MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Kommunala pensionärsrådet (16) Håvestensgården i Färgelanda,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Kommunala pensionärsrådet 2013-09-18 1(16) Håvestensgården i Färgelanda,"

Transkript

1 Nr Kommunala pensionärsrådet (16) Plats och Håvestensgården i Färgelanda, sammanträdestid klockan Beslutande Daniel Jensen (KD) Robert Svensson (C) Sven-Olof Skoogh Evert Magnusson Marja Jansson Ingrid Hermansson Vera Jansson (PRO) (PRO) (SPF) (SPF) (Demensföreningen) Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Maj-Britt Björkståhl (Demensföreningen) John Erik Ryhr (PRO) Övriga närvarande Thomas Jubell, socialchef Lena Hansson, enhetschef samt 46 Ann-Charlotte Andreassen, enhetschef samt 46 Sölvie Linder, sekreterare Utses att justera Vera Jansson Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Sölvie Linder Ordförande... Daniel Jensen Justerande Vera Jansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunala pensionärsrådet Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift... Jeanette Krafft

2 Kommunala pensionärsrådet Innehållsförteckning 33 Val av justerare 3 34 Föregående mötesprotokoll 35 Verksamhetsuppföljning 36 Delårsbokslut 37 Budget 38 Rapporter 39 Trafikfrågor 40 Anslagstavlor i kommunen 41 Verksamhetsutveckling och organisation 42 Information om kvarteret Ugglan 43 Hjärtstartare 44 Information om ombyggnad av Resecentrum 45 Övriga frågor 46 Studiebesök vid Håvestensgården i Färgelanda

3 Kommunala pensionärsrådet Val av justerare Vera Jansson valdes att justera dagens protokoll. Justeringsdag fastställs till den 1 oktober 2013.

4 Kommunala pensionärsrådet Föregående mötesprotokoll Efter genomgång läggs föregående mötesprotokoll till handlingarna.

5 Kommunala pensionärsrådet Verksamhetsuppföljning Socialnämndens verksamhet ser ut att gå mot ett stort underskott för 2013 och efter augusti månad prognosiseras underskottet till cirka 10,5 mnkr. Daniel Jensen påpekar att socialnämnden vidtagit fler åtgärder som ännu inte fått genomslagskraft i ekonomin. Thomas Jubell informerar om att anledningarna till underskottet är flera. Framförallt noteras att kommunen fått lägre intäkter från Försäkringskassan för den personliga assistans som utförs, fler platser används inom särskilt boende än vad som är budgeterat och Individ och familjeomsorg har fortsatt stora kostnader för försörjningsstöd och placering av barn och unga. Vidare kan noteras att hemtjänsten har färre brukare och efterfrågan minskat något vilket dämpat kostnaderna inom enheten. Robert Svensson informerar om att ekonomin för kommunen i stort färgas av socialnämndens ekonomi och årets resultat ser ut att bli det lägsta på 10 år. Resultatet för 2013 är avgörande för nästa års budget. För närvarande beräknas årets resultat för hela kommunen bli cirka 2 mnkr i överskott. Trots överskottet får resultatet betraktas som mindre bra. Önskvärt vore att överskottet blir 12 mnkr så att kommunen kan amortera av lån och sätta undan pengar till den pensionsskuld som finns. Kultur och utbildningsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsen verksamheter ser ut att hålla budget medan socialnämnden brottas med stora bekymmer. Just nu pågår ombyggnad av Rådarestaurangen. Framöver kommer skolan i Dals Rostock att renoveras och planering påbörjas av ett nytt äldreboende. Alla dessa åtgärder kräver stora investeringar.

6 Kommunala pensionärsrådet Delårsbokslut Delårsbokslut efter årets sju första månader visar på ett stort underskott (cirka 10,5 mnkr)för socialnämnden. Prognosen är ännu lite osäker och det förväntas att prognosen efter september månad visar mer exakt hur årets resultat kommer att bli.

7 Kommunala pensionärsrådet Budget Thomas Jubell informerar om att socialnämndens budget för 2014 kommer att läggas upp så att verksamheternas behov tydliggörs. Resultatet för 2013 års budget kommer att bli mycket avgörande för planläggningen och redan nu läggs även grunden för budget Socialnämnden har fått fem mnkr i tillskott för att kunna driva 150 platser i särskilt boende, för närvarande är 143 platser budgeterade. I planerna skall förvaltningen också spara 4,7 mnkr på verksamheten och för tillfället arbetar tjänstemännen med detta och förslag till åtgärder kommer att presenteras för socialnämnden under hösten. Kommunfullmäktige fastställde budgetramen för 2014 i juni månad 2013 efter att förvaltningscheferna arbetat fram ett förslag. Prognosen efter september månader kommer att vara avgörande för om budgetramarna skall förstärkas och om ytterligare åtgärder behöver vidtas för att dämpa kostnaderna. En faktor som kan förbättra ekonomin är utfallet av föreslaget utjämningssystem i den så kallade budgetpropositionen. Utjämningssystemet innebär att hela befolkningen skall ha samma service i hela riket vilket förenklat innebär att rika kommuner får dela med sig till mindre rika kommuner. Vidare kan kommunen få ytterligare pengar tillbaka från AFA-försäkringen. Det har det tidigare betalats in för stora belopp till AFA och kommunen har fått kompensation för åren 2005 och 2006 och möjligen kan även detta bli aktuellt för Invånarantalet i Mellerud sjunker och detta påverkar kommunens ekonomi på ett negativt sätt. Under 2012 flyttade cirka 500 personer ut från Mellerud och 400 personer flyttade in. En utredning pågår just nu för att ta reda på varför omflyttningar sker. Kommunens verksamhetsutvecklare håller i utredningen.

8 Kommunala pensionärsrådet Rapporter Sven-Olof Skoogh informerar om ritningsgranskarrådets arbete. Sedan föregående sammanträde har ritningsgranskarrådet haft fyra sammanträden (var god se bifogad rapportering kring de objekt som granskats).

9 Kommunala pensionärsrådet Trafikfrågor Bussförbindelser till Dal Rostock Numera finns ingen vanlig bussförbindelse till och från Dals Rostock. Busslinjen drogs in på grund av för få resenärer. För att åka buss till Mellerud måste detta ske från busshållplats vid länsväg 166 vilket som ligger drygt två km från tätorten. Närtrafiken får inte användas eftersom Dals Rostock är så kallat vitt område enligt västtrafik. Intresseföreningarna gör därför en framställan till kommunstyrelsen i frågan och begär att även tätorten Dals Rostock skall ingå i närtrafiken. Robert Svensson tar med frågan till kommunstyrelsen. Övergångsställe i Melleruds kommun Det påpekas från intresseföreningarna att det finns svårigheter att ta sig över R45 i höjd med Värdshuset eftersom det inte finns något övergångsställe på platsen. Robert Svensson svarar att frågan diskuterats tidigare och att Trafikverket inte har för avsikt att ha övergångsställe på denna plats. Övergångsställe kan utgöra en falsk säkerhet varför Trafikverket valt den lösning som finns nu. Kommunen förfogar inte över R45 men Robert Svensson kommer att diskutera frågan med Trafikverket i samband med möte i september. Utnyttjandegrad av närtrafik Frågan kring hur utnyttjandegraden av närtrafik kan inte besvaras eftersom uppgifter inte gått att få fram till dagens sammanträde. Frågan kommer att besvaras vid nästa sammanträde i kommunala pensionärsråd. Information/uppföljning av tillgänglighetspromenad kommunen genomförde tillsammans med intresseföreningarna en tillgänglighetspromenad den 16 september Resultatet kommer att redovisas i särskild rapport. Hållplats/tillgänglighet vid Dalslands sjukhus Det finns numera ingen buss som går via Dalslands sjukhus vilket innebär att alla besökare till sjukhuset hänvisas till hållplats vid länsvägen nedanför sjukhuset. Anledningen till att bussförbindelsen tagits bort är att förhållandevis få passagerare använt sig av bussen. Tillgängligheten till sjukhuset blir därför sämre än tidigare. Robert Svensson kommer att diskutera med Väststrafik om det finns möjlighet att lösa detta men påpekar också att det är viktigt att intresseföreningarna tar kontakt med berörda parter och påpekar problemet.

10 Kommunala pensionärsrådet Anslagstavlor i kommunen Det finns ett önskemål från intresseföreningarna att det sätts upp anslagstavlor i kommunens tätorter som kan användas av föreningar och allmänhet. Frågan har diskuterats vid flera tillfällen i kommunstyrelsen utan att det resulterat i anslagstavlor. För at åter väcka frågan kommer kommunstyrelsen expedieras protokollet för vidare åtgärd.

11 Kommunala pensionärsrådet Verksamhetsutveckling och organisation Thomas Jubell informerar om att det för tillfället utredds möjlighet att införa ett nyckelfritt system i hemtjänsten vilket innebär att personalen öppnar dörren till den enskildes bostad med sin mobiltelefon. Tanken är att effektivisera hemtjänsten samt slippa handhavande av nycklar. Chefen för Biståndsenheten går i pension i november 2013 och fram tills ny chef rekryterats kommer Sölvie Linder att ansvara för verksamheten. Tanken är att enheten, efter rekrytering, skall ingå i en ny myndighetsenhet tillsammans med stora delar av Individ och familjeomsorgen. Nuvarande biståndschef är också medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och även detta uppdrag kommer att lösas tillfälligt till dess ny befattningshavare finns på plats. Just nu pågår en diskussion om hur MAS-frågan skall lösas. Antingen kan kommunen fortsätta att ha egen MAS eller dela med någon grannkommun. Platssituationen i särskilt boende diskuteras också och är en viktig fråga i budgetarbetet. De förändringar som kan ske är att utglesning av platser på Bergs särskilda boende sker och att alla platser på Fagerlidshemmet öppnas. Frågorna kring platserna är mycket viktiga för framtiden. Thomas Jubell meddelar också att konferensrummet (Vävrummet) på Älvan från och med årsskiftet 2014 inte längre kan användas av intresseföreningarna. Lokalen behöver användas av verksamheten. Intresseföreningarna hänvisas till övriga lokaler i dagcentralen Älvan eller andra möteslokaler inom kommunen.

12 Kommunala pensionärsrådet Information om kvarteret Ugglan Kommunen övertog kvarteret Ugglan från och med 1 september 2013 och redan dagen efter startades upprustning av området. Melleruds Bostäder förvaltar husen och kommunens parkavdelning sköter den yttre skötseln av fastigheten. Migrationsverkets verksamhet kommer att upphöra inom kort. Framtiden för området är spännande och troligen kommer delar av husbeståndet att rivas och ge plats för nytt. Planerna är ännu inte klara men området kommer att utvecklas framöver.

13 Kommunala pensionärsrådet Hjärtstartare Ytterligare hjärtstartare har köpts in och placerats i kommunen, den senaste i Konsumaffären. Det kan finnas möjlighet till fler startare och intresseföreningarna deltar i arbetet för att öka tätheten framöver.

14 Kommunala pensionärsrådet Information om ombyggnad av Resecentrum Kommunen har nyligen köpt stationshuset och inom kort påbörjas renovering och tillsnyggning av området. Tidigare har parkeringsplatserna utökats väsentligt för att möta behovet då fler och fler använder tåg och buss som alternativ. Renoveringen av stationsområdet beräknas kosta cirka tre mnkr varav hälften kommer att utgöra bidrag. Framöver kommer förhoppningsvis fler avgångar att bli verklighet och möjlighet att köpa biljetter på plats.

15 Kommunala pensionärsrådet Övriga frågor Nästa sammanträde är planerat till den 13 november Särskild kallelse kommer att sändas ut.

16 Kommunala pensionärsrådet Studiebesök vid Håvestensgården i Färgelanda Efter sammanträdet fick kommunala pensionärsrådet besöka Håvestensgårdens demensboende i Färgelanda. Boendet har under senare tid renoverats och byggts om till små enheter för att på bästa sätt tillgodose den enskildes behov. Varje enhet har eget kök där all mat tillagas.

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2009-04-28 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2009-04-28 1(11) Nr Socialnämnden 2009-04-28 1(11) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 28 april 2009 klockan 08.30-12.00 Beslutande Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Marie Johansson

Läs mer

Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta

Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta HÅBO Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Eva Staake (S), ordförande Carina Lund (M), vice ordförande Gunilla Gustavsson

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll !t. HEDEMORA 1 (9) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Björnen, kl. 08.30-11.30 Ledamöter Owe Ahlinder, omsorgsnämnden, ordförande Jonas Carlgren,

Läs mer

PROTOKOLL. Bengt Åke Jackas. Datum Omsorgsnämnden 2014-02-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:45-16:35.

PROTOKOLL. Bengt Åke Jackas. Datum Omsorgsnämnden 2014-02-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:45-16:35. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:45-16:35 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Peter Engdahl (S) Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel (SRD) Ove Schönning

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-03-26 1 (1-25) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus onsdagen den 26 mars 2008, kl 08.00-12.00 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Granskning av åtgärder för en ekonomi i balans

Granskning av åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Granskning av åtgärder för en ekonomi i balans Hofors kommun Mars 2010 Robert Heed Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 3 1 Inledning... 5 1.1 Bakgrund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-13

Socialnämnden 2013-11-13 256 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 5118-2013... 2 257 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 4860-2013... 3 258 Yttrande avseende anmälan till JO

Läs mer

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v 1 (22) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 17 februari 2009, kl. 9.00 12.00, 13.00 14.45 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Åke Nyhlén,

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Socialnämnden 2014-10-08 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 23 augusti 2011 kl 08:30 13:30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 23 augusti 2011 kl 08:30 13:30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2011-08-23 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 23 augusti 2011 kl 08:30 13:30 Beslutande Övriga närvarande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice

Läs mer

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande Sammanträdesprotokoll 1(26) 2014-01-28 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30 ande Kristina Valtersson (C) Ersättare: Birgitta Larsson (RP) Monica Jansson (S) tjänstgörande

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (9) Kommunala handikapp- och pensionärsråden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (9) Kommunala handikapp- och pensionärsråden Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (9) Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 09.00 12.00 Beslutare KPR KHR Karin Lindahl Stig Johansson Hans Olsson Anna Mattsson Johan Hedvard Roland

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (49) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 15.00-19.35 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Britt Olsson, sekreterare Elin Svensson 74 Mats Stenström

Läs mer

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Lokal Strået, kl. 13.30 16.00 Ajournering kl. 15.05 15.15 Beslutande Agnetha Persson (C), ordförande Olof Röstin (M) Bengt Jönsson (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Ny ledamot och ny ersättare i KPR 3 Verksamhetschefen för Hällebo och Blomstergården deltar 4 Chefen för hemtjänst egenregin

Läs mer

Sverigedemokraterna Kristianstad

Sverigedemokraterna Kristianstad Sverigedemokraterna Kristianstad Budget 2015 1 (7) Kristianstad skall vara en trygg, attraktiv och välmående kommun Det går bra för Kristianstads kommun på många sätt och vis men trots det finns det ett

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer