PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-01-22 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT"

Transkript

1 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:00 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Rodret Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Inger Johnsson (C) Jan Rohlén (S) Göder Bergermo (FP) tjänstgörande ersättare Ersättare Pia Andell (S) Birgit Lövkvist (V) Övriga Camilla Blomqvist socialchef 1-7 Maria Härström ekonom 1-7 Elisabeth Olsson kvalitetschef 8-11 Helena Törneröd MAS 8-12 Ingela Sollid sekreterare Justeringsdag Paragrafer: 1-12 Ingela Sollid Lillemor Arvidsson Janette Olsson sekreterare ordförande justeringsperson BEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag Organ Protokollet är anslaget fr o m t o m Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet Ingela Sollid Justerar

2 1 Val av justeringsperson Sociala utskottet beslutar utse Janette Olsson att justera dagens protokoll. _ Justeras 2

3 2 Diarienummer 0977/12 Förändring av befintligt kvalitetsledningssystem - IFO Sammanfattning Socialstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Den som bedriver verksamhet enligt socialtjänst och LSS ansvarar för att ett ledningssystem finns för verksamheten. Ledningssystemet ska syfta till att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Ledningssystemet syftar också till att planera och leda verksamheten. Detta innebar att IFO:s kvalitetsledningssystem som beslutades i Sociala Utskottet behöver förändras. Den största förändringen avser att såväl LSS som SoL och HSL innefattas i kvalitetsledningssystemet, tydliggörande i hur kvaliteten systematiskt ska upprätthållas samt att systemet digitaliserats. Tjänsteskrivelse Sociala utskottet beslutar att anta det förslagna ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom Individ- och familjeomsorgen i Stenungsunds kommun. Justeras 3

4 3 Diarienummer 0011/13 Information från Individ och familjeomsorgen Socialchefen informerar om Arbete med att undersöker möjligheten att arbeta in villkor om sociala kriterier vid upphandling av varor och tjänster. Ev förslag kommer att presenteras för politiskt beslutsfattande. Återrapport om vidtagna åtgärder efter inflyttningsfest på boende. Kvinnojouren upphör med sin verksamhet från 1 april. Kommunen tar över lägenheten och där blir ett skyddat boende för kvinnor under 2013 och att frågan utreds vidare. Enligt Socialstyrelsen påg en utredning där kommunerna troligen kommer få ett större ansvar för dessa frågor. Arbetsmiljöverket har besökt Dagcenterverksamheten. Ingen åtgärd. Preliminärt bokslut för Resultat varav avser försörjningsstöd och 900 LVM. Sociala utskottet noterar informationen. Justeras 4

5 4 Diarienummer 0829/12 Medling/konflikhantering inom Samverkansavtalets ram - Polismyndigheten i Västra Götaland Sammanfattning Polismyndigheten i Västra Götaland har inkommit med en skrivelse till kommunerna inom SOLTAK och föresl att kommunerna samordnar medlingsverksamheten över kommungränserna. Dessutom vill man pröva Restorative Justice vilket är ett led mellan rättsskipning och socialtjänst där man använder medling/konflikthantering i alla ärenden där detta kan vara lämpligt. Under en deltog Stenungsund i ett samarbete och samfinansiering med Ale och Kungälv kring medlingsverksamhet. Ärendemängden var dock så låg att det inte var motiverat att fortsätta utan medlingsverksamheten bedrivs därför nu inom befintlig verksamhet på Ungdomsteamet inom Individ- och familjeomsorgen. Under hösten 2012 har man också bestämt med Polisen i Stenungsund att pröva Restorative Justice i liten skala. I dagsläget är därför inte en samordnad medlingsverksamhet över kommungränserna en prioriterad fråga. Om alla andra SOLTAK:s kommuner gör en annan bedömning bör Stenungsund delta i diskussionen för att eventuellt ompröva ställningstagandet. Tjänsteskrivelse Skrivelse från Polismyndigheten Sociala utskottet beslutar att ställa sig bakom tjänsteskrivelsen och översända den som svar till Polismyndigheten i Västra Götaland. Expedieras: Polismyndigheten Justeras 5

6 5 Diarienummer 0027/13 Riksnorm och delposter inom riksnormen för 2013 Sammanfattning Regeringen har beslutat om en höjning av riksnormen för 2013 med 1 %. I beslutet finns ingen fördelning av totalsumman på de olika behovsposterna livsmedel, kläder/skor, lek/fritid, hygien, barn- ungdomsförsäkring. Inte heller har någon fördelning skett av behovsposten Gemensamma hushållskostnader avseende delposterna förbrukningsvaror och dagstidning, telefon och TV-licens. Det blir därför även i upp till varje kommun att självständigt avgöra hur totalsumman per kategori skall fördelas på ovanstående behovsposter. Förvaltningen anser att det finns skäl att frångå tidigare fördelning då den visat sig problematisk, främst vid bedömning av behov av matpengar. Delposten för livsmedel har blivit oproportionerligt stor. Genom att göra om fördelningen där möjlighet ges att nyttja mer av normen till kläder/skor och lek/fritid för barn, kan effekten bli att försörjningsstödsberättigade föräldrar använder utrymmet mer till barnen. I GR-kommunerna i övrigt har man också bedömt att det finns skäl att lägga den procentuella ökningen inför 2013 på just dessa delposter i syfte att stärka barnperspektivet i arbetet med ekonomiskt bistånd. Individ- och familjeomsorgen i Stenungsund vill därför göra en annan fördelning inför Förslaget är att fördela ökningen av riksnormen på delposterna livsmedel och kläder/skor i samtliga åldersgrupper. Den procentuella ökningen avseende de gemensamma hushållskostnaderna föreslås läggas helt på posten dagstidning/telefon/tv-licens i hushåll om max fyra personer. Därefter delas ökningen upp på de två delposterna med 10 kr vardera avseende förbrukningsvaror och dagstidning/telefon/tv-licens. Tjänsteskrivelse Bilaga 1 och bilaga 2 Sociala utskottet beslutar att godkänna föreslagen fördelning av riksnormen i enlighet med bilaga 1. Justeras 6

7 Fördelning av riksnorm 2013 Riksnormen för försörjningsstöd 2013 Bilaga 1 Utdrag ur 2 kap. socialtjänstförordningen: 1 Riksnormen för beräkning av skäliga kostnader enligt 4 kap. 3 första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453) grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar och delas upp på olika hushållstyper och åldersintervaller. Riksnormen för ett hushåll under 2012 utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna beräknade enligt följande tabeller. Personliga kostnader i kronor per hemmavarande barn och skolungdom Ej lunch fem dagar/vecka under Med lunch under Personliga kostnader inom riksnormen Barn och ungdomar Under Vuxna Ensamstående Sambor Livsmedel ej lunch Livsmedel alla måltider Kläder/skor Fritid/lek Hygien Barn och ungdomsförsäkring Justeras 7

8 Summa Ej lunch Alla måltider Gemensamma hushållskostnader inom riksnormen Antal medlemmar i hushållet 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers. Förbrukningsvaror Dagst/TV/Tel Summa I försörjningsstödet ing också skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring och medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. Vad som ska ingå för dessa poster bedöms individuellt men normalt ing den faktiska kostnaden om den är skälig. Justeras 8

9 6 Diarienummer 0458/11 Återrapport till Länsstyrelsen om projekt för utveckling och samarbete gällande Våld i nära relationer Sammanfattning I april 2011 gjordes en ansökan om tkr hos Länsstyrelsen för projektet Fokus på barnet, boendelösningar för våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem samt utveckling av det interna samarbetet inom Våld i nära relationer. I juni 2011 beslutade Länsstyrelsen att bevilja tkr till projektet. Projektet startade 1 december 2011 och har pågått till Under denna tid har en erfaren socionom varit anställd på halvtid i projektet med uppgift att fokusera på de barn som socialtjänsten f kännedom om som bevittnat våld. Man har också använt medlen för att finna lösningar för missbrukande kvinnor och behov av boenden i samband med våldshändelser samt även utveckla det interna samarbetet gällande dessa frågor. Projektet ska återrapporteras till länsstyrelsen. Tjänsteskrivelse Återrapport till länsstyrelsen Sociala utskottet beslutar att ställa sig bakom återrapporten till Länsstyrelsen gällande projektet Fokus på barnet, boendelösningar för våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem samt utveckling av det interna samarbetet inom våld i nära relationer. Expedieras: Länsstyrelsen Justeras 9

10 7 Diarienummer 0367/12 Rapport om ej verkställda biståndsbeslut 2012:4 Bakgrund En rapporteringsskyldighet finns i socialtjänstlagen 16 kap. 6 f-h avseende ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen. Rapportering ska ske till socialstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Till fullmäktige ska sociala utskottet lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade, men det skall framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller kvinnor respektive män. Rapportering ska göras en gång per kvartal. Föreligger rapport avseende då det var 12 gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Rapport Socialchefen redovisar för omständigheterna i varje enskilt ärende. Sociala utskottet noterar den muntliga informationen om de vidtagna och planerade åtgärderna i varje ärende och överlämnar rapporten till kommunfullmäktige. Expedieras: Kommunstyrelsen Justeras 10

11 8 Diarienummer 0010/13 Information från Vd och äldreomsorgen Kvalitetschefen Elisabeth Olsson informerar om Rätten att åldras tillsammans, utvidgad parbogaranti cirkulär 12:51. En ändring är införd i socialtjänstlagen: För den som har beviljats eller beviljas bistånd i form av boende i en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5, ska det ingå i en skälig levnadsnivå att kunna sammanbo med make eller sambo. Detta gäller under förutsättning att paret varaktigt har sammanbott eller, om den ena parten redan bor i ett sådant boende, att paret dessförinnan varaktigt har sammanbott. Första stycket gäller oavsett om maken eller sambon har behov av boende i särskild boendeform. Lag (2012:597). Utredning och beslut gällande särskilt boende görs för den person som har behovet av insatsen. Det behövs inget beslut för medföljande make/maka. Nämnden ska noga förvissa sig om att det är bådas vilja att fortsätta bo ihop. Det finns ingen skyldighet för kommunen att ordna var sin lägenhet utan förutsättningen bör vara att paret bor i samma lägenhet. Den person som inte beviljats insatsen kan antingen bo som inneboende eller hyra lägenheten tillsammans med make/maka. Om personen bor inneboende behövs inget särskilt hyresavtal. Då är det personen med behovet som st för hyreskontraktet. Detta innebär att nämnden bör föra dialog med personen att ha kvar sin tidigare bostad eftersom han/hon måste flytta från det särskilda boendet om den som är beviljad insatsen avlider. Om båda hyr lägenheten och kommunen inte vill att maken/makan ska bo kvar när personen med beviljad insats avlider kan ett besittningsskydd avtalas bort enligt bestämmelser i 12 kap jordabalken. Sociala utskottet beslutar att notera informationen. Justeras 11

12 9 Diarienummer 0902/12 Behov av moduler till särskilt boende - utredningsuppdrag Sammanfattning Nytt särskilt boende kommer sannolikt att färdigställas Idag finns 180 lägenheter i särskilt boende, vilka prognostiseras att räcka till för beviljade beslut till senare delen av 2013 alt början av Sanktionsavgifter utg när omsorgstagare f vänta på särskilt boende mer än 3 månader efter beviljat beslut. Behovet av särskilt boende baseras på försök till att förutsäga i vilken ålder funktionshinder och sjukdom uppst, till hur många och hur länge behovet varar. I befolkningsprognosen prognostiseras en ökning av antalet äldre, vilket motsvarar ett uppskattat ökat behov av särskilt boende lägenheter om ca 7 lägenheter/, baserat på 2011 behov. Verksamhetens förslag är att förbereda för lägenheter att tas i bruk etappvis om 10 lägenheter utefter behov. Tjänsteskrivelse Prognos över ökat behov av lägenheter Sociala utskottet beslutar att ge i uppdrag till Vd och äldreomsorgschefen att utreda och ta fram underlag för särskilt boende lägenheter att bedrivas i modulform med beräknad start 2014 alt senare delen av 2013 i väntan på att nytt särskilt boende färdigställs. Justeras 12

13 10 Diarienummer 0039/13 Redovisning för stimulansbidrag 2012 till insatser inom vd och omsorg om äldre personer Sammanfattning Redovisningen gäller s medel, men medlen kunde användas även under Totalt utbetalt belopp: tkr. Totalt förbrukat belopp: tkr. Procentuellt förbrukat belopp: 95,3 %. Kvarvarande belopp att betala tillbaka: 267 tkr Bakgrund I ett antal har kommunen kunnat söka stimulansbidrag för äldre. Beloppen har successivt minskat varje för att upphöra med 2011 s medel. Områden och inriktning på stimulansmedel för 2012 har varit: Kost och nutrition: Kartläggning, arbetsgrupp som arbetar med handlingsplan som omfattar cirkelutbildning om matmiljö, konsistenser, minska nattfastan med hjälp av enkla åtgärder, utbildning av kostombud mm. Demensvd: Vdhundar och taktil stimulering. Socialt innehåll: Vdhundar och taktil stimulering. Förebyggande hembesök: Erbjuda hembesök till kommunmedborgare >75. Tjänsteskrivelse Sociala utskottet beslutar att ställa sig bakom verksamhetens redovisning till Socialstyrelsen av stimulansbidrag 2012, avseende insatser inom vd och omsorg om äldre personer. Expedieras: Socialstyrelsen Justeras 13

14 11 Diarienummer 0041/13 Rehabiliteringsverksamhet i kommunens regi Sammanfattning Kommunen har enligt Hälso- och sjukvdslagen ansvar för rehabiliteringsverksamheten till patienter som har kriterier för att ingå i den kommunala Hälso- och sjukvden. I Stenungsund utförs rehabilitering genom avtal med privat entreprenad, AMEKA. Rehabiliterings personalen best av arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Nu är det dags för en ny upphandling och i samband med detta önskar Vd och äldreomsorgen att rehabiliteringen återförs till att bedrivas i kommunal regi och införlivas med den kommunala hemsjukvden. En sammanhållen/gemensam kommunal hälso- och sjukvdsverksamhet för hemsjukvd och rehabilitering möjliggör styrning till tätare och effektivare samarbete mellan olika professioner, sammanhållen och snabb vd för patienten, bättre förutsättning att få en helhetsbild och effektivare styrning av alla gemensamma resurser. Kostnad för återinförande uppstart för att organisera återinförandet. Kostnad för ny enhetschef med start september 2013, 200 tkr. Fr.o.m ing kostnader för enhetschef i befintliga medel för Rehabverksamheten. Tjänsteskrivelse Sociala utskottet föresl kommunstyrelsen besluta att Rehabverksamheten ska bedrivas i kommunens kommunala verksamhet inom Vd och Äldreomsorg. Expedieras: Kommunstyrelsen Justeras 14

15 12 Tema Patientnämnd och socialmedicinsk verksamhet Ordföranden, vice ordföranden i Patientnämnden i Göteborg och en utredare informerar om verksamheten. Därefter besöker vi Socialmedicinska mottagningen på Vdcentralen och Ungdomshälsan och f information om verksamheterna. Sociala utskottet tackar för informationen. Justeras 15

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-06-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-06-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-12:15 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Inger Johnsson (C) Jan Rohlén (S) 39-50

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 210-238 Maria Hjärtmyr Varav sekretess 235-237. Ordförande... Markus Evensson

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 210-238 Maria Hjärtmyr Varav sekretess 235-237. Ordförande... Markus Evensson Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-17:10 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S) tjänstgörande ersättare för

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2011-10-04

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2011-10-04 PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2011-10-04 Sida 1 (17) Paragrafer 102-115 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, 2011-10-04, kl. 18.00-21.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 BILDNINGS- OCH SOCIALT UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 BILDNINGS- OCH SOCIALT UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00 16.10 BILDNINGS- OCH SOCIALT UTSKOTT Plats Ledamöter Skeppet, kommunhuset Linda-Maria Hermansson (C) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Carl-Henrik Lindberg (M)

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

Utskottet för omsorg 2015-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40

Utskottet för omsorg 2015-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40 Beslutande Bertil Olsson (S) Maria Sörkvist (C) Eva Skoglund (S) ersätter Ulf Sjölinder (FP) Mats Överfjord (M) ersätter Övriga deltagande

Läs mer

Revisionsrapport Försörjningsstöd

Revisionsrapport Försörjningsstöd s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens rutiner för försörjningsstöd. Revisionen hemställer

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Kallelse

SOCIALNÄMNDEN Kallelse HAPARANDA STAD SOCIALNÄMNDEN Kallelse Tid: Tisdag 2014-09-30 kl. 13:00 Plats: Hamnskär Föredragningslista Nr Ärende Diarienr Föredragande 1 Val av justerare Marlene Haara 2 Prognos augusti och delår SN

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2012-02-02 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Onsdag den 8 februari 2012 kl 14.00 OBS! Tiden Kommunhuset - Öckerösalen Öckeröalliansens

Läs mer

Socialnämnden 2015-05-07

Socialnämnden 2015-05-07 60 Samarbete med Kvinnojouren i Borlänge... 2 61 Länsstrategi för arbetet mot våld i nära relationer, människohandel för sexuella ändamål och prostitution i Dalarnas län... 3 62 Verksamhetsinformation...

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) SFS 2001:453 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser2001-06-07 2001-06-20 Utfärdad: Socialtjänstlag (2001:453) 2 Har upphävts genom lag (2011:328). 3 Har upphävts genom lag (2011:328). Först inlagd: Senast

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn.

BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn. 1 BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn. Bakgrund Barnperspektivet och socialtjänstlagen Två av barnkonventionens huvudprinciper,

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta

Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta HÅBO Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Eva Staake (S), ordförande Carina Lund (M), vice ordförande Gunilla Gustavsson

Läs mer

Rätten för äldre att få bo tillsammans nya bestämmelser den 1 november 2012

Rätten för äldre att få bo tillsammans nya bestämmelser den 1 november 2012 Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, avdelnings- och enhetschefer samt biståndshandläggare

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002?

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? 1 Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? 3 De viktigaste förändringarna i den nya socialtjänstlagen 3 Vem är socialtjänstlagen

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-01-07 Diarienummer AMN-2015-0067 Arbetsmarknadsnämnden Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt Förslag till

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Köpings kommun Antagen av: Social- och arbetsmarknadsnämnden 19 december 2012, 134 Reviderad 19 juni 2013, 54 samt 25 september 2013 71 RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND

Läs mer

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V)

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V) Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sammanträdestid 08.30-12.00 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Shlomo Gavie (C), 1:e vice ordförande Britt-Marie

Läs mer

Ang: Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Ang: Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Vård- och omsorgsberedningen 2013-10-16 Reservation Ärende: STK-2013-458 Ang: Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Moderaterna och Folkpartiet i vård- och omsorgsberedningen har tagit del

Läs mer