Kallelse till sammanträde med Vård- och omsorgsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till sammanträde med Vård- och omsorgsnämnden"

Transkript

1 1 (1) Kallelse till sammanträde med Vård och omsorgsnämnden Datum: Måndag den 12 januari 2015 Tid: Kl Sammanträde Plats: Sammanträdesrum Astrakanen Ärendepunkt/rubrik Handläggare Beslutsinstans Sida 1. Upprop 2. Protokolljustering I tur att justera: Kerstin Gustafsson. Ersättare: Susanne Jung. Justering: Fredag , kl. 10: Godkännande av dagordningen 2 4. Delgivningar a) Protokoll från medelpunkten Beslutsärenden (sekretess) 5. Köp av individuellt anpassad plats, psykiatri Johannes Häll VN 12 Beslutsärenden (ej myndighetsutövning) 6. Försäljning av LSSplats mellan kommuner EvaMarie Persson VN 1315 Informationsärenden 7. Informationsärenden: 16 A) Utredning om sänkta insatstider vid akut sjukdomstillstånd B) Riktlinjer för pedagogiska måltider EvaMarie Persson C) Lex Sarahärende Ingrid Pettersson (SAS) D) Lex Mariaärende Maria Persson (MAS) E) Upphandling av dokumentationssystem Monica Ehnberg F) Prestationsmedel av kvalitetsregister 2014 Monica Ehnberg G) Statliga medel för Ehälsa 2014 Monica Ehnberg H) Statliga medel för äldres behov i centrum Monica Ehnberg I) Information om öppna jämförelser Monica Ehnberg J) Uppföljning av timmar inom hemvården Monica Ehnberg K) Lediga platser inom Vård och omsorg Monica Ehnberg L) Lägesrapport om ekonomi 2014 Monica Ehnberg M) Presentation av chefer och stab Anders Nilsson 1731 Båstad den 22 december Eddie Grankvist Ordförande Olof Nilsson, e.u. Nämndsekreterare

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Vård och omsorgsnämnden VN Godkännande av dagordningen Beslut Vård och omsorgsnämnden beslutar: 1. Dagordningen godkänns. 2

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Vård och omsorgsnämnden VN Delgivningar Godkänns och läggs till handlingarna. a) Protokoll från medelpunkten. Justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Vård och omsorgsnämnden VN dnr: VN Köp av individuellt anpassad plats, psykiatri Beskrivning av ärendet Beslutsunderlag Beslut Ärende omfattas av sekretess. Delges på sammanträdet. Vård och omsorgsnämnden beslutar: Justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 12

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Vård och omsorgsnämnden VN dnr: VN Försäljning av LSSplats mellan kommuner Beskrivning av ärendet En person, tillhörande personkrets LSS och som tidigare varit folkbokförd i Båstads kommun har till sin nuvarande hemkommun Laholm inlämnat önskemål om att få sin Daglig verksamhets insats verkställd i Båstads Kommun. Med anledning av detta har förfrågan inkommit från Laholms kommun huruvida det är möjligt att köpa plats inom den Dagliga verksamheten i Båstad. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från enhetschef EvaMarie Persson, daterad Beslut Vård och omsorgsnämnden beslutar: 1. Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna att en plats säljs till Laholms kommun. 2. Förvaltningen ges i uppdrag att utreda hur framtida försäljningar av platser ska genomföras. Justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 13

14 Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum: Handläggare: EvaMarie Persson Dnr: Till: Vård och Omsorgs nämnden Beslutet skall expedieras till: EvaMarie Persson, Monica Ehnberg Bilagor till tjänsteskrivelsen: Samråd har skett med: Kommunjurist och enheten för ekonomi. Försäljning av LSS plats mellan kommuner. Bakgrund Insatsen Daglig Verksamhet är en av LSS lagens tio insatser och regleras i 9 10 LSS. I lagens ordalydelse förbehållen personer som omfattas av personkrets1 och 2 enligt 1 LSS och är i yrkesverksam ålder samt saknar förvärvs arbete och inte utbildar sig. Syftet med insatsen Daglig Verksamhet är att bidra till personlig utveckling och främja delaktighet i samhället. Verksamheten bör innehålla både habiliterande och mer produktionsinriktade uppgifter. Det övergripande målet är att utveckla den enskildes möjlighet till arbete. Daglig Verksamhet i Båstad finns tre olika former Gruppverksamheten i den särskilda lokalen är basen i verksamheten. Deltagarnas genomförandeplan beskriver vilken syssla deltagaren har och hur den ska genomföras. Sysselsättningen i basverksamheten är indelad i stationer och kan tex vara ateljearbete, legoarbete, sinnesstimulerande upplevelse, loppis. Utflyttad gruppverksamhet är små grupper som har sin verksamhet förlagd till annan kommunal verksamhet eller privat företag. Tex Kiosk i Förslövs och Båstads skola, kioskvagn som åker ut till kommunens äldreboende samt trädgårdsarbete i privat företag. Deltagarnas genomförandeplan beskriver vilken syssla deltagaren har och hur den ska genomföras. Individuell placering är då deltagaren har sin sysselsättning förlagd på ett företag, i en förening, en kommunal arbetsplats eller liknande. Det dagliga stödet och handledningen får den enskilde av någon eller några av arbetskamraterna på arbetsplatsen. Antal deltagare För närvarande har 26 personer insatsen Daglig verksamhet i Båstads kommun. Två deltagare flyttar till Ängelholm vid årsskiftet och insatsen i Båstads kommun avslutas därmed. 12 nya deltagare kommer troligtvis att börja under år Deltagarantalet har sjunkit något de senaste åren. Från 28 deltagare till \fb6\o 14

15 2 (2) Aktuellt En person, tillhörande personkrets LSS och som tidigare varit folkbokförd i Båstads kommun har till sin nuvarande hemkommun Laholm inlämnat önskemål om att få sin Daglig verksamhets insats verkställd i Båstads Kommun. Med anledning av detta har förfrågan inkommit från Laholms kommun, LSS handläggare AnnKristin Karlsson, huruvida det är möjligt att köpa plats inom den Dagliga verksamheten i Båstad. Att sälja plats till annan kommun. Kommunjurist CarlMagnus Billstöm har undersökt lagligheten att sälja plats till annan kommun, som man inte har samverkansavtal med. Hans uppfattning är att det kommunrättligt anses ligga inom ram för en gråzon. Om utrymme eller överskott på plats finns i verksamheten, kan man vid enstaka tillfälle och i mindre omfattning, inte ständigt återkommande försälja sådan plats till samma prislapp som den egna kostnaden. Övervägande/framtid Daglig verksamhet har förnärvarande utrymme till fler deltagare i gruppverksamheten och ser möjlighet att sälja enstaka plats i mindre omfattning. Gruppverksamhetens sammansättning vad gäller antal är viktig för deltagarens motivation och utveckling. Att öka deltagarantalet med 23 platser skapar bättre förutsättning för grundinriktningen och de kompletterande aktiviteterna. Att vid enstaka tillfälle och i mindre omfattning öka deltagarantalet genom att sälja plats till närliggande kommuner tror vi kan bidraga till att öka det sociala sammanhanget och skapa kamratmöjligheter över kommungränserna för personer med funktionsnedsättning. Daglig verksamhet i Båstad ser en kvalitetsökning genom att på detta sätt bidra till personlig utveckling och främja delaktighet i samhället. Förslag till beslut 1. Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna att en plats säljs till Laholms kommun. 2. Förvaltningen ges i uppdrag att utreda hur framtida försäljningar av platser ska genomföras. Båstad den 15 december 2014 EvaMarie Persson enhetschef Stöd och Omsorg 15

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Vård och omsorgsnämnden VN Informationsärenden a) Utredning om sänkta insatstider vid akut sjukdomstillstånd b) Riktlinjer för pedagogiska måltider c) Lex Sarahärende d) Lex Mariaärende e) Upphandling av dokumentationssystem f) Prestationsmedel av kvalitetsregister 2014 g) Statliga medel för Ehälsa 2014 h) Statliga medel för äldres behov i centrum i) Information om öppna jämförelser j) Uppföljning av timmar inom hemvården k) Lediga platser inom Vård och omsorg l) Lägesrapport om ekonomi 2014 m) Presentation av chefer och stab Justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 16

17 BÅSTADS KOMMUN Sam häl lsskydd 1 (1) Datum: Handläggare: Anders Nilsson Dnr: KS 781/14700 Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Vård och omsorg Ekonomiavdelningen Bilagor till tjänsteskrivelsen: Sänkta insatstider vid akut sjukdomstillstånd i Båstads kommun Utredning om sänkta insatstider vid akut sjukdomsfall Bakgrund Vid Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 19 maj 2014 beslutades; "Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med ansvariga i regionen, Skåne Nordväst och kommunen utreda vilka möjligheter och vilka åtgärder som krävs för att radikalt sänka insatstiderna vid akut sjukdomstillstånd för oss som bor och vistas i Båstads kommun." Aktuellt Uppdraget har genomförts i projektform med sammanlagt fyra arbetsmöten under hösten. Gruppen har studerat litteratur och elevarbeten samt gjort studiebesök hos Räddningstjänsten Väst (Falkenberg). Följande har medverkat i uppdraget: Karin Holmgren och Anne Hallen borg från Vård och omsorg Klaus Heinsvig från Räddningstjänsten Väst Göran Harrysson från Region Skåne? Joacim Nilsson, Lars Trysberg, Pelle Pettersson och Anders Nilsson från Samhällsskydd Förslag till åtgärder för att sänka insatstiderna vid akut sjukdomsfall är: stärka den enskildes förmåga skapa ett nätverk av aktörer som kan förstärka den enskilde innan räddningstjänst och ambulans kommer till platsen en kommunal jourcentral som samordnar olika aktörer Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att: Anta utredningen om förslag på åtgärder för att sänka insatstiden vid sjukdomsfall Medel som krävs för att vidta föreslagna åtgärder, ska beaktas i arbetet med 2016års budget. Båstad Anders Nilsson Chef Samhällsskydd 14120B\7cf\ha 17

18 BÅSTADS KOMMUN 1 (5) Datum Handläggare Anders Nilsson Vårtdnr Sänkta insatstider vid akut sjukdomstillstånd i Båstads kommun Uppdrag: Vid Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 19 maj 2014 beslutades; "Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med ansvariga i regionen, Skåne Nordväst och kommunen utreda vilka möjligheter och vilka åtgärder som krävs för att radikalt sänka insatstiderna vid akut sjukdomstillstånd för oss som bor och vistas i Båstads kommun." Genomförande: Uppdraget har genomförts i projektform med sammanlagt fyra arbetsmöten under hösten. Gruppen har: studerat litteratur och elevarbeten, läs mer på sök på "sambruk". gjort studiebesök hos Räddningstjänsten Väst (Falkenberg) Följande har medverkat i uppdraget: Karin Halmgren och Anne Hallen borg från Vård och omsorg Klaus Heinsvig från Räddningstjänsten Väst Joacim Nilsson, Lars Trysberg, Pelle Pettersson och Anders Nilsson från Samhällsskydd Bakgrund: Enligt Öppna jämförelser "Trygghet och säkerhet 2013" är responstiden för ambulans, det vill säga tid från 112samtal till första resurs är på plats samt larmbehandlingstiden i Båstads kommun bland de längsta i Skåne. Detta är inte acceptabelt och därför har kommunen påtalat att såväl Region Skåne som SOS Alarm måste vidta åtgärder för att sänka responstider och larmbehandlingstider. Båstads kommun Kommunledningskontor BÅSTAD. Telefon: vx Plusgiro: Org.nummer:

19 2 (5) 1:! Responstid för 0 C>. Antal verksamheter räddningstjänst Responstid för : C>. som kommunerna dvs. tid från!'? ambulans dvs. tid!'? angivit att de Larmbeha ndlings 112samtal till från 112 samtal omfattas av tid för rä ddnings första resurs är.~ Larm behandlings till fö rsta resurs.~ kommunens tjänst. på plats.!'? tid för ambulans. är på plats. risk o ch M e d iantid Mediantid $? Mediantid Mediantid ~ Kommun sårbarhetsalanys i minuter. i minuter. E i minute r. i minuter. E 1:! 1:! Minmax 012 0,82,4 7,434,2 ~ 1., 9 4,2 B,4 35,3 j Median 1.1 ~ Sl<åne län Bjuv ,8 7 3,0 18,9 "I Bromölla 11 i.u. l.u. l.u. 3,1 20,1 7 Bur'löv ,0 3,1 14,6 "' "' Båstad 12 1,5 9,2 7 3,1 21,0 7 Eslöv 1 1,5 9,3 7 2,8 14,1 71 Helsing borg 10 1,5 8,3 7 2,9 10,4 7 Hässleholm ,9 7 2,9 14,2 7 Höganäs ,1 2,8 12,9 71 Hörby 8 1,3 12,l 7 3,0 14,0 "' Höö r ,B 71 2,8 17,5 7 Klippa n 11 1,4 11,1 71 3,1 17,2 71 Kristianstad 12 i.u. i.u. i.u. 2,9 12,1 ::.J Kävlinge 11 1,6 10,3 7 2,9 17,6 7 Landskrona 7 1,3 7,9 7 2,8 11,l 7 lomma 8 1,6 10,1 71 3,0 16,4 7 Malmö i.u. 1,5 7,8 7 2,9 9,9 7 Osby 1 1 1,5 9,1 "I 2,9 16,5 7 Lund 12 1,5 9,3 7 2,9 11,3 "' Perstorp 1 2 1,5 9,0 7 2,7 1 5,0 71 Simrishamn 11 1,1 10,0 7 3,0 13,8 7 Sjöbo 11 1,3 1 0,7 7 2,9 16,3 7 Skurup 11 1,1 9,0 7 3,1 20,0 7 Staffanstorp ,4 2,9 1 4,2 7 Svalöv 11 1,5 10,7 7 "' 2,8 18,7 7 Svedala l.u. 1,9 9,5 2,9 15,2 7 "' Tomelilla 11 1,5 9,8 7 3,1 18,3 7 Trelleborg 10 1,3 8,6 7 2,8 10,8 71 Vellinge 9 :J.,4 9,0 7 2,8 15,3 7 Ys tad 11 1,2 8,4 71 2,6 10,3 7 Åstorp 11 1,3 10,9 7 3,0 1 6,2 7 Äng elholm 10 1,4 10,7 71 2,7 11,3 7 Örkelljunga 2 1,3 11,4 7 3,0 2 2,2 7 Ö stra G ölnge 11 l.u. l.u. i.u. 3,0 1 4,6 7 "' t t t t t Inom SOS Alarm pågår ett arbete med att åtgärda de långa larmbehandlingstiderna. Orsakerna till att tiderna blir långa är bland annat en hög personalomsättning och färre centraler i landet. Region Skåne presenterade i somras en åtgärd som kan bidra till kortare responstider. Ambulansen i Förslöv blir en dygnsambulans året runt och inte bara sommartid. Denna åtgärd är en förbättring men i realiteten så disponeras ambulanserna i Skåne fritt vilket innebär att ambulansen i Förslöv kan vara på uppdrag utanför Båstads kommun. Därför måste kommunen utreda möjligheter som medför att den drabbade snabbare kan få hjälp innan ambulans kommer till platsen. Aktuellt: Räddningstjänsten Väst använder denna bild för att visa olyckans olika skeden och vem som kan göra avgörande insatser för att bryta olycksförloppet. 19

20 3 (5) Den enskildes förmåga Utförs av beredskapspersonal: Särskild förmåga => Räddningstjänstens särskilda insatsförmåga är till exempel tung räddning, arbete på hög höjd samt rök och kemdykning i hög riskmiljö. Denna förmåga finns på vissa räddningsstationer och utgör i vissa fall en regional resurs. Basförmåga => Räddningstjänstens grundläggande insatsförmåga är till exempel trafikolyckor, brand i bostad och i väntan på ambulans/sjukvårdslarm. Denna förmåga finns hos alla räddningsstyrkor i Båstads kommun och insatser görs enskilt samt tillsammans med andra styrkor. Inledande insatsförmåga => Räddningstjänstens inledande insatsförmåga utgörs i Båstads kommun av våra tre FIP (Första Insats Person). FIP ingår i räddningstjänstens ordinarie beredskap men arbetar i ett eget mindre fordon, vilket gör att FIP kommer tidigare till platsen och därmed kan bryta eller frysa skadeförloppet. Utförs av icke beredskapspersonal: Stärkt enskild förmåga => Nätverk av olika aktörer med utbildning för att kunna ingripa vid oönskade händelser. Aktörerna utgörs av kommunens medarbetare inom räddningstjänsten, hemvården, Båstadhem samt Teknik och service. Andra aktörer kan vara väktare som rör sig inom Båstads kommun. Dessa aktörer får larm samtidigt som räddningstjänst och ambulans. Aktörerna agerar i 20

21 4 (5) väntan på räddningstjänst och har utbildning och enklare utrustning för att kunna göra inledande åtgärder vid sjukvårdslarm, olyckor och bränder. Den enskildes förmåga => Egen hantering av oönskade händelser. Den enskilde ska ha en förmåga att kunna göra inledande åtgärder vid oönskade händelser för att bryta händelseutvecklingen innan aktörer, räddningstjänsten och ambulans kommer till platsen. Åtgärder för att sänka insatstiderna: För att lyckas med uppdraget att sänka insatstiderna vid sjukvårdslarm måste fokus ligga på att stärka den enskildes förmåga samt bilda ett nätverk av aktörer som kan förstärka den enskilde, innan räddningstjänst och ambulans kommer till platsen. Dessutom underlättar och samordnar en kommunal jourcentral detta arbete. Den enskildes förmåga Genom utbildning och information, via kommunen och andra aktörer, så kommer den enskildes förmåga att stärkas. Den enskilde uppmanas att ha en egen "grundberedskap" i form av brand och HLR/sjukvårdsutbildning. "Grundberedskapen" utgörs av brandvarnare, handbrandsläckare, sjukvårdsmaterial, pocketmask mm. MSB har antagit en nationell strategi som säger att "ingen i Sverige ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand". I vår handlingsplan för folkhälsa, trygghet och säkerhet tar vi fasta på detta och säger därför att utbildning och information till enskilda är en prioriterad insats. Ett exempel på en viktig målgrupp är elever i grundskolan samt alla våra äldre kommuninvånare. Stärkt enskild förmåga I arbetet med detta uppdrag har bland annat medarbetare från Vård och omsorg deltagit. Tillsammans ser vi en stor möjlighet i att använda kommunens hemvård i detta uppdrag. Hemvården rör sig ständigt på Bjärehalvön, vilket innebär att de sannolikt kan vara först på plats vid en oönskad händelse. Grundutbildningen finns redan, så det finns endast behov av komplettering med teknik (sjukvårds, brandsläckningsmaterial och RAKEL). Uppmana allmänheten att ansluta sig till SMSlarm. SMSlarm innebär att SOS Alarm skickar ett SMS till alla telefonabonnemang som befinner sig i geografisk närhet av den hjälpsökande. De som befinner sig i närheten kan då bege sig till den hjälpsökande och påbörja en insats innan räddningstjänst och ambulans kommer till platsen. De som ansluter sig till denna tjänst ska ha genomgått HLR (hjärtlungräddning)utbildning. Kommunal jourcentral Vi ser ett behov av att ansluta Båstads kommun till en kommunal jourcentral. En kommunal jourcentral fungerar som en gemensam nämnare för kommunens olika larm (exempelvis; inbrott, drift, trygghet, person), kameraövervakning, styrning av väktartjänster och kommunala jourer mm. Båstads kommun behöver utreda vilket som är mest fördelaktigt; att ha en kommunal jourcentral i egen regi eller tillsammans med andra kommuner. Behov av resurser: Det finns behov av såväl personella (utbildnings och informationsinsatser) som materiella (sjukvårds, brandsläckningsmateriel samt RAKELenheter) resurser för att genomföra åtgärdsförslagen. Dessa resurser ryms inte inom befintlig budget. 21

22 5 (5) För Båstads kommun Anders Nilsson Samhällsskyddschef 22

23 Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor MEDLEMSRAPPORT Single Responder en kostnadseffektiv åtgärd för att öka invånarnas trygghet och minska väntetiden på ambulanssjukvård i Båstad kommun och Örkelljunga kommun? Sammanfattning Statistik från Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE) visar att det fortfarande tar lång tid för ambulans att nå fram till invånarna i Båstad kommun och Örkelljunga kommun vid prio 1 larm. För att öka invånarnas trygghet och minska väntetiden på ambulanssjukvård föreslår Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor (RAS) att Single Responders införs som komplement till ambulans, bemannade med en ensam erfaren ambulanssjuksköterska, placerade i Båstad och Örkelljunga alla veckans dagar, dag och kväll. Utredare: Peter Jonasson

24 SINGLE RESPONDER EN KOSTNADSEFFEKTIV ÅTGÄRD FÖR ATT ÖKA INVÅNARNAS TRYGGHET OCH MINSKA VÄNTETIDEN PÅ AMBULANSSJUKVÅRD I BÅSTAD KOMMUN OCH ÖRKELLJUNGA KOMMUN? BAKGRUND AMBULANSSJUKVÅRD Ambulanssjukvården har en mycket viktig trygghetsskapande funktion för befolkningen och för den enskilde patienten, där en kvalificerad prehospital akutsjukvård kan vara helt avgörande för behandlingsresultatet. Att anpassa ambulanssjukvården till samhällets krav är en stor utmaning. Ambulanssjukvården har under de senaste decennierna utvecklats från att vara en ren transportorganisation med begränsad medicinsk kompetens och små behandlingsmöjligheter till att vara en prehospital akutsjukvårdsorganisation med hög medicinsk och omvårdnadskompetens och tillgång till många olika behandlingsalternativ. En ambulans i Region Skåne bemannas av en ambulanssjuksköterska (legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom ambulanssjukvård) och en ambulanssjukvårdare (undersköterska med påbyggnadsutbildning i ambulanssjukvård) (1,2). Enligt politiskt beslut skall 90 procent av Region Skånes invånare nås av ambulans vid prio 1larm inom 20 minuter och 99 procent inom 35 minuter (3). Vid prio 1larm ska ambulansen kvittera uppdraget inom 90 sekunder (4). Statistik från Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE), januariseptember 2014, visar att det fortfarande tar lång tid för ambulans att nå fram till invånarna i Båstad kommun och Örkelljunga kommun vid prio 1larm. Från det att SOS Alarm Sverige AB skapat uppdraget tills dess att ambulansen anländer till platsen är mediantiden 18:45 minuter i Båstads kommun och 22:14 minuter i Örkelljunga kommun (5). Antalet ambulansuppdrag i Båstad kommun och Örkelljunga kommun under januarijuni 2014 framgår av tabellen nedan (6). Kommun Prio 1 Prio 2 Prio 3 Totalt Båstad Örkelljunga RÄDDNINGSTJÄNSTENS MEDVERKAN I AMBULANSSJUKVÅRDEN Den kommunala räddningstjänsten larmas ut a) när den beräknas nå patienten snabbare än ambulansen (sjukvårdslarm hjärtstopp), b) när ambulans inte kan nå patienten inom rimlig tid (I Väntan På Ambulans (IVPA) 15 minuters tidsvinst) eller c) när ambulansen behöver assistans. Tidigare fanns det även sjukvårdslarm trauma, men det är numera borttaget (7,8). Vid prio 1larm ska räddningstjänstens styrkeledare, som åker direkt till patienten i eget fordon (Första Insats Person, FIP), kvittera uppdraget inom 90 sekunder och brandmännen, som först åker till stationen och hämtar sin brandbil och därefter åker till patienten, ska kvittera inom 5 minuter (9,10). 1 24

25 Antalet sjukvårdslarm hjärtstopp, sjukvårdslarm trauma och IVPAlarm under 2013 för Räddningstjänsten i Båstad kommun, med stationer i Båstad, Förslöv och Torekov, och Räddningstjänsten i Örkelljunga kommun, med stationer i Örkelljunga och Skånes Fagerhult, framgår av tabellen nedan (8,11). Räddningstjänst Sjukvårdslarm Sjukvårdslarm I Väntan På Totalt kommun Hjärtstopp Trauma Ambulanslarm Båstad Örkelljunga NULÄGE I nuläget har Båstads kommun från och med en dygnsambulans alla veckans dagar, placerad i Förslöv. Örkelljunga kommun har från och med en dagambulans lördag och söndag mellan klockan 0920, placerad i Örkelljunga. Övrig tid är ambulansen placerad i Östra Ljungby måndagfredag 1020 (12). Kartan visar ambulansdistrikt 3 och dess ambulansstationer (kartan är inte uppdaterad med Örkelljunga) {12). Om patienten är i behov av ambulanssjukvård lämnar ambulansen området och åker till sjukhus. nordvästra Skåne är det Ängelholms sjukhus (öppet alla veckans dagar klockan 0820, tar främst emot medicinpatienter) eller Helsingborgs lasarett (öppet dygnet runt alla veckans dagar, tar emot i stort sett alla patientkategorier, undantag pågående hjärtinfarkt under jourtid, då transporteras patienten direkt till SUS Lund för behandling). Om möjligt skickas passningsambulans från annan ambulansstation, vilket inverkar negativt på det områdets ambulanstillgänglighet. Om denna möjlighet saknas står emellertid området utan ambulans under lång tid och väntan kan bli lång för den som behöver ambulanssjukvård) (12). 2 25

26 Single Responder För att öka tryggheten och minska väntetiden på ambulanssjukvård för invånarna kan ambulans kompletteras med så kallade Single Responders. En Single Responder är en kostnadseffektiv lösning för att minska väntetiden på ambulanssjukvård då den bemannas av en ensam erfaren ambulanssjuksköterska, till skillnad mot en ambulans som bemannas av en ambulanssjuksköterska och ambulanssjukvårdare. Den största fördelen med en Single Responder är att enheten aldrig lämnar sitt område, till skillnad mot en ambulans, vilket gör att väntetiden på ambulanssjukvård minskar (2). En Single Responder kan med fördel placeras på brandstationerna, som har lämpliga lokaler, vilket gynnar samverkan vid larm. En Single Responder är ett utryckningsfordon med samma avancerade utrustning som en ambulans, exklusive bår. En Single Responder åker främst på prio 1 och 2uppdrag, men kan i mån av tid även skickas ut på bedömningsuppdrag (främst prio 3), vilket avlastar ambulanssjukvården. Vid prio 1 och 2uppdrag larmas Single Responder och ambulans parallellt. Om Single Responderns ambulanssjuksköterska bedömer att det inte finns behov av ambulans återkallas den, vilket innebär att väntetiden på ambulans minskas genom ökad ambulanstillgänglighet generellt i distriktet. En Single Responder innebär att antalet tvåbilslarm kan minskas, vilket frigör viktiga och fåtaliga ambulansresurser (2). En Single Responder kan utgöra sjukvårdsledningsenhet, via konceptet PS Plus, vilket frigör viktiga och fåtaliga ambulansresurser vid exempelvis en trafikolycka på motorvägen (13). Västra Götalandsregionen har under 2013 infört tre Single Responders (Lilla Edet, Dalsland, Skara) för att minska väntetiden på ambulanssjukvård (2,14,15,16). Bakgrunden var att Västra Götalandsregionens måltal för responstid inte uppfylldes. Att införa Single Responders betraktades som mer realistiskt och kvalitetshöjande än att skaffa fler ambulanser, eftersom en ambulans sällan är på plats då den behövs eftersom den skickas till andra orter när behov uppstår (2). En rapport från Högskolan Väst 2014 (2) om Single Respondern i Lilla Edet visar tydligt att enheten har minskat väntetiden på ambulanssjukvård med nästan 50 procent, från längst till kortast väntetid i hela NUsjukvården, Västra Götalandsregionen. Införandet av Single Respondern har varit så framgångsrikt att en av slutsatserna som dras är att "det finns goda skäl att tro att detta är början på en ny trend inom svensk prehospital akutsjukvård" (Carlström, 2014, sidan 2). Och fler landsting följer efter: Landstinget Sörmland införde en Single Responder i Gnesta våren 2014 och Landstinget Blekinge inför två Single Responders i Östra och Västra delen av länet i början av 2015 (17,18). KOSTNAD Landstinget Blekingen har beräknat kostnaden för 2 stycken Single Responders till ca år 1 (år 2 till 5 tillkommer lönerevision och inflation) med vardera 8 timmars tjänstgöringstid, 5 dagar i veckan (18). RISKANALYS ENSAMARBETE Det finns risker med ensamarbete, även om dessa inte bör överdrivas, till exempel i form av hot och våld, tunga lyft, radiokommunikation och navigering i samband med framförande av fordon, vilket den ambulanssjuksköterska som ansöker om tjänsten bör vara införstådd m.ed. Dessa risker bedöms vara låga i förhållande till antalet uppdrag som Single Responder åker ensam på. Risk och konsekvensanalyser bör göras regelbundet för att förebygga eventuella risker. Om Räddningstjänsten medföljer vid larm, sjukvårdslarm hjärtstopp och IVPAlarm, minskar riskerna ytterligare (2,19,21). 3 26

27 MERVÄRDE Det finns få karriärvägar för en erfaren ambulanssjuksköterska inom ambulanssjukvården. I takt med att allt fler universitets och högskoleutbildade ambulanssjuksköterskor, inte sällan med magisterexamen, anställs ökar kraven på arbetsgivaren att erbjuda en god karriärutveckling för att behålla sina medarbetare. Att tjänstgöra på en Single Responder kan vara en del i detta genom att erbjuda den erfarna ambulanssjuksköterskan ytterligare utbildning och ökat ansvar (20). FORSKNING OCH UTVECKLING (FOU) Det finns få studier av Single Respondersystemet i Sverige (2,21). I samarbete med Ambulansenhetens Forsknings och Utvecklingsansvarige finns det goda möjligheter att bedriva regional, nationell och internationell forskning och utveckling av systemet i väntan på larm (22). SAVING MORE LIVES IN SWEDEN (SAMS) I flera landsting larmas alltid ambulans, räddningstjänst och polis parallellt vid hjärtstopp (via forskningsprojektet SAving More lives in Sweden, SAMS). Tanken med att larma samhällets samtliga blåljusresurser är att nå fram snabbare till en patient med hjärtstopp och påbörja behandling med hjärtlungräddning och hjärtstartare (23). Region Skåne deltar inte i SAMS, men redan idag larmas räddningstjänsten på sjukvårdslarm hjärtstopp, men endast om de beräknas nå patienten snabbare än ambulansen (7). Genom avtal mellan Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE) och Räddningstjänsten i Båstad kommun och Räddningstjänsten i Örkelljunga kommun kan Single Responder, ambulans och räddningstjänst alltid larmas ut parallellt vid hjärtstopp, vilket ökar patientens överlevnadschanser betydligt (24). SMSLIVRÄDDARE OCH HJÄRTSTARTARE Då tiden är den absolut viktigaste faktorn vid hjärtstopp kan frivilliga personer, utbildade i hjärt och lungräddning (HLR), larmas via SMS till patienten för att utföra HLR innan ambulans, räddningstjänst och polis hinner till platsen, vilket ökar patientens chanser till överlevnad {25). Om tillgång till hjärtstartare finns, ökar chanserna ytterligare (26). FÖRSLAG Ambulanssjukvården i nordvästra Skåne kompletteras med Single Responders i Båstad och Örkelljunga alla veckans dagar, dag och kväll. Dygnsambulansen i Förslöv behåller nuvarande tjänstgöringstider. Dagambulansen i Örkelljunga lördag och söndag flyttas till Östra Ljungby för att på så vis nå fler invånare och få högre nyttjandegrad. SAMS och SMSlivräddare införs. Dessa förslag innebär ökad trygghet för invånarna i Båstad kommun och Örkelljunga kommun eftersom det minskar väntetiden på ambulanssjukvård alla veckans dagar, dag och kväll. Dessutom ökar ambulanstillgängligheten i distriktet, vilket minskar väntetiden på ambulans generellt. ÖVRIGT Det har nyligen bildats ett Single Respondernätverk på Facebook ("Single Respondernätverket Sverige"). Välkommen att gå med i detta! 4 27

28 KONTAKTUPPGIFTER UTREDARE: Peter Jonasson Specialistsjuksköterska ambulans, anestesi och intensivvård Fil mag Omvårdnad Verksam inom ambulanssjukvården sedan 1997, inom ambulanssjukvården i Region Skåne sedan 2003 och har en mängd ideer och förslag på hur ambulanssjukvården i Region Skåne kan utvecklas för optimal prehospital akutsjukvård med patienten i centrum. Kontaktvägar: ' RIKSFÖRENINGEN FÖR AMBULANSSJUKSKÖTERSKOR (RAS) Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor (RAS) är en ideell organisation bestående av ambulanssjuksköterskor från hela Sverige som verkar för en bättre och enhetligare ambulanssjukvård i Sverige enligt Hälso och sjukvårdslagens andra paragraf. Föreningen har idag cirka 300 medlemmar och verkar i flera områden som berör svenskarnas omvårdnad utanför Sverige. Janne Kautto, ordförande

29 REFERENSER 1. Helsingborgs lasarett, ambulansenheten (130821). Nuläge för prehospital vård i Region Skåne vartuppdrag.4.5fc740db14017badc9blb75.html (hämtad ). 2. Carlström, E (2014). First Single Responder en prehospital verksamhet på försök. Trollhättan: Högskolan Väst. 3. Helsingborgs lasarett, ambulansenheten (130821). Tillgänglighetsmål för ambulansverksamheten nordvästra Skåne vartuppdrag/tillganglighetsmal.4.5fc740db14017badc9blb49.html (hämtad ). 4. Helsingborgs lasarett, ambulansenheten (130906). Förutsättningar för ett ambulansuppdrag vartuppdrag/forutsattningarforambulansuppdrag.4.5fc740db14017badc9blb85.html (hämtad ). 6. Region Skånes Prehospitala Enhet (2014). Antal uppdrag per prio Ql+Q2 1/130/ Q%2 02% pdf (hämtad ). 5. Region Skånes Prehospitala Enhet (2014). Uppdragstider prio 1 per kommun Ql Q3 1/130/ Q3%20%202014%20Prio%201%20uppdrag%20tidsstatistik%20per%20kommun%20%20Region%20Sk%c3% asne.pdf (hämtad ). 7. Region Skånes Prehospitala Enhet (2014). Allmänt om IVPA och sjukvårdslarm samt övrigt bistånd från räddningstjänst till ambulanssjukvården avtalstecknande (hämtad ). 8. Personlig kommunikation Pelle Englezon, handläggare samordnare, Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE) (140827). 9. Räddningstjänsten Båstad (140331). FIP, Första lnsatsperson (hämtad ). 10. Räddningstjänsten Båstad (140331). Bli brandman (hämtad )..,. 11. Personlig kommunikation Pelle Pettersson, operativ chef, Räddningstjänsten Båstad (141007). 12. Helsingborgs lasarett, ambulansenheten (130906). Våra stationer varastationer.4.5fc740db14017badc9blc8f.html (hämtad ). 6 29

30 13. Landstinget i Östergötland (141002). PS Plus (hämtad ). 14. NUsjukvården (131121). Singel responder ska förkorta väntetiderna på ambulans i Lilla Edet ntetidernapaa mbu lansilillaedet/ (hämtad ). 15. NUsjukvården (131121). Ambulansen i Dalsland förstärks med en singel responder nusju kva rden.se/sv /NUsju kva rden/aktuelltfrann Us ju kvarden/ambu lansenidalslandforstarksmedensingelresponder/ (hämtad ). 16. Skaraborgs läns tidning (140316). De avlastar ambulansen (hämtad ). 17. Landstinget Sörmland (140829). Nu kör ambulansens soloakutbil (hämtad ). 18. Landstinget Blekinge (140306). Ambulansverksamhetens resursbehov med utgångspunkt från de politiskt beslutade tillgänglighetsmålen vid prio 1larm, det vill säga att nå den nödställde inom 15 minuter i 90 % av fallen %20och%20sjukv%C3%A5rdsn%C3%A4mnd%20(HSN)/ %200830%20%20H%C3%A41so %20och%20sjukv%C3%A5rdsn%C3%A4mnden/008%20B%201%20ambulansutredningen.pdf (hämtad ). 19. Dagens Medicin (130502). Vårdförbundet vill stoppa akutbil (hämtad ). 20. Dagens Medicin (140815). Specialistsjuksköterskor flyr när kompetensen används fel (hämtad ). 21. Hallin, K & Tranberg, A {2014). Sjuksköterskans upplevelse av att arbeta som single responder inom ambulanssjukvården En intervjustudie 6.pdf (hämtad ). 22. Helsingborgs lasarett, ambulansenheten (130906). Information kommer inom kort forskningochutveckling.4.5fc740db14017badc9b1cb1.html (hämtad ). 23. HLRrådet (2014). SAving More lives in Sweden (SAMS). Hur kan vi öka överlevnaden vid hjärtstopp utanför sjukhus? (hämtad ). 24. Region Skånes Prehospitala Enhet (130711). Nulägesbeskrivning / (hämtad ). 7 30

31 25. HLRrådet (2014). SMS räddar liv (hämtad ). 26. HLRrådet (2014). Om hjärtstartare (hämtad ). 8 31

Larm med sjukvårdsåtgärd i väntan på ambulans (IVPA = I Väntan På Ambulans)

Larm med sjukvårdsåtgärd i väntan på ambulans (IVPA = I Väntan På Ambulans) Hälso- och sjukvård DIVISION MEDICINSK SERVICE DATUM DIARIENR Kerstin Hansson 2007-05-28 Till Hälso- och sjukvårdsnämnden Larm med sjukvårdsåtgärd i väntan på ambulans (IVPA = I Väntan På Ambulans) Bakgrund

Läs mer

2014-03-06 Akutkliniken Blekingesjukhuset Mats Berggren Verksamhetschef

2014-03-06 Akutkliniken Blekingesjukhuset Mats Berggren Verksamhetschef 2014-03-06 Akutkliniken Blekingesjukhuset Mats Berggren Verksamhetschef Ambulansverksamhetens resursbehov med utgångspunkt från de politiskt beslutade tillgänglighetsmålen vid prio 1-larm, det vill säga

Läs mer

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ en dag om genus kommun Lunds vi kvinnor? LBRÅ gör Hur tryggare för Ystads kom mun Vellinge kommun Äng elholms kommun Simrishamns kom mun

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358 SEPTEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på september 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januariseptember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013 FEBRUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på februari 2014 samt en jämförelse mot februari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA

Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Marie Andersson 2009-11-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA Samverkansavtalet

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER MAJ 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på maj 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-maj 2013, samt en jämförelse över tid. Med

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret. Johan Herlitz. Professor i prehospital akutsjukvård

Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret. Johan Herlitz. Professor i prehospital akutsjukvård Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret Johan Herlitz Professor i prehospital akutsjukvård Västa Götalands Center för utveckling av prehospital akutsjukvård Högskolan i Borås och Sahlgrenska

Läs mer

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014 Dokumenttyp: Nämndsplan Datum: 2013-04-24 Tjänsteställe: Räddningsnämnden Handläggare: Per Hampus E-postadress: per.hampus@malung-salen.se Telefonnr: 0280-182 61 Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: 2013.33

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270 DECEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-december 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Det bästa för Skaraborg i Västra Götalandsregionen

Det bästa för Skaraborg i Västra Götalandsregionen Det bästa för i Västra Götalandsregionen Akutsjukvård och infrastruktur är två viktiga områden för medborgarna i inför omvalet i Västra Götaland den 15 maj. Akutsjukvården i måste utvecklas och förstärkas.

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2014

Ranking av företagsklimatet 2014 Ranking av företagsklimatet 2014 Varför ett bra företagsklimat? Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar

Läs mer

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70 Mer än en brandkår Trygg och säker Räddningstjänsten i Strängnäs arbetar med säkerhet och trygg het för alla som bor eller vistas i Strängnäs kommun. Genom samarbete med andra organisationer verkar vi

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Skåne län i utveckling Ingrid Andersson Annalena Holmgren Rapport 2001: 40 Kerstin Jonsson Kerstin Olsson ISSN 1402-3393 Eva Wallengren

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING September 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i september 2014 samt en jämförelse mot läget i september

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL. avseende KEMBEREDSKAP SKÅNE

SAMVERKANSAVTAL. avseende KEMBEREDSKAP SKÅNE SAMVERKANSAVTAL avseende KEMBEREDSKAP SKÅNE mellan Kommunförbundet Skåne och Bjuvs Räddningstjänst AVTAL AVTALSPARTER Mellan Kommunförbundet Skåne med organisationsnummer 837600-9109, nedan kallad KFSK

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask (M), 1-14 t.o.m. 16.15 Patrik Kvarndal (C) Andreas Wändahl (FP) Gun Gustafsson (S)

Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask (M), 1-14 t.o.m. 16.15 Patrik Kvarndal (C) Andreas Wändahl (FP) Gun Gustafsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid: Brandstationen, Skara kl. 13.30 16.50, rast 14.50 15.10 Beslutande: Ersättare: Övriga närvarande: Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask

Läs mer

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkande parter: Kommunerna i Skåne och Kommunförbundet Skåne Inledning Avtalande kommuner i Skåne har

Läs mer

Kommunledningskonferens

Kommunledningskonferens De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Kommunledningskonferens 2015-10-09 Aktuellt inom integrationsområdet oktober 2015 Prognos 2015 Prognos 2016 Migrationsverkets prognoser Under 2014 sökte 81

Läs mer

Räddningstjänsten Väst

Räddningstjänsten Väst Räddningstjänsten Väst ett kommunalförbund för skydd mot oönskade händelser Gun Blomfelt Fredrik Åkesson Lättare locka undersköterskor med utökat uppdrag Vision, verksamhetsidé och slogan Vår vision som

Läs mer

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal PSYKOTERAPEUTER Verksamma enligt vårdavtal April 2009 Kontaktpersoner: Owe Johansohn, 040-33 30 86 Stefan Karlegärd, 044-309 28 72 Framtagen av Hälso- och sjukvårdsenheten, Avdelningen för privata vårdgivare

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Skåne län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (183) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Naturunderstödd rehabilitering. Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane.

Naturunderstödd rehabilitering. Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane. Naturunderstödd rehabilitering Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane.se Rehabkedja och rehabgaranti Övriga medicinska utredningar behandlingar

Läs mer

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Planeringsverktyg och beslutsunderlag Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Svante Berglund Titti de Verdier WSP Analys & Strategi Syfte Uppfylla delmål 1 i miljömålet God

Läs mer

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport september 2015 2015 11 06 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter utvecklas bättre

Läs mer

Näringsliv Skåne. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Konjunktur och Näringsliv Skåne Konjunktur och arbetsmarknad Rapport november 2011 1 Sverige inför osäkra tider Det kommande året ter sig allt mer dystert när vi studerar de senaste prognoserna för Sveriges ekonomiska

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

Redovisa vilka skillnader som finns beträffande hur verksamheterna bedrivs jämfört med hur de bedrevs innan

Redovisa vilka skillnader som finns beträffande hur verksamheterna bedrivs jämfört med hur de bedrevs innan Socialstyrelsen T/Regionala tillsynsenheten nord/sek2 Krister Lundström krister.lundstrom@socialstyrelsen.se BESLUT 2012-06-18 Dnr 9. l-42646/2011 Västerbottens läns landsting Landstingsdirektör J. Rastad

Läs mer

Vårträff för arbetsmarknadsansvariga

Vårträff för arbetsmarknadsansvariga Vårträff för arbetsmarknadsansvariga i Skåne 13-14 maj 2014 Vivi Jacobson-Libietis SKL vivi.libietis@skl.se 08-452 78 20 Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2013 NYSTART Syftet med databasen är att erbjuda

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE

Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE Ramavtal om samverkan mellan kommunerna/gymnasieförbund i Skåne samt Blekinge och Lunds universitet, Högskolan Kristianstad och Malmö högskola

Läs mer

Plan för Ambulanssjukvården I Östergötland

Plan för Ambulanssjukvården I Östergötland DNR NSC 2014-52 Plan för Ambulanssjukvården I Östergötland Enheten för Prehospital vård 2014-02-01 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsmål... 3 1.1 Samordnad vårdkedja... 3 1.2 Övergripande mål... 3 Patientfokuserad

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

Internt nr: 30-20. Giltigt t.o.m: 2017-01-01 Beslutad:2013-08-19 Jan Sjöstedt. Version: 1.5

Internt nr: 30-20. Giltigt t.o.m: 2017-01-01 Beslutad:2013-08-19 Jan Sjöstedt. Version: 1.5 1 Räddningstjänsten Väst Räddningstjänstens operativa förmåga Upprättad:2013-07-26 Jens Christiansson Reviderad: 2014-12-17 Jens Christiansson Internt nr: 30-20 Giltigt t.o.m: 2017-01-01 Beslutad:2013-08-19

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-09-20 24 (34) Plats och tid Brandstationen i Högsjö, den 20 september 2012, klockan 18.00 21.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson

Läs mer

Region Skåne AVTAL. 1. Allmänt

Region Skåne AVTAL. 1. Allmänt Region Skåne Datum 2012-11-12 AVTAL Avtal mellan Räddningstjänsten i. och Region Skåne angående Räddningstjänstens deltagande vid IVPA- (I Väntan På Ambulans) larm och Sjukvårdslarm samt vid övrig assistans

Läs mer

Utsläpp av nya bilar i EU 2006

Utsläpp av nya bilar i EU 2006 HMSkåne 20080924 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Utsläpp av nya bilar i EU 2006 160 161 162 163 165 165 165 167 167 169 171 144 148 149 151 153 153 154 154 155 178 181 189 gram CO2 /km Estonia Sweden

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

2. Kravspecifikation. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 2.1. Bakgrund. 2.2. Uppdrag 2013-11-26

2. Kravspecifikation. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 2.1. Bakgrund. 2.2. Uppdrag 2013-11-26 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2013-11-26 Upphandlande organisation Region Skåne, Koncerninköp Upphandling Flyttjänst Camilla Johnsson 1302617 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Landstinget Dalarna Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Mora lasarett Mora lasarett har genom sitt geografiska läge en särställning i länet vad gäller turisttillströmningen. Detta gör att den

Läs mer

Namninsamling: Vi kräver fortsatt dygnet-runt-bemanning på brandstationen i Östhammar!

Namninsamling: Vi kräver fortsatt dygnet-runt-bemanning på brandstationen i Östhammar! VI KRÄVER FORTSATT DYGNET-RUNT-BEMANNING PÅ BRANDSTATIONEN I ÖSTHAMMAR! Bemanningen ska inte understiga den som finns nu: 1 styrkeledare + 1 brandman dygnet runt Bakgrund och motivering till kravet: Uppsala

Läs mer

Räddningsnämndens protokoll 2012-10-11

Räddningsnämndens protokoll 2012-10-11 Sida 1 (15) Paragrafer 41 (52) Plats och tid SOS Alarm AB, Göteborg, klockan 13.20 15.35 Beslutande Christer Johansson, ordförande Dan Hovskär, vice ordförande Per-Erik Thurén Bo Wallin, tjänstgörande

Läs mer

Motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun

Motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN sammanträdesdatum 2012-05-10 26 (34) ZF:s E_A,;~DLINC NR 35 2012 113 Motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun Dnr 2011/288 INLEDNING Eva Axelsson

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2011-10-03 1 (11)

Kommunala pensionärsrådet 2011-10-03 1 (11) Kommunala pensionärsrådet 2011-10-03 1 (11) Plats och tid Disponentvillan 14.00-16.00 Paragrafer 23-30 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (SN), ordförande Curt B Gustavsson

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

Geriatriskt utvecklingscentrum

Geriatriskt utvecklingscentrum Geriatriskt utvecklingscentrum Kommunal äldreomsorg i Skåne Enkätundersökning om boende, resurser och insatser Foto: Eva Nordell Eva Nordell Sölve Elmståhl 2010 Geriatriskt utvecklingscentrum Skånes universitetssjukhus

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Revisionsrapport. Sociala jouren ALVESTA KOMMUN. 11 juni 2012. Jard Larsson. Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Sociala jouren ALVESTA KOMMUN. 11 juni 2012. Jard Larsson. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Sociala jouren ALVESTA KOMMUN 11 juni 2012 Jard Larsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 1 2 Revisionsfråga och kontrollmål... 1 3 Metod... 1

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Om hjärtat stannar.. Vad gör man?

Om hjärtat stannar.. Vad gör man? Om hjärtat stannar.. Vad gör man? Johan Herlitz Professor i prehospital akut sjukvård Högskolan i Borås och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg 1 Min forskning är möjlig tack vare stöd från Hjärt-

Läs mer

~-17ac4 f)d!/tfcvcl Christina Söderlund Utdragsbeslyrkande

~-17ac4 f)d!/tfcvcl Christina Söderlund Utdragsbeslyrkande rllj BÅSTADS Sammanträdesdatum 2014-02-25 117) Plats och tid: Beslutande: Sammanträdesrum Astrakanen, tisdag 2014-02-25, kl12:30-17:15 Asa Ragnarsson M), ordförande Sonia Larsson C), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Er billig kollektivtransport godt nok? Kerstin Gustafsson, Planeringschef, Skånetrafiken

Er billig kollektivtransport godt nok? Kerstin Gustafsson, Planeringschef, Skånetrafiken Er billig kollektivtransport godt nok? Kerstin Gustafsson, Planeringschef, Skånetrafiken Skånetrafikens affärsmodell Våra värderingar Skånenytta KundSkap Tydlighet Glädje Tillsammans Vision Skånetrafiken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2012-02-29 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2012-02-29 1 Kommunala Pensionärsrådet 2012-02-29 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Svanen, Stadshuset, Laholm kl 09.00 12.00 Beslutande Thomas Jönsson (M), ordförande Arne Andersson, PRO Stina Lindberg PRO Birgit

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Musslan, Östersunds sjukhus, kl 09.00-16.15 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Annelie Bengtsson (m) Anna Gundersson (s) Björn Karlsson (s) Stefan Wikén (s) Yngve Hamberg (c) Lise Hjemgaard-Svensson

Läs mer

Motion Utveckla Hjärt- och Lungräddning i Halland

Motion Utveckla Hjärt- och Lungräddning i Halland 1(2) Regionkontoret Hälso- och sjukvård Bengt Widgren, FoUU-chef Datum Diarienummer 2014-03-26 RS130446 Regionfullmäktige Motion Utveckla Hjärt- och Lungräddning i Halland Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

15 Motion Utveckla Hjärt- och Lungräddning i Halland RS1300446

15 Motion Utveckla Hjärt- och Lungräddning i Halland RS1300446 15 Motion Utveckla Hjärt- och Lungräddning i Halland RS1300446 Arbetsutskottets förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige att avslå motionen.

Läs mer

Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006

Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006 Rapport Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006 Foto: Närkes Brandkår, Örebro Foto: Närke Brandkår, Örebro Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum 405 44 GÖTEBORG www.vgregion.se/pkmc

Läs mer

Upphandling av ambulanssjukvården. Faktasammanställning från Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning

Upphandling av ambulanssjukvården. Faktasammanställning från Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 1 Upphandling av ambulanssjukvården Faktasammanställning från Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2 Fakta om ambulanssjukvård idag Under 2010 fanns i länet 55 ambulanser och två akutbilar. Ytterligare

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 19 Rutin vid hjärtstopp. 2 Innehållsförteckning 19. Hjärtstopp...3 19.2 Bakgrund...3 19.3 Etiska riktlinjer för hjärtstopp i kommunal hälso- och sjukvård...3

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Handikapprådet 2013-09-02

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Handikapprådet 2013-09-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl. 15.00 16.15 Beslutande Övriga deltagande Pehr Magnusson, SN, ordförande Elisabeth Holmer, SN Boel Rosdahl, BN, tjänstgörande

Läs mer

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunförbundet Skåne, Porfyrvägen 8, Lund kl. 09.00-12.15

Kommunförbundet Skåne, Porfyrvägen 8, Lund kl. 09.00-12.15 Arbetsutskottet 2011-03-15 1 (14) Plats och tid Närvarande Ledamöter Kommunförbundet Skåne, Porfyrvägen 8, Lund kl. 09.00-12.15 Stefan Lundgren (m), ordförande Maria Winberg Nordström (fp) Bo Polsten (fp),

Läs mer

Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar

Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar Utbildning i första hjälpen Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar Måndag 13 maj 8:00-12:00 i Västerås Vill du lära dig hjärt-lungräddning, HLR? Nu börjar vi med öppna utbildningar i Västerås.

Läs mer

2007-10-24. Beslutande: Fullmakt: Bengt-Ove Ohlsson

2007-10-24. Beslutande: Fullmakt: Bengt-Ove Ohlsson Datum Beteckning 2007-10-24 Protokoll fört vid Räddningsfullmäktige 2007-10-24, kl. 08.55 11.55. på Hotell Svea Simrishamn. Beslutande: Bjuv Bromölla Åke Blomqvist Båstad Anders Nilsson Helsingborg Kenney

Läs mer

Kvälls- och helgöppna vårdcentraler

Kvälls- och helgöppna vårdcentraler Kvälls- och helgöppna vårdcentraler Du vet väl om att din vårdcentral har öppet även kvällar och helger? Här hittar du alla de vårdcentraler som har öppet på kvällar efter klockan 17 samt på helgen. Ofta

Läs mer

Ambulans- och Prehospital Akutsjukvård Göteborg 2014-03-05

Ambulans- och Prehospital Akutsjukvård Göteborg 2014-03-05 Bedömningsbilen/Sköra Äldre Ambulans- och Prehospital Akutsjukvård Göteborg 2014-03-05 Bakgrund SOS alarm kan i dagsläget endast skicka ambulans som hjälp till patienter med bedömt vårdbehov Detta svarar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-16 1 (13) Plats och tid: ande: Övriga närvarande: Utses att justera: Astrakenen, måndagen den 16 mars 2015 kl. 13.00-17.50 Eddie Grankvist (BP), ordförande

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan KALLELSE 2012-10-11 s arbetsutskott 1 (1) Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Kerstin

Läs mer

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård 2012-01-18 Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård Bakgrund För att klargöra hur den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation ska utformas har socialförvaltningen samarbetat

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2015-09-07. Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset i Svalöv, kl 13.30 15.35 Ajournering kl. 14.52-15.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2015-09-07. Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset i Svalöv, kl 13.30 15.35 Ajournering kl. 14.52-15. Sida 1/15 Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset i Svalöv, kl 13.30 15.35 Ajournering kl. 14.52-15.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Linda

Läs mer

Räddningsnämnden. Roger Almgren, räddningschef Joakim Ramåker, stf. räddningschef Tommy Hovbjer, brandman, 31 Ritha Selmosson, sekreterare

Räddningsnämnden. Roger Almgren, räddningschef Joakim Ramåker, stf. räddningschef Tommy Hovbjer, brandman, 31 Ritha Selmosson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid: Brandstationen, Skara kl 13.30 16.30 Beslutande: Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask (M), kl 13.30 14.35 19 del av 22, kl 15.05 16.30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 23 september 2015 kl. 14:00-16:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Lars Altgård, ordf. (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Gull-Britt Sandefors

Läs mer

Motion 2013:16 av Helene Öberg m.fl. (MP) om att förnya ambulanssjukvården

Motion 2013:16 av Helene Öberg m.fl. (MP) om att förnya ambulanssjukvården Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-11-26 LS 1309-1152 Landstingsstyrelsen Motion 2013:16 av Helene Öberg m.fl. (MP) om förnya ambulanssjukvården Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S), vice ordförande Kjell-Åke Johansson (KD) ersätter Barbro Lund (KD) Siw Malmsten (FP) Inger Strand (FP) Tomas

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2011-10-03. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 oktober 2011, klockan 08.00 09.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2011-10-03. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 oktober 2011, klockan 08.00 09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 oktober 2011, klockan 08.00 09.00 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Göran Strandlund (V) Övriga deltagande Frank

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2013-02-26. Datum: Tisdagen den 26 februari 2013 Tid: 17:00-19:50 Elfl~ungen, Lilla Edets kommunhus

Miljö- och byggnämndens protokoll 2013-02-26. Datum: Tisdagen den 26 februari 2013 Tid: 17:00-19:50 Elfl~ungen, Lilla Edets kommunhus ..G..f..,: `'"'~' IQ ~ \'."`j% DILLA EDETS KOMMUN, Datum: Tisdagen den 26 februari 2013 Tid: 17:00-19:50 Plats: Elfl~ungen, Lilla Edets kommunhus Justeringsdag: Tisdagen den 26 februari Paragrafer: 14-18

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

2006-04-24. Hässleholm Tonny Antmar 1-7, Leif Hylander, from 8

2006-04-24. Hässleholm Tonny Antmar 1-7, Leif Hylander, from 8 Datum Beteckning 2006-04-24 Protokoll fört vid Räddningsfullmäktige 2006-04-24, kl. 13.00-15.40. på Hotell Brunnby gård. Beslutande: Bjuv Bromölla Åke Blomqvist Båstad Anders Nilsson Helsingborg Lars Jönsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Sammanfattning av Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Allvarlig händelse innebär inom hälso- och sjukvården en händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna

Läs mer

Räddningstjänsten- nyckeltal

Räddningstjänsten- nyckeltal Räddningstjänsten- nyckeltal Sammanfattning Eftersom Räddningstjänsten utreds som ett eget område under Samverkansutredningen, har vi bara ytligt berört nyckeltal för Räddningstjänsten vad gäller ekonomi

Läs mer

Samverkan för att rädda liv Suicidprevention i praktiken Jönköpingsmodellen

Samverkan för att rädda liv Suicidprevention i praktiken Jönköpingsmodellen Samverkan för att rädda liv i praktiken Jönköpingsmodellen Margit Ferm Socionom, ordförande i SPES & vice ordförande i NSPH och projektledare YMHFA Jönköpings län Jönköpings län 10 475 km² (2,5% av Sverige)

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Övningsvärdering - övning Alma från sjukvården Region Skåne

Övningsvärdering - övning Alma från sjukvården Region Skåne Övningsvärdering - övning Alma från sjukvården Region Skåne Tisdagen den 30 september 2014 genomfördes en samverkansövning med deltagare från Kristianstad Österlen Airport, räddningstjänst nordost, polis

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer