett eko och resulterat i stort intresse från andra kommuner i hela Sverige. Kommuner och polismyndigheter från olika orter i Sverige har ringt och varit intresserade av den sk Hedemora-modellen. En effekt av att Polismyndigheten Dalarna och Hedemora kommun gick i bräschen för ett utökat samtjänstavtal och genomförde erforderliga juridiska prövningar är att man banat väg för andra kommuner och polismyndigheter att ingå liknande avtal på andra orter, däribland orter där polisen annars kanske inte skulle kunna ha kvar sin fysiska närvaro med service av enklare polisiära arbetsuppgifter till medborgarna. Att en polisstation kan behållas i Hedemora innebär miljömässiga vinster genom att det blir kortare avstånd till polisen när man behöver hjälp. Möjligheten att kunna hämta exempelvis sitt pass har inneburit att kommunens medborgare inte behöver åka en extra gång till en polisstation i exempelvis Fagersta eller Borlänge för att hämta sitt pass. Diskussion Den viktigaste framgångsfaktorn är att man var noggrann i rekryteringen av personalen. Den personal som anställdes har visat sig utfört ett utmärkt arbete vad gäller service och bemötande mot kunderna. Receptionisterna har även fått genomgå olika kurser i service och bemötande i kundkontakter. En annan framgångsfaktor för att arbetet kunde komma igång och fungera så snabbt var att erfarenhet av samma arbetsuppgifter inom polisen fanns bland en av de två som anställdes. Kontakter inom polisen fanns genom detta redan upparbetade och man visste vilka man skulle kontakta i olika ärenden. Kunskap fanns också om vad man kunde förvänta sig eller inte förvänta sig i vissa polisiära ärenden. Detta gav en trygghet och stöd i arbetet och påskyndade även inlärningen av polisens arbetsuppgifter hos den andra receptionisten. Den del som tagit mycket tid i anspråk och även varit svårast att hantera var att få klarläggande vad gäller de juridiska- och säkerhetsmässiga aspekterna och att få acceptans inom polisen för att Polismyndigheten Dalarna kunde köpa tjänster av en kommun för att utföra enklare polisiära arbetsuppgifter. Olika frågeställningar om hur ett sådant samarbete skulle påverka polisens arbete och dess myndighetsutövning behandlades i olika instanser inom polisen. Rikspolisstyrelsen var inblandad och avtalet granskades även av Kammarkollegiet. Kammarkollegiet gick igenom avtalet och kunde inte se att avtalet stod i strid med varken lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor eller förordningen (2009:315) om samtjänst vid medborgarkontor. Detta arbete är nu gjort och behöver inte göras igen av kommuner och polismyndigheter som avser att ingå liknande samtjänstavtal. 6 (16)

7 Slutsatser Samtjänsten mellan Polismyndigheten Dalarna och Hedemora kommun har inneburit att parterna har fått lösa många administrativa, praktiska och juridiska problem som har varit förknippade med gränsöverskridande samverkan. Processen att komma fram till ett samtjänstavtal mellan en polismyndighet och en kommun tar lång tid, men genom detta initiativ har många problem lösts som kan komma andra samtjänstavtal mellan kommun och polismyndighet tillgodo. Slutresultatet bedömer både Polismyndigheten Dalarna och Hedemora kommun vara över förväntan och idag finns en gemensam reception som kan ge medborgarna service i de flesta typer av ärenden, inklusive myndighetsärenden hos polisen. Den gemensamma receptionen har byggts för framtiden och utrustats med gemensamma självserviceterminaler och informationstavlor som kan underlätta informationsspridningen. Försöksperioden har visat att ett sådant här samarbete mellan polis och kommun kan fungera utmärkt för medborgarnas bästa. Pilotprojektet har skapat nya möjligheter för polismyndigheter att i samarbete med kommuner fysiskt finnas kvar i landsbygdskommuner och med en god servicenivå lokalt kunna tillgodose medborgarnas behov av att få hjälp med enklare polisiära ärenden. Ann-Christine Östlund Bäckehag 7 (16)

8 SAMMANSTÄLLNING AV BESÖKSSTATISTIK I RECEPTIONEN Bilaga 1 År 2012 Polismyndigheten Dalarna Antal besök Hedemora kommun Antal besök September (ej pass), fr o m 14 /9 Oktober (ej pass) November (ej pass) December (började med pass) År 2013 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September t o m 13/ Totalt antal besök (8 155 st) % 54 % 8 (16)

9 Bilaga 2 Arbetsuppgifter som utförs i Hedemora kommuns reception Polisuppgifter enligt avtal med Polismyndigheten Dalarna, se bilaga Ta emot besökare och lotsa dem vidare till rätt handläggare(sök b.l.a i TRIO) Sköta Hedemora Kommuns officiella e-postlåda, hit kommer även fax (svara på frågorna eller vidarebefordra) Tillsammans med informationsavdelningen ansvara för innehåll på digitala informationstavlor och informationsmaterial i receptionslokalen Bistå informationsavdelningen med att uppdatera Hedemora kommuns hemsida samt Facebooks sida Ansvara för bokningar av utställningar i receptionslokalen Vara behjälpliga vid mässor Ta emot och ansvara för externa bokningar av sammanträdeslokaler i Tjädernhuset och de nya receptionslokalerna Löpande justera registret över protokoll (justeras i bokstavsordning) Lägga ut kallelser och protokoll till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott på Hedemora kommuns hemsida. Göra utskick i brevform, se ovan. Gå igenom kommunens författningssamling och lägga ut aktuella dokument på nätet. Lämna ut besökstaggar/besöksparkering(se pärm nyckelkvittens) Kopieringsbeställningar till Micke, lämna ut när dem är klara Lämna ut/ta emot nycklar till olika hyrda lokaler (Maria Olsson lämnar upp nycklar till receptionen) Ta emot Paket och försändelser, kvittera Bokning av hjärtstartare (Pärm, Div blanketter, Hjärtstartare) Visa ned gäster till konferenslokaler Vara medborgare behjälplig med småärenden så som enstaka kopieringar, dra ut en blankett från skatteverket, svara på samhällsfrågor. I övrigt vara kommunstyrelseförvaltningens tjänstemän behjälpliga med olika arbetsuppgifter Delta i arbetet med att utveckla kommunens reception till ett attraktivt verktyg i arbetet med att förbättra kommunens service och kontakter med kommunmedborgarna. Ett led i detta är fylla lokalen med attraktivt innehåll för såväl anställd som besökare, t.ex. vernissager, luciafirande. Vi använder oss av våra skyltfönster för att sprida information/ viktiga budskap, och vi pysslar om lokalerna. 9 (16)

10 Bilaga 3 Samtjänst som utgör 50 % av en heltidstjänst Anställda vid kommunhusets reception i Hedemora ska för polismyndighetens räkning: Tillhandahålla Polisens blanketter, lämna ut broschyrer och informationsfoldrar och vid behov vara behjälpliga med ifyllandet av blanketter. Vägleda till information i Polisens informationskanaler, t. ex. Polisens hemsida. Polismyndigheten ansvarar för framtagandet av blanketter, broschyrer och informationsfoldrar. Ta emot tillståndsansökan, ankomststämpla den, och vidarebefordra den via internpost, fax eller e-post till behörig mottagare.(blanketter i pärmen Polisen, Tillstånd och avgifter.) Ta emot vapenansökan, se tillståndsansökan.(blanketter i pärmen Polisen, Tillstånd och avgifter.) Förmedla telefonkontakt och ta emot besökande till polismyndigheten. Lämna ut pass.(pärmen Polisen, information PASS.) Ta upp enklare anmälningar och i vissa fall hänvisa till stationsbefäl i Avesta eller polisens kontaktcentrum (PKC) för anmälningsupptagning(pärmen Polisen, information RAR) Ta emot personer som har anmälningsplikt.(ligger i lådan uppsikt och delgivningar) Verkställa delgivningsuppdrag genom att lämna ut och registrera delgivningar i receptionen..(pärmen Polisen, information DELGIVNINGAR) Ta emot, registrera och lämna ut hittegods..(pärmen Polisen, information HITTEGODS) Flytta hittegods.(sammarbete med receptionen i Avesta) Lämna ut beslag.(direktiv från beslaghanterare på Polisen i Avesta) Ta emot statens vilt(paketera för transport till Polisen Avesta) Svarar på frågor som gäller körkort och transport. (Transportstyrelsen och körkortportalens hemsida) Ta emot till Polismyndigheten inkommande handlingar, t.ex. brev och dagligen tömma polisens externa brevlåda(polisens postfack) Hämta Pass (Pass och post hämtas på postens företagscenter, Kraftgatan 8,Hedemora) Ankomststämpla post och andra inkommande handlingar och vidarebefordra dem till Polismyndigheten anlitad intern vaktmästare. 10 (16)

11 RAPPORT Bil 4 Enkätundersökning om den gemensamma receptionen mellan Hedemora kommun och Polismyndigheten Dalarna Sammanfattning Den 14 september 2012 invigdes den gemensamma receptionen mellan Hedemora kommun och Polismyndigheten Dalarna i Tjäderhuset i Hedemora i enlighet med tecknat avtal mellan myndigheterna om samverkan i servicecentrum enligt lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor. Efter ett år har denna enkätundersökning genomförts bland kunderna till receptionen. Enkätundersökningen syftar till skaffa kunskap om hur viktigt kunderna tycker det är att det finns en reception för Polismyndigheten Dalarna i Hedemora kommun, hur de upplever den gemensamma receptionen och dess service och om det saknas några tjänster eller om någon ska tas bort. Under detta år har receptionen tagit emot totalt besökare, vars ärende på något sätt resulterat i att receptionisterna vidtagit en åtgärd. Av dessa har 46 % besökt polisen och 54 % besökt kommunen. 85 % av de svarande anser att det är mycket bra att Hedemora kommun och Polismyndigheten Dalarna har en gemensam reception i Hedemora och 15 % anser att det är bra. 100 % av de svarande anser att det är mycket viktigt att det finns en reception för Polismyndigheten Dalarna i Hedemora. 100 % av de svarande är mycket nöjda med det bemötande man får i receptionen. 93 % är mycket nöjda med servicen och 7 % är nöjda med servicen i receptionen. 64 % anser att de inte saknar någon service eller tjänst eller att man kan ta bort någon. 29 % anser att man saknar någon service/tjänst. Av dessa har samtliga uttryckt att man vill att man även ska kunna ansöka om pass i Hedemora. 100 % av de svarande anser att de fått en snabb betjäning vid sitt besök. 64 % ansåg att receptionisterna överträffade deras förväntningar av en receptionist vid den gemensamma receptionen. 22 % markerade en fyra på en femgradig skala, 7 % markerade en trea och 7 % svarade inte på frågan. 71 % av de svarande kände till att det finns två besöksdatorer i lokalen för kundernas service. 29 % kände inte till det. 71 % skulle kunna tänka sig att använda sig av besöksdatorerna, medan 29 % inte skulle kunna det. 79 % av de svarande anser att öppettiderna i den gemensamma receptionen är tillräckliga, medan 14 % vill ha längre öppettider. 7 % har inte svarat på frågan. Bakgrund Den 16 maj 2012 tecknade Hedemora kommun och Polismyndigheten ett samtjänstavtal mellan myndigheterna om att samverka i ett servicecentrum genom en gemensam reception. Samtjänstavtalet stödjer sig på lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor. Enligt avtalet ska kommunen utföra förvaltningsuppgifter för polismyndighetens räkning. Den 14 september (16)

12 invigdes den gemensamma receptionen. Sedan dess och fram till den 13 september 2013 har receptionen tagit emot totalt besökare, vars ärende på något sätt resulterat i att receptionisterna vidtagit en åtgärd. Av dessa besökare har stycken eller 46 % besökt polisen och stycken eller 54 % Hedemora kommun. Samarbetet har under perioden drivits inom ramen för projektet Modell för samarbete mellan kommun och polis i landsbygdskommuner, som delfinansierats av Tillväxtverket. Metod och syfte Under fyra dagar i oktober månad 2013 genomfördes en enkätundersökning bland kunderna till Hedemora kommun och Polismyndigheten Dalarna i den gemensamma receptionen. Enkäten, se bilaga, delades ut bland kunderna och kunderna fick möjlighet att fylla i densamma och lämna den anonymt i en låda i receptionslokalen. Fjorton personer fyllde i och lämnade in enkäten. Av dessa var 43 procent kvinnor och 57 procent män. 64 procent av de som svarade på enkäten besökte kommunen och 36 procent besökte polisen. Syftet med enkäten var att få kunskap om hur viktigt kunderna tycker om att det finns en reception för Polismyndigheten Dalarna i Hedemora kommun, hur de upplever den gemensamma receptionen och dess service och om det saknas några tjänster eller om någon ska tas bort. Resultat Gemensam reception för Polismyndigheten i Dalarna och Hedemora kommun i Hedemora 85 % av de svarande anser att det är mycket bra att Hedemora kommun och Polismyndigheten Dalarna har en gemensam reception i Hedemora, vilket motsvarar en femma på en femgradig skala. 15 % av de svarande har satt en fyra på en femgradig skala på hur bra man anser det är med en gemensam reception (en etta motsvarar inte alls bra). 100 % av de svarande anser att det är mycket viktigt att det finns en reception för Polismyndigheten Dalarna i Hedemora. Service och bemötande i receptionen 100 % av de svarande är mycket nöjda med det bemötande man får i receptionen, vilket motsvarar en femma på en femgradig skala. 93% är mycket nöjda med servicen i receptionen och 7 % är nöjda (fyra på en femgradig skala). Av enkäten framgick att den gemensamma receptionen idag tillhandahåller följande tjänster till externa kunder: tar emot besökande till kommun och polis, tillhandahåller polisens och kommunens blanketter, lämnar ut broschyrer och informationsfoldrar, är vid behov behjälpliga med ifyllandet av blanketter, vägleder till information i Polisens och kommunens informationskanaler t ex hemsidor, tar emot tillståndsansökningar, förmedlar telefonkontakt till kommun och polis, 12 (16)

13 lämnar ut pass, tar upp enklare anmälningar och tar emot hittegods. 64 % av de svarande anser att de inte saknar någon service eller tjänst eller att man kan ta bort någon. 29 % anser att man saknar någon service/tjänst. Av de som saknar någon service/tjänst vill 100 % att det skall finnas möjlighet att ansöka om pass i receptionen. 7 % har inte svarat på frågan. Förutom de i enkäten angivna tjänsterna tar receptionen bl a emot personer som har anmälningsplikt, verkställer delgivningsuppdrag, tar emot, registrerar och lämnar ut hittegods, flyttar hittegods, lämnar ut beslag och tar emot statens vilt. 100 % av de svarande anser att de fått en snabb betjäning vid sitt besök. 64 % ansåg att receptionisterna överträffade deras förväntningar av en receptionist vid den gemensamma receptionen. 22 % markerade en fyra på en femgradig skala (1 = uppfyllde inte alls mina förväntningar, 5 = överträffade mina förväntningar) om hur receptionisterna uppfyllde deras förväntningar på en receptionist, 7 % markerade en trea och 7 % svarade inte på frågan. Besöksdatorer 71 % av de svarande kände till att det finns två besöksdatorer i lokalen för kundernas service. 29 % kände inte till det. 71 % skulle kunna tänka sig att använda sig av besöksdatorerna, medan 29 % inte skulle kunna det. Öppettider 79 % av de svarande anser att öppettiderna i den gemensamma receptionen är tillräckliga, medan 14 % vill ha längre öppettider. Förslag som framkommit är följande: Gärna längre, exempelvis någon kväll Från kl Längre öppettider åtminstone någon eller några dagar i veckan 7 % har inte svarat på frågan. Ann-Christine Östlund Bäckehag 13 (16)

14 Enkätundersökning om den gemensamma receptionen mellan Hedemora kommun och Polismyndigheten Dalarna Det har nu gått drygt ett år sedan den gemensamma receptionen invigdes och vi vill med denna enkät undersöka hur receptionen och samarbetet kommun och polis uppfattas av kunderna. 1) Hur bra anser Du att det är att Hedemora kommun och Polismyndigheten Dalarna har en gemensam reception i Hedemora? (Kryssa i Ditt svar på linjen) Inte alls bra Mycket bra 2) Hur viktigt tycker Du att det är att det finns en reception för Polismyndigheten Dalarna i Hedemora? (Kryssa i Ditt svar på linjen) Inte Mycket viktigt allt viktigt 3) Är Du nöjd med det bemötande Du får i receptionen? (Kryssa i Ditt svar på linjen) Inte alls nöjd Mycket nöjd 4) Hur nöjd är Du med servicen i receptionen? (Kryssa i Ditt svar på linjen) Inte alls Mycket nöjd nöjd 14 (16)

15 5) Idag tillhandahåller den gemensamma receptionen följande tjänster: tar emot besökande till kommun och polis, tillhandahåller polisens och kommunens blanketter, lämnar ut broschyrer och informationsfoldrar, är vid behov behjälpliga med ifyllandet av blanketter, vägleder till information i Polisens och kommunens informationskanaler t ex hemsidor, tar emot tillståndsansökningar, förmedlar telefonkontakt till kommun och polis, lämnar ut pass, tar upp enklare anmälningar och tar emot hittegods. Är det någon service/tjänster Du saknar eller tycker att man kan ta bort? (Kryssa i rätt svar) Ja Nej Om ja, i så fall vilken/vilka? 6) Fick Du snabb betjäning vid Ditt besök idag? (Kryssa i rätt svar) Ja Nej Vet ej 7) Uppfyllde receptionisterna idag Dina förväntningar av en receptionist den gemensamma receptionen? (Kryssa i Ditt svar på linjen) Uppfyllde Överträffade mina förväntningar inte alls mina förväntningar 8) Känner Du till att det finns två stycken besöksdatorer i lokalen för Din service? (Kryssa i rätt svar) Ja Nej 15 (16)

16 Skulle Du tänka Dig att använda Dig av besöksdatorerna? (Kryssa i rätt svar) Ja Nej 9) Anser Du öppettiderna i den gemensamma receptionen är tillräckliga? (Kryssa i rätt svar) Ja Nej Om inte, vilka öppettider skulle Du vilja ha? (Kryssa i rätt svar) 10) Är Du kvinna eller man? (Kryssa i rätt svar) Kvinna Man 11) Besökte Du idag kommunen eller polisen? (Kryssa i rätt svar) Kommunen P Polisen is Tack för hjälpen! Den gemensamma receptionen mellan Hedemora kommun och Polismyndigheten Dalarna 16 (16)

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Jag är egen arbetsgivare (kräver ej tillstånd från IVO)

Jag är egen arbetsgivare (kräver ej tillstånd från IVO) Härmed utfäster sig undertecknad att min/vår verksamhet. ska följa och arbeta efter IfAs regler för IfA-godkännade 1 (IfA Löfte) Jag är egen arbetsgivare (kräver ej tillstånd från IVO) Vi är en mindre

Läs mer

Innehållsförteckning KOMPETENSCENTRUM KUNGSBACKA KOMMUN

Innehållsförteckning KOMPETENSCENTRUM KUNGSBACKA KOMMUN KUNGSBACKA KOMMUN Innehållsförteckning Receptionen på Kompetenscentrum Larm, lås och hiss Nycklar Utrymningsplan vid brand Trådlöst internet Elevköket Kopiering Källsortering Rumsbokning 2 2013-06-11 Receptionen

Läs mer

SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0

SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 14/2015 SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0 : Handläggare: Lena Marie Bärlin 2 (11) Innehållsförteckning Projektsammanfattning 3 Terminologi och förkortningar 4 Utvärdering av utfall

Läs mer

Falun, september 2008. Ann Christin Jonell Region Dalarna Myntgatan 2, 791 51 Falun www.regiondalarna.se

Falun, september 2008. Ann Christin Jonell Region Dalarna Myntgatan 2, 791 51 Falun www.regiondalarna.se Resultat av enkät om miljönämnder och miljö- och byggnadsnämnder i Dalarna 28 Utformning av enkäter, bearbetning av resultatet samt sammanställning av rapporten har gjorts av Region Dalarna. Landstinget

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Rutin vid begäran om utdrag ur Polisens belastningsregister för arbete inom äldreomsorgen i egen regi

Rutin vid begäran om utdrag ur Polisens belastningsregister för arbete inom äldreomsorgen i egen regi SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 214-4-1 AN-214/138.739 1 (2) HANDLÄGGARE Jensen, Pernilla Pernilla.Jensen@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Rutin vid begäran om utdrag ur Polisens

Läs mer

Tillgänglighet och nåbarhet. Leksands kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Tove Färje David Emanuelsson

Tillgänglighet och nåbarhet. Leksands kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Tove Färje David Emanuelsson Tillgänglighet och nåbarhet Leksands kommun Revisionsrapport Februari 2011 Tove Färje David Emanuelsson Innehållsförteckning SAMMANFATTNING OCH REVISIONELL BEDÖMNING... 2 1. BAKGRUND... 3 1.1 UPPDRAG OCH

Läs mer

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving Allmänna handlingar Vänersborgs kommun Revisionsrapport Februari 2011 Staffan Löfving Inledning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vänersborgs kommun har Komrev, inom PwC, granskat ärendehantering,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2004-08-30 88 2004-08-31 2004/273-008 RIKTLINJER FÖR IT-ANVÄNDNING Riktlinjer för IT-användningen i Bromölla

Läs mer

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol?

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? nyheter arbetsrätt juni 2012. När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? Erfarenheten visar att förr eller senare uppstår det en allvarlig situation med en medarbetare och där företaget

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Förfrågningsunderlag Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Bilagor: a) Avtal m avtalsbilagor 1-4 b) Blankett Ansökan om tillstånd att utföra servicetjänster c) Blankett Intyg d) Blankett

Läs mer

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras:

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras: Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Styrdokument 2013-06-10 Med denna delegationsordning, delegerar kårstyrelsen beslutanderätt i vissa frågor inom sitt ansvarsområde till

Läs mer

ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31

ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31 ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31 Ärendehanteringsprojektet 2011-01-01 infördes en ny organisation i kommunen för såväl politiker som tjänstemän. Det innebär bland annat att samtliga kommunsekreterare

Läs mer

INFORMATIONSPOLICY. Kinda Kommun. antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95

INFORMATIONSPOLICY. Kinda Kommun. antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95 INFORMATIONSPOLICY Kinda Kommun antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95 Kommunfullmäktige har den 29 juni 1998 antagit övergripande mål för Kinda kommun, bland annat att - all kommunal verksamhet syftar

Läs mer

Mot en medborgarnära Polismyndighet Förslag på hur en mer medborgarnära organisation kan skapas

Mot en medborgarnära Polismyndighet Förslag på hur en mer medborgarnära organisation kan skapas Mot en medborgarnära Polismyndighet Förslag på hur en mer medborgarnära organisation kan skapas 2014-01-09 Regeringskansliet Mats Paulsen Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort i framtiden

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort i framtiden Konsekvensutredning 1 (10) Datum Handläggare Liv Lennius Johansson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Uppföljande granskning av tillgänglighet

Uppföljande granskning av tillgänglighet SLUTDOKUMENT 1(2) 2013-01-28 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande

Läs mer

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Väx i rollen 2 & 3 EN ADVOKATBYRÅ är mer än bara advokater MANNHEIMER SWARTLING är en av Sveriges

Läs mer

Verksamhetsplan 2011

Verksamhetsplan 2011 Civilförsvarsförbundet Dalarna Verksamhetsplan 2011 Vision Säkerhetsmedvetna människor som genom sitt agerande tryggar såväl individen som samhället. 1 Utbildning och information MÅL Minst 2% av Dalarnas

Läs mer

Undervisningen i ämnet handel ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet handel ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: HANDEL Ämnet handel behandlar handels- och tjänstesektorns roll och funktioner. Ämnet handlar om hantering och försäljning av varor och tjänster samt marknadsföring. I ämnet ingår arbetsmiljö samt service

Läs mer

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn:.. Adress:.. Org.nr: Pers.nr:.. Telefon:.. Legal företrädare (ifylls i förekommande fall) Namn: Adress: nedan kallad anordnaren

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

REMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3

REMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3 0 REMISSVAR 1 (8) HEMLIG Mottagare Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En sammanhållen svensk polis - följdändringar i författningar (SOU 2012:78) Inledande synpunkter Säkerhetspolisen konstaterar att

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009

Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009 1 Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009 Box 38001, 10068 Stockholm Telefon: 08-508 44 220 Fax: 08-674 43 29 www.sverigeskonsumenter.se 2 Bakgrund Sedan 1 oktober 2008 har KonsumentCentrum tagit

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07 20 (28) 146 REVIDERAD INFORMATIONSPLAN VID EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER Dnr: LKS 2015-429 En informationsplan vid extraordinära händelser är

Läs mer

Intendenturens organisation och ledning

Intendenturens organisation och ledning Verksamhetsplan 2011 2011-01-20 Verksamhetsbeskrivning Beslutsdatum 2011-04-12 Intendenturens organisation och ledning Intendenturen i Blåsenhus omfattar samtliga lokaler i Blåsenhus samt de utrymmen i

Läs mer

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Nybro kommuns policy för sociala medier Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Policy för sociala medier är en del av Nybro kommuns informations- och kommunikationsstrategi. Sociala medier definieras som

Läs mer

Riktlinjer för representation samt riktlinjer för gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren

Riktlinjer för representation samt riktlinjer för gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren 1 (5) Reglemente för uppvaktning av kommunens anställda, kommunfullmäktige 2012-09-10, 14 med Riktlinjer för representation samt riktlinjer för gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren Bakgrund och

Läs mer

Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen

Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Gysam Verksamhetsplan 2014

Gysam Verksamhetsplan 2014 2014-01-27 Gysam Verksamhetsplan 2014 Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasieutbildningar! Bakgrund Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan uppdrog MittDalaberedningen

Läs mer

Revisionsrapport avseende socialnämndens samverkan med föreningen Fenix

Revisionsrapport avseende socialnämndens samverkan med föreningen Fenix Datum 2012-10-16 Till: Socialnämnden För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Revisionsrapport avseende socialnämndens samverkan med föreningen Fenix Vi har genomfört en granskning av socialnämndens

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy Sidan 1 av 6 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-27, 151, att gälla från och med det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy 1. Definition 2. Mål och

Läs mer

Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning

Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning Riktlinje 2004-05-19 Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning Diarienummer KS-2004.4765 Antagna av kommundirektören den 19 maj 2004. Om riktlinjen Riktlinje angående

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen DIARIENR 2014-02-26 SBN 2014-237 1 (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08-535 364 06 Ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Beslutande Centrumhuset Henån kl.17.00-17.30 Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Bengt Torstensson Gunilla Josefsson Bengt Johansson Holger Formgren

Läs mer

Malung-Sälens kommun

Malung-Sälens kommun KOMMUNIKATIONSPOLICY och INFORMATIONSPOLICY med MARKNADSFÖRINGSPOLICY för Malung-Sälens kommun Bilden av Malung-Sälens kommun formas i mötet med människor som tar del av kommunens service och tjänster.

Läs mer

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi * Skatteverket Skatteverkets Kanalstrategi Framtagen av Charlotte Rylander 2010 * Skatteverket 2(8) Kanalstrategi 1 INLEDNING Skatteverkets långsiktiga mål är att medborgare och företag har förtroende

Läs mer

2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05. Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN

2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05. Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN 2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05 Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Konkurrenspolicy 1(4) Konkurrenspolicy riktlinjer vid konkurrensutsättning

Läs mer

Rekrytering av polisassistenter

Rekrytering av polisassistenter Rekrytering av polisassistenter Två gånger om året genomförs en samordnad rekrytering av polisassistenter (PA) för de polisaspiranter som söker sin första anställning som polisassistent. Polisens process

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Mina Meddelanden säker digital post Från vision till verkstad

Mina Meddelanden säker digital post Från vision till verkstad Mina Meddelanden säker digital post Från vision till verkstad Håkan Johansson Skatteverket Hakan.l.johansson@skatteverket.se 1 Vårt uppdrag - Mina meddelanden Vårt uppdrag är att skapa en ny infrastruktur

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

Översyn av riktlinjer för representation, gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren (HKF 9910)

Översyn av riktlinjer för representation, gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren (HKF 9910) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2014-01-14 KS-2013/557.112 1 (3) HANDLÄGGARE Patrick Stenbacka 08-535 302 88 Patrick.stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Översyn av riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer vid rekrytering av chefer. Enköpings kommun

Riktlinjer. Riktlinjer vid rekrytering av chefer. Enköpings kommun Riktlinjer Riktlinjer vid rekrytering av chefer Enköpings kommun Riktlinjer och rutinbeskrivning för rekrytering av chefer Inledning I Enköpings kommun är chef- och ledarskapet centralt för att bidra till

Läs mer

Chef för leverans och support, IT-avdelningen

Chef för leverans och support, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för leverans och support, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen

Läs mer

Policy för användande av sociala medier

Policy för användande av sociala medier Dnr: 100-2538-2011 Verksamhetsstöd Fredrik Andersson Policy för användande av sociala medier Policyn fastställer förutsättningarna för Länsstyrelsen Värmlands hantering av sociala medier och tar upp ansvarsfrågor

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Birgitta Winlöf 2005-12-21 023-837 38 Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Projektets övergripande syften har varit: Förbättra bibliotekens möjligheter att bidra till den regionala viljan att

Läs mer

Sfsf. Riktlinjer för omställning. i Botkyrka

Sfsf. Riktlinjer för omställning. i Botkyrka Sfsf Riktlinjer för omställning och rörlighet i Botkyrka BOTKYRKA KOMMUN Beslutad i Personalutskottet 090302 2 [9] Riktlinjer för omställning och rörlighet i Botkyrka 1 Rätt person, på rätt plats med rätt

Läs mer

Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida

Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida o/r~' ~~:~ :r SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (44) KOMMUNSTYRELSEN SALA KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-10-13 Y~F : s HANDLING NR 67 2011 202 Dnr 2011/111 Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

Sammanställning och av svar på frågor till kommunens invånarpanel. Fråga 2 - Kundtjänst

Sammanställning och av svar på frågor till kommunens invånarpanel. Fråga 2 - Kundtjänst Sammanställning och av svar på frågor till kommunens Fråga 2 - Kundtjänst Utges av maj 2012 Förord Den andra frågan som gick ut till vår vuxenpanel skickades ut den nionde maj 2012. Frågan avslutades den

Läs mer

Anställdas bisysslor

Anställdas bisysslor Revisionsrapport Anställdas bisysslor Krokoms Kommun Anneth Nyqvist December 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning

Läs mer

Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen

Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Yttrande över motion om avidentifiering av ansökningshandlingar samt motion om motverkan av etnisk diskriminering vid arbetsansökan

Yttrande över motion om avidentifiering av ansökningshandlingar samt motion om motverkan av etnisk diskriminering vid arbetsansökan Kommunstyrelsen 2007-02-12 50 87 Arbets- och personalutskottet 2007-01-29 13 29 Personalkontoret 03.422 008 febkf14 Yttrande över motion om avidentifiering av ansökningshandlingar samt motion om motverkan

Läs mer

Handlingsplan för hbt-frågor 2012-2015

Handlingsplan för hbt-frågor 2012-2015 Handlingsplan för hbt-frågor 2012-2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Målområde 1 - Örebro kommun ska skapa förutsättningar för att hbtperspektivet finns med i det fortsatta arbetet för alla människors

Läs mer

Utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning

Utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning Handläggare: Administrativ chef Enhet: Central administration Beslutad i: Samverkat i förvaltningsråd 2013-04-03 Anteckningsärende i VON 2013-04-10 Utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning Rutin

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier Policy för sociala medier Degerfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 127/2014-11-24 Innehållsförteckning Strategi...3 Nyttan med sociala medier... 3 Syftet med kommunens närvaro i sociala medier...

Läs mer

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Vänersborgs kommun Revisionsrapport Datum 2011-03-07 Henrik Bergh Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattande

Läs mer

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY 2015-06-10 Antagen av Kommunfullmäktige 2015.407.140 KS 162/2015 1(5) Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning

Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning Nynäshamns kommun är en offentlig och demokratiskt styrd organisation som ska ge service till kommuninvånarna och skapa förutsättningar för en

Läs mer

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Sida 1/10 Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Syfte Ett långsiktigt och hållbart regelverk och förhållningssätt för att öka den interna rörligheten och bidra till att profilera Kungsbacka kommun

Läs mer

Projektgruppsområden:

Projektgruppsområden: Sök Projektgruppen Chalmers Studentkårs Arbetsmarknadsdagar, CHARM, är Nordens ledande arbetsmarknadsdagar som arrangeras på Chalmers i februari varje år. Till CHARM kommer över 160 företag från många

Läs mer

Trafikinsats Region Mitt Västernorrland

Trafikinsats Region Mitt Västernorrland Trafikinsats Region Mitt Västernorrland 2010-09-13--15 Resultatredovisning Trafikinsats Region Mitt Ett vinnande koncept I den handlingsplan som arbetats fram i samverkan mellan Polisen, Trafikverket och

Läs mer

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE 4.1. ANSÖKNINGSHANDLINGAR Ansökningar kan skrivas på olika sätt. Ansökningshandlingar består oftast av ett ansökningsbrev och ett cv eller en meritförteckning. Hur ansökningshandlingen

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 Rekryteringspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 1 Rekryteringspolicy för Ödeshögs kommun Reviderad rekryteringspolicy Inledning Att rekrytera nya medarbetare är en strategiskt mycket viktig

Läs mer

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB GranskningsPM Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB Sandvikens kommun Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod 1 2 Offentlighetsreglerna

Läs mer

Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen

Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen En lathund till förtroendevalda om tjänstetillsättningar, arbetsledningsbeslut, arbetsskyldighet och överklaganden. ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen

Läs mer

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post 1(8) Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post Sammanfattning: Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det gäller vad som är allmän handling samt registrering,

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

Presschef, Kommunikationsavdelningen

Presschef, Kommunikationsavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Presschef, Kommunikationsavdelningen till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens

Läs mer

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6 PERSONALPOLITISKT PROGRAM 1/6 SAMVERKAN 2 ARBETSPLATSTRÄFFAR 2 LEDARSKAP 2 2 PERSONALUTVECKLING 2 INTRODUKTION 3 PERSONALUTBILDNING 3 PERSONALRÖRLIGHET 4 PERSONALFÖRSÖRJNING 4 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Höörs kommun. Övergripande förstudie av kommunens fordonshantering. Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8

Höörs kommun. Övergripande förstudie av kommunens fordonshantering. Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8 kommunens fordonshantering Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och avgränsning 4. Metod 5. Policys och styrdokument 5.1 Fordonshantering 5.1.1 Iakttagelser

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER Riktlinjer för rekrytering Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Riktlinjer för rekrytering Kommunstyrelsen Marianne Vestin Leffler Version

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

2013-08-20. Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden. Dnr KS 2013-266

2013-08-20. Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden. Dnr KS 2013-266 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-08-20 245 Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden. Dnr KS 2013-266 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer