Johan Abrahamsson. Kommunledningskontoret, kommunkansliet. Carina Törnell

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Johan Abrahamsson. Kommunledningskontoret, kommunkansliet. Carina Törnell"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 0 Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan Beslutande Jens Söder (S) Ordförande Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Johan Abrahamsson (M) 2: e vice ordförande Per Rosengren (V) Ledamot Rune Skogsberg (C) Ledamot Övriga deltagande Lars Arvidsson Kommunchef Maria Vaziri Ekonomichef Jonas Eriksson Ekonom Tomas Ekström Fritidschef Lars Bergquist Redovisningsansvarig Christina Herthnek Informationschef Carina Törnell Sekreterare Utses att justera Johan Abrahamsson Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kommunkansliet Sekreterare... Paragrafer Carina Törnell Ordförande... Jens Söder Justerande... Johan Abrahamsson

2 Sammanträdesdatum Sida 1 Ksau 125 Handlingar att anmäla 1. Kommunrevisorerna. Revisionsrapport avseende Intern kontroll vid genomförande av investeringsprojekt. Revisorerna önskar att tekniska nämnden inkommer med svar senast den 11 maj Kommunstyrelsen har erhållit revisionsrapporten för kännedom. (Dnr. KS 2012/0109) 2. Förvaltningsrätten i Jönköping. Beslut om att avslå överklagan från Carina Svensson avseende barn- och utbildningsnämndens beslut att lägga ner skolverksamheten vid Torsö skola fr.o.m. höstterminen Sveriges Kommuner och Landsting. Överenskommelse för 2012 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten. Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

3 Sammanträdesdatum Sida 2 Ksau 126 Inbjudningar 1. Utvärderingsringen. Inbjudan till seminariet Kommunerna och föreningslivet att genomföra analyser av det totala föreningsstödet den 7 maj 2012 i Stockholm. 2. Stiftelsen Företagsam. Inbjudan till Kommunala friskoledagen 2012 Självstyrande skolor en modell för kommunal skolutveckling den 11 maj 2012 i Stockholm. 3. Lidköpings kommun, Luft i Väst. Inbjudan till årsmöte i föreningen Luft i Väst den 4 maj 2012 i Lidköping. Inbjudningarna läggs till handlingarna.

4 Sammanträdesdatum Sida 3 Ksau 127 KS 2012/0071 Ansökan om bidrag för allékonstutställningen 2012 Arbetsutskottets beslut beslutar att avslå ansökan från Allékonstföreningen om bidrag för allékonstutställningen Allékonstföreningen i Mariestad har inkommit med en ansökan om bidrag till allékonstutställningen i Esplanaden år Arrangemanget är en del av skördefesten och föreningen har inför årets arrangemang inbjudit 220 konstnärer och hantverkare att delta. I förra årets allékonstutställning deltog 37 konstnärer och föreningens ambition är att dubbelt så många önskar att delta i årets utställning. Allékonstföreningen ansöker om bidrag med 20 tkr för att täcka sina kostnader för belysning, nya tavelstativ/hållare samt för framtagande och tryckning av folder som beskriver alla konstutställningar som ingår i skördefesten. Allékonstförening har under tidigare år beviljats särskilda medel ur budget för föreningsbidrag för arrangemanget. Föreningen beviljades även ett reducerat verksamhetsbidrag år 2011 om kr. I budgeten för föreningsbidrag finns från och med 2012 inga medel för arrangemangsbidrag eller reducerat verksamhetsbidrag utöver det som är normerat enligt beslutad fördelningsmodell. Föreningen sökte förra året bidrag för allékonstutställningen direkt av kommunstyrelsen och beviljades då ett bidrag på 15 tkr. Fritidschefen föreslår, med hänsyn till den minskade budgeten för föreningsbidrag, att kommunstyrelsens arbetsutskott ska avslå ansökan från Allékostföreningen om bidrag allékonstutställningen Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström , Allékonstföreningen, ansökan om bidrag för Allékonstutställningen Allékonstföreningen , Ansökan om bidrag till Allékonstutställningen Konstföreningen Allékonst Mariestad, Verksamhetsberättelse Protokoll fört vid årsmöte för konstföreningen Allékonst i Mariestad, Konstföreningen Allékonst Mariestad Fritidschef Tomas Ekström, Ekonom Jonas Eriksson

5 Sammanträdesdatum Sida 4 Ksau 128 KS 2012/0068 Ansökan från Mariestads scoutkår om bidrag för valborgsmässofirande i Alhagen Arbetsutskottets beslut beslutar att avslå ansökan om bidrag från Mariestads scoutkår för valborgsmässofirande i Alhagen. Mariestads scoutkår anordnar sedan många år ett traditionellt valborgsmässofirande i Alhagen. Scoutkår har erhållit kommunalt bidrag för att genomföra arrangemanget. Bidraget har betalats ur föreningsbidragens budget för arrangemang. Scoutkåren har inkommit med en ansökan om bidrag för att genomföra valborgsmässofirande i Alhagen år År 2011 fick Mariestads scoutkår kr i anläggningsbidrag och kr i verksamhetsbidrag. Dessa bidrag är normerade och finns även tillgängliga för ansökan i 2012 års budget. Mariestads scoutkår erhöll även ett särskilt arrangemangsbidrag för valborgsmässofirandet som uppgick till kronor. Mariestads scoutkår ansöker om ett bidrag för årets arrangemang med kronor vilket motsvarar föreningens kostnader för Mariestads blåsorkester, ljudanläggning och polistillstånd. Från och med år 2012 finns inga medel i budgeten för föreningsbidrag utöver de bidrag som är normerade enligt beslutad fördelningsmodell. Fritidschefen föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om bidrag från Mariestads scoutkår för valborgsmässofirande i Alhagen. Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström , Mariestads scoutkår, ansökan om valborgsmässofirande i Alhagen. Ansökan om bidrag från Mariestads scoutkår, Mariestads scoutkår Fritidschef Tomas Ekström Ekonom Jonas Eriksson

6 Sammanträdesdatum Sida 5 Ksau 129 KS 2012/0069 Ansökan från Sjötorps samhällsförening om hyresbidrag för samhällsgården i Sjötorp Arbetsutskottets beslut beslutar att avslå ansökan om hyresbidrag från Sjötorps samhällsförenings under avvecklingsperioden för samhällsgården i Sjötorp. Sjötorps samhällsförenings har inkommit med en ansökan om hyresbidrag för avveckling av samhällsgården i Sjötorp. Föreningen har inte specificerat beloppet på ansökt bidrag. Socialförvaltningen har tidigare hyrt lokaler i samhällsgården med en årshyra om kronor. Socialförvaltningen har sagt upp hyreskontraktet som löper ut Utan hyresintäkten från kommunen har föreningen ingen möjlighet att driva samhällsgården vidare, inte minst med anledning av att uppvärmningskostnaden är mycket kännbar för föreningens ekonomi. Övriga hyresintäkter är försumbara i jämförelse med hyresintäkterna från socialförvaltningen. Under år 2011 erhöll föreningen ett särskilt arrangemangsbidrag ur budget för föreningsbidrag. I övrigt har föreningen inte erhållit några bidrag. Om föreningen inkommer med en ansökan om anläggningsbidrag och/eller hyresbidrag, vilka båda är normerade enligt beslutad fördelningsmodell och finns tillgängliga för ansökan 2012, kan föreningen beviljas ett årligt normerat hyresbidrag om 5 000kr. Med beaktande av intäkterna från återstoden av hyresavtalet, ovanstående möjliga hyresbidrag samt att kostnaderna för drift (uppvärmning) är väsentligt mindre under sommarhalvåret bedömer fritidschefen att Sjötorps samhällsförening får den tid som föreningen behöver för att avveckla Samhällsgården. Fritidschefen föreslår därför att kommunstyrelsen besluta att avslå ansökan om hyresbidrag från Sjötorps samhällsförening. Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström , Sjötorps samhällsförening, ansökan om hyresbidrag för samhällsföreningen i Sjötorp. Skrivelse från Sjötorps Samhällsförenings , Ansökan om hyresbidrag under avvecklingsperioden för Samhällsföreningen i Sjötorp. Sjötorps Samhällsförening Fritidschef Tomas Ekström

7 Sammanträdesdatum Sida 6 Ksau 130 KS 2012/0121 Riktlinjer för användning av sociala medier i Mariestads kommun Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att anta Riktlinjer för användning av sociala medier i Mariestads kommun. Mot bakgrund av att användandet av sociala medier ökat har informationsenheten uppmärksammat ett behov av att skapa riktlinjer för hur Mariestads kommun ska arbeta med och förhålla sig till sociala medier. Det upprättade förslaget till riktlinjer tydliggör både syftet med att närvara i sociala medier samt de krav som det ställer på organisationen. Skrivelse upprättad av informationschef Christina Herthnek , Riktlinjer för användning av sociala medier i Mariestads kommun. Förslag till riktlinjer för användning av sociala medier, Mariestads kommun. Kommunfullmäktige (Informationschef Christina Herthnek)

8 Sammanträdesdatum Sida 7 Ksau 131 KS 2012/0122 Fråga om utformning av fortsatt utredning av skolstruktur Arbetsutskottets beslut 1. beslutar att bordlägga ärendet. 2. Arbetsutskottet beslutar att bjuda in barn- och utbildningsnämndens presidium till arbetsutskottets sammanträde för att diskutera ärendet. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade att efterfråga besked från kommunstyrelsen om hur den fortsatta skolstrukturutredningen ska utformas. Barnoch utbildningsnämndens arbetsutskott framhåller att ett tydligt uppdrag saknas för vad kommunen vill med skolorna i Mariestad. Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott , Skolstrukturutredningen. Barn- och utbildningsnämnden

9 Sammanträdesdatum Sida 8 Ksau 132 KS 2012/0093 Återtagande av beslut att införa lagen om valfrihetssystem (LOV) inom äldreomsorgen Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att återta beslut 6/2010 om att införa lagen om valfrihetssystem (LOV) inom äldreomsorgen i Mariestads kommun. Kommunfullmäktige beslutade att införa lagen om valfrihetssystem (LOV) inom äldreomsorgen i Mariestads kommuns. Enligt kommunallagen 3 kap. 16 ges kommunen rätt att, efter beslut av fullmäktige, överlämna vården/omsorgen av kommunal angelägenhet till annan. Huvudansvaret för omsorgen fråntas dock inte kommunen. Kommunfullmäktige beslutade om Åtgärder för en långsiktigt stark ekonomi i Mariestads kommun. Detta åtgärdspaket innefattade bl.a. att två tredjedelar av äldreomsorgen i Mariestads kommun ska läggas ut på entreprenad. Upphandlingen av entreprenörer ska ske enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Socialnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att återta beslutet om införandet av lagen om valfrihetssystemet (LOV) inom äldreomsorgen som togs i januari Socialnämnden beslutade vidare att, i avvaktan på beslut från kommunfullmäktige, tillfälligt stänga ansökningsmöjligheten för presumtiva utförare. Behandling på sammanträdet Johan Abrahamsson (M) yrkar att Mariestads kommun ska avvakta borttagandet av LOV fram till beslut är fattat om upphandling av hemtjänsten. Rune Skogsberg (C) tillstyrker Abrahamssons (M) yrkande. Per Rosengren (V) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut. Ordförande Jens Söder (S) ställer förslagen under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar enligt kommunchefens förslag till beslut. Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av kommunstyrelsens godkände propositionsordning. De ledamöter som röstar enligt Per Rosengrens (V) tillstyrkande av kommunchefens förslag till beslut röstar ja. De ledamöter som röstar enligt Johan Abrahamssons (m) yrkande röstar nej. Vid omröstningen avges 2 ja-röster och 2 nej-röster samt en ledamot som avstod. Ordföranden röstade ja och mot bakgrund av ordförandes utslagsröst har arbetsutskottet därmed beslutat enligt kommunchefens förslag till beslut. Hur respektive ledamot röstat framgår av bilagd omröstningslista, bilaga 1.

10 Sammanträdesdatum Sida 9 Ksau 132 (forts.) Protokollsutdrag från socialnämnden , Lagen om valfrihetssystem (LOV) borttagande. Skrivelse upprättad av utvecklare Katrin Jedselius , Lagen om valfrihetssystem, borttagande. Skrivelse upprättad av utvecklare Katrin Jedselius , Lagen om valfrihetssystem, LOV. Kommunfullmäktige (Socialnämnden)

11 Sammanträdesdatum Sida 10 Ksau 133 KS 2012/0091 Begäran om medel för kostnader i samband med besparingar Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att avslå socialnämndens begäran om medel som kompensation för uteblivna besparingar i verksamheten. Motiveringen till beslutet är att det åligger nämnden att genomföra alternativa besparingar om redan beslutade besparingar inte ger önskvärt resultat. Socialnämnden beslutade i juli 2011 att förändra i korttidsverksamheten inom äldreomsorgen. Besparingen skulle nå full effekt från och med januari Detta har dock inte varit möjligt att genomföra. Inledningsvis var planen att ingen av de boende skulle behöva flytta samt att korttidsverksamheten skulle fördelas ut på två boenden. Då detta har dragit ut på tiden har socialförvaltningen beslutat att införa korttidsverksamhet på samtliga äldreboenden. Förvaltningen räknar med att strukturförändring inom verksamheten ska vara genomförd innan april månads utgång. Kolarebackens korttidslokaler kommer därmed att stå tomma från och med maj månad Socialnämnden beslutade att äska en miljon kronor från kommunstyrelsen för kostnader i samband med besparingar för Kolarebacken. Behandling på sammanträdet Christer Dalvik (MAP) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut. Protokollsutdrag från socialnämnden , Finansiering av kostnader i samband med besparing för Kolarebacken. Skrivelse upprättad av avdelningschef vård och omsorg Lotta Hjoberg samt ekonom Annica Olsson , Finansiering av kostnader i samband med besparing Kolarebacken. Kommunstyrelsen (Socialnämnden) (Ekonomichef Maria Vaziri)

12 Sammanträdesdatum Sida 11 Ksau 134 KS 2012/0042 Medborgarförslag om inköp av hjärtstartare till Sjötorp Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. Arvo Vikström har lämnat in ett medborgarförslag i vilket han föreslår att Mariestads kommun ska anslå 15 tkr för att köpa in en hjärtstartare som ska placeras i Sjötorp. Medborgarförslaget framhåller att Sjötorp årligen besöks av turister och att en centralt placerad hjärtstartare är ett utmärkt sätt att rädda liv. Planeringschefen samt turismutvecklaren framhåller i ett yttrande över medborgarförslaget att Mariestads kommun har ett flertal hjärtstartare som är placerade i kommunens lokaler, t.ex. stadshuset, teatern och skolor. Turistbyrån i Sjötorp, som är en kommunal verksamhet, har öppet på högsäsong från midsommar till i mitten av augusti. Den begränsade öppentiden motiverar inte hjärtstartarens placering i turistbyrån. På flera platser i Mariestad har privata näringsidkare själva finansierat inköp av hjärtstartare. Ett anslag från Mariestads kommun enligt önskemålet i medborgarförslaget skulle innebära att kommunen måste ta ett helhetsgrepp över andra strategiska placeringar för hjärtstartare i hela kommunen. Planeringschefen samt turismutvecklaren föreslår därför att medborgarförslaget avslås. vidare föreslås att Sjötorps Samhällsförening tillsammans med övriga lokala föreningar och näringsidkare köper in en hjärtstartare. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) framhåller i ett yttrande över medborgarförslaget att inköp av en hjärtstartare är ett positivt förslag då fler liv kan räddas om någon i omgivningen ingriper snabbt vid hjärtstopp. Chansen att överleva ökar om hjärt- och lungräddning påbörjas snabbt. MAS:en framhåller även att den som köper hjärtstartaren har ett ansvar att sköta apparaten så att den är funktionsduglig. Ansvaret innefattar även att de personer som ska använda hjärtstartaren har tillräckliga kunskaper. Medicinskt ansvarig sjuksköterska föreslår därför att medborgarförslaget avslås med hänsyn till det ansvar som följer vid användandet av hjärtstartaren så som kunskap och utbildning. Behandling på sammanträdet Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut. Medborgarförslag från Arvo Vikström om att Mariestads kommun ska anslå 15 tkr för att köpa in en hjärtstartare som ska placeras i Sjötorp. Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt turismutvecklare Anna Söderman , Medborgarförslag om hjärtstartare till Sjötorp.

13 Sammanträdesdatum Sida 12 Ksau 134 (forts.) Skrivelse upprättad av Medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson , Yttrande i ärendet: Medborgarförslag om inköp av hjärtstarter till Sjötorp. Kommunfullmäktige (Arvo Vikström) (Planeringschef Kristofer Svensson) (Turismutvecklare Anna Söderman) (Medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson)

14 Sammanträdesdatum Sida 13 Ksau 135 KS 2011/0307 Revidering av kommunfullmäktiges reglemente samt ändring av tidigare beslut om utökad interpellations- och frågerätt Arbetsutskottets beslut beslutar att bordlägga ärendet till arbetsutskottets sammanträde Stadsjuristen ska närvara och informera då ärendet handläggs av arbetsutskottet. Kommunfullmäktiges presidium har gjort en översyn av kommunfullmäktiges arbetsordning och föreslår nu en revidering av arbetsordningen. Förslagen till ändringar är huvudsakligen av redaktionell natur. Ändringarna har markerats med rött i förslaget. Den 16 juni 2003 (KF 69/03) utökade kommunfullmäktige rätten att ställa interpellationer och frågor även till ordföranden samt förste och andre vice ordförande i utskott. Förslaget innebär att beslutet, i den delen, upphävs. Skrivelse upprättad av stadsjurist Rolf Sjöström , Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning m.m. Förslag till revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige , Motion om utökad interpellationsrätt i kommunfullmäktige. Stadsjurist Rolf Sjöström

15 Sammanträdesdatum Sida 14 Ksau 136 Åtgärder för en långsiktigt stark ekonomi i Mariestads kommun Arbetsutskottets beslut noterar informationen. Vid arbetsutskottets sammanträde framfördes önskemål om att kommunchefen alternativt projektledare Lars Bergqvist ska informera om åtgärdspaketet för en långsiktigt stark ekonomi i Mariestads kommun vid arbetsutskottets samtliga sammanträden. Kommunchef Lars Arvidsson samt projektledare/redovisningschef Lars Bergquist lämnar en lägesrapport om det arbete som pågår och planeras inom ramen för åtgärdspaketet. Muntlig information på sammanträdet. Kommunchef Lars Arvidsson Projektledare/redovisningschef Lars Bergquist

16 Sammanträdesdatum Sida 15 Ksau 137 KS 2012/0123 Igångsättningstillstånd för nybyggnation av trädgårdsmästeri i Gärdesparken Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att lämna igångsättningstillstånd för nybyggnad av ett trädgårdsmästeri i Gärdesparken. Kostnaden för projektet beräknas att uppgå till tkr. Igångsättningstillståndet förutsätter att ytterligare investeringsanslag om tkr beviljas i budget för år 2013 samt att förslaget till hyresavtal med Göteborgs universitet godkänns. För att finansiera projektets driftskostnader gäller, utöver intäkter från Göteborgs universitet, att Mariestads kommun anslår 554 tkr i budget för år 2013 för tekniska förvaltningens fastighetsavdelning samt 215 tkr i budget för år 2013 för tekniska förvaltningens gatuavdelning. På uppdrag av kommunstyrelsen har tekniska förvaltningen, i samråd med verksamhetsföreträdare, upprättat ett förfrågningsunderlag och infodrat anbud för nybyggnad av ett trädgårdsmästeri i Gärdesparken. Nybyggnationen av trädgårdsmästeriet innebär att samtliga planerade byggnader i Gärdesparken kommer att vara uppförda. Det arbete som återstår i Gärdesparken är att flytta tennisbanorna samt bro- och parkanläggningsarbete för att omvandla Gärdesparken till utbildningsområde och besöksmål. Två anbud har inkommit och entreprenör för nybyggnad av trädgårdsmästeriet kommer att antas av tekniska nämnden, med förbehåll att kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd. Den totala projektkostnaden beräknas uppgå till tkr. Kostnaden fördelar sig med tkr på byggnaderna, tkr för universitetets markanläggningar samt tkr för besöksmål Mariestad. För att finansiera investeringen förutsätts att ytterligare tkr beviljas i budget för år 2013 enligt upprättad finansieringsplan. Driftskostnaderna för trädgårdsmästeriet täcks genom hyresintäkter från Göteborgs universitet samt ny internhyra och anslag för ökade kapitalkostnader för Mariestads kommun. Hyreskostnaden för trädgårdsmästeriet, med 50 års avskrivning och 4,5 procents internränta uppgår till tkr/år vara Göteborgs universitet betalar 30 procent år ett och 70 procent år tio. I samband med uppförandet av trädgårdsmästeriet görs omfattande markarbeten för utbildningsbehov och för besöksmål. Markarbetena för universitetets finansieras genom anslag från universitetets budget. Markarbetena för besöksmålet finansieras genom anslag i tekniska förvaltningens driftbudget år 2013 med 215 tkr.

17 Sammanträdesdatum Sida 16 Ksau 137 (forts.) På samma sätt som för murgården tecknas ett avtal med Göteborgs universitet som innebär att universitetet betalar 30 procent av driftskostnaderna år ett och därefter med en trappstegshöjning under tio år betalar 70 procent år tio. Avtalstiden är tio år med nio månaders uppsägning och tre års förlängning. Med planerad byggstart i maj 2012 beräknas avtalet att börja löpa från och med Behandling på sammanträdet Christer Dalvik (MAP) samt Per Rosengren (V) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut. Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson , Nybyggnad av trädgårdsmästeri i Gärdesparken Igångsättningstillstånd. Sammanställning över drift- och investeringskostnader för byggnader och anläggningar i Gärdesparken. Förslag till hyreskontrakt för trädgårdsmästeriet. Kommunstyrelsen (Kommunchef Lars Arvidsson) (Ekonomichef Maria Vaziri) (Ekonom Jonas Eriksson) (Tekniska nämnden)

18 Sammanträdesdatum Sida 17 Ksau 138 KS 2012/0112 Revisionsberättelsen för år 2011 Fråga om anmärkning mot kommunstyrelsen Arbetsutskottets beslut ger ekonomichefen i uppdrag att göra en sammanställning över de protokollsutdrag/beslut då nämndernas ekonomi har behandlats av arbetsutskottet. Johan Abrahamsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Kommunrevisionen har i revisionsberättelsen föreslagit kommunfullmäktige att rikta en anmärkning mot kommunstyrelsen för verksamhetsåret Motiveringen till revisionens förslag är kommunstyrelsens bristande uppsikt över nämnder och bolag. Kommunfullmäktiges presidium är beredningsorgan inför fullmäktiges prövning av frågor om anmärkning mot hur bl.a. kommunstyrelsen har fullgjort sitt uppdrag. Kommunfullmäktiges presidium har begärt ett yttrande från kommunstyrelsen över kommunrevisionens förslag att rikta en anmärkning mot kommunstyrelsen för verksamhetsåret Behandling på sammanträdet Per Rosengren (V) yrkar att arbetsutskottet ska ge ekonomichefen i uppdrag att göra en sammanställning över de protokollsutdrag/beslut då nämndernas ekonomi har behandlats av arbetsutskottet. Johan Abrahamsson (M) yrkar att de förtroendevalda i kommunstyrelsen själva ska utarbeta ett yttrande till revisorerna. Ordförande Jens Söder (S) ställer förslagen under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Rosengrens (V) yrkande. Skrivelse upprättad av stadsjurist Rolf Sjöström , Revisionsberättelsen för år 2011 Frågan om anmärkning mot kommunstyrelsen. Revisorerna i Mariestads kommun, Revisionsberättelse för år 2011.

19 Sammanträdesdatum Sida 18 Ksau 139 Information: Anställning av ny teknisk chef Arbetsutskottets beslut noterar informationen och ställer sig positiv till anställningen av ny teknisk chef Kommunchefen informerar arbetsutskottet om att kommunen har anställt en ny teknisk chef. Förslaget till ny teknisk chef har samverkats med berörda fackliga organisationer, vilka samtliga har tillstyrkt arbetsgivarens förslag. Tekniska nämndens arbetsutskott har informerats om tillsättningen av tjänsten. Muntlig information på sammanträdet.

20 Sammanträdesdatum Sida 19 Ksau 140 Information: Verksamhetsplan anpassad till beslutad plan för år 2013 Arbetsutskottets beslut noterar informationen. gav kommunchefen i uppdrag att redovisa en verksamhetsplan som är anpassad till tidigare beslutad plan för år Kommunchefen lämnar en kortfattad återkoppling av uppdraget på arbetsutskottets sammanträde. Muntlig information på sammanträdet. Kommunchef Lars Arvidsson

21 Sammanträdesdatum Sida 20 Ksau 141 KS 2012/0132 Prognos 1 år 2012 för kommunstyrelsens verksamheter Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att lägga prognos 1 år 2012 för kommunstyrelsens verksamheter till handlingarna. Ekonomienheten har sammanställt prognos 1 år 2012 för kommunstyrelsens verksamheter. Ekonom Jonas Eriksson föredrar prognosen på sammanträdet. Prognos 1 år 2012 för kommunstyrelsens verksamheter. Kommunstyrelsen (Ekonom Jonas Eriksson)

22 Sammanträdesdatum Sida 21 Ksau 142 KS 2012/0132 Prognos 1 år 2012 för Mariestads kommun Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att överlämna prognos 1 år 2012 för Mariestads kommun till kommunfullmäktige. Arbetsutskottets beslut beslutar att kalla presidierna i socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt tekniska nämnden för att presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Åtgärdsplanen ska presenteras vid arbetsutskottets sammanträde Ekonomienheten har sammanställt prognos 1 år 2012 för Mariestads kommun. Ekonom Jonas Eriksson föredrar prognosen på sammanträdet. Enligt beslut i kommunstyrelsen ska de nämnder som uppvisar underskott i de ekonomiska prognoserna presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Åtgärdsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott. Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt tekniska nämnden uppvisade underskott i prognos 1. Behandling på sammanträdet Johan Abrahamsson (M) yrkar att arbetsutskottet ska kalla presidierna i socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt tekniska nämnden för att presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Åtgärdsplanen ska presenteras vid arbetsutskottets sammanträde Ordförande Jens Söder (S) tar upp Abrahamssons (M) yrkande för beslut och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget. Prognos 1 år 2012 för Mariestads kommun. Kommunfullmäktige (Ekonom Jonas Eriksson)

23 Sammanträdesdatum Sida 22 Ksau 143 KS 2011/0084 Uppföljning av kommunstyrelsens mål år 2012 Arbetsutskottets beslut noterar informationen och överlämnar uppföljningen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade om följande mål för nämndens verksamhet år 2012: - Antalet registrerade arbetslösa ungdomar ska minska med 50 procent, jämfört med år 2011, genom offensiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder. - Dacapos högskoleplattform ska starta. Med detta avses att en verksamhetsledare ska vara anställd efter genomfört utredningsarbete. - Delar av stamnät för bredband på landsbygden ska vara i drift. - Färdigställd plan för upprustning av Kinnekullebanan. Detta förutsätter att en arbetsgrupp etableras med Västra Götalandsregionen, Trafikverket samt berörda kommuner. - Attraktivt och sjönära boende i centralorten och på landsbygden. Det innebär för år 2012 att Nolskogen etapp 1 är färdig för försäljning av villatomter. Förvaltningschefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri har sammanställt en uppföljning av kommunstyrelsens mål år 2012 i samband med prognos 1. Uppföljning av kommunstyrelsens mål år 2012 i samband med prognos 1. Kommunstyrelsen (Förvaltningschefen kommunledningskontoret Maria Vaziri)

24 Sammanträdesdatum Sida 23 Ksau 144 Rapporter Möte med Ksau i Skövde kommun Jens Söder (S) rapporterade från möte med kommunstyrelsens arbetsutskott i Skövde kommun Vid mötet deltog även Christer Dalvik (MAP) och Johan Abrahamsson. Vid mötet diskuterades bl.a. möjligheter till samverkan. Motsvarande möte kommer att hållas i september månad. Lönenämnden Jens Söder (S) rapporterade från möte med lönenämnden Tolkförmedlingen Johan Abrahamsson (M) rapporterade från möte med Tolkförmedling i Väst den 3 april. E20-gruppen Johan Abrahamsson (M) rapporterade från möte med E-gruppen den 6 april. Kraftprojektet Christer Dalvik (MAP) rapporterade från möte med Kraftprojektet. RÖS-rapport Kommunchef Lars Arvidsson rapporterade att RÖS-projektet om större investeringar har avslutats. Rapporten är färdigställd och kommer att skickas ut till berörda kommuner.

25 Sammanträdesdatum Sida 24 Bilaga 1: Omröstning 132 Namn och parti JA NEJ AVSTÅR Jens Söder (S) X Christer Dalvik (MAP) X Per Rosengren (V) X Johan Abrahamsson (M) X Rune Skogsberg (C) X Summa: 2 JA 2 NEJ 1 AVSTÅR

26 Anslagsbevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutande organ Sammanträdesdatum Anslagsdatum Anslag tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift... Ola Blomberg

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 12.05 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S) 2: e vice ordförande Christer Dalvik

Läs mer

Socialnämnden. Övriga deltagande Fred Joachim Bruns (S) Ersättare Förvaltningschef, Vård- och omsorg. Emelie Olsson. Sekreterare...

Socialnämnden. Övriga deltagande Fred Joachim Bruns (S) Ersättare Förvaltningschef, Vård- och omsorg. Emelie Olsson. Sekreterare... Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset, kl. 13.00 14.20 Beslutande Marianne Kjellquist (S) Ordförande Emelie Olsson (V) 1: e vice ordförande Björn Fagerlund (M)

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Pia Möller ekonom 13. May-Brith Jansson. Helena Andersson

Pia Möller ekonom 13. May-Brith Jansson. Helena Andersson Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset kl. 08:30-13:10 Beslutande Jan Hallström (FP) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot May-Brith

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Konferenslokal Hovden, Stadshuset, klockan 13.15 14.55 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande ej del av 21 Ida Ekeroth (S) vice ordförande ordförande

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Magnus Dimberg (M) ledamot Björn Nilsson (S) ledamot. Gunnar Bohlin (M) ersättare

Magnus Dimberg (M) ledamot Björn Nilsson (S) ledamot. Gunnar Bohlin (M) ersättare Sammanträdesdatum Beslutande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Vänersalen kl. 16.30 17.00 Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande Evert

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats

Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats Plats och tid Torsö, klockan 14.00-15.45 Beslutande Jens Söder Höij (s) ordförande Lennart Daghed (fp) vice ordförande Leif Johansson (s) ledamot Tuula Ojala (s) ledamot Madeleine Biesert Salen (m) ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Se nästa sida. Bengt Erik Askerlund (MP), Rune Skogsberg (C) Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2013-11-25

Se nästa sida. Bengt Erik Askerlund (MP), Rune Skogsberg (C) Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2013-11-25 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset klockan 18.00 18.35 Beslutande Se nästa sida Övriga deltagande Utses att justera Bengt Erik Askerlund (MP), Rune Skogsberg

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott. Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande. Evert Eklind (MAP)

Tekniska nämndens arbetsutskott. Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande. Evert Eklind (MAP) Sammanträdesdatum Sida 0 ande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Hemön, kl. 14.00 16.10 ande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande Evert Eklind

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Socialnämnden. Övriga deltagande Anita Ahl (M) ersättare Annika Alpsten (KD) ersättare, deltog ej 58, 66 Carina Gustavsson. Bengt Erik Askerlund

Socialnämnden. Övriga deltagande Anita Ahl (M) ersättare Annika Alpsten (KD) ersättare, deltog ej 58, 66 Carina Gustavsson. Bengt Erik Askerlund Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset, kl. 13.00 16.05, sammanträdet ajournerades kl. 15.30 15.50 Beslutande Marianne Kjellquist (S) ordförande Emelie Olsson (V)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.55 11.00

Sammanträdet ajournerades 9.55 11.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 12.30 Sammanträdet ajournerades 9.55 11.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Christer Dalvik (MAP) 1:

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset 2011-11-01 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, kl. 13:00-16:10 Beslutande Marianne Kjellquist (S) ordförande Emelie Olsson (V) 1: e vice ordförande Björn Fagerlund (M) 2: e vice ordförande Leif

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 12.10 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Nils Farken (MP) Ledamot Rune Skogsberg (C) Ledamot

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Socialnämnden. Övriga deltagande Rune Eriksson (MAP) Ersättare Anita Ahl (M) Ersättare. Margareta Alexandersson. Sekreterare... Paragrafer 111-117

Socialnämnden. Övriga deltagande Rune Eriksson (MAP) Ersättare Anita Ahl (M) Ersättare. Margareta Alexandersson. Sekreterare... Paragrafer 111-117 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen kl 13:00-14:20 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande Leif Johansson (S) Ledamot Eivor

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.25-14.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Socialnämnden. Cathrin Hurtig Andersson förvaltningsekonom 41 Katrin Jedselius projektledare 41 Lotta Hjoberg avdelningschef VoO 41.

Socialnämnden. Cathrin Hurtig Andersson förvaltningsekonom 41 Katrin Jedselius projektledare 41 Lotta Hjoberg avdelningschef VoO 41. 2010-04-13 1 Plats och tid Torsö, Stadshuset, klockan 14.00-15.45 Beslutande Jens Söder Höij (S) ordförande Lennart Daghed (FP) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot Gun-Britt Alenljung (S) ledamot

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 17.18. Kommunkontoret 2008-12-17

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 17.18. Kommunkontoret 2008-12-17 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 17.18 1 (16) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande ( 117-125, 127-129) Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-10.30 1 (15) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Övriga närvarande: Barbara

Läs mer

Kommunfullmäktige. Se nästa sida. Dan Freij (kd) och Daniel Nilsson (v) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-02-28 0.

Kommunfullmäktige. Se nästa sida. Dan Freij (kd) och Daniel Nilsson (v) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-02-28 0. 2011-02-28 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl 18.00 19.25 Beslutande Se nästa sida Övriga deltagande kommunsekreterare Ola Blomberg 28 Utses att justera Dan Freij (kd) och Daniel

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 17.00-17.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lars Carlén

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.53 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Pensionärsrådet. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-05-04, kl. 13:30-15:25

Pensionärsrådet. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-05-04, kl. 13:30-15:25 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-05-04, kl. 13:30-15:25 Beslutande: Övriga närvarande: Adjungerade: Susanne Jönsson, ordförande Elisabeth Sandberg Kullenberg, ledamot, kommunstyrelsen

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Margareta Alexandersson

Margareta Alexandersson Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset; sammanträdesrum Torsö kl. 09.45-12:00 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande May-Brith Jansson (C)

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Övriga deltagande Pia Möller ekonom 66 Carina Gustavsson MAS 67 Annsofie Hermansson enhetschef 72 Stina Arvidsson PA-konsult 72.

Övriga deltagande Pia Möller ekonom 66 Carina Gustavsson MAS 67 Annsofie Hermansson enhetschef 72 Stina Arvidsson PA-konsult 72. Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Österön, Stadshuset kl. 08:30-11:35 Sammanträdet ajournerades mellan kl. 09:00-09:05 och 10:45-10:50 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S), vice ordförande Kjell-Åke Johansson (KD) ersätter Barbro Lund (KD) Siw Malmsten (FP) Inger Strand (FP) Tomas

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2011.08.29 1

Socialnämnden 2011.08.29 1 Socialnämnden 2011.08.29 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 16.25-16.40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Thomas Hansson (S) Mohamad Rezkar (S) tjg ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2015-08-25 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 93 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-19. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 och 1 2012-12-19 8:15-12:30

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-19. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 och 1 2012-12-19 8:15-12:30 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 och 1 2012-12-19 8:15-12:30 Beslutande Kristina Svensson 136-141 Bengt Torstensson Veronica Almroth 136-139 Claes Nordevik 140-142 Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Nr Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Plats och tid Melleruds kommunkontor och Karolinen, tisdagen den 20 december 2005, klockan 09:00 17:00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Erik Johansson

Läs mer