Kallelse till sammanträde med Vård- och omsorgsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till sammanträde med Vård- och omsorgsnämnden"

Transkript

1 1 (1) Kallelse till sammanträde med Vård och omsorgsnämnden Datum: Måndag den 12 januari 2015 Tid: Kl Sammanträde Plats: Sammanträdesrum Astrakanen Ärendepunkt/rubrik Handläggare Beslutsinstans Sida 1. Upprop 2. Protokolljustering I tur att justera: Kerstin Gustafsson. Ersättare: Susanne Jung. Justering: Fredag , kl. 10: Godkännande av dagordningen 2 4. Delgivningar a) Protokoll från medelpunkten Beslutsärenden (sekretess) 5. Köp av individuellt anpassad plats, psykiatri Johannes Häll VN 12 Beslutsärenden (ej myndighetsutövning) 6. Försäljning av LSSplats mellan kommuner EvaMarie Persson VN 1315 Informationsärenden 7. Informationsärenden: 16 A) Utredning om sänkta insatstider vid akut sjukdomstillstånd B) Riktlinjer för pedagogiska måltider EvaMarie Persson C) Lex Sarahärende Ingrid Pettersson (SAS) D) Lex Mariaärende Maria Persson (MAS) E) Upphandling av dokumentationssystem Monica Ehnberg F) Prestationsmedel av kvalitetsregister 2014 Monica Ehnberg G) Statliga medel för Ehälsa 2014 Monica Ehnberg H) Statliga medel för äldres behov i centrum Monica Ehnberg I) Information om öppna jämförelser Monica Ehnberg J) Uppföljning av timmar inom hemvården Monica Ehnberg K) Lediga platser inom Vård och omsorg Monica Ehnberg L) Lägesrapport om ekonomi 2014 Monica Ehnberg M) Presentation av chefer och stab Anders Nilsson 1731 Båstad den 22 december Eddie Grankvist Ordförande Olof Nilsson, e.u. Nämndsekreterare

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Vård och omsorgsnämnden VN Godkännande av dagordningen Beslut Vård och omsorgsnämnden beslutar: 1. Dagordningen godkänns. 2

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Vård och omsorgsnämnden VN Delgivningar Godkänns och läggs till handlingarna. a) Protokoll från medelpunkten. Justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Vård och omsorgsnämnden VN dnr: VN Köp av individuellt anpassad plats, psykiatri Beskrivning av ärendet Beslutsunderlag Beslut Ärende omfattas av sekretess. Delges på sammanträdet. Vård och omsorgsnämnden beslutar: Justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 12

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Vård och omsorgsnämnden VN dnr: VN Försäljning av LSSplats mellan kommuner Beskrivning av ärendet En person, tillhörande personkrets LSS och som tidigare varit folkbokförd i Båstads kommun har till sin nuvarande hemkommun Laholm inlämnat önskemål om att få sin Daglig verksamhets insats verkställd i Båstads Kommun. Med anledning av detta har förfrågan inkommit från Laholms kommun huruvida det är möjligt att köpa plats inom den Dagliga verksamheten i Båstad. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från enhetschef EvaMarie Persson, daterad Beslut Vård och omsorgsnämnden beslutar: 1. Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna att en plats säljs till Laholms kommun. 2. Förvaltningen ges i uppdrag att utreda hur framtida försäljningar av platser ska genomföras. Justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 13

14 Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum: Handläggare: EvaMarie Persson Dnr: Till: Vård och Omsorgs nämnden Beslutet skall expedieras till: EvaMarie Persson, Monica Ehnberg Bilagor till tjänsteskrivelsen: Samråd har skett med: Kommunjurist och enheten för ekonomi. Försäljning av LSS plats mellan kommuner. Bakgrund Insatsen Daglig Verksamhet är en av LSS lagens tio insatser och regleras i 9 10 LSS. I lagens ordalydelse förbehållen personer som omfattas av personkrets1 och 2 enligt 1 LSS och är i yrkesverksam ålder samt saknar förvärvs arbete och inte utbildar sig. Syftet med insatsen Daglig Verksamhet är att bidra till personlig utveckling och främja delaktighet i samhället. Verksamheten bör innehålla både habiliterande och mer produktionsinriktade uppgifter. Det övergripande målet är att utveckla den enskildes möjlighet till arbete. Daglig Verksamhet i Båstad finns tre olika former Gruppverksamheten i den särskilda lokalen är basen i verksamheten. Deltagarnas genomförandeplan beskriver vilken syssla deltagaren har och hur den ska genomföras. Sysselsättningen i basverksamheten är indelad i stationer och kan tex vara ateljearbete, legoarbete, sinnesstimulerande upplevelse, loppis. Utflyttad gruppverksamhet är små grupper som har sin verksamhet förlagd till annan kommunal verksamhet eller privat företag. Tex Kiosk i Förslövs och Båstads skola, kioskvagn som åker ut till kommunens äldreboende samt trädgårdsarbete i privat företag. Deltagarnas genomförandeplan beskriver vilken syssla deltagaren har och hur den ska genomföras. Individuell placering är då deltagaren har sin sysselsättning förlagd på ett företag, i en förening, en kommunal arbetsplats eller liknande. Det dagliga stödet och handledningen får den enskilde av någon eller några av arbetskamraterna på arbetsplatsen. Antal deltagare För närvarande har 26 personer insatsen Daglig verksamhet i Båstads kommun. Två deltagare flyttar till Ängelholm vid årsskiftet och insatsen i Båstads kommun avslutas därmed. 12 nya deltagare kommer troligtvis att börja under år Deltagarantalet har sjunkit något de senaste åren. Från 28 deltagare till \fb6\o 14

15 2 (2) Aktuellt En person, tillhörande personkrets LSS och som tidigare varit folkbokförd i Båstads kommun har till sin nuvarande hemkommun Laholm inlämnat önskemål om att få sin Daglig verksamhets insats verkställd i Båstads Kommun. Med anledning av detta har förfrågan inkommit från Laholms kommun, LSS handläggare AnnKristin Karlsson, huruvida det är möjligt att köpa plats inom den Dagliga verksamheten i Båstad. Att sälja plats till annan kommun. Kommunjurist CarlMagnus Billstöm har undersökt lagligheten att sälja plats till annan kommun, som man inte har samverkansavtal med. Hans uppfattning är att det kommunrättligt anses ligga inom ram för en gråzon. Om utrymme eller överskott på plats finns i verksamheten, kan man vid enstaka tillfälle och i mindre omfattning, inte ständigt återkommande försälja sådan plats till samma prislapp som den egna kostnaden. Övervägande/framtid Daglig verksamhet har förnärvarande utrymme till fler deltagare i gruppverksamheten och ser möjlighet att sälja enstaka plats i mindre omfattning. Gruppverksamhetens sammansättning vad gäller antal är viktig för deltagarens motivation och utveckling. Att öka deltagarantalet med 23 platser skapar bättre förutsättning för grundinriktningen och de kompletterande aktiviteterna. Att vid enstaka tillfälle och i mindre omfattning öka deltagarantalet genom att sälja plats till närliggande kommuner tror vi kan bidraga till att öka det sociala sammanhanget och skapa kamratmöjligheter över kommungränserna för personer med funktionsnedsättning. Daglig verksamhet i Båstad ser en kvalitetsökning genom att på detta sätt bidra till personlig utveckling och främja delaktighet i samhället. Förslag till beslut 1. Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna att en plats säljs till Laholms kommun. 2. Förvaltningen ges i uppdrag att utreda hur framtida försäljningar av platser ska genomföras. Båstad den 15 december 2014 EvaMarie Persson enhetschef Stöd och Omsorg 15

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Vård och omsorgsnämnden VN Informationsärenden a) Utredning om sänkta insatstider vid akut sjukdomstillstånd b) Riktlinjer för pedagogiska måltider c) Lex Sarahärende d) Lex Mariaärende e) Upphandling av dokumentationssystem f) Prestationsmedel av kvalitetsregister 2014 g) Statliga medel för Ehälsa 2014 h) Statliga medel för äldres behov i centrum i) Information om öppna jämförelser j) Uppföljning av timmar inom hemvården k) Lediga platser inom Vård och omsorg l) Lägesrapport om ekonomi 2014 m) Presentation av chefer och stab Justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 16

17 BÅSTADS KOMMUN Sam häl lsskydd 1 (1) Datum: Handläggare: Anders Nilsson Dnr: KS 781/14700 Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Vård och omsorg Ekonomiavdelningen Bilagor till tjänsteskrivelsen: Sänkta insatstider vid akut sjukdomstillstånd i Båstads kommun Utredning om sänkta insatstider vid akut sjukdomsfall Bakgrund Vid Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 19 maj 2014 beslutades; "Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med ansvariga i regionen, Skåne Nordväst och kommunen utreda vilka möjligheter och vilka åtgärder som krävs för att radikalt sänka insatstiderna vid akut sjukdomstillstånd för oss som bor och vistas i Båstads kommun." Aktuellt Uppdraget har genomförts i projektform med sammanlagt fyra arbetsmöten under hösten. Gruppen har studerat litteratur och elevarbeten samt gjort studiebesök hos Räddningstjänsten Väst (Falkenberg). Följande har medverkat i uppdraget: Karin Holmgren och Anne Hallen borg från Vård och omsorg Klaus Heinsvig från Räddningstjänsten Väst Göran Harrysson från Region Skåne? Joacim Nilsson, Lars Trysberg, Pelle Pettersson och Anders Nilsson från Samhällsskydd Förslag till åtgärder för att sänka insatstiderna vid akut sjukdomsfall är: stärka den enskildes förmåga skapa ett nätverk av aktörer som kan förstärka den enskilde innan räddningstjänst och ambulans kommer till platsen en kommunal jourcentral som samordnar olika aktörer Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att: Anta utredningen om förslag på åtgärder för att sänka insatstiden vid sjukdomsfall Medel som krävs för att vidta föreslagna åtgärder, ska beaktas i arbetet med 2016års budget. Båstad Anders Nilsson Chef Samhällsskydd 14120B\7cf\ha 17

18 BÅSTADS KOMMUN 1 (5) Datum Handläggare Anders Nilsson Vårtdnr Sänkta insatstider vid akut sjukdomstillstånd i Båstads kommun Uppdrag: Vid Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 19 maj 2014 beslutades; "Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med ansvariga i regionen, Skåne Nordväst och kommunen utreda vilka möjligheter och vilka åtgärder som krävs för att radikalt sänka insatstiderna vid akut sjukdomstillstånd för oss som bor och vistas i Båstads kommun." Genomförande: Uppdraget har genomförts i projektform med sammanlagt fyra arbetsmöten under hösten. Gruppen har: studerat litteratur och elevarbeten, läs mer på sök på "sambruk". gjort studiebesök hos Räddningstjänsten Väst (Falkenberg) Följande har medverkat i uppdraget: Karin Halmgren och Anne Hallen borg från Vård och omsorg Klaus Heinsvig från Räddningstjänsten Väst Joacim Nilsson, Lars Trysberg, Pelle Pettersson och Anders Nilsson från Samhällsskydd Bakgrund: Enligt Öppna jämförelser "Trygghet och säkerhet 2013" är responstiden för ambulans, det vill säga tid från 112samtal till första resurs är på plats samt larmbehandlingstiden i Båstads kommun bland de längsta i Skåne. Detta är inte acceptabelt och därför har kommunen påtalat att såväl Region Skåne som SOS Alarm måste vidta åtgärder för att sänka responstider och larmbehandlingstider. Båstads kommun Kommunledningskontor BÅSTAD. Telefon: vx Plusgiro: Org.nummer:

19 2 (5) 1:! Responstid för 0 C>. Antal verksamheter räddningstjänst Responstid för : C>. som kommunerna dvs. tid från!'? ambulans dvs. tid!'? angivit att de Larmbeha ndlings 112samtal till från 112 samtal omfattas av tid för rä ddnings första resurs är.~ Larm behandlings till fö rsta resurs.~ kommunens tjänst. på plats.!'? tid för ambulans. är på plats. risk o ch M e d iantid Mediantid $? Mediantid Mediantid ~ Kommun sårbarhetsalanys i minuter. i minuter. E i minute r. i minuter. E 1:! 1:! Minmax 012 0,82,4 7,434,2 ~ 1., 9 4,2 B,4 35,3 j Median 1.1 ~ Sl<åne län Bjuv ,8 7 3,0 18,9 "I Bromölla 11 i.u. l.u. l.u. 3,1 20,1 7 Bur'löv ,0 3,1 14,6 "' "' Båstad 12 1,5 9,2 7 3,1 21,0 7 Eslöv 1 1,5 9,3 7 2,8 14,1 71 Helsing borg 10 1,5 8,3 7 2,9 10,4 7 Hässleholm ,9 7 2,9 14,2 7 Höganäs ,1 2,8 12,9 71 Hörby 8 1,3 12,l 7 3,0 14,0 "' Höö r ,B 71 2,8 17,5 7 Klippa n 11 1,4 11,1 71 3,1 17,2 71 Kristianstad 12 i.u. i.u. i.u. 2,9 12,1 ::.J Kävlinge 11 1,6 10,3 7 2,9 17,6 7 Landskrona 7 1,3 7,9 7 2,8 11,l 7 lomma 8 1,6 10,1 71 3,0 16,4 7 Malmö i.u. 1,5 7,8 7 2,9 9,9 7 Osby 1 1 1,5 9,1 "I 2,9 16,5 7 Lund 12 1,5 9,3 7 2,9 11,3 "' Perstorp 1 2 1,5 9,0 7 2,7 1 5,0 71 Simrishamn 11 1,1 10,0 7 3,0 13,8 7 Sjöbo 11 1,3 1 0,7 7 2,9 16,3 7 Skurup 11 1,1 9,0 7 3,1 20,0 7 Staffanstorp ,4 2,9 1 4,2 7 Svalöv 11 1,5 10,7 7 "' 2,8 18,7 7 Svedala l.u. 1,9 9,5 2,9 15,2 7 "' Tomelilla 11 1,5 9,8 7 3,1 18,3 7 Trelleborg 10 1,3 8,6 7 2,8 10,8 71 Vellinge 9 :J.,4 9,0 7 2,8 15,3 7 Ys tad 11 1,2 8,4 71 2,6 10,3 7 Åstorp 11 1,3 10,9 7 3,0 1 6,2 7 Äng elholm 10 1,4 10,7 71 2,7 11,3 7 Örkelljunga 2 1,3 11,4 7 3,0 2 2,2 7 Ö stra G ölnge 11 l.u. l.u. i.u. 3,0 1 4,6 7 "' t t t t t Inom SOS Alarm pågår ett arbete med att åtgärda de långa larmbehandlingstiderna. Orsakerna till att tiderna blir långa är bland annat en hög personalomsättning och färre centraler i landet. Region Skåne presenterade i somras en åtgärd som kan bidra till kortare responstider. Ambulansen i Förslöv blir en dygnsambulans året runt och inte bara sommartid. Denna åtgärd är en förbättring men i realiteten så disponeras ambulanserna i Skåne fritt vilket innebär att ambulansen i Förslöv kan vara på uppdrag utanför Båstads kommun. Därför måste kommunen utreda möjligheter som medför att den drabbade snabbare kan få hjälp innan ambulans kommer till platsen. Aktuellt: Räddningstjänsten Väst använder denna bild för att visa olyckans olika skeden och vem som kan göra avgörande insatser för att bryta olycksförloppet. 19

20 3 (5) Den enskildes förmåga Utförs av beredskapspersonal: Särskild förmåga => Räddningstjänstens särskilda insatsförmåga är till exempel tung räddning, arbete på hög höjd samt rök och kemdykning i hög riskmiljö. Denna förmåga finns på vissa räddningsstationer och utgör i vissa fall en regional resurs. Basförmåga => Räddningstjänstens grundläggande insatsförmåga är till exempel trafikolyckor, brand i bostad och i väntan på ambulans/sjukvårdslarm. Denna förmåga finns hos alla räddningsstyrkor i Båstads kommun och insatser görs enskilt samt tillsammans med andra styrkor. Inledande insatsförmåga => Räddningstjänstens inledande insatsförmåga utgörs i Båstads kommun av våra tre FIP (Första Insats Person). FIP ingår i räddningstjänstens ordinarie beredskap men arbetar i ett eget mindre fordon, vilket gör att FIP kommer tidigare till platsen och därmed kan bryta eller frysa skadeförloppet. Utförs av icke beredskapspersonal: Stärkt enskild förmåga => Nätverk av olika aktörer med utbildning för att kunna ingripa vid oönskade händelser. Aktörerna utgörs av kommunens medarbetare inom räddningstjänsten, hemvården, Båstadhem samt Teknik och service. Andra aktörer kan vara väktare som rör sig inom Båstads kommun. Dessa aktörer får larm samtidigt som räddningstjänst och ambulans. Aktörerna agerar i 20

21 4 (5) väntan på räddningstjänst och har utbildning och enklare utrustning för att kunna göra inledande åtgärder vid sjukvårdslarm, olyckor och bränder. Den enskildes förmåga => Egen hantering av oönskade händelser. Den enskilde ska ha en förmåga att kunna göra inledande åtgärder vid oönskade händelser för att bryta händelseutvecklingen innan aktörer, räddningstjänsten och ambulans kommer till platsen. Åtgärder för att sänka insatstiderna: För att lyckas med uppdraget att sänka insatstiderna vid sjukvårdslarm måste fokus ligga på att stärka den enskildes förmåga samt bilda ett nätverk av aktörer som kan förstärka den enskilde, innan räddningstjänst och ambulans kommer till platsen. Dessutom underlättar och samordnar en kommunal jourcentral detta arbete. Den enskildes förmåga Genom utbildning och information, via kommunen och andra aktörer, så kommer den enskildes förmåga att stärkas. Den enskilde uppmanas att ha en egen "grundberedskap" i form av brand och HLR/sjukvårdsutbildning. "Grundberedskapen" utgörs av brandvarnare, handbrandsläckare, sjukvårdsmaterial, pocketmask mm. MSB har antagit en nationell strategi som säger att "ingen i Sverige ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand". I vår handlingsplan för folkhälsa, trygghet och säkerhet tar vi fasta på detta och säger därför att utbildning och information till enskilda är en prioriterad insats. Ett exempel på en viktig målgrupp är elever i grundskolan samt alla våra äldre kommuninvånare. Stärkt enskild förmåga I arbetet med detta uppdrag har bland annat medarbetare från Vård och omsorg deltagit. Tillsammans ser vi en stor möjlighet i att använda kommunens hemvård i detta uppdrag. Hemvården rör sig ständigt på Bjärehalvön, vilket innebär att de sannolikt kan vara först på plats vid en oönskad händelse. Grundutbildningen finns redan, så det finns endast behov av komplettering med teknik (sjukvårds, brandsläckningsmaterial och RAKEL). Uppmana allmänheten att ansluta sig till SMSlarm. SMSlarm innebär att SOS Alarm skickar ett SMS till alla telefonabonnemang som befinner sig i geografisk närhet av den hjälpsökande. De som befinner sig i närheten kan då bege sig till den hjälpsökande och påbörja en insats innan räddningstjänst och ambulans kommer till platsen. De som ansluter sig till denna tjänst ska ha genomgått HLR (hjärtlungräddning)utbildning. Kommunal jourcentral Vi ser ett behov av att ansluta Båstads kommun till en kommunal jourcentral. En kommunal jourcentral fungerar som en gemensam nämnare för kommunens olika larm (exempelvis; inbrott, drift, trygghet, person), kameraövervakning, styrning av väktartjänster och kommunala jourer mm. Båstads kommun behöver utreda vilket som är mest fördelaktigt; att ha en kommunal jourcentral i egen regi eller tillsammans med andra kommuner. Behov av resurser: Det finns behov av såväl personella (utbildnings och informationsinsatser) som materiella (sjukvårds, brandsläckningsmateriel samt RAKELenheter) resurser för att genomföra åtgärdsförslagen. Dessa resurser ryms inte inom befintlig budget. 21

22 5 (5) För Båstads kommun Anders Nilsson Samhällsskyddschef 22

23 Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor MEDLEMSRAPPORT Single Responder en kostnadseffektiv åtgärd för att öka invånarnas trygghet och minska väntetiden på ambulanssjukvård i Båstad kommun och Örkelljunga kommun? Sammanfattning Statistik från Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE) visar att det fortfarande tar lång tid för ambulans att nå fram till invånarna i Båstad kommun och Örkelljunga kommun vid prio 1 larm. För att öka invånarnas trygghet och minska väntetiden på ambulanssjukvård föreslår Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor (RAS) att Single Responders införs som komplement till ambulans, bemannade med en ensam erfaren ambulanssjuksköterska, placerade i Båstad och Örkelljunga alla veckans dagar, dag och kväll. Utredare: Peter Jonasson

24 SINGLE RESPONDER EN KOSTNADSEFFEKTIV ÅTGÄRD FÖR ATT ÖKA INVÅNARNAS TRYGGHET OCH MINSKA VÄNTETIDEN PÅ AMBULANSSJUKVÅRD I BÅSTAD KOMMUN OCH ÖRKELLJUNGA KOMMUN? BAKGRUND AMBULANSSJUKVÅRD Ambulanssjukvården har en mycket viktig trygghetsskapande funktion för befolkningen och för den enskilde patienten, där en kvalificerad prehospital akutsjukvård kan vara helt avgörande för behandlingsresultatet. Att anpassa ambulanssjukvården till samhällets krav är en stor utmaning. Ambulanssjukvården har under de senaste decennierna utvecklats från att vara en ren transportorganisation med begränsad medicinsk kompetens och små behandlingsmöjligheter till att vara en prehospital akutsjukvårdsorganisation med hög medicinsk och omvårdnadskompetens och tillgång till många olika behandlingsalternativ. En ambulans i Region Skåne bemannas av en ambulanssjuksköterska (legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom ambulanssjukvård) och en ambulanssjukvårdare (undersköterska med påbyggnadsutbildning i ambulanssjukvård) (1,2). Enligt politiskt beslut skall 90 procent av Region Skånes invånare nås av ambulans vid prio 1larm inom 20 minuter och 99 procent inom 35 minuter (3). Vid prio 1larm ska ambulansen kvittera uppdraget inom 90 sekunder (4). Statistik från Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE), januariseptember 2014, visar att det fortfarande tar lång tid för ambulans att nå fram till invånarna i Båstad kommun och Örkelljunga kommun vid prio 1larm. Från det att SOS Alarm Sverige AB skapat uppdraget tills dess att ambulansen anländer till platsen är mediantiden 18:45 minuter i Båstads kommun och 22:14 minuter i Örkelljunga kommun (5). Antalet ambulansuppdrag i Båstad kommun och Örkelljunga kommun under januarijuni 2014 framgår av tabellen nedan (6). Kommun Prio 1 Prio 2 Prio 3 Totalt Båstad Örkelljunga RÄDDNINGSTJÄNSTENS MEDVERKAN I AMBULANSSJUKVÅRDEN Den kommunala räddningstjänsten larmas ut a) när den beräknas nå patienten snabbare än ambulansen (sjukvårdslarm hjärtstopp), b) när ambulans inte kan nå patienten inom rimlig tid (I Väntan På Ambulans (IVPA) 15 minuters tidsvinst) eller c) när ambulansen behöver assistans. Tidigare fanns det även sjukvårdslarm trauma, men det är numera borttaget (7,8). Vid prio 1larm ska räddningstjänstens styrkeledare, som åker direkt till patienten i eget fordon (Första Insats Person, FIP), kvittera uppdraget inom 90 sekunder och brandmännen, som först åker till stationen och hämtar sin brandbil och därefter åker till patienten, ska kvittera inom 5 minuter (9,10). 1 24

25 Antalet sjukvårdslarm hjärtstopp, sjukvårdslarm trauma och IVPAlarm under 2013 för Räddningstjänsten i Båstad kommun, med stationer i Båstad, Förslöv och Torekov, och Räddningstjänsten i Örkelljunga kommun, med stationer i Örkelljunga och Skånes Fagerhult, framgår av tabellen nedan (8,11). Räddningstjänst Sjukvårdslarm Sjukvårdslarm I Väntan På Totalt kommun Hjärtstopp Trauma Ambulanslarm Båstad Örkelljunga NULÄGE I nuläget har Båstads kommun från och med en dygnsambulans alla veckans dagar, placerad i Förslöv. Örkelljunga kommun har från och med en dagambulans lördag och söndag mellan klockan 0920, placerad i Örkelljunga. Övrig tid är ambulansen placerad i Östra Ljungby måndagfredag 1020 (12). Kartan visar ambulansdistrikt 3 och dess ambulansstationer (kartan är inte uppdaterad med Örkelljunga) {12). Om patienten är i behov av ambulanssjukvård lämnar ambulansen området och åker till sjukhus. nordvästra Skåne är det Ängelholms sjukhus (öppet alla veckans dagar klockan 0820, tar främst emot medicinpatienter) eller Helsingborgs lasarett (öppet dygnet runt alla veckans dagar, tar emot i stort sett alla patientkategorier, undantag pågående hjärtinfarkt under jourtid, då transporteras patienten direkt till SUS Lund för behandling). Om möjligt skickas passningsambulans från annan ambulansstation, vilket inverkar negativt på det områdets ambulanstillgänglighet. Om denna möjlighet saknas står emellertid området utan ambulans under lång tid och väntan kan bli lång för den som behöver ambulanssjukvård) (12). 2 25

26 Single Responder För att öka tryggheten och minska väntetiden på ambulanssjukvård för invånarna kan ambulans kompletteras med så kallade Single Responders. En Single Responder är en kostnadseffektiv lösning för att minska väntetiden på ambulanssjukvård då den bemannas av en ensam erfaren ambulanssjuksköterska, till skillnad mot en ambulans som bemannas av en ambulanssjuksköterska och ambulanssjukvårdare. Den största fördelen med en Single Responder är att enheten aldrig lämnar sitt område, till skillnad mot en ambulans, vilket gör att väntetiden på ambulanssjukvård minskar (2). En Single Responder kan med fördel placeras på brandstationerna, som har lämpliga lokaler, vilket gynnar samverkan vid larm. En Single Responder är ett utryckningsfordon med samma avancerade utrustning som en ambulans, exklusive bår. En Single Responder åker främst på prio 1 och 2uppdrag, men kan i mån av tid även skickas ut på bedömningsuppdrag (främst prio 3), vilket avlastar ambulanssjukvården. Vid prio 1 och 2uppdrag larmas Single Responder och ambulans parallellt. Om Single Responderns ambulanssjuksköterska bedömer att det inte finns behov av ambulans återkallas den, vilket innebär att väntetiden på ambulans minskas genom ökad ambulanstillgänglighet generellt i distriktet. En Single Responder innebär att antalet tvåbilslarm kan minskas, vilket frigör viktiga och fåtaliga ambulansresurser (2). En Single Responder kan utgöra sjukvårdsledningsenhet, via konceptet PS Plus, vilket frigör viktiga och fåtaliga ambulansresurser vid exempelvis en trafikolycka på motorvägen (13). Västra Götalandsregionen har under 2013 infört tre Single Responders (Lilla Edet, Dalsland, Skara) för att minska väntetiden på ambulanssjukvård (2,14,15,16). Bakgrunden var att Västra Götalandsregionens måltal för responstid inte uppfylldes. Att införa Single Responders betraktades som mer realistiskt och kvalitetshöjande än att skaffa fler ambulanser, eftersom en ambulans sällan är på plats då den behövs eftersom den skickas till andra orter när behov uppstår (2). En rapport från Högskolan Väst 2014 (2) om Single Respondern i Lilla Edet visar tydligt att enheten har minskat väntetiden på ambulanssjukvård med nästan 50 procent, från längst till kortast väntetid i hela NUsjukvården, Västra Götalandsregionen. Införandet av Single Respondern har varit så framgångsrikt att en av slutsatserna som dras är att "det finns goda skäl att tro att detta är början på en ny trend inom svensk prehospital akutsjukvård" (Carlström, 2014, sidan 2). Och fler landsting följer efter: Landstinget Sörmland införde en Single Responder i Gnesta våren 2014 och Landstinget Blekinge inför två Single Responders i Östra och Västra delen av länet i början av 2015 (17,18). KOSTNAD Landstinget Blekingen har beräknat kostnaden för 2 stycken Single Responders till ca år 1 (år 2 till 5 tillkommer lönerevision och inflation) med vardera 8 timmars tjänstgöringstid, 5 dagar i veckan (18). RISKANALYS ENSAMARBETE Det finns risker med ensamarbete, även om dessa inte bör överdrivas, till exempel i form av hot och våld, tunga lyft, radiokommunikation och navigering i samband med framförande av fordon, vilket den ambulanssjuksköterska som ansöker om tjänsten bör vara införstådd m.ed. Dessa risker bedöms vara låga i förhållande till antalet uppdrag som Single Responder åker ensam på. Risk och konsekvensanalyser bör göras regelbundet för att förebygga eventuella risker. Om Räddningstjänsten medföljer vid larm, sjukvårdslarm hjärtstopp och IVPAlarm, minskar riskerna ytterligare (2,19,21). 3 26

27 MERVÄRDE Det finns få karriärvägar för en erfaren ambulanssjuksköterska inom ambulanssjukvården. I takt med att allt fler universitets och högskoleutbildade ambulanssjuksköterskor, inte sällan med magisterexamen, anställs ökar kraven på arbetsgivaren att erbjuda en god karriärutveckling för att behålla sina medarbetare. Att tjänstgöra på en Single Responder kan vara en del i detta genom att erbjuda den erfarna ambulanssjuksköterskan ytterligare utbildning och ökat ansvar (20). FORSKNING OCH UTVECKLING (FOU) Det finns få studier av Single Respondersystemet i Sverige (2,21). I samarbete med Ambulansenhetens Forsknings och Utvecklingsansvarige finns det goda möjligheter att bedriva regional, nationell och internationell forskning och utveckling av systemet i väntan på larm (22). SAVING MORE LIVES IN SWEDEN (SAMS) I flera landsting larmas alltid ambulans, räddningstjänst och polis parallellt vid hjärtstopp (via forskningsprojektet SAving More lives in Sweden, SAMS). Tanken med att larma samhällets samtliga blåljusresurser är att nå fram snabbare till en patient med hjärtstopp och påbörja behandling med hjärtlungräddning och hjärtstartare (23). Region Skåne deltar inte i SAMS, men redan idag larmas räddningstjänsten på sjukvårdslarm hjärtstopp, men endast om de beräknas nå patienten snabbare än ambulansen (7). Genom avtal mellan Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE) och Räddningstjänsten i Båstad kommun och Räddningstjänsten i Örkelljunga kommun kan Single Responder, ambulans och räddningstjänst alltid larmas ut parallellt vid hjärtstopp, vilket ökar patientens överlevnadschanser betydligt (24). SMSLIVRÄDDARE OCH HJÄRTSTARTARE Då tiden är den absolut viktigaste faktorn vid hjärtstopp kan frivilliga personer, utbildade i hjärt och lungräddning (HLR), larmas via SMS till patienten för att utföra HLR innan ambulans, räddningstjänst och polis hinner till platsen, vilket ökar patientens chanser till överlevnad {25). Om tillgång till hjärtstartare finns, ökar chanserna ytterligare (26). FÖRSLAG Ambulanssjukvården i nordvästra Skåne kompletteras med Single Responders i Båstad och Örkelljunga alla veckans dagar, dag och kväll. Dygnsambulansen i Förslöv behåller nuvarande tjänstgöringstider. Dagambulansen i Örkelljunga lördag och söndag flyttas till Östra Ljungby för att på så vis nå fler invånare och få högre nyttjandegrad. SAMS och SMSlivräddare införs. Dessa förslag innebär ökad trygghet för invånarna i Båstad kommun och Örkelljunga kommun eftersom det minskar väntetiden på ambulanssjukvård alla veckans dagar, dag och kväll. Dessutom ökar ambulanstillgängligheten i distriktet, vilket minskar väntetiden på ambulans generellt. ÖVRIGT Det har nyligen bildats ett Single Respondernätverk på Facebook ("Single Respondernätverket Sverige"). Välkommen att gå med i detta! 4 27

28 KONTAKTUPPGIFTER UTREDARE: Peter Jonasson Specialistsjuksköterska ambulans, anestesi och intensivvård Fil mag Omvårdnad Verksam inom ambulanssjukvården sedan 1997, inom ambulanssjukvården i Region Skåne sedan 2003 och har en mängd ideer och förslag på hur ambulanssjukvården i Region Skåne kan utvecklas för optimal prehospital akutsjukvård med patienten i centrum. Kontaktvägar: ' RIKSFÖRENINGEN FÖR AMBULANSSJUKSKÖTERSKOR (RAS) Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor (RAS) är en ideell organisation bestående av ambulanssjuksköterskor från hela Sverige som verkar för en bättre och enhetligare ambulanssjukvård i Sverige enligt Hälso och sjukvårdslagens andra paragraf. Föreningen har idag cirka 300 medlemmar och verkar i flera områden som berör svenskarnas omvårdnad utanför Sverige. Janne Kautto, ordförande

29 REFERENSER 1. Helsingborgs lasarett, ambulansenheten (130821). Nuläge för prehospital vård i Region Skåne vartuppdrag.4.5fc740db14017badc9blb75.html (hämtad ). 2. Carlström, E (2014). First Single Responder en prehospital verksamhet på försök. Trollhättan: Högskolan Väst. 3. Helsingborgs lasarett, ambulansenheten (130821). Tillgänglighetsmål för ambulansverksamheten nordvästra Skåne vartuppdrag/tillganglighetsmal.4.5fc740db14017badc9blb49.html (hämtad ). 4. Helsingborgs lasarett, ambulansenheten (130906). Förutsättningar för ett ambulansuppdrag vartuppdrag/forutsattningarforambulansuppdrag.4.5fc740db14017badc9blb85.html (hämtad ). 6. Region Skånes Prehospitala Enhet (2014). Antal uppdrag per prio Ql+Q2 1/130/ Q%2 02% pdf (hämtad ). 5. Region Skånes Prehospitala Enhet (2014). Uppdragstider prio 1 per kommun Ql Q3 1/130/ Q3%20%202014%20Prio%201%20uppdrag%20tidsstatistik%20per%20kommun%20%20Region%20Sk%c3% asne.pdf (hämtad ). 7. Region Skånes Prehospitala Enhet (2014). Allmänt om IVPA och sjukvårdslarm samt övrigt bistånd från räddningstjänst till ambulanssjukvården avtalstecknande (hämtad ). 8. Personlig kommunikation Pelle Englezon, handläggare samordnare, Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE) (140827). 9. Räddningstjänsten Båstad (140331). FIP, Första lnsatsperson (hämtad ). 10. Räddningstjänsten Båstad (140331). Bli brandman (hämtad )..,. 11. Personlig kommunikation Pelle Pettersson, operativ chef, Räddningstjänsten Båstad (141007). 12. Helsingborgs lasarett, ambulansenheten (130906). Våra stationer varastationer.4.5fc740db14017badc9blc8f.html (hämtad ). 6 29

30 13. Landstinget i Östergötland (141002). PS Plus (hämtad ). 14. NUsjukvården (131121). Singel responder ska förkorta väntetiderna på ambulans i Lilla Edet ntetidernapaa mbu lansilillaedet/ (hämtad ). 15. NUsjukvården (131121). Ambulansen i Dalsland förstärks med en singel responder nusju kva rden.se/sv /NUsju kva rden/aktuelltfrann Us ju kvarden/ambu lansenidalslandforstarksmedensingelresponder/ (hämtad ). 16. Skaraborgs läns tidning (140316). De avlastar ambulansen (hämtad ). 17. Landstinget Sörmland (140829). Nu kör ambulansens soloakutbil (hämtad ). 18. Landstinget Blekinge (140306). Ambulansverksamhetens resursbehov med utgångspunkt från de politiskt beslutade tillgänglighetsmålen vid prio 1larm, det vill säga att nå den nödställde inom 15 minuter i 90 % av fallen %20och%20sjukv%C3%A5rdsn%C3%A4mnd%20(HSN)/ %200830%20%20H%C3%A41so %20och%20sjukv%C3%A5rdsn%C3%A4mnden/008%20B%201%20ambulansutredningen.pdf (hämtad ). 19. Dagens Medicin (130502). Vårdförbundet vill stoppa akutbil (hämtad ). 20. Dagens Medicin (140815). Specialistsjuksköterskor flyr när kompetensen används fel (hämtad ). 21. Hallin, K & Tranberg, A {2014). Sjuksköterskans upplevelse av att arbeta som single responder inom ambulanssjukvården En intervjustudie 6.pdf (hämtad ). 22. Helsingborgs lasarett, ambulansenheten (130906). Information kommer inom kort forskningochutveckling.4.5fc740db14017badc9b1cb1.html (hämtad ). 23. HLRrådet (2014). SAving More lives in Sweden (SAMS). Hur kan vi öka överlevnaden vid hjärtstopp utanför sjukhus? (hämtad ). 24. Region Skånes Prehospitala Enhet (130711). Nulägesbeskrivning / (hämtad ). 7 30

31 25. HLRrådet (2014). SMS räddar liv (hämtad ). 26. HLRrådet (2014). Om hjärtstartare (hämtad ). 8 31

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Distrikt 1 Kommun antal uppdrag *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 Malmö 9476 02:50 00:22 03:12 07:16 10:28 20:04 09:28 23:58 01:00:09 Trelleborg 1288 02:43 01:04 03:47

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Enheten för uppdragsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Enheten för uppdragsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Enheten för uppdragsstyrning Joanna Linde Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-6753223 Joanna.linde@skane.se Utredning Datum 2015-09-17 Bakgrund

Läs mer

Företagsamheten 2017 Skåne län

Företagsamheten 2017 Skåne län Företagsamheten 2017 Skåne län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL?

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Koll på Läkemedel är ett samarbetsprojekt mellan: SPF Seniorerna, PRO och Apoteket AB Samarbetet startade år 2010 med målet att nå en bättre läkemedelsanvändning bland äldre.

Läs mer

PRIO Hur gick det i Skåne?

PRIO Hur gick det i Skåne? PRIO 2015 Hur gick det i Skåne? Tabell 5. Kommuner som inte uppfyller grundkraven Kommuner Grundkrav 1 Grundkrav 2 Bjurholm Ej skickat underlag Ej skickat underlag Båstad Ej skickat underlag Ej skickat

Läs mer

Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114

Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114 Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114 Sida 290 av 349 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-04-18 Dnr: KS 2017/114 Kommunstyrelsen Valkretsindelning Region Skåne Yttrande Förslag till beslut

Läs mer

Larm med sjukvårdsåtgärd i väntan på ambulans (IVPA = I Väntan På Ambulans)

Larm med sjukvårdsåtgärd i väntan på ambulans (IVPA = I Väntan På Ambulans) Hälso- och sjukvård DIVISION MEDICINSK SERVICE DATUM DIARIENR Kerstin Hansson 2007-05-28 Till Hälso- och sjukvårdsnämnden Larm med sjukvårdsåtgärd i väntan på ambulans (IVPA = I Väntan På Ambulans) Bakgrund

Läs mer

BJUVS KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän. BROMÖLLA KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän

BJUVS KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän. BROMÖLLA KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän BJUVS KOMMUN 2006 Mätplats: Bjuv N. Storg 3 8/9 kl 1100-1300 11/9 kl 0730-0930 Bjuv Kvarng/Sjukhusv 8/9 kl 1100-1400 11/9 kl 0730-0930 Föraren Man 458 341 799 105 111 216 563 452 1015 81,3 75,4 78,7 Kvinna

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n

Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n Skåne län Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär förslaget

Läs mer

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER APRIL 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på april 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-april 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017 Företagsklimatet i stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

2014-03-06 Akutkliniken Blekingesjukhuset Mats Berggren Verksamhetschef

2014-03-06 Akutkliniken Blekingesjukhuset Mats Berggren Verksamhetschef 2014-03-06 Akutkliniken Blekingesjukhuset Mats Berggren Verksamhetschef Ambulansverksamhetens resursbehov med utgångspunkt från de politiskt beslutade tillgänglighetsmålen vid prio 1-larm, det vill säga

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. ftij BÅSTADS ~ Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden 2015-05-12 1 (10) Plats och tid: ande: Övriga närvarande: Utses att justera: Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. Eddie Grankvist

Läs mer

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överenskommelse Kommun Länsstyrelse Hälsosamtal Region Skåne EBO eller ABO, MiV Asylsökande - Bosättning Af MiV - Etableringsplanering Af - Etableringsersättning

Läs mer

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Svar på Motion SMS-livräddare i region Östergötland av Per Jamesson (M), Kerstin Nordenberg (M) och Lena Käcker Johansson (KD).

Svar på Motion SMS-livräddare i region Östergötland av Per Jamesson (M), Kerstin Nordenberg (M) och Lena Käcker Johansson (KD). 1/2 2016-06-25 Dnr: RS 2016-195 Svar på Motion SMS-livräddare i region Östergötland av Per Jamesson (M), Kerstin Nordenberg (M) och Lena Käcker Johansson (KD). (RS 2016-150) Motionärerna föreslår att hälso-

Läs mer

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-04-12 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-08-17 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA

Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Marie Andersson 2009-11-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA Samverkansavtalet

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport april 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har ökat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för BNP-tillväxten

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-09-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ en dag om genus kommun Lunds vi kvinnor? LBRÅ gör Hur tryggare för Ystads kom mun Vellinge kommun Äng elholms kommun Simrishamns kom mun

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-08-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal. Mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal. Mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne Nytt hälso- och sjukvårdsavtal Mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne Utvecklingsområden Utvecklingsplanen omfattar fyra nedanstående prioriterade utvecklingsområden under avtalsperioden: utveckling

Läs mer

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Vad bör göras i respektive kommun i Skåne? Företagsklimat Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) 1 Plats och tid: Grå, 2013-09-26 kl 13:15-16:30 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014 Dokumenttyp: Nämndsplan Datum: 2013-04-24 Tjänsteställe: Räddningsnämnden Handläggare: Per Hampus E-postadress: per.hampus@malung-salen.se Telefonnr: 0280-182 61 Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: 2013.33

Läs mer

Malmö, juni Josef Lannemyr. år (19,3 %)) arbetskraften) ungdomar och. redan börjat. S e kan få jobb.

Malmö, juni Josef Lannemyr. år (19,3 %)) arbetskraften) ungdomar och. redan börjat. S e kan få jobb. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, juni 2014 Josef Lannemyr Analysavdelningenn Totaltt inskrivna arbetslösa i Skåne län juli 20142 59 800 (10, 0 %) 26 8000 kvinnor (9, 2 %) 33 1000 män (10,7

Läs mer

Företagsklimat Ranking Malmö

Företagsklimat Ranking Malmö Företagsklimat Ranking 2012 Malmö 2012 04 23 Varför är företagsklimatet viktigt? Bättre företagsklimat Fler och växande företag Fler jobb arbetsmarknaden vidgas Grupper som stängs ute kommer in 1 Unga

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358 SEPTEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på september 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januariseptember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-01-15 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Bilaga Skåne. mäklarinsikt april 09. Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Räntan och sysselsättningen

Bilaga Skåne. mäklarinsikt april 09. Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Räntan och sysselsättningen April 09 mäklarinsikt Sveriges största boendeundersökning/02, Fyra slutsatser/03, Räntan och sysselsättningen viktigast/04, Fler bostäder till salu/05, Ökat köpintresse/07, Stabila priser/09, Trötta på

Läs mer

Motionssvar - Ambulanssjukvårdarnas arbetssituation gällande arbetstiderna

Motionssvar - Ambulanssjukvårdarnas arbetssituation gällande arbetstiderna MOTIONSSVAR SID 1(3) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-05-11 LS-LED15-0773-4 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S D

Läs mer

Det bästa för Skaraborg i Västra Götalandsregionen

Det bästa för Skaraborg i Västra Götalandsregionen Det bästa för i Västra Götalandsregionen Akutsjukvård och infrastruktur är två viktiga områden för medborgarna i inför omvalet i Västra Götaland den 15 maj. Akutsjukvården i måste utvecklas och förstärkas.

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013 FEBRUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på februari 2014 samt en jämförelse mot februari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

Instruktion för sjukvård vid publika evenemang

Instruktion för sjukvård vid publika evenemang Instruktion för sjukvård vid publika evenemang i Kalmar län Arrangörsversion Giltighet Tills vidare. Målgrupp Arrangörer av publika evenemang i Kalmar län Ansvarig för dokumentet Kris och beredskapsenheten

Läs mer

134/16 Motionssvar - Ambulanssjukvårdarnas arbetssituation gällande arbetstiderna

134/16 Motionssvar - Ambulanssjukvårdarnas arbetssituation gällande arbetstiderna Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) 2016-05-24 LS-LED15-0773-6 134/16 Motionssvar - Ambulanssjukvårdarnas arbetssituation gällande arbetstiderna Diarienummer: LS-LED15-0773 Behandlat av Mötesdatum

Läs mer

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 2 oktober 205 Anna Hansen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget september 205 Skåne län I likhet med augusti 205 visar utvecklingen i september på en något högre

Läs mer

Välkomna till vårens Geodataseminarium

Välkomna till vårens Geodataseminarium Välkomna till vårens Geodataseminarium Info från GDSS Styrgrupp den 18 mars Enkäten om våra träffar Resultat Slutsatser Möten med Lantmäteriet Allmän info/diskussioner Arbetet med Nationellt/Regionalt

Läs mer

Arbetsmarknadsläget november 2013 Skåne län

Arbetsmarknadsläget november 2013 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 18 december 2013 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län november 2013 62 395 (10,4 %) 27 984 kvinnor (9,7 %) 34 411 män (11,0 %) 14

Läs mer

Aktuellt inom integrationsområdet november 2015

Aktuellt inom integrationsområdet november 2015 Aktuellt inom integrationsområdet november 2015 Länstal 2016 2015-11-17 Län Anvisningsbara platser Planeringstal, självbosatta Totalt Fördelningsnycklar Arbetsmarknad 34% Arbetslösa 34% Omsättning 33%

Läs mer

Räddningstjänsten Väst

Räddningstjänsten Väst Räddningstjänsten Väst ett kommunalförbund för skydd mot oönskade händelser Gun Blomfelt Fredrik Åkesson Lättare locka undersköterskor med utökat uppdrag Vision, verksamhetsidé och slogan Vår vision som

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013 Utvecklingen i Sverige hittills i år blev mycket bättre än någon vågat hoppas på när rapporteringen om varselvågen var som

Läs mer

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö Region Skåne Slutrapport Malmö 2014-09-15 Datum 2014-09-15 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutrapport Johan Svensson Johanna Sandström Anna-Karin Ekman Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER MAJ 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på maj 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-maj 2013, samt en jämförelse över tid. Med

Läs mer

Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret. Johan Herlitz. Professor i prehospital akutsjukvård

Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret. Johan Herlitz. Professor i prehospital akutsjukvård Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret Johan Herlitz Professor i prehospital akutsjukvård Västa Götalands Center för utveckling av prehospital akutsjukvård Högskolan i Borås och Sahlgrenska

Läs mer

Öppna jämförelser Gymnasiet. (Läsåret 2012/2013)

Öppna jämförelser Gymnasiet. (Läsåret 2012/2013) Öppna jämförelser Gymnasiet 2014 (Läsåret 2012/2013) Andel elever som slutför inom 3 år exkl IV Öppna jämförelser - Gynnasieskola 2014 A1. Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom tre år exkl.

Läs mer

Företagsamheten Skåne län

Företagsamheten Skåne län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Skåne län Skåne län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Skåne län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint AB

Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint AB Ung delaktighet 2011-04-28 Region Skåne Ungdomar i Skåne 2009 enligt SCB 15-19 år 80 894 20-24 år 82 908 Totalt: 163 802 Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2015:58 Infördes i författningssamlingen den 22 december 2015 Handlingsplan för skydd mot olyckor Kommunfullmäktige beslutade 15

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och Näringsliv Skåne Foto: Anders Ebefeldt Studio e Konjunktur och arbetsmarknad Rapport januari 2012 1 Konjunktur och arbetsmarknad Konjunkturläget Konjunkturprognoserna fortsätter att bli allt dystrare.

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270 DECEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-december 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Skånes vattenförsörjning

Skånes vattenförsörjning Skånes vattenförsörjning Skånes förutsättningar Mälaren vs Ringsjön Skånes förutsättningar Göta Älv vs Helge å Skånes förutsättningar, Rullstensåsar i Mellansverige Skånes förutsättningar- Våra åsar består

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport december 2013 Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå I diagrammet nedan presenteras en sammanställning av samtliga BNP-prognoser som släppts av större prognosinstitut och

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2014

Ranking av företagsklimatet 2014 Ranking av företagsklimatet 2014 Varför ett bra företagsklimat? Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Den svenska ekonomin präglas fortfarande av en stor osäkerhet. Arbetsgivarnas varsel om kommande personaluppsägningar har

Läs mer

Utskottet för omsorg

Utskottet för omsorg 1 Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Ärenden Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön 2017-01-10 08:30 Ledamöter: Bertil Olsson (S) Maria

Läs mer

Om ensamkommande barn. Sally Persson Regional expert

Om ensamkommande barn. Sally Persson Regional expert Om ensamkommande barn Sally Persson Regional expert April 2016 Antal asylsökande ensamkommande flickor och pojkar 2015 Åtta största nationaliteterna 2015 Migrationsverkets beslut 2015 61 1 097 426 AVSLAG

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING September 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i september 2014 samt en jämförelse mot läget i september

Läs mer

19 Avtal I väntan på ambulans (IVPA) RS160659

19 Avtal I väntan på ambulans (IVPA) RS160659 19 Avtal I väntan på ambulans (IVPA) RS160659 Ärendet Tidigare Hälso- och sjukvårdsstyrelsen gav Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa (ADH) i uppdrag att implementera I Väntan På Ambulans (IVPA)

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om personalbrist och gammal utrustning i ambulanssjukvården

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om personalbrist och gammal utrustning i ambulanssjukvården Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2106-10-11 1 (4) HSN 2016-4458 Handläggare: Birgitta Rosengren Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-11-22 Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om personalbrist

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Kommunledningskonferens

Kommunledningskonferens De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Kommunledningskonferens 2015-10-09 Aktuellt inom integrationsområdet oktober 2015 Prognos 2015 Prognos 2016 Migrationsverkets prognoser Under 2014 sökte 81

Läs mer

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun.

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Kapitel 1 Inledning Bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) föreskriver i sin första paragraf att denna lag syftar till att i

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Skåne län i utveckling Ingrid Andersson Annalena Holmgren Rapport 2001: 40 Kerstin Jonsson Kerstin Olsson ISSN 1402-3393 Eva Wallengren

Läs mer

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal. Mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal. Mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne Nytt hälso- och sjukvårdsavtal Mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne Syfte med mötet Att tillsammans starta upp arbetet med avtalet Ge en gemensam bild av vart vi ska och varför Beskriva vad som händer

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING December 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2014 och det ackumulerade antalet gästnätter för januaridecember

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Skåne län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (183) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013 Situationen i omvärlden har stor påverkan på den exportberoende svenska ekonomin. Den svaga utvecklingen i eurozonen bidrar

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum. Arorna, måndagen den 6 juli 2015 kl. 15.00-16.00.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum. Arorna, måndagen den 6 juli 2015 kl. 15.00-16.00. f]1j BÅSTADS ~ KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden 2015-07-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 3) Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens plats och tid:

Läs mer

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls.

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. - 2008-11-25 LS-LED07-391 115 Låt fler vara med och rädda människor med hjärtstillestånd Motionssvar Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Yrkande Lars

Läs mer

Räddningstjänsten Väst. ett kommunalförbund för skydd mot oönskade händelser

Räddningstjänsten Väst. ett kommunalförbund för skydd mot oönskade händelser Räddningstjänsten Väst ett kommunalförbund för skydd mot oönskade händelser Räddningstjänsten Väst Några fakta Etablerades 2012 Medlemmar: Varberg och Falkenbergs kommuner 1978 km 2 103 000 invånare 340

Läs mer

2011-04-11. Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen

2011-04-11. Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen 2011-04-11 Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen Inledning Under de senaste åren har akutsjukvården varit i starkt fokus i Västra Götalandsregionen. En av orsakerna till detta är att politiken

Läs mer

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Planeringsverktyg och beslutsunderlag Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Svante Berglund Titti de Verdier WSP Analys & Strategi Syfte Uppfylla delmål 1 i miljömålet God

Läs mer

NORDVÄSTRA SKÅNE OCH SKATTERNA VÄSTRA SKÅNE: SÅ MYCKET HAR SKATTEN PÅ ARBETE I SKÅNE SÄNKTS, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT

NORDVÄSTRA SKÅNE OCH SKATTERNA VÄSTRA SKÅNE: SÅ MYCKET HAR SKATTEN PÅ ARBETE I SKÅNE SÄNKTS, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT NORDVÄSTRA SKÅNE OCH SKATTERNA VÄSTRA SKÅNE: SÅ MYCKET HAR SKATTEN PÅ ARBETE I SKÅNE SÄNKTS, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT SAMMANFATTNING AV VÅRA RESULTAT Skatt är den klart största utgiften för

Läs mer

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70 Mer än en brandkår Trygg och säker Räddningstjänsten i Strängnäs arbetar med säkerhet och trygg het för alla som bor eller vistas i Strängnäs kommun. Genom samarbete med andra organisationer verkar vi

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i november för Skåne län var 51 683

Antalet utländska gästnätter i november för Skåne län var 51 683 NOVEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på november 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januarinovember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA Välkommen till ABF Skånes arbetsmiljöutbildningar ABF har en lång erfarenhet av samhälls- och arbetlivsutveckling. En del av detta

Läs mer

Lång väntan för funktionshindrade med behov av insatser

Lång väntan för funktionshindrade med behov av insatser Lång väntan för funktionshindrade med behov av insatser, sociala funktionen Skåne i utveckling 2003:43 Kerstin Jonsson och Ingela Lundin ISSN 1402-3393 Förord Länsstyrelsen i Skåne redovisar i denna rapport

Läs mer

Arbetsmarknadsläget december 2013 Skåne län

Arbetsmarknadsläget december 2013 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 14 januari 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län december 2013 64 504 (10,7 %) 28 534 kvinnor (9,9 %) 35 970 män (11,5 %) 14 381

Läs mer

Insatser för nyanlända ungdomar

Insatser för nyanlända ungdomar Insatser för nyanlända ungdomar Länsstyrelsen 18 april Mehran Najafi Carolina Gianola Ökad efterfrågan / Fler nyanmälda jobb Förutsättningar Befolknings- och arbetskraftstillväxten i yrkesaktiva åldrar

Läs mer

Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask (M), 1-14 t.o.m. 16.15 Patrik Kvarndal (C) Andreas Wändahl (FP) Gun Gustafsson (S)

Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask (M), 1-14 t.o.m. 16.15 Patrik Kvarndal (C) Andreas Wändahl (FP) Gun Gustafsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid: Brandstationen, Skara kl. 13.30 16.50, rast 14.50 15.10 Beslutande: Ersättare: Övriga närvarande: Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask

Läs mer

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal PSYKOTERAPEUTER Verksamma enligt vårdavtal April 2009 Kontaktpersoner: Owe Johansohn, 040-33 30 86 Stefan Karlegärd, 044-309 28 72 Framtagen av Hälso- och sjukvårdsenheten, Avdelningen för privata vårdgivare

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL. avseende KEMBEREDSKAP SKÅNE

SAMVERKANSAVTAL. avseende KEMBEREDSKAP SKÅNE SAMVERKANSAVTAL avseende KEMBEREDSKAP SKÅNE mellan Kommunförbundet Skåne och Bjuvs Räddningstjänst AVTAL AVTALSPARTER Mellan Kommunförbundet Skåne med organisationsnummer 837600-9109, nedan kallad KFSK

Läs mer

Utbildningsanställningar för sjuksköterskor som studerar till specialistsjuksköterska

Utbildningsanställningar för sjuksköterskor som studerar till specialistsjuksköterska TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Datum Diarienummer 2017-01-04 RS160616 Regionkontoret HR-avdelningen Jennie Tingblad HR-strateg Regionstyrelsens arbetsutskott Utbildningsanställningar för sjuksköterskor som studerar

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer