för Bostadsrättsföreningen Fredriksstrand Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "för Bostadsrättsföreningen Fredriksstrand Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!"

Transkript

1 Insorteras i lägenhetspärmen uppslag 3 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Fredriksstrand Gällande fr.o.m Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna. Det är styrelsen som fattar beslut om reglernas utformning och tillämpning. Styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset/husen. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar! Brf Fredriksstrand är en förhållandevis liten bostadsrättsförening där medlemmarna tillsammans med styrelsen förväntas vara delaktiga i föreningens verksamhet och skötsel efter kompetens och förmåga. På så sätt tar vi ett gemensamt ansvar för vår förening och vår gemensamma förmögenhet och kan hålla kostnader och avgifter nere. Detta innebär bl.a. att medlemmarna solidariskt ställer upp på föreningsmöten, städdagar eller andra uppdrag där en enskilds kompetens och förmåga kan komma till nytta för föreningen. Medlem bör också vara beredd att acceptera styrelseuppdrag på valberedningens förfrågan eller alternativt anmäla sitt intresse direkt till någon valberedningens representant. För vem gäller reglerna Ordningsreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättshavare. Även övriga familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende och hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster. Vad händer om ordningsreglerna inte följs Enligt bostadsrättslagen är medlemmen skyldig att rätta sig efter ordningsreglerna. Om ordningsreglerna trots uppmaning inte följs kan det i allvarligare fall ge föreningen rätt enligt bostadsrättslagen att säga upp nyttjanderätten till lägenheten till upphörande. Kontakt med föreningen Har Du frågor om något som tas upp i dessa ordningsregler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. Förteckning över styrelseledamöterna finns på anslagstavlan. Alla tvättstugenycklar passar i ytterdörren på hus 12, för åtkomst av föreningens fastighetsbox. Föreningen har en hemsida där föreningen lämnar information om föreningen till i första hand medlemmarna men också till mäklare, blivande medlemmar och andra intressenter. Informationsmeddelanden kommer även att delges i pappersform i likhet med tidigare. Ordningsregler sid. 1 av 7

2 1. Om allmän aktsamhet a) Tänk på att vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. b) Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakt med någon i styrelsen enligt anslag i porten. 2. Om säkerhet a) Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering. b) Släpp inte in någon okänd person i fastigheten t.ex. genom att lämna ut portkoden. c) Lämna inte tvättstuge- eller förrådsdörrar olåsta. e) Var försiktig med eld. Föreningen har utrustat varje lägenhet med brandvarnare. Medlem ansvarar själv för batteribyten och funktionskontroller. Du får inte ha levande ljus eller egna elektriska anordningar i trapphus eller andra föreningens utrymme utan styrelsens godkännande. f) Meddela grannar och styrelsen om Du under en längre tid är borta från Din lägenhet. 3. Om gemensamma kostnader a) Iaktta sparsamhet vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Byt kranpackning när vatten står och droppar. b) Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Kostnader för vatten och el i gemensamma utrymmen betalas av alla bostadsrättshavare gemensamt. c) Sophämtningen är också en gemensam kostnad som kan hållas nere genom källsortering. Tack vare det kan storleken på sopkärl hållas nere. 4. Balkonger, altaner Balkonger/altaner får inte användas för a) permanent förvaring av diverse bohag/anordningar som inte hör till normal balkongmöblering. b) skakning av mattor, sängkläder mm. c) grillning, om inte närboende grannar gett sitt samtycke. Dock ej kolgrillning eller annan öppen eld. Blomlådor skall placeras innanför balkongräcket om räcket är placerat över gatumark eller uteplatser eller där människor normalt uppehåller sig. Se till att balkong-/altandörr är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning. För inglasning av balkong krävs tillstånd av styrelsen samt bygglov som söks av medlemmen. Se även pkt 16. Ordningsregler sid. 2 av 7

3 5. Matning av fåglar Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av risken för råttor eller andra skadedjur. 6. Tvättstuga Föreningen har en tvättstuga i varje hus. Det är endast boende i fastigheten som får nyttja tvättstugorna för egen hushållstvätt. Bokning får endast ske med tilldelad bokningsmarkör med lägenhetsbeteckning. Det är inte tillåtet att tvätta mellan kl och kl Särskilda ordnings- och städregler finns anslagna i tvättstugorna. Följ dessa! 7. Trapphus Cyklar och mopeder skall förvaras i cykelrummet på entréplanet i respektive hus eller i cykelstället utanför huset. Uppställning på annan plats, t.ex. framför porten, är ej tillåten. Endast barnvagnar och rullatorer/handikapphjälpmedel får placeras i trapphuset, dock på sådant sätt att de inte hindrar fri passage eller trappstädning. 8. Cykelrum I cykelrummet får endast förvaras de boendes cyklar, mopeder, barnvagnar och utomhusleksaker i brukbart skick. Förvarade saker skall vara märkta med namn och lägenhetsnummer. Saknas märkning kan styrelsen komma att betrakta saken såsom övergiven. Bilhjul, packboxar, takräcken o.d. får ej förvaras i cykelrummen. 9. Gemensamt förråd i hus nr 14. Detta förråd är endast avsett för förvaring av bilhjul, packboxar, takräcken o.d. i brukbart skick. Däck skall vara märkta med namn och lägenhetsnummer. Saknas märkning kan styrelsen komma att betrakta däcket såsom övergivet. Kontakta någon i styrelsen eller husvärden i nr 14 för upplåsning av förråd. 10. Gården a) Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar m.m. samlas ihop och tas omhand efter dagens slut. b) Marschaller skall placeras så att de inte ger upphov till sotfläckar eller på annat sätt skadar fasad eller underlag. Tag själv bort utbrunna marschallburkar och liknande samt eventuella stearin- och sotfläckar. c) Eftersom föreningen skall hålla ordning på de delar av gården och runt husen som ligger på föreningens mark, anordnas städdagar normalt två gånger per år. Medlemmarna förväntas då solidariskt ställa upp efter kompetens och förmåga och utföra det arbete som behöver göras. För gallring av sly på kommunal mark invid föreningens hus gäller gallringsavtal som föreningen har med Vaxholms stad. Föreningen har enligt avtalet tillstånd att gallra sly med en stamdiameter om maximalt 50 mm mätt 1,5 meter från marken. Föreningen ansvarar endast för gallring som sker på avtalsenligt sätt samt på städdagar eller vid annan tidpunkt som styrelsen beslutar. Felaktig gallring är Ordningsregler sid. 3 av 7

4 enligt avtalet förenat med skadeståndsansvar vilket drabbar den enskilde som utför den felaktiga gallringen. Parkeringsplatser, lekplats med lekredskap, kommunikationsytor och planteringar, gatubelysning med elmätare och grovsoputrymme ingår i en gemensamhetsanläggning som vår förening tillsammans med grannföreningen Smeden 1 och kommunen Smeden 3 (ICA-huset) är delägare i. För anläggningens underhåll svara Smeden 1, 2 och 3 gemensamt. 11. Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter a) Föreningens medlemmar förväntas källsortera hushållssopor för att minska storleken på kärlet för hushållsavfall samt bidra till ett ekologiskt mer hållbart samhälle. Källsortering av sex olika återvinningsfraktioner samt matavfall och batterier sker vid varje hus. Kärl för hushållsavfall på 370 liter kompletterar återvinningskärlen. För att undvika störande ljud slänger vi inte glas- och metallförpackningar i kärlen tidigt på morgnarna eller sent på kvällarna. Var noga med att inga sopor eller återvinningsprodukter hamnar utanför kärlen och att locken är stängda, framför allt locken till kärlen för matavfall och övrigt hushållsavfall, både av estetiska och hygieniska skäl. Skulle våra kärl för återvinningsfraktioner vara fulla, finns miljöstationer för källsorterat material dels på Kronängsvägen i anslutning till P-platsen mitt emot matvaruaffären ICA och dels på Pålsundsvägen vid Statoil-macken. b) Grovsoprummet på P-platsen mellan Fredriksstrandsvägen 20 och Fredriksbergsvägen skall användas för skrymmande avfall. Även el- och elektronikavfall skall lämnas där, dock endast i speciell gallerbur. Kartonger och övrigt emballage, skall vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme. Öppettider/öppningsrutiner för grovsoprummet anslås på anslagstavlorna i trapphusen. Observera att föreningen bidrar med betalning för tömning av grovsoprummet. c) Enligt lag skall annat miljöfarligt avfall inte lämnas bland hushållssoporna eller i grovsoprummet utan skall lämnas in på Återvinningscentralen på Eriksövägen 2 i Vaxholm eller annan miljöstation där sådant avfall får lämnas. Du ansvarar själv för att transportera sådant avfall till lämplig plats. d) Beträffande öppettider på Återvinningscentralen och information om vad som är vad när det gäller sopor finns detta väl beskrivet i skriften Information om hushållsavfall i Vaxholm som distribueras av kommunen till alla hushåll. 12. Parabolantenn och övrig utrustning Det är inte tillåtet att montera parabolantenner eller annan utrustning på husets fasader eller balkongräcken. Det är ej heller tillåtet att dra antennkablar eller göra andra installationer utanför lägenheten utan styrelsens tillstånd. Parabolantenn kan efter styrelsens tillstånd och kontraktsskrivning med föreningen monteras på resp. hustak på medlemmens bekostnad. 13. Husdjur Innehavare av husdjur är skyldig att övervaka att dessa inte stör eller förorenar på fastigheten och inte heller rastas i planteringar eller närmast runt husen eller på barnens lekytor. Plocka upp djurets spillning! Ordningsregler sid. 4 av 7

5 14. Störningar För att alla skall trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarliga fall bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t.ex. i trappa, hiss och tvättstuga. Bostadsrättshavaren svarar för att gäster, inneboende eller andrahandshyresgäster uppträder störningsfritt. Tänk på att ditt golv är grannens tak! Några exempel på vad bostadsrättslagen menar: a) Ljudstörningar är inte tillåtna. Man får inte föra oväsen som t ex att tala för högt eller skrika. Man får inte spela högt på musikanläggning eller musikinstrument eller ha TV'n på alltför högt. b) Grannarna får inte heller störas av oväsen i trappan på grund av t.ex. besökare till lägenheten. c) Hundar får inte skälla eller yla så att omkringboende störs. Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa från kl. 22 på kvällen till kl. 7 på morgonen. Tvätt- och diskmaskiner skall inte köras under denna tid. 15. Andrahandsuthyrning Upplåtelse i andra hand kräver styrelsens samtycke. Ansökan om samtycke skall vara skriftlig och skall innehålla skälet för ansökan, tidsperiod och vem som skall hyra lägenheten. 16. Lägenhetsunderhåll Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som skall underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder är Du skyldig att se till att det repareras. Formellt regleras medlemmens underhållsansvar av vad som står i föreningens stadgar. Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas. Bostadsrättstilläggsförsäkring tecknas gemensamt för alla medlemmar av föreningen. OBS! Var och en måste dock teckna egen hemförsäkring. Beställning och betalning av lägenhetsunderhåll ansvarar bostadsrättshavaren själv för. Är det oklart om en åtgärd är att hänföra till lägenhetsunderhåll som bostadsrättshavaren svarar för eller om det är fråga om en åtgärd som föreningen svarar för skall alltid styrelsen kontaktas. Beställning av åtgärd på föreningens bekostnad får endast göras av styrelsen. Vid fel där föreningen svarar för kostnaderna, inom eller utanpå husen, t.ex. trasiga lampor och huvudsäkringar, trasig tvättutrustning mm. skall alltid felanmälan göras till styrelsen för bedömning avseende lämplig reparatör, reparationstidpunkt mm. Ordningsregler sid. 5 av 7

6 17. Förändringar i lägenheten Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om Du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Bilningsarbeten i golv, tak och väggar får under inga omständigheter ske utan styrelsens skriftliga godkännande. Ibland kan det också behövas bygglov för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen skriftligt med beskrivning av vad som skall göras och avvakta styrelsens beslut innan arbetet sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför bullerstörande arbete i lägenheten. Störande arbete får endast utföras vardagar mellan kl och kl Boende skall lämna information om tidpunkten för arbetet på anslagstavlan i trapphuset. 18. Lokalvård Lokalvården omfattar trapphus och hiss men ej tvättstugor vilka städas av respektive brukare. Har lägenhetsinnehavaren dörrmatta i trapphuset svarar denne själv för städning av såväl mattan som golvet under mattan och närmas runt omkring. 19. Parkeringsplatser I varje bostadsrätt ingår en parkeringsplats. Parkeringsplatsen är inte angiven med nummer i upplåtelseavtalet för bostadsrätten och förändringar i fördelningen av parkeringsplatser kan ske över tiden. Avgift för parkeringsplatsen ingår i avgiften för bostadsrätten. Är parkeringsplatsen utrustad med motorvärmarcentral och nyttjaren av parkeringsplatsen även önskar nyttja eluttag för motorvärmare, avtalas detta med föreningen. Avgift för nyttjande av eluttag debiteras månadsvis, enl. specifikation på inbetalningskortet för bostadsrättens avgift. Avgiften betalas löpande året runt även om nyttjandet huvudsakligen sker vintertid. Kontroller av avtal och nyttjande sker löpande. Andrahandsuthyrning av parkeringsplats till annan medlem i föreningen är tillåten. Vid uthyrning skall särskilt hyresavtal upprättas. Kontakta styrelsen för avtalsunderlag. 20. TV Uttag för kabel-tv finns i varje lägenhet. Föreningen svarar inte för utbud av TV-kanaler utan varje medlem beställer och bekostar själv sina egna abonnemang. 21. Köksfläktar Det är tillåtet att byta ut spiskåpan i köket till en egen kolfilterfläkt. Kolfilterfläkten får inte anslutas till husets ventilationskanal, utan luften skall återcirkulera mot köket. Där slangen från spiskåpan tidigare varit ansluten till husets ventilationskanal, skall monteras ett ventilationsdon av typ det som sitter i badrummet. Flödet över ventilationsdonet skall vara 10 liter/sekund. Vid ombyggnad av kökssnickerier skall beaktas att ventilationsdonet skall vara åtkomligt, så att rengöring av ventilationskanalen är möjlig i samband med OVK. 22. Element- och ventilationssystem Husens uppvärmnings- och ventilationssystem är exakt injusterade i sina olika funktioner för att i samspel ge en bra inomhusmiljö och optimerade driftskostnader. Här har varje enskilt element erhållit Ordningsregler sid. 6 av 7

7 en individuell inställning med hänsyn till storlek och placering, varje ventilationsstyrdon justerats så att luftväxlingen blir rätt i varje lägenhet. Underhåll, utom ytskikt, av elementen i lägenheterna tillhör föreningens ansvarsområde. Enligt myndighetsbeslut genomförs obligatorisk ventilationskontroll (OVK) vart sjätte år. Ventilationssystemet är av typen mekanisk frånluft. Vilket innebär att en centralfläkt i huset suger ut luft från kök, förråd och våtrum. Luften ersätts av inströmmande luft bakom ett av elementen i varje rum. Friskluften passerar genom ett filter som är placerat i lådan bakom elementet. De nya fläktarna justerar automatiskt luftflödet med hänsyn till utomhustemperaturen, så att luftflödet blir mindre vid låg temperatur. Luftfilter tillhandahålls av föreningen. Det är inte tillåtet att påverka luftens möjlighet att komma in i lägenheten, eller att ändra injusteringen av styrdonen vid utsugspunkterna. Uppvärmningssystemet är ett termostatstyrt lågtemperatursystem, vilket innebär att temperaturen på radiatorerna kan variera från kallt till ljummet, detta är normalt. Bortse från temperaturen på radiatorerna när ni mäter rumstemperatur. Temperaturen i lägenheten skall uppgå till minst 21,0 grader. Temperatur mäts i rummet, där man normalt vistas, inte vid fönster eller dörrar. Lägenhetens vattenradiatorer skall inte luftas. Systemet är utrustat med automatisk avluftning, som påverkas negativt om enskilda lägenheter sänker trycket genom att försöka avlufta. Det är absolut förbjudet att manipulera eller ändra injusteringar av element, på annat sätt än reglering av termostatvredet. 23. Om Du tänker flytta Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar Din lägenhet också skall godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Tag därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap skall även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen. OBS! Juridiska personer beviljas ej medlemskap. Glöm inte att lämna över pärmen Brf Fredriksstrand Waxholm som bl.a. skall innehålla dessa ordningsregler och föreningens stadgar till den som övertar Din lägenhet. Kontrollera vid behov med styrelsen så att innehållet i pärmen är fullständigt! Utöver dessa ordningsregler gäller föreningens stadgar och andra föreskrifter avseende ordning och reda i föreningen. Dessa ordningsregler har beslutats av styrelsen. Stig Nilsson, ordförande Lars Nordin, kassör Ordningsregler sid. 7 av 7

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Karlsvik 39 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för. BRF Isprinsessan

ORDNINGSREGLER. för. BRF Isprinsessan ORDNINGSREGLER för BRF Isprinsessan Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Vanliga frågor. Föreningen. Senaste avgiftshöjning skedde 20101001. Höjningen var 10%. Inget beslut om vidare höjningar är gjorda.

Vanliga frågor. Föreningen. Senaste avgiftshöjning skedde 20101001. Höjningen var 10%. Inget beslut om vidare höjningar är gjorda. Vanliga frågor Föreningen Avgiftshöjning Överlåtelseavgift Pantsättningsavgift Föreningen är äkta Senaste avgiftshöjning skedde 20101001. Höjningen var 10%. Inget beslut om vidare höjningar är gjorda.

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Risken Utgåva 2, 2014-05-26

för Bostadsrättsföreningen Risken Utgåva 2, 2014-05-26 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Risken Utgåva 2, 2014-05-26 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

REVIDERADE ORDNINGSREGLER GENOM STYRELSEN 2011-08-16

REVIDERADE ORDNINGSREGLER GENOM STYRELSEN 2011-08-16 REVIDERADE ORDNINGSREGLER GENOM STYRELSEN 2011-08-16 för Bostadsrättsföreningen Bjuvshus Nr. 2 Ordningsreglerna finns även att läsa på föreningens hemsida, www.bjuvshus2.se Version 1.1 Det här bör Du veta

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9. Ordningsregler

Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9. Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9 Ordningsregler Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BRF. SÖDERCENTRUM 6

ORDNINGSREGLER FÖR BRF. SÖDERCENTRUM 6 Dokument 1.23.1 ORDNINGSREGLER FÖR BRF. SÖDERCENTRUM 6 ANTAGNA PÅ EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 2010-06-17. Ordningsregler Brf Södercentrum 6 Sida 1 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Ansvar för ordningen... 3

Läs mer

ORDNINGSREGLER för brf Domartornet, org.nr.: 769616-0006

ORDNINGSREGLER för brf Domartornet, org.nr.: 769616-0006 ORDNINGSREGLER för brf Domartornet, org.nr.: 769616-0006 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Ordningsregler för. Bostadsrättsföreningen Loket

Ordningsregler för. Bostadsrättsföreningen Loket Brf Loket Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Loket Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen

Läs mer

TRIVSELREGLER för Brf Geten

TRIVSELREGLER för Brf Geten TRIVSELREGLER för Brf Geten Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Har Du frågor Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Glädjen i Viksjö Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Ordningsreglerna skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen.

Ordningsreglerna skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen. Ordningsregler För att vi skall få ett trevligt boende finns en del saker som vi bör tänka på för oss som bor inom brf. Teleskopet. Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BRF BÅTSMANNEN. Beslutade vid årsstämma 2011-04-11

ORDNINGSREGLER FÖR BRF BÅTSMANNEN. Beslutade vid årsstämma 2011-04-11 ORDNINGSREGLER FÖR BRF BÅTSMANNEN Beslutade vid årsstämma 2011-04-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ansvar för ordningen 1 För vem gäller reglerna 1 Vad händer om ordningsreglerna inte följs? 1 Har Du frågor? 1

Läs mer

Ordningsregler/Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Benzelius

Ordningsregler/Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Benzelius Ordningsregler/Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Benzelius Det här bör du veta om föreningens ordningsregler/trivselregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar.

Läs mer

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN Kallad Brf Nordosten Vi önskar dig välkommen till Bostadsrättsföreningen Nordosten, kallad Brf Nordosten. Fastigheterna uppfördes 1967. Föreningen bildades

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Autogiro (A) Avgift (B)

Autogiro (A) Avgift (B) Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro varje månad. Telefon 08-775 72 60, telefontid 09-12.

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande

Läs mer

ORDNINGSREGLER BRF STENTORGET

ORDNINGSREGLER BRF STENTORGET ORDNINGSREGLER BRF STENTORGET Som medlem i BRF Stentorget samt med din påskrift på sista sidan bekräftar du att du har tagit del av, och kommer att följa, föreningens ordningsregler. För vem gäller ordningsreglerna

Läs mer