Ändringsdokumentation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ändringsdokumentation"

Transkript

1 Ändringsdokumentation av ändringar i stadgarna för Lavetten 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Målsättningar 2 Strukna texter 3 Tillägg 6 Sammanförda texter 9 Nya formuleringar 10 Ändringar 10 Sakfrågorna Om balkongerna 11 Avsättningar för husets underhåll 12 Om styrelsebeslut 12 Extra höststämma 13 Om beslutför stämma 14 Om våra rösträtter 14 Vem får utöva rösträtten 15 Om ansvarsfördelningen 16 Om förändring i lägenhet 19 Om upplåtelse i andra hand 21 Uthyrningsregler för Lavetten Om Appendix 25 Överblick av ändringarnas omfattning 25 Fakta om vår ventilation 26 Läsanvisningar Denna dokumentation utgör en checklista över alla genomförda ändringar. Även den som inte har tillgång till våra gällande stadgar eller inte orkar jämföra skall kunna få en klar uppfattning om vad som har ändrats. Alla citat, d v s texter som har hämtats ur lagbok, gällande /omarbetade stadgar har markerats med kursiv stil. Korta kommentarer i parentes direkt efter ett citat har markerats med fet stil och något mindre typsnitt. Strukna texter och sakfrågorna har motsvarande ordningsföljd som i gällande stadgar. Tillägg har motsvarande ordningsföljd som texten i omarbetningen. I första hand är det omarbetningen som bör studeras eftersom det är den vi skall rösta om. Dokumentationen kan användas som uppslagsbok för de specifika frågor som Du undrar över eller har synpunkter om. Sida 1

2 Målsättningar för Brf Lavetten s stadgar 1. Att stadgarna skall vara till stöd i det löpande föreningsarbetet för både styrelse och medlemmar i den unika förening som stadgarna är skrivna för. (huvudmålsättning) 2. Att beslutsvägar blir enklare och byråkratin minskar 3. Att struktur, språk och innehåll stärker klarheten i våra stadgar 4. Att stadgarna påminner om någon / några andra normalstadgar i den mån som föreningens behov tillåter 5. Att undvika att skriva in lagtexter i stadgarna 6. Att värna om medlemmarnas självbestämmanderätt som rör det egna boendet 7. Att främja god grannsämja och trevlig stämning inom föreningen 8. Att avstyra godtyckliga tolkningar av vad som är och inte är i föreningens intresse 9. Att ackumulera föreningens erfarenheter och förhindra upprepning av misstag och felaktiga beslut Vi har hängt upp hela vårt arbete runt ovan uppräknade målsättningar. Gällande stadgar har använts som grund. Punkt för punkt har vi jämfört gällande stadgar med Bostadsrättslagen, i vissa fall även med Lagen om ekonomiska föreningar. Vi har även jämfört våra stadgar med Bolagsverkets, HSB:s och SBC:s mönsterstadgar. Lagtexter och texter som fanns definierade på flera ställen har rensats bort eller sammanförts med annan text för att bli tydligare i sitt sammanhang. Där vår egen och någon annan mönsterstadga har likvärdig innebörd, har vi valt formuleringen som vi uppfattade som mest tydlig. Nyss nämnda ändringar medförde att även en strukturell förändring blev nödvändig. Vi valde Bolagsverkets uppställning. Därmed blev mål 4 uppfyllda i möjligaste mån i enlighet med stämmobeslut från 2005, i viss mån även mål 3. Till att börja med hade vi definierat fyra sakfrågor som vi kallade för knäckfrågorna, men under arbetes gång upptäckte vi fler och fler. Alla dessa samt alla helt nya stadgevillkor har vi lyft fram i denna dokumentation. Varje ändring har checkats av mot uppställda mål. Samtliga mål kan anses ha blivit uppfyllda. Sida 2

3 Strukna texter Samtliga strukna texter (utom de som har kommenterats) finns väl definierade i Bostadsrättslagen. Lagen gäller, oavsett om vi har det i stadgarna eller ej. Enligt ett stämmobeslut från 2005 kommer Bostadsrättslagen att följa med som bilaga till dom nya stadgarna. Dom flesta texterna har dessutom ingen förankring till vardagslivet i föreningen, flera är så inaktuella att de förmodligen och förhoppningsvis aldrig kommer att behöva tillämpas. T ex förverkandeanledningar, eller nya upplåtelser. Om lagen ändras, slipper vi dessutom bekymra oss om det är stadgarna, lagen eller andra övergångsbestämmelser som gäller. 5.3 Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen så länge han/hon innehar en bostadsrätt. 5.4 Ansökan om inträde i eller anmälan om utträde ur föreningen skall göras skriftligen. (byråkrati) 6.1 Medlem ansvarar för de förpliktelser som uppkommit för honom/henne mot föreningen intill den dag då han/hon avförts ur den i 13.1 nämnda medlemsförteckningen. 6.2 Om flera medlemmar innehar en bostadsrätt gemensamt svarar de solidariskt för skyldigheterna gentemot föreningen Styrelsen får med sig adjungera en sakkunnig om detta är påkallat i ett visst ärende. (styrelsens självklara rätt att vid behov anlita sakkunniga behöver inte stå i stadgarna) 11.2 Suppleanterna liksom en adjungerad sakkunnig får delta i överläggningen. En suppleant har inte rösträtt i denna egenskap men får, utan reservationsrätt, biträda ett styrelsebeslut. Adjungerad sakkunnig saknar rösträtt. (hör ihop med föregående punkt, suppleanternas rösträtt beskrivs på annat sätt, se avsnitt styrelsebeslut under sakfrågor) 23.2 Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot föreningen. (Svårt att kontrollera och administrera. Skall vi hänga ut dom som har missat att betala sin avgift?) 24.1 Omröstning vid föreningsstämma sker öppet, om inte någon närvarande röstberättigad kräver sluten omröstning. (valfrihet mellan två alternativ behöver inte stadgefästas) 25 Bostadsrätt får endast upplåtas åt medlem i föreningen. Upplåtelsen skall ske skriftligen och undertecknas av parterna. I upplåtelsehandlingen skall anges parternas namn, den lägenhet upplåtelsen avser, ändamålet med upplåtelsen samt de belopp som skall betalas som insats och årsavgift. Om upplåtelseavgift skall uttas, skall även den anges. Sida 3

4 26.3 Medlem som beslutat överlåta sin bostadsrätt bör snarast möjligt meddela styrelsen och övriga medlemmar detta. (går inte att göra något åt om det inte efterlevs) 27.1 Har en bostadsrätt överlåtits till ny innehavare får han/hon utöva bostadsrätten endast om han/hon är eller antas till medlem i föreningen. En överlåtelse är ogiltig om den nye innehavaren vägras medlemskap i föreningen Ett dödsbo efter en avliden bostadsrättshavare får utöva bostadsrätten, trots att dödsboet inte är medlem av föreningen. Efter tre år från dödsfallet, får föreningen dock anmana dödsboet att inom sex månader visa antingen att bostadsrätten ingått i bodelning eller arvskifte eller att någon, som inte får vägras inträde i föreningen, förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Om boet inte efterkommit anmaningen inom den angivna tiden får bostadsrätten säljas på offentlig auktion för dödsboets räkning. 29 Vid förvärv av en del i en bostadsrätt gäller föreskrifterna i 28 endast om bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar, registrerade partner eller av sambor enligt Om den som förvärvat en bostadsrätt genom bodelning, arv, testamente eller liknande förvärv inte antagits till medlem, får föreningen anmana honom/henne att inom sex månader visa att någon som inte får vägras inträde i föreningen, förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Om anmaningen inte efterkommits inom den angivna tiden får bostadsrätten säljas på offentlig auktion för förvärvarens räkning En bostadsrättshavare får avsäga sig bostadsrätten tidigast efter två år från upplåtelsen. Avsägelse skall göras skriftligen hos styrelsen. (lag och inaktuellt hos oss. Senaste upplåtelsen ägde rum ) 31.2 Vid en avsägelse övergår bostadsrätten till föreningen vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från avsägelsen eller vid det senare månadsskifte som angetts i denna Det åligger bostadsrättshavaren att teckna och vidmakthålla hemförsäkring och s k tillägsförsäkring. (Orimlig stadgevillkor. Går varken att kontrollera eller göra något åt om det inte efterlevs. Goda råd hör inte hemma i stadgarna. Vi har lagt detta till appendix.) 38.1 Bostadsrättshavaren är skyldig att när han/hon använder lägenheten och andra delar av fastigheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och trivsel inom fastigheten. Han/hon skall rätta sig efter de särskilda regler i överensstämmelse med ortens sed som styrelsen eller föreningsstämman meddelar. Sida 4

5 38.2 Bostadsrättshavaren ansvarar för att de allmänna skyldigheterna också iakttas av den som hör till hans/hennes hushåll liksom av gäster eller andra som vistas i lägenheten eller som utför arbete där för hans/hennes räkning. 39 Föremål som bostadsrättshavaren vet eller med skäl kan misstänka vara behäftade med ohyra får inte föras in i lägenheten. 41 Bostadsrättshavaren får inte inrymma, t ex som inneboende hysa, utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra skada eller olägenhet för föreningen eller för någon annan medlem i föreningen. 42 Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda. Föreningen får dock endast åberopa avvikelse som är av avsevärd betydelse för föreningen eller för någon annan medlem i föreningen Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt och som tillrätts är förverkad - varvid föreningen är berättigad att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning - under följande förutsättningar: 44.1 Bostadsrättshavaren dröjer med att betala insats eller upplåtelseavgift utöver två veckor från det att föreningen eller förfallodagen anmanat honom/henne att fullgöra sin betalningsskyldighet, eller dröjer med att betala årsavgift utöver två vardagar efter förfallodagen Bostadsrättshavaren låter utan behövligt samtycke eller tillstånd annan nyttja lägenheten i andra hand Lägenheten används i strid mellan 41 eller Bostadsrättshavaren, eller någon som nyttjar lägenheten i andra hand, är genom vårdslöshet vållande till att det finns ohyra i lägenheten, eller underlåter att utan skäligt dröjsmål underrätta styrelsen om att det finns ohyra i lägenheten och genom detta bidrar till att ohyran sprids i fastigheten Lägenheten vanvårdas på annat sätt eller bostadsrättshavaren, eller den som nyttjar lägenheten i andra hand, åsidosätter vad han/hon enligt 38 skall iaktta vid lägenhetens begagnande eller brister i den tillsyn som enligt samma paragraf åligger en bostadsrättshavaren Bostadsrättshavaren lämnar inte tillträde till lägenheten enligt 43 och kan inte visa en giltig ursäkt för detta Bostadsrättshavaren fullgör inte skyldighet som visserligen går utöver det han/hon skall göra enligt bostadsrättslagen men vars fullgörande måste anses vara av synnerlig vikt på föreningen. Sida 5

6 44.8 Lägenheten används till väsentligt del för brottslig verksamhet eller verksamhet i vilken brottslighet förfarande ingår till en icke oväsentlig del, eller lägenheten används för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning Nyttjanderätten är inte förverkad enligt 44, om det som ligger bostadsrättshavaren till last är av ringa betydelse Uppsägning på grund av förhållande som avses i 44.2, 44.3 eller får ske endast om bostadsrättshavaren inte vidtar rättelse utan dröjsmål eller tillsägelse Uppsägning på grund av förhållande som avses i 44.2 får heller inte ske om bostadsrättshavaren efter tillsägelse utan dröjsmål ansöker om tillstånd till åtgärden och får sin ansökan beviljad. 46 Om föreningen säger upp bostadsrättshavaren till avflyttning har föreningen rätt till ersättning för skada enligt 7 kap. 25 bostadsrättslagen. Tillägg 7.2 Röstlängden skall alltid bifogas protokollet. Resultat av omröstning skall alltid föras in i protokollet. (vanligt att någon begär detta på stämman, kan lika gärna göras till standard) 7.3 Ett beslut om ändring av föreningens stadgar är giltigt om samtliga röstberättigande i föreningen är ense om det. Beslutet är även giltigt om det har fattats på två på varandra följande föreningsstämmor och minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman har gått med på beslutet. (tidigare hade vi hänvisning till lagen, nu har vi lyft in lagtexten till stadgarna) 7.4 Ett beslut om ändring av stadgarna skall genast anmälas för registrering. Beslut som grundar sig på stadgeändringen får inte verkställas förrän registrering har skett. De senast reviderade och registrerade stadgarna skall tillställas medlemmarna så snart som möjligt. (Mot bättre vetande har vi brutit mot denna lag vid några tillfällen. Sista meningen är inte lag, men man skall inte behöva gräva i gamla stämmoprotokoll för att ha koll på vad aktuella stadgar säger.) 9.3 Om avträdelse ur styrelsen medför att styrelsen inte är beslutför kan fyllnadsval av ledamöter och suppleanter ske vid extrastämma. (Finns med i andra normalstadgar.) 9.8 Överläggningar per telefon eller via e-post kan likställas med traditionella sammanträden om villkoren enligt 9.5, 9.6 och 9.9 är uppfyllda. (En modernisering a v stadgarna lättar på formaliteterna och möjliggör en handlingskraftigare styrelse) Sida 6

7 9.10 Styrelsen skall tillvarata samtliga föreningsmedlemmars intressen och därvid även i förekommande fall beakta berättigade minoritetsintressen. (Formulat av Sten Tengelin) 9.11 (viktiga tillägg till styrelsens åligganden) b) Att föra en lägenhets- och medlemsförteckning enl anvisningarna 9 kap. 9 och 10 i bostadsrättslagen samt övriga uppgifter enligt punkterna c-e. c) Uppgift om balkonger som utgör ett tillägg till den ursprungliga upplåtelsen skall antecknas i lägenhetsförteckningen. (enligt balkongavtalen) d) Uppgift om renoverade och godkända kanaler skall föras in i lägenhetsförteckningen där det framgår vilket rum kanalen finns i, om kanalen är godkänd för eldning eller ventilation, vem som har utfört besiktningen samt besiktningsdatum. (för att upprätthålla vetskapen om kanalernas skick, alla övriga kanaler är otäta enl tidigare utredning och belagda med eldnings- och fläktanslutningsförbud-). e) Sammanbyggda lägenheter skall definieras som en lägenhet i lägenhetsförteckningen. Medlems rösträtt enligt 8.1 skall antecknas i såväl lägenhets- som medlemsförteckningen. ( i en lägenhet som ägs av två medlemmar har de bara en röst) f) Medlemsförteckningen skall hållas tillgänglig för den som vill ta del av den. (lagtext som man bör känna till) g) Att underrätta panthavare om obetalda avgifter (annars mister föreningen sin företrädesrätt före andra panthavare enligt lag) h) Att ombesörja att det finns en giltig fastighetsförsäkring Om föreningsstämman har beviljat styrelsen att ta ut nya inteckningar och beslutet inte har blivit verkställt, gäller beslutet endast fram till nästa ordinarie stämma. (begränsningsregel som i viss mån kompenserar ändringen i 14 (9.13) se avsnitt ändringar) 10.3 Om revisorerna har gjort särskilda anmärkningar i sin revisionsberättelse ska styrelsen lämna en skriftlig förklaring över anmärkningarna till den ordinarie föreningsstämman. (vettigt tilläg från Bolagsverkets mall) 11.3 Innehavare av lägenhet med balkong som inte ingår i den ursprungliga upplåtelsen skall påföras en fondavgift enligt 14 punkt 2. (beloppet beräknas m h a renoveringsplanen) 11.4 Om avgifterna inte betalas i rätt tid, utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen på den obetalda avgiften från förfallodagen till dess full betalning sker samt påminnelseavgift enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader mm. (finns i andra mönsterstadgar) Sida 7

8 11.5 En stämma kan besluta att den del av årsavgiften som avser ersättning för varje lägenhets värme, varmvatten, elektrisk ström, renhållning eller konsumtionsvatten kan beräknas efter förbrukning eller yta. (finns i andra normalstadgar där ansvaret har lagts på styrelsen, vi har valt att lägga ansvaret på stämman.) 12.3 Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som föreningen ska vidta med anledning av lag eller annan författning. (Detta enligt lagen och Bolagsverkets mall. Enl andra mallar får föreningen ta ut påminnelseavgift, dröjsmålsränta mm. En bra fråga till Bolagsverket hur lagen bör tolkas.) 14.1 Styrelsen skall i verksamhetsberättelsen årligen redogöra för hur medel enl 13 uppträder i årsredovisningen. (se avsnitt avsättning för underhåll) 14.2 Den del av beloppet som har beräknats enligt 13 punkt c) för husets underhåll och som avser balkonger som inte ingår i den ursprungliga upplåtelsen skall reserveras i en särskild balkongfond Åtgärder och kostnaderna för åtgärderna I föreningens hyreslokaler skall särredovisas a) tak, fasader, balkonger och terrasser (tillägg p g a balkongavtalen) 20.2 Balkonger som utgör ett tilläg till den ursprungliga upplåtelsen skall för all framtid utgöra en del av lägenheten och ingår alltid i överlåtelsen. Balkonger mot gården på Kronobergsgatan skall vara försedda med med permanent insynsskydd mot fastighetens hörnvinkel. (tillägg p g a balkongavtalen, se avsnitt om balkonger) 23 Förverkande Uppsägning av en bostadsrättshavare till avflyttning med stöd av 7 kap i bostadsrättslagen skall godkännas av en föreningsstämma om den som är uppsagd begär det. (att säga upp en bostadsrättshavare till avflyttning bör vara ett sistahandsalternativ som inte skall kunna verkställas i det tysta) Sida 8

9 Sammanförda texter 5.2 Beslut om att anta medlem fattas av styrelsen Den som förvärvat en bostadsrätt får inte vägras inträde i föreningen, om de villkor som föreskrivs i stadgarna är uppfyllda och föreningen skäligen bör godta honom/henne som bostadsrättshavare. har för tydlighetens skull förts samman i 19.2 Beslut om att anta medlem fattas av styrelsen. Den som förvärvat en bostadsrätt får inte vägras inträde i föreningen, om de villkor som föreskrivs i stadgarna är uppfyllda och föreningen skäligen bör godta honom/henne som bostadsrättshavare. Styrelsen skall snarast eller inom tre veckor meddela beslut om nytt medlemskap att årligen avge redovisning över förvaltningen av föreningens angelägenheter (årsredovisning) som skall innehålla en berättelse om verksamheten under året (förvaltningsberättelse) samt en redogörelse för dels föreningens intäkter och kostnader under året (resultaträkning) dels ställningen vid räkenskapsårets utgång (balansräkning) att upprätta budget och fastställa årsavgifter att minst en gång årligen, innan årsredovisningen avges, besiktiga fastighetens yttre och inre utrymmen och anordningar som föreningens ansvarar för enligt 33 samt inventera övriga tillgångar; vid besiktningen och inventeringen gjorda iakttagelser av särskild betydelse skall redovisas i förvaltningsberättelsen. har sammanfattats i den mera övergripande beskrivningen i 9.11 a) Att bereda samtliga obligatoriska ärenden på ordinarie föreningsstämma Två revisorer med en suppleant skall utses av ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits Revisorerna skall verkställa revision enligt anvisningarna i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar och, i förekommande fall, enligt direktiv av föreningsstämma. Sida 9

10 I sin revisionsberättelse skall revisorerna yttra sig om fastställande av resultat- och balansräkning, till- eller avstyrka ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter samt yttra sig över styrelsens förslag om hur överskott enligt resultaträkning skall användas respektive underskott skall täckas. Bolagsverkets korta formulering i 10.1 uppfattar vi som samma innebörd som de tre punkterna ovan För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses två revisorer med en revisorssuppleant av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma. Nya formuleringar 2.1 ( 2) 10.1 (9.1) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att till dem upplåta lägenheter med nyttjanderätt i föreningens hus under obegränsad tid i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna för nyttjande utan begränsning i tiden. 2.2 Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. En medlems rätt i föreningen, på grund av en sådan upplåtelse, kallas bostadsrätt. Medlem som innehar en bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. Styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter samt tre suppleanter, om inte annat beslutas enligt Samtliga skall vara medlemmar i föreningen; dock får till ledamot eller suppleant även utses en medlems make, registrerade partner eller sambo på vilken lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem skall tillämpas samt vidare annan medlemmen närstående efter beslut av den ordinarie föreningsstämman i varje särskilt fall. Styrelsen skall består av lägst tre och högst fem ordinarie ledamöter med lägst två och högst tre suppleanter. Samtliga skall vara medlemmar i föreningen; dock får till ledamot eller suppleant även utses en medlems make, registrerade partner eller sambo på vilken lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem skall tillämpas. Ändringar (parentes i västerspalt är hänvisning till omarbetningen) 21.1 (6.1) 5.1 (19.1) b) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, godkännande av röstlängd och kontroll av om stämman är beslutför p) Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter r) Fråga om Tillsättande av valberedning Endast fysiska personer som har förvärvat en bostadsrätt eller del i en bostadsrätt får antas till medlemmar i föreningen. (för att hindra att utomstående skall kunna bli medlemmar) Sida 10

11 7.2 (11.2) 10.3 (9.2) 13.6 (4.3) 14 (9.12) 21.1 (6.1) Med årsavgiften skall bestridas dels föreningens kostnader för den löpande verksamheten, dels i de i 13 angivna avsättningarna. Årsavgifterna skall fördelas i förhållande till insatserna (lägenheternas andelstal). Årsavgifterna skall betalas sista vardagen före varje kalenderkvartals början eller på annan tid som styrelsen bestämmer bestäms av en stämma. (Påverkar medlemmarnas privatekonomiska planering / uppläggning) Ledamöterna och suppleanterna skall väljas av ordinarie föreningsstämma. Mandattiden är två år. Första gången val äger rum enligt denna stadgebestämmelse skall en ledamot och två suppleanter utses för endast ett år. Hälften av mandaten skall löpa med ett års förskjutning. (anpassning till den mera flexibla formuleringen i 9.1) att Senast två veckor före ordinarie föreningsstämma skall årsredovisningen och revisionsberättelsen tillställas medlemmarna genom utdelning eller post. (texten har flyttats från styrelsens åliggande till Räkenskapsår och årsredovisning. Förkortad tid p g a tidigarelagd stämma.) Styrelsen eller firmatecknare får inte utan föreningsstämmans bemyndigande avhända föreningen dess fasta egendom eller inteckna och nybelåna denna. (anpassning till hur vi jobbar i praktiken, se även tilläg 9.13) På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma: b) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar och kontroll av om stämman är beslutför (se avsnitt om beslutför stämma) Vad gäller beslut om ändring av föreningens stadgar liksom andra beslut för vars giltighet fordras särskild röstövervikt särskilda villkor, t ex väsentlig förändring av föreningens hus mm finns närmare föreskrifter i 9 kap 16, 19 och bostadsrättslagen. Alla övriga frågor avgörs genom enkel majoritet. (om ändring av föreningens stadgar har vi lyft in i stadgarna, hänvisningen är ändrad att omfatta resten av lagtexten) Om balkongerna Lösningen på vilket sätt stadgarna bör ändras på grund av balkongerna har vi hittat i dom faktiska avtalen som har upprättats mellan föreningen och balkongbyggarna. Ordalydelser som vi har tagit till vara ur avtalen återges nedan, hänvisningar och korta kommentarer anges i parentes med avvikande typsnitt: Någon särskild månadsavgift utgår inte för upplåtelsen utan innefattas av månadsavgiften för bostadsrättslägenheten, vilken kommer att höjas med anledning av underhållskostnaden för balkongen. Avsikten är att samma kronhöjning av avgiften skall ske för samtliga de som erhåller samma typ av balkong, d v s höjningen kopplas inte till lägenhetsstorleken / andelstalet, se punkten 5 nedan (tillägg till 11 punkt 3, och 14.2, en särskild fondavgift ger samma kronhöjning) Denna upplåtelse är ett tillägg till bostadsrättsupplåtelsen av lägenheten och skall antecknas i lägenhetsförteckningen. (tillägg 11.3) Sida 11

12 3. Balkongen skall för all framtid utgöra en del av lägenheten och omfattas av bostadsrätten (denna text + och ingår alltid i överlåtelsen är bindande om det finns inskrivet i stadgarna, se tillägg 20.2) 5. Underhåll: Avsikten är att underhållet av balkongen och därtill hörande anordningar på sikt skall åvila bostadsrättsföreningen, (kompletterande tillägg 16.1 a) ) dock att kostnaderna härför skall belastas den aktuelle bostadsrättshavaren genom en höjd månadsavgift (justering av månadsavgiften). Fram till den tidpunkt detta är genomfört genom bl a stadgeändringar och avgiftsjustering m m gäller att bostadsrättshavaren utför och bekostar underhållet av balkongen med tillhörande anordningar. (med anteckning i lägenhetsförteckning + justering av underhållsplanen där det framgår vilka balkongtyper som har tillkommit + årsredovisningen som skall omfatta en särskild balkongfond blir alla viktiga villkor enl detta avtal uppfyllda) [För balkonger på Kronobergsgatan:] Bostadsrättshavaren förbinder sig att tillse att balkongen alltid är försedd med insynsskydd mot fastighetens hörnvinkel. (även detta ingår i tillägg 20.2) Efter att stadgeändringar och avgiftsjusteringar har blivit genomförda kommer de upprättade avtalen att sakna betydelse. Avtal för kommande nya balkonger måste dock upprättas för att reglera villkoren under byggtiden. Avsättning av medel för underhållet av föreningens hus Med hjälp av en långsiktig underhållsplan kunde konstateras att föreningens avskrivningar täcker mer än väl föreningen behov av husets framtida underhåll och att det f n inte finns behov av att reservera medel till den yttre reparationsfonden. För att komma ifrån det tvingande sparandet med 0,3 % av taxeringsvärdet till fonden ändrades stadgarna år 2005 enligt Bolagsverkets mall till att en underhållsplan skall ligga till grund för beräkning av beloppet som skall reserveras till den yttre underhållsfonden istället för det tidigare föreskrivna schablonbeloppet. Emellertid strider det mot våra mål att ha ett stadgevillkor som måste tolkas, kringgås och förklaras då vi avser att reservera noll kronor till den yttre underhållsfonden. Enligt den nya formuleringen i 13 och 14 är det fortfarande en underhållsplan som skall utgöra grund för beräkning av hur mycket föreningen behöver spara. I övrigt har föreningen stor frihet att välja hur sparandet hanteras, men styrelsen har skyldighet att redogöra för vilken bokföringsprincip som har använts för just detta ändamål. Om styrelsebeslut Gällande stadgar: 12.1 Styrelsen är beslutför när tre ordinarie ledamöterna eller minst två ordinarie ledamöter och en suppleant är närvarande vid sammanträdet. Sida 12

13 12.2 Om föreningsstämman beslutat om förstärkning av styrelsen enligt 10.2 är denna beslutsför när fem ledamöter och suppleanter, varav minst tre ordinarie ledamöter, är närvarande vid sammanträdet Innan styrelsen fattar beslut i ett viktigare ärende skall, såvitt möjligt, samtliga ledamöter och suppleanter fått tillfälle att ta del av det underlag som styrelsen skall grunda beslutet på Som styrelsens beslut gäller den mening som två närvarande ledamöter förenar sig om; i viktigare ärenden fordras dock enighet om beslutet Om föreningsstämman beslutat om förstärkning av styrelsen enligt 10.2 gäller som styrelsens beslut den mening som fyra närvarande ledamöter förenar sig om; i viktigare ärenden fordras dock enighet om beslutet. Gällande stadgar kräver fulltalig styrelse för beslutsfattandet. Detta är strängare än vad både HSB och SBC förespråkar. Vi har ersatt samtliga punkter utom 12.3 som numera finns i 9.6 med formuleringen ur SBC.s mall för att underlätta styrelsearbetet. Se även tillägg 9.8. Beslutförhet och beslut 9.5 Styrelsen är beslutför när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av samtliga ledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstat eller vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden. För giltigt beslut, när för beslutförhet minsta antalet ledamöter är närvarande, erfordras enhällighet. 9.6 Innan styrelsen fattar beslut i ett viktigare ärende skall, såvitt möjligt, samtliga ledamöter och suppleanter fått tillfälle att ta del av det underlag som styrelsen skall grunda beslutet på. Extra höststämma Vid utgången av april månad har en stor del av verksamhetsåret passerat, då det är väl sent att fatta beslut om vissa frågor. Flera medlemmar har vid några tillfällen framfört önskemål om att tidigarelägga den ordinarie föreningsstämman vilket har visat skulle bli för tungt för styrelsen att hantera. För att underlätta planeringen av kommande årets verksamheter, har vi istället infört en obligatorisk höststämma. Det blir härmed även möjligt att i god tid planera och upphandla större byggprojekt. Sida 13

14 5.2 Varje år skall en extra stämma (höststämma) hållas före utgången av november månad. 6.2 På den årliga höststämman skall, förutom punkterna a-g och s i 6.1, följande ärenden behandlas: h) Uppföljning av innevarande års budget, underhålls- och verksamhetsplan i) Riktlinjer för bokslut, budget, underhålls- och verksamhetsplan för det kommande året j) Övriga ärenden som har angivits i kallelsen. Om beslutför stämma Det var en hel del skrivet om när styrelsen är beslutför men ingenting om när stämman är beslutför. Hur vanligt det är bland bostadsrättsföreningar att införa en regel om detta vet vi inte. Vi tycker dock att det är rimligt att iföra en gräns. Man skall inte kunna kalla till en extrastämma t ex på julafton när dom flesta inte kan / vill komma för att driva igenom en känslig fråga. Därför har vi gjort följande tillägg: 7.1 Stämman är beslutför när mer än hälften av samtliga röstberättigade medlemmar deltar genom närvaro eller fullmakt. Om våra rösträtter Vi har ställt två modeller mot varandra. Gällande regler och andelsprincipen och gått ut till medlemmarna med en enkät. Sammanställning av enkät svar Från totalt 41 hushåll ha vi fått 34 svar varav 20 vill ha kvar gällande regel 8 vill välja andelsprincipen och 6 har svarat vet ej. Då det enligt enkätsvaren inte fanns stöd för att gå vidare med andelsprincipen har vi enligt bästa förmåga kompletterat gällande stadga för att eliminera problemen som vi har beskrivit tidigare i enkäten. Gällande stadga 23.1 Vid föreningsstämma har varje medlem en röst oavsett om han / hon innehar en eller flera bostadsrätter. Om flera medlemmar innehar en bostadsrätt gemensamt får bara en av dem delta i röstningen. Sida 14

15 Stadgegruppens förslag 8.1 Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar flera fristående lägenheter gemensamt får de en röst för varje lägenhet. Ingen får ha mer än en röst på grund av innehav av flera lägenheter. 8.2 Vem som har rösträtt för en viss lägenhet skall antecknas i såväl medlems- som lägenhetsförteckningen. Vidare, har vi gjort kompletteringar (understryket) i styrelsens åligganden: b) Att föra en lägenhets- och medlemsförteckning enl anvisningarna 9 kap. 9 och 10 i bostadsrättslagen samt föra in uppgift om medlems rösträtt enligt 8.1. Sammanbyggda lägenheter skall definieras som en lägenhet i lägenhetsförteckningen. Medlemsförteckningen skall hållas tillgänglig för den som vill ta del av den. Vi har inte lösning för alla gränsfall som kan ge upphov till diskussioner, men beaktas likabehandlingsprincipen när rösträtterna definieras, kan detta komma att kunna fungera i praktiken. Tilldelas medlemmar varsin röst per lägenhet om de korsäger varandras lägenheter skall alla andra i liknande situation ha varsin röst, omvänt får alla en gemensam röst. Eftersom medlemsförteckningen är tillgänglig för alla är det lätt att reagera om så inte är fallet. Vem får utöva rösträtten Gällande stadgar: 23.3 Medlem får utöva sin rösträtt genom befullmäktigat ombud som skall vara antingen medlem i föreningen eller också medlemmens make, registrerade partner, sambo som nämnts i 10.1 eller annan närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen. Stämman kan dock besluta att annan person skall godtas som ombud vid denna. Ett ombud skall inge en skriftlig och dagtecknad fullmakt Ingen får på grund av fullmakt rösta för mer än en annan röstberättigad. Stadgegruppens förslag: 8.2 En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ett ombud ska visa upp en skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från det att den utfärdades. Ingen får på grund av fullmakt rösta för fler än två medlemmar. Sida 15

16 Vi anser att man borde få välja själv vem man vill ha som ombud. Stämman skall inte kunna beröva någon medlem sin rösträtt. Begränsningsregeln att endast en medlem får företräda en annan medlem är för snävt. Fullmakt lämnar man till någon som man litar på. Den som inte känner så många förlorar sin rösträtt om den som man tänkt lämna fullmakten till är redan upptagen med någon annans fullmakt. Att en begränsning är nödvändigt för att hindra lobbyverksamhet i en viss viktig fråga håller vi med om. Vi föreslår att begränsningsregeln utökas till tre medlemmar. Om ansvarsfördelningen Gällande stadgar: En rimlig tolkning av våra gällande stadgar, borde vara att allt innanför lägenheten är bostadsrättshavarens ansvar, och att allt övrigt faller på föreningen. Spörsmålen har skapats då man har definierat byggnadsdelar till vad de inte är. Bostadsrättslagen 7 kap: 12 Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick, om inte annat bestäms i stadgarna eller följer av andra - femte styckena. Detta gäller även mark, om sådan ingår i upplåtelsen. Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av ledningar för avlopp värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller ventilationskanaler. (tredje - femte stycket i lagtexten handlar om brand, vattenskada och ohyra och har inte tagits med) Lagen är tydlig och är till stöd för både gällande stadgar och även stadgegruppens förslag. Egentligen borde det räcka att anpassa lagtextens övergripande beskrivning och lyfta in det i stadgarna. Emellertid finns det flera lagar som måste beaktas i sammanhanget, t ex lag om OVK (obligatorisk ventilationskontroll) varför en tydligare beskrivning kan vara önskvärd. Lång och detaljerad uppräkning av byggnadsdelar som SBC föreslår är inte bra. Det är omöjligt att ta med varenda skruv, och utelämnade detaljer kan ge upphov till nya spörsmål. Stadgegruppens förslag (inkluderar även gällande stadgar) Genomstrykningar markerar text som har strukits. Understrykningar markerar ny text. 15 Bostadsrättshavarens underhålls och reparationsansvar 15.1 Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad, till det inre, hålla lägenheten med tillhörande övriga utrymmen i gott skick Bostadsrättshavaren svarar sålunda för reparationer och underhåll av lägenhetens: Sida 16

17 a) väggar, golv och tak samt innerdörrar och övrig inredning b) utrustning, inbegripet för lägenhetens bruk avsedda svagströmsanläggningar, andra ledningar än stamledningar samt övriga installationer för avlopp, vatten, el, gas, centralvärme och ventilation handdukstork, och köksfläkt. Ifråga om radiatorer och värmeledningar svarar bostadsrättshavaren endast för målning c) eldstäder och rökgångar d) insidan av farstu- och ytterdörrar samt insidan av fönsterkarmar och innerbågar med glas Bostadsrättshavaren svarar för att kanal som används för eldning är tät och godkänd för eldning Bostadsrättshavaren svarar för att kanal som används för fläktanslutning där luft trycks ut genom kanalen är tät och godkänd för eldning eller ventilation Uppgift om renoverad och godkänd kanal skall delges styrelsen Reparations- och underhållsarbeten skall utföras fackmässigt och på ett fullgott sätt Bostadsrättshavaren svarar för renhållning och snöskottning av balkong som tillhör lägenheten. 16 Föreningens underhållsskyldighet 16.1 Föreningen svarar för övriga reparationer och övrigt underhåll av fastigheten, dvs för reparationer och underhåll av fastighetens yttre och av bl a: a) stamledningar för avlopp, vatten, el och gas centralvärme och ventilation fram till anslutningspunkten, centralvärme och ventilation till alla delar inklusive don och reglage b) ytterdörrar, yttersidan av fönsterkarmar samt ytterbågar med glas c) sotning av kanaler som används för eldning, rensning av ventilationskanaler samt byte av filter till ventilationsdon Sida 17

18 d) reparationer i anledning av brand- eller rörledningsskada i lägenheten, såvida inte skadan uppkommit genom bostadsrättshavaren eget vållande. Med eget vållande likställs vårdslöshet eller försummelse av någon som tillhör hans/hennes hushåll eller gästar honom/henne eller som inrymts i lägenheten eller som utfört arbete där för hans/hennes räkning; vid brandskada gäller ytterligare förutsättningen att bostadsrättshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han/hon bort iaktta Om ohyra förekommer i lägenheten gäller motsvarande ansvarsfördelning som vid brandskada enligt punkt 16 d) Föreningen får åta sig att utföra sådan underhållsåtgärd som bostadsrättshavaren skall svara för enligt 15. Beslut härom skall fattas på föreningsstämma och får endast avse åtgärder som företas i samband med omfattande underhåll eller ombyggnad som berör bostadsrättshavarens lägenhet. Vi har delat upp denna långa avsnitt i två block till bostadsrättshavarens och föreningens skyldigheter var för sig. Med tanke på att det finns många bristfälliga renoveringar i var och varannan lägenhet att man kan lika gärna stryka Vem avgör vad som är fackmässigt? 32.4 har strukits av säkerhetsskäl. Enskilda kan inte uppfylla säkerhetsföreskrifterna för att skotta snö från hög höjd. Fastighetsägarens ansvar att förebygga olyckor kan inte flyttas över på medlemmar. Handdukstork är inte en del av värmesystemet utan en del av varmvattensystemet varmed det är lägenhetsinnehaverens kostnad, precis som övriga kranar och vattenanslutningar. (Många har betalat själva för att byta packning, andra har fått fel åtgärdad på föreningens bekostnad). Köksfläkten är en frivillig pryl som inte ingår i husets ventilationssystem. Centralvärmen är ett integrerat system. Det finns ingen specifik anslutningspunkt varifrån endast en lägenhet tjänas. Strypventiler och reglage måste justeras in av en proffs. Ändring på ett ställe påverkar alla andra som ligger på samma stam. Det förhåller sig på samma sätt med samlingskanalerna för ventilationen som finns i våra våtrum. Sotning och rensning av ventilationskanaler är fastighetsägarens skyldighet. Har lagts till i stadgarna eftersom föreningen har upphört att utföra detta. Även för ventilationskanaler och friskluftsintag som tjänar endast en lägenhet ligger hela underhållsansvaret på föreningen p g a att dessa ingår i ett helhetssystem. Sida 18

19 Angående rökkanaler och övriga murade kanaler tjänar var och en av dom endast ett rum. Därmed ger Bostadsrättslagen stöd för att kunna lägga underhållsansvaret av dessa på bostadsrättshavarna. Kanalerna är en tillgång för den enskilde. Den som vill underhålla dem i syfte att kunna elda eller ansluta fläktar till dem får göra det på egen bekostnad. Läs gärna mer i bifogad skrivelse lite ventilationsfakta. Om förändring i lägenhet Gällande stadgar: 37. Bostadsrättshavaren får inte göra någon förändring i lägenheten utan förgående anmälan till styrelsen. Förändring som kräver bygglov får inte vidtas utan styrelsens tillstånd. Gällande stadgar har blivit föråldrat. Bygglovsbestämmelserna har allmänt förenklats. Nuförtiden räcker att man gör en bygganmälan för det mesta. T ex vid ombyggnad av badrum som var en bygglovspliktig åtgärd tidigare behöver man inte ens göra en bygganmälan. Bostadsrättshavarens anmälningsplikt är luddigt formulerad och ger stor öppenhet för godtyckliga tolkningar. I praktiken får man göra nästan vad som helst utan tillstånd eller anmälan om man tolkar aktuell formulering ordagrant. Bostadsrättslagen 7 kap: 7 Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar 1. ingrepp i en bärande konstruktion, 2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten eller 3. annan väsentlig förändring i lägenheten. Styrelsen får inte vägra medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. I stadgarna får föreskrivas att styrelsens tillstånd inte behövs för att utföra en åtgärd som avses i första stycket. Lagen är positiv till fördel för bostadsrättshavaren. Att på förhand avgöra vilka åtgärder som kan komma att vara till skada eller olägenhet för föreningen är väldigt svårt och ingen styrelse borde lastas med att behöva ta ansvar för detta. Överlåt den bedömningen till Byggnadsnämnden istället. Sida 19

20 Stadgegruppens förslag 17 Förändring i lägenhet 17.1 Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd utföra åtgärd som innefattar ingrepp i bärande konstruktion, rivning av väggar, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme gas, vatten, ytskiktsrenovering i våtrum eller byte av kontrolldon i våtrum eller annan väsentlig förändring i lägenheten. Styrelsen får inte vägra medge tillstånd till en åtgärd som inte är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen Bostadsrättshavaren måste undersöka om åtgärden kräver bygglov, rivningslov eller bygganmälan Bostadsrättshavaren är skyldig att följa de förelägganden och anvisningar som Byggnadsnämnden meddelar Införande av vattenburen golvvärme är inte tillåtet i föreningens hus Ändring som medför ändrad utseende av byggnaden utvändigt skall alltid godkännas av en stämma Förändring av byggnadsdel eller installation som faller under föreningens ansvar enl 14 bekostas av bostadsrättshavaren om åtgärden är en följd av förändringen som bostadsrättshavaren har vidtagit Skador utanför lägenheten som uppstår på grund av arbeten som bostadsrättshavaren har vidtagit återställs på bostadsrättshavarens bekostnad. Vi har använt både lagtexten, gällande stadgar och rådande omständighet som grund till vårt förslag. Vi har infört lagtexten om att styrelsen får endast neka tillstånd på mycket goda grunder. Vi har kompletterat uppräkningen av åtgärder som finns i lagtexten med rivning av väggar och ytskiktsrenovering i våtrum och byte av kontrolldon i våtrum. För närvarande har vi ingen koll på hur tätskikt utförs när badrummen görs om, och felaktiga don ger problem med ventilationen. Alla vet heller inte om en vägg är bärande eller ej. Nu får styrelsen möjlighet att informera bostadsrättshavaren i god tid om att t ex ett ingrepp i värmesystemet kan medföra extra kostnader i form av ny värmejustering av hela stammen, eller uppmana denne att informera närmaste grannarna som eventuellt kan uppleva ingreppet som störande. Förbud mot att införa vattenburen golvvärme utfärdades i samband med stamrenoveringen men finns inte nedtecknad. Sida 20

21 Vi har påfört bostadsrättshavaren undersökningsplikt i fråga om bygglov mm och skyldighet att följa Byggnadsnämndens anvisningar. Genom införande av bostadsrättshavarens undersökningsplikt hos Byggnadsnämnden, kan vi undvika att det av misstag sker svartbyggen i vårt hus. Byggnadsinspektörerna som har god kännedom om PBL (Plan och Bygglagen), byggnormer och andra föreskrifter brukar veta vilka extraåtgärder som behöver vidtas för att förebygga skador. Vi har även tydliggjort att även det ekonomiska ansvaret ligger hos bostadsrättshavaren för eventuella skador och för åtgärder som normalt ligger på föreningen. Genom att föra över både det ekonomiska och praktiska ansvaret på bostadsrättshavaren kan styrelsen avlastas en synnerligen svår uppgift och tungt ansvar. Om upplåtelse i andra hand Gällande stadgar: 40.1 En bostadsrättshavare får hyra ut eller eljest låta annan nyttja hela sin lägenhet i andra hand som bostad om styrelsen ger sitt samtycke. Detta kan begränsas till viss tid och förenas med villkor Om styrelsen inte samtycker till en uthyrning eller ett nyttjande i andra hand, kan Bostadsrättshavaren begära hyresnämndens tillstånd att, för en viss tid då han/hon inte kan använda sin bostadslägenhet, låta annan nyttja lägenheten som bostad i andra hand. Att det har upprättats regler utöver gällande stadgar (se nästa avsnitt) är skäl nog för att se över denna fråga och komplettera stadgarna. Bostadsrättslagen 7 kap: 10 En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke. Detta gäller även i de fall som avse i 6 andra stycket (som handlar om juridisk person). Samtycke behövs dock inte, 1. om en bostadsrätt har förvärvats vid executiv försäljning enl kap 8 av en juridisk person som hade panträtt i bostadsrätten och som inte antagits till medlem i föreningen, eller 2. Om lägenheten ar avsedd för permanentboende och bostadsrätten till lägenheten innehas av kommun eller landsting. Styrelsen skall genast underrättas om upplåtelse enligt andra stycket. Sida 21

22 11 Vägrar styrelsen att ge sitt samtycke till en andrahandsupplåtelse får bostadsrättshavaren ändå upplåta sin lägenhet i andra hand, om hyresnämnden lämnar tillstånd till upplåtelsen. tillstånd skall lämnas, om bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Tillståndet skall begränsas till viss tid. I fråga om bostadsrättslägenhet som innehas av en juridisk person krävs det för tillstånd endast att föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Ett tillstånd till andrahandsupplåtelse kan förenas med villkor. 10 säger bara styrelsens tillstånd krävs. 11 ger bostadsrättshavaren rätt att överklaga ett alltför restriktivt beslut om denne har goda skäl till att vilja upplåta sin lägenhet i andra hand. Vi i stadgegruppen menar att föreningen skall i första hand klara ut frågor om upplåtelser i andra hand utan hyresnämndens inblandning. Reglerna skall inte vara så restriktiva att ett eventuellt överklagande faller ut till föreningens nackdel. Vi har svårt att se stöd för gällande regler vare sig i lag eller stadgar. Stadgegruppens förslag 21 Upplåtelse i andra hand 21.1 En bostadsrättshavare får hyra ut eller eljest låta annan nyttja hela sin lägenhet för viss tid som bostad i andra hand om styrelsen ger sitt samtycke. Tillstånd skall lämnas om bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Tillståndet skall begränsas till viss tid Vägrar styrelsen ge sitt samtycke till en upplåtelse i andra hand skall styrelsen informera bostadsrättshavaren om möjligheten att vända sig till hyresnämnden Vägrar styrelsen ge sitt samtycke till en andrahandsupplåtelse får bostadsrättshavaren ändå upplåta sin lägenhet om hyresnämnden lämnar tillstånd till upplåtelsen Bostadsrättshavaren svarar för samtliga medlemsskyldigheter under hela uthyrningstiden. Överenskommelse om avstående från besittningsskydd och uppgift om egen vistelseort lämnas till styrelsen senast på tillträdesdagen Ansökan och beslut om upplåtelse i andra hand och övrig kommunikation av vikt för handläggning av ärendet skall ske skriftligt. Sida 22

23 Tyvärr är det många som inte läser stadgarna, varför det är rimligt att ålägga styrelsen att medlemmarna informeras om sina rättigheter i en sådan situation. Det borde vara rimligt att det är bostadsrättshavaren som avgör vem man vill hyra ut till även om det inte står i stadgarna. Uppstår det problem med en hyresgäst får man lösa det i efterhand. Stökig hyresgäst går att säga upp innan avtalad hyrestid har gått ut. Det är önskvärt att vi klarar ut dessa ärenden på egen hand utan hyresnämndens inblandning. Att föreningen måste hålla koll på vilka som bor i huset är självklart och framgår automatiskt i den obligatoriska överenskommelsen om avstående från besittningsskydd. Att en uthyrning inte resulterar i besittningsrätt är viktigt. Skriftliga framställningar skall besvaras skriftlig. Då slipper man diskussioner i efterhand då det står ord mot ord om vad som var sagt. Sida 23

24 Uthyrningsregler för Lavetten 11 Här återges en avskrift ur Elvan februari 2007, då detta anses vara reglerna som gäller för närvarande: Andrahandsuthyrning i Lavetten 11 - regler Se också föreningens stadgar och 44.2 Huvudregel: Bostadsrättsinnehavare får hyra ut hela lägenheten eller låta någon annan bo i den endast om och efter det att styrelsen har gett tillstånd. Tillståndet kan förenas med villkor och begränsas i tid. Villkor För Lavetten 11 gäller gängse villkor att andrahandsuthyrning beviljas högst ett år i taget. Därefter ska ny ansökan göras hos styrelsen. Tillståndet beviljas endast för studier arbete/uppdrag förenat med boende på annan ort eller i annat land. Observera att under uthyrningstiden är det bostadsrättsinnehavaren som ansvarar för att månadsavgiften betalas till föreningen. Observera också att andrahandsuthyrning aldrig får medföra skada eller olägenhet för föreningen eller annan medlem. Ansökan om 2:a handsuthyrning Ansökan görs skriftligen till styrelsen senast två månader före uthyrningstidens början och skall innehålla Skälet till ansökan (studier, arbete eller uppdrag) beskrivet eller styrkt med intyg så att det går att kontrollera. Bostadsrättsinnehavarens adress och telefonnummer under uthyrningstiden. Hur lång tid andrahandsuthyrningen avser (max 1 år) Fullständiga personuppgifter på den som tänks som hyresgäst, det vill säga namn, person- och kontaktuppgifter, ev arbetsgivare eller motsv och en kort personbeskrivning. Ansökan skall vara underskriven av bostadsrättsinnehavaren för kontaktuppgifter för besked om styrelsens beslut. ingen uthyrning får påbörjas innan styrelsen gett sitt tillstånd Styrelsen för Lavetten 11 Sida 24

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Avgifter. Bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter

Avgifter. Bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ekbacken i Högdalen Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ekbacken i Högdalen Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Smedjan 11

Stadgar för bostadsrättsföreningen Smedjan 11 Stadgar för bostadsrättsföreningen Smedjan 11 patent- och registreringsverkets godkännande: Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Smedjan 11. 2 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

3 Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs Stad.

3 Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs Stad. Stadgar Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar vid stämma den 2009-05- 05. 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Buffeln9. 2 Föreningen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Skjutsstallen

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Skjutsstallen Sid 1(7) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Skjutsstallen Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Skjutsstallen, 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Antagna den 25 april 2013 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR för bostadsrättsföreningen ALRIK (organisationsnummer 717600-0433)

STADGAR för bostadsrättsföreningen ALRIK (organisationsnummer 717600-0433) STADGAR för bostadsrättsföreningen ALRIK (organisationsnummer 717600-0433) Innehållsförteckning Särskilda bestämmelser... 3 Räkenskapsår... 3 Medlemskap... 3 Avgifter... 3 Avsättningar och användning av

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Kättingen 5, organisationsnummer 702001-2469

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Kättingen 5, organisationsnummer 702001-2469 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Kättingen 5, organisationsnummer 702001-2469 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kättingen 5. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VASAPARKEN 2

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VASAPARKEN 2 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VASAPARKEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Vasaparken 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖPAREN 1

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖPAREN 1 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖPAREN 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är BRF LÖPAREN 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens

Läs mer

Brf Haubitsen 3 STOCKHOLMS FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGS MODELLSTADGAR 1993 MED JUSTERINGAR. Stadgar för Bostadsrättsföreningen

Brf Haubitsen 3 STOCKHOLMS FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGS MODELLSTADGAR 1993 MED JUSTERINGAR. Stadgar för Bostadsrättsföreningen , Brf Haubitsen 3 STOCKHOLMS FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGS MODELLSTADGAR 1993 MED JUSTERINGAR Stadgar för Bostadsrättsföreningen Haubitsen 3 i Stockholms Stad Orgnr 716409-8985 Undertecknade styrelseledamöter

Läs mer

4 Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året före juni månads utgång. Jfr 17.

4 Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året före juni månads utgång. Jfr 17. Stadgar för bostadsrättsföreningen ODEN-YGG antagna vid stämmor 10 maj 1988 och 14 juni 1989 och med ändringar av 9, 10 och 18 antagna vid stämmor 22.11 och 13.12 2001 och ändringar av 10, 16 och 28 antagna

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Föreningens firma och ändamål

Föreningens firma och ändamål Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Lindansaren. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Sundby nr 1

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Sundby nr 1 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Sundby nr 1 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Sundby nr 1. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits till inte antas till medlem i föreningen.

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits till inte antas till medlem i föreningen. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NYSTADEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Nystaden 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen om annat inte följer av 2 kap 10 bostadsrättslagen.

Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen om annat inte följer av 2 kap 10 bostadsrättslagen. STADGAR 1 Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Börje. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Häggetorp 1

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Häggetorp 1 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Häggetorp 1 Stadgar antagna av föreningens medlemmar vid föreningsstämma den 12 december 1991 och 1 juni 1992. Tillägg har gjorts genom föreningsstämma 21/9 och 4/12

Läs mer

4 Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året före april månads utgång. Jfr 17.

4 Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året före april månads utgång. Jfr 17. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLTORPET II Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Soltorpet II. 2 Föreningen har till ändamål att att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORMYRTÖSEN 2

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORMYRTÖSEN 2 BRF STORMYRTÖSEN 2 OLA HANSSONSGATAN 1-9 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORMYRTÖSEN 2 FIRMA & SÄTE Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stormyrtösen 2. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5 Antagna vid föreningsstämma 12 maj 2015. Föreningens namn och säte 1. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Leoparden 5. Styrelsen har sitt säte i Solna.

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEJK

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEJK STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEJK Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Svejk. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Ändamål och verksamhet 2 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal Antagna den 24 mars 2015

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal Antagna den 24 mars 2015 Mall Stadgar Brf (2).doc 14 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal Antagna den 24 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal. 2 Föreningens

Läs mer

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Holmen, Sickla Kaj.

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Holmen, Sickla Kaj. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Holmen, Sickla Kaj. Föreningen firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Holmen, Sickla Kaj. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Bostadsrättsföreningen FINN Fålhagen 8:1 STADGAR. Firma och ändamål

Bostadsrättsföreningen FINN Fålhagen 8:1 STADGAR. Firma och ändamål Bostadsrättsföreningen FINN Fålhagen 8:1 STADGAR Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen FINN. Styrelsens säte är Uppsala. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Bostadsrättsföreningen omfattas av Lagen om ekonomiska föreningar. Vid sidan om stadgarna gäller Bostadsrättslagen.

Bostadsrättsföreningen omfattas av Lagen om ekonomiska föreningar. Vid sidan om stadgarna gäller Bostadsrättslagen. Bostadsrättsföreningen Dykärret 14 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Dykärret 14, antagna vid ordinarie föreningsstämma den 25 maj 1988, konfirmerade vid föreningsstämman den 11 maj 1989, reviderade vid

Läs mer

Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen så länge han innehar bostadsrätt.

Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen så länge han innehar bostadsrätt. STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fanan 12 (org nr 716411-7066) FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Fanan 12. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HALLONET 1

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HALLONET 1 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HALLONET 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hallonet 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal. Föreningens organisationsnummer är:769619-3965. Föreningen

Läs mer

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. BRF Katthuvudet 27

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. BRF Katthuvudet 27 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRF Katthuvudet 27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FIRMA, SÄTE ÄNDAMÅL... 4 1 Firma, säte och ändamål... 4 MEDLEMSKAP, ÖVERLÅTELSE, UPPLÅTELSE OCH PANTSÄTTNING AV BOSTADSRÄTT...

Läs mer

Brf Navigatören Sida 1 (6) Föreningsstadgar /2013

Brf Navigatören Sida 1 (6) Föreningsstadgar /2013 413005/13 Brf Navigatören Sida 1 (6) 2013111505643 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen NAVIGATÖREN. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR FöR BOSTADSFÖRENINGEN VÄRNHEM u.p.a FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är bostadsföreningen Värnhem u p a. Föreningens ändamål är att äga och förvalta fastigheten Malmö Heimdal 4 samt att främja

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 2 (769607-1328) Föreningens firma och ändamål

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 2 (769607-1328) Föreningens firma och ändamål Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 2 (769607-1328) Antagna den 16 april 2015. Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Solfjädern 2. 2 Föreningen har till

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra. 2 Föreningen har till ändamål att åt sina medlemmar upplåta

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ekeby i Ekerö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ekeby i Ekerö Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ekeby i Ekerö Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Ekeby i Ekerö, organisationsnummer 716418-0635. 2 Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR. För bostadsrättsföreningen Ryrsjön 1, i Lilla Edet

STADGAR. För bostadsrättsföreningen Ryrsjön 1, i Lilla Edet STADGAR För bostadsrättsföreningen, i Lilla Edet Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Ryrsjön nr 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

1(5) KORTA NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening

1(5) KORTA NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening 1(5) KORTA NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening Som komplement till dessa korta normalstadgar tillhandahåller HSBs Riksförbund ett häfte (komplement) med ett urval av paragrafer i lagen om ekonomiska

Läs mer

Brf Hemmet 15 STADGAR

Brf Hemmet 15 STADGAR Brf Hemmet 15 Sysslomansgatan 26 112 41 Stockholm www.brfhemmet15.se Bolagsverket 2015-02-17 STADGAR FÖRENINGENS FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hemmet 15. 2 Föreningen

Läs mer

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INSTEGET

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INSTEGET S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INSTEGET FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Insteget. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Mörbyskogen 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

RÄKENSKAPSÅR 5 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.

RÄKENSKAPSÅR 5 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december. STADGAR OBS! Detta är endast en avskrift av originalstadgarna upprättade för Brf Bergmansgården 2, under år 1988. Dessa stadgar i pdf-format kan på intet sätt ersätta originalet och kan således inte användas

Läs mer

Föreningens firma och ändamål Särskilda bestämmelser Räkenskapsår Medlemskap

Föreningens firma och ändamål Särskilda bestämmelser Räkenskapsår Medlemskap Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stora Mossen 1. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta

Läs mer

Styrelsens förslag till stadgar inför föreningsstämma 2003 05 13

Styrelsens förslag till stadgar inför föreningsstämma 2003 05 13 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN GETEN FIRMA 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Geten. ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

STADGAR FIRMA OCH ÄNDAMÅL MEDLEMSKAP

STADGAR FIRMA OCH ÄNDAMÅL MEDLEMSKAP STADGAR för Bostadsrättsföreningen "Platån 17" (org nr 769605-2781) FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Platån 17. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för BRF Spinnhuset

Stadgar för BRF Spinnhuset Stadgar för BRF Spinnhuset Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Spinnhuset. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Sudereken

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Sudereken S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Sudereken FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Sudereken. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Björnen 10 i Solna (org nr 769606-0016)

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Björnen 10 i Solna (org nr 769606-0016) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Björnen 10 i Solna (org nr 769606-0016) FÖRENINGENS FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Björnen 10. 2 Föreningen har till ändamål främja medlemmarnas

Läs mer

Styrelsen skall snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap.

Styrelsen skall snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap. STADGAR Stadgar för Bostadsrättsföreningen Svenska Högarna 4. Dessa stadgar har antagits på konstituerande möte den 2011-04-10 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Stadgar. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ISPRINSESSAN. Föreningens firma och ändamål. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Isprinsessan

Stadgar. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ISPRINSESSAN. Föreningens firma och ändamål. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Isprinsessan 1 Feb -96-A Stadgar för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ISPRINSESSAN Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Isprinsessan 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Mosshagestigen

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Mosshagestigen Stadgar för Bostadsrättsföreningen Mosshagestigen Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Mosshagestigen. 2 Föreningen har till ändamål främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR. för bostadsrättsföreningen Timmerhuggaren i Danderyds kommun. Firma och ändamål. Medlemskap

STADGAR. för bostadsrättsföreningen Timmerhuggaren i Danderyds kommun. Firma och ändamål. Medlemskap STADGAR för bostadsrättsföreningen Timmerhuggaren i Danderyds kommun Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Timmerhuggaren. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bofinken Nr 2

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bofinken Nr 2 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bofinken Nr 2 Firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Bofinken nr 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresssen genom

Läs mer

Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen.

Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. 1(6) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Esplanaden antagna vid stämma den 26 april 2005 och extra stämma den 9 juni 2005 (reg. 050827), ändrade den 25 april 2007 och den 6 maj 2007 ( 5, reg. 070611), ändrade

Läs mer

STADGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMPLEMENT

STADGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMPLEMENT KOMPLEMENT Normalstadgar för bostadsrättsföreningar inom HSB innehåller till stor del bestämmelser ur bostadsrättslagen (Brl) och lagen om ekonomiska föreningar (FL). Detta för att ge en praktisk regelsamling.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Muttern 4. Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Muttern 4, organisationsnummer 716419-6888.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Muttern 4. Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Muttern 4, organisationsnummer 716419-6888. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Muttern 4 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Muttern 4, organisationsnummer 716419-6888. 2 Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Lavetten 11. Kronobergsgatan 9, 112 38 Stockholm STADGAR. Antagna vid extrastämma den 28 september 2009

Bostadsrättsföreningen Lavetten 11. Kronobergsgatan 9, 112 38 Stockholm STADGAR. Antagna vid extrastämma den 28 september 2009 Bostadsrättsföreningen Lavetten 11 Kronobergsgatan 9, 112 38 Stockholm Foto: Fredrik Höök, SkandiaMäklarna STADGAR Antagna vid extrastämma den 28 september 2009 och vid ordinarie stämma den 26 mars 2009

Läs mer

BRF Flygbåten Stadgar 2012

BRF Flygbåten Stadgar 2012 BRF Flygbåten Stadgar 2012 BRF Flygbåten Hägernäsvägen 1 nb 183 66 Täby Org. Nr: 716000-0233 STADGAR För Bostadsrättsföreningen Flygbåten i Stockholms län, Täby kommun FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma

Läs mer

Stadgar för Framtidshem Bostadsrättsförening nr 1 i Motala u.p.a.

Stadgar för Framtidshem Bostadsrättsförening nr 1 i Motala u.p.a. Stadgar för Framtidshem Bostadsrättsförening nr 1 i Motala u.p.a. Föreningens firma och ändamål Medlemskap 1. Föreningen, vars firma är Framtidshem Bostadsrättsförening nr 1 i Motala u.p.a., har till ändamål

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Skånegården i Båstad.

Stadgar för bostadsrättsföreningen Skånegården i Båstad. 1(10) Stadgar för bostadsrättsföreningen Skånegården i Båstad. 1 Firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Skånegården. 2 Föreningen har till ändamål att åt sina medlemmar upplåta bostäder

Läs mer

1 (6) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gåshaga Pirar 4

1 (6) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gåshaga Pirar 4 1 (6) Nov 97-A Fh 000511 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gåshaga Pirar 4 Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar antagna den 12 september 2002 blivit ändrade (10 ) av föreningens

Läs mer

Bostadsrättsföreningen 1(12) SYRENGÅRDEN

Bostadsrättsföreningen 1(12) SYRENGÅRDEN Bostadsrättsföreningen 1(12) S T A D G A R för Bostadsrättsföreningen antagna vid föreningsstämmor den 5 april och 27 april 2005 och fastställda av Bolagsverket den 25 maj 2005. FÖRENINGENS FIRMA OCH ÄNDAMÅL

Läs mer

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 2013-04-09 HSB Riksförbund Sid 2 ANSVAR Vem ansvar för renoveringen i lägenheten? VEM ANSVARAR? BOSTADSRÄTTSLAGEN 7 KAP 12 Bostadsrättshavarens ansvar

Läs mer

STADGAR för bostadsrättsföreningen BRF. NORDHEMSGATAN 16-20

STADGAR för bostadsrättsföreningen BRF. NORDHEMSGATAN 16-20 STADGAR för bostadsrättsföreningen BRF. NORDHEMSGATAN 16-20 Antagna den 14 juni, 2004 Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Brf. Nordhemsgatan 16-20. Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar Brf Valdemarsro

Stadgar Brf Valdemarsro Bostadsrättsförning Valdemarsro 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Brf Valdemarsro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

6 Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen om annat inte följer av 2 kap 10 bostadsrättslagen.

6 Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen om annat inte följer av 2 kap 10 bostadsrättslagen. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandparken i Sundsvall Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna på föreningsstämma den 25 maj 2007 och föreningsstämma den 22 november

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Åre Sjö 6 Stadgar för Åre Sjö 6 Antagna den 8/1 2008 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Åre Sjö 6. Föreningen har sitt säte i

Läs mer

Foreningens firma teeknas av styrelsen. Styrelsen ager ratt att bemyndiga tva personer i forening att foretrada foreningen oeh teekna dess firma.

Foreningens firma teeknas av styrelsen. Styrelsen ager ratt att bemyndiga tva personer i forening att foretrada foreningen oeh teekna dess firma. Foreningen har till andamal att framja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i foreningen upplata bostadsrattslagenheter oeh lokaler utan tidsbegransning. Upplatelse far aven omfatta mark som ligger

Läs mer

Stadgarna har registrerats av PRV 2004-05-25 Stadgarna antagna vid två på var andra följande stämmor den 2004-04-17 och den 2004-04-22.

Stadgarna har registrerats av PRV 2004-05-25 Stadgarna antagna vid två på var andra följande stämmor den 2004-04-17 och den 2004-04-22. 1 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Skörpabäcken. Med hänsyn taget till bostadsrättslagen (1991:614) och med hänsyn till ändringar t. o. m. SFS 2003:867. Stadgarna har registrerats av PRV 2004-05-25 Stadgarna

Läs mer

STADGAR. för. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Y.K.-huset. Firma och ändamål. Medlemskap

STADGAR. för. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Y.K.-huset. Firma och ändamål. Medlemskap STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Y.K.-huset Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Y.K.-huset. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Inträde i föreningen kan beviljas person som erhåller bostadsrätt genom upplåtelse av föreningen eller som övertar bostadsrätt i föreningens hus.

Inträde i föreningen kan beviljas person som erhåller bostadsrätt genom upplåtelse av föreningen eller som övertar bostadsrätt i föreningens hus. Sid 1(1) STADGAR för bostadsrättsföreningen Bromsen 2 (org nr 716417-4562) Stadgar antagna vid föreningens årsstämma 2005-04-11 och 2006-03-29 Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Nytorgspalatset

Bostadsrättsföreningen Nytorgspalatset Bostadsrättsföreningen Nytorgspalatset Stadgar för BRF Nytorgspalatset Antagna vid årsstämma den 13 april 2015 samt vid extra årsstämma den 18 maj 2015. 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Nytorgspalatset.

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Propellern 8 716420 1795, rev. 2009-06-04.

Stadgar för bostadsrättsföreningen Propellern 8 716420 1795, rev. 2009-06-04. Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Propellern 8. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och andra

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Havsljuset 2

Stadgar för bostadsrättsföreningen Havsljuset 2 Stadgar för bostadsrättsföreningen Havsljuset 2 1/9 Stadgar för bostadsrättsföreningen Havsljuset 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Havsljuset 2,org.nr.769615-0684.

Läs mer

Stadgar Brf HK 18 i Göteborg

Stadgar Brf HK 18 i Göteborg Stadgar Brf HK 18 i Göteborg STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HK18 I GÖTEBORG 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen HK18 i Göteborg. Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR. Uteslutning. för Bostadsrättsföreningen Tegnérsgatan 13-15 i Göteborg och Bohus län.

STADGAR. Uteslutning. för Bostadsrättsföreningen Tegnérsgatan 13-15 i Göteborg och Bohus län. STADGAR för Bostadsrättsföreningen Tegnérsgatan 13-15 i Göteborg och Bohus län. Firma och ändamål 1. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Tegnérsgatan 13-15. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits eller övergått till inte antas till medlem i föreningen.

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits eller övergått till inte antas till medlem i föreningen. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NACKA-HUS NR 2 I EKÄNGEN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Nacka-Hus nr 2 i Ekängen. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STADSPARKEN I LUND

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STADSPARKEN I LUND STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STADSPARKEN I LUND Dessa stadgar är enhälligt antagna vid extra föreningsstämma 26 januari 2012 samt vid ordinarie föreningsstämma 16 april 2012. Firma och ändamål 1

Läs mer

Kallelse till extra föreningsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma Kallelse till extra föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Essinge Mälarstrand till extra föreningsstämma. Tid: måndagen den 23:e februari 2015 kl 19.00 Plats: Föreningens lokal,

Läs mer

S T A D G A R. För bostadsrättsföreningen Soten Fiskarby nr 1 i Sotenäs kommun. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Soten Fiskarby nr 1.

S T A D G A R. För bostadsrättsföreningen Soten Fiskarby nr 1 i Sotenäs kommun. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Soten Fiskarby nr 1. S T A D G A R För bostadsrättsföreningen Soten Fiskarby nr 1 i Sotenäs kommun Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Soten Fiskarby nr 1. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Tomten i Stockholms län.

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Tomten i Stockholms län. STADGAR för Bostadsrättsföreningen Tomten i Stockholms län. FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Tomten. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Överlåtaren av bostadsrätten svarar tillsammans med förvärvaren för att överlåtelseavgiften betalas. Pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.

Överlåtaren av bostadsrätten svarar tillsammans med förvärvaren för att överlåtelseavgiften betalas. Pantsättningsavgift betalas av pantsättaren. 2(12) För tillkommande nyttigheter som utnyttjas endast av vissa medlemmar såsom upplåtelse av parkeringsplats, extra förrådsutrymme och dylikt utgår särskild ersättning som bestäms av styrelsen. Upplåtelseavgift,

Läs mer

STADGAR FÖR BRF RENEN 21

STADGAR FÖR BRF RENEN 21 STADGAR FÖR BRF RENEN 21 Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Renen 21. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

Komplement. Stadgar. till. HSBs korta normal- för bostadsrättsförening 2003

Komplement. Stadgar. till. HSBs korta normal- för bostadsrättsförening 2003 Komplement till HSBs korta normal- Stadgar för bostadsrättsförening 2003 Jan 2004 KOMPLEMENT till HSBs korta normalstadgar för brf 2003 Komplement till 2003 års kortstadgar Normalstadgar för bostadsrättsföreningar

Läs mer

STADGAR För bostadsrättsföreningen STÄMJÄRNET i Stockholms län 2010-05-26

STADGAR För bostadsrättsföreningen STÄMJÄRNET i Stockholms län 2010-05-26 STADGAR För bostadsrättsföreningen STÄMJÄRNET i Stockholms län 2010-05-26 Firma och ändamål 1. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen STÄMJÄRNET. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Bilaga 1. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Grusgropen

Bilaga 1. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Grusgropen Bilaga 1 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Grusgropen antagna den X X 2012 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 3 MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT 3 INSATSER OCH AVGIFTER MM. 3 BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KATTHUVUDET 26. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KATTHUVUDET 26. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KATTHUVUDET 26 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Urnan1

Stadgar för bostadsrättsföreningen Urnan1 Stadgar för bostadsrättsföreningen Urnan1 Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Urnan nr l. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

STADGAR FÖR Brf STJÄRNBILDSHUS NR 1. Firma och ändamål

STADGAR FÖR Brf STJÄRNBILDSHUS NR 1. Firma och ändamål STADGAR FÖR Brf STJÄRNBILDSHUS NR 1 Firma och ändamål 1. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stjärnbildshus nr 1. Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BJÄRE

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BJÄRE STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BJÄRE FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Bjäre. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer