Johan Abrahamsson. Kommunledningskontoret, kommunkansliet. Carina Törnell

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Johan Abrahamsson. Kommunledningskontoret, kommunkansliet. Carina Törnell"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 0 Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan Beslutande Jens Söder (S) Ordförande Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Johan Abrahamsson (M) 2: e vice ordförande Per Rosengren (V) Ledamot Rune Skogsberg (C) Ledamot Övriga deltagande Lars Arvidsson Kommunchef Maria Vaziri Ekonomichef Jonas Eriksson Ekonom Tomas Ekström Fritidschef Lars Bergquist Redovisningsansvarig Christina Herthnek Informationschef Carina Törnell Sekreterare Utses att justera Johan Abrahamsson Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kommunkansliet Sekreterare... Paragrafer Carina Törnell Ordförande... Jens Söder Justerande... Johan Abrahamsson

2 Sammanträdesdatum Sida 1 Ksau 125 Handlingar att anmäla 1. Kommunrevisorerna. Revisionsrapport avseende Intern kontroll vid genomförande av investeringsprojekt. Revisorerna önskar att tekniska nämnden inkommer med svar senast den 11 maj Kommunstyrelsen har erhållit revisionsrapporten för kännedom. (Dnr. KS 2012/0109) 2. Förvaltningsrätten i Jönköping. Beslut om att avslå överklagan från Carina Svensson avseende barn- och utbildningsnämndens beslut att lägga ner skolverksamheten vid Torsö skola fr.o.m. höstterminen Sveriges Kommuner och Landsting. Överenskommelse för 2012 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten. Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

3 Sammanträdesdatum Sida 2 Ksau 126 Inbjudningar 1. Utvärderingsringen. Inbjudan till seminariet Kommunerna och föreningslivet att genomföra analyser av det totala föreningsstödet den 7 maj 2012 i Stockholm. 2. Stiftelsen Företagsam. Inbjudan till Kommunala friskoledagen 2012 Självstyrande skolor en modell för kommunal skolutveckling den 11 maj 2012 i Stockholm. 3. Lidköpings kommun, Luft i Väst. Inbjudan till årsmöte i föreningen Luft i Väst den 4 maj 2012 i Lidköping. Inbjudningarna läggs till handlingarna.

4 Sammanträdesdatum Sida 3 Ksau 127 KS 2012/0071 Ansökan om bidrag för allékonstutställningen 2012 Arbetsutskottets beslut beslutar att avslå ansökan från Allékonstföreningen om bidrag för allékonstutställningen Allékonstföreningen i Mariestad har inkommit med en ansökan om bidrag till allékonstutställningen i Esplanaden år Arrangemanget är en del av skördefesten och föreningen har inför årets arrangemang inbjudit 220 konstnärer och hantverkare att delta. I förra årets allékonstutställning deltog 37 konstnärer och föreningens ambition är att dubbelt så många önskar att delta i årets utställning. Allékonstföreningen ansöker om bidrag med 20 tkr för att täcka sina kostnader för belysning, nya tavelstativ/hållare samt för framtagande och tryckning av folder som beskriver alla konstutställningar som ingår i skördefesten. Allékonstförening har under tidigare år beviljats särskilda medel ur budget för föreningsbidrag för arrangemanget. Föreningen beviljades även ett reducerat verksamhetsbidrag år 2011 om kr. I budgeten för föreningsbidrag finns från och med 2012 inga medel för arrangemangsbidrag eller reducerat verksamhetsbidrag utöver det som är normerat enligt beslutad fördelningsmodell. Föreningen sökte förra året bidrag för allékonstutställningen direkt av kommunstyrelsen och beviljades då ett bidrag på 15 tkr. Fritidschefen föreslår, med hänsyn till den minskade budgeten för föreningsbidrag, att kommunstyrelsens arbetsutskott ska avslå ansökan från Allékostföreningen om bidrag allékonstutställningen Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström , Allékonstföreningen, ansökan om bidrag för Allékonstutställningen Allékonstföreningen , Ansökan om bidrag till Allékonstutställningen Konstföreningen Allékonst Mariestad, Verksamhetsberättelse Protokoll fört vid årsmöte för konstföreningen Allékonst i Mariestad, Konstföreningen Allékonst Mariestad Fritidschef Tomas Ekström, Ekonom Jonas Eriksson

5 Sammanträdesdatum Sida 4 Ksau 128 KS 2012/0068 Ansökan från Mariestads scoutkår om bidrag för valborgsmässofirande i Alhagen Arbetsutskottets beslut beslutar att avslå ansökan om bidrag från Mariestads scoutkår för valborgsmässofirande i Alhagen. Mariestads scoutkår anordnar sedan många år ett traditionellt valborgsmässofirande i Alhagen. Scoutkår har erhållit kommunalt bidrag för att genomföra arrangemanget. Bidraget har betalats ur föreningsbidragens budget för arrangemang. Scoutkåren har inkommit med en ansökan om bidrag för att genomföra valborgsmässofirande i Alhagen år År 2011 fick Mariestads scoutkår kr i anläggningsbidrag och kr i verksamhetsbidrag. Dessa bidrag är normerade och finns även tillgängliga för ansökan i 2012 års budget. Mariestads scoutkår erhöll även ett särskilt arrangemangsbidrag för valborgsmässofirandet som uppgick till kronor. Mariestads scoutkår ansöker om ett bidrag för årets arrangemang med kronor vilket motsvarar föreningens kostnader för Mariestads blåsorkester, ljudanläggning och polistillstånd. Från och med år 2012 finns inga medel i budgeten för föreningsbidrag utöver de bidrag som är normerade enligt beslutad fördelningsmodell. Fritidschefen föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om bidrag från Mariestads scoutkår för valborgsmässofirande i Alhagen. Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström , Mariestads scoutkår, ansökan om valborgsmässofirande i Alhagen. Ansökan om bidrag från Mariestads scoutkår, Mariestads scoutkår Fritidschef Tomas Ekström Ekonom Jonas Eriksson

6 Sammanträdesdatum Sida 5 Ksau 129 KS 2012/0069 Ansökan från Sjötorps samhällsförening om hyresbidrag för samhällsgården i Sjötorp Arbetsutskottets beslut beslutar att avslå ansökan om hyresbidrag från Sjötorps samhällsförenings under avvecklingsperioden för samhällsgården i Sjötorp. Sjötorps samhällsförenings har inkommit med en ansökan om hyresbidrag för avveckling av samhällsgården i Sjötorp. Föreningen har inte specificerat beloppet på ansökt bidrag. Socialförvaltningen har tidigare hyrt lokaler i samhällsgården med en årshyra om kronor. Socialförvaltningen har sagt upp hyreskontraktet som löper ut Utan hyresintäkten från kommunen har föreningen ingen möjlighet att driva samhällsgården vidare, inte minst med anledning av att uppvärmningskostnaden är mycket kännbar för föreningens ekonomi. Övriga hyresintäkter är försumbara i jämförelse med hyresintäkterna från socialförvaltningen. Under år 2011 erhöll föreningen ett särskilt arrangemangsbidrag ur budget för föreningsbidrag. I övrigt har föreningen inte erhållit några bidrag. Om föreningen inkommer med en ansökan om anläggningsbidrag och/eller hyresbidrag, vilka båda är normerade enligt beslutad fördelningsmodell och finns tillgängliga för ansökan 2012, kan föreningen beviljas ett årligt normerat hyresbidrag om 5 000kr. Med beaktande av intäkterna från återstoden av hyresavtalet, ovanstående möjliga hyresbidrag samt att kostnaderna för drift (uppvärmning) är väsentligt mindre under sommarhalvåret bedömer fritidschefen att Sjötorps samhällsförening får den tid som föreningen behöver för att avveckla Samhällsgården. Fritidschefen föreslår därför att kommunstyrelsen besluta att avslå ansökan om hyresbidrag från Sjötorps samhällsförening. Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström , Sjötorps samhällsförening, ansökan om hyresbidrag för samhällsföreningen i Sjötorp. Skrivelse från Sjötorps Samhällsförenings , Ansökan om hyresbidrag under avvecklingsperioden för Samhällsföreningen i Sjötorp. Sjötorps Samhällsförening Fritidschef Tomas Ekström

7 Sammanträdesdatum Sida 6 Ksau 130 KS 2012/0121 Riktlinjer för användning av sociala medier i Mariestads kommun Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att anta Riktlinjer för användning av sociala medier i Mariestads kommun. Mot bakgrund av att användandet av sociala medier ökat har informationsenheten uppmärksammat ett behov av att skapa riktlinjer för hur Mariestads kommun ska arbeta med och förhålla sig till sociala medier. Det upprättade förslaget till riktlinjer tydliggör både syftet med att närvara i sociala medier samt de krav som det ställer på organisationen. Skrivelse upprättad av informationschef Christina Herthnek , Riktlinjer för användning av sociala medier i Mariestads kommun. Förslag till riktlinjer för användning av sociala medier, Mariestads kommun. Kommunfullmäktige (Informationschef Christina Herthnek)

8 Sammanträdesdatum Sida 7 Ksau 131 KS 2012/0122 Fråga om utformning av fortsatt utredning av skolstruktur Arbetsutskottets beslut 1. beslutar att bordlägga ärendet. 2. Arbetsutskottet beslutar att bjuda in barn- och utbildningsnämndens presidium till arbetsutskottets sammanträde för att diskutera ärendet. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade att efterfråga besked från kommunstyrelsen om hur den fortsatta skolstrukturutredningen ska utformas. Barnoch utbildningsnämndens arbetsutskott framhåller att ett tydligt uppdrag saknas för vad kommunen vill med skolorna i Mariestad. Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott , Skolstrukturutredningen. Barn- och utbildningsnämnden

9 Sammanträdesdatum Sida 8 Ksau 132 KS 2012/0093 Återtagande av beslut att införa lagen om valfrihetssystem (LOV) inom äldreomsorgen Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att återta beslut 6/2010 om att införa lagen om valfrihetssystem (LOV) inom äldreomsorgen i Mariestads kommun. Kommunfullmäktige beslutade att införa lagen om valfrihetssystem (LOV) inom äldreomsorgen i Mariestads kommuns. Enligt kommunallagen 3 kap. 16 ges kommunen rätt att, efter beslut av fullmäktige, överlämna vården/omsorgen av kommunal angelägenhet till annan. Huvudansvaret för omsorgen fråntas dock inte kommunen. Kommunfullmäktige beslutade om Åtgärder för en långsiktigt stark ekonomi i Mariestads kommun. Detta åtgärdspaket innefattade bl.a. att två tredjedelar av äldreomsorgen i Mariestads kommun ska läggas ut på entreprenad. Upphandlingen av entreprenörer ska ske enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Socialnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att återta beslutet om införandet av lagen om valfrihetssystemet (LOV) inom äldreomsorgen som togs i januari Socialnämnden beslutade vidare att, i avvaktan på beslut från kommunfullmäktige, tillfälligt stänga ansökningsmöjligheten för presumtiva utförare. Behandling på sammanträdet Johan Abrahamsson (M) yrkar att Mariestads kommun ska avvakta borttagandet av LOV fram till beslut är fattat om upphandling av hemtjänsten. Rune Skogsberg (C) tillstyrker Abrahamssons (M) yrkande. Per Rosengren (V) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut. Ordförande Jens Söder (S) ställer förslagen under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar enligt kommunchefens förslag till beslut. Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av kommunstyrelsens godkände propositionsordning. De ledamöter som röstar enligt Per Rosengrens (V) tillstyrkande av kommunchefens förslag till beslut röstar ja. De ledamöter som röstar enligt Johan Abrahamssons (m) yrkande röstar nej. Vid omröstningen avges 2 ja-röster och 2 nej-röster samt en ledamot som avstod. Ordföranden röstade ja och mot bakgrund av ordförandes utslagsröst har arbetsutskottet därmed beslutat enligt kommunchefens förslag till beslut. Hur respektive ledamot röstat framgår av bilagd omröstningslista, bilaga 1.

10 Sammanträdesdatum Sida 9 Ksau 132 (forts.) Protokollsutdrag från socialnämnden , Lagen om valfrihetssystem (LOV) borttagande. Skrivelse upprättad av utvecklare Katrin Jedselius , Lagen om valfrihetssystem, borttagande. Skrivelse upprättad av utvecklare Katrin Jedselius , Lagen om valfrihetssystem, LOV. Kommunfullmäktige (Socialnämnden)

11 Sammanträdesdatum Sida 10 Ksau 133 KS 2012/0091 Begäran om medel för kostnader i samband med besparingar Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att avslå socialnämndens begäran om medel som kompensation för uteblivna besparingar i verksamheten. Motiveringen till beslutet är att det åligger nämnden att genomföra alternativa besparingar om redan beslutade besparingar inte ger önskvärt resultat. Socialnämnden beslutade i juli 2011 att förändra i korttidsverksamheten inom äldreomsorgen. Besparingen skulle nå full effekt från och med januari Detta har dock inte varit möjligt att genomföra. Inledningsvis var planen att ingen av de boende skulle behöva flytta samt att korttidsverksamheten skulle fördelas ut på två boenden. Då detta har dragit ut på tiden har socialförvaltningen beslutat att införa korttidsverksamhet på samtliga äldreboenden. Förvaltningen räknar med att strukturförändring inom verksamheten ska vara genomförd innan april månads utgång. Kolarebackens korttidslokaler kommer därmed att stå tomma från och med maj månad Socialnämnden beslutade att äska en miljon kronor från kommunstyrelsen för kostnader i samband med besparingar för Kolarebacken. Behandling på sammanträdet Christer Dalvik (MAP) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut. Protokollsutdrag från socialnämnden , Finansiering av kostnader i samband med besparing för Kolarebacken. Skrivelse upprättad av avdelningschef vård och omsorg Lotta Hjoberg samt ekonom Annica Olsson , Finansiering av kostnader i samband med besparing Kolarebacken. Kommunstyrelsen (Socialnämnden) (Ekonomichef Maria Vaziri)

12 Sammanträdesdatum Sida 11 Ksau 134 KS 2012/0042 Medborgarförslag om inköp av hjärtstartare till Sjötorp Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. Arvo Vikström har lämnat in ett medborgarförslag i vilket han föreslår att Mariestads kommun ska anslå 15 tkr för att köpa in en hjärtstartare som ska placeras i Sjötorp. Medborgarförslaget framhåller att Sjötorp årligen besöks av turister och att en centralt placerad hjärtstartare är ett utmärkt sätt att rädda liv. Planeringschefen samt turismutvecklaren framhåller i ett yttrande över medborgarförslaget att Mariestads kommun har ett flertal hjärtstartare som är placerade i kommunens lokaler, t.ex. stadshuset, teatern och skolor. Turistbyrån i Sjötorp, som är en kommunal verksamhet, har öppet på högsäsong från midsommar till i mitten av augusti. Den begränsade öppentiden motiverar inte hjärtstartarens placering i turistbyrån. På flera platser i Mariestad har privata näringsidkare själva finansierat inköp av hjärtstartare. Ett anslag från Mariestads kommun enligt önskemålet i medborgarförslaget skulle innebära att kommunen måste ta ett helhetsgrepp över andra strategiska placeringar för hjärtstartare i hela kommunen. Planeringschefen samt turismutvecklaren föreslår därför att medborgarförslaget avslås. vidare föreslås att Sjötorps Samhällsförening tillsammans med övriga lokala föreningar och näringsidkare köper in en hjärtstartare. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) framhåller i ett yttrande över medborgarförslaget att inköp av en hjärtstartare är ett positivt förslag då fler liv kan räddas om någon i omgivningen ingriper snabbt vid hjärtstopp. Chansen att överleva ökar om hjärt- och lungräddning påbörjas snabbt. MAS:en framhåller även att den som köper hjärtstartaren har ett ansvar att sköta apparaten så att den är funktionsduglig. Ansvaret innefattar även att de personer som ska använda hjärtstartaren har tillräckliga kunskaper. Medicinskt ansvarig sjuksköterska föreslår därför att medborgarförslaget avslås med hänsyn till det ansvar som följer vid användandet av hjärtstartaren så som kunskap och utbildning. Behandling på sammanträdet Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut. Medborgarförslag från Arvo Vikström om att Mariestads kommun ska anslå 15 tkr för att köpa in en hjärtstartare som ska placeras i Sjötorp. Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt turismutvecklare Anna Söderman , Medborgarförslag om hjärtstartare till Sjötorp.

13 Sammanträdesdatum Sida 12 Ksau 134 (forts.) Skrivelse upprättad av Medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson , Yttrande i ärendet: Medborgarförslag om inköp av hjärtstarter till Sjötorp. Kommunfullmäktige (Arvo Vikström) (Planeringschef Kristofer Svensson) (Turismutvecklare Anna Söderman) (Medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson)

14 Sammanträdesdatum Sida 13 Ksau 135 KS 2011/0307 Revidering av kommunfullmäktiges reglemente samt ändring av tidigare beslut om utökad interpellations- och frågerätt Arbetsutskottets beslut beslutar att bordlägga ärendet till arbetsutskottets sammanträde Stadsjuristen ska närvara och informera då ärendet handläggs av arbetsutskottet. Kommunfullmäktiges presidium har gjort en översyn av kommunfullmäktiges arbetsordning och föreslår nu en revidering av arbetsordningen. Förslagen till ändringar är huvudsakligen av redaktionell natur. Ändringarna har markerats med rött i förslaget. Den 16 juni 2003 (KF 69/03) utökade kommunfullmäktige rätten att ställa interpellationer och frågor även till ordföranden samt förste och andre vice ordförande i utskott. Förslaget innebär att beslutet, i den delen, upphävs. Skrivelse upprättad av stadsjurist Rolf Sjöström , Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning m.m. Förslag till revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige , Motion om utökad interpellationsrätt i kommunfullmäktige. Stadsjurist Rolf Sjöström

15 Sammanträdesdatum Sida 14 Ksau 136 Åtgärder för en långsiktigt stark ekonomi i Mariestads kommun Arbetsutskottets beslut noterar informationen. Vid arbetsutskottets sammanträde framfördes önskemål om att kommunchefen alternativt projektledare Lars Bergqvist ska informera om åtgärdspaketet för en långsiktigt stark ekonomi i Mariestads kommun vid arbetsutskottets samtliga sammanträden. Kommunchef Lars Arvidsson samt projektledare/redovisningschef Lars Bergquist lämnar en lägesrapport om det arbete som pågår och planeras inom ramen för åtgärdspaketet. Muntlig information på sammanträdet. Kommunchef Lars Arvidsson Projektledare/redovisningschef Lars Bergquist

16 Sammanträdesdatum Sida 15 Ksau 137 KS 2012/0123 Igångsättningstillstånd för nybyggnation av trädgårdsmästeri i Gärdesparken Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att lämna igångsättningstillstånd för nybyggnad av ett trädgårdsmästeri i Gärdesparken. Kostnaden för projektet beräknas att uppgå till tkr. Igångsättningstillståndet förutsätter att ytterligare investeringsanslag om tkr beviljas i budget för år 2013 samt att förslaget till hyresavtal med Göteborgs universitet godkänns. För att finansiera projektets driftskostnader gäller, utöver intäkter från Göteborgs universitet, att Mariestads kommun anslår 554 tkr i budget för år 2013 för tekniska förvaltningens fastighetsavdelning samt 215 tkr i budget för år 2013 för tekniska förvaltningens gatuavdelning. På uppdrag av kommunstyrelsen har tekniska förvaltningen, i samråd med verksamhetsföreträdare, upprättat ett förfrågningsunderlag och infodrat anbud för nybyggnad av ett trädgårdsmästeri i Gärdesparken. Nybyggnationen av trädgårdsmästeriet innebär att samtliga planerade byggnader i Gärdesparken kommer att vara uppförda. Det arbete som återstår i Gärdesparken är att flytta tennisbanorna samt bro- och parkanläggningsarbete för att omvandla Gärdesparken till utbildningsområde och besöksmål. Två anbud har inkommit och entreprenör för nybyggnad av trädgårdsmästeriet kommer att antas av tekniska nämnden, med förbehåll att kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd. Den totala projektkostnaden beräknas uppgå till tkr. Kostnaden fördelar sig med tkr på byggnaderna, tkr för universitetets markanläggningar samt tkr för besöksmål Mariestad. För att finansiera investeringen förutsätts att ytterligare tkr beviljas i budget för år 2013 enligt upprättad finansieringsplan. Driftskostnaderna för trädgårdsmästeriet täcks genom hyresintäkter från Göteborgs universitet samt ny internhyra och anslag för ökade kapitalkostnader för Mariestads kommun. Hyreskostnaden för trädgårdsmästeriet, med 50 års avskrivning och 4,5 procents internränta uppgår till tkr/år vara Göteborgs universitet betalar 30 procent år ett och 70 procent år tio. I samband med uppförandet av trädgårdsmästeriet görs omfattande markarbeten för utbildningsbehov och för besöksmål. Markarbetena för universitetets finansieras genom anslag från universitetets budget. Markarbetena för besöksmålet finansieras genom anslag i tekniska förvaltningens driftbudget år 2013 med 215 tkr.

17 Sammanträdesdatum Sida 16 Ksau 137 (forts.) På samma sätt som för murgården tecknas ett avtal med Göteborgs universitet som innebär att universitetet betalar 30 procent av driftskostnaderna år ett och därefter med en trappstegshöjning under tio år betalar 70 procent år tio. Avtalstiden är tio år med nio månaders uppsägning och tre års förlängning. Med planerad byggstart i maj 2012 beräknas avtalet att börja löpa från och med Behandling på sammanträdet Christer Dalvik (MAP) samt Per Rosengren (V) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut. Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson , Nybyggnad av trädgårdsmästeri i Gärdesparken Igångsättningstillstånd. Sammanställning över drift- och investeringskostnader för byggnader och anläggningar i Gärdesparken. Förslag till hyreskontrakt för trädgårdsmästeriet. Kommunstyrelsen (Kommunchef Lars Arvidsson) (Ekonomichef Maria Vaziri) (Ekonom Jonas Eriksson) (Tekniska nämnden)

18 Sammanträdesdatum Sida 17 Ksau 138 KS 2012/0112 Revisionsberättelsen för år 2011 Fråga om anmärkning mot kommunstyrelsen Arbetsutskottets beslut ger ekonomichefen i uppdrag att göra en sammanställning över de protokollsutdrag/beslut då nämndernas ekonomi har behandlats av arbetsutskottet. Johan Abrahamsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Kommunrevisionen har i revisionsberättelsen föreslagit kommunfullmäktige att rikta en anmärkning mot kommunstyrelsen för verksamhetsåret Motiveringen till revisionens förslag är kommunstyrelsens bristande uppsikt över nämnder och bolag. Kommunfullmäktiges presidium är beredningsorgan inför fullmäktiges prövning av frågor om anmärkning mot hur bl.a. kommunstyrelsen har fullgjort sitt uppdrag. Kommunfullmäktiges presidium har begärt ett yttrande från kommunstyrelsen över kommunrevisionens förslag att rikta en anmärkning mot kommunstyrelsen för verksamhetsåret Behandling på sammanträdet Per Rosengren (V) yrkar att arbetsutskottet ska ge ekonomichefen i uppdrag att göra en sammanställning över de protokollsutdrag/beslut då nämndernas ekonomi har behandlats av arbetsutskottet. Johan Abrahamsson (M) yrkar att de förtroendevalda i kommunstyrelsen själva ska utarbeta ett yttrande till revisorerna. Ordförande Jens Söder (S) ställer förslagen under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Rosengrens (V) yrkande. Skrivelse upprättad av stadsjurist Rolf Sjöström , Revisionsberättelsen för år 2011 Frågan om anmärkning mot kommunstyrelsen. Revisorerna i Mariestads kommun, Revisionsberättelse för år 2011.

19 Sammanträdesdatum Sida 18 Ksau 139 Information: Anställning av ny teknisk chef Arbetsutskottets beslut noterar informationen och ställer sig positiv till anställningen av ny teknisk chef Kommunchefen informerar arbetsutskottet om att kommunen har anställt en ny teknisk chef. Förslaget till ny teknisk chef har samverkats med berörda fackliga organisationer, vilka samtliga har tillstyrkt arbetsgivarens förslag. Tekniska nämndens arbetsutskott har informerats om tillsättningen av tjänsten. Muntlig information på sammanträdet.

20 Sammanträdesdatum Sida 19 Ksau 140 Information: Verksamhetsplan anpassad till beslutad plan för år 2013 Arbetsutskottets beslut noterar informationen. gav kommunchefen i uppdrag att redovisa en verksamhetsplan som är anpassad till tidigare beslutad plan för år Kommunchefen lämnar en kortfattad återkoppling av uppdraget på arbetsutskottets sammanträde. Muntlig information på sammanträdet. Kommunchef Lars Arvidsson

21 Sammanträdesdatum Sida 20 Ksau 141 KS 2012/0132 Prognos 1 år 2012 för kommunstyrelsens verksamheter Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att lägga prognos 1 år 2012 för kommunstyrelsens verksamheter till handlingarna. Ekonomienheten har sammanställt prognos 1 år 2012 för kommunstyrelsens verksamheter. Ekonom Jonas Eriksson föredrar prognosen på sammanträdet. Prognos 1 år 2012 för kommunstyrelsens verksamheter. Kommunstyrelsen (Ekonom Jonas Eriksson)

22 Sammanträdesdatum Sida 21 Ksau 142 KS 2012/0132 Prognos 1 år 2012 för Mariestads kommun Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att överlämna prognos 1 år 2012 för Mariestads kommun till kommunfullmäktige. Arbetsutskottets beslut beslutar att kalla presidierna i socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt tekniska nämnden för att presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Åtgärdsplanen ska presenteras vid arbetsutskottets sammanträde Ekonomienheten har sammanställt prognos 1 år 2012 för Mariestads kommun. Ekonom Jonas Eriksson föredrar prognosen på sammanträdet. Enligt beslut i kommunstyrelsen ska de nämnder som uppvisar underskott i de ekonomiska prognoserna presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Åtgärdsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott. Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt tekniska nämnden uppvisade underskott i prognos 1. Behandling på sammanträdet Johan Abrahamsson (M) yrkar att arbetsutskottet ska kalla presidierna i socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt tekniska nämnden för att presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Åtgärdsplanen ska presenteras vid arbetsutskottets sammanträde Ordförande Jens Söder (S) tar upp Abrahamssons (M) yrkande för beslut och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget. Prognos 1 år 2012 för Mariestads kommun. Kommunfullmäktige (Ekonom Jonas Eriksson)

23 Sammanträdesdatum Sida 22 Ksau 143 KS 2011/0084 Uppföljning av kommunstyrelsens mål år 2012 Arbetsutskottets beslut noterar informationen och överlämnar uppföljningen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade om följande mål för nämndens verksamhet år 2012: - Antalet registrerade arbetslösa ungdomar ska minska med 50 procent, jämfört med år 2011, genom offensiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder. - Dacapos högskoleplattform ska starta. Med detta avses att en verksamhetsledare ska vara anställd efter genomfört utredningsarbete. - Delar av stamnät för bredband på landsbygden ska vara i drift. - Färdigställd plan för upprustning av Kinnekullebanan. Detta förutsätter att en arbetsgrupp etableras med Västra Götalandsregionen, Trafikverket samt berörda kommuner. - Attraktivt och sjönära boende i centralorten och på landsbygden. Det innebär för år 2012 att Nolskogen etapp 1 är färdig för försäljning av villatomter. Förvaltningschefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri har sammanställt en uppföljning av kommunstyrelsens mål år 2012 i samband med prognos 1. Uppföljning av kommunstyrelsens mål år 2012 i samband med prognos 1. Kommunstyrelsen (Förvaltningschefen kommunledningskontoret Maria Vaziri)

24 Sammanträdesdatum Sida 23 Ksau 144 Rapporter Möte med Ksau i Skövde kommun Jens Söder (S) rapporterade från möte med kommunstyrelsens arbetsutskott i Skövde kommun Vid mötet deltog även Christer Dalvik (MAP) och Johan Abrahamsson. Vid mötet diskuterades bl.a. möjligheter till samverkan. Motsvarande möte kommer att hållas i september månad. Lönenämnden Jens Söder (S) rapporterade från möte med lönenämnden Tolkförmedlingen Johan Abrahamsson (M) rapporterade från möte med Tolkförmedling i Väst den 3 april. E20-gruppen Johan Abrahamsson (M) rapporterade från möte med E-gruppen den 6 april. Kraftprojektet Christer Dalvik (MAP) rapporterade från möte med Kraftprojektet. RÖS-rapport Kommunchef Lars Arvidsson rapporterade att RÖS-projektet om större investeringar har avslutats. Rapporten är färdigställd och kommer att skickas ut till berörda kommuner.

25 Sammanträdesdatum Sida 24 Bilaga 1: Omröstning 132 Namn och parti JA NEJ AVSTÅR Jens Söder (S) X Christer Dalvik (MAP) X Per Rosengren (V) X Johan Abrahamsson (M) X Rune Skogsberg (C) X Summa: 2 JA 2 NEJ 1 AVSTÅR

26 Anslagsbevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutande organ Sammanträdesdatum Anslagsdatum Anslag tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift... Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 12.30 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne Kjellquist

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Johan Abrahamsson. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Johan Abrahamsson. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg 2011-11-10 1 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Torsö, klockan 14.00 14.20 Beslutande Jens Söder (S) Ordförande Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Johan Abrahamsson (M) 2: e vice ordförande

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 10.00 10.35 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne Kjellquist

Läs mer

Beslut om närvarorätt

Beslut om närvarorätt Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 12.20 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Marianne Kjellquist. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen klockan 11.00-11.40 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Rune Skogsberg (C) 1: e vice ordförande Marianne Kjellquist

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 12.05 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S) 2: e vice ordförande Christer Dalvik

Läs mer

Janne Jansson. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1. Beslutande organ

Janne Jansson. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1. Beslutande organ Sida 1 ande organ Plats och tid Hovden, Stadshuset tisdag den 13 september 2016 kl 08:30-10:05 ande Övriga deltagare Justerare Jan Hallström (L), ordförande Janne Jansson (S), vice ordförande Leif Johansson

Läs mer

Se nästa sida. Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Beslutande organ

Se nästa sida. Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset klockan 18.00 18:50 Beslutande Se nästa sida. Övriga deltagande Christina Karlsson Tolkförmedling Väst ( 19) Riitta Eklind

Läs mer

Johan Abrahamsson. Kommunledningskontoret, kommunkansliet. Ola Blomberg

Johan Abrahamsson. Kommunledningskontoret, kommunkansliet. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.30 11.30 Beslutande Jens Söder (S) Ordförande Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Johan Abrahamsson (M) 2:

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen 2010-03-10 28 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Hemön, kl 13.00-15.45 Beslutande Tommy Pettersson s ordförande Bernt Ekström s ledamot Åsa Olsson v ledamot Leif Andersson c ledamot Siv Samuelsson

Läs mer

Socialnämnden. Övriga deltagande Fred Joachim Bruns (S) Ersättare Förvaltningschef, Vård- och omsorg. Emelie Olsson. Sekreterare...

Socialnämnden. Övriga deltagande Fred Joachim Bruns (S) Ersättare Förvaltningschef, Vård- och omsorg. Emelie Olsson. Sekreterare... Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset, kl. 13.00 14.20 Beslutande Marianne Kjellquist (S) Ordförande Emelie Olsson (V) 1: e vice ordförande Björn Fagerlund (M)

Läs mer

Magnus Dimberg (M) Ledamot Ola Bertilsson (S) Ledamot. Ola Bertilsson. Ingalill Lindblad

Magnus Dimberg (M) Ledamot Ola Bertilsson (S) Ledamot. Ola Bertilsson. Ingalill Lindblad Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Djurö kl 16.00-19.00 Beslutande Ulf Andersson (S) Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Stadshuset, Barn och utbildning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Stadshuset, Barn och utbildning 2009-08-19 64 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Torsörummet, kl 13.00-15.50 Beslutande Tommy Pettersson s ordförande Charlotte Matsson m vice ordförande Bernt Ekström s ledamot Leif Andersson

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-12-06 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset, Mariestad, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ulf Andersson (s) ordförande Staffan Starringer (s) 1:e vice ordförande Evert Eklind (map) 2:e vice

Läs mer

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Övriga deltagande Therese Nordlie (C) adjungerad Birgitta Svensson (C) adjungerad

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Övriga deltagande Therese Nordlie (C) adjungerad Birgitta Svensson (C) adjungerad Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Konferenslokal Hovden, Stadshuset, klockan 8.00 9.20 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Ida Ekeroth (S) vice ordförande Morgan Forsberg

Läs mer

Pia Möller ekonom 13. May-Brith Jansson. Helena Andersson

Pia Möller ekonom 13. May-Brith Jansson. Helena Andersson Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset kl. 08:30-13:10 Beslutande Jan Hallström (FP) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot May-Brith

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 14.00 18.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 170 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 08:30-12:00 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande Jan Hallström (FP) Ledamot

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Torsö kl. 08:30-13:45 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande May-Brith Jansson (C)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Magnus Dimberg (M) Ledamot

Magnus Dimberg (M) Ledamot Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Hemön kl 14.00 17.20 Beslutande Ulf Andersson (S) Ordförande Tore Johansson (S) 1:e vice ordförande Evert

Läs mer

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Konferenslokal Hovden, Stadshuset, klockan 13.15 14.55 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande ej del av 21 Ida Ekeroth (S) vice ordförande ordförande

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Magnus Dimberg (M) ledamot Björn Nilsson (S) ledamot. Gunnar Bohlin (M) ersättare

Magnus Dimberg (M) ledamot Björn Nilsson (S) ledamot. Gunnar Bohlin (M) ersättare Sammanträdesdatum Beslutande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Vänersalen kl. 16.30 17.00 Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande Evert

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Socialnämnden. Jonas Lamprecht (v) ledamot Rune Skogsberg (c) ledamot

Socialnämnden. Jonas Lamprecht (v) ledamot Rune Skogsberg (c) ledamot FN:s barnkonvention har beaktats 2009-03-10 1 Plats och tid Vänersalen, klockan 14.00-16.00 Beslutande Jens Söder Höij (s) ordförande Lennart Daghed (fp) vice ordförande Leif Johansson (s) ledamot Gun-Britt

Läs mer

Jan Hallström (L), ordförande Janne Jansson (S), vice ordförande May-Brith Jansson (C) Björn Fagerlund (M) Leif Johansson (S)

Jan Hallström (L), ordförande Janne Jansson (S), vice ordförande May-Brith Jansson (C) Björn Fagerlund (M) Leif Johansson (S) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, tisdagen den 30 augusti 2016 kl 08:30-11:45 Beslutande Jan Hallström (L), ordförande Janne Jansson (S), vice ordförande May-Brith Jansson (C) Björn Fagerlund

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUNER Sammanträdesdatum Sida IT-nämnden

GULLSPÅNGS KOMMUNER Sammanträdesdatum Sida IT-nämnden IT-nämnden 2016-02-15 10 Plats och tid Kommunhuset, Röda rummet, Töreboda, måndagen den 15 februari 2016, klockan 8.30 10.10 Beslutande Övriga närvarande Johan Abrahamsson (M), ordförande, Mariestads kommun

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.20 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Handlingar att anmäla

Handlingar att anmäla Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 12.15 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 1-2, 8, 13 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen 2010-02-10 17 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Hemön, kl 13.00-16.45 Beslutande Tommy Pettersson s ordförande Bernt Ekström s ledamot Åsa Olsson v ledamot Leif Andersson c ledamot Siv Samuelsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-09-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.25, Sammanträdesrum E-plan, Nämndhuset Birgitta Höijer (C), ordförande Annika Engelbrektsson (S) Bjarne Rasmussen (S) Roland Halvarsson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 15.40 16.00 ( 45)

Sammanträdet ajournerades 15.40 16.00 ( 45) Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset, kl. 13.00 16.45 Sammanträdet ajournerades 15.40 16.00 ( 45) Beslutande Marianne Kjellquist (S) ordförande Emelie Olsson (V)

Läs mer

Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats

Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats Plats och tid Torsö, klockan 14.00-15.45 Beslutande Jens Söder Höij (s) ordförande Lennart Daghed (fp) vice ordförande Leif Johansson (s) ledamot Tuula Ojala (s) ledamot Madeleine Biesert Salen (m) ledamot

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S)

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S) PROTOKOLL 1(20) Paragrafer 239-254 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 08.30 11.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen

Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen 2011-11-10 160 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl 17.30-21.20 Beslutande Tommy Pettersson Friberg (S) ordförande Bernt Ekström (V) 1:e vice ordförande Arne Andersson (S) ledamot

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen

Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen 2011-10-05 128 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, kl 13.30-17.20 Beslutande Tommy Pettersson Friberg (S) ordförande Bernt Ekström (V) 2:e vice ordförande Ingbritt Andersson (M) ledamot

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

Avfallsavdelningen senast 16 september

Avfallsavdelningen senast 16 september Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Hovden, kl. 12.30 13.50 Beslutande Sven-Inge Eriksson (KD) ordförande Jan Hassel (S) vice ordförande Björn Nilsson (S)

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00-11.10 Beslutande Christer Dalvik (MAP) Ordförande Marianne Kjellquist (S) 2: e vice ordförande Nils Farken (MP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott. Magnus Dimberg. Sekreterare... Paragrafer 69-80 Ingalill Lindblad. Ordförande...

Tekniska nämndens arbetsutskott. Magnus Dimberg. Sekreterare... Paragrafer 69-80 Ingalill Lindblad. Ordförande... Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Hemön kl 14.00-16.40 Beslutande Ulf Andersson (S) Ordförande Evert Eklind (MAP) 2:e vice ordförande Sune

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(13) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.45 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Mikael Jonsson. Tekniska nämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-04-24. Beslutande organ

Mikael Jonsson. Tekniska nämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-04-24. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Vänersalen kl 17.00-19.45 Beslutande Ulf Andersson (S) Ordförande Evert Eklind (MAP) 2:e vice ordförande

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-24 28 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl 17.30-20.10 Beslutande Tommy Pettersson s ordförande Charlotte Matsson m vice ordförande Inga-Lill Bertilsson s ledamot Therese Weckström

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Avfallsnämnden. Björn Fagerlund. Annika Kjellkvist. Björn Nilsson. Björn Fagerlund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-04-14 1

Avfallsnämnden. Björn Fagerlund. Annika Kjellkvist. Björn Nilsson. Björn Fagerlund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-04-14 1 2009-04-14 1 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset Mariestads kommun kl 17:00 Beslutande Björn Nilsson (s) Björn Fagerlund (m) Övriga deltagande Annika Kjellkvist avfalls chef Leif Wallroth avfallstekniker

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Pernilla Kristiansson Organisationsutvecklare

Pernilla Kristiansson Organisationsutvecklare Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00-12.20 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 229 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande, tj.görande

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.20 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), ordförande/sed Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-19 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 19 oktober 2012, kl 10.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Helena Hallerhed (C) ledamot. Maria Appelgren. Ann-Christine Gustafsson kostchef. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Helena Hallerhed (C) ledamot. Maria Appelgren. Ann-Christine Gustafsson kostchef. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, kl 08:00-10:20 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Annika Käll (L) ledamot Helena Hallerhed (C) ledamot Tuula Ojala (S) ledamot Leif Andersson

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Stadshuset, sammanträdesrum Torsö, torsdagen den 25 augusti 2016 kl 9: Sammanträdet ajournerades

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Stadshuset, sammanträdesrum Torsö, torsdagen den 25 augusti 2016 kl 9: Sammanträdet ajournerades Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Torsö, torsdagen den 25 augusti 2016 kl 9:00-16.10 Sammanträdet ajournerades 12.10 13.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Rune

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Gunnel Andersson (M), ordförande Marianne Åkerblad (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(22) Plats och tid Kil Arena, torsdag 26 januari 2012, kl. 17.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

Se nästa sida. Bengt Erik Askerlund (MP), Rune Skogsberg (C) Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2013-11-25

Se nästa sida. Bengt Erik Askerlund (MP), Rune Skogsberg (C) Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2013-11-25 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset klockan 18.00 18.35 Beslutande Se nästa sida Övriga deltagande Utses att justera Bengt Erik Askerlund (MP), Rune Skogsberg

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(11) Tid och plats 2016-01-21 - i Kommunhuset klockan 13.00-16.35 Beslutande Theresa Lindahl (M) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - förste vice ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen kl. 17.30-17.50 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Socialförvaltningen, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 17 december 2008, kl

Socialförvaltningen, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 17 december 2008, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 17 december 2008, kl 13.00 15.00 Beslutande Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll Tid och plats Tisdagen den 21 februari 2012, kl 18.00 19.45 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Gerby (M), ordförande Mats Ahlbom (M) Gunnel Bergström (FP) Ove Wallin (C) Hanna

Läs mer