Brf. Jaktvarvet. Polhemsgatan Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf. Jaktvarvet. Polhemsgatan 3 112 36 Stockholm"

Transkript

1 Brf. Jaktvarvet Polhemsgatan Stockholm September 2007

2 Välkommen till Brf. Jaktvarvet Detta ABC innehåller information och boenderegler till medlemmarna i Brf. Jaktvarvet. Många bestämmelser är reglerade i lag enligt bostadsrättslagen. Vi hoppas att detta ABC skall hjälpa dig med det mesta du undrar över. För vem gäller reglerna Ordningsreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare. Även övriga familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster. Vad händer om ordningsreglerna inte följs Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna måste styrelsen alltid först anmana medlemmen att följa reglerna. Först därefter och om medlemmen trots upprepade anmaningar inte följer reglerna kan det bli fråga om uppsägning. Har du frågor Har du funderingar over något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen. Styrelsens medlemmar framgår av lista på namntavlan i entrén samt på föreningens hemsida Vi hoppas att du ska trivas i Brf. Jaktvarvet Styrelsen

3 Innehållsförteckning A 3 Aktsamhet 3 Andrahandsuthyming 3 Arbetsgrupper 3 B 3 Balkonger, altaner 3 Bostadsrättstilläggsförsäkring 3 Brandskydd 3 C 3 Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer 3 E 3 Ekonomisk förvaltning 3 F 3 Fastighetsförsäkring 3 Felanmälan 3 Flytt 3 Föreningsstämma 3 Förändringar i lägenheten 3 G 3 Gemensamma kostnader 3 Grillning 3 Grovsopor 3 Grovtvätt 3 Gården 3 H 3 Hemsida 3 Husdjur 3 I 3 Inbrott 3 Information 3 K 3 Kabel-TV 3 Katastroftillbud 3 Källare och vind 3 Kök 3 L 3 Lägenhetsunderhåll 3 M 3 Matning av fåglar 3 Månadsavgift 3 O 3 Ombyggnad 3 P 3 Parabolantenn 3 R 3 Reparationer 3 Rökning 3 S 3

4 Stadgar 3 Styrelsen 3 Städdagar 3 Störningar 3 Säkerhet 3 T 3 Tvättstugan 3 U 3 Uthyrning 3 V 3 Vind 3 Vädring av mattor 3 Värme, vatten och avlopp 3 Å 3 Årsstämma 3 Ö 3 Överlåtelse 3

5 A Aktsamhet Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakt med någon i styrelsen. Om du slår sönder något i det allmänna utrymmet (ex. fönster, strömbrytare, etc) kontakta styrelsen så att det kan snarast åtgärdas. Marschaller ska hanteras med stor försiktighet. Placera dem så att de inte ger upphov till sotfläckar eller på annat sätt skadar fasad eller underlag. Tag själv bort utbrunna marschallburkar, eventuella stearin- och sotfläckar. Andrahandsuthyming Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Skäl kan t.ex vara studier på annan ort. Som regel beviljas andrahandsuthyrning under max 1 år. Se även stadgarna. Arbetsgrupper För att öka medlemarna inflytande och ge alla möjlighet att påverka förändringar i vår närmiljö jobbar vi med olika arbets- eller referensgrupper. En grupp kan skapas om någon förändring i huset blir aktuell eller om olika frågor behöver utredas. Det finns till exempel en trivselgrupp som har som mål att kontinuerligt öka trivseln i huset, samt en referensgrupp som kallas Referensgrupp för fastigheten. B Balkonger, altaner Balkonger / altaner får inte användas för a) permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering. b) skakning av mattor mm. c) grillning. Placera blomlådor innanför balkongräcket. När du vattnar blomlådor eller rengör balkongen, se till att vatten inte droppar ner på underliggande balkonger. Se till att balkong-/altandörr är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning. Det är medlemmens ansvar att hålla rent i stuprören på kungsbalkongerna. Samlas det skräp där, förhindras avrinning och kan vintertid orsaka istappar. Det är medlemmens ansvar att under vintertid skotta snö från balkongerna och se till att inga istappar bildas. För inglasning av balkong krävs tillstånd av föreningen samt bygglov. För närvarande ges inte sådant tillstånd. Sida 5 av 12

6 Bostadsrättstilläggsförsäkring Innehavare av bostadsrätt skall själv tillse att hemförsäkring kompletteras med en bostadsrättsförsäkring. Brandskydd Enligt brandskyddslag är det förbjudet att använda trapphuset, källar- och vindsgångar som upplag för soppåsar, cyklar, barnvagnar eller andra lösa föremål. C Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer Cyklar och mopeder ska förvaras i cykelrummen, eller i cykelstället och inte ställas utanför porten. Barnvagnar och rullatorer placeras i barnvagnsrummet. E Ekonomisk förvaltning Föreningens ekonomiska förvaltning handhas av Calculare AB. Frågor om månadsavgifter, kontrolluppgifter för självdeklaration o. dyl. kan ställas direkt till: Calculare AB Tel: (måndag-torsdag kl ) Christer Åstrand Fax: Ekeby Udde Munsö E-post Frågor kan även ställas till styrelsen. F Fastighetsförsäkring Föreningens fastighet är försäkrad via SBC hos Allians försäkringsmäklare. Felanmälan Felanmälan skall alltid först göras till någon i styrelsen. Vid akut situation, och om någon i styrelsen ej går att nå - kontakta respektive serviceföretag. Se lista i porten. Flytt Meddela styrelsen senast en månad i förväg vid överlåtelse. Fråga gärna styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Lämna gärna kvar dessa ordningsregler till den som övertar din lägenhet! Se även Överlåtelse. Föreningsstämma Varje år under våren är det årsstämma i Brf. Jaktvarvet. På stämman väljs (delar av) styrelsen samt revisor och årets bokslut redovisas. Sida 6 av 12

7 Till denna stämma är medlemmarna också välkomna att inge motioner. Ni får en kallelse till årsstämman. Det är mycket viktigt att alla medlemmar deltar. Det är er rättighet och skyldighet. Styrelsen kan även kalla till extra stämma under verksamhetsåret. Se även Brf Jaktvarvets stadgar för mer information. Förändringar i lägenheten Mindre förändringar får göras inne i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t.ex om du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Om ni tänker bygga om, kontakta först styrelsen. Visar det sig att ni byggt om utan styrelsens medgivande riskerar ni att få riva och återställa det hela i ursprungligt skick. Information om detta och vad som avser yttre och inre underhåll finns att läsa i stadgarna. Väsentliga förändringar i en lägenhet kräver tillstånd av styrelsen - se stadgarna 12.I övrigt gäller stadgarna 11 och 13. Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa bör i första hand utföras under dagtid. Meddela gärna dina grannar i god tid om du skall utföra bullerstörande arbeten i lägenheten. Behöver vattnet i fastigheten stängas av kontakta då styrelsen. Meddelande om dag och tid för avstängningen bör helst lämnas i samtliga berörda medlemmars brevinkast. Glöm ej spärra tiden på tvättstugelistan. Soptunnorna är endast avsedda för hushållssopor. Sophämtarna vägrar att tömma tunnor som innehåller grovsopor och tar inte heller med säckar o.dyl. som står på sidan av soptunnorna. Vi ber er även att undvika att lägga material som skall fraktas bort på gräsmattorna som lätt kan skadas därav. Sist men inte minst. Glöm inte att städa efter dig och dina hantverkare i trapphall, hiss och farstu. Städmaterial finns i tvättstugan. Om det blir för mycket kan styrelsen beställa en extrastädning som du får betala. Se även Lägenhetsunderhåll och Störningar. G Gemensamma kostnader Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen (t.ex. i tvättstuga). Byt kranpackning när vatten står och droppar. Kostnader för vatten och el betalas av alla bostadsrättsinnehavare gemensamt. Grillning Grillning är ej tillåten på balkongerna, men däremot på den gemensamma gården. Grovsopor Grovsopor, miljöfarligt avfall, t.ex. gammal målarfärg, bilbatterier och trädgårdsavfall el. dyl. ska ni gå med till särskilda miljö- resp. återvinningsstationer. Sida 7 av 12

8 a) Soptunnorna är avsedda endast för normalt hushållsavfall. b) Lägg inte vassa föremål i soptunnorna så att någon kan komma till skada. c) Använd återvinningsstation (finns fn. vid Pontonjärparken och i hörnet Polhemsgatan- Bergsgatan). Se Kungshomens Stadsdelsförvaltnings hemsida för tidpunkter för återvinningsbåt och mobila miljöstationer. Grovtvätt Mattor eller dylikt får ej tvättas i våra tvättmaskiner. Se Tvättstugan. Gården Gården ägs av Stockholms Stad och är därför tillgänglig för alla. H Hemsida Föreningen har en egen hemsida. Adressen dit är: Husdjur Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas i på gården eller framsidan. I Inbrott Om ni får inbrott i lägenheten, ber vi er att förutom göra polisanmälan och kontakta försäkringsbolaget, även anmäla inbrottet till styrelsen. Ju mera styrelsen vet om brotten, desto bättre kan vi sätta in lämpliga skyddsåtgärder. Information Styrelsen sammanställer ett informationsblad som distribueras till alla medlemmar. Dessutom informeras medlemmarna skriftligt inför reparationer, kontroller etc. K Kabel-TV F.n. har vi Com Hem som vår kabeloperatör. Uppstår fel på kanal så måste ni själv göra felanmälan till Com Hem på tel: Samtals- och uppkopplingskostnad gäller. Katastroftillbud Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakt med någon i styrelsen enligt anslag i porten. Sida 8 av 12

9 Källare och vind På vind och i källare får förvaras personliga tillhörigheter endast på avsedd plats. Cykelrummen i källaren är endast avsedda för cyklar i bruk. Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras. Det är inte tillåtet att förvara något ovanpå takstolarna eller utanför vindsförråden. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom på vind och i källare. Vindsförråden hör till lägenheten och får inte bytas. Kök I köket är endast kolfilterfläkt, ej ansluten till ventilationskanalen, tillåten. L Lägenhetsunderhåll Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt innerdörrar. Om något går sönder måste du se till att det repareras. Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas. En särskild bostadsrättsförsäkring är ett villkor, och är ett bra skydd om olyckan är framme. M Matning av fåglar Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur. Månadsavgift Det är den avgift ni betalar till föreningen och för fastighetens drift. Det är mycket viktigt att ni betalar avgiften i tid. Dröjsmålsränta debiteras automatiskt från förfallodag till dess betalning sker. Dessutom påförs en påminnelseavgift. Vid upprepade betalningsdröjsmål riskerar ni att nyttjanderätten till er bostadsrätt förverkas. Månadsavgiften betalas kvartalsvis i förskott. O Ombyggnad Se även Förändringar i lägenheten, Lägenhetsunderhåll samt Störningar. P Parabolantenn Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke. Sida 9 av 12

10 R Reparationer Se ombyggnad. Rökning Rökning i trapphus och på vädringsbalkongerna är förbjuden. Inga fimpar eller snuskuddar framför huset. S Stadgar Föreningen har stadgar som varje medlem måste efterfölja. Om inte stadgarna och efterföljs så riskerar ni att nyttjanderätten till er bostadsrätt förverkas, se bifogade stadgar. Styrelsen Består av boende som blivit valda (framröstade) på föreningens årsstämma. Det är en mycket viktig och ansvarsfull roll som de har och de är faktiskt hjärtat i föreningen. De behöver allt stöd de kan få från övriga medlemmar för att göra ett bra jobb. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av fastigheten och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna. Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset. Alla är i princip skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar. Städdagar 1-2 gånger per år samlas vi för att göra fint på våra gemensamma utrymmen. Alla kan hjälpa till med något, och se det som ett tillfälle att lära känna era grannar. Oftast serveras mat och dryck under denna aktivitet. Störningar För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trapphus, hiss och tvättstuga. Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen. Man bör därför undvika att köra tvätt- och diskmaskiner under denna tid. Har du fest så informera gärna grannarna i god tid innan, om du tror att du stör. Säkerhet a) Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering. b) Lämna inte ut portkoden eller släpp in okända. c) Lämna aldrig portarna uppställda utan uppsikt! Sida 10 av 12

11 d) Lämna inte vinds- eller källardörrar olåsta. e) Var försiktig med eld. f) Din lägenhet skall vara utrustad med brandvarnare. Närmare information lämnas av styrelsen. g) Meddela gärna grannar eller styrelsen om du är bortrest under en längre tid. T Tvättstugan Föreningens tvättstuga är belägen i källaren. Bokningschema finns vid källardörren, och särskilda ordningsregler finns anslagna i tvättstugan. Bokningslistan har fyra tvättpass per dag. Endast bokningar med medlemsnamn är giltiga. Boka ett pass åt gången, ingen tvättidshamstring i förväg. Om det är ostädat då man kommer dit, klagar man inte hos styrelsen, utan vänder sig direkt till den som enligt listan haft tvättstugan passet innan och diskuterar saken. OBS! Mattor får inte tvättas i föreningens tvättmaskiner, de är enbart avsedda för hushållstvätt. U Uthyrning Se Andrahandsuthyrning. V Vind Se Källare och vind. Vädring av mattor För vädring av mattor, sängkläder och liknande får vädringsbalkongerna användas, förutsatt att stor hänsyn tas till grannar och omgivning. Värme, vatten och avlopp Bevara stammarna rena. Ingen kattsand i toaletten, torka bort fett före disk i stället för att spola bort det, använd hushållspapper i stället. Slösa inte med varmvattnet. Värmekostnaderna är vår största utgift. Minska elementvärmen och stäng handduksvärmen (samt golvvärme) då ingen är hemma. Å Årsstämma Se Föreningsstämma. Sida 11 av 12

12 Ö Överlåtelse Har du för avsikt att sälja din bostadsrätt så måste du som medlem ansöka om utträde ur föreningen. Samtidigt måste er köpare ansöka om medlemskap i föreningen. Oftast sköter fastighetsmäklaren ansökan och styrelsen beviljar och väljer in den nya medlemmen. Styrelsen prövar den nya medlemmen genom att bl.a. ta en kreditupplysning på köparen. Därefter fattar styrelsen formellt styrelsebeslut om att bevilja (eller avslå) medlemskapet. I det fall tillträde sker innan styrelsen har fattat formellt styrelsebeslut så kan det i värsta fall resultera i att den som har tillträtt måste avflytta om densamma inte godkänts som medlem. Det är styrelsens förhoppning att få slippa hantera sådana tråkigheter. Godkänd medlem påförs enligt stadgarna en s.k. överlåtelseavgift. Se även Flytt samt bifogade stadgar. Sida 12 av 12

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Karlsvik 39 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för. BRF Isprinsessan

ORDNINGSREGLER. för. BRF Isprinsessan ORDNINGSREGLER för BRF Isprinsessan Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Vanliga frågor. Föreningen. Senaste avgiftshöjning skedde 20101001. Höjningen var 10%. Inget beslut om vidare höjningar är gjorda.

Vanliga frågor. Föreningen. Senaste avgiftshöjning skedde 20101001. Höjningen var 10%. Inget beslut om vidare höjningar är gjorda. Vanliga frågor Föreningen Avgiftshöjning Överlåtelseavgift Pantsättningsavgift Föreningen är äkta Senaste avgiftshöjning skedde 20101001. Höjningen var 10%. Inget beslut om vidare höjningar är gjorda.

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Risken Utgåva 2, 2014-05-26

för Bostadsrättsföreningen Risken Utgåva 2, 2014-05-26 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Risken Utgåva 2, 2014-05-26 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9. Ordningsregler

Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9. Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9 Ordningsregler Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är

Läs mer

Ordningsregler för. Bostadsrättsföreningen Loket

Ordningsregler för. Bostadsrättsföreningen Loket Brf Loket Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Loket Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen

Läs mer

REVIDERADE ORDNINGSREGLER GENOM STYRELSEN 2011-08-16

REVIDERADE ORDNINGSREGLER GENOM STYRELSEN 2011-08-16 REVIDERADE ORDNINGSREGLER GENOM STYRELSEN 2011-08-16 för Bostadsrättsföreningen Bjuvshus Nr. 2 Ordningsreglerna finns även att läsa på föreningens hemsida, www.bjuvshus2.se Version 1.1 Det här bör Du veta

Läs mer

TRIVSELREGLER för Brf Geten

TRIVSELREGLER för Brf Geten TRIVSELREGLER för Brf Geten Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Ordningsregler/Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Benzelius

Ordningsregler/Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Benzelius Ordningsregler/Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Benzelius Det här bör du veta om föreningens ordningsregler/trivselregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar.

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. Ansvar för ordningen. För vem gäller reglerna. Vad händer om ordningsreglerna inte följs

ORDNINGSREGLER. Ansvar för ordningen. För vem gäller reglerna. Vad händer om ordningsreglerna inte följs ORDNINGSREGLER För Bostadsrättsföreningen Askungen Fredhällsgatan 5 7 Stockholm Ordningsreglerna är reviderade 2010 06 31 för att anpassas till verkligheten samt mindre detaljerat styra över oss som bor

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER för brf Domartornet, org.nr.: 769616-0006

ORDNINGSREGLER för brf Domartornet, org.nr.: 769616-0006 ORDNINGSREGLER för brf Domartornet, org.nr.: 769616-0006 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BRF. SÖDERCENTRUM 6

ORDNINGSREGLER FÖR BRF. SÖDERCENTRUM 6 Dokument 1.23.1 ORDNINGSREGLER FÖR BRF. SÖDERCENTRUM 6 ANTAGNA PÅ EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 2010-06-17. Ordningsregler Brf Södercentrum 6 Sida 1 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Ansvar för ordningen... 3

Läs mer

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN Kallad Brf Nordosten Vi önskar dig välkommen till Bostadsrättsföreningen Nordosten, kallad Brf Nordosten. Fastigheterna uppfördes 1967. Föreningen bildades

Läs mer

Autogiro (A) Avgift (B)

Autogiro (A) Avgift (B) Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro varje månad. Telefon 08-775 72 60, telefontid 09-12.

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

BRF Ritaren 5 & 12 ORDNINGSREGLER/TRIVSELREGLER

BRF Ritaren 5 & 12 ORDNINGSREGLER/TRIVSELREGLER BRF Ritaren 5 & 12 ORDNINGSREGLER/TRIVSELREGLER Styrelsen har skapat ordningsregler för att öka trivseln för alla medlemmar och boende i vår förening. Ordningsreglerna är ett komplement till våra stadgar!

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Ordningsreglerna skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen.

Ordningsreglerna skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen. Ordningsregler För att vi skall få ett trevligt boende finns en del saker som vi bör tänka på för oss som bor inom brf. Teleskopet. Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor

Läs mer

Har Du frågor Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Glädjen i Viksjö Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer