Årsmöte Sandviks Tomtägareförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöte 2014. Sandviks Tomtägareförening"

Transkript

1 Årsmöte 2014 för Sandviks Tomtägareförening Söndagen den 30 mars 2014 klockan Folkets Hus Nynäshamn Kaffe serveras ca kl

2 Välkomna Styrelsen Verksamhetsberättelse för Sandviks Tomtägareförening. Styrelsen under 2012 Ordförande Per Anders Pelle Lindgren Vice Ordförande Thomas Feierbach Kassör Lena Bristrand Sekreterare Leif Gustafsson Ledamot Gunnar Göthberg Ledamot Daniel Wester Ledamot Hans Rickberg Suppleant Margareta Lexmark/Skönström Suppleant Thomas Karlsson Tomtområdesansvarig Gunnar Göthberg och bomansvarig Daniel Westertom okt. Från november Annika Körling och Silo Hallberg. Styrelsens kommentar. Under en tid har föreningen haft problem med att få in föreningsavgifter i tid. Ett par större skulder, på grund av eftersläp i avgifter, har reglerats under året. All hantering med påminnelser och ytterligare flera påminnelser är både kostsamt för föreningen och tar tid för styrelsen att bevaka och följa upp. Styrelsen är skyldig att se till att beslutade avgifter kommer in. Om styrelsen inte gör vad som kan göras, så kan styrelseledamöterna bli betalningsansvariga för de samfällighetsavgifter som inte betalats in. På grund av detta kommer striktare betalnings- och påminnelserutiner hädanefter att tillämpas, vilka är helt i enlighet med vad Villaägarnas Riksförbund rekommenderar för samfälligheter. De nya rutinerna innebär att endast en påminnelse kommer att skickas ut. Det sker omgående efter förfallodatum, om inte avgiften har betalats. Om inte påminnelsen betalas i tid så kommer ärendet att omgående lämnas över till Kronofogden för hantering. 2

3 Utförda arbeten och information för verksamhetsåret. Hjärtstartarna. Hjärtstartare har installerats och satts upp vid Båthuset och anslagstavlan vid Bastholmen. Bedömningar som gjordes i samråd med sakkunniga visade att det för det första var mer lämpligt att, både ekonomiskt och förvaltningsmässigt, hyra eller leasa startarna. Styrelsen beslutade också att bara skaffa in två startare istället för tre. Fördelarna med detta är att funktions-och förvaltningsansvaret för startarna finns hos sakkunniga personer i det företag som har ett avtal med Sandviks Tomtägareförening. Vi som avtalspart reagerar på eventuella fel meddelar vår motpart som rättar till vid funktionsfel. Ekonomiskt går det i stort sett jämt upp över den 3-årsperiod avtalet löper. Dessbättre har inte startarna behövt användas men det är ett inslag av säkerhet för våra medlemmar, anhöriga och besökare till vårt område. En utbildningsdag har genomförts i Båthuset och flera utbildningstillfällen kommer att arrangeras under Dagar och tider kommer att anslås på anlagstavlorna och hemsidan. Under vinterhalvåret finns startarna hos Annika Kjörling och Karl-Magnus Ohlsson. Till kommande vintrar talar mycket för att vi ska försöka sätta upp värmeskåp för startarna. Annika Körling och Karl-Magnus Ohlsson tillsammans med styrelsens Margareta Lexmark- Skönström och Thomas Karlsson har hållit i trådarna på ett mycket bra sätt. Kommunalt vatten och avlopp. Sandviks Tomtägareförening gavs under året möjlighet att lämna in ett yttrande över den VAplan som var ute på remiss. Efter sammanträde med representanter för Nynäshamns Kommun sammanställde föreningen ett yttrande som är i stort sett helt positivt till att ett kommunalt nät för vatten och avlopp installeras i vårt område. Enligt planen ska vi ha kommunalt VA från och med 2027 men det kan finnas möjligheter att tidigarelägga införande. Detta kräver, i så fall, betydande insatser från Sandviks Tomtägareförening. Dessa tidigare insatser kommer att göra den totala investeringen mindre kostsam för Sandviksmedlemmarna men omfattning i pengar och arbete går i skrivande stund inte att redogöra för. MEN STYRELSEN JOBBAR PÅ - allt för att få det så bra som möjligt. Alla i styrelsen omfattas ju av samma problematik i sammanhanget som alla medlemmar. 3

4 Tidplan för det fortsatta arbetet med VA-planen VA-planen består av en strategi och en handlingsplan. Miljö-och Samhällsbyggnadsbyrån har den 23 januari 2014 antagit VA-planen som den 19 februari behandlats i Nynäshamns Kommunstyrelse och i skrivande stund känner vi inte till vad som beslutats. VA-planen kommer att behandlas vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 12 mars. Handlingsplanen kommer bland annat att innehålla en tidplan för VA-utbyggnaden, anläggningsavgifter (anslutningsavgifter) och handlingsplaner för de områden som inte ansluts/väntar på att anslutas. Hemsida för vidare information är/ Nedanstående dokument läsvärda: VA-strategi Nynäshamns kommun VA-plan. Tyrén, slutrapport från år 2006 på kommunens hemsida Bommen. Förvaltning av vägbommen är ett ansvarsområde för Tomtägareföreningen. I förvaltningen ingår drift och underhåll samt administration av brickor, fjärrkontroller och porttelefonnummer. Under året har hanteringen av bommen lagts utanför styrelsen med iakttagande av de säkerhets - och sekretessbestämmelser som måste säkerställas. Detta betyder att kostnaden för bommens hantering kommer att öka under Under 2013 har vi haft ett antal driftstörningar på bommen, de flesta av dessa berodde på de åskväder som passerade över oss under sommaren, åskvädren var inte så många, men träffsäkerheten var desto bättre. Mjukvaran tog en del skada av detta, och G3 fick komma och ladda ner det hela igen. Vid bytet av bomkod under året var det många som började använda porttelefonin igen, vilket är bra, det är ju så systemet är tänkta att fungera. Den fasta koden vid stolpen är ju till för hemtjänst/färdtjänst och dylikt. Har man vänner som kommer på besök, kan man med fördel använda sig av porttelefonin, som ju enklast kopplas till mobiltelefonen, varpå man hör vem som kommer och öppnar sedan som vanligt med 5an. Den fasta koden bör dock ändras med jämna mellanrum, annars sprids även den nya ut igen, och då faller ju egentligen hela iden med att ha en bom. Bommen har varit uppställd vid ett 20-tal tillfällen i samband med mäklarvisningar. 4

5 Bredband och digital kommunikation. Under stämman 2013 beslutade medlemmarna att styrelsen skulle utse en arbetsgrupp som har att utreda förutsättningarna för en eventuell bredbandslösning, antingen via fiber eller mobilt. Arbetsgruppen har träffats och för närvarande pågår undersökningar för att se vilken lösning som skulle kunna fungera för vårt område. I sammanhanget ska vi komma ihåg att en fiberlösning kan komma till stånd i samband med anslutningen till det kommunala VA-nätet eftersom det då med förhållandevis små medel går att få ner en fiberkabel vid samma grävningstillfälle. Det är då intressant att se om och hur en mobil läsning skulle kunna se ut under tiden fram till en fast förbindelse för digital kommunikation om nu det är det vi vill ha. Medlemmarna har, under en föreningsstämma, att besluta i frågan. Arbetet fortsätter. Tomt och Grönområden. Städdagar. Det genomfördes två städdagar under året den 14 april och 20 oktober. Det var som vanligt en god anslutning till städarbetet. Styrelsen vill uttrycka ett stort tack till alla som deltog i städarbetet, samt till de tomtägare som på eget initiativ utfört diverse röjningsarbeten på våra gemensamma ytor löpande under säsongen. Styrelsen vill även rikta ett stort tack till de som varit städområdesansvariga under året. Städområdesansvariga under året har varit: Syd Jan Johansson tomt 263, Karl-Magnus Ohlsson tomt 245, Håkan Werner tomt 130 Öst Gunnar Göthberg 174, Kenneth Gustavsson tomt 224 Väst Pia Wall tomt 98, Thomas Karlsson tomt 16 Norr Peter Kjörling tomt 44 Midsommarfesten. Midsommarfesten genomfördes på traditionellt sätt med resning av midsommarstång, dans kring stången, lotterier och lekar samt dans i båthuset på kvällen. Ett jättestort tack till alla er som var och jobbade under dagen/kvällen. Ni är värda all uppmärksamhet och beröm. Observera att framtida midsommarfester förutsätter att flera medlemmar engagerar sig och deltar i arrangemanget före, under och efter. Styrelsen uppmanar och ber er att hjälpa till. Skicka ett meddelande till någon i styrelsen eller lägg en lapp i styrelsen brevlåda vid bommen om att ni vill vara med i midsommarkommittén. 5

6 Plantering och Välkomst-orienteringstavla vid bommen. Vi fortsätter att ta hand om planteringen för att ge ett välkomnande intryck vid inpassage till Sandvik. De flesta av er har säkert uppmärksammat att det kommit upp en tavla vid infarten till området i korsningen Sandviksvägen/Risslevägen. Tavlan ger en någorlunda visuell bild av hur området ser ut och tavlan som sådan är skänkt av en medlem. Vassröjning Vassröjning har i begränsad omfattning genomförts under året. Våtmarksprojektet. Projektet som sådant har ändrat karaktär och inriktning och är väl inte ett projekt längre utan består numera av ett antal olika delar. Projektet som sådant läggs ner. Krondiket. Under året har Södertörns Miljö och Hälsoskyddsförbund (SMOHF), som är tillsynsmyndighet för vatten och avloppsanläggningar i Södertörnskommunerna, har genomfört mätningar av vattnet som rinner i Krondiket. Dessa mätningar visade upp värden som inte är tillfredsställande och resulterade i att tillsynsmyndigheten utförde kontroller av ett ganska stort antal anläggningar för vatten och avlopp i anslutning till Krondiket och i dikets omgivningar. Dessa kontroller resulterar i sin tur i ett antal påpekanden av sådan art att åtgärder måste vidtas av fastighetsägare omgående eller tämligen omgående. Åtgärderna kan/får inte vänta tills dess vi har kommunalt vatten och avlopp. Viltvård. Vildsvinen. Föreningen har problem med vildsvin som bökar upp och ställer till det på våra fastigheter och gemensamma ytor och varje gång styrelsen träffas så upptar denna fråga en stor del av vår tid. Tyvärr har det blivit så att hela Mellansverige har stora problem med vildsvinen och Sandviksområdet är inget undantag. Ett fåtal fastighetsägare har nyttjat erbjudandet från Granngården för inköp av vildsvinsstängsel till rabatterade priser. 6

7 Vi söker extern expertis för att få förslag på åtgärder på grund av att frågan är så starkt förknippad med tidigare konvulsioner i jaktfrågor. Bävern. Den eller de fördämningar som bävern eller bävrarna byggt har tagits bort på något sätt. Ytterligare insatser torde komma att behövas om bävern kommer tillbaka. Vi kan inte tillåta att få våra vägar mm underminerade med stora reparationskostnader som följd. Stöld/inbrott. Utdrag ur Nynäshamnspolisens statistik Kommentarer till ovanstående statistik: Nynäshamn Stöld från båt Stöld av båtmotor Stöld av båt Inbrott i fritidshus Inbrott i villa Statistik för regionen Nynäshamn ingår Lisö (inkl. Sandvik), Torö, Sorunda och Ösmo. Sandvik Bommen installeras Stöld från båt Stöld av båtmotor Stöld av båt Inbrott i fritidshus Inbrott i villa Kommentarer till ovanstående statistik: Statistiken som gäller för Sandvik och är också medräknat i Nynäshamns siffror i första tabellen. 7

8 Avvikelser i jämförelse med budget för Alternativ 1 med hjärtstartare. Org.nr: Intäkter/ 2013/ Utfall/ Kommentarer/ Medlemsavgifter 265 x Skulder för tidigare obetalda avgifter nu reglerade Inpasseringsbrickor Intäkter midsommar Räntor Övrigt Ersatta skador, försäkring Summa Kostnader/ 2013/ Utfall/ Kommentarer/ Hjärtstartare 3 st Leasing av 2 st. startare istället för köp. Initial investering i skåp och utbildning. Midsommarfest Föreningsstämmor och medlemsmöten Reserverade medel för informationsmöte i VA-frågor som inte har behövts. 8

9 Kostnader/ 2013/ Utfall/ Kommentarer/ Himmerfjärdens Naturvårdsför Ingår i Övriga kostnader Grönområden Återbetalning städdagar Färre deltagare i städning än uppskattat. Bommen Kostander för bomproblem har hållit sig på en lägre nivå. Inpasseringsbrickor Färre brickor. Se även intäkter. Driftskostn. Övrigt Elkostnader Försäkringar Övriga kostnader Inkl. Himmerfjärdens Naturvårdsförening Telekostnader Administration inkl. revision Föreningshusets tjänster har kostat oss mer än beräknat. 9

10 Kostnader/ 2013/ Utfall/ Kommentarer/ Arvoden Arvoden, inklusive sociala avgifter. Arbetsgivaravgifter Ingår ovan Bankkostnader Utjämning Summa Ekonomi. Resultaträkning. xxxxxxxxxxxxxxx Balansräkning. xxxxxxxxxxxxxxx Upplysningar bokslutsnoteringar. xxxxxxxxxxxxxxxx REVISIONSBERÄTTELSE. Verksamhetsplan för Fortsatt gallring i allmän mening kommer att ske i området, främst under städdagarna då vi tillsammans kan ta krafttag. Tips om nödvändig gallring kan lämnas per Mail till ansvarig i styrelsen för Grönområde. De två årligen igenkommande städdagarna kommer att hållas lördagen 11 april samt lördagen den 12 oktober. Dessa kommer även att anvisas på Hemsidan, i Sandviksnytt samt på anslagstavlan. Till många insatser behövs frivilliga krafter som ställer sin person förmåga, och i många fall även teknisk utrustning, till förfogande för arbetsgrupper som i samverkan kan utföra angelägna arbetsinsatser. Kontaktpersoner är respektive områdesansvarig styrelseledamot. 10

11 Information från styrelsen kommer under året att, utöver anslag på anslagstavlorna och på hemsidan, skickas via e-post till de medlemmar som meddelat sin e-postadress till föreningen. Aktivitet 1. Ombyggnad av Bastholmens vindskydd till Bastu. Arbete utförs av medlemmar. Arbetskostnad beräknas till 0:-. Brandskyddsinspektion inkluderat i kostnad. En driftskostnad i form av sotning/brandskyddsinspektion med intervall enligt gällande förordningar kommer att tillkomma fortsättningsvis under följande år. 2. Uppförande 2 av soldäck mellan Badbryggan och brygga 1 enligt tidigare väckt förslag. Arbete utförs av medlemmar. Arbetskostnad beräknas till 0:- 3. Uppställning av två torrtoaletter, en vid Bastholmen och en vid Båthuset. Årlig driftkostnad, 9 500:-, för tömning av toaletterna från och med Ingen övrig service eller driftskostnad tillkommer. 4. Uppförande 4 av omklädningsutrymme vid Båthuset. Arbete utförs av medlemmar. Arbetskostnad beräknas till 0:- Beräknad kostnad (inkl. moms) El indraget 5 till Båthuset, inkoppling och grävning Midsommarfest Målning 5 Båthus Mark och 9 grönområden: Verktyg, inköp av grensåg Mark och grönområden: arbete och material: städdagar, gräsklippning, underhåll trappor, spångar m.m. enligt anmärkningar vid inspektion, åtgärd vid Bastholmens parkering Värmeskåp till Hjärtstartarna samt fortsatt utbildning

12 Aktivitet 11. VA- Projektet: 1 Extra budget för eventuella konsultarvoden och reseersättningar. Beräknad kostnad (inkl. moms) Bredbandsprojektet, 1 diverse omkostnader Förslag till budget för (Inkl. nyanläggningar) Intäkter/ 2014 Noteringar Medlemsavgifter 265 x Inpasseringsbrickor Motsvarande post i inköpsutgifter ingår under kostnader för Bom. Räntor 500 Summa Kostnader/ Ombyggnad av Bastholmens vindskydd till Bastu. Uppförande av soldäck mellan Badbryggan och brygga 1 enligt tidigare väckt förslag. Uppställning av torrtoaletter vid Bastholmen och Båthuset. Uppförande av omklädningsutrymme vid Båthuset Noteringar Aktivitet Aktivitet Aktivitet 3. Driftkostnad för toaletterna, 9 500:-, inkluderad i driftbudget Aktivitet 4. 12

13 Intäkter/ 2014 El indraget till Båthuset Aktivitet 5. Återbetalning städdagar Midsommarfest Aktivitet 6. Org.nr: Noteringar Skötsel av mark & grönområden Aktivitet 8.& 9. Drift och underhåll, byggnader och övriga anläggningar Bom - drift och service, inkl. porttelefon Driftkostnad toaletter (1.), målning båthus (7.), övrigt, inklusive övriga, oplanerade reparationer, av pumpar, byggnader m.m Personalkostnad, porttelefon, larmtjänstavtal, försäkring samt :- för inköp av inpasseringsbrickor Hjärtstartarna Leasingkostnad samt aktivitet 10. Projekt VA-inst Del av aktivitet 11 Projekt Bredband Aktivitet 12. El-kostnader, anläggningsdrift Försäkringar, ansvar, egendom Föreningsstämmor och medlemsmöten Administration Övriga kostnader Höjd kostnad pga. Anslutning av Båthus Exklusive bom Ordinarie stämma samt reservation för extrastämma pga. den kommande VA-installationen aktivitet Föreningshusets avgifter, webb, tryck, kontorsmateriel, porto revisionskostnad och annan administration Inkl. Himmerfjärdens Naturvårdsför. 13

14 Intäkter/ Arvoden och ersättningar, styrelse inkl. soc. avgifter. (1/3 av 2,75 x prisbasbelopp 2013.) Noteringar Org.nr: Bankkostnader 500 Resultat Balanseras mot tidigare överskott, se resultaträkning Summa Förslag till budget för (exklusive nyanläggningar, punkt 1. tom. 4.) Intäkter/ 2014 Noteringar Medlemsavgifter 265 x Inpasseringsbrickor Motsvarande post i inköpsutgifter ingår under kostnader för Bom. Räntor 500 Summa Kostnader/ 2014 Noteringar El indraget till Båthuset Aktivitet 5. Återbetalning städdagar

15 Kostnader/ 2014 Midsommarfest Aktivitet 6. Skötsel av mark & grönområden Aktivitet 8.& 9. Org.nr: Noteringar Drift och underhåll, byggnader och övriga anläggningar Bom - drift och service, inkl. porttelefon Målning båthus (7.), övrigt, inklusive övriga, oplanerade reparationer, av pumpar, byggnader m.m Personalkostnad, porttelefon, larmtjänstavtal, försäkring samt :- för inköp av inpasseringsbrickor Hjärtstartarna Leasingkostnad samt aktivitet 10. Projekt VA-inst Del av aktivitet 11. Projekt bredband Aktivitet 12. El-kostnader, anläggningsdrift Försäkringar, ansvar, egendom Föreningsstämmor och medlemsmöten Administration Övriga kostnader Arvoden. (1/3 av 2,75 x prisbasbelopp 2013) Höjd kostnad pga. anslutning av Båthus Exklusive bom Ordinarie stämma samt reservation för extrastämma pga. den kommande VA-installationen Föreningshusets avgifter, revisionskostnader, webb, tryck, kontorsmateriel, porto och annan administration Inkl. Himmerfjärdens Naturvårdsför Bankkostnader. 500 Resultat Summa Balanseras mot tidigare överskott, se resultaträkning

16 Fastställande debiteringslängd och utdebitering för Tomtägareföreningen. Medlemmarna måste först besluta om nyanläggningar av punkt 1-4. Därefter kan vi besluta om debitering. Styrelsen föreslår årsstämman besluta enligt Debiteringslängden utgörs av medlemsmatrikel per den 30 mars 2014, vilken finns tillgänglig för kontroll på stämman. 265 fastigheter erlägger kr per fastighet som inkluderar nyanläggningspunkt 1 tom. 4. Alternativt/ 265 fastigheter erlägger kr enligt budget där nyanläggningspunkt 1 4 exkluderas. Motioner och förslag till beslut. Motion beträffande träspång vid Plåtviken. Jag yrkar på att den träspång med tillhörande räcke som byggts och borrats ner på udden vid plåtviken rivs. Borde strida mot strandskydd och är också självsvåldigt uppsatt utan samtycke från styrelsen eller grannboende. Johan Lindhé Tomt 136 Styrelsens utlåtande. Styrelsen har genom motionärens påpekande, under ronderingar i området och på annat sätt noterat att det uppförts en spång eller liknande och en del andra installationer vid Plåtvikens strand. Oavsett om dessa installationer strider mot strandskyddet eller ej så är det inte upp till någon medlem eller gruppering av medlemmar att utan medgivande uppföra fasta installationer på vår gemensamma mark. Det torde finnas andra egna anläggningar på förenings mark än de nu aktuella och uppmärksammade och problemet med dessa anläggningar är lika stort till alla delar var de än är placerade inom föreningsområdet utanför respektive fastighetsägares egen tomtmark. 16

17 Allt som är uppfört och byggt på vår gemensamma mark ligger under styrelsens ansvarsområde och Tomtägareföreningen lika väl som våra Samfälligheter ansvarar för underhåll och säkerhet på och i anläggningarna. Det är då inte möjligt att acceptera att anläggningar bara kommer till. Till detta kommer likabehandlingsprincipen. Det som någon medlem tillåts göra på och i våra allmänningar blir alla andra medlemmars rättighet. Nu vill inte styrelsen föreslå stämman att lägga en våt filt över alla egna initiativ för trivsel och välmående inom området men det hela måste ske under ordnade former och i överensstämmelse med gällande lagar, regler och förordnanden. Styrelsen föreslår årsstämman besluta att Alternativ 1/ Styrselsen via berörda myndigheter tar reda på vad som kan och får göras på och i strandskyddade områden och inom ramen för gjorda förrättningar och stadgar mm för våra tre föreningar. Där så är möjligt och angeläget, utreda förutsättningarna för avsteg från gällande lagar, regler och förordnanden. Om avsteg är möjliga skall förslagen underställas styrelsen och, om så krävs, föreningsstämmans beslut. Alternativ 2/ Styrelsen får försöka ta reda på vem eller vilka som uppfört installationerna vid Plåtviken och uppmana dessa att snarast möjligt ta bort installationerna. Om inte klarhet kan erhållas över vilka installatörerna är så ska styrelsen se till att installationerna är avlägsnade senast 31 maj 2014 och, att om så måste ske, materialet förvaras vid Baracken på Risslevägen i tre månader innan destruktion. Identifiera och åtgärda andra uppförda anläggningar inom hela vårt område som strider emot gjorda förrättningar, gällande lagar, regler och förordnanden. 17

Kallelse till 2015 års stämma

Kallelse till 2015 års stämma Kallelse till 2015 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Första VA-spadtaget togs den 2 mars 2014 av från vänster Per Lindkvist, SIAAB, Peter Olevik Dunder, kommunalråd, Johanna Blomberg, VA-chef,

Läs mer

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn Årsmöte 2014 för Sandviksbryggornas Samfällighetsförening Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00 Folkets Hus Nynäshamn Kaffe serveras ca kl 11.30 Foto, Hans Rickberg Välkomna Styrelsen 1 Verksamhetsberättelse

Läs mer

En fullmaktsblankett ligger sist i årsmöteshandlingarna för den som inte kan komma till stämman och vill låta sig företrädas av ombud.

En fullmaktsblankett ligger sist i årsmöteshandlingarna för den som inte kan komma till stämman och vill låta sig företrädas av ombud. Bästa medlem i Dyviks samfällighetsförening! Kallelse till årets stämma i bifogas. Enligt föreningens stadgar skall årsmöteshandlingarna hållas tillgängliga på angiven plats (hos styrelsens sekreterare).

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA Datum: Tid: Plats: 27:e april 214 Klockan 1. Folkets hus, Trosa Kallelsen gäller samtliga fastighetsägare i Tofsö Samfällighetsförening. Ombud som företräder fastighetsägare

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Älvsala Nya Tomtägareförening

Älvsala Nya Tomtägareförening Älvsala Nya Tomtägareförening KALLELSE Medlemmarna i Älvsala Nya Tomtägareförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma Lördagen den 25 april 2015 kl. 18.00 21.00 Plats: Gustavsbergsteatern/ Gustavsbergs

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx VA utredning 2009 Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009 2 Innehållsförteckning 1.1 VATTEN OCH AVLOPP I GISEKVARN... 3 1.1.1 Bakgrund... 3 1.1.2 Genomfört arbete... 5 1.1.3 Juridisk form... 5 1.1.4

Läs mer

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning

Läs mer

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012 Verksamhetsåret 2012 SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Verksamhetsåret 2012 Innehåll: Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Balansräkning Resultaträkning Revisionsberättelse Budgetuppföljning 2012 och

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Den heta frågan: brandsäkerhet Årsstämman är beslutande

Läs mer

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Kallelse till ÅRSSTÄMMA

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Kallelse till ÅRSSTÄMMA TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ÅRSSTÄMMA Måndagen den 23 mars 2015 kl 19.00 i fd Jordbromalmsskolans aula. Avprickning och insläpp sker från kl 18.30. Innehållsförteckning Förslag till

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Årsstämma. Välkommen till ordinarie stämma 2015 tisdagen den 17 mars kl. 19.00

Årsstämma. Välkommen till ordinarie stämma 2015 tisdagen den 17 mars kl. 19.00 Blåsippsbackens Samfällighetsförening Årsstämma Välkommen till ordinarie stämma 2015 tisdagen den 17 mars kl. 19.00 i Björnbodaskolans matsal, Skogsnävegränd 1-3 Kaffe serveras från kl. 18.30 Observera

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014

Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014 Svinninge Vägförening SvVF 2015 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014 Styrelsen för Svinninge Vägförening lämnar här ekonomisk redovisning för

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Styrelsehandboken. För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen

Styrelsehandboken. För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen Styrelsehandboken För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen 2 Riksbyggen styrelsehandboken Innehåll Välkommen till ditt uppdrag! 4 Bostadsrätt ett rätt sätt att bo 7 Riksbyggen på en kooperativ värdegrund

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2014. 1. Kallelse sid 2. 2. Föredragningslista sid 2

ÅRSSTÄMMA 2014. 1. Kallelse sid 2. 2. Föredragningslista sid 2 Ekonomiska Föreningen Mars 2014 S:t Anna Skärgård 725000-5308 Innehåll ÅRSSTÄMMA 2014 1. Kallelse sid 2 2. Föredragningslista sid 2 3. Verksamhetsberättelse: sid 3-13 3.1 Funktionärer 3.2 Möten 3.3 Medlemmar

Läs mer

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen!

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen! Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte Torsdagen den 21 mars kl 19 i Igelbodaskolans aula Här finns dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning m m Välkommen! Polariserande glasögon hjälper Dig

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 INBJUDAN TILL ÅRSSTÄMMA FÖR SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 NÄR: TORSDAG 2014-09-18 KLOCKAN 19:00 VAR: POP-SKOLAN LUFFARBACKEN 3 SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 ÅRSSTÄMMA 2014-09-18

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Kallelse till 2012 års stämma

Kallelse till 2012 års stämma Kallelse till 2012 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Torsdagen den 19 april kl. 19.00 Fredrika Bremer-gymnasiet Dalarövägen 64 Handen Tag med hela denna kallelse till stämman! Personnamn

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Fjärde upplagan, augusti 2013 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna handbok

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2014 Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel: 08-501 508 66 E-post: dbk@dbk.nu Web: www.dbk.nu FÖRORD För nionde

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2013 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 12 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2013 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 12 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2013 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 12 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Heta frågor: fibernät, bergvärme och nyplantering av träd

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA Tid: 25 Mars 2013 Plats: Konferensrummet, Xenter, Tumba 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Erik Persson, öppnade 2013 års stämma

Läs mer