Johan Abrahamsson. Kommunledningskontoret, kommunkansliet. Carina Törnell

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Johan Abrahamsson. Kommunledningskontoret, kommunkansliet. Carina Törnell"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 0 Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan Beslutande Jens Söder (S) Ordförande Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Johan Abrahamsson (M) 2: e vice ordförande Per Rosengren (V) Ledamot Rune Skogsberg (C) Ledamot Övriga deltagande Lars Arvidsson Kommunchef Maria Vaziri Ekonomichef Jonas Eriksson Ekonom Tomas Ekström Fritidschef Lars Bergquist Redovisningsansvarig Christina Herthnek Informationschef Carina Törnell Sekreterare Utses att justera Johan Abrahamsson Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kommunkansliet Sekreterare... Paragrafer Carina Törnell Ordförande... Jens Söder Justerande... Johan Abrahamsson

2 Sammanträdesdatum Sida 1 Ksau 125 Handlingar att anmäla 1. Kommunrevisorerna. Revisionsrapport avseende Intern kontroll vid genomförande av investeringsprojekt. Revisorerna önskar att tekniska nämnden inkommer med svar senast den 11 maj Kommunstyrelsen har erhållit revisionsrapporten för kännedom. (Dnr. KS 2012/0109) 2. Förvaltningsrätten i Jönköping. Beslut om att avslå överklagan från Carina Svensson avseende barn- och utbildningsnämndens beslut att lägga ner skolverksamheten vid Torsö skola fr.o.m. höstterminen Sveriges Kommuner och Landsting. Överenskommelse för 2012 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten. Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

3 Sammanträdesdatum Sida 2 Ksau 126 Inbjudningar 1. Utvärderingsringen. Inbjudan till seminariet Kommunerna och föreningslivet att genomföra analyser av det totala föreningsstödet den 7 maj 2012 i Stockholm. 2. Stiftelsen Företagsam. Inbjudan till Kommunala friskoledagen 2012 Självstyrande skolor en modell för kommunal skolutveckling den 11 maj 2012 i Stockholm. 3. Lidköpings kommun, Luft i Väst. Inbjudan till årsmöte i föreningen Luft i Väst den 4 maj 2012 i Lidköping. Inbjudningarna läggs till handlingarna.

4 Sammanträdesdatum Sida 3 Ksau 127 KS 2012/0071 Ansökan om bidrag för allékonstutställningen 2012 Arbetsutskottets beslut beslutar att avslå ansökan från Allékonstföreningen om bidrag för allékonstutställningen Allékonstföreningen i Mariestad har inkommit med en ansökan om bidrag till allékonstutställningen i Esplanaden år Arrangemanget är en del av skördefesten och föreningen har inför årets arrangemang inbjudit 220 konstnärer och hantverkare att delta. I förra årets allékonstutställning deltog 37 konstnärer och föreningens ambition är att dubbelt så många önskar att delta i årets utställning. Allékonstföreningen ansöker om bidrag med 20 tkr för att täcka sina kostnader för belysning, nya tavelstativ/hållare samt för framtagande och tryckning av folder som beskriver alla konstutställningar som ingår i skördefesten. Allékonstförening har under tidigare år beviljats särskilda medel ur budget för föreningsbidrag för arrangemanget. Föreningen beviljades även ett reducerat verksamhetsbidrag år 2011 om kr. I budgeten för föreningsbidrag finns från och med 2012 inga medel för arrangemangsbidrag eller reducerat verksamhetsbidrag utöver det som är normerat enligt beslutad fördelningsmodell. Föreningen sökte förra året bidrag för allékonstutställningen direkt av kommunstyrelsen och beviljades då ett bidrag på 15 tkr. Fritidschefen föreslår, med hänsyn till den minskade budgeten för föreningsbidrag, att kommunstyrelsens arbetsutskott ska avslå ansökan från Allékostföreningen om bidrag allékonstutställningen Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström , Allékonstföreningen, ansökan om bidrag för Allékonstutställningen Allékonstföreningen , Ansökan om bidrag till Allékonstutställningen Konstföreningen Allékonst Mariestad, Verksamhetsberättelse Protokoll fört vid årsmöte för konstföreningen Allékonst i Mariestad, Konstföreningen Allékonst Mariestad Fritidschef Tomas Ekström, Ekonom Jonas Eriksson

5 Sammanträdesdatum Sida 4 Ksau 128 KS 2012/0068 Ansökan från Mariestads scoutkår om bidrag för valborgsmässofirande i Alhagen Arbetsutskottets beslut beslutar att avslå ansökan om bidrag från Mariestads scoutkår för valborgsmässofirande i Alhagen. Mariestads scoutkår anordnar sedan många år ett traditionellt valborgsmässofirande i Alhagen. Scoutkår har erhållit kommunalt bidrag för att genomföra arrangemanget. Bidraget har betalats ur föreningsbidragens budget för arrangemang. Scoutkåren har inkommit med en ansökan om bidrag för att genomföra valborgsmässofirande i Alhagen år År 2011 fick Mariestads scoutkår kr i anläggningsbidrag och kr i verksamhetsbidrag. Dessa bidrag är normerade och finns även tillgängliga för ansökan i 2012 års budget. Mariestads scoutkår erhöll även ett särskilt arrangemangsbidrag för valborgsmässofirandet som uppgick till kronor. Mariestads scoutkår ansöker om ett bidrag för årets arrangemang med kronor vilket motsvarar föreningens kostnader för Mariestads blåsorkester, ljudanläggning och polistillstånd. Från och med år 2012 finns inga medel i budgeten för föreningsbidrag utöver de bidrag som är normerade enligt beslutad fördelningsmodell. Fritidschefen föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om bidrag från Mariestads scoutkår för valborgsmässofirande i Alhagen. Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström , Mariestads scoutkår, ansökan om valborgsmässofirande i Alhagen. Ansökan om bidrag från Mariestads scoutkår, Mariestads scoutkår Fritidschef Tomas Ekström Ekonom Jonas Eriksson

6 Sammanträdesdatum Sida 5 Ksau 129 KS 2012/0069 Ansökan från Sjötorps samhällsförening om hyresbidrag för samhällsgården i Sjötorp Arbetsutskottets beslut beslutar att avslå ansökan om hyresbidrag från Sjötorps samhällsförenings under avvecklingsperioden för samhällsgården i Sjötorp. Sjötorps samhällsförenings har inkommit med en ansökan om hyresbidrag för avveckling av samhällsgården i Sjötorp. Föreningen har inte specificerat beloppet på ansökt bidrag. Socialförvaltningen har tidigare hyrt lokaler i samhällsgården med en årshyra om kronor. Socialförvaltningen har sagt upp hyreskontraktet som löper ut Utan hyresintäkten från kommunen har föreningen ingen möjlighet att driva samhällsgården vidare, inte minst med anledning av att uppvärmningskostnaden är mycket kännbar för föreningens ekonomi. Övriga hyresintäkter är försumbara i jämförelse med hyresintäkterna från socialförvaltningen. Under år 2011 erhöll föreningen ett särskilt arrangemangsbidrag ur budget för föreningsbidrag. I övrigt har föreningen inte erhållit några bidrag. Om föreningen inkommer med en ansökan om anläggningsbidrag och/eller hyresbidrag, vilka båda är normerade enligt beslutad fördelningsmodell och finns tillgängliga för ansökan 2012, kan föreningen beviljas ett årligt normerat hyresbidrag om 5 000kr. Med beaktande av intäkterna från återstoden av hyresavtalet, ovanstående möjliga hyresbidrag samt att kostnaderna för drift (uppvärmning) är väsentligt mindre under sommarhalvåret bedömer fritidschefen att Sjötorps samhällsförening får den tid som föreningen behöver för att avveckla Samhällsgården. Fritidschefen föreslår därför att kommunstyrelsen besluta att avslå ansökan om hyresbidrag från Sjötorps samhällsförening. Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström , Sjötorps samhällsförening, ansökan om hyresbidrag för samhällsföreningen i Sjötorp. Skrivelse från Sjötorps Samhällsförenings , Ansökan om hyresbidrag under avvecklingsperioden för Samhällsföreningen i Sjötorp. Sjötorps Samhällsförening Fritidschef Tomas Ekström

7 Sammanträdesdatum Sida 6 Ksau 130 KS 2012/0121 Riktlinjer för användning av sociala medier i Mariestads kommun Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att anta Riktlinjer för användning av sociala medier i Mariestads kommun. Mot bakgrund av att användandet av sociala medier ökat har informationsenheten uppmärksammat ett behov av att skapa riktlinjer för hur Mariestads kommun ska arbeta med och förhålla sig till sociala medier. Det upprättade förslaget till riktlinjer tydliggör både syftet med att närvara i sociala medier samt de krav som det ställer på organisationen. Skrivelse upprättad av informationschef Christina Herthnek , Riktlinjer för användning av sociala medier i Mariestads kommun. Förslag till riktlinjer för användning av sociala medier, Mariestads kommun. Kommunfullmäktige (Informationschef Christina Herthnek)

8 Sammanträdesdatum Sida 7 Ksau 131 KS 2012/0122 Fråga om utformning av fortsatt utredning av skolstruktur Arbetsutskottets beslut 1. beslutar att bordlägga ärendet. 2. Arbetsutskottet beslutar att bjuda in barn- och utbildningsnämndens presidium till arbetsutskottets sammanträde för att diskutera ärendet. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade att efterfråga besked från kommunstyrelsen om hur den fortsatta skolstrukturutredningen ska utformas. Barnoch utbildningsnämndens arbetsutskott framhåller att ett tydligt uppdrag saknas för vad kommunen vill med skolorna i Mariestad. Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott , Skolstrukturutredningen. Barn- och utbildningsnämnden

9 Sammanträdesdatum Sida 8 Ksau 132 KS 2012/0093 Återtagande av beslut att införa lagen om valfrihetssystem (LOV) inom äldreomsorgen Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att återta beslut 6/2010 om att införa lagen om valfrihetssystem (LOV) inom äldreomsorgen i Mariestads kommun. Kommunfullmäktige beslutade att införa lagen om valfrihetssystem (LOV) inom äldreomsorgen i Mariestads kommuns. Enligt kommunallagen 3 kap. 16 ges kommunen rätt att, efter beslut av fullmäktige, överlämna vården/omsorgen av kommunal angelägenhet till annan. Huvudansvaret för omsorgen fråntas dock inte kommunen. Kommunfullmäktige beslutade om Åtgärder för en långsiktigt stark ekonomi i Mariestads kommun. Detta åtgärdspaket innefattade bl.a. att två tredjedelar av äldreomsorgen i Mariestads kommun ska läggas ut på entreprenad. Upphandlingen av entreprenörer ska ske enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Socialnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att återta beslutet om införandet av lagen om valfrihetssystemet (LOV) inom äldreomsorgen som togs i januari Socialnämnden beslutade vidare att, i avvaktan på beslut från kommunfullmäktige, tillfälligt stänga ansökningsmöjligheten för presumtiva utförare. Behandling på sammanträdet Johan Abrahamsson (M) yrkar att Mariestads kommun ska avvakta borttagandet av LOV fram till beslut är fattat om upphandling av hemtjänsten. Rune Skogsberg (C) tillstyrker Abrahamssons (M) yrkande. Per Rosengren (V) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut. Ordförande Jens Söder (S) ställer förslagen under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar enligt kommunchefens förslag till beslut. Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av kommunstyrelsens godkände propositionsordning. De ledamöter som röstar enligt Per Rosengrens (V) tillstyrkande av kommunchefens förslag till beslut röstar ja. De ledamöter som röstar enligt Johan Abrahamssons (m) yrkande röstar nej. Vid omröstningen avges 2 ja-röster och 2 nej-röster samt en ledamot som avstod. Ordföranden röstade ja och mot bakgrund av ordförandes utslagsröst har arbetsutskottet därmed beslutat enligt kommunchefens förslag till beslut. Hur respektive ledamot röstat framgår av bilagd omröstningslista, bilaga 1.

10 Sammanträdesdatum Sida 9 Ksau 132 (forts.) Protokollsutdrag från socialnämnden , Lagen om valfrihetssystem (LOV) borttagande. Skrivelse upprättad av utvecklare Katrin Jedselius , Lagen om valfrihetssystem, borttagande. Skrivelse upprättad av utvecklare Katrin Jedselius , Lagen om valfrihetssystem, LOV. Kommunfullmäktige (Socialnämnden)

11 Sammanträdesdatum Sida 10 Ksau 133 KS 2012/0091 Begäran om medel för kostnader i samband med besparingar Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att avslå socialnämndens begäran om medel som kompensation för uteblivna besparingar i verksamheten. Motiveringen till beslutet är att det åligger nämnden att genomföra alternativa besparingar om redan beslutade besparingar inte ger önskvärt resultat. Socialnämnden beslutade i juli 2011 att förändra i korttidsverksamheten inom äldreomsorgen. Besparingen skulle nå full effekt från och med januari Detta har dock inte varit möjligt att genomföra. Inledningsvis var planen att ingen av de boende skulle behöva flytta samt att korttidsverksamheten skulle fördelas ut på två boenden. Då detta har dragit ut på tiden har socialförvaltningen beslutat att införa korttidsverksamhet på samtliga äldreboenden. Förvaltningen räknar med att strukturförändring inom verksamheten ska vara genomförd innan april månads utgång. Kolarebackens korttidslokaler kommer därmed att stå tomma från och med maj månad Socialnämnden beslutade att äska en miljon kronor från kommunstyrelsen för kostnader i samband med besparingar för Kolarebacken. Behandling på sammanträdet Christer Dalvik (MAP) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut. Protokollsutdrag från socialnämnden , Finansiering av kostnader i samband med besparing för Kolarebacken. Skrivelse upprättad av avdelningschef vård och omsorg Lotta Hjoberg samt ekonom Annica Olsson , Finansiering av kostnader i samband med besparing Kolarebacken. Kommunstyrelsen (Socialnämnden) (Ekonomichef Maria Vaziri)

12 Sammanträdesdatum Sida 11 Ksau 134 KS 2012/0042 Medborgarförslag om inköp av hjärtstartare till Sjötorp Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. Arvo Vikström har lämnat in ett medborgarförslag i vilket han föreslår att Mariestads kommun ska anslå 15 tkr för att köpa in en hjärtstartare som ska placeras i Sjötorp. Medborgarförslaget framhåller att Sjötorp årligen besöks av turister och att en centralt placerad hjärtstartare är ett utmärkt sätt att rädda liv. Planeringschefen samt turismutvecklaren framhåller i ett yttrande över medborgarförslaget att Mariestads kommun har ett flertal hjärtstartare som är placerade i kommunens lokaler, t.ex. stadshuset, teatern och skolor. Turistbyrån i Sjötorp, som är en kommunal verksamhet, har öppet på högsäsong från midsommar till i mitten av augusti. Den begränsade öppentiden motiverar inte hjärtstartarens placering i turistbyrån. På flera platser i Mariestad har privata näringsidkare själva finansierat inköp av hjärtstartare. Ett anslag från Mariestads kommun enligt önskemålet i medborgarförslaget skulle innebära att kommunen måste ta ett helhetsgrepp över andra strategiska placeringar för hjärtstartare i hela kommunen. Planeringschefen samt turismutvecklaren föreslår därför att medborgarförslaget avslås. vidare föreslås att Sjötorps Samhällsförening tillsammans med övriga lokala föreningar och näringsidkare köper in en hjärtstartare. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) framhåller i ett yttrande över medborgarförslaget att inköp av en hjärtstartare är ett positivt förslag då fler liv kan räddas om någon i omgivningen ingriper snabbt vid hjärtstopp. Chansen att överleva ökar om hjärt- och lungräddning påbörjas snabbt. MAS:en framhåller även att den som köper hjärtstartaren har ett ansvar att sköta apparaten så att den är funktionsduglig. Ansvaret innefattar även att de personer som ska använda hjärtstartaren har tillräckliga kunskaper. Medicinskt ansvarig sjuksköterska föreslår därför att medborgarförslaget avslås med hänsyn till det ansvar som följer vid användandet av hjärtstartaren så som kunskap och utbildning. Behandling på sammanträdet Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut. Medborgarförslag från Arvo Vikström om att Mariestads kommun ska anslå 15 tkr för att köpa in en hjärtstartare som ska placeras i Sjötorp. Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt turismutvecklare Anna Söderman , Medborgarförslag om hjärtstartare till Sjötorp.

13 Sammanträdesdatum Sida 12 Ksau 134 (forts.) Skrivelse upprättad av Medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson , Yttrande i ärendet: Medborgarförslag om inköp av hjärtstarter till Sjötorp. Kommunfullmäktige (Arvo Vikström) (Planeringschef Kristofer Svensson) (Turismutvecklare Anna Söderman) (Medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson)

14 Sammanträdesdatum Sida 13 Ksau 135 KS 2011/0307 Revidering av kommunfullmäktiges reglemente samt ändring av tidigare beslut om utökad interpellations- och frågerätt Arbetsutskottets beslut beslutar att bordlägga ärendet till arbetsutskottets sammanträde Stadsjuristen ska närvara och informera då ärendet handläggs av arbetsutskottet. Kommunfullmäktiges presidium har gjort en översyn av kommunfullmäktiges arbetsordning och föreslår nu en revidering av arbetsordningen. Förslagen till ändringar är huvudsakligen av redaktionell natur. Ändringarna har markerats med rött i förslaget. Den 16 juni 2003 (KF 69/03) utökade kommunfullmäktige rätten att ställa interpellationer och frågor även till ordföranden samt förste och andre vice ordförande i utskott. Förslaget innebär att beslutet, i den delen, upphävs. Skrivelse upprättad av stadsjurist Rolf Sjöström , Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning m.m. Förslag till revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige , Motion om utökad interpellationsrätt i kommunfullmäktige. Stadsjurist Rolf Sjöström

15 Sammanträdesdatum Sida 14 Ksau 136 Åtgärder för en långsiktigt stark ekonomi i Mariestads kommun Arbetsutskottets beslut noterar informationen. Vid arbetsutskottets sammanträde framfördes önskemål om att kommunchefen alternativt projektledare Lars Bergqvist ska informera om åtgärdspaketet för en långsiktigt stark ekonomi i Mariestads kommun vid arbetsutskottets samtliga sammanträden. Kommunchef Lars Arvidsson samt projektledare/redovisningschef Lars Bergquist lämnar en lägesrapport om det arbete som pågår och planeras inom ramen för åtgärdspaketet. Muntlig information på sammanträdet. Kommunchef Lars Arvidsson Projektledare/redovisningschef Lars Bergquist

16 Sammanträdesdatum Sida 15 Ksau 137 KS 2012/0123 Igångsättningstillstånd för nybyggnation av trädgårdsmästeri i Gärdesparken Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att lämna igångsättningstillstånd för nybyggnad av ett trädgårdsmästeri i Gärdesparken. Kostnaden för projektet beräknas att uppgå till tkr. Igångsättningstillståndet förutsätter att ytterligare investeringsanslag om tkr beviljas i budget för år 2013 samt att förslaget till hyresavtal med Göteborgs universitet godkänns. För att finansiera projektets driftskostnader gäller, utöver intäkter från Göteborgs universitet, att Mariestads kommun anslår 554 tkr i budget för år 2013 för tekniska förvaltningens fastighetsavdelning samt 215 tkr i budget för år 2013 för tekniska förvaltningens gatuavdelning. På uppdrag av kommunstyrelsen har tekniska förvaltningen, i samråd med verksamhetsföreträdare, upprättat ett förfrågningsunderlag och infodrat anbud för nybyggnad av ett trädgårdsmästeri i Gärdesparken. Nybyggnationen av trädgårdsmästeriet innebär att samtliga planerade byggnader i Gärdesparken kommer att vara uppförda. Det arbete som återstår i Gärdesparken är att flytta tennisbanorna samt bro- och parkanläggningsarbete för att omvandla Gärdesparken till utbildningsområde och besöksmål. Två anbud har inkommit och entreprenör för nybyggnad av trädgårdsmästeriet kommer att antas av tekniska nämnden, med förbehåll att kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd. Den totala projektkostnaden beräknas uppgå till tkr. Kostnaden fördelar sig med tkr på byggnaderna, tkr för universitetets markanläggningar samt tkr för besöksmål Mariestad. För att finansiera investeringen förutsätts att ytterligare tkr beviljas i budget för år 2013 enligt upprättad finansieringsplan. Driftskostnaderna för trädgårdsmästeriet täcks genom hyresintäkter från Göteborgs universitet samt ny internhyra och anslag för ökade kapitalkostnader för Mariestads kommun. Hyreskostnaden för trädgårdsmästeriet, med 50 års avskrivning och 4,5 procents internränta uppgår till tkr/år vara Göteborgs universitet betalar 30 procent år ett och 70 procent år tio. I samband med uppförandet av trädgårdsmästeriet görs omfattande markarbeten för utbildningsbehov och för besöksmål. Markarbetena för universitetets finansieras genom anslag från universitetets budget. Markarbetena för besöksmålet finansieras genom anslag i tekniska förvaltningens driftbudget år 2013 med 215 tkr.

17 Sammanträdesdatum Sida 16 Ksau 137 (forts.) På samma sätt som för murgården tecknas ett avtal med Göteborgs universitet som innebär att universitetet betalar 30 procent av driftskostnaderna år ett och därefter med en trappstegshöjning under tio år betalar 70 procent år tio. Avtalstiden är tio år med nio månaders uppsägning och tre års förlängning. Med planerad byggstart i maj 2012 beräknas avtalet att börja löpa från och med Behandling på sammanträdet Christer Dalvik (MAP) samt Per Rosengren (V) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut. Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson , Nybyggnad av trädgårdsmästeri i Gärdesparken Igångsättningstillstånd. Sammanställning över drift- och investeringskostnader för byggnader och anläggningar i Gärdesparken. Förslag till hyreskontrakt för trädgårdsmästeriet. Kommunstyrelsen (Kommunchef Lars Arvidsson) (Ekonomichef Maria Vaziri) (Ekonom Jonas Eriksson) (Tekniska nämnden)

18 Sammanträdesdatum Sida 17 Ksau 138 KS 2012/0112 Revisionsberättelsen för år 2011 Fråga om anmärkning mot kommunstyrelsen Arbetsutskottets beslut ger ekonomichefen i uppdrag att göra en sammanställning över de protokollsutdrag/beslut då nämndernas ekonomi har behandlats av arbetsutskottet. Johan Abrahamsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Kommunrevisionen har i revisionsberättelsen föreslagit kommunfullmäktige att rikta en anmärkning mot kommunstyrelsen för verksamhetsåret Motiveringen till revisionens förslag är kommunstyrelsens bristande uppsikt över nämnder och bolag. Kommunfullmäktiges presidium är beredningsorgan inför fullmäktiges prövning av frågor om anmärkning mot hur bl.a. kommunstyrelsen har fullgjort sitt uppdrag. Kommunfullmäktiges presidium har begärt ett yttrande från kommunstyrelsen över kommunrevisionens förslag att rikta en anmärkning mot kommunstyrelsen för verksamhetsåret Behandling på sammanträdet Per Rosengren (V) yrkar att arbetsutskottet ska ge ekonomichefen i uppdrag att göra en sammanställning över de protokollsutdrag/beslut då nämndernas ekonomi har behandlats av arbetsutskottet. Johan Abrahamsson (M) yrkar att de förtroendevalda i kommunstyrelsen själva ska utarbeta ett yttrande till revisorerna. Ordförande Jens Söder (S) ställer förslagen under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Rosengrens (V) yrkande. Skrivelse upprättad av stadsjurist Rolf Sjöström , Revisionsberättelsen för år 2011 Frågan om anmärkning mot kommunstyrelsen. Revisorerna i Mariestads kommun, Revisionsberättelse för år 2011.

19 Sammanträdesdatum Sida 18 Ksau 139 Information: Anställning av ny teknisk chef Arbetsutskottets beslut noterar informationen och ställer sig positiv till anställningen av ny teknisk chef Kommunchefen informerar arbetsutskottet om att kommunen har anställt en ny teknisk chef. Förslaget till ny teknisk chef har samverkats med berörda fackliga organisationer, vilka samtliga har tillstyrkt arbetsgivarens förslag. Tekniska nämndens arbetsutskott har informerats om tillsättningen av tjänsten. Muntlig information på sammanträdet.

20 Sammanträdesdatum Sida 19 Ksau 140 Information: Verksamhetsplan anpassad till beslutad plan för år 2013 Arbetsutskottets beslut noterar informationen. gav kommunchefen i uppdrag att redovisa en verksamhetsplan som är anpassad till tidigare beslutad plan för år Kommunchefen lämnar en kortfattad återkoppling av uppdraget på arbetsutskottets sammanträde. Muntlig information på sammanträdet. Kommunchef Lars Arvidsson

21 Sammanträdesdatum Sida 20 Ksau 141 KS 2012/0132 Prognos 1 år 2012 för kommunstyrelsens verksamheter Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att lägga prognos 1 år 2012 för kommunstyrelsens verksamheter till handlingarna. Ekonomienheten har sammanställt prognos 1 år 2012 för kommunstyrelsens verksamheter. Ekonom Jonas Eriksson föredrar prognosen på sammanträdet. Prognos 1 år 2012 för kommunstyrelsens verksamheter. Kommunstyrelsen (Ekonom Jonas Eriksson)

22 Sammanträdesdatum Sida 21 Ksau 142 KS 2012/0132 Prognos 1 år 2012 för Mariestads kommun Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att överlämna prognos 1 år 2012 för Mariestads kommun till kommunfullmäktige. Arbetsutskottets beslut beslutar att kalla presidierna i socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt tekniska nämnden för att presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Åtgärdsplanen ska presenteras vid arbetsutskottets sammanträde Ekonomienheten har sammanställt prognos 1 år 2012 för Mariestads kommun. Ekonom Jonas Eriksson föredrar prognosen på sammanträdet. Enligt beslut i kommunstyrelsen ska de nämnder som uppvisar underskott i de ekonomiska prognoserna presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Åtgärdsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott. Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt tekniska nämnden uppvisade underskott i prognos 1. Behandling på sammanträdet Johan Abrahamsson (M) yrkar att arbetsutskottet ska kalla presidierna i socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt tekniska nämnden för att presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Åtgärdsplanen ska presenteras vid arbetsutskottets sammanträde Ordförande Jens Söder (S) tar upp Abrahamssons (M) yrkande för beslut och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget. Prognos 1 år 2012 för Mariestads kommun. Kommunfullmäktige (Ekonom Jonas Eriksson)

23 Sammanträdesdatum Sida 22 Ksau 143 KS 2011/0084 Uppföljning av kommunstyrelsens mål år 2012 Arbetsutskottets beslut noterar informationen och överlämnar uppföljningen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade om följande mål för nämndens verksamhet år 2012: - Antalet registrerade arbetslösa ungdomar ska minska med 50 procent, jämfört med år 2011, genom offensiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder. - Dacapos högskoleplattform ska starta. Med detta avses att en verksamhetsledare ska vara anställd efter genomfört utredningsarbete. - Delar av stamnät för bredband på landsbygden ska vara i drift. - Färdigställd plan för upprustning av Kinnekullebanan. Detta förutsätter att en arbetsgrupp etableras med Västra Götalandsregionen, Trafikverket samt berörda kommuner. - Attraktivt och sjönära boende i centralorten och på landsbygden. Det innebär för år 2012 att Nolskogen etapp 1 är färdig för försäljning av villatomter. Förvaltningschefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri har sammanställt en uppföljning av kommunstyrelsens mål år 2012 i samband med prognos 1. Uppföljning av kommunstyrelsens mål år 2012 i samband med prognos 1. Kommunstyrelsen (Förvaltningschefen kommunledningskontoret Maria Vaziri)

24 Sammanträdesdatum Sida 23 Ksau 144 Rapporter Möte med Ksau i Skövde kommun Jens Söder (S) rapporterade från möte med kommunstyrelsens arbetsutskott i Skövde kommun Vid mötet deltog även Christer Dalvik (MAP) och Johan Abrahamsson. Vid mötet diskuterades bl.a. möjligheter till samverkan. Motsvarande möte kommer att hållas i september månad. Lönenämnden Jens Söder (S) rapporterade från möte med lönenämnden Tolkförmedlingen Johan Abrahamsson (M) rapporterade från möte med Tolkförmedling i Väst den 3 april. E20-gruppen Johan Abrahamsson (M) rapporterade från möte med E-gruppen den 6 april. Kraftprojektet Christer Dalvik (MAP) rapporterade från möte med Kraftprojektet. RÖS-rapport Kommunchef Lars Arvidsson rapporterade att RÖS-projektet om större investeringar har avslutats. Rapporten är färdigställd och kommer att skickas ut till berörda kommuner.

25 Sammanträdesdatum Sida 24 Bilaga 1: Omröstning 132 Namn och parti JA NEJ AVSTÅR Jens Söder (S) X Christer Dalvik (MAP) X Per Rosengren (V) X Johan Abrahamsson (M) X Rune Skogsberg (C) X Summa: 2 JA 2 NEJ 1 AVSTÅR

26 Anslagsbevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutande organ Sammanträdesdatum Anslagsdatum Anslag tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift... Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 12.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 472-476, 484, 486 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 11.30 14.15

Sammanträdet ajournerades 11.30 14.15 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen/Torsö klockan 8.30 16.15 Sammanträdet ajournerades 11.30 14.15 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Rune Skogsberg

Läs mer

Maria Vaziri Chef sektor ledning 70, 83

Maria Vaziri Chef sektor ledning 70, 83 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 15.10 Sammanträdet ajournerades 12.15 13.15 samt 14.25 14.30 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Rune

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret Sammanträdesdatum Sida 0 Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 16.15 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S) 2: e vice ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande,

Läs mer

Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 12.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 26 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Nils

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen klockan 8.00 11.30 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Rune Skogsberg (C) 1: e vice ordförande Marianne Kjellquist

Läs mer

Johan Gotthardsson (FP) ledamot Morgan Forsberg (KD) ledamot Marianne Kjellquist (S) ledamot. Fredrik Marcusson (S) adjungerad

Johan Gotthardsson (FP) ledamot Morgan Forsberg (KD) ledamot Marianne Kjellquist (S) ledamot. Fredrik Marcusson (S) adjungerad Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Konferenslokal Hovden, Stadshuset, klockan 13.15 15.20 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Ida Ekeroth (S) vice ordförande Johan Gotthardsson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer Sammanträdesprotokoll 1 (40) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 09.00-15.40 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD ej 71 Tomas Söreling, S Pär Edgren, M 65-78

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Kommunstyrelsen 2012-11-27 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, 133-149 Birgitta Carlgren (S), 133-149 Annette Felixson (S), 133-149

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Kommunfullmäktige. Se nästa sida. Dan Freij (kd) och Daniel Nilsson (v) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-02-28 0.

Kommunfullmäktige. Se nästa sida. Dan Freij (kd) och Daniel Nilsson (v) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-02-28 0. 2011-02-28 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl 18.00 19.25 Beslutande Se nästa sida Övriga deltagande kommunsekreterare Ola Blomberg 28 Utses att justera Dan Freij (kd) och Daniel

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Anna Stenlund. Stadshuset, Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet. Ola Blomberg. Anna Stenlund. Socialnämnden

Anna Stenlund. Stadshuset, Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet. Ola Blomberg. Anna Stenlund. Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl. 13.00-16.30 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande Leif Johansson (S) Ledamot Eivor

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Malin Eriksson

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Malin Eriksson Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 14.00 15.40 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande ej 176 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer