Kallelse till sammanträde med Vård- och omsorgsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till sammanträde med Vård- och omsorgsnämnden"

Transkript

1 1 (1) Kallelse till sammanträde med Vård och omsorgsnämnden Datum: Måndag den 12 januari 2015 Tid: Kl Sammanträde Plats: Sammanträdesrum Astrakanen Ärendepunkt/rubrik Handläggare Beslutsinstans Sida 1. Upprop 2. Protokolljustering I tur att justera: Kerstin Gustafsson. Ersättare: Susanne Jung. Justering: Fredag , kl. 10: Godkännande av dagordningen 2 4. Delgivningar a) Protokoll från medelpunkten Beslutsärenden (sekretess) 5. Köp av individuellt anpassad plats, psykiatri Johannes Häll VN 12 Beslutsärenden (ej myndighetsutövning) 6. Försäljning av LSSplats mellan kommuner EvaMarie Persson VN 1315 Informationsärenden 7. Informationsärenden: 16 A) Utredning om sänkta insatstider vid akut sjukdomstillstånd B) Riktlinjer för pedagogiska måltider EvaMarie Persson C) Lex Sarahärende Ingrid Pettersson (SAS) D) Lex Mariaärende Maria Persson (MAS) E) Upphandling av dokumentationssystem Monica Ehnberg F) Prestationsmedel av kvalitetsregister 2014 Monica Ehnberg G) Statliga medel för Ehälsa 2014 Monica Ehnberg H) Statliga medel för äldres behov i centrum Monica Ehnberg I) Information om öppna jämförelser Monica Ehnberg J) Uppföljning av timmar inom hemvården Monica Ehnberg K) Lediga platser inom Vård och omsorg Monica Ehnberg L) Lägesrapport om ekonomi 2014 Monica Ehnberg M) Presentation av chefer och stab Anders Nilsson 1731 Båstad den 22 december Eddie Grankvist Ordförande Olof Nilsson, e.u. Nämndsekreterare

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Vård och omsorgsnämnden VN Godkännande av dagordningen Beslut Vård och omsorgsnämnden beslutar: 1. Dagordningen godkänns. 2

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Vård och omsorgsnämnden VN Delgivningar Godkänns och läggs till handlingarna. a) Protokoll från medelpunkten. Justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Vård och omsorgsnämnden VN dnr: VN Köp av individuellt anpassad plats, psykiatri Beskrivning av ärendet Beslutsunderlag Beslut Ärende omfattas av sekretess. Delges på sammanträdet. Vård och omsorgsnämnden beslutar: Justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 12

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Vård och omsorgsnämnden VN dnr: VN Försäljning av LSSplats mellan kommuner Beskrivning av ärendet En person, tillhörande personkrets LSS och som tidigare varit folkbokförd i Båstads kommun har till sin nuvarande hemkommun Laholm inlämnat önskemål om att få sin Daglig verksamhets insats verkställd i Båstads Kommun. Med anledning av detta har förfrågan inkommit från Laholms kommun huruvida det är möjligt att köpa plats inom den Dagliga verksamheten i Båstad. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från enhetschef EvaMarie Persson, daterad Beslut Vård och omsorgsnämnden beslutar: 1. Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna att en plats säljs till Laholms kommun. 2. Förvaltningen ges i uppdrag att utreda hur framtida försäljningar av platser ska genomföras. Justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 13

14 Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum: Handläggare: EvaMarie Persson Dnr: Till: Vård och Omsorgs nämnden Beslutet skall expedieras till: EvaMarie Persson, Monica Ehnberg Bilagor till tjänsteskrivelsen: Samråd har skett med: Kommunjurist och enheten för ekonomi. Försäljning av LSS plats mellan kommuner. Bakgrund Insatsen Daglig Verksamhet är en av LSS lagens tio insatser och regleras i 9 10 LSS. I lagens ordalydelse förbehållen personer som omfattas av personkrets1 och 2 enligt 1 LSS och är i yrkesverksam ålder samt saknar förvärvs arbete och inte utbildar sig. Syftet med insatsen Daglig Verksamhet är att bidra till personlig utveckling och främja delaktighet i samhället. Verksamheten bör innehålla både habiliterande och mer produktionsinriktade uppgifter. Det övergripande målet är att utveckla den enskildes möjlighet till arbete. Daglig Verksamhet i Båstad finns tre olika former Gruppverksamheten i den särskilda lokalen är basen i verksamheten. Deltagarnas genomförandeplan beskriver vilken syssla deltagaren har och hur den ska genomföras. Sysselsättningen i basverksamheten är indelad i stationer och kan tex vara ateljearbete, legoarbete, sinnesstimulerande upplevelse, loppis. Utflyttad gruppverksamhet är små grupper som har sin verksamhet förlagd till annan kommunal verksamhet eller privat företag. Tex Kiosk i Förslövs och Båstads skola, kioskvagn som åker ut till kommunens äldreboende samt trädgårdsarbete i privat företag. Deltagarnas genomförandeplan beskriver vilken syssla deltagaren har och hur den ska genomföras. Individuell placering är då deltagaren har sin sysselsättning förlagd på ett företag, i en förening, en kommunal arbetsplats eller liknande. Det dagliga stödet och handledningen får den enskilde av någon eller några av arbetskamraterna på arbetsplatsen. Antal deltagare För närvarande har 26 personer insatsen Daglig verksamhet i Båstads kommun. Två deltagare flyttar till Ängelholm vid årsskiftet och insatsen i Båstads kommun avslutas därmed. 12 nya deltagare kommer troligtvis att börja under år Deltagarantalet har sjunkit något de senaste åren. Från 28 deltagare till \fb6\o 14

15 2 (2) Aktuellt En person, tillhörande personkrets LSS och som tidigare varit folkbokförd i Båstads kommun har till sin nuvarande hemkommun Laholm inlämnat önskemål om att få sin Daglig verksamhets insats verkställd i Båstads Kommun. Med anledning av detta har förfrågan inkommit från Laholms kommun, LSS handläggare AnnKristin Karlsson, huruvida det är möjligt att köpa plats inom den Dagliga verksamheten i Båstad. Att sälja plats till annan kommun. Kommunjurist CarlMagnus Billstöm har undersökt lagligheten att sälja plats till annan kommun, som man inte har samverkansavtal med. Hans uppfattning är att det kommunrättligt anses ligga inom ram för en gråzon. Om utrymme eller överskott på plats finns i verksamheten, kan man vid enstaka tillfälle och i mindre omfattning, inte ständigt återkommande försälja sådan plats till samma prislapp som den egna kostnaden. Övervägande/framtid Daglig verksamhet har förnärvarande utrymme till fler deltagare i gruppverksamheten och ser möjlighet att sälja enstaka plats i mindre omfattning. Gruppverksamhetens sammansättning vad gäller antal är viktig för deltagarens motivation och utveckling. Att öka deltagarantalet med 23 platser skapar bättre förutsättning för grundinriktningen och de kompletterande aktiviteterna. Att vid enstaka tillfälle och i mindre omfattning öka deltagarantalet genom att sälja plats till närliggande kommuner tror vi kan bidraga till att öka det sociala sammanhanget och skapa kamratmöjligheter över kommungränserna för personer med funktionsnedsättning. Daglig verksamhet i Båstad ser en kvalitetsökning genom att på detta sätt bidra till personlig utveckling och främja delaktighet i samhället. Förslag till beslut 1. Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna att en plats säljs till Laholms kommun. 2. Förvaltningen ges i uppdrag att utreda hur framtida försäljningar av platser ska genomföras. Båstad den 15 december 2014 EvaMarie Persson enhetschef Stöd och Omsorg 15

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Vård och omsorgsnämnden VN Informationsärenden a) Utredning om sänkta insatstider vid akut sjukdomstillstånd b) Riktlinjer för pedagogiska måltider c) Lex Sarahärende d) Lex Mariaärende e) Upphandling av dokumentationssystem f) Prestationsmedel av kvalitetsregister 2014 g) Statliga medel för Ehälsa 2014 h) Statliga medel för äldres behov i centrum i) Information om öppna jämförelser j) Uppföljning av timmar inom hemvården k) Lediga platser inom Vård och omsorg l) Lägesrapport om ekonomi 2014 m) Presentation av chefer och stab Justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 16

17 BÅSTADS KOMMUN Sam häl lsskydd 1 (1) Datum: Handläggare: Anders Nilsson Dnr: KS 781/14700 Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Vård och omsorg Ekonomiavdelningen Bilagor till tjänsteskrivelsen: Sänkta insatstider vid akut sjukdomstillstånd i Båstads kommun Utredning om sänkta insatstider vid akut sjukdomsfall Bakgrund Vid Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 19 maj 2014 beslutades; "Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med ansvariga i regionen, Skåne Nordväst och kommunen utreda vilka möjligheter och vilka åtgärder som krävs för att radikalt sänka insatstiderna vid akut sjukdomstillstånd för oss som bor och vistas i Båstads kommun." Aktuellt Uppdraget har genomförts i projektform med sammanlagt fyra arbetsmöten under hösten. Gruppen har studerat litteratur och elevarbeten samt gjort studiebesök hos Räddningstjänsten Väst (Falkenberg). Följande har medverkat i uppdraget: Karin Holmgren och Anne Hallen borg från Vård och omsorg Klaus Heinsvig från Räddningstjänsten Väst Göran Harrysson från Region Skåne? Joacim Nilsson, Lars Trysberg, Pelle Pettersson och Anders Nilsson från Samhällsskydd Förslag till åtgärder för att sänka insatstiderna vid akut sjukdomsfall är: stärka den enskildes förmåga skapa ett nätverk av aktörer som kan förstärka den enskilde innan räddningstjänst och ambulans kommer till platsen en kommunal jourcentral som samordnar olika aktörer Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att: Anta utredningen om förslag på åtgärder för att sänka insatstiden vid sjukdomsfall Medel som krävs för att vidta föreslagna åtgärder, ska beaktas i arbetet med 2016års budget. Båstad Anders Nilsson Chef Samhällsskydd 14120B\7cf\ha 17

18 BÅSTADS KOMMUN 1 (5) Datum Handläggare Anders Nilsson Vårtdnr Sänkta insatstider vid akut sjukdomstillstånd i Båstads kommun Uppdrag: Vid Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 19 maj 2014 beslutades; "Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med ansvariga i regionen, Skåne Nordväst och kommunen utreda vilka möjligheter och vilka åtgärder som krävs för att radikalt sänka insatstiderna vid akut sjukdomstillstånd för oss som bor och vistas i Båstads kommun." Genomförande: Uppdraget har genomförts i projektform med sammanlagt fyra arbetsmöten under hösten. Gruppen har: studerat litteratur och elevarbeten, läs mer på sök på "sambruk". gjort studiebesök hos Räddningstjänsten Väst (Falkenberg) Följande har medverkat i uppdraget: Karin Halmgren och Anne Hallen borg från Vård och omsorg Klaus Heinsvig från Räddningstjänsten Väst Joacim Nilsson, Lars Trysberg, Pelle Pettersson och Anders Nilsson från Samhällsskydd Bakgrund: Enligt Öppna jämförelser "Trygghet och säkerhet 2013" är responstiden för ambulans, det vill säga tid från 112samtal till första resurs är på plats samt larmbehandlingstiden i Båstads kommun bland de längsta i Skåne. Detta är inte acceptabelt och därför har kommunen påtalat att såväl Region Skåne som SOS Alarm måste vidta åtgärder för att sänka responstider och larmbehandlingstider. Båstads kommun Kommunledningskontor BÅSTAD. Telefon: vx Plusgiro: Org.nummer:

19 2 (5) 1:! Responstid för 0 C>. Antal verksamheter räddningstjänst Responstid för : C>. som kommunerna dvs. tid från!'? ambulans dvs. tid!'? angivit att de Larmbeha ndlings 112samtal till från 112 samtal omfattas av tid för rä ddnings första resurs är.~ Larm behandlings till fö rsta resurs.~ kommunens tjänst. på plats.!'? tid för ambulans. är på plats. risk o ch M e d iantid Mediantid $? Mediantid Mediantid ~ Kommun sårbarhetsalanys i minuter. i minuter. E i minute r. i minuter. E 1:! 1:! Minmax 012 0,82,4 7,434,2 ~ 1., 9 4,2 B,4 35,3 j Median 1.1 ~ Sl<åne län Bjuv ,8 7 3,0 18,9 "I Bromölla 11 i.u. l.u. l.u. 3,1 20,1 7 Bur'löv ,0 3,1 14,6 "' "' Båstad 12 1,5 9,2 7 3,1 21,0 7 Eslöv 1 1,5 9,3 7 2,8 14,1 71 Helsing borg 10 1,5 8,3 7 2,9 10,4 7 Hässleholm ,9 7 2,9 14,2 7 Höganäs ,1 2,8 12,9 71 Hörby 8 1,3 12,l 7 3,0 14,0 "' Höö r ,B 71 2,8 17,5 7 Klippa n 11 1,4 11,1 71 3,1 17,2 71 Kristianstad 12 i.u. i.u. i.u. 2,9 12,1 ::.J Kävlinge 11 1,6 10,3 7 2,9 17,6 7 Landskrona 7 1,3 7,9 7 2,8 11,l 7 lomma 8 1,6 10,1 71 3,0 16,4 7 Malmö i.u. 1,5 7,8 7 2,9 9,9 7 Osby 1 1 1,5 9,1 "I 2,9 16,5 7 Lund 12 1,5 9,3 7 2,9 11,3 "' Perstorp 1 2 1,5 9,0 7 2,7 1 5,0 71 Simrishamn 11 1,1 10,0 7 3,0 13,8 7 Sjöbo 11 1,3 1 0,7 7 2,9 16,3 7 Skurup 11 1,1 9,0 7 3,1 20,0 7 Staffanstorp ,4 2,9 1 4,2 7 Svalöv 11 1,5 10,7 7 "' 2,8 18,7 7 Svedala l.u. 1,9 9,5 2,9 15,2 7 "' Tomelilla 11 1,5 9,8 7 3,1 18,3 7 Trelleborg 10 1,3 8,6 7 2,8 10,8 71 Vellinge 9 :J.,4 9,0 7 2,8 15,3 7 Ys tad 11 1,2 8,4 71 2,6 10,3 7 Åstorp 11 1,3 10,9 7 3,0 1 6,2 7 Äng elholm 10 1,4 10,7 71 2,7 11,3 7 Örkelljunga 2 1,3 11,4 7 3,0 2 2,2 7 Ö stra G ölnge 11 l.u. l.u. i.u. 3,0 1 4,6 7 "' t t t t t Inom SOS Alarm pågår ett arbete med att åtgärda de långa larmbehandlingstiderna. Orsakerna till att tiderna blir långa är bland annat en hög personalomsättning och färre centraler i landet. Region Skåne presenterade i somras en åtgärd som kan bidra till kortare responstider. Ambulansen i Förslöv blir en dygnsambulans året runt och inte bara sommartid. Denna åtgärd är en förbättring men i realiteten så disponeras ambulanserna i Skåne fritt vilket innebär att ambulansen i Förslöv kan vara på uppdrag utanför Båstads kommun. Därför måste kommunen utreda möjligheter som medför att den drabbade snabbare kan få hjälp innan ambulans kommer till platsen. Aktuellt: Räddningstjänsten Väst använder denna bild för att visa olyckans olika skeden och vem som kan göra avgörande insatser för att bryta olycksförloppet. 19

20 3 (5) Den enskildes förmåga Utförs av beredskapspersonal: Särskild förmåga => Räddningstjänstens särskilda insatsförmåga är till exempel tung räddning, arbete på hög höjd samt rök och kemdykning i hög riskmiljö. Denna förmåga finns på vissa räddningsstationer och utgör i vissa fall en regional resurs. Basförmåga => Räddningstjänstens grundläggande insatsförmåga är till exempel trafikolyckor, brand i bostad och i väntan på ambulans/sjukvårdslarm. Denna förmåga finns hos alla räddningsstyrkor i Båstads kommun och insatser görs enskilt samt tillsammans med andra styrkor. Inledande insatsförmåga => Räddningstjänstens inledande insatsförmåga utgörs i Båstads kommun av våra tre FIP (Första Insats Person). FIP ingår i räddningstjänstens ordinarie beredskap men arbetar i ett eget mindre fordon, vilket gör att FIP kommer tidigare till platsen och därmed kan bryta eller frysa skadeförloppet. Utförs av icke beredskapspersonal: Stärkt enskild förmåga => Nätverk av olika aktörer med utbildning för att kunna ingripa vid oönskade händelser. Aktörerna utgörs av kommunens medarbetare inom räddningstjänsten, hemvården, Båstadhem samt Teknik och service. Andra aktörer kan vara väktare som rör sig inom Båstads kommun. Dessa aktörer får larm samtidigt som räddningstjänst och ambulans. Aktörerna agerar i 20

21 4 (5) väntan på räddningstjänst och har utbildning och enklare utrustning för att kunna göra inledande åtgärder vid sjukvårdslarm, olyckor och bränder. Den enskildes förmåga => Egen hantering av oönskade händelser. Den enskilde ska ha en förmåga att kunna göra inledande åtgärder vid oönskade händelser för att bryta händelseutvecklingen innan aktörer, räddningstjänsten och ambulans kommer till platsen. Åtgärder för att sänka insatstiderna: För att lyckas med uppdraget att sänka insatstiderna vid sjukvårdslarm måste fokus ligga på att stärka den enskildes förmåga samt bilda ett nätverk av aktörer som kan förstärka den enskilde, innan räddningstjänst och ambulans kommer till platsen. Dessutom underlättar och samordnar en kommunal jourcentral detta arbete. Den enskildes förmåga Genom utbildning och information, via kommunen och andra aktörer, så kommer den enskildes förmåga att stärkas. Den enskilde uppmanas att ha en egen "grundberedskap" i form av brand och HLR/sjukvårdsutbildning. "Grundberedskapen" utgörs av brandvarnare, handbrandsläckare, sjukvårdsmaterial, pocketmask mm. MSB har antagit en nationell strategi som säger att "ingen i Sverige ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand". I vår handlingsplan för folkhälsa, trygghet och säkerhet tar vi fasta på detta och säger därför att utbildning och information till enskilda är en prioriterad insats. Ett exempel på en viktig målgrupp är elever i grundskolan samt alla våra äldre kommuninvånare. Stärkt enskild förmåga I arbetet med detta uppdrag har bland annat medarbetare från Vård och omsorg deltagit. Tillsammans ser vi en stor möjlighet i att använda kommunens hemvård i detta uppdrag. Hemvården rör sig ständigt på Bjärehalvön, vilket innebär att de sannolikt kan vara först på plats vid en oönskad händelse. Grundutbildningen finns redan, så det finns endast behov av komplettering med teknik (sjukvårds, brandsläckningsmaterial och RAKEL). Uppmana allmänheten att ansluta sig till SMSlarm. SMSlarm innebär att SOS Alarm skickar ett SMS till alla telefonabonnemang som befinner sig i geografisk närhet av den hjälpsökande. De som befinner sig i närheten kan då bege sig till den hjälpsökande och påbörja en insats innan räddningstjänst och ambulans kommer till platsen. De som ansluter sig till denna tjänst ska ha genomgått HLR (hjärtlungräddning)utbildning. Kommunal jourcentral Vi ser ett behov av att ansluta Båstads kommun till en kommunal jourcentral. En kommunal jourcentral fungerar som en gemensam nämnare för kommunens olika larm (exempelvis; inbrott, drift, trygghet, person), kameraövervakning, styrning av väktartjänster och kommunala jourer mm. Båstads kommun behöver utreda vilket som är mest fördelaktigt; att ha en kommunal jourcentral i egen regi eller tillsammans med andra kommuner. Behov av resurser: Det finns behov av såväl personella (utbildnings och informationsinsatser) som materiella (sjukvårds, brandsläckningsmateriel samt RAKELenheter) resurser för att genomföra åtgärdsförslagen. Dessa resurser ryms inte inom befintlig budget. 21

22 5 (5) För Båstads kommun Anders Nilsson Samhällsskyddschef 22

23 Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor MEDLEMSRAPPORT Single Responder en kostnadseffektiv åtgärd för att öka invånarnas trygghet och minska väntetiden på ambulanssjukvård i Båstad kommun och Örkelljunga kommun? Sammanfattning Statistik från Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE) visar att det fortfarande tar lång tid för ambulans att nå fram till invånarna i Båstad kommun och Örkelljunga kommun vid prio 1 larm. För att öka invånarnas trygghet och minska väntetiden på ambulanssjukvård föreslår Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor (RAS) att Single Responders införs som komplement till ambulans, bemannade med en ensam erfaren ambulanssjuksköterska, placerade i Båstad och Örkelljunga alla veckans dagar, dag och kväll. Utredare: Peter Jonasson

24 SINGLE RESPONDER EN KOSTNADSEFFEKTIV ÅTGÄRD FÖR ATT ÖKA INVÅNARNAS TRYGGHET OCH MINSKA VÄNTETIDEN PÅ AMBULANSSJUKVÅRD I BÅSTAD KOMMUN OCH ÖRKELLJUNGA KOMMUN? BAKGRUND AMBULANSSJUKVÅRD Ambulanssjukvården har en mycket viktig trygghetsskapande funktion för befolkningen och för den enskilde patienten, där en kvalificerad prehospital akutsjukvård kan vara helt avgörande för behandlingsresultatet. Att anpassa ambulanssjukvården till samhällets krav är en stor utmaning. Ambulanssjukvården har under de senaste decennierna utvecklats från att vara en ren transportorganisation med begränsad medicinsk kompetens och små behandlingsmöjligheter till att vara en prehospital akutsjukvårdsorganisation med hög medicinsk och omvårdnadskompetens och tillgång till många olika behandlingsalternativ. En ambulans i Region Skåne bemannas av en ambulanssjuksköterska (legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom ambulanssjukvård) och en ambulanssjukvårdare (undersköterska med påbyggnadsutbildning i ambulanssjukvård) (1,2). Enligt politiskt beslut skall 90 procent av Region Skånes invånare nås av ambulans vid prio 1larm inom 20 minuter och 99 procent inom 35 minuter (3). Vid prio 1larm ska ambulansen kvittera uppdraget inom 90 sekunder (4). Statistik från Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE), januariseptember 2014, visar att det fortfarande tar lång tid för ambulans att nå fram till invånarna i Båstad kommun och Örkelljunga kommun vid prio 1larm. Från det att SOS Alarm Sverige AB skapat uppdraget tills dess att ambulansen anländer till platsen är mediantiden 18:45 minuter i Båstads kommun och 22:14 minuter i Örkelljunga kommun (5). Antalet ambulansuppdrag i Båstad kommun och Örkelljunga kommun under januarijuni 2014 framgår av tabellen nedan (6). Kommun Prio 1 Prio 2 Prio 3 Totalt Båstad Örkelljunga RÄDDNINGSTJÄNSTENS MEDVERKAN I AMBULANSSJUKVÅRDEN Den kommunala räddningstjänsten larmas ut a) när den beräknas nå patienten snabbare än ambulansen (sjukvårdslarm hjärtstopp), b) när ambulans inte kan nå patienten inom rimlig tid (I Väntan På Ambulans (IVPA) 15 minuters tidsvinst) eller c) när ambulansen behöver assistans. Tidigare fanns det även sjukvårdslarm trauma, men det är numera borttaget (7,8). Vid prio 1larm ska räddningstjänstens styrkeledare, som åker direkt till patienten i eget fordon (Första Insats Person, FIP), kvittera uppdraget inom 90 sekunder och brandmännen, som först åker till stationen och hämtar sin brandbil och därefter åker till patienten, ska kvittera inom 5 minuter (9,10). 1 24

25 Antalet sjukvårdslarm hjärtstopp, sjukvårdslarm trauma och IVPAlarm under 2013 för Räddningstjänsten i Båstad kommun, med stationer i Båstad, Förslöv och Torekov, och Räddningstjänsten i Örkelljunga kommun, med stationer i Örkelljunga och Skånes Fagerhult, framgår av tabellen nedan (8,11). Räddningstjänst Sjukvårdslarm Sjukvårdslarm I Väntan På Totalt kommun Hjärtstopp Trauma Ambulanslarm Båstad Örkelljunga NULÄGE I nuläget har Båstads kommun från och med en dygnsambulans alla veckans dagar, placerad i Förslöv. Örkelljunga kommun har från och med en dagambulans lördag och söndag mellan klockan 0920, placerad i Örkelljunga. Övrig tid är ambulansen placerad i Östra Ljungby måndagfredag 1020 (12). Kartan visar ambulansdistrikt 3 och dess ambulansstationer (kartan är inte uppdaterad med Örkelljunga) {12). Om patienten är i behov av ambulanssjukvård lämnar ambulansen området och åker till sjukhus. nordvästra Skåne är det Ängelholms sjukhus (öppet alla veckans dagar klockan 0820, tar främst emot medicinpatienter) eller Helsingborgs lasarett (öppet dygnet runt alla veckans dagar, tar emot i stort sett alla patientkategorier, undantag pågående hjärtinfarkt under jourtid, då transporteras patienten direkt till SUS Lund för behandling). Om möjligt skickas passningsambulans från annan ambulansstation, vilket inverkar negativt på det områdets ambulanstillgänglighet. Om denna möjlighet saknas står emellertid området utan ambulans under lång tid och väntan kan bli lång för den som behöver ambulanssjukvård) (12). 2 25

26 Single Responder För att öka tryggheten och minska väntetiden på ambulanssjukvård för invånarna kan ambulans kompletteras med så kallade Single Responders. En Single Responder är en kostnadseffektiv lösning för att minska väntetiden på ambulanssjukvård då den bemannas av en ensam erfaren ambulanssjuksköterska, till skillnad mot en ambulans som bemannas av en ambulanssjuksköterska och ambulanssjukvårdare. Den största fördelen med en Single Responder är att enheten aldrig lämnar sitt område, till skillnad mot en ambulans, vilket gör att väntetiden på ambulanssjukvård minskar (2). En Single Responder kan med fördel placeras på brandstationerna, som har lämpliga lokaler, vilket gynnar samverkan vid larm. En Single Responder är ett utryckningsfordon med samma avancerade utrustning som en ambulans, exklusive bår. En Single Responder åker främst på prio 1 och 2uppdrag, men kan i mån av tid även skickas ut på bedömningsuppdrag (främst prio 3), vilket avlastar ambulanssjukvården. Vid prio 1 och 2uppdrag larmas Single Responder och ambulans parallellt. Om Single Responderns ambulanssjuksköterska bedömer att det inte finns behov av ambulans återkallas den, vilket innebär att väntetiden på ambulans minskas genom ökad ambulanstillgänglighet generellt i distriktet. En Single Responder innebär att antalet tvåbilslarm kan minskas, vilket frigör viktiga och fåtaliga ambulansresurser (2). En Single Responder kan utgöra sjukvårdsledningsenhet, via konceptet PS Plus, vilket frigör viktiga och fåtaliga ambulansresurser vid exempelvis en trafikolycka på motorvägen (13). Västra Götalandsregionen har under 2013 infört tre Single Responders (Lilla Edet, Dalsland, Skara) för att minska väntetiden på ambulanssjukvård (2,14,15,16). Bakgrunden var att Västra Götalandsregionens måltal för responstid inte uppfylldes. Att införa Single Responders betraktades som mer realistiskt och kvalitetshöjande än att skaffa fler ambulanser, eftersom en ambulans sällan är på plats då den behövs eftersom den skickas till andra orter när behov uppstår (2). En rapport från Högskolan Väst 2014 (2) om Single Respondern i Lilla Edet visar tydligt att enheten har minskat väntetiden på ambulanssjukvård med nästan 50 procent, från längst till kortast väntetid i hela NUsjukvården, Västra Götalandsregionen. Införandet av Single Respondern har varit så framgångsrikt att en av slutsatserna som dras är att "det finns goda skäl att tro att detta är början på en ny trend inom svensk prehospital akutsjukvård" (Carlström, 2014, sidan 2). Och fler landsting följer efter: Landstinget Sörmland införde en Single Responder i Gnesta våren 2014 och Landstinget Blekinge inför två Single Responders i Östra och Västra delen av länet i början av 2015 (17,18). KOSTNAD Landstinget Blekingen har beräknat kostnaden för 2 stycken Single Responders till ca år 1 (år 2 till 5 tillkommer lönerevision och inflation) med vardera 8 timmars tjänstgöringstid, 5 dagar i veckan (18). RISKANALYS ENSAMARBETE Det finns risker med ensamarbete, även om dessa inte bör överdrivas, till exempel i form av hot och våld, tunga lyft, radiokommunikation och navigering i samband med framförande av fordon, vilket den ambulanssjuksköterska som ansöker om tjänsten bör vara införstådd m.ed. Dessa risker bedöms vara låga i förhållande till antalet uppdrag som Single Responder åker ensam på. Risk och konsekvensanalyser bör göras regelbundet för att förebygga eventuella risker. Om Räddningstjänsten medföljer vid larm, sjukvårdslarm hjärtstopp och IVPAlarm, minskar riskerna ytterligare (2,19,21). 3 26

27 MERVÄRDE Det finns få karriärvägar för en erfaren ambulanssjuksköterska inom ambulanssjukvården. I takt med att allt fler universitets och högskoleutbildade ambulanssjuksköterskor, inte sällan med magisterexamen, anställs ökar kraven på arbetsgivaren att erbjuda en god karriärutveckling för att behålla sina medarbetare. Att tjänstgöra på en Single Responder kan vara en del i detta genom att erbjuda den erfarna ambulanssjuksköterskan ytterligare utbildning och ökat ansvar (20). FORSKNING OCH UTVECKLING (FOU) Det finns få studier av Single Respondersystemet i Sverige (2,21). I samarbete med Ambulansenhetens Forsknings och Utvecklingsansvarige finns det goda möjligheter att bedriva regional, nationell och internationell forskning och utveckling av systemet i väntan på larm (22). SAVING MORE LIVES IN SWEDEN (SAMS) I flera landsting larmas alltid ambulans, räddningstjänst och polis parallellt vid hjärtstopp (via forskningsprojektet SAving More lives in Sweden, SAMS). Tanken med att larma samhällets samtliga blåljusresurser är att nå fram snabbare till en patient med hjärtstopp och påbörja behandling med hjärtlungräddning och hjärtstartare (23). Region Skåne deltar inte i SAMS, men redan idag larmas räddningstjänsten på sjukvårdslarm hjärtstopp, men endast om de beräknas nå patienten snabbare än ambulansen (7). Genom avtal mellan Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE) och Räddningstjänsten i Båstad kommun och Räddningstjänsten i Örkelljunga kommun kan Single Responder, ambulans och räddningstjänst alltid larmas ut parallellt vid hjärtstopp, vilket ökar patientens överlevnadschanser betydligt (24). SMSLIVRÄDDARE OCH HJÄRTSTARTARE Då tiden är den absolut viktigaste faktorn vid hjärtstopp kan frivilliga personer, utbildade i hjärt och lungräddning (HLR), larmas via SMS till patienten för att utföra HLR innan ambulans, räddningstjänst och polis hinner till platsen, vilket ökar patientens chanser till överlevnad {25). Om tillgång till hjärtstartare finns, ökar chanserna ytterligare (26). FÖRSLAG Ambulanssjukvården i nordvästra Skåne kompletteras med Single Responders i Båstad och Örkelljunga alla veckans dagar, dag och kväll. Dygnsambulansen i Förslöv behåller nuvarande tjänstgöringstider. Dagambulansen i Örkelljunga lördag och söndag flyttas till Östra Ljungby för att på så vis nå fler invånare och få högre nyttjandegrad. SAMS och SMSlivräddare införs. Dessa förslag innebär ökad trygghet för invånarna i Båstad kommun och Örkelljunga kommun eftersom det minskar väntetiden på ambulanssjukvård alla veckans dagar, dag och kväll. Dessutom ökar ambulanstillgängligheten i distriktet, vilket minskar väntetiden på ambulans generellt. ÖVRIGT Det har nyligen bildats ett Single Respondernätverk på Facebook ("Single Respondernätverket Sverige"). Välkommen att gå med i detta! 4 27

28 KONTAKTUPPGIFTER UTREDARE: Peter Jonasson Specialistsjuksköterska ambulans, anestesi och intensivvård Fil mag Omvårdnad Verksam inom ambulanssjukvården sedan 1997, inom ambulanssjukvården i Region Skåne sedan 2003 och har en mängd ideer och förslag på hur ambulanssjukvården i Region Skåne kan utvecklas för optimal prehospital akutsjukvård med patienten i centrum. Kontaktvägar: ' RIKSFÖRENINGEN FÖR AMBULANSSJUKSKÖTERSKOR (RAS) Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor (RAS) är en ideell organisation bestående av ambulanssjuksköterskor från hela Sverige som verkar för en bättre och enhetligare ambulanssjukvård i Sverige enligt Hälso och sjukvårdslagens andra paragraf. Föreningen har idag cirka 300 medlemmar och verkar i flera områden som berör svenskarnas omvårdnad utanför Sverige. Janne Kautto, ordförande

29 REFERENSER 1. Helsingborgs lasarett, ambulansenheten (130821). Nuläge för prehospital vård i Region Skåne vartuppdrag.4.5fc740db14017badc9blb75.html (hämtad ). 2. Carlström, E (2014). First Single Responder en prehospital verksamhet på försök. Trollhättan: Högskolan Väst. 3. Helsingborgs lasarett, ambulansenheten (130821). Tillgänglighetsmål för ambulansverksamheten nordvästra Skåne vartuppdrag/tillganglighetsmal.4.5fc740db14017badc9blb49.html (hämtad ). 4. Helsingborgs lasarett, ambulansenheten (130906). Förutsättningar för ett ambulansuppdrag vartuppdrag/forutsattningarforambulansuppdrag.4.5fc740db14017badc9blb85.html (hämtad ). 6. Region Skånes Prehospitala Enhet (2014). Antal uppdrag per prio Ql+Q2 1/130/ Q%2 02% pdf (hämtad ). 5. Region Skånes Prehospitala Enhet (2014). Uppdragstider prio 1 per kommun Ql Q3 1/130/ Q3%20%202014%20Prio%201%20uppdrag%20tidsstatistik%20per%20kommun%20%20Region%20Sk%c3% asne.pdf (hämtad ). 7. Region Skånes Prehospitala Enhet (2014). Allmänt om IVPA och sjukvårdslarm samt övrigt bistånd från räddningstjänst till ambulanssjukvården avtalstecknande (hämtad ). 8. Personlig kommunikation Pelle Englezon, handläggare samordnare, Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE) (140827). 9. Räddningstjänsten Båstad (140331). FIP, Första lnsatsperson (hämtad ). 10. Räddningstjänsten Båstad (140331). Bli brandman (hämtad )..,. 11. Personlig kommunikation Pelle Pettersson, operativ chef, Räddningstjänsten Båstad (141007). 12. Helsingborgs lasarett, ambulansenheten (130906). Våra stationer varastationer.4.5fc740db14017badc9blc8f.html (hämtad ). 6 29

30 13. Landstinget i Östergötland (141002). PS Plus (hämtad ). 14. NUsjukvården (131121). Singel responder ska förkorta väntetiderna på ambulans i Lilla Edet ntetidernapaa mbu lansilillaedet/ (hämtad ). 15. NUsjukvården (131121). Ambulansen i Dalsland förstärks med en singel responder nusju kva rden.se/sv /NUsju kva rden/aktuelltfrann Us ju kvarden/ambu lansenidalslandforstarksmedensingelresponder/ (hämtad ). 16. Skaraborgs läns tidning (140316). De avlastar ambulansen (hämtad ). 17. Landstinget Sörmland (140829). Nu kör ambulansens soloakutbil (hämtad ). 18. Landstinget Blekinge (140306). Ambulansverksamhetens resursbehov med utgångspunkt från de politiskt beslutade tillgänglighetsmålen vid prio 1larm, det vill säga att nå den nödställde inom 15 minuter i 90 % av fallen %20och%20sjukv%C3%A5rdsn%C3%A4mnd%20(HSN)/ %200830%20%20H%C3%A41so %20och%20sjukv%C3%A5rdsn%C3%A4mnden/008%20B%201%20ambulansutredningen.pdf (hämtad ). 19. Dagens Medicin (130502). Vårdförbundet vill stoppa akutbil (hämtad ). 20. Dagens Medicin (140815). Specialistsjuksköterskor flyr när kompetensen används fel (hämtad ). 21. Hallin, K & Tranberg, A {2014). Sjuksköterskans upplevelse av att arbeta som single responder inom ambulanssjukvården En intervjustudie 6.pdf (hämtad ). 22. Helsingborgs lasarett, ambulansenheten (130906). Information kommer inom kort forskningochutveckling.4.5fc740db14017badc9b1cb1.html (hämtad ). 23. HLRrådet (2014). SAving More lives in Sweden (SAMS). Hur kan vi öka överlevnaden vid hjärtstopp utanför sjukhus? (hämtad ). 24. Region Skånes Prehospitala Enhet (130711). Nulägesbeskrivning / (hämtad ). 7 30

31 25. HLRrådet (2014). SMS räddar liv (hämtad ). 26. HLRrådet (2014). Om hjärtstartare (hämtad ). 8 31

- i regionalt perspektiv

- i regionalt perspektiv Prehospital akutsjukvård - i regionalt perspektiv September 2004 Sammanfattning 3 1. Uppdrag... 5 2. Förutsättningar... 5 2.1 Avgränsningar... 5 2.2 Huvudfrågor... 5 2.3 Ramar och direktiv som påverkar

Läs mer

First single responder

First single responder First single responder -en prehospital vårdenhet på försök Denna rapport är en utvärdering av ett pilotprojekt med en first single responder (FSR)- enhet i Nu-sjukvården, Västra Götalandsregionen. Den

Läs mer

Bilaga 42 Ifylld och underskriven blankett skickas till följande adress: Länsstyrelsen i Skåne län Enheten för social hållbarhet 205 15 Malmö Sida 1(5) Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Västra Sörmlands Räddningstjänst Årsredovisning 2012 Innehåll Slanglista och värdegrund 2 Ordförande har ordet 3 Direktionen 4 Revision 5 Räddningschefen har ordet 6 Organisation 2012 7 Uppföljning av

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD I KORTHET

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD I KORTHET ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLL Året i korthet 3 Direktionens ordförande har ordet 4 Förbundsdirektören om åren och året som gått 5 Uppdrag och mål 6 Måluppfyllelse 8 Operativa HÄNDELSER 11 Statistik insatser

Läs mer

I Väntan På Ambulans

I Väntan På Ambulans I Väntan På Ambulans En sammanställning av räddningstjänstens IVPA uppdrag i Uppsala län 1993-2007 Johan Lingsarve Ambulanssjukvården i Uppsala läns landsting 2008-05-17 För mer information kontakta författaren:

Läs mer

112 i Sverige. Verksamhetsrapport för 2014

112 i Sverige. Verksamhetsrapport för 2014 112 i Sverige Verksamhetsrapport för 2014 112 nödnumret i Sverige och övriga Europa SOS Alarm AB 2015 Box 19546 104 32 Stockholm Telefon: 08-407 30 00 www.sosalarm.se Produktion: Appelberg Omslag: Johan

Läs mer

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Ängelholms kommun 2008 Fastställt av kommunfullmäktige 2008-06-23, 120 2 (24) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund och syfte... 5

Läs mer

SALSA I SKARABORG SAMVERKAN TRAFIK MEDICIN. SINGEL RESPONDER En ny sorts utryckningsenhet KRIMINELLA GÄNG MEDICINSKT STÖD

SALSA I SKARABORG SAMVERKAN TRAFIK MEDICIN. SINGEL RESPONDER En ny sorts utryckningsenhet KRIMINELLA GÄNG MEDICINSKT STÖD Nyhet Testa AR! Förstärkt verklighet på sidan 35. SAMVERKAN TRAFIK MEDICIN Regler för utryckningsförare Nummer 2 2013 Årgång 12 Pris 49 kr SINGEL RESPONDER En ny sorts utryckningsenhet KRIMINELLA GÄNG

Läs mer

Handlingsprogram räddningstjänst 2011-2014

Handlingsprogram räddningstjänst 2011-2014 2011-08-24 Dnr 900.2011.786 Handlingsprogram räddningstjänst 2011-2014 i Falu, Borlänge, Säter och Gagnefs kommuner - Färre ska omkomma vid olyckor - Färre ska skadas och mindre ska förstöras vid olyckor

Läs mer

Stöd till organisering av kommunal räddningstjänst

Stöd till organisering av kommunal räddningstjänst samhällsskydd och beredskap 1 (29) Stöd till organisering av kommunal räddningstjänst Vidtagna åtgärder samt behov av ytterligare stöd för organisering av deltidsanställda brandmän Stärkt samverkan och

Läs mer

December 2013. I det här numret. Mats ruta. 1 Mats ruta. 2 Vädervarning. Prehospitalt och katastrofmedicinskt centrum

December 2013. I det här numret. Mats ruta. 1 Mats ruta. 2 Vädervarning. Prehospitalt och katastrofmedicinskt centrum PKMC-nytt Ansvarig utgivare: Mats Kihlgren, 010-441 18 32, mats.kihlgren@vgregion.se Redaktör: Iréne Johansson, 010-441 18 04, irene.johansson@vgregion.se December 2013 Prehospitalt och katastrofmedicinskt

Läs mer

Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS

Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS 2009 12 08 Nätverket LUFSA: Alingsås Falköping Lidköping Lilla Edet Ulricehamn Vårgårda Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se

Läs mer

Meddelandeblad. Svensk ambulanssjukvård 2000. Bakgrund. Nr 5/01

Meddelandeblad. Svensk ambulanssjukvård 2000. Bakgrund. Nr 5/01 Meddelandeblad Mottagare: Landsting/motsvarande Verksamhetschefer inom ambulanssjukvården Ambulansöverläkare Ansvariga läkare/föreståndare i ambulanssjukvården Nr 5/01 Maj 2001 Svensk ambulanssjukvård

Läs mer

Statens insatser inom ambulansverksamheten

Statens insatser inom ambulansverksamheten riksrevisionen granskar: staten och vården Statens insatser inom ambulansverksamheten rir 2012:20 Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx rir 2012:xx Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

Projektrapport för Nyckeltal inom vård och omsorg 2009; Inriktning LSS

Projektrapport för Nyckeltal inom vård och omsorg 2009; Inriktning LSS Projektrapport för Nyckeltal inom vård och omsorg 2009; Inriktning LSS Handikappnycklar Bemanningsnyckeltal inom boende enligt LSS Kvalitetskatalog med inriktning på personer med funktionshinder Magnus

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3 Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin Delrapport 3 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Drunkning. » Vilka informella regler har din räddningstjänst. » Vill vi själva börja informera om våra insatser måste vi börja tänka om.

Drunkning. » Vilka informella regler har din räddningstjänst. » Vill vi själva börja informera om våra insatser måste vi börja tänka om. RÄDDNINGSLEDAREN NR 2 2015 30 ÅR 1985 2015 I FOKUS: Drunkning» Vill vi själva börja informera om våra insatser måste vi börja tänka om. Vilka informella regler har din räddningstjänst för lån av exempelvis

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

112 i Sverige V e r k s a m h e t s r a p p o r t f ö r 2 0 1 2

112 i Sverige V e r k s a m h e t s r a p p o r t f ö r 2 0 1 2 112 i Sverige Verksamhets rapport för 2012 I din hand håller du 112 i Sverige Verksamhetsrapport för 2012. Rapporten speglar hur nödnumret 112 har hanterats under det gångna året genom redovisning av aktiviteter,

Läs mer

S O S. Staten vill styra. alarmeringstjänsten som myndighet. 113 13 mellan komet och avlopp Rakel i bussen. Få lyssnar på

S O S. Staten vill styra. alarmeringstjänsten som myndighet. 113 13 mellan komet och avlopp Rakel i bussen. Få lyssnar på S O S En tidning från SOS Alarm Nr 2 2013 profilen, sidan 17 Man ska kunna känna sig trygg och veta att någon svarar och att något händer när man ringer till larmnumret. Försvarsminister Karin Enström

Läs mer

En utbildningsgaranti

En utbildningsgaranti En utbildningsgaranti möjligheter på regional nivå Jonas Olofsson Malmö högskolan Institutionen för hälso- och välfärdsstudier Alexandru Panican Socialhögskolan Lunds universitet December 2014 Förord Syftet

Läs mer

Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE

Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE Trygghet, tillit och tillgänglighet 3 1. Förord. När vi blir äldre och krafterna tryter ska samhället

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 OBS! Heldag

Läs mer